ABECEDAR I SCRIER EIEUUIUI CAIETUT

*-

ih" s

Y %{

s€
\4

:

U

L CURISTICA

DUMITRU D, PARAIALA GEORGE PARAIALA

ECEDAR

.:.:; :a
'' ,,,,.{i,' ..
....,:

€uRtsTtcA

'm

.,rxg

-la t ,rrrr&t

laSi

^.... ^VtpBLcA "OtiliaCazimii din lASl.

PARAIALA, DUMTTRU D. PARAiALA sunrinstitulori, gradl, ta gcoata pAM|ALA CRtSTtAN-cEORGE este institutor.

O2010,EdituraEURISTICA

Editura EURISTICA laqi, Str Prof.A.$esan nr.4 Tel.I Fat<:0232 | 233960; 0332/560056 Mobil:0745 375185;0744 559584 web:www.euristica.ro e-mail:editura_eurist:ca@yahoo.com

rsBN(10)973 - 7819 -53- 5 38 1 9 -5 3 -6 ls BN( 1 3 ) 9 7 8 - 9 7 -7

. .' ---.-_ -v tematice:Ce inseamnd Cohvorbire sdtii Scolar? ..---- -'.meidin ghiozdan i'.'.-4' "/) ."... '. . :.: :: aa :-' /.'..:..' .. ::: i.

. numesc l/ cli..-_-.lunegte t5-.-.. Ai] .----_ _1_ .stabilescleg5turilntre grupuride/ i\sanclioneazagregelile i -\o_bj9cte. Gonvorbire temafca: Dacdsurfscorarnu md mailoc? : (gidescriu Elevii recunosc. )fiecarejuc5rie \ Secvenlele urmebare testeaza capacitatea de relationaro a Ej recunosc copiilor. _ _ _ .-.-:----: .-'i\ @€.__ .l din comportarea altor copii.----:--------------------.f_a9_s_el9_cJij$iCx-enplj[AAti. imaginea mare.Cenu lace? Bareazdl ceeace se potnvegte: IE.t.---..

merime galben.roguetc.).)j .tarrDa. g E tt oE ". mirime @orneazatatet-: ei F:: cu puncte desenul in careveziun obiect mare: fQJAcoperd tdoo b.------- -------.-------.deosebesc\i Eleviiprcnunla cuvintele caredenumesc culori(verde. -lqbleclelg-dupA-c-LrjaaIe. Deosebescobiectele dupi culoare. oo 3 Oi covoragele: DF{2I IF JFi>I JE iHlilF / Convorbire tematice: Fom4 culoare. formi.trIadtrIe-.3.

_ _ . 'd{fr) \ *6 * {J. batdin l procedeazd la fel. ConvorbiretematiceiDespre uop t dovedesc ca recunosc numesc fructele9i legumele. .__. numindl . le diferenfiaze ai disrinq\ / obiecter9_qar_e p_a_rte _\ nuJag djn-erupJl tuqtelarllaqqmstor."r? &'3q:% azdl) invdletorul numegte repede mai multe fruct€.care nu este ! fruct. copiii l palme..I' vu vi ttt "{":!Y::. apoicoloreaze! {a)CompleteazS.( zGr{t #r ' @Ce nuse potrivegte? o oi. _. AE::1t "tL ' \..-. intre acelecuvinte strecoafe 9i nlmele altuiobiect. . ' l fructegi leguma ... ___.La auzulaceluicuvent.'' " ry-*":. Apoi tegume._) .

.aarcsleta.capacitatea dea\i / guectelg.de..gtitll Ce-stij?-QAt Cun stii? slii? doevaluale Inlllal5 i _ Test InvaFtorulva testa capacitatiea elevului deorientdre lnsp6liill caletu lui.tce.D.prin dsserr.gi €e?ilIto.-Veprgzenlg --l .nivglqlsy-olsnut-ebilitAlldescrisJe. Deseie*.

