ABECEDAR I SCRIER EIEUUIUI CAIETUT

*-

ih" s

Y %{

s€
\4

:

U

L CURISTICA

DUMITRU D, PARAIALA GEORGE PARAIALA

ECEDAR

.:.:; :a
'' ,,,,.{i,' ..
....,:

€uRtsTtcA

'm

.,rxg

-la t ,rrrr&t

laSi

^.... ^VtpBLcA "OtiliaCazimii din lASl.

PARAIALA, DUMTTRU D. PARAiALA sunrinstitulori, gradl, ta gcoata pAM|ALA CRtSTtAN-cEORGE este institutor.

O2010,EdituraEURISTICA

Editura EURISTICA laqi, Str Prof.A.$esan nr.4 Tel.I Fat<:0232 | 233960; 0332/560056 Mobil:0745 375185;0744 559584 web:www.euristica.ro e-mail:editura_eurist:ca@yahoo.com

rsBN(10)973 - 7819 -53- 5 38 1 9 -5 3 -6 ls BN( 1 3 ) 9 7 8 - 9 7 -7

.-4' "/) .. '.'.meidin ghiozdan i'. :. .:.' .'.' ---...-_ -v tematice:Ce inseamnd Cohvorbire sdtii Scolar? .---- -'.: :: aa :-' /.". ::: i... ..

.-.----_ _1_ .l din comportarea altor copii.-.-_-.stabilescleg5turilntre grupuride/ i\sanclioneazagregelile i -\o_bj9cte. )fiecarejuc5rie \ Secvenlele urmebare testeaza capacitatea de relationaro a Ej recunosc copiilor.f_a9_s_el9_cJij$iCx-enplj[AAti.lunegte t5-. _ _ _ . imaginea mare..-:----: .t. Ai] . numesc l/ cli..----:--------------------.---. Gonvorbire temafca: Dacdsurfscorarnu md mailoc? : (gidescriu Elevii recunosc.Cenu lace? Bareazdl ceeace se potnvegte: IE.__ .-'i\ @€..

------- -------.3.trIadtrIe-. g E tt oE ". -lqbleclelg-dupA-c-LrjaaIe. oo 3 Oi covoragele: DF{2I IF JFi>I JE iHlilF / Convorbire tematice: Fom4 culoare.-------. merime galben.roguetc. mirime @orneazatatet-: ei F:: cu puncte desenul in careveziun obiect mare: fQJAcoperd tdoo b. formi.). Deosebescobiectele dupi culoare.deosebesc\i Eleviiprcnunla cuvintele caredenumesc culori(verde.tarrDa.)j .

-. ' l fructegi leguma . batdin l procedeazd la fel..._) . apoicoloreaze! {a)CompleteazS.__. . 'd{fr) \ *6 * {J. .. ___.( zGr{t #r ' @Ce nuse potrivegte? o oi. le diferenfiaze ai disrinq\ / obiecter9_qar_e p_a_rte _\ nuJag djn-erupJl tuqtelarllaqqmstor. _._ _ . copiii l palme. AE::1t "tL ' \.."r? &'3q:% azdl) invdletorul numegte repede mai multe fruct€. numindl .I' vu vi ttt "{":!Y::. Apoi tegume. intre acelecuvinte strecoafe 9i nlmele altuiobiect.'' " ry-*":.La auzulaceluicuvent. ConvorbiretematiceiDespre uop t dovedesc ca recunosc numesc fructele9i legumele.care nu este ! fruct.

capacitatea dea\i / guectelg.gtitll Ce-stij?-QAt Cun stii? slii? doevaluale Inlllal5 i _ Test InvaFtorulva testa capacitatiea elevului deorientdre lnsp6liill caletu lui.-Veprgzenlg --l ..nivglqlsy-olsnut-ebilitAlldescrisJe.prin dsserr. Deseie*.D.gi €e?ilIto.de..aarcsleta.tce.

g .i 6. L Ur w c _.n$lii. -. cunoagte Si lmesure a_cJLvjLeJ c-s3lc_o!-itnuit9" rela]ijintrg_anatUrBqrjle_an-ulqis . momentele verifice daci elevul / Tnvdt5torul poate dac5j daci numi zilele sdpt5manii caracteristicile ac€slora.-. Convorbhetematice. l . .. Cunosc anotimpurile? I fpcoloreazdl Toate anotimpufilesuntfrumoase .--. cr tu r v ^.-.-'-..i . in ce\ diferenlia anotimpurile. . _ ._ _ _ \^_ .-.. _ _ _ . ..l -lslebilgs[e 8 .-..:- i . _ ^4. poaie zilei...-.- _..

