ABECEDAR I SCRIER EIEUUIUI CAIETUT

*-

ih" s

Y %{

s€
\4

:

U

L CURISTICA

DUMITRU D, PARAIALA GEORGE PARAIALA

ECEDAR

.:.:; :a
'' ,,,,.{i,' ..
....,:

€uRtsTtcA

'm

.,rxg

-la t ,rrrr&t

laSi

^.... ^VtpBLcA "OtiliaCazimii din lASl.

PARAIALA, DUMTTRU D. PARAiALA sunrinstitulori, gradl, ta gcoata pAM|ALA CRtSTtAN-cEORGE este institutor.

O2010,EdituraEURISTICA

Editura EURISTICA laqi, Str Prof.A.$esan nr.4 Tel.I Fat<:0232 | 233960; 0332/560056 Mobil:0745 375185;0744 559584 web:www.euristica.ro e-mail:editura_eurist:ca@yahoo.com

rsBN(10)973 - 7819 -53- 5 38 1 9 -5 3 -6 ls BN( 1 3 ) 9 7 8 - 9 7 -7

'."...meidin ghiozdan i'.: :: aa :-' /... . :.' ..'.:.-4' "/) ..-_ -v tematice:Ce inseamnd Cohvorbire sdtii Scolar? .'. ::: i.---- -'. .' ---..

----:--------------------.t.. )fiecarejuc5rie \ Secvenlele urmebare testeaza capacitatea de relationaro a Ej recunosc copiilor.----_ _1_ . imaginea mare.-:----: . _ _ _ ..-_-.-.-'i\ @€.lunegte t5-..f_a9_s_el9_cJij$iCx-enplj[AAti. numesc l/ cli.stabilescleg5turilntre grupuride/ i\sanclioneazagregelile i -\o_bj9cte.Cenu lace? Bareazdl ceeace se potnvegte: IE.-.. Ai] .l din comportarea altor copii.---. Gonvorbire temafca: Dacdsurfscorarnu md mailoc? : (gidescriu Elevii recunosc.__ .

------- -------. oo 3 Oi covoragele: DF{2I IF JFi>I JE iHlilF / Convorbire tematice: Fom4 culoare. mirime @orneazatatet-: ei F:: cu puncte desenul in careveziun obiect mare: fQJAcoperd tdoo b. merime galben. -lqbleclelg-dupA-c-LrjaaIe.)j .3.tarrDa. Deosebescobiectele dupi culoare.roguetc. formi.-------. g E tt oE ".deosebesc\i Eleviiprcnunla cuvintele caredenumesc culori(verde.).trIadtrIe-.

intre acelecuvinte strecoafe 9i nlmele altuiobiect. ConvorbiretematiceiDespre uop t dovedesc ca recunosc numesc fructele9i legumele. ' l fructegi leguma . copiii l palme..'' " ry-*":..care nu este ! fruct. numindl . .. _._ _ . 'd{fr) \ *6 * {J. apoicoloreaze! {a)CompleteazS. batdin l procedeazd la fel. AE::1t "tL ' \. ___. . Apoi tegume. le diferenfiaze ai disrinq\ / obiecter9_qar_e p_a_rte _\ nuJag djn-erupJl tuqtelarllaqqmstor.( zGr{t #r ' @Ce nuse potrivegte? o oi._) ..I' vu vi ttt "{":!Y::.La auzulaceluicuvent.-."r? &'3q:% azdl) invdletorul numegte repede mai multe fruct€.__.

Deseie*.gi €e?ilIto..-Veprgzenlg --l .D..gtitll Ce-stij?-QAt Cun stii? slii? doevaluale Inlllal5 i _ Test InvaFtorulva testa capacitatiea elevului deorientdre lnsp6liill caletu lui.nivglqlsy-olsnut-ebilitAlldescrisJe.de.tce.aarcsleta.capacitatea dea\i / guectelg.prin dsserr.

