Sunteți pe pagina 1din 51

s*l

,il

' '',.'r., I

I|EOD@RESGU

'rqt'

,.+ {F . := .t ,: *.

ri*

H*,

W
l

H##
*

Drga I Press BaGau


\1

Fg

;..,.:

t:

Argument pentru... mieii gcolari

Dtagi eopii, . Chior de nu gtifi ined texte si eitifi, Eu vd sar in ejutor Cu ceve foorte ugor. Arn creat o certe noud Cclte vA dezvSluie voui, Fcrs cu pes gi cu ttbdqte, Aceq,sti teini matre, mq're. lnclrmcrfi cu creiocrne colorcrte, Vom desencr textele toate. $i apoi, treptet, tteptdt, Vom povesti ce-am desencrt. Succes vd doresc crcum, Haid,efi sd pornim le dt:um!

t*H:

ILEANA.SORINELA TEODORESCU

6T[rL6[
e@wg@%ww
DISCIPLINAOPTIONALA

AUXILIARDIDACTIC PENTRUITwATA{ANTUL PRIMAR


t'

ANUL I DE STUDIU
EDTTTA A rrr-AREVrzurrA $raoAucrrA

Editura CorgalPressBacdu 2006

!qg-"-loa,
I

i lvl i = mascotd; se acorddelevilor cu performanle deosebite; = activitate plasticddestinatd elevilorcare au terminat figa de evaluare in timp scurt;se recomandd aprecierea cu calificativ separat. gtiinlific: Referent lectordr. Venera-Mihaela Coiocariu Consilier editorial: CornelGalben Teh noredactare compute rizat d: loan lacovache Au colaborat: Andreealftime Adrianlftime Coperta: lleana-Sorinela Teodorescu lrinelPopa lleana Ceaugu-Pandele llustra!ii: Cornel Cazan lleana Ceaugu-Pandele LenaConstante D. Elsner lorgoslliopolos Raisalusein Gh. Marinescu DoinaMicu Gyorgy Mihail Dumitru Ristea Nicolae Sirbu Ileana-Sorinela Teodorescu PetreVulcdnescu
DescriereaCIP a Bibliotecii Nafionale a Rominiei TEODORESCU, ILEANA-SORINELA Stil qi cornpozi,tie: auxiliar didactic pentru invifimf,ntul primar: anul I de studiu / Ileana-Sorinela Teodorescu. - Ed. a 3 a, rev. gi addug.- Baciu : Corgal Press,2006 ISBN (10) 973 -7 922-s3-0; ISBN (t3) s7 8-973-7s22-s3 -3 37| .3:372./t5/ .46:373 .3

ttt

@Editura CorgalPress Str.Ana lpdtescu4/8/6 5500Bacdu Tel./Fax: 0234-51 74 22

----------

AN.GUMENT PENTN.U... COLEGII MEI


ucrarea parteaaplicativd reprezintd a programei "Stilgi compozilie", disciplinei obiectoptional la nivelul a doudariicuniculare: gi comunicare' ,,Limbd nceaitaioeb, od a irninalitJ;i;;;"u 9l,Arte". d9s9191, a apdrut in urma a nenumSrate incercdri dei gdsio calecaresi permitiexersarea atinia gi congtientii a actuluicitirii, formarea deprinderilorde a recita cu intonafli, dea intelege giinieipreta conti*i; ffii;;i (inprozd literar sauin versuri). Niciodatinu ne-amdeclarat mullumifi, in cadrul orelorde limbarom6ni,de timpulpe carel-amavutla pentru dispozilie a pdtrunde in profunzimea uneiopereliterare. Totdin lipsi de tlmp,exersliei inotviouale a citirii / recitdrii unuitexts-a limitat la un anumit numdr de elevi.La aceasta a contribuit Aepfictiseald instalatd in Si'siarei gcolarilorin 16ndul urma repetdrii aceleiagi activitdli demaimulte ori. Pentru a preintiimpina aceste neajunsuri, amconsiderat ci estebinesd introducem o ordspeciald . in cadrul celor aferente studiului unui textliterar, timpin caresdoferim tuturor ganse elevilor egale dea individual citirea /recitarea unui text.Semnele deplictisealS manifestate "rlr"" acestora deceilalfi potfieliminite colegi prin anfunarea intr-o activitate caresedesfdgoard simultan cuceamentionatd gicaieconstd anterior in realizarea unor compozilii artisticoplastice al ciror conlinul sS.reflecte unele. aspecte caracteristice aletextului studiat. Daci orarul claseinu permite rezervarea uneioreopfio_nale pentru studierea continuturilor cuprinse in cadrul acestui auxiliar, recomandam ca o parte.dinnoliunile prezente aici sd fie introduse 9i aplicaliile in cadrulorelorde extindere sau ca activitate in completare lalimba rom6n5. manualului se adreseazi elevilor, invdldtorilor, dargi pirinlilor. potfi parcurse Textele de elevii . Conlinutul caredejagtius6 citeasc6, fiindaccesibile dinpunct de vedere al conlinuiuiui; ceilalti elevivoi aveaaccesla continut prinaudierea lecturii model a cadrului didactic. Multitudinea gi exerciliiare de intrebSri rolulde a orienia dascSlufui careutilizeazi la clasiiacest manual, reprezentdnd gi unsupoitinformational ";tildi;; totodatd pentru pdrintii care dorescsd cunoascd ceanume auinvdlatcopiii lorinorarespectivd. propuse Exerci[iile nu suntobligatoriu de realizat in totalitate. Eleprezintd un graddiferit de complexitate, carese adreseazielevilor cu diferite niveluri de dezvoltare intelectuald. be aceea,r6comanddm spreiezolvare num_ai exerciliile carese preteazinivelului intelectual al clasei, iarinterpretarea artisticd a textului literar sd *""rgi pdnd gradul acolo unde permite. deinlelegere al elevilor Dinexperien,td, amobservat c6existigielevi caremanifes-td posibilitatea de a interpreta textulliterar inc6dela o v6r.sti fragedd ('cu saufdrdsprijinul caOrutui didactic). Lorli se adreseazd exerciliile cu un gradsporit de dificultate, aplicalii careau fostdelimitaieiub denumirea de continuturi / nofiunifacultative. ParcurgAnd fileleacestui manual se poateremarca varietatea modalitifilor de realizare a ilustraliilor (cu . ajutorul creioanelor colorate, a acuarelelor, a tugului aceastd mahiere pentlu de prezentare a avea 9tc).Am preferat la indem6nd un setde imagini careilustreazd tehnici diferite de lucru, ce potfi intrebuinfate de eleviin timpul oreloi acestei discipline. Prinintermediul acestui manual vomincerca sd familiarizdm elevii principalelor cucontinutul figuride stilgi de conshuclie, fdrga exista obligativitatea de a cunoagte gtiinlificd. denumirea D6 miiestrianoastrd dlpindeinsi modul dea nefaceinlelegi. precedente Ediliile aleacestei lucrdri au foststudiate gi aplicate de un num6r considerabil de institutori gi (peste300),cadredidacticedin jude[ele invdldtori Bacdu, Botogani, Brdita, Buzdu, DAmbovild, Pistri[a-Ndsdud, lagi,_Neam!, Galali, Suceava, Vaslui, Vrancea. Dumnealor aufdcut 6 serie giau adusunele deconstaidri imbundtdtiri careseregdsesc in cuprinsul acestei edilii. Pornind de laconstatarea ci latura formativi a procesului didactic nuesterealizati intotdeauna suficient, iar procesele intelectuale superioare pe mdsura nu suntdezvoltate posibilitSlilor gi necesitSlilor epocii contemporane, prinintermediul amcdutat, acestei oferte didactice, sdgSsim o modalitate dedezvoltare a cieativitalii etevilor. Oprindu-ne asupra creativitSlii, am corsiderat cd dezvoltarea acesteia estecondilionatd at6tde continutul invS!5m_6ntului, c6t gi de strategia didacticd. prezente gi de ilerspectiva imedidtd Jin6ndseamade condiliile de modernizare a procesului. de-invifS-mant din'lara noastrdgi fiind convingi ca m6toOet'e tradilionale sunt inci susceptibile peplanul de notabile imbundtSliri activizdrii complexe a personalitdlii elevilolampropus o noui tehnic6 deinvestigare a textului literartehnica,,desenului dincovor". Aceastitehnicd consti,in esen!5, permanent6 in raportarea a conlinutului textului literar la posibile ilustralii gi evidentiazd cuvintele-cheie in jurulcdrora gi se ordoneazS'ideile se grupeazd textului. Folosirea acestei tehni6i poate,,cobori" pind lanivelul prinimagine uneiexpresii artistice ,,traducerii" in acest modesteaccesibilizat 9iculoare. respective, expresiei esteperceput rolulacesteia in cadrul gi esteinteles textului scnpul cu carea fost 9onlinutul inhebuinlatd de c6lre aulor. Exprimarea prinimagine continutului literar giculoare peelevsdfiecreativ. il determini lmbin6nd activitatea literard cu ceaplastic5, se realizeazd unclimat cutotulaparte desfSgurdrii uneiorede studiu. Aceste.activitili antreneazS in egalSm5surd tofi membrii gi au dreptscop colectivului final participarea 'rAnd, congtientd a elevilor la inlelegerea manifestdrilor concrete ale limbiiromAne gi, nu in ultimul contribuie la dezvoltarea capacitSlilor creatoare aleacestora.
Institutor IleanaSorinela-Teodorescu Sadoveanu' Baciu $coala,,Mihail

-*-a

anlar aaca rnca nu ttlu sa cltesc,a"scult lectulra mDaTatolfulul.

itta

?l

tl

,t

(t,

1,',

t,?,

t ?

cu a'f utorul desenelor Apo'l po;)estesc create de wllne.

