Sunteți pe pagina 1din 70

G

GE;

!- +4-'-

G,

L#L#-

,',ft-,

*'"t

ffiw
3ll

ll.r-

--{-

--

J'rlj

i\

rJ

rr.

-r3

gib$#

$I$#&

gm'#T
Itemi construifi dupd modelul:
./

evnludrii-pitot, lo nivel nofionql, de


lq fincrlul clcrsei n lU-ct (PO?2l;

,/

evnludrilor internnfionole (plRls).


Deltq cqrt Educqtionnl

Alexnndrq

Clcrudiq Mqtcrche

lulclnect

Teste

ptegdtltoqte
pex?tEFa5

ffiwcrEastrtrffi FffiSFaffiGE*
Aceastd lucrare este realizata in conformitate cu programa scolara aprobata prin Legea
Educaliei Nafionale Nr. 1/2011 9i cu O.M. Nr. 6576120.12.2012 pentru aprobarea
Metodologiei de organizare a evaludrii competen{elor fundamentale la finalul clasei a ll-a

p*ffix,s
tliltBA RoiltAilA
Clqstr tr ll- lt
ttemi construifi dupn modelul:
{
{

eynluirii-pilot,Io niyel nofionsl, de lq finolul clasei a lu-:t t29ll2rE


eyaludrilor internntlondle (PIRLS).
Deltq cqrt Educqfioncrl

Aceastd lucrare este realizaldin conformitate cu programd gcolard aprobatd


prin
Legea Educaliei Nalionale Nr. 112011 9i cu O.M. Nr.6576/2Ai2.2012
'
pentru aprobarea Metodologiei de organizare a evaludrii competenlelor
fundamentale la finalul clasei a ll-a

Editor: Delta Gart Educalional


Tehnoredactare: Rogu Lau renli u
Corecturd: autorii
Design copertd: Rogu Laurenliu
Grafi cd computerizatd : Rogu Laurenli u
Pitegti *Apdrut 20L4* Editatd in RomAnia
@ Copyright Editura Delta Cart Educalional
Comenzi: C.P. 6, O.P. 5, Gh. 1, Pitegti, Jud. Argeg
e-mail : deltacart@ymail.com
web: www.deltacart.ro

f elfiax:0248-222.322
Mobil: 0729-006.565
ISBN: 978-606-629- 161-3

rnr
*2215

l$0 $$il'l: t$0t

Ce reprezinti testarea de tip

PtRtS (Progress in lnternational Reading Literacy Etudy), respectiv Progresul in Studiul


Internalional alAlfabetizdrii la Citire/Lectura evalueazd, pe scurt, performanlele elevilor de clasa a lV-a la
citire/lectura.
Conceptul de Reading Literacy desemneazd ,,abilitatea de a inlelege si a utiliza acele forme ale limbii
scrise, cerute de cdtre societate gi/sau valorizate de cdtre individ'
Elevii evaluali sunt la finalulinvdldmdntului primar, ei citesc pentru a invdla. Ceea ce evalueazd PIRLS
vizeazdeficienta strategiilor de citire/lecturi utilizate de cdtre cititori in confruntarea cu o varietate de texte.
in consdcinld, aclizilia capacitalilor debazd la citire (alfabetizarea pentru citire) este privitd ca unul
dintre procesele fundamentale ale gcolarizdrii, deoarece, prin intermediul sdu se constituie baza invdldrii
tuturorcelorlalte discipline de studiu.
PIRLS investigheazd un aspect important alalfabetizirii la citire: procesele de comprehensiune.
l. Procesele de comprehensiune la citire sunt definite astfel:
1 . ldentificarea g i regisi rea i nformaliei expl icit form u late.
Exemple de sarcini de citire:
u identificarea informaliilorrelevante pentru scopulspecificatal procesuluide citire;
tr urmdrirea unor ideispecifice;
E ceutarea definiliilor unorcuvinte sau expresii;
u identificarea timpuluigi locului unei povestiri;
u identificarea temeigia ideii principale.
2. Forrnularea de inferente directe urmdregte realizarea de deducfiisimple, pe bazatextului citit
Exemple de sarcini de citire:
tr deducerea faptului cd un eveniment a cauzatun alt eveniment;
tr formularea concl uziei u nei serii de arg umente;
u id e ntifica rea genera izd ri lor fdcute in text;
tr descrierea relaliilor dintre doud personaje.
I

3. lnterpretarea gi integrarea ideilor qi informaliilon urmiregte utilizarea intelegeril lumii,


experientei anterioare pentru gisirea de conexiuniintre ideile si informafiile prezente in textul citit.
Exemple de sarcinide citire:
tr compararea informaliilor din text;
n distingerea mesajului global sau a temei textului;
tr formularea de deduclii logice la tonul sau atmosfera generald a nara{iunii.

Abordarea criticd a textului, reflectarea asupra textului gi evaiuarea personald a confinutului,


a strueturii, a utilizfrrii lirnbajului, a instrumentelor lingvistice, a perspectivei gi a specificului autorului.
Exemple de sarcinide citire:
tr evaluarea probabilitalii ca evenimentele descrise in text sd aibd locin realitate;
tt descrierea moduluiin care autorul a construit un final surprizd pentru textul sdu;
4.

n determinarea perspectivei autorului cu privire la ideea centrald a textului.


Scopurile majore ale citiriisunt:
t. Citireailecfura pentru experienfa literard concepe intregul demers ca pe relalionarea cititorului cu
textul, astfetincdt sd devind ,,angajat" in evenimentele imaginate, sd relalioneze cu personajele, cu atmosfera,
sentimentele, sd aprecieze limbajul folosit. PIRLS folosegte ficliunea narativd ca formd literard debazda
textelor-su port pentru citire.
2. Citirea/lectura pentru dobdndirea gi utilizarea informafiei concepe demersul ca pe relalionarea
cititorului cu aspectele universului real, astfel incAt cititorul sd inleleagd lumea sd igi explice modul sdu de
funclionare gi sd poatd accede dincolo de achizilia primard a informaliei, utiliz6nd-o in propriile ralionamente gi
acliuni. PIRLS folosegte in acest scop biografii, relatdri de evenimente, texte procedurale, articole
gtiinlifice etc.
Caracteristicile testu I u i de citireilecturd :
u formatul itemilor: itemi cu alegere multipld (aproximativ 7-8), itemi cu rdspuns construit (4-5),
Citeva din motivele rezultatelorslabe ale elevilor romini la testirile PIRLS:
tr lipsa de lecturd generalizatd;
tr lectura informalionald nu existdin curricula romdneascd;
g schimbarea succesiva a programelor;
tr lipsa de obignuinld a elevilor de a citi la prima vedere texte de dimensiuni lungi gi de a rdspunde la acest tip
de intrebdri.
Material informativ pentru invdldtori 9i pdrinfi

.:. . :::.;irt ::. ::

-r:li:.1;::':.

'

: i,.':
.:

j.:a;: : :a.

''i : t:'ta'l::':i :;:t'

':..,-fi|::.

!.L:.||::;:

1....:

Gitegte cu atentie textul de maijos!


Casa pipugii

dupi Titel Gonstantinescu


Langd casa fetilei mai e o casd: casa
pdpuEii. A fdcut-o chiar fetila cu mdna ei. Toatd
vara s-a jucat aici. E o cdsuld din araci subliri 9i
deasupra lor o tabld, acoperigul.
L1tngd casa pdpugii e un pui de salcdm.
Toatd vara, puiul de salcdm gi pdpuga au fost
prieteniifetilei.
De la o vreme, fetila std mai multin casa ei,
iar pdpuga std ldngdfetila.
fntr-o zi, vdntul a luat acoperigul cdsulei.
Puiul de salcdm a vdzut cum vdntul a luatin
zborfala de masd gi scoarlele din cdsula pdpugii.
S-a gdndit sd facd et din nou frumos in casd. A scuturat din frunzele sale gi a fdcut fele de
masd, scoarle, geruetele, perne gipernile.
Pdpuga gifetila au venit din nou la cdsufd. Totulin cdsuld era de culoarea soarelui.
cefrumos!strigdfetifa. Cdsula pdpugiie de aur. Nu-iaga, puiule de salcdm?
-Vai,
Darin puiulde salcdm se legdna o singurdfrunzd.
Vdntut a venit din nou. A suflat din toate puterile gi frunzele din cdsula au zburat.
Fetila e tristd, dar vdntul ii sPune :
Nu te supdra pe mine!Ce sd fac? E toamnd!
Singurafrunzd din puiul de salcdm.a goptit:
Noi, frunzele salcdmului, nu din cauza toamnei am cdzut. Noi am vrut sd impodobim
cdsula pdpugii. Uite, acum, trebuie sd acopdr masa.
Sifrunza cdzu. Vdntulii spune fetilei:
Sa spund frunzele ce vor ele. E toamnd gi toamna, frunzele....

1.Gare este locul

intimplirii?

in ce rc u i egte t i te ra c o resp u n zdto a re rdsp u n s u I u i co


a) casa fetilei gi imprejurimile ei;

rect!

b) gridinila cu flori;
c) casa pdpugii;
d) acoperigul cdsulei.

2. Care sunt personajele povestirii?


i n ce rc u i egte I i te ra co resp u n zdto a re rd s p u n s u I u i c o re ct!
a) fetila, salcdmul, mama fetilei, pdpuga, vdntul; frunza:
b) fetila, pdpuga, cdsufa pdpugii, fntnza, vdntul;
c) puiul de salcAm, fetila, vAntul, frunzele, prietenii fetilei;
d) puiul de salcdm, fetila, pdpuga, frunza, vdntul.

r-

:'

3. De cine este construiti cisufa pipugii?


incercuiegte litera corespu nzdtoare rdspu nsul ui corect!
c) fetila;
a) tatdl
d) papuga fetileib) fratele

fetifei;
fetilei;

4. Descrie, in doui propozifii, cum era construiti cisula pipugii.


Scrie rdspunsul pe spa{iul dat.

5. Totul in cdsuli era de culoarea soarelui deoarece frunzele erau:


I ncercu iegte litera corespu nzdtoare rdspu nsu I u i corect!
a) argintii;
b) aurii;
c) uscate;
d) ardmii.
6. Gine a stricat cdsufa

pipugii?

incercuiegte litera corespu nzdtoare rdspunsu lui corect!


a) ploaia;
b) v6ntul;
c) salcAmul;
d) cArtila.

7. Cdte frunze se leginau in puiul de salcAm?


incerc u iegte I itera corespu nzdtoare rdspu nsu I u i corect!
a) o singurdfrunzd;
b) puline frunze;
c) doud frunze,
d) o mullime de frunze.
8. Ge a ficut puiul de salcdm cu frunzele sale?
Scne rdspunsul pe spaliul dat.

9. Ge alt titlu s-ar potrivi acestui text?


incercu iegte I itera corespu nzdtoare rdspu nsu I u i corect!
c) Roadele toamnei;
a) Jocurile
d) Construcfia fetilei.
b) Surprizd de

fetifei;
toamnS;

10. Gum i-a explicat frunza fetifei motivul pentru care au cizut celelalte frunze din

salcim?

incerc u iegte I itera corespu nzdtoare rdspu nsu I u i corect!


a) pentru cd a venit anotimpul toamna;
b) pentru a impodobi cdsula pdpuSii;
c) pentru a acoperi intreaga grddind;
d) pentru cd anotimpul vara a trecut.

li. Ge cuvint lipsegte din propozilia "E toamnd gi toamna, frttnzele ."" spusi de vint
fetitei?

'

in

cercu iegte t itera corespu nzdtoare rdspuns u I u i corect!


a) Tnvezesc;
b) plutesc;
c) cad ;
d) se migcd;

12. Numeroteazi tiflurile de maijos in ordinea


n Darul Puiului de salcdm;
tr Vorbele frunzei;
Joaca fetilei in timPul verii;
n DescoPerirea fetilei;
n Explicalia vdntului.

in care s-au intimplat evenimentele.

finalultextului, vintulvorbegte cu fetila despre toamnd. Gontinui dialogul dintre


acegtia cu trei propozilii despre toamni'
13. in

r::tti::rd 1'

'..i1lii";r,:

unitqteq de invdfore: ceirten


Gitegte cu atenlie textul de maijos!
Povestea carlii

dupi Emilia Gildiraru


Zilele trecute Gheorghild s-a bucurat foarte multca totdeauna cdnd primegte ln dar o carte. E o carte de
povegti... sd tot stai sd-i privegti pozele minunat
desenate, in fel gi chip colorate. Cdt despre citit, Iui
Gheorghild ii citegte mama-mare, in fiecare seard, la
culcare. Numai cd, de indatd ce bunicula gi-a scos
ochelarii isprdvind de citit, Gheorghild, de carte, s-a gi
plictisit. Ba chiar - sd o spunem fdrd ocolig - a rupt din ea
ofoaie sd-ifacd o rachetd.
Ce nerozie! auzi el de indatd.
Se uitd imprejur pe furig... nimeni in odaie...
Ce nerozie! repetd ghemotocul de hdrtie, aflat
intr-u n u ngher al camerei.
tu erai? se mird Gheorghild.
-A,Eu...
sau mai bine zis o rdmdgila... din cartea
ce-o vdd pe jos aruncatd. Ce ghinion pe ea sd
nimereascd la un astfelde copil!Hei, daca-aigtipovestea car,tiide povegti...
Povestea... ei? se intoarse Gheorghild spre carte, cu o privire miratd. Vrei sd mi-o
povestegti?
odatd, demult, cdnd povegfile acestea din carte erau toate doar nigte gdnduri 9i
-Afost
idei minunate, in mintea gi inima scriitorului. Zile gi nopli a trudit sd /e scrie, cu slove
megfegug ite, care sd farmece gi sd imbie. Prietenul scriitorului, pictorul, a citit povegtile si a zis:
"Ca sd te ptacd gimaimultcopiilor, eu tevoizugrdviin culori".
Povestea cdr,tiiinsd merge maideparie, cdcifiecare carte se deseneazd gi se scriepe...
h1rlie. Povestea trece, deci, gi prin pdduri - acolo tdietorii doboard trunchiuri vechi gi, bugtenii
sunt transportali spre fabricite in care magini iscusite macind lemnul gi-linmoaie pand devine o
pastd. lar pasta aceastd, albitd, presatd, uscatd, frumos netezitd, frumos tdiatd, aiunge sd fie
hdrtie.
Vine apoi tipograful, cel care alege gi culege litere mari, litere mici, rdnduri, pagini
intregi. tar tipograful munca igi imparie cu cel care aduna gi leaga impreund, foaie cu foaie, o
carte fntreagd : legdtorul.
eu acum prea bine de ce-ai{inut sd-mi povesfegti povestea cdrliide povegti. Cefi
-VAd
oameni au muncit pentru ea!... spuse Gheorghildingdndurat.
De tot ce ai aflat, te vdd bucuros. Spersd fie gi cu folos.
Fdrd-ndoiald. Mai ales ca la anul md duc la gcoald.
Felicitdri! $i cdnd vei avea Abecedar...
pastra ca pe cel mai scump dar!
-ilvoi
Pana atunciinsd mai ai de crescut...
lar, deocamdatd, draga mea foaie de carte, am de indreptat mdcarin parte rdulfdcut.
gtiu cdt de mult preluiegti! latd, te voi lipi la locul tdu in cartea cu povegti.

:,-'.'".,.-..',,, '-.,,,lt',-'. ''i'::,;i,il+',.


.,.::-a:::;;:.,:::;itN,t,r. ..t
,:t::1::r,irti:':ii,,,ir:,,

,'

: i:r,.

"'".::'i.

,.

1.

a primit Gheorghifi cartea?


i n ce rc u i egte I itera co resp u n zdto
a) alaltdieri;
b) zilele trecute;
c) poim6ine;
d) zilele viitoare.

Cind

re rdsp u n s u I u i co rect!

2.Cefelde carte a primit Gheorghi!i?


tn ce rc u i egte I itera c o resp u n zdto are rdsp u n s u I u i c o rect!
a) carte de colorat;
b) carte cu poezii;
c) carte cu povegti;
d) carte de joc.

3. Gu cine

poarti Gheorghiln dialogul?

incercu iegte litera corespu nzdtoare rdspu nsu I ui corect!


a) cu
b) cu
c) cu
d) cu

cartea;
scriitorul;
bunica;
foaia de hdrtie.

4. De ce a rupt Gheorghili foaia din carte?


Scrie rdspunsul pe spaliul dat.

5. Ce erau povegtile inainte de a exista in carte?


incercu iegte litera corespunzdtoare rdspunsului corect!
a) slove megtegugite, care sd farmece gi sd imbie;
b) gdnduri gi idei minunate, in mintea si inima scriitorului;
c) pastd, albit6, presatd, uscatd, frumos netezitd;
d) litere mari, litere mici, rdnduri, pagini intregi.
6. Gine ilustreazi cartea cu imagini?
incercuiegte titera corespunzdtoare rdspunsului corect!
a) scriitorul;
b) tipograful;
c) pictot'ul;
d) legdtorul.

7. Care este drumul lemnului pAni la transformarea luiin hirtie?


incercu iegte litera corespu nzdtoare rdspu nsu I u i corect!
a) pddure, fabricd, librdrie, gcoald
b) fabricd, pddure, tipografie, librdrie.
c) pddure, fabricd, tipografie, librdrie.
d) librdrie, tipografie, fabricd, pddure.

8. Ce actiuni se realizeazd asupra pastei oblinutd prin micinarea lemnului?


^l
I n cerc u i egte I itera co resp u nzdtoa re rds p u n s u I u i co rect!
a) este albitd, presatd, uscate, netezitd, tdiatS;
b) este mdcinatd, albitd, uscate, netezitd, tdiatd;
c) este albitd, topitd, presatd, uscatd, tdiatd;
d) este albitd, presatd, uscata,mdrunlitd, tdiatd.

9. De ce a rimas Gheorghila pe ginduri?


incercuiegte litera corespu nzdtoare rdspu nsu lui corect!
a) pentru cd nu a inleles drumul carlii povestit de foaia din carte;
b) pentru cd s-a supdrat cd rupsese o foaie din cartea cu povegti;
c) pentru cd gi-a dat seama cAt de multe povegti gtia foaia din carte;
d) pentru cd a realizatcAli oameni muncesc pentru a crea o carte.
10. Ce a promis Gheorghifi

ci va face cu Abecedarul?

Scrie rdspunsul pe spaliul dat,

11. Ce a

ficut Gheorghild pentru "a indrepta, micar in parte, riul ficut"?

Scrie rdspunsul pe spaliul dat.

12. Ce-ar fi trebuit

si infeleagi Gheorghifa din aceasti

poveste?
rect!

in c e rc u i egte t itera co re s p u n z dtoa re rd s p u n s u I u i c o

a) cd o carte se realizeazd cu multd muncd;


b) ca la anul va primi in dar un Abecedar nou;
c) cd hdrtia este fdcutd din lemnul copacilor;
d) ca trebuie sd citeascd singur cdrlile cu povegti.
13.

ldentifici in text cite doui cuvinte cu grupurile de litere date:


Scre rdspunsul pe spaliul dat.
ce
ci
che
chi

ge
gi
ghe
ghi

imprumutat o carte de la biblioteci. Ea este veche, rupti gi mdzgiliti.


Scrie in patru propozilii ce mdsuri poli lua pentru a-i imbundtdli aspectul.

14. Ai

Testul n7,.2

Unitctteq de invdtare: $coqlcr


Citegte cu atenfie textul de maijos!

Singur pe lume (fragment)

dupi Hector Malot

Ajunserdm curdnd la Pddurice gi ne


agezardm pe iarba care incepea sd incolleascd'gi prin care florile rdsdreau ici 9i
colo.

Vitalis se munci sd desPrindd din


scdndurd o f6gie de lemn cdt mai sublire.
Dupa ce reugi, netezi aceastd fagie pe
amdndoud pdtr,tile, apoi o tdie in patrdlele
mici, oblindnd in felul acesta vreo
doudsprezece bucd,tele de aceeagi
mdrime. Nu inlelegeam deloc cum voia el
sd facd o cafte din nigte bucd,tele de lemn.
Atdta lucru gtiam gi eu; o carte se compune
dinfoide hdrtie pe care se vddnrgte semne negre.
Pefiecare din aceste bucdlele de lemn, imispuse el, voisdpa, cu vilrful briceagului, o
titerd de atfabet. Vei invala astfet forma literelor gi, cdnd Ie vei cunoagte bine, de la prima
yedere, le vei ageza unele l6ngd alteteca sd po,ti atcatui cuvinte. Dupd ce vei aiunge sdformezi
ugor cuvintele veifiin stare sd cifegfi giintr-o carte'
Cur1nd invd{ai literele alfabetului. Ca sd ajunginsd sd citesc, maitrebuia sd treacd incd
vreme, cdcilucrurile mergeau destulde greu.
fnva!6ndu-md pe mine literele atfabetului, Vitalis se gdndi cd ar putea sd-l invele in
acetagitimip gi pe Capi. Dacd putuse cilinele sa-gi bage bine in cap cifrele, de ce nu gi-ar bdga
in cap titerete? $iluam tec,tiiimpreund, astfelcd aiunsesem colegulcdlelului. Binein,teles, Capi
nu trebuia sd rosteascd titerele, deoarece nu avea grai, dar, cdnd bucdlelele de lemn erau
ingirate pe iarbd, eltrebuia sd tragd cu laba literele pe care le spunea Vitalis.
La inceput am fdcut progrese mai repezi dectt el, dar dacd inteligenla mea era mai
agerd, in schimb memoria lui era mai sigurd. $i cum nu era niciodatd cu gdndulin altd parte, nu
ezita gi nu se incurca niciodatd. De aceea, cdnd gre$eam, stdpanul nostru nu scdpa prileiul sa

spund:
o sd cffeascdinaintea lui
-lar Capi
cilinete, inlelegdnd fdrd indoiald, dddea din coadd foarte mdndru

Remi.

Asta md supdrd intr-atdt, incdt imi dddui toatd silinla $,; pe cdnd bietul cdine de-abia
ajunsese sa-gi scrie numele, ategdnd dintre toate literele alfabetului pe cele patru din care era
alcdtuit, euinvdlasem sa cifesc chiarintr-o carte'

--5g-eA-

1. Care este tocul de popas al personajelor din text?


incercu iegte I itera corespu nzdtoare rdspu n su
c) pdduricea
a) iarba
d) gcoala
b) livada

r0

Iu

i corect!

I
I

2.Care sunt personajele textului?


Scne rdspunsul pe spaliul dat.

3. Ce

aficutVitalis cu scdndura de Iemn?


i n ce rc u i egte I itera co re s p u n zdto a re rd s p u n s u I u i co rect!
a) a desprins o fdgie subfire, a netezit-o, a tdiat-o Tn doudzeci bucd{ele mici;
b) a desprins doudsprezece bucdlele mici, le-a netezit, le-a tdiatin fdgiisub{iri;
c) a desprins o f6gie sublire, a netezit-o, a tdiat-o in doudsprezece bucdlele mici;
d) a netezit o fdgie subfire, a desprins-o, a tdiat-o in doudsprezece bucdlele mici;

bucitelele de lemn?
incercu iegie I itera corespu nzdtoare rdspu ns u I u i corect!

4. Cum erau

a) patralele mici, de aceeagi formd;


b) patralele mici, de aceeagimdrime;
c) pdtrdfele maride aceeagiformd;
d) patrafele mari, de aceeagi mdrime.
5. Ce

asipatVitalis

pe bucdlelele de lemn?
I n cerc u i egte I ite ra co res p u n zdtoa re rds p u n s u I u i co rect!
a) litere;
b) cifre;

c)semne;
d) cuvinte.
6. Unde erau ingirate bucdlelele de lemn?
I n ce rc u i egte I ite ra co res p u nzdto a re rds p u n s u I u i co rect!
a) pe iarbd;
b) pe scdndurd;
c) pe tabld;
d) pe bancd.
7. Din ce gtia Remi

ci

se compune o carte?
incercuiegte Iitera corespunzdtoare rdspu nsul ui corect!
a) din bucdlele de lemn pe care sunt scrise diferite litere;
b) din foi de hdrtie, ilustralii diferite cifre gi litere negre;
c) din foi de hdrtie pe care sunt scrise nigte semne negre;
d) din bucdlele mici gi negre de hdrtie de aceeagi mdrime.

8. Gum putea

invifa sd citeasci Remi de pe bucilelele de lemn?

Scne rdspunsul pe spaliul dat.

il

9. Gum

arita Capi cd gtie si citeasci?

Scne rdsPunsul Pe sPaliul dat'

10. Gum a reugit Capi, la inceput, si invefe literele mai rapid decit Remi?
in cerc u i egte t itera coresp u n zdto are rdsp u ns u I u i corect!

a)aveainteligenlamaisigurdgimemoriamaiagerd;

b) avea inteligenla mai agerd gi nu era niciodatd cu gdndul in altd parte;

c)aveainteligenlamaiagerdgimemoriamaisigurd;

d) avea memoria mai sigurd gi nu era niciodatd cu gdndul in altd parte'

11.

Gind a inceput Remi si-gi dea toati silinla pentru a invila


i n cerc u i egte I itera co respu nzdtoa re rdsp u n s u I u i co rect!

si citeasci?

a) cdnd a observat cdt de mdndru era cdlelul Capi de rezultatele sale;


b) cAnd Vitalis a declarat cd va invdla mai repede sd citeascd Capi decdt el;
c) cdnd Vitalis s-a hotdr6t sd-l invefe in acelagi timp pe Capi literele alfabetului;
d) cdnd a observat cd datoritd memoriei sigure, Capi nu se incurca niciodatd'

12. Transcrie din text, pe spaliul dat:


a) o propozilie care are la sfdrgit punct.

b) o propozilie care are la sfdrgit semnul intrebdrii'

13. Scrie o propozilie

formati din cinci cuvinte care au aceeagi literi inifiali.

Scrie rdspunsul Pe sPaliul dat.

14. lmagineazi-fi

ci te-ai intilnit cu Remi. Scrie, pe spafiul dat, un dialog de gase

enunfuri in care discutali despre activitifile voastre din gcoali.

;:..r,+i,L,2.,1,'
,ii,'r-i:i;

,...',.

,,'.

Unitqteq de invdfare: Tocrmnrr

Testul nr.

Citegte cu atenlie textul de maijos!


De ce ruginesc frunzele

dupi lon Lili


Baielelul stdtea la fereastrd gi privea copacii. Cdte o frunzd ruginitd se desprindea de pe
cdte o creangd giplutea lin spre pdmdnt.
<Ce-o fi gi cu toamna asta?>, ofta baielelul. <lJite ce le face bielitor copaci... in curdnd
nu or sd mai aibd nici o frunzd,gio sd le fie frig la iarnd.

GAndulcdfncurdndosdningdgi osdsedea cusdniula,l-amaiinveselitpu,tin.Daravea


in fa{a ochilor copacul, cdruia ii rugineau frunzele, gi era tare ingrijorat: <Cum o sd mai tremure
la iarnd, sdracul...>
Deodatd, i-a venit o idee gi a zdmbit incantat. KO s-o rog pe mama sd-i impleteascd o
vestd cdlduroasd".
O vrabiu{a ciripi miratd:
La ce-itrebuie copaculuivestd?
Dar bdielelul nu i-a dat atenlie. <<Ei, ce gfie o vrabiula? Toatd ziua ciripeEte gizboarafdrd
astdmpdr de colo-colo... >

Pei, da,

continuat
vrdbiula, tu nu gtii cd iarna copacul
doarme? De-aia fi cad frunzele,
fiindcd nu mai are nevoie de ele.
Frunzele sunt subliri gi gerul le-ar
inghela gi le-ar distruge. Aga, fdrd
frunze, copacului nu-i mai pasd de
baba-iarna, c1t ar fi ea de friguroasd... inchide ochiigi se culcd pdnd
la primdvard, ca ursul in bdrlogul
Iui...

St7 cd ai dreptate, s-a


bucurat bdielelul, gi nu-i mai pdrea
rdu cd ruginesc frunzele.

A privit-o totugi mirat pe


vrabiula.

Auzi,,-a spus el cu teamd,


darlie de ce nu-ficad penele?
de ce sd-mi cadd, s-a miratvrdbiula. Eu cu ce sd mai zbor?
- PAi,
$i nu o sd-fi fie frig? Dacd vrei, pot s-o rog pe mama sa-li impleteascd
duroasd...

o vestd cdl-

Vrabiula era sd cadd de pe crengula copaculuide mirare.


Vorbegti serios?
Da, a zis bdielelul, cdruia ii strdluceau ochii de bucurie. $i dacd vreiilifac Ai un cuib pe
balcon...
Fd-mi numai cuibul, a mai ciripit vrdbiula gi gr-a luat zborul grdbitd. Pentru cd ea
trebuia sd-gi caute de mdncare, nu avea timp sd stea toatd ziua cu baielelul de vorbd, degi i-ar

fiplacut.

t3

1. Unde

stitea biiefelul?

i n cerc u i egte I itera co resp u nzdtoa re rdspu n s u I u i corect!


a) in casd;
b) la birou;
c) la fereastrd;
d) in dormitor.
2. Gum erafrunza?
in cerc u i egte t itera coresp u nzdtoare rdsp u n s u I u i corect!
a) aurie;
b) ruginie;
c) ardmie;
d) verde.

3. De ce era ingrijorat biiatul?


in cerc u iegte I itera co resp u nzdto a re rdsp u n s u I u i corect!
a) cd pdsdrile pleacd pe alte meleaguri;
b) ca frunzele cad din coPaci;
c) cd toamna desfrunzegte coPacii;
d) ca la iarnd le va frig copacilordesfrunzili.
4. Ce idee i-a venit biiatului pentru a proteja copacul din fafa casei lui de frig?
incercuiegte titera corespunzdtoare rdspunsul ui corect!
a) sd o roage pe mama lui s5-i impleteascd o vestd cdlduroasd;
b) sa o roage pe mama lui sd-i facd o cdsuld cdlduroasd;
c) sd o roage pe mama lui sd alunge toamna din fa{a casei sale;
d) sa o roage pe mama lui sd-i cumpere o vestd cdlduroasd.
5. De ce crede pasdrea ci pomului nu-i pasi de iarna friguroasi?
Scrie rdspunsul pe sPaliul dat.

6. Ge-l mira pe biiat in privinla vribiufei?


in cerc u i egte t itera c ores p u nzdto a re rdspu
a) de ce nu pleacd in ldrile calde;
b) de ce nu ii este frig;
c) de ce nu-i cad Penele;
d) de ce vorbegte cu el.
7. De unde era sd

n s u Iui

co rect!

cadi vrdbiufa "de mirare"?

incercuiegte litera corespunzdtoare rdspu nsul ui corect!


a) de pe balcon;
b) de pe crengula coPacului;
c) de pe pervazul ferestrei;

t4

d) din cuibul sdu.

8. Ge voia

si-i faci biiatul vribiutei o"n*i, i"r";;ri;uroasaz

i n ce rc u i egte I itera co resp u n zdto are rdsp u n s u I u i co rect!


a) o vestd cdlduroasd gi un cuib Tn copac;
b) un cuib pe balcon 9i o vestd cdlduroasd;
c) un cuib in blocul lui gi o vestd cdlduroasd;
d) o vestd cdlduroasd impletitd de mama lui.

vribiuta gi-a luat zborul gribiti?


Scre rdspunsul pe spaliul dat.

9. Din ce cauzd

10. De ce crezi ci vribiuta nu a plecat in lirile calde?


in c ercu i egte I itera io r"" p, nzdtoare' rdsp u n s u I u i co rect!
a) avea vestd cdlduroasd;
b) voia sd rdmdnd in {ara sa;
c) avea un cuib construit in copac;
d) nu este pasdre cdldtoare.
11.

Biiatul afli ci existi o deosebire intre vrdbiuli gi copac. Gare este aceasta?
Scrie rdspunsul pe spaliul dat.

text ci bdiatul vrea si ocroteasci copacul gi vribiula de frigul iernii.


Scrie un mesaj oamenilor de protejare a plantelor 9i animalelor.

12. Aa aflat din

13. Desparte in silabe cuvintele urmitoare:


Scrie rdspunsul pe spaliul dat.

vribiu!i, desfrunzit, ruginii, impletitd.

14.in finalul textului, biiatul ii promite vribiutei ci mama sa ii va impleti o vesti.


Continui dialogul dintre mami gi bdiefel cu gase enunfuri.
Scre rdspunsul pe spaliul dat.

1.5

Unitlrteq de invdtore: Fcrmilicr

Testul nr. 4

Gitegte cu aten{ie textul de maijos!

Familia mea

dupi Clara Ruse


Pe mine md cheamd Laura 9i sunf elevd in
clasa a tt-a. Mama mereu imi spune cd eu gifratele
merJ, Alex, suntem cele mai bune lucruri care i s'au
intAmptat in viald. Mama md strigd adeseori
,,Gdlugcd", iar atunci cdnd ea md striga aga md simt
mai drdgu,ta gi mai speciald. Asta gi pentru cd mie
imiplacfoarte multgdluqfele din supa cu gdlugte.
Mama mea este foarte frumoasd gi zdmbegte
mereu. Ea este profesoard 9i ii iubegte foarte mult
pe elevii ei. Este foarte bund giiiinvala o mullime de
Iucruridespre lume giviald, a1a cum mdinvald 9i pe
mine. Mama m-a invdtaf sd iubesc natura, iar cdnd
mama spune ,,naturd", ea se gdndegte gila oameni,
gi ta animale, gi la ptante. Tot ea m-a invdlat sd fiu generoasd. Ea zice cd nu existd niciun om
mai sdrac dec6t erclo care nu ddruiegte nimic. Mama md invald gi o mullime de alte lucruri
utile: cum sd imi pun in ordine cdrlite gi caietete, hainele, iucdriile, cum sd imi sortez hainele
murdare.

Tata esfe inginer. El lucreazd cu


calculatoarele. Cred cd nu existd calculator
care sd aibd vreun secret pentru el. impreund
cu fratele meu megteresc mai mereu pe la
vreun calculator gi atunci eu le sunt de aiutor 9i
le dau piesele de care au nevoie gi care trebuie
montate.
La fiecare sfdrgif de sdptdmand iegim la
film, la pddure sau in parc. Locuim in Bucuregti
gi putem sd alegem de fiecare datd alt parc. Mie
imi place sdimi iau rolele, iar luiAlex sd meargd
pe bicicletd.
Aceasta este familia mea. Eu md simt cel mai bine aldturi de familia mea, cdci aici este
locul unde inval o mu$ime de lucruri, unde sunt ocrotitd, ingriiifd. Si mai am fncd multe de
invafat... gi mai am mult de crescut... dar ce gtiu esfe cd vreau sd cresc frumos, al,,a cum m-au
invalat iubilii mei parin,ti, cdciintr-o zivoi deveni 9i eu pdrinte.

1. Gum o

cheami pe feti!5?

in ce rc u i egte I itera co respu

a) Alina
b) Laura

iffi

zdto a re rds p u n s u I u i corect!


c) Alexandra
d) Gdlugca

i,i' I

2.De ce mama o alinti pe Laura cu numele de "Gdlugci"?


incercuiegte litera corespu nzdtoare rdspu nsul ui corect!
a) pentru
b) pentru
c) pentru
d) pentru

cd e micd ca o gdlugcd;
cd ii place sd fie alintatd;
cd seamdnd cu o gdlugcd;
cd ii place supa cu gdlugte.

3. Gum se simte Laura cind i se spune "Gilug c6"?


in c e rc u i egte I itera co resp u nzdto are rdsp u n s u I u i co rect!
a) dragu!5 gi speciald;
b) pufoasd gi aromatd;
c)jignitd gi furioasd;
d) dragufd gi admiratd.

4. Care sunt membrii familiei?


incercu iegte litera corespu nzdtoare rdspu nsul ui corect!
a) mama, tata, Laura;
b) tata, mama, bunica, Laura;
c) Laura, Alex, mama, tata;
d) Alex, mama, tata.
5. Ge ocupafii au pirinlii Laurei?
in cerc u i egte t itera cores p u nzdto are rdsp u n s u I u i co rect!
a) mama e educatoare; tata e inginer;
b) mama e inginer, tata e profesor;
c) tata e megtegugar, mama e profesoard;
d) mama e profesoard, tata e inginer.

6. La ce se gindegte mama cdnd spune "naturi"?


incercuiegte titera corespu nzdtoare rdspu nsul ui corect!
a) la oameni, animale 9i Plante;
b) la toate lucrurile care ne inconjoard;
c) la plantele gi animalele din pddure;
d) la insecte, plante 9i animale.
7. Cum igi iubegte mama Laurei elevii?
in cerc u i egte I itera co resp u n zdtoa re rdsp u ns u I u i co rect!
a) ddndu-le numai note mari;
b) invdlandu-i cum sd repare un calculator;
c) invdldndu-i multe lucruri despre lume gi viald;
d) ardtdndu-le cum sd ocroteascd natura.
8. Scrie doud lucruri utile invdlate de Laura de la mama sa.
Scrie rdspunsul pe spaliul dat.

t7

9. Cum igi ajutd Laura tatil gi fratele la repararea calculatoarelor?


in cerc u i egte t itera co respu nzdtoa re rdsp u n s u I u i co rect!
a) le line piesele de care au nevoie;
b) le da piesele de care au nevoie;
c) cunoagte piesele de care au nevoie,
d) cumpdrd piesele de care au nevoie.
10. De ce crezi ci pentru tatil Laurei calculatoarele "nu au secrete"?
in cerc u i egte I itera co resp u nzdtoare rdsp u n s u I u i corect!
a) pentru cd este inginer;
b) pentru cd gtie sd le repare;
c) pentru cd lucreazdzilnic cu calculatoarele;
d) pentru cd igi cunoagte foarte bine meseria.
11. De ce se simte cel mai bine Laura
Scne rdspunsul Pe sPaliul dat.

12. Aa

alituri de familia sa?

aflat din text ci "Nu existd om mai sdrac decdt acela care nu ddruiegte nimic".
Alege rdspunsul care !i se pare cel mai potrivit pentru aceastd propozilie.
a) Omul care este sdrac nu poate ddrui nimic;
b) Omul care nu este darnic este un om sdrac sufletegte;
c) Omul egoist este intotdeauna singur 9i sdrac;
d) Omul care este zgdrctt nu poate ddrui nimic.

dialogul inceput maijos cu cinci replici:


$titi, m-am rdtdcit 9i nu gdsesc drumul spre casd. Md puteli ajuta?

13. Continui

14. Scrie un text in gase propozilii despre tine 9i familia ta.

Unitcrteq de lnvdfore: Trqdifii, obiceiuri

Testul nr. 6

Gitegte cu atenfie textul de maijos!

Secretul lui Mog Criciun


(fragment)

Dintotdeauna, Ddnul, vecinul meu, a


visat sd ajungd detectiv. Aga cum gtia el sicum
a vdzut prin filme: cu pdldrie cu boruri largi, ugor
trasd pesfe fa,td, ochelari de soare negri,
pardesiu lung gi la fel de negru, obligatoriu cu

gulerul ridicat.

$i sa nu mai vorbim despre

geanta diplomat, binoclul

gi aparatul

de

fotografiat!
Dar iatd cd misterul lui Ddnul se afla cat
se poate de aproape de el, la distan,td de nici
doud zile. Ce se va intampla pesfe doud zile? o
sd md intreba{i voi. Ceva frumos, am sd vd
rdspund eu. Va fi Crdciunul. Aga cd, Ddnut va
incerca sd descopere misterullui Mog Crdciun.
$f4 mie mama imi spune mereu ca Mog Crdciun este un mog venit de departe,
dintr-o lard numitd Laponia. Cd are acolo o casd plina de spiridugi care, cAt e anul de lung, nu
fac altceva decdt sd confec,tioneze daruri pentru copiii din toata lumea: papugi gi ursuleli din
plu$, jocuri mecanice, magini teleghidate gi cate gi mai cdte. Ba, mai mult, Mogul gtie cd noi,
copiii, ne pricepem acum gi la calculatoare gi la jocurile video, aga cd bietul de elincearcd sd
{ind pasul cu noi. Cand jucariile sunt gata pregdtite, e deja Crdciunul. Mogul le incarcd pe toate
in sania lui trasd de reni gi cdnd ajunge la casa fiecdrui copil coboard pe horn gt-i /asd darurile

sub brad.
Pe toate mi le-a povestit Ddnu{, cu sufletul la gurd.
Ddnu!, dar tu gtii totul despre Mog Crdciun! Nu vdd atunci unde e misterul, ce mister

vreitu sa dezlegi?
par,

se intristd brusc Danu!. Sunf


Ei, vezi, Iucrurile nu sunt chiar aga de simple cLtm
chiar foarie complicate. De exemplu, cum se face cd in ziua de Crdciun toate gcolile din
cartierul meu sunt pline de Mogi? $i cum se face cd toli mogii seamdnd atdt de bine intre ei? Ca
sd nu maivorbim de faptul cd Mogul vine gi acasd la mine, degi stau Ia bloc Ai nu are horn pe
unde sd coboare. $i cum de p1nd acum n-am intalnit pe stradd nici un Mog care sa-gi fi
murddrit barba alba gi mustdlile cu funingine? Tare mi-e mie teamd cd Mog Crdciun nu existd
decdtin povegti giin mintea celor mari. Sau existd cu adevdrat? Acesta e misterul pe care am
de g1nd sd-ldezleg.

1. De

undevine Mog Crdciun?


i n c erc u i egte I itera co resp u n zdto a re rd s p u n s u I u i c o rect!
a)Norvegia
c)Laponia
d) Finlanda
b)Lituania

1.,9,:'

3. Ai aflat din text ci obiectele detectivului sunt:


in cerc u iegte I itera cores p u nzdtoa re rdsp u n s u I u i co rect!
a) binoclu, aparat de filmat, geantd diplomat;
b) geantd diplomat, binoclu, aparat de fotografiat;
c) binoclu, aparat de fotografiat, aparat de filmat;
d) aparat de fotografiat, monoclu, geantd diplomat.

4. Ce urma si se intimple peste doui zile?


incercu iegte I itera corespu nzdtoare rdspu nsu I u i corect!
a) venea iarna;
b) venea Revelionul;
c) venea Mog Nicolae;
d) venea Crdciunul.
5. Ce va incerca si descopere Dinu! de Griciun?
in cerc u i egte I itera co respu n zdto a re rdsp u n s u I u i co rect!
a) sd descopere misterul lui Mog Crdciun;
b) sa descopere dacd Mog Crdciun a intrat pe horn;
c) sd descopere ce daruri i-a adus Mog Crdciun;
d) sa descopere cum aratd Mog Crdciun.
6. Cine confecfioneazd daruri pentru copiii din toata lumea?
incerc u iegte I itera corespu nzdtoare rdspu nsu I u i corect!
a) Mog Crdciun;
b) renii;
c) spiridugii;
d) ingerii.

doui jucirii care se confeclioneazd in atelierul lui Mog Griciun.


Scrie rdspunsul pe spaliul dat.

7. Scrie

8. Gum aduce Mog Criciun juciriile copiilor?


in cerc u i egte t itera co respu n zdtoa re rdsp u n s u I u i co rect!
a) le incarcd in sanie, intrd pe poarta caselor copiilor gi le lasd darurile sub brad;
b) le incarcd in sanie, coboard pe hornurile caselor copiilor gi lasd darurile sub brad:
c) le incarcd Tn sanie, lasd darurile sub brazii aflali in casele copiilor 9i in gcoli;
d) le incarcd in sanie, coboard pe hornurile caselor gi lasd darurile Tn cizmulite.

,#8&i,
-i.t;::l'l'i:.:

9. Gu ce poli inlocui expresia "povestea cu sufletul Ia gurd"?


i n cerc u i egte I itera co resp u nzdtoare rdsp u n s u I u i co rect!
a) povestea avdnd un gust nepldcut in gurd;
b) povestea abia mai putdnd respira;
c) povestea cu deosebitd pldcere;
d) povestea vorbind mult gi tare.
10. Cu ce credea Dinu! ci arfi trebuit si fie murdirite barba gi mustdfile lui Mog
i n ce rc u i egte I itera co resp u n zdtoare rdsp u n s u I u i co rect!

Griciun?

a) cu fum;
b) cu zdpadd;
c) cu noroi;
d) cu funingine.
11. Scrie

doui motive pentru care Dinu!

se indoia de existenla lui Mog Criciun.

Scrie rdspunsul pe spaliul dat.

12. Unde credea Dinu! cd existi Mog Criciun?


i n cerc u i egte I itera co resp u nzdto are rdsp u n s u I u i co rect!
a) in ca(ile cu povegti pentru copii;
b) in ldrile din nordul continentului;
c) in povegti gi in mintea celor mari;
d) in mintea copiilor gi a adullilor.
13. Transcrie din text propozifia care
Scrie rdspunsul pe spaliul dat.

redi uimirea prietenului lui Ddnu!.

14. llinca i-a scris un bilet lui Mog Griciun. Din gregeali, fratele ei mai mic a rupt biletul'
Ajut-o pe llinca si refaci, din fragmentele de maijos, mesajultransmis lui Mog Griciun.
Scrie pe spafiul dattextul biletului pe care l'ai reficut.

?
i,,

"

vit{ g
{il;' i,ril'ti ii ro'#u

d.or! tare

ry\

c,4fa

-' b*
:= fi?fapugd
-5io carlg

,*
ffi*

.:_

cu

pouZ;tf:g

2l

iir,r:, 1r,.,,;

,i

unitcrteq de invdfore: Irltn.l

Tesf,ul t!s. 6

Gitegte cu atenlie textul de maijos!

larni grea in Pidure

fragment din vol. "Povegti pentru trei seri" de Radu Ciobanu


Metciiigi incepurd pregdttirile de iarnd' Ei
sunt primii care simt apropierea zdpezii. Ba mai
mutt decdt atAt: ei gtiu de pe acum dacd va fi o
iarnd btanda sau asprd. Cu cdt va fi iarna mai
grea, cu at1ttigi sapd gi eitunelele mai addnc in
pdmdnt.

Toate vie{uitoarele cunosc obiceiul


melcilor gi agfeapta sa vadd cdt de addnc igi
sapd tunelele.ln anut acela, melcii se infundard
in pdmtnt mai addnc ca niciodatd.
Melcii nu se maivdd!vestird alarmate furnicile'
pdnd la ei!
Sunt foarte departe in pdmdnt - intari gi citrtila -abia am reugit sd aiung

-Ci ocd n ito


-Vine

a rd s p 6 n d i ve ste a i n to atd p d d u re a :
o iarnd grea! Vine o iarnd grea!
iarnd cumplitd, igi gopfea u veciniide la ovizuind la alta.
a re

-Vafio
in fundul b1rtogutui

sdu, unde se pregdtea de somn, ursul Bruniigi privi mullumit sticlele


cogurite din coajd de copac ptine cu miere parfumatd. Veverila Cric

ili

sirop de zmeurd gi
agezd'rezervele de alune, de nucigi de conuri de brad. Vulpea gi lupuligi agternurd cotloanele
cu un strat gros de frunze gi mugchi moale. Bufnila Uhu igi astupd toate crdpdturile scorburii.
Hdrciogul Maxiigi mai vdnturd o datd grdunlele, ca sd nu prindd mucegai. lepuragul cdra de
zor morcovi gi pastarnaci pe care-i stivuia in cdmard. Piticii aurari, care locuiau sub rdddcinile

cu

intorlocheate ale celui mai bdtrAn stejar din pddure, igi agezard in cdmdri burdufurile cu
br1nzd din tapte de pdpddii, borcanele cu zacuscd de mdcrig, butoiagele cu siropuri, atArnard
de grinzile tavanului alunele prdiite gi sdrate-

pe

neagteptafe se porni intili vdntut. Cu tolii, ca la un semn, i1i traserd capetele


induntru, inchiserd cu grabd ugile, puserd zdvoarele. Molizii ceifalnici gi vegnic verzi guierau
intristali. Odatd cu seara,'incepu sdt ningd. intdi rar, cu fulgi mari ca nigfe fluturi albi, pe urmdtot
mai deis, tot mai mdrunt. Cdtre miezul noplii se porniviscolul. Zdpada se invdrtea in trdmbe.
V1ntul rupea crengile. Viscoti astfet cinci zite gi cinci nopli fdrd ^oprire. Dupa aceea se /dsd
gerul. De frig trosnea lemnul arborilor. Aerul devenise ca sticla. incremenird izvoarele. Frigul
pdtrundea pdnd in addncul vizuinelor'
La urma urmelor, cu iarna, oricdt de grea, se vor descurca pdna la urmd. Erau pregatili
chiar daca mai rdbdau pulin de frig. Odatd tottrebuia sd vind primdvara.

1. Pentru ce anotimpigistring provizii animalele?


i n ce rc u i egte t itera co resp u nzdto a re rdspu n s u I u i
c) primdvara;
a) toamna;
d) vara.
b) iarna;

:t,'22

corect!

2. Unde s-a

rispindit vestea ci va veni o iarni grea?

in ce rc u i egte I itera co resp u n zdtoare rdsp u n s u I u i co

rect!

a) in b6rloE;
b) in c6mpie;
c) in tunele;
d) in pddure.

3. Ce animale simt cel mai repede sosirea zilpezti?


fn ce rc u i egte t itera co resp u n zdtoare rdsp u n s u I u i co rect!
a) furnicile;
b) urgii;
c) rnelci!;
d) bufni{ele"
4. Ai aflat din text cd melcii, cu cdt ianna este mai grea, cu atit:
fn cerc u i egte I itera co resp u n zdto a re rd s p u n s u I u i c o rect!
a) se ascund mai adAnc in crdpdturile scorburii;
b) iSi sapd tunelele mai aciAnc Tn pamant;
c) se ascund cAt mai departe ?n pddure;
d) igi cdptugesc tunelele cu mai multe frunze.

5. Scrie un rnotiv pentru care animalele igi fac provizii pentnu iarnd.
Scrfe rdspunsul pe spaliul dat"

6. Gine a

rispdndit vestea cd va veni o iarni grea?

incercu iegte titera corespu nzdtoare rdspu nsu lui corect!


a) ciocdnitoarea;
b) viezurele;
c) c6rtila;
d) furnicile.

7. Unde se pregitea ursul de somn?


fncercu iegte titera corespu nzdtoare rdspu nsul ui corect!
a) in vizuin6;
b) in scorburd;
c) in bArlog;
d) in tunel.

8. Gum se numegte hdrciogul?


i n c e rc u i egte I itera co resp u nzdto a re rdsp u n s u I u i corect!
a) Uhu;
b) Cric;
c) Bruni;
d) Maxi.

23

.,..rit:.rt:r,

il

i n cerc u i egte t itera co resp u nzdtoa re rdsp u n s u I u i corect!


a) cdra de zor morcovi gi pdst6rnaci pe care-i stivuia ?n cdmard;
b) mai vdntura o datd grdunlele, ca sd nu prindd mucegai;
c) ageza chibzuit rezervele de alune, de nuci gi de conuri de brad;
d) cdptugea cotloanele cu un strat gros de frunze gi mugchi moale.
10. Gum erau molizii?
in cerc u i egte I itera co resp u nzdtoa re rdspu n s u I u i co rect!
a) mari ca nigte fluturi albi;
b) cu rdddcinile intortocheate;
c) infundali addnc in Pdmdnt;
d) falnici 9i vegnic verzi.
11.

Enumeri trei feluri de provizii pe care le-au ficut piticii aurari.


Scrie rdspunsul Pe sPaliul dat.

12. Numeroteazd propoziliile de maijos Tn ordinea in care s-au int6mplat evenimentele.


[] Animalele agteaptd sd vadd cAt de addnc igi sapd tunelele melcii.
Anotimpul iarna igi face aparilia in pddure.
tl Vieluitoarele pddurii igi aranjeazd proviziile pentru iarnd.
tl Melcii simt apropierea zdpezii.
tr Ciocdnitoarea anunld sosirea iernii.

13. Transcrie

doui propozifii din text care descriu anotimpul iarna.

Scrie rdspunsul pe spaliul dat.

14. Scrie un text format din gase propozifii, pe baza imaginii.

t,,,,'24

Unitcrteq de inudfore: Trrrct

Testul tlt.7

Gitegte cu atenlie textul de maijos!

Negustorul florentin

dupd Mihail Drumeg


Datoritd cruntelor pedepse aplicate de
Vlad-lepeg, au pierit toli holii, lenegii gi
mincinogii. Atdta fricd intrase in ei, incdt, dacd-i
cddea omului punga de la brdu in drum,
rdmdnea acolo zile sau chiar sdptdmdniintregi,
pana venea pdgubagul sd gr-o ridice, cd nimeni
nu cuteza sd se atinga de ea.
Odatd, un negustor italian, care venea din
cetatea Florenlei gi fdcea negustorii cu pietre
scumpe gi alte lucruri de prel, se intorcea din
,tara turcilor, unde igi vdnduse marfa gi trecea
prin lara lui TepeE. Cum ajunse in cetatea
Targovigte, unde era scaunuldomnesc, se duse
la Vodd cu un dar bogat giii zise:
Mdria-Ta, soarta m-a adus in lara pe care o stdplnegti. Am cu mine tot avutul, pe care
l-am agonisit, cu multd muncd, mai mulli ani. Cu genunchii plecali, te rog sd-mi dai cdliva
slujitori care sd md pdzeascd pdnd cdnd voi pleca!
Cdnd auziacestea, Tepeg se supdrd gi spuse negustorului:
fine-li darul, cregtine! Eu ili poruncesc sa-li ducitot avutul pe orice maidan, pe orice
uli{d, la rdscrucea care {ise ya pdrea mai singuraticd gi mai ascunsd gi acolo sdJ /agi pdnd
dimineald, fdrd paznici. lardelisevaintdmplavreo pagubd, eu sunt rdspunzdtor.
Cu toate cd nu avea incredere in cuvAntul lui Vodd, negustorul a fost nevoit sd
indeplineascd porunca acestuia, cdci altfel era vai gi amar de el.
CAnd s-ainserat, cu inima cdt un purice, gi-a luat marfa gi a dus-o pe un maidan ascuns
spre marginea oragului.
Toatd noaptea, bietul negustor n-a putut inchide ochii. A doua zi de dimineald a rdmas
mut de uimire c6tnd a gdsit pe maidan toatd averea, aga cum opusese. A mers atunci la Vodd 9i
r-a spus cd gi-a gasit tot bdnetul neatins, a ldudat lara Romdneascd gi pe romdni 9i a afirmat
cd asemenea lucruri n-a maivdzut gi n-a mai auzitfn nici o {ard din cilte a strdbdtut el, de cAnd
umbld cu negustoria lui.
$i aga a mers vestea gi faima despre cinstea gi onoarea celor din Tara Romdneascd.

1. Gine dispiruse datoritd "cruntelor pedepse"?


i n ce rc u i egte I itera co resp u nzdto are rdsp u n s u I u i c o rect!
a) rdufdcdtorii din fara turcilor;
b) oamenii din lara Romdneascd;
c) hofii, lenegii gi mincinogii;
d) negustorii, paznicii, holii.

25

T.-...'offi'..'...'h....,..t....,..li.,...'.|
2. Dacd-i cidea omului punga de la brdu in drum, rdmdnea acolo:
in cercu iegte litera corespu nzdtoa re rdspu ns u I u i corect!
a) ani 9i ani, p6nd venea pdgubagul sd gi-o ridice;
b) zile sau chiar sdptdmdni Tntregi, pdnd venea holul sd o ridice;
c) o sdptdmind 9i o zi, pdnd venea pdgubagul sd gi-o ridice;
d) zile sau chiar sdptdmdni intregi, pdnd venea pdgubagul sd gi-o ridice.
3. De unde era negustorul?
incercu iegte litera corespunzdtoare rdspunsul ui corect!
a) din cetatea Tdrgovigtei;
b) din cetatea Florenlei;
c) din lara turcilor;
d) din lara Romdneascd.
4. Cu ce se ocupa negustorul?
tncerc u iegte titera corespu nzdtoare rdspu nsu I u i corect!
a) cumpdra pietre prelioase gi multe lucruri scumpe;
b) strdngea avulii, pietre prelioase 9i alte lucruri de pre!;
c) fdcea negustorii cu pietre scumpe gi alte lucruri de pre!;
d) cduta pietre scumpe gi alte lucruri de pre!;

5.

Ge a cerut negustorul pentru a

fi sigur ci nu i se furi avutul?

incercuiegte titera corespu nzdtoare rdspu nsului corect!


a) sd innopteze la palatul domnitorului;
b) caliva slujitori care sd-l pdzeascd p6nd cdnd va pleca;
c) mai mulfi negustori cu care sd cdldtoreascd;
d) cAliva slujitori care sd-l pdzeascd pdnd la iegirea din !ard.
6. De ce crezi ci s-a supirat Vlad Tepeg atunci
Scrie rdspunsul pe spaliul dat.

cind negustorul i-a oferit darul?

7. Gine s-ar fi considerat rispunzdtor daci i se fura averea negustorului?


in cerc u iegte I itera c o resp u nzdto are rdsp u n s u I u i corect!
a) paznicul;
b) domnitorul;
c) slujitorul;
d) romdnul.
8. Ge l-a lisat "mut de uimire" pe negustor?
in cerc u i egte I itera co resp u nzdtoa re rdspu n s u I u i co rect!
a) cd a gdsit pe maidan toatd averea, aga cum o pusese;
b) ca a gdsit pe drum pietre scumpe gi alte lucruri de pre!;
c) cd nu a mai gdsit nimic din ce ldsase pe maidanul ascuns;
d) ca a gdsit pe maidan o avere mult mai mare decdt a sa.

9, Cum crezi ci se simlea negustorul la finalul povestirii?


incerc u iegte I itera corespu nzdtoare rdspu nsu I u i co rect!
a) infricogat;
b) neincrezdtor;
c) nelinigtit;
d) uimit.
10. Gu ce cuv6nt poli inlocui expresia din text "cu inima cdt un
incerc u iegte t itera corespu nzdtoare rdsp u nsu I u i corect!
a) curaj;
b) durere;
c) linigtit;
d) fricd.

purice'2

11. Despre ce a mers vestea gi faima celor din Jara Romdneasci?


in ce rc u i egte I itera cores p u n zdtoa re rd s p u n s u I u i co rect!
a) despre mdndria gi cinstea lor;
b) despre onoarea gi cinstea lor;
c) despre cruntele lor pedepse;
d) despre seriozitatea 9i onoarea lor.

12. Transcrie propozilia care

exprimi porunca lui Vlad-Jepeg.

Scre rdspunsul pe spaliul dat.

13. Gisegte, in text, c6te


,,

doui cuvinte care conlin literele "6" 9i "i".


,,

A"
CL

A"
a

,ri''

,,T"

14. Bianca te-a ajutat la teme.


Scrie, pe spafiul dat, un bilet prin care

ii mulfumegti.

,H*i!il*5tu-,
-..rJ:aBfF.a,+i-ni,a,;.,
jJl-:h;j .. _ r .. -.,+Ee. .r;:r,+;,.,.-,

."

.,fji,,
..r: ., .

27

invdfore: P;ietenlcr

..:]::

Testul nr.

Gitegte cu atentie textul de mai jos!


A

fi mic,

fi mare

fragment din vol. "Hai in luni"de Lucia Olteanu


Furnica Fu-fu fiind cea mai micd, adicd mezina familiei, rdmdsese singurd acasd. Parin,tii gi
celelalte surori plecaserd din zori la piala sd aducd ceva extrem de gusfos: un cotor de mdr. Mama
ii ldsase lui Fu-fu o sdmtnld de mac sd joace fotbal crJ ea, dar jocul de unul singur nu-ifrumos, aga
cd furnica se imbrdcd gi plecd sd-i facd o vizitd maimulei Cocofifi.
Cocofifi erain grddina gi citea o carte cu povegti. Doar cd o linea de-a-ndoaselea, adicd nu citea,
se plictisea. Numai aga Fu-fuindrdzni s-o deranjeze. Se sui sus pe muchea uneifoigi strigdveseld:

-Cocofifi!
egti Fu-fu, o descoperi dezamdgitd
carte.

-Tu

Cocofifi. Credeam cd esfe o literd care vrea sd iasd din

printre

Vrei?

litere fu sd md descoperi.
sd md ascund
doregti,
- Dacd
Ce, sdri Cocofifi, sd rada toli de mine cd mi-am ales amicd de joacd un punctulel
umbtdtor? gferge-o de aici! Eu md joc cu elefantul Singapur. Ca sd-l vdd nu am nevoie nici de
pot

gi

lunetd, nici de microscop.


Elefantul Singapur o acoperi cu o rafatd de praf. igi fdcea, cum s-ar spune, baia de
dimineafd: aduna praf cu trompa gi-l pulveriza pe cap gi pe spafe.
Degiii intrase praf giin ochi, Cocofifi continud lingugitoare:
Singapur, vreisd ne jucdm?
Da, agteaptd sd-mi mestec busuiocul.
De voie, de nevoie, Cocofifr agteptd resemnatd pAnd Singapur mestecd bine, bine tot
busuiocul. Ca sd-gi facd de lucru, ea pregdti un leagdn: lud o scAndurd lungd, sub care agezd un
apoi se agezd pe un bra ,t al balansoarului.
in aga fel incdt scindura sd sfea in cumpdnd
bolovan
Singapur se instald in capdtul celdlalt al leagdnului. Sc1ndura se inclind imediat in partea
luigiaga rdmase.
Cocofifi invitd aldturi de ea gi alti prieteni: ursulina Greta, capra Aspasia, motanul Grigore.
Nu mai incdpeau pe scdndurd, se lineau agalali unii de a$ii ca un ciorchine gi fofugi cumpdna
continua sd sfea inclinatd[n partea luiSingapur.
Au agteptat sd mai suie in leagdn gi iepuragul Robeft cu puigorul Marcel. Fluturele Paul se
agezd ca o fundd pe capul lui Marcel. $i fofugi m ai lipsea pu ,tin ca sd inceapd jocul, o greutate cdt o
scamd, pentru ca leagdnul sd inceapd sd se balanseze. Ca la o comandd, to,ti prietenii strigardin cor:
Fu-fu, vino sdte jocicu noi!
Bucuroasd, furnica sui l6ngd puigorul Marcel, leagdnulseinclind gijocul multagteptatincepu.
Ca sd vezi, se mird Cocofifi, fdrd o virgulila nu ne-am fi putut juca.
Dar nimeni n-o mai asculta, pentru cd legdnatulintre cer gi pdmdnt era prea frumos!

iiig&
l"ll:.1;,:1i

..:t:.

1. Unde plecaseri pirinfii gi surorile furnicii Fu-fu?


in ce rc u iegte t itera co resp u n zdtoa re rdsp u n s u I u i co rect!
a) la plimbare;
b) in vizitd;

c) la piala;
d) in muguroi.

2. Care era lucrul "extrem de gustos" pe care doreau si-l aduci pirinfii lui Fu-fu?
incercu iegte t itera corespu nzdtoare rdspu n su I u i corect!
a) un cotor de mdr;
c) un cotor de pard;
b) o sdmAn[5 de mac;
d) o tufa de busuioc.
3. Din ce cauzi Fu-fu s-a hotirit s-o viziteze pe maimufa Cocofifi?
Scne rdspunsul pe spa{iul dat.

4. Unde a gdsitd-o furnica pe maimula Cocofifi?


in ce rc u i egte I itera co resp u n zdto a re rd s p u n s u I u i co rect!
a) in jungld;
c) Tn pddure;
b)in grddind;
d) in leagdn.
5. Ge

joc i-a propus furnica Fu-fu maimulei?


i n ce rc u iegte I itera c o respu nzdto a re rdsp u n s u I u i corect!
a) sd fie pulverizate cu praf de cdtre elefantul Singapur;
b) sa construiascd un balansoar dintr-o scAndurd lungd;
c) sd se ascundd printre literele ca(ii iar maimula s-o descopere;
d) sa se joace impreund cu luneta gi microscopul.

6. Gum igi

ficea elefantul Singapur baia de dimineafi?

i n ce rc u i egte I itera c o resp u n zdto a re rdsp u n s u I u i corect!


a) acoperea cu rafale de praf tot ce era ?n jurul lui;
b) aduna praf cu trompa gi-l pulverizape cap gi pe spate;
c) cu trompa igi pulveriza apd pe cap gi pe spate;
d) lua busuioc Aise freca cu el pe cap gi pe spate.

7. De ce crezi cd nu a vrut sd se joace maimula Cocofifi cu furnica Fu-fu?


Scre rdspunsul pe spaliul dat.

8. Pe cine a invitat prima oari pe balansoar maimula Cocofifi?


incercuiegte litera corespunzdtoare rdspunsului corect!
a) iepuragul Robert, puigorul Marcel, fluturele Paul;
b) ursulina Greta, capra Aspasia, motanul Grigore;
c) furnica Fu-fu, elefantul Singapur, puigorul Marcel;
d) ursulina Greta, capra Aspasia, elefantul Singapur.
.,29,.

["

. Gum era furnica Fu-fu?


I n cerc u i egte I itera c o res p u n zdtoa re rdsp u n s u I u i co
a) timidd, politicoasd, veseld;
b) tristd, politicoasd, insistentd;
c) timidd, nepoliticoasd, veseld;
d) veseld, lingugitoare, timidd.

rect!

enunlurile de maijos in ordinea in care s-au intdmplat evenimentele.


Numirul 1 a fost rezolvat pentru tine.
1
Furnica Fu-fu rimdne singuri acasd;

10. Numeroteazi

Balansoarul nu se inclind din cauza elefantului Singapur;


Maimufa Cocofifi confeclioneazd un balansoar;
Furnica Fu-fu face ca leagdnul sd se incline;
Maimula Cocofifi nu vrea sd se joace cu furnica.

inleles maimufa Cocofifi din aceastd intimplare?


Incercuiegte I itera corespu nzdtoare rdspu nsu I ui corect!

11. Ge a

a) sd nu te joci cu fiinfe mai mici decdt tine;


b) sa nu vorbegti decdt cu prietenii tdi;
c) sd nu judeci fiinfele dupd aspect;
d) sa nu te imprietenegti decdt cu fiinle mai mari decAt tine.
12. Aa vrea sd

fiiin locul furnicii Fu-fu? Alege

gi

explici doar una din cele doui situatii.

Da, pentru cd

sau

fericiti
se ageza

imprigtia
se

instali

14. Gisegte in text cite un cuvdnt care


cdte o propozifie cu fiecare cuvdnt.

Scne rdspunsul pe spaliul dat.

,,.to

prietend

si conlind grupurile

"mp" gi "mb" . Alcituiegte

unltqteq de invdfare: Primdvcrrq

Tegtug

ErF. gl

Gitegte cu atenlie textul de mai jos!


Heidi, fetifa munlilor (fragment)
de Johanna Spyri

Trecu gi iarna ce pdrea cd nu se mai


sfdrgegfe ! Trecurd gi primele sdptdmani mai
rdcoroase ale primdverii gi, in sfdrgit, veni din
nou luna mai, crJ tot alaiul ei: pajigti inverzite gi
pline de flori multicolore, pArdiage gonind
zglobiu la vale, ce-gi trdgeau izvoarele din
ultimele zdpezi, topite pe crestele munlilor de
razele calde ale soarelui de primdvard. $i aerul
era mai cald. Pretutindeni natura se trezea din
amor,teala grea a iernii.

Reinvierea naturii o incdnta atdt de mult


pe Heidi, fetila munlilor! Aproape toata ziua gi-o
petrecea afard. Alerga de colo p1nd colo, in
dorinla de a obserua jocul cdprilelor gi de a descoperi ce flori au mai inflorit pe paiigti.
Din magazie se auzeau lovituride ciocan, iarin rdstimpuri, scr1gnetulfierdstrdului. Deia
un scaun de toatd frumuselea era gata. Acum bunicul megterea de zor la masa lui de
tdmpldrie, sd maifacdinca unul.
it auzird deodatdt pe Peter fluierdnd gi pocnind din bici. El ii intinse fetilei o scrisoare.
Heidi lua plicul gi dddu buzna in caband, strigdnd:
Bunicule, bunicule, am primito scrisoare de la Clara, hai sdli-o citesc !
Peter se duse dupa ea, ca sd audd giel.
Heidi incepu sd citeascd:

"Draga mea Heidi,


Cat de mutt md bucur cd peste pulin timp ne vom revedea! Bagaiele sunt pregdtite.
Pesfe doud sau trei zile pornim la drum. Tata nu vine cu noi. Trebuie sd plece maiintdi la Paris,
unde are nigte treburi. Doctorul trece in fiecare zi sd ne vadd gi ne strigd: "Gata copii, dali-i
drumul, muntele vd agteaptd !" Nici nu gtii, dragd Heidi, ce mult i-a pldcut la voi gice fericit arfi
sd poatd sd trdiascd gi et acolo, in creierii mun,tilor. Ne-a povestit cit de bine s-a sim,tit aldturi de
tine gi de bunicultdu. Ne-a vorbit gi de ciobdnagul Peter gi de turma lui. Nu mai gdsegte cuvinte
de taudd pentru voi. De fiecare datd incheie spundnd cu insuflefire:"in aerul acela proaspdt 9i
curat, te faci bine oricdt de bolnav aifi".
in agteptarea revederiinoastre, teimbrd{igez de miide ori!
A ta prietend, Clara."

Cum termind Heidi ultimele cuvinte, Peter iegi afard gi pocni din bici cu furie. Bietele
capre se speriard gi o rupserd la fugd. Ciobdnagul porni pe urmele lor, m6niat de vestea sosirii
unor musafiri, pentru el nepoftili.

3l

fiii'lidfi$ffi

*lffi ''*'
,

f . in ce perioadi a anului primegte Heidi scrisoarea?


i n cerc u i egte t itera co resp u nzdtoa re rdsp u ns u I u i co rect!
c) primdvara, in luna mai;
a) primdvara, in luna martie;
d) la inceputul verii, in luna mai.
b) la sfdrgitul iernii, in luna mai;
2.

Primivaraavenit cu tot alaiul ei de:


in cerc u i egte I itera co resp u nzdtoa re rds p u ns u I u i co rect!
a) floriinflorite pe pajigti, gdze multicolore, pdsdri zglobii;
b) aercald, pajigtiinverzite, flori multicolore, p6rAiage zglobii;

c) izvoare cristaline, flori multicolore, iarbd proaspdtd;


d) aer cald, pdsdri gdldgioase, copaci inflorili, iarbd crudd.
3. De

undeigitrdgeau p6r6iagele izvoarele?


incerc u iegte t itera corespu nzdtoare rdspu nsu I u i corect!
a) din pegterile aflate pe crestele inalte ale munlilor;
b) din ultimele zdpezi,topite de razele soarelui;
c) din natura trezitddin amo(eala grea a iernii;
d) din pajigtile inverzite 9i pline de flori multicolore'

Heidiin plimbirile ei zilnice?


incercu iegte litera corespunzdtoare rdspu nsul ui corect!

4. Ge fdcea

descoperea;

a) alerga, observa,
b) se trezea, mAnca, se

plimba;

c) alerga, observa, inventa;


d) se plimba, descoperea, citea.

zor" bunicul la masa luide timpldrie?


incercuiegte litera corespu nzdtoare rdspu nsului corect!

5. Ce "megterea de

a) mese;
b) ciocane;
6. De ce

c) biciuri;
d) scaune.

Heidi"didu buznain cabani" ?

in cerc u i egte I itera co resp u n zdto are rdsp u n s u I u i co

a) pentru
b) pentru
c) pentru
d) pentru

rect!

a-gi anunla buniculcd venise prietenul sdu, Peter;


a-lintreba pe bunicce megtereain magazie;
a-ispune buniculuicd a sosit prietena sa, Clara;
a-gi anunfa bunicul cd primise o scrisoare de la Clara.

7. Din ce cauzi nu puteavenigitatilClarei la munte?


i n cerc u i egte I itera coresp u nzdtoa re rdsp u n s u I u i co rect!
a) nu-i pldceau ciobdnagul Petergiturma luide capre;
b) trebuia sd plece la Paris, unde avea nigte treburi;
c) nu putea sd trdiascd pe crestele inalte ale munlilor;
d) nu avea bagajele pregdtite pentru cdlStorie.

doctorul ci orice bolnav se insinitogea la munte?


Scrie rdspunsul pespaliul dat.

8. Din ce motiv credea

9.De ce a plecat Petersupirat?


Scrie rdspu nsul pe spaliul dat.

10. Ce

alttitlu potrivitaialege pentru acesttext?


tncercuiegte titera corespunzdtoare rdspu nsului corect!
c) Supdrarea
a) Primdvara
d) Scrisoarea
b) Cdldtoria

sunt personajele care aparin textul de maisus?


fncercu iegte litera corespunzdtoare rdspunsului corect!
c) Heidi, Clara, bunicul;
a) Heidi, Peter, Bunicul, Clara;

11. Care

b) Heidi, Peter, bunicul;

d) Heidi, Peter, doctorul.

12. Numeroteazd enunfurile de maijos in ordinea in care s-au intdmplat evenimentele.


Numirul 1 a fost rezolvat pentru tine.
1

Peter ii dd lui Heidi o scrisoare de la prietena sa, Clara.


Natura reinvie odati cu venirea primiverii.
in scrisoare, Clara igianunld sosirea.
Peter pleacd supdrat de aceastd veste.
Heidiaproape toatd ziua gi-o petrecea afard.

13. Realizeazdcorespondenfaintre cuvinte cu sens opus:

calde

topit
lungi
se trezea

14. Este o dimineald frumoasd de vard. Heidi il anunld pe hunicul sdu cd va pleca cu
Peter cu caprele Ia pdscut,
Privegte imaginile gi continud povestirea cu inci gase propozifii.

3ft

unitctteq de invdfore: zambete de copil


Citegte cu atenfie textul de maijos!
Cheila de aur sau minunatele pilanii ale lui Buratino
dupd Alexei Tolstoi
Dimineala, Buratino se trezi zdravdn gi
voiosde parcd nu iseintdmplase nimic.
Fetila cu pdrul albastru
agtepta in
grddind, agezatd in fala unei mdsule, pe care
erau aranjatetacdmurimici, ca pentru pdpugi.
Buratino se agezd la masd, cu un picior
indoit sub el. Prdjiturile de migdale le indesa
intregiin gurd gileinghilea pe nemestecate.
?.
/Si
bdga degetele in chiseaua cu
dulceald, lingdndu-gi-le apoi cu o deosebitd

il

pldcere.

:,

Cand fetila se intoarse pentru o clipd, el i:


apucd ceainicul gi, ducdndu-lla gurd, sorbitoatd
cacaoa dintr-insul. Sorbi cu atdta ldcomie, cd se inecd givdrsd cacaoa pe fala de masd.
Fetila se uitdlintd la e/gi spuse cu asprime:
Trage piciorul de sub tine gi lasd-ljos, sub masd! Nu mdnca cu mdinile cd doar pentru
mdncare sunt linguri gifurculile. De-acum am sd md-ngrijesc eu de cregterea ta, fii pe pace!
,,Cine s-a gdsif sd-mi dea mie cregtere aleasd... Tocmai ea, cu caput ei de porletan gi
tru pu I u m pl ut cu vatd !", gdnd i Burati no.
in cele din urmdse sfdrgi g igustarea asta chinuitoare.
Acum agazd-te la birou! Cautd sd nu sfai cocog at, ii spuse fetila gi lud o bucdlicd de
cretd. Am sd te-nvdl sd socofegti. Ascultd, sd zicem cd aidoud mere in buzunar $i sa zicem
cd cineva ili cere un mdr. CAte mere ili mai rdman ?
Doud.
De ce doud ?
Doud, pentru cd cel care mi-a cerut mdrul n-o sd-l capete. $i daca incearcd sd mi-t ia
cu de-a sila, ii sarde gat!
Habar n-ai sd socofegfi rostifetila cu tristele. Sd trecem ta dictare.
Scrie!...,,lepuragul uga rupe." Ei, ai scris?
Dupd cum se gtie insd, Buratino nu vdzuse in via,ta lui nicitoc, nici cdtimard. Negtiind ce
sd facd, igivdri nasulfn cdlimard. De pe nas picurd pe hartie o patd de cerneald.
Egfi un neastdmpdrat cum n-am mai vdzut! Am sd fe pedepsesc !Artemon, du-l pe
Bu rati no in m ag azi a intu necoasd !
Credinciosul Artemon apdru in ugd, gi ardtdndu-gi collii albi, il apucd pe Buratino de
hdinula giiltari dupd elin magazie.
Buratino igi ridica nasultot una de cerneald gi, prin intuneric, zdri un tiliac ce spdnzura de
tavan, cu capulin jos.

maivrei?
-TuMaicerabdd
pulin, Buratino, agteaptd

Progtilor. Acolo-i numaifericire gi vese/ie.


34.

pAnd s-o innopta. Atunci te voi duce in fara

1. Care sunt personajele povestirii?


I n cercu iegte I itera corespu nzdtoare rdspunsului corect!
a) Buratino, Feti{a cu pdrul albastru, iepuragul, liliacul;
b) Feti{a cu pdrul albastru, Buratino, cd{elulArtemon; liliacul;
c) B uratino, iepuragu I ; i liacul, cdlel u I Artemon ;
d) Fetifa cu pdrulalbastru, Buratino, liliacul, iepuragul.
I

trezit Buratino?
incercu iegte titera corespu nzdtoare rdspu nsu I u i corect!

2. Cum s-a

a) nepoliticos gi certdre!;
b) voinic gi vesel;
3.

c) trist gi slSbit;

d)zdravdn givoios.

Alege un comportament urit pe care l-a avut Buratino la masd.


Scrie rdspunsul pespaliul dat.

4. Ge pesaj ar fi potrivit pentru gdndul lui Buratino?


I n cerc u i egte I ite ra co resp u nzdto a re rds p u ns u I u i c o rect!
,,Cine s-a gdsltsd-mi dea mie
cregtere aleasd...
Tocmai ea, crJ capul ei de
porlelan gitrupul umplut cu vatd !"

a) Nu vreau sd invd! nimic!


b) S-a gdsit cineva care sd md educe!
c) Nu md poate educa o pdpugd!
d) Sunt mdndru cd voi primi educalie aleasd!

consideridespre faptul ci Buratino ar lovi pe cineva daci arincerca si-i ia mirul?


Este corect?
Alege gi explicd doar una din cele doud situatii.

5. Ce

Da, pentru cd

sau

6. Ce propozilie a avut de scris Buratino?


Incercuiegte litera corespunzdtoare rdspunsului corect!
a) Artemon are collii albi.
c) Am doud mere in buzunar.
b) lepuragul uga rupe.
d) C5lelugul uga rupe.
'|

I::l

ffi

7. Pentru ci nu vizuse in viafa lui nici toc, nici cilimari, Buratino:


incercuiegte titera corespunzdtoare rdspunsului corect!
a) igi vdri nasul Tn cdlimard;
b) le aruncd de Pe masd;
c) puse tocul invers in cdlimard;
d) sorbi cerneala din cdlimard.
8. Gum l-a pedepsit Fetila cu

pirul albastru pe Buratino?

incercuiegte litera corespunzdtoare rdspunsului corect!


a) l-a Pus sd scrie o ProPozilie;
b) l-a trimis Tntr-o magazie Tntunecoasd;
c) l-a dat afard din casd;
d) l-a Pus Pe Artemon sd-l mugte'

9. De ce crezi ci in fara Progtilor era tot timpul fericire 9i veselie?


Scne rdspunsul Pe sPaliul dat'

10.Gare crezicd arfi un alt titlu potrivit pentru textul de mai sus?
incercuiegte litera corespunzdtoare rdspunsului corect!
a) Fetila cu pdrulalbastru incearcd sd-l educe pe Buratino;
b) Fetila cu pdrul albastru il pedepsegte pe Buratino;
c) Dorinla lui Buratino de a cdldtori in Jara Progtilor;
d) Fetila cu pdrul albastru ia micul dejun cu Buratino'
11 .

Nume roteazdenunlurile de maijos in ordinea in care s-au intdmplat evenimentele.


Numirul 1 a fost rezolvat pentru tine.
Buratino se comportd necivilizatla masd.
1 Fetila cu pirulalbastru ia miculdejun cu Buratino.
Fetila cu pdrulalbastru ?l pedepsegte pe Buratino.
Buratino refuzdsd invele scrisul gi socotitul.
Fetifa cu pdrulalbastru incearcd sd-l educe pe Buratino.

12. Formeazd c6te o propozilie cu ortogramele: intr-o, intr-un, dintr-o, dintr'un.

36,

Unit.tteq de invdfore: Ccrrtecl


Citegte cu atenfie textul de maijos!

Mirul
Mdrul care mai pdstra incd urma din{ilor
bdiatului, zdcea aruncat pe raftul de sus a/
bibliotecii. De fapt, lui ii pldcea sd spund cd
agteaptd. Ce anume? Nu gtia nici el 9i nu gtiau
nici ceitreitovardgi de disculii pe care i-aintdlnit
in bibtiotecd: un glob pdmdntesc, o asculitoare
roz gi un diclionar vechi.
Chiar a$a, sdri de la locul ei
asculitoarea, ce facitu aici?
Pai, gtili... eee... sd vedeli ...eu nu...
E clar, habar n-are de nimic, spuse
sfdfos globul pdmdntesc. Eu gtiu foarte bine cd
suntfoarte folositor. Pot aiuta pe oricine vrea sd
cunoascd planeta pe care tocuiegte. ii ardt munlii maro, apele albastre, cilmpiile verzi- Sd nu
m a i p u n e m l a socote al d o ra ge l e, ld ri l e gi co nti n e nte l e !
Mdrul nostru ascultd cu atenlie globul, dupa care oftd intristat. ,,Care-o fi rostul meu pe
pdtmAnt? " se intrebd el.
Nicieu nu stau degeaba, sdrigi asculitoarea. Eu muncesc, nu glumd. Rosfu/ meu pe
lume esfe sd ascut creioane grafit gi cotorate. Trebuie sd am grijd sd le fac v1rturile ascu{ite
aga ca. .. vilrtul munlitor despre care ne vorbea globul pdmdntesc.
privirite tuturor se indreptard spre bdtrdnut diclionar, care sfordia rdsfoindu-?i ugor
paginile una cate una.
Domnute diclionar, indrdzni mdrul sd-ltrezeascd, vd rog mult de tot, aiutali-md!
Cum? Ce? Cine? sarica ars diclionarut. Pe cine sd aiut? Ce nu gtili?
Mdrul acesta nu gtie ce poate sd facd. Poate ne daitu o mAnd de aiutor, sd dezlegdm

misterul.
-

pei sd vedem la pagina cu litera "mmmmm..." mai apucd sd spund diclionarul 9i

adormi la loc, sfordind incet pe nas'


grafit pe
Deodatd, in camerd intrd bdielelut. Se duse la birou, scoase de-acolo un creion
la geografie.
care il ascu,ti rapid cu asculitoarea. Cu ajutorut gtobutui pdmAntesc igi fdcu tema
pe
Din diclionar afld ce inseamnd cuvilntul "axa". Treaba fiind gata, bdiatul nostru dadu sd iasd
cu griid
ugd, cAnd brusc se opri, se intoarse din drum gi fdrd nici cea mai micd vorbulila lua
mdrul de pe etaierdgi mugcd cu pofta din el pdnd-ltermind.'

pesfe maimul,tianila numdr, uga aceleagiincdperi se deschise $r, in cadrulei, apdru un


tdndrinaltgifrumos, care purtain mdnd cdteva he4i.
Sfff . .. A venit profesorut de geografie! Sa-l lasam sd studieze in linigte. Vorbea
prieteni,
acetagi gtob pdmdnfesc sfdfo s, prietenut ascu,titoarei roz gi al bdtrdnului diclionar. Trei
care au aftatin timp rostul unui mdr rogu, din care, la un moment dat, un copilmuscase o datd
gr-//dsase apoipe etaiera de sus a bibliotecii.
Era c1t se poate de simplu; gfiuse sdfacd dintr-un copil, un om mare.

,.:3.7,'i
- . ,.tt_., .-l
'' i: l'f
.

il

:.

:ij
,.:li

1. Unde

"zicea aruncat", mdrul?


rc u i e gte I i te ra c o resp u n zdto a re rd s p u n s u I u i co re ct !
a) pe biroul bdiefelului;
b) pe raftulde jos al bibliotecii;

I n ce

c) 16ngd un vechidiclionar;
d) pe raftulde sus al bibliotecii.
2. Gine erau cei "treitovarigide discufii" aimdrului?
in ce rc u i egte I itera co resp u n zdtoare rd s p u n s u I u i co rect!
a) profesorul de geografie, globul pdm6ntesc, dic{ionarul;
b) g lobu I pdmdntesc, asculito area roz,d icfionaru I vech i ;
c) bdiefelul, profesorul de geografie, globul pdm6ntesc;
d) profesorulde geografie, mingea veche gio carte ruptd.
3. Ge

seintreba mdrul?
in cerc u i egte I itera co resp u n zdtoa re rdsp u n s u I u i co rect!
a) Unde md aflu eu acum?
b) Pe cine pot alula?
c) La ce pagind suntin dic{ionar?
d) Care-ofi rostul meu pe pdmant?

4.Pe cine poate ajuta globul pimdntesc?


in ce rc u i egte t itera co resp u n zdtoa re rd s p u n s u I u i co rect!
a) pe oricine vrea sd cunoascd planeta pe care locuiegte;
b) pe oricine vrea sd cdldtoreascd prin munfi, dealurigicampii;
c) pe oricine vrea sd cdldtoreascd pe diferite continente;
d) pe oricine vrea sd cdldtoreascd in diferite orage gi
lari.

sunt colorate formele de relief (muntii, c6mpiile, apele) pe globul pim6ntesc?


i n cerc u i egte I i te ra co resp u n zdtoare idtp u r s u I u i c o rect!

5. Cum

a) apele albastre, munlii verzj,cAmpiile maro;


b) cAm piil e v erzi, apele al bastre, deal u ri galbene
c) munfii verzi,apele albastre, cAmpiile verzi;
d) munfii maro, apele albastre, c6mpiile verzi.

6. cum voia

asculitoarearozsi faci vdrfurile creioanelor?


in cerc u i egte I itera co resp u n zdto a re rdsp u n s u I u i co rect!
a) ascufite ca vdrfulacelor;
b) ascu{ite ca vdrful mun{ilor;
c) inalte ca vArful munfilor;
d) asculite ca vdrful sdgelilor.

7. Ge

ficea

?n

timpul disculiei "bitrdnul diclionar"?

a)dormea linigtit pe raftulde sus al bibliotecii;


b) sfordia rdsfoindu-gi ugor paginile una c6te
c) cduta sd gdseascd cuvinte neinlelese pentru mdr;
d) dormita rdsfoindu-gi ugor paginile ingalbenite.

una;

tr
E.

Ce creztdespre comportamentul mirului citind enunlul urmitor?


Domnule dic{ianar, indrdzni rndrut sd-l trezeascd, vd rog mwlt de tot, aiwta{i-md!"
Scrie rdspunsul pespaliul dat.

9. Ce a

ficut biiatul cdnd a intratin cameri?

a)a mdncat mdrul, a citittema la geografie, a cdutat un cuvdntin diclionar, a mdncat mdrul;
b) a asculit un creion, a fdcut tema la geografie, a cdutat cuvinte in diclionar, a mdncat
mdrul;
c) a pus un creion pe birou, a fdcut tema la geografie, a cdutat un cuvdnt in dicfionar, a
m6ncat mdrul;
d) a asculit un creion, a fdcut tema la geografie, a cdutat un cuvAnt in diclionar, a mAncat
mdrul;
10. Gum crezicd se simlea
a) nefolositor;
b) m6ndru;
c) fericit;
d) important.

mirul fali

de celelalte obiecte ale

copilului?

pimintesc, asculitoarea gi diclionarul au realizat, peste mai


mulliani, ci mirul "gtiuse sifacd dintr'un copil, un om mare" ?
Scre rdspunsulpe spaliul dat.
11. De ce crezi cd globul

12. Nume roteazdenunlurile de maijos in ordineain care s-au int6mplat evenimentele.

fost rezolvat pentru tine.


L] aaiatul mdndncd mdrul.
L] CtoOul pdmdntesc, asculitoarea gidiclionaruligi aratd importanla pentru bdiat.
[] peste mulfiani bdiatuldevine profesorde geografie'
fl nnarul stitea pe raftul de sus al bibliotecii.
l _ CtoUuI pdmdntesc, asculitoarea gidiclionaruI realizeazd importanla mdrului..

Numirul

1a

13. Un mir gi o carte stau de vorbi pe biroul unui copil.


Realizeazd un dialog de gase propozifii intre acestea despre importanla
viafa copiilor.

fieciruia in

39,,.,,
,

l.j

:i

unitcrtecr de invdtare: Lumeo necuudntdtocrretor

Testul nr"l2

Gitegte cu atentie textul de maijos!

lepuragul palavragiu
dupd V. Kapninski
Trdia odatd intr-o pddure un iepurag cdruia tare ii ptdcea sd toarne tot fetut de minciuni.
Ndscocea cdte una, de-,ti era mai mare dragul s-o ascu$i.

Lucrau iepurii in grddina de legume, pliveau stratut de morcovi. Se apropie iepuragulndscocild, se uitd la eigile zice:
Ce bine arfi dacd morcovii ar cregte in pom iar iepurii gi-ar inventanrgfe aripi. Tot sd zbori
apoiin jurul pomului gi sd culegi morcovi I
lepuriise opresc din lucru giigiinchipuie cum zboard in jurul pomutui de morcovi, cu arip1e
facute de eigiculeg de pe ramurimorcoviisucutenli. Chiarte tasd gura apd.
Se intorc iepurii gi ofteazd: intre timp buruienile ndpddiserd tot stratut de morcovi.
Ehei, palavragiule, palavragiule! iizice supdrat iepurele cet bdtran. Pleacd de aici, nu ne
mailine din treabd!
De la aceaintdmplare i-a rdmas iepurelui porecra de,,palavragiu".
lepuriisfropesc straturile de morcovi. E o zifierbinte. Ateargd iepurii cu gdlelip de la strat la
rdu, de la rdu la strat.

Se apropie Palavragiul, incearcd sd povesfeascd ceva, numai cd iepurii il gonesc, n-au


timp sd asculte totfelul de minciuni, de vorbe goale, trebuie sd munceascd.
lepuragul se agazd sub un tufig gi privegfe cum aleargd, incolo gi-ncoace, in cerc, iepuriicu
galelile gi sfropesc straturile. $ii s-a ndzdrit Palavragiului cd parcd o roatd vie s-arinvilrti.
Ehei, dar se poate inventa o asemenea roatd care sd aducd singurd apa. Atunci nu ar mai

trebuisd maifugd Ia rAu.


A apucat Palavragiul un ba! gi a inceput sd deseneze ceva pe nisip. O sd vadd eil
Au obosit iepuriisd fof care apd. Au inceput sd pdleascd frunzele morcovilor. S-au intristat
iepurii. Vad insd cd Palavragiul rostogotegte din pddurice nu gtiu ce magind. Fixeazd roata in apd.
Aduce pAnd la straturiigheaburidin scoarld de mesteacdn. in jurul roliiatilrnd gdtetuge.
Un pui de veverild sare pe roatd gi incepe sd aterge pe traverse. Roata pornegte sd se
invdrid gi magindria sd funclioneze. Gdletugete scot apa din rau gi o varsd in jgheaburi.
Curge apa pe straturile de morcovi. Frunzele capdtd din nou culoare, se fac tot mai
frumoase.
cum au vdzut asta iepurii au inceput sd sard insus de bucurie.
- A$a da Palavragiule !AEa da, bravo! Haisd-l ridicdm pe brale pe palavragiu.
fn acet moment s-a apropiat buniculArici, a zdmbit, gi-a netezit mustdlile gi a zis:
adicd Palavragiu ? Acum el nu mai este pentru noi Palavragiu, ci lnventator.
-DeCum
atunci, nimeni nu-l mai strigd pe iepure Palavragiu, ci ii spun cu respect: ,,lnventatorul
nostru!".

,4Q

,r:j :.::;,':i'

.- ..,1:'
'

1.

lr':r';: I

Unde trdia iepuragul?


in cerc u i egte I itera co resp u n zdtoare rdsp u n s u I u i co rect!
a)in grddina de legume;
b)in pddure;
c) sub un tufig;
d)in jurulPomului.

2. Careera porecla iepuragului?


fn cerc u i egte I itera co resp u nzdtoare rdsp u n s u I u i co
a) Ndscocild;
b) Mincinosul;
c) Povestitorul;
d) Palavragiul.

rect!

3. Care sunt personajele povestirii?


in cerc u i egte I itera co resp u nzdtoa re rdsp u ns u I u i co rect!
a) lepuragul Palavragiu, puiul de arici, veverila, bunicul iepure, iepuragii;
b) lepuragul Palavragiu, iepuragii, buniculArici, tAndrulArici, puiul de veverild;
c) iepuragii, iepuragul Palavragiu, iepurele bdtrdn, buniculArici, puiul de veverild;
d) iepuragii, iepuragul Palavragiu, bunicul iepure, ariciul bdtrAn, puiul de veveri!6;
4. lepuragul Palavragiu avea urmitoarea dorinf d:"Ce bine ar fi dacd morcovii ar cregte
in pom, iar iepuriigi-ar inventa nigte aripi"
Scrie ce igi inchipuiau iepuragii ci ar fi fdcut in aceasti situatie.

5. Gum udau grddina iePuragii?


in cerc u i egte I itera c o resp u nzdto a re rds pu n s u I u i corect!
a) aduceau apd de la rdu cu gdlefile, alergau in cerc, stropeau straturile;
b) zburau in jurul pomului de morcovi, stropeau cu apa din galeli;
c) aduceau apd de la r6u cu gdlelile, stropeau pe r6nd straturile;
d) stropeau cu apd de la rAu straturile, pliveau buruienile dintre morcovi.

iepuragului c6nd a vizut cum udau iepuragii gridina?


incercuiegte titera corespunzdtoare rdspunsul ui corect!

6. Ge i s-a

nizirit

a) ca nu ar trebui sd se invdrtd in cerc;


b)ca parcd s-arinvdrti o roatd vie;
c) cd nu artrebuisd alerge pdnd la rdu;
d) ca parcd iepuragiiaravea aripi.

7. Din ce erau ficute jgheaburile?


i n ce rc u i egte I itera co resp u nzdto a re rdsp u n s u I u i co rect!
a) din tulpinile morcovilor;
b) din ramurile unui copac;
c) din nuiele de mesteacdn;
d) din scoarld de mesteacdn.

41

i,';,- Irll;::::ll'

, .1.;,,

; -',

':"

';,

:'.

8. Gum a pornit sd funcfioneze maginiria inventati de palavragiu?


Scrie rdspu nsu I pe spali ul dat.

9. Ce au inteles iepuragii din aceasti intimplare?


a) cd dacd intotdeauna vor fi uni{i vor avea putere mai mare;
b) ca iepuragul nu era mincinos ci era de fapt un inventator;
c) cd iepuragul Palavragiu s-a transformat intr-un inventator;
d) ca fdrd ajutorul veverifelor n-ar fi reugit sd ude grddina.

si fiiin locul iepuragului Palavragiu?


Alege gi explici doar una din cele doui situatii.

10. Ai vrea

+.?A

----s..a--s.>

f' Nu, pentru cd

.a-- -R.
I

sau

' r-$;a**

*.-_

.'-j. -E,"*q-

-:,.:. .1.:t::i.,*--sla:;j:.j;

.tli:i5a,,F,,::{:-.jj:

11.Gare dintre variantele date ar putea

fi un final de poveste potrivit cu imaginea?

a) lepuragul lnventator a plecat din pddure gi gi-a construit un laborator pentru inven(iile
sale.

b) lepuragii i-au construit lnventatorului un laborator pentru a ndscoci lucruri folositoare

pentru ei.

c) Puii de veverila gi lepuragul lnventator cerceteazd in laborator un morcov

la

microscop.
d) BatrdnulAriciii cere iepuragului s5-gi construiasce un laborator pentru invenfiile sale.
12. Noteazd cu V vocalele gi cu C consoanele deasupra cuvintelor din enuntul:

Curge apa pe straturile de morcovi"


,42

Unitqteq de invdfore: Ucrrn


Citegte cu atenlie textul de maijos!
Floarea din cer

dupi lon Lild


a crescut soarele dupd ptoaia de vard!inseamnd cd soarele esfe o floare pe cer.
Norii o udd din cdnd fn cdnd gi ea cregte gi mai ff7are, se bucurd gi lumineazd pdm1ntul cu
petalele eiCefoc."
"Dar ceilatli copii ce cred ei despre soare?" s-a intrebat bdielelul 9i s-a oprit in dreptul
"Ce mare

pdrcul elw I u i d i n spatele blocul u i.


Cu un aertirnid s-a apropiat de banca unde erau rnai multe fete. S-a agezat la margine 5i a
inceput sd priveascd soarele printre degete.
O fetild l-a vdzut gi a r4s.
uilidupa avioane? l-aintrebatea pe baie{el.
-Te
Ba nLt, rnd uit dupd o floare...
$i celelalte feti{e au devenit brusc atente.
$i e acolo, sus, pe cer?
Da, a zis bdie,telul.

-9i...

zboard?

-Zboard!
Gu aripisau

cu un balon?
-Baielelut a privit-o
uimit. "Ce sd-i rdspund?" seintreba el privind-o atent. "Adevdrulesfe cd

nici eu nu rn-am gdndit la asta, la cum zboard soarele: cu aripi ca pdsdrelele, sau a|a, ca un
bafan umflat cLt aer?"
Eu cred cd soarele zboard ca o minge prin aer, a zis o fetild care igi legdna pdpugica pe
bralca s-o adoarmd.
"S-ar putea ca soarele sd zboare ca o minge, s-a gilndit bdie{elul, pentru cd e rotund--' dar
cine a tovegte cu piciorul, in fiecare diminea,td, ca sd zboarepesfe pdmdnt?"
Ba eu cred cd soarele are aripi, a zis attd teti{a cu nasul cdrn. $i cind dd el din aripi, se
po rn egte vd ntu I sa col i n de p ri ntre fru nze'..
Ba nu-i adevdrat, zise o feti,ta pistruiatd. Nu soare Ie zboard, ci noi, copiii... soarele std
acolo, pe cer, gi noi zbut'dm in iurul lui ca nigte fluturi.

'$iasfa eadevdrat",aoftatbdtieletut.Soarelestdacolo,pecer,ginoineinvdrtimin
jurultui... gicdnd obosim ne ducem la culcare.
gi unde ziceai cd e floarea aia cu aripi? l-a intrebat alta fetila.
sus, pe cer... n-ovezicum strdlucegte?
-Acolo,
Ba da, a zdmbitfetifa... dacd o privegti atent, i,ti dai seama cd are petale ca nigte fulgere

mici.

privitspre soare cu ochii targ deschigi, dar a fost obligat sd-gi p/ece capul 9i
sd inchidd ochii. Mii de petale minuscule, ca nrgfe fulgere mici, iiiucau in ochi.
zis hotdrAta ofeti,ta blondd. Soarele e... soare!
- Soarele nu eaofloare!a
goptit baielelul, soarele e soare!
-Aidreptate,
"$itotugi, gi-a zis elin gdnd, soarele e o floare frumoasd, dar n-o vdd oamenii, pentru cd nu
sepof uita ta ea... clnd vorei, pentru cd te intrdin ochipetalele eica nigtefulgere micule"Bdielelul era fericit, i se citea in priviri mdndria, el era singurul bdie,tel din lumea asta care
igiddduse seama cd soarele esfe o floare, nu altceva'

$i

baie,telut a

43;.
:ii

1. Unde sti de vorba biiefelul cu fetifele?


I n cerc u i egte I i tera co res p u nzdtoa re rds p u n s u I u i co
a)Tn pdrculeluldin fala blocului;
b)Tn gradinifa din spatele blocului;
c) pe terenul de joacd din spatele blocului;
d) in pdrculelul din spatele blocului.

rect!

2. Cum sunt petalele florii?


in ce rc u i egte I ite ra c o resp u n zdtoa re rd s p u n s u I u i co rect!
a) de apd;
b) cu aripi;
c) de foc;
d) cu pete.
3. Ge face "floarea din cer" dupi ce e udatd de nori?
i n ce rc u i egte I itera co resp u nzdto a re rd s p u n s u I u i co
a) infloregte, se inalld, lumineazd;
b)cregte, se bucurd, lumineazd;
c) se inalld, se bucurd, lumineazd;
d)cregte, se bucurd, se transformd.

rect!

4. Dupi ce credea o fetifd cd se uitd biiatul?


I n ce rc u i egte I itera co res p u nzdto a re rd s p u n s u I u i co rect!
a) dupd fluturi;
b) dupa soare;
c) dupa avioane;
d) dupa floare.
5. Cum credea fetila cu pdpuga cdzboari soarele?
in ce rc u i egte I itera co resp u n zdtoa re rdsp u n s u I u i c o rect!
a) ca o minge prin aer;
b) cu aripi ca pdsdrelele;
c) ca un balon umflat cu aer;
d) cu aripi ca avionul.
6. ce credea fetifa cu nasul cirn cd face soarele cu aripile sale?
in ce rc u i egte I i te ra co resp u n zdtoa re rdsp u n s u I u i co rect!
a) zboard in fiecare zi pe cerul senin de vard;
b) pornegte vAntul sd colinde printre frunze;
c) ajutd avioanele sd zboare cu vitezd mare;
d) pornegte v6ntul pentru a imprdgtia norii.

pistruiati despre soare gi copii?


Scne rdspunsul pe spaliul dat.

7, Ce credea fetifa

,.44,.

9. Scrie

doui motive din text pentru care biielelul credea ci soarele este o floare pe Ger.

Scrie rdspunsul Pe sPaliul dat.

10. Din lista de

maijos cinci insugiri i se potrivesc biiatului.

9cry'q:/g pe "sp-afiyt !gt:


.ftq11,qq
t.-m5ndi" posgry-o_fal"j i- . itent

.i,

"

fqicgs
.

timid

uimit
nepoliticos

feric!t
puteinic

11. Baielelul era mdndru. Din ce motiv?


a) mulli copii din lume gi-ar fi dorit sd fie in locul lui;
bi soaiele ca o floare ii ddruise petale colorate 9i fulgere mici;
cj eta singurul bdielel din lume care gtia cd soarele este o floare;
d) era sinlurul baielel din lume care gtia cd soarele este un astru.

12. Este real ce crede biiefelul ci soarele este o floare pe cer?


Scrie-fi Pdrerea Pe sPaliul dat.

13. Alege

propozifia din text care

ili indici

ce anotimp este'

14. incercuiegte cuvintul scris corect:


oala^aala, ianoarie*ianwarie, row&-rad., ptod-ptoud, cuase-coase, ziua'zioa, caapte-cuapte,
od-oerd. oafe-uare o ea-iea, tsamnd-taarnnd, cwluoare'culaare, vioard'viward"

in timpul nopfii, biielelul viseazd ci sti de vorbi cu "floarea de pe cer"'


Scrie un text format din cinci propoziliiin care soarele ii explici biiefelului ci este
de fapt un corp ceresc care ajuti planeta Pimint'
Scrie rdsPunsul Pe sPaliul dat'

15.

Unit:rtert de invdfore: Copildriq

Testul mr. lll

Citegte cu atenfie textul de maijos!

Morcoveali (fragment)
de Jules Renard

Pun pariu, spune doamna Lepic, cd slujnica


Honorina iar a uitat sd inchidd gdinile.
E-adevdrat. E noapte gi in fundul ogrdzii se vede
cotelu I g di n i I or cu po rtila deschisd.
Felix, dacdt te-ai duce tu sd le-nchizi? zice
doamna Lepic celui mai mare dintre copiiisdi.
Nu-itreaba mea sd vdd de gdini, mormdie Felix,
un bdiat gdlbejit, trdndav gifricos.
Ernestina?
-Atuncitu,
mdmico, ag muridefricd!
-O,
Felix, fratele mai mare, gi sord-sa Ernestina abia
ridicd ochii cand rdspund. Clfesc amdndoifoarte addnci{i,
cu coatele pe masd, frunte-n frunte.
Doamne, cd aiurita mai sunt! spune doamna
Lepic. Unde-mi era capul? Morcovea.td, du-te gi-nchide
gdinile!
Cu porecla asta il alintd pe mezinul casei, din pricind cd are parulrogur gi fala pistruiatS.
Morcoveatd, care-gifdcea de lucru pe sub masd, se ridicd giingana sfios;
cd gimie mi-efricd, mdmico!.
-Zdu
Cum? i-o intoarce doamna Lepic. Un voinic ca tine? Md faci sd rad.
Pei ce, nu-l gtim noi? E viteaz ca un tap, sare cu gura sord-sa Ernestina.
Morcoveafd se umfld-n pene la auzul acestor laude gi, ruginilndu-se in sinea sa cd nu-i
vrednic de ele, incearcd sd-gi biruie teama.
Barem sd-mifaceli lumind, ingdimd el!
Doamna Lepic ridicd din umeri, Felix surdde dispreluitor. Doar Ernestina se aratd
miloasd- ia o lumdnare gi rgi insofegfe fraliorulpdnd la capdtulcoridorului.

Te-agtept aici, zice ea.


-Numai
cd o zbughegfe intr-o clipita inapoi, speriatd de o rdbufnire de vdnt care stinge

flacdra lumandrii.
Cu pulpele incordate, cu cdlcaiele lipite de pdmAnt, Morcoveald incepe sd ddrdaie in
intuneric. Afard e o beznd de i se pare cd a orbit. Cate un vartej de v6tnt e gata sd-t smulgd din
loc. Dd buzna la nimereald spre cote!. Gdsegfe pe bajbaite ctanla poftilei. Zgomotul pagitor
sdiface gainile sd cdrdie speriate.
Da'potolili-va odatd! le strigd Morcoveala. Eu sunt!
inchide portila, apoi zboard inapoica gi cum ar avea aripi. lar cand intrd in casd gafaind
gi da de cdldura gi de lumind, i se pare cd s-a ndscut a doua oard. Zambegte plin de srne gi sfd
mdnd ru, agte ptdnd I aude.
Felix gi Ernestina citesc insd tinigtiti mai departe, iar doamna Lepic spune cu
nepdsare, ca gicum nimic nu s-arfiintamplat:
Morcoveald, de azi inainte ai sd inchizi gdinile in fiecare seard!

ii

::,i;1,fi$,:,
,ltt.-.l.t't '"'

1.

.,

'l'
.:..

"t'
.:.

.,irr,ri':'

,rrrrr:i''

, 11,,il;,.;r$il

'
il:,o,rl-.i.,i

Cind il trimite doamna Lepic pe Morcoveate si inchidi uga de


incercuiegte titera corespu nzdtoare rdspu nsului corect!
a) dimineala;
b) dupS-amiazd;

c) la prdnz;
d) noaptea.

2. Cine era mezinul familiei?


incercu iegte I itera corespunzdtoare rdspu nsu I u i corect!
c) Morcoveald;
a) Felix;
d) Lepic.
b) Ernestina;
3. Ge

ficeau Felix gi Ernestina?

incerc u iegte I itera corespunzdtoare rdspu nsu I u i corect!


a) citeau;
b) scriau;

c) vorbeau;
d) cAntau.

3. De ce era poreclit mezinul familiei Morcoveal6?


incerc u iegte I itera corespunzdtoare rdspu nsu I u i corect!
a) pentru cd ii pldceau foarte mult morcovii;
b) pentru cd avea pdrul rogu 9i fala pistruiatd;
c) pentru cd avea pistrui 9i pdrul portocaliu;
d) pentru cd avea pdrul blond 9i fala pistruiatd'
4. Cu cine

il compari Ernestina pe Morcoveafi?

Scrie rdsPunsul Pe sPaliul dat'

5. De ce anume s-a speriat Ernestina?


in ce rc u i e gte t itera co resp u nzdto are rdspu n s u I u i co rect!
a) de o rdbufnire de v6nt care a trantit uga cotefului;
b) de o furtund care a stins flacdra lum6ndrii;
c) de o rdbufnire de vdnt care a stins flacdra lumandrii;
d) de o vijelie care a smuls uga cotelului'
6. Gum se manifesti teama lui Morcoveafi?
in c e rc u i egte I itera coresp u n zdtoare rdsp u n s u I u i co rect!
a) d-ardaia din toate incheieturile, avea pulpele incordate;
b) gasi doar pe bajbAite clanla portilei de la cote[ul gainilor;

c)dddubuzna,lanimereald,sprecotelulgdinilor;

d) dArdAia, avea pulpele incordate, cdlcdiele lipite de pdmAnt'


Gu acea seari?
in ce rc u i egte I itera coresp u nzdto are rdsp u n s u I u i co rect!
a) ca Morcoveala sa nu mai inchidd uga cotelului vreodatd;
b) ca Felix gi Ernestina sd Tnchidd gdinile in fiecare seard;
c) ca slujnica Honorina sd inchidd gdinile in fiecare seard;
d) ca Morcoveala sa inchidd gdinile in fiecare seard.

7. Ge a

hotirat doamna Lepic incepdnd

41,;,,;,i

t,;:-:.;. ,l

De ce era "plin de sine gi mdndru" Morcoveap?


in cerc u i e gte I itera co resp u n z dtoare rd s p u n s u I u i c o rect!
a) pentru cd reugise sd inchidd uga de la coteful gdinilor;
b) pentru cd reugise sd-gi invingd frica;
c) pentru cd fdcuse ceea ce fralii sdi refuzaserd;
d) pentru cd mama gi fralii sdi il ldudaserd.
9. Care sunt personajele povestirii?
in ce rc u i egte I itera co resp u n zdto a re rd s p u n s u I u i co rect!
a) Morcoveald, slujnica Honorina, Felix, Ernestina;
b) doamna Lepic, slujnica Honorina, Morcoveafd, Felix;
c) Morcovea[d, doamna Lepic, Felix, Ernestina;
d) Morcoveafd, doamna Lepic, Felix, gdinile.
10. Unegte fiecare personaj, prin sdgeli, cu insugirile potrivite, aga cum reies din text.
sfios

-';;---,,.
garoejrr
mAndru
.
rugtnos
11.

Morcoveatd
,
Felix
'

fricos
puternic
trdndav
zAmbitor

Numeroteazilenunfurile de maijosin ordineain care s-au intimplat evenimentele.


Numdrul 1 a fost rezolvat pentru tine.
Morcoveald, mezinul familiei, este trimis in curte sd inchidd uga.
1
Doamna Lepic observi ci uga de la cotelul giinilor nu esteinchisi.
lntunericul gi frigul de afard il inspdimdntd pe Morcoveatd.
Morcoveald este mdndru de isprava sa.
Felix gi Ernestina, copiii mai mari, refuzdsd inchidd uga.

12. Scrie, pe

spaliul dat, o propozitie cu cuvdntul din text care confine litera "x".

cite doui cuvinte cu grupurile de litere date:


Scrie rdspunsul pe spaliul dat.

13. ldentificd in text


ta
ie
ea

14. lmagineazi-fi
intrebirile tale.

ci porli un dialog cu Morcoveafi.

Completeazi spaliile libere cu

Am fost la bunica meaAgata.


M-am jucat cu cdlelulPyram.

Bunica este sdndtoasd.

Am fost impreund cu sora mea mai mare Ernestina.


.

..t\:.:.,

) ::,':t:r'

,.:;:.'ta,

a..'

,,.I

Test fincll n].

.tt*.'lffit ..,iriffiffl:;iffii

Citegte cu atenfie textul de mai ios!

Necazurile lui Miriapod cind igi duce copiii la cizmar


fragment din vol. "Aventurile lui Cepelici"
de Gianni Rodari
Cepelicd intrd ucenic in atelierul megterului
Strugure gi deprinse repede megtegugul: freca ala
cu rdgind, prindea tdlpile in linte, lipea ciubote, ba
chiar lua mdsurd la clienli.
Megterul era mullumit. Afacerile parcd
prinseserd aripi. Cepelicd fdcu astfel o mullime de
cunogtinle.
Primul fu profesorul de muzicd, maestrul
Pard-Mdldiald. lntrase in cizmdrie, cu vioara la
subsuoard, insolit de un roi de viespi aurii, ce
zumzdiau gi se rofea u in iurul lui. Acegtia dddeau de
fapttarcoale viorii sale, care nu era altceva decdt o
jumdtate de pard, aromatd gizemoasd.
Dupd profesor veni Praz, grddinarul. Avea un fel de ciuf care-i cddea pe frunte gi o
mustald
'- kilometricd. se desfd inui Praz, e o adevdratd pacosfe pe capul meu. De cdte ori
Mustala asta,i
nevastd-mea vrea sd intindd rufele la uscat, md agazd pe prispd, imi lintuiegfe in doud cuie
v1rfut mustdyor, apoi atdrnd rufele ude pe ele, ca pe o sfoard. $i firegte, sunt nevoit sd stau in
soare, ca un prolap, pinase usucd toate.
intr-o ,""ri, sosi 9i o familie de miriapozi gi anume Miriipodul-tatd, cu doi copii, care se
numeau Mii-de-Picioruge gi Mii-de-Labule gicare nu stdteau o clipd locului'
Totdeauna sunt aga de vioi? intrebd Cepelicd privindu-i cum se foiau.
Acum sunt cuminli ca doiingeragi. Sa-i vezi cdnd iiimbdiazd biata nevastd-mea! Fdpe cele din
li idee: pand-i spatd pe picioarete dinapoi, murddresc pe cele dinainte... Le spald
fald,'intre timp gi le-au murddrit pe cele din spate.

re I u d ce nti metru l.
Dorili sdt te tudm miculilor mdsurd pentru pantofi ? intrebd el'
Doamne feregte! Sd comand doud mii de perechi ? Dar nu mi-ar aiunge leafa pe toatd
via{a, sa li te ptdtesc. Ma gdndeam sd intocuili doar pantofii care-s fdculi praf ... Pe ceilalli, deh,
sd-i pingeli{i doar, sd-i mai carpili."
M e gte ru I Strug

picior st6ng iar dstuitatt trebuie neapdrat sd-i schimbdm cete zece perechi din girul drept de la
spate.

Oh, doamne, ce copii, - se vdicdrea Miriapodul-tatd. De o mie de ori le-am spus sd


nu-gi mait1rascd picioarele gi sd nu se mai dea pe lunecug. Dar parcd ai cu cine te inlelege?
Nu mai ascultd gi pacel $i poftim rezultatul: totdeauna girul drept se sfrrcd inaintea celui
stdng...
tn sfdrgit, miriapoziiplecard. Mii-de-Picioruge giMii-de-Labule mergeau aga de repede,
inc6t Miriapodul-tatd abia se mailinea dupdt ei. Ce-idrept, era gi gchiop. Dar nu prea rdu: doar
de o sutdgapfesPrezece Picioare.

8.t
'1,

i!

a) in atelierul de cizmdrieal maestrului Pard-Maldiafa;


b)in atelienul de cizmdrie al megterului Strugure;

c) in atelierul de cizmdrie al lui Praz, grddinarul;


d) in atelierul de confec[ii al megterului Strugure.

2. Cum "deprinsese megtegugul" Gepelici?


in cerc u i egte t itera c o resp u n zdtoa re rdsp u n s u I u i co rect!
a) freca afa, prindea tdlpile, lipea ciubote, lua mdsura clienlilor;
b) prindea tdlpile in tinte, lipea ciubote, lua mdsurd la clienfi;
c) freca ala cu rdgind, prindea tdlpile in finte, lipea ciubotele clienlilon;
d) prindea tdlpile cu rdginS, mdsura ala pentru lungimea ciubotelor.
3. Ce ocupalie avea domnul Pari-Milaiafa?
I n ce rc u i egte I i te ra c o re s p u n zdto a re rdsp u n s u I u i co rect!
a) era grddinar;
b) era cizmar;
c) era profesor de muzicd;
d) era compozitor.

4. De ce maestrul Pari-Mildiata era inso{it mereu de un roi de viespi?


i n ce rc u i egte I i tera r"t p u n zdtoa rdsp u n s u I u i co rect!
a) erau atrase"ode vioara sa care era o jumatate de pard, aromatd gi zemoasS;
b) pentru cd maestrul Pard-MErldiald era prietenul lor cel mai bun;
c) il urmareau pe maestrul Para-Mdlaia{a pentru a-i lua para aromatd;
d) voiau sd invele sd cdnte la vioara confectionatd dintr-o pard.

ri

5. Cum

arita Praz-Grddinarul?

in ce rc u i egte I itera co resp u n zdtoa re rd s p u n s u I u i c o

rect!

a)avea miide picioruge care nu stdteau o clipd locului;


b) avea ciuf care-icddea pe frunte gi o mustald kilometrica;
c) era insolit de un roi de viespi aurii, ce se roteau in jurul lui;
d) avea un ciuf care-i cddea pe frunte gi o barbd kilometricd.
6. Cum usca rufele nevasta domnului Praz?
Scrie rdspunsul pe spaliul dat.

7. Din cine era formatd familia de miriapozi?


Scrie rdspunsul pe spaliul dat.

5.o,-:

9. Gare sunt personajele povestirii?


incerc u iegte t itera corespu nzdtoare rdspu nsu I ui corect!
a) cepelicd, megterul strugure, maestrul Pard-Mdldiald,
M riapodul-tatd, M ii-de-Picioruge 9i M ii-de-Ldbufe ;

viespile aurii,

b) Cepelicd, megterul Strugure, maestrul Pard-Mdldiald,


nevasta lui P r az,

c)

i-de-P icioru 9e gi M i i-de-Ldbule

Cepelicd, megterul Strugure, maestrul Pard-Mdldiald, Miriapodul-mamd,


M

d)

grddinarul Praz,

riapodul-tatd,

ii-de-Picioruge 9i M ii-de-Ldbule

Cepelicd, megterul Strugure, maestrul Pard-Mdldiald, grddinarul Praz,


M iriapod ul-tatd, M ii-de-Picioruge 9i Mi i-de-Ldbule'

10. Nume roteazdenunlurile de mai jos in ordinea in care s-au intdmplat evenimentele.
CraOin arulPrazpovestegte cum usucd rufele solia sa.
Cepet icd i ntrd ucenic in atel ierul megterulu i Strugu re.
tvtiriapodul-tatd vine sd repare pantofiicopiilorsdi.
Cepeticd face cunogtinld cu profesorulde muzicd Pard-MdlSiatd.'

I
I
I

11. Ai vrea

si fii in locul lui Cepelici?

Alege gi explici doar una din cele doui situatii'


..:;1i:""'''''

i'

'

ii

Da, pentru cd

*
n:

sau

,,li:r''.,.,..1;,.,. ,

'12. Ce

:,.,.

,:., 1

: :.:'"11 :::i:i.

i:-;::::::!'!-'rr!::::"";:'

alt titlu ai putea alege pentru acest text?


a) Pard-Malaiafa gi roiul de viespi aurii;
b) intAmpldri din atelierul megterului Strugure;

c) Necazurile lui Praz, grddinarul;


d) Mii-de-Picioruge gi Mii-de-Ldbule.
13. Gepelici fi-a reparat o pereche de pantofi la care lineai foarte mult.
Scrie pe spaliul dat un bilet prin care ii mulfumegti'

Test finql nt.2


Citegte cu atentie textul de maijos!

Prichindeii din Oragul Florilor


fragment din vol. "Aventurile lui Habarnam gi ale prietenilor sdin' de Nikolai Nosov

Era odatd un orag de basm locuit de


prichindei. Li se spunea prichindei pentru cd
erau mici, mici de tot. Oricare dintre ei nu era
mai inalt decdt u n castravete.
Oragul lor era tare frumos. Pe langd
fiecare casd cregteau sumedenie de flori:
margarete, romanile, pdpddii. Pand gistrdzile la
ei aveau nume de flori: strada Campanulelor,
aleea Romanilelor, bulevardul Albdstrelelor. lar
oragul se numea chiar Oragul Florilor. Era
agezat pe malul PdrAului Castravelilor pentru
cd pe malul lui cregteau foarte mu$i castraveli.
Prichindeii igi fdceau bdrcule din coajd de mesteacdn, treceau pardutgi se afundau in
pddure dupd fructe, dupd ciuperci sau dupd alune. Miculi cum erau, le venea greu sd culeagd
poamele salbatice gi cand era vorba de alune trebuiau sd se caldre pe trunchiurile inalte,
ducdnd cu ei un fierdstrdu. $i ciupercile le retezau tot cu fierdstrdul.
Prichindeii erau gi ei de doud feluri: prichindei bdie{ei gi prichindei fetile adicd
prichindule. Prichindeii purtau fie pantaloni tungi, fie pantalonagi scurli cu bretele, iar
prichindulelor le pldcea sd se imbrace cu rochile din materiale pestrile, viu colorate.
Prichindeii se tundeau cdt mai scurt, in schimb prichindulele aveau un pdr lung pand aproape
de tatie- igiimpleteau pdrulin cozi lungi, prinzAnd in ete pangtici gifundile. E/e se m1ndreau cd
sunt prichindule gi se fereausd se imprieteneascd cu prichindeii.
Dacd vreo prichindula intalnea pe
stradd un prichindel, de cum fl zdrea,
indatd trecea pe cealaltd parte a strazii. $i
foafte bine fdcea, pentru cd printre
prichindd erau destui din aceia care nu
puteau trece linigtili pe langa o prichinduld.
Negregit ii spuneau o vorbd uratd sau o
imbrdnceau, ba gi mai rdu, o trdgeau de
cozi. Bineinleles cd nu toli prichindeii erau
aga, insd asta nu le stdtea scn's pe frunte,
gi de aceea prichindulele socoteau cd e
mai bine sd treacd din vreme pe partea
cealaltd a strdzii, sd nu dea nas in nas cu
ei.
Din pricina asta mu$i prichindeile ziceau prichindulelor Bdloasele iar multe prichindule
le spuneau prichindeilor Bdtdugii.

52

1. Unde locuiau Prichindeii?


in ce rc u i egte I itera co resp u nzdto
a) in Oragul Castravelilor;

are rdsp u n s u I u i co rect!


c)in Oragul Florilor;

b) in Oragul Prichindeilor;

d)

in Oragul

2.Cefelde orag era Oragul Florilor?


in cerc u i egte I itera co resp u nzdto are
a) un orag de provincie;
b) un orag de basm;

rd sp u ns u I u i co

Al

bdstrelelor.

rect!

c)un orag murdar;


d) un orag cu flori.

3. De ce li se spunea prichindei locuitorilor din Oragul Florilor?


in cercu iegte titera corespu nzdtoare rdspu nsu I u i corect!
a) pentru cd nu erau maiinalfidec6t un castravete;
b) pentru cd erau maiinalfi decAt o floare;
c) pentru cd erau micicdto margaretd;
d) pentru cd nu erau maiinalli dec6t o alund'

4. Ce flori seintdlneau pe lingi fiecare casi?


i n cerc u i egte I itera co respu nzdtoare rdsp u n s u I u i co rect!
c) albdstrele, pdpddii, margarete;
a) papadii, campanule,
d) margarete, romanile, pdpddii.
b) romanile, campanule,

romanile;
albdstrele;

5. Scrie doud nume de

6. Cu ce

strizidin Oraqul Florilor'

cdlitoreau prichindeii pe Pir6ulcastravefilor?

incercu iegte t itera corespu nzdtoare rdspunsul ui corect!


a) cu bdrcule din Petale de flori;
b) cu trunchiuriinalte de copaci;
c) cu bdrcu{e din coajd de mesteacdn;
d) cu ciupercitdiate cu fierdstrdul'

7. De ce se afundau in

pidure prichindeii?

incercu iegte litera corespu nzdtoare rdspu nsului corect!


a) pentru
b) pentru
c) Pentru
d) Pentru

18.
t

L_

Ce

tiiau

cu

a tdia trunchiurile copacilor;


a culege fructe, ciuperci, alune;
a strAnge castraveli;
a admira

florile'

fierdstriul prichindeii?

Scrie rdspunsul PesPaliul dat'

9. Gu

ceseimbrdcau prichindeii?
in cerc u i egte I itera co resp u n zdtoa

re rdsp u n s u I u i co rect!

a) cu pantaloni lungicu bretele sau pantaloniscu(i;


b) cu pantaloni lungisau pantalonagiscurlicu bretele;
c) cu pantaloni lungidin materiale pestrite, viu colorate;
d) cu pantaloniscurlicu bretele pestrife, viu colorate.
10. Cu ce

seimbricau prichindufele?

In c e

11 .

rc

gte I i te ra c o resp u n z dto a re rd s p u n s u r u i c o rect !


a) cu rochile din petale de romanile viu colorate;
b) cu pantalonagiscu(icu bretele viu colorate;
c) cu fustile din materiale pestrile, viu colorate;
d) cu rochife din materiale pestrite, viu colorate.
u ie

pirul lung,
pe
Scne rdspunsul
spa{iul dat.

Cum igi aranjau prichindutele

pdnd in talie?

12.De ce se fereau prichindufele de prichindei?

incercuiegte Iitera corespunzdtoare rdspunsului corect!


a) pentru cd erau murdariginepolitico$i;
b) pentru cd le vorbeau urdt, le imbrAnceau, le trdgeau de cozi;
c) pentru cd erau lenegigise comportau ur6t;
d) pentru cd pe fruntea lorscria cd sunt bdtdugi.
13. Cum se porecleau prichindutele giprichindeii?
in ce rc u i egte t itera co resp u n zdtoa re rdsp u ns u r u i c o rect!
a) Floricelele gi Castrave{ii;
c) Romanilele gi Campanulele;
b) Batdugele gi B5[o9ii;
d) Bdfoasele gi Bdtdugii.

si fii un prichindel din Oragul Florilor?


gi
Alege explici doar una din cele doui situatii.

14. Aa vrea

,i

Do, pentru cd

il
sau

i,
;:,r:

il4

-'-,r.::rt

j:.a

.t.::f:',."'-r::

-..1r ,il:rt::.:.r

,r

---

:rl-l lll;l

15. Scrie un text de gase propozitii in care

54

,f---.-S.,fa*-S
Nr, pentru cd

si

descrii un orag de basm.

Test fincll nr. 3


Citegte cu atenfie textul de maijos!

Lecfie Pe buturugi
Fragment din vol. "Cilstoria furnicii Giupi" de Vitali Kuzovik
Ciupi, o tAndrd furnicd rogcovand, trdia Tntr-un
mare furnicar aflat Tn apropierea unei buturugi
putrezite. in fiecare dimineald mergea impreund cu
cei de vdrsta ei la gcoala furnicilor, unde buna 9i
inleleapta mdtugd Tapa iiTnv5la gi-i supraveghea'
Astdzi, dragele mele, am sd vd invd! cum sd
folosi{i antenele pentru a gti sd gasili singure drumul
care duce spre locuinla voastrd' cum sd insemnati
cdrareace o velifolosi la intoarcere. Cdnd vom avea
timp la dispozilie vom invdla 9i sa vfindm, le spuse mdtuga Tapa'
De bucurie furnicile incepurd sd zburde 9i sd se inghesuie.
p6dure sd vd lineli una dupd alta, sd nu vd rdtacifi. Sd ascultalicu luare-aminte ce
am sd vd povestesc.
era ultima.
Mdtuga Tapa mergea in fa[d, iar dupd ea mergeau in gir indian elevele. Ciupi
pe buturuga
uorn face primul popas, spuse invdfdtoarea, fdrd a se opri din mers'
"J"
incepu sd urce in grabd pe scoa(d. Dupd ea veneau invdldceii'
pe butuiuga asta au stat nu demult furnicile lucrdtoare din furnicarul nostru, le zise
mdtugaTapa.
pund intrebdri la
Cum ali aflat asta? intrebd curioasa. Eleva asta era in stare sd
nesfArgit gi de aceea au numit-o aga.
buturuga cu antenele' Ce sim!i[i?
-Atingeli
Miroase ca furnicarul nostru, rdspunse Ciupi'
corect. Furnicile, venind aici un timp, au insemnat drumul.
Furnicile o inconjurard pe mdtuga Tapa'
Uitali-vd la pinul acesta, le ardtd invdldtoarea'
cu frunzele tremurdtoare? intrebd iardgi curioasa.
-Lacel
acolo?
Da. $i acum observali pdmdntul din jurul copacului' Ce vedeli
aceea cineva a fdcut o movild 9i a pus pe ea nigte bele de

-in
-

- Langd buturuga
mesteacdn, rdsPunse CiuPi.
MdtugaTaPazdmbi'
.iar acum, deodatd,
,--,-rv nu va
privit
departe
de
l-a!i
nu
Niciodatd
vostru.
Este furnicarul
recu noagteli ProPria casa'
cu nigte be!e,
Cine l-a ingrddit 9i de ce? Furnicile sunt foarte puternice, nu le dobori
rosti cu chibzuiald Ndzdrdvana.
drept. Aflafi cd oamenii l-au ingrddit'

-Ajudecat
Oamenii? Cine sunt dgtia gi de ce au baricadatfurnicarul nostru?

- Nu l-au baricadat ei. Au ingradit furnicarul nostru pentru ca nimeni sd nu-l distrugd.
ocrotesc furnicile
Oamenii sunt fiinle mari gi foarte pulernice. Ei sunt cei mai tari din lume 9i

nesdlioasd care
deoarece noi distrugem cu forlele noastre gdnddceii ddunStori, omida
produce mari Pagube Pddurii.
"sanitarii pddurii".
De aceea oamenii ne numesc insecte folositoare sau

sunt personajele povestirii?


incercuiegte I itera corespunzdtoare rdspu nsuI u i corect!

1. Gare

a) Ciupi, Curioasa, Ndzdrdvana, mdtuga Tapa;


b) Furnicile gi oamenii;
c) Ciupi, Curioasa, oamenii, mdtuga Tapa;
d) Ciupi, inv5ldtoarea, pinul, oamenii.
2. Cine este Giupi?
in cerc u i egte I i tera co resp u n zdtoa re rd s p u n s u I u i co rect!
a) mdtuga furnicilordin pddure;
b) tdndrd furnicd rogcovand;
c) furnicd tAndrd gi ndzdrdvana;
d) invafatoarea furnicilor din muguroi.
3.

Undeerafurnicarul?
in cerc u i egte I i tera co re s p u n zdto a re rdsp u n s u r u i co rect!
a) in apropierea buturugii putrezite;
b) departe, in addnculpddurii;
c) in apropierea primului popas;
d) langa pinul cu frunze tremurdtoare.

4. UndS merge Giupi in fiecare dimineati?


in cerc u i egte I itera co resp u n zdtoare rd s p u n s u I u i co rect!
a) la grddina oamenilor;
b) la plimbare prin pddure;
c) la buturuga din pddure;
d) la gcoala furnicilor.
5. Cine le

educi pe furnici?

incercuiegte litera corespu nzdtoare rdspunsul ui corect!


a) mdtuga Tapa;
b) furnica Ciupi;
c) furnica Ndzdrdvand;
d) oamenii din padure.
6. cum sunt invdlate furnicile si giseasci drumul spre casi?
incercuiegte titera corespu irdtoare rdspunsului corect!
a) sd marcheze toate cdrdrile din pddure;
b) sa foloseascd antenere gi sd insemneze cdrarea;
c) sd se find una dupd alta pe cdrare;
d) sa facd cAte un popas Si sd-l insemneze.

7. De ce unei furnici i se spunea ',Curioasa"?


i.
Incercuiegte litera corespunzdtoare rdspunsului corect!
a) pentru cd cerceta tot ce era in jurul ei;
b) pentru cd nu o interesa nimic;
c) pentru cd cerceta toate cdrarile pddurii;
d) pentru cd punea intrebdri la nesfdrgit.

8. Ge au simlit furnicile cu ajutorul antenelor?


incercuiegte litera corespunzdtoare rdspunsului corect!
a) bucuria revederii;
b) casa oamenilor;
c) mirosul buturugii;
d) belele de mesteacdn.

9. De ce buturuga avea mirosul muguroiului?


Scrie rdsPunsul Pe sPaliul dat'

10. Gum baricadaseri oamenii muguroiul?


Scrie rdsPunsul Pe sPaliul dat'

11. De ce sunt numite

furnicile "sanitarii pidurii"?

Scrie rdsPunsul Pe sPaliul dat'

12. Nume roteaz1propoziliile de maijosin ordineain care s'auintdmplatevenimentele'


Mdtuga Tapa invald furnicile cum sd gdseascd drumul spre casd.
1 invdldtoarea explicd elevelor - furnici de ce sunt protejate de oameni'

tJ Mdtuga Tapa le aratd muguroiul lor ingrddit de oameni'


tl Furnica ciupi se ducea in fiecare zi la gcoala furnicilor'

13. Gompleteazi enunlurile cu semnele de punctualg corespunzitoare:


CAnd Andrei sosegte acasd[qama il intreabdf]
Andreil de ce ai intdrziat[]
nm participat la concursul de matematicafl
gi cum g fost[]
Greui idar am cdgtigat locul trei

gravofl Andreiil

14.

punctuafie:
Alcituiegte un text de gase propozifii in care si folosegti semnele de

doud puncte, tinia de dialog, virgula, semnulintrebdrii.


Textul si cuprindi urmitoarele cuvinte: mama, fetifa, gcoald.

,..5l.
' ':
,

.:1,:l

Test fincrl nr. 4


Citegte cu atentie textul de maijos!
Bunul gi micuful Henric
fragment din vol. "Povegti cu zdne" de Contesa de Segur
A fost odatd o femeie sdracd gi
vdduvd, care trdia departe de lume,
impreund cu bdielelul ei Henric, pe
care il iubea nespus de mult. Henric
era un copil foarte bun. Avea doar
gapfe ani gifdcea toate treburile caser.'
mdtura, spdla podelele, gdtea, ingnjea

grddina. Cand termina treaba,

iSi

cdrpea hainele, repara ghetele mamei


gi, dupd puterile gi priceperea lui, mai
fdcea un scaun, o mdsuld gialte lucruri
necesare gospoddriei. ln acest timp
mama lui cosea lucruri pe care le
vindea gi din banii agonisili trdiau
am1ndoi.
Cdsula lor era departe de alte agezdri gi prin fereastrd se vedea un munte, atdt de inatt
incat nimeni n-a izbutit vreodatd s-ajungd pana in vArf. Muntele era inconjurat de o apd, de
nigte stdnci inalte gi de prapdstii de netrecut.
Aga sdraci cum erau, se simleau multumili gi fericili. latd insd cd, intr-o zi, mdicufa se
fmbolndvi. Bietul Henric nu gtia ce sd facd, cum s-o vindece. Sfdfea zi gi noapte ta cdpdtdiut ei,
ii dddea cAte pulind apd c1nd ii era sefe, cd altceva nu avea. Boala se inrdutdlea pe zi ce
trecea.
Henri, ingenuncheat l6ngd patulei, in culmea deznddejdiistrigd:
ajutd-md s-o salvez pe mama mea!
-Zana-Binefdcdtoare,
Fereastra se deschise gifn odaie intrd zdna gi cu o voce btdndd, flintrebd:
Ce doregtidin partea-mi, miculmeu prieten?
Zana-Binefdcdtoare, strigd Henric, cdzdnd in genunchi cu mdinite impreunate a
rugd, salveaz-o pe scumpa mea mamd!
Zdna il priviinduiogatd, se apropie de femeia bolnavd, se aplecd asupra ei, o cercetd cu
atenlie, suflapesfe fala ei gi spuse:
Nu std in puterea mea s-o vindec pe mdicula ta, dragut meu copil. Numai tu o poli
insdndtogi, dacd vei avea curaiul sd faci cdldtoria despre care ili voi vorbi. Trebuie sd cautli
Planta Viefii, care cregte in vArful muntelui pe care il vezi prin aceasfd fereastrd. Cand o vei
avea, vei stoarce sucul ei pe buzele mameitale gi ea va reveni de indatd la viald.Sa gfii insd cd
vei trece prin multe primejdii gi vei indura mari greutali inainte de a gdsi aceastd ptantd. Vei
avea nevoie de multcuraj, de o mare staruinld gi rdbdare pentru a o aduce.
Henric mu$umi zdnei, fi sdrutd mdna, igi lud rdmas bun de la mama sa acoperind-o cu
sdrutdri,puse o paine in buzunar gi plecd.
Zdna surdse privind acesf copil de gapte ani, care pleca singur pe un munte atdt de
periculos, pentru a-gisalva mama.

58

1.

Catianiavea Henric?
in cerc u i egte I itera cores p u nzdto a re rds p u n s u I u i c orect!

a) gase ani;
b) opt ani;
2. Unde

c) gapte ani;
d) zece ani.

trdiau Henric cu mama sa?

in cerc u i egte I itera co resp u nzdto a re rdsp u n s u I u i c orect!


a ) a proap e de Zdna-Bi nefdcdtoare ;
b) departe de alte agezdrigide lume;
c) aproape de stdnciinalte gi prdpdstiide netrecut;
d) departe de oragulaflat pe munte.
3. De ce

erainconjurat muntele?

i n ce rc u i egte I itera co resp u n zdtoa re rdsp u n s u I u i corect!


a) de un ghelar gi stdnci foarte asculite;
b) de cascade periculoase gi prdpdstiide netrecut;
c) de multe primejdiigigreutdlide netrecut;
d) de apd, stdnciinalte 9i prdpdstii de netrecut'
4. Scrie trei din treburile casei pe care le fdcea Henric.

Scrie rdspunsul PesPaliul dat'

5. Din ce

triiau Flenric Ai mama sa?

Scne rdspunsul Pe sPaliul dat.

6. Gum se simleau Henric ai mama sa?


i n c e rc u i egte t i te r a c o resp u n zdto a re rdsp u n s u I u i co re ct!
c)bogaligifericifi;
a) sdracigi

nefericifi;
b) mullumiligifericili;

d) mullumiligiindestulali.

oingrijea Henric pe mama sa bolnavd?


Scrie rdspunsul Pe sPaliul dat.

7. Cum

8. Pe cine a chematin ajutor Henric?


fn cerc u iegte I itera co resp u nzdtoa re rdspu n s u I u i co rect!
c) pe Zilna-Binefdcdtoare
a) pe medic;
d) pe Planta-Viefii.
b) pe Zdna-Zdnelor;

59:,

9. De ce crezi

ci a suflatZdna-Btnefdcitoare asupra mamei bolnave?

Scne rdspunsul pe spaliul dat.

10. Ce trebuia si caute Henric pentru a o salva pe mama sa?


I n cerc u i egte I i tera c o res p u n zdtoa re rdsp u n s u I u i co rect!
a) medicamente;
c) plante medicinale;
b) Planta-Vietii;
d) ierburifermecate.
11. Ge

trebuia si faci cu aceasti plantd Henric?


in cerc u i egte t itera coresp u n zdtoa re rdsp u n s u I u i co rect!
a) sd otaie mdruntgis-o gdteascd pentru a ovindeca pe mama sa;
b) sa stoarcd seva ei pentru a face o licoare vindecdtoare;
c)sd stoarcd suculeipe buzele mamei pentru a reveni la viafd;
d) sd prepare din ea un suc pentru a-lbea mama sa.

12. De ce avea nevoie Henric pentru a reugi si aduci planta?


fn cerc u i egte t itera co resp u n zdto a re rdsp u n s u I u i co rect!
a) de hdrnicie, voinld gi dorinfd;
b) de mari greutafi gi primejdii;
c) de curaj, staruinfd gi rabdare;
d) de echipament de alpinist.

13. De crezi cdzana-Bineficitoare il privea "induiogati" pe Henric?


i n cerc u i egte t ite ra coresp u n zdtoa re rd s p u n s u I u i co re ct !
a) era impresionatd de dragostea bdiatului fald de mama sa;
b) ii era mild de mama bolnavd a bdiatului;
c) admira hdrnicia, curajul gi sdrdcia bdiatului;
d) era o zilnd bund care o putea vindeca pe mama bolnavd.
14. Aa vrea

si fii in locul

lui Henric?
Alege gi explici doar una din cele doui situatii.

.ffi'G=--S,,2.--S

Da, Pentru ce

il' Nu, pentru

cd

'[

sau

l.l.,ir:iea",(rilri:.t..,

-:ii-i:!1:e!:1.-.:,r,:j

],ijr.:::]i,- "f11j:j,:

,:,-;r,rr1-,-,"+.,::;1.11;:

\tg--ge''qgry2

\sryl

,4

15. Henric a plecat si caute PIanta vielii pentru a o salva pe mama sa.
Scrie, pe spafiul dat, un bilet prin care Henriciiexplici mameisale unde a plecat.

---l
',6O'

Test finnl nr. 5


Citegte cu atenlie textul de maijos!
Peter Pan gi WendY

dupi J. M. Barrie

intr-o seard, Peter Pan, bdiatul din Lumea


Viselor, te fdcu o vizitd prietenilor sdi, Wendy, John 9i
Michael.
John gi Michael se iucau in pat de-a piralii.
Uitd-te la mine, Peter! striga miculul Michael,
agitdndu-$i pe deasupra capului sabia lui de lemn. Eu
sunt cel mai mare, cel mai viteaz 9i cel mai de temut
piratdin lume.
Ba nu! Eu sunt cel mai grozav pirat de pe glob!
urld giJohn.
M-am sdturat de iocurile astea prostegti de-a
piraliilspuse Wendy supdratd. Peter, te rog, ia-ne 9i pe
noitn Lumea Viselor! Arfi aga frumos!
Wendy gi frdlioriiei se sim{eau minunat in lara
undetrdia PeterPan.
S-a fdcut! Pregdtili-vd de zbor!
Nu dupd mutt timp, se ivi in depdrtari lnsula
Nicdierea unde se afla Lumea Viselor. CoborArd pe
pdm ant I a ng d P dtd u re a Fe rmecatd.
Nu vrei sd te ioci gitu cu noi, Peter Pan? il rugdt
Michael.
Ba da! Sd ne jucdm de-a indienii gi iepuriil fu de pdrere Peter Pan. Voi sunte,ti iepurii 9i
vd ascundeliprin pddure, iareu, ca un indianinfometat, o sdvd prind!
pe c6nd atiergau sd se ascundd, din tufiguri se auzird risete rdgugite gi mAini uriage ii
in gfdcard pe I oc. Bi elii copil agi fuseserd pri n 9i de ni gte pi rali ad evdrali !
Ha, ha! Acum vd ducem ta Cdpitanut Cartig sd vaddgi e/ ce capturd am fdcut.
peter pan zburd spre corabia piralitor gi il provocd ta luptd pe Capitanul Cdrlig,
sd-linvingd pe
cdpetenia pirafitor. Cei doi se tuptard cu invergunare. Cdpitanul CArlig incerca
peter cu fet de fel de vicleguguri necinstite... atdta doar cd-gi pierdu echilibrul 9i pica in apa
se 9i fdcurd
ad6ncd, gata - gata sd nimereascd intre fatcite unui crocodil. Piralii, de fricd,
repede nevdzu,ti.
peter pan ii tud pe cei doi bdieleigr-i duse Ia sora tor. Wendy iiimbrdligd fericitd apoi le

spuse frdliorilorei:
Sper cd asta vd va fi invaldturd de minte! Pira,tii nu sunt aga grozavi gi viteii cum ali
crezut voi! Ba sunt chiar gi rdi 9i lagi!

1.

Cuiaficutoviziti

Peter Pan?

incercuiegte litera corespunzdtoare rdspunsului corect!

Wendy;
Michael;

a) lui
b) lui John gi

c) lui Wendy, John 9i Michael;


d) Prietenilor din Lumea Viselor.

',&

2. De-a ce se jucau frafii lui Wendy intr-o seard?


incercuiegte liteia corespuizdtoare rdspunsului corect!
a) de-a
c) de-a v-ati ascunselea;
b) de-a iepurii 9i
d) de-a lupta cu sdbiile de lemn.

pirafii;
indienii;

3. Ce fel de pirat credea cd este Michael?


fncercuiegte litera corespu nzdtoare rdspunsului corect!
a) cel mai mare ,viteazgide temut;
b) cel mai curajos, grozav si de temut;
c) cel mai rdu, lag gide temut;
d) cel mairdu, grozav giviteaz.

4. Unde triia Peter Pan?


incercuiegte Iitera corespu nzdtoare rdspunsului corect!
a) in lara Nicdierea de pe lnsula Viselor;
b) in |ara Viselor de pe lnsula pirafilor;
c) in Lumea Viselor de pe lnsula lui CArlig;
d) in Lumea Viselor de pe lnsula Nicdierea;
5. Cum au ajuns Wendy gi frafii

sii in Lumea Viselor?

Scrie rdspunsul pespaliul dat.

6. De ce se auzeau din tufiguri r6sete rdgugite?


i n cerc u i egte t itera co resp u n z dtoa r3"p u n u I u i c o rect!
"
a) acolo Wendy rddea de frafii sdi;
b) acolo erau piratii adevarali;
c) acolo Peter Pan ridea de prietenii sdi;
d) acolo Cdpitanul CArlig rAdea de bdielei.

7. cum a incercat cipitanul Gdrlig sd-r invingd pe peter pan?


i n cerc u i egte I i tera co resp u zdtoa re rd p u n s u I u i co rect!
a) cu ajutorul
c) prin vicleguguri necinstite;
b) atragandu-l in
d) cu sprijinul unui crocodil.

i
i
pirafilor;
capcand;

8. scrie cum s-a terminat lupta dintre

9. De ce s-au

cipitanul Girlig gi peter pan.

ficut pirafii nevizufi?

ri c o resp u n zdtoare rdsp u n s u I u i co rect!

in ce rc u i egte I ite

a) pentru cd era o lard magicd;


b) pentru cd i-a chemat cdpitanul;
c) pentru cd au rdmas fdrd conducdtor;
d) pentru cd s-au aruncat in apd.

62

10. Fiecdrui personaj ii corespund 2 insugiri. Alege rispunsurile


ce unegte numele personajului cu insugirile potrivite.

viclean
leneg
curajos

posomorit

Peter Pan

Cipitanul Cdrlig

timid
11. Ge

desendnd o sdgeati

prietenos
rdu
mincinos

erezici au inteles John 9i Michael din mesajul urmitor?


fi invalaturd de minte!

Sper cd asta vd va
piratii nu sunt aga Erozavi gi viteji cum ali crezut voi! Ba sunt chiar gi rdigi /agi/

Scrie rdspunsul PesPaliul dat.

12.|r-ar pldcea sd traiegti Tn Lumea Viselor?


Alege gi explici doar una din cele doui situatii'

Da, pentru cd

sau

::':
de mai
13. Alcituiegte un text de 6 ProPozilii' dupd imaginile

textului.

jos' Di un titlu potrivit

'h:::

ir.,.i;

Test finql nr. 6


Gitegte cu atenfie textul de maijos!

Gipi, acest pitic uriag

de Fodor Sandor
Cipitrdiain pddure.
Era inalt cat degetul meu cel mic Ai
purta la pdldrie o floare de ldcrdmioard, cdci
avea gi palarie. Locuia in scorbura Fagului
Uriag gitoliil iubeau. Un pitic atat de dragalag
gi de harnic n-aifi gdsittn toatd lumea, oricdt ai
fi cdutat. Se trezea dis-de-diminealdt. in apa
lzvorului se spdla, fdcea un rdnd de exercilii
de gimnasticd, ca nu cumva sd se ingrage,

apoi iSi incepea munca. Proaspdt,

supraveghea florile gtergandu-le de pe frunze


gi petale polenul adus de vdnt.
De la ea mergea direct la Bradul cel
Bdtr1 n gi p utred pe d i n d u ntru, u nd e I ocu i a fa m i I i a Al bi n e I o r sdl b ati ce.
Hei, suratelor, scularea!
Albinele bdzAiau, mu$umindu-i, gi plecau grabite in cdutarea mierei. Famitia Veverilei
era deia treazd. Cu toliifdceau gimnasticd pe o ramurd groasd a Bradului cel Bdtran, iar Cipi,
ca un bun cunoscdtor, ii privea ovreme, dand din cap mutlumit.
Mergea apoi mai departe, la familia Ariciului, unde toli dormeau dugi; nu de alta, dar
fuseserd in turd de noapte prin pddure. Cipi le aranja paturile apoi dadea fuga pand ta
Luminiguldin Pddure unde Jupdn Ceftifi se fngrijea de noilesale descoperiri arheologice. Cipi
ii numdra grdmdjoarele de pdmdnt, proaspdt fdcute, le examina, dacd-s destul de pufoase,
apoitrecea pe la Furnicile rogii, sd afle buletinul meteorologic. Furnicile rogii gtiau precis dacd
pentru ziua aceea se anunldtimpfrumos sau timp noros gi pe alocuricu averse locale.
Dupa deiunulformat din mdcrig gi rdddcini dulci, Cipi se intorcea in pddure. Trebuia sd
mairepartizeze MegteruluiCiocdnitoare copaciibolnavigiasta nu era deloco muncd ugoard!
Dupd-amiaza, Cipio luaincetspre pdrdu. Acum porneau pdstrdviitavandtoare deftuturi
si el trebuia sd le coordoneze circulalia prin
apd gi pe deasupra, ca nu cumva pegtiisd se
ciocneascdin zborul lor iute gifn zig-zaguri.
Se maiingrijea de bazditul ldnlarilor, in
amurgul serii, gi-l trezea pe doctorul Bufnild,
pentru atrece pe la bolnavi.
Cand se insera bine, Cipi, ca de obicei,
intra la lepure. Obignuit, la cind aveau pere
salbatice, dulcigicdteva boabe de zmeurd.

Cam aga iSi petrecea zilele

Cipi,

nepun1ndu-ila socoteald lunile de iarnd, cdnd


dormea.

iij64
$1.',:
E':

':

1. Gine era CiPi?


a) un
b) un
c) un
d) un

sPiridug;
Pitic;
uriag;

deget mic.

2. Unde locuia CiPi?


a) in scorbura Fagului Uriag din pddure;
b) pe o ramurd groasd a Bradului cel Bdtrdn;
c) la Luminigul din Pddure;
d) pe malul Pdrdului cu Pdstrdvi.
3. De ce Cipi era foarte iubit de toati lumea?
a) pentru cd ingrijea albinele;
b) era drdgdlag 9i harnic;
c) pentru cd era inalt c6t un degelel;
d) Pentru cd muncea toatd ziua'

4. Ge ficea GiPi dis-de'dimineafi?


a) se trezea, m6nca, exersa;
b) se lrezea, se sPila, mdnca;
c) se trezea, se spdla, fdcea gimnasticd;
d) se sPdla, mAnca, muncea'
5. Scrie cum

arita

GiPi.

6. Cum supraveghea florile?


a) le ordona tulpinile 9i parfuma petalele;
b) le uda 9i le Plivea buruienile;
c) gtergea roua de pe frunze 9i petale;
d) gtergea polenul de pe frunze 9i petale'

7. De ce toli din familia Ariciului dormeau ziua?


a) erau foarte obosili;
b) fuseserd in turd de noaPte;
c) erau lenegi;
d) cdldtoriserd mult.
8. Care erau "descoperirile arheologice" ale lui

Jupin Cart{e?

,.65:

-:, l.ir,;i;rr',:,til-,'rtrr.:.ril',.-r:'rrli.l...,

:;,

9. Ge gtiau precis Furnicile rogii?


a) daca va incepe ploaia, furtuna sau ninsoarea:
b) dacd vremea va fi bund pentru plimbare;
c) dacd va fi timp frumos, noros sau cu averse locale;
d) dacd vor fi schimbdri meteorologice.
10. De ce crezi cd Gipi

ii repartiza Megterului Giocinitoare copacii bolnavi?

11. De ce trebuia Cipi si coordoneze circulatia


a) pentru a vdna mai mulfi fluturi;
b) pentru a nu se ciocni;
c) pentru a gti pe ce drum sd inoate;
d) pentru a nu se pierde.

pdstrivilor?

12. Ce treburi ficea Gipi in amurgul serii?


a) intra la lepure gi serveau la cind pere sdlbatice, dulci;
b) mai fdcea o turd de noapte prin Luminigul din pidure;
c) se ingrijea de bdzAitul fdn{arilor gi-l trezea pe doctorul Bufnifd;
d) le aranja pdturile aricilor gi-l trezea pe Megterului Ciocdnitoare.
13.

in tabel sunt cdte 2 alimente pentru dejunul gi cina rui Gipi.


Alege-le cu ajutorul sdgetilor.
pere sdlbatice
rdddcini dulci
Dejun
mere dulci
miere
polen

CFnd

boabe zmeurd

14. Alcdtuiegte un text din 6 propozi{ii sugerat de


urmdtorul desen, folosind expresiile date.

flori multicolore
$t$ura+'lt'o?toE'

'":#;il

=,,66,,i

i:i11.1;'-.,11:'.. .

. ::i,r Lr.: .
;:j:.i';lr:, :'

il:'""

de

sirbitoare

mdcriE

boabe afine

fi

ffi

NOTE

.r-t, r,-r:'11.5::trl
'
;r'-:r.!:l

jJi:ilir3.l

ir

'-:.i+

):.:itrjt
' i.t
):t'tt

l!j..i:E,
-

ii:r;-i,l::ii
=

.L,i:Ja:.t!|::

+:#::.4:-.::-'-

]taFli!;..::

,r.::ir:;;ir:-r::t:tl!.;a
::.::.,"1!;irlr:t::,8

-li.iti:::;;:=

li

\i:,.,ii

i':,.'ffi
:lrl
i'l,.,tl

ilil

ISBN: 978-606

Prei: 'l2,00 lei

-629-16l -3

llilllllJl||llil

il I lil

tlllll