Sunteți pe pagina 1din 77

uploaded !

u Stsf30

TBKEl.l

Elene Mazitu Mariana Nicqlae Constenfin Plegu Cornel

lqliaCebraneea

SE TH6E.I
rr{oaded !$Stcf5o

NP PRPGATM PPNTRLI TESTARPA NATTSN ALA

Teste de evaluare . LTMBAgl LTTERATURA ROMANA . MATEMATIGA . $TilNTE ALE NATUR|T

CLASA A r\2-A

EEITI'RAEIANA

Tehnoredactare computerizati:Editura Diana Redactor: Diana Neacau Tehnoredactoc MarinaZamfir Corecturd: autoarele

Penfu giinformagi comenzi adresag-vd la:

Dfuzare: o.p. S, Gh. 1, Argee _ fiteg!,.Q,!!0, rel.lFax:0248D53A70,

Editura DIANA@

Mobit: 0742 640 705 07 48122 201 49208 238 ; 07 e-mail: edifu ra.diana@yahoo.com pitesti copyright@ EDITUM DIAMrsBN 973-88002-4-2 974-973-880024-3

$Ffosdd byEtet3o

Citegtetextul, apoi rezolvd sarcinilepropuse: ,Copiii aceia, aia cum i-a ldscttDumnezeunumai cu biata lol mamd, iqiJiiceau de cqp: unul se tArape jos, alnl se dddeapeste cqp, iar altul se cobora-n pul c.l sd caute cuiburi de trabie, se urca-n copaci ori pe vd{ul casei,ca sd adunemiere deprin trestii. Diqvolii de ei se hdrjonequ prin garduri cu cAinii vecinilor, trdgeau pisicile de coadd ca sd miorldie, furau oudle de prin cuibarele gdinilor, sfdsiau cdmclti[i cear$afuri, ca sd-$i facd coaddde zmeu.cdteti cdtenu mai fdceau, incdt bdgaserdspaimd-nsqt, sd le vind bielilor oameni sd-Siia lumea-ncqp $ nu alt(t! qedea-n Iar Dumnezeu scaunul lui qi rddea de-i tremura barba. " (IoanSlavici,,,Spaima zmeilof') l. a) Formuleazi ideeaprincipald a fragmentuluitranscris. b) Scrie o intrebarereferitoarela fapteleprczentatein text. c) Gdsetteun titlu potrivit fiagmentului.

potrivite: l. inlocuiegte expresiile urmltoarecu verbe


,jgi ftceau de cap"spaima" ,,bbgaseri lua lumea-n cap",,a-qi 3. Identificd verbele dintre cuvintele enumerateise tAra, moard, coqdd,colinda, vind, bctrbd,miorld.iturd,bdgas erd. 4, SelecteazA trei dintre verbele identificate la exerciliul anterior gi alcbtuiegte cu fiecareceteo propozilre.

E Gasegte verbecu sensopuspentruurmdtoarele verbe: cobora sdaduaesAcauterddea 6. Scrie cuvinte cu sensasemanator penhu cuvintele: sehdrjoneau copaci pu! sfi5iauspalma 7. Subliniaziverbeledin ultimul alineat$i trece-lela timpul viitor, respectend persoaraEinumirul, Transcrienoua form6.

L a) Transformi cuvdntul ,,hotdrAre" in verb. b) Despartein silabeverbul fomat. c) Fonnuleazdun enunl cu acest verb la persoanaI, numdrul plural,timpul viitor.

9. Analizeaz6,, in tabel, umAtoareleverte: se hdrjoneau,cauli, yoi urca,aduna. Verbul Persoana Numirul Timpul

96a,oendo q'v*tzzt'
-"\C4ificati\ Item --_'.I1 S

B 2 cerinte dir 3
2 vetbe

FB 3 cednte dir 3 3 verbe


5 d in 5

12
I3
14

16

I'7 I8 I9

I cerinta din 3 I verb 2-l din5 l din J 2din4 2-3 din 5 I din3
ldin3 2 d111 4

4din5 2 din3 3din4 4din5 2 din3


3 din 4

3din3 4din4
fdrnS

3din3
3 d in 3 4 d in 4

Citeste cuatenlie textul:


,,I/enise toamnape qlei.

Cosuletulcu struguri, impodobitcufarce din vii, Iuminaincdperea. Strusuri de culoareq diminelilor blonde Si de culoarea emiezelor bdlane, de culoqrea noplilor dlbastre, iluminqte de somnul lunii, se ingrdmddeauredeStepfindicoanazilelor ti noplilor trecute. Ddnul mdnca poama iute. in fat'uria lui sdmburi ti coii nu existqu: numai scheletele reni ale ciorchinelor inldcrimate. OlguJa arunc.r cojilele futlunos, ca ni;te insulte faffuriei, preocupdtii de miscare.mai mult. Monice desprindeaboaba, o dezbrdcade cojild isr degeteleaqezau cojila in farfurie. " (dupi Ionel Teodoreanu , ,,Hotarulnestatomic")
. '1. ':

a) lmpane lexrul ln ragmente logtce.

b) Care sunt numelepersonajelorcareapax in text? c) Formuleazdideeaprincipald a ultimului fragment.

l. AlcAtuieqte propozilii cuinfelesurile cuvantului .,vii,,.

3. Selecteaza din text trei expresii deosebite qi formuleazd propozilii cu ele.

4. Scrie formadela numbrul opuspentrusubstantivele:


atmeze amurg

farfruie alei

coji 5. Precizeazb, felttl, numdrul qi genul substantivelorsubliniate.

6. Transformi wmAtoareleverbein substantive: alegea seingrdmAdeau x$tau -

rntraseapropia -

7. Indicd funclia in propozilie (subiect sau parte secundarb) a substantivelor subliniate. Monicadezbrdca !94!4 decojilE.

Preocupata de migcare,Olguta axunca furhrnoscojile. Strugurii aveauculoareanootilor albastre.

E. Alege forma corectda substantivelor din urmdtorul enun{: impdratul / impdratul / imp6ratu aveao fice I fiic6,/ fiiici 9i trei fi/ poezi,poezii poiezii. fiii fii care scriau 9. Redacteaziun text format din cinci-qaseenuntud avandca temi culesul strugurilor. Foloseqtecdt mai multe substantivecomune Si propriipe careapoi le subliniezi.

n6o'ze.ndp eo,teztaze
-"-qa[fica \='Item ti\

s
1din3 1din3 1 DroDozitie 3din5 2 din 4 substantive

FB

II

2din3

t2
I3 t4
tf

3din3 3din3

I6 l'l

I8 I9

2 propozitii 3 propozitii 4d in 5 5 d in 5 3 din 4 substantive 4 din 4 substantive 3 verbe 4 ve$e 5 verbe 1din3 2d in 3 2dtt4 3 d in 4 4din4 text pa4ial,greseli text inte$al, mici rezolvare corecta de ortografie de exDrimare sre$eli

Cite$te cu atentie texh.rl: caietul alb, sub exerciliul nerezolyqt, iwdldtorul scrise cu ,,In cetneald roSieo notd subliricd, lunguiald ;i asculitd 9a unfirav fiticel de arpagic. Era un patru. Fetila se cufundd in visare. Se vedea cu stropitoarea in mdnd, ud6nd notele mici care se preJdceauintr-o minunatd recoltd de opt, noud, zece... Trezindu-sedin vis, fetila se posomori: nota cea micd era mai sfrijitd $i mai pirpirie. Lacrimi grele Siroird din ochii ei." (dup6Mircea Sentimbrearu,,,A,pe pentu note chioaxe,.) t Continui povestireacu cil1ci-taseemrnturicare s6 cuprindi sfaturi pe carei le dai fetilei pentruca noteleei sAcreascA cu advdrat.

l. Subliniazn adjectivele din primul alineat al textului. numdrul a Prec'ueaza gi al adjecrivelor care 5i genulsubstanrivelor le determina. lacrimigele obrazluminos -

fir plryind -

ochi umezi

dealuriruginite
notdpirpirie4. Scrie forma de feminin la numErul singular apoi la numArul plural a adjectivelor:

pustiu plutitor pitoresc -

........'.............'...'...;

5. Gise$teadjective corespunzdtoaxe expresiilor: om de seamd om

la

6. Realizeazi acordul adjectivelor dinhe panntezecu substa.ntivele pe care le determina: Treceaprin codri (rustiu), pdn munti (albe) cu fruntea (ninse) 9i, c6nd risdrea dintre stanci (bdtrdn) luna (palizi), atunci se vedeaun nor (uda$e)atamatde cer.

7. a) Transforrnb in adjective substantivele:stropitoare, recoltd, lacrimi. b) Transforma in adjecrive verbelei a visa,.1vorbi,a prelace. c) Trarrsformi in verbe adjectivele:asculit, qlb, mic.

?6ozo*do weztaao
Y-elificatit Itn \\ S text pa{ial" greFli de ortogmfie

B text iategral,cu mici greqeli de expftnare


5-6 dtl']

FB
tezolvale corectai

I1 12 I3
14
D

cel Dutil 3
I O rn J

cel outin 5
2 d1i\ 3

7 dlr:'7 6din6 3din3 6din6


I cerinte

1din3

2 dm3
5 d in 6

16 11,

3-4din 6 I cermt[

2 cerinte

Cite$tecu atenfietexh.rl: ,,Vacanld! Nqe qi lca, un bdiot $i o fetild de-o yArstd cu yoi, fi-qu gdsit de joacd tocmqipe asfaltul unei strdzi mArgina$e. Au desenat cu cretd coloratd ,,Scoala" Si ,,clasele" pe care trebuiasd le ,.treqcd" jocul. JiecareSiSi-auincepul - Fugi, Ica, o matind... Furali defocul jocalui ou uitat cd ;i aici, pe o stradd mqi pulin circalqtd, sepot ivi automobile. Din ziua aceea,Ica Si Nae pdrdsird pentru totdequnalocal acelcl joacd, de mutdndu-sein parcul din spatele blocurilor. Desenul din

E]

stradd a rdmqsfqrd copii.pAndcdndploqia l-q ;ters. Oameniise uitau la el, bucuroSi cd in catlier toli copiii se joqcd in locuri special pentru ei". amenajqte flrimie Strdutr, ,,gotronul {bri copii') l. Precizeazd autorul, timpul Si spatiul, precum gi personajele textului.

tmpane texrul ln tngnrenle logtce. -.

3. Formuleaziideile principale ale fragmentelor sub formd de propozifiienunf iative. pronumele personale 4. Subliniazd din text.
E. Completeazd spaliul liber cu forma corespunzetoare a pronumelui personal. cheam6caut-_ (pe ea) _ (pe el) dnruiegteafla1i _ (pe ele) _ (lui) rdspunde_ l6udi4i- _ (mie) (pe noi) citeqte-_ (Iie)

6. a) Coloreazi casetacorespunzdtoare propoziliei in care cuvdrrtul ,,ei" estepronume. ! Ei, qi cinesuntcopiii aceia? n S-audescurcat ei de dataaceasta! b) incercuiegte rispunsulcorect.Pronumele ,,voi" din propoziliade maijos arefunc1ie de: a) subiect b) parte secundard de propozilie. voi cu zembetul pe fata!" ,, $i plecaJi c) Formuleazd cate o propozilie in care pronumele personal ,dansul" sd aibA functia sintacticAde subiect gi de parte secundara de propozilie.

7. Irl::giteaz ti ce s-a intamplat din momentul in care bdiatul a strigat-ope fetili 9i prezint6acestlucru in trei enunturi.

ASarpnvdz cozpza,tz
--\Qqlificati Item -\II I

s
2 cerinte I ftagnent I idee

B
3 cerinte 2 ftagrente 2 idei
J - 4 otn )

FB
4 ce nte 3 liasme e

t2
I3 I5 I6 t'7

3 idei
f(1ln)

2din5
4 dir\'l

l din 3
ldir3

5-6din 7 2din3

tol nl

3din3
3 d in 3

Citeqtecu atentietextul: ,,intr-o pddure, nu departe de casa pddurarului, cre$tea un brddul. pe vdtful brddulului Si incepusd O colofand rdutdcioasdse agezd pe el. se legene - Te rog, nu te mai legdna! o rugd brddulul. Ai sd-mi rupi v6rful! - Dar la ce-li trebuie lie vdrf Oricum te vor tdia de Anul Nou. - Dar sunt pe locul acesta de un an $i nimmi nu m-q atins, indrdzni brddulul sd-Si facd curaj. In a doudsprezecea lund a anului cdzumultd zdpadd. Era prima iamd a brddulului... Dar iatd cd sositi ziuq de treizeci $i unu decembrie. Pe Ia ora cinci dupd-amiazd, sosirii copiii pddurarului Si-l tmpodobird cu globulele $i rtre de beteald.Abia atunci iqi veni in fre brddulul. - De ecum incolo, acesta t,a fi bradul nostru de Anul Nou, zise bdiatul cdtre sora sa. " (dupdS.V: Mihalcov,,Fr5du!ul") t. RAspunde la inhebAxi: a) Unde sepetece lntAmplarea prezentatd? b) Din ce cauzbera speriatbriduFl?

c) Cecredelicele-aspus brddululcopiilordupi ce qi-arevenit?

2, Transformd in povestire dialoguldintrebrddu!$i colofana..

9. Subliniazdnumeraleledin text. 4, Bareazd numeralele scrise incorect. clnsprezece cincisprezece noue noa oprsprezece optsprezece pamrsprezece paisprezece qapte zeci $aptezecl 5. Scrie in casete ce este ca parte de vorbire cuvantul.J1ou6., in fi ecare propozitiedata.

a) Iepuragul iqi luase o haindnou6,deiami b) in gutuiul mic qi qui, Au crescut nouagufui.


c) Luminanou5dezbricaumbrele copacilor. d) Ne cerea noui in fiecaxe seax6 cateo poveste. e) Erau noui, carede caxemai strilucitori.
fi1a'rat de'cary<larp
---Qlificati! -----.Item I1

s
tdinl
o replicd

B 2din3
toatereplicilecu 2-3 gregelide exprimare

FB 3din3
rczolvarc corecta

12

t3

2-3 din5
3din5

4 di-n 5
!+ o mf

5din5 5din5
5 d in 5

Cite$tecu atenlie textul penhu a rezolva sarcinilepropuse. .Cocostdrcul s-a scalat ca noaptea in cap. A iitrai in baltd. pe picioarele lungi, subliri ca niste Wer4 trupul lui se leagdndagale. Deodatd se opreqte; tncordeazdgAtul $i privette, pe lrunza unui nufir o brosculd se bucurd Si ea fu frumuselea Si rdcoarea diminetii. Cdnd l-a vazut,biata brosruld a incremenit. iSiaSteapta sfi)rSinl. Dqr cocostdrcule mdrinimosdimineato.Ridicd piciorul, o pdseSte dispreluitor $i trece ,ndrel mai departe. Iar broscula..." (dupE Emil Gdrleanu,,,Mdrinimie") a) Denumeqte personajele 1. careaparin lecturd.

b) Expresia,,s-asculat cu noaptea-ncap..sernnificE:

D in timpul noplii 3 dis-de-dimineali O in fiecare noapte c) Gdsette ,,intrusul"9i bareazb-l:

..,**.{ff:*"
d) Formuleazi un enuntr care si constituie incheierea textului, sugeratde cuvintele: reqrnottinld, mullumfue, generozitqte.

3. Despartein silabecuvintelepropoziliei: Glasul brosculeiexprimerecuno$tinta.

5. Selecteaza dintre cuvintele enumerate pe cele care pot fi predicate; povestite, a destiinuit, va iasuna, fiinli, mdrturisesc, vifomila, voi fi, asculti,p6ndn.

4. Cite$tetextul urmetor apoi completeazE tabelul: Priveam qi eu. O firlgerare rogie strdbateluminisul. Ghearelese prind de trunchiulutuj mesteacao. CiocAnitoarea ciocdneste de ios pdnd sus. Apoi va becela alt copac

Exprimatprin Predicatul parteade vorbire

Timpul

Persoana Numirul

5. Completeazispatiile libere cu predicatecaresepotrivesc:

soaxele<

rarba<

)"u.

A\aryn dp co,tzztan' ---{q-Uficatir -__'.\ Item


II

s
2 dirr4 2din4 2-3 din 5 2-3din 5
ldin3

B 3din4 3 dh4
4d in 5 2 d in 3

FB
4 d rn 4 4 d in l
)ornl

12
I3
14

I5

5 d rt r5 3dhl

poeziagi rezolvdsarcinile Cite$te propuse: Bdbula de Orilia Cazinir E primdvard?... Pe uqastrdmbd a cdsuleictfumate, O babd a ieqitpe qfard Cu qalul vechi in spate. CAnds-q topit omdtul din ogradd? E-unJiriSor de iarbd pe ciirare, Ori i separe? De n-ar durea-otrupul cumo doart S-ar aplecasd-l t add... $i pentu cd i-e cald la mdni Cumnu i-afost de-atdtea saprdmdni, Zburd.tdce;te-n treacdt (, gdind. Atancd o priyire sprefere;ti $i, mdrun(icit, frece drumul la vecin.t, Ca sd mai afle yeSti...

t. a) Completeazd: Poezia are........... strofe. b) Scrie in ordinea aqezirii strofelor, numirul versurilor din fiecaxe strofe.
c) Scrieformaliterari a cuvintelor,,mdni"qi ,,ferepti"

2. Formuleazd trei intreb6ri folosindu-te de continutul ooeziei.

curintele cu acelaqi inqeles; 3. Unepte ' $al . veste . ogr4di . camxe . a zburdtdci . omAt

. batituId . poteca . fular . nea . afizletri

4. Formuleaz6 cdte o propozilie cu ajutorulcurintelor..s-ar", ,,sa-l", ,,i-a".

f Ciregte fragmentul urmitor Si subliniazi cu o linie continua dhoele slprimfe pdn substantive9i cu o linie intreruDtasubiectele S'lrnrrF Pnn pronume:
,-

tll

,,Un tftrdr alergaprin ninsoare.El se izbi de un bdtran. Omului fi sdrir6 ochelarii gi bastonul. Noi le ciutam prir' zdpadamoale. Dar pe trotuar. Sticla s-a spart, ramelegoalezaceau qi Eu, Grivei vecinameal-am condus pe bitrar acas5." (DupdCdlinGruia,,J.{insoarea') 6. incercuigqte litera corespultzitoaxe propozi{iilor simple: a) Pecerseaprindea felinarul noplii. b) Se risipeaufiunzele. c) Venise p mivaxa. d) Duliul il insolea. e) Apdruserdbrdndu$ele $i toporagii, 7. Ft.ealizeazd acordul htre Fedicatele scrise firtre pamnteze cu respective. subiectele ,,Din plopi, frunzele(a c6dea)................. furatede vdnt. Pe banca din fatagr5dinitei, la ora cdnd(a iegi).......................copiii, (a f D .............. doui buni c ul e. U na (a im p le t i). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .u .n

ciorap, alta o fustila, dar (a intrerupe) ( as eiv i ). . . . . . . . . . . . . . . . . l u cruc l dnd . p iii. c.o
- Ionele! Ce teabA (a avea) la grldinila? Nu (a avea) .................... ni c ifrate. ni c is or6 a c o lo ! Ba (a avea) mAtuqbSofia. (A fi) chiardoi"

(Elena Dragoq, depestrada mea") ,,Bdiatul n6auwdpwzprta,zp


-'.-=ASliftcatt'
I1

s
I din 3
2-3 din 6

B 2din3 4-5din6
2 din3
)-o oln /

FB 3dh3 3dh3
6 d in 6

12
I3
14 I5

16

I din3 3-4 din'7 t din3 6-7din 10

3din3 3ditr 3
rezolvare cotectd

2din3 8-9dir l0

L Subliniazi atributele din textul utm5tor gi scrie sub fiecare simbolulp64ii de vorbireprin careesteexprimat: ,,Prin omdtul nare, copiii se indreptau spre ieslea din pddure cu snopi defdn qi defiunze. De dupatcopacii Inghelali se iveau capere roscate. cu urechile ciuliteSi ochii aburili." (Irimie Strdu{, din p6dure.,) ,,Ies1ea l. Completeaza spaliile libere cu aribulepotnvrte dln paratrteze. p d n ze le ......................, s i -giafles c d p a r e , -C un a ve...... V rn ........... dev dnt9ide fti g ; I ar . ........... .... .....fantome s e-nal 1i di nm a r e , I ar a l te l e u rca sp re l aruldi n .............. . . . . . . . ' - .
(urld, grdbite, albe, intinse)

3. Transformd propozilia: cu sdlciigalbene rdmane ,,Ir4alul in urmanoasha.,.


a) intr-o propoziliedezvollata negativa;

b) intr-o propoziliesimpld; c) infi-o propozilieexclamativb.

4. Scrieln casete semnele depunctualie pohivite. Papucii bunicii nu-qig5seau astampbrul n Ce-ar fi sA iacem noi n cumpExiturile I ziseunul dinhepapuci n

! Grozavn aprobacel6laltn Cdndbunicase va trezi va glsi in buc6tlxie tot ce-i fiebuien cartofifl peinet] ceapd L] cameD Ii gi luam revista Magazin n bunicii. ! sdribastcinul 5. Une$te expresiile datecu explicaliilepotrivite. . ,,aculcala pdmdnt" . a observa . ,,a-Si . a se aprinde daviata" . ,,aluafoc" ' a pAcali . ,,atragepe sfoare" . a dobori . ,,abdga . a sejertfi deseamd"
=*lificati\ Item -\\ I1 12 I3
14
tl

76o,an dz cozzzta,to

s
4-5din 8
2dln4 ldin3 4-8 dh 15

B 6-7 din 8
3 d in 4

FB 8din8
4 d in 4

2din3 9-14 din15


4 d in 5

3din3
1 5din l f
J Clrn5

3din5

Citeqtecu atntietextul pentru a rezolva sarcinilepropuse. ,,E bdftan. Inlelege cd-i bd.trdn,cd-i netrebnic,cd cele cdtevazile ce i-au rdmassunt o povard pe capul tuh.tror.De cdnd s-a qi imbolndvit nuJ mai strigd nimeni, nu-l mai mdngdie nici o mdnd, nu se mai intoarsespre el nici o perechede ochi. A slujit cu credinld.Doudzecide ani. vara gi iarna. in curtea qceestaa rrdir $i-q pazit-o. in noplile de toamnd,ln noplile de iamd, el nu stdtea in cuScalui; sufltlnd cu greu, incordandu-qimuSchii,tdia troianul, cutreierq toatecollurile grddinii, Si lfurAnd , dAdeq de qtire cd nu e chip sd te poli apropia de casa stdpanului..." (Emil G6rleanu,,,Grivei')

din fala rlsprmsuluicorect: '1. Marcheazicu E in caseta prezentat a) Personajul in lecturaeste: E bunicul ! c6inele E oazricul
b) in text cuvdnrul.jetrebnic" inseamni:

I ticdlos E nefolositor E pdcetos c) Scrie o propozilie in care cuv6ntul ,$u$chi.. sAaiba alt inteles decAtcel pe care-l are in textul prezentat.

3. Exprimi ideea principaEa fragmentului citit: . priatr-opropozifie enunliativ4 . printr-opropozilieinterogativ[;


. nrink-"n tifll

propoziliile simple cu complemente 3. Completeazb potrivite: Zboardrdndunelele Ei seduc

Cideaufrunze
Padurea s-atrezit Fram va pleca

4. a) F.ealizeart schema propoziliei: Pecerralelesilbaticedesenau fulgerenegre.

b) Alcituiegte o propozifie dupdscherna: S A A PC A sa a vsa c) Formuleazd o propozilie in carecomplementul si fie exprimatprin pronumepersonal, persoana a III-4 numirul singular,genulfeminin.

5. Formuleazi cdteo propozifie tn caxe cuve d si fie pe -colinde.. . . . r6nd: subiect;predicat; atribut;.gsmplsm.tl

16a'wn dz'cozezta,u'
----{e!ificatir
Item --t'.\

s
I proDozitie

B
2 di'r3 2 proDozitii

FB 3din3 proDozitii 3
5 d ia 5

II

12 I3

t4

2-l din 5 I din .l


l-2 d1n 4

2din3 3 din 4

3din3
4dln4

Citegtecu atenlie textul pentru a rezolva saxcinilepropuse. ,,Un om de la munle i-a dat lui Niculitrd, c6nd erq mic de tot, intdia crenguJd de brad. Ces-a minun(lt cdnd a ydzatcetinq cu qce yerzi in loc de frtnze! - ASa-ifrunza bradului. mdi copi!e. ce te miri a1a: il iniebd onul care i-a dat-o. N-ai ydzut brad de cAndeqti? N-qm vdzut. - Dacd te lasd uarnd-tq, te iau cu mine si te duc la,/ nte sd yei brazii.Ai wea?"
(Ion Agdrbiceanu,,,Brazii')

pemarginea L Marcheaza texhrluiscris:dialoguJ. povestirea. descrierea

I[

l. a) Selecteaziqi marcheazd r5spunsulcorect: Bdiatul ar fi vrut: n sdprimeascl tr si vadn munJii; E sdvadi brazii; mereucrengulede brad; b) CuvAntul,,cetin5"inseamni: f1 fructul bradului ! rururd de bra{ E codilelefrunzelor c) Transformddialogul din text in povestire.

3. Scrie hei cuvinte inrudite cu cuvantul ,,fiurzi" gi alcdtuiegte c6te o propozitie cu fiecare:

4. Alege respruNulcorect: a) In propozFa,A$a-i fiunzabradului",,,i" este: ! pronume E verb b) Construclia are: ,,aqa-i" E o silabl E doub silabe c) Selecteazb numeraleledin text.

5. Formeazi singularul adjec,,ivelor: zveltri,yerzi, inalte.

6. Formuleazd trei propozilii in care cuvartul ,,mine" sd aiba intelesuddiferite.Specificd in Itecarecaz ce este ca parts de vorbire.

7. Alege forma corectdgi bareazi forma rncorecta: CeVce-lpe care-lvedeam, nu eraomul cel / ce-lvisam. V-a"/Va vedeacd nu degeaba v-a / va oprit. Scrielirscrieqi singur numele pe plic. Ia / i-a sdaflu ce mai ia / i-a in ruxac / rucsac. Stii/ sti sdvii /vi cdndvei fii / fi mare?
A6a&,n, dp cave.rtrpt

---<qlificatir Item ----II

s
1din3
asaubsauc o Dropozitie asaubsauc

B
a.b saua.csaub.c douaDroDozitii a.bsaua-csaub.c

FB 3din3
a.b c trei prcpozitii Sdhl trei DroDozitii
Jdrn)

t2 t3
tl

ldin3
o ptoDozltle

T6 1'7

doui proDozitii
4 d in 5

3din5

t. Stabileqte corespondenta intre ilushatiegi mesajul textului:

,, Un melc cu trup de gelatinii A rdldcit o vard-ntreaga prin grddind. N-aveadecdtgdoacea astamicd." (Otilia Cazimir,,,Melcul.,) 'Uite, ni ge cupetale! Pomii-s imbrdcali in zale Deflori roz 6i deJlori albe. " (Daniela Crdsnaru, de cais.,) ,,Floarea ,,Guleruli-i fdrd patd $coldritd-oJi, md rog? Iar sub bralul stdngse-aratd Colqul unui catalog." (Ion Hobara,,,Cine-ioare?,)

propozdia ll. Citepte

In mijlocul satului il aqteptau trei camioanepline.

nn

I n

t]N

T t]

Recunoa$tegi scrie in caseta de deasupracuvdatului initiala pdrlii de propozitie respctive.in casetelede dedesubtscrie ce sunt ca pdrfi de vorbire. 5. Lompleteaza spalrle punctate cu forma corecli a cuvintelor scriseinte paranteze. a) Vefiurile ..........;..ri.:_genditsd zboare printrefirlgii clenea .. printrelacrimileploii.

b) .. . . . . . . . . . . . . . .a .. scun cs ug r i j 6 str n ucu m va sa _ i

................... neumbl a& , g iz ic i . . . . . . . . . . . . . . . . . . b mergi . .in e .

4. Inspirdndu-te din frumuseJile propozilii dup6 naturii, alcetuie$te schemele: PS SPCA A SAPC v p sssv s a s s v s s

5. Redacteazdun text despre ,,marea cea albastr6", respectAnd

urmAtoaxele cerinte: - textul sdfie alcatuitdin 7 enunturi; - sdcuprindd expresia ,,aseducepe apas6mbetei"; - sdcontind un numeral; - verbelesi fre la timpul trecut,persoana a III-a.

=--Qa
Item

%azen'dp coazz|z,rp
-t---'-

tificati v

s
l din 3 4 cuvhte din 7

B 2dh3
5-6 cuvinte din 7 4dill5
2din3

FB 3din3
7 cuvinte din 7
)ol nl

t1

12 t3
T4
lf

2-3 din 5 2 cednte

3din3

J cerinte

rezolvare cor@ta

'1. AsociazdfiecarenumAr scris cu cifte, din prima coloand,cu acelaqi numir, scriscu literedin a douacoloand,

a) b) c)

1049 99909 8089

d) 765004

. . r . r .

o mie pahuzeci$i noud opt mii optzeci nouizeciqi noudde mii nouAsutenoud opt mii optzeci gaptezeci qi gase de mii patru iaptesute$aizeci ii cinci de mii patru

,. Continui girul de incd trei numere,obsenand,,pasul"de numarai:e.

a)606; 611;616; fT-l-l;[-f-fl;[-I-f-.]

b)7013; 7015; z01z; l-T-[-T-l;tTTl;tTT-l.


j-T-fTl c) 62300; 62310i 62320;l-T-fT_T-l
numdrul 5. Compara cu risn-rmatr-rl lui: a)363 b) 947

;f[-fT]

E fT-n

n fT-n

c) 8s409T

4. Rotunje$te numerele: a) 89.34;'53 la ordinulzecilor b) 933l.256; 762 la ordinulsutelor c) 6402;55620; 2414I 6 la ordinulmiilor 5. Determina: a) cel mai mic numdrnatulal de patru cifie cu sumacifrelor 27; b) cel mai mic numErde cinci cifre cu srura cifrelor 15; c) cel mai rnarenumir de gase cifre cu sumacifielor 38;

u[-I_T-T_-lb)fT-|_T-fl c)f-Tff-T-fl
6. Scrie cu cifre romanenumerele:

17 [TT'l

fI-TTl; ; zoa

160e fT-[-TTl

7. Scrie cu cifre arabenumerele:

IX LXXXU

fT-fTt

------>fffrn MMCCLXX _.-+ fffT_n


.------Qalificativ Item -----\ II A6a,wrfl,da'coapala,rp
Sulicient Bine Foarte bitre

t2 I3 t4
I5 I6

a si/sau b asa u b sa u c asa u b sa u c


asaubsauc

asa u b sa u c
un numel corect un numir cotect

11

a.b.c s a u d a,b,c,d a,bs a u c a,b,c a,bs a u c a,bs a u c 4b,c a,bs a u c a.b.c dou! numete corccte rezolvare corectd doul numerecorecte rczolvaie corecta

'1.Unegtefiecareelementdin coloanaA cu elementulcorespunzebr din coloana B:

. rezultatul scededi . numerele careseadund . rezultatul adurerii . numdrul din caresescade . numdrulcaresescade

B . suma . descazut . sc:MZftor . diferentd . termeru

?. Calculeaza. gregit: apoitaierezultarul

a )3 2 4 +1 53: W Z W I @
hr s lr. t rt r r r - i Z q i lt - { o s l t t ? 4o a l

c)e68-4s2=)6-:r-i @ E d)1.25402 34106: ltl2sdl :tned 9t1ed


apoi verificd efectudnd proba: 5. Calculeaz5,
,1 7 5 + a') 325 ..
DI

504+
126

'

frn
+ .) 12906 "t 4103

rT_rr
., t62750ol '9 t529

l=frT_n

f[T-n

4. Efectueaza: a) 8906-'1504-976t

D (1$23+sr64)-7e65;

-soo6 +810e) - 4oso] c) [(6703 + 363 ;

5. Afld valoarea numaxului necunoscut: a )x +706: 99 9 b ) 8 7 5 , x : 2 9 6 c) x- 1 0 5 8 :6 1 5 2

F@u

6. Scrierezolvaxea cu plan a problemeiurmitoare: Pentru serbarea Pomului de iami s-au cumpdxat973 globuri rogii, galbene$i albastre. Globurirogii 9i galbene 675,iar galbene 769. 9i albastre globuri Cdte din fiecare culoare s-aucr.unpArar?

7. Compune o problemd dupd exerciful: 2o9 + (209-3',7) + 462=

n6amn'dpcozacn,p
----Qlificativ -----\ Item I1 Sulicient asocraza corect tlei elemente asaubsaud asaubsauc asaubsauc Bin
asociazi corect patru elemente

Foarte bhe

I2 I3
14
lf

a.bs a u c a.bs a u c a.bs a u c

a sa u b sa u c

a ,bsauc

a -b . c -d a . b . c -d a.b.c.d a,b,c,d

I6

t7

afld globu le cu afld dou6 feluri de o singure culoare sloburi compunedoar o compune doar pentru opemtie doui oDeratii

rczolvare corecta

fiecaxe element din coloara A cu elementul corespunzdtor 'L Unefte din coloana B: AB . rezultatul . factori inmul{irii . operatia . produs pdn careseafle . cet decateori un numdreste mai
mare decat altul

. numerele dela inmulfire . rezultatul inp64irii

. impdrJire

,. Efectueazd pentrufiecareexerciJiu calcululin scris: a) 207 3=; b) 23.14=t c) 1 0 3.1l:; = 516 : 5

5. AflA caxe este num5xul: a) cu 9 maimare decet 106; b) cu 9 maimic decdt 106; c) de 9 ori mai maredecit 106;
de 9 ori mai mic dec6t106.

proba: 4. Calculeazd, apotverificd efectudnd 1 9 8 .3 =: b) 98:4:: c ) 2'75: 5 =

!sStefE0

5. Afld numdrul necunoscut:


a) z . 3 - g s s: b ) : : 5 - l 0 | re sr:: c) z-[( t000- 800) .2]:a- 20o.

6. Efectueazi: =; a ) 1 06 + 6.18 - 3. 15 b) 8 64: 8+ 60 9 3:- 1 1 . 1 3 = ; = 348 ) : 1 0r 0 c) [( 163. 4+ 8+ 2] r 2 +3 6 e

7. a) Scrie rczolvarea cuplana problemei: Luni participd la un concurs sportlv 262 de elevi,ma4i de doui ori mai mulfi, iar miercurictt 24 mai putinidecat ma{i. Calieleyiauparticipat ln totalla concursul sportiv? b) Transformd rezolvarea problemei intr-unsingurexerciliu.

96arBnv do cozez.a,zp
--\qqlificativ --_-.\ Item
I1

Sulicient
' asocuz5 corect douh elemente a,d,e a.b asaubsauc a

Bine
. asociazacorect hei elemente a.d.e.f. b s a u c a, b, c, saud a,bs a u c a.bs a u c

Foarte bine
. rezolvarc corecta a,b,c,d,e,f a,b,c,d a,b,c a.b.c a,b,c
rezolvare corectA

t2
I3 I4 I6 l1

a sa u b sa u c
rezolvd pa4ial problema

a ,b s auc
' rezolvtr corectp ma cerintI

1. Sumaa doui numereeste65, iar diferenla lor 5. Alld cele dou6numere.

t in dou6cutii sunt 57 de baloane. intr-o cutie suntde 2 ori mai multebaloatedecat in cealaltS. Cetebaloane suntin fiecarecutie.

5, Diferenla a doui numereeste246 iar cdtul dintre ele este4. Care sunt cele doui numere?

4. CAtul unei impirliri este 6, iar restul 3. Afln deimpnrJitul 9i imp64itorul,qtiindci sumalor este80.

t. h tabelulaEtwat,literelc A, I, C, R suntinitiale ale numerelor unorcopiicare auparticipat la un concurs, iar numerele 70,80,90, 100 reprezintd numirul depuncte obtinut. Urmiregtetabelul $i unegte numelefiecdrui copil cu numdrulde puncte oblinut. 100 90 80 70 Alexandru Citilin Ilinca Roxana 100 90 80 70

A6a.zaovdz'coaeatatp,
--C{ilicadv

Item

-"'.\

Sulicient

Bine

I1

. rezolvd . rezolvi primeledoud primul putrct dinplanEi puncte din plao9i opeopemga coresprm- ra[iile corespunzdtoare.
zitaare

Foarte bine . rezolvare corecta


. rezolvare corccte . tezolvare corectd . rezolvare corccta

It

la fel oa la I la fel ca la 1 la fel ca la I

rezolveproblema fird grafic


la fel ca la 1 la fel ca la 1 trei variante corecte

I3

. rezolvarc corectd

lf

doud variaale corecte

L Ordoneazi crescdtorurmatoarele$irud.

j; i; i; i "r

ot l,i'i'i' ") f 'J',!'f ']J.

e. Mb gendesc la o ftacfie.Numdrdtorul ei esteun numErcuprins intre4 gi 8, iar numitorulestecuprins intre 7 qi 9. posibile. GAse$te toate soluliile

reprezentarea 5. Folosind fracliilorpe un segment, compaxd perechile defraclii.

a) j ei f;u) l s i f;o]r i f.

4. Completeazicu numereastfel inc6t egalitatile sd fie adevarate. a) ; -

z fl . [] q z tl fl : b l -rr-; c )
;r llr ot ;-;-

;.

5. Calculeaz6:
q 2 4 tt5 -'12 t2 t2 '" 't26 7y t4 l( lt 9t,q 3 r'l 14 '", | 2 e 12 9 26) 2b 2et 2s)l 2q

6.A[ld termenii necunosculi: -*, i 9 " 9',-' "-*10

1^t2-"-?ol0 '25 " 25'

7. Afld cdt reprezinlS:

j aio u; :s;u;I oi' sr' ai"100; 36; f ar,' zso. o ; din "1fi ";

lhugrrv ds cozerJanp.,
----Calificativ Item -----.\ Suficietrt
&

Bine
a-b s a u c 6 variante

Foarte bine
a,b,c

I1

I2
I4

3 varianle
a a

rezolvarecorectl

a bsauc
a.bsauc

I5 I6

r'7

afli un termen

a,b s a u c afln doi termeni

a.b.c
afl5 tlei termeni

hei variante

patu vanante

rezolvaxe corccta

l. Scriein tabel litera corespunziloarefiecdrei forme plane:


a) b) d) I
I

I)enumire Dreapta

Liaera

Linie frente
Semidreapta

Liniecurbd
Segmentde dreapta

h)

perpendiculaxe Poligon Drepteparalele

2. Continudfiecaredin desenele pentrx a obtine: urmatoaxe a) m triunghi b) urr dreptunghi c) un romb

3. Unegte,cu o linie, una din feJelefiec6rui corp geomeftc, formele plane corespufiz''to are.-

'@
tapez

o f r= a I nc nA

"@

^at I ! aor-r
pAtrat

4. Stabileste. corespondenladintre frgura geometricd qi desenatd denumirea sa.

r @n

pdtrai

paralelogram

triunghi

5. Afl5 perimetrulunui triunghicare.are o lah[e de 12cm, cealaltd dublulacesteia, iar a treialaturdo treimedin ceade-adoua.
n1a.wn dz,eozcctap
-'\qlificariv
Item ----\

Satisfdctrtor cel pulin trci variante


a

Bine cel pulin cinci vadante a ,b sa u c


doue variante patnr vzmal1te

Foarte bine toate variantele a,b,c


toate vanatrtele

II

I2 I3

t4
t)

o variante cel pulin doue variante rezolve pdmul punct din plan Fioperatia corcspunzdtoare

rezolvaie corecta

rezolvadoubpuncte rezolvate corecta din plan Sioperaliile corespunzatoale

t. IncercuieSte unitateade mdsuri corespunzdtoare mbrimii indicate de fiecareinstrument: a) b)

. kilogram . secunda . metru .litru

. secunda . meru . Utru . kilogram

. litru . kilogam . secundi . metu

L Completeazd enunlurile lacunare: a) Kilometrul este de 1000 deori maimare decdt ... b) Decimetrul este de 100deori maimic dec6t ... c) Un minutare... secunde d) Litrul este maimic decat deealitrul de ... ori.

fiecare 5. Unegte unitatedemdsurd cu submultipliis6i:


a) metrul
hectogramul,decagramul,gramul,

centi

b) kilogramul c) litrul

decalitrul,centilitrul,mililitrul
decimehd, centimetrul, milimetrol

4. Radu merge la librdrie sAcumpere:o carte cu pove$ti, un caiet, un creion.

Unegte obiecfulcu batcnotasaumoneda corespunzetoare:

#S ,G\.\, ffi
__=

\r1/

!1/

5. Cateminute au trecut de la ora fixd in frecarecaz'!

L-? ", (J"' \2"/

tr\

/-jr-f\,) /riD\ ,,) o,(Jo .,6dJ / \irl \,r/

----Calmcativ Item -------

a6a'wwdo cozeza,w
Suficient
a saubsauc Bine a,bsauc

Foartebine
a,b,c

I1

12
I3 t5

dou5enuntud corgcte o vadante


o vaflantd

trei enunluricorecte douavaxiante


doud va.dante doui variante

toateenunlurile
colecle

o varartA

rezolvarc corectd rczolvare colecti rezolvare corectA

a) 780 b) 10506 c) 485018


!. Rotunjegte numerele: a) 63;'86i34 la ordinulzecilor. b) 93514781.329 la ordinulsutelor.

c) 7502: 356e0; 22341| la ordinut miilor


3. Scrie cu cifte romanenumerele: rti ; 49 t ttt l 06t Ittl l

1330 fI-TTfn;
307+931 a) l2l0

1918 fffT-l-t-ft

4. Alege rezultatelecorectedupece ai calculat: b) r22o


c) UA

912-409 a) 502 b) 4e3 c) 503


12lA5 +976 a) 13161 b) 1216l c) 1206I 25670-a91 a) 24679 b) 24779 c) 24789

pentrufiecareexerciliucalcululin scris: 9. Efectueazd


a) 24 , : b) 1 3 5. I .) ,s. ;; , d ) 6 3 ;3 =: e) 63:5= : f) 603:3=

6. Scrie A (adev6rat) sau F (fals) pentru fieca.redin urmitoarele enunlun:

E E E E

Un minut are 60 de secunde. Sbptfunana esteformatd din 9 zile. Arrul are trei anotimpuri. Un deceniu cuprinde10 ani. Secolulesteun interval de timp format din 100 ani.

7. Ioana axede 4 ori mai multe timbre decdtTiberiu" iar Cdtilin cu 4 timbre mai mult decetIoana. o Cdtetimbre are Cdt6lin dacdTiberiu are 40 de timbre? a ) 4 0 :4 =1 0; b) 40.4=160c ) 40+4 = 4 4 IO+4 =1 4: 160+4-164; 44_4 = 4 0 . . Cu cetetimbre are mai mult Citilin decdtTiberiu? a ) 1 6 0 - 4 0 =120; ) 64-4O=124. b) 164+40=204t c1 o Cu cdtedmbreare maipulin Tiberiudec6t[oana? a) 16O-4O=124 b) 160-40=120t c) 16O+40=20O.

1&a'uen' dz'cozczta.u'
Calillcativ Item I1

Sulicient a sa u b sa u c
asaubsauc

Bitre

Foartbine
a,b,c a,b,c

t2
t4
IJ

a .b sauc
a,bsau c tlei numere

douenumere
doud rezultate corecte

I6

t7

patrurezolv5ri cotecte o vadartd doul va ante operaliile sau operu- operatiilesauopera.tia corcspunzAtoare Iia corespunzdtoare la o intebare la dou5 intrebtri

trei rezultate corccte cinci rezolvtui corecte

paru numerc patrurezultate rezolvexi $ase corecte rezolvarc corccta


rezolvarecotectii

a ) 1008; 10091 ; 010;_;.-;_; b ) 2l16: 2121 2:1 2 6 : _ : _. _: c) 12;24; 48; . _; ,_ _ Z Calaleazd., apoiverificdrezultatele efectuand proba:

u) lltz

2906+

b) szt
150.
"t2

3450 -

d) 96 :3=

&

3. Incercuiegte litera corespunzdtoare rEspunsului corect: r Patrulaterulare: a) trei laturi; b) patru laturi; c) cinci laturi. o Rombul cu un unghi drep este: a) dreptuoghi;b) paralelogram;c) pAtrat. . Paralelogramulcu rm unghi drept este: a) drcptunghi;b) romb; c) triunghi. 4. CompIeteaz6: 5min : 5or e :

rT-nsec rr-f] min

1 ore :
4

1
2

fT_r-Imin fT-n

5. Completeaza casetelelibere cu unul din semnele+, -, ., : astfel inc6t ega.lit6{ile sd fie adevirate.

a)3D3n3 E:6 b)3fl 3f]3 fl:12

c) 3 n 3 n 3 E :1 8
6.Efectueazd: a) 915 999 219 12 13 13

+* b) 13

^t '/

_ _l

92 ( _+ 36 27\| _ 100 \ 100 100J

7. Perimetrul unui dreptunghi estede 22 de cm. gtiind c6 lungimea


estecu 5 cm mai maredecetlAti afl6 dimensiunile

A6o,endpcowaarp
-Naliffcativ -----Item

Suficint asaubsauc doue rezolveri corcte

Bine
a.bsau c
tlei rezolvAxi corecte

Foarte bine
qb.c patru rezolvAri

I1

t2
I3 14
t)

I6

l7

2 vadante 3 variante trei variantecotecte 4 vanante corccle a s a u b sa u c a,bsauc a,b,c a sau b sau a ,b sa uc 4b,c rezolvi primul punct rezolvedoui prmcte rezolvare doudvadante corecte

o varianta

din plan qi operatia corespunzatoare

din plan 9i operatiile corespunzatoare

L lncercuiegtelitera corespunzdtoaxe rAspunsului corect:

. in ce ordine suntscrise numerele: 222;333;444;555:666: 777 888; 999 . ; a) in ordinecrescdtoare


b) ln ordine descrescEtoare c) Jaintdmplare . Caxe este cel mai mare numal natual scris cu cinci cifte diferite? a) 8793;b) 8973;c) 8379. . Caredintre urrnatoarele numerenaturaleestecel mai mic? a) 463257;b)436257; c) 4637s2; d) 436572. 2. incercuiegtelitera corespunzatoare rezultatului estimat,pe careil considericorectla urm5toaxsle operatii: 1459750+341109 r599s90*205179

a) 810000 b) 800000 c) 820000 a 26. 12 a) 400 b) 300 c) 500


5. CalcriLleazi:

a) 300000 b) 200000 c) 400000 r 984:5 a) 300 b) 100 c) 200

560 = + 197. 5 -1009


.28-84 2:6= 2 2 5 :5 +1 7

I lts.tz -1toz, z* +o1llotc) 15302

4. Afli

diferenta dintre produsul numerelor 8 5 9 i9 9 i

catul

numerelor 104si 4.

5. . Pentru a mdsura lungimea caietului, instrumentul cel mai potriyit este:a) ruleta; b) metrul de tamphrie; c) rigla. . Pentru a masura masa unei pastile folosesc: a) balanla; b) cdntarul elechonic: c) tAblilamarcata. . Pentru a maswa capacitateaunui ibric instrumentul cel mai potrivit este:a) gileata; b) pipeta; c) paharul.

6. Ordoneazi imaginilecereprezintd activititi din viatra cotidiarein

7. Observa cu atenlie desenul demaijos, apoicompleteazA tabelul cunumSrul corespunzitor plane: deforme

a) pehate

b) triunehiuri c) dreptunghiuri
16a,wn dp, co,wlaaa

;#{i
I1

Suficient

Bine

X'oarte blne

l2

o vanarta doui variante hei vadante estimare corectia estimare corectia tri estlmarca corectd doudrezultate rezultate a tutuor rezultatelor
a saubsauc

I4
1J

o oDeratre corccfi
o vada.nte corectd

I6 I1

a,bsauc dou6 operatii corecte doud variantecorecte

rezolvare corecti
trei vadante

doui activititi ordonate corect


o va antZi corcctd

trei activiteiiordonate rezolvare cotecti corect doue variante corecte rezolvare corecta

t Incercuie$te litera corespunzitoare dspunsului corect: . Carenumtrxa fost descompus pe cele irei baloane?

a) 6033; b) 6303; c) 6330 .

e9e
)))

(TdD
.

Careeslecel mai marenumAr par.

YY Y ttt

(-l"8oi) a1*'-)

a) b) c) Careestecel mai mic numaximpar:

a--4r )a?rsi\a-r45...-T-----/V
a)

b)

c)

l. Stabilegte corespondenta intrs fiecarenum6rscriscu cifre arabe, din primacoloand gi numdrulcorespunzitor, scrisou cifre romane dio a
douacoloand.

t6 30 400 24 1 01

CD
CI

x^7t/ tw xxt/
IC

^xx

DC

5. Sedaunumerele:
a:36 -25-lO3 -4 +3622

+3622 b =936:6+27 -29 Afld prin calcul valorile numerelora Ei b. Coloreazi caseta din dreptulrelalieiadevdrate: D a< b; Za> b; fla=b.

4. CompleteazA coresDunztrtor tabelul:


Relafia

Crlculul matematic

a) de4 ori mai maredecdt 20 b) cu 4 maiputin decat20


c) de 4 ori mai mic dec6t 20

d) cu 4 mai maredecat 20 5. Afl6 numdrul necunoscut:


a- 7 5 3 8 =7 0 O 5; 8000,6-a=4757: a.5=975 ; q+579=70003:' 896:a-4.

6. Inft-o gcoali Sunt inscri$i la diferite cercuri 360 copii.

din

i copii frecvente&zi cercul,,Pictoriidemaine"?

7. Ceori indicd ceasul dinimaginea alarurarA;


a) dupd o jumitate de ori

b) dupi un sfertdeor5: c) acum25 deminute d) acum3 ore.

n1a,en' de, azerlaze


---Cqlificativ Item --'--I1

Suficient
o variand corectA

Bine
doua variante corecte rel vanante coiecte

Foartebine
rezolvarecorect, rezolvarecorecti rezolvarc cotecte rezolvarecorecti rczolvare corectd rezolvarecorectd

t2
I]

doua variante 0orect9 valoarealui a saub a sa ubsaucsaud afld valoareaa hei Ilumele

I4
t :)

valoarea lui a saub cu mici erori


b,dsauas a u c aflii valoareaa pahu numele

16
17

doul puncte deplatr tri puacte din plan qi operal.iile 9i operaJiile coresDunzatoare corespunzatoare
a,b a,b,csaud

a,b,c,d

'..{b T"EKEhI
bvStetS0 uploadd

t. Alege unitateade mdsurbcorespunzetoare fiecdruia dintre vasele ilustrate maijos:

@
3. Coloreazi casetele din dreptul inshumentelor care ne ajuti sA cantefim:

E. Alege enun{urilecorecte: a) Corpurilecu densitate mai micd decata apeiplutesc; b) Toatemetalele suntcorpurisolide; c) Prin incilzire magnetiii$i pierd proprietAulemagnetice; d) Surselede lumind sunt corpuri careproduc ai imprdgtielumind.

4. Completeazb enunturile lacunare:


a).

de la bec fomeazi

un circuit electric.

b) . produsde electric

se aprinde, deoarece estestribdtut de curentul

a.re rolul de a produce gi menjine curentul electric intr-un circuit. 5. Rispunde la intrebiri: a) . Ce factor de mediu e influentat de infhligareafiecdrui brad?

b) . Caxesunt arrnelede apdrareale vietuitoarelor din urmetoarele imaeini?

c) Ce plante iubitoare de api cunogti.Emrmer5trei caracteristiciale acestota.

6. Scrietrei motivepentrucaretu crrzi cd s-aofilit plantadin imagine.

7, Stabileqte corespondenta dintre animale sl locul in care-gi duc viataiama. albina vizuinA wlpea SfuP veverila scorbur6 ursul galerii in pimdnt gandacii scoa4a copacilor

?&azprudz'carcz.ta,tp,
Calilicatir Ifem

s
I cennF din 3 1 verb

B
2 cerinte din 3 2 verbe 4 d in 5 2 d |n 3

FB 3 cerinte din 3
3 verbe

I1

t2
I3
14
l)

2-3 din5
I din 3

I6

l7 I8
I9

2din4 2-3 din 5 l din 3


ldin3 2dird4

3 din 4
4 d in 5 2 d in 3

3din3 4din4
5 d in 5

3din3 3din3
4dil]4

3din4

'!. Scrie numere sub fiecare imagine incep6ndcu 1, astfel incdt si demonstrezi ordineain caresedezvoltdo planib de porumb.

I
b) Organele de simJsunt:

I t

l, Completeazd enunlurile: a) Procesele esenjiale delntretinere a vielii sunt:

c) Dupi felul cum sehrinesc,animalele pot fi:

5. Marcheazi variantacorecti de rhspuns: a) Hranaplantelor verzi estepreparatade:

tr tulpina
frunze

L l raoacrna

b) Lupul este un animal: erbivor ! f camivor n omnivor c) Plantele elimini oxigen in aerprinprocesul de: inmullire I ! respiralie I hranire 4. Stabile$te careenunturi suntadevarate: a) Radacina preparA hrana planrei: b) Ciclul de dezvoltare la flutud cuprinde stadiile:ou, larvd,nimfi, adult;
c) Admalele camivoresehrdnesc cu plante. d) Perioadade viald a omului cuprinsEintre 14 qi 18anisenumegte adolescenli. 5, Rdspunde la intrebdri:

a) De ce seincdlze$te menerul metalical unui vasatuncic6ndeste puspe flacAra?

b) Ceseirrtdmpl5 cuun cubdeghealipusintr-unpahar cu ap6calde? Motiveazirdsounsul:

cildura?

c) Cind un vas cu alimenteestepus in frigider, ce corp cedeazi

d) Ce umexi poateaveaconsumulde alimentealterate?

6. Completeazd enunlurile lacunare: a) - C6ndun corp iqi schimbdpozi{ia fa{Ade un reper, spunemcAse , afld in _ fa{i de acel reper; b) 'Dace nu tqi schimbe poziliafatd je reperulalii comul estein

c) . Pamantul atrage colpurilecu o fo4i numit6:


7. Selecteazi,din lista de cuvinte, doar denumirile alimentelor care sepot altera: . lapte . caiet . bomboaae . juc5rie . ouA . came . fructe . farfurie

76a,undp'cowaaao
---\c{iffcativ -----Item I1 T2 Suficient recunoa$te primele doul etape asaubsauc a saubsauc

Bine
recunoa$te primele tler etaDe a,bs a u c

F'oartebine

I3 t4 I5 l6 I7

douddspunsu corecte

a sa u b sa u c
tlei elemente indicate corect

rczolrafe corect5 a,b,c a ,bsauc a,b,c doux enunturi corecte toate enlmturile corecte tlei dspunsui rezolvare corecte corectd a,b s a u c patru elemente toate elementele indicate corect indicate corect

1. Completeazd enunlurile lacunare: . Gridina esteun mediu . Pddurile de foioase sunt lormaledin: de om.

este un mediu acvatic.


. Delta esteun mediu natural format din deounerea la vdrsarea unei apecurg5toare. . Viala in peqteri este deteminati de factorii de mediu specifici: .Mdrile gi oceanele sunt:

gi intinderefoartemari. cu addncime L Traseazisige{i de la denumirea fiecirei vietruitoare la mediulde viali in care haie$te: balend mediulterestru r..ulpe cartita flufure pe$te cAine ramA
mediul aedan mediul subteran mediul acvatic

pentru 5. Traseazi sigeli inte vieluitoarc a formalaafuridehrdnire.


a)

il&$e
4. a) Incercuiegte litera corespunzitoare coloanei care conline cuvinte ce denumesc numai tesuNenaturale. b) Scrie cAteo caraateristicd a fiecAreiresuxse naturale:

c) Scriedenumirea unui produs detinutdin aceste resurse: apa lemnul cirbunii lemnul apa lemnul sticla petlolul pefolul cirbunii gazelenaturale plastice mase peholul cdrbunii gazelenaturale gazelenaturale minereuri minereuri cimentul SAIEA apa

5. RealizeazA corespondenla: . Resursd naturali de la suprafataPdmantului . Corp lichid, transparent, bun dizolvant . Resrusd naturalda subsolului . Nu au culoare,au miros caracteristic,ard fbr6 fum, nu lasdcenug6, dau cdldurdmare 6. Scriecdtedoudproduse careseoblin din: a) petrol: b) cdrbuni: c) lemn:

apa cirbuni gazenaturale lemnul

7. Formuleazd trei reguli de comportare a oarnenilor pentru proteiarea resurselor naturale.

76aruw do cozentaae'
-Nlilicativ -___.\ Item
I1 Srllicient Bine
f,'oarte bine

patru enunhrd
c1ncl corcspondente

t2
I3
I4 I5 I6

cinci enunturi
qase corespondente a. b s a u c a, b s a u c trei corespondenle a.b s a u c

saseenuntrrlr
$ap1e coresDondente

asaubsauc asaubsauc doud corespondente

A sa u b sa u c
un enunfcorect

a,b,c a.b.c paml coresDondente a.b.c

I1

dou5enunluricorecte re1 enunlun

Scrieden umlrca rwF


It
*,

g" Unegte denumirea st6rii de agregare cu fomele corespunzabare pe carele ia apain naturi.. . grindind . non . ploaie starcgrzoasa ' zdpadl . gheajA . vapon starc lichida . brumd

g. Numeroteaz d incep6ndcu l. casetele de sub ilustralii pennu a indicaetapele de dezvoltare: a)

ffi
!

I I
r

L-J

sug*n*{lg
r

r
*

4
ft

4. Stabile$te corespondenfa dintre denumirea fiecdrui simt si orgarul de simf corespunzator:

E
t*"1 Ei'"-.-l
F-'biI

@ @ @
@

5. Completeazi, in casete, denumirea pbtilor componente:

ytu

6. Bifeazacu ,,x" in caseta corespunzdtoare rdspunsului corect. a) De cepescuitul esteiiterzis in arumiteperioade aleanului? n Pentru cdatuncipeqtiidepun icrele. n Pentru a nu rdm6ne apelel6rbpegre. b) De ce in oraqesuntplantafi arbori pe marginea strdzilorpi in parcuri? n Pentm a fi mai frumoase gi a faceumbra. I Pentru a oxigenaaerul, pentru a menJine o temperatura mai placuta frumoasd. Sia le dao inliligare c) Ceac{iune a omuluilmbolniveqte mediulinconjuxetor? n Spdlarea maginilor in apar6urilor. n Strengerea resturilorqi a hdrtiilor dupdoricepopas in nature. 7. Stabilegte corespondenta dintre metoda de separare a gi amestecurilor substarlelor date.

tfitt *";l

apa+ lasole + Sare apA + baxe acecu gemehe dealuminiu + prafdec5rbruri alcool petol + apd

td*-r"dl
magnetizaxea cristalizarea

A6a'zswde owln,tp
-{{ificativ Item -----I1

Suficient
doud denumiri corecte

Bine

Foarte bine

rezolvarc corecte
qaple coresDondente a,b,c cinci corespondente a , b ,c a, b,c
c1nc1

I2

cinci corespondenle
a saubsauc trei corcspondenle a.bs a u c patu corespondente

t3
t4
t)

I6

t'1

a saubsauc a.bs a u c a saubsauc a,bs a u c hei corespondetrle patrucorespondenle

coiespondente

sb THff].I

uploaded !flStet50

Testede evaluare Limba si literatura romfl ni ............................ 3 Testede evaluare Matematici Testede evaluare $tiin(e ale naturii

30

63

11ililil[ ilil1