Sunteți pe pagina 1din 142

ABECEDAR I SCRIER EIEUUIUI CAIETUT

*-

ih" s

Y %{

s
\4

L CURISTICA

DUMITRU D, PARAIALA GEORGE PARAIALA

ECEDAR

.:.:; :a
'' ,,,,.{i,' ..
....,:

uRtsTtcA

'm

.,rxg

-la t ,rrrr&t

laSi

^.... ^VtpBLcA "OtiliaCazimii din lASl.

PARAIALA, DUMTTRU D. PARAiALA sunrinstitulori, gradl, ta gcoata pAM|ALA CRtSTtAN-cEORGE este institutor.

O2010,EdituraEURISTICA

Editura EURISTICA laqi, Str Prof.A.$esan nr.4 Tel.I Fat<:0232 | 233960; 0332/560056 Mobil:0745 375185;0744 559584 web:www.euristica.ro e-mail:editura_eurist:ca@yahoo.com

rsBN(10)973 - 7819 -53- 5 38 1 9 -5 3 -6 ls BN( 1 3 ) 9 7 8 - 9 7 -7

meidin ghiozdan

i','
,

:::

i.: ::

aa
:-'

/. .----

-', ,-4' "/) .".:..,, :; '.'..'....'

---,-_ -v
tematice:Ce inseamnd Cohvorbire sdtii Scolar?

Cenu

lace? Bareazdl

ceeace se potnvegte: IE.lunegte

t5-.-;----:--------------------.-:----:

,t,-'i\

@,
Gonvorbire temafca: Dacdsurfscorarnu md mailoc? : (gidescriu Elevii recunosc. numesc l/ cli; imaginea mare. )fiecarejuc5rie \ Secvenlele urmebare testeaza capacitatea de relationaro a Ej recunosc copiilor. Ai] ;l din comportarea altor copii,stabilescleg5turilntre grupuride/ i\sanclioneazagregelile i -\o_bj9cte.f_a9_s_el9_cJij$iCx-enplj[AAti, _ _ _ - - - - __ - -- -_-- - ---- ----_ _1_

3. Deosebescobiectele dupi culoare, formi, mirime

@orneazatatet-:

ei
F::

cu puncte desenul in careveziun obiect mare: fQJAcoperd


tdoo b; g E tt oE "; oo 3

Oi

covoragele:

DF{2I IF

JFi>I JE

iHlilF
/ Convorbire tematice: Fom4 culoare, merime galben,roguetc.),deosebesc\i Eleviiprcnunla cuvintele caredenumesc culori(verde,

-lqbleclelg-dupA-c-LrjaaIe,tarrDa.trIadtrIe-.-------

-------,-------- )j

I' vu vi ttt

"{":!Y::.'' " ry-*":, apoicoloreaze! {a)CompleteazS,


AE::1t "tL ' \..( zGr{t #r '

@Ce nuse potrivegte?


o oi,"r? &'3q:%

azdl)
invdletorul numegte
repede mai multe fruct; intre acelecuvinte strecoafe 9i nlmele altuiobiect,care nu este ! fruct.La auzulaceluicuvent, copiii l palme. batdin l procedeazd la fel, numindl . Apoi tegume, ;

'd{fr)

\ *6

* {J. ' l

fructegi leguma , ConvorbiretematiceiDespre uop t dovedesc ca recunosc numesc fructele9i legumele, le diferenfiaze ai disrinq\ / obiecter9_qar_e p_a_rte _\ nuJag djn-erupJl tuqtelarllaqqmstor._ _ . _- - - -,, ___, - __- _)

D.

Deseie*.gi e?ilIto.tce..gtitll

Ce-stij?-QAt Cun stii? slii?

doevaluale Inlllal5 i _ Test InvaFtorulva testa capacitatiea elevului deorientdre lnsp6liill caletu lui,capacitatea dea\i / guectelg.prin dsserr.nivglqlsy-olsnut-ebilitAlldescrisJe.de,aarcsleta.,-Veprgzenlg --l

i . _ - -. . -. _

^4. cr tu r v ^..n$lii, _ _ _ . . - _ _ _ \^_ . g . l . L Ur w c

_,,,-

_.,:-

i .i

6. Cunosc anotimpurile?

fpcoloreazdl

Toate anotimpufilesuntfrumoase . Convorbhetematice, poaie zilei, in ce\ diferenlia anotimpurile, momentele verifice daci elevul / Tnvdt5torul poate dac5j daci numi zilele sdpt5manii caracteristicile acslora, cunoagte Si lmesure a_cJLvjLeJ c-s3lc_o!-itnuit9" rela]ijintrg_anatUrBqrjle_an-ulqis - - -- - --- - - -'-- -- -- -- l -lslebilgs[e

7. Prietenele tale,animalele

___--_- -_- - - __- - - Ceslij?-Cat $ii?_Qum stii?

puigor ldngd mama )Fiecare lui!(Unegte ceeacese potrivegte) _U

Gr?e face a9a?*r;xx:qj**ryr5**-**"i lD -JOeprivesc jetoane, pecaresuntdesenate anumite ir, Copiii animale

ffi,trY#lmfu6*',
-@a 9ffi'*m.u*ffi",,,r,K' u '\r"t
@stiqp.qvesti-?.
Di-qv_-_

rmestice garpe, goarece, porc,,l porc, omestice urs,oaie,albind, Si sdlbati6e: $oarece, I greier, ine, lup. lnvliatoruiintreab5: (gui!,gui1, Cineface a1a? Oeexemptu;.ll pe careestedesenat gfl )piiiindicd desenul un purcel fietonul) 11r ntat. n:Purcelul ===-=:l=--::+?f-l-'
I

i*tq,

aD4

*I

I i Convorbiretematici: DsDreanlmale puii Elevii recunosc denumeic corect rocunosc redau\i i/ ahimalele acestora, ai 9i ai i lsunetele pecarelescotanlmalgle: prinpovestire haml, hau!, miodau!, ...chifchi!!; redau ]l principale la lntrebAri scene dinpovgtl cunoscute, ln caroporsonajele i lsau prinrespuns J: rmalp.__----l-LsrtrlJ_____________,-___

8. Stii mai mult?

altecuvinte care in

,AE

fto:l0l
FtEF_

cuvinte care
lld ll B

IIWil

de la inceput?

rspunzetorl

1J
@
>Spune cuvinte incepcu a treialiterd care dinbalon.

,/a

daaa taaLegat!.rrajntrqsungte _ sjUter9,

lnvdlatorul verifice nivelul auzului fonematic al copiilor, tn ce mdsure cunosc literele,

10

pe un rand prietena mea.Bastonata Cartea,

;-i;7-L:.'::,
2"..-".*t)

,'t:,:. ::- : :.::.".:*..

@$a-6e#
'11

Propozitia. Punctul
Grupuri de douSbastonate prinpuhct miciseparatg

('uog e6e1nc eine3)

('pceot as IrdoC)

't2

Propozilia formatd dindoue cuvinte Bastonata maresuDrarand

( preoqz elupsg4)

('euireop ecrsrd)

:.

.- j

r 1i

i/

-,

.,

__- ' !

. a__r

. __:

. j__

r__:.

j__J__li

-.

r,

f.

.j__,__:l

13

Prcpozi$a fointE dia\trcicuyin*s Bastonata nFre puqEd

.,,':w'
..,.'i,.,,-\
( e;qe1 e6re16 e,ra13)

ppneiuel) ( eluog

/'/'

' jt'
14

-,'r'
,:.'

'N l l i .

'-,

tlltl)tltt

i i i t ii tti i tiiti

f . -'-/.

i j

,J

i-

- -'-,

i )

,J

':i

iti

15

Cuvantul format dintrei silabe. Carligul

':it:W
16

Cuvantul formatdinh-osilabd rotunilliisussptbdenga Basbnal,a

"rtn

@
" ti . il

4\

il1

q: i

.-::'-:' ,,, ii

lt il
17

ii

ii

jos spredreapta Bastonala rotunjit6 Repetarc: cwinte formate din una,dou6,treisilabe

ffiitr
\-.-- ? Til
.i /\ ,-,_ -\-.-..t l ,-,7^,7--..-t
'.\..1 '\ ...1

"ffiR

18

grafice semnelor Sunetul a . Repetarea inveFte

r//
i o oa o o i

,ty

; -*\+
19

.,-,-..,

gisup.arand ge rgnd Sunetul e. Bucla

oo

oa

micirotunjite, legate de bastonate Sunetul i. Grup

;' 'i

1r

Sunetul o. Ovalul mic

...."-l?f.i-*

q ! 9-9 o r.rtr{

t/Triiirn:

Sunetul u. Semiovatu' mic

o o ooo
s: i.- ..,. s'. )--...., aaal
.r| ..r_-_.1 _.' \vJ _.r-- __-j -

Sunetul s . Zala

_-__ _--9_-9,,_,!--9_- _--...4: )

i,..

'

.ti.--.,,, .
_ - __
._--zJ__,

:--=.,'1,
:

_'-'-i i

f.

_--:._-_!q

:-:--*-----'j

'-"^," :--------

,r_

Sunetul r. Nodulelul

Sunetulz. Repetafea grafice semnelor

propozitie, Repetarer cuvan!silabe, sunet


grafice Elementele invdlate

Sunetul 9i lite.a,.

2a

Sunetulr, . Litera '4

29

Sunetulsi litera?7L

30

Cuvantul'mtnn.,

Tru. Literal/ Sunetul

32

.& Sunetulgilitera

33

SunetLrl t .LiteraZ

Sunetulgi litera7L

35

a-n a

36

Sunetul Siliterai

M@@@@@gvma)tNml

Altecuvinte: ani,mina,mia,Mia,Mamaia, in,ia, iau

37

Silnetul i.Litera J

38

ao

Repetare: literele lnv5late

0nsc

Ana,ai unin?

t.J,

litera, SunetulSi

mdSFrmWW@Wrc

41

g Sunetulr.Litera

E -ma

42

D Sunetul ii litera
)

I
4

43

lr, . Litera.fl,

Altecuvinte: marama, arama, arma, amar, ram,rar,urme, marmura, aur, ura,mereu, ren,erau,arme

45

Sunetul 9i tera.c

cucui, macara, carierS, icre,munca, careu, curea, crin,carie. 46

acru,mlc,

Sunetul t .LiteraI

Carmen

48

Sunetul 9i literat

Sunetul r,Litela ,

*Oana, *loana, Altecuvinte: Ramona, Roman, Roma, om,*oameni, camlo *eroare, *oaie, *creion. noroc, carioca, omenie, omenire, uneori, nou

51

Sunelul 9i litera,/

M ifllina,

F , Camelia,ffiiuca,

ilic,mele, acolo ,linie,inel,clar,

52

sunetul /.Litera.f

6-t qo d/ ltK.
,q

9luca

54

gii i, .titerete,.i, Sunetul

J-i -t-l-!-i-j-J- l-L-l-j-J--t--t-t-t-L-t,i--!-!-i-i-Ll_l ili I I L-l-l_l-J--!"_l-l ia o nucdmare. noi.Mdrioara are creioane Mdriuca Lntte propozifii:

Repetaro: llterele ?nvelate

m*# a/* fiitilffi - ff^3'llie

eril6ilfcarfiliffilinF)

56

Repetarer literele invetate

5/

58

Sunetul .42 de litere,, , grupul

59

Sunetrl ,? , g

de litere -

60

Sunetul Silite.a,

mireasm6.

miros, mireasa, , mers,

.Litea f

a lbie

e I'sa

63

Sunotul 1./ 9ilitera

vase, voie,vreau ceva, 64

lt.Litera Sunetul ?/ f&

v""ir",791

Vlalcu, Nenea salvare. Vlaicu vinela noi,IaVaslui. El ne va salva. 65

Sunetul Siliterap

: Altecuvinte: cagcaval, ma9in6, mu$c5, guierA, cuSce, lagi, Or$ova, Soveie, ro9ie, somnoro$i, cocog, vigine Altepropozilii: Cogul cu vigine e u$or l\,4o9ul meuare un cocog ro9u. 66

67

I litera Sunetulsi

J-J*-r - L-t-J-J-J_-L-L-1-t-J-J- -L-L-tlJ-J-J_-L-L-t-J -J- J--L-I-l-l-J-_L_L -I_l- J- L- -L-t _l -l-J. "ras.-l*

Altecuvinte: tunel,cort,crete, curte, cutie, tun,tunet,unelte, antend, unt, gtire, turmd, armate, teren, trotinetd, telemea, trei,noti, meritd, carnet, tdcut,tineri, tei,Tricd,Renato, Matei 68

69

Recap itu lare: .ce -.I

Recapitularq-4 -.f

71

72

Sunetul ,0, grupq!de litreJL

Sunetulsi literay'L

poveste, gampon, parc, pansela, priveste, propune. clipa,


I5

:.'

76

77

pLitea f

___!,i-...r.---l_-J,J-.-.L..^.r.-:.-.t_._t-L,-,L-.t..

I Altecuvinte: Petrina, Patricia, Pricop, Prugu, Pagcani, Popegti, Pitegti, Ploiegti, Polonia. Altepropozifii: Petronela spuneo poveste. Prietena ei mai micdo ascultd. patru Ea arenumai ani.ti placmultpovegtile. 78

i...t...1.-_/...--t...-.t-_.1_-

/ sunetulsi litera

, t il t t Lt, il t 1il l l n u l u !u lt u il u u t ! il il 1 , r.Altecuvinte: deal,drum,rade,roade, aud,adun, adunare, livadd,

scedere, Rodica, perdea, Radu, Andrei, Adrian, Anda, Adina,Sanda, Sandu, dulap, duldu. Altepropozitii: Oamenii adunerecoltele din livadA. Pe drumse audeduduitul unuitractor, Duleul roade oasele. 79

Sunetul l.Litera?