Prietenele tale. ln caroporsonajele i lsau prinrespuns J: rmalp..gui1. lup.. pecaresuntdesenate anumite ir. aD4 *I I i Convorbiretematici: D€sDreanlmale puii Elevii recunosc denumeic corect rocunosc redau\i i/ ahimalele acestora.xx:qj**ryr5**-**"i lD -JOeprivesc jetoane. I greier. goarece. ai 9i ai i lsunetele pecarelescotanlmalgle: prinpovestire haml.r. n:Purcelul ===-=:l=--::+?f-l-' I i*tq.albind. Cineface a1a? Oeexemptu.ll pe careestedesenat gfl )piiiindicd desenul un purcel fietonul) 11r ntat.... .trY#lmfu6*'.Ceslij?-Cat $ii?_Qum stii? i puigor ldngd mama )Fiecare lui!(Unegte ceeacese potrivegte) _U Gr?e face a9a?*r. redau ]l principale la lntrebAri scene dinpov€gtl cunoscute.... ine.u*ffi". Si sdlbati6e: $oarece.animalele ___--_.-___ .oaie.chifchi!!..__.K' u '\r"t @stiqp.. miodau!. -@a 9ffi'*m. porc.i 7. Di-qv_-_ rmestice garpe. Copiii animale ffi.-_. omestice urs. lnvliatoruiintreab5: (gui!.qvesti-?.l porc.__----l-LsrtrlJ_____________. hau!.

8. .rrajntrqsungte _ sjUter9.AE fto:l0l FtEF_ cuvinte care lld ll B N IIWil de la inceput? rspunzetorl 1J @ >Spune cuvinte incepcu a treialiterd care dinbalon. 10 . lnvdlatorul verifice nivelul auzului fonematic al copiilor. Stii mai mult? altecuvinte care in ./a daaa taaLegat!. tn ce mdsure cunosc literele.

.pe un rand prietena mea.-i.:*.*t) .Bastonata Cartea.7-L:.-".'t:. 2".'::.".:. ::.::..: :. @$a-6e# '11 . .

Punctul Grupuri de douSbastonate prinpuhct miciseparatg ('uog e6e1nc eine3) ('pceot as IrdoC) 't2 .Propozitia.

__:l i 13 . . . j__ r__:. -.Propozilia formatd dindoue cuvinte Bastonata maresuDrarand ( preoqz elupsg4) ('euireop ecrsrd) :. j__J__li .j r 1i i/ -.' ! . __. a__r .j__. .. r.. i f. __: .

...'i.Prcpozi$a fointE dia\trcicuyin*s Bastonata nFre puq€Ed ..qe1 e6re16 e.':w' .....-\ ( e.ra13) ppneiuel) ( eluog /'/' ' jt' 14 .

-,'r'
,:.'

'N l l i .

'-,

tlltl)tltt

i i i t ii tti i tiiti

f . -'-/.

i j

,J

f

i-

- -'-,

i )

,J

t

':i

i

iti

i

15

Cuvantul format dintrei silabe. Carligul

':it:W
16

Cuvantul formatdinh-osilabd rotunilliisussptbdenga Basbnal,a

"rtn

@
" ti . il

4\

il1

q: i

.-::'-:' ,,, ii

lt il
17

ii

ii

i /\ .7--.jos spredreapta Bastonala rotunjit6 Repetarc: cwinte formate din una..\.treisilabe ffiitr \-.-...-.-._ -\-.-t '..7^.t l .1 i "ffiR 18 .1 '\ .? Til .-..dou6.

* .-. -*\+ 19 .grafice semnelor Sunetul a .-....ty . Repetarea inveFte r// i o oa o o i .

arand ge rgnd Sunetul e. Bucla oo oa .gisup.

legate de bastonate Sunetul i. Grup .' 'i 1r .micirotunjite.

i-* q ! 9-9 o r.. Ovalul mic ..rtr{ t/Triiirn: .Sunetul o."-l?f..

r-. )--.r_-_...1 _.__-j - ... s'.r| .... Semiovatu' mic o o ooo s: i... aaal ..Sunetul u.' \vJ _.

Sunetul s . Zala

_-__ _--9_-9,,_,!--9_- _--...4: )

i,..

'

.ti.--.,,, .
_ - __
._--zJ__,

:--=.,'1,
:

_'-'-i i

,

f.

_--:._-_!q

\

:-:--*-----'j

'-"^," :--------

,r_

Sunetul r. Nodulelul

Sunetulz. Repetafea grafice semnelor

sunet grafice Elementele invdlate . Repetarer cuvan!silabe.propozitie.

.Sunetul 9i lite.a. 2a .

Sunetulr, . Litera '4

29

Sunetulsi litera?7L

30

Cuvantul'mtnn.,

Literal/ Sunetul 32 .Tru.

.& Sunetulgilitera 33 .

SunetLrl t .LiteraZ u .

Sunetulgi litera7L 35 .

a-n a 36 .

iau 37 .Sunetul Siliterai M@@@@@gvma)tNml Altecuvinte: ani.ia.Mia. in.Mamaia.mina.mia.

Litera J 38 .Silnetul i.

ao .

Repetare: literele lnv5late 0nsc Ana. .ai unin? t.J.

litera. SunetulSi mdSFrmWW@Wrc 41 .

Litera E -ma 42 .g Sunetulr.

D Sunetul ii litera ) I 4 43 .

arama. amar. ren. Altecuvinte: marama.erau. arma. marmura.rar. .lr. aur.fl. Litera.urme. ram.mereu.arme . ura.

45 .

careu.munca. curea. crin. icre. macara.mlc.Sunetul 9i tera. .carie. carierS. 46 acru.c cucui.

LiteraI Carmen .Sunetul t .

48 .

Sunetul 9i literat .

noroc. uneori. Roman. nou . *Oana. Roma. om. *loana.Litela . omenie. *oaie.Sunetul r.*oameni. camlo *eroare. *creion. omenire. carioca. Altecuvinte: Ramona.

51 .

acolo . F .inel.linie.Sunelul 9i litera. Camelia. ilic.mele.clar. 52 ./ M ifllina.ffiiuca.

sunetul /.q 9luca .Litera. .f 6-t qo d/ ltK.

54 .

Mdrioara are creioane Mdriuca Lntte propozifii: .i.titerete.gii i. Sunetul J-i -t-l-!-i-j-J.. noi.l-L-l-j-J--t--t-t-t-L-t.i--!-!-i-i-Ll_l ili I I L-l-l_l-J--!"_l-l ia o nucdmare. .

Repetaro: llterele ?nvelate m*# a/* fiitilffi .ff^3'llie eril6ilfcarfiliffilinF) 56 .

Repetarer literele invetate 5/ .

58 .

.Sunetul . grupul 59 .42 de litere..

g de litere - 60 .? .Sunetrl .

mireasa. . miros. mireasm6. mers. .Sunetul Silite.a.

Litea f a lbie e I'sa ..

63 .

vreau ceva. 64 ./ 9ilitera vase.Sunotul 1. voie.

791 Vlalcu.lt. Nenea salvare. El ne va salva.Litera Sunetul ?/ f& v""ir". 65 .IaVaslui. Vlaicu vinela noi.

Sunetul Siliterap : Altecuvinte: cagcaval. cuSce. guierA. mu$c5. cocog. ro9ie. somnoro$i. 66 . ma9in6. lagi. vigine Altepropozilii: Cogul cu vigine e u$or l\.4o9ul meuare un cocog ro9u. Or$ova. Soveie.

67 .

tei.-L-L-tlJ-J-J_-L-L-t-J -J. gtire. meritd.noti. Matei 68 . trei. telemea. tun.Tricd.unelte. cutie. tdcut. trotinetd.I litera Sunetulsi J-J*-r .L. turmd. teren.tunet. armate.J. "ras. curte.cort. antend. carnet.crete.L-t-J-J-J_-L-L-1-t-J-J.-L-t _l -l-J.J--L-I-l-l-J-_L_L -I_l.Renato. unt.-l* Altecuvinte: tunel.tineri.

69 .

Recap itu lare: .I .ce -.

f 71 .Recapitularq-4 -.

72 .

0. grupq!de lit€reJL .Sunetul .

.

gampon. pansela. priveste.Sunetulsi literay'L poveste. parc. propune. I5 . clipa.

:.' 76 .

77 .

---l_-J.L-.1..i-.pLitea f ___!.t...._t-L.L.-. I Altecuvinte: Petrina.t-_.-..1_- . Ploiegti...t_. Altepropozifii: Petronela spuneo poveste. patru Ea arenumai ani.t. Pricop. Patricia.. Pitegti.r. Pagcani. Popegti.r.^.-_/.J-.-.--t.-. Polonia.. 78 i.ti placmultpovegtile.-:... Prugu.. Prietena ei mai micdo ascultd.

t il t t Lt. scedere. 79 . aud. duldu. Andrei. Altepropozitii: Oamenii adunerecoltele din livadA. dulap. Adrian.adun. livadd. Radu.drum. r. Sandu.Altecuvinte: deal. Pe drumse audeduduitul unuitractor. Rodica. Anda. Duleul roade oasele. Adina.rade.roade. il t 1il l l n u l u !u lt u il u u t ! il il 1 .Sanda. adunare./ sunetulsi litera . perdea.