..i 6. cunoagte Si lmesure a_cJLvjLeJ c-s3lc_o!-itnuit9" rela]ijintrg_anatUrBqrjle_an-ulqis . _ _ _ . _ ^4. Cunosc anotimpurile? I fpcoloreazdl Toate anotimpufilesuntfrumoase . -. momentele verifice daci elevul / Tnvdt5torul poate dac5j daci numi zilele sdpt5manii caracteristicile ac€slora._ _ _ \^_ .-. poaie zilei.--. .. .-..n$lii. l .- _.-. .. L Ur w c _. g .-'-.l -lslebilgs[e 8 . cr tu r v ^. Convorbhetematice..:- i .i .. in ce\ diferenlia anotimpurile. _ .-..-.

gui1.__. miodau!.l porc.albind...chifchi!!. Si sdlbati6e: $oarece.ll pe careestedesenat gfl )piiiindicd desenul un purcel fietonul) 11r ntat.i 7. hau!.animalele ___--_.. porc. Prietenele tale.__----l-LsrtrlJ_____________..trY#lmfu6*'. .. ln caroporsonajele i lsau prinrespuns J: rmalp. -@a 9ffi'*m. Di-qv_-_ rmestice garpe..oaie. pecaresuntdesenate anumite ir.r..xx:qj**ryr5**-**"i lD -JOeprivesc jetoane. redau ]l principale la lntrebAri scene dinpov€gtl cunoscute.qvesti-?..u*ffi". n:Purcelul ===-=:l=--::+?f-l-' I i*tq.. goarece.Ceslij?-Cat $ii?_Qum stii? i puigor ldngd mama )Fiecare lui!(Unegte ceeacese potrivegte) _U Gr?e face a9a?*r. ai 9i ai i lsunetele pecarelescotanlmalgle: prinpovestire haml.-_..K' u '\r"t @stiqp. lnvliatoruiintreab5: (gui!. Cineface a1a? Oeexemptu. lup. ine. I greier. aD4 *I I i Convorbiretematici: D€sDreanlmale puii Elevii recunosc denumeic corect rocunosc redau\i i/ ahimalele acestora.-___ . omestice urs. Copiii animale ffi.

Stii mai mult? altecuvinte care in .8.AE fto:l0l FtEF_ cuvinte care lld ll B N IIWil de la inceput? rspunzetorl 1J @ >Spune cuvinte incepcu a treialiterd care dinbalon. . 10 .rrajntrqsungte _ sjUter9./a daaa taaLegat!. lnvdlatorul verifice nivelul auzului fonematic al copiilor. tn ce mdsure cunosc literele.

pe un rand prietena mea. ::..:*.::. 2".-".7-L:..:. .*t) . @$a-6e# '11 .".'::.-i.: :.'t:.Bastonata Cartea.

Punctul Grupuri de douSbastonate prinpuhct miciseparatg ('uog e6e1nc eine3) ('pceot as IrdoC) 't2 .Propozitia.

r.j r 1i i/ -. -.__:l i 13 ... __.j__.' ! . j__J__li . a__r . i f. __: . . . j__ r__:. .Propozilia formatd dindoue cuvinte Bastonata maresuDrarand ( preoqz elupsg4) ('euireop ecrsrd) :.

.'i....-\ ( e..qe1 e6re16 e..ra13) ppneiuel) ( eluog /'/' ' jt' 14 .':w' .Prcpozi$a fointE dia\trcicuyin*s Bastonata nFre puq€Ed ...

-,'r'
,:.'

'N l l i .

'-,

tlltl)tltt

i i i t ii tti i tiiti

f . -'-/.

i j

,J

f

i-

- -'-,

i )

,J

t

':i

i

iti

i

15

Cuvantul format dintrei silabe. Carligul

':it:W
16

Cuvantul formatdinh-osilabd rotunilliisussptbdenga Basbnal,a

"rtn

@
" ti . il

4\

il1

q: i

.-::'-:' ,,, ii

lt il
17

ii

ii

_ -\-.? Til .-.dou6.1 '\ .-..1 i "ffiR 18 ..-.treisilabe ffiitr \-..i /\ .7^..7--.jos spredreapta Bastonala rotunjit6 Repetarc: cwinte formate din una..\.-t '.t l .-.

.-..-. -*\+ 19 . * .. Repetarea inveFte r// i o oa o o i .grafice semnelor Sunetul a .ty .

gisup. Bucla oo oa .arand ge rgnd Sunetul e.

' 'i 1r . Grup . legate de bastonate Sunetul i.micirotunjite.

i-* q ! 9-9 o r..Sunetul o. Ovalul mic ...rtr{ t/Triiirn: ."-l?f.

Semiovatu' mic o o ooo s: i.__-j - .r| . aaal ..' \vJ _....r_-_.r-.... s'... )--..Sunetul u.1 _.

Sunetul s . Zala

_-__ _--9_-9,,_,!--9_- _--...4: )

i,..

'

.ti.--.,,, .
_ - __
._--zJ__,

:--=.,'1,
:

_'-'-i i

,

f.

_--:._-_!q

\

:-:--*-----'j

'-"^," :--------

,r_

Sunetul r. Nodulelul

Sunetulz. Repetafea grafice semnelor

sunet grafice Elementele invdlate .propozitie. Repetarer cuvan!silabe.

Sunetul 9i lite. 2a ..a.

Sunetulr, . Litera '4

29

Sunetulsi litera?7L

30

Cuvantul'mtnn.,

Tru. Literal/ Sunetul 32 .

& Sunetulgilitera 33 ..

SunetLrl t .LiteraZ u .

Sunetulgi litera7L 35 .

a-n a 36 .

Sunetul Siliterai M@@@@@gvma)tNml Altecuvinte: ani.mia. iau 37 .Mamaia.Mia. in.mina.ia.

Silnetul i.Litera J 38 .

ao .

.Repetare: literele lnv5late 0nsc Ana.ai unin? t.J.

litera. SunetulSi mdSFrmWW@Wrc 41 .

Litera E -ma 42 .g Sunetulr.

D Sunetul ii litera ) I 4 43 .

lr. Litera. arama.arme . ram.fl. aur.mereu. Altecuvinte: marama. marmura. ren.urme. ura.erau. amar. arma.rar. .

45 .

. 46 acru.munca. careu. macara.mlc.c cucui. curea. carierS. crin.carie.Sunetul 9i tera. icre.

Sunetul t .LiteraI Carmen .

48 .

Sunetul 9i literat .

camlo *eroare. Altecuvinte: Ramona. uneori. *creion. *oaie. om. Roman. Roma.Sunetul r. omenire. carioca.*oameni. omenie. *Oana. nou . noroc.Litela . *loana.

51 .

F . 52 .inel.mele. ilic.linie.ffiiuca./ M ifllina.clar. acolo .Sunelul 9i litera. Camelia.

q 9luca .sunetul /. .f 6-t qo d/ ltK.Litera.

54 .

noi. .Mdrioara are creioane Mdriuca Lntte propozifii: .l-L-l-j-J--t--t-t-t-L-t. Sunetul J-i -t-l-!-i-j-J.i--!-!-i-i-Ll_l ili I I L-l-l_l-J--!"_l-l ia o nucdmare.titerete.i.gii i..

ff^3'llie eril6ilfcarfiliffilinF) 56 .Repetaro: llterele ?nvelate m*# a/* fiitilffi .

Repetarer literele invetate 5/ .

58 .

grupul 59 ..42 de litere. .Sunetul .

? .Sunetrl . g de litere - 60 .

mireasm6. mers. . . mireasa. miros.Sunetul Silite.a.

Litea f a lbie e I'sa ..

63 .

Sunotul 1.vreau ceva. 64 ./ 9ilitera vase. voie.

Vlaicu vinela noi.Litera Sunetul ?/ f& v""ir". El ne va salva.lt. 65 . Nenea salvare.IaVaslui.791 Vlalcu.

4o9ul meuare un cocog ro9u. mu$c5. 66 . Or$ova. cuSce. cocog. vigine Altepropozilii: Cogul cu vigine e u$or l\. ma9in6. guierA. somnoro$i.Sunetul Siliterap : Altecuvinte: cagcaval. ro9ie. Soveie. lagi.

67 .

noti. tei.crete.Renato. Matei 68 .L. antend.Tricd. cutie.tineri. telemea. "ras.J. tun. trotinetd. meritd.J--L-I-l-l-J-_L_L -I_l. curte. armate. turmd.tunet. unt.-L-L-tlJ-J-J_-L-L-t-J -J.-L-t _l -l-J. tdcut.unelte. carnet. teren. trei.cort.L-t-J-J-J_-L-L-1-t-J-J. gtire.-l* Altecuvinte: tunel.I litera Sunetulsi J-J*-r .

69 .

ce -.Recap itu lare: .I .

Recapitularq-4 -.f 71 .

72 .

grupq!de lit€reJL .Sunetul .0.

.

pansela. priveste. clipa.Sunetulsi literay'L poveste. propune. gampon. I5 . parc.

:.' 76 .

77 .

t.1. Patricia.-. Prietena ei mai micdo ascultd.t.-.J-.ti placmultpovegtile.-.i-. patru Ea arenumai ani..r.-:. Pricop.... 78 i. Ploiegti..--t.L..t_. Pitegti.. Polonia. Pagcani.. I Altecuvinte: Petrina. Popegti.r.---l_-J.L-.-_/.t-_.-...1_- . Prugu.. Altepropozifii: Petronela spuneo poveste._t-L..pLitea f ___!.^.

duldu. Anda.Sanda. 79 .roade. aud. adunare. Adrian.Altecuvinte: deal. t il t t Lt. dulap./ sunetulsi litera . Pe drumse audeduduitul unuitractor. Sandu. Altepropozitii: Oamenii adunerecoltele din livadA. livadd. r. Radu.rade. Adina. perdea.drum.adun. Andrei. scedere. Rodica. il t 1il l l n u l u !u lt u il u u t ! il il 1 . Duleul roade oasele.

Litera? 80 .Sunetul l.

Recapitulare:.ce -X .

82 .

Lletete . .st J .ijunetut .

.gi tL .Litereler Sunetul .r..

i .a Recapitulare: ..

Sunetul Silitera. q 86 .

Barbu Barbu? ictat .

88 .

sunetut I .riteretej 9i..I .

sunetut 9if f .litererf 'f Cucinevorbegte bunica?p. 90 .

Recapitulare: d -f .

cr. -I ft I il 92 .Recapitulare:.

Recepitulare: . -I ANOTIMPURI: .cr.

sunete Grupulde l2 94 .

95 .

Lunile Drimeverii: .

Sunetul 9iliteKt .

SunetulgI Grigorai .

99 .

deliterc tL .Sunetul #.

r. cruou'de litere 9{ .dR \i? -<+< /.3SA Gelu .4.sunetul .

Repetare: Grupud de litere .

103 .

Sunetulgi litera l. .

Sunettl.LiteraZ ll -l 105 . .

Suneiulsi li r I I't't'l .

Litera.I 107 .Sunetut /.

108 .

109 .

t .Sunetul ljterc . Gru&ulde rri @@ 110 .

I.tgL ti.Sunetul Grupulde tite. &L FAMILIA MEA 111 .

Sunetul 9i litera /: 1'12 .

lFgl 113 .suneturf .

Sunetul elirere tfu. Grupuld At JJ -t il .

.

S.rEn{$ literat w l to .

Litera Z Zoica rada.Sunetul2.. 1't7 .

o{.t.t9"L 118 .Sunotul giW . Grupurile delitere.

- '119 .Aepetare:.&z -/zL lt: {.-:. -!.

120 .

/2 J t't-r I i.sun€tul . Grupllde titoro gAt . 121 .l.

(34.2 detiare .

? rul lenes Elena Farago .grupurile Repetare: de literc.

" ' tr.lh -.sunerut gAL t_ I I ['t1- ..i.-1..ffi- .t -t . | .

.

ftl .aepetare:fit-.

.

128 .

.

@Vor culege 1 30 .meroe { stri (A)saufals(F)? *Adevdrat JX{A sositvaraGdlduroase. trage cusania. ffitntrar in vacanld. KNe vom cirege.

Jf kilometru de re si douekil . .sunetul l.Literete 1..

tE 't32 .Grupul desunete I tA .l I .Litera e.

.

a .q {@fu R t.y.:-rl\"{h Quik Kim (L .w.Repetaq lL .

-i-l 135 .

De se scu no 13 6 .

Deundele ai .Recapitulare dupeCAn Gruia Copiere: u oDnt cu fiecare cuvant: @Scrie cdteo propozilie tepura semnele de ounctuatie: Iepuragul au plecat lmpreund spretdrgf) 9i ogarul \--z .Cefrumoase suntciubolelele tateC) .

w&m 138 . Oin Ooiana A EsteiarndBdielii se joacScu mingea.Evaluare surnativi @Adevarat(A)saufals(F)? sunt opt copii. U T-"JFeteleculegflori. rpozitia obtinutd.

Evaluaresumativd .

cdutdmnigte car{ide povegti. inim a. Marcela merge la bunici.pagina 125:Ghifa spune doudghicitori. cenugd. I . Toader ducein mAnd o vioard. incetigor. potecd.paQina in librdrie. la munte.pagina 71: masd. Suntem ?ncdntafi de cb(ilecumpdrate. .pagina 85: pOnd. mere. stdnd. incepe. .n. virgil9i chiriac ascultd. N. nu. una . M. goricel. Cdlin e cu Mdriuca.pagina 57 lamd. A sositvacanfa. car.cdntece.A. covor. stele.pagina 139:apd.pagina 40:i.m u. 93: Intrdm . cdteva. Oarecineva ghici? .ni. u . ni. cdine. Sorinestecel maivestitaviator.nu.Dictdri: . ghiocei. NinaNa . m amana . CAtde bucuroasd e fetita! . Aurel.ma. coco$.

19 -C J -J isBh.r{13)978 " S73 -7819-53-6 .!5s${ {10)973.78.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful