Sunteți pe pagina 1din 130

Wffi

,td ,:
"'ir'll ::

r
l,\ ,l . r ,\
J -J J I

|\/t-1 | | / |

---J

_\

/\
)

I -, i I ,../ )
| )

.-: I

_l-l _f!_il\_f l_J;l\


J.-J

|_ul.l;ll_];]

t)l l ' \ , l i \

li

ilE '"i"EffiEN
5tef30 bY uPloaded

SofiaDobra Mariana Mogog AncaMalea

Limbogi literoturoromdnd closoI


Compef,emfe s' perfonmamfd

Lucmrca ln conformitate este cuprograma delimba9i ljteratura romanA Scolar, aprobata pdn Ordinul Minisrului Educaliei, Cercerrrii Tineretului nr. 4686/05.08.2003. 9i

Editor: C51inVlasie

DTP:DaaNeacgu Ilustmf ii: SilviaMitrea Coperta colecliei: IonuiBro$tianu

Descrierer CIP r Bibliotecii Nafionale NRomeniei DOBRA" SOFIA Limba ti litratura romintr : competen{e9i performantil : cltsa I / SofiaDobra,MarianaMogoi, Anca Malea.- Pitgi : Paralela 45, 2011 ISBN978-973-47-1238-0 I. Mogo; MadaM IL Malea,Anca 372.4s

Contribulii

. SofiaDobra- Unitatea1 (peginile 6-9),Udtates 5, Unit|tes 6, Unitdea 7 (prginile 0-113); . Madma Mogoq - Unit|tea I (prginile l0-2O, Unitatea7 (paginile96-109), Ttele pe uniriti; . Arca Maler - Unilatea2, Unit|tea 3, U trtea 4.

autoarcror h elabomrea lucrlrii:

Copyrighl @Edirura Paralela 45. 20| | Prezenta lucrarefolosettedenumirice constituiemdrci lnregishate, iar continutul esteprotejatde legislaliaprivind drcptul de $oprietate intelectuale.

CUVANT.INAINTE

u,

YollJmulLimba ti literatura romAnd.Competenle Qiperfomanld estew auxiliarcare poate fi folositcu oricemanual, respectAnd programa in vigoare. Materiaeste structuratd ln gapte unitili carecuprind toateconlinuturile prevdzuto pentru clasa I. Am conceput lucrareapentru a sprijini lntreagaactivitatea elevilor, dar H pi eforhrile cadrelor didactice 9i ale pirinlilor Exerciliilepot fi dateca teme pentruacasA saupot fi efectuate in clas6,individual,in perechisauin grup. Existdo progresie ln elaborarea saxcinilor, fiindci unelesunt legatede tema uneileclii, iar altelevizeazd, conlinuturile din inheaga unitategi suntcuprinse la rubrica Recapitulare. Evaluarea de la sftlrqitde unitatepoatefi f6cug oral,prin recunoa$terea literelorinvilate in seriide litere,in cuvintesauln textela prima vedere:Alte sarcinioralepot prevedea citireade cuvinte,de propoziJii saude mici textecunoscute saunecunoscute. Oradeevaluare arepi o componenta scrisa lucrarea continemodelede testesumative pentruunitdlilede ) $i pentruaceasta invitare (paginile120-121). Scopul fundamental al clasei lnt6ieste proces deprindetea citituluigia scrisului, pome$te anevoios, caxe de la lecliileorale ce urmiresc discriminarea sunetelor, pregitindu-i peelevi penfucitire giselncheie postabecedard, cuperioada 6iscriere destinatd exerslriicompetentelor primandeqcolaxitate, prevAzute formate ln acest pepaginiledegardi aleunititilor deinvelare. parcurs, Petot acest elevulhebuie sprijinit delnv61itor5i depirinli caretrebuies6-itransmita sarcinile de lucruln
perioada preabecedari gi abecedarl. Este motiwl pentru care cerinlele exerciliilor suntscrise cu un corpmai mic, fiindci vor fi citite delnvdldtorsaudeun ptuintepani cdndeleviivor invalatoateliterele. O prioritate a claseiintdi esteinvitarea citirii, care trebuie exersati individual. Acestaestemotil.ul oferirii a numeroase texte pentru lecturi Fi a includerii unui proiect de citire ce se va derula din luna decembrie pdni la intdi iunie. incheindu-se cu un concurs. Am imasinat

z H z
I

z
U

l-

UJ

z H z H
I

z
U
)

l-

povestid penfu stadiul de 1nv6!are la care au ajuns elevii, am adaptattexte ale scriiiorilorromani saustr6ini, incercAad si-i determindm pe copii s6indrdgeasci cititul. De asemenea, am folosit pe hnge texte literarc ti textenonliterarepentru a le oferi elevilor situalii de via!6 reale. pentnr a ugura citirea de c[tre copii, s-a folosit la inceput un corp de liter[ maxecare scadepe mdsurdce invdtarea progreseaz6. Elevii pot rezolvaexerciliile directin acest auxiliar,existdnd spalii liniatepentru scriere.Sunt prevdzute, de asemenea, diferite modalitdli gafice de concepere a exerciliilor caresi-i ajute qi sd-i amuzepe copii in efortul de invilare a cititului qi a scrisului. Existi la sfbrgih.rl lucrdrii lm setde textepentrudictarece sepot aplicain clas6 sauacas6 decdtrepdrinli, fiind bine ca elevii s4aibdun caietspecialpentruaceste exercilii pe caresi le corecteze invatatorul. Nu in ultimul rdnd, trebuieevidenliatdcalitateagrafici qi cromaticda lucririi prietenoasd carefaceinvdtarea gi pldcuti pentrucopii. Le dorim elevilor, invildtorilor 9i pdrinflor si facd din invIjarea citihrlui gi a scrisuluinu numaiun succes, ci gi o plIcere cu ajutorul acestuivolum.

Autoarele

UNITATEAIE

#h
suNTgcoLAR
. Oferireaunor informalii despre proprie identitatea . Identificarea saua unui obiect unei persoane de comunicdriorale(propozitia) " Formularea . Cuv6ntul . Silaba . Semnele grafice . Sunetele a, e, i, o, u, r, l, s, S,z

N E
T

5 U

Competent,e specifice
invaletorul va avea ln aceastd unitate, in vedere urmitoarele competente: . deducerea globalea mesemnificatiei sajelor orale; . distingerea cuvintelor dintr-opropozilie gi a sudat6,a silabelor dintr-un cuvent netelor dintr-o silabS: . sesizarea sensului cuvintelor intr-un enun! dat; . formularea claragi corecta a enunturilor potrivite verbaie unorsituatii date.

Comunicorea - schimb de informotii ?ntre oameni


(

TU

Lrt

SJ.U

z
)

F F
H

ffiEIKU

;.*

KB

#ffi3

invEtttoarea le cere copiilor si spun;: ce moment din viata elevilor esteprezentat in iiustratia de maisus; ' . cinevorbeste la microfon; pecopiii ii indrumd dintr-o cla$; " cine * care este semnul de circulalie din imagine; . cealtesemne de circulalie cunosc; . care este motivul petrotuar; opririi elevilor 5ip;rintjlor . care este orainceperii adrivititii zilnice la5coala. InvSlStoarea le cereelevilor: . si incercuiasc; elevii din ilustratle carenu secomood;corect: plasar; cu x nivelul unde esre i1 lcoalb crasa lo.; " samarcheze . sdcoloreze buchetul deflorial fetitei dinfatacareului; persoanele s; ducd sdgeli spre putea cdrora fetitale-ar oferibuchetul. "

-?ffi#,E#fl

-4.

ffi

IU

F
F H
)

le cere copiilor sdspuni: invdlStoarea 6 unde seafldcopiii din imagine 5icefac; c care suntobiectele dinfalaclasei; . ceculori puse pervazului; deasupra au florile . unde plasa$ fa16 u5a fa15 detablS; suntplasate ferestrele detablS este Siunde , cescoate fetita dinghiozdarr, . cumtrebuie ghiozdanele pentru elevii s; preg;teasc; Scoa16. le cereelevilor: lnvdl;toarea c sdincercuiascd asculitorile de pe bdnci; . sdmarcheze x riglele; cu gumele sd bifeze cusemnulJ; '
6 <; ..il^ra7e npn;rolo

5d ne cunoogtem
(

TU

z
)

F F H
(

invdJitoarea deseneazd peo coal;de hartie jucaria preferatiin copilErie. Apoi, spune: . Numele meueste... . Pdrul meueste... Si oc him i e is u n t . . . . Tn juciriamea copil;rie, preferat6 eraceadin acest desen.

n
invdtitoarea le cereelevilor: . $ coloreze p;tratulpussubcapetele de copiipentrua ardtadac6 estebdiatsaufatd; . sdcoloreze pdrul ochii, a5a cumii au; Si . s5deseneze juc6ria in p;tratulgol din dreapta preferat;; . 5; spund prenume fiecare ce are, p5rului care este culoarea lui,ce 5inume 5ia ochilor juc;riepreferatiare,ardt6nd cedesen a fdcut.

u,
F
F H
)

lnvE{itoarea le cere elevilor: . sdincercuiasc5, numele; in desen, chipul doamneiinvSletoare spund sise-i . 5; pun6 intr-Ln cerc royu copilr..'l care stdpe ocullurin bancE; numele colegrlui de bancS; " sdspL,n; pun; ii place in mod x copllului care, in desen, st6pe locul colegului care un deasupra " sd special spun;numele; Sis6-i printr-o pe care linie, locul siu cu acelea suntasezati elevi care au acelasi tip " sduneasc;, preferald le numele. dejucdrie sd spuni si

{t 0C
Elevii in cerc. isispune numele Acesta seasaz; Unelev o minge detenis unuicoieg. SiaruncA iSispune numele mingea altui cole9. Jocul sepoate desfSlura cincl minute. Siaruncd

( Propozifio
*-

.)

Formuleazd cate o comunicare pentru fiecare dintre imaginile de maijos.

UJ

z
)

F F H
(

? " Spune cevezi in imagine.

3. Formuleazi comunicdriin care si sevorbeasc; despre urmdtoarele elemente din rmagrne.

pentru comunic;ri imaginea aldturau. 't. Formuleaz;1rei

reprezentate in imacu fiecare dintreobiectele cepot si fac6fetila5i bdiatul 5. Spune gi n il e d e m a i j os .

Wtr ffiMtr
{.(

@@

UJ

lH

despre prinsdgeli comunic6ri care sepotrivesc imaginile 6. Une5te 5iapoialcdtuieite ele.

@M F z

s
,-4-

7.

despre fiecare obiect din imagine. Formuleazi c6te treicomuniciri

o*ffi
despre obiectele comuniciri 8. Formuleazd 5colarului. grafice de maijos. elementele 9 . Scrie

Propozifioformotd din doud cuvinte


( --.)

|r,
F
(

I . Formuleazd comunicAri a,c;tu te d.ndouacuvinte despre imaginile de na. ,os.

s/.xk
t*'_itga;a. )pune c ev ezIn t rmagtne.
,:*

z
)

tH

3.

Formuleaz6 comunic;ri in care sAsevorbeasci despre urmttoarele elemente din rm a g rne.

:,.Jffit

4.

patru Formuleazd comunicdri alcdtuite din doudcuvinte care sd indice acliuni f;cute defiinlele de maijos.

,' -f

Propozifio formotd din trei cuvinte


( *.)

imaginile demaijos. alc6tuite dintreicuvinte despre I. Formuleaze comunicEri

UJ

l-

<
F H
)

in imagine. 4. Spune cevezi

din elemente despre urm;toarele in care sdsevorbeasc5 comunic5ri 3 . Formuleazd i m a g in e .

ficute acliuni patru dintreicuvinte care sdindice alcdtuite comunic;ri 4. Formuleaz6 de maijos. din ilustraliile de personele

grafice elementele de maijos. Scrie

#&

't1fl,11, i ii11 yli iii

Cuvdntul formot din doud silobe ( --

. Coloreaz; bulina corespunzitoare imaginilor princuvinte denumite care audoud silabe.

UJ

z
)

F F H

G
r\

&#[
r\

ffi-

@,W o
r\

2. Taie imaginile in care seregdsesc obiecte princuvinte denumite care au maimultde doui silabe.

3 . Pune in co5ulel princuvinte fructele denumite care au doud silabe. Lucreazi dupd mooet.

ffi@ffi
S

4 . Desparte in silabe cuvintele care denumesc obiectele din jmagini. lvlarcheazd num6rul si,abelor cain model.

5. Scrie elementele grafice de maijos.

tl

Cuvdntul formot din trei silobe( ---

)
t

princuvinte imaginilor care autreisilabe. corespunz;toare denumite I . coloreazi bulina

lLut

,lqq..
n

lf

ti l {
t

r\

LJ
^

-t

tt'

peflorile cutreisilabe. numai denumite decuvinte 2, Fluturele sea5azi pecare seasaze. incercuie5te florile

tu F F H

z
)

.#w
{@
Marcheaza imagini. cuvintele care denumesc obiectele in silabe 3. Desparte 5ifiinleledin cuventului carearetreisilabe. x in caseta corespunz;toare

/ l//
n n

dmWl#x
T

@l&

n n

grafice de maijos. 4. Scrie elementele

In nnn llr

ffi lffis

$l%
n tr

\ls
n
f

Cuvdntulformot dintr-o silobd ( -

1.Coloreazd bulina corespunz6toare cuvintelor care auo silab6 ilustrate prinimaginile Sisunt

IU

d em a i j os .

z
)

F F H

@ g
o
2.

@
o

Roste5te cuv6ntul care denumeste obiectele djnimagine. incercuie5te schema corespunzAtoare numdrului de silaoe.

3.

wA*,n
fiinleledesenate Iaexercitiul 3. grafice 5. Scrie elementele de maijos.

"\

4. Formuleazd comunicdriin care sA folosesti toate cuvintele care denumesc obiectele Si

Sunetul [o]
incep cusunetul a. in care sunt obiecte denumite decuvinte care ! . incercuie5te imaginile

UJ
2.
lui a . coloreazb bulina corespunzd IOare suneTu

,ll q
I
\

|si.:.r"1 l(Wk/
-8^ @ 999

l"ffi\

9p9

ooo

_&= f ;e,i,
@

4*

z
)

F F H
{

ooo oo

ori. cuvinielorin care sunetul aaparedetrei xin caseta corespunzdtoare 5. Marcheazd

$ n
4.

H'
EalH.

d n

=4ej>

A'dJ

de maiios. dinimaginile si inceapd cu sunetul apentrucopiii Gese5te numecare cuvant. celelalte sunete alefiecdrui Deseneazd buline oentru

ffi \q-!t
V

il,
ilr

grafice elementele de maijos. 5 . Scrie

Sunetul[e]
1 . Coloreaz; bulina corespunzdtoare sunetului e.

UJ

z
)

F F H
(

ti

r71

& ''%
I 99 A999

Y.y.ll *

w.s/

2. Scrie x in caseta in care cuvintele ilustrate contin sunetul e.

t llD
ln

dtffi ntr
?

*l'

trtr

3 . Une5te imaginile cunum;rul care aratd dec6te oriseaude sunetul e in cuvAnt.

22 <a. 4
fi',:A t'_::6t t

@)

tr

fi\"
!!r

ffi

4. Deseneaz; douE obiecte ale in. denum irea cdrora apare sunetul 5colarului e.

grafic 5. scrie elementul de maijos.

Sunetul[i]
interiorul cuv6ntului conline sunetullin a cSror denumire obiectele f . incercuie5te

E
]U

60\
sunetului L corespunzitoare ?. coloreazd bulina

F F
H
)

in desen reprezentat cuv6nt iin fiecare cateori seaudesunetul casetd decA 3. Scrie'in

\$'[
v(fo

R M mrf l fu/*F)*.e*
il

fl I,J

trt

Ntr D tr tr

princuventul in schemi. reprezentat denumit sauobiectul sat fiinla 4. incercuie5te

R&
5.

Htr '
4ry

%ffiV
*q
esrelg

f#g

* . i

qrt grafic de maijos. elementul Scrie

Sunetul[o]
.t^ {

I . Incercuieste imaginile in care suntobjecte denumite de cuvinte care conlinsunetul

douiori.

o de

UJ

z
)

F F
{

-><-7
2. Coloreazd bulina corespunzitoare sunetului o.

ooo

oooo q a

.N;i4,

{/ n \\t
@ 99q9, ooo oo ooo

/\.

3. Pune cSte_o pentru ljnie fiecare silabE a cuvintelor care denumesc obiectete de maijos. Deseneaz; pentau fiecare sunet o bulini.Coloreazd bulina corespunzdtoare sunetului o.

4.

Bulina colorati marcheazi sunetul o. Spune numele copiilor'i al animatetor de maiios.

di [{t
-*\

KU EreA9

900

e9!

?&
ooo

&

Scrie elementele grafice de maijos.

Sunetul [u]
.4.

princuvinte u in inlerior. care au.sunetul imaginile denumite I . incercuieste

.k4
4
/r' .^

**pF-

UJ

de doui ori. sunetul u seaude in imaginile de maijos ilustrate dintre cuvintele 2. ln unele prinsegeli imagini. aceste Uneste

F F H
)

z
W
tm
qgJ
d.

&

ilustrate schemia cuvintelor sunetului u in fiecare corespunzitoare bi:lina 3 . Coloreazd in imaginile de maijos.

D
'!E'

ffi t /[
/1n nn a1a\

-141

w@
4.

@@

900

bulina obiectele din imagini care denumesc cuvintelor Realizeazd schema 5i coloreazi u. sunetului corespunzitoare

qrafice de maJos. Scri e elementele

Suneteletrl Si fll
1 " coloreazd bulina corespunz;toare sunetului r.

IU

F
{

.d)

oo@

%')
ooo

-f'-)r-\

I '\l

d-

M
oQ o oo

H ui'3

]-

9,-9-e re,

z
)

?. Coloreaze bulina corespunzdtoare sunetului /.

d m@
ooo @e

g 9-9A9 99 ooo oooggg

a\/\r\.\l .\^^^

3 . Un"gt" aualbastru imaginile care ilustreazi cuvinte care contin sunetul r $icu rosu pecele care ilustreaz; cuvinte care contin sunetul /.

-=--,.}z

8n'b^

4. incercuie5te imaginile care ilustreazd cuvintele care contin r Sisunetul /. 5isunetul

e sff i

&

v f fi ,e \
Scrie grafice elementele de maijos.

# f

Sunetele[s] Si [S]
prin nu conlin sunetuls cuvinte care imaginile denumite I . lncercuie5te

p < 6 tu

@ @, /

UJ

prin cusunetulS cuvinte care setermine imaginile denumite 2 . incercuie5te

F lH
)

z
sunetului s. bulina corespunzatoare 3. Coloreazd

n# ffi
ie-,

@@

@99

@.@9-q

@@,

@@99

il care a cuvantului corespunzdtoare cuschema obiect dinimagini fiecare 4. Une5te dupdmodel. Lucreazd denumeste.

frl'l , :,$l; dil1 .,l ll


i t@ @,

@@ a s

!9@ @

9re

o oo ooo

rol

grafice de maijos. elementele 5. Scrie

Sunetul[z]
!,. incercuie5te imaginile prin denumite cuvinte in care sunetulz seaude in interiorul cuvantulu
(

UJ

z
)

F F
(

11 ffi l&rl1

ffi /.,ir\ Ig

2 - Coloreazl bulinele unde seaude sunetul z ?ncuvintele ilustrate maiios.

99 @

g-g rc

oo g-@

ooo@ooo

oo gg ooo

3 . Deseneaz,i obiectul a c;ruidenumire este alcdtuit; dinsunetele care seafl; lainceputul cuvintelor ilustrate maijos.

&

&

o
\

4. incercuie5te imaginile prin denumite cuvinte care contin sunetul z.

,@@ffi
5 . Scrie elementele grafice de maijos.

Recopitulore
din: sdfie alcituite de maijos care imaginea despre comunic;ri 1 . Formuleazi

cuvinte; a.doud b. trei cuvinte; e"mai multecuvinte.


pentru de silabe num5rul in casete, maijos. scrie, ilustrate in silabe cuvintele 2. Desparte fiecare cuvant.

UJ

tF
H
)

w
l

i - -'.--t ,/

Drc"
n

mA
)'lA\ i -l

.,
rNlifl

L /r.$h\
'-{,.:

qi.W

Al*A

it \

W4

,,&

ffi lfi

silaba. incep cu aceea5i care cuvintele care ilustreazd imaginile 3 . subliniazi

@@@bffiNfu a
silabi' cuaceeasi care setermind cuvintele ilustreaze imaginile care 4. incercuie5te

@#

"o@

5 . Pune x deasupra imaginilor in care suntitustrate cuvinte formate dinpatru sunete.

qJ

z
)

F lH

ffi@@
6 . Coloreaz; bulinele corespunz6toarc sunetului a cu ro5u, sunetului r cu gatben gi sunetului c cuverde.

I '\I
7.

sus
ooo

w4
ooo

Alcetuie5te dou6 comunicdri in care toatecuvinteje si inceapd in prima cusunetul a Si in a doua cusunetul l.

I . coloreazd caseta corespunzdtoare numdrurui desirabe arfiecdrui cuvant irustrat mai jos.

tl-lzTl
9.

e@effi tL9
l-1T2Tl FTz-l3l fflzTt

ffi

l-1T2-l3l flT2Tl

6 rwtm

Subliniazd obiectele denumite princuvinte care contin sunetuls. 5isunetulsri

UNITATEA]3
TEgElrl urloaded ty Stet3o
DE LA LITERA LA CUVANT
. Literele a, m, t i, n, e

m r
I

n
e

A M R I N

E
Competenle speci{ice
avea invAtitorulva unitate, in aceastii : comPetenle urmitoarele in vedere . identificarea a a silabelor, literelor. gia enun,turilor tiperit in textul cuvintelor 9i demane: in textul scris enunluli legeturii dintre sesizarea 9i ' careleinsolesc; imaginile . citirea a unui text in ritmpropriu, corecte cunoscul; . scrierea a a silabelor, a literelor, corecta cuvintelor.

Litera a
.1 (

I . "Incercuie'te litera pe geamantanul a scris; fetitei din ilustralia de maiios.

llJ
(

z
)

F F H

a t\u 'es nLr;A\ "j"Mbme,


2. Subliniazd litera a in comunicarea de maijos.

Anastasia pleacd la Arad.


;

3. Scrie litera a ?npetratur corespunzdtgr pentru pecare a indica rocur irocupa rnscriere - cuvintelor care denumesc obibctele, tiiriteisii iiuctele Oin ,rlgir,,l;,i"'rnul;or. --

t_in L-lL*i Tlr-l r-lr_lrl UJ,_' I

<y l,s
J4.

6i

Tlfl 4.-

ftnT-t 4JLr,____-.,_J -n

ffi

il,I'lnn rrn
dff
4.

rnn \LJ' 6 Entrnrr z nntrrrn

It .\l:

une5te cuo linie litera a deimaginire ceirustreaz; cuvinte in care exista sunetura.

ite ram Li
m din imagil litera Colc orea5 cu albastru

,c+ 6) oA(

&Y,YFo]
cuvinte: Tran nscri urm;toarele U

llft\

(*^

UJ

Uwr

c(l QJJF(
ti; '--,

F F H
)

a Jitera a dinimagine zdcuverde C llore o

ttl

t tl 'i JI

tl

Jl-'-,,,-'iLl t'
It' ",, llt

",

'reSt( gischemele cu o linie imaginile UN

WM
cuvinte

MMMMMffi
silabe litere cuvinte silabe litere

date. al cuvintelor de silabe de maiiosnumirul 5. Indi.iin tub"lul 5ide lilere

am

:.. ma d

m...
mama

{&

. m..__e:4

Litero r
{1 ' ]U
Coloreazi numai spajijle undeciteSti litera r pentrua obljneun desen.

F F
{

Z2
)

easr cuvjnte scrise o dat; de tiparSio datdde man;.

ram
T4

.tf

,O-

h(.

.41

;*

AI

R ,alwnu fl

e maijos cuvintele scrise dem6nE laexercitriul 2.

t:
in 't. Indic;
nzatoare num6rul de litere al cu

amar

maram Amara I
rama

Fi Desparte acestora. de la exercitiul 4'inspatiul liniat dindreptul in silabe cuvintele


potrivite. cuvintele de maijos cu silabele 6 . Completeaz6

UJ

Ma-l--_-_-lol-l-ra oI
f] -.o

- raf

ra-l--loma - f---l- ma

F F H
)

prima in p;tratul desub care denumesc fiinlele de maijos literia cuvintelor 7. Scrie ilustratie.

7 prin scrierea cuvantul oblinut laexerciliul o imagine care sdilustreze 8. DeseneazS pdtrate. litere in orimei

Litero i
f . incercuie5te litera I in Sirul de literede maijos.

IU

z
)

F F

A . m.M .i.R.C.R M o g o i o f.L .m .i .f

.I.n
cI

.1ou.r.a.

litera i dincuvintele H 2 . 5ubliniazi de maijos.

Mia. mai. Maia.Irimia. mlr . Mamaia


3. Transcri ntel e de

amar
/

+
h

tar
4. Scrie cuvi

obl inut

arMia rla m

iRri
a M ia

pecare le obtiiprincitirea lnverse a cuvintelor de maijos in spaliul dat,cuvintele 5, Scrie,

al

/,r+i_---i.1iffi
iir ,, ,'1.i,11

IU

raf

rar Amara

ui*'-t'"ff +lii, * ",r'


,1,',',-ii, ,', ir r i t r , ,,t,',-'t-iii

z
)

F F H

doarpeacelea alcituite dindou; silabe. dintre cuvintele de maijos, 6 . Transcrie,

Mimi o Mamaia . mai o Mia . Mari


"
, , r ' , . , r ,,,

,.,,'',1",,/irr:

i*_

r_,iili1ii,
ii l: 1+ , ' r i' ii, i' i

de maijos. 7. copiazicomunicarea

f,n/mn" tn, "rtrnfun,

Litera n
f . incercuie5te literele inv6tate scrise pevagoanete trenutui.
(

UJ

z
)

F F
{

aaa/':>z

.in 2. Subliniaz; litera m cu verde r] cu roSU 5i litera cuvintele de maijos,

Marin o Mamaia o imn o Nana o Nina


3, Citeste cuvintele demaijos.

t. Marina o Marin o iarna o Ina o kina 2. mai o in o Nina . Ana o arin


4. Copiazi cuvintele dina doua serie delaexerciliul 3.

_ *,t_ L,f:lllll , I

!./.
:-

de maijos,pespatiul indicat. numele copiilor dinimaginile 5. scrie

ffi &
Nana Marin
prinordonarea dat. silabelor in spaliul Scrie cuvintele obtinute

ffi
V6
Maria

UJ

F
F H

nar. ma . r i
naolori
propozilia ilustrate maijos. / . Citeste

Mama iatama.

pentru diferite cuventul rarna. oraltreipropozilii cusensuri 8. Construie5te jos demai comlnicarea 9. Transcrie

Am 6 ani.

Litera e
I - Traseazi liniiintre aceleaii litere saucuvinte pentru a ajuta paianjenul satease plasa.

|rl

z
)

F F
(

EInaE
NLr'Je

eta

mlc1

E
mlc1

E
efa

e
<. Desparte in silabe cuvintele de marJos.

mare . mrrare kinaiameremari. NeneaEneeminer. Arenaemare.


4. Cite5te comunicdrile jos. de mai

+llii;ls+ls l

3. Desparte printr-o linie cuvintele dincomunicerile de maijos.

t. Mamaieia miere. 2. Emaia mine.


5. Transcrie cuvintele demaijos.

mire llttti litii, miri l[,,1i[ttttlj


miner mineri

ti lii lfr lilltii

Recopitulore
1 . Cite5te comunic5rile de maijos:

Maramae a Mariei. Emae mamaia mea. Marin e marinar.


printr-o 2. Desparte linie cuvintele dincomunicdrile de maijos.

u,
llH

Anaemamaiamea. Nramaaremrmamare.
:rie,in ca sete, numdrul de cuvinte al comunic;rilor de la exerciliul 2. rdoneazicuvintele de maijos pentru a formacomunic6ri. in spatiul dat, Scrie,

z f

ma.rl o mer e.Eneoi a

illli
ere o eo Em ei .a

6. Potrive5te o silabd dinprima coloani cualta cuvinte. Scrie cuvintele oblinute pespatiul d

a doua p en coloand trua forma

UJ

z
)

F F
H

Ma

re

raffi ia
ma aer
1 2 3 4
8.

na Nana
1
')

7. Coloreaz,i cisulacare aratd num;rul de silabe al cuvintelor de maijos.

amafe
'I
1

Mariana
1 2 3 4

3 4

Scrie cevezi in imaginile de mailos.

9 . Citeste comunic;rile de maijos.

Irimia areT ani. Marianaaremarama mare. Irina ia meremari.

UNITATEAF
c u o I s t

DE LA CUVANT LA PROPOZTTT;E
. Literele c, u, o, l, s, t

c U o L s
T

compeTenTe spectTt.ce
in aceastiunitate, invitdtorulvaavea in vedereurmetoarele competente: . identificarea literelor,a silabelor,a gi a enunlurilor cuvintelor in textultiperit giin textul scris de man6; . sesizarealegeturiidintre enunluri Qi imaginile careleinsotesc; . citirea corect6, in ritmpropriu, a unui telt cunoscut; corecte a literelor, a silabelor, a 'scrierea cuvintelor; . scriereacorecta,lizibileSi ingrijitAa propozitiilor scurte.

Litero c
I . c ite5te cuvintele de maijos.
(

IU

ac . mac . Ica . macara. came.canaroA nca


2. cite5te comunic;rile demaijos.

z
)

F F
H

Camera meae mare. Canae a Crinei.


3. Scrie, in casete, numbrul desilabe aJ cuvintelor de maiios.

amlc acat

crem
4.

n n n

cnc creare cane

n n n

Crina Anica Mica

n n l

Une5te potrivjte cuvintele cu imaginile de maijos.

rac
atc
nlmlc

mecanlc car crin


mlc

car

', #1

ffi

came cratnlc macata


cTar

t- )cnedoua ir. polifolosi comunlcari cuajutorul cuvintelor date maijos. uncuv6ntde doua ori.

uztnu . e . calnera . el . male

Litero u
1. Une5te cuvintele dincele doui coloane de maijos cu imaginea corespunzitoare.

J/[u,*nn
LuLea. x,LtLca/n tu/um-e,

W P
Gqp

qg

urme curcan curea numere Miruna

UJ

z
)

F F H

2 . incercuie5te'in seriile de maijoscuvintele carecontinliterau.

l. cuc . rai . aur . nume. nimeni. nuia 2.numai. cucui . nai . cuier . iunie . miere 3.miercuri. mereu. iunie . arin . unic . nun
pespaliul 3. Scrie, de maijos, cuvintele care contin litera u dinseria 1 de la exercitiul 2.

4. cite5te comunicirile de maijos.

AUIa areun nuc mare. rancus1IVIarcu au ramun cu mure. i\lcu e acumcu el.

r
5. Despurtu in silube cuvintete dematlos.

H
!:
E

renume
6. scrie comunrcarea obtinuti cuajutorul primei litere a cuvintelor

Miruna

.mrnune

. n u c a .a n u m e .i unie

7- Scrie cuvintele ilustrate pentru a dezlega rebusul de maijos.

I 2
2

ef M

,.**.]I"*]iln

comun carea,.:.,",4

Mariaiacureauaaurie
9. Transcrie comunicarea de la exerci{iuJ 7 in spatiul de maijos.

ll

Litero, o
1 . Une5te fiecare cuvant de maijos cu imaginea corespunz;toare.

IE

con
cam10n

,ffi

d-fffi
)

moara
oale

Ioan creion ancora orar

UJ

tlH
)

2 . Taie cuvintele care nu conlin litera o dinseriile de maijos.

1.ou . aroma . Coca . canoe . noroc . mar nar 2. coaffla . Mioara . conac . comic . kina , cor 3. ecou . Miron . nor . curea . om . Corinz
jos. comunic;rile demai 3 . Cite5te

Ioane morar.

1ft

Remorca unui camion:r::*" qp"ffiry


Iau cu mineun creionmaro.
4 . Desparte in silabe cuvintele de mar Jo5.

s{$*m

Yjl''

morar comic 1,,i1ii ,. '' -llll 'tf ln ii i i i i E :::l l i Ti


cocor
5. Transcrie comunicarea de maijos.

Corina

Monicaia un com cu cacao.

ffi

Litero I
1 . Unegte fiecare cuvant de maijos cu jmaginea corespunz;toare.
(

UJ

z
)

F F H
{

inel leu [liac

lalea luna cal role melc

d @?6)o m@e
2. incercuie5te cuvintele care contin litera /in serlile de maijos.

1.lac . rac . cal . miel . canal. calm 2. mal . rar . cale . lume . com . lemn :. animal . linie . minune . moale . lacom . luni
3 . Cite5te comunic;rile de maijos.

Iulian arerole. LauraareT lalele. Cornelia liliac.


4. Scrie in case-te num;rul desilabe al cuvintelor de maijos

calcul I milion il

olar tl acolo I

Emilia Elena tr

5. scrie o comunjcare prinordonarea cuvintelor jos. de mai

malul. lacului.Comel. e. Luca. la. cu

Litero s
I . Unegte fiecare cuvant demaijoscu imaginea corespunzitoare.

scrisoare sanle D<J :p casa ffi n l n s o ar e r r os .:!..j. \ f ) {'---.r coasa \ Tsac


Z. Taie cuvintele care nu conlin litera s dinseriile de maijos.

masa

@ fu m

UJ
]-

z
)

F H

t. luminos . clasa. concurs.lin . nas . sus 2.urs .lucru . cais . sonerie. suc . nuc :. miros . sare . soare. scaun. senin . oier
3. Cite5te comunicirile demaijos.

Ioanaiesecu sania. Ea suiealenedealul. Neaua e moale. 4. Desparte in silabe cuvintele carecontinliter la mal Cosmina e cu sania
ilil

il ililil

lt

I Jt

Adaugd litera s lainceputul cuvintelor de maij

1.are.a c.u n a ll l l
'lll 2. ora. a s . o s

llt'lili

t,tl l ll i ilil

Litero f

1 . Une5te cuvintele scrise cu ro5u in comunicirile de maijos cu desenele corespunzatoa

z
)

|r' F F H
{

.ffiSffib

'&

''w

4^W

,s&ru

Tatiana scrietemacu stiloul Tractorularemotorulstricat

mr il#'i:e'::ffiil#t Trenul a trecutiute.

Tataaluar unrortminunar. Efhql

=s4

4 . Subliniazd cuvinteie care con tin litera t in seriile de maijos.

1.trei. salut. soc. stea.luminat.trimis 2. mtt. tunel. minut'. colac. castron . curat 3.miros . teatru. control. minunat. cort. talent
3 . cite5te comunicdrile demaijos.

Tatianaaremulte teme. Ea scriecu un stiloumic. Sunttrei caiete pe masaei.

curte l sete T autor minte T

Recapitulore
1 . Scrie cuvantul corespunzdtor fiecdrei imagini de maijos.

-f

UJ

U fl
C U

ffi

trn

]-

z
)

F H

( . Transcrie, pefiecare spatiu. numele de persoani de maijos care conlin litera indicati in cap6tul 16ndului.

Aura. Carmen.Iura.Liliana. Marta. Mirela. Crina. Mona. Nora. Rita. Sima. Simina

o
L S T

3 . Cite5te comunicjrile de maijos.

Trenulsuielin muntele. Toma este mecanic. UJ El e atentla mersulmotoarelor.


{

z ,rliii"i''i
H
)

F F

4. Transcrie prima comunicare delaexercjtiut 3.

' ,i't",,ffi ft
la munte. estecurat. canarauriu. cu soraei. notemari.

5.

Formeaz; comunicdri, unjndprinliniigrupurile de cuvinte din prima coloand cu cele dina doua.

Liana ia mereu Localitatea Sinaiae La sataerul Marin areun Miruna e la mare

2 g . Completeazd casetele cusilabele scrise in florile din dreapta pentru a formacuvinte.

aax ca.r

su su

$,,p

IF
in 7. Desparte

castel tractor
sanle

colac canal

|r|
l-

scaun

z
)

F H

8. Completeazd comunicarea de maijos cu litera i.

Ia t"uEol

lu.ufloi euncaI.

prinodonarea o comunicare cuvintelor 9. Scrie de maijos.

Sinaia . simina . la . e ! acum

jospentru 1 0 . Scrie in careu cuvintele demai a allapeverticala verde numele un ui corp ceresc.

l.suc 2.co m 3.nuia 4.ren 5. caiet

1 I . Scrie forma cuvintelor pentru mai mulli sau mai m

H
s

-S

tren - trenur

cor
munte
sal

stea
stilot
tort

z f,

,.,,,-.i ii,
1 2. lntetrre prjma silabd dincuvinteie date scrie cuvil Si jos.

'in -/ ,,,ilfl

btinute ?n spati ;patiul de mai

teren

ii i i i i i i tii l l i

treml

tl li1't'ri ',ilr

riill,itiitiii Arin ^*" t,i,,,ifitli, ililiiiiilliit morz cocor


itit,itliriiti,
13. Scrie corect comunicarea demaijos in spaliul dat.

tt#i i', ttiiji,


\

lli'ri,li 'lrlt

Nicuscrieo scrisoarecustilor

|F UTgTATEA
-- \.--<--r-<_ +

#h
bvSfef30

o
o
I

P
v
t

DE LA PPOPOZTTTE LA TEXT
. Literele d, p, d, i, r, $, I, b, C, h

t bA I P D h
I

V
Cornpetenfe specifice
In aceaste unitate, invdtetorulva avea in vedere urmdtoarele : competenle
. identificarea literelor, a silabelor, a

gi a enunturilor cuvintelor in textultipd t gi in textulscrisde mand; . sesizarealegdturiidintre enunturi Si imaginile carele insotesc; . citireacorectA in ritm propriu, a unuitext cunoscut; . scriereacorectda literelor, a silabelo(a cuvintelor; . scrierea corectd, lizibild 9i ingnJitda propoziliilor scurte.

B G H

Litero d'
1 . Unegte fiecare cuv,4nt demaijos curmagtnea corespunzdtoare.
(

TU

z
)

F F
(

d- **,F=

creta lunl mAtud mierll nucl ramurd roatd sticld

s\

'vl

)'\

zl

w -"@

,UL

r-\
JN

2 . Tncercuie5te cuvintele care conljn litera ii in seriile demaijos.

1.noud . sdtul . ndlucd. soare. culoare. lumin[ 2.acolo . cimin . muscd. omit . cdldtorie. roua . acru . mdrime. muncd. teamd. 3.acasd toamni
3 , Cite5te comunicdrile demaijos,

Mlriuca areo sord maimare. Sania alunecd lin pe om6t. CErdm lemne in cas[.
4. Cit"gt" jos. t""trl demai
--->_ ,,>_ -

Cilin areo casd cu trei camere. O camer[e numai a lui. El stdacum la masd. Scrieo temd la matematicd.
5. Transcrie a treia comunicare delaexercitriul4.

,,1 tii {1il ii rtlif i, .iit I lii 1il;i 1 iliii i llil 1,i

jospentru forma 6. Scrie cuvintelor dup;modelul demai a ar;taunul sauuna.

rame - ram6

arome
cdmile
cataJl
7. Desparte in silabe cuvintele de mar 1os.

alune cSni
clase

IU

z
)

F F
H

cdmil6 CAlin mdxunt IonicS

nunta
Mdlina
cuo linie 8. UneSte cuvintele cuin1eles opus.

infn
lucrim

stam
nes6tu iese

saml

jos. in spaliul datcuvinte penori5orii 9. Scrie formate dinsilabele scrise demai

Litero p
tr . Taie cuvintele care nucontin litera p in seriile demaijos.

UJ
{

z
)

..aprlli-e paqyc . anorimi . ;;p . petican F J. ? :3.:iT1 : . piersicd pustlu. nuntA . roata. campi,on . corp unx in pdtratul F 2 " Pune corespunz6tor propozjtiilor potrivite imaginii aliturate.
H
Paule plecat la pescuit. tJ Al5turi areo stiAhcu apd. T Pecappoafieo pdldrie. l Pemal e un plop. T .trrrupepapua de pe mal.
3 . incercuie5te cuvintere arcetuite dintFo singura sirabi din comunicdrire demaisus.

l.pui

. copac . penal. s5tean . crap. aDA

4. Desparte in sjlabe cuvintele de maijos.


pescult

papura

E Completeaze comunjcdrile qrndreapta. cuuncuv6nt printr-o lndi cd-l linie.

Soarele apune Pentru popas oprim la Un anotimp aretrei

am. parcare. ruru. seara. noaptea.

6. Citeste textul demajjos.


cumpdrdturi. Am cdurat unpepene _ -A*Jb"at.la paula pentru Petru.Pentru am luat prune.iVu um uitat apamineraldpentrutata.

Litera d
I . Subliniaz5 cuvintele care conlin litera d dinseriile de maijos.

pian . prin . medic. cdldurd 1.cald. dar . cadd". 2. pemd. surd. codru| rotund. melodic. ied . dud. deal 3.dictare.map6. dinte. adunare
propoziliilor 2 . Pune potrivite unx in pStratul corespunzator imaginii alAturate.

trJ

Doru estepidurar. I ) Urc[ domolun deal. El admirl o ceprioad. L___] Eaareun ied. I Puiul roadeun listar crud.l*l

nz

F F H

pod . dar . iod l.

iii iiiii iii


cuvintele cuintreles aSem as 5. Une5te

cadou codru lin medic

Litero i
I , Taie cu o ljnie cuvintele fdri litera idin seriile de majjos.

IU

F
(

z
)

tH

rr^rI{i. inapoi.lndemn. incdpere. adresd T"t,. I . tndemn . inotdtor.incuiat. inainte z. gresor . incredere 3. intocmai . lapte. intrunirel imptetit
2 . Une5te cuvintele scrise cu roSu ?ntextul de maijos cu imaginile corespunzdtoare.

Eraodatd un impdrat. ^ Impdrdteasa dorea un copil.Au merspe la doctori.Copilulinsi nu apdrea. La poar-ta palatului a sosrt un sft5in. El nu pdrea pnetenos. A preparat un leac. Peste un an a apdrut copiluldorit.

3 . Unegte cu o linie cuvintele cusens opus dincele doudcoloane de maijos.

necunoscut pneten inalt inainte plecat

inamic scund
mapol

intors cunoscut

4. Completeaza comunicarea demailos culitera i

Plec[m ftnpreunl cu plaseleIncdrcate cu mere Lnmfesmate.

Litero v
t . incercuiegte cuvintele care conlinliterayin seriile de maijos-

1.vas . inot . vulpe . poveste. duios . vultur 2. premiu . vis . vapor . elev . cravatl . vard 3. dovleac . avion . vestd . vineri . violetd . oovor
2 , Une5te cuvintele scrise cu ro5u in textulde maijos cu imaginile corespunzdtoare.

u,

In salade dansapare un violonist.Numelelui esteVictor Voiculescu. El areun costumla care poafie o craYatA violet. ii inviti pe prietenii lui la un vals.

z
)

F F H

3. Subliniazd numele violonistului dintextul de la exercitiul 2. primele 4. Transcrie doui comuniciri dintextulde la exercitiul 2.

potrivit 5 . F5,in caseta liberS, un desen comunicdrii de maijos.

Vaporul alunec[ lin pe valurile inspumate.

Litero g

z
)

F F
(

IU

I " Subliniazd cuvintele care conlin lirera de maijos. f in seriile

megter miros . orap. plu$ . roiu . qtire . gcolar . duqman . magind 3.cocoq . plus . u"qtao
2, UneSte cuvintele scrise curosu in textul demaijos cuimagjnile corespunzitoare.

1. clasd . osta$. mu$tar . salati . $osea. $nur . 2.

%,

Mique la pescuit. Ar vreasI prindi un.galau sauo $tiuc5. El gtie cde nevoie de linigte. Privegte nemigcat-apa. esteapia ca pe$lele sdmugrc momeala.

?rJ . 5cfle cuvlntele de maijos in coloana corespunzdtoare num5rului desilabe pecare il au.

cdmaqi'.co$. cu$cd .lag . mitugd. mog gapcd. gir e t.q u r a.vigine

o silabd doui silabe trei silabe

+.

litera in spaliile date, Schimba in cuvintele de maijos s cu litera 5 siscrie, cuvintele obtinute.

cos dus las


comunic;ri in sDatiul dat.

musca nas
$coald

l!

z
)

F F H

1.luminoasd. qcoala. mare . este . mea . qi z. linigtit . apa . Nicuqor . cristalind. privegte

inleles. cuvintele care au acelaii ., o linie 6. Unu5tu

cale mireasmi ingiruit liniqtit

calm $osea miros aliniat

7. rranscne comunrcarea oe matlos. $andrua rupt ursulde plug.

Litero I
1 . Subiiniazd cuvjntele care conlin litera de maijos. f dinseriile

IU

z
)

F F
H

I. atd . colt . mut . tafid . tort . lard 2. cret .leclie . poli{ie . rcletd,. sete. vacantd . iste{ . pova!6 . 3. cot . cdrutd, fdrm . fep
2. Unegte cuvintele scrise curo5u in textul demaijos cuimaginile corespunzdtoare.

w #p
iiii
tiit

E dimineafi.Anculaiese lStpiald. Vedemulteverdefuri. Salata crea[d e proaspdti. Ea cym,pird rogii qi castravefi. Ia gi lelindpentruo salat[ de cruditIli.

3. Transcrie primele treicomunic6ri dintextul delaexerci1iul 2.

tiji
iTtl
unzdtoare propoziliilor care sepotrjvesc imaginii al;turate.

i#l

4. pu, ne

in clasd eleviiurmiresc lecfia. f] To{i suntatenfi la invdfdtoaie. f p3^gnunFtitlul lecliei. Ei il scriuin caiete.

Litero b
jos. care conlin litera b in seriile demai I . lncercuie5te cuvintele

l..ban.lan .banc6.tobi .cuib . sabie.boboc 2. cub .linie . iarbi . vorbd . tabld . wabie . septembrie . albine .lumind 3. robot . caband
in textul demaijos cuimaginile corespunzdtoare. e. Uneste cuvintele scrise curosu

UJ

f{

F H
)

nf Y

locuiegte in Bunicullui $erban El arep5rulalb gi barba tunsd Banat. depiele scurt. Umbl6cu servietd qi umbrel6. Are multecdmdqi din bumbac. El seplimbdcu prietenii pnn parc.
bunicd porumb s6lbatici

cuvintele demarios. in ,ilube 3. o"rpu.tu

albastru balcon bidon


stanga.

in coloana din cuvintele scrise comunicdrile de maijos cu unuldintre 4. Completeaze

albine ciribuqi iarba vrabie broascd

Litera g
(

1 . Taie cuvintele f,5r;Iitera de majjos. 9 din seriite

z
)

F F
(

UJ

. gard ! g5ind . gilbenuq . mugure ] futuc . .legurni b:d dungi . ogor . steag". strugure ? 3, drag . ogar . punge . singur . sigur . garpe
2 . SubljniazE cuvintele careconlinljtera g in textulde maijos.

Gabrielaglteqte.Ea pregdtegte omletd.Bate oudle. Nu uitd sarea. Adaugdlegumele9i q.-"u, pune totul in tigaie.A ieqit o omletl gustoasd.
3. Transcrie primele douecomunic6ridin textulde la exercitiul 2.

graru gospodar Magda mdrgiritar gulie magar

plantl animal pasire om

5.
;J.tJ;:":H::,*il:vinte

Olga papagal gdind Dragog tigru coleg

dinprima coloand demaijos cuacelea dina doua cotoand

Moqneagul avea Babaavea Cocoqul aglsit G[ina nu a adus

o gdinb. o punguldcu doi bani. bogSfii. un cocos.

Liteio h
I . Subliniazd cuvintele care conlin litera h in seriile de maijos.

1. bob . halva. hainb. hol . halat. Hundeoara 2. hotel. bon[. husd. hohot. hrand. hrean. gah 3. Horia. Mihdilegti.Mangalia.Humuleqti
2 . Subliniazd cuvintele care conlin litera h in textul demaijos.

UJ

Mihu! esteun liran hamic.El locuiegte in satul Hotarele. Are o gospoddrie marecu doudhambare. Are gi un cal. Il inham[ la cdruldca sd ffansporte recoltade pe holde.
primele doud comuniciri dintextul delaexerciliul 2. 3.Transcrie

F F H
)

ntrua forma dou6 comuni i.Scriele inspatiul liniat.

ra d a .p e .H i ria
ltt''l

t_:,,___y ll ;. ' rt il#t' L. L1 :! . in . hoinar pddure

J-l 'r- r ,r ,
| |

"l

,/,-l'., , f:l: ,,.-- tl


t t t , ' lt t f i'

, llt t '

-:, 1 :.:- --,

-L i:.
-ni
r t ili" t
;-"

i jos, completand mai int silabele care lipsesc co n sicare

pa-

III]

Recopitulore
Citette, cuatenlie. textul de maijos
(

UJ

z
)

F F H
(

Daqu.t in piregti. Oragul este situat toguiegre ^ seculriva'tipuri rare de ln.sldul[ani.I-aPitegti latete. tste o bucurie sdle privegti primdvara. ' Tot acoloseproducautomobile. '
2 . Transcrie prima comunicare dintextut de la exercitiul 1.

3 . Desparte in silabe cuvintele de maijos in spatiile date.

berbecut adresd mugufa$ lapte roti!5 candelS

4.

cuvintele cu acelaS; sens dincele doui coloane. 5. Une5te

vlne

$tfue
limpede sose$te basm ostenit
glum6.

UJ

poveste clar obosit veste


6.

z
)

F F H
{

fiecare cuv6nt numirul lloreazd in pdtratul desub desilabe

Toma spune o

nriln
O g1rgdnld urc[ pe un bru

n rn

jos. forr. incorecti a cuvintelor demai 7. T-ia

inpdrat/imp[rat. bomboand/bonb< o al plimbare/plinbare. inbr[catlimbrI te impiedicd/inpiedici . unple/umpl


pentru maimu ceforma aucuvinlele demaijos a arata ull 8. scrie

cratiF parc prag

hotel nama costum

!i

Scrie numele animalelor din imaginile 5iobiectelor de maijos.

UJ

z
)

F F
{

s=
4\
{t/r

" fi '
t,.

,'. , '., '-' t , ,'-'' ,.'-

,,1 ,',,i

ffi
1*.

trt'

lolor"5t" p"ntru a corora desenur demaijos numere decurori scrise in frori.

,,\ lI

golben

olbostru

violet
)" ::.s'

Irtt+ Y, ,r,

UNITATEAIF

-dh

TffiEl.I

buSletSO up{oaded

J z

gr SEIANELE TEXTUL
DE PUNCTUATIE
, Literele 6,f, j, z . Grupurilede litere ce, ci, ge,gi che,chi ' Punctul . Semnulintrebdrii

Competenle specifice
invelitorul va avea in aceastiunitate, comPetenle: in vedereurmetoarele . identificarea delitere, a literelor,grupurilor in a cuvintelor a silabelor, $i a enunturilor scris de man6; tlperit textul Siin textul . sesizarealegdturiidinke enunturigi careleinsotesc; imaginile . citirea a unuitext corede, in ritmpropriu, cunoscut: . scrierea a silabelor, a corecte a literelor, cuvintelor; . scriereamrede, lizibile9i ingrijitea propoziliilor scurte; . utilizareaconvenliilor limbajuluiscris (punctul, semnullntreberii, scrierea cu majuscule).

Literele 6, f. Punctul
I . Cite5te primapartea povestirii Negrula.

z 4.
)

F F

|rl

Negru1a esre o pisicd neagrd. Eraun puicdnd a aparut rnpnmdvara trecutd l6nga blocul nostru.

2.lncercuieSte punctele de la sf615itul comunicdrilor din textulde la exercitiul 1

H 3. Scrie, in caset;. numirul comunicdrilor dintextul de la exerci1iul 1.


Subliniaz; cu o linie litera,i dintextul dat.

5 . Subliniazi cu dou; liniilltera care transcrie acelaSi sunet cu litera.i in textul dat. 6. Cite5te continuarea povestirii Negrufa.

speriata gi alerga .Era.foarte ^ in subsol c6ndvedea o persoaiA strdina. pdinearuncatb Minca -adus de copii sauliptic de o fetild. Ele au devenit prietene gi ^foloseasca Negru{aa inva{atsd liftul. Urcau impreunb in cabind qi pisica agtepta liniltitasdcoboare. Dardup[un timpF5nica...
7. ContinuE comunjcarea djnpovestire pentru a ar;tacecrezi cdseintempld maideparte.

IU
josculitera i ii sau demai cuvintele 10. completeza

arnar' a ntar c $tig cobor

drd

m lne

f 'nt nd ,ncd ndatd

pdm 'nt t r ur

F F H
)

pentru numele unui animal a scrie in ordine 1 I , prn" literele

lot [dl-TNTEfa-] fiTil-il_D-flTil fcTXTr

jos. punctele mari unde trebuie Pune textul demai 1 2 . corecteazi 5iliterele

Tl-rrn r-r-Tl-[n rrrr.] f-?T[TuIrT-liTl MTTIA-I lI-fA, I sIAl-cIATal rT-r-rn n-r-rrr-i*l rrT-l-l
a gdsit o fumicdurcape un vigin cdutade mdncare o fbrdmbde odine
ldnga
",',i
ttl l ,,,

jos'in spaliul dat. mai cuuintele;e I 3 . Transcrie

fetitd
I '

pdine

| ta''

mdnca

i'iiri'''.,'', '"

i, 1ii'ilr,.tli

e dou6 c o m u n i cd ;r i m a i j o s. ca et e 14. copiaz

Grupurile de litere ce, ci


I . Reciteste comunicarea scrisd detinepenrru a contjnua povestirea ivegrura.
(

IU

Z - CiteSte povestirii continuarea ,ryegrufa

z
)

tH

Dardupd untimp-Fdnica afostcertatdde administrator Negrutarnffa_pe o tereastri qi frcea murdirie in flori. Cinevadinbloc a'cerut sifie aruncatdin afara oragului. Fdnica erasupdratd. Nu ii mai d6dea Negruleioscioare. Nu'mai circulau cu liftul. La cind a pus o intrebare.

6. Subliniaz; cuventul care corespunde desenului jos.potri dinfaF seriilor demai sublinia
multe cuvinte. 5imai

,lA" (L#

M
(")

moment . masd . vreme . timp . ceasomic. contor . clopot . ceas inel . brogd . colier . brafarn . cerc . rotocol . roath .cercel . diadema fular .. dres . botogel. papuc . cIciuli . 9oset6 . vestA. ciorap . cipic can5.vas .ulcea .vaz6 . oald .cratif[ .ulcicd . tigaie . tavi . pahar

/,

fiecdrei flori de maijos. num;ruldefinilieicorespunz;toare Scrie

ew,

str
I

N/
I

cicoare rj]

mdceqe I

narclsa

l. olanti cu flori albesausalbene $i fin parfumate se ifin alecdreird-dacini 2.blanta 'lace cu flori albastre de cafea un inlocuitor 3. arbustcu soini careareflori rosii sautrandafirii qi fructe roiii
E" dat. in spatiul de maijos Transcrie cuvintele

1 n

UJ

F
]-

z
)

' osctoare fdcea

,.tttr' .', i, , l t'r.


,' ,1,'i

circulau
de maijos. comunic;rile I " copiaz;

n* yd f *^"r,1,;^* n'1"n"
"'//,"'rrr , "r,; Rrnhld, mthttL cd, 4t t ,r*,t rrJ .

Literele j, z. Semnul ?ntrebdrii


a

I . Reciteste intrebarea scriside tine pentrua continua povestirea Neoruta.

TU

^' L. Lrres1e povestirii contlnuarea NegruFa.

F
{

z
)

jH

Ce ar fi dacl am face in jardinierade pe^balcon un culcuq Denffu Nesruta? ' Fdnica privea de iurimpreiur uqorjenatS.Jerseul ii alun^'ecas depeunumdr. Aqtepta imbujoratd raspunsut_ _ Bunicul a ldsatziarul io3.Fratele Fdnicdi a incetatcu joaca.Tataa inlemnit cu Turculila in mdnI. Mamaerasd seinececu o lingurill dezmeuri.Nu semai auzea niciun zsomot. - Doar Fdnica zimbea. Zdp5rcise toat[ familia. O vor pe accepta Nesruta? Mania... '
3. Continuicomunicarea din povesttre pentrua ar6tacecrezi cEfacemama.

1,+ffi'r"
Cum senume$te fettta?

. ---,itH,'

4. Subliniazdcuo linie primete literalin trei comunidri din textul delaexercitiul 2. 5. incercuie5te semnul intrebirii in textul delaexerciliul 2. 6 . Raspunde in scris iaintrebdrile demat Jos.

Unde ar wea eas5facbun culcuqpentruNegrula?

2. z dintextul delaexercitiul linii litera cudou5 7. subliniazd pentru noi. cuvinte prima a forma literd dincuvintele demaijos culiteraj f. inlocuie5te

trIffi IIATRI trlATildl [IAfifEl

tslTTil fTilTl El-AINlAl ITAINTAI F tFTrfRl tTr l-R-l P N A t-lAlNlI-l-Al lTU|NTaIAI H Elb|tl fTortl fsfuIN-lcl-Alf
jossub litera z. care conlin seafl5 cuvinte care .reurele demai 9. coloreazd

tlf

z
)

w w
azL

band
X]JIlcT)
-/lk{"<

sare

\trr maz6re

w w
sal6

zifi1J

zAgaz

de comunicdrilor trebuie lasferSitul semnul care 1( in pdtrate, 0 . Pune,

. Din ce estefbcut un zid . Fdnicast6la etajulcinci . Cinezgdrie . Careestejuciria ta preferati . Znail ajuti pe Rizvan
t
I

in spaliul dat. de maijos cuvintele . Transcrie

. jos . jder . zmeur[. a\zea. zAp j .41. jerseu


ii

12

. Coptazit comunicdrile de maijos.

z
)

F F
(

u,
{

/dr"/rhe *nn"lnnl*

*4

f*^yU

&fninnl nu. a ./r,Jnc*t,zw.


n,, n;"x;/

fl
1 3. lormuleaz; o intrebare pecare unei venzStoare sdaicuv6ntul 5iin care scrie intrebareu /'eleurr. ," ,o+'ri'i3,lu'

14.

Completeazd careul de maijos cu tjterelel Siz.


a

JrrrrJ

UM R I N U G R A V L

E T B R A

de litere ge, gi Grupurile


povestirea Negrula. de line pentrua continua intrebarea scrisa 1 . ReciteSte povestirii ivegruta. continuarea d " Citeste

qi a Mamaa ridicatgenele lcI nu Eraunsemn strdnsbuzele. in aoartament o pisicd orimeste inaidairezi.Fanica se iritreba H cu o sffdnsere de inimb crneva linistea apisdtoare. soarse uelu a lost pnmul carea ) cu gn glasg+gq cd ar,fi spus binedacbaiocrdti [n animalde ploi si de ger.Bunicula lui lungi ci desdtele Tata bdtba fdcut un sestaprobator. lor Gina o micdagitalie. in masi Eimada $tiacd qi Vecina avea o pisicd. Fdnicaa alergat Driodatd auauzitun miorldit sfdgietor. qi a privit prin geam. la fereasffd A vdzut...

UJ

pentru a aritacecrezi dinpovestire comunicarea 3. Continui

4.

ge din primele grupul treicomunicdri Tncercuie5te de litere

5"

glin textul grupul delaexerciliul 2. delitere srbliniaz6


qe. litere

grupur piciturile oe care contrine in care este scris un cuvant deploaie 6 . coloreazi

a9

il
7. Scrie, subdesenele de maijos, cuvrntete potrivite, cain modelul dat.
(

UJ

F
(

w ww
colegi

coleg

t l' llllt t -l duned ,:l I 'f I T

'-'Ll

z
)

F
H

qt
mmge

f\

CIO &&&
pung5
=
> =

8. Une5te cuo linie etichetele dinprima coloani cu acelea djna douapentru a forma comunic;ri.

bnsaditptace =
geanta ] Mamaa$azd Decepldnse ttt*pitu's"-E I La gridinazooloeica =
A

l'""'tecortreea--l
gemuloeca$e. pemarginea mesei. l

clcet * loacd =-

amvazut o girafb-

.geam . ger . glngaq gene. sparge . lungi . agitalie. magie

:'. Transcrie cuvintele de maijos in spa!iile date.

de litere che, chi Grupurile


Neqru{a oovestirea scrisA de tine pentrua continua intrebarea I . Recitelte

povestirii /Vegruta. 2. cite5te continuarea

UJ A vdzutcum Negru1a era orinsdde un chepeng al treileh.O de fa etaiul aruncase administratorul. lparcd Pisica o chema. H Fdriicaa luat iacheta verdedin cuier$i a cobordt ) cu tatalei la parter. Avea o ureche de ziare. Negrulaeraldngdchioqcul plindd-e mi5ca. sanee si nu-se ' Tataa cliibzuit fhcut.A luatpisicain bra{e cetrebiria de sdnge. gi a plecat El a spdlat cheagilrile la un chirurg. labulele Apoi a pansat $i unochilovit. ' Din^acel al un membru Negruta a devenit moment qieaaremereu chefdejoac6. familiei.Acumtoli o iubes"c

t-

2. dintextul detaexercitriul grupul in primele treicomuniciri delitere che 3 . lncercuie5te 2. grupul delaexercrliul delitere chidintextul 4. Subliniaza jaluzelele delitere che pecare cugrupul sunt scrise cuvinte curosu 5icuverde 5 . Color"azS grupul jaluzelele litere chi. pecare cu de scrise cuvinte sunt

II

fachet
flcnet

buchet
cnere

ceata

rece

:9he!g4] [irachete__

Cu'-

il
6 . Scrie o liter;in p;tratpentru a forma uncuv6nt.
(

UJ

F
{

f iz z

Subliniazd cuventul potrivit pentru comunicirile de maijos.

. Enache areo chicd/cicd mne. . Telecomanda are nn chip/cipvechi. . Nichitavedeo tufbderdcitd/rdchitdverde. . Cartea chititd/cititd este interesanta. . CAinele areun chip infricoqdtor. . Pisica inchide ochiidefricb. . Cdinelezginat cheliidiede durere. . Pisica zg6rie chenarul covorului. . Pisica sejoacdpe parchet. . Pisica deschide un dulao. . Mamaspal6 vasele in chiuveti. . Mamafaceun chec. . Mamaaprindeatagazul.

8. giteaz; comunicirile de maijos care corespund desenelor dinstenqa.

n l n T n
l

n I

9,

Transcrie cuvintele demaijos'in spatiut dat.

chepeng . chema . jachetd

t'ril'lii iiiiiiiii'*irtili iri


10. Copiaz; comunicdrile demaijos in spatiul dat.

chio$cul. chirurg .ochi

lj liri
{

UJ

frtnjca,a z{fril,J /"rrl/ /z &/rz/rnn}L ta .'ti

al/r.rfLuu nn/na)u l1""iu/ "Wf,I"L 6ruJ*nh


fl"b"rmn/m'..

F H

ntca

ii
/li

Recopitulore
I . Cite5te povestirea de majjos.

qJ

z
)

F F
(

La.marginea rduluiflorile crescuserd _, Era vardpe-atunci. ndlrute.. Elizapldngea cu dispeiare. Seiidiise*.Z#"o oarca. La urnbra ei Eliza'a1ipi. era'rorouita aJ;;;il."*'' pnn somnulej.chipuig ueodata simli cevaprin preajmd saunai curdnd pe cineva. Nu deschise oihii ajiii;i. Cesafie? Un motant6ndrd6dea tdrcoale locului.il chema Amber.

m^ai departe cd doarme. ii erafricd.Auzi Flilu se prelhcu rorsuDme cunoscut at telinelor. Deschise ochii. El ii spuse ca ii aduce niqte peqte proaspdt.

casa stdpAnilor lui. Eraciudatcd _,. Ambera plecatcu^eala _ ,^ Au ajunsla casalui Amber qi Eliza a trdit z(e feicite. Miincau impreund. Dormeau imprJuna. ibfeau 6;iir"6t; lmpreunA.

#13+..#.#..*dere

in tEptura pecare o cunoqtea abiade

Dupi IoanaDiaconesc;rt - Aproapeuninger

litera 2. incercuie5te cuvintele care conlin a In l'std de maijos.

. cdutdnd . in . ii . inser. r6u . curdnd. tdndr. tdrcoale stdpeni. incredere. cdteva. mdncau. impreund
jos.Foloseste pestii galben pentru pestii dinrauldesenat mai 3, Coloreaz6 culoarea care pe auscrise ei cuvinte care contrin litera z. Folose5te pentru pe$tii culoarea verde care peeicuvinte auscrise care conlin litera f Foloseste pentru pestii culoarea roSu care au
pe ei cuvinLe scrise ca'econjinI tetdl.

UJ

F
lH
)

grupul 1. 4 . Subliniazd cu o linie cuvintele care conlin de litere chlin textul de la exercitiul pisicii cu doudlinlinumele in textul de la exerciliul 1. 5 " Subliniazd 5ial motanului in p:trate, num;rul desilabeal cuvntelor de maijos. 6" Scrie,

Amber {-i

Eriza il

ajuns[*]
frica [*-]

prefdcuf-J
zdrobit l]

corect com unic5rile de maijosin spaliu l dat. 7. Scrie

Elizailconsiderdpeamberuning ereaatrditzllefericitecuel

pep6nzere 8. Scrie bbrciror demaijos cuvintere dintextur delaexerciliur 1 care contin grupul delitere scns pesteaqulfiecdrei birci.

IU

l(

afv

z
)

F
H

f . incercuiegte semnul intrebdrii in textul delaexerciliul 1. 10. Scrie treinume pentru o pisicd unmotan. 5ttreipentru

pisicd =>g$

motan

UNITATEA IE
x
k
ur{oaded bySfe{30

THCEhI

w g

ALFABETUL
. Litereler, k, y, w q . Grupurilede htsreghe,ghi . Alfabetul

x K v w

Compelenle specifice
in aceaste unitate, invititorul va avea in vedere urmdtoarele competenle: . identificarea literelor, a grupurilorde litere, gi a enunturilor a silabelor, a cuvintelor in giin textul textul tiparit scris de mand: . sesizarea g legeturii dintre enunturi imaginile careleinsotesc; . citirea corectd, in ritmpropriu, a unui textcunoscut; a literelor, a silabelor, 'scriereacorecta a cuvintelor; . scriereacorectd,lizibilegi ingnjitd a propoziliilor scurte.

Litero x
I . Cite5te inceputul povestirii Scene di, viala pix. unui

UJ

z
)

F F
H

sdfii pix. $i incdunul . Nici nu g ,i cegreueste al unui scriitor.Uneorim6 examineazi indelune. Alteori md lovegte nervosde caietulpe careno je agteme niciuntext. ME bucur cE sunt exemplarul preferatdintre celeaproximativ pe carele are.Am fost adus zece de secretara Xenagi stdpdnul meua fostcuceritde omamentele delux pe carele am.De atuncim6ia pesrc tot.
2 . Subliniazi cuvintele care conlin litera x in textul delaexercifiul 1. 3 . Une5te cuvintele cugrupul pecare desunete il transcrie litera x.

trrtaxim Ef
examen W

experienti ' n:r

exact r::r exemplifica F-] taxd W

explca

complexpr1

in6x

prima 4. Schimbii literE dincuv6ntul px pentru a obline altecuvinte. pix lr I* pixurile 5 . Taie de maijospecare suntscrise cuvinte care nu conlin litera x.

\rcrorctor*@'
6.

rePrePreP
text . exemplarul . Xena . lux

'

Transcrie cuvintele demaijos in spaliut dat.

Litero k
1 . Cite5te povestirii continuarea Scene din vialaunuipix.

Dar ieri scriitorula hotlrAtcdhebuie si stau acas6. Pleacb lamii dekilometriin pentru concediu. A luatbiletede avion o excursie in America. Plecarea este de peaeropofiul MihailKogSlniceanu di Constan{a. Bagajeletrebuie si aibd cdt mai pulinekilograme gi acesta este motivul Dentru carewea sd m[ laseacas6. Din reflexins[ amfostpusin buzunarul dela pieptal hainei qi dimineala amplecatin cdldtorie,
< . Sublin iazd cuvintele careconlinlitera k in textulde la exerciliul |. geamantanelor 3 . Scrie, in etichetele de maijos, numdrul definitiei corespunzatoare cuvintelor olasate oe acestea.

IU

l-

z
)

F H

kalzer

l. pieptde porcfiert 9i afumat 2. culoarecafeniecu rluantevemil 3. gazfolositpentrufunclionarea motoarelor pe carele au avioanele

4" C o ,n p l eteaz ; i rtelde c uv e mdi j os k. c u lit e r a

UJ

z
)

F F H
(

narate.flarina.tra|i L]osouo. iJilom"na; . f*linetoterapeut


greutatea liniat, pecantarele S. tndi.;,inspatiul meretorde de maijos.

---t,',.-|a
-llt
f l l

6" CopiazS comunicarea de maijos.

.4r^

^rtu /* tr Df,;lt/"

/e A./arn"*r*.

Literele y, w, g
1 . Cite5fe povestirji continuarea Scene dn viala pix. unui

Cheiaa fostrdsucitd in yala.Stdpdnul meua dustoate bagajele in magina Audi Q7 a unui prieten. Am plecatspreaeroport. Stbteam cu sufletulpierit s[ nu -. fiu descoperit gil6satacasi. Am ajuns. Bagajele au fost { conholate deun bodyguard. In scurt timp am decolat spreNew York. Eram linigtit. Voi vedea America. Am fostdescoperit abiala Washineton.

UJ

F
H

z
)

2 . Scoate jndicatE dintextul de la exerciliul 1 ceteun cuvent care conline litera maijos.

Uneste personajelor numele cu ilustratla corespunzatoare.

t rs

Tomgi Jeny . Popeye. Woody . Mowgli

4, Scrie,ininelul cheii, numErul defint1iei corespunzatoare pecheile cuvantulu i scris demai jos.

IU

z
)

lF H

1. timpul liber de la sfdrqitulsiptdmdnii 2. fruct cu miezverdesi acrisor asemdndtor unui cartof 3. tub prevdzutcu mecanism de pulverizarea unor lichide
comunicarea 5. Transcrie de maijos.

Karl mergela Tokyo.

lilerclex, k, y, w.

oga
r(u

/ , Scfie dou; comunicdri i"rcare s; doarA cuv.ntele extralereslru si vale.

,r*_ff
andra Ale andru

Grupurifede litere ghe, ghi


1 . Cite5te povestirii incheierea scene d/n viata unuipix.

Scriitorulavrut sdmdndnce o ingheJati. A ciutat banii in buzunarqi a constatat ci staughemuitintle bastistd gi portofel.Mi sepiruseun ungherferit. Am crezutcI am ghinion.Am inghi{it speriat. Dacdsuntaruncat in stradd? Aga a p6!it un unchi al meu. Scriitorul insda fostfoarte bucuros. Am scrisapoiimpreuni o cartecu impresiidin celitorie. Acum imi spune gi staula Washington loc decinste pe birou.
grupul 2. incercuie5te ghedintextul de litere de la exerciliul 1.

u,
F
F
H
)

z
Sol/*

numiruldefiniliei 3 . Scrie corespunz,itoare cuvintelor pe cornetele scrise de inghe1atd de marJo s.

f. incdlldminte careacoperipiciorulpdndla gleznd 2. ternnal;rcasculitb dela vdrful degetelor pisdrilor sauale unoranimale capisica 3. m[surdpentrudistanlele parcurse pe apdsaupe pdmAnr carevariazd inhe pafu 9i cinci kilometriqijumdtate

joscudesenul 4, Une5te cuvintele demai corespunzdtor.

TU

chem

gem

ghem

l-

z
)

F H

t","",,,
Gheorghe. Ghild . Gherasim

grupul ghlin textul de litere 1. de la exerciliul 7. Sublini"rE grupul ghl. litera seriei de maijosin care toatecuvintele conlin de litere 8. lncercuiegte

a. ghidaj . fachir . marchiz


b. neghina . jgheab . fochist

c. ghiont . unghie . junghi


comunicarea demaijos. 9. Transcrie

Am crezutcd amghinion.

t'---f"l/'.jt",,,

ffl'fl

Alfobetul
3 " Scrie. in spatiile date, cuvintele care denumesc obiectele de maiios.

tU

"",,rr,, ,_-ililrL;,iiffi

z
)

F F
H

"',,i

iy ji/rflfi iiiii, 1t111

2. Scrie cuvintele de la exerciliul 1 in ordine alfabeticd.

3 " Construie5te treicomunic;ri alcdtuite doardincuvinte care sdinceapi cu literele indicate maljos.

I C

4.

Completeazi cdsutele de maijoscu o literapentrua obtinecuvinte diferite. Cuvintele gdsite de tinetrebuie si ie asezate in ordine alfabetice.

LlJ

f, AI

l-

nal
5.

Iar
Iat

nm

nar

n*

nar

z
)

F H

Scrie, in p5trate, numerele corespunzdtoare ordiniialfabetice a numelor de flori de m a r l o s.

dalie n petunie n
cra4a Ll

bujor

muqcatdI

trandafu n garoafbn liliac n


zotea LJ
pentru literele dincaseta 6. coloreazd a gesi comunicarea de maijos.

Prim6vara mergla p6dureca sdculeg ghiocei.


7. prietenilor Scrie. intr-uncaiet, numele t6i,ln ordinealfabetice.

A F DM X L D U C N G PA S R D A A A S M R P R M
N Y

PA D U L S A R E J L EMA RA J N EA A

\l

K F f= N L X A RMA S A T A c \.1 R E A 5W F A R E X c L X N G E U L E A T K E B N E G H C E

R E

T EY

Recopitulore
1 . CiteSte fragmentul demaijos.

fim E$W, t ,K,tk h "9F.#W,i ttffp|] *] *-"8{i.,'" W* Wf

scufunda. O alintam qi ii spunearn ci nu suntempe o maxe inghelatd cum a fost vaporulTitanic scufundat dupace a fost izbit deun ghe{ar.
Silvia Kerim -Prs Pis Vasilescu 2. Subliniaze j. cuventul care conline literaxin textul delaexerciliul

undomiciliufix. St6tea in curtea doamnei [J Vasilescu. Eaaplecat la Reghin la unfrare maimical ei.Am scipat dehingheri cdinii pe careii avea. DupI un timp amg6sito pisic5prin ungherele caseiparasG.Era H sdlbdticitii. O.legdnamseara.Odatlainfiptghearele ) subliri qi asculitein umdrul meu. igi inchipuiacEsuntem pe un vaporcarese

E o pisicddespre carenu gtiudac 6 a avut

F F

jos,toate 3 . Scrie, mai cuvintele care grupul conlin ghedintextul delitere detaexercitiut I.

ghe saughl. litere

l--lozdan

fleci

[-lnoa l--Jte

spal----te

ne[-bb

t ^ v- . )cne, Inparrate, pentru numere a aseza josin ordine cuvjntele demai alfabetic;.

pisicd . domiciliu. lx .timp .curte .frate .mic

IT

fragmenlul 6. Citegte demaijos.

tu

Astdzi a venit pe meleagurile natale

tF H
)

Dup[ o seriede tumeetriumfale Celebrul starde muzicdrock Big Red Cock. Supranumit
AlexandruMuqina- Marele Cocoq Rosu 6. litera k dintextul delaexercitiul 7. incercuieste prezentatorului litera vvdin intervenlia dinimaginea demaiJos. 8. Sublini"ri

J
Yu!r ,0l.,1

4
i

y dinintervenlia prezentatorului litera 9 " incercuie5te delaexercitiul 8. I O. Subliniazi forma corect; a cuvintelor subliniate in comunic6riie demar 1os.

Big RedCockseacompaniazA cu o ghitard/chitara. areghiare/gheare mari. Cocoqul El areun breloc drnghips/gips.

UNITATEAN
I
I

udoaded ba, Stef30

THffN
i,

$TrU SA CLTESC

9r sA scRru
. Texteliterare . Textenonliterare

n I
i

Competenle specifice
in aceastd unitate, invelitorulva aveain vedere urmdtoarele competent: . identificarea literelor, a grupurilorde litere, a silabelor, a cuvintelor gi a enunturilor in textul giin textul tipdrit scris de men6; . sesizarealegdturiidintre enunluri gi imaginile careleinsotesc; . desprinderea globale semnificatiei a unui textcitit; . citirea corectd in ritmpropriu, a unuitext cunoscut: . scrierea corecta a literelor, a silabelor, a cuvintelor; . scriereacorectS, Iizibild9i ingrijitaa propozi!iilor scurte.

t
e

r
o

Gogogo 9i alfi cdlivo (1)


dupe$tefanTita

|r,
l]-

Oragulordtdniiloraratdfrumos.Are strdzi lateqiasfaltate. Casele aumulteetaje.

gigrddini. parcuri in orag sunt Circuld cain 3 tramvaie modem oriceorag $i troleibuze.ffi
Aleargd mapini gi motocicletepeste lot.

z
)

in toatedirec{iile. Pietoniibat caldardmul circulaliape Rdloiul Machedtrrjeazh bulevard.Ordtdniilestaupe loc atunci cdndapareculoarea d, r oqi e .T ra v e rs e a z d strada atunci cdnd verde. apare culoarea culoarea Este Cinenurespect6 semaforului? neastdmpdratul Gagaga. gi il amendeazi. ii spune cd va pldti cu Macheil opreqte nu dreapt6. Gagaga toatepenele $i cu tot puful de pe partea crede. Macheii taiechitanta si il lasdfara pene. De atunci nu mai incurc[ circulatia. Ii e
ru$me oe celelalle

pds6ri.
I . Respunde oral laintreb;rile demaijos.
.l

a. Cine dirijeazdcirculalia pe bulevard? b. Cum a traversat Gagaga strada? c. Cepedeaps[a primit pentrufapta sa? amenda? d. Cum a pldtit Gagaga e. Ce sfatii dai lui Gagaga?

2.Scrietreicomunic;ri in care sdfolosesti cuvintele de maijos.

. amendA semafor . traverseazd

UJ

z
)

F F H

petalele J. Coloreaza pecare seafldsilabele dincare este format cuventul scns in mijloculflorii.

4.Scrie cuvintele definite maijos.Alcetuieste apoio comunicare cusensurile cuvintelor descoperite.

. marcajde traversare a sfizii pentru pietoni

. animal cu blana vdrgatA

5. Scrie, in bulind, cifra corespunzdtoare ordinit in care sepetrece actiunea dintext.

UJ

z
)

F F
H

6. Completeaz; comunictrile cu unuldintre cuvintele dindreapta.

. Stradasetxaverseazd la culoaxea a semaforului. . 0amenii qi maginile seopresc la culoarea ......................a semaforului. . Stradafix[ semaforsetraverseazS oe

roSle

verde marcaj galben

fiecare / . UneSte semn de circulalie cu grupul de cuvinte care arate cesemnifica

@@
accesul interzis pietonilor trecere pentru pietoni accesul bicicletelor interzis

pistd penuu
biciclete

U . Scrie, in pagina urm;toare, pentru cuvinte cusens opus ceie datemaijos.

late . stau . apare . incurci . neastdmpirat. opre$te

IU

F
(

patru 9. Selecteazi cuvinte dintextcare grupul 5iscrie conlin ce.

z
1 O. pun"* in bulind pentru a indica imaginea care ilustreaz; ?ntelesul comunicerii de ma ij o s.
)

tH

11. Completeazi careul ceculoare a semaforului 5iveiaflape verticald indic6 trecerea


pietonilor

a. strade larsa
b. iqi aratdc-dnd sdtraversezi c. culoaxecarc interzice trecereapietonilor d. urmarea nerespecldrii regulilor de circulatie e. semnpe asfaltaareindicitrecerea pietoniior

Gogagosi olfi cdlivo (2)


dupdgtefanTita

UJ

z
)

ffH

Gagaga nu avea curajsi meargd acasd. Curcanul Cozonicel il punepaznicpenhupuiqoriilui. Mitu gi Nilu stauin adlpost. Dulcigor il ziregte pe Gagaga substreaqind. Sead6postea deploaie. Dulcigor caree alintatul tuturor e qi cel mai indrdznel.il intreabi cine este.Ceilalli puiqori doreaugi ei s6 afle cine e aceasti ordtanie fbrdpene. Gagaga serecomandiimediat.
Suntg6nsacul Gagaga. Fie iami sauzlduf EumI plimbmereu aga Plin depene9i depuf.

Puiqoriiizbucnesc in hohotede rds.Selauddcu penele 9i pufirl pe carenu le are. Dulcigor careeraun poznaq fhrd pereche ii facepe loc o cdntare.

E gdnsacul Gagaga. Fie iamd sauz6duf El seplirnbddoaraga Fdrd pene- fhrd puf.

Gagaga intelegec[ puiqorii au dreptate. Se l[uda cu penelegi puful pe carenu le mai avea. Traversase prin loc nepermis qi pldtise amenda in puf gi pene.

1. R6spunde orallaintreb6ri.
a. De cenu indrizne$te Gagaga s[ seduci acas6? b. Ce misiunea primit Gagaga de la cwcan? c. De ce aurdspuigoriide el? d. Ce a inleles Gagaga?

UJ

2. Transcrie versurile din cantarea facuti de Dulcisor pentruGagaga.

F
H
)

z
3. pentru Formuleazi oralintreb,iri respunsurile demaijos:

. Puigoriiseaflauin adipost. . Dulciqoreraalintatgi ?ndrizne!. . Gagaga sel5udacu peneleqi puful pe carenu le mai avea.
4. propozitiile Transcrie demaijos, inlocuind cuvintele subliniate cualtele dintext care au inteles asemin;tor

a. Dulcigoril vedesubstreaginipe Gagaga. b. Gagaga printr-unloc interzis. a ffaversat strada

5. Scrie cuvinte pentru cusens opus cele de maijos.

stau

plin

ras

6. Marcheazi cux caseta corespunzbtoare comunicarilor adev6rate demai los.

UJ

. Gagagaera acoperit de puf $i pene.

z
)

tH

. Pui$oriiauizbucnitin hohote depl6nscdndauvizut fr cAGagaga nu arepene. . Gagaga a traversat strada incorect. n


in silabe cuvintele de mar 7. Desparte los.

pl

hohote . zddtf . plimbd . aripile . izbucnesc. nepermis

propozitiile datemaijos. 8. Corecteazd 5itranscrie

. Migu qi Nilu stiteain adipost. . Gagaga inJelege c[ puiqorii aredreptate.

f.

prima pentru inlocuie5te silabi a cuvintelor dernaijos cuo alta a obtine cuvinte noi.

ftuna

pene

care

joscuo alta 10. inlocuiegte uttima silaba pentru a cuvintelor demai a obtine cuvinte noi

LAfna

pene

care

pecare 1 I . Spun"..r".rezi ceaufostgre5elile le-a fdcut Gagaga.

gi olfi c61ivo(3) Gogaga


dupA$tefanTita

Nu trecemultd weme gi lAngeGagaga vine un motociclist. Auzisecumpuigoriiaurdsdeel. Seoferi s6il ajute. Gagaga il priveqtemirat. Preaii sclipeauochii prin casca de motociclist!Oaresdfie Vulpifa tdlh6rila? Motociclistul il liniqti. Ii spusecE a colindarlumea gi c6 ar puteasdil ajute. Gagaga intrebi cum il poateajuta. Foartesimplu.Vdd cd tremuri de frig. Am o coadb mmegi stufoasi.Te acopir cu ea qi ili va line de cald.Puigoriivor credec[ ai din noupuf gi pene! _

IU

z
)

F F H

Motociclistul ii gipunecoada peste aripi.Nu maiconta cEpe corpullui eramaimult pdrdecdt penegipuf! Seinveselegte peloc gi deschide poartaaddpostului. A inhat impreunl cu motociclistul. \]' Pigea lanlog 9i cAnta. Suntgansacul Gagaga. Fie iam6 sauziduf Eumdplimbmereu aqa Plin depeneqi depuf.

v /,.
-4

-'r

Puigoriide aurauinceput s[ piuie speriali qi s6{ipe.S-adat o lupti scurti. Abia acuminlelegea Gagaga cd motociclistul era chiarVulpiJa t6lhiriJa. Eaa frrat puigorii. gi acum A greqit hebuia puigorii. shsalveze

I , Rdspunde orallaintrebdrile de marlos.

IU

a. Cinea venit mngdGagaga? b. Ceajutor a primitel dela motociclist?


c. De ce a intratGagaga in cotelulpuiqorilor?

z
)

F F H

d. Cineeramotociclistul defapt? e.Cumcrezicds-aterminat intdmolarea?


2. Delimiteazd cuvintele corect comunicdrile de maijos. ii scrie

. Gagagaafostpicblitdevulpe. . Vulpilatdlhhrilaaturatpuiqorii.

3 .scrie o comunicare in care p 5ialta toate cuvintele sainceapS culitera in care sa inceaod toate cu litera o.

4. Potrivegte silabele pentru puisorilor. cuvinte a descoperi hrana Siformeaz,i

pe spaliul 5. Scrie, dat,cuvinte cuinteles asemdn;tor celor subliniate.

. Motociclistul a umblat prjn toatdlumea. . Gagaga acceptdpelocqi deschide uga. . Pbgea mdndruqi cdnta. . Gagaga pricepecine estemotociclistul.
prima cuvinte noi,inlocuind litera 6. Scrie cu alta, dup; model.

UJ

z
casca

F F
H

pui
cul

loc

mai

Ylne

mare

ra s

in silabe cuvintele de mdr 7. Desparte JOs.

privegte. addpost. impreund. gdnsacul. tAlhdri{a

cuvintele cusens opus cain model. 8. Une5te

=&scEa ;cr
JOG

lagtut= =-urte Valzrc

=aFFqi=F.r-dtrung=@tiE
JoacS-te in pereche. Unelev spune un cuvant indicd unulcusens opus. 5iceldlalt Puteti schimba rolurile dupdun minut.

I\,.

prima P5streaz,i silab; dinfiecare cuvant pentru 5iadaugialtesilabe aforma cuvinte noi.

qJ

co- co$ co-

b u- nd

m r- ros
mim1 -

z
)

l-

co co co-

bu bu bu bu . Crinaarepfu bogat.

mimi-

1 1 . un"5te comunic;rile cujmaginile corespunzdtoare.

. ln curtea mea.cre$te un par.


. Mingea intrd in poafld.

. Miqu poarldochelari.
12. oercoperd gregelile comunicarile corect. 5itranscrie

vulpeaesteqireatd . cine estemotociclistul . mamaii aduceioaneio cartecu animale

13.

pe o coald, Realizeazd, o bandd desenat; in care sdariti cumcrezi c; a salvat puisorii. Gagaga Facetl o expozilie cu lucr;rije voastre pe ceamaireuSitd Sialegeti-o dupi ceali fdcutun tur al galeriei.

Pinguinii
Pinguinii tr5iesc in colonii de sutedeexemplare. Au capulmic Ai corpulgros.Penele lor suntnegre pe spategi albe saunegre-alb[strui lucioase pe burtl. Subpiele au un stratdegrdsime careii apdrd defrig. Trdiesc in regiunile reci de la PolulSud.Sehrdnesc cu peqti mici gi alteanimale marinemici. pe Au picioare scurte Eideaceea greu.Pentrua uscatse deplaseazd pe sedeplasa mai repede se a$aza burti fi alunecduqor. Sunt buni inotdtori. Dugmaniilor cei mai de temut suntrechinii gi balenele ucigaqe. +. In timpuliemii puii suntocrotili de adu[i carefac cercin jurul 1or. Agaii apdrd devdntqiii incdlzesc.
1 . Rdspunde oral laintreb;rile demarlos.

IU

F
H
)

1-

pinguinii? trdiesc a, in ce ,one depe pbmdnt lor? b. Ce culoare aupenele pinguinilor? c. Careestehrana d. Caresuntdusmanii lor cei mai detemut?
prima 2. schimbi liter; a cuvintelor pentru demaijos a obtine cuvinte noi.

gras

burtd

jurul

fac

pene

rdnd

[ras

nurte

nurul

nac

f,ene

nend

n
3. Desparte in silabe cuvintele de maijos.

. penele. gresime. marine . deplasa sute . exemplare

LtJ

F F H
J

-,

. sunt. pinguinij . buni a. inotdtori . ii. de. apirb. de b. grbsime. frig . de. piele. sub. stratul

5. Selecteazd dintextii scrie cuvintele grupuri contin care de litere.

6. Scrie cuvinte pentru cusens opus cuvintele date maiios.

gros frig

repede
recl

scurte duqmani

7.

Descoperd, in careul numele al5turat. altoranimale care tr;iesc in zonele reci depe glob5iscrie-le in spaliul dat.

.B R

VM
TT

U
I\

?
S
.{'

o
R P
N
E

I R

UJ

E
N

in caresdfolosesti doudcomunicdri cuvintele datemaijos. 8 . Scrie

inotdtori . colonii

z
)

ttH

propozitiile de maijos,inlocuind cuvintele dintextcare au subliniate cu altele Y. Transcrie inteles asem;n6tor.

. Pinguinii adultiprotejeazdpri. . Pinguiniisemi$cdgreupe uscat.

piesele pentru pe de puzzle a obtrine 10, eotrivegte o comunicare. Scrie comunrcarea soatiul dat.

mffiffiffitffi

A doua carfe cu Apolodor


(

Pinguinii - doila mieSuntpescari demeserie. CeilalficaApolodor Numaidacdaurlbdare Prind 9i ei de ziualor vreun pegte foartemare. Cel mai greusepescuieqte Undenu existi peqte. Dar acolodeocamdati Elapescuitogheati.

de Gellu Naum

UJ

F
(

z
)
i

F
H

l' . Completeaze comunicirile de maiios cu fragmente dintextul dat.

Pinguinii sunt Numelepinguinuluidin text este


2. tndi.i,in pdtrate. dac;suntadevarate sau false comunjc;rile demaijos. Adevfuat Fals

Pinguiniisuntp[sari. Pinguiniiauo mrcserie. Pinguiniipescuiesc. Pinguiniifolosesc undilala pescuit. Oamenii folosesc undilala pescuit.

tr tr f n n

n n n n tr

3 . Al.6tui"5t" .o-unic;ri prin unirea cuo rinie a fragmenteror dinprima coroan; cuacerea dina doua coioani.

Apolodorsecomporti Pinguinul Apolodorlolosegte Apolodora pescuit Apolodorprinderar

unditala pescuit. o gheatd. un pe$te mare. caun om.

. Incredibilulbdietel mdncdtor de cdrti


,,

de Oliver Jeffers

La inceput nu a fost sigur gi a incercatsd mdn6nce un sinsur cuvant de curiozitate. Dup[ care a incercat o propozitie completd. Apoi intreaga pagin6. ln frnal a fbst clar ca lui Henry ii pldceau cdrlile.Pdndmiercurimdncase
deja o carteintreagi.
1 . Scrie, in spaliul dat,ce'inseamnS comunicarea de maijos.

UJ

z
)

F F H
{

Copilul silitor a mdncat cartea in clasaI.

2.

Precizeazi caredintrecomunic;rile de maijosrefe ritoare latextul datsuntadev5rate care sunt false. Si Adevtuat Fals

Henry a gustat mai intei un cuvant. El a inghifit apoio propozifie. El a invAlatfoartebine. Lui Henryii pldceasi mdndnce ci4i. Oricecopil poatesdmindncecdr,ti.
litera iin textul 3. Subliniad cuvintele care contin dat. 4. incercuie5te cuvintele care contin litera 6 in textul dat.

NT XT

nn
[tr trn

in spaliul 5. Scrie, dat,cecrezi cda pAflt Henry dupd cea inceput sdmin6nce ci(i.

Timpul ?ntr-o romd

z
)

F F
{

TU Are o ramddedimensiune mare. Esteimprejmuite d. *i.i

j:.ff,|iir]lj:"fill;Jur,.. Din raftul cu amintiri imi afrage

d"."n" cu diverse figuri. in centrulfotograneimAanu io *ifo*a O" gcoald "o cu o cdmaqa albastrd. Aceastaesteo fotografie fbcutd la sfdrgitulclasei intdi. De cdte ori o privescretriiesc emolia pe care am simfiGoin momentul termindrii clasei intdi. Dupd un an de munci invilasemsdscriugi sdcitescAi a$teptam cu neribdareserbarea dela sf6rqit. Aveamun zdmbet fericit gi nu voi uita niciodatEsperan{a pe careo niiam c6 voi lua premiulint6i.

I . Scrie, in casete, cuvinte cuacelari sens cuacelea scrjse cuverde.

De cdteori o privesc refAiesc emotla careamsimlit-o in momentul clasei intdi.


2.

pe termindrii

a. imagineain careaparebiiatul b. culoarea cdmisii c. imbrdcdmintea' elewlui d. ce a$teaptd cu nerdbdare elewl

Dezleagi careul dinpagina urmdroare pe baza textuluj dat.

|r|
F
l)

in care si ardti cea invitatbdiatulin clasa intai. 3 . Scrie o comunicare

z
4. Transcrie din textuldat careindicd sentimentele triite de elev trei cuvinte

careiliva aminti clasa intei, in spaliul demaijos. obiectul 5. Prezinti

Proiect - . Grddinc noostrb


F
,Y !r{ H 6 v fl 4

P.entru..arnydpsi citegti cAtmaibineili propunem shparticipila acest aldtrui de parinlii tai pi aeaoamni Rroiect fiffioarl. rreuuie cafiecare saplanteze cdle o floare gridina in clasei cincizilepe siptimAn5 ?:" este Ac^esta motilulpentru care proiecful senume$te Grddina noastrd. titabtteste impreund.cu doamna gi colegii tli un perete al _inv[ldtoare clasei pecare sd il considerafi o gtd-til;;.1;li vlii sadi flori.rhntarea incepe culuna decembrie qicontinua p6na Ia I iunie. I loarea o aducr deacasidup[ cepdrinJii tni confirmipdn semnituriin tabelul cudatele dinacest angcolai (paginile il6_119) ia ui pbf astfer tareintr-ozi celoutincinciminute. "itit "ovo"" cacinciz e pe ,apta.a"a si aduci la scoali flori. modelele de. flori desenate pagina l15 qi s[ decupezi . -Po{i din !n -copia h6rtie flori gegare si le ducila gcoala. Hrirtiipoate fi iolorat[ai tm" li trebuie. sd i1i numele pe ea9i pentnr aceasta poli apela ia l.upu.l1 _ _scrii. pdnnfii tai. Florite sunt de doua marimi. Cete micisunr pentru l:::p!tli tectura decrncl mmute cele maripentru lecfura Si dezece minute. Textele citite potfi dinacest^auxiliarpoli sau dinabecedar. sacitegti qidin -de.tine alte.c54i sau dinreviste. in funcfie detimpul decitirepoliduce maimulte florila gcoald. Florile sunr lipite in locul itabilit. incbeierea proiecrului organizali o festivitate in care acordati premii --La celorcareau adus ceteT.ai.mu]te gi mai mariflori.pentru primirea premiuluitrebuie si dovediliin fala luturorci qti{i sdcititi fhri eresiii un lext la primavedere. Aceste textesuntselectate din mil muttE cirti dedoamna invd{itoare, deun alt cadru didactic din gcoali qi a" aoi_["i pbrinfi. Bile{ele cutitlurilelucrdrilor gi numarul paginilor ,,1p* int -* bolqipemdsurd ceseanunld clasificaiea, eleviit uf* tif"pfqi .G;. io falatuturor textultrasraso4i.premiulesfe oblinut riumai daba iitirea este frrd gregeali. la sfhrgitul anuluigcolar clasa voastrd si fie o gridind rncantatoare. "-^lry:ii:"

Proiect

I
j-

u,
o-

U
H

o 0t

F
\)

Tobele cu rezultatele lecturii


OCTOMBRIE

o-

o 0l

UJ H

NOIEMBRIE

I
DECEMBRIE IANUARIE

,,r
UJ H

o-

o OL

t\)

UJ H

o-

o OL

3 5

6T t i; 7
8 g l0 1t i;

r; i
| -f

i;t

titi
i

L'l
[-t

li
-l

lI

i;f
l i .l
tz'

t il

APRILIE
zt06

MAI

IU
H

f-

2 3 4

o-

o OL

7 8 l0 11

t2
1l

14
l5

17
IE

l9 20 22 A
l5

26

n
2a
29 JO

T
l.Ll

EVALUAREA PEUNITiTI
TEST - UNITATEA 2
1 . Coloreazd cu aceeati culoare cartona$ele care contin aceleasi litere.

0l
)

J
(

UJ
2.

a.i-fl-fl
3.

Completeazd cu silabe dreptunghiurile pentru a forma cuvjnte.

b . I -E -E

c.ra-fl-u-n

Scrie dupddictare.

ma re .am ar e. r ar e. m i n e Maria ia mure.

TE5T . IJNITATEA 3
tr . Separd cuvintele comunicarea obtinut;. 5iscrie

Costelaconstruituncastelmare.
2. Ordoneaz; cuvintele comuntcarea obtinut6. Siscrie

tort . a . Crina .minunat .primit . un


3 . Desparte in silabe cuvintele:

camet.. lucrare . sonerie


4. Scrie dupi dictare.

senin . concurs . sonerie Sorinascrietemele. Ea areun stiloumic.

TEST . UNITATEA 4
1 . Unegte cu o linie cuvintele care au acelasi'inleles.

I
IU
)

AL

impdrat cuminte poveste$te


2.

spune crai ascultdtor

J
. clasd -

pentru Scrie forma cuvintelor de maijos a arata cdobiectele denumite sunt

maimulte.

basmtort -

. mere -

IU

prima 3. inlocuie5te liter;dincuvintete datecu altapentru a torma cuvinte noi.

. mere-

. clasA -

4. Scrie dupd dictare.

umbreld . plimbare . septembrie Gabrielaadundlegumedin grddin6.Bunicava pregdtio salata.

TEST. UNITATEA5
I . Completeazd cuvintele cu grupurile de litere care lipsesc.

pal-lra .ral-lta .frafl


2.

. aflndd . sullt

.a$-_le

pun6nd Corecteazii textul, lilera mare de punctuatle. Sisemnele

pisicamarieiseurcdpe acoperi$ oarece cautA acolo


3. pentru Potrive5te silabele a descoperi numete unorinsecte.

al . t u . c A.bi.ni
q 4._r l.'r-_n

.fu r 11[ o1s rflu


_

4. Scrie dupa dictare.

Ceci.lia aremulrejucarii. Ele suntatezate fnrmospe rafturi.

u,
d,
{

Texte pentru dictdri


Pagila 40, Carmea are crini mad.

sfainul a pdmit un leac.indati a intinerit. Pagina57.Ascult o poveste desprc un vultur. Estespusidemamalui Victor. Pagina58. Ana areun $olt rotu. Cima;a ei estedi(I matase. Sandalele suntdin plug asortat cu $iretuldin pdr. Pagina60, in vacanftplecamin staliunea Sovata. Diminealavom urma cu atenfie tratamentul rccomandat de doctor. Pagina61.O vrabiearecuibul aproape de balconulmeu.Ea a prins dou5mu$te iegitedin bucittuie. Pagina63. Horaliu 9i Mihai staupe malul unui hele$teu. Ei joace|ah. ii supird doar hemiitul lui cdvei. Pagina64. o Iama estealungatA de primelesemne aleprimavedi.Soarcle iesetimid. Un miel alearye voios. a Pisica e mica. Are nei luni. $lefaniei Copilao line in camera ei. Pisicutaesie intotdeauna prietenoasa. a Nenea Thdore olar,Ia lutul moate$i il

U
H

Pagina41-Irinuca 9i Aura iau nurca mamei. Pagina43. Un madmr aruncaancora. Pagina44. Iulian qi Alecu au alunemaxi Pagina45, Sorin scdeo scdsoarc mamei sale.Simonacoase cu un acmare. Paginail6. Nenea Titi axa. Tractorullui scotea sunete scurte.Motorul era stdcat. Pagina47. a Tada a culesieri alune.La malul lacului eraun alun mic. Unelealune eraucam amare. I Amalia ar lua un com cu mure.Mana ia unul cu mai multe arcme. a E luna iulie. Suntem la munte.Tomaare un cort mare,Maril arcunul mai mic. Pagina52. Mtuiucascdeo ilushate.Ea esre la Sinaia.Acolo st5somei mai mare. Pagina54. Piunul arepenecolorate. Aripile lui suntmari. El scoate sunete aspre. Pagina55. Dianasespah pe dinfi. pasta miroasea mandadni.

Iotefte.Apareo mic5oal6cu toaxte. Pagina68. Au lnflorit lalelele.Fluturi albi suntpe pimentul umed.Flodn lade fedcit cAa venit pdmevam. Pagina70., Marcelaa primit cerceila aniversarea ei.Marna a puscirci narcise pe masa prcgitite pentrumusafiri. Ea aduce un tort de ciocohti ficut penhuMarcela. Pagiua72. Cinesejoaci subzarzlrul inflodt? SuntZina $i Jana, gi Ele aleaxgA suntimbujorate. lagina 75.George la circ. 5i Ligiaaumers Au vizu o gilafi $i ur elefant. G Agiaa incetatcandauiffiat in arena. Pagina 77.Tache deschide ochii.Pechipul produsa siu secile$te bucuria deziuade primevarA. Ia jachetaaruncati pe Parchet $i faceordirc in cameri. Prgina80 a Dianamergela tenis.Are o rachett u$oard are fi o rcchienoui. in geantd imbdcdmintede schimb. a Gina a deschis fereasha. A vAzuto puitorilor rdndunici.Aducea mdncare

a Mamapunevasele ln chiuveta. Le va spdla Gelu.in acest timp eava faceun chec. Pagina84. Copieztextul cu un pix nou. Acestaeste{icut din inox. il am de la Xenia. Pagina85. Am ficut o excursie la AJexandria. Am mers aproximariv treizeci pe drumpe l6nga dekilomeLri. Am trecut un vanitor in haini kaki. Pagina {17. Fratele meufaceyoga ti mandnca sAnetos. Cumpdre mereumereqi kiwi. jos pe puneghiozdanul Pagina89.Gheorghe iarbb.Printre ghimpi zircgteun pui de vrabieghemuitdespaimi.intindemerra spre el gi vedecu bucudecI zboardsprecer, Pagina91. $tiu sAscriutoateliterele pe bunicul alfabetului.Altidati il chemam semAajute.Acum mAdescurc singur Pagina93. a Am mancat inghetati $i mil doarein 96l Nu imi inchipuiamcAfaceatat deriu. a Am primit ghetule noi.Le lusrruiesc zilnic. Le aqez cu griji subscaun. a Centla chiLara muzica rock.Vreau sa ajungcelebru.Am insddemunctr foarte mult.

UJ OL

F
U
H

IU

Pagina96.a Pecer au apdrutnori negd. Seapropie furtuna,Pisirelele zboari


aEitate.

u
{

zboara veseli ln jurul biiatului. El a intelesci ii mu\umeqte. a chiocelul a scoscipqorul din zipadb. O lazd de soare il mengaie cu bldndefe, in cur6ndvor veni $i pesA.ile cahtoare. Pomii vor lmbrica strai de sarbdtoaxe. Vine pdmivara cu alai de flod $i flutud. a Dragosestein clasaI. Perinlii $i bunicii auvenit cu el peni h $coa16. Acum ei audmas afai5.El ste linigtit in bancd. Priveftegengeniile din abecedar. Bunicul li spusese ce suntlitere.E neribdtrtorsAle i[vete cat mai rcpede. aAlina $i Traianauplecatcu familia la bunici. Cdlitoresccu trenul.De la fercastra vagonuluiadmfue peisajele minunate.Seaudeun $uierat prelung. Trcnulintd in gar6.Bunicul ti bunica zambesc fedcifi de pe peron, a Clo$ca arepuiqori.ii plimbnpdn ogradd. Toli o urmeazi ascuhatod. MolAlelvedeo spAxturd ln gard.Se apropie curios.Incremeneste de

lH

Cauti adipost printre crcngile copacilor.

O Roxana a primiro rochili de la bunica. Esterogiecu floricele albe.ii placefoarte mult. Arc multd griji sAnu o murdexeasci. a BunicaIoaneia cumperat o pisicult albi. E tarcjuceu$t.Fetilati ducelaprecald. Pisicula seimprierenette repede cu fetil;,. Amandoui asculti poveqtile pe carele spune bunica, o E duminici. Marcelati Comelmergcu mamala cofetexie. Fetilacereo Fejitur5 cu ciocolati. Frateleei ia o savarini. Amardoi mdnancicu gdii. a Crina e fedciti. A terminaralfabetul. Are o cartedela Mo$ Criciun. Reugea sAciteascidoarcateva cuvinte.Nu infelegea marelucru. CineeraDegejica? Acum va puteaafla, a Costeligi facetemele. Auderdndunelele careciripescagitate. Sarela fereastri. Un pui$or gola$ cazuse in iarbe. Alearga repede $i il punein cuib.Mamadndunicd

spaimd. Doi ochi strilucitori ll pdveau cu licomie. Fugesperiaidup[ mamalui. a A inceputspectacolul de circ. in arcnA intrAacrobalii.Ei fac salturi cumjoase. Au urmatapoidresurile de animale. Elefanfii faceau tumbe. Neastampiratele maimutemergeau pe bicicbtA,Toti specratorii au aplaudat. t Codnagi Elenasuntbunepdetene. Elenanu a venit azi la gcoah.Codna estefoaxte ingrijoratd.Oarece a pi$t? Trebuiesi o vizitezenegregit. a Valentir fi Olgasuntin vacante h bunici. Caisuldin curteabunicilor are fructe zemoase gi dulci. Copiii culeg cateva caise. Bunicale faceun compot delicios. t Mihai a plantatun copdcel in gridina din fafablocului.il ingdjestecu mult drag.ii puneapa!i ll sapa la ddacine. Au devenit buni pdeteni. a Esteduminicd.Toau familia este acasi. MamapregAte$te masa. Copiii o ajuta.Maricicaaduce $ervefelele ;i tacamudle. PaulmAnenci in tnige. o Adriana$i Teodora suntla gradina zoologica. Pdvescmiratecu$tile animalelor. Celmai mult au jocul maimulelor, admfuat Emutare

a $tefania$iRalucamergla gimnastici. Ele seantueneazd zilnic. Seprcgitescpentru concun.DorcscsAdevini gimnaste cu renume. ADtrenorulapreciazipeNevercnla lor. a Ileara pleaci in excursie la munte.AtteaptA cu nerAbdare si urcecu telecabina. Va face insa drumelii. Aerul curar $imuhe ti ml$carea suntbunepentuu sdnitate. a Copiii auhotArat sEmeargiln vaca4ain tabad la mare.Perinlii lor au luat biletela Elbrie.Vor mergesi vadi 9i poftul din Constanta. oMihai lucreazd cu Andra la un proiect ecologic. El a mels la eaacase. Vor cxuta impreunA datepe internet. tl-ui Danii placpoveStile. A cumpirat doui cirqi de la libririe. Estevacanta $i st5 in fotoliul din gddini casI le citeasce.

tU 0t

F
H

z H

T
UNITATEA 4 De lo propozifielo text
...................51

z FI
o)

d,

cotttENztcaRrEA PR|N PosTA


EDITUM PAMLELA4S Pll69li,jud. Arye9, cod 110'174, str.Fraficotestil3O Tet.tax 0246214 533:0248631439: 0248631 492 Tel.r 07530404441 4721247 918. E-mail: comenn@dluraparateta4s.ro sauaccesali www.editurapamteta4s.ro

Tiperit la G. Canale& C., Bucure$ti

Limha si literatura romene- Competenlesi pertormantdestetitlul uneiserii noi de auxiliare, dincadrulcolectiei FOARTE BINE, concepute se sprijine activitatea elevilor, dargi a prolesorilordin primarinprocesul invalamantul de consolidare ainveterii. programelein gi propune Respectand vigoare abordand oviziune moderna, fiecarevolum o structure impertitd in unitdtide invatare, ce au in vedereintegrarea celortrei domenii ale invatimant: ledure. limbe obiectuluide si comunicare. pot gi in clase,favoriAcesteauxiliare se substitui caietelor,de curat",dar pot fi folosite zand prin anumitetipuri de exercitii invelareaprin cooperare. de lucru diverse, Sarcinile prelucrate pentru texteleliterare amuzante, concepute de la simplula complex, $i nonliterare, elevii pentrudobandirea de a ugurareceptarea de cetre copii,pregdtesc de competenle lecturd, descriere, decomunicare orale siscrisa. Testelesumative suntunmijloc deverificare dobandite in fiecareunitate de invalare,in timp ce exercitiile de la recapitua cunogtintelor a continuturilor studiate. lerilefinale constituie o revizuire careurmeregte se ugureze invelarea in fiecarean de gcolaritate, estepropusun proiect intelegere literar gi nonliterar, ca 9i a cititului, a scrisului, a dezvolterii capacitatii de a textului placerii lecturii. Inaceste de redactare. S-aavutin vedere, de asemenea, formarea capacitatii perintii. proiecte, trebuie sefieantrenati elevii, cadrele didactice si graficatractiv Aspectul volumsperem sa transforme invdlarea intr-oadevarate al fiecarui pentru bucurie elevi.

pentru DE TESTE CARTEA CUPRIN Nalional Concursul $colar deCompetenld giPerformangd

www.c0ncu rsu nlec0mper.r0

qtr

uploadq,J bvit#,r:fi

PKEN

tsBN978-973-47-123&0

,llllrfil