80

Recapitulare:,ce -X

82

ijunetut , .Lletete ,st J

r,gi tL ,. .Litereler Sunetul

i ,,a Recapitulare:

Sunetul Silitera,

86

Barbu

Barbu? ictat

88

sunetut I .riteretej 9i.,I

sunetut 9if f .litererf

'f

Cucinevorbegte bunica?p,

90

Recapitulare: d -f

Recapitulare:,cr. -I

ft I

il

92

Recepitulare: ,cr. -I

ANOTIMPURI:

sunete Grupulde l2

94

95

Lunile Drimeverii:

Sunetul 9iliteKt

SunetulgI

Grigorai

99

Sunetul #.

deliterc tL

sunetul .4.r. cruou'de litere 9{

,dR
\i?

-<+< /;3SA

Gelu

Repetare: Grupud de litere

103

Sunetulgi litera l.

Sunettl, .LiteraZ

ll
-l

105

Suneiulsi li

r I I't't'l

Sunetut /.Litera.I

107

108

109

Sunetul ljterc ,t . Gru&ulde rri

@@
110

Sunetul Grupulde tite.I- tgL ti. &L

FAMILIA MEA

111

Sunetul 9i litera /:

1'12

suneturf ,lFgl

113

Sunetul elirere tfu. Grupuld At

JJ

-t il

S.rEn{$ literat

l to

Sunetul2,.Litera Z

Zoica

rada.

1't7

Sunotul giW .o{.t. Grupurile delitere.t9"L

118

Aepetare:.&z -/zL

lt:
{;

-!.-:- -

'119

120

suntul . Grupllde titoro gAt ,/2

J t't-r
I i,l, 121

(34.2 detiare

grupurile Repetare: de literc,? rul lenes Elena Farago

sunerut gAL

t_

I
I

['t1-

,ffi-

,"

'

tr;.i.lh

-. | ..-1.t -t

aepetare:fit-.ftl

128

meroe { stri (A)saufals(F)? *Adevdrat JX{A sositvaraGdlduroase.

ffitntrar in vacanld. trage cusania. KNe vom cirege. @Vor culege


1 30

sunetul l, .Literete 1,, Jf

kilometru de re si douekil

Grupul desunete I tA .Litera e.l I ,tE

't32

Repetaq lL ,a ,w,y,q

{@fu R t.:-rl\"{h
Quik Kim (L

-i-l

135

De

se scu no

13 6

Recapitulare

dupeCAn Gruia

Copiere:

u oDnt

cu fiecare cuvant: @Scrie cdteo propozilie


tepura

semnele de ounctuatie:

Iepuragul au plecat lmpreund spretdrgf) 9i ogarul \--z - Cefrumoase suntciubolelele tateC) - Deundele ai

Evaluare surnativi
@Adevarat(A)saufals(F)?

sunt opt copii. Oin Ooiana

EsteiarndBdielii se joacScu mingea.

T-"JFeteleculegflori.

rpozitia obtinutd.

w&m

138

Evaluaresumativd

Dictdri: - pagina 40:i, M,n,A, u , N,ma,nu,ni,m u; m amana , ni, NinaNa , nu, inim a, una - pagina 57 lamd, mere, Aurel, car; Cdlin e cu Mdriuca.
- pagina 71: masd, covor, stele, cenugd, goricel; coco$, Sorinestecel maivestitaviator. - pagina 85: pOnd, incepe, cdteva, stdnd, incetigor, cdine; Toader ducein mAnd o vioard. 93: Intrdm - paQina in librdrie. cdutdmnigte car{ide povegti. Suntem ?ncdntafi de cb(ilecumpdrate.
I

- pagina 125:Ghifa spune doudghicitori. virgil9i chiriac ascultd. Oarecineva ghici? - pagina 139:apd,cdntece, potecd, ghiocei; A sositvacanfa. Marcela merge la bunici, la munte. CAtde bucuroasd e fetita!

!5s${ {10)973- 78,19 -C J -J isBh,r{13)978 " S73 -7819-53-6

S-ar putea să vă placă și