Sunteți pe pagina 1din 82

Fdciianu CintiaMariana

Hlrtuu0fiit
^n _rrr
i ll^., .ln ^^l-^- ^...! -Y fige de maiematicfi pentru gr$pa preduritou** mare

F. f c r - =

5-7ani

# ffi

Fdcdianu Cintia Mariana

Rifd Codif Ft
fi$edematematicd pentru grup a mare pregdtitoare
Edilia aII-arevintitd qi adlugitd

5-7 anr

DescriereaCIP a Bibliotecii Nafionale a Rominiei FACAIANU, CINTIAMARIA Riin-Codifi : figede matematici pentru grupa mare pregititoare / Cintia MarianaFicbianu.- Ed. a 2-a, rev. Bucureqti:Aramis Print, 2005. rsBN 973-679-264-1 371.3:51:373.2 372.47

Alice Nichita, MihaelaVasiliu Redactori: CorinaTdbdrag, DTP: Tudor Stinic6, ElenaMarin rsBN 973-679-264-l Copynght@2008Aramis Print s.r.l. toatedrepturilerezewate Aramis Print s.r.l.'Redacfia 9i sediulsocial: ,/ 4, m. 46-56,cod 041833'sector B-dulMetalurgiei O.P.82 - C.P.38 Bucuregti, fax (021)461.08'09/19. !el:(021)461.08.10114/15; office@megapress.ro E-mail:offrce@edituraanmis.ro; 12/13 I 16; tel: (02I ) 46l. 08.08.1 Departamentuldesfacere: @edituraaramis.ro 19; E-mait desfacere faxi (02I ) 461.08.09/
Tipdrit la MEGApress holdings s.a.

pregcolard VArsta prezinti o importanfd deosebitd, at6t pentrudezvoltarea pfurivalentd a viitoarei personalitdli, cdt gi pentru pregdtirea psihic complexului necesar integrdrii copilului in gcoali.

Materialul didactic oferit sprerucru conline o gamd variatd de valenleformative, vizdnddezvoltarea principalelor trisitu6 psihice specifi cepregcolarului. Realizarea figelor matematice implicd o succesiune de opera$i mentale pecunogtinlele bazate anterioare. Avdnd uncontinut matematic, aceste figese adres eazdin rnod gdndirii, direct implicit procese celorlalte psihice antrenate.

in primulrdnd, se urmdregte, cerinlelor Prin diversitatea (flexibilitate' acesteia gia calitdlilor gAndirii operaliilor dezvoltarea etc')' abstractizare comparare, de sintezd,analizd, capacitdlile pentru a se gdndirii copilului stimularea Estevizat|,inmoddirect, sprecel de la stadiulconcret-operational putea realizatrecerea abstract. fundamental cu acestprocescognitiv legdturd in str6nsd logicd)' sunt vizate: dezvoltareamemoriei (preponderent unor prin introducerea vocabularului gi activizarea imbogdlirea imaginadezvoltarea matematice, terminologiei specifice noliuni spiritului dezvoltarea dar mai ales creatoare), liei (reproductivd, de unortrdsdturi educarea atenliei, gi a calitalilor de observalie pozitive spiritcompetitiv) 9i a unoratitudini voinld(perseverenld, interesului (prinstimularea 9ia detip intelectual fali de activitatea curiozitdlii). cdt educatorului, atdtsubindrumarea potfi utilizate Figele a de formare un mijloceficient ceeace constituie gi individual, pentru a interesului de stimulare gi priceperilor, deprinderilor le matematice. activitdli unor 9i consolidarea in aceeagimdsurd,se urmdregte pecelegrafice' cu accent motrice, deprinderi permite dupd gradulde dificultate cerinlelor Ordonarea educatorului, de ajutorul treptatd desprinderea copilului fdicarea optimizarea Tn sine gi, de asemenea, de incredere nivelului procesu Iuideautoevaluare. oferd la altul, gradat, de la un capitol sarcinilor Formularea la de la celemaisimple situalii posibilitatea de a rezolva copilului maicomPlicate. cele

:i

fi

T tr ;

In paralelcu aspectul formativ, figeleprezintdun bogat confinut informativ menit, in primul rdnd,sd familia rizeze copilul cu notiunileelementare de matematicd necesareasimildrii cunogtintelor dinclasa l. Avdndlabazdnoliunea de grupd, figele propun tipurile de activititiadecvate: serectare, constituire, comparare, corespon_ dentd.

Materialul este structurat pe noud capitole in care sunt atinsetoateaspectele informative gi metodologice ale preddriiinvdtdriimatematicii gi ale evaludrii la nivelulinvdtdmdntului pregcolar. in acestefige, copilulare de rezolvat anumitesarcini, precum: gdsirea obiectelor de acelagi fel, a obiectelor care au aceleagi proprietdli. Fiecare obiect careformeazdgrupa (numit element al unei grupe) a fostdesenat ca ataresau a fostinlocuit printr-un simbol convenlional (pu nct,liniutd, cerc, triu nghi). Pentru a evidentia cd aceste obiecte-elemente constituie o grupd,ele sunt delimitate printr-un contur, formdndo unitate numitd grup5.

doud de cantitate,se compard Pentrua formanoliunea globald, apoiprincorespondenta grupe,maiintdiprincomparare grupecu mai multe,cu dintreceledoudgrupe,specificfindu-se: mai pulinesaucu tot atitea obiecte' doua se compard de numSr a ajungela conceptul Pentru obiecte' grupe cutotatdtea saumaimulte prinatagase va realiza de numdr conceptului inlelegerea cdteo liniufdsau un alt rea uneieticheteincarese deseneazd ideeacd accentuandu-se al grupei, element fiecare semnpentru unulin unsemn9inumai ii corespunde dingrupd element fiecdrui etichetS. dingrupese face9i a elementelor etichetd afeaTn simboliz acelei de fapt, proprietatea prin numere,ceea ce reprezintd, deelemente' grupe ' dea aveaunnumdr grupecu tot sd deseneze s-a cerutcopiilor in acestSenS, atateaobiectec6te liniulesunt in eticheta9i cu tot atdteaelenumdrul. mentecdterePrezinti pe o treaptdsuperioaria ridicarea Aceastapresupune cifrelor implicd asocierea procesuluigdndirii: recunoagterea aleuneigrupe' deelemente cu numdrul reprezentat numirului uneigrupecu un anume Unelefigeau ca scopformarea astfelincdt ele s5 fie cifrelor, num6rde obiectecorespunzStor re. re sau descrescdtoa in ordinecrescdtoa agezate evaluSrii Primul capitol are drept obiectiv realizarea dobancunogtinlelor prin reactualizarea 9i consolidarea iniliale, la grupamijlocie. anulanterior, ditede c6trepregcolariin in cel de-al doilea capitol sunt vizate: operatiade ce pot devenielementeale unei grupe a obiectelor selectare a grupei. gioperalia deconstituire (dupd criteriidate)

Al treileacapitoladuce in atenlia copilului modalitdlile de realizare a compardrii gr.upelor din punctde vederecantitativ. El este familiarizat cu sintagmelespecifice:grupe cu tot atitea elemente ca 9i ...;grupa cu mai murteelemente grupa dec6t...; cu maiputineelemente dec6t.... Pregcolarul invaldsd realizeze compararea a doui grupe prin stabilirea corespondenlelor intre elementele a doud grupe date. Jocul cu grupe aduce in capitolul al patrulea, posibilitatea de a formala pregcolar anumite noliuni 9i de a dezvolta capacitdti deorientare in spaliu gireprezentare dimensionald. capitolul al cincilea are drept scop ridicarea gdndirii copiluluipe o treaptdsuperioard prin introducerea noliunilor de cifri, respectiv numir. Aceastase realizeazd tot prin operaliicu grupe,in specialprin realizarea corespondenfelor (grupd-grupd; grupi -numdr). intr-unmodatractiv suntintroduse, in capitolulal gaselea, jocuri logico-matematice, cu multiplevarenle formativ-i nformative. Al gapteleacapitol are in vedereun aspectimportant al grupei de vdrstd cdruia ii esteadresat: nivelul de dezvoltare diferit de la un individ laaltul(capacitate deasimilare, ritmde lucru etc). Figelepropuseaici sunt structurate pe baza ordondrii gradatea dificultdlii sarciniror, permildnd copilului s6-giatingd propriul nivelal posibilitdfilor gi, totodatd, sd gi-ldepdgeasci cu partea sprijin din educatorului. in al optutea capitol se are in atenlieevaluarea. in acest stadiu, educatorului i se oferdposibilitatea realizdrii celortreitipuride activitdti fundamentale: reactualizarea, consolidarea, aprofundarea.

de dififigecu un gradmai ridicat Ultimul capitol conline cultate. Acestea sunt construite pe ideea sistematizdrii clasalrealepentru asimilate 9ia pregStirii cunogtinlelor cu cdt copilulva folosi mai mult acestefige, cu atat l. clasei salevorfimaibunepeparcursul rezultatele

ca modelde lucrupentru esteconceput material Prezentul darnunumai' matematice, activitdlile structura, conlinutul 9i valenlele acestor fige ofera prin a creativitdlii de manifestare o posibilitate educatoarelor prezentate de activitate la altedomenii oferit modelului extinderea Iui pregcolar' invdldmdntu de programa de dificultate, sarcinileau un grad progresiv Deoarece Iui pregcolar' aleinvdldmantu uridiferite la nivel pot figele ' fi utilizate ' de posibilio gamdvariatd eledeschid mdsurd, in aceeagi interdiscimatematic, altorfigecu specific conceperea tdli pentru plinarg.a.

Formeazi grupa florilor.

ffiffiww ffi
'?

ffi#ww ffi
.p

Formeazd grupe cu elementede acelagifel.

.,.:,:=:""trJi;F;+.EA:*4.i VerfficareacanoStinlelor

tnsusite la grupu mijtocie

:51-:ir

ffi

Formeazigrupede brazidupi mirime.

# fs.se
t

# #gs#,
p

celordoui grupe. Unegteelementele

ffi/
f #*'pdS*S**$

Vefficarea cunoStinlelorinsu;ite la grupa miilocie

Formeazdgrupe cu legume de acelagifel.

ffssm #
*

ffssm #
p

Grupeazi buburuzeledupd culoareaaripilor. Cdte grupe ai format?

**p,#*#w# {

VerificareacunogtinlelortnsusiteIa grupa mijlocie

trtr

grupacu mai multeobiecte. Tncercuiegte

ffss* F
.F

ffs-#w #
"F

Deseneazd in diagramaliberi cu un elementmai putin decdt numirul florilor.

g,

(,s ,&/
[/

e, g,
\

,#{

#mp$#*SruS d

Verfficurea cunostinlelor tnsusite la grupamijtocie

2
#ssm tr#
_p

Formeazdgrupe de flori dupd culoare.StaOileSte corespondentaintre grupele cu acelagi numir Oenori.

Capi**6*aE

veriJicareacunostinlelor tnsusitela grupu mijlocie

tr#

alituri o grupi cu tot atitea pitrate Deseneazi ---$iunghiurisunt in grupadati' "ai"

Fi,e*7f
I

/A\

l-\a

AFt* *

F&SF
t-

^a
{#

Deseneazialituri o grupi cu un cerc mai mult decit in gruPadati.

,Od
\ro
w
8*,pitefixi{
VerilicareacunoStinlelorinsusitela grupa miilocie

n\

t4

Unegtefiecare grupi cu cifra corespunzdtoare numdrului de elemente.

ffssm tr#

A
ffiffiffi
ooo
OO

1
VeriJicarea canoStinlelor tnsusite la grupa mijlocie

tr#

Deseneazd alituri o grupd care si aibi cu doui elemente mai mult decdtin grupa dati.

ffi&ww ffi@ F

4fi# Numird c6te funde 9i cdte flori sunt in cele doui grupe. Traseazi in chenarul de sub fiecare grupi tot atitea liniufe cite elementeare.

&:#* ,.4%

#*,p;#w{;w# F

VeriJicarea cunoStinlelor tnsuSite la grupa mijlocie

Formeazi grupa perelorgi grupa ghindelor.

Fiso I

r wr ....... Y .
^i'l
nYl"

rcre ffiM

Fiso2

Formeazi grupa frunzelorgi grupa pdsdrilor.

Copdtolulll

Recunoustereusi constituirea grupelor de obiecte

l7

FisoE
Coloreazi cu galben Puigorii. Formeazi grupe de obiecte de acelagifel'
,

Fiso4
,

r gi garoafelecu roz rogu, g ;u rogu' 9i freziile cu Goloreazi lalelelecu fel. act rzi grupe de obiecte de acelagi galben. Formeazi n#3-^-

I
@

td#
ffi,
-\i

1r-r*\\

A$

*Wr a'
\\t/

f f i\
ll Copatulul

\1

Recunoasterea Si constituirea grupelor de obiecte

-x - .ll"

.- \J=

Formeazi grupa fructelor care nu sunt mere.

Fiso 5

Fiso 6

Formeazdgrupa umbrelelordeschise. Cdte umbrele au rimas?

Capdtolulll

Recunoagtereagi constituirea grupelor de obiecte

l9

Formeazi grupe de fructe de aceeagiculoare.

Fiso I

Coloreazijuciriile. maginilecu rogu 9i mingile cu verde. incercuiegte Ge ai obtinut?

ll CopiColul

RecunoastereaSi constitaireu grupelor de obiecte

Formeazd grupe de obiectedupi culoare.ce culori aiintdlnit?

Fiso 9

ffi ffi
ffi @

M
Coloreazigiincercuiegte cu verde gruqa broagtelor 9i cu galbengrupapuilor. Caregrupi are mai multeelemente?

Fiso t0
,

?.- )

r
9 -) r

Copitolul ll

Recunoastereugi constituirea grupelor de obiecte

2l

cu galbengrupa forrneatacu verdegrupaanimalelor, legumelor 9i cu albastrugryp?copacilor' - r - --. numir de elemente' cu acelagi Scrieun X ii dreptulgrupelor

Fisoll

Fiso 12

FormeaziGurosu grupaPisirilor' cu galbengrupafrunzelorgicu albastrupe ceaa fluturilor.

Copitolul ll

RecunoustereuSi constituirea grupelor de obiecte

22

.._

e.^ -.t/:
_\J

_ Formeazi grupa formelor geometricerogii. Formeazi grupa formelor geometricegalb-ene.

Fiso fEo

,,ail

Fisa lEb

Formeazdgrupa cercurilor rogii. Taiecu o linie triunghiurile.

ffi

Capitolul ll

RecunoustereaSi constituirea grupelor de obiecte

2E

verzi' grupaformelorgeometrice Formeazd mov? are culoarea Careformi geometricd

fiso l4o
,

Fiso t4b
,

Formeazdgrupa pitratelor mici 9i verzi'

COpitOCUl ll

grupelor de obiecte Recunoustereu Si constituirea

"'x
'.!/"

._

- .\y
'1-

---\\

-'

Formeazd grupa cu mai multe elementefolosind culoareaalbastrd. Numird ralelegi formeazi o grupi cu ele.

Fiso I

Formeazdgrupe de obiecte de acelagifel. Traseazio linie sub grupa cu mai puline elemente.

CapitOlwl

lll

Observurea ruporturilor cantitutivedintre d;;id grupe

26

grupa pdliriilor mici gi Formeazd grupa piliriilor mari.

fiso E

?*E
(f)/J ? \-r* -]

'i,,t,i'ii;
/,--t,

Y t-' _ a-'r= -i:'t,

i',o'-,o;i,?'f

-"^.,;&T=;I

*'v
,,F

fiso 4

cu albastrugrupa Formeazicu ro$ugrupacaietelor, stilourilorgi cu mov grupacreioanelor. cdteo steluti in dreptulgrupelorcare Deseneazi
au acelaginumdr de elemente.

w d
Copitolul lll
Obsewarea ruporturilor cantitative dintre doud grupe

i*"7'

; -t4 --\f
' ll

1q):i -\.....\J

\l ._Y

^r

Deseneaziin diagramaaldturatdmai multe stegulele decdt stelufe.

Fiso 5
,

Fisa 6

Formeazd o grupd ffir. ",,"i decdtpereledin grupadatd.

Copitolul lll

ru

Observurea roportoit

27

Fiso7
Deseneazi in spatiul dat tot atdteafrunze cite flori sunt in grupa din dreapta.

,ffi\
. @,

e e

fiso 8
,

in eticheti tot atitea linii verticale cdte Traseazd alune sunt in imagine.

CopiColullll

Obsewarea raporturilor cantitutive dintre doud grupe

28

Deseneaziin chenar tot atdteastelule c6te fetile sunt.

Traseazd in fiecare eticheti tot atdtea linii c6te elementesunt.

CapitOlUl

lll

Observures raporturilor cuntitativedintrt d""d gr"W

29

Fisall
Traseazi in fiecare etichetd cu o linie verticali incercuite. mai putin decdt numirul elementelor

/h _ \

trR
\/

"%m'
\/

Kffim

\%u
Fiso12
Deseneaziin chenar cdte un mir pentru fiecare cipguni.

CopiColullll

Observurea raporturilor cantitutive dintre doud grupe

30

'{fu
rr-Lc
.j- ' ,j

M=

-_, _-

lr

Deseneazd in spatiulliberc6teun cerculefrogu pentrufiecarepuigor.

Fiso lE

Formeazdperechi cu elementelecelor trei grupe.

'4h
tt# Juuu tu ry-.
.

J]

g=u

ffi{ h"rrry--\ flri H# ! trl M X lt r

MY

Mryr

}Wtr

FP Mr#
EI

Copitolut lll

Observures raporturilor cuntitutive dintre doud grape

tot atitea frunzecdteflori sunt,apoitot atdtia Deseneazi corespondenta Stabilegte copacicite frunzeai desenat. grupelor. intre elementele

Fisa15
,

Fiso16
,

Formeazi grupe cu obiecte de acelagifel. Stabilegtecorespondentaintre grupele cu tot atdteaobiecte.

$? 6 WV
ffififfi
COpitOlUl lll dintredoudgrupe raporturilorcantitstive Observsrea E2

i.1r;

/x t*.^

'*af
\--

Deseneazd in spaliullibero grupi cu un etement mai muttdec6tare grupJOaia. Stabilegie corespondenta ?ntre elementele grupe[or.

108a^ f (o
-t)

Fp

Fiso l7b

Deseneaziin spaliullibero grupdcu un element mai putindec6t:re grupi Aita. Stabitegte


corespondenlaintre elementelegrupelor.

TT TT
CopiColullll
observsrea raporturilor "ootttitnimot ffiop"

3E

Fisof7c
folosind alte figuri, o grupi cu tot atitea Deseneazi, grupelor. intre elementele corespondenla Stabilegte elemente.

Fisol7d Getrebuiesi faci ca si fie tot atitea cerculetecite


sunt in grupadati? umbrelute

@n*rvarea

dintredoudgrupe raport"iitor cantitative

E4

- ' 11

-*j

Stabilegte corespondenta intre mingilede aceeasi mirime. Coloreazi.felaiel.

Fisa I

oooo
Fisa2

SrysfofulfY orie
v

Goloreazdpensula cea mai lungi, mirul cel mai mic, ciuperca mijlocie.

Fos* E
t

)/aX\ /D.-oo

/r:,
Uo

/0\ / A"o / " t-J a-',


o

Fi's*$
t

Goloreazi frunza cea mai lati gi cartea cea mai groasi.

spaliusiformureareprezentdrilor dimensionule $*pi,tO{Wt tlf Orientareatn &6

i .1l:'
t{

/Y l*r^

'*\s:
Coloreazi: A merelemici; g creioanele suOiiri C cdrlitegroase;D bir;ufe;t!'mari.

fssp #

(-'t)
\*e/

() \./ \--sZ

F=+u

ft
\-y
I

r#1

B
/-r\

\J

w TT,D

a4 &

e?

w
p

q
t l:f
tJ "Sl.-"trin iozitie vertica

#*s* #

incercuieste ooiectere agezat" tn offi Coloreazd


obiecte le

ffir/r \"W

ruru

Fisa 7 cepeunerexi.:l:iii=::^l.#?Ji""3.:i:5:Hilin jos; rilugtete inoreptate ai."iii.

N
' (rfUt4
R \l \eJ

2
-

\.\ \ )--v
-z\

v\l

$
,

H
/eI 4rr \

"p-r"

/et $fUr4 +\ +\ 0t^iu (/tru$ IsJ etlud

fe]

h
@ !a
.t-4 \

&

FieoI

Xex
Coloreazi:rochitefedin st6nq: pisicitor;piiniteli [;:F:'

din dreaPti

6-wD 6Wb6wS d.wb 6wD 6wb

nn n n n n
w Vr)
J/,NJ

u;

aN)

/-N)

tr ffiW
A V \4\l (o
/'->--

\----l

O'N)

\_______--

w
.---=-/

(7\

Copicotuili

E8

Goloreazi: oala thare din dreapta; butoiul mic din stinga gi cana mare din mijloc.

Fiso 9

7 Goloreazi:clegteleagezatorizontaldin stinga; pinguinul maiinalt din stdngagi foarfeca din miflocincliniti spre dreapta.

n*

qffi nn
Eg

ufu hh ffiffi A#A A\A


dimeniioini, ll/ orientareatn spafiusiformareareprezentdrilor

Coloreazidrumulcel mai scurl de Ia fetiti la corn.

fisgl,7E

Coforeazidrumulcel mai lung de labarzdla broscuti.

A*p*tal*

dimensionale ;y On;;iaiea in spaliugiformureareprezentdrilor

40

,11

\\?
LL.9

Traseazi in etichete tot atdtealiniufec6teelemente suntin fiecaregrupd.unegte-le cu cifra corespunzdtoare numdrului de elemente.

Fdsa I

,fr\wffi
@e
pf f i

ffi s@ffi @,
RG

FiEaI

re cu clfra care corespun numirului de elemente.

Capitoilwd {

cu numere

concentru

4l

fiso E
in fiecareeticheti tot atitea liniute cite.flori sunt Traseaza apoi cu numirul Gorespunzitor' in vaze.Unegte

Fisa4

Ce trebuiesi faci ca si fie tot atitea cerculete cite ili indici numirul?

OO
Capitoiul lf
(as0ect umeratia ' 'I:I0sicr cu numere

42

fiso 5

od n n r
Fiso 6
lncercuiegte cifra care corespundenumirului de
clovni din imagine.

a liniulecite obiectesunt in fiecaregrup6.lrage o linie de la grupdla cifra care


corespundenumdruluide elemente.

7 ffdsee

2 D D):
bP
fiea,8

,WM wffi
YffiE ;g" NlD4z
^#

*^rr- W

'.gD, w#,

pe fiecare crenguld tot atitea frunze cite Deseneazd ili indici numirul de ios.

Deseneazd tot atdteacercurefe cdteriniule in fi"""r" cdsuli. Rearizeazi corespondenfa inire"rnt etem"nl"r"
celor doud grupe.

fisa, I

l tl tll

lltlll

Fisa' l0

Deseneazd tot atdtea frori cdte?!iindicdnumirurscris ?ncisufi.

CopiColull/

Numeralia (dtO,i I - I A Si operulrt cu numere

in fiecarechenartot atltea cercuricite ili Deseneazi arati numerele.

Fiso ll

Fisa f?a

Deseneaziin cisute, pe verticall, tot atitea cercuri cite iti indict numerele de maijos.

Deseneaziin cisulgr pe verticari, tot atitea cercuri c6te ili indici numerele.

Fisolzb
,

Fiso fEo
,

Deseneazd in interioruldiagrameitot atdteaflori sau fructe cate liniutesunt in cdsufi. Verificddaci esie corecti corespondenla cu numirul din cisuli.

t llllllil l

datetot at6teacerculetecite in diagramele Deseneazd elementele ili indici cifreledin cisute. Unegte celordoui grupe.Geobservi?

Fieo lEb

Fisa 14

de la stinga la dreapta,tot atdteabuline cdte Deseneazd, iti indici numereledin stdnga.

1 2 3 4 5 6 7
Capitolul ll
'umerstia (aspectcr

'

1--10si

concentrul ordin cu numefe

coloreazd tot atdteaobiecte cdte ili indici numerere.

Fisa, 16
,

q Q98
Fisa t6
,

qq
Unegtefiecare ."r "

flflfl flflfl flflflfl

desenate.

Li '1 .....1 1. . . 1

I. .l I

l..- .l

r l. . . l

trtr
g

Ca,pdt;i

rcalk

Fiso17
Goloreazi a doua 9i a cincea ciuperci. incercuiegteal treilea 9i al gaseleaursule!.
,

ffiffiffiffiffiffi
Etan g Yf w
u*

f$t

dejos. biluleverzicdteifi indici numerele D.""neazi tot atdtea

"

'

1 2 3 4 5 6 7 8910
0

Deseneaziin fiecarediagrami tot atdtea buline cdte?fiindici numerele din dreptullor.

Fiso 19
,

Fiso20
,

Scrienumerele "" "or""O ordinecrescitoare. e -gi unegte-le3poiin

-a

A_

n
-/oito\

ACapdColul , l

tot atdteatriunghiuri cdte ili indici numerele Deseneazd din cisute.

2l Fds*

AA A AA

Completeazidesenulde maijos, unind cifrele in ordine crescitoare.

,ft .6e
as0ect ct

M e/O^-g
concentru

{ 8*pital,e*$

1: 10si

cu numere

62

Ajutd-l p.eiepurags.dajungi la morcovi,mergdnJ ?nordineacrescdtoare a numerelor. Fe c6ie drumuripoatesd ajungi la morcovi?

Fisa22

gQ

t"J\,&"7

ffi
7

'g

Copitolul ll

um

aspect cr

1 - 1 0si

fE

cdte au in spaliile liberetot atdteaelemente Deseneazi o linie trasdnd corespondenta grupeledate.StaUilegte elemente. de numirului intfu giupi gi cifra corespunzitoare

2Ea Fisa

**

nil
.fl ,/
ra
{}

m
fl\
cdte au in fiecarespaliu tot atdteaelemente Deseneazi de o-linie trasdnd corespondenta grupeledate.stabilegte
la grupi la cifra numirului de elemente.

Fisa2&&
**!
r*!

rT LJ

YmU
OO \ O./

trm

oc cC
Capitolul ll
'aspect ct

1-10si

cu numere

concentru

64

Deseneazi in fiecarespaliu tot atitea eremente cite au grupere date.stabiregte iorespondenla traiano o iini"

Fiso 2Ec

/nn nnn
Fieo24

e:8 $& \
Deseneazd in spaliurribertot atdtea frunzec6teomizisunt.

6o

;;;;ilti?l

"i",li"

Copitolnl (

umeraliafEpe,clcaiffi

r _ ru St operalii cu numere

66

Unadintrebrosculepleaci. Traseaziin spatiuldat tot atdtealiniutecdtebroscuterimdn.

&# f,dsa

#ssffi'##

in aga felincdt si fie Adaugi sau taie cerculele, tot atdteacite indicd cifrele din coloana din stinga'

7 oooooo 5 oo o o o 3 ooooo 6 oo o o o 2 ooo 8 oooooooo I oo o o o o o o o o 1 oo 4 ooo 10 Oocooooooooo


W &wp&'#*&w&

Goloreazdfigurile mari. Denumegte-le.

Fiso I

fiso 2

Goloreazdfigurile cu contur ingrogat.

COpitOlUl W

Fisefolosite tn cadruliocurilor logico-matemstice

57

Traseazilinii de culori diferitede la figurilegeometrice din caseti. Goloreazitriunghiurile la semnele descoperite pitratele cu galben. cu rogu gi cercurile cu verde,

fiso Eo

n n
il il il il il il il il

ilano

FisoEb

Traseazi linii de la figurile geometricedescoperite la semnele din caseti. Goloreazi dreptunghiurilecu rogiu, pitratele cu albastru gi cercurile cu galben.

NAL]O

Copitolul lll

F iSefo lo site in cadr uI j ocuril or Iogic o-m atemati ce

Goloreazicercurile cu rogu,iar pitratelecu albastru.

Fiso 4
,

Capitolul (l

F igefolo site tn cadruI j ocurilor togico-,iitemetic e

69

cu galben. cu rogugi dreptunghiu'rile Coloreazitriunghiurile

Fiso6

W CopiCoCul

F iSefo lo site tn cadrul j ocurilor logico-matem atice

60

Incercuiegtecu albastru figurile geometrice care nu sunt triunghiuri.

Fiso 6

re
Fiso 7
Formeazigrupafigurilorcarenu sunt verzi.

CapiColullll

FiSefolosite tn cadrul jocurilor logico-mutemutice

6l

de din casetarogiecu triunghiurile cercurile Unegte culoaredin casetaalbastrd. aceeagi

fiso I

*l
Fiso9

-ffi) **.l'
{\

triunghiuri, in pitratelealbastre Deseneazi iar in cele rogiicercuri.

CopiColullll

FiSe folosite tn cadrul jocurilor logico'matematice

62

@snr obiectere ' p uneste ceror doudgrupe in functie de mirimearor.

Fiso l0
,

^*'

Fiso ll
,

Formeazd grupa pieseror 'Jffi

il O
Capitolul (l
Fisefolosite tn ;

if
jr
.* ar* * * _r

i-f$
I,
I

-...I
".__.J
g

,f

"* "'". i" '\l i=- lg


1".**.**"*

5j

Goloreazitriunghiurilecare formeazi drumul ce o duce pe Scufita-Rogie la casa bunicii.

Fiso12

aVt

n\n
N
A

nn#

fi
W CopiColul

Fiqe folosite tn cadrul jocurilor logico-mutematice

64

Y:^= numirului de elementedin Une$tecifrelecorespunzdtoare ..- \, !, fiecare grupi. Coloreazdgdinugelecu aceeagi N; culoareca cea a cifrei.

{&** 7
3

4
I
at'\

3
A

fF\

-a/ ,(ti"',

S
f..;=

c*"-:}

Y;^" dr'<S
d'tl ht

'{wh n"l V \-.'{

# \-4"

#(ts

gh#tr d/<s
ffi q t

..tl s

}id

f\

d*1

-"$L% "il$}1F --Lt,4 {*,


\--,/ X,^-{

4r'{S

\)-'

dF*s

%tr#v
#{S *\-f
FI dP(F S "q,'/ $*', fF
'{.*l*

.q/S

#{s

ffi Unegtenumerelecu grupelecorespunzdtoare ffi&wwr acestora'

2
1
I I

fi
li

ffdd #wpd#wdwd

Figecu ssrcini gradute ca nivel de dificultate

##

in agafelinc6t grupaciupercilor Procedeazd mai mult decdtgrupaflorilor. si aibi cu un element Ge poli faceastfelincdtgrupamerelorsi aibi tot atdteaelementecite are grupa perelor?

fiso E

G ffi

%
sd

#_ ,k
tuffi
%

ffi

Fiso 4

Taie cu o linie albastri grupa.cu.doui.mingi 9i cu verde pe cea GuGlnclmlngl.

88d
\ -Q 6&

Rd6,
{ffi
,<'7-\

&6 &&

\v

tfT-) \*Y

lir\ {.4(-1

,(r\

\v

TN

--.N

ffi %eW,
q6\

#dd #mpd#m#a*d

FiSe cu sarcini gradate ca nivel de diiicaltate

Formeazigrupapisicilorgi grupaciteilor.

&wwffw
F

tr# &ww s

grupei.Unegte ff, care nu apartine Taiec" o linie elementul cu grupacireia ii apartine. I : fiecaredintreacesteelemente ki'

ffi ffi ffi

w @ ffi

&A
:Tj

F-F

!-F

e-#fu \f
ffi
Testede veriJicare u cunogtinlelor

l' J J J

ffiffiffi
ffid #wsdswdw#

o grupdcu ele' apoiformeazd Coloreazicercurile,

&wwF+=
.g

&ww&
F

Unegtecu o linie firul de ati liber cu cel care are zece mirgele.

#WSd #*pd#wdwd

Testede veriJicure a cunoStinlelor

Stabilegtecorespondentaintre elementele celor doud grupe.

tr##ffi##
g

OY XO
,es*. Fe
Traseazio linie sub grupa cu mai multe mingi.

O r(l

qffi qffi
ffiffi
#wp$#w$wd ffidS

' ry' ffix


ffiffi

6?

Tbstede veriticare a cunoStinlelor

#w

Traseaziin fiecarecisuld tot atdtealiniute cdte sunt in gruPi. elemente


/ /frd&'la, :t\ ' If,r*;V,.\iA

Se ffwww

,/ttr::\

\
f* ->

&m#ry *{-%

a*{:*\A

" . Kw
-ffi

wffi$
v

/sf\

w@
1l

ffiffi
W.sffi
_-"{.4;iL /f/r.\{fiA, n\ l{,-*rQ.^tl{

wB@ 1t

,r:^r

ftJS
\s" /

r'6n4,\

/:"

w@
W
;

wpo-#il ew./ i
## ffpww

incercuiegtecifrele corespunzitoare numirului de obiecte din fiecare grupi.

'#,& tffi lfl#


t

T,# ddhr I \W#* \Wr#{* \g,Z \g,Z


1dfurt
A Att:../
hA

tt

nn.ts.A1

&W @p wr J46*
\ w#"-,
i trdsd #wpd#wdwd
Testede verilicare s cunoStinlelor

VK

}J 1,4,,r+g

V#

ltl;9:,!5

J/F {iiF,n

70

Deseneazd in interioruldiagramelor tot atitea cerculele, respectivtot atitea pitrilele, cite liniutesunt in cdsule.

ffa**'.Sg

il1ilililt ilililil1

Deseneazi in diagrametot atdteafiguri geometrice cite iti indicdnumerele din cisute.

6a,p&*a#ed# Y#{

Teste de veriftcare a cunogtinlelor

ffmsg
de culoarerogie un triunghiin dreptulbalonului Deseneazd gir este' din gi sPuneal c*telea

# ffi-ww

in ordinedescrescitoare. Unegtenumerele Ce ai descoPerit?

trddd #wg$#wdwd

de veriftcare a cunostin(elor Teste

72

Coloreazi al gaseleagi al nouilea vagon.

&sm,#'

,,*,, tr

incercuiegte atdoirea animar. c6teanimare suntt" a"ffi]


Al cdteleaanimal este pisica? 't_ {r

$*ag$#wsw"d #?Hf

Tbste de verijicare s canogtintrelo,i

ffitr

Gineesteios? Ce animalestesus?incercuiegte-|. in ce partemergecalul?

ffwww W

tr### w

#&qs

ffi

de tine, giina sau porcul? Cineestemai aproape in ce partemergei? Undese afli vaca?Darcalul?Dar muntii? animalulcarese afli cel mai departe. incercuiegte

ffidd #m,g$Sw$ee'S

Teste de verilicare a cunostinlelor

7if

1(T **7'

Deseneazi in diagramd tot atdtea flori cite inimi sunt in total in cele doud etichete.

Fiso I

Traseazd in eticheti tot atdtealiniule cdtesunt ?ntotal in celedoui diagrame.

???
Fiso2

mm
ffi
*

Desparte dupi cum doregtielementeie ain gr.rpele datein coloanadin stinga tabelului, in agafel, ?nJ6t ia oUgipe
celelaltecoloane acelagi numdr de figuri geometrice existentein diagrameleinifiale.

llt*

***

,& =' #fu,&a

&
.,*&..

# d F tt

***r*
FiSe ca grad ridicat de dificaltate

Capitolul lX

76

Deseneaziin diagramdcu o stea mai mult decdt numirul in etichetd cu doui pisicilor din cele doui etichete.Traseazd liniule mai putin decit sunt in total in cele doui diagrame.

FisoE

%
Fiso4

W
1

@m
2 3
4 5

Marcheazi cu X cdsuta care corespunde grupei din stinga rindului.

ffiffiffiffi
?

?
FiSe cu grad ridicut de dijicultate

Copitolut lX

76

lncercuiegte numerelecare aratdcdte bulinesunt in total


pe piesa de domino.

Fiso 6
I

lf lt

I
5

o
I
6

I
5 7

ooo oo oo o

la I at

ll

tl

Fiso 6
oa a oa

Completeazi cu bulinespaliulliberastfelinc6t si oblii numirul indicatin etichetd.

ll ll

la
It

Copitolul lX

Fige cu grad ridicat de dijicultate

77

careiti indicfi gregitcite buline Corecteazinumerele sunt pe fiecarepiesdde domino.

Fisa7
o o

oo O oo

oo oa

oo o oo

oo oo

J a"tw

Fia'. vCompleteazi Je_

in cisufele mici numirul de bulinecarelipsegte. in girul de dedesubtnumirul careiti aratl incercuiegte c6te bulins sunt in total.

OO

o oo

58106
Sopitol*l lX
Fige ca grud ridicat de diJicultate

ti?.v,b{

w
rff

i \ ,.n
\\
L\,/

ry

Rezotviexercifiite. Taierezuttatut gregit.

FigO I ,

@@
f+

@
f= ff

? ?3
*^#

ee %w
fE ff

Y#q.#

^YY r* f= ff \bblu bb Z/DL


f rf=ff

^Y

Copitolul tX

#wpr*r*s
#*pi$#*de*Sd Veriftcorcocunogtinlelorinsugitelogrupomiihcic. .... ....,.

dmgidtuSm'$df dcobhsCe Recunoos,tercagiconstituircogrupelor

....

....

....17

#e'pd**$e*ddf$ 0bscruorcoroporturihrcontitotiucdinCrcdoungr.0Pc-. . . . . . . . dff #rydse$e$ 0riontoreoin spoliu gi formorea reprczcntd,rihr dinoeneionoh

. . . 25

. . tt

ff #wpd#*d**d . . . 4l lUumcrogio(ospectcordinol gi ordinol) in conccntrul l-10 Si opcrolii cu nunucrc fff #egd#*d*d ... FiscfohsiteCncodruljocurilorlogioo'moCcmothc ffdd #egd*sdsd cu sorcini gradote co nivcl dc difCcultotc . . Filge &?SS #*gd#*S*'d l e stcd e w ri ftc oreoc uno$ti nl e h r . . . . . . . . #epid$*Sc*,Sdff dc di fr'c utC o t e . . . . . . . Fi g e cu g r odri dhot

. . . . . . . . . . . . . . . . 57

. . . 66

....

.....67

..,.

. .7 6

Activitali maternatice grupa micd, 3-4ani gtefaniaAntonavici, c-i caietpentru ii ii i[ Ji ta2, Md riu la vasiIiu ActivitSfi matematice - caietpentru srupamijrocie, 4-5ani FlaricaMdgurd
Activitdri matematice caietpentrugrupa marepregdtitoare, gtefaniaAntonovici, c-o, 5_6ani i, i iiJ Ji't&,

Luminila voIinir u

Activitdti matematice - caietpentru. gtefaniaAntonovici,corr,riiiJi]oZ, grlrpamarepregdtitoare, 6_7ani Mariu[aVasitii ,A

Greieragul albastru Alice Nichita,MihaelaVasifiu

L-'

q= o 'i

?f l + 'tq@1
\ tril
*"\

n*

:Lt[ultili{lrrtm'

(u
"t

7,$U

"+