Sunteți pe pagina 1din 98

LITIANA CATRUNA

Culegere de exercilii limba romini de

@&

I.ITIANA (ATRUNi

: it.r ieCIS ii :ra 519 eXeq"eldni ;.1i fr ;o.in,in.i !1

qwN

DescriereaCIP a Bibliotecii Nalionale a Rome ei CATRI'NA LILIANA Jocul cuvlntelor i culegerede exerclfll de limba romani : clasa I / Liliana Citrund. - Ed. a 2-a. rev. Buouresti: Aramis Prirt. 2008 rsBN 978-973-679-570-1 372.46:373.3 Redactor: Alina Nicolae-Perfea DTP: Camen Diara Mateescu trustralii: Citilin Nedelcu ISBN 978-973-679-570-1 Copyright @2008Aramis Print s,r.l, toatedreph[ile rezervate Aramis Print s.r.l. . Redactia {i sediul soclal: B-dulMetalwgieitu 46-56,cod041833, sector 4, Buouregti,O.P 82 - C.P.38 ter:(02l ) 46r .08. l0/l 4tr5i fa]I((02r) 461 .08.09/19 . E-mail; offi ce@edituraaramis,ro; off ce@megapress.rc Departamentul desfacere: tel: (021)461.08.08112/13/16, fax: (021)461.08.09i19; E-mail:desfacereaedituaaramis.ro Tipirit la MEGApressholdingss.a.

Argument
pentru invdtdmAntul Dupd cum prevedenoul curriculum primar,scopul studieriilimbii romAnein perioadagcolaritdtii obligatorii estede a formaun tAndr comunicational6 cu o culturd 9i jurul rrterard de bazb, capabilsd inteleagdlumea din siu, sd gi g6nduri, ;omunice sd interaclioneze cu semenii exprim6ndu-9i gi la stiri, sentimente, la frumosul opinii, sd fie sensibil din naturd cel creat de om, sd se integrezeefectivin viata gcolard,s5-gi proprii pentru utilizeze in mod eflcientgi creativ capacitdlile rezolvarea in viala de zi cu zi, sd poatd unor probleme concrete continua in oricefazda existen{ei saleprocesul de invilare. Lucrarea..Joculcuvintelor" este un instrument de lucru pe particularitdlilor destinat elevilor din clasal, conceput baza specifice virstei, in concordanld cu posibilit6lile de in{elegere 9i de asimilare ale elevilor. pe unitdlimici de informare gi Culegerea este conceputd cuprinde: pe silabe; - exercitii de citirea cuvintelor de citireintegrald a cuvintelor; - exercitii - exercilii de citirea unorpropozitii 9i texte; de construire a unorenunturi cu anumite - exercilii cuvinte date;

&9

gi de rdspunsuri; de intrebdri - formuldri - exerciliide delimitare a cuvintelor intr-o propozilie datd; de stabilire gi a ordinii - exercilii a numdrului cuvintelor intr-o propozilie dati; de despd(ire - exercitii a cuvintelor in silabe; de stabilire - exercitii a locului literelor in cadrul cuvintelor: de corectare - exercitii a gregelilor de exprimare; jocuri didactice de sinonimie 9i antonimie; de formare - exercilii a unorcuvinte cu ajutorul unorsilabe; de copiere, - exercitii transcriere, dictare. Figelede evaluare oferdmaterialul lingvistic necesar bunei desfdgurdri a orelorde evaluare lacunele 9i au rolulde a depista elevilor, de a corectagregelile. Lucrarea doregtea-gi reliefaflexibilitatea in ceea ce privegte adaptareaconlinuturilor la nivelul de dezvoltareconcretd9i la interesele elevilor, precum gi reconsiderarea evalu6rii ca modalitate de ameliorare progresgcolar. a propriului

Liliana CStrund

Traseazd sdgeli p6ndla imaginea de la cuv6nt corespunzdtoare acestuia.

a
,!i::ll=::!r

a
-f::1!::-:1.,

a
'l

Gdsegte numele fiecdrui copil.

Subliniazd cu albastru litera :asi cu verdelitera ,.

privegte Miruna pe fereastre. Afardsoarele " J 7 I strdlucegte puternic. Aziva fi din nou foarte
cald.Agae vara.

$ Citegte.

am m a -m a mama

silabepotrivite pentrua completa cuvintele. f) Gasegte

&,
ma

-w

wffi W
ng - ,....._.
Ma

d5

mama
$

ma

Subtiniazd cu albastru literam gi cu verdeliteraM.

buni.Ei au plecat i flWinui l.r. pdrintii cu la mare, in statiunea Mamaia. )


p Scrie dupdmodet.

a ' "gi.Miruna suntprieteni

Citegte.

a, m , u, A , M , U am au
A^

ma mu

potrivite. cuvintele cu silabele l1l Completeazd


-

A-u a-u-! t-t I

u-[-__l
u-t i-t I

mu - l--l

U-

cu albastru litera u gi cu verdelitera U. @ SuOtiniazd

.-

Romicd are un mdracru. Auricd numdrd \, perele. Uneori, Lucreliu std pe malullacului.i Undeimi estecureaua?

eazd propozilia. @ Complet

Au

tl

au

@ Scriedupdmodel.

$ citeere. na nu an un

A- na N a -n a

Na-nu Ma-nu

potrivite. cu silabele @ Completeazd

nu- l---l

na- l-___l
Ma-[ --l-n a

--l - nu lpropozilia. f) Completeazd

Ma

na

Naa

cu albastru literan gi cu verdeliteraN. @ SuUtiniazd

jfl
q-

.4-----------Soniaintrdin casd la Cosmina. Ele sunt'r


buneprietene. Nu se ceartdniciodatd. Nelu,i frateleSoniei,vrea sd asculteo poveste. )

'r,

dupdmodet. S) Scrie

Q Citegte.

au ai mai nai

A- na A- ni I- n a Ni- n a

Mi- mi Mi- nu i- ni- ma ma-ma-ia

potrivite. cuvintele cu silabele @ Completeazd

-,/-

\_-

-,2--\.

\__,2'"

''\:-l

./=-

propoziliile. Q Completeazd

Ni-na a-

nal

A-na

Ma-ma-ia

SuOtiniazd cu albastru literai gi cu verdelitera I.

Bunica Ti iubegtemult pe nepoteii ei. Valentina 9i Ionut i-au fdcut ieri o surprizd bunicii. Irina,mama lor,e m6ndrd de ei.

@ Scriedupdmodel.

@ Transcrie.

o$r

tr

4ir1l

EEffi

literele invdlate. @ incercuiegte

a c p MmbldAnh o T i E e NSrRvu
cuvintele ce denumesc obiectele din imagini Q Analizeazd gi alcdtuiegte propozitii cu ele.

potrivite. cuvintele cu silabele @ Completeazd

Ni -n
I - nu

[ - ni

A-n
ne-

'i-n
I- na a-

propozilia. @ Completeazd

nal

@ citegte.

a A " mMn N u

UiI

f f ir e W f f i

ruwffiro
ffiwwffiffire

Wreffire
trei propozilii formatedin @Rtcatuiegte,pe baza imaginii, trei cuvinte.

) s"rie dupd model.

p1 I @Transcrie.

A U N

nniln

I
(| citeete.

ne-n e E-n e nu-me E-ma


A,^

m t- na m i- ne m t - nu- ne
E -mi

eu ea el
ar mel

t-a

mi- e ma-ni-e a-ne-mi-e

Ninae mamamea.
tt Completeazd cuvintele potrivite. cu silabele

-n e -me E- L_i -n a E- t_J

N"_I Ni-il -il

mef

-/f,, Lj
\ r.-"..-, -Li-

i__i

propoziliile. f! Completeaz6

Ne,-

primului cu o sdgeatd spreliterace corespunde @ Traseazd sunetal cuv6ntului.

cu albastru litera e gicu verdelitera E. @ SuOliniard

s
3-e

ifl

a------------C5t5iiib-ili" esie piimdvalS. P535iitit

intorc din ldrile calde. Ele cautd cuiburile

'... --p-ereqitei --------------@ Scriedupdmodel.

rtr

4rr rrl

E L:rJ

rS

Ea e mamamear'

Q citeete. na-ra Ma-ra Ma-ri-a Ma-ri-na

a-re ra -re mi- ra - re ma-ra-me

ram e-ram rai e-rai

far

ra -re rari u r-m e

Irinaare muremari. Marina are mererumene. Rinaare un ren mare. Un arinare ramuri mari.

oral,propozilii cu urmdtoarele cuvinte: amar, s ncatuiegte, ram,erat. cuvintele propozilie. in fiecare S! OrOoneazd
ii

r****'*-1

ii

L_*_*,-_._*'_,i

[:-i

ir jar e:

f---*"-*'.----.'' "''r

L --,-" * --- i

SuUtiniazd cu albastru literar gi cu verdeliteraR.

Cinci copii mergeau prin pddure dupd' ciuperci.Ralucaa zdrit un arici. Ea a inceput

sd strige: - Rici, rici,mdiarici,


.- Vinocu noi aici!
$ Citegte literele, gi propozifia, cuvintele apoi copiazd-te in

rranscrie.

PLgjEEr''"eA 4-i1=1
Marina e mama mea. Irinae mare.

-q

Ordoneazd cuvintele in propozifie.

mere

Irina ' rumene

Separd cuvintele propozi[ie. din fiecare

Miaareunan. Auraaremere.

Nenea Miue mire.


Alcdtuiegte c6teo propozifie cu urmdtoarele cuvinte: Mia,

a u r ,r a mun.

@ citeete.
R o-ma ro - man Ro- mi- na o-rar mo - rar Mo-na Ra-mo-na Mi- ron Mi-ru-na u-mor nor nori roi no - roi om

e -ro u oa - meni I-o n I-o a -n a

u-ne-o r l ra-re- o r i Oa-na Mi- oa - r a

Romina are un orar. Mironare umor. Uneori, Onue un erou. Ion e miner.

- Marama Oaneie aurie? - Nu.

>;p Desparte in silabecuvintele gi noteazd in casetdnumdrul de silabe.

- "-'-

orar .
i

Scriedupd model.

0l

:,$ Autodictare.

Sgptiniazd literele invdfate. i,$bRC F u p B oXAVs m t E P i W O c D a G h Jxe 9 N J H lrK LIQ n v ZU z

pentrua oblinec6t mai multecuvinte. silabele | Grupeaz6

E EE@ Eie lt q E
Ramona...-_Marama Nenea Ion -are

prinsdgelipentrua formapropozilii: @ Unegte

e miner. maramd.
e aufle.

pentrua oblinepropozilii. cuvintele @ Ordoneazd

@ [ d@ E E EE@@
gi scriein casetd cuvintele din propozilii cifracare @ Separd corespunde numdrului de cuvinte

E Irinaareunoumare. tl
Mironemarinar.
c6teo propozilie cu fiecare cuv6nt. @ ncatuiegte

Tfurercril|tt,tinln-l

(! citeete.
N
1^

o
Ra -mo-na Mi-ru-na Ma-ri-a-na

n u -m e a r-me u -mo r

nor
raf

au

Monaare numai un an. Mariane uimeamereu. - Irinaare o nuia? - Nu. Ea are un nai.
re
@ Scriedupamodet.

,o-L^o ,afmnne nn/Tn Yt *


^07nfr1,0J1r.
propozilia in carese vorbegte despreMona. S) Transcrie

TI

t\

I - ITA C T O

^..

ca - mi- on me -ca-nic a -mic cu - ier

A-u-ri - c a I-o-ni- c a Ro - m i - c a Co - ri - n a

C a -mi Car- men C ri - n a

ac rac arc

cal

coc con

Camiare un cui mic. Emie amiccu Miu. Marcunu e mecanic. - Marcu, ai un cui? - Nu. Nicuare cuie.

f)

gi scriein casetdcifracoresDesparte in silabecuvintele punzdtoare de silabe. numdrului

G;lr-*"ai-";1 tr;lr;l hh h h h

Completeazd cuvintele cu silabepotrivite.

_ /:J .u <-,-:
\-=

r---:
: _ --)
t-.-.--.-,--,__j

i-"*._l l-'--r i---*,1 - !-*,._i

!i

r,*-*.--] i--:

iclj!

r"*--, i--*-t L--.*)


-:.- - - ..,,.- :

prinsdge[i, Unegte, pentru a oblinepropozilii.

Corina Cornul Eu

e cu mac. e mamamea. am un creionmaro.


ir-: i cucu I i curea i

Taieprima pentru silabd a oblinecuvinte noi.

' Alcdtuiegte oralpropozifii in caresd folosegti noilecuvinte. cu urmdtoarele cuvinte. Q ncatuiegtepropozilii

cocor i I amic l

l-e'ril ier"Y-i Gdsegte toatecuvintele carese potforma


I
]I

cu literele date.

nN
ft

rHk,
a

$ citegte. mar u-mdr nu - mdr ur-md I-o -ni-ca I-o -ni-cd

ca-ra-re cd-ma-rd cd - rdm a-ma-rd A- u - ri- ca A-u-ri-cd Eu numdr mere. Mdriuca are o nucd. Mdlina ia un mdrauriu.

nu-ca nur- cd mun- cd ur-cd R o - mi - c a R o - mi - c d

pe bazaimaginilor. oral,propozifii ffi Rtcatuiegte,

E
l

in silabeurmdtoarele gi scriein casetd cuvinte @ Oesparte numdrul de silabe.

l-rrd'l
[-

cuvintele potrivite. cu silabele |f| Completeazd

a.^

a F

_st+[]-[] \ r--------r
--------'./

/;-t-n
.l

--l'
---l\

-l l- L
\

i]-=)_E;:/
t -

=-n/
tl
) \ a

[1... /f---L] L-_-L>trii @(-=-=


f-"._-

r[]-f]

@ faie cu o linie primasitabda fiecdruicuvdntgi citegte cuvintele ob[inute.

tRomicel FarmuEl
fmerirnel

t numerl

rareal
frrrcare-l

V
:l
I

. Alcdtuiegte oral cdteo propozitie cu noilecuvinte.

prinsdgeli pentru propozilii. a obline S Une9t6

NeneaRomicd Nuca Noi

e mice. numdrdm mere.


are o rand.

citegte. la - lea le-ne ca-le Li- ti Ne-lu A- lin

co-lo-nel lu-cra-re cu-loa-re I-lin-ca Lo-re-na co-la-cul

a-ni-m a - l e ea-ra- m e - l e ma-c a - r a - l e Ma-ri - n e - l a Ca-ro- l i - n a Li-li-a- n a nd - mol 15-cu - i m lu - crdm Li-cd

I I t I

lu-nd a-lu - nd la-md u-lu - cd

Alin e la Nelu.Ei au animale. Alin are un rac.Neluare un cal.

Marinela Ea nu maiare arelucrare. creion. - Marinela. ia un creion maimic!

potrivite. cuvintele cu silabele @ Completeazd

la l _\

/::

i
\----ii

$ faie cu o linieprimasilabddin fiecarecuvAntpentrua obfine noi. cuvinte - --"1 f--*--

_t i

, c u r e l e ; l c o lacul

-;;l;;; _ i;ff_# ,-----.m!ry8_---tl m


j Jn"l ic"' ""GUj@E

pentru cuvintele a oblinepropozi[ii. Q Ordoneazd

@ J E @ FI[G I ]
E

in silabe cuvintele: cale,locuri, Ileana,clar. S Desparte


tn

(mul!i). una(unul), tu spui maimulte & =" spun

in carefiecarecuv6ntsd fie formatdin Scrieo propozifie doudsilabe.

gi scriein casetdcifracoresin silabecuvintele @ Desparte punzdtoare numdrului de silabe.

Ll- [rtt-

tEl'ri;l F''*d fili";l

r]-

["rrre I

n-tl tl
-tq

ttt;I

l-',*l

gi scriecifra corespunzS din propozilii @ Separdcuvintele toarenumdrului de cuvinte.

Nucaemare. Mariaareuncanar. Euamunacmic.

potrivite. de punctua{ie @ Runein cdsulesemnele

Nicu e laIancu </

t--t A-( )t-j


Coranumdra [-*_l

'-t

q-

propoziliile. @ Completeazd

O n ue

E
!s-

Q citegte. amn AM N la - lea mun- cd nd - mol o- c o l ERU la-cu-lui nu-md-rdm lu - mi- nd li-li-a c

ocL
crin rol iar cal

a-

Licdare un cal la car. Pe malul lacului e un arin. Mamaia md alindmereu.


dupdmodet. @ Scrie

citegte. ce-re a-ce a-ce-le

ce-re-a-le cer-nea-ld ce-ra-mi-cd

cea - rd cea- un o - cean

n-no-cer Mir- cea Cer- na

lu- c e r - n d rd - c e a - l d ce - r e - r e

Mircea cerenumaicereale. Celaare o cdlimard cu cernealS. Mamacoacecornurile cu mac.

Carolina e la Mioara Ea cereun ceai, e rece? - Ceaiul - Nu.


.l 7

in silabe cuvintele: cercel,cdlimard, cerul. @ Desparte


A^ cuvintele potrivite. cu silabele E L;ompteteazd

___ /E-[] q<-t]-ft \n-[]


nd t6
A

/C) [])Er: \;-1 ::l/

[-]y

cuvintele pentrua formapropozi[ii. @ OrOoneazd

@!ilH

@@E !
Ei coc/coace un corn.

F**l @ []
cancelarie

gregit. @ faie cuvAntulscris

Mamaia cern/cerne mdlaiul. Cercu/Cercul e mare.


tu spuimaimutfi (multel. O =, spununul(una),

@EEEffi
@ Scrie o propoziliein care toate cuvintelesd conlind grupul de literece.

$ citegte.

t a- re mun- te tur- md ta - ior c a-i e -te li- t e -re t o-n e -te a- l i -me n -te T i- tu Tin- ca Ti - tel Tra- ian

tu - nel tu -ne-le tu - net tu -ne-te

to -ca-nd ma-ne-td l u -ne-td a n-te-nd tu r-tu -ri -cd ta -l e n-tat td -i e -tor tro -ti -ne-td

Cd-td-lin Ta-to-mir Ta-ti-a-na Ni-co-le-ta

Ta-ni -a Ta-ma-ra Ma- tei O -ti -l i -a

Nenea Tatomir taielemne. El le cardcu tractorul.

Cdtdline atent,El are caietulmereucurat.Ieri a luato notdmare.

in silabecuvintele gi scriein caseti cifracores@ Desparte punzdtoare numdrului de silabe.


...-^..*^-'-'-.':

tnmite

- -l -.--.- ....,

to c i,ta ce , -'
| i

- -., | --

ii

trec
,,_,_

Miticd

.._,,,:

pentrua formapropozi{ii. cuvintele Q OrOoneazd


.: :- .-. ,,.-.

m u n t e , l aer, .. .,.: i. ._... .

i_-*"--".-.j t----' -

La.

e , i_-, .,_ ...,.


| -, t.
,-

_..i

i _ _ _ - _ -" -i ^,,_ _- ; ^: allmente: Tamarar multe i :..-.*.-.-

= - --.
:

curat: :. i ; . .... .. ,**._:


i

,.

..-".t

i-..,

-t cump6rA

I .,_ -..r " :I

cu o liniecuvintele din propoziliile de maijos. Q Separd

Tricoullu iTomaecu rat. Croitorultaiematerial ul.


[,_+faie cuv6ntulnepotrivit:

Antonela / Turturica are o trotinetd micd. Trenul / Nicoleta cereun tort. Catarama / Turmae metalicd.
Eu spununa(unul), tu spuimaimulte(mul!i).

jerI4!!@t4@

t$r

rF

din coloanele de cuvinte, numele de persoane {;+ Transcrie, formate dintreisilabe.

@ citegte. su - net soa - re sca - rd sce- nd Stoi- ca Stan- cu Cos- min Ti - tus

s e -c e -ra s o -s i -re n a s -tu -re a -s e a -rd

ca s - t a - n e in- s e c - t d ur-soai-cd scri- soa- re So-ni - a Si- m i - o n Ste-li - a n Ce-ra - s e - l a

Noiam scrisla matematicd. a ninsmult. Aseard Marius e milos. Masca

Mariuseste acasd. La el esteCostel. Ei croiesc o mascd Sora lui Marius, Cosmina, se mird. Eaestemaimic5. - Ce esteasta? - O mascd.Aceastaeste a ta.

carelipsesc. Completeazd cuvintele cu silabele

/'"

a obfine Taieprima silabd din cuvintele de maijos pentru cuvinte noi.

aseard,ouLt" dW"
I I
i-.

gi scriein casetdcifracoresDesparte in silabecuvintele punzdtoare numdrului de silabe.

I cagtron

straie

scurt

socotlt

ras

I tI

(multe). tu spuimaimulti Euspun una(unul),

l@ r---rr r , .q castandl scend sloi sunet l2 1l lscard,lsacou 1,


rr4--,----------.r

I
I

N\

propozifii. cuvintele fiecdrei OrOoneazd

I
I

I
I
|
I

locuim casd

Noi

la

sund

noup

ora

la

Ceasul ?

, Taiecuv6ntul nepotrivit: ,iri;ie-rl:; rtrrr.,l eSte la tenis.

|
I

| I

. al

' este sdratd?

I
I
I

r
r
I

I
I

@
Citegte.

p a-nd p a-rd p a-ce pa - puc P a-ul P a-u-la Pet - cu Pe - tre

pal- md pal- mi- er pa-ti-noar pe-pe-ne

po - r a - n a pa r - c e - l d pe - r e - t e pa n - t e - r d por-to - c a - 1 5 com-pu - n e - r e ne-pri - c e - p u t o-pe-r e - t d

Mamapoartd o pdldrie maro. Paulastd la parter.

Petcu Petcueste acasd.El are temperaturd. Ia un ceaicalmant. E tare supdrat cd nu va mai patina!

printr-o liniecuvintele dinfiecare propozilie. @ Separa

Nenea Petcuesteapicu ltor. Sorameapunepiperlatocand.


pentrua oblinepropozilii: cuvintele @ Ordoneazd

E@tN"p"t,il |@@@p,,!t]

F '";@@E@ l n Cdprioara H @E
Alcdtuiegte oral cdteo propozitie cu urmdtoarele cuvinte:

sd p u ns , d pun.

in silabe urmdtoarele poet, palmd, cuvinte: @ Desparte panterd, opt. dupdmodet: @ Continud

m
abc

Fi-";r'q ffi
parlca I re
\___/

\=_.-_/

tr

in caietdenumirea anotimpurilor din imaginile@9iE[ @ Scrie

S citegte. va -ma va -le va -rd


V A -SC

Ve-ra Voi- nea Vran- cea Vi- o - rel Su-cea-va Sil- vi- a Va-le-riu La-vi-ni-a

vot - nlc

vo - lum vul - can vre - me


VAS

vi-ne-te n a-ve-td mo-vi-15 ve - ni- re vi- o - let a-vo-cat is-to-vit mor- covi

voi mov tiv cu-ver - t u - r d in-ven- t a - t o r Va - le n- t i - n a vi-cle- n i - e

Vdrulmeustd la Suceava. esteistovit. TatdlluiVoinea

- Cevesele Viorel! - Are motiv? - A visatcd esteinventator

giscrie Tn silabe cuvintele cifra corespunzdtoare @ Desparte


numdrului de silabe.

t "i" I [;"r-.ti"lmi"T;l F""t"; h hhh


din fiecare cuvAnt. @ faie primasilabd

. Alcdtuiegte oralpropozitii cu fiecare cuv6nt obtinut.


prinsdgelipentrua formapropozifii. @ Unegte

[;Lt'f@@@@
Nenea La noi Cuvertura

meae mov. Vicuesteavocat. a venit Vasile.

cuv6ntul scriscorect. @ Suntiniazd

vin/vine la teatru. Surorile El cere/cer o tavdovald. mamei Cuvintele este/sunt ascultate cu interes. gi Violeta Veronica stau/std triste.
cume? @ oacanue aga,

gW

rffi

tri."""t 1
t ri"-l

rcial

literascrisd coloand, din fiecare in fa[acuvintelor @ nOauga in pdtrat.

ffi
ffitui .ffirn
af

oi in

ffiu"
s lo i mers -

I I I I
test

ac un ren - tes- tul

dupdmodel: cuvintele, @ Transformd

3 cuvinte careincepcu litera M. @ Scrie


cu literaI i l. carese termind Scrie5 cuvinte grupul de literelcel ce confin Scrie 4 cuvinte

dupdmodel:scurt- scurtA @ Completeazd

milos nins stins Tania Tocana Aerul

sdratcositrose cu tomate. estecurat. cerealimente.

prinsdge[ipentrua formapropozi[ii: @ Unegte

@ citeete. la - cdt s a -re


V A- SC

va - por

ve -se-ld V i-o-rel Pa - vel Ta -ni-a Eu cer o carte. A trecuttoamna. - Ce vreaPaula? - Ea vreaun caiet.

tort ros vis cerc

rinocer, silabe mdcelar, cuvintele: liceu, ocean. @ Despartein


pentrua oblineo propozilie. cuvintele @ Ordoneazd

Ej @ ti l @ @E
@ Scriedupdmodel.

propozifiile: S) Transcrie

Marcela esteelev5. Eu am un ceasnou.

i,

tt

^ .. uregte.

a -ici a - rici rd -su-cit L u-ci-a L u-ci-an Ci-ce-ro-ne Ma - ri- ci- ca

cl -ne ci - tesc mun-ci-tor

ci-ti - r e ci- coa- re strS - l u - c i t saci circ melci vraci

mdlai. Moaramacind cu alune. vreaciocolatd Lucian estemuncitor' TatdlMaricicdi are multeace. Ariciul

@@ @@ @
nuci? ai cinci - Lucia, nuci . - N u .Eua m n u m a i trei arecincinuci. Cerasela

gi scriein casetdcifracoresDesparte in silabecuvintele punzdtoare numdrului de silabe.


;.."*-.*-^"-'i|"-----..*..:.

: licurici, i nuci ..; :-. ....... . _...


i- - ,:

vecin

ciocolatd,

cuvintele ce se ascund in cuvdntul dat.

tu spuimai multe(mulli). Z# Eu spununa(unul),

EEE@
pentru cuvintele a oblinepropozilii. :'$ Ordoneazd *-., ;*'*-*'*' l'-"- -:': | ^-..'..'.. : a-'. :*"---i
r-***-: i-*-''.. -*'-'i i--- * t t-**- *-*] r --

i-:1"i i ry: . letgfnl ,t119-"!lii L:'1"-li


l

):

ic_"9!juj i", i ,9I_*_4 i lli i9,'ltg!L:i


care nuse potrivesc. ffi taiecuvintele Ele citea/citeau la citire. Luciana au veniVa venitla noi.

i :"-ii t'

Q citeete. d a-td das - cdl cal- de pier- de A-de-la Du - m i- tru Di-a-na Du-nd-re

d d -d a -c d d i s -p e n -s a r d o -m e s -ti c a -d e -v d r

d u -mi -n i -cd o r-d o -na-te. d e -c o -lo-rat d 5 -u -n d-tor Sdn- del D o- ri - an D e- n i - sa M5 -d 5 -l i n

Adelase ducela dentist. ordonate. are caiete Diana dd ocolPuilor. vulpe Cumdtra

drumestecumva - Peste un dispensar? esteacolo. - Da.Medicul

in silabecuvintele gi scriecifracorespu nzdtoare @ Desparte numdrului de silabe.

I
t).,t-

@1 i i - - r ,@rr Gerltd@
i i i'--l ; I

spun un"1t,nr[, t, r.nai (ffi mutte $ ^eu "pri

E'_

Rf

rudelldecor odaie orumL lldantetell ,,{ ll ,{___lt llnooea | | lt N


cuvinte cuinleles opus. $ easegte
iorscrpilna
i r.

f d d *l i- *ld_l
dupdmodel. $! Continud

I mu rd a r-,

i colorati
delicatd

i?

'delicat

i oispdrut i-

fid*etil - i 2 i
i2l ldansatorli_ .' - i

FA""aTl

f-r-l

F"*l"*il- [-? l
esteruddcu Denisa areun inel. suntmurdari de noroi.

prinsdge[i pentru a formapropozilii. S) Unegte

Mdddlina Doi motani Daniela

SuUinia=d cuv6ntul carese potrivegte.

Pdsdrelele ciripea/ciripeau pe o ramurd de cais. Drapelul nostruaularetrei culori. Dindepdrtare se aud/se audesunete ciud ate.
Itr

F|r

$ citeete.
gcoa- ld gap- te cleg- te gam- pon gal iegi u-94 md-nu-gd pd-pu-9d cag-ca-val ma - 9 r - n a mu-gu - r o i gan- t i - e r du-9u - m e a ni- me - reg- te rog-co - v a - n d strd-l u - c e g - t e ve-ri- g o a - r d

sir
pegti

Tata conduce o magind. Eu md scolmereu la oragapte. cu gampon de mere. Verigoara mease spald
gi puii Glogca Clogca noastri are gapte pui mici. Ea este tare atentd! $tie cd vulpeae gireatdgi dd ocolpuilor. - Piu!Piu!Piu! Deocamdatd e linigte deplind.

H
I

pentrua ob[inepropozilii. Ordoneazd cuvintele

H F*q F:,iq-:i D:rlbi@j n


ff propozilii. Separd cuvintele fiecdrei

Ht"*;t trFilL"lmL_i

pcdvigi ruareoga Sand nie. Tatanespu nem ultepovegti. dupd model. S Scrie

te ni .te rd

f&^ dupd model. {fo}Continud goricel goricei j


i '.-_ -..-" *-.._ _...' . -

goriceii
"-

L_goPll-q t ljepugs
i---.?fL ^

?
:' -

'

' - ' - '''

1 - '- - -

.. ---f-".'-"*-----

i__? i 3

'

Scriecuvinte opuseca inleles. *5 :l.w

rte rte!

de
atrb

re p a r d{----\ -1trimite - t,.-*__::

c e re - , --i _ ::j aruncd - i_ _ j.: _:.

14 .

^ versurile. ffi Completeazd Iatd timpula trecut. Uite o micd ardtare. Ducecasa la t. uuce vr copilrau

r.

lp citeete!
i - nalt in - cerc in-sd im-pd-cat ne-im-p6-cat in-so-rit
a larl

cdn - tec pd i * n e sdr - md

ras rAu pldns

tdrAt a uri

RomAnia ro-mdn-c d ro-m6-neg - t e

lumind. in incdpere estemultd c5l5toare. Se intorcpdsdrile CAinele std la pdndd.

La masd Alinaeste elevdin clasa intdi. Ea se intoarce de la gcoald. Intrdin casd repede. - Sdrutm6na,mamd!Ce mdnAnc? - Mai intdi te speli pe mdinigi apoitrecila masd!

scrisgregit. @ faie cu o liniecuv6ntul

Tatdlmeu este tindr/t6ndr. Mamaimpletegte/dmpletegte un pulover de l6n#lin5. Eu sunt mAndru/mindru cd trdiesc An/inRomAnia. in colivie. Copilulviri/vdripasdrea
gi scriein caset6cifracoresDesparte in silabecuvintele punzdtoare numdrului de silabe.

i;atlFai"A b"pa'rel F-a"';l tr'a'tl [""[Jl

tl'[-

n- n- E- [:r-

ordineacuvintelor din propozilia urmdtoare. @ ScnimOa


Scriepropozitiile in caiet.

Oamenii se intorcde la cdmp.


cuvinte cu inleles opus. @ Scrie

Tncet inainte -

a cumpdrat lumind -

2 2

prinsdgelicuvintele cu inlelesasemdndtor. Q Unegte

revtn

se intorc

amrcl pddure

pr ieteni
codru

Q citegte.
ma -na p d-n d ld -nd

un-de de - sen pa-td So - rin A- lin Mar- cel

ve-se-15 po-ves-te pa-sd-re Pe - tre Cer- nat Pet- cu p5-ld-ri-e in-tu-ne-ric i-na-in-te

sca - un o -mdt la -sd p ri-e-ten p e-li-can d e-vre-me

Acasdla Cecilia estepetrecere. Octavestecinstit. Primdvara E luna martie.Soarele trimitemai multd lumindgi cdldurd.Se intorc pdsdrile cdldtoare. - Cineiesein parc? - Toatd lumeaieseacum pentru cd vremea e pldcutd.

;t
g

f , zicuna(unul), tu zicimaimultel
i-_%-1

I p o o !l
I |

- - - _- ;

o ar

casa

Separd cuvintele din propozitiile date.

Mereleacesteasu ntru mene. Elenacdntdlapian. TraianarecdmaSeinca rouri.


cuvintele in propozilii. Q Ordoneazd

l;"i$"'il

Scrie pe verticalS literelefiecdruicuv6ntdat gi gdsegte c6tedoudcuvinte careincepcu aceeagi literd. Exemplu:VAPOR MUNTE

V VASE vecrnJ amar A aer w P popor priceput o orag ou R radio ram


$ Oasegte cuvintele cu inleles asemdndtor.

prunc
rdtdcit apare

pierdut se ivegte
nnnil

T numdruluide @ .Scriein casetd cifra corespunzdtoare


s ao e .

#
o
{

F;A
l;'"dl i-r*"-t |lJ*l i"*'l
i-i--

,lp

n-- =- I-

SuOtiniazd cuvintele formate din doudsilabe.

clasa

impletegte patd neintrecut timpul spune


cuvintele ascunse. @ Oescoperd

rds RomAnia crogetdmugtar.

CO LORAT

il T il I E I E L___lE n I tl
Sorina
not

e
g

lD

propoziliile ComRleleazit folosind cuvintele din coloand.

mdn6ncd ciocolatS. castand L a .................. au venitmulteprietene. Dariaare o

@ citegte.

a -u r cu -i e cre- ion nu- mdr mers dans rdnd vis

rd-cea-15 na-ve-td pu-ter-nic ci-ti-re A- di- na Ci-pri-an Spi-ri-don Vi-o-ri-ca

- Cinevinela tine? - Vinevecina mea,Cecilia.


giscriepropozilia. cuvintele @ OrOoneazd

u n _ lE@ @ E F era r ;lt


in silabe pitici, cuvintete: tremurd,cal. @ Desparte
cAtmaimulte cuvinte folosind silabele de maijos. @ Formea=d

rEE@Er@
cu urmdtoarele cuvinte: Toma, @ Rtcatuiegte.propozifii cercel. crelon.

Q citegte. ba - lon ban- cd bas- ma bd - trAn Ba - cdu Si-biu Bra - gov Bran

rdb-da-re ba-na-nd o-bo-sit iu - bi- re Bar- bu Bu-cu-rel Do - bri - cd Mi- ra - be - la

bi-ci-cle - t d bi-se-ri- c d ba-te-ri- e ne-rdb-d a - r e bob bici ciob bal

Duminica. bunicii meise duc la bisericd. Am mersla Bucuregti cu magina.

La plimbare Este s6mbdtd.Barbu nu se duce la gcoald.El iese la plimbare cu bunica sa. - Ce bine md simt cu tine,bunico! spuneBarbu.

dincoloane de cuvinte numai numele de persoane. @ Tr:anscrie

cuvintere: busord, bibrioteci, brum5, 3,?:t3::j5il#:

@ faie primasilabddin fiecarecuv6ntdat. Ce observi? . Alcdtuiegte oral ()

I trhi"e-l trb"tl Feroecl I "Cbe propozilii


cu fiecarecuvdntobti

=u scriuuna(unul), (mul!i). tu scriimaimulte

f b"t""I t- bici I t-ffiAl I bi""'[dl I I b"*"i" I i- bi'*-l f'"b61 t bob


cuvinte cu inleles opuscelor date. @ Scrie

I rabdarel

gl

FtederCl

fbatr.a'l re"b*d UtiSU ^_

f ,,dI trtbeticiel
copac

prinsdgelicuvintele cu inlelesasemdndtor. @ Unegte

ry

basm poveste veselie

bucurie arbore

formatddin patru cuvinte care sd @ Scrie o propozifie confind, fiecare, litera I b I.

Citegte. pla - jd joa - cd e -taj jur - n al

ba- ra) co- laj pla- caj cu- rl

a-ju-tor ju-c5-tor Ji-a-nu stAn-je-ne l pra- Jl-tu - ra pi-ja -ma te-le -j u r- nal

Joc jos joi

ca jarul. Jeniareobrajii Jean cere ajutor. Pe plajdestemultdlume. O seardpldcutd E joi seara.Jarul din cdldurS. sobdrdsp6ndegte Tata citegte jurnalul. Mama e vrdjitd de noua piesd de teatru. Eu caut jetoanele potrivite pentru numerelor". ,,Jocul Acume ora de culcare. Noapte bund!

pentru cuvintele a formapropozifii. @ OrOoneazd

Ttrf

interesantd H

Fe"istal E

I la | | joi | | NoiI lteatrul lduceml Esl


azdpropoziliile folosind cuvinte ceconlin liter:a @ Complete fl. pe calculator. Andrei se ............. Mama a ............... la serviciu maidevreme. Bunica a ............... borcanele in cdmard.
@ Unegte prin sdgefi cuvintelecu cifra ce corespunde numdrului de silabe.

Jucau9 iucdug vijelie vijelie - \ cojoc coJoc


Joc ioc

I
E - E

pijamale Eu mdjoc. Tu EI Ea

W
Noi Voi Ei Ele

dupdmodel. @ Continud,

T""llilfl"" este curajos? "#T:r I;1,"


forgEtadin patru cuvintecare sd @ Scrie o propozilie contind, fiecare, litera Ij |.

S citegte. ha - lat ho - tel Hec- tor Mi- hai

har-ni-ce ho-td-rdt Ho-ri-a ho-ta-re

gah han hol horn

la Hunedoara. vdrulmeu,locuiegte Horia, hartaRom6niei. Mihaiiiaratdlui Mihnea

Acasi Este ora gase. Mihaelaeste acasd.A temelegi Pune terminat in ordine. lucrurile - Ce camerdcuratd mama. ai! spune - Acum pot sd md odihnesc! hotdrdgte Mihaela.

propozilii. fiecdrei cuvintele S Separa nicia n. Tatdl IuiMarcelesteteh ipopotam. Mihaiadesenatunh Vioreljoacdhandbal.
S numdrului cifrace corespunde de silabe. in cdsule Scrie
r-'---*--'

,hoinari hiendll sah i i H aiduc,


i f'---i_ ,I )
:"

"'- "------ --: :-------"1 ' r


t---'*:

i-"*-"1
f" - - - 1

l---* ' !

l---

propoziliile folosind cuvinte caresd con[ind Completeazd literal[_] .

p lace cu ......... mu ltciocolata D a n i e l eiii Petreesteun renumit . a m me rsla .................... Vara t r e c u td Hugi, Bucuregti) (pictor, alune, arhitect, arahide,
$ Completeazdproverbelecu ajutorul cuvintelordin coloana.

al ............ . rasare estecel maibunprieten Cartea bobocii Toamna se numdrd omului aceea Ce semeni
$ potrivite. cuvintele SuUtiniazd

giDaniela sd plece la munte. hotdrdsc/hotdrdgte Mihaela Tatdlmeuesteun bun arhitecVarhitecli. hamuri noi. cumpdrat Bunicii au cumpdraVa meusuntmai multehotele/hoteluri. in oragul

gG
Citegte.

gu ga va co -

ler raj gon vrig

glugre gragal-

gd ier ur ben

o-gra-dd to-bo-ga n gd-lea-td Ga-bi Magda Gogu Grigore grai gdnd

tr-

EL

Ga - b ri- el G a-bri-e-la Ma g-da-le-na gri bleu

tv

meude bancdestestdngaci. Colegul dingrddin5. uddgladiolele Magda Curaj Are o Gabriele ingrijorat. mdseacariatd.Luni este Programatla stomatolog. de mdsea durerea - Curaj, este mult mai rea! il linigtegte mama.

(mul!i). una(unul), tu scrii maimulte ) e, scriu


;

I
I

@@E@dil
cu inlelesasemdndtor: Q Scriecuvinte
I

n i

l c r e a n g l_ a i
l Or i re - - -Ol i i : I
i_-.'1

vl

i
I

' steao I i

Jps:M-I-l
_-;----l

f.f-setI
potrivit. cuvdntul S SuUtiniazd

g6lceavdi_

Maneaa pus baniipe card/gard. Cocogul std pe card/gard. Bunica vinela noi din gind/cdnd in cdnd/gdnd.
gri, negru, propoziliicu urmdtoarele cuvinte: @ rucatuiegte garoen, Inorgo.
prinsdgeficuvintele, dupdmodel. @ Unegte

olag

stea
gdleatd

gat
covrl

plind

tricolor

din trei silabe: leagin-, Subliniazd cuvintele formate ':1 1,111, gdleat S, ' ; Fir lu$5, f r r c dpht r - rrrn , asina,
, rr.:C t ' *t,if i.

litere: cu urmdtoarele Comoune cdt mai multecuvinte


\

lt

s
a

;;i Scrie x.in casetd,dacd propoziliaeste adevdratd.


Tabla esteneagra. greiesc Italienii romanegte.
eazd ';,;$ Complet propozilii nd cuvintele din coloanS. le folosi
l , - . . ',.
i

Badeabatela

: :'..::.
r ::r "

in . . . . . ................. tre io a me n i . sunt


in Sorin a puscdrbuni B unicul are...................... albd.
-

.i .

.-

potrivite. Punesemnele de punctualie qp ^

r:-

pesteplapuma de omdt l Ogorul doarme - Cinea cAgtigat concursul

'iilrintelesuri diferite.

Alcdtuiegte in carecuvintul. doud propozitii

sd aibd

-v
:

@ citegte. cio - ban co - joc ho - tel co - cog

d o-go-rea G a - b ri- el Au-gus-tin p d-m6n-tul

sub gdnd jos

gat

Grigore uddgutuiul dingrddind. - Cineaduceo gdleatd cu apd? - Eu!rdspunde Gogu.


I Ordoneazd cuvintele in propozi[ie.

@E@ @trHlh" t ddl t


f! propoziliile Completeazd folosind cuvintele din cotoand.

Gd i n u gcu a . . . . . . . . golag . . . ar en o u d .........1 " 1 9 :e g e rb a n repar o d . . . . . . . . . . . . . ....... p e n tru i e p u ri .l T :"


Pdpuga meae C a l us l e i nhamd la .................... .
(mul!i), multe tu scrii una(unul). G) =u scriu

gat

trdsurd
pur90rl

tual@@@@@

QSr -

rF

$ citeete.
a-ger de - get gea - cd gea- muri g e - ne; ros md r-ge-le sd -gea-td im-pin-ge gi George suntgemeni. Dragog are o geantdnoud. Angelica Degetarul Bunica meae croitoreasd. punedegetarul Cdndcoase, pe deget. De ce pune bunicadegetarul? . Rdspunde tu! re-ge sAn- ge ge - ros min- ge Ge-lu Ge-ta Geor- ge An-g e - l a ger gem geam gol

cuvintete careconfin gruputde titere Gel . @ SuOtiniazd

Marcela nu mai are cerneald in stilou. A trecutiarnageroasd! Getagterge tabla. geamantanul Cinerepard stricat?
cuvintele cu unuldintregrupurile de litere: Q) Completeazd

ce,ct,ge, ue.

..... lu de ..... te condu ..... re.....


$ Scriein casetdcifrace corespunde numdrului de silabe.

::--- ':j-*- i__i- [,_,-T--..--'


gdsegte Ri intreOarea, rdspunsul.

ffis"l rcffi i**'l f-"*s""t I

primul Cineajunge la liniade sosire? Unde merge Geta? Ce culege Angela?


$

Angelaculegemere Getamergela gcoalS. Marin, ajungeprimulla ilntaoe sostre.

propozilii rucatuiegte cu urmdtoarele cuvinte: cer, ger,

rece,rege.

t I

Citegte.

M C

!a -rd lea - vd

- tar tAn
ac - ! i- u- n e am - bi- t i -o s t i- ne- r e- t e t e- s d- t ori

!e -l i -n d tri s -te -te v a -c a n -td

lant hot mot T u -l u -i a -n u i n -v d -!d -to r s ta -ti -u -n e M i -h e -i -ta

Romdnia. se numegte Jara noastrd Miheite a prinspegtecu undila. Un cdntecnou Bdielii in clasd. Suntem nogtriau invSlatun cAntec nou.Vlddu!c6ntdla lambal, Ionu! la vioard,iar Mitrut cdntdla nai. vos- Cine este dirijorul director. domnul tru?intreabd invdldtoare. - Doamna

lr

din coloanepentrua forma @ Unegteprin sdgeficuvintele propoziIii.

Mitrut Cdtelul $ervetelul


()

estebrodat. roade un os mare. princurte. umbld descult

pentrua formapropozilii. OrOoneazd cuvintele

F*ereltaPe'i.iill FopiilA iGil []


r*] L--,-,-: potrivit pentru cuvdntul inlelesulpropoziliei. $) SuOtiniazd

in curteagcoliieste o ceald/ceatd de copii. Rala/Rata mdcdne in curte. in silabe cuvintele cifra corespunzdtoare 9iscrie s} Desparte
numdrului de silabe.

f,*1"lG-r'ilIn"rl [Jt"G

m--n-it--L'sulitS, turfuri, !dntar.


Eu nu gtiusd inot. Lui Cosmin ii placematematica. Mdtuga meaa crogetat un gal.

Alcdtuiegte oralcdteo propozitie cu urmdtoarele cuvinte:

gdsegte posibile! tu intrebdrile S nl raspunsurile,

p citeete.
za -le za - hdr zAm-bi-tor Ce - zar Li-zu-ca Ma-zi-lu

Z i -n a A- z o r var- zd

a-ra - g a z fe - re -za zam - b i - 1 5 zu-916- v e a - l d u-me-zea - t , 6 te-le-vi- z o r

ceaiulde izm6? i1iptace Pdsdrile zboarl pe cerulalbastru. Gridina de legume Grddinabuniciia inverzit. E primdvard. Aici vezi gtevie,dincolourzici,mai incolo gdsegti spanacAivarzd.

@ Separa cuvintelefiecdrei propoziliigi unegte cu cifra corespunzdtoare numdrului de cuvinte.

inteacdsegdsescboabeledemazdre. NoimergeminvizitSlamuzeu. Azorellatrdlapisicavecinei. BluzaZoicdi arecu Ioareazo reIei.


$ propoziliite. Completeazd

trl

H E

necheazS. zumzeie. zboare. a zAmbit. se zdregte dupdploaie.


S SuOtiniazd potrivit cuvdntul pentru infelesul propoziliei.

Soarelene trimiteraselelrazele lui cdldute. BardalBarza igi face cuib. a, In zarelsare se vdd pdsdrile cdldtoare.
Alcdtuiegte propozifiicu urmdtoarele cuvinte:Mazilu,

dezordine, zdmbitori. zice.


$

Scrierdspunsul la ghicitoare.

Stdin curte,ldngdpom, i i ziciom,darn u e o m; $i cdndsoarele-ncdlzegte Nu il mai vezi,cd se topegte.


()

kl

Q cteete.
Gi- na G i - cd co - legi legi tragi rugi a - legi cu - legi a - tingi G i-gi Li-gi-a G eor-gi-cd In-gr-ner giu-va-er pa-gi-nd ar-gin-ti-e gin-gd-9i-e ru-gi-ni-te

de volei. Gigelaredoudmingi Ce vrei sd ajungic6ndvei cregtemare? buni! Ce bucurie cd am colegi in recrealie suntcolegide Gigel 9i Ligia ei privesc in recrealie, bancd. sdlbatice. o cartecu animale imaginile. cu atenlie Urmdresc esteleul? -Vezi ce puternic spune Gigel. Ligia. - Da, rdspunde

de litere: cu unul dintregrupurile cuvintele Completeazd ce; c|;ge;gl.

E-tl H-N-E E- tl E- @ -tt-E ril-tl - E- r

tt -E -[il

r-n-[il
@

E tl tl E E

r n m
tl

de silabe numdrului @ Scriein casetdcifra ce corespunde pentru fiecarecuv6nt.

FAill G'*l F"'-l tr*"t"r"#l

tl-

n- n-

t",f trtil''"1"l E-4 l*d"fil

tl- tl--

tl-

tl-

potrivit. cuvdntul @ Suntiniazd

Zilelede iarndsuntreci/regi. meisuntlunci/lungi. Pantalonii pe mamasd te lase la joac5. O rogi/roci


paginS, cuvinte: propozilii cu urmdtoarele @ rucatuiegte

gingag6, inginerd. gil6gie,dragi,

ohe Ghe
Citegte.

ve - che che- ie bu - chet par- chet C h e -la-ru I o r -d a-che M a -ri -n a-che M a -no-la-che

o -che-lari ch e-ma-re ch e-na-re ri-di-che

chec chem chel chei e-ti-che-td im-pa-che-tat ta-ba-che-rd chel-tu-ia-15

poartd Bunicul ochelari cu rameaurii.


i. li voi ddrui mameiun buchetde lalele. ,

La cumpdrdturi mergecu mama Costache Ei pun ?n la cumpdrdturi. multepachete. sacoge gi un buchet - Cumpdrdm de zambile, mamd? - Da. Le punemin vaza dindormitor.

@ rolmeaza cuvtntenot.
-

4t-

Dumitru Mitru Vasile Petre Ursu -

f}

tu scriu una(unul), tu scriimaimulte (mulli).

at
rd

S' -rS lj""r'"ta i[Y1 l:""g] Ch"nur_l tr'* ILrryI


S Completeazd propoziliile folosindcuvintelepotrivite din coloana aldturatd.

M a m amd ............ Bunicu l o ......... are Urmdresc meciul de Sanduare o carte


E

.. la poartd. cheamd . de lAnd. hochei jachetd veche

cu cifra ce corespunde S) Unegteprin sdgeli cuvdntut


numdruluide sil abe.

Enache schele incheieturd ochelarii

'c l
a----1

:*-

',4 i
i 2i
-

l__: i

in carefiecare cuv6ntsd conlind grupul @ Scrieo propozilie de litere che.

IE
$ citeete.
fa -td floa - re fot - bal $te - fan Fd - nel Foc- gani Flo-ri-na di-a-film ce-lo-fan ca-ti-fea fa - mi- li- e fo-lo-si-tor far-fu-ri-e

tift fum fulg film

lui. Fdnelmergela film cu fratele prepard aluatul cu nucigi sco(igoard. Cofetarul


(

La fotbal Bdietii din clasa noastrd iubesc mult fotbalul,CAnd ei se vremeaeste frumoasd, impartin doudgrupe. Cine conduce ac u m jocul?intreabd Corina. lui FdnicS! - Grupa

sauF (fals). A (adevdrat) @ Scrie

se ofilegte. Biblioteca Fulgul estegreu. Furnica estelenegd. aducescrisori. Pogtagul in r6u. Tnoatd Pegtele

t:] t:]

i:l tl t_l
farfurie

nucu cifra ce corespunde Unegteprin sdgeticuvintele silabe. mdruluide

firave farul

trandafir fabricd

nfum
calorifer

ffi ffi
cartoffurnicd-

scnsorl

fustd

mode,'ffi dupd @ Continud,


fatd fulg-

gi scriein casetecifra din propozilii Separacuvintele @ - corespunzdtoare de cuvinte. numdrului

i. nddinapelemdri rin ulsescufu Subma orile. Fdhicdstropegtefl Fdnt6naesteaddncd. Filimonestefotograf. tl Trandafirulinfloregte.

n t:] n

tl

ScriecAte3 cuvintecare sd indeplineascd urmdtoarele conditii: a) literai3 afld la inceputul cuvdntului; "" b) litera z , se afldin interiorul cuv6ntului; c) literafl afld la sfArgitul cuv6ntului. ""

fI

OrOoneazd in alt modcuvintele din propozilie.

Geta alege o bl_u*zg e!_bd,-,.,


$ Compune cuvinte cu literele date.

i,zJ

rr\)

: l.

cuvinteJascunset S Descopera
ti !i

i_ i

:l -,:_-:
li-i_l

ii
ti

propozitiicu urmdtoarele Alcdtuiegte cuvinte:fuloi. Felicia. cofetdrie.

@ Citegte.

zar- zdr zim - bru ne- caz


zid toz foc

ln- gt - ner

ru-gi-nit mdr-gi-nag

lin ger gros

Geor- ge

An-cu-t a Ca-zi-mir

Zilpadase topegte ugor. Furnica esteharnicd. Tache a primit un pachet.

Molonel Alina are un motan. Se numegte Mofonel. El are bl5nitamoale gi tdrcatd. Ldbutelesunt ca pernile. nigte Alina Tlalintd mereu. - Miau! Miau! Molonel se simtebine in brafele Alinei.

de silabe. numdrului cifracorespunzdtoare Scriein casete

E*;il 8""*";lF;s"il";l E*il

[]-[--[-t]dupdmodel. Q) Continud

[""G]FGI EdeqF*ffi]

it- tt- nun muncitor un elev un artist un iepure un ied

t]-

nlol,,e,pep.fgpi,. ,.',$gg,-,f,",,

pentrua oblinepropozilii. JfiL Ordoneazd cuvintele

h-lL i.g"iLelllt'1"?Ll i;
@ propoziliile cu un cuv6ntpotrivit. Compteleazd

Anulare patru Dupdmiercuri merge la Mihai

Jol

Bucuregti anotimpuri

(1ll 41"51r'egte propoziliicu urmdtoarele cuvinte: brazi, !17 zatul. teatru.Jenlca.

|e.

Q Citegtet geam bu - zu - nar blu - zd fugi Geor- gi - cd a - legi pungl g rn-ga-94 zi-ua zid frd - mAn- td ze-ce dupdfragi. in pddure Ginagi Gigelpleacd - Cineculegemai rePede? Gina. - Eu,spune
de silabe. numdrului cifracorespunzdtoare @ Scriein casete

[}-- il- nEGd, f*"l it'*Ari;] tl- I-- tltlsau F (fals). A (adevdrat) @ Scriein casete

i-"r"ll G.Gl fT"'i-l trfs';riil

fl o revistd. citegte Sorina t] dupdsobd. miaund Grivei I I Fluturagulinfloregteprimdvara.


prinsdgelipentrua formapropozilii' @ Unegte
Z I,

Mama Barza Ursul

sdlbatic. esteun animal farfurii. nigte spalS casei. std pe acoperigul

@h0 Gh0
Citegte.

chi chichi chi-

brit nez rurg mist

e-chi-pd chi-ta-rd chiu-ve-td chi-ri-e

e-chi-li-bru re-chi -zi-te des- chi- de - re in-chi-ri-at unchi chiogc mugchi

Ch ina Chiri!5 Chivulescu

Paraschiva cdntdbinela chitard? Chivucumpdrd un buchet de trandafiri. La librdrie UnchiulChiriaclucreazd la o librdrie.Acolo se gdsesc multe rechizite. Uneori, la inchid e r e a program ului il vizilez. lmi place sd admi r mullimea de caiete, stilouri, creioane!

rT

una(unul), tu scrii (m maimulte Q) f, scriu

,q LJITJ
in sitabe cuvintete: chinuit,ochi, inchiriat. f) Desparte

vechi, chibzuinld, Nichita.

Continud dupdmodet. rochie- rochild

unchiochi-

chiogcchiftea-

i ''-"-

-*'*" _.

'- '"-_,_ -_j

--1

-,.,.,,,.....

cuvintete in propozilii. l Ordoneazd

jC@trG_rb.1rGFi HE@4il
fi peprl" azd c6ledoudintrebdri pentrufiecarepropozilie.

,E{ i-':ly;ii! Eget d]-H@[

Aseard a venitla noi unchiullon. Echipa de fotbala gcolii a cdgtigat concursul.


nepotrivit. @ faie cuv6ntul

Mariaa luatcina/China la restaurant. Tatdllui Marcel a fostin cdldtorie in cina/China. Colega meade bancdare un chip/cip frumos.

citegte. t a - xd Fe - lix cla - xon

ex - pr - ra e- x a- m e n e- x er - s a t

ex-cur-sl -e ex-plo-zi-e e-xer-ci-fiu fix pix text box

Xe-ni-a Ma - xim A-le-xan-dra A -le-xan-dri-a

la Bragov' cu clasao excursie Am organizat interesantd! Ce expozilie Teme Alex igi face temele. La un arede transcris abecedar text. - Ce text frumos!exclamd Alex. La ora patru fix, bdiatul de scris. termind
I

t
)

cifracorespunzdtoare numdrului de silabe. @ Scriein casete

I
..

examen [f exclamalie n Xenia f:]

exercitiu n box f_] exemplar tl

t
I

Despartein silabe cuvintele:axd, exist, executdm,

fixeazd,extraordinar.

prinsdgelipentrua formapropozifii. @ Unegte

Furnica_ Mama \ \ Noi Axinte Ruxandra

estetaxatoare. cdntd la saxofon. esteharnicd.


are o rochildextraordinard. am rezolvat exercitiile.

cuv6ntul scriscorect. Q SuOtiniazd

Eu md trezescla ora gaptefics/fix. Ce pix/pics ai cumpdrat? $tii sd cdntila csilofon/xilofon?


propozilii cu urmdtoarele cuvinte: boxer,tix, @ ntcatuiegte

existd, taxi,exercitii.

in carefiecare cuvAnt sd conlind litera ) 991" o propozilie

lxl

fr

I
I

I potrivite. Completeazd folosind cuvinte

pachet."(

buchet."S

f3 Formuteazd pentru rdspunsuri urmdtoarele intrebdri.

a) Cinea culesun buchet de maci? b) Cdndse coc strugurii?


intrebdrile careau urmdtoarele rdspunsuri. | Formuleazd

gi Gigelau plecatla pddure. a) Cecilia b) Ei admird copaciiinalli.


tabelul, dupdce ai descoperit regula. @ Completeazd

rala

o c
H

propoziliile, folosind cuvintele din coloand. @ Completeazd

excurste Mih ai a c umperat un ............... albastru. L a oraB ............... incepem cursurile. fix Vommerge in ..............
cdM I.Yry
rG' a. F

la munte. pix

F I
@ Citeete. c h e - ma -re m o - c he -td p e - r e - che a g - c h i-e ptx fix tix lux Chi-ri-ac Che-la-ru Cos-ta-che Chi-ri-!d ochi unchi chem chei

A-le-xe A-le-xan-dru Xe-ni-a Po-li-xe-ni-a

Duminicd vom merge in excursie la Sdcele. AlexecAntd binela saxofon.


cuvAntul caredd inletes propoziliei. @ SuOtiniazd

Mamapuneceapd/{eapa multdla mdncare. Valentina este o fatdlfaldascultdtoare. Noiscriempe tabldcu creld/creta albd. La voi/foi vinepogtagul.
propoziliicu urmdtoarelecuvinte: vechi, @ Rlcatuiegte

pereche, chibrituri, excelent.

=,i,'Citegte. ghe- lug ghea- tb ghea- td An - ghel M a - g he-ru

in - ghet dez- ghe! li - ghean

ve-ghea-zd ghe-mu-it An-ghe-lug in-ghe-su-it ve-ri-ghe-td

ghemul de lAnd. degird Pisica bolnav. coPilul Mamavegheazd ai sositla Gheorghe? CAnd Iarna iubesc Anghel 9i Magheru de iarnd. sporturile ei CAnde multdzdPadd, se daucu sania Pederdelug. ldngd Seara,se ghemuiesc sobacaldd. Voudvd placeiarna?

grupurile punctate de cu unuldintre spaJiile Completeazd @ a obtine cuvinte. litereche, chi, ghe pentru

u re ... . . . . .
brit

.. i n ..... .lat
iat des ........

.. o ..... . 9or ....... . lar


-it -ta

giu tini........ tard ........ tat impa........ nar ........ turd ve ........ motoc ........

numdrului de silabe. cifrace corespunde in cdsuld S) Scrie

Er*'l f;sh"rl @Gl @n-""E

tr- tt-

tl-

E-

din propozilie 9i scrie in casetdcifra @ Separacuvintele re. coresou nzatoa

ngoricel. necatesteu lintu inungheru peferestre. egheald GeruIpuneflorid Ghetelemelesuntnoi. lesc i, ei elug. ingd

EE
TF

care nu dd in[elespropoziliilor. @ faie cuvAntul

de cdpguni. cu ghem/gem a luatborcanul Andrei pe loanala mine. Eu o chem/ghem de bdieli. in parcesteo gheatd/ceata

W L*Als4@

mul[i" multe" sau,,mai @ Scrie,,mai

verighetd

L_a}

fu Citegte.
ghi - veci in - ghit ghi- geu u n-ghi-e g hi-o-cel frdn-ghi-e ghid ghips ghici

Gherghina

Gheorghi!5

ghindd. Fructul stejarului se numegte Mieimi placghicitorile! Ghiozdanul tdu estede piele? Ghicitoare E un megter iscusit Ce cu iarnaa sosit dimineald $iin fiecare mi picteazd floride gheatd. Ghici. ce e?

cuvintele cu unuldintregrupurile @ Completeazd de litere. ghe, ghi.

. . ...... mo toc
. . .. . . . . $ e u ....... c.e s c

ne. . . . . .ne ..
........ veci s u ........ te v e ........

. . . .. lus .
I

a, scriu una(unut), tu scrii maimutte (mulli).

nghelatd

in sitabe cuvintete: ghicegte, Neghinila, @ Desparte inghite. cuvintere pentru a obline propozilii. @ Ordoneazd

tsh'5 -teq

tr!!'j!dtri,,;il @mu @[
lmele I Irupl lrepedel I se I lunqniirel t " - - - . . _ lll l. I
folosind cuvinte ce conlin @ Compleleazd propoziliile, grupul de titere ghi.
r r f-t f----1

....... impletegte o coronild dinflorialbe. T r a n d a f iau r i i ............. Sorina ....... un os de pegte. ....... cu florisuntagezate la fereastrd. Laura are ............ ingrijite.

Q citegte. ka-ki ki-wi

ki- lo - me - traj ki- lo - gram

MarkTwain WaltDisney

are o vestdkaki. Corina este de gaizeci dintrePloiegti Distanla 9i Bucuregti de kilometri. de mereai cumPdrat? Cdtekilograme
@ Scriedupdmodel.

personajele. @ Recunoagte

fro' I

til6 B*"yl

I I

#-4

u-+

,fi

I-

(V

f,nor
*ou
balon

patrie
:

rte
dulce elefant floare gurd haind inimd

fo
f

totan

*"out"

fsut'oa
;f,tort f,l"tina
ureche f f,u"tigo'.
*;*

invdtdtor
ucdrie ilogram leagdn mamd

f,xilofon *t"n

ft'u'

? Transcrie.
flori, Flori, Flori, surori gi culori Cu miresme Am aflatincet,incet, secret Al literelor AIIABET. Ce se cheam6

punzdtoare de silabe. numdrului Scriein caset6cifracores

Frb*t6l FfargtI

E[]--

E-- E-E-

F;ffi"d E

tl-

Ehi"t*Cl Ebd;l frr.r*t"-l E

E--

tr.

propoziliile. pentru potrivite a completa cuvinte @ Casegte

estesenin. puiisd zboare. Tgiinvatd esteun c6inecredincios. in pddure. trdiegte rdspunsul. scrie @ niintreOarea, invdldtoare? doamnei Careestenumele Undelocuiegti? Capracu trei iezi? Cinea scrispovestea
gi prenumele colegilor de clasd. @ Scrienumele

F
i

propoziliite. @ Citegte

Andreia cumpdrat doudkilograme de pere. Tatapoartdcu pldcerecdmasakaki. imi placdesenele animate ate tuiWaltDisney.
propoziliile de la exercitiul 1. | Transcrie dupdmodel. @ ContinuS,

inelhaindsc6ndurd pisicd din fiecarepropozilie gi scriein casetd @ Separacuvintele cifracorespunzitoare numdrului de cuvi nte.

Ghetulelelu iAng helsuntcu rate. Ghiocelu linfloregteprimdvara. Ruxandraareuniepu rag.


la urmdtoarele intrebdri. @ Respunde

fl

rl

tl

Cdtekilograme de merecumperi sdptdmdnal? Ce emisiune aivizionat la televizor?

Aerule tare9i curat. estecu mamala munte. Tania cu trenul.Acestaa trecut prin multe Ele au cSlStorit tunele. sume,resturi. numere, noiscriem La matematic5, El estetrist.Cu ce nu maiare cernealS. lui Stoica Stiloul sd maiscrie? Mamale aratdun Ei cautdun carton. Viorel estela Silviu. canonmov. - V6 esteutil? o cutie. - Vomconstrui Am mersla circcu sorameaLuciana. Au eraustralucitoare. Luminile Acoloerao arendimensd. era nducitd. intrat cincilei.Luciana - Ce ai? Leiinu te atacdla circ! noi. cinciversuri Ea recitd estela mineacase. Violeta - Cineesteautorul? - E u. Teme Cauteo carte.La el vineCristian. Paulesteacase. temala matematic6? - Ai terminat mici. cu numere - Nu.Maiam treicoloane

Gelmai bun la noi. Bunicul a venit - Voudvd placbasmele? - Da. - Cinevi le spune? - Horia. O mind de ajutor Margareta suntla bunicila !ard. E primdvarS. 9i Gabriel in gridinS. de ajutor Ei dauo mAnd intreabd bunicul. - Cineia grebla? Margareta. - Eu,rdspunde O fetiti harnici Floricaeste o fetitd harnicS.O ajutd pe mama in gospoddrie. pot gtergeprafuldin sufragerie? - Mdmico, - Desigur.
Zoica Astdzi a luat o notd mare. ii va ouce Zoica este fericitS. mamei aceastd bucurie impreund cu cAteva zambile gi zorete. - Egtiveseld,Zoica! - Da, mamd!

tn

\u

Duminica in familie Tatacitegte ziarul. la noi acasde tare pl6cut. Duminica, inghelatd. Bunica face gheme. Mama ne pregdtegte Petrache facegimnasticS. estefoarteagerla gah. Paraschiva preocupare. Fiecare are c6teo Ghici! Arefoi 9i nu e pom, ca un om ili vorbegte $i cu c6t o folosegti Totmaimulto indrdgegti.

::
l

ll il

'l i

Cuprins

Argument ..........3 L it e r e le S ,I . . . . . . . . . ...... . . . . . . . . . . . . . 4 6 L ite re la e, A ........................ . .L . .it .. 5 e r e le i, i, a . . . . . . . . . . . ............ . . . . . 4 8 L i te re lm e , M ....................... . .E jo c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . 5 . .x .e 6 r c it -ii L i te re lu e, U .................... ..........7 F ig d d e e v a lu a r e ......................53 L i te re ln e, N ........................ . .L . .it .. 8 e r e le b , B . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 5 4 L i te re lie , I .......................... . L j, J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .it . .e .9 r e le Exe r cil-i ji oc ................... ........11 L it e r e le h,H .............................. Fiq d d e e va1uare ................... . . .it 1e 2 r e le g, G .............................. L L i te re le e, E ...................".... jo c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2 . .x .. -ii 13 . .E e r c it L i te re lr, e R ........................ . .i9 .. 5 15 . .F d e e v a lu a r e ......................63 j oc Exe r citii .............. ............. . 1 7 Grupurile ge,Ge..........64 de litere L i te re lo e, O ........................ . it e r e le ..1 8 . .L t , T . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . 6 6 - j oc ..... ...... Exe r cifii ............. . 2 LA it e r e le z,2 .............................. Fi9 5 d e e val uare ................... . . .2 1p u r ile g i,G i. . . . . . . . . . . . 7 0 G ru d e lit e r e L ite re lc, e C .................... ..........2 2 Grupurile de litere che,Che......72 L ite re l5 e, A .................... ..........2 4 L it e r e le f , F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 ..7 jo c . . . . .. . . .... .. . . . .. . . L ite re lle , L ..................... ...........2 6 E x e r c it -ii ,. 7 6 - j oc .............. Exe rci tii .............. 2 8 F ig d d e e v a lu a r e ......................79 Fi 9 5 d e e val uare .. ............. .29 Grupurile de litere chi,Chi........80 Grupurile de litere ce,Ce..........30 L it e r e le x , X . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 8 2 L i te re lt, e T ..................... ...........3 2 E x e r c ilii - jo c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 L i te re ls, e S .................... ..........3 4 F i9 5 d e e v a lu a r e ......................85 L i te re lp e, P ......................... .Grupurile . . . . 3 6 de litere ghe,Ghe ....86 L i te re lv, e V ......................... .Grupurile . . . . 3 8 de litere ghi,Ghi ......88 Exe r cil-i joc i ....................... Literele k, K, q, Q, y, Y,w, W ....90 "..40. . Fig d d e e va l uare ................... . Alfabetul ..41 ..........91 Grupurile de litere ci,Ci ............42 F ig d d e e v a lu a r e ......................93 Litereled, D pentru Texte dictare ..................94

JrctLlruviltie:rr st o culegere utile elevilordin claselel, care deprindtainele cititului gi scrisului,un materialauxiliar abecedarului,suport pentru dezvoltarea capacititilordecomunicare orali 9i scrisi. Lucrarea este conceputi pe unitdli de invitare, corect constituite, ce contin variate tipuri de exerci!ii gi suficient m ateri aI l i ngv i s ti c p e n t r u p r e d a r e a sunetelor exercilii recapitulative, Siliterelor, textepentrudictare, figede evaluare.

10,00

ISBNT 973-679-27'7 -3

,ultlrill