FSTTTA |NGAmFATA
de Olimpia Marcu

Dupd cdtevazile de gcoale,,,feti!a care le gtie pe toate" incepu sdse plictiseascd: ceatdta Tnvdfdturd, cdndgtiusd lefacpetoate?" ,,La recreatie, fetifa iegipepoartigio porni sprecase. $iTntr-o primei Dupd cefdcucollul ulile, numaigtiu Tncotro s-oia. p6nd Merse iardgi dedrum, o bucatd ce nimeri lao fierdrie: potcovarule, - Spune-mi, peunde sdapucsprecasd? li-oi spune, se-nvoi potcovarul, dacdai sd gtiisd-mi facigimieo socoteald. - O, gtiusd socotesc! sdri ea bucuroasd. Doar le gtiu pe toateface! - DecAtepotcoave am eu nevoie casd potcovesc treicai? Atunci fetila incepu sd socoteascd:trei caicucAte doud picioare gi douddinapoi inainte fa c.1 , 2, 3, 4, unc al,gi i a r1 ,2 , 3, 4 al doileacal, gi i-au mai rdmasdoar douddegetede la pentru mdna dreaptd altreilea. giludnd-o Fetila socotea dezor,incurcAndu-se de laTnceput. - Nugtiu! gio porniinapoi ruginatd recunoscu sprepod. - Hei, potcovarul. incotro? strigd - inapoi. .. lagcoald! ... rdspunse fetifa cd le gtia carecrezuse toate.

l< rro cg'bqlglr:

Explicati cuvintele necunoscute dintext diclionarului, cuajutorul puse posibil. qiimaginilor, intrebdrilor deinvdlitor este acolo unde
5 a

ingamfatd - increzutd, infumuratd;

-1'-

! drumingust,mdrginit de o partegi de altade case;stradd,strddufd;

Deundea plecatfetila? fetilade Cdnda plecat

3. 4. 5. 6.

Peundea mers fetila? Unde a ajuns? Cucinea discutat acolo Unde s-aintorsfetita?

Z "s/
i la uneleintrebdri

$q%I-l$a

\%,^.s

simbol. -undesen

Vom afla lucruri noi gi vom face primeleexercifii!(Famil de titlu, autor,alineat, IocAi timp al acliunii, personaj cu noliunile Sigur sunteti nerdbddto4isd dezlega[i marea taind a Textul in prozd ni se prezintd! Vom face azi primulrri\.

es srlu Qt Ln EIRADTryTTA?NOUTATILT O, NZ

(r.
v: 47 \(o, ^ru-

povestirea? 1. Cumse numegte De cineestescrisd?

BA

Retineti:

giautorul. petexttitlul localizali invdldtorului 2. Cuajutorul cu atenlie con{inutul textului! Lainceput, unelerAnduri suntsc 3. Observali autorultrece lao altdidee. spfeinteriorul.Acest spaliuaratdcd
6

- :_ ';5 t-

idee. laaltS trecerea marcheaza in textcare unspatiu este Relinefi:Arineatur cdte liniule demaijostotatatea dreptunghiur Tn Trasati arineatere! 4. Numdrati
sunt. aliniate

Cdndse povestirii? acliunea in cea maimareparte, 5. Undese desfigoarS, in ce anotimp? ai zillei? in ce moment acliunea'? desfdgoata areunloc aiuntimp dedesfigurare' Refinefi:orice povestire 6.Cineparticipilaactiuneaacesteipovestiri? care participdla acliuneaunei povestirise numesc Refinefi: Persoanele plante saUlucruri' p6tR animale, persbnajete p"r"*"i". Uneori, T.Redatiprindesen|ocul,timpu|gipersonaje|edintext.

a textului\ figurativd Si ne jucim pulinl (Schema * cititd dupi povestirea de lucruuntablou pecaietul Realizali fetila,ulila, gcoala, elemente'. urmdtoarele caresi cuprinda potcovarul.

ale trei cai.s;h,Ft;-";i trei cai gi celepatrupicioare potcovi maiugor. numdra putea

6 qoJ99"y:,-?y:1,TY:i:,t?,::"YI:' g"."atg prin numdrar", r tso-cotili, n*iy,i


l. \)vv!,l l L l r yr rr I

\#?

binegisi rispundemcorect! Si negdndim

pentrua fiecdruia,

cas6? ileidrumulspre nua vru 2.Dece laa ce astdi nc e. r c ar e?, 3.D ecea p us-o - .- - - a, - - . ,
4.Cev-aplScutcelmaimultdinaceastdpovestire?

aceasti povestire,rispunAflati cu ce intenliea scris autoarea intrebirile de maiios: zAndlai

delagcoali? fetila 1. Decea Plecat r lagcoala s-aTntors 2.Dece =atltgem cutotiilagcoali? e. D; cetrenui" e3"Fetilaingilnrtati'? 4. Decesenrt"it" fo-vestir / nuareunnume 5.Decefetila
simultana): Temepentrua ll-aori de studiu (Activitate voastre, cu orvinte|e dinmanua|, fragmentu| 1. Povestiti in clasarealizat tabloului urrarindelbme-ntele povestesc in il;t; ' 'Portretul 2. Realizati, "o.le.Si1vogtri lucru)' de F"fii;i i;gAmfate"(pecaietul

xx
5.

-6

9i interesa$: Temepentrueleviitalentafi cu pirinliisauin a doua impreund povestirea, 1. Citititoatd princareatreperipetiile p"niru aaflaioate orddestudiu, cutfetitaTngAmfat

laintrebu,tl'-:nll"-i"fetili' rispunsul 2.Gnsili

Iit ]?i?lgl?: textu ;. i#;tJiia povestiti


o vioard"' lruti|;,,,-ce-aPovestit
r-----'l

;e;;;iiiiiitt:":l:S?:fl2'i''o3,H:l i5ffi?ffi ill335fi 4' uesert-aL"'ur pom ciudat" "cum se fabricd un rtoare: aceea?'-1:^-*. de (audiali) "lJn Cititi
trtt i il'----l EVALUARE rrsADE
povestire' 'gle din personalt rar.,r '^^^la rrara reprezintd care desenele l.in""r"uiti

'@d
g\-n\ s^.h (I\Y -atril -y-,t \..i1 tt4\tZ

W.TTJ -5\r';/ potcoavele' =-..,dJai ,H. la care *t*"tr"tuia trebuiasa le socoteascd fetita ^^t^t numirul l, Colorati
lt"L.!ql^ -G*il tY\> l.r _ \E lrfF4S

ffi
r c D u tr

fu
r c I u tt

%e
)t

ffi-'fg\> bt --C'*''l iA t't-' \IZ t^1.-lss.

ffi-a
t=. | : E trr--lF

per ra narana\ra nellesar oentru ---,.-..rde necesar potcoave numdrul diagramd intr-o l, incadrati m ffi
"

ib

YV

7t

p s

lr\l

%ry
un cal'

Ms
1-----1

ffi

UP
e

ffi

Ml

ffi.

^, P W

MP

Mg

ffi r sd

it l nn i
L- - - - J

invalifetifa' unde Desenati ecoala

)JY'Ill -

f +

r t nlalf aa c a l n c a u u s L l u s a clL e sc.a scu lLle cL u lfa tn Da ta to ltu lu l.

rr;tl

tl

,?

?,

t,

?,t| ,

? t

cu a'f utorul desenelor Apo'l pol)estesc create de u,ffne.

&trngpeK &xff#xgq#s
de Mircea Sintimbreanu
:li i: r. ::l]: :i:

Trdia odatd, pe o 'frunzd de sdlSticd,Ufl melc. Avea o casa de : piatrd,cu parter9i etaj, nu gtia dar - nici melcul binede ce - cdsuta luinu :avea,ca toate celelalte, numer lapoartd. ' de aceea pe ,,Poate .la minenu vinepogtagul, gAndeamdhnit melcul. : Eu trebuiesd aflu toate vegtiledin gura cocogului.Cocogul le afldde la plop, inaltcumeste, g t care, ,: pdnd plopul, la ultimul se ridicd etajal blocului dinvecindtate. lar de : printotcartierul. undele gtie? De la vdntul carecolindd ca un hdbduc pogtagul Dacdag aveanumdrul meu la cdsufd, mi-araducevegtile i:acasd." Agase facecd cea maimaredorintd a melcului era sd aibdgi el numdr lacasd. ::; pe md mut stradd cd daci altd o sd mi se indeplineascd il ,,Poate giintr-o gdndea melcul, zi hotdri bund sd plece :' dorinta", -,+ Pornila drum,dar de-abiaiegisedin stratulde iarbdgi fu clt:j ii Avuinsd noroc. de o magind. Exact in clipacandii sd fie cdlcat ;,pe-aici luierahurducata dintemelii, se pomeni ridicat in aer.Scoase ii licdsufa infricogat. ii vorbea o fetild. Ficoarnele, ii prostu[ule?! il | mijlocul | | illt L, |v Lr t ! \-r9 cau[i?n UC|U U strdzii, Du Aat t. : Ce r i: t. v l L r D t u l r . l t g i, !+ 't: -Vreau numdr lacasd. ,i
tt,

i :"--.-..-.--,..,-*-",---,* :Jr:r-+;:-:nq:#+:+i:+i+=Eij9E=+:je:!g.e-f=j<j#e.H:.:-j;+-i,+i.i.3:+11ji:1P;+ft;4!j+j=Fwrz'.+wt:ei?l

*< troeg'bql&v 7
mdhnit

necunoscute Explicali cuvintele dintext cuajutorul diciionarului, puse posibil. intrebarilor deinvi{itorgiimaginilor, acolo unde este
I

- intristat, indurerat, trist, supdrat;

hdbduc vesfe ahurduca temelie

: tii:,#"ffi:f:ffiiil;#'se
informalie; gtire,

zdpicit;nebun; niuc, buimac,

cuiva; cunostinla ra aiunse sau aduce

pdmant; :i:?i:HLH:i"i,")'*tyl11lt:?:illl)"'"Tll-?::'3lie pe sprijin6 se : ;iriilf i:?;Ji:i#:ffifip",in "i'" "ceasta

T c"n este Personajul dinPovestire? princiPal

Dece? melcul? 2. Ceigidorea 5. oe ri cineafla vegtile? 4. Cine l-a salvat sd nu Tle magin5? cdlcatde

'-undesensimbol'

a textului) figurativ1t Si ne iucim pulinl (Schema

Reprezentali.intr-qT?PP.Yff *ff :':'f539::"":l?ii:i:::;l; ll:;ruffi ::'!ff r"i*i:gf :"1*,f :,:l^'-:.:ffi?"J3fi Yii,'iiii"it,i?ij,l:,'li::i:f".:::"Il",n"",i:''


(melcul 9if.etil!) ' celeerte"l,lf """t/' Y v-' ' naginea textului

9ianfo a"'iiiig, sinonime


Vom lace azi al doilea fetila? 1. Cu cinevorbeqte r vorbesc 2. CAlePersoane

cu (Familiarizarea noi' Vomaflalucruri "Poi,TLexersa! nime')

l,iJ',:;:E;';;f;i;;',iioi't,strada'masina'1 noliunile
ioo"*" taina cititului' ,liJu"titicim in text diatogut!