.-. g . cunoagte Si lmesure a_cJLvjLeJ c-s3lc_o!-itnuit9" rela]ijintrg_anatUrBqrjle_an-ulqis .i .-'-.. _ ^4..-._ _ _ \^_ . -. momentele verifice daci elevul / Tnvdt5torul poate dac5j daci numi zilele sdpt5manii caracteristicile ac€slora. . Convorbhetematice.n$lii.l -lslebilgs[e 8 .i 6..:- i .. cr tu r v ^.--.- _.-. ...-. Cunosc anotimpurile? I fpcoloreazdl Toate anotimpufilesuntfrumoase . L Ur w c _. l .. poaie zilei.-. . in ce\ diferenlia anotimpurile. _ . _ _ _ .

lup.trY#lmfu6*'. n:Purcelul ===-=:l=--::+?f-l-' I i*tq.i 7..__. ine. goarece.. porc.oaie.-_. I greier.gui1. hau!.K' u '\r"t @stiqp.. lnvliatoruiintreab5: (gui!... Si sdlbati6e: $oarece.__----l-LsrtrlJ_____________. omestice urs..albind..l porc.qvesti-?.-___ . Prietenele tale.. ln caroporsonajele i lsau prinrespuns J: rmalp.ll pe careestedesenat gfl )piiiindicd desenul un purcel fietonul) 11r ntat. -@a 9ffi'*m.. aD4 *I I i Convorbiretematici: D€sDreanlmale puii Elevii recunosc denumeic corect rocunosc redau\i i/ ahimalele acestora.. miodau!. Cineface a1a? Oeexemptu. pecaresuntdesenate anumite ir. ai 9i ai i lsunetele pecarelescotanlmalgle: prinpovestire haml. redau ]l principale la lntrebAri scene dinpov€gtl cunoscute.animalele ___--_.xx:qj**ryr5**-**"i lD -JOeprivesc jetoane.r.chifchi!!. Di-qv_-_ rmestice garpe. Copiii animale ffi. .Ceslij?-Cat $ii?_Qum stii? i puigor ldngd mama )Fiecare lui!(Unegte ceeacese potrivegte) _U Gr?e face a9a?*r.u*ffi".

lnvdlatorul verifice nivelul auzului fonematic al copiilor.AE fto:l0l FtEF_ cuvinte care lld ll B N IIWil de la inceput? rspunzetorl 1J @ >Spune cuvinte incepcu a treialiterd care dinbalon.rrajntrqsungte _ sjUter9. . 10 ./a daaa taaLegat!.8. Stii mai mult? altecuvinte care in . tn ce mdsure cunosc literele.

-i..7-L:. ::.".:*.Bastonata Cartea.'t:.: :.:. 2". .-".*t) .'::. @$a-6e# '11 .pe un rand prietena mea.::..

Punctul Grupuri de douSbastonate prinpuhct miciseparatg ('uog e6e1nc eine3) ('pceot as IrdoC) 't2 .Propozitia.

j__.__:l i 13 . .j r 1i i/ -. j__ r__:.. -. .. __. r.Propozilia formatd dindoue cuvinte Bastonata maresuDrarand ( preoqz elupsg4) ('euireop ecrsrd) :.' ! . __: . j__J__li . . a__r . i f.

ra13) ppneiuel) ( eluog /'/' ' jt' 14 ......'i.-\ ( e.qe1 e6re16 e...':w' ..Prcpozi$a fointE dia\trcicuyin*s Bastonata nFre puq€Ed .

-,'r'
,:.'

'N l l i .

'-,

tlltl)tltt

i i i t ii tti i tiiti

f . -'-/.

i j

,J

f

i-

- -'-,

i )

,J

t

':i

i

iti

i

15

Cuvantul format dintrei silabe. Carligul

':it:W
16

Cuvantul formatdinh-osilabd rotunilliisussptbdenga Basbnal,a

"rtn

@
" ti . il

4\

il1

q: i

.-::'-:' ,,, ii

lt il
17

ii

ii

-t '.1 '\ .\.-._ -\-.7--...jos spredreapta Bastonala rotunjit6 Repetarc: cwinte formate din una.1 i "ffiR 18 ..dou6.i /\ .treisilabe ffiitr \-.-.-.7^.-.t l ..? Til ..

* .grafice semnelor Sunetul a . -*\+ 19 ....ty . Repetarea inveFte r// i o oa o o i .-.-.

gisup. Bucla oo oa .arand ge rgnd Sunetul e.

micirotunjite.' 'i 1r . Grup . legate de bastonate Sunetul i.

.."-l?f.. Ovalul mic .Sunetul o.rtr{ t/Triiirn: .i-* q ! 9-9 o r.

..r-.1 _. )--.__-j - .. s'.' \vJ _... aaal .... Semiovatu' mic o o ooo s: i...r_-_.r| .Sunetul u.

Sunetul s . Zala

_-__ _--9_-9,,_,!--9_- _--...4: )

i,..

'

.ti.--.,,, .
_ - __
._--zJ__,

:--=.,'1,
:

_'-'-i i

,

f.

_--:._-_!q

\

:-:--*-----'j

'-"^," :--------

,r_

Sunetul r. Nodulelul

Sunetulz. Repetafea grafice semnelor

sunet grafice Elementele invdlate . Repetarer cuvan!silabe.propozitie.

Sunetul 9i lite.a.. 2a .

Sunetulr, . Litera '4

29

Sunetulsi litera?7L

30

Cuvantul'mtnn.,

Tru. Literal/ Sunetul 32 .

.& Sunetulgilitera 33 .

LiteraZ u .SunetLrl t .

Sunetulgi litera7L 35 .

a-n a 36 .

Mamaia. iau 37 .ia.Sunetul Siliterai M@@@@@gvma)tNml Altecuvinte: ani. in.mia.mina.Mia.

Silnetul i.Litera J 38 .

ao .

J. .ai unin? t.Repetare: literele lnv5late 0nsc Ana.

litera. SunetulSi mdSFrmWW@Wrc 41 .

g Sunetulr.Litera E -ma 42 .

D Sunetul ii litera ) I 4 43 .

arma. ram.arme . aur. ura.rar. Litera.lr. ren. marmura.urme.fl. Altecuvinte: marama. arama.mereu.erau. . amar.

45 .

icre. curea.carie. . macara.c cucui.munca. carierS. crin. careu. 46 acru.mlc.Sunetul 9i tera.

Sunetul t .LiteraI Carmen .

48 .

Sunetul 9i literat .

Roman.Sunetul r. carioca. noroc. omenie. uneori. *Oana. nou . Altecuvinte: Ramona. Roma. *creion.Litela . omenire. camlo *eroare. om. *oaie. *loana.*oameni.

51 .

/ M ifllina.ffiiuca.linie.mele.inel. 52 .clar. Camelia. ilic.Sunelul 9i litera. acolo . F .

f 6-t qo d/ ltK. .q 9luca .sunetul /.Litera.

54 .

i--!-!-i-i-Ll_l ili I I L-l-l_l-J--!"_l-l ia o nucdmare.gii i.i.l-L-l-j-J--t--t-t-t-L-t. Sunetul J-i -t-l-!-i-j-J. noi.Mdrioara are creioane Mdriuca Lntte propozifii: .titerete.. .

Repetaro: llterele ?nvelate m*# a/* fiitilffi .ff^3'llie eril6ilfcarfiliffilinF) 56 .

Repetarer literele invetate 5/ .

58 .

grupul 59 .42 de litere.. .Sunetul .

? .Sunetrl . g de litere - 60 .

mireasa. mireasm6. . mers. .a. miros.Sunetul Silite.

.Litea f a lbie e I'sa .

63 .

/ 9ilitera vase. 64 .Sunotul 1. voie.vreau ceva.

lt.IaVaslui.791 Vlalcu. 65 . Vlaicu vinela noi.Litera Sunetul ?/ f& v""ir". Nenea salvare. El ne va salva.

Sunetul Siliterap : Altecuvinte: cagcaval. Or$ova. cuSce. Soveie. ma9in6. ro9ie. lagi. cocog. 66 . mu$c5.4o9ul meuare un cocog ro9u. guierA. somnoro$i. vigine Altepropozilii: Cogul cu vigine e u$or l\.

67 .

teren.-L-L-tlJ-J-J_-L-L-t-J -J.L.unelte. unt.cort. trotinetd.-l* Altecuvinte: tunel. gtire. curte.J--L-I-l-l-J-_L_L -I_l. tun.Renato. antend.tunet.-L-t _l -l-J.Tricd. Matei 68 . tdcut. carnet.J.noti. turmd. armate. "ras.L-t-J-J-J_-L-L-1-t-J-J. cutie. meritd. tei. trei.I litera Sunetulsi J-J*-r .crete. telemea.tineri.

69 .

ce -.I .Recap itu lare: .

f 71 .Recapitularq-4 -.

72 .

grupq!de lit€reJL .Sunetul .0.

.

pansela. clipa. I5 .Sunetulsi literay'L poveste. propune. parc. priveste. gampon.

:.' 76 .

77 .

1.-.L-... Patricia.. I Altecuvinte: Petrina.ti placmultpovegtile. Prietena ei mai micdo ascultd._t-L.1_- .t_. Ploiegti.pLitea f ___!. Prugu..r.J-.--t. 78 i...-. Polonia. Pitegti.t-_. Pagcani..---l_-J.i-..t..-.t. Pricop.r.-_/.. Popegti.^.L..-:. Altepropozifii: Petronela spuneo poveste..-. patru Ea arenumai ani.

Sanda. Andrei. Adina. Pe drumse audeduduitul unuitractor. Adrian. Sandu.Altecuvinte: deal. r.roade.rade. perdea.adun. Rodica. scedere.drum. Radu. il t 1il l l n u l u !u lt u il u u t ! il il 1 . Altepropozitii: Oamenii adunerecoltele din livadA. aud. Duleul roade oasele. dulap. Anda. 79 ./ sunetulsi litera . livadd. duldu. adunare. t il t t Lt.

Litera? 80 .Sunetul l.

Recapitulare:.ce -X .

82 .

Lletete .ijunetut .st J . .

.r.Litereler Sunetul .gi tL ..

a Recapitulare: ..i .

Sunetul Silitera. q 86 .

Barbu Barbu? ictat .

88 .

I .riteretej 9i.sunetut I ..

90 .litererf 'f Cucinevorbegte bunica?p.sunetut 9if f .

Recapitulare: d -f .

Recapitulare:. -I ft I il 92 .cr.

-I ANOTIMPURI: .cr.Recepitulare: .

sunete Grupulde l2 94 .

95 .

Lunile Drimeverii: .

Sunetul 9iliteKt .

SunetulgI Grigorai .

99 .

deliterc tL .Sunetul #.

4.3SA Gelu .r.sunetul .dR \i? -<+< /. cruou'de litere 9{ .

Repetare: Grupud de litere .

103 .

Sunetulgi litera l. .

.Sunettl.LiteraZ ll -l 105 .

Suneiulsi li r I I't't'l .

Sunetut /.Litera.I 107 .

108 .

109 .

Gru&ulde rri @@ 110 .Sunetul ljterc .t .

&L FAMILIA MEA 111 .Sunetul Grupulde tite.tgL ti.I.

Sunetul 9i litera /: 1'12 .

suneturf .lFgl 113 .

Sunetul elirere tfu. Grupuld At JJ -t il .

.

S.rEn{$ literat w l to .

1't7 .Litera Z Zoica rada..Sunetul2.

t. Grupurile delitere.o{.t9"L 118 .Sunotul giW .

- '119 .Aepetare:.-:. -!.&z -/zL lt: {.

120 .

121 . Grupllde titoro gAt .sun€tul .l./2 J t't-r I i.

2 detiare .(34.

? rul lenes Elena Farago .grupurile Repetare: de literc.

-1.lh -.i.sunerut gAL t_ I I ['t1- . | .ffi- ." ' tr.t -t ...

.

aepetare:fit-.ftl .

.

128 .

.

trage cusania. @Vor culege 1 30 . ffitntrar in vacanld. KNe vom cirege.meroe { stri (A)saufals(F)? *Adevdrat JX{A sositvaraGdlduroase.

.Literete 1.sunetul l. Jf kilometru de re si douekil ..

tE 't32 .Litera e.Grupul desunete I tA .l I .

.

q {@fu R t.a .Repetaq lL .:-rl\"{h Quik Kim (L .w.y.

-i-l 135 .

De se scu no 13 6 .

Deundele ai .Cefrumoase suntciubolelele tateC) .Recapitulare dupeCAn Gruia Copiere: u oDnt cu fiecare cuvant: @Scrie cdteo propozilie tepura semnele de ounctuatie: Iepuragul au plecat lmpreund spretdrgf) 9i ogarul \--z .

Oin Ooiana A EsteiarndBdielii se joacScu mingea. U T-"JFeteleculegflori. rpozitia obtinutd. w&m 138 .Evaluare surnativi @Adevarat(A)saufals(F)? sunt opt copii.

Evaluaresumativd .

pagina 57 lamd.paQina in librdrie.ma. Suntem ?ncdntafi de cb(ilecumpdrate.nu. I . stdnd. cenugd.pagina 85: pOnd. inim a.Dictdri: . Aurel. ghiocei. mere. M.pagina 40:i. . . Sorinestecel maivestitaviator. virgil9i chiriac ascultd.ni. A sositvacanfa. la munte.A. nu.pagina 125:Ghifa spune doudghicitori. potecd. goricel. NinaNa . N. Toader ducein mAnd o vioard.cdntece. car. u . ni. coco$.m u.pagina 139:apd. una . incetigor. cdteva. Marcela merge la bunici. cdine. cdutdmnigte car{ide povegti. 93: Intrdm .n. stele. Oarecineva ghici? . Cdlin e cu Mdriuca. CAtde bucuroasd e fetita! . incepe.pagina 71: masd. m amana . covor.

78.19 -C J -J isBh.r{13)978 " S73 -7819-53-6 .!5s${ {10)973.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful