Sunteți pe pagina 1din 113

N4dddl i na Fl orea

Fl orenti na l oni td
G"),/*8"1^!-anftagta+e!,nn
iii
:ii::
iliilll
lrillli
: L: l i
i Kf f i H
,qf
iqad;:"t, [ry
.-
.
Booklet
N/edel i na Fl orea
Fl orenti na l on
Coruselul ortogromelor
-
exercitii de ortografie,
punctuoJie
gi
vocobulon
closo o II-o
@l Booklet
Bucuresti . 2013
str
THSE{
wloaded tv$tef30
sA
naeem
*sqo6rE),0T{.g^sol
E fireME
scfirD$Erc
oe
euoffirc
u 5-a dchlmbatl At eZ vezl. .
ofrfl
m@w
E
Mimi.estetare
supdratd.
Nu-qi
mai amrntegte
cand
sd foloseascd
punctul.
Ajut-o
s5 rdspunde
cerinlor
sitran;cri" u"riant"
*iriGl
Fol osi m punctul (.
):
a) la inceputul propoziliei;
b) la sfarsitul propozitieij
c) in interlorul propoziljei.
Punctul (
.
)
poate
exprima:
a)o
enumerare;
D) O Constatare;
c) o
pauzi
in vorbire.
A
Ajut-o pe
lvimi
se ordoneze
cuvintele
de maijos
in
propozttii,
apoj noteazd_le.
a)
pdcdlit,
vulpe,
fost, de,
ursul. a:
pregAte$te,
cu,
prajituri,
fructe,
bunica;
c) cules,
Andrei, pentru,
flori, l\4aria, gi,
mama,
au. lor:
d) elevilor, sunt,
ghiozdan,
caietele, in.
E
Sol este mai lenes azi. Scrie tu in locul lui semnele de
punctuatie
care lipsesc din
soatiile marcate:
a) loana s-a trezit devreme azi
I
La ora I
pleacd
spre
icoald | |
O a$teapte
o zi
srea
f-l
b) Frunzele ruginii acoperd
pemantul
!
Pds5rile se lndreapte spre
l6ri16
calde
Se apropie iarna
!
c) lvaria citeste o
povesb
f-l
Sora ei lucreaz6 la matematicd
!
laama lor
pregdtegte
o cind delicioas6
fl
d) Nepotii sunt bucuria bunicului
!
ochii i se inveselesc cdnd ii are alituri
I
ln
preajma
lor, inima luiimbdtrani bate cu mai multd
putere
I I
I
Sol doregte ca enunlurile de maijos si exprime o constatare. Se descurce oare?
li
poli
veni in ajutor...
a) Acum a sosit invingdtorul?
Catuselul orlooramelor - caiet de lucru
-
clasa a ll-a
b) Plecem
la gara?
c) Azorel
este
cel care latre?
d) Ainceput
emisjunea
ta
preferatd?
e) lvimi a rezolvat
toate problemele?
f) Sol mdnanca
morcovi?
Caruselul
ottogtanetot
-
caiel
de lucru
-
clasa
a n_a
ll
Mimi nu a
Stiut
sA rdspundi urmdtoarei cerinte.
Tu sigur vei
gti!
lncercuiegte rdspunsul corect.
Semnul intreberii ( ?
)
se scrie la sfargitul unei
propozitii in care:
o/
- E
w, , Jr dr d Lcvo!
b) se exprimA o
poruncd;
c) se cere o informatie.
E
Solare otemd
pentru
tine: vrea sA formulezi intrebarile
potrivite pentru
rdspunsurile
lui. Aratd-i cd egti istetl
Mihai locuieste in oragul Bra$ov
Vacanta aceasta am
petrecut-o
la bunic
Ghioceii inf loresc
primdvara.
Toamna este anotimoul meu oreferat.
Caruselul otlogftmelor - caiet de lucru
-
clasa a ll-a
E
Mimi nu
Stie
sii scrie. Ajut-o!
Deslulit,
lmpreund
urmdtoarele
intrebdri!
CumafostaniversarealuiTiberiu?
Decenuiliascultipdrintiiniciodatd?
Deundeaiimprumutataceastdcarteatatdetnreresantd?
!l
Sarcina
luisoleste
sd completeze
enunturile
de maijos
cu semnele
de
punctualie
potrivite.
Aceea$i
sarcind
o ai
li
tu. Sa veoem
cine
este mai bun...
La treabdr
")
I
rv"ta
E
care sunt fructete
tate preferate
f-l
L_j
cai sete
I l Daratetate
[l
I I
Eu prefer
struourii
| |
b)
L_J
ce faci
aici
I I
oaiete
I I
intreoa
mogneagut
!
L..]
incerc
se prind
pegtigorul
de aur
!
c)
!
Bunicute
I
incotro
se indreaptd
cocorii
f
Spre
lriri
mai
calce
!c;ci
iarna
est"
uproup"
I
Gi
Carusetut
otlogrametor
-
caiet de lucru
_
ctasa
a
_a
E
Sol doreste se ajungd la teatru, dar nu cunoagte drumul.
Propune-i un dialog
(de 4-5
obtina informatiile necesare.
randuri) care se-l ajute sd
@
N4imi te vrea in echipa ei!Ajut-o sd descopere urmdtoarele intrebdri.
o
aceasH, este, cui,
pdpu$d,
A
. devreme, de, unde, atat, vii, De
. vezut, muzeul, ati, Antipa, Ce, la
Caruselul ortogmnelot - caiet de lucru
-
clasa a ll-a
E
Urecheatul
nostru are o temd pentru
tine. Alcdtule$te propozitii
catresd exprime
cerintele
date
$i
folosegte
semnele de punitualL
a)
poruncAl
e) admiratie.
Gfi
Caruselul
onogranelor
- caiet de tuctu
_
clasa a ll-a
E
Intrd in competitie cu l\4imi! Se vedem cine termind
primul...
Va trebui sA continui
propozitiile,
tinand
cont de semnul exclamdrii.
a) Hai
b) Bune zi ua,
c) si nti
d) cat de
El
AratS-i lui Sol care sunt semnele de
punctuatie
cu care ar trebui sd completeze
propozitiile
urmdtoaf e:
a) Elevii clasei a ll-a
pleacd
in excursie
!
Cat sunt de fericiti
!
Doamna
inv4atoare le dd ultimele sfaturitnainte de urcarea in tren
L l
!
Aveli
grijd
cum urcati
f]
Fiecare sd se ageze la locul lui
E
b) La multi ani
I
lvaria
E
S, fii fericitd
E
c)
[
Ce ascunzi acolo
E
intreabe Paul
E
!
Cel maifrumos cadou
pentru
mama mea
f]
rdspunde Cecilia
f
I
Acesta este model ul l ui Mi mi :
. ZSpada este strSlucitoare.
. Cat de strSlucitoare este zapada!
Acum e randul tdu sd faci transformarile necesare.
a) Colega mea este isteatd.
b) Vgntul sufl6 cu
putere.
Caruselul oftogramelor
-
caiet de lucru - ctasa a lt-a
m
c) [/lunlii
Carpalj
sunt foarte
inalli.
p
Sol are o noud
solicjtare pentru
tine
propozr!,
excramative
."r"
"a
"onlina
Lllgi,ldoreste
sd alcdtuie$ti
a) citeste;
d)
$coala
voastrd
este foarte
deDarte.
c) bunl co;
d) zgomotosi.
E
Sol este tare necdjit. Nu
itie
ce respunsuri sA aleaga dintre
variantele de maijos. El crede cd toate variantele sunt corecte.
Tu ce crezi? Alege rdspunsurile corecte
9i
transcriele maijos.
Folosim doua
puncte ( :
):
a) la sfa$itul unui enunt;
b) inaintea vorbelor unei
persoane;
c) inaintea unei enumereri;
d) inaintea unei explicatii.
E
Nlimi doreste sA alcdtuiasce
propozitii
cu semnul doud
puncte,
folosind enumerArib
de mai
jos.
Ajut-o
gi
tu sd temine exerciliul urmdtor. Spor la treab6!
.
lalele, trandafiri, narcise
9i
gladiole;
.
stilou, creion, ndierd
Si
riglei
Caruselul oftoaranelu - caiet de lucru
-
clasa a ll-a
.
urs) leu,tigru
Si
girafd.
E
lyl:f_Yll :a
compreteze propozitiite
de maijos
cu semnele
de pundualre
corespunzetoare:
a) Mama
a cumpdrat
de la piatd
mere
tr
p"r"
I
gutui
9i
struguri
f
b) Sol o intreabe pe
Mimi
fl
Ce ore ai avut azi ta gcoatd
J
L__-l
La
scoale
am avut
urmdtoarele
ore
f]
matematicd
f,
douii
ore de
limba romane
9i
educalia
fizicd
!
c) Ana il intreabe pe
Costica
I
I
I
Unde ai fost
i n weekend
I
L l
Am fost ta bunici
E
Acolo
am vdzut
o muttime
de
pdsdri
I
rate
I
gasre
L__J
gai ni si porumbej
I I
1_1
roane
rnteresant
[/
A
Sol iti cere sd alcdtuiesti
trei
enuntun
despre
l\rimi, in care
s; folosegti
semnul
doua puncte.
E
tvtimi iti
propune
un test. Arata-i cd te descurci.
Rispunde la intreberile
puse
de ea folosind semnul
doud
puncte.
a) Care sunt sporturile tale
preferate?
b) Ce cdrli ai citit?
c) Care sunt
pove$tile
tale
preferate?
Sol are ca temd completarea enunturilor de maijos folosind cuvinte
potdvite,
dar
9i
semnele de
punctuatie
corespunzatoare. Oare se va descurca fdrd ajutorul tdu?
Tema lui este
9i
tema ta! Succes!
.
Mimi are ln
penar
multe rechizite
E
creioane
!
E
.
Sol culege urmatoarele fruoe
E
prune
E
.
lvlama taie urmAtoarele legume
E
ceapa
f]
eatuselul otbgnmelor - caiet de lucru - clasa a ll-a
2:!lje
de.h:coab
cd tinia de diatog
se scne ta inceputut
pjly!t!?,:
"1"
reld.ut
gi:
ilini
stie
ce nia de diabs
f:m:{,f*'
vorbiii
fiecarei persoane
care ia paie
llRealizeazd un diatog intre
SotSi i,4imroe
Sapre
enunluri.
Succes!
a
ylT^":,-:-".::"'3
""j.are
un exercitiu
din tema pentru
acasd.
Tema
ei este
si tema
ra! L;ompreteazd
spatiur
de maijos
cu reprica potrivitd,
foroshJiilJ[i;;:"'
a) Bunica i$i primeSte
nepotul
in case
Si_i
zice:
b) Tu i-ai strigat:
c) Cu
glasul
ei duios, mama a inceput
povestea:
ll
Sola
gters
semnele de
punctuatie
din
propoziliile
de maljos. Elvrea sd vadd dacA
stii
sd le folose$ti. Pune semnele de
punctuatie
care lipsesc
Ai
demonstreazd-i ca
e$ti mai bun decat el.
a) Andreiintrebd
I
I
Ale cui sunt culorile
!
I
nte tui costica
E
E $i
et unoe este
tr
I
n
ptecat
acasd
f
b) Autocarul
pleacd
din
gard
!
Mama spune
!
E
cdldtorie
placutd
E
Fetita raspunde
!
Mullumesc
E
Am sd mi intorc curAnd
tr
E
l,limi iti
propune
un test! Scrie 3 Tntrebdri
pentru
care sd formulezi rdspunsuri
fol osi nd l i ni a de di al oo.
Catuselut ottogramotor - caiet de tucru
-
ctasa a ILa
m
[l
Sol
9i
Mimi au vAzut
ca te descurcifoi
exercitiu.
spor ta treabat
rran"formeal:fiin;r|;dteme
aga ce
li-au
pregStit
un ultjm
Ex: lonel intreabe:
- Cine
esti?
Pegtele
respunde:
-
Sunt pesti$orul
fermecat.
a) Ana intfeabd:
- Cine
esti?
Costice
rdspundei
Modef
; - C,,i?e e$t/?
/"n treabd
lonet.
- Sunt pegtigorul
fermecat,
respunde pe$tele.
- Sunt colegul
tiu de bance.
b) Doamna
invdtiitoare
intreaba:
-
Cine este elevul
nou?
So n rispunde:
-
Eu sunt.
I
Sol are ca temd completarea urmatoarelor enunluri folosind cuvinte
potrivite.
Aiutd-l sd-si termine tema.
9ah.
b) -
_,
mergi la loc!
_ Si
Marcela au
participat
la competilia de
c) - Da, i-am
d) -Al o, ci ne
e)
-
Nu, rdspunde
f) in
penar,
A
Mimiare cursuride canto. Ea nu
poate
ajunge la curs
pend
nu-$i termin5 exercitiul
'inceput
la
9coal5.
Ajut-o sd scrie
vifgula sau cuvantul
,,Si"
acolo unde trebuie. Succesl
.
Copiii alearga_ sar
_merg_
sunt atenli la migc5rile
profesoru
lu i.
.
Primdvara rdsar
ghioceii_zambilele_ narcisele.
. Mama tata bunica buni cul merg l a operd.
.
Perele_merele_gutuile_
prunele
sunt fructele mele
preferate.
. lon_Matei_Andrei_ Costicd sunt cei mai buni
prieteni.
El
Sol nu
gtie
cand se folosegte virgula. AjutS-l si completeze cu
'A"
variantele
adevirate
$i
cu
,,F'vadantele
false.
Virgula se foloseqte:
a) i ntre cuvi ntel e unei enumerdri :_
b) dupe un sal ut;_
c) dupd cuvintele care afirma sau neag6 ceva, cand sunt urmate
de alte cuvinte;_
d) dupi o intrebafe;_
e)
pentru
a separa numele unei fiinte care este strigatd sau
cuvintele care arata o strigare;_
dupd un i ndemn;_
dupd o mi rare;_
inaintea cuvintelor
,,ia/'
ii
,,dar',
cu mentiunea sa nu
'intelesul
de
,,ial'
=
din nou sau,,dar"
=
cadou.-
Caruselul otTogramelor - caiet de lucru
-
clasa a ll-a
0
s)
n)
ai bd
6ia)
*
Transcrie
variantele
mrecte, impreune
cu Sol,
pe
spatiile
de
E
lilimi este triste.
Nu are cu cine sd se
Joace.
Sol este
ocupat cu
,,virgula". Are de alcdfuit
cate o
propozitie
pentru
fiecare variantd
de maijos.
Sarcina lui
este
9i
sircina
ta
de lucru.
Spor la treabd!
.
intr-o
enumerare:
@
Carusetut
ortoOranelor
-
caiet de tucru
-
dasa a 4
.
sd separe o explicatie;
.
dupi o afirmatiei
.
dupd o negalie;
.
sa separe 0 strigarei
.
inaintoa cuvantului
,,iar";
.
inaintea cuvantului
,,dar".
Carusetul ottoghmelor
-
caiet de lucru
-
clasa a tt-a
m
ll
So-leste
in fata
unuimagazin
cujucerii.
Ce propoziiii
exclamative
::1 :1 1l$:?.rpr"e?
tmasineaze_ti
ce esr in tocur
tui Sor
qi
scne
cet
pultn
patru propozitii
de acest
fel.
E
Ajut-o pe
[,4imi
sd termine
tema pentru
a
purea
pteca
cu
are o
pus
semnele
de
punctuatie
corespunzdtoare,
Tn
Sol la cumpirdturi.
tvimi
propoziliile
de mai
jos.
Lala
Si
Mimi
sunt bune prietene
Q
Ele merg impreund
la teatru f)
Zllele trecute
au v6zut
o
piesd
de teatru
foarte
jnteresantd
f)
Q
cand mai
mergem
ta teatru
C
Lala
O
Q
Uimi
Q
agteapte
sd se pund
in vanzare
biletele pentru
urmdtoarea piesd
e
Q
cat de frumos
a fost
C
Abia agtept
s6 vedem
si
alte
piese
de teatru
f)
E
Sol,a vdzut
c; te-ai
descurcat
foarte
btne la exercitille
de mai sus
sj
iti
propune
altut. Rdspunde
la intrebdrjte
de maijos,
astfer
incaisa
toroseltiffil;"
t"'
.
Ce ai m6ncat
azi ?
.
Care este mancarea ta
preferatd?
.
Care di ntre zi l el e sApt5mani i i ti
pl ac
cel mai mul t? Dece?
.
Ce fructe iti
plac?
.
Care sunt dulciurile tale
preferate?
Carusetul otlogrametor
- caiet de lucru - clasa a tle
@
E
SolsiMimiau
ca temd de explicat folosirea vjrguleiln
propozitiile
de maijos. Tema
lor este
gi
tema ta. Succes!
.
Mimi, tu nu mergi astezi ta film?
o
ln
pddure
trbiesc: urgi, lupi, veverile,
cerbi, c5prioare.
p
Vimi te roaga sd o ajuti. Completeazd propozitiile
urmdtoare
cu semnele
punctualie
corespunzetoare.
de
Bunica o strigii
pe
loana
I
E
toana
E
vino mai aproape
I
n
Ou
E
bunico
!
ce s-a intAmptat
!
I----
^
L__-l
ue apropte seara
L-l
ne
pregStim
sd
plecdm
spre cas5
[
L_l
Nu
L-l
Sd mai stdm
pulin
L]
te rog
E
L__j
Bine
L-l
Tncd zece minute
L l
@4uta-l
pe
Sol se conti nue enunfuri te
urmdtoare cu termenii
$i
semnele de
punctuatie potrivite.
a) Lunile de iarnd sunt
b) Vino
c) Tat6,
d) Cedile, caietele,
e) De unde ai
f) Stai
@
Carusetut otlosrametor
-
caiet de lucru
- ctasa a ll_a
[ 4ufo
pe
lvimi sd completeze propozitiile
cu semnele
de
punctuatie potrivite.
Transcrie
caligrafic propozitia
corecte. Succes!
.
Maine vom merge la
pescuit
I
.
cate
probteme
ai rezotvatf]
nnora
f]
.
L l
Treci l a tabta
| |endrei I I
Coloreazd unuldintre desenele
de maijos, iar lvimii$iva
da seama dacd
ti-a oEcut
sau nu exefcitiul!
Caruselul otTogramelor
-
caiet de lucru
-
clasa a
-a
m
p
Ai o noud
propunere
din
partea
lui Sol. Aratd-i
Si
de data aceasta cd te descurq!
OrdoneazS cuvintele pentru
a forma propozitii gi
folosegte semnele de
punctuatie
corespunzdtoare.
a) cu,
printi, plac,
Si,
copiilor, Povegtile, tuturor, printese;
b) este, recoltelor, Care, anotimpuli
lvaria, Se, de;
preferat,
ro9u, mele, sunt, alb, Culorilg.
griji,
tine,
al bastru,
g
Mimi a obosit. Pentru ultimul exercitiu al
l asd
pe
ti ne... Succesl Conti nua texrul
semnele de
punctuatie.
in fala ugii era bunica.
-
Sdrut mana, bunico!
acestui capitol te
urmetor, folosind
Caruselul ortogramelor
-
caiet de lucru
- clasa a
-a
II
s@lt
EtNliiRA friv
uumea
6uvEN@@Rr
Cine are
carte, are
parte I
[ 4uta-t
pe
Sol sd rezolve
urmetoarea
teme, ordonand corespunzdtor
cuvinrete
pentru
a obtine propozitii.
a) se, Primdvara, natura,
la, trozegte,
viate;
b) ascultS, doamna, pe,
Elevii,
o, lnvildtoare;
c) mere, cogul , sunt, nuci , buni ci i ,
i n,
pere, gi ;
d) i au, bune, El evi i , note, si l i tori , mereu.
@
Carusetul otlogramelor
-
cajet de lucru
- ctasa a ll-a
A
Mimi are chef de
joace
Si
vrea se i te aldturi. Ea ili
propune
urm;toarea sarcind:
alcAtuiegte doue
propoziliicare
sa inceapa cu acelagicuvant, apoi doue
propozitii
care sd se termine cu acelagi cwant
EMi mi
este supdratd.
umdtor AraEj cd tu
fiecare
propozitie.
Ainceput sd
plou5.
- Corina, de ce
plangi?
-
Ce
poveste
interesantd!
- Mihai, sd fiiatent la culoarea semaforului!
larna, ziua este mai mic5 dec6t noaDtea-
4
Sol doregte sa fii
prietenul
lui. Pentru asta va trebui sd treci urmetoarea
proba.
Formuleazd propozitiiin
care cuvadul
,,copad'sd
se afle:
a) la inceputul
propozitiei;
b) in interiorul
propozitiei;
c) la sfargitul
propoziliei.
Nu
Stie
cum sd rezolve exercitiul
gtii!
Scrie
pe
linia
punctate
ce exprimd
I
Catuselul odogtamelor
-
caiet de lucru
-
clasa a tl-a
E
Ajute-l pe
Sol sd alcdtuiasc6 propozitii
fotosindu-te
de imaginile
aldturate.
FFFF trI]r=
L_.Lr L]LJ@rIJLL-l
FF FI iEiEI ElT I:
ll.lrl ljl_l
lllf
Lrl:] L:ll
@
Completeaza
impreund
cu Mimi spaliite punctate
pentru
a obtine propozilii
complete.
.
Col ega . . . . . . . . . . . . . . .
r eci t d f r umos.
(a
cui ?)
. . . . . . . . pl ecdm
l a munt e.
(cand?)
.
Car t ea
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
est e a r oanet .
(care?)
..... putem
vedea
ani mal e sdl bati ce.
(unde?)
.
leri l-am vdzut
(pe
cine?)
.
El evul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a l uat
not a zece.
(care?)
@
Caruselut
ottoghmetot
- caiet
de lucru
- clasa a tt_a
II
Sol
gi
Mimi au fiecare cate o liste de cuvinte. Sarcina ta esle sd unesti cuvintete cu
acelaii sens din cele douA coloane.
Cuvintele lui Sol
Cuvintele lui Mimi
zepadA
pedure
ami c
VESEI
muncitor
izbandd
A
Mimi copiazd de
pe
table urmdtoarele
perechi
de cuvinte. Descoperi-le
pe
cele
care au sens asemdnator
Si
coloreazd steluta apropiatd.
duios - bland
fr
aoevar - minciund
fr
steas
-
drapel
It
capauit- incanabit
ft
catitate - defect
fr
silitor- sArguincios
fr
gustos
- deticios
ft
ofilii - veOted
ft
!
intr-un cog sunt cateva bile. Pe fiecare bile este scris cate un cuvant. Gdselte
cuvantul cu sens asemenator
pentru
fiecare dintre ele
Si
noteazd
perechea pe
liniile
punctate.
victorie
fericit
omat
codru
pneten
narntc
a
gPune,
Caruselul o,logramelor
- caiet de lucru
-
dasa a lfa
qrg1}
!l
Giisegte pentru
expresiile
de maijos
cuvinte cu sens asemdndtor:
Model :
a-gi aduce ami nte
=
a-si ami nti
p5rere
de rdu
punct
de vedere
tinere
de minte
a da de veste
a tua la rost
a se da de-a dura
E
Cerul este acoperit de nori.
pentru
aceste cuvinte,
altele,
noile cuvinte.
Pe fiecare
nor este trecut cate un cuvant.
Gaseste
cu inteles
asemenator apoi alcetuiegte propozilii
cu
@
ffi
M
ffi
@
@
/^l>"t
a
vtav
'\
\1,r,4-_)-.U
y'
cloban \
Caruselut ortogranetor
-
""pt
a. U"i
-iau
"
tt;
--- ------
El
Sol este inconjurat de cuvinte. Ajutel sd
geseasci perechite
cu.inteles asemdnator,
apoi scriele pe
spaliile
punctate.
@
@
@
@
@
@
@
@
@
mirat
?erlcol
Catuselul ortogratnelor
- caiet de lucru
-
clasa a
-a
m,
ll
Mimi e tare isteticd. Vrea sd ne arate ce se descurce indiferent de exercitiul
propus.
Ea are inlr-o parte
stelute, iarin alta norigori. Dacd une$tistelutele cu norigorii, vei
descoperi
perechi
de antonime.
El
Mimia gisit pe
bhoul lui Solcaietul pe
care acesta a scris
perechile
de cuvinte de
maijos, Descoperale
doar
pe
cele care sunt antonime
gi
completeazd in dreprur
perechii
cu A (pentru
adevarat)
Si
F
(pentru
fals). Succes!
)
urat
/
L-----^--\l
\incei a
.-\
) r eua
L------t!
ffi
ffi
Pustiu
-
Desert
_
Potolit - Calm
Corect
-
Incorect
Amurg - Rdserit
_
Alene
-
Gr5bit
Rugi ni u -Ari i mi u
_
l mens
-
l Vi c
larne
- Vard
Rdu
-.Frumos
Sol i tar
-
Si ngur_
Sus - Jos
Abstract
- Concrel
@
Carusetul ortognmelot
- cajet de luctu
- clasa a ll-a
ll
Sol vrea sd facd o scurte celStorie
9i
vrea sd ia cu el doar
perechile
de antonime.
..lmpacheteazd-i tu doar perechile
corecte.
scund - i nal t
iute
-
rapid
lat
*
ingust
i mens- uri ag
i ntunedc
- l umi na
fericire
- bucurie
I
Mimi a descoperit ce, dacd adaugd in fata cuvintetor grupuri
de litere, obtine
antonimele lor
9i
e convinsd ce o sd le descoperi
Si
tu. Mimiiti ureazd
,,Succes!',
hotdrat - nehoterat
fericit
-
atent -
avantaj -
acoperife
-
potrivit
-
competent -
nddejde -
obi gnui t -
Caruselul otlogramelor
- caiet cle tuctu
-
ctasa a lt-a
@
p
4ut-o
pe
Mimi sa descopee
antonimeE care s-au ascuns in cooac. Coloreaza
perechile
gdsite
cu diferite culori. Alciituieste
cinci
propozitii
cu antonime, la
aleoere.
@
Catusetul otlogramelor
- caiet de tucru
- clasa a ll4
Il
Mimi este fericitd, ea a reusit sa desluseasd tainele cuvintelor. Tu
poti
face acela9i
lucru? Ca s5-i dovede$fi ca eqti la felde bun ca
9i
ea, completeazd spatiile
punctate
cu acele cuvinte al ceror sens este asemdndto( dar
$i
diferit fatd de cele date
fricos
=
E
in careul de mai
jos
vei
gdsi
cuvinte cu inleles asemSnitor
pentru:
ordin, lnalt,
gingas,
inteligenti,
guraliv, inamic,
povatA,
limpede,
pufernlc Descopera-le
9i
incercuiestele.
prieten
mahnit
l ent
des
P D M F E
U c E
o
R P N T T
U o E D E E
B N S L N T
c L R o F z
R D U S M N o
E D S T E
T N T T
Caruselul ortogrcmelot -
caiet de luctu -
clasa a ha
m
El
Compleleaz5 propozitiile
de maijos,
fotosind
cuvinte
cu sens opus pentru
cele
subliniate.
.
Vacanl adevar dopet r eceml amar e, i ar peceade. . . , . . . . . . . . . . . . . . . .
l a munt e.
.
Aceastd
c5ma$d
este scumoa, pe
cand pal tonul este
...,...............
.
.
l \ 4ama
a
pl ecat
devr eme l a ser vi ci u,
i ar t at a mai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
l eri cerul
era i nnorat,
acum
i ns6 este......
.
Buni ca
mea
este foarte
darni ce, pe
cand a ta este .....,,.............,..
.
.
Doamna
i nvSl dtoare
ne aratd mereu
ce e
eqggtgi ce este .........,,....
i n v,atd.
I
A]cdtuiegte propozitii
ln care sd forose$ti
cuvinte
cu sens asemdndtor pentru:
sincer,
vicleand,
rdzboi,
decent.
ElAlcatuie$te
propozitii
in care
ln a i nte, asc u ltdtor, fru
n u sete,
sa folosegti
cuvinte
cusens opus pentruj
dulce,
@
Sol tg
propune
doud imagini. Pe baza lor vei alcdtui
propozitii.
Fiecare
propozitie
trebuie sd contind cuvinte cu sens oous.
I-k4
E
N4imi are ca temd de completat tabelul de maijos cu cateva cuvinte
potrjvite.
Tema
ei este
Oi
tema tal Succesl
t
3,#;ff:r:l
",
*arizeze
antonime,
foto
sind
,in", ,,ne,.
pr i ceput =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
succes
=
deci s
=
limitat
=
educat
=
pedepsit =
E
Mimiare
de colorat
sinonimul
cuvantului
dat cu galben,
iar antonimul
cuvantulur
cu
albastru.
Tema
ei este
Si
tema
tra! Succesl
O
a
O
a"
PACE
\
O
rr'
LUpTA
\
O
ffi
O
M
O
cuyl)
o
O
O
ffi
O
(M
@
Caruselut
ottogramelor
-
caiet de lucru
_
ctasa
a ll_a
/r'
glLlTOR
\
III
mEmEE
"n"mluEeare
h\roTeiAE
DE
nOrueuneA
Ca eA intdln
competi ti e,
trcbui e
eee i l i terel e
termecale,
E
Mimi este incantatA de foaia
pe
care a
gasit-o pe
biroul lui Sol. ii
plac
foarte mult propozitiile
de
pe
foaie. Din
greseale,
ea a versal
paharul
cu apa
chiar
pe
aceastd foaie. Acum, are de transcris
urmdtoarele
propozilii pe
randurile de mai
jos,
astfel incat Sol sa nu-$i dea seama de isprava ei.
Ajut-o sa le transcrie caligraflc.
a) Mi mi merge l a ci nema.
b) Ea este tare incantati de filmul De care il vizioneazd.
c) Mimi
Si
Sol sunt cei mai buni
prieteni.
Etttimi
iti multumeite
pentru
ajutorul acordat, insd te roagd se subliniezi, in
propozitiile
de la exercitiul anterior, cuvinlele alcafuite din douA sunete cu verde
gi
pe
cele din trei sunete cu albastru. SDor la lucru!
@
Caruselul ottosranelor - caiet de lucru
- ctasa a lt-a
E
a) Numdrd toale crlvintele atcetuite din doud sunete, din cete trei
propozitii.
Cate
cuvinte ai
qesit?
b) Numerd toate cuvintele alcituite din treisunete.
Cate ai oesit?
E
Sol are de scris cinci cuvinte alcatuite numai
din 6 litere.
Tu ce crezi, se va descurca oare? IntE in competilie
cu
Sol
gi
arat6-i cd tu termini
primulacest
exercitiu-
Succes!
E
Alcdtuiegle
cate o
propozitie
cu fiecare cuva
scris de tine la exerciliul antorior.
Dace alcetuiesti
corect toate cele cinci
propozilii,
vi fi respldtit de cdtre Sol cu
urmdtorul exercitiu.
Oare ce le astapte?
Caruseh-tl ottogramelor
- caiet de lucfu
-
clasa a
-a
litera F
E
Solte dspldtegte
pentru
munca ta
$ite
invitd sd desenezi cate un obiect care incepe cu:
U
Mimi, fiind curioasd din fire, vrea sd dezlege taina sunetelor
gi
a literelor Ajut-o sri
precizeze
numdrul sunetelor
9i
al literelor pentru
fiecare cuvant.
Model: ceape
-
5 liiere
Si
4 sunete
a) chi tard
-.....
l j tere
9i
..... sunete
Gheorghe- ..... l i tere
Si
..... sunete
genunchi
-..... l i tere
9i
..... sunete
ghete
-..... l i tere
gi
..... sunete
b) i nghetatd -..... l i tere
Si
..... sunete
ghi ocel
-..... l i tere
9i
..... sunete
ci nema
-.....
l i tere
gi
..... sunete
ci uperci - ..... l i tere gi
..... sunete
Ceci l i a
-
..... l i tere
$i
..... sunete
c)
ghi ozdan
-.....
l i tere
gi
..... sunete
ghi ci tori
- ..... l i tere
gi
..... sunete
ghi veci
-
..... l i tere
Si
..... sunete
rachetd -..... l i tere
Si
..... sunete
gheata
-..... l i tere
Si
..... sunete
E
Acum e randul tiiul Completeazi tabelul urmator
9i
arate-le ci
Si
tu te descuro ta
fel de bine. Succes!
litera M
Caruselul otTogrcmelor
-
caiet tle lucru
- claaa a
-a
E
Ajutdl pe
Sol se transcrie caligrafic
propozitiile
de maijos, apoi si sublinieze cu o
linie vocalele
9i
cu doue linii consoanele.
.
Ana este elevi in clasa a ll-a.
. Doamna invdtitoare
.
Stoluri
E
Sol iti mullumegte
pentru
ajutorul acordat! Te roagd sd mai arunci o ultimd
pnvtre
asupra
propozitiilor
de mai sus
9i
sd completezi inimioarele corespunzdtor
cedntelor date:
a) cuvinte alcdtuite din
gase
sunete b) cuvinte alcdtuite din cinci sunete
strige catalogul.
de
pesdri pleacd
in
lirile
calde.
1.
2.
3.
Caruselul ottogfamelor
- caiet de lucru
-
clasa a ll-a
E
Mimi este necdjitAl
Confunda
vocalete
cu consoanete
Si
invers. De aceea, ea a
amestecat,
fdrd se vrea, ljterele
in diagrama Oe mil
;os.
Scrie vocalele
Sl
consoanete pe
care le recunogtiin
aceastd diagramd.
Succes!
Vocale:
b
s
x
r
u
P
j
n
n I
e
a
o m k
z
Consoane:
!f
Sol, fiind foarte
ambitios, vrea
sd dezlege
Si
et taina sunetelor. Ajut5j
se
precizeze
numdrul consoanelor gi
al vocalelor pentru
fiecare
cuvanl
Modeli
carte
-
2 vocale
9i
3 consoane
masule
-
Costicd
-
alfabet
abecedar
-
guma
..... vocate
st
..... consoane
..... vocate gt
..... consoane
..... vocal e
Si
..... consoane
..... vocal e gi
..... consoane
..... vocal e gi
..... consoane
@
Carusetul ottogramelor
-
cajet de luctu
_
ctasa
a lba
E
Acum e randul u! Completeaze tabelul urmdtor
gi
aratd-le ca
$i
tu te descurci la
fel de bine.
ceaun
ctncl
ciocolaE
trunchi
dreptunghi
Gherghi na
acesta
ureche
chi bri t
ghi ndd
cenu9ru
E
Mi mi a compl etat exempl ul de mai
j os
cu ci nci cuvi nte
pentru
schema datd.
Completeazd
gi
tu schemele date cu cinci cuvinte
pentru
ficare. Succesl
Exempl u:c+v
+
c
+
v masa, mare, mi re
.
c+c+v+c
.
v+c+v+c
. c+v+c+v+c
Caruselul otTogtamelot
-
caiet de tucru
-
ctasa a l!-a
m,
E
fulimi este tare uitucE in ultima vreme!
Nu mai stie
Iiterele alfabetului.
Scrie toate literele
mari
-ale
alfabetului, pe
r6ndurile
de maijos, pentru
a o ajuta
pe
l \4i mi sd
si
l e reami nteasci .
E
Sol are nevoie
de tine! i9i da seama
cd Mimi nu
Si-a
reamintit in intreoime
atfaOetut.
Te roagd sa scrii literele mici ate atfabetului p"
b"Orrl.
J" ,"ii""]i""""J
@
Caruselut ottogramelot
- caiet de lucru
_
clasa a lt_a
I
Mimi are de ordonat, alfabetic, toate cuvintele de maijos. lncearcd
gi
tu acera$l
lucru, aratandu-i cA
ti-ai
reamintit tot alfabetut.
a ma$ini
t mobile
r magazn
I mi l i tar
r material
I mi nune
t mure
I l vi mi
E
l,,limi il ajute
pe
Sol se transcrie numele de
persoane
de mai
jos,
in ordinea
alfabeticd. Ca sd termine exerciliul, Sol are nevoie
9i
de ajutorul teu. Spor la treabd!
r
Ana
r
Radu
rAndra r
Costicd
r
Matei
r
Cistina
r
Andrei r
lulia
r
Sam
r
Ramona
r
Caruselul otlogramglor
- caiet de lucru
-
clasa a -a
E
Sole nedumerit!Tot privegte
norisorii din
jurut
tui
9i
nu
Stie
ce si face. Aratd_icum
se rezolve acest exercitiu, formand
trei enunturi cu ajutorul cuvintelor din nonson.
Succesl
El
Sol nu este convins ce te descurci. De aceea,
fti
dd o
noud sarcind.
Ordoneaze
alfabetic cuvintele
din a
doua
propozilie
pe
care aiscris-o la exercitiul anterior.
/^Y>r-\
/
c.i.litiei\
,(Y>r'tw
( ningea\
\t-rJ-.tJJ
?->-r^t
1ocaf t e.
\r2,A )!
y'
5ot \
/-r-\-/
/a un al+abeie
f:!n
\'<-'--.-t
---,
ll tuti,ot '\
ffi
@
fr}
ffi
@
Caruselut ottognmelor
-
caiet de hrcru
- ctasa a II-a
lI
Sol vrea sA o ajute
pe
Mimi la teme inse el mai are de terminat un exercitiu. Tema
lui este
9i
tema tal Taie cuvantul despdrtit
gre$it
in silabe:
. Mi-mi .
Sol
.
co-pil .
man-ca-re . id-e-e .
fiin-la .
do-rin-td
Mim-i S-ol cop-il man{ar-e i-de-e fi-in{e dof-in-td
.
mo-che-td .
bi-cicle-td
.
ie-pur-e
mo-chet-d bi-ci-cle-td ie-pu-re
.
cioar-d
.
vul-pe
cioa-rd vuipe
.
ce-tel
.
sticle
c-dtel sti-cld
.
cas-a
. pa-rd
ca-s5
par-e
.
co-pac
cop-ac
.
car-te
ca-rte
.
bir-ou
bi-rou
. via-15 .
so-are
vi-atd soa-re
E
Sol este foarte necdjit. Tocmai
Si-a
stricat bicicteta. Mimi fl ajuti
pe
Sol se-gi repare
bicicleta in schimbul rezolvdrii urmatorului exercitiu. A
procedat
Mimi corect?
OrdoneazS silabele de maijos pentru
a forma cuvinte. Scrie cuvintele obtinute in
casetele aldturate. Succesl
ghe,
ta,
i n, td
e, b,, l i , td
Gher, na,
ghi
cio, la, t;, co ce, ni, cio,toa,re
ti,
po, pro,
zi, e
le, vi, te, zor
Catuselut odognnelor
-
caiet cle lucru
-
clasa a ll-a
m
' -r"""
L J
socotegte
rdspunde
anotimpurile
caret
!l
Sot
9i
Mimi s-au gandit
si se ia la intrecere:
Cine gdsegte
cele mai multe
cuvinle, duDd
numirul
de silabe? Intr6
Situ
in competitie
cu
eil De exemple de cuvinte formate
dintr_o
silabe,
doue, trei sau patru
silabe.
Completeazd
tabelulde
maijos
cu exemplele
date de tine. Succes!
gerghef
citeste
lucreazd
negncios
calculator
stiiou
El
Reugind se termine
exercitiul antedor,
Sol se apuca
de exercitiul
urmdtor El are de
scris, in cdsutele
de maijos, numdrul
sitabelor iecerui
cuve;t. Ajutdl s6 termine
9i
acest exercitiu.
Spor la lucru!
a$teptare
alb6strui
E
E
tl
E
E
T
invala
fl
veverild
fl
"reion
I
T
I
E
E
I
@
Caruselul onogramelor
- caiet de luctu
_
clasa a ll_a
p
Sllabele de mai
jos
s-au amestecat. Mimi se intreabe:
"Oare
din ce cuvinte
fac
parte
aceste silabe?". Poti sA-i respunzi? Ajut-o sd formeze cuvinte cu ajutorul
silabelor amestecate. Scrie cuvintele obtinute in chenarul din dreapta. Succes!
|
ioa
| 7;1 ltoam I
,s"^1 f"--l
-
t "; l , -
l ' ; l - l dl
o)
EE
fd-
l nol
U4
E
E
Mimi este tare nedumeritd
in legdturA cu exerciliul de maijos Nu
$tie
ce are de
fdcut. Ajut-o sd despartd cuvintele
in silabe Spor la lucru!
cogul el
invetdtor
panou
profesor
ogl i ndi
eoucalor
coprl
director
coprrl
fiinte
elev
elegant
elevii
rochie
gimnastica
vesti
aerobic
pantaloni
matematica
umbrela
succes
oter
romana
oaie
Caruselul ottogmmelor
-
caiet de lucru
-
clasa a ll-a
E
Mimi are ca temd
de subliniat
cu verde
cuvintele
in care se afle grupurile
de sunete
.,ea' ,
.,i a . ..i e' . Tema
ei este gi
tema
tal Succes!
I Al i na
r l al ea
riepure
f Mircea
:;::?:"''
lii#:
. iarbd
.
acadea
. ,.i
:
: l:"lll
-
. iarne . b^.r.. : P!,
. iepuroaica
ll
soi tJ indeamna
",irJi'"-i.ir.
oe ranourire
lT?nai
;o",
"ruint"rJ
Lllrinr"t"
r"
exe.rcitiur
anterior
lncercuregte
iu veroe grupurire
de ritere identificate
in cuvinrere
scnse.
spor ta treabd!
va descurca
singurd?
Ajulo
sd in""r",,i""lj
"r"ini"i"";;';fi"..j'iffiil';:
sunete' ea",
,,j a", ,,i e' , di n tabel ul
de mai j os.
ciocanitoarea
Caruselul
ortogramelor
-
caiet de lucru
_
clasa
a
_a
E
Mimi ii multume$te lui Sol
pentru
incurajiri
9i
e dispuse sa invete lucruri noi de la
orietenul
sdu. De data aceasta are de completat spaliile libere cu acele cuvinte
potrivite
din dreapta
paginii. invate
9i
tu alaturi de ea! Spor la treabA!
ffi
in
""""
.........,............. sunt multe flori
este una dintre florile mele
preferate,
ffi
&
&
Sti l oul e
pl i n
cu
9i
. . . . . . . . . . , . . . . . . . . , . . , au f ost l a
!l
Sol vrea sd o ajute
pe
Mimi sd termine mai repede
exercitiile de la temd. Ajutd-i
9i
tu se desparta ln silabe
cuvintele de maijos
gi
s6lncercuiascd
cu verde
grupurile
de sunete
,,ea", ,,ia", ,,ie".
+
ral6
- {
emolie
--
I
Anigoara
--
*
iesire
-
-
Q
ierbos
-
{
Mircea
- Q
iertare
-
I
tal ea
- +
i erarhi e -
*
educatie
-
E
Mimi a
gdsit notitele lui Sol. unele cuvinte sunt scrise
gresit. Ea l-a identificat
pe
primul.
Continu6 tu se tai cuvintele scrise
gre$it,
.
Ea /\merge l a teatru i mpreune cu buni ci i .
.
Andra i a
/ ea un sti l ou de Ia magazi n.
. leri/ Eri a fost o zifrumoase.
. Floarea/ Floaria llincdi este ofiliti.
. l edul / Edul Mi runei are doua l uni .
teatru
Mircea
cernealA
mea
Laleaua
lleana
Caruselul otTogrcmelot - caiel de lucru
-
clasa a ll'a
U
3::X
randut
tiiu! Atcdruie$te
cate o
propoztlie
cu fiecare
cuvant
de mar.,os.
.
iepuroaicd
ElMimi
s-a incurcat
in urmdtoarele
cuvinte.
Nu maistie
care sunt
corecte
sicare nu.
Taie cuvintele
scrise gre$it,
astfel incat
sa le
po"ta
O"rfuSiii
ff.l_il
'
E
Ca rusel ul ortogramelor
leu/
Eu erarfr/ ie/am
la
ora
de
Stiinte.
Ele/ lele ierau/
erau
la
@
ll
Sol a invitalo pe
Mimi sd
joace
urmetoruljoc.
Mimi are de subtiniat grupurile
de
sunete
,,oa
",
,,ua",
'u5"
din cuvintele
scrise pe
jnimioarele
de mai
;os.
inti,i
9i
tu in
jocul
lor! Subliniaze grupurile
de sunete descoperite
in interiorul
cuvinteloiaflate
pe
inimioare.
Succes!
E
Mi mi i ti propune
sd al egi
anterior
9i
sa alcituiesti
cinci cuvinte de la exercitjul
cu ele
propozitii.
Caruselul ottogramelor
-
cajet de lucru
- clasa a t!-a
El
Mimi este trist6! Sol nu a vrut sA o ia la antrenamentul de volei.
$i-ar
fi dorit
mult sd meargd
Si
ea, dar Sol a ldsalo cu un scop acasd, lrimi are de ap
cuvintele ce contin
grupurile
de sunete,,oa",
,,ua", ,,u6".
Ea trebuie sA
gaseascA,
in
careul de maijos,
Sase
cuvinte cafe conlin
grupurile
de sunete mentionate md
sus. Sarcina ei este
gi
sarcina ta. Coloreazd fiecare cuvant
gAsit
cu o culoare
diferitS. Soor la treabd!
.
Transcrie cuvintele
gdsit.
E
Ajutd-l
pe
Sol se incercuiasca varianta corectd!
ll- i---------=) l-n---------_-..-
l_.1
N/uard
-lvoard
I Ll
Roue- Rod
I I I
Soare
-
Suare
I
-
-
q----------cJ
I I - - - - - - - _- \ | l -
- - - - - - - - - \
lf
$aua-
gaoa
I l_J
Boabe-Buabe
I I I
Coardd- Cuardd
I
a_____=__El
c L o R E
Y S o E X
B N o P T E
D o N
o c
L N E c
@
Caruselul ottognmetor
-
caiet do lucru
- clasa a lt-a
E
Lui Solau inceput
si-i
ptac6
exercitiite
de la limba romani.
Acum s_a
gandit
sa_!i
propuna
$i tie
un exercitiu pe
care l_a incercat
Si
el. Completeazd
n-origonr cu
grupurile
de sunete: oa, ua. uA.
,/'>^*,
"r-l
\
y'
no-
t-',
y'perdea-\ \-<J-,-r-/L)
\-,1\,t
-<-l_,/./J
.
Transcri e cuvi ntel e obl tnute.
@
Mi mi a scri s dupd di ctare o seri e de cuvi nte.
pentru
ca nu e si gure care sunt
variantele
corecte, te roagd pe
tine sa taicuvintele
scrise
gregit.
ied - ed
oal a - ual i
floare - fluare
.('-r-->-J-\
y' sc
l ; \
\-<t-r,,/,,
l b be\
\-<J--,r-,/',
suare
- soare
iepure
- epure
femeie
- femee
agazi - a$eazd
inleale
- inqald
geapcd
*
Sapcd
aran)eaza
- aranjazd
infdtiseazd
-
inJetigazd
afiseaze
- afigazd
Caruselul ortogmmetot
- caiet de tuctu
-
ctasa a tla
m,
E
Sol
i i
Mi mi au ca temd de weekend, careul de mai j os. Gdseste
Fi tu,
i n careul dat,
cel
putin patru
cuvinte
,,ascunse"
ce au in alc5tuirea lor grupurile
de sunete
,,iau',
,,eau".
Alcdtuie9te
propozitii
cu cele
patru
cuvinte
gisite.
Coloreazd fiecare cuvani
gisit
cu o culoare diferitd. Mult succes!
o R B E U tvl E
c D c E U N
t\,1 P N G E U
E N E U X IV
P R M R S
z o U T E
o L
o c
E o U N T N T
@
Carusetul otlogrcmelot
- caiet de lucru
- clasa a ll-a
E
Mi mi
9i
Sol au i e$i t l a
pi i mbare
i n
parcul
di n fata bl ocutui . Mi mi
$i -a
ami nti t cd mai
are un exercitiu de terminat din tema
pentru
maine. Ajut-o sd incercuiascd cuventul
scris corect. Succes!
E
Acum este
Si
randul teul Desparte in
scrise corect de la exercitiul anterior.
silabe cuvintele
Spor la lucrul
A
Mi mi are o di l eme. De$i aude acel easi sunete, nu
gti e
cu ce
grupuri
trebui e sA
completeze corect. O
potiajub
se iasd din impas? Completeazd cuvintele de ma'
jos
cu
,,iau"
sau
,,eau":
+
vorb
+
cit_
.i plut_
+
pescu
+
ci ugul _
+
indo_
+
incep
_
sosieau
l soseau)
fAciau
lhaeau
doreau
doriau
roeau
roiau
*eau
?r,iau
Ci Li au
Citeau
mergeau
mergiau
+
invatr
Caruselul otTogramelof
- caiet de lucru
-
clasa a ll-a
E
Mimi a ficut din nou o boacendl
De aceastd datd a vErsat pe
caietul lui Sol un
pahar
cu lapte. Pe caiet, acesta a scris o serie de cuvinte.
Acum trebuie sd refac,
lista de cuvinte separand
cuvintele
scrise cu
,,iau',
de cele scrise
cu
,eau,,.
Tema tul
este
9i
tema tal
Cuvinte scrise
cu iau
.
Coloreazi
unul dintre desenele
de
placut
sau nu exerciliull
Cuvinte scrise cu eau
mai
jos,
iar Sol igi va da seama dacd
ti_a
5 o I e au, lrei au, d or e au,
inmuiau,
duceau, roiau,
voiau,
foiau, grAiau,
mAngAi
au,
veneau,
eeweau,
fereau
@
Carusolut
oftogramelor
-
cajet de luctu
_
ctasa a lt_a
I
Mi mi are o di l emi . Dei i aude acel a$i sunet, nu
gti e
cu ce l i terd trebui e sd
completeze corect. O
poti
ajuta sd iase din impas? CompleteazA cuvintele de mai
jos
cu
,,1'
sau
,,4":
A
Mimi a luat de
pe
biroul lui Sol o foaie
pe
care acesta a scris o serie de cuvinte. Din
gregealafoaia
s-a rupt iarMimii-a dat-o uneicolege de clasi sd incerce sa o lipeascS.
Refd tu lista de cuvinte separand cuvintele scrise cu
,,1'de
cele scrise cu
,,4".
+
ur_ t
.l
_nt_mplare
*
c_ine
+
z_nA
il.
c_mp
ii
v_rfuri
ii
_nceput
*
mdn_ncd
+
tar_td
+
r_nduri .l
c_ntec
+
dobor_
+
var_
i
par_
+ _mpodobit
Cuvinte scrise cu i Cuvinte scdse cu a
inceL
?ement,
cempie, romAn,
horefi
,ifiei,imrfi
et enit,
iftib ob o cft
,
e ernbet e, in cui ar,,
pArAu, RomAnia, st AncA,
cenlec,incepe
Caruselul ottogramelor - caiet de lucru - clasa a ll-a
ft
Vimi
gia
notat gre$it
tema de la tabld. Unete cuvinte sunt scrise gregit,
altete
corect. Ea l-a gdsit pe primul
corect.
Continud sd incercuiegti
cuvinteie
scnse
corect.
!l
Sol i9i doregte
sd ajungd un scriitor renumit. Mimj i-a dat o serie de cuvinte cu care
sd alcetuhscd
cate o
propozitie.
incearcd
sd i te aliituri lui Sol
Si
alcetuie$te
propozitiiin
care sA folosegti urmdtoarele
cuvinte.
.
invata
vinzAtor
vAnzdtnr inaini.r-
enainl.e
cuvenl
cu/ini
dobori
doborA
?o5omorl
r
int6i
.
cobori
Sfu
C"ru""tul o,togometor
-
caiet de lucru
- clasa a
-a
E
Sol se descurcd de minune cu sarcinile pe
care i le
Completeaze
propozitiile,
folosind cuvintele
potrivite
Am cumpdrat de la
piatd
o
Tara
noastra se numegte
Noi suntem
.
Vara mufte
dd Mimi.E randul teu acum!
din chenare:
@@
C*- ) @
@@
.
Toate au un
avem multe teme.
.
Laor aS orele la
gcoaE.
@@)
@
Hlimi nu e convinsd ci te descurci. De aceea,
ti
dd
gitie
o sarcind. Descoperd
greselile,
apoi scrie corect
propozitiile
date. Succes!
.
ana mAninc, o enghetate.
o MiniAncepe sd cinte.
.
so/ esfe Posomolt
.
ciinele Menince
piine.
Caruselul orlogramelor
-
caiet de lucru
- clasa a ll-a
E
Sol are nevoie de ajutorul tdu. Desparte
in silabe urmdtoarele
cuvinte care connn
lile.a,,x" : examen, excursie, Alexandra,
Xe nia, expeditie, Ruxandra.
B
Joacd-te impreuna
cu Sol. Subliniazi
cu rogu cuvintele in care
,,x,,
se cite$te
'cs-
gi
cu verde
pe
cele in care
,,x',
se citegte
'gz
.
expunere
.
exerciliu
.
comptex
.
examen
.
oxidant
.
expeditie
o
exemple
.
exact
g
Ajut-o pe
Mimi sd scrie
gase
cuvinte rn care aoare litera ..x,'.
@
Carusetul oftognmelor
-
caiet de luctu
- clasa a ll-a
E
Vrei sd intri in echipa lui Mimi? Pentru a i te alStura, trebuie sd rezolvi urmdtoarea
temd. Alcatuieste propozilii
folosind cuvintele
date: fix, text, Axinte,
pix,
box,
exemplu.
El
Scrie
litu
aleturi de Mimi
Sase
nume care sd
conti nA l i tera,,x".
Carusolul ottogramelor
- caiet de |ucru
- clasa a
-a
E
Ajutdl
pe
Sol sd completeze spatiile punctate.
folosind
cuvinte Tn care apare litera
,,x".
.
Mada ci te$te un .....,........,......
foarte i nteresant.
.
Sdpt i mana vi i t oar e
pl eci i m
i n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
La or a . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . .
sd f i t i i n f at a t eahul ui !
.
M6i ne avem . . . . . . . . . . . . . , . . . . . l a mat emat i ci .
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
cant d l a
pi an.
.
Rezol vati acest ...,.........,,..
cu mare atenti el
.
Nu ui t a! se . . . . . . . . . . . . . . . . . .
bi l et ul l
.
Acest concur s a f ost cagt i gat de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El
Mimi este tare nedumerit5.
Nu
gtje
sd rezolve urmdtorul exerciliu. Tu o
poti
ajuta,
punand
in ordine literele pentru
a obtine cuvinte,
.
e, x, o, r , x
o
e, m,
p,
u, x, l , e
.
e,
P,
o, x, i , e, z,
I , i
.
r , a, n, u, x, d, a, R
.
e, g, e, n, t , u, e
.
x, o, f , n, a, x, o
E
Mimi are o temd
pentru
tine
Sj
iti cere sd dai
urmdtoarele exemple:
a) trei cuvinte cu
,,x"
la sfar$it:
b) trei cuvinte cu
,x"
la inceput:
@
Carusetul ortogramelor
- caiet de luctu
- clasa a ll-a
E
Ajutal
pe
Sol se completeze spatiile
punctate
cu litera care lipse$te.
.
Sol
$i
Mi mi au i ...pachetat toate cadouri l e.
.
Pe ca...pi e au i nfl ori t maci i .
.
lvlaria s-a l...brecat intr-o rochie rogie
.
Azi am i nvdtat tabl a i ...pd4i ri i .
. Andrei merge l a
Scoal d
i ...preune cu col egul sdu.
I
Mimiili
propune
o tistA de cuvinte. Subliniaze]e
pe
cele scrise
corect, apoi alcdtuie9te
propozitii
cu ele-
.
Pompi l i u / Ponpi l i u
.
bonboane / bomboane
.
cunpAr / cumpAr
.
umpl utura / unpl utura
.
si npati c / si mpati c
.
ambal aj / anbal aj
Catuselul ortogrametor
- caiet de /ucru
- c/asa a //-a
m
p
Sol,are o temi
pentru
tine
$j
iti cere s6 dai cate trei exemple de cuvinte care sa
conti nd grupuri l e
de l i tere
,,mb"
9i ,,mp
.
E
Mimi este necejitd. Nu se descurca
cu
rezolvarea
exercitiului
urmdtor.
Tu o
poti
ajuta
g5sind
cuvinte potrivite,
respectand
modelul dat.
Model: pachet
+
a impacheta
.
Boboc +
.
Par t e +. . . . . . . . . . . . .
.
Barcd +
.
Per eche +
. . . . . . . . .
.
Bol d +. . . . . . . . . . . . . .
Ef
Joac6--te
aldturi de Sol formand propozilii
care sd contind cuvintele
urmAtoare:
tinp, impottiva,
sinplu, a impinge,
anbitios,
a conplet;.
Caus@tut otlogranetor
- ui"t a" u"i
-
"tulrZ
ti
E
Sd vedem cine este mai bun! Pentru a-l invinge pe
Sol trebuie se dai cat mai multe
exemple de cuvinte care contin
grupurile
de litere
,,mb" Si ,,mp".
U
Ajut-o
pe
Mimi se completeze spatiile
punctate,
folosind
cuvi nte i n care apar
grupuri l e
de l i tere
,,mb"
gi
,,mp"
.
.
Pe f i ul . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . , l l chema Pr asl 6a.
.
La
gcoal d
i nvdl dm mu| t e. . . . , . , . . , . , . . , . . . . st r di ne.
.
Personaj ul negati v era un .......,.,.,,.,,, fi oros.
. Li zuca se
pl i mbd pr i n
. . . . . . . . . . . . . . . . . . , , . . . .
. El evi i vor al cetui o despre toamnd.
.
Buni cul st at ea l a . , . . , . , . . , . . . . . . . sal cemul ui .
.
Sol a desenat un cerc, un
pdtrat gi
un
.
, . , , . . . . . . . . . . . . . . . . . a sosi t l a l ocul acci dent ul ui .
Coloreazd unuldintre desenele de maijos, iar lvimiigiva da seama dacd
ti-a
pldcut
sau nu exerci ti ul !
Caruselul ortogramelor
-
caiet de tuctu
- ctasa a t!-a
m
lf
Tema pe
care Mimi
ti-o
propune
este una foarte
simpld.
AratS-i ce egti istet! Subtiniazd
variantete
corecte, apoi alcdtuieste propozitji
cu ele.
. picioare
/
piceoare
.
ciate i ceata
o
ci ai / ceai
. pace
/
pacie
.
cercei / ciercei
ElAute-l
pe
Solsegdseasca
cat mai multe exemple
de cuvinte
care contin grupurjte
de litere
,,ce",
"ci".
!
Sol nu vrea sd facd temele
li
te roagd sdl
ajuti. Completeazd tu in locul lui
propozitiile
cu
grupul potrivit
de cuvinte.
.
Pi si ......l e al eargA
Sori ......i i
.
. Ari......ul era ascuns in tufig.
.
......ne l ocui egte ai ......?
. ......obanul a scos oitele h
pascut
E
Intrd in competitie cu Mimi! c5sege cat mai multe cuvinte, de doud silabe, care se
conlini
grupurile
de litere,,ce",
"ci".
E
Vrei sd fii
prietenul
lui Sol? Pentru asta trebuie se treci o
probd.
Alcetuiegte
propo/lii
folosind urmdtoarele cuvinte:
. narcisa
.
ciuperci
.
coace
Catuseu oftogramelor
- caiet de lucru
-
clasa a ll-a
.
ceasornic
.
toarce
ll
Mimi
9i
Sol au chef dejoacd
Siiti
propun
cateva ghicitori.
Arati_le cA egfi istetl
El nu e un
ghem pufos,
Este ca un glob
tepos
Daci tu il iei de
jos.
El este
Trece toatd noaptea-n
zbor
Ca un mandru cdletor
E un bec strdlucitor,
Cine-i acest zbur5tor?
El este un
Toat6 ziua-s pe
cdrare
9i
sunt foarte muncitoare.
Despre
cine-i vorba oare?
Domnitd
cu
pStdrie
Ba alb6, ba cafenie,
E dulce sau otrdvitoare
Despre
cine-i vorba oare?
GR
Carusetut
otiogranetor
- caiet de tucru
- ctasa a
-a
I
Tema
pe
care Mimi
ti-o
propune
este una foarte
simple. AratS-i cd egti istet! Subliniazi varjantele
corecte, apoi alcdtuiegte propozitii
cu ele
. giantd
/
geante
. geam
/
gtam
.
Georgi ana / Gi orgi ana
.
mi ngi e / mi nge
o gem
/
gi em
E
Ajutdl pe
Sol si
geseasci
cat mai multe exemple de cuvinte care contin
grupurile
de litere
'9e",
"gi"
E
Sol este necdjit.
Mimi a terminat
deja acest exercitiu
Si
se
joacd
cu prietenii.
Ajutd-t
se compteteze
spatiite
punctate
cu
grupurile
de litere
,,ge,', ,gi',,
pentru
a
pulea
merge la
gcoald.
.
. . . . na sej oacS
cu mi n. . . . a.
.
Acest ....am a fost spart de ....1u .
.
Pe scend va urca un ma....ci an
.
.
Buni ca ....ani nei a fecut ....m
de catse.
E
Intr5 in competitie
cu l\/limi! ciisegte
cat mai mutte cuvinte,
contini grupurile
de litere,,ge,',
,,gi".
de dou5 silabe, care se
E
Intrd in echipa
lui Mimi cd voi
. girafi
lui Soll Alcituiegte propozitii
folosind cuvintele
de maijos
ii
arati_i
sunteti mai buni .
@
Carusetul
ottogrcmelot
- caiet de lucru
-
clasa a
_a
. strange
.
Gi gel
!
Mimi
9i
Sot au chef de
joacd
9i
iti
propun
cateva
ghicitori Aratdle cA egti istet!
Are
gatul foarte-nalt
$i
picioare
atat de lungi,
Ca nici scara nu-li ajunge
Dace vrei la ea s-ajungi.
Ea est e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
Vine iarna diminealA
Sd sculpteze florl de
gheata.
Est e . . . . , . . . . . . . . . . . , . . .
.
Candef ot bal eai ci ,
9i
l a handbal o arunci ,
E balonul fermecat,
De toata lumea
jucat.
Est e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
-#h
caruselu! oftogrcmelor - caiet de lucru "
clasa a tl'a
m
lf
Sol i1i
propune
o temd foarte simpla-
Arata-i ce te descurci!
Subliniazd variantele
corecte, apoialdtuiegte propozitii
cu ele.
.
chiam6 / cheamd
.
ureche / urechie
.
ochi el ari / ochel ari
.
muchi e
/ muche
. perechie
/
pereche
E
Autdl
pe
Sol sA
gdseasca
cat mai multe exemple
de cuvinte in care grupurile
de
litere
,,che', ,,chi" se afld:
.
la inceputul
cuventului
Gil
Carusetut onogramelor
-
caiel de tucru
- clasa a ll_a
.
in interiorul cuvantului
.
la sfargitul cuvantului
E
N,limj este necdjitE. Vrea sd mearga la
joacA,
dar trebuie si rezolve urmirorul
exercitiu. Tema ei este
gi
a ta! Completeazd spatiile
punctate
cu
grupurile
de litere
' che",,,chi ".
.
l\4ama il ure......azd
De fiul neascultdtor
.
Mai ne vi ne i n vi zi t5 un......u1 meu.
.
Coguri l e sunt
pl i ne
cu ci or......ni de strugufi .
.
Andrei are o noui ra......td de teni s.
4
Sol este foarte tdst! Nu are cu cine sA se
joace.
Mimi este ocupat5 cu rezolvarea
exercitiului urmitor. Ea are de alcdtuit cate o
propozitie
cu fiecare dintre cuvinrete
de maijos. Sarcina ei este
gi
sarcina ta de lucru. Spor la treabd!
r chenar
r Chiriac
r chi tdi t
Catuselul ortogrcmelor
-
caiet de luctu
- ctasa a tl-a
qR
r tichet
r ocne$te
p
4ut-o
pe
lvimi sd realizeze
corespondenta
intre
cele doui coloane.
I
I
I
I
I
I
hocheistul
aufle
vestejit
sughi te
blanzi
coloratd
r cheild
r trunchi
r Costache
I ochl
r rochitd
r Chirita
ll
Mimi
9i
Sot
1i
propun
doud ghicitori.
Aratd-te
cd esti istetl
Sunt doi friitjori pe
lume,
Ce te-ajutii
sa vezi bine.
Ghi ci , ce sunt?
Sunt
Sus
pe
nasul l ui buni cul ,
Stau doud mandre
ocheane.
Despre cine-i vorba
oare?
Ei sunt
@
Carusetul ortogramelor
- caiel de lucru
-
ctasa a ll-a
!
Mimi are o listd de cuvinte. Ajut-o sA le
gdseascd pe
cele scrise corect. Subliniaza-le,
apoi alcdtuieste
propozitii
cu ele.
. privighetoare
/
privighietoare
o ghi emui t
/
ghemui t
. gherghef/ ghierghief
o ghetute
/
ghietute
. unghe / unghi e
A
Sol are ca temd
cu
grupul potrivit
La treab5l
l t . . . . an
comoletarea urmetoarelor cuvinte
de litere. Tema lui este
$i
tema ta.
An....l utd
un. . . . ut e
t r i un. . . .
. . . . r l andd
. . . . mot oc
Caruselul ortognmelot
-
caiet de tuctu
-
ctasa a ha
m
E
Aut-o
pe
Mimisd gaseasce
c6t maimufie exemDte
de cuvinte in carc
grupurile
de litere,ghe",
"ghi"
se
afle:
.
la inceputul
cuvantului
!l
Sol este suparat. Vrea sa mearge la
ioace,
dar inainte trebuie
si rezolve urmdtorul
exerctltu.
tema tut este
$i
a ta! Alcetuie$te
cate o
propozitie
cu fiecare
Otntre
cuvintele
de maijos.
Spor la treabe!
r inghite
interiorul
r ghiozdane
r inghetati
@
Caruselut
ottogrcnetot
- caiet de fucru
-
ctasa a lt_a
r
privighetoarea
r Gherasim
E
Ajut-o
pe
lrimi se
geseasce perechea polrivitd
cuvintelor din
r
gnem
I vegheaze
t inghetat
.
ghiduse
r
ghetule
!
ghirlande
@
Acum sA ne distrdm! Si vedem cine
ghi ce$te pri mul .
Tu, Sol sau Mi mi ?
Succes!
Clopolel fermecat,
De sub zdpadd
plecat,
Vine sA anunte in
lard
Ca miroase-a
primavard!
Cine este oare ?
Est e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
prima
coloane.
r
pamentul
I strdlucitoare
I curate
r Achim
r
pufos
r fetita
Caruselul ottogramelor
-
caiet de luctu
-
clasa a ll-a
llAjutel
pe
Sol sii despartd in silabe urmetoarete
grupurile
de litere invdtate.
. poj and
. . . . . . . . . . . . . , .
.
ci r eadd . . . . . . . . . . . . . .
. pescuiau
.
ni nsoar e. . . . . . . . . . . . .
.
f emei e . . . . . . . . . . . . . . .
.
i nghesui al e
. pt ut eau
. . . . . . . , . . . . . .
. gregeald
.
ctul amaua
o geamgi u
cuvi nte, apoi sd subl i ni eze
E
Mimi doregte sa dezlege talna sunetelor
Si
a literelof. De aceea, are nevoie de
aJutorut teu. impreund puteli
completa
urmatorul tabel:
ceasorntc
9l i tere
8 sunete
4 vocale
5 consoane
orchestrd
ciobdnai
Cecilia
exemporal
Inctns
El
Sola amestecat
urmdtoarele
silabe.Aut6-lsd
le ordoneze, apoiformeazd propozitii
folosind cuvintele oblinute.
-'
t' ' l
E
I t ul I l r el
trd
I
ze?
|
@
Causetul
ortogramelor
-
caiet de luctu
- clasa a ll-a
I
T---t
t a I
l ual
")
fcil
E
tulimi a scris dupa dictare urmdloarele cuvinte, dar le-a
gregit.
li
poti
da tu varianta
|
-i-t
l *l
@
E
E
@
@
corectd? Subliniaz-ol
aseaze I ataze
am luat / am loat
impreune / inpreuni
ctas / ceas
doborat / doborit
cunpdrdtor / cumpa6tor
rochie / roche
ghiete
/
ghete
impiedicat / inpiedicat
pluaie
/
ploaie
Catuselul ottqmmetor
-
caiet de lucru
-
clasa a tl-a
m
El
Sol trebuie
sd
gaseasce
patru
nume care contin litera
,,x' ,
apoi sd alcAtuiasce
propozitii
cu ele. Tema lui este
9i
tema ta. Succes!
@
Mimi i1i
propune
sd vA
jucali
impreuni.
Regutib
joculuisunt
urm6toarete:
scrje tn
nori$ori cuvinte care contin grupurile
de litere
,ce'7
"ci",
in stelute cuvinte
care conlin
grupurile
,,iauY,eau", iarin inimioare
cuvinte care contin litera..a,,.
@
Catuselul
ortogramelor
-
c.aiet
de lucru
-
ctasa a lt_a
f,l
Sol are o noud sarcind
pentru
tine. Scrie cae
palru
cuvinte care sd respecte fiecare
dintre cerintele urmdtoare:
.
ultima literi sd fie consoana
-s"
.
ultima litere se fie vocala..a"
.
in interiorul cuvantului sA apare
grupul
de litere
"ge"
B 4ut-o
pe
[.4imi sd alcituiascd
patru propozitii
in care sd
foloseascd cuvinte care contin
grupurile
de litere
"oa"
9i ,iau".
Caruselul ortogramelor
- caiet de lucru
-
clasa a ll-a
m)
p
Sol are ca teme completarea
cuvintelor din
enunturile
date cu unul dintre grupurile
de litere
invdtate. Aceeagi temd o ai
$i
tu. La treabe!
a) Copiii se
pregetesc
sa i....odobeascd
bradul cu
....rl ande
col orate.
b) Pl oa.... nu a i n....tat sA curgd toata n....ptea.
c) T....mna se recolteaza ..-.realele
d) E....pa noastre a obtinut victor.... in me....utde
e) Andreia
co....letat corect t....te propozitiile.
f) ....ni onul i -a i ....i edi cat
sd aj unge ta tmp.
ten.
E
ln Orum spfe.$coala,
Sol
gi
Mimi au
g6sit
urmeloarele
cuvinte scrise pe
o foaie:
perdea,
sclipitoare, tambulina,
circule,
bimetrist. Sarcina ta este sa alcetuiegti
propozitii
cu ele.
[l
Acum, dupd ce v-alijucat'impreund
cu titerete,
Sol
$i
Mimi au o
ghicitoare
pentru
tine.
Florilordin poienita
Pregdtiti-ve
de baie,
Cici indate cerul cerne
Pi cdturi l e
de ................ !
m
Carusotut otlogtametor
- caiet de lucru
-
clasa a ttiL
IV*"*.rymffiyumam
intr-un/
7rftr-o
ainlPol
dintr-un
gals-a
oaulg-an
imi, cobori
se kioci cu
mi ne?
''l.eaiu9ise
dezlegtaina
ofiognmelor,
E
Mimi.este tare nedumeritd.
Nu
gtie
sd-Sifacd tema pentru
c6 nu a fost atenta la
ScoalS.
Ajufo sd completeze
corect enunturile
cu aiutorul cuvintetor
Oin Oieapta
pagi ni i .
ffi
Se
""rle
'"""
atrnci cand se
poate-
cu elsau
I
f,Faf
ffi
s" scri"
--
atunci cand nu se
poate
intocui
cu
I @
saurui.
I F,I
p
Mimi a inleres
exercitiur
anterior
cu ajutorur tiu. Acum este fericita.
ga
trrcorl-re
sa
incercuiascd
cu verde forma corectd
a cuvintelor
,,sa,,
$i ,s-a,
din enrntrrif"
O" ,"i
E
Mimieste
afari. Ea sejoacd impreund
cu
prietena
sa. Soleste incd la teme. Etare
9: :"ryl1il
"11!rrite
de mai
jos
cu forma potrivita
"
.uuint"t,
,,i";
iilr_"_,
Ajura-t
pe
sol sa-Si termine
exercitiul pentru
a
putea
se se
joace
gi
el cu lr,iimi.
jos.
Tema
ei este
gl
tema ta. Spor la lucrul
a) Mama
s-a / sa dus la
piald
se cumpere multe
fructe gi
legume.
b) Mama s-a / sa este tandre.
c) Rochia s.a / sa este frumoasa.
d) Rochia s-a / sa rupt din cauza lrinei.
e) Ea s.a / sa plimbat prin parcul
inflorit.
0
Ea s-a / sa murderit pe
uniforma
s.a / sa.
g)
Andra 6-a / sa
pierdut
de mama s.a / sa.
o
Mi mi
lntors
de la mare.
Sol
$i
sora
_-
au
primit
in dar multe cdrti.
Cartea
are multe desene,
Pipu$a
-_
este foarte frumoasd.
Sol
dus in vizitd la bunici.
Mimi
supdrat pe
Sol.
.
Foaia
_-
desprins din carte.
.
Ana
_-
plimbat
prin parc
doud ore.
Caruselul
ottogrcnelor
- caiet de tuctu
_
ctasa a tFa
E
Azi, Mimi a lipsit de la
$coald.
Ea are ca temi de inlocuit cuvintele
,,lui"
Si
,,ei"
cu
,,sa".
Oare se va descurca? Dd-io mand de ajutorSi rezolvd impreund cu ea aceste
exercitii. Succes!
.
Soleste incantat de caftea lui.
.
Mimi a
plecat
la
gcoalS
impreund cu
prietena g.
.
Bunica
et
gdte9te
extraordinar
o
Prietena
14
are toate temele efectuate corect.
El
Mimi este tare mandrd!Ainvelat cand sd foloseasca corect
cuvintele
,sa" 9i ,,s-a".
A venit
9i
randul teu! Transforma
propoziliile
de maijos dupd modelul dat. Spor la lucru!
Model :
.
Sol se suodra
pe
Mi mi .
. Sol s-a superat
pe
l\.4imi.
a) l,4ama se duce la teatru.
b) Sol
sqigagji
cu Mimi.
c) Mi mi se
pl i mbd
pdn pddure.
d) Andra se oendeste la rezolvarea
problemei.
Caruselul ortogramelor
-
caiet do lucnt
- clasa a ll-a
E
Sol
Si
lvjmi sunt Ia
gcoate.
Sot este necejit
pentru
ci nu a reusit
sa termine exercitiul de la tabli. El a dmas f6rd
Dauza. Mimi
incearcd si-l ajute si rezolve mai repede exerctiui de maijos,
transformand
enunturile date, dupe model:
Model:
Azi
le
Mimi se cear6 cu Sol
Mimis-a certat cu Sol
Mimi se vede cu Sol.
Azi: a)
lei: a)
Azi :6)
Iei :b)
Elevul se suoard pe profesor.
Azli c) Directorul
se uita in catalog.
l e: cl
Azr d) Mama se uitii la film.
leri: d)
AzL e)
leri: e)
Mimi se distreaza la circ.
'l
Sol te
provoaci
la o
cuvintelor din norigori.
probe!
Rezofue
exerciliul formend enunturi
cu aiutorul
Scde cel
pulin
doua enunturi.
f f i 6f f i f f i f f i
@@f f i 6,
Caruselul ottognmelor
-
caiet de lucru
- clasa a tta
E
njuta-t
pe
Sol se completeze corect enunturile
pagi ni i .
cu aiutorul cuvintelor din dreaota
f",_l
F-
r',",l
FMI
F;a,tpl
6fra
W
Se scrie
'sau"
atunci cand fl
putem
ffi
se scrie
,,s-au"
atunci cend ll
putem
inlocui cu
,,ori"
sau atunci cand dupA
,,s""
urmeazd un
arata o
B
Sola lnleles exercitiul anteriorcu ajutorult6u. Acum este fericit. El are de incercufi,
cu verde, forma corectd a cuvintelor
,,sau" Si
"s-au"
din enunturile de maijos. Tema
lui este si tema ta. Soor la lucru!
N4imi nu
gtie
dacd trebuie se citeascd s-au / sau se scfie
exercitiul
pe
care il are ca temd.
lvlimi
Si
Sol s.au / sau lntalnit la concursul de matematice.
Cine canta la vioard, Sol s-au / sau [.4imi?
ln livadd s.au / sau strgns zece lezi de
gutui.
Elevii s-au / sau hotdrat sd meargd la opere.
Mi mi
prefere
merel e s,au / sau al unel e.
Mimi
$i
Sol s.au / sau intalnit cu doamna invdtdtoare.
Mimi
gi
Sol s.au / sau cunoscut acum
Sapte
ani.
E
Sol este afar5. El se
joacd
impreune cu
prietenul
sdu. lvimi este incd la teme. Are
de completat enunturile de maijos cu forma
potrivite
a cuvintelor
,,sau" Si ,s-au".
Ajut-o
pe
Mimi s5-Si termine exercitiul
pentru
a
putea
si se
joace
cu Sol.
.
Mi mi Qi Sol
.
Vrei alune
intors din excursie.
.
Andra
giAna plimbat prin
statiunea Venus.
strans multe teme
pentru
weekendl
a)
D)
ol
f)
s)
n.l
arahi de?
Costicd
Si
Matei_
plictisit
de
jocul primit.
.
Sol mdnanca morcovi mere?
. l vi mi mi nancd al une_ghi nde?
Caruselul ortogrcmelor
- caiet de lucru - clasa a ll-a
4
Azi, Sol a lipsit de ta gcoald:
Et are ca temd de inlocuit cuvantut
,,od,, cu
,,sau,,.
Oare
se va descurca? Dd-i o mand de ajutorgi rezolvd impreund
cu Sol acest exerci[iu-
succes!
o
Mimi este incantatd
de alune ori de mere?
.
Mimi a
plecat
la
Scoala
ori la tenis?
.
Bunica getegte
ort cite$te?
.
Sol nu se
poate
hotAri dacd si mdnance morcovi
orivazd.
E
Sol este tare mandru!
gtie
cand sd fotoseasci
corect cuvintele
,,sau"
9i
,,s-au'. Acum e randul tAu! Transformd propozilijle
de
mai j os dupd model ul
dat. Spor l a tucrul
Model :
o
Sol
Si
Mi mi se
suodri
pe
mama.
.
Sol
gi
Mimi s-au suodrat
pe
mama.
a) lvama
Si
tata se duc la opereti.
b) Andrei
Si
Sara
jeAqi
tenis de masd.
c) lvlmi
Si
Sol se
plimbd prin pedure.
d) Andra
$i
Radu se oandesc la rezolvarea problemei.
m
Caruselul ottogtanelor
- caiet de tucru
-
clasa a ll_a
E
Mimi are doud mingii. Pe aceste mingii sunt scrise cuvintele
'intr-o"
$i
,intr-un".
Sarcina ta este se le folosesti, ajutand-o
pe
l\.4imi se completeze
propozitiile
de mai
jos.
Succes!
. . . . . . . . . . . . . . sear a, i nai nt edecul caf e, buni cai - aci t i t Mar i ei opovest ecuzmei .
.
Andrei
gi -a pus
.............
pahar
l apte, i ar i n cel Sl al t, suc de
portocal e.
.
El evi i cl asei a l l -a vor
pl eca
.....,...... excursi e l a munte,
.
Sol vi ne spre
$coal d topdi nd
..............pi ci or.
E
Soltrebuie sd
gdseascd
cincicuvinte cu care sd completeze coloanele de maiJos.
Pentru a termina mai repede, are nevoie de ajutorul tdu.
/,
intr-un(1
\
E
Mimi a
gdsit
imprdgtiate,
pe
caietul siu, urmdtoarele cuvinte. Sarcina ei este sa le
ordoneze in
propozitii.
incearc6
9i
tu acelagi lucru!
Carusetut ottogrametot
-
caiet de tuctu
- clasa a tl-a
@
@@.-@.-_-
q--@
Q9
q"",
Qstan)
@
4
Sol este foarte mahnit.
limba romand. Ajutd-l
'intr-o"
sau'intr-un".
Mimi este deja la
joac6.
sa termi ne
mai repede,
El inse trebuie
sd rezolve tema la
completand
spatiile punctate
cu
. . . . . . . . . . . . . m| a9t i n4
. . . . . . . . . . . . . cast an
autobuz
cuvent
iarnd
. . . . . . . . . . . . . vacanF
. . , , . . , . . , . . ,
v' oPd- uv mecl
E
Cine este mai rapid, tu sau tvlmi?
Alciituieste
doud
propozilii
in care s6 folosegll
cuvantul
,,intr-o"
Fi
doua propozitiiin
care sd folosegti
cuvantul
,,intr_un,,9i arata_i
lui l\4imi cd e$ti foarte istet. Succesl
@
Catusetul onogramelor
- cajet de lucru
- clasa a ll_a
E
Mimi are ca temd continuarea urmetoarelor
propozilii.
Tema ei este
Sitema
ta. La
treab6!
.
Cocorul a zburat i ntr-un ..............,...........
.
Sol a
gesi t
i ntr-o...
.
El evi i au i ntrat l ntr-o ..,..,..,,..,..................
.
Andrei si l onut s-au i ntal ni t i ntr-un ...........
.
Mari a era i mbrecate i ntr-un ,,,.,".,,.,,.,".....
.
Toli stdteau lntr-o .
Transcrie
pe
randuril de maijos
propoziliile
obtinute.
.
Dacd aitranscris corect, acum te
potidistra
colorandu-i
pe
Mimi
9i
pe
Sol.
Caruselu! ottogramelot
-
calet de /ucru
-
c/asa a /!a
qm
E
Mimi trebure
s5
geseascd
pentru
fiecare coroana
o ristS de cinci
cuvinte care sa se
potriveascd
celor date. Tema
ei este
$i
tema ta.
I
dintro
(-
\
/
aintr-un
(-
\
Ef
Sol este iar nec4it.
Mimi a terminat
deja tema la timba romand
si
a fuqit la
ioaca.
AjutS-tsd scrie tema,
comptetand
spaliite punctate
cu,,dintr_ott
il
;j;;:,j;..
tutig
cutie
ourap
enunt
poveste
i magi ne
tabel
gregeald
E
Cu ajutorul tdu, Mimi va
Sti
sd rezotve
exercitiul
propozitille
de mai
jos.
urmator.
Completati
impreund
.
Sol a luat dintr-un
Papagalii
au zburat djntr-o
Ploaia
a inceput
dintr-o
Ceea ce
povestegti
tu este
dintr-un
Magicianul
a scos dintr-o
.
Doamna
invdldtoare
ne
privea
dintr_un
@
Caruselut
ortogrcmelot
-
caiet de lucru
- clasa a ll_a
E
Cuvi ntel e di n cai etul l ui Sol s-au
pi erdut
unel e de al tel e. Tu l e
poti
reuni i n
propozitii?
Hai se vedeml
@@@EFt u' r ' - ; l F; w, qUg|
F;"nl
tr
F"'r,{
Fl
p-"r.;-l
@ @
@
FA;q Fi-.il]
M tr
F;,,,a|
@ tr
vEca
@ El @
p-h,t'",;l
E Sol a invdtat se scrie corect cuvintele
,,dintr-o"
9i ,dintr-un".
Acum e randul t5u
sd-i areti cd
$tii
sd le folose$ti. AlcAtuie9te
propozilii
care si contind aceste doue
cuvi nte,
porni nd
de l a i magi ni l e date.
Catuselul ottogramelor
-
caiet de lucru
-
clasa a ll-a
@
Mimiare
o
provocare
pentru
tine. cororeaze
cu arbastru
norigoriiin
care cuvintere
,,dintr-o"
Si ,,dintr-un'sunt scrjse corect gi
cu verde pe
cei in care et"
"uni
lcri""
gresit.
rf--->-r-l .f-Y->-r-,,
(.dintr-unioc
\ ldintr-uncasut\
.Cr->-r',t /a/->'f\
y'dintro
greqeale\
(
.dintro
cugce
-\
\*4\-/-L/=-/1r'
..r->-r--t /tr"."i;\
y'dintr-opovesre\
\J'J''L/'--/L-/
4-^--"-/-/J)
zar->-r-'l
rf-r->-:,--.1 1
dint
rnp"r""
\
(
.
dintr-o
dat e
\
v.-4<-.r--l'-l/
:-<-<--1'-.<-z)
ffip
caruselut
ottogramelot
_
caiet de lucru
_
clasa a ll_a
II Sol
9i
Mimi se iau la intrecere. intrece-te
Si
tu cu ei ta
urmdtorul exercitiu, lncercuind forma
corectd a
cuvintelor,,sa" gi
's-a"
din urmdtoarele enunturi:
.
Sol sa / s-a dus cu Mimi in
parc.
.
El s.a / sa i mpi edi cat de o
pi atra.
.
Sora s-a / sa, Ana, s.a / sa dus cu Sol la teatru.
.
Sol a fost foafte bucuros de ideea s.a / sa.
E Sol igi
"pune
o
poveste
despre Mimi, dar
,,a
mancat" cuvintele
,,sa,'
$i
,,s-a,'
din
textul de maijos. Ajutdl sd completeze corect enunturile urmdtoare:
i ntr-o toamni , o vevefi td ......
pi erdut
de
fami l i a ...... . Veveri l a ...... speri at vdzandu-se
singurd
9ia
inceput sd
plang5
cu lacrimiamare.
Sol a zerifo
Si
...... apropiat de ea. A vdzut cd
este ranitd
gitristd.
El i-a vindecat rana cu trusa
...... magi ca. Veveri ta ...... mi nunat de trusa
medicale a lui Sol
Si
i-a multumit
pentru
fapta
.
Col oreazd unul di ntre desenel e de mai j os,
plecut
sau nu
povestea
despre Mimil
iar Sol i9i va da seama daca
ti-a
Caruselul ortogramelor
- caiet de lucru
-
clasa a II4
El Sol are de trecut
un obstacol!
Nu se descurcd
s6 inlocuiascd
,ori".
Ajutdl
se fteacd
$j
peste
acest exercitju
cu bine. Spor la
.
Mimi a cumpdrat
o carte
Saq
un dictionar?
cuvantul
,,sau"
cu
Iucru!
.
Sol mdnancd
lau
se
joac6?
.
Mimi bea lapte
SeU
ceai?
.
Solse descurcd
S!
se fncurcd?
.
Mimi
'il
ajute
Saq
fl ceartd?
E
y::l-1s]:
l"::,'ll.
Sol.a certafo pentru
cd i-a umbtat iar pe
birou. Tocmai
isi
(ermtnase
tema cand Mimi
a venit in fuga
9i
i_a rdsturnat pe
caiet cdlimara
cu
cerneald.
Ajut-o pe
lvimj si_j refaci
tema lui Sol ategand forr*.oil.li
oin
enunturile
urmdtoare.
.
Mama ia / i-a luatAnei
un
penar
o
Sol i-a / ia masa cu Andrei.
.
Mimi ia / i-a celjmara
de
pe
birout lui Sol.
.
Sol
gi
Mimi iau / i.au adus mamei
o
pr4iturd
cu tructe.
Costicd
Si
Sara i.au / iau cina la restaurant.
Sol
Si
lvimi i.au / iau luat o floare mamei.
Caruselul
ottogtanetor
- caiet de lucru
_
clasa a tpa
' G
4\
'q-J
E Sol are de trecut un obstacol- Aiut il se] depagease, incercuind varianta corectd.
.
lonut s-a / sa certat cu
prietenul
sau.
.
Maria, vrei o
portocala
s-au / sau un md|?
.
Acest sportiv
provine
dintr-o / dintro familie renumitd.
.
Dintr-un / Dintrun momenl in altul trebuie sd decoleze
avionul.
Sora sa / s este o
pictodla
celebrd.
Toti sau / E-au
prcgatit pentru
acest spectacol.
E Vimi
qi
Sol s-au luat la intrecere cine alcdtuieste cele mai frumoase
propozitii
folosind cuvintele date. Intre
Situ
in competitie cu ei.
osa
.
s-au
o
dintr-o
. lntr-un
Caruselul ottogranelor
-
caiet cle luctu
- clasa a ll4
E Mimi s-a descurcat foarte
bine la exerciliut umelor Tu esti la fel de istet? Si
vedem! Pune in ordine cuvintele penhu
a obtine propozilii.
.
cu,jucat, trenuletul, gi,
Andrei, s-au, Marcel
.
sa, un, neuitat, cadou, Prietena,
ofedt, i-a. de
o
foarte, castel,
pdntesi,
lntr-un, t6ia, nefericiE, o
E SolSi Mimise laudd cd sunt elevimodelsicd gtiu
sd scrie corect. Dovede$te-le ci
li
tu egti la fel ca ei, alcdtuind corect, cel
pulin
cinci propozitii,
cu ortogramele
invdtate. Spor la lucrul
m
Carusetul odogrcnelor
- caiet de htcru
- ctasa a tt{,
mEmES
sqLAa
AWNsn
-
*u#pcuruNmarerR
E Sol a inv5tat ta
9coat6
folose$ti? Completeazd
semnele
de
punctualje.
propoziljile
de maijos cu
Mi mi l e
$ti e Si
ea. Tu
l ti i
se te
semnele potrivite.
Andrei
9i
Cecilia sunt foarte fericifiO
Vor
pleca
in expedjlie
ne
munte
Q
O
cecitia
O
esttgat"
O
O
o"
O
Andrei
O
Totut este
pregdtit
Q
uiam
nus
in ,u".ac
Q
aparatul foto
O
narta
Si
o luson
Q
O
ntunci
O
sa
oornim
C
EMimi este la teatru.
Ce
propozitii
exclamative
crezi ce ar
putea
sDune?
lmagineazd-li
cd egti in locul ei
gi
scrie
gi
tu trei propozitii
de acest fel.
.rr->-/-\ n n
,r' \
t-----
^f'>'>-r-:
-__--/
\-.-.-.---
\ 4; JJ--/ ,
\ / / \ \ / /
n
'-^-l
v<'r'-1-)--'u
/
\
,/\ n
/-1
{
,-"t-l
(^_,__;
,---{
(",_,*;
E Sol te cheamd la
joaci.
Scrie in
iaf in stelute cuvinte
care contin
norigori cuvinte care conlin grupul
de litere
,,oa,',
grupul
de litere
'ud".
m
Caruse/u/ odog Gmetot
-
caiet de tuctu
- ctasa a lt'a
E Sol este nedumerit. El nu
gisegte
in creul de maijos cuvinte cunoscute. Tu le
poli
descoperi? lncercuiegtele gi
arat6-i cd esti mai bun decat el.
l-l E
T
E c E c o c
T
c
n
L
R
N
s c IV
c
E
E c
c
P
N
E Vrei sd fii
prietenul
lui lvtimi? Pentru asta, trebuie sA feci o
probd.
lv]imivrea sd vadd
dace
Stii
se scrii corect. Subliniazd, in
propoziliile
de maijos, varianta corectd,
.
Mama sa / s"a a
pregdtit
o
prdjiturd
delicioase.
.
Dintro / Dintr-o datd s-a
pornit
o
ploaie
calda de vard.
.
Maria, vrei inghetatd de ciocolate sau / s-au de vanilie?
.
Afare s-a lasat o ceati / ciat6 dense.
.
Cea mai frumoasd conpunere / compunere va fi
premiatd.
Caruselul ortogramelof
- cajet de lucru
-
clasa a ll-a
E Solare incd un exercitiu pentru
copiji
din literele pe
care le
gAsegtiin
sacu
E Sol a copiat de
pe
tabld o listd de
cu
grupurile
de litere care lipsesc,
isteti. Giseste
cet maimulte cuvinte formate
l ui Sol .
cuvinte, dar le-a copiat gre$it.
Completeazd-le
E Mimi are, ca.ultim exercitiu,
despiidirea ln sitabe a cuvintetor de maijos. Ajut-o si
termine cu bine acst exercitiu. Spor la treabi!
i racdminte
_rege
anta genun
amendo
pardos_
ld
privi_toare
mnastice
.
Bicicletd
-
.
lvargareta
-
o
Bucuregti -
.
lvotociclete
-
o
Mi mi -
. Buzdu
-
@
Catusetul otlogramelor
- caiet de lucru
- clasa a ll-a
ll Ajut-o
pe
Mimi sri completeze proverbete
urmatoare, apoi
subliniazd cu albastru vocalele
$i
cu verde consoanele.
Vorba dulce
La
pldcinte
inainte,
MaF blandd
Meseria e
.
Numdra vocalele gi
consoanele gasite
Si
mmpleteaza
propoziliile
de mai
jos
Succesl
Am
gasit
vocale
Am
g5sit
consoane.
El Silabele de maijos s-au
pierdut
unete de altete. Mimi se
gandeste:
,,Din
ce cuvinte
provin
ele oare?" Tu ii
poti
respunde, completand tabelul de maijos.
-
| | \--l
\--7
./\
_T____-=l
4
rii
5),I;(
---1--
l
^r.'.---l-.--.l-
| | \ ' - 7
nn
5";.1 *+
^.-,".-
i-.-..-r^
_rg.J
l{B{-:F
{t1^
%hlart o,togr"."to,
- caiet deYucruldasa a u-a
m
E Sol a obosit gi
nu se
poate
concentra pentru
a rezolva exercitiului
urmdtor
Ajutd_l
se construiascA propozitiiin
care sd utilizeze
"emn"le
O"
punctr"tie
inOic"i".
o
virgula
.
semnul
exclamdrii
.
doud puncte
.
semnut
Tntrebdrii
E Uimr_i1i"pune
ta lncrcare
istelimea,
Dezteage
rebusul
urmetor
$i
vei descoperi
un
cuvent invAtat,
1. Te trezeste
in fiecare
dimineaF.
2. Ani mal ca
un ghem
l epos.
3, Merge la
icoali.
4, Animalds
casd care toarce,
5. Cartea cu litere.
6. Dovleac
luminos.
gP
Carusetut
ottogranetor
-
caiet de tucru
_
ctasa a lt_a
E Pentru cd ai rdspuns
corect la exercitiut anterior, lVimi te rdspldteste
cu urmdtorul
careu. i n care trebui e si descoperi opusul
cuvi ntel or date mai i os. Col oreaza
fiecare cuvant gisit
cu cate o culoare. la alegere.
T
o R M c
P L N E U
E s R E z R
s B T R
N
T R
K
. Transcrie perechile
de cuvinte realizate.
Caruselul otlogramelor
- caiet de lucru
-
clasa a tra
ed,/*8"!,^!-ahtsw"-!ren
Caruselul ortogramelor
se adreseazd elevilor de clasa a ll-a
gi
este un auxiliar util in
procesul
de invdtare a limbii rom6ne. Acesra
poate
fi utilizat atAt la clas5,
pentru
sistematizarea notiunilor
dob6ndite in cadrul orelor de limba romanS, cat
$i
pentru
realizarea
temelor.
Lucrarea
se constituie sub forma unui caiet de lucru care
cuprinde o serie de exercitii variate, realizate ingenios
de c6tre
autoare, sub forma unor
ghicitori,
rebusuri, care sd-i atragd
pe
micutiigcolari"
Exercitiile
propuse
vizeazd
punctualia,
ortografia gi
vocabularul,
iar
gcolarii
vor fi acompaniali pe parcursul
acestora
de doue
personaje
extrem de haioase: veverita Mimigi iepurele Sol.
ffiKEH
splFadFd by;:,rf'It!
Al

S-ar putea să vă placă și