Sunteți pe pagina 1din 118

Georgeta Torna, Minerva Elena Rizea, Ionela Tornesc u -

S,gn deOuenu
inteftdrscip0inafte $r tnarnsdtscrp0inare pentnu eUasa pnegattto ane
sernestrul

p;euosred

oJellotze6

dO
NV

olenzr^ ouv alelorcos rugued erlecnp3


rnlnrporu eerero;dxe

@ S3 m
v\lf1 l

gS

pcrleueleyl

Pu9r.rJoJ eqLull

ul

erecrunuoc ulc

:JolrlPlr^rlce eolureul leseld 'loqurs un olgc epundsoroc r! eJeolrlp6erd eselc n:1ued eurerDo.rd urp eur;drcsrp roJpcorl

{w,f
'oJBnle^aolnB

ep ee1e1r;rqrsod .ro;rrdoc pJalo ol nrcnl ap e1e6r3

Pgb
pqb

ffi*t

*c
euclqrrs

%fl#'*S ffi
ff iij

m iuE op Fu.tu m artu

.u@$ uld qilts !D.@qo qa.un Z

g:P-E
ffiF*1ffi:t,
fiL*.***"",." "- "*,,-"fl ;liffiY:'* .p 6eu'.&Mu.O

r r

;,tr

x1:'iil:#!:1f"tx

r_--

:;;;r:up*:lt3i

f_l

0
'olerpnls
e;aur;drcsrp

eleol nrlued
erefpnug ep rfplrnrlce eurfuoc pSr; erecarS

n$ FEUd

.a nnryldFHwuorh. ]rud 4ap uD ts u! ar .to$. sp FWE q @do@ d E.#@C r

O
plBtpnls

Er+erplus

le;ocS;nue
urp eugupldpg

euol

'nJlsoruos rn;nurld e prelocS eoJec4rueld ulp olor.uolqns ;S eleue1 rulued eSg ep g, !S plellul orenle^o ep eS;1 0L :nrcnl ep eSrl op Bg pugzupdnc 'ru1seuas lnu;.rd u1p ppeocS op rugr.upldps yU eleuud p.redoce unlo^ ISocV 'geuolfoue-orcos urpro ep elunSounc rS rep ';efup;1S 'roleuroleu 'gn1nfequll lnruoruop uI efurlSounc a]lo^zop ;S-ps ;1doc ed plnfe I InJlsoruos'aJeotllp6erd eselc ru1ued ereu;ldpcs!psueJl ;5 ereu;;d!cs!pJalu! nJcnl ep e1e5;g 'ereo1r1g6erd ese;c nrlued ere;ocS reurerbo.rd oruJoJuoC

11

oJeoltlpoeld eselc nJluod oJeutldtcstpsueJl rs oJeurldrcsrpJolur Jolosu e oJlsoloj op Iun4cnJlsul

Sdptdyrdna L
Evaluare iniliald

Fisa nuvwdrul

f . incercuiegte in imaginea de maijos literele pe care le recunogti.

FSX

e T v
,

R T @ U H G P I S h4 L N B Z .J
,

2. Deseneaza gi coloreazd in spaliul de mai jos obiecte a cdror denumire incepe cu literele recunoscute gi scrje, dace poti, l6ngd ele
litera.

1. Coloreaz6 cifrele pe care le recunogti.

2s5496@n7
Coloreaza desenele de mai jos respectand legend

3. Ajute-l pe beielel sA ajunga la gcoale.

Aprt.inlt -t.

sir\gurl

Evaluare inifiald,

Fisa numd,rul

1. Povestegte fragmentul din povestea ilustrata mai sus.

2. Recunoaste persona.jele qi spune din ce poveste fac parte. 3. Coloreazi in culori adecvate personajele care aparlin povestii
,,Scufita Rogie".

. ComPlet6nd girul ajungd la casa buni cii:


1

de mai jos, o vei ajuta pe Scuflta Rogie se

R-mijlocii gi cu
mici.

t I
I

2- incercuiegte

obiectele obiectele mici, cu obiectele mari. Coloreazi numai obiectele mai

cu

ro$u

G
--J-\ Lo)

HH
1. Deseneaze in spatiul de mai jos cogul mama a trimis-o pe Scufila Rogie la bunicuta

@q

cu bunetdti cu care

Apt'..iati.

terr*r.,

@ @ @

Evaluare iniliald

Fisa nuvndrul z

f . incercuiegte in imaginea de mai sus iedul cel mare cu iedul mijlociu cu gi iedul cel mic cu 2. Stabilegte ordinea corectA a imaginilor de mai jos notand cifra corespunzAtoare in casetd:

f. incercuiegte gi coloreaze in culori adecvate doar fructele care


se pot gasi in pedure.

2. Unegte elementele

q q

identice cu cea din chenarul din stAnga.

1. Deseneazd 9i coloreazd in chenarul din dreapta o floare

'q \+t

Apreciazi -te si^gur!

Fisa nuvwdrul

1. Recunoaste povestea din imaginea de mai jos. 2. Povestegte fragmentele ilustrate.

3. Coloreazd in culori adecvate personajele $i obiectele care apar in povestea ilustratd mai sus.

. Fotmeaze prin incercuire grupe de fructe de acelagi fel. 2. Deseneaze in cog tot atatea mere cate elemente are grupa de
1

prune.

3. Ordoneazd imaginile de maijos in funclie de momentele zilei' 4. Termind de colorat imaginile.

---l i

Apnciazt-t| si''gurl

Fisa nuvwdrul

1. ldentifica anotimpul din fiecare imagine.

b-

L2

1. Deseneaza

in casetele de mai jos peisaje potrivite

fiecarui culoare

anotimp.

2. Coloreazd desenele folosind tonuri


adecvate.

gi nuante de

Ap re c i oz.d,

-t c

si

rI
^gu

Evaluare iniliald

Fisa nurndrul a

1. Unegte numele fiecdrui purcelug cu imaginea corespunzetoare


lu i.

2. incercuiegte literele care diferenliaza numele purcelugilor gi scrie-le, dacd poli, in cerouletele de sub fiecare caseta. 3. Coloreazi corespunzetor desenele.

NIF-NIF

NUF-NUF

NAF-NAF

'1. Deseneazd 9i coloreazd

tot atatea petrate cati purcelugi sunt

in imagine.
2. Scrie in caset5, dace poli, cifra corespunzetoare.

L4

3. incercuiegte cubul pe care se afl5 cifra care arata cdli ani ai tu.

5 7

1. Coloreazd imbrecemintea in culorile tale preferate.

Aprc.iazi-tc sir.gr/tl

Fisa nurndrul z
1. Completeaze ce lipsegte in al doilea tablou. 2. Termina de colorat imaginile.

3. Coloreazi pStratul din dreapta imaginilor a cdror denumire are

in continut sunetul ,,R". 4. Coloreazd cu rogu bulina din dreptul acestei litere.

oooo

CASA

oooooo

GREIER

oooooo

FRUNZA

oo ooooo

FU

RNICA

frunzele din aer: - cu - cu maro frunzele de pe iarbe; -cu frunzele din copac.
incercuiegte cu rogu furnicile care sunt cel mai aproape de casa pe cea mai indepertatd furnic5. $r cu

1. Coloreazd:

2. Gesegte regula, deseneaze, apoi coloreaze.

Apreciazd,t

si^sur!@

@ @

Fila nurndrul z
. Unegte personajul cu povestea potriviti. 2. incercuiegte litera cu care incepe numele personajului.
1

czov
FSO
r

ADCE
masi.

1. Coloreazd obiectele pe care le poti folosi la

*@N

\gz

1. Coloreazd in culori adecvate imaginile in care se folosesc


formule de politete.

Apnciorl-te

sir\gurl

Evaluare inifiald,
1.

FiSa nuvndrul o
Si
cu

I
plicut cel
(

incercuiegte cU r'olrr personajele pozitive

personajele negative din imaginile de mai jos. 2. Povestegte fragmentul din poveste care ti-a mult. 3. Termind de colorat imaginile.

mai

. Descopere regula 9i completeazd girurile.


I

A tr tr A

ooao
2 . Ajutd fetele sd-gi gdseascd ledita primita drept rdspla te.

&

w
. Deseneazd in spatiul de mai jos ceea ce !i-a pldcut cel mai

mult din poveste.

A,?rc.iazd-tu si^gutj

l-tsa
1

. FormeazS prin incercuire grupe cu elementele identice. 2. Scrie, dac6 poti, in tabelul de mai jos cifra corespunzdtoare numerului de elemente ale flecerei grupe formate.

^ur^drul

LO

r r

ffi ffi

6":, 1

fd

hfr/

rs

s ll

3. Elimind din girurile de maijos ce nu se potrivegte.

dffiA

l.Animalele suntnedumerite: umbra nu le seamdnd!Ajut5-le s5-9i


gdseascd umbra potrivitd, apoi coloreaze-le" 2. Deseneazd lange fiecare animal hrana preferatd.

Agrcciozl-tc si^gurl

Fi;a nurnd,rul L

e SP
(ffi
$1

1. Gdsegte literele care formeaza nume de copii, incercuie$te-le, apoi scrie, dacd pofi, in spatiul din dreapta numele de copii pe care le reg5segti in clase:

ANA MTAPNGST

LG (,,18(r tRtltt RUtscAotN /

ta Xmrnt

TED; NDTHDEVDLT
vBMGAcRNT

1. Coloreazd cu albastru tricoul din dreapta fetilei, cu tricoul din fetitei, cu rogu tricoul din fala fetilei gi cr.r ,er:_ir:
tricoul din spatele fetitei.

1"

2. Unegte cu o linie obiectul cu containerul potrivit

$tii unde trebuie colectate obiectele din imagine?

1. Deseneaza obiectele/juciriile cu care ili place cel mai mult sa lucrezi/sd te joci.

Apr.ciozd

-t.

si,.!t^r!

FiSa nurndru(

1. Descoperd in imaginile de mai jos clddirea care seamdni cu gcoala ta. MarcheazS cu X.

2. Gesegte literele care alcatuiesc cuv6ntul corespunzetor imaginii

marcate mai sus, apoi colorcaze literele in culoarea conturului.

[@A
copacul din stanga gcolii.

,{.,, .r).

{'d 1 ,t

i,'

r
,,..

1. Colorcaze imaginea de mai jos astfel: cu alfJastrlr maginuta hainele copilului din dreapta gcolii; cu ,' din fata gcolii; cu

2. Ajute-ti prietenii se ajunge pe drumul cel mai scurt la gcoald, colordnd drumul corect.

. Decoteazd rama tabloului. Deseneaze in tabloul din dreapta

chipul colegului

tiu.

Apr.ciazd 4e

tiI'guf

27

Eu$ lat;rerrra

Fisa nuvwd,rul z

f . incercuiegte obiectele existente intr-o salS de clasd. 2. Scrie, daca poti, in dreptunghiul de sub fiecare cuvant tot

TABLA

BANCA

CIJBURI

BURETE

1. Deseneazd un penar, respectand urm5toarele cerinle: in fata bdncii, in spatele bancii, deasupra b5ncii, sub banc5.

in fala b5ncii

in spatele bAncii

deasupra bdncii

sub bancd

1. Coloreazd pdtratul de deasupra imaginilor in care copiii au un comportament adecvat" Argumenteaze respunsul. 2. Termind de colorat imaginile.

. DeseneazS gi

coloreaz6 in spaliul de maijos obiectele pe care

e folosegti la gcoalS.

Apraeiaza..

siy.gur!

Fisa nuvnd,t"ul

f . incercuiegte cu albastru obiectele/ rechizitele pe care le folosegti obiectele pe care le folosegti pentru la gcoald. incercuiegte cu a te juca.

2. Literele s-au amestecat. Gasegte gi incercuieqte litera cu care incepe fiecare cuvant din imagine.

BM
PT

CE

'ou
LO

Gy

=rt

1*e

1. Privegte imaginile de pe perete. Coloreaze cu rogu imaginile de pe r6ndul de sus, cu imaginile de pe randul de jos gi cu verde imaginile de pe randul din mijloc. 2. Sc e pe calendar, dace poli, ce zi este astezi. 3. Deseneaza trei flori in vazd gi una jos. 4. Coloreaze in culori adecvate sala de clasi.

M
@

m
@

qq

J9fl8flflflfl
Apreciaza,

5. Descoperd regula 9i continue:

ffif,ffiflflflflflfl
-te si^gur!

Eu

;i lunca

naoa

Fisa nuvwdrul L

1. Denumegte imaginile. 2. ldentific6 gi incercuielte litera ,,A" in cuvintele care denumesc imaginile de mai jos. 3. Traseaze in caseta goald de sub fiecare imagine tot atatea liniute orizontale cate silabe are cuvantul care o denumegte.

Gu#4
GUR

OCHI

NAS

URECH

IN IMA

PALMA

cu obiectele utile la bucaterie 9i cu albasirrt obiectele cu care ai voie sd te joci.

f. incercuiegte cu rogu obiectele de igiena personald,

a U
Nryryry

1. Completeaze Si coloreaza in tabloul din stanga portretul teu, iar in cel din dreapta portretul surorii/fratelui/prietenului tAu.

2. Unegte obiectele din imagine cu organul de sim! cu ajutorul


ceruia pot fl descoperite.

s<#

ep4
I

Apwciazd-ta si^gur!

33

. Recunoagte povegtile redate

in imaginile de mai jos.

2. Coloreazd pdtratul de pe imaginile care fac parte din povestea


,,Hansel 9i Gretel".

l.I'aseaze sdgeli intre bulinele de mai jos care sd marcheze


evolulia fizicS, in timp, a omului. ,,, : . bulina de sub cea mai scundd persoani 2. Coloreazd din imagine 9i cu rogu bulina de sub cea mai inaltd persoand din lmagrne.

cu

34

Coloreazd ochii din imagine folosind culoarea corespunzetoare 'ii ochilor tdi. 2. Deseneaza sub ochi palma ta stdngd 9i coloreaz-o.
1

AptLcidzd -ta ti^gur!

Fisa nurqd,rul
f.

incercuiegte litera ,,A" gi spune unde se afld in cuvantul care denumegte imaginea (sunet inilial, median, final).

VRAJITOARE
1

PIATRA

CASA

ALUNA

pa(ile componente ale corpului uman. 2. ldentificd gi incercuiegte organele de simt din imagine gi bifeazdle pe cele pereche. 3. Completeazd ce lipsegte de pe cele doud chipuri/fele.
. Denumegte

Coloreazd tablourile.

##

qpd

Termina de colorat imaginile in care copiii respecte normele de igiend personald. 2. Spune ce reguli nu respectd copilul din imagine.
1.

lF:1
1. Coloreazd obiectele de

igieni personalS de mai jos in culorile

preferate.

Apra.ia:A-t, si'^gurl

37

F$a nurnd,rul 4
'1

Coloreazd in culori adecvate desenele a cdror denumire are in

2. ldentificd si incercuieste litera ,,A" in urmetoarele cuvinte:

INELAR
VREA
A

MARE

FRATE
R

RATATO

IATA

3. Privegte cu atenlie imaginea 9i spune din ce poezie face parte (,,Sfatul degeteloi', de Elena Farago). 4. Recitd versurile care redau sfatul degetului mic.

\ \-

1. Completeaz5 Ei coloreaza silueta din oval dupa chipul teu. 2. incercuiegte organele de simt care nu au pereche.

3. Deseneazd in casete cate o buline pentru fiecare organ de


sim! care nu are pereche.

.<D

q)
4. Descopere regula 9i continu6.

@@@

Af rfi
Apr.ciozd -tc sihgur!

F[sa numd.t
1

ul L

Calendarul naturii

. Descrie imaginea de mai jos.

2. Descoperd iiterele invetate de pe frunze gi coloreaze-le in cul0afea contL!rLrlui.

14
I
*{,

3. Scrie. dac;i poii. in spa!iul de rnai jos literele descoperite.

40

Deseneazd sub ramure tot ataiea frunze cAte sunt deasupra ei. 2. Coloreazd frunzele in culorile toamnei.
1

3. Completeaz5 calendarul naturii, ajutandu-te de simboluri.

LUNI

Apreciaza-te

si^sur!@

@ @

4L

2
irn ag in r.

Calendarul naturii

1. Povestegte textul ,,Frunza", de Emil Garleanu, ajutandu-te de

s-

2. Desparte in silabe cuvintele si deseneaza in dreptunghi tot


atatea linii orizontale cate silabe are fiecare cuv6nt. Coloreaz5 bulina din dreptul literei M. '-i
.

\6
A
RAMURA

MUGURI

POM

1. Coloreazd frunzele, respectand cerinlele: cu


mrcr; cu

frunzele

frunzele mijlocii gi cu maro frunzele mari. 2. Grupeazd frunzele care au aceeagi form5.

tr4
3. Completeaze calendarul naturii, ajut6ndu-te de simboluri.
i

_-

[lARTr

APr.ciai-ter*,.,@,CI@

43

Fisa nuvwd,rul z
culoarea conturului.

Calendantl ncturii

1. Recunoagte gi coloreaza literele mari gi mici invelate, in


spaliul de mai jos.

-*t
I

1. Deseneaze gi coloreazd in caseta tot atatea frunze cate vrebii

sunt in jurul copacului din imagine.

k.,f
,{

1. Coloreazi patratul de ldngd copiii care au un comportament adecvat. Argumenteaze raspunsul! 2. Termina de colorat imaginea.

L-.-t ' t.
2".

,-"L

$r*u*Jo

Fi{, P t"_.tn
q&-

,.

. Completeaze calendarul naturii, ajutdndu-te de simboluri.

@@trtr@
Apr..ia -t.

s,'urt@

@ @

Fisa nurnd.rul 4

Calendarul naturii

f . incercuiegte in cuvintele de mai jos literele invilate. 2. As,azd fiecare literd incercuitd intr-o cesuld gi spune ce cuvant ai scris.

3. Continui

si

colorezi corespunzdtor imaginile.

ARTCI

IARBA

@q-rdd

NU

potrivegte.

46

2. Unegte desenele identice.

n
oa
3. Completeaze calendarul naturii, ajutandu-te de simboluri'

_ ,/^

Apre.iazi te

si^sur!@

@ @

Fiqa nurnd,rul

1-

1. Privegte cu atenlie imaginile gi incercuies,te desenele a ciror denumire conline sunetul ,,N". 2.Traseaze tol at6tea linii orizontale cate silabe au cuvintele care denumesc fructele gi legumele din imagini. 3. Coloreaze bulina de sub literele invalate.

occooo

COCOOC

COCOCO

oocococ

OOCCO

tl

MAR

OOCCO

cooc
VITAMINE

ooco
BORCAN

NOR

4. ldentifice gi incercuie?te litera ,N" in cuvintele de mai jos:

1. Grupeaze fructele 9i legumele dup6 anotimpul

in care se coc.

2. Coloreazd-le corespunzitor.

\6u i
"/
1

'o s
in imagine.

0:: (EA I 6rs) 'ffi


A;.^
\-e_;-->

*)tD-

C}
oto
qlti

. Povestegte ce vezi

2. Termin5 de colorat imaginea.

Apreciazd.tzrr*rr'

@ @ @

4q

Fisa nurndrul

1. Gisegte literele invetate pe fructele gi legumele de mai jos 9i coloreazd-le in culoarea conturului.

,A lrl\

2. Scrie in spa{iile de mai jos, daca poli, cuvinte cu ajutorul


literelor gdsite mai sus.

NAA MAA tA]


1

Cautd jumatatea legumelor din imagine

gi coloreaze-le

corespunzator.

b -r
)

:r

2. Alcdtuiegte grupe de elemente identice'

3. Coloreazd corespunzetor grupa cu cele mai puline elemente


gi grupa cu cele mai multe elemente.

n&

ug
1. Deseneaze co$ul cu legume al gospodinei.

ryre.iozA-te si^gur!

Fisa nuvvtdrul 3
Traseaz5 o segeat6 spre litera care corespunde primului sunet al cuvantului care denumegte fiecare din imaginile de mai jos.
1

. Formeaze prin incercuire grupe cu elemente identice. 2. Taie elementele in plus pentru a obline tot atatea fructe in
1

fiecare grupe.

E=J=t{

6,"

Ajut5 gospodinele din imagini se prepare conserve, punAndu-le mase, cu ajutorul sdgetilor, ingredientele de care au nevoie. 2. Termine de colorat imaginile.
1.

)-. /\

I
d_\

L'

htl g

@
1

f5
ili plac.

. DeseneazS gi coloreaze fructele care

Apreciazd te si^gur!

53

Vitaminele

Fisa nuvndrul
zarzavat" , de Otilia Cazimir).

d.in

grddind

1. Agaze in ordinea corecte imaginile de mai jos (,,Supa de

d
|)

,1
o

\"

I
s4

2. Traseazd in casetele de sub desene tot atdtea liniute orizontale

cate silabe are cuvantul care denumegte imaginea. 3. lncercuiegte legumele intalnite in poezie.

Deseneaze legume sunt.


1

/o; C]UJ
.

ii

coloreaza in ovalul aldturat tot atAtea fructe cate

o \.4/
Nfiebsl-ta tif.ud

F$a nuuwd,rul

t
,,1".

f . incercuieste desenele a c5ror denumire contine sunetul

2. Desparte in silabe cuvintele care denumesc imaginile de mai

td

3. ldentificd si incercuiegte litera

,,1"

in urm5toarele cuvinte:

IA URT VITAMINE

PAINE MIERE A RDEI PIERSICA COPIL IARBA

1. Coloreaze cu albastru caseta de sub mul_timea in care nu se aflS niciun element si cu verde caseta de sub mullimea unde se afld un singur element.

@a \y,

acre.

alimentele 2. incercuiegte cu rogu alimentele dulci 9i cu "/erde

1. Coloreazd cu ver,lc casetele din dreptul imaginilor care arati activitSlile de igiene personale pe care le faci inainte de masd 9i cu albastru pe cele pe care le faci dupd ce ai servit masa.
2. Termine de colorat imaginile.

Apr.ai^zl -te si^gu:r!

De

hranl depinde

Fisa nuv,adrul

sdndtatea noastrd

1. Privegte cu atentie imaginile gi spune din ce poveste fac parte (.,Sarea in bucate", de Petre lspirescu). 2. Povestes,te cum a demonstrat fata de imparat cd gi iubirea ei este de pret.

a:

3. Coloreaz5 imaginile.

fl IO

!-

(:

zah

4. AlcStuiegte propozi,tiiin care se folosegti cuvintele: miere, sare,


.

@
58

lsq

Toan,,\a

FiSa

nuvndrul z

1. Unegte cuvantul care denumegte imaginea cu numirul de


silabe corespunzdtor.

"\II}
IARBA

PAIN

ROS IE

2. Gdsegte in chenarul de mai jos literele invalate, coloreazd-le in culoarea conturului gi alcetuieite cuvinte cu ele.

1. Coloreazd elementele mullimilor cu un singur element 9i pune

in casetd cifra corespunzdtoare.

6" c

60

1. Marcheazd cu X alimentele care deuneaze sendtatii dacd sunt consumate in cantiteli prea mari.

1. Decoreazi masa pentru un eveniment din familie (ziua ta).

ApraciazA

-te si^gur!

6L

ry-,,

Toalttvta

Filanurwd,rul
li-curosu

4t
o

1. Coloreaze literele invSlate dupe legende:

Mm-cu
Nn-cuverde

Aa-cualbastru

tr

Ie
n

2. Fixeazd locul sunetului


corespunzdtoare.

,,1"

in cuvintele date, colorand bulina

\t

6
B l"--j
INEL
OOCC

PITIC

ROr
COC

coooo

Fisa nurndrul
1

1-

atenlie imaginea 9i spune din ce poveste face parte (,,Pungula cu doi bani", de lon Creangd). 2. Poveste$te fragmentul ilustrat. 3. Coloreazd imaginea in culori adecvate.
. Privegte cu

z
ll,

/l

*8#-.O-

ltz
iho:::-^

G.
(^

4. ldentificS gi incercuiegte litera ,,E" in urmatoarele cuvinte:

EPOCA BOIER CALE CALEASCA

1. Deseneazi tot atatea pungute cali cocoqi sunt in mullimea


alaturatS. 2. Coloreazh mullimea pungulelor 9i cifra 2.

1.

Marcheaze

cu X casetele de lAngd copiii care au

un

comportament adecvat fa!5 de animale.

Apre.:aza

ter,^rr"

@ @ @

65
)

a
,",

qq
1

1. Coloreazd primul, al doilea qi ultimul pui din 9i rul de mai jos.

(v)(v,) \r-/ -V -V
)") )"*

(-l

)"i
)

,\

-d

2. Completeaze casetele descompune numdrul 2.

cu cifre

pentru

compune sau

rl', to

. Observa figura gi construiegte 9i tu la fel.

Apr.ciazd-ta sit4ud

67

Au fost gi sunt tn jurul nostru


1

Fisa nurqdrul z

. Coloreaze animalele a cdror denumire are in con!inut sunetul

,,E,-

2. Scrie, dacd po!i, tot atAtea liniute orizontale c6te silabe are fiecare cuvdnt.

3. Gdsegte literele invdlate gi coloreaziJe in culoarea conturului.

4. Completeaze, cuvintele gesite.

daci pofi, in casetele de deasupra pungufelor

qq
1

. Rezolvd operaliile matematice:

}/,

Qlr

,7,'

E fr* ^*et %r\\


1. Marcheazd cu X casetele de comportament adecvat fatd de animale. 2. Termine de colorat imaginea.

langa copiii care au

un

l,p.tciozA -tc si^gu.l

Fisa nuvnd,rul 4
f. incercuiegte cu rogu literele mari invelate
mici invSlate din textul de mai ios. gi cu verde literele

,,Era odatd o babd gi un mosneag. Baba

avea o gdind si mogneagul un cocos."


(,,Pungu!a cu doi bani", de lon Creang6)

2. Desparte in silabe cuvintele care denumesc desenele de mai jos gi reprezintd-le grafic dup5 model.

(,

G A

ooa aa ea

MOS NEAG

BABA

70

1. Scrie pe ax6, daca poli, numerele invelate:

0
2. Coloreazd cifrele 0,
1 9i 2

in culorile conturului.

1. Observe figura

s-i

construiegte gi tu la fel.

Aprtcldzd

-t.

tit\gud

Fila nurwd,rul
coloreaze-le in culoarea conturului. i1,)

1gi

1. Unegte literele mari cu literele mici care le corespund

@nn

i,,'
;!

tt

REI N4
R A N D U N
l-.---{ t-{

e
N
U R

2. Desparte in silabe cuvintele care denumesc desenele de mai jos $i reprezinte-le grafic dupd model. 3. Coloreazd bulina de sub litera ,,R".

C A

UR

ooo oooooo

t_-

A R A

'v
1. Coloreaze cu loqu petratul din dreptul animalelor care
traiesc in lara noastr5. Spune ce gtii despre ele' 2. Termind de colorat desenul.
nu

@'"

Coloreazi cu sub fetila triste,


1.

cu

ro;,:.i caseta de sub fetila veselS, cu

caseta

caseta de sub fetila speriatd 9i cu

caseta de sub fetila mirate.

Apre.iazd-ter*r"r@@@

Fi;a nuund.rul 2
1. Coloreazd doar desenele care corespund unor cuvinte care conlin sunetul ,,R".

giseascd numele agezand corect literele in dreptunghiul de sub fiecare imagine.


2. Ajute animalele s5-9i

lr n R A A'

1. Coloreazd prima, a treia gi ultima veveritd din girul de maijos.

2. Coloreazd prima, a doua gi penultima veveri,td din girul de mai

3. Completeazd ce lipsegte. 4. Spune ce giruri numerice ai format.

01
320

0 3

01

210

5. Unegte fiecare animal cu hrana preferatS.

{fSrir},
Aprcciozl -tc si^gur|

Fisa nuvndrul
1

z
ce denumeste

Coloreazd literele care alcdtuiesc cuvantul imaginea.

d#&Bf,A
PUAe IEDn F R
Nnn
2. Descopere numele copiilor tn girurile de litere de mai jos scrie-l in casete, dace poI:
gi

T )<

IIIRA
[ART{

MIEPAMRI$A

MARGTASEMS

BE

EGIiNMOA

lndice petile corpului animalelor din imagine folosind

urmetoarele simboluri:

I-"rp; !

-trunchi;

membre.

. Creeazd o poveste despre imaginea de mai .ios'

2. Termind de colorat imaginea.

\*"-fu.*i
ls
{.

&&

kv?

Apr.ciazA-u ti^gur!

Fisa nuvndrul

1. Unegte imaginea cu litera corespunzdtoare sunetului cu care incepe fiecare dintre cuvintele reprezentate in desen. 2. Coloreazd animalele in culori adecvate.

5 il'4

3. ldentifici gi incercuiegte litera ,,E" in urmetoarele cuvinte:

ARICI

IEPURE

RINOCER

PADURE STEJAR RAU DRUM


4. Spune in ce pozilie se afld litera incercuite (ini_tial5, medianS, finald).

1. Deseneazd tot atatia morcovi cali iepuragi sunt in mullim ea alSturata gi tot atatea colibe cdli morcovi ai desenat. 2. Coloreazd elementele mullimilor 9i cifra 3.

/__N-.

rf)\ L\rd

\
N

L>t-f
st)

/^i'.\

/^i\ / \L>rg,,/
1

. Deseneaze iepuragii care fug din calea vandtorului (Cantecul

,,lepuragii").

Apftciazl -ta si^gur!

,ttWSi cN b juni aolfrit

Fisa nurndrul

1. Privegte cu atenlie imaginea gispune din ce poveste face parte (,,Pegtigorul de aur", de A.S. Pugkin).

2. Povestegte fragmentul ilustrat. 3. Termine de colorat imaginea.

4. ldentificd gi incercuiegte litera ,,U" in urmetoarele cuvinte:

,iJilTl"itili
rr, I

,ri,.a,
!rl:)a'

li{

5. Spune in ce pozilie se afle litera incercuite (initiale, mediane, finalS).

. Recunoagte cifra 4 gi coloreaz-o.

2. Formeazd prin incercuire multimi de cate 4 elemente.


3. Coloreaza corespunzator elementele mullimilor formate.

1. Povestegte ce vezi in imaginea de mai jos. 2. Termind de colorat desenul.

Apr.ciazd -te sihgur!

Fisa nuvnd,rul
1.

Gdsegte literele invetate $i coloreazS-le in culoarea conturului.

ennurnn ue
REI
pentru a forma cuvinte.

MU N
M_RE
N-ME
R
I

2. Scrie, dacd po!i, in spatiile de mai jos literele care lipsesc

MIR NA
LIU

ARIN

MED ZA

ACVA

3. Desparte in silabe cuvintele care denumesc desenele de mai jos 9i reprezintd-le grafic dupd model.

ULIU

ueouzA

ACVARIU

1. Deseneazd gi coloreaze pe firul undilei tot atatia peqti cati


aratd cifra din partea dreaptd a acesteia.

. Deseneazd un acvariu cu pegtigori.

Apracid -tc si^gurl

A,u fost 1i sunt tn jurul nostru

Fisa nuvndrul z

Lumea apatot

1. Privegte cu atenlie imaginile gi spune din ce poezie fao parte (,,Racul, broasca qi o itiuc6", de Alecu Donrci). 2. Stabiieste ordinea corect5 a imaginilor din pue4re. 3. Recitb strofa care ti-a pldcut cel mai rnuii. 4.Termirri de colorat irnagirriie.

tr
I, U, R,

tr
lt

5. Coloreaza doar acele scoici care au cuvinte ce corrtin iiterele

'*

ffi84 t
t),

$z

8t 7//*
$+"

Rezolvd operaliile matematice gi aflS cdli peqti sunt in fiecare acvariu. 2. Coloreazd peStii 9i scrie, daca poli, sub fiecare acvariu numerul acestora.
'1.

@@@@
J
'-) r,4

-r'l -

/, -rA.T I V-

OLtl -L1/'llIl1

k& *& @*
ZTZA r Ain culori adecvate"

. Completeaze gi coloreaze desenul

@ )
a aa

.t

iingud

Nt fort ,i su t
tn

jurul

nostr'rt Ftsanurqarw4 lE! '----*_,1

. Creeazd o poveste dupA imaginile de mai jos. 2. Termind de colorat imaginile.


1

3. Scrie, dac5 poli,


pentru a forma cuvinte"

spatiile de

Jos

literele care lipsesc

IN-N

E B

N-M

A
P

M RE

RCA

PESC iSCAfi,l

. Caloreazd cu r ..:. r numdrul 3, cu


numdrul mai mare decat 3.

numerele mai mici

decAt 3 9i cu

(U
corecte.

Aq ?r al lt 11 er+

2. Descopere greseala 9i scrie, dac5 poli, numerele in ordinea

@o@@@

ooooo

3. Spune ce glii despre viefuitoarele apelor. 4. Termind de colorat desenul.

Ap4da2a te si^gur!

87

Nai

Fi;a nurndrul
1. Povesteste ce vezi

serbetorim Ziua Nalionald a Romaniei. 3. Termind de colorat imaginea.

in imaginea de mai jos. 2. Scrie in casete, dace po!i, numele [5rii noastre gi data cand

'-:::l '.",|

&a

qili\))
4. incercuiegte desenele a ceror denumire conline sunetul ,,O".

fr
8

ffiffiffi

7T
1

. Descrie fiecare imagine din medalion.

2. Spune, dacd gtii, formele de relief din lara noastr; 9i arat:-le


pe harti.

1. Deseneazd gi coloreazA pe harta formele de relief ale ldrii


noastre.

ApficiazL

'&

si^gurl

Noi suntam roruA^i


1.

Fisa nuywdrul

Ana Sifratele ei pleace in drumetie prin tare. Continud povestea. 2. Marcheazd cu X imaginile care indicd cuvinte care conlin sunetui ,,O". 3. Termini de colorat imaginea.

@& o
;)

cu .

4. Wedzeaze pozitia sunetului ,,O" in cuvintele mai jos, color6nd , i,, bulinele corespu nzetoarei

CCPIL
,l_li .r;1_.,_-,-,

r- i: l? -f
))'

CAPRIOARA
OOOCOOOOC

qo

1. Recunoagte cifra 5 gi coloreaz-o.

nf,&hh

AAAfi5f,

2. Fotmeaze prin incercuire grupe de cate 5 elemente identice.

1. Deseneaza gi coloreazd obiecte de care ai nevoie in drumelii.

Apr.ciazd -te sir.4ur!

Fisa nurnd,rul

1. Colorcaze florile de ldngd harti in culorile steagului. grupa de copii, cu rogu grupa de 2. incercuieste cu grupa baloanelor. grupa florilor gi stegulele, cu 3. Numerd elementele fiecdrei grupe formate gi coloreaze cifra corespunzdtoare.

cu

F
i{
a.

,1. Desparte in silabe cuvintele de mai jos dupe model. 2. Coloreazd bulina de sub litera ,,O". reprezinte-le grafic

[j 0 i; ti

t.

,,1

l'-

i' iJ ;". ,

L"l

i.;' M i\.

i.'l

{-(]r-

oooo ooo
trl

-_t
I I

Ait(')l.l A'
1

r-i -i i-.

l"'lr()i{[-5iC

2. Spunl, daci gtii unde 9i c6nd depun coroane 9i buchete de flori copiii din imagine. 3. De ce trebuie sE cinstim faptele eroilor neamului nostru? 4. Termine de colorat imaginea.

. Privegte cu atentie imaginea 9i spune ce vezi'

rel+r"-

&ii:e*
;+=L"-t(,68F. !. o Ftr.-:!u L -e1-s
--.
'4='.-

O?"-""{

OJ \Y)

5.r:.

Aprcciazd-te si^gud

Nor sur*arrr
1

lomlri

r)iL

Fisa -

nuvwdrul 4

Gdsegte literele inv5late de pe steagurile de mai jos, coloreazd-le in culoarea conturului si alc5tuieste cuvinte cu ele.
.

!uNtl[ll Irt{E
2. Scrie, dacd poli, in spaliile de maijos cuvinte cu literele invSlate.

NEAM

baloanele de sub fiecare steag. 2. Scrie in casete, dace pofl, cifre corespunzdtoare numdrului de baloane. 3. Unegte steagurile prin segeti, de la steagul cu cele mai puline baloane la steagul cu cele mai multe baloane gi invers.

'1. NumdrS

p p
,'\

p p p u nnn nn
l,

@B
L

SQAW 000&@

ii

nn |, I

@@0

@@

1. Spune ce vezi

in imaginile de mai jos

2. lntoneazd impreund cu colegii lmnul Romaniei. 3. Spune, dace gtii, cu ce ocazie se intoneaze lmnul !drii.
Degteapte-te, romane, din somnul cel de moarte, in care te-adancird barbarii de tirani! Acum ori niciodatd croie$te-ti alte soarte, La care se se-nchine 9i cruzii tai duqmani!

Acum od niciodata se ddm dovezi la lume Cd-n aste maini mai curge un sange de roman, 9i ce-n a noastre piepturi pestrem cu falA-un nume Triumfetor in lupte, un nume de Traianl
Priviti, marete umbre, Mihai, $tefan, corvine, Romana natiune, ai vogtri strdnepoti, Cu bratele armate. cu locul vostru-n vine ,yiate-n libertate ori moarte!" strige toti. Preoti, cu cruce-n frunte! caci oastea e cresti;d, Deviza-i Iibertate 9i scopul ei preasfant Murim mai bine-n lupE. cu glorie deplinS Decat se fim sclavi iaregi in vechiul nost p6mant!

Apreciazi -te si^gurl

Fisa nurnd.rul
1

1-

atenlie imagjnea Si spune din ce poveste face parte (.,Fovijsie fulgului de zdpade", de Trenca Banciu). 2 i)ovesteste fragmentul redat in imaginea de mai Jos.
. frrivegte cu

::c'

2^s$:

3. Precizeaze pozilia sunetului ,,C" in cuvintele mai jos, colorAnd cu albastru bulina corespunz6toare:

CASA
O/CCC

c R rvA"r
CAN/II RA
CL)O()(-rrr

COPAC OOOCC

ili

cali 1. Deseneazi in ovalele de mai jos tot atalia fulgi de zdpade arata cifra.

'4.
2. Realizeazd corespondenta. 3. Spune cali copii 9i cete senii sunt' 4. Coloreaza cifra 6.

rcrcfrft &&www&
I

5. Noteazi cu X casetele din dreptul simbolurilor care semnifice fenomene sPecifice iernii.

tr

tr
Aprtoi'eal -t? cr't\gud

tr

Fisa nurnd,rul

1. Subliniaza cu rogu literele c-C, cu verde literele o-O gi cu albastru literele a-A.

,,Corina 9i Onu au construit un om de zdpaddin curtea casei. Aseard, iepuragul a furat nasul omului de zdpadd."
2. Privegte cu atenlie imaginea gi spune cum se numegte poezia redatd (,,larna pe uli!a", de George Cogbuc). 3. Recite strofa care-ti place cel mai mult. 4. TerminA de colorat imaginea.

,4

Il
1. Numdrd fulgii de zdpadd de sub fiecare nor 9i scrie in casetd, dace poti, cifra corespunzdtoare. 2. Unegte norii prin sdgeli, de la norul cu cei mai putini fulgi de zepade b norul cu cei mai mulli fulgi de zdpadd gi invers.

@
'iir ,kr

ej,
HS#

#a+

r-l
;+
:.!:

rl
+*r ;*

d;*

##
Sfr

{:) & st$Eilt lld

() l*;'.1,,
.:--r'r

a!
L]
--

;is

F,it

ql!i. ,-r,"

@ffi@@
1

3. Scrie in casete, dacd poli, vecinii fiecarui numdr de mai jos.

# #_# ;#: ii# *'t Sf


L, J

dD

O
i+
;ri:,r

Termine de colorat desenul.

Apr.cidzd-u si^gutl

L.g[fi
1

Fisa nuvndrul
. Privegte imaginile gi spune din ce

=
poveste fac parte (,,Mog

Nicolae"). 2. Povestegte fragmentul care ti-a plecut cel mai mult. 3. Termine de colorat imaginile.

4. Gdsegte literele invdlate, coloreaze-le in culoarea conturulur gi alcaturegte cu ele cuvinte care denumesc obiectele din imagini.

piil,Ra /^\Ne ifi


rr

rl\,\r

w@

'&-

-g

. Numird oamenii de zbpada din fiecare grupe.

2. Spune cum faci sd alcAtuieqti trei grupe egale de oanleni de


zepade. 3. Rezolvd problema cu alutorul unei sdgeti. 4. Scrie, dace poti, semnul corespunzetor in cdsutele goale'

6Bpd
1

\bw1
.

6.BH&

2. Cum trebuie sE ne comportem pentru a fi vizitati de Moq Nicolae? 3. Ce le aduce Mog Nicolae copiilor care nu au fost cuminti? 4. Termine de colorat imaginile.

Spune ce face fetila din imagine.

Apre.iazd -te si^gur!

Fisa nurnd,rul
!
Gdseste literele invatate
Ei

coloreazd-le in culoarea conturului.

rnmcennuG@ G GNmm

[c
o

2. Desparte in silabe cuvintele care denumesc desenele de mai jos gi reprezintd-le grafic dupe model.

t)

N D A

C A R

oo oao

A C

A N A

OPOT EL

7!
1. Deseneaza in ovalul din dreapta simbolul pentru starea vremii

I
din imagine.

2. Coloreazd petratul de sub imaginile care reprezinte anotimpul


iarna.

1. Deseneazd gi coloreazd in spatiul de mai jos un peisaj de


rarna.

l.a gum so&oi


'(

Ftsa nu"wrd.ru! L

1. Priveste cu aiextie irnagi!-rile si :ipune din ce poveste fac parte '. .,1-, ' , i'lii,Trl.r ' i:.' ll (1. AIrcrorSerl) 2. irl)i.::sti:l'rii-. i:.lqirleniLii c:rre ti-a pl;cut cel mai n]uit -l s:]..i. 'in , asei.a ir: pe iniagine, dac5 poti, cilra care reprezinti c;r'a, i.rea ar)iear'ra a irni,.qinilr.lt.

14-

impodobegte bradul cu atatea globulele 9i lumaneri cate iti aratd numirul din caset6.

f.

A Ifl

.fut*
,a
l'rt

hi _d til +d Ht

&,AtV) Tt/:--f
2. Deseneaza gi coloreazd globulele cate iti arat5 cifra.

>.9
A
Irt

in cercurile de mai jos tot atatea

3. Rezolvd operalia matematice:

S6&e6O+ S
I

t7t
Apttciazi-te si^gur!

F$a nuvwdrul 2
1. Privegte cu atentie imaginile si spune din ce povegti fac parte. 2. Spune-le colegilor povestea care !i-a pl5cut cel mai mult.

3. Coloreazd doar imaginile care corespund cuvintelor ce contin sunetul ,,L".

4. Scrie, dac5 poli, in spatiul de mai .jos litera cuvinte.

,,1"

pentru a forma

_oc

-U

INA

G_O

BU

ET

OC

OCA

UM AruRRT

1. Coloreazd cerculelul cu cel mai mare numdr din 9ir.

@@@@@o@@
2. Scrie, dace poli, cifrele care lipsesc de pe braduti. 3. Spune ce giruri numerice ai format.

1. Decoreazd qi coloreaze

in culori adecvate crenguta de brad'

Apracidzd-t si^gut!

Fila nurndrul z
1. Creeazd o poveste dupe imaginea de maijos. 2. Termind de colorat imaginea.

*"i9

3. Coloreazd literele care alcetuiesc cuvantul imaginea.

ce

denumeste

Sne

,j"R "TIE

a bunicii' 1. Rezolve operatiile matematice de sub fiecare lada i. pun" in ti"""r" ladd tot at6tea monede c6te ili arate rezultatul operaliilor matematice de sub flecare'

'+4 |
3. Completeazd corespunzetor cesutele'

-1 /w,)

copiii au un 1. Marcheaze cu X casetele de pe imaginile in care comportament adecvat fale de bitrdni' 2. TerminE de colorat imaginile.

777

6,

.:l

Aprceiozd -tc $iyguC

Fisa nurndt ul

1. Creeazd o poveste dupd imaglnea de mai jos.

2. incercuiegte in cuvintele de maijos litera,,O" cu rogu, litera ,,L" cu verde 9i cu albastru litera ,,C".

LANA

CLoPo TE L

OR NAMENT

GLOBURI

GH IR LANDE

LOC

,A

1. Povesteste-le colegilor despre locul unde trAiesc bunicii tdi gi a"tiuitalile lor'

. Decoteaze gi coloreaze costumul national.

lt

Apfttia?d te si,'lttrt

Fisa nuywd,t ul

1-

1. Privegte cu atenfie imaginile si spune din ce poveste fac parte (,,Poveste de iarn5"). 2. Povestegte fragmentul care ti-a plScut cel mai mult. 3. Scrie pe casetele de sub imagini, dace poli, ordinea fireasce a

acliunilor redate.

.-.\#t6t - 'l,L{!'.i3r-{
- E&T-ZE!!}\ , o'J t.mt!!-R7.

""'

.," o

'

:\ X:,\\Y'

4. ldentifice si incercuiegte litera

,,A"

in cuvintele de maijos.

CRACIUN
CAC IU LA

FATA

CoLINDAToRI
BAIAT
U

SARBATonI

SURPRIZA

TRAISTA

MAN

SA

. Colorcazd cifrele in culoarea conturului. 2. incercuiegte in girul de mai jos cifra cea noud pe care ai descoperito.
1

I
1. CompleteazA 9i coloreazd desenul de mai ios'

\\$

( ) tlt-;

Apnciazd-tc si^gut!

laguru*bci
1

Fisa nuvndrul

. Denumes,te imaginile. Asociazd cuvantul scris cu imaginea pe

care o reprezinte. 2. Desparte in silabe cuvintele care denumesc desenele si repezinta-le grafic dupd model.

TRAISTA ICOANA
+=-=--

COLINDATORI

LADA

3. Coloreazd cuvintele, folosind culorile date. 4. Deseneazd sub fiecare cuvant tot atatea cutii de cadouri c6te silabe are.

-ilai-"l-'i
U\glL-i\l

L]
5. Scrie, dacd poli, in spatiul de mai jos litera .A" pentru a forma cuvinte.

PIATR

LUMIN C

CIUL

CAS

. Formeazd grupe cu elementele identice din imagine' 2. Numdrd 9i ioloreazd elementele celor doui grupe 9i cifra 8'
1

ffiq ^
,"AT
Afli

RO

*l,n(

asfu--o

ffiffiffiffiffiffi+ffiffi= tr
1

3. Rezolva! Ana a primit 6 cadouri (desenate), iar Marin 2 cadouri (desenate)' c6te cadouri au fost sub brad.

pentru brad. . DeseneazS, decore azd gi col oreaze ornamente

tr

+e

Aprcciazl -tL si^gutl

Fisa nunndrul z
1

. Spune ce vezi

in imaginile de mai jos.

2. Spune colindul care vesteste Nagterea lui lisus. 3. Termina de colorat imaginile.

tot atatea globulele cate iii aratd cifra 1. Coloreazd tot atatea globulele cate ili arate de pe bradul din stanga gi cifra de pe bradul din dreapta. globuletele care au mai rAmas, numera-le 2. Coloteazd cu cate sunt. 9i scrie, dacd po{i, in caseta goald cifra care arati

cu

cu

t1

N:)

!:

:-r

\:-i'

1. Povestegte scena biblicd din imagine.

Aprcciaz-d

t.

si^gurl

LL7

la gura sobei
1

Fisa nuvqdt ul

. Creeazd o poveste dupd imaginile de mai jos.

2. Colorcaze literele in culoarea conturului Ei spune ce cuvinte ai descoperit.

Ie

1. Coloreaze bulina de pe imaginea care reprezinte sdrbitoarea

Creciunului.

2. Rezolvd operaliile matematice:

*E t9(rt 'a r /R^,i-{EA-&A

l-

1. Deseneaz5 9i coloreazi darurile de la Mog Creciun.

Aprcciozd-tc si^gur!

S-ar putea să vă placă și