ABECEDAR I SCRIER EIEUUIUI CAIETUT

*-

ih" s

Y %{

s€
\4

:

U

L CURISTICA

DUMITRU D, PARAIALA GEORGE PARAIALA

ECEDAR

.:.:; :a
'' ,,,,.{i,' ..
....,:

€uRtsTtcA

'm

.,rxg

-la t ,rrrr&t

laSi

^.... ^VtpBLcA "OtiliaCazimii din lASl.

PARAIALA, DUMTTRU D. PARAiALA sunrinstitulori, gradl, ta gcoata pAM|ALA CRtSTtAN-cEORGE este institutor.

O2010,EdituraEURISTICA

Editura EURISTICA laqi, Str Prof.A.$esan nr.4 Tel.I Fat<:0232 | 233960; 0332/560056 Mobil:0745 375185;0744 559584 web:www.euristica.ro e-mail:editura_eurist:ca@yahoo.com

rsBN(10)973 - 7819 -53- 5 38 1 9 -5 3 -6 ls BN( 1 3 ) 9 7 8 - 9 7 -7

.'.: :: aa :-' /.:... '.' ---.' .-4' "/) .---- -'. ::: i.-_ -v tematice:Ce inseamnd Cohvorbire sdtii Scolar? . :.meidin ghiozdan i'.. ..'..". ..

-'i\ @€. imaginea mare. Ai] .t.-:----: .lunegte t5-.l din comportarea altor copii.f_a9_s_el9_cJij$iCx-enplj[AAti..Cenu lace? Bareazdl ceeace se potnvegte: IE. Gonvorbire temafca: Dacdsurfscorarnu md mailoc? : (gidescriu Elevii recunosc.-.-.__ .. _ _ _ .. )fiecarejuc5rie \ Secvenlele urmebare testeaza capacitatea de relationaro a Ej recunosc copiilor.----:--------------------.---..-_-.stabilescleg5turilntre grupuride/ i\sanclioneazagregelile i -\o_bj9cte.----_ _1_ . numesc l/ cli.

trIadtrIe-. Deosebescobiectele dupi culoare.)j .------- -------.deosebesc\i Eleviiprcnunla cuvintele caredenumesc culori(verde. merime galben. oo 3 Oi covoragele: DF{2I IF JFi>I JE iHlilF / Convorbire tematice: Fom4 culoare.roguetc. formi.3. g E tt oE ". mirime @orneazatatet-: ei F:: cu puncte desenul in careveziun obiect mare: fQJAcoperd tdoo b. -lqbleclelg-dupA-c-LrjaaIe.tarrDa.-------.).

Apoi tegume._ _ .__. copiii l palme. ConvorbiretematiceiDespre uop t dovedesc ca recunosc numesc fructele9i legumele. batdin l procedeazd la fel.care nu este ! fruct. AE::1t "tL ' \. ___. . apoicoloreaze! {a)CompleteazS._) .I' vu vi ttt "{":!Y::. ."r? &'3q:% azdl) invdletorul numegte repede mai multe fruct€. intre acelecuvinte strecoafe 9i nlmele altuiobiect.. numindl . ' l fructegi leguma .La auzulaceluicuvent. _. 'd{fr) \ *6 * {J.-.. le diferenfiaze ai disrinq\ / obiecter9_qar_e p_a_rte _\ nuJag djn-erupJl tuqtelarllaqqmstor..( zGr{t #r ' @Ce nuse potrivegte? o oi.'' " ry-*":..

prin dsserr.nivglqlsy-olsnut-ebilitAlldescrisJe.-Veprgzenlg --l .D.tce.de..gtitll Ce-stij?-QAt Cun stii? slii? doevaluale Inlllal5 i _ Test InvaFtorulva testa capacitatiea elevului deorientdre lnsp6liill caletu lui. Deseie*..capacitatea dea\i / guectelg.gi €e?ilIto.aarcsleta.