Sunetul l.Litera? 80 .

Recapitulare:.ce -X .

82 .

.Lletete .st J .ijunetut .

Litereler Sunetul . ..r.gi tL .

i .a Recapitulare: ..

Sunetul Silitera. q 86 .

Barbu Barbu? ictat .

88 .

sunetut I ..I .riteretej 9i.

litererf 'f Cucinevorbegte bunica?p. 90 .sunetut 9if f .

Recapitulare: d -f .

Recapitulare:.cr. -I ft I il 92 .

Recepitulare: . -I ANOTIMPURI: .cr.

sunete Grupulde l2 94 .

95 .

Lunile Drimeverii: .

Sunetul 9iliteKt .

SunetulgI Grigorai .

99 .

Sunetul #. deliterc tL .

dR \i? -<+< /.sunetul .3SA Gelu .4. cruou'de litere 9{ .r.

Repetare: Grupud de litere .

103 .

.Sunetulgi litera l.

.Sunettl.LiteraZ ll -l 105 .

Suneiulsi li r I I't't'l .

Sunetut /.I 107 .Litera.

108 .

109 .

Gru&ulde rri @@ 110 .t .Sunetul ljterc .

Sunetul Grupulde tite. &L FAMILIA MEA 111 .tgL ti.I.

Sunetul 9i litera /: 1'12 .

suneturf .lFgl 113 .

Grupuld At JJ -t il .Sunetul elirere tfu.

.

rEn{$ literat w l to .S.

1't7 .Litera Z Zoica rada.Sunetul2..

t.Sunotul giW . Grupurile delitere.t9"L 118 .o{.

-!.Aepetare:.-:.&z -/zL lt: {.- '119 .

120 .

l. Grupllde titoro gAt . 121 ./2 J t't-r I i.sun€tul .

2 detiare .(34.

grupurile Repetare: de literc.? rul lenes Elena Farago .

i.lh -.t -t .sunerut gAL t_ I I ['t1- .ffi- .." ' tr.-1.. | .

.

ftl .aepetare:fit-.

.

128 .

.

KNe vom cirege. @Vor culege 1 30 . ffitntrar in vacanld.meroe { stri (A)saufals(F)? *Adevdrat JX{A sositvaraGdlduroase. trage cusania.

sunetul l. Jf kilometru de re si douekil . .Literete 1..

tE 't32 .Litera e.l I .Grupul desunete I tA .

.

q {@fu R t.a .w.:-rl\"{h Quik Kim (L .y.Repetaq lL .

-i-l 135 .

De se scu no 13 6 .

Cefrumoase suntciubolelele tateC) .Recapitulare dupeCAn Gruia Copiere: u oDnt cu fiecare cuvant: @Scrie cdteo propozilie tepura semnele de ounctuatie: Iepuragul au plecat lmpreund spretdrgf) 9i ogarul \--z .Deundele ai .

Evaluare surnativi @Adevarat(A)saufals(F)? sunt opt copii. Oin Ooiana A EsteiarndBdielii se joacScu mingea. w&m 138 . U T-"JFeteleculegflori. rpozitia obtinutd.

Evaluaresumativd .

93: Intrdm . incepe. NinaNa .pagina 85: pOnd. cdine. Suntem ?ncdntafi de cb(ilecumpdrate. Sorinestecel maivestitaviator. Cdlin e cu Mdriuca. car. .ma. stele. cenugd. ni.n. Marcela merge la bunici.pagina 139:apd. nu. la munte.cdntece. . stdnd. ghiocei.pagina 71: masd.A. I .paQina in librdrie. CAtde bucuroasd e fetita! .m u.pagina 125:Ghifa spune doudghicitori.Dictdri: . Aurel. covor. coco$. A sositvacanfa. Oarecineva ghici? . N.pagina 57 lamd. Toader ducein mAnd o vioard.pagina 40:i. mere. inim a. incetigor. una . u . M.ni. m amana . potecd. virgil9i chiriac ascultd.nu. cdutdmnigte car{ide povegti. goricel. cdteva.

r{13)978 " S73 -7819-53-6 .!5s${ {10)973.78.19 -C J -J isBh.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful