ABECEDAR I SCRIER EIEUUIUI CAIETUT

*-

ih" s

Y %{

s€
\4

:

U

L CURISTICA

DUMITRU D, PARAIALA GEORGE PARAIALA

ECEDAR

.:.:; :a
'' ,,,,.{i,' ..
....,:

€uRtsTtcA

'm

.,rxg

-la t ,rrrr&t

laSi

^.... ^VtpBLcA "OtiliaCazimii din lASl.

PARAIALA, DUMTTRU D. PARAiALA sunrinstitulori, gradl, ta gcoata pAM|ALA CRtSTtAN-cEORGE este institutor.

O2010,EdituraEURISTICA

Editura EURISTICA laqi, Str Prof.A.$esan nr.4 Tel.I Fat<:0232 | 233960; 0332/560056 Mobil:0745 375185;0744 559584 web:www.euristica.ro e-mail:editura_eurist:ca@yahoo.com

rsBN(10)973 - 7819 -53- 5 38 1 9 -5 3 -6 ls BN( 1 3 ) 9 7 8 - 9 7 -7

.:.meidin ghiozdan i'.---- -'.-4' "/) . ::: i. :.' .-_ -v tematice:Ce inseamnd Cohvorbire sdtii Scolar? .. .....'. .: :: aa :-' /..'.' ---.". '.

stabilescleg5turilntre grupuride/ i\sanclioneazagregelile i -\o_bj9cte.----_ _1_ .__ .----:--------------------. _ _ _ .-'i\ @€.Cenu lace? Bareazdl ceeace se potnvegte: IE.l din comportarea altor copii.-...-:----: . Gonvorbire temafca: Dacdsurfscorarnu md mailoc? : (gidescriu Elevii recunosc.lunegte t5-. numesc l/ cli. imaginea mare.---. Ai] . )fiecarejuc5rie \ Secvenlele urmebare testeaza capacitatea de relationaro a Ej recunosc copiilor.-_-.-...t.f_a9_s_el9_cJij$iCx-enplj[AAti.

tarrDa. -lqbleclelg-dupA-c-LrjaaIe.)j .-------. formi.roguetc.------- -------.trIadtrIe-. oo 3 Oi covoragele: DF{2I IF JFi>I JE iHlilF / Convorbire tematice: Fom4 culoare. mirime @orneazatatet-: ei F:: cu puncte desenul in careveziun obiect mare: fQJAcoperd tdoo b.deosebesc\i Eleviiprcnunla cuvintele caredenumesc culori(verde. merime galben.). g E tt oE ". Deosebescobiectele dupi culoare.3.

. .-.. AE::1t "tL ' \.I' vu vi ttt "{":!Y::.care nu este ! fruct._) . ' l fructegi leguma . copiii l palme.'' " ry-*":. intre acelecuvinte strecoafe 9i nlmele altuiobiect. .( zGr{t #r ' @Ce nuse potrivegte? o oi. numindl .__.. _. ___. apoicoloreaze! {a)CompleteazS. Apoi tegume.La auzulaceluicuvent. batdin l procedeazd la fel. le diferenfiaze ai disrinq\ / obiecter9_qar_e p_a_rte _\ nuJag djn-erupJl tuqtelarllaqqmstor. ConvorbiretematiceiDespre uop t dovedesc ca recunosc numesc fructele9i legumele._ _ .."r? &'3q:% azdl) invdletorul numegte repede mai multe fruct€. 'd{fr) \ *6 * {J.

gi €e?ilIto.capacitatea dea\i / guectelg.de.D...nivglqlsy-olsnut-ebilitAlldescrisJe.prin dsserr.gtitll Ce-stij?-QAt Cun stii? slii? doevaluale Inlllal5 i _ Test InvaFtorulva testa capacitatiea elevului deorientdre lnsp6liill caletu lui. Deseie*.tce.-Veprgzenlg --l .aarcsleta.

_ ...-. in ce\ diferenlia anotimpurile. Cunosc anotimpurile? I fpcoloreazdl Toate anotimpufilesuntfrumoase . ._ _ _ \^_ . -.:- i .-.-'-.l -lslebilgs[e 8 . Convorbhetematice. _ ^4.. cunoagte Si lmesure a_cJLvjLeJ c-s3lc_o!-itnuit9" rela]ijintrg_anatUrBqrjle_an-ulqis . momentele verifice daci elevul / Tnvdt5torul poate dac5j daci numi zilele sdpt5manii caracteristicile ac€slora.- _.i .. cr tu r v ^. .-.--. g ..-. poaie zilei.i 6.. _ _ _ . . l .-...n$lii. L Ur w c _.

Si sdlbati6e: $oarece.l porc.Ceslij?-Cat $ii?_Qum stii? i puigor ldngd mama )Fiecare lui!(Unegte ceeacese potrivegte) _U Gr?e face a9a?*r. porc.xx:qj**ryr5**-**"i lD -JOeprivesc jetoane. pecaresuntdesenate anumite ir.-_... lup. I greier..qvesti-?. Prietenele tale. Di-qv_-_ rmestice garpe..i 7.u*ffi". redau ]l principale la lntrebAri scene dinpov€gtl cunoscute. ine.chifchi!!. aD4 *I I i Convorbiretematici: D€sDreanlmale puii Elevii recunosc denumeic corect rocunosc redau\i i/ ahimalele acestora..ll pe careestedesenat gfl )piiiindicd desenul un purcel fietonul) 11r ntat.oaie.r. ..__.K' u '\r"t @stiqp.animalele ___--_. miodau!. ai 9i ai i lsunetele pecarelescotanlmalgle: prinpovestire haml... Cineface a1a? Oeexemptu.albind.gui1. goarece. hau!.__----l-LsrtrlJ_____________. omestice urs. Copiii animale ffi.-___ . lnvliatoruiintreab5: (gui!.. ln caroporsonajele i lsau prinrespuns J: rmalp.. -@a 9ffi'*m.trY#lmfu6*'. n:Purcelul ===-=:l=--::+?f-l-' I i*tq.

lnvdlatorul verifice nivelul auzului fonematic al copiilor.8. 10 . Stii mai mult? altecuvinte care in . ./a daaa taaLegat!. tn ce mdsure cunosc literele.rrajntrqsungte _ sjUter9.AE fto:l0l FtEF_ cuvinte care lld ll B N IIWil de la inceput? rspunzetorl 1J @ >Spune cuvinte incepcu a treialiterd care dinbalon.

-". . @$a-6e# '11 .: :.". ::.:*.-i.'t:.7-L:.pe un rand prietena mea..'::..::. 2".Bastonata Cartea.*t) .:.

Punctul Grupuri de douSbastonate prinpuhct miciseparatg ('uog e6e1nc eine3) ('pceot as IrdoC) 't2 .Propozitia.

j__J__li . i f.' ! .j__.. __.Propozilia formatd dindoue cuvinte Bastonata maresuDrarand ( preoqz elupsg4) ('euireop ecrsrd) :. r.. __: . .j r 1i i/ -. -. j__ r__:. a__r . .__:l i 13 . .

ra13) ppneiuel) ( eluog /'/' ' jt' 14 ..-\ ( e.Prcpozi$a fointE dia\trcicuyin*s Bastonata nFre puq€Ed ..':w' ..qe1 e6re16 e.....'i..

-,'r'
,:.'

'N l l i .

'-,

tlltl)tltt

i i i t ii tti i tiiti

f . -'-/.

i j

,J

f

i-

- -'-,

i )

,J

t

':i

i

iti

i

15

Cuvantul format dintrei silabe. Carligul

':it:W
16

Cuvantul formatdinh-osilabd rotunilliisussptbdenga Basbnal,a

"rtn

@
" ti . il

4\

il1

q: i

.-::'-:' ,,, ii

lt il
17

ii

ii

t l .-.-.7^.? Til .1 i "ffiR 18 .i /\ .treisilabe ffiitr \-._ -\-.-.1 '\ .-...dou6.jos spredreapta Bastonala rotunjit6 Repetarc: cwinte formate din una..-t '.\.7--...

-. -*\+ 19 .ty .-.... * .grafice semnelor Sunetul a . Repetarea inveFte r// i o oa o o i .

arand ge rgnd Sunetul e.gisup. Bucla oo oa .

Grup .' 'i 1r .micirotunjite. legate de bastonate Sunetul i.

i-* q ! 9-9 o r..rtr{ t/Triiirn: .Sunetul o.."-l?f.. Ovalul mic .

Semiovatu' mic o o ooo s: i....__-j - ..r-.. s'.r| ..' \vJ _..1 _. )--... aaal .r_-_..Sunetul u.

Sunetul s . Zala

_-__ _--9_-9,,_,!--9_- _--...4: )

i,..

'

.ti.--.,,, .
_ - __
._--zJ__,

:--=.,'1,
:

_'-'-i i

,

f.

_--:._-_!q

\

:-:--*-----'j

'-"^," :--------

,r_

Sunetul r. Nodulelul

Sunetulz. Repetafea grafice semnelor

sunet grafice Elementele invdlate . Repetarer cuvan!silabe.propozitie.

. 2a .Sunetul 9i lite.a.

Sunetulr, . Litera '4

29

Sunetulsi litera?7L

30

Cuvantul'mtnn.,

Literal/ Sunetul 32 .Tru.

.& Sunetulgilitera 33 .

LiteraZ u .SunetLrl t .

Sunetulgi litera7L 35 .

a-n a 36 .

Sunetul Siliterai M@@@@@gvma)tNml Altecuvinte: ani.Mia.ia.Mamaia.mia. iau 37 .mina. in.

Silnetul i.Litera J 38 .

ao .

Repetare: literele lnv5late 0nsc Ana.J. .ai unin? t.

SunetulSi mdSFrmWW@Wrc 41 .litera.

g Sunetulr.Litera E -ma 42 .

D Sunetul ii litera ) I 4 43 .

ura. ren. Altecuvinte: marama.urme. Litera.rar. .mereu. arma.arme . arama.lr. aur.erau.fl. marmura. amar. ram.

45 .

crin. 46 acru.c cucui. curea.mlc.Sunetul 9i tera. .carie. careu. icre.munca. macara. carierS.

LiteraI Carmen .Sunetul t .

48 .

Sunetul 9i literat .

carioca. nou .Litela . noroc. om. *oaie. *creion. omenie. *loana.*oameni. uneori. camlo *eroare. Roma.Sunetul r. omenire. Altecuvinte: Ramona. *Oana. Roman.

51 .

F . acolo ./ M ifllina.linie.Sunelul 9i litera.mele. 52 . ilic.ffiiuca. Camelia.inel.clar.

q 9luca .sunetul /. .f 6-t qo d/ ltK.Litera.

54 .

Sunetul J-i -t-l-!-i-j-J. .Mdrioara are creioane Mdriuca Lntte propozifii: .titerete. noi.gii i.i--!-!-i-i-Ll_l ili I I L-l-l_l-J--!"_l-l ia o nucdmare.i.l-L-l-j-J--t--t-t-t-L-t..

ff^3'llie eril6ilfcarfiliffilinF) 56 .Repetaro: llterele ?nvelate m*# a/* fiitilffi .

Repetarer literele invetate 5/ .

58 .

..42 de litere.Sunetul . grupul 59 .

Sunetrl . g de litere - 60 .? .

mireasa. mers. mireasm6. . miros. .a.Sunetul Silite.

Litea f a lbie e I'sa ..

63 .

/ 9ilitera vase.Sunotul 1. voie. 64 .vreau ceva.

791 Vlalcu.Litera Sunetul ?/ f& v""ir".lt. Nenea salvare. 65 . El ne va salva.IaVaslui. Vlaicu vinela noi.

guierA.Sunetul Siliterap : Altecuvinte: cagcaval. vigine Altepropozilii: Cogul cu vigine e u$or l\. Or$ova. somnoro$i. ro9ie. ma9in6.4o9ul meuare un cocog ro9u. 66 . mu$c5. cuSce. cocog. lagi. Soveie.

67 .

tdcut. Matei 68 . "ras.crete.L-t-J-J-J_-L-L-1-t-J-J. curte.-l* Altecuvinte: tunel.Renato.I litera Sunetulsi J-J*-r .Tricd. gtire. antend.-L-t _l -l-J. unt.-L-L-tlJ-J-J_-L-L-t-J -J. telemea. tun. tei.cort.unelte. turmd. trei.tineri. trotinetd. armate. carnet.tunet.L. cutie.noti. meritd.J--L-I-l-l-J-_L_L -I_l.J. teren.

69 .

Recap itu lare: .ce -.I .

f 71 .Recapitularq-4 -.

72 .

0.Sunetul . grupq!de lit€reJL .

.

propune. gampon. pansela.Sunetulsi literay'L poveste. I5 . priveste. clipa. parc.

' 76 .:.

77 .

r.-.---l_-J.-_/.ti placmultpovegtile. Popegti. Pitegti._t-L. Altepropozifii: Petronela spuneo poveste.-:.-. Polonia. patru Ea arenumai ani..t_.1_- .L-. 78 i. Pagcani. Prugu. Ploiegti.t...--t.-.i-. I Altecuvinte: Petrina..1.. Pricop.t-_...J-.t.. Patricia.L.r.pLitea f ___!..-. Prietena ei mai micdo ascultd.^....