10

persoane doui saumaimulte dintre se numegte dl'alog. Refinefi:Convorbirea printr-o vorbirii uneipersoane ln text,inceputul se marcheazd linie dreaptd.
in text, cuajutorul Tnvdlitorului, semnulcorespunzdtor 3. ldentificali liniei dedialog. ?n de intonare al celor doui propozilil 4. Exersati doimodul de la sfArgit. linii de dialog. aldturat cAteva Tndreptunghiul 3. Trasati primulTncadrul 5. Marcali printr-o bulind rogie personajulcare intervine in text. ?ntdlnit dialogului

pentru un cdteun rolgi imaginali-vd scurttimpmiciactori!Atribui{i-va 6. Devenili personaje careii aducvegtile. Stabilili care dialogscurtintre melcAicelelalte in lan!. personajcare apoirealizali undialog vorbegte, esteprimul cu?nleles asemdndtor. altecuvinte explicate cuvintele 7. Gdsilipentru (contrare). pentru inlelesuri opuse cuvinte, aceleagi 8. Cdutali, asemdndforsau Refinefi: CiutAndcAtmai multecuvintecareau un Tnteles gi, vocabularul Tnacestfel, ne putem opus cu unaltul,ne imbogSlim malugor. expnma pentru cuvintele: casd, poartd,pogfag, cu sensasemindtor 9. Gdsilicuvinte etaj, vecin dtate,infri cogaf. pentru sd plece, cuvintele. inalt, vecindtafe, cu senscontrar 10.Gdsilicuvinte ridicat. Ne exersim pronunfia $i ne dezvoltim limbaiul! parter, gi despi(ili-lein silabe'. cuvinte urmitoarele cu atenlie 11.Pronunlali celelalte,hdbduc,h urducatd. casd,vint, melc, urmitoarelor obiecte: re aparlin 12.G5siliuneleelemente stradd,feti,td. Exemplu: casi: ferestrele casei,uga casei, acoperigulcaseietc. corect! Si ne gAndimbine gi si rdspundem numir la cas6? 1. De ce nu aveamelcul defetild? faptafdcutd 2. Cumapreciali 3. Dece credelici a fdcutfetilaacestlucru? melcului. voidorinla rezolva cumaliputea 4. GAndili-vi
11

ffi

Pentru a aflagdndurile autorului, citili (audiafi) povestirea intel[?l - \ gral, r/ in clasi sauacasi,apoirispundelilaintreddri:
1.Decese numegte povestea mincinos,'? ,,Melcul personaje 2. Care spunadevdrul? Dece? 3.Este melcul mincinos saunu? Temepentrua ll-aordde studiu(Activitate simultand): 1. Povestilifragmentul dinmanuar, ajutdndu-vi detabloul lizatin clasd. 2. Desenali,pe caietulde lucru, in timpce colegiivogtri povestesc,,,Strada melculuf'. Temepentrueleviitalentaligi interesati:

H ,6

fldmdnd' , ,,lnvitatia", ,,Cdltttttf'.


t-----1

1. Povestili integral textul. 2.Reali-zaliun pecaietutde desen, lucru,cutiilul ,,pdtulul melculuf'. 3. citili (audia{i) de acelagi autor: elefantului ,,povestea

tl

ill i

FI$A DE EVALUARE

f. incercuili obiectul carea reprezentat un pericol pentru melc.

l, colorali sL ' obiectele v v r v v ' "' X"' v carerreprezintd \ r Pr v z - t t , L Q personajele prezente poveste. OVgSIe. in l[l p PelDtJllcuttlU Plezelltg

l. Unilicu liniicuvintele-obiect, respectdnd lA ordinea transmiterii vegtilor. 1

@fffi @ f ift fr @v w ( il
g

v ) v(rl
IA

,t

r-----'l

ttll i i tl

Desenali cdsufa metcutui.

12

Ahla, dac|?nr| wu gt'fw tE ,'ftttt, ascult lectura |nuhl\torulw'1.


Apo'l nec'ft g'f ,nu^orezcu a'futoruldesenelor create de rn'fne.

BATOAilE COTORATE
de Dumitru Drdgan

intr-oceagcd, uite,pun nigte apegisdpun gic-unpaisubfire, mic, pic. iaudincand cdte-un Suflu-n el,9ipaiul scoate micibaloane colorate carepleacd-n zbor, in larg, gi-nalbastrul cerse sparg. Langa mine, Motdnel gade giel. minunat gi-arvrea, Miaund se pare, gheare! un balon sd prindd-n
n fiecare naceld a balonului rdspunsu I corespu nzdtor. 1.Caresuntceledoudperprezente sonaje in poezie?

2.Dece avem nevoie casd facem baloane desdpun? pleacd?n 3. Unde zboracestea?

,'-f'1*t',1#

Sinejuc5mpufin!(Schemafigurativdatextului\ saudesene: prinimagini Reprezentali in poe.zie; a)perso naieleprezente de sdpun; ca sdfacembaloane oiTiciuritdd" .ur" avemnevoie cj tocutundezboardacestea' imagini.

in."r.l{iffr"ji;li

acestor prin asambrarea afpoeziei unt"niou

cu noliuni|e Vom af|a|ucrurinoi, apoivom exersa!(Fami|iarizarea i e a rtistic dt,) ns ugi re, exp res d, c uv6 nt.i dep oezie,, ",,,'t,ora,,,i, Dezlegdm in continuare taina citituluiVom face azi al treilea
l.At'
f--.2\

rfi\

STROFA

Textul in versuri ni se prezinti!

jffis [ffi

giautorul. petext titlul localizali invdldtorului 1. Cuaiutorul scrisd? este Decine poezia? i. d; senumegtb

arepoezia? c6te rdnduri poeziei! conlinutul cu atenlie 3. Observali

-TB.

Relineli:
patru rdnduri? dupdprimele 4. Ceobservali respectiv? spaliul 5. Deces-afoiosit deversuriintdlnim? gruPe 6. Cdte

aldturattotaiAtea

iur ngrr rr11?ti r. r9 qlY rali umd 7. N .1t: i" -strofg I sunt' cdtestrofe liniule

cu care se termind g. Ascurtali cu atenliefiecarestrofdgi relinelicuvintere vers. fiecare vers'Ceobservali? alefiecdrui finale sunetele g.incercali sddistingeli

10. CeestePaiul? desdpun? baloane a obline pentru de paifolosim ii. C; f,el pai? cuvdntul micpentru b subfire'qi 12.Cereprezinta-cuvint!
14

;-l

Refinefi: Cuvintelecare denumescinsugiri aratifn cefel este un obiect. 13..Cdte insugiri poezie areTn cuvAntul pai?in dreptunghiul aldturatmarcali prin buline numirulacestorinsugiri. Cealteinsugiri mai poate aveacuvdntul pai? 14.Recitalistrofa int6i,renunfdnd la cuvintele-Tnsugiri. ce observali? Relinefi : c uvi nteI e-insugirtinrrum useleazd' textul. 15' Ascuftalilecturainvdldtorului gi relinelidin a doua strofda poezieialte obiecte insolite de cuvinte-insrigiri.

iDo nfinuf FneAlrATrc


:^

Refinefi: Expresiaartisticdreprezintiun cuvAnt sau un grupde cuvinte care Tnfrum useleazdtextul. ,mici bat6are colorate',?nce locse afli cuvintele ] in exqresia carearati ?nsugirifali de obiectul baloane? 2. Ce rolau aceste cuvinte? 3. Undese afli cuvAntul care aratdo insugire, fa{ade cuvAntul-obiect, in expresia,,al bastru I cef? 4. Incercali si inversali ordinea celordoudcuvinte. in caresitualie vd place maimult? Refinefi: Cuvintele. care aratd Tnsugiri pot sta inainte sau dupd un cuvAnt-obiect. Fiecarecuvdnt-obiect poate fi Tnsofit de unul sau mai multe cuvinte carearatdinsugiri. ln situalia in carecuv-Antul caredenumegte o insugirese afld i inainteacuvAntului-obiect, s sporegtevaloarea artistic5 a

textului.

in dreptunghiurile demaijos, prin simboturi, acete Tnsugiri ?:l"g=:11111 pot care fi desenate.

5. Aldturali.cuvinte caredenumesc insugiri urmdtoarelor cuvinte-obiecte: ceagcd, sdpun, baloane.Pozilionali c-uvintele-insugiri inainte gi dupi cuvantul obiect. Addugali unulsaumai'multe cuvinte-iniugiri.

intr-un gelestrului caiet speciat atclasei, cuajutorul ,8:.Yj:]lq:,q{"ltsul invd{itoarei sau a unuielevcaregtie "u"" .iup.grtante.dgs.9gi!.eh.sfenrl{e,ss[19pllLl;_.._.._ .._..:.._.._..i
15
.rt

propozilii cAtmaifrumoase cu expresiile alcdtuite Oevoii I flormgli

colegului carea creat-o. g?TgT"stq nu1e,lg. Acestlucruva

si scrie,celemaifrumoase expresii artisticealcdtuite de voi. Este bine si notafiin dreptulfiecdreiexpresii

o i

li-a l^

Daci vreti si aflati ce a vrut si transmiti poetul prin aceste I versuri,iniercali si rispundeli la intrebirile:

desipun? baloane copilul 1. Deceface pentru copil baloane 9imotan? aceste 2.e;ieprezinti 3.Decesenumegtepoezia,,Baloanecolorate"?
simultana): Temepentrua ll-aori de studiu (Activitate poezia, utilizdndca f .incercali sd recitali/ me-morati oratrecutd. voiin clasi Tn realizaide suportta6loul cutitlul o lucrare recitd, i. b"r"na!i, in timpce colegiivogtri de sdPun" gi baloanele ' ,,Motdnet Temepentrueleviitalentafi9i interesali:

ru
t- - - - l I I
I

Tn glas.a de talent,realiza$ timp 9i dispuneli 1. Dacdaveti 'un ,,Cdldtoria delen in care si Tnfaligali sau acasd baloanelor Pe cef'. i. Citi{i lauqiali) de acelagi autor: ,,Cordbioarele", . ntrebarea" drni cie",,,I ,,H

Mi l-____J

FEA DE EVALUARE

de careavelinevoieca s6 faceli toateobiectele l, cuprindeliintr-odiagramS de sdPun. baloane

in poezie' carese vorbegte despre animalul Colorali

z w

@@

l3

din poezie' fiecarepersonaj cdteo bulindpentru Desenati

w
O

t----

i rvl
I
L- - - - J

baloanede siPun' Desenati

16

l"r\y\tonulw'1. lectutra ,E ,'ftrrr, ascwlt i*rE nu 2t'lu Tn't* dacil


de m'fne. areate *r*orel, cu a'futorwldesenelor g'f frpo'f nec'lt

NESE!\*EE
de Doru Paraschiv

#=i
;:

gi porumbei: Desenez intAiun soare Desenez Unu,doi,trei, mare, Rotund, Albica neaua. galben Galben, ZbArrrl $i ... S-audus ... Dispare! S-audusgi ei! oare? Unde-i oare, Unde-s Sus pe cer, mei? Dragii cd doare soare' gtii? cum, nu Nu te preface! Au plecat lume Sd ducd-n Mesaj lmportant De pace.

l< l)oco.btulsr',

ore. procedAnd lafelcain celelalte necunoscute, cuvintele Explicali

a sepreface- aincercasd deao imaginefalsd; gtire, veste,comunicare; mesaj popoare, situalieincarenu existdrdzboiintre pace it"r" de bundinfelegereTntre
ele. 17

/1;
\t/

Raze desoare pentru elevii "u...ilt"*JEli atentit

c ine ne indea mnd .atGie

r-.

2. Cetrebuie si o"GH?

Unde seafld soarefe? o"[]ffi6#

sd ne jucdm pufinr (schema figurativd a textutui)

:: Tl'l:"i:':'o'

prinima gini sau desene : soare Ie,porumbeff t.Reprezentafi 9i " "i'u arizari untabrou alpoeziei prin asambrarea j':.:" acestor imagini. vom ^ afrarucruri gi noi vom exersa pentru.a reinferege maibine!
r' ' 'vYrt tt.

i, para y i[ -'.oil1, n,tra culta "iiii J-i tiv) ',o19rn.'";;;-r*,l.

ilfiT$il""*,if 3' ce cuvi nte-in.s. ai ii.ffi in?va ntuIui-o biect,,soare,, ? 4. Cdte cuvinte_inslgiii?1i'o"r"operft? 5' Reda{i prin desen, riterb iat'curoare-simbof aceste insugiri in interiorut imatiniiJitrr"t".
18

,"i;;.ilHillt#d;,:[,"inrrumuseleaza^po

- ednfinjf r-aeUlrATTf i prima poetul in strofi? De repetd se repetd ce acest 1. Carecuvdnt-insugire


cuvAnt? (rotund, gi celelalte insugiri alesoarelui carearatd mare). cuvinte 2. Repetali noiinpropozilii. aceste expresii Introduceli oblineli? Ce expresii cer gi porumbef.lncercali si le repetali. cuvintelor uneleinsugiri 3. Aldturali Ceobservali? unuicuv6nt saua unui se potoblineprinrepetarea artistice Relineli: Expresiile grupdecuvinte. sunt? CAliporumbei 4. Ce maideseneazdpoetul? porumbei de desenali corespunzdtoarenumirului cifra 5. Scrie porumbelul poarti imaginea din alituratd. pebiletul in cioc careTl Cu cine compari poetulculoareaalbd a 6. Ce culoareau porumbeii? porumbeilor? porumbelulgineaua? 7. Cetrisdturi comuniauceledoui obiecte: unuicuvAnt cu se potoblineprincompararea artistice Relineli: Uneleexpresii saugrupdecuvinte. altcuvAnt

l-gffS !\.;"ft/ i:cS.

Tnlocuiti Tncercalisd ultimul cuvAnt cu ica neaua" 8.in expresia ,,alb pe potrivit, expresii artistice care si le cAtmaimulte oblindnd unaltul introduceliinpropoziliicAtmaifrumoase.

(oral e sauprindesen) 9. Completali galbenca... soare

!
i
I

ca... rotund soare

ca... i ceralbastru Tncaietulspecialal claseicele mai frumoase ! t O. ruuuitatisi consemnati le-au colegilorcare creat. devoiginumele I alcdtuite artistice i expresii Si negindim binegisi rispundemcorect! )K" u-/ poezie? dinaceastd 1. Ceaufdcutporumbeii porumbelul alb? 2. Ce reprezinti poetulTntrebdrile dintext? 3.Cucescopvd adreseazd celmaimultdinaceastipoezie? 4. Cev-aimpresionat lume! dinTntreaga de pacecopiilor de maijos,un mesaj in ovalul 5. Transmiteli, ! dacdPoti (Desene azd sauscrie,
--5-

y !.t7

3. Dece se numegte poezia ,,pace,,?

1.Cedoreste poetulsd fiein intreaga fume? 2' cecuvinte 'porumbejra contribuL rv v'LrYCrr rtut paruftIbeila apdcii? conturarea conturarea "rai,iii" "i,"*ilr rrnai irv,o^;^. unei imaginr
Temepentrua fr-aord de studiu (Activitate simuftand): 1..Recita{i gimer utif izAnd

scrispo etu I aces teve ?JJ;t""fl1if',ii"ffiH rs uri,in tPff cer""

,"tzatde voi* J"!{ff_"ji?: in crasa, i; ;;"'i[#r ifl :g g:.y?i ,;?=la{i, in timp cecofegii

casuport tabtoul

rvogtrirecitd, o fucrare cu tiilul

IH

Temepentruefeviitalentafi gi interesati:

iunsoareyese/saufnsf *: ; j33"nj5g-"":u,,9:::lif o:,:: ,care u,ll, ;;;b ;;;:::,';"i3: !9 i,ghiceste,aptauzepri^ii["");;#l;ZrZTf&Zi:? ,':::1,,!:s:fj1,i:-1",i?:.13'!l'",,"iu,to


i__,_,_j

iM I

f----r

=, . DE EVALUARE Ft$A

@ @ @@@ f incercuifi
beilor. soarefui.

l' cuprindeliintr-odiagramd numdruf de porumbei corespunzdtorpoeziei. obiectuf care aratdcu ce este comptratd cufoarea afbda porum-

Aa A gW W f' coforafi atdtea pdtrate inc6t sdardtalide


r
T
e Desena{i soarete.

c6te orFse repetd ffirgir" garben a

T I I I I
L

20

9ln'fan dacillrr| nu gt'fu sE,'ftrsr, lurtrrffi. ^"itt Jlpoi


t1 -l

, t 4 | 4 ' pouestesc cu aiwtoruldesenelor create de yn'lne.

CE ESTE O POVESTE?
de Dorina Rddulescu

Afostodat5... Eugen a deschis ochii mari. ochiiluimarigialbagtri. Pentru o poveste ldsaoricejoacdgi chiar-creioanele colorate cu carevopsea capragi iezii, gi cdnile, florile cdsute cu acoperigul rogu gicu geamuriverzi.

A fost odatdun printcarelieia iI n so a r e . . . -in soare? s-amiratbdiatul. - Se poate,cAnde poveste.in povegti yrlrvegu Drr poateuilue. se pLJdtg orice.LJaGa Dacd vrel, vrei,in lfl ,__ foFk povestecaii mdndncd jdratic,apelet.-6'i. c6ntd, motanulse incal{d gi flori vorbesc... - Atuncipovestea e o minciu nd? Se Tntristd bdiatul. - Nu,nu-iminciund. Povestea esteun vis.Agacumai visattu cd zburai pe aripileunuiporumbel. Povestea esteun vis pe care-lvisezi candnu dormi.$i in vis,gi Tnpoveste se poateorigice, chiarce nu-i adevdrat.

l<uo"gtbqJsr:
poveste vis

Explicati cuvintele necunoscute cuajutorul dic[ionarului.

textin prozdincarese prezintd intdmplari fantastice aleunorpersonaje imaginare in luptd personajele cu negative giin careelementele pozitive inving;basm; inldnfuire deimagini gideidei care.apare in mintea omului, in somn. 21

r-_

O povestea ? Darvisuf ? ?^$t4i Iu. ue 9e.e.st9 ret

uafatulul ( i{ffiif,re 8.Unde triiaacet prinf?

9??3*i1,l'"'"^:t':,::iiiq$;"j?tM.ititz\ cine eriuo'ul-;;A;Jil:":#J':J?**:''[," , _

acoperigulcasetorgipEntrl i"r".tr"?<-

bdiatuf?Cedesenaeli I 5.Ce culorifofosea Eugen p"nt,

M (@H) I 9y cecuvinte incepe o poveste? ascuttd povestea yrl: ql'rvdr autoarei? er !' 3. Rg.^^,1: De undene ddm ,""r5;;E;"" are ! C;"rt" pi"*updrimai - -

intrebiri curispunsuri orafe desenate 9i...

'

sqr\,cilsd

vota Sa l-O SpUni

si i-o spund

:J"ffj:xit,.x;lili:;;trT*E,;,;,f,::,,::t1sJi"'rdtor ineliace
si nejucdmpufinl (schema figurativd a textutui)

defapte. sepotint6mpf a in poveste?

Vom i# "S"Y,F,:r',YrT^f,f,:,*I i
i +' ? Inrearrtate lere? : aggste obiecte pot-face aceste acfiuni? 5. f Cinepoate faceaceste actiuni? I
specific u^".!?

p n n I u, -' -'=''va' cire' F;iiil;f{i?area,creioanei"-i6rorrr"l'r"rl,prinlur, g: .._.. _ .._.. L?.r!T! !! ! :_ r r _ !._ r _ .._.. _ .: !_

* sefectafi dintext cuvintere carg p-oj fi reprezentate prin imagini. * Atcdtuili untablou ."i" ,rrrijtilr"re eremente: "a-.-rprinoa

urmdtoarefe expresii: ,,apete c6ntd,,, ,,motanr!.s" ir"rlpl,, eiI i,il;:"';:;::i;e face motanut?ce fac ( ftorite? I ? g":y,lt F:f:^:rytig: Dar ;"i;;;;;'nJir# "snte

Expresiife lRefinefi: artistic: .:. pot_ oblinegi prinatribuirea


Exersafigi voi!

,.vvuyc.rt.a.sare, neiuventdtoire,tUCfUfilOf , liiitptoi'. Iucntrirorr:::,i fenOmenelOf natUfii. SaU i

unor actiunii
i

(:::?::H., specific uma:e cuvinteror-obiect demaijos: i ^,::: )!


; caii

I I
:

rru i rrIroase m Sotf o a s p,"", e :git:?,:P expres' i i i fi j Lrr_.rrrr-"=-.L".is.ygt.p,3.'lg.glg.gg.ggll9rc"r" l"_"u creat "x _ _.._..
z1 -. _ r. _ , . _ r, _ . . _ . . _ . . _ . . _..-.!

i.;;f*:i:lf :^":,11311,t;;r6in.,?,{ii"ai,"i;;,;;;; s e m n a ii' *i i,i5i"'" 1 i# I:l 5H'31i]

-f

^ I.
t lr-e

l-

)Si-

Si ne gAndim binegisi rdspundem corect!

1.Dece,in realitate, prinlul nupoatetriiinsoare? jdratic? pot 2. Dece caiinu mAnca 3. Dece autoarea spun e ce ,,apele gi,,florile cdntd" vorbesc,,? 4. Cuce altcuvAnt se poate inlocui poveste? cuvAntul 5. Dece vd placpovegtile? Veli cunoagtemotivul pentru care autoareaa scris acest text, l[;zl l-| rispunzAndla intrebirile: 1. Ceestepovestea pentru autoare? 2. De ce aseamdnd povestea autoarea cu un vis? Temepentrua ll-aori de studiu(Activitate simultani): 1. Povestili textul, transformdnd povestire. dialogul Tn 2. Desenali, in timpcecolegiivogtri povestesc, unadin temefe:palatulprinlului din soare; prinlul din soare.

il

plangd 1._Desenalio cu titlul,,impdrdlia Soareluf'. 2. Prezentali citeva asemdndri gideosebiri dintrepoveste givis. 3 Citili(audiali) de aceeagi autoare: i fdrd genligi fdrd chipiu", ,,Pogfag crdiesef',,,Cutia de ceaf'. ,,Taina
rI I I M tl
L----J

x "6

Temepentrueleviitalentafigi interesali:

FI$A DE EVALUARE

de bdiat.

portretul Desenali lui Eugen.

23

E-....-'

'-

I_ rblfl -

YJ,NUJYIINV^ J

-rrtl

9ln'la,r dac|?*rEnu gt'fu tE ,'fttsr, ascult lectura i*uhlitorulw'f .


Apo'f pouestesc cr,r alutorul desenelor create d"e nt'fne.

POVESTEA LUI MOS-CRACIUN


de Cornel Cazan

C6ndva, demult, la marginea unuiorag, trdia un megterbdtrAncare fdceajucdrii.in Ajunul plecaprinoragsd-gi jucdriile. Crdciunului vdndd Pdnd intr-un anTn care. .. Megterulvdnduse toate jucdriile gi se intorcea sprecasd.La marginea oragului s-aoprit peo fereastrd. sd priveascd

Treicopii visau cuglastare: - Dacd am aveaun soldd{el de plumb, numai unul, ne-arfi de ajuns. gtiacd nu i-amairdmas Bdtrdnul nicio jucdrie. Darce minune! Tocmai un soldd[el de plumb rdsdrise, nu se gtiede unde, in fundul sacului. dorinfa celortrei frafisdrmani s-aindeplinit. $i, astfel, lar dupd numelesdrbdtorii, copiii i-au pus numeleMog giagaa rdmas pAnd Crdciun astdzi. De aceea,in zileleacesteisfintesdrbdtori nu trebuiesd-i peceisdrmani. uitdm

*< tro cgtbqlglr:


megter plumb

Explicati I cuvintelelor sensu necu noscute dictionarului. cuajutorul

persoand carearegipracticd o meserie; gi greu, metal moale deculoare cenugie-albdstruie.

l*frt
/@@\

intrebdrigiexercifiipentrueleviiatenfi:

text? acest Tn vorba cineeste 1. Despre fml dintext? petrece acliunea SW 2.Citndse megterul? trdia 3.Unde el? 4.Ceconfecliona

coPiii? 9.Ce-gidoreau s-aint6mPlat? 10.Ceminune a textului) figurativd Si ne jucim pufin! (Schema apariliei sub forma unui tablou momentul Reprezentafi sdraci. copiilor lafereastra megterului sd le asamblali? pecare trebuie care suntelementele Exersaligivoi! adecvatd. intonalia dintextfolosind dialogul 1. Exprimali povestire. Tn dialogul 2.Transformali cuvintele: casenspentru asemdndtoare cuvinte 3.Gasili s'aindeplinit' sdracd,glas,rdsdrise, Ld priveascd, cuvintele: cusensopuspentru cuvinte 4. Gasili Ia margine,hdtr6n, sdvflndd, sdracd. gidesparlili-le in silabe: de maijos cuvintele cu atenlie 5. Pronun!a!i ut, sold dlet, m egter i ucdrii Ie, tocmai, indepl i n it' careapa(insolddlelului. elemente unele 6. Gesiil td sabiea soldd,telului; - aceas Exempiu: - sabiasolddlelului; de plu^?.'.'cualtecuvinte ptumb din expresia ,,s9pe.!91 cuvdntul 7. inlocuili dupd oblinute expresiile de voi. Modificafi metalecunoscute caredenumesc plumhuriu. de plumh' soldd,tel soldalet modelul: deosebitd. artistici careauo valoare profozilii cuexpresiile 8,Alcdtuili
a )-?2 *K
Y | t?7 -) vv \ ,

corect! Si ne gindim binegisd rdspundem

megterului? Tn sacul de plumb solddlelului aparilia explicali 1. C-um de Mog-Crdciun? numele 2.Decei s-apusmegterului esteMog-Crdciun? 3. Cine 2:S

Z-

lE?l

Intenfia cu careautorufa scris svvG"'.cr aceastd poveste P(,vest o aftati raspunzdnd la intrebdrife: j-

1' Decetextur s-aintiturat,,poves tea tui Mog-crdciun,? 2' ce a dorit autoruf saexrjiimein uttimul alNla-t altextutui prescurtat?
Temepentrua t-a ord de studiu (Activitate simuftanS):

1' Povesti{i, forosind cuvintere voastre, textuf prescurtat.

a#";;:.a{i,

in timp ." ,J"-g,i vostri pou"j".c,una

a) portretu.llui Mog_Crdciun; b) un solddletde'ptumO.

E 6-

i.y.i

fuxturin iniiug,r". 3' Descrie{i-r peMo9-cra"irii, i-9" vi-r imaginativoi. "ur

Temepentrueteviitalentati 9i interesati : 1' Desenati o pfangd cutitu|,,in,tara tui Mog-crdciun,. 2.Cititi gipovestili

FI$ADE EVALUARE

Desenafijuciria pe careali dorisi o primi{i de crdciun.

26

D\tAf,UAISI: SE}'ESTT3NT.N I
1' Arcdtu(i cat mai murte propozifii cu ajutorur imaginiiafdturate. ) propozili iteprinintroducerea unor " !.1-riy:et?t1 expresiiartistice. b) Incercati s3.orgonafi aceste propozilii incdtsd formeze untextscurt.
^ _c)Daliuntitluadecvattextuluicreatdevoi.

* ,{i;:,"'

' "r'?):

d e os e b itca re aufost ro ' timpul stcreate cre orelor a i:ffi te in in de ffi :i: :':;:T?:I l':T l::^ : :,:?r11",. curs, pt""* p,"opoiitiit" si 'speciai fin""=o"ntffi;L"?:
3' Exprimali-vd pdrearea in regdturd cu afegerire ficute. 4.Anariza(icreatjiteartisiico-p-f

(Apela{i la caietul ai ctasei';il; ;;;it'llilXrnate de cdtre unelev;il stie sd s"ri" mai rrumo"." expresii $::i:?:;:l)'" arristice ""1"

astic;;r"-;;i#i;. 5' Participafi radisculii c, pa'lnsropinii personare. 6' organ izari oexpozilie cl iucrarire cere maiieusite.

i.y.i
l'

Fi$A DE EVALUARE

t" obiecte aparlin omufui de z^pad5? incercuiti-re!

obiectur I colorali carese afrd in apropierea omurui Je zapaoa.

@ {--ft

obiectuf carereprezinti un simbot pentru iarnd. 'n"o:Jyra{i

+@Wr&
I I I I

-- -- -l

lr ll/t rut

#W w
e
27

r A

Desenafi un om de zdpadd.

N STATST t pot sl ra
t SA

fa?

c'ttesc ilngwr! Qe arr^ uo'f str\du'f ^E deu'fn un bun dt'ftor,,tr'ltotun po, est'ftor . {

oM $r AvroN
Atrecut unavion , Fdrdfum, numai unzvon. Noicutoliil-amprivit, Pdnd-n zdri l-amurmdrit. spus aga, o clipd: $i ne-am i-apusluiaripd? ,,Cine nori, $i cineil poartd-n Printre printre stele, sori?"

de $tefan Popescu

l< rro cqbqlan:


avton zvon in zdri

Explica{i cuvintele necunoscute oin te@ intrebdrilor puse deinvildtor qiimaginilol acolo unde eiteposibil,

aparat cuajutorul cdruia omulse poate deplasa in aer; sunet produs depdrtat, detrecerea avionului: in departdri.

Exerciliigi

intrebiri pentr".

."-:A:'*,llJlJ, g ",,"*r i i c'tt*33,[3:""7


28

-t

r3.CAteversurisuntintr-ostrofi? 4. Despre ce se vorbegte poezie? Tn aceastd 5. Caresuntpersonajele prezente poezie? Tn 6. Ceinlelegeli princuvdntul noi? 7. cate persone pentru suntnecesare a putea spune cuvintulnoi? Si ne jucim pufin! (Schema figurativd a textului) fiecare strofi cuvintele carepotfi reprezentate prin ::. selectalidin rmSgrnr. .1.lmbogdlili tabloulcreatde voi prin atagarea unorjetoanecare

collil..semnele depunctualie pentru dinpoezie, cdacestea vi vorajuta Tn actul precitdrii, laexprim area intonaliei.
Exersatigivoi! poezia, 1.Citili respectAnd pauze: urmitoarele punct , doud puncte,semnulintrehdrii numirdm?ngdndp6ni la a) pentru doi; b) pentru virguld numdrdm gAnd pAni la unu. Tn 2. Privilicu atenlieimaginile undeeste?nfd{igat avionul pa(ile 9i descoperili componente aleacestuia. Exemplu- aripile avionului. 3. Gasilicdt maimulte insugiri carese potrivesc cuvAntului avion, insugiri care si arate forma, culoarea, mirimeaetc. Exemplu- avionmare.

,
'
I

avton:

t -..-.r-r

f,pLrefrTrr FneuLTnTrpt
--A -^-:^:-^-' --" -" -" -" 1

4. Formaliprin diferiteprocedee ( adiugare de insugiriinainte9i dupdI 'la cuvAntul-obiect, repetare,comparare)expresii artistice, pornindde i cuvintele'. avion, soare,nori, sfele. Ca sd nuvi se pardgreu, ascultali explicaliile datedeinvSldtor gifiliatenlila exemplele datedeacesta. propozilii 5. Nu uitalisd formulali cAtmaifrumoase cu expresiile artistice nou oblinute. 6. Notaliin caietul clasei celemaireugite expresii artistice creategiautorii lor. pe rAnd, 7. Recitali, fiecarestrofda poeziei. incercali sd disting-e1i caresunt acele sunete finale caredaumuzicalitate versurilor. gi perechi 8.Gdsili voi decuvinte caresetermind cuaceleagi sunete. rll.r-)gSi ne gindim binegisi rdspundem corect! r !..7 \ u-1.Cinei-apusaripi avionului? 2. Cineil poartd ?nnoriprintre stele,printre sori?
I ^ i-s

29

. Intenfiac.ucarepoetula scris aceasti poezieo aftafirispunzdnd la intrebirile: 1.Dece poezia se numegte,,Om 9iavion"? 2. Dece copiii au urmdrit avionul in zare? 3. cu cescopfolosegte propozilii autorul interogative Tnpoezie? Temepentrua ll-aord de studiu(Activitate simultani): 1.Recitaligi poezia, memorali folosindu-vd detabloul creat d9vgi,la. carealiatagat de punctua{ie. 9isemnele 2. Realizati, Tn timpce colegii vogtri recitd, unasauambele temeplastice de maijos: a) ,,Zborul avioanelorpe cel'; jetoanecare reprezintd b) colorali avionul, peo plangicufondalbastru. sfelelegiapoilipili-le Temepentrueleviitalentafigi interesali:

1.Desenali o plangicutitlul,,Un avion din viitof' . prelungili 2. Incercalisa poezia princrearea a doui versuri caresdconlind rdspunsul laceledoud intrebdri. 3. Citili(audiali) de acelagi autor: e rdu gi ce e bine?,', ,,Ce pitic cdt un ibric" . ,,Un , ,,Somn"
I I I ll

H ,6

r - ----1

M!

FI$A DE EVALUARE

L- - - - J

l,,incercuili obiectul desprecarese vorbegte in poezie.

printre f, Colorali obiectele care zboard avionul.

l, Cinei-apusavionului arip5?
----1

d" x

Mi
L ---J

Desenali un avion.

30

GRAIDINA ITIN CAP


de ConstanlaBuzea

Bunicul lucreazdin gradind. Sap5, grebleazd, fbce gropite in pim6ntul frumos gi proaspet$i pune mirositor rdsaduri de flori. loana igicautd giea uneltele de grddind. Cand se facepreacald,loana incepe sd se plictiseascd detreabd, nu gtie cum se facd si plece la joac5.Nu vrea nicisd lucreze, dar nicin-arvreaca bunicul sd creaddcd ei i s-a fdcut lene. incepe s5-gi pund pdm6-nt Tn cap. Bunicul o vedegi ii spune si nu-gi pdmant toarne in cap, cd se murddregte. Nu-i nimic, rdspunde linigtitd fetila.

- ?"qgi{itorni pdmdnt in cap, o sd-!i creascd acolo o grddind. -Da?l se mird fermecatd loana. Peieuvreau s5-mi creasci in grddini capo cuflori.

l< rro"obqlorr:
rdsad a rdscoli
' lrr

Explica{i cuvintele procedand necunoscute, lafelcain celelalte ore.

- plantd (crescutd tdndrd dinsdmdn(d in serdsaur6sadnild); - a facedezordine pecineva cdutand sauceva, a cerceta cu de-amdnuntut:a scotoci.

Intrebirigi exercifiipentrueleviiatenfi:
I lrvtn I

lineate. prin desen locul, timpul

1. citili textulcu intonalie. Delimitali tiilul,autorut gi numirulde ajele dintext.

3. Explicali cuvintele necunoscute. 4. Unde gicAnd petrece se acfiunea? Care personajele sunt prezbnte in text? !. 6. Cefacebunicul? 7. Ce uneltecredelicdfolosegte el? 8. Cefacefetilala inceput? cu fehfac6ndcdtdura cregte? .? 9" se int6niptd .' 10.Ceii spune bunicul? 11 . Ce dorinli aveafetila? si ne jueim pufin! (schemafigurativd a texturuf

tablou dupd confinutul textuluireprezentdnd: ,Realizafi -ul_ bunicut sf feti{a, unerte're fotdsib de o,inii,- griiii"t", rdsadurile.
f.a

1. corectali-vd dic!i3,pron_un,tAnd cu aten{ie cuvintele:grebld, Iopatd, gr!": l.ar!e!, rdscoleg te, iinigtitd, fermecatd. 2-c;.eutali c6tmaimulte elemente care apa(ingrSdinii: v Elemplu:florialegrddinii,florile gradinii. 3' Gisili cuvintecu inlelesaseirenetor pentru cuvintele : cazma,bunic, I rdscolegfe.
a. Gisificuvinte cu?nleles opuspentru cuvintele: cald, Iene,se murddregfe. 5' Cititi in doi dialogul dintext.Schimbati pe rdndrolurile. Transformali dialogul povestire. Tn 6- Selectali dinfragmentul de maijoscuvintele caresporesc frumuselea textului gi neimpresio neazdin moddeosebit: grebleazd, "Sapd, !-ac9eronile in pdmdntulfrumos mirositorgi proaspdt gi pu ne rdsadu ri de flori ;" a) lntegrqliexpresia in altepropozilii. conlinutul expresiei pitnadiugarea unor cuvinte noi. ?).!f oogelifi 7.AlSturali insugiri obignuite cuvintelor:
grddind

,-G *Si
tcl c

Exersafigivoi!

--49

bunic
E^1r/x Ja lilX r vat ac, l - . . - ..I """"' :

8. UtilizAnd cuvintelede maisus,creali expresiiartistice p6n urmitoarele procedee'. + insr.rgirii (Exemplu: grddind mare, mare); ?) prinrepetarea b) princomparare: (Exemplu : teti{d {rumoasd ca o z6ndi.' g uita{i sd formulali cu noile expre'sii propozilii cAtmaifrumoase gi sd le .Ny notali?n caiet.

eonTrnur FneuLrnTrT
r^ A tr /rl TTon T T/-tJ rt ^ t^T T ^-

- ..::ffi

sd negandimbinegisd rispundemcorect! t#p ,/llx deflori? in capo grddind dea-icregte ly Tgi dorinla exprimd 1. Dece loana gielo fetilei? minciund i-aspus bunicul 2.Dece loanei? comportarea avelidespre 3. Cepdrere

lE71 | -\

a creatpentruvoi aceasti Aflali intenliacu careautoarea povestire, intrebdri: la urmdtoarele rispunzdnd

din cap"? azd,,Grddina se intitule 1. Dece povestirea povestire? in aceastd caresevorbegte 2. Cineestefetiladespre simultand): Temepentrua ll-aori de studiu(Activitate clasd. realizatin utilizdnd ca suporttabloul 1.Povestilitextul, una sau in timp ce colegiivogtripovestesc, 2. Desenafi, demaijos: teme ambele a) florile plantate de hunic; b) uneltelebunicului.

bunicului dupdce cum va ardtagrddina 1.lmaginali-va florifevor inflori gi realizalio plangdcu titlul ,,Grddina buniculuf'. A mare cu pdldrie",,,Ghicitoare", autoare:,,Un de aceeagi 2. Cititi(audiali) . ,,$oricella ora zece"
r-----1

H ,6

Temepentrueleviitalentaligi interesafi:

i ltl i

ngA DEEVALUARE

!_ ____l suntprezente in povestire. cdtepersonaje l, Colorali tot atdteapdtrate pdtratul rdspunsul corect. careindicd l, Marcali a) Fetila igi toarndin cap: pamdntl; floril; apdI; b) Ea era in grddindcu: bunicull; tata mamal; I; se petrecein: c) Acliuneapovestirii pe cdmpl ; gradind in orag E; [ . pentru cuvdntul: insugiri l, Scrieli . pdmflnt g Desenalifloareapreferatd.

TITTT

r-----1

33

IT

DUMBRAVA MINUNATA
de Mihail Sadoveanu

DuduiaLizucaplinuiegteo expediti indrizneate Patrocle eraun boldei rogcat, cu picioarele gi strdmbe scurte gi cu capul mare. intreochiiomehegti, sprancenali negru, aveaad6nci cretu ri perpend icularegianii ii Tncdru peri n(iserd I dinJu ruI botu Iui. fndatd ce vdzu surdsul duduiiLizuca, se apropiegi incepu a-i linge mdna,plind incd de Serbet de portocale. M-au bdtut gi ieri,oftd Lizuca;m-au bdtutgi azi; md bat Tn fiecare zi .., Patrocle o infelese,catotdeauna. - Patrocle, vorbi ea,eu nu maistauaici.Mdducla bunicii mei. - Hai!rdspunse cdfelul. iegird pe portifd, amdndoi pornind $i pe-un gi drum plin lung de peripelii.

tl

l<uo"glbqlst:
expedilie

Explicati cuvintele proceddnd necunoscute, lafelcain celelalte ore.

- caldtorie (gianevoioasd) lungd fdcutd de ungruporgan izatinregiuni indepdrtate, gtiinlifice cuscopuri saucomerciale; indrazne,t - carenusetemedegreutdfigide pericole; curajos, cutezdtor; - cdine boldei detaliemicd, cu picioare scurte; - cusprdncene sprdncenat marigidese; aincdrunti - (despre pdr)a incepe sdalbeascd; a deveni cdrunt. t? t

de nctualie. 2. Delimitalititlul, autorul, capitolulgi numdrul dealineate. 3. Dirijali de invdfdtor, formulali singuridiverse pentru intrebdri a infelege mai bine con{inutultextului. Numi{i uncoreg care sd rdspundd! 4. lmpreund cu colegulde bancd,citili propoziliile cu dialog.Fili atenlila intonatie!

w 1. cititi textul,rostind clar fiecare cuvdnt, astfelTncdt si se audd toate sunetele. Respirali numaiin apropierea semnelor pu

/xt*(\

intrebdri gi exercifiipentrueleviiatenti:

5.R

person n desen locul, timpulgi

dintext.

$aiha11'um!
lmpreuni cu Lizucagi Patrocle vom descoperialte lucruri minunate

despretextulliterar.
figurativd Si ne jucim pufin! (Schema a textuluf) * Extrageli prinimagini. dintextcuvintele carese potreprezenta * Afcdtuiliun tablou care si cuprindd fetifa, cdlelul, portifa, drumul. Vom afla lucruri noi! (Familianzare cu descrierea- continut , facultativ) 1.CineeraPatrocle? 2. Ce culoare avea? picioarele Darcapul? 3.Cumerau cilelului? Darmustdtile? 4. Cumerauochii? propoziliile intdlige azlpe Patrocle. atenlie careTl 5. Cititicu pecareautorul Tnfilig area aminunfitd o facecdtelului? 6.Lacefolosegte

FneuLrnTrv eonTrnur
aminunlitda unuiobiectse numegte Relinefi: Prezentarea descriere.Potfi descrisefiinfe, lucruri saufenomene alenaturii.
(r.
Rlz{. t -a I v^N. \(9' _A.t'
-

\ /

Exersafigivoi!

peLizuca, folosindu-vd de imaginea dinmanual. 1. Descrieli-o propoziliile dialogate. 2. Recitili Lizuca? 3. Cu cinevorbegte aceastd CuiTieste specificd acliune? realitate? 4. Ciinii potvorbiTn ii esteatribuitiluiPatrocle? 5. Cefelde acliune spunecd estebdtut5. Ce cuvinte se repeti?De in carefeti{a 6. Citilipropozilia ce?
L

BA

35

b''''';lllllllllli-llll-l-

PLOUACUGALEATA
deConstanlaBuzea

cu gdleata' Ploud in casdpentrucdafardploud. Stdm marede tot?$i o gdleata Arecineva galeata? - cum ploud'cu ceface? aPa, cdndsetermind le-a se bucurdcand pfoua.El zice cd florilepe Qare Bunicul dacdploud' mairepede or sd se prindd grddind Tn rasddit se mird loana.Fug unqg dyne alteleprin ie prind? Ftorite Darde ce nu Plou5' gi se prinbtMd ducsd mduitpe geam. grddina ninge? -la iarnd. O sd ningd

*(rro"obg'l3tt:
a rdsddi a (se) prinde

ore. lafelcain celelalte procedind necunoscute, cuvintele Explicali

in parcetc; dinserdin c6mp' tanird (rdsad) o plantd a transplanta a cregte' transplantare, dupd a sedezvolta 37

I.'.....-

I_

\W"
,'fS\

Si ne g6ndimbinegisi rdspundem corect!

qy 1.Cucinese sfituiegte Lizuca in permanenti? I patiocle? 2. Dece credeli cd se sfdtuia numai cu Pdtrundeli in tainele scrisului sadovenian rdspunzdnd intrebirile: 1. De ce se numegtecapitolul,,DuduiaLizuca pldnuiegte indrdzneald"? 2. Decedorea sd ajungd fetilala bunicii ei? 3. Cumaprecialifapta fdcutd deea? Temepentrua ll-aori de studiu(Activitate simultani): 1..Povestili fragmentul dinmanual, pe bazatabloului creat d vot.

povestesc, vogtri ? ?":qla{i, in timpce colegii ,, duduiiLizuca".

l
f-

,6

Temepentrueleviitalentaligi interesafi: 1. Desenali o plangd cutiilul,,Cas a bunicilof,. 2. citili (audiali) acasdgi artefragmente din povestire mbravamin unatd",de ,,Du Mihail Sadoveanu.

----'l

I I I

tl
L- - - - J

Mi

F$A DE EVALUARE

patrdlelele 1,, Colorali careindici personajele caredialoghe azdin text. Lizucal ; bunical; bunicull; calJtul[. l, Completali propoziliile: Lizucadoreasdplecela .... Eaerabdtutd de ... Prietenul celmaibunal fetileiera.. f, De ce doreaLizuca sd plecede acasi?
1-- - - - ' l

O
L- - - - J

pe Patrocle. Desenali-l

36

-..{

ffi
o

intrebiri gi exerciliipentrueleviiatenli:

dealineal?,?il':l?-g.yl numdrul autorul, 1. Delimitalititlul,


Dada*i n ri n d r rqcn

loc rt l

dintext.

Locul

Timpul

Personajele

in casdfetilacu bunicul? 3. Dece stdteau 4. Ceeste Ploaia? s.o"'p'"cea|tfenomena|naturiivorbegtefetifa? Sdnejucdmpufin!(Schemafigurativdatextului) prinimagini' carese potreplezenta dintextcuvintele Selectali dlr fetifa,bunicul, fereastra' caresd cuprin At.atuiliun tuOtou florile, Ploaia. vom aflalucrurinoi! (cuvintecu maimultesensur) 1. CatdetarePloui? 2.Careestesensu|obignuita|cuvdntu|uigdleatd? text? 3. CesensarecuvAntulTn ploud? buniculcAnd 4. Deceestebucuros 5.Careestesensu|obignuita|cuvinte|orseprin{? se prind aici? 6. Cesensau cuvintele

Relineli:
Exersafigivoi!

dicJionar! \6S seprnfl cdutaliin maiaucuvintele sensuri 1. ce alte ale diferite sensurile din caresd reiasd cat mai mult" propo=ilii 2. Alcdtuiti
se Prind. cuvintelor

, a tr6 'L -i r'-f


Y t ?7

)ry-

ua ne gindim binegisi rispundemcorect!


\

apaniciodatd? ce nusetermind 1. D-e plante? pentru 2,Deceesteapanecesard 3. Dece nuningeafard? intrebdri?' 4. Dece punefetilaatdtea
38

uv

'

rispunz6ndla intrebirile: autoarei, Aflafi gAndurile in natur6? carese petrec fetilafenomenele 1. Dece nuinlelege lucruri? 2. Undese inva!5aceste cu gdleata"? textul 3. Dece se numegte ,,Ploud 4. Cineestefetiladinpovestire? simultand): Temepentrua ll-aori de studiu (Activitate pe bazatabloului dinmanual creat de 1.Povestilifragmentul voiTn clasd. in timp ce colegiivogtripovestesc, 2. Desenali, ,,Un cer innorat'. pdrereain legdturi cu lucrdrileplastice 3. Exprimali-vd de colegi. executate

cu titlul,,Uncol! de naturd in timpul o plang5 1. Desenali ploif'. cu mustald", 2. Citilide aceeagiautoare: ,,Deunde ,,Rafd . Ia.masd" vineprimdvara",,,Poftili

.6

Temepentrueleviitalentafigi interesafi:

F$A DE EVALUARE

obiectulcare aratdci ploui foartetare. l.,Colorali

propozifiile: l, Completali Ploaiaesfebundpentru Candploud,florile Buniculesfe....

. rePede. ploud. ..... cdnd

se prind'. l. Marca[iinlelesulcorectal expresiei "florile . b) dezvoltd dupi altele unele a) aleargd ; ) se dez
t- -I I I I
L-

--1

i florite din grWina feti,tei. O Desena!

39

-,-,,2--

INIMOASA TINA
de K. Miiller

Vinev6ntul, umple zarea, Sparge norul cusuflarea. Ploaia-nv5luie grddina. - Nu-i nimica! spune Tina. Fuge vesefd priniarbd. VineMah cu pasmoale: - Haide, ia-md cu matale!

Desfdcd ndumbieta-nffie,

Pldnse Culu@bjld:

-Vreau la poartS, fie-fimild! Vinegi-un cocog voinic: - Vingieu,mi-etarefrig! giunbebelug: Vine - N-ave{i locAipentr-un pugti? Li-iumbrela casdnoud Doarpisicii ploud... coada-i

l< rro" qbqJgtr z


zare a invdlui

Explicali cuvintele necunoscute, procedand lafelcain celelalte ore,

- 1.linia unde nisepare cdcerulse unegte cupdmdntul; pdndunde - 2. limita ajungevederea noistrd.' acopericu unvdl;-a (se)inveli; a(se) infdgura; (fig.)a , 1.a (se_) cuprinde din toatepar{ile;a impresura, a ndpddi;a cuprinde cevacu privire-ai; - 2. a inconjura; a incercui o unitate inamicd.

intrebiri gi exerciliipentrueleviiatenti:

2. Eviden{ia{i titlul, autorul, dialogul. Despre 3. cefenomen al naturii estevorbain aceastd poezie? 4. Unde gi se afldTina prieteniiei? propoziliidin 5.Afcdtuili caresi reiasd sensurile diferite alecuvdntuluia invdtui.

lafi-vdritm uI resp iraliei. !e1tqlctu gfie. Reg

1. Citilipoezia cu intonatie, respectdnd pauzele i mpuse de semnele

4A

intAmPlarea? se desfdgoari -jersonalere 6. CAnd in care participdra acliune?Desenali-le 7. care ,rni poezie! lorTn apariliei fnordinea demaijos, dreptunghiurile

din cuvintele-obiect L GruPali scrise: ale naturiii Fenomene

sau cuvinte esene-simbol

ialft v@incercali

pescurt sd povestili

continutuIacesteia,transformSnddiaIoguIinpovestire. a Poeziei: oschemd 10.Realizati a) l parte


Semnele Ploii

. vdntul

PloI b)a ll-aParte Declangarea . ploaia . Tina inviluie desface.

prinimagini' potfi reprezentate care dintextcuvintele * selectali elemente: ofo A"atuiii ,n-i"nlou caresi cuprindiurmitoarele cocogul, Culu-llrechild, Maga, nirii,-i,to"ia, Tina, zarea, v1ntul,
bebelugul.
41

l-r.-.r_rr_rt_i

._.r_.r_.i_tr_.r_r._.._.._rr_

! n,
f N f \ ' /7

iffi#m

I sensut_ obignuit af cuvintetor umpte,sparge,invdtuie.Ce sens ! il;,t^:=1a{i cuvinte poezie? in i:r_".g..te I = z. trxpucafi sensul expresiilor:
,,vdntulumple zarea* vdntuf ...,,spargle noru\,, ,,ploaia-nvdluie"

! afla ^^l l lucruri ^ - ..- , noil (cuvinte cusens neobignuit;famiriarizare cu ! a { lq lt t-.-

r'-..-r.-.. eonTlnure-AeilrACrc
*v a L L Y

Exersafigivoi! cuvinte-obiect insugiri obignuitegi

Si ne gdndimbinegisi rispundem corect!

42

i|L--

Rispundeli la intrebirile de mai jos pentrua afla gindurile poetului:

Tina"? se numeqle,,lnimoasa 1. Dece poezia suntpusesdvorbeascS? dinpoezie necuvdnfetoare Z.Oe"" iiin1"t"

K)fTTdq

simultand): (Activitate ori destudiu pentru a u-a Jeme

W 1 . i n c ercat is5 recita!i/me mor at ipoez iaut i|iz 6ndc as upor t i subumbrelaTinet'' t" iaaposfbsc

iG.'tr't'ts*:l.r$i'ffi?'[:ni.l-r1os{irecitd,,,Animalelecar ( u d#
[m

u!
-

"6
-

Temepentrueleviitalentaligiinteresafi:

tlttfi\l/l{/\P
I
I

. rinet' titlul,,Ploaiain cu sridina optaned l,' Reatizali fetilei infdligarea voastre,


cuvintele I z.iii=ie"t'a1i,'totoiind
dinmanual' imaginea dupd

i-I
I

I r -- ---

i liM I l_____l
I
|

dinpoezie' personaj fiecare pentru un pdtrat cAte I, Cotorali I I

r -1 '-'

tl

tl

[l

tl

in careindiciordinea numirul in cdsuld, personaj, fiecirui I ,rn"ti in dreptul subumbreld' vinesd se addposteasci acesta I ', ""t" cocosl ' male E; pugti[; tinal ; calel1; I

l
I

intAmPlarea? se Petrece I l, UnOe

l -""

J ,-----

l iMi l-----l
I
i

I I

in poezie' carese vorbegte g Desenali naturiidespre fenomenul

43

BACUT
de Mihu Dragomir

Cavafer in negre zale de qtdtegi paftale, std-narmat cu doudclegte gi musta{a-Si rdsucegte. Nicicdndestepus pe ceartd nu-ivezisdngefe-n obraz. Dargdndind la apafiartd se-nrogegte de necaz.

l( trrr"o bqlgrr:
cavaler za

Explicati cuvintele necunoscute, proceddnd lafelcain cetelalte ore.


t' t,

_t'1,i,:g:,::::ll"j1l:^nt'y 1.fiecare dinochiurile unuilant:

t3nt9 dearme derese sau deunreprezentant attui:

olel pafta necaz


i- r (\Atl

* .ri"," i''ft ."ff*;ji il','.t flj i, T lT: ll de loviturile f fl :lty:,, UX se apdra dugmanilor;
sau la

;j;jTfl"jfl:lg::l,l?li g'^:",:*li,

d,l iriete mici defier tesare unur deattut; armurd

cingdtori,lucratdde obiceidin metal (prefios) giimpodobitd cupietre 0r"11o"9"; arcatuita olnpraci demetal legate in]1e efgcurdnfigoare "iig-eto"r" sauiixate intre"ere cu {inte; - supdrare, m6h nire, tristefe, amdrdciu n;, ;i;;i,,i;.

dinfiersi arte substante intrebuintat pentru rezistenfa si ",rJillLX,""ji:it incheietoare ornamentald la ha.ine

intrebiri gi exercilii pentru elevii atenfi:

unctuatie. ,

1' Citili poezia, respectdnd intonalia cerutd

de semnele de

5. Delimitali titlul, autorul destrofe. 9inumdrul 6. Despre cinese vorbegte in aceastd poezie? Si ne jucim pufin! (Schema figurativd a textutui) * Deje-nafi racul.Indicalipe desen zalele,paftalele, clegfii gi mustdlile. {. Adaugati, simbolic, elemente ajutdtoare acestuidesen caresdvd poeziei. ajute la memorarea vom afla lucruri noi! (cuvinte-obiect cu sens neobignuit. Famif iarizare cu metafora - con{inut facultativ) 1. CeinseamnicuvAntul cavalefiinaceastd poezie aresensul luiobignuit? 2. comparali imaginea unuicavalerin zalecu ceaa racului! 3. Dece raculeste considerat un,,cavalerinnegrezale',?

FneuLTnrrpt i i noTruwgrnpLrenTrr
-"-":

..-..-..-..1

Prinutilizarea.unui j Refinefi: cuvdnt-obiect cu sens neobignuif se obline o expresie artisticd. ! Acesta esteun alt procedeu de Tnfrumuse[are a texturui.
Exersafigivoi! primastrof5. 1. Recitili ce fel de sensare cuvantulinarmat? Dar cuvdntufrdsucegte? 2. Explicali sensul expresiilor: cu doudc/egfe"..... ,,std-narmat mu stata-g i rds u cegfe" ,, 3. Recitili a doua. Cui ii sunt specifice acliunile,pus pe ceartd"gi -strofa ,,gdndind'? poetul 4. Decefolosegte aceste acliuni specifice omului? 5. Explicaliexpresiile dinstrofa a ll-a,grupAnd versurile doui cAte doud. . ,,Nicicdnd esfe pus pe ceartdI nu-i vezi s6ngele obraz.', -n . ,,DargAndind Ia apa fiartd I se-nrogegfe de necaz."
3ly

-)K"
ly
."7 \

rt a^ f?

Si ne gindim binegisi rispundemcorect!

1.Dece raculesteinarmatcudoiclegti? 2. Lacefolosesc zalele racului? 3. Careeste pirerea voastrd poeziei? despreconlinutul

poetura scris aceasti poezie oanari rispunzr" ,jffiltXl,L!"r"

racaicava,er? I 33??ifflifi:1,"""1g,il:H::x;?rintre
,f f i|w, : " ' . : pent r u a | | -a o ri d e s tu d i u (Ac ti v i ta tesi mu| ta|
W:jlilll fluk#i(Jf | \-Y i|'

(;Jftd a u 2!
F-J==r-l

9q'ffi1.Recita!ipoezia,uti|izdndtab|ou|creatdevoiinc|as5' 2'

Desena{i, intimp cecolesiivoetrire.iiJ-,n". utli iatta" 3' spuneti-vd pdrerea despre lutrdrire executate.

E u ,6
| ffi

| i-t-i

H !$"3,i;,;,f3;

,ff:,:ffi':"":'::ij,.J "' -,, *""., a, si ; ;; p e tic a n,r r,, c a n o uva


io rb . c td,,, FrsA DE E'AL,ARE
I

l,, colora{i pdtrSlelele care indicicuvantul cucare este asemdnat racuf . soldatll; cavalerl l; ostag[,. l, Compfetali textu,'

:?:i .::"

inarmat cu

ei isi rdsucesre I
b) in apafiartd[ .

l, Indicali in pdtrdferere de maijos curoarea racurui:


a) ?nmodobignuit[;
r-----]

M
- - __J

o Desenali un cavarer cu armum gi armere sare de rupti.

46

:J

E\tAr'uAl3EsrilfrisTtgrru.n rr
LECTTA NR.1
1. Privificu atentie imaginea alSturati. 2.Alcituilioral unscurttext cu ajutoruf intrebdrilor pusede invdldtor. 3. Gisili tiilutpotrivit. 4. Nu uitafisi folositi c6t mai multeexpresii frumoase. 5. Transformali expresiile ar_ tisticegdsitede'voi, utilis

,t
'r( c

e t ', .

'.o

i. .
S*

zand cdtmaimurte procedee. Re!ine!i-!" p" cere maireugite. 'p" 6' incercalisd redali i"u-rtconlinutul imaginii, utiliz6nd cAtmaimulte expresii frumoase.
LECTTA NR.2 1' Evrdenfia{i expresiile gi crealiiteartistice de pe parcursuf semestrului al ll-lea, carev-auprdcut cermbimurtexpiimali-va'pareriL!"r.on"r". 2' Aprecia{i compoziliile artistico-plastice ale colegilor vogtrirealizate pe parcursuI semestru Iui a| |r-rea, expri mandu-vdpuictuI oe'veoere. 3' Alcdtui{io expoziliecu niai t"riii"- desene.s"i""t.1i rucrdrire ' ""!g deosebite pentru revista gcolii.
----1

Mi
'

FI$A DE EVALUARE

l.,Alcdtuili expresii artistice: a) plin repetarea cuvdntului care denumegte o insugire:

::l:T-e b) comparare: ",,prin fforialbeca ... c) prin aldturarea unor insugiri neobignuite: ffori- sclipitoare,

rosie,

..;ftoriatbe,

I' Alcituifio propozilie cu unadin expresiile create de voi.


r -----l
I I I ll
L - -__J

I I

A V

Desenali poftretul verii.


47

Er-_

.,4

#tcPKg,Ns
Argument
Fetila ingamfata, de Olimpia Marcu Melcul mincinos, de Mircea Silntimbreanu Baloane colorate, de Dumitru Drdgan

3 5 9 13 17 21 24 27 28 31 34 37 40 44 47

Desenez, de Doruparaschiv
Ce esfe o poveste,de Dorina Rddulescu Povestea tui Mog-Crdciun, de Cornel Cazan

Evaluare semestriald I
Om gi avion, de $tefan popescu Grddinadin cap, de Constanla Buzea Dumbravaminunatd,de Mihail Sadoveanu Ploud cu gdleata, de Constan,ta Buzea

lnimoasaTina,de K. Mtiller
Racul, de Mihu Dragomir Evaluare semestriald ll

:''

#3

)\d

o@

e@j

l#t=-,,.i.!

,F-#*-. fffft k R-t

+
i

.b: r,-tffi16ffiff; r-g'h:;t'-=:.C +j=;-J-f :


.#:"i'T
*,! ,*,r

'Ga-ffir---fr
--'-'-r' l* a *-ff
j * bq, -*

f, -:l
"=,I

*s=

, c'-= ul.-,f

*t
*_T

***e-Y -.*nl t }i-'Ct

fr* *

.'rl,*ti .-tFIa

Ity.

,li*ffi

r =5F - *--

;.t.r-fr;

= , G; F O: r

S-ar putea să vă placă și