. ..-.-.. _ ^4..-. cunoagte Si lmesure a_cJLvjLeJ c-s3lc_o!-itnuit9" rela]ijintrg_anatUrBqrjle_an-ulqis .n$lii._ _ _ \^_ .. cr tu r v ^. .-. l .. Cunosc anotimpurile? I fpcoloreazdl Toate anotimpufilesuntfrumoase . _ _ _ . poaie zilei.--.:- i . in ce\ diferenlia anotimpurile. .-'-.i . g . Convorbhetematice..i 6. -..- _.l -lslebilgs[e 8 .-. L Ur w c _. momentele verifice daci elevul / Tnvdt5torul poate dac5j daci numi zilele sdpt5manii caracteristicile ac€slora. _ .

aD4 *I I i Convorbiretematici: D€sDreanlmale puii Elevii recunosc denumeic corect rocunosc redau\i i/ ahimalele acestora.-_.l porc... n:Purcelul ===-=:l=--::+?f-l-' I i*tq..qvesti-?.. Copiii animale ffi..animalele ___--_. Si sdlbati6e: $oarece.-___ .chifchi!!. -@a 9ffi'*m.Ceslij?-Cat $ii?_Qum stii? i puigor ldngd mama )Fiecare lui!(Unegte ceeacese potrivegte) _U Gr?e face a9a?*r.__----l-LsrtrlJ_____________. I greier. Di-qv_-_ rmestice garpe..__..u*ffi". . miodau!.K' u '\r"t @stiqp. ai 9i ai i lsunetele pecarelescotanlmalgle: prinpovestire haml.oaie.gui1.xx:qj**ryr5**-**"i lD -JOeprivesc jetoane. hau!..albind. omestice urs.. goarece. pecaresuntdesenate anumite ir. Cineface a1a? Oeexemptu.trY#lmfu6*'. porc.ll pe careestedesenat gfl )piiiindicd desenul un purcel fietonul) 11r ntat. Prietenele tale. ine.. redau ]l principale la lntrebAri scene dinpov€gtl cunoscute. ln caroporsonajele i lsau prinrespuns J: rmalp. lup.i 7.r. lnvliatoruiintreab5: (gui!.

8. lnvdlatorul verifice nivelul auzului fonematic al copiilor. . 10 .rrajntrqsungte _ sjUter9. tn ce mdsure cunosc literele.AE fto:l0l FtEF_ cuvinte care lld ll B N IIWil de la inceput? rspunzetorl 1J @ >Spune cuvinte incepcu a treialiterd care dinbalon. Stii mai mult? altecuvinte care in ./a daaa taaLegat!.

-".::.. .".7-L:..'::.pe un rand prietena mea.*t) .'t:.:*. @$a-6e# '11 .Bastonata Cartea.-i.: :.:. ::. 2".

Punctul Grupuri de douSbastonate prinpuhct miciseparatg ('uog e6e1nc eine3) ('pceot as IrdoC) 't2 .Propozitia.

. . -. a__r .j__. __: .j r 1i i/ -. i f. __..' ! . j__ r__:..__:l i 13 . j__J__li . . r.Propozilia formatd dindoue cuvinte Bastonata maresuDrarand ( preoqz elupsg4) ('euireop ecrsrd) :.

'i..-\ ( e.ra13) ppneiuel) ( eluog /'/' ' jt' 14 ...qe1 e6re16 e...Prcpozi$a fointE dia\trcicuyin*s Bastonata nFre puq€Ed ....':w' .

-,'r'
,:.'

'N l l i .

'-,

tlltl)tltt

i i i t ii tti i tiiti

f . -'-/.

i j

,J

f

i-

- -'-,

i )

,J

t

':i

i

iti

i

15

Cuvantul format dintrei silabe. Carligul

':it:W
16

Cuvantul formatdinh-osilabd rotunilliisussptbdenga Basbnal,a

"rtn

@
" ti . il

4\

il1

q: i

.-::'-:' ,,, ii

lt il
17

ii

ii

7^.t l ._ -\-..-.-t '.? Til .-...-.-.1 i "ffiR 18 .i /\ .dou6.1 '\ ..\.jos spredreapta Bastonala rotunjit6 Repetarc: cwinte formate din una..7--.treisilabe ffiitr \-.

-.grafice semnelor Sunetul a .ty . * ... -*\+ 19 .-. Repetarea inveFte r// i o oa o o i ..

gisup. Bucla oo oa .arand ge rgnd Sunetul e.

Grup .micirotunjite. legate de bastonate Sunetul i.' 'i 1r .

Sunetul o."-l?f..i-* q ! 9-9 o r... Ovalul mic .rtr{ t/Triiirn: .

.Sunetul u...r| .__-j - .. )--. s'..r_-_..1 _.r-... aaal .' \vJ _. Semiovatu' mic o o ooo s: i...

Sunetul s . Zala

_-__ _--9_-9,,_,!--9_- _--...4: )

i,..

'

.ti.--.,,, .
_ - __
._--zJ__,

:--=.,'1,
:

_'-'-i i

,

f.

_--:._-_!q

\

:-:--*-----'j

'-"^," :--------

,r_

Sunetul r. Nodulelul

Sunetulz. Repetafea grafice semnelor

sunet grafice Elementele invdlate . Repetarer cuvan!silabe.propozitie.

Sunetul 9i lite..a. 2a .

Sunetulr, . Litera '4

29

Sunetulsi litera?7L

30

Cuvantul'mtnn.,

Literal/ Sunetul 32 .Tru.

.& Sunetulgilitera 33 .

LiteraZ u .SunetLrl t .

Sunetulgi litera7L 35 .

a-n a 36 .

Sunetul Siliterai M@@@@@gvma)tNml Altecuvinte: ani.Mia.ia. iau 37 .mia.mina. in.Mamaia.

Silnetul i.Litera J 38 .

ao .

ai unin? t. .Repetare: literele lnv5late 0nsc Ana.J.

SunetulSi mdSFrmWW@Wrc 41 .litera.

g Sunetulr.Litera E -ma 42 .

D Sunetul ii litera ) I 4 43 .

urme. ram. aur. Altecuvinte: marama.erau.arme .rar. marmura.fl. arma. ren. arama. amar. . Litera.lr. ura.mereu.

45 .

macara. crin. 46 acru. .mlc.Sunetul 9i tera. curea.munca.carie. careu. carierS. icre.c cucui.

Sunetul t .LiteraI Carmen .

48 .

Sunetul 9i literat .

noroc. om. carioca. camlo *eroare.*oameni. nou . omenie.Litela . *oaie.Sunetul r. omenire. Roma. *Oana. Roman. Altecuvinte: Ramona. *loana. uneori. *creion.

51 .

inel. ilic.ffiiuca. F ./ M ifllina.Sunelul 9i litera. Camelia.mele.clar. 52 .linie. acolo .

q 9luca .f 6-t qo d/ ltK.sunetul /.Litera. .

54 .

noi.Mdrioara are creioane Mdriuca Lntte propozifii: .l-L-l-j-J--t--t-t-t-L-t.gii i.titerete.i--!-!-i-i-Ll_l ili I I L-l-l_l-J--!"_l-l ia o nucdmare.. Sunetul J-i -t-l-!-i-j-J. .i.

Repetaro: llterele ?nvelate m*# a/* fiitilffi .ff^3'llie eril6ilfcarfiliffilinF) 56 .

Repetarer literele invetate 5/ .

58 .

42 de litere..Sunetul . grupul 59 . .

Sunetrl . g de litere - 60 .? .

Sunetul Silite. mireasa. miros. mireasm6. . .a. mers.

.Litea f a lbie e I'sa .

63 .

64 .vreau ceva. voie./ 9ilitera vase.Sunotul 1.

El ne va salva. Vlaicu vinela noi. 65 .lt. Nenea salvare.791 Vlalcu.IaVaslui.Litera Sunetul ?/ f& v""ir".

Sunetul Siliterap : Altecuvinte: cagcaval. Or$ova.4o9ul meuare un cocog ro9u. somnoro$i. Soveie. cocog. mu$c5. vigine Altepropozilii: Cogul cu vigine e u$or l\. lagi. ma9in6. cuSce. 66 . ro9ie. guierA.

67 .

teren.tineri.Tricd.J.crete.-l* Altecuvinte: tunel.Renato. armate. "ras.J--L-I-l-l-J-_L_L -I_l. carnet.tunet.L.-L-L-tlJ-J-J_-L-L-t-J -J. Matei 68 . cutie.cort. curte. meritd. telemea.unelte. gtire. antend. trei. unt.noti. tei. tun. turmd. tdcut.I litera Sunetulsi J-J*-r . trotinetd.-L-t _l -l-J.L-t-J-J-J_-L-L-1-t-J-J.

69 .

ce -.I .Recap itu lare: .

Recapitularq-4 -.f 71 .

72 .

Sunetul .0. grupq!de lit€reJL .

.

Sunetulsi literay'L poveste. clipa. I5 . parc. priveste. pansela. gampon. propune.

:.' 76 .

77 .

1_- ..t-_.. patru Ea arenumai ani....-.t_. Pricop._t-L. Prietena ei mai micdo ascultd.ti placmultpovegtile. Patricia..i-.r...pLitea f ___!...r..^.J-. Prugu.-.---l_-J. Altepropozifii: Petronela spuneo poveste.-. Pitegti..t.L.-.1.--t. Polonia.-_/.t. 78 i. Ploiegti.L-. Popegti. I Altecuvinte: Petrina.-:. Pagcani.

Altecuvinte: deal. Rodica. aud. scedere.Sanda. Sandu. Anda. 79 . livadd.roade. Duleul roade oasele. Pe drumse audeduduitul unuitractor.rade. il t 1il l l n u l u !u lt u il u u t ! il il 1 ./ sunetulsi litera . perdea. Radu. t il t t Lt. duldu. r. Adina. Adrian. Altepropozitii: Oamenii adunerecoltele din livadA. dulap. adunare.drum.adun. Andrei.

Litera? 80 .Sunetul l.

Recapitulare:.ce -X .

82 .

st J . .ijunetut .Lletete .

. .r.gi tL .Litereler Sunetul .

a Recapitulare: .i ..

Sunetul Silitera. q 86 .

Barbu Barbu? ictat .

88 .

I ..riteretej 9i.sunetut I .

90 .sunetut 9if f .litererf 'f Cucinevorbegte bunica?p.

Recapitulare: d -f .

cr. -I ft I il 92 .Recapitulare:.

Recepitulare: . -I ANOTIMPURI: .cr.

sunete Grupulde l2 94 .

95 .

Lunile Drimeverii: .

Sunetul 9iliteKt .

SunetulgI Grigorai .

99 .

Sunetul #. deliterc tL .

sunetul .3SA Gelu . cruou'de litere 9{ .dR \i? -<+< /.r.4.

Repetare: Grupud de litere .

103 .

Sunetulgi litera l. .

LiteraZ ll -l 105 . .Sunettl.

Suneiulsi li r I I't't'l .

Sunetut /.Litera.I 107 .

108 .

109 .

Sunetul ljterc . Gru&ulde rri @@ 110 .t .

Sunetul Grupulde tite.I.tgL ti. &L FAMILIA MEA 111 .

Sunetul 9i litera /: 1'12 .

suneturf .lFgl 113 .

Sunetul elirere tfu. Grupuld At JJ -t il .

.

S.rEn{$ literat w l to .

Litera Z Zoica rada.Sunetul2. 1't7 ..

o{.t9"L 118 . Grupurile delitere.Sunotul giW .t.

&z -/zL lt: {.- '119 .-:. -!.Aepetare:.

120 .

l./2 J t't-r I i. Grupllde titoro gAt .sun€tul . 121 .

(34.2 detiare .

? rul lenes Elena Farago .grupurile Repetare: de literc.

ffi- .t -t .i. | .lh -..-1..sunerut gAL t_ I I ['t1- ." ' tr.

.

aepetare:fit-.ftl .

.

128 .

.

trage cusania. KNe vom cirege. ffitntrar in vacanld. @Vor culege 1 30 .meroe { stri (A)saufals(F)? *Adevdrat JX{A sositvaraGdlduroase.

. Jf kilometru de re si douekil .sunetul l.Literete 1..

Grupul desunete I tA .l I .tE 't32 .Litera e.

.

y.q {@fu R t.w.a .:-rl\"{h Quik Kim (L .Repetaq lL .

-i-l 135 .

De se scu no 13 6 .

Deundele ai .Recapitulare dupeCAn Gruia Copiere: u oDnt cu fiecare cuvant: @Scrie cdteo propozilie tepura semnele de ounctuatie: Iepuragul au plecat lmpreund spretdrgf) 9i ogarul \--z .Cefrumoase suntciubolelele tateC) .

Evaluare surnativi @Adevarat(A)saufals(F)? sunt opt copii. rpozitia obtinutd. w&m 138 . U T-"JFeteleculegflori. Oin Ooiana A EsteiarndBdielii se joacScu mingea.

Evaluaresumativd .

nu. Oarecineva ghici? . covor. Marcela merge la bunici. cdutdmnigte car{ide povegti. ghiocei.Dictdri: . N. la munte. Toader ducein mAnd o vioard. una . u . NinaNa .paQina in librdrie. stdnd.pagina 125:Ghifa spune doudghicitori. Suntem ?ncdntafi de cb(ilecumpdrate.pagina 85: pOnd.pagina 71: masd. mere. car. . ni.ni. .n. Cdlin e cu Mdriuca.pagina 139:apd. Sorinestecel maivestitaviator. M.nu. CAtde bucuroasd e fetita! . Aurel. A sositvacanfa. cdteva.ma.A. incetigor.pagina 40:i. m amana . coco$. potecd. cenugd. virgil9i chiriac ascultd.pagina 57 lamd. incepe. stele. cdine.cdntece. inim a. 93: Intrdm . goricel. I .m u.

!5s${ {10)973.19 -C J -J isBh.78.r{13)978 " S73 -7819-53-6 .