/ sunetulsi litera . Radu. Andrei. livadd. Adrian. Adina. dulap. 79 . scedere.roade. il t 1il l l n u l u !u lt u il u u t ! il il 1 . r. duldu. aud.adun. Anda.drum. Altepropozitii: Oamenii adunerecoltele din livadA. t il t t Lt. Duleul roade oasele. Sandu. Rodica.rade.Sanda.Altecuvinte: deal. adunare. Pe drumse audeduduitul unuitractor. perdea.

Litera? 80 .Sunetul l.

ce -X .Recapitulare:.

82 .

st J . .Lletete .ijunetut .

gi tL .r. ..Litereler Sunetul .

.a Recapitulare: .i .

q 86 .Sunetul Silitera.

Barbu Barbu? ictat .

88 .

I .sunetut I ..riteretej 9i.

90 .litererf 'f Cucinevorbegte bunica?p.sunetut 9if f .

Recapitulare: d -f .

Recapitulare:.cr. -I ft I il 92 .

cr.Recepitulare: . -I ANOTIMPURI: .

sunete Grupulde l2 94 .

95 .

Lunile Drimeverii: .

Sunetul 9iliteKt .

SunetulgI Grigorai .

99 .

deliterc tL .Sunetul #.

3SA Gelu .dR \i? -<+< /.sunetul .4. cruou'de litere 9{ .r.

Repetare: Grupud de litere .

103 .

.Sunetulgi litera l.

.LiteraZ ll -l 105 .Sunettl.

Suneiulsi li r I I't't'l .

Litera.I 107 .Sunetut /.

108 .

109 .

t .Sunetul ljterc . Gru&ulde rri @@ 110 .

&L FAMILIA MEA 111 .Sunetul Grupulde tite.I.tgL ti.

Sunetul 9i litera /: 1'12 .

lFgl 113 .suneturf .

Sunetul elirere tfu. Grupuld At JJ -t il .

.

S.rEn{$ literat w l to .

1't7 .Litera Z Zoica rada..Sunetul2.

t.o{.Sunotul giW . Grupurile delitere.t9"L 118 .

- '119 .&z -/zL lt: {. -!.Aepetare:.-:.

120 .

Grupllde titoro gAt . 121 .l./2 J t't-r I i.sun€tul .

(34.2 detiare .

grupurile Repetare: de literc.? rul lenes Elena Farago .

lh -.i.ffi- ..t -t .sunerut gAL t_ I I ['t1- . | .-1.." ' tr.

.

aepetare:fit-.ftl .

.

128 .

.

KNe vom cirege. @Vor culege 1 30 . ffitntrar in vacanld. trage cusania.meroe { stri (A)saufals(F)? *Adevdrat JX{A sositvaraGdlduroase.

Jf kilometru de re si douekil .Literete 1. .sunetul l..

Litera e.Grupul desunete I tA .tE 't32 .l I .

.

q {@fu R t.:-rl\"{h Quik Kim (L .a .w.Repetaq lL .y.

-i-l 135 .

De se scu no 13 6 .

Deundele ai .Recapitulare dupeCAn Gruia Copiere: u oDnt cu fiecare cuvant: @Scrie cdteo propozilie tepura semnele de ounctuatie: Iepuragul au plecat lmpreund spretdrgf) 9i ogarul \--z .Cefrumoase suntciubolelele tateC) .

w&m 138 .Evaluare surnativi @Adevarat(A)saufals(F)? sunt opt copii. U T-"JFeteleculegflori. Oin Ooiana A EsteiarndBdielii se joacScu mingea. rpozitia obtinutd.

Evaluaresumativd .

n.Dictdri: .pagina 85: pOnd.pagina 71: masd. incepe. NinaNa .A. Aurel. goricel. la munte. . N.ni.cdntece. stdnd. cenugd. coco$. ni. u .nu.pagina 57 lamd. Cdlin e cu Mdriuca. cdteva. A sositvacanfa.pagina 40:i. ghiocei. car. cdutdmnigte car{ide povegti. stele. cdine. Suntem ?ncdntafi de cb(ilecumpdrate. incetigor. Oarecineva ghici? . mere. . potecd. I . Marcela merge la bunici. CAtde bucuroasd e fetita! . M. virgil9i chiriac ascultd. 93: Intrdm .m u. covor. nu.paQina in librdrie. inim a. m amana .pagina 139:apd. una .pagina 125:Ghifa spune doudghicitori. Sorinestecel maivestitaviator. Toader ducein mAnd o vioard.ma.

!5s${ {10)973.r{13)978 " S73 -7819-53-6 .78.19 -C J -J isBh.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful