Sunteți pe pagina 1din 86

Carmen Stinculescu

alternative-auxiliar pentru toate manualele

A) trusut , R, LE CoRPUR', LoR


I

: Carminis

. Colorea zd adecv at imaginile

+rp
2. Privegte-le cu atenlie

ce le deosebegte:
9i scrie ce le aseamlnh 9i

dimensiuni mici'
B. Enumer[ c0teva corpuri care au

4. Enumer[

cdteva obiecte cu forma alungitd'

5.

ce corpuri cunogti cu aceast[ culoare?


Care este culoarea ta prefefat[?

B. Ordonea:
a) crescdtor,
elefant, urs.

6.

corpurile care o compun'


Priveqte imaginea 9i enumer[

b) d.escrescr

9. Scrie

cAt

a) care iqi

T.Decupeazdqilipeqteinspa[iulrezerYat'oimaginereprezentdndaspecte
corpurile care au:
din mediu. Apoi alege 9i grupeazl
a) aceeaqi culoare:

b) care iqi

b) aceeaqi m[rime:

lO. Dl

ex

c) aceeaqi form6:

I l.

Bifea

I culoare?

B. Ordoneaz[ corpurile de mai jos dup[ dimensiuni:


a) cr e s c dt or : rdndunic d, fur ni c d, mic r o b i, u liu, le u, mu s c ulitrd,
elefant, urs.

)ompun.

b) descrescdtor: casd,farfurie, bloc, masind, stilou, scaun, umbreld, ac.

9. Scrie cdteva corpun:


a) care iqi schimb[ culoarea:

ind aspecte

b) care igi schimbI m[rimea:

lO.

Dd exemplu de corpuri care pot

fi simultan folositoare/ nefolositoare.

I l. Bifeaz[ rlspunsurile corecte.


Corpurile sunt:
fl numai fiinlele;
fl obiectele;
tr fiinlele (plante, animale, om);
E lucrurile;
D numai obiectele; D toate la un loc.

Mediul inconjurltor este alc[tuit din:


D plante;
E aer;
D animale;
tr clldiri;
tr ap[.
fl corpuri;

tn alcltuirea corpurilor intr[:


E ambele;
fl substan[e;
tr nici una dintre ele.
E materiale;

12. D[ exemplu de corpuri

care

s[ indeplineasc[ simultan (in

acelagi

timp) condiliile:
a) au culoare,

form[, mdrime

gi gust:

b) au culoare gi gust, dar nu au mdrime:

c) nu au

mlrime, culoare, dar au miros:

13. Povestea

spune c[,,Scufi1a Rogie pleacl la bunica"


Ce corpuri intdlnegte in drumul sdu?

t4.

Jgc !

,,Curcubeul fructelor Si legumelor". Scrie numele unor fructe gi legume


care au culorile curcubeului.

Rogu

mir,

Oranj (portocaliu)
Galben
Verde
Albastru

morcov,
gutuie,

Indigo
Violet

castravete,

porumbe,
afine,
:

struguri,

15. incearcd s[ refaci intregul

t-,_
I

gi coloreaz6-1.

6. Enun

B)
l.

soLtD, LtctttD, GAZ09

corPuri:
Scrie citeva exemPle de

7. Scrie

a) solide:

b) lichide:
c) gazoase:

corpuri dup[ starea lor:

2. Ordoneaz[ pe coloane urmdtoarele


f runze,opa,*r"")i,";;;;l:,i;;i:'::?.:'"^!if ,;,Y';Xi];:rome'iarbd'

rt,,i,lli#fl,';;;;;,"";;;;','vdzduh'icard'abur'atbind'iepure'

:#

B. AIe
Gazos

fl ca
fl ca

Dca
Eca
3. indepflrteazd gregeala strecurat[:
Mirinda' ldmdie;
O Cola, Sprite, portocald'' Fanta'
lac' gumd';
;'"'lneald' creion' ascu[itoare'
O caiet, penar,
gaz de bute lie' aer' spr dy'
"ftou'
O ab uri, fum, nor, gaz lamp ant'
grupat corpurile componente:
o sup[/ ciorb6' Agazl
imaginar
4. Preg[tegte

Sotide

Lichide

Gazoase

Lichi<

fl cz

Bci

fl

cr

Solid'

Es

fls

EIs

Es

9.D
Cnt
care pot compune un
solide qi lichide' alimentele
corpuri
in
Grupeaz[
5.
dejun.
mic

Olt

of

6. Enumer[ corpuri care pot s[ treacl dintr-o

stare in alta.

7. Scrie cdteva insugiri ale apei gi aerului.

,.rbd,

B. Alege!
Gazos inseamn[:
E ca apa;
E ca aburul;
O ca balonul;
D ca gazul de butelie;
Lichid inseamn[:
E care se rostogolegte;

E care curge;
E care cade;
Solidul:
E se vede;
E se imbuteliazd,in
D se taie;
E se ingereaz[;

sticle;

E ca sarea;
E ca oxigenul;
E ca mierea;

fl ca fumul.
E care
E care

se

pic[.

E
E
E
D

care

prelinge;
se evaporl;

se sparge;

respir[;
se inhaleaz[;
se

se rupe.

9. Descrie forma urm[toarelor corpuri. Motiveaz[ rlspunsul!


O minge:

O fum:

lO.

Completeaz6, cu forma corect[.

Corpurile lichide:

- form[ proprie;
- culoare;
- miros;
- dimensiune;

- volum.
Corpurile solide:

- colorate;
- transparente;

- rari - dure - rezistente;


- mari/ mici;
- rotunde/ p6trate.

I l. Corecteaz[ gregelile!
O intr-o zi apaGazoas[ s-a intdlnit cu sarea Lichid[

gi au

format saramura

Solid6.

O Pentru dulceaf[, zah[rul Lichidul,


in jocul ,,Siropul cel Solid".

cere ajutor sucului Gazosul sI intre

Cafeaua Solida se tope$te in clocotul apei Lichida qi te imbie s[ sorbi


noul amestec Gazosul.

12. Scrie cinci exemple de corpuri solide


corpuri lichide gi gazoase.

care pot fine

in interiorul lor

CU

7. Scrie

t/'ATi, riui UtAri

I. Scrie cinci exemple de corpuri cu via[[.

2. Scrie cinci

exemple de corpuri

3. Selecteazddin
E
E
E

carte;
stilou;
elev;

B.Thier
Din lum
D apel
E soar
E omr

flr[ vial[.

urmdtoarea enumerare doar corpurile fEr[

via[[:

E floare; tr arici;
E fluture;
E penar; E iepure; E revist[;
E urs;
E magin[; tr zambild.

ffi#
,ir il 4,ir.:

ir,']

'h'u

4. Dd exemplu de corpuri:
a) solide cu viafd:

b) solide f5r[ viag5:

lO. Mo
5. Scrie cdteva corpuri

care pot

fi cu via[[

gi

fIr[ via[[ in acelagi timp.

Exemplu : iepurele/ iepurele de juclrie.

Apa gi a

O viiln

6. Alege rlspunsul corect din coloana A, apoi completeazl

spagiile libere

O vitalt

din coloana B.

A
Corpurile cu via[[:

- se/ nu se nasc
- mor
- se inmullesc
-

sunt perrnanent stabile

se/ nu se

(nu se migc[)

dezvoltl
se/ nu se hrlnesc

B
Corpurile fErd vial[:

O folos

7. Scrie prin ce etape de dezvortare trece omur


de-a lungur timpurui.

B. Taie rdspunsul gregit.


Din lumea vie fac parte:
O apele;
fl plantele;
E soarele;
0 animalele;

ile f6r[ via!6:


fluture;
revist[;
zambil[.

omul;

aerul.

fu,,# "s;;ffi1ilt?
..,,.$

? ,h

ffi

dezvo,tarea

:::xr',*

vii

sunr

apa;
e clddirile;
o"'1;T;qic,dura; S::fl,':"'
_fl

9. DI exemplu

de cdteva corpuri care degi


,,zboard,,,nu sunt

vii.

IO. Motiveaz[!
agitimp.

Apa gi aerul sunt corpuri:

O vii/ nevii pentru c[:

O solide/ nesolide pentru cI:

spafiile libere

O vitale/ nevitale

pentru

cI:

ia[[:
O folositoare/ nefolositoare pentru cd:

O naturale/ prelucrate artificial:

DATA:

#l.

D coRPuR, NATttRALEt PRELU0RATE


naturale'
Scrie c0teva exemple de corpuri

2. Scrie cdteva exemple

de corpuri prelucrate'

B. R[sPunde la intrebdrile:
a) Ce sunt corPurile Prelucrate?

b) Cum se ob[in ele?

naturale?
c) De ce omul a prelucrat corpurile

4. Scrie cite cinci


a) corpuri

exemPle de:

lichide Prelucrate:

b) corpuri solide naturale:


c) corPuri solide Prelucrate:

din:
5. Enumer[ corpurile prelucrate oblinute
a) lapte:

b) lemn:
c) fructe:

lO.
6.incearcds[refacidrumuldeobtrinereaunuicorpprelucratdinmateria
prim[:
a) Pentru o h[inu[6:

ComP

corespunz[toare'

b) pentru un caiet/ o carte:

c) pentru

mlmllig[:

l.

UneS

r-------

7. Din

fl
fl
fl

ce corPuri naturale

oranjada limonada benzina

se obtrin:

fl gemul
fl iaurtul
fl uleiul

cel pulin doud adlposturi care


B. Clddirile sunt corpuri prelucrate' Scrie

s[ fie corPuri naturale'

srau

f*'
r--mFrnlstr
f

12. Gru

carne, a
soarelui, soia.

9. Alege rdsPunsul corect'


Mediul natural:
El a fost creat de om;
a existat
D o parte a fost creatl de om, alt[ parte
inainte de aParilia omului;
fl a existatinainte de aparilia omului;
Mediul artificial:
natural;
E a aPdrut in mod natural;
E a fost creat de om in folosul slu'

fl este o Parte a mediului

n
ll

d
d
tr

0)
l'r
a
lr

o
Lr

a
t-<

o
o
o
o

q)

t-i

Ll

q)
li

rc! )(l

Oru

C)

o
o

d(x

0)
li

06)q'
EUA
.;'F

o
o

/\

C)

)d

o
a
li
o
o
(.)
o

ttr
tca
co

o
q)

a
tr
o

(.)
a

li

ir
i
E L_l
/\

l-l

a6

lr

C)

C)
U)

dx
tra- r*
oi3 \

HEEEH

E\i
{h
)d

o
d

tr

OL
OS
)v
li

o
C,\
o
I
i

EEHEE

q)

a=

NE
-o

o
q
a)
w,

(.)

l-

C)

s
.:B
N rir

c -.1
u-

p
8

t<

6B
9q)

I
a

i-'r-r5---_,

<R

C) )B

()

-t

)ki

\/

o
o
l<

)\3

q)
)

\/

o
o

63

o
li

(s
v)

x(D

DATA:

-'oN
l.

--

completeaza

coRPuRt
schem

pebazacunogtinlelot

uti*ip

2. Confirm[ valoarea de adevdr a propozitriilor:


tr Mediul inconjurdtor reprezint[ totalitatea corpurilor.
tr Mediul artificial este format din corpuri prelucrate.
E Corpurile lichide nu curg intotdeauna'
tr $i corpurile gazoase au form[.
B Corpurile solide au mdrime, culoare gi form[.
E Corpurile vii nu respir[.
D Corpurile lichide au dimensiuni.
E Un corp este doar echivalentul unei persoane'
B. Completeaz[ spafiile libere:
Obiectele, lucrurile, fiintrele din jurul nostru
Acestea sunt alcltuite din
Corpurile au diferite insuqiri: de

Aer

:rigenul

est'

:-.losesc diol
De act

* Lot
.:prafala

P5

iglu

iurt

:::ltr-un sct
se numesc

altele
Unele au formd proprie, sunt dure gi se numesc
proprie,
nici
, iar altele nu au nici formd
curg lil se numesc
sl se numesc
se nasc,
inconjur[tor doar corpurile _mediul
in
nu
au aceste insugiri se
care
gi mor. Celelalte
se inmullesc,
numesc corpuri
Pentru a-gi spori confortul, omul a transformat corpurile
. impreun6 ele fac via[a omului mai ugoarf,.
in corpuri
-,

4.

$tiaici

Rebus
1. Corpuri cu volum.

2. Fumul, un corp ... .


3. Produsul flnit confeclionat de om.
4. Lichid vital.
5. Ansamblul tuturor corPurilor'

6. Gaz de respirat.
7. Dur, rezistent la lovituri.

- i:bi

*cl
:Je sunt

/\

Ca:

$tiai c6...

d1{n'

azot)' Numai
gaze (oxigen' dioxid
zilei'
Aerul este un amestec de
pregatesc hrana' in timpul
pla;;e
ca;d
oxi genul'
oxigenul este bun
oaun"itl oul*"'itot' eliberind
ts"
;t'"
;
d"
folosesc dioxidul
verde al planetei"'
"aurul
De aceea
'up'unu*ite

o;';;,,u,
;;;;
p1"';;;;

tLocuinleleoamenilornuSuntconstruitedinaceleaqimaterialepetoat[
qi denumiri diferite:
PlmlntuluilBf" ^' f'mtiglri
gheagd 9i din zdpadd;
aL esct'imoqi din
- iglu="dapt;;J"t""it
eiiu central[ alcltuitd
popula[ii1"'';;;;;"iin
a
- iurtd= Iocuin[[
piele;

suprafala

sau cu
d";;;";perit cu phnz6specific[
unor sate ruseqtl'
Oi' biine'
tu'affi"t"a
izbd=
-

dintr-un schelet

*Chiargiin[aranoastlacaseleauaspectediferiteinfuncliedezona
unde sunt construite'

altele
.

proprie, nici

ste insugiri se

Cas[ africand din lut ars

IurtI

oara.
-)

im.
flectrionatdeom.

Cash de tiP nordic

(german)

Casa romdneascd
acoperitl cu qindrill

ror corpurilor.
L

lovituri.

Casi acoPeritl cu Pate

Iglu

Alfabetul obiectelor
Reline

Coloreaz[ qi completeazd. cu imagini decupate.

*\iieg

r-rerbinli ale
munlilor, in I
ln adtncul a1

*inti

tffi H
I66

N -.*,

a ,v
rs
i#,'

w@

,fi?i
,:.er,

l.

M^

/'M'

;:.1/l-I

aceleagi Proc

ilir;'i.
tl //;\

iir
Ir

2. Sct
.seni
. r[sa:

. tr[ie
.

trlie

B.

Li

S iq)'t,t''

Ib

4.Bi

'r']
1l

!19
li
f.f.-Jl

^
E__-r4U

Scr

dh

Mec

a
a
a

de la poli 9i in nisipurile
exisr[ peste rot: in zonere inghelate
ale
paJurilor,-pe virfurile pr[plstioase
fierbinfi ale degerturirc, i, .aancd
,[sate in plr[sire'
cultivui" J" om, dar gi in locuri
mun[ilor, in prea3ma ter-enurilor
in addncul alelor ca qi in inaltul
r
..:: /,,iatrt

rtlri-".rere

cerului'

--^^::

*intimpulevolulieilorcomponentelelumiivii(vie[uitoarele)trecpnn
aceleagi Procese.

l.Scriecaresuntproceseleprincaretrecvie[uitoareleinevolu[ialor'

2. Scrie numele a trei vieluitoare


. se nasc:

care:

. rlsar:
. trliesc mai Pulin decAt omul:
. trliesc mai mult decflt omul:

B. Leag[ corect!
I Lumea vtel

Lumea nevle

@@@@

@@@
4. Bif eazd, r[sPunsui corect'

Lumea vtie reprezintl:


O corpurile cu via[[;
O corPurile care nu se ml$ca;
fl oamenii;
flnumai animalele 9i Plantele'

'ij(U

D\

Mediul tirestru rePrezintl via[a:


Ein aP[;
fl in aer;
O pe uscat'
ceea ce:
Lumea nevie este compus[ din
O se miqc[;
fl resPir[;
O se miqcd dar nu resPir[;
E nu resPir[.

Viatra

in ap[ formeaz[ mediul:

D aerian;
C acvatic;
O terestru.

In mediul acvatic tr[iesc:


fl plante qi animale;
I numai scafandri'
D numai peqti.

^o6t

sb

<.,

[#!+
I.

/J PLANTELE

Citegte fragmentul de mai jos, apoi alege r[spunsurile corecte.

,,Din cele mai vechi timpuri plantele - alcdtuind in totalitatea lor flora in viatra oamenilor. Str[mogii nogtri indep6rta[i cuno$teau cu mii de ani
in urm[ puterea vindecltoare a unor plante. Tot plantele erau o prelioasd surs[
de hran[ gi imbr[c[minte, dar gi o important[ materie priml pentru construirea
adlposturilor.
Astlzi numirul pluntelor cultivate de om este foarte mare.,.
( dupd T. OpriS,,,Uzina.flora"
)
au intrat

a) Totalitatea plantelor

formeaz[:

D vegetalia;

fI fauna;
D flora.
b) Plantele cultivate de om au rol:

C in alimentafie;
D in industrie;
fl in ornamentare.
c) Plantele spontane sunt:

fl cultivate de om;
D folositoare;
O d[un[toare.

2. Scrie numele a cinci

plante cultivate:

. in gr[dina de legume:
. in livad6:
. in parc:
. in ghivece:

B. De exempl e de plante spontane:

.folositoare:
. ddundtoare:

4. Completeaz[

flora

schema scriind

plrlile componente ale unei plante.

i de ani

sursd

Itruirea

5. Scrie cum se numesc p[rgile componente indicate de sdgefr.


flora")

'\"-)u*-a

f
.[\N,",W

G
l.

l.

ComPleteazl sPafiile libere:


Rldlcina este partea componente

Rdd[cinile au forme

R[d6cinaplanteiseinfigein-giareroluldea-planta9i
de a

-:,)

din P[mAnt aPa gi

-qD

Deseneazl

Co

Tulpit

Tulpi
Arbo

Ierbo
Poru

rld[ci nile urmltoarelor

Plante:

Griu

f-----,t.--l

,s

twl

ffi
grdu

copac

tntt

cu cele de:
B. Scrie numele a dou[ plante care au r[d[cinile asem[nltoare
r grdu:

. YArZai
. maf:

B.(

ir,e

4. Enumer[

cite

cdteva plante care au rlddcini bune de mdncat'

5. Cum sunt r[d[cinile copacilor in comparatie

cu

r[d[cinile altor plante?

La ce servesc?

4.
-t-

1::.

6. Alege plantele cu r[ddcini comestibile:


ridichi,

p,d.stA'rnac, ceapd, usturoi,

morcov,fasole' cartof

'

l.
;inile au forme

Completeazd,:

Tulpinile au forme
planta gi

planta qi

Tulpinile din plm0nt se numesc


Arborii au tulpina lemnoas[ numitl
Ierboase sunt tulpinile
Porumbul are o tulpin[ plinl cu m[duvd numit[
Gr6ul are o tulpin[ goal6 pe din[untru numit[

2.

rea-soarelui
oare cu cele de:

1t.

dup[ mediul de via{[ al plantelor. Tulpina


apa qi substanlele hr[nitoare spre frunze.

Scrie numele unor plante a c6ror

tulpinl seam[n[ cu imaginile:

trunchi
trunchi

tulPind
agdsdtoare
porumbului.
(mlr,
prun)
pom
tulpina
3. Observ[ cu atenlie tulpina unui
9i
Scrie citeva insugiri pentru fiecare.

Tulpina pomului

le altor plante?

4.Dd exemplu de plante care au tulpini:


*,. ierboase:
t". lemnoase:
ss" aerienel
**" subplmdntene:
'sx.
"-*.,.

tdrAtoare:

aget[toare:

Tulpina porumbului

l.

Completeazi'.
Frunza este supranumit[
hrana cu

ajutorul

,)-plantei",

deoarece aici se

solare.

2. Enumerd citeva plante ale cdror frunze sunt:


O compuse.
O simple;

l.

Scrie

- albe: - roz'. _
- rogii:
- albast
2.

3. Glsegte gregeala din urmltoarele afirma1ii, apoi scrie corect propoziliile:


Frunzele sunt egale ca mlrime. Ele au aceeagi form[. Frunzele sunt formate din: nodule! de prindere, codil[ gi o parte l[[it[, intotdeauna lucioasd qi cu
nervuri. Noaptea pregitesc hrana, rar ziuarespir[ gi transpir[ ajutate de lumina

Rect

B. Scri

soarelui.

4. Rds
OCe
4. Enumer[ plante de la care

5. Deseneazdfrunze

de

se consum[ frunza.

OCe

trifoi, stejar, salcAm. Coloreaz[-le!

O Cir

iD.

trifoi

steiar

salcdm

l)a

11

se

l.

Scrie numele unor plante ale c[ror


albe:

flori sunt:

- roz:
- rogii:
- albastre:

2. Recunoa$te urmetoarele plante dupd florile lor:

:ct propoziliile:

nzele sunt for-

lucioas[ qi cu
rtate de lumina
a

B. Scrie citeva insuqiri ale unor flori cunoscute'

4. R[spunde
O Ce rol

la intreb[rile de mai jos'

are floarea?

O Ce se formeazl din floare prin polenizare?

O Cine

5. D[

r eahzeazd Polenizarea?

exemple de plante de la care se consum[ floarea'

3. Al,
6. Marcheaz[ r[sPunsul

adecvat.
Floarea are petale in numdr:
tr par;

lalea.

4.Ce

O impar;

D oarecare.

Petalele sunt:
O parfumate;

D neparfumate;
E urdt mirositoare.

;D. tr

Pulberea galben[ este:

fl

polenul;
E nectarul;
E praful.

7. Motiveazdde ceflorile

sunt considerate simbol al recunogtinfei.

Ce simbolizeazd'ele?

l.
-s(
l.
-w

l.

Enumer[ cdteva fructe care cresc:


a) in [ara noastr[ (indigene):

8.
D) in alte

[[ri (exotice):

2. Scrie cum se numesc


O alun:
O stejar:
O fasole:

fructele urm [toarelor plante.

@
ffi"-.\J

O fas:
O p[tl[geaua rogie:
O p[tl[geaua vtnlt6:

3. Alege din plantele

de mai jos, pe acelea care nu au fructe:

garoafd' castravete'
lalea, mdr, brad, cartof, cireE, pin, portocal'

4.Ceeste conul (Para de brad)?


De ce nu toli coPacii sunt Pomi?

rogie?
S. Explic[ ce este gogoneaua? Dar pltllgeaua

6. Compard dou[ fructe

care itri plac mai

mult'

I al recunogtin[ei.

7. Enumerh Plante cu fructe:


- solitare:
- buchelele:
B. Exemplificl plante cu fructe necomestibile'

nte.

=aua

laua

rogie:

vin[t[:

l.

Scrie cdteva plante pe care le pogi recunoa$te dup[ seminEe'

2. Compar[ seminlele

de floarea-soarelui cu semin[ele de dovleac:

Floarea-soarelui

- form[:
- culoare:
- m[rime:

3. De exemple

de plante din ale cdror seminte se obtine untdelemnul.

4. Enumer[ plantele care au seminlele (sdmburi)


qi grupeaz[-le

intr-o ,,cdsu!["

dup[ num[rul de s0mburi.

5. De exemPlu

de seminle care sunt folosite in hrana omului 9i

animalelor.

6.

agezate

Ce reprezint[

p[4ile indicate de slgeli?

,^
seminte.

ie de

dovleac:

Dovleac

re

untdelemnul.

lte intr-o ,,clsu1["

:ana omului gi a

s5\

^ffi
l.

r I RE,A'':

ii1i,7, ln

Completeaz[ gi verific[-te.

Ltt A RE

jos'
Z.Bareazd,variantele adev[rate de mai
O Planteletr[iesc: tr numai pe p[mdnt;
tr in aP[;
tr in aP[ gi Pe uscat.

Rldlcina:

tr sus[ine Planta;
tr Procur[ hrana;
tr ingraqd solul'

O Tulpina reprezint6: tr drumul substanfelor hrdnitoare;


tr calea de acces de la r[d[cin[ la frunze;
tr suport de suslinere qi aqezare a frunzelor'

O Frunzaeste: trbuc[t[ria qibuc[t[reasaplantei;


tr fabric[ de oxigen;
tr hrana unor animale'

O Floarea arfi: tr "mamafructului";

tr atraclia albinelor;
g simbolul recunogtinlei'

O Fructul reprezintd: tr deliciul gustului;


tr depozitul vitaminelor;
E ,,fiul" florii.

Srminra are rol

in:
E

B. Explic[ modul 9i

ig::lffiPlantei;

tr alimentafia altor viefuitoare'


etapele de hr[nire a unei plante:

griai

*To
soarele.

in

floral duP[

seferesc de

nord-sud.

*P

cindlesm
Ele urlsc t
4.

gi alte cinci plante


Scrie cinci exemple de plante cu efecte miraculoase

cu efecte aromatice.

*I
uomatice

savan$i an

cregtere Pi

5.

Rebus

Lichid vital.
2. Calede acces sPre frunze'
3. J[ruq fixator.
4. Bucdtlreasa Plantelor'
1.

5. Roade.
6. Bobitre care dau via[6'

or.

$tiaic6... ?
*Toateplanteleverzidepinddelumin6,principalulizvorluminosfiind
rotesc discul
rala de soare, sunt plante care iqi
soarele. in functrie daafinitafile
_
-, altele denumite ,,plante busol[..
floral dup[ pozilia acestuia floarea-soarelui
indicand direcfia
agezdndu-gi frunzele in plan verticaf
se feresc de explozia *rura
nord-sud.

nci plante

*Planteleauosensibilitatespecific[,ascuns[ochiuluinostru,atunct
candlesmulgemdinp6mxnt,clndleciupimfrunzelesauc0ndlet[iemflorile.
sensibil['
El" ur[rc violenla 9i iubesc muzica lent[ 9i
propriet[tri medicinale sau
* pe Glob exist iL 20 000 de plante cudacii
f:l:tt::40-50 de specii'
10-15 plante'
aromatice. Omul primitiv folosea
savanliiantichit[fii,oo-:oodeburuienidel"ac,num[rullorfiindintr-ocontinua
cre$tere Pin[ astdzi.

Alfabetul Plantelor qi fructelor


Coloreaz[ qi completeazdcu imagini decupate'
:

.:ioare. coa,

2. Scri

3.

Sct

:,-:Jiliile:
- sunt

sunl

-nut

{.G
-:=e

de ar

Ccr

;D. L
: - -,:ane'

ntt

ctelor

*..'

hb

\S," C) ANUTALE

I.

EIiminI gregelile strecurate in afirmagia


de mai jos:
ale unui animat sunt: cap, trunihi,
coroand, membre,
o,rrrl:"':::rcomponente

2. Scrie cum se numesc p54ile corpului


indicate

B. Scrie numele a $ase animale (pdsdri

conditriile:

s6
v

sunt sdlbatice:

sunt domestice:

gi

de slgefi.

mamifere) care indeplinesc

- nu trdiesc in fara noastr[:

4.

Gdndeqte_te la hrana pe care


o consuml animalele gi scrie
c6te trei

:rume de animale:

O carnivore

5.

;oloane.
-

O ierbivore

O omnivore

DA exemple de animale crescute


gi ingrijite de om, apoi
separl_le in

6"(
6.

tabelul de matlos:
Grupeaz[ animalele completdnd

alb in d.,

cr

ap,

op

a'iu, t i"t' o" b d : :d:

":' !!' :.::!!::'::'

u,,o,ilZ'!,i

r$
I' ComPleteazd:

$1-'
-.---)
ctrprr
careii hranesc
care r"i'*ffit prin -.-.---pe
Mamiferele rmi*i."re
din
animalelor este alcltuit

cu

2.

tine'
domestice cunoscute de
Scrie numele unor mamifere

3.

acvatice 9i mamifere zbur[toare'


DA exemplu de mamifere

4.

Comple azd

;;;;;;;i

wlant trofic

(de

hr[nire)'

S.Scrienumeleunoranimales[lbaticecareindeplinescurmdtoareleconditrii:
. sunt folositoare:
. sunt d[un[toare:
. vdneazdziua'.
. vineaz[ noaptea:

:B

6.Caresuntfoloaselepecareleavemdelafiecaredinffeanimaleledemaijos?

;a"riffi-l

e$w

il
h/

/t\

/ \j\

\{

[,J-j

rdJ

care

ii hr[nesc

ne.

are.

%
hY
JE
conform cerin[elor

7. Comple teazd' ctsexemple


- mamifere s[lbatice:
noastr[:
- mumif"t" s[lbatice din [ara
din alte 1[ri:
- mamifere sllbatice

de:
B. Din ce se compune o familie
- bovine:
- ovine:

- cabaline:
- porclne:

-M

l.

ComPleteaz[ sPaliile libere:-.


alcbtuit
PAtetitot este

-orPut

toarele condilii:

El"

* 1"*'1t"" p'in -

sco{frnd

din:

'

pe care Ie clocesc

2. Scrie cdte trei nume


- p[slri domestice:
- p[s[ri de pradd:
- plsdri cdnt[toare:
- p[sdri de balt6:
- p6s[ri inot[toare:
- plsdri c[l[toare:
- pls[ri nec6l6toare:

de:

d[un[toare. Motiveaz[
B. Spunem c5 unele plslri sunt folositoare, altele
qi d5 exemPle!

B. ComP

Peqtii sur
Au schelt
Au corPt

_-

produqi de
Sunt bun

Respirdl
Se hrlne
Se inmu

4. Stabi
Pegtii tri
in rluril
Corpul

Peqtii

se

Urgii

nu

Unii Pe

4.

Scrie ce foloase au oamenii de la p[s6rile domestice'

5.

I
5. Puii clror p[sdri

sunt numili ,,boboci"?

Ale5

ctal

Iuiu

6. D6,

rdt

'\frxGi;

E\-- Yz r
\

--.i.i}
-S-..

\tKn*A
\L-Y
'.\-f
\-. -\'\ \
\';l))
\\/./
\//
)//
L/

6-K

\r,

l.

Explic6 urmltoarele exPresii:


,,Se simte ca Pegtele in aP['"

'l.ue
,,Se zbate ca Pegtele Pe uscat."

. i .*-lt

' ,ls'r
:\

..

. -;-

2. Elimin[ greqelile strecurate:


crap, Etittcd, broascd, pdsffdv, rechin' cdlu{ de
mare, [iPar.

''r\

B. ComPleteazd:
Pegtii sunt animale
Au schelet, deci sunt
Au corpul ca un
produgi

are. Motiveaza

de

qi singe
cu
acopent
,

' Ochii nu au

=-_----.-

de adev[r pentru urmdtoarele afirmalir:

Pegtii tr[iesc in aPe curg[toare'


in rlurile de munte nu sunt Peqti'

Corpul pegtilor este acoperit cu solzi'


Peqtii se inmullesc prin oud (icre)'
Urgii nu mlndnc[ Pe$te.
Unii peqti sunt omnivori.

EsE

Ef,ffi
!w
U

5. Alege pe$tii rlpitori. Noteaz[-i cu "R'

[].rup

-+sl
-6"

'

Respir[ prin nigte c[plcele numite


$l
Se hr[nesc cu
numite
Se inmullesc Prin

4. Stabilegte valoarea

-i((.

---------

fiuiuun

etiucd

tin

6. De exemplu de peqti care trliesc in:


raun

m6ri qi oceane

tr pl6ticI
tr somn
bllli

7. Descrie Ia alegere un pe;te, chiar gi din acvariu'

chin, cdlu! de

B. Scrie denumirea

trei loca[ii unde ai intnlnit specii rare de pegti.

/
I

\=ra

-{r,"il

(@D
l.

6.Dezl

Completeazd:

Reptilele sunt vertebrate care tr[iesc in mediul _


$i
Au corpul lung, acoperit cu
gi aqezate
Cele
membre sunt
gi temperaturl
Au singe
dup[ mediu.
Respir[ prin
. Se inmullesc prin
Majoritatea se hrlnesc cu

N]_I,T

['T-I

2. Adevlrat sau fals.

tr
tr
Q Broagtele sunt reptile.
tr
reptil[.
Q Broasca [estoas[ nu
tr
Q Aligatorii sunt reptile protejate.
tr
C Reptilele sunt importante pentru pielea lor scump[. tr
C Reptilele sunt tArdtoare.
C $erpii au patru membre.

@
l.

Con

Cele mr
Ele nu i

este

Au

3. D[ exemplu de gerpi:
. ventno$l
. nevenino;i

4. Explicl

de ce reptilele se expun cu pl[cere la soare.

B. Cer

6.

de pegti.

Brf.eazdProPozifl ile corecte:

pulmonar['
Reptilele au o respiralie exclusiv
pot
La unele reptile, membrele
Reptilele tr[iesc numai in
n.p,it"t. se inmullesc Prin

lipsi'
aP['

E
tr
tr

tu['
tr
u"ir.reptilen[pdi1esc. tr

6.Dezleag[corecturmdtorularitmogrifqiafl[numelecfltorvareptile.
A-B:Reptilieni

ilup[ mediu.

T
tr
tr
T
tr
lor scumpd. tr

l. ComPleteaz[:
dimensiunt
Cele mai numeroase animale de mici
din
, corpul fiind format
EIe nu

---'

uu

Au

.----.-

sunt

Perechi de ariPi'

antene la
Unele sunt

perechi de Picioare 9i

altele

-. teazd cuexemple conform cerin[elor:

2. Coilple
-,

----' --'-- $i

. insecte folositoare:
. insecte d[un[toare:
. insecte paraz\te:

3. Ce reprezint[

insectele pentru

pls[ri? Dar pentru om?

4.

Scrie numele unor insecte cunoscute de tine:

;-t)-

'.f,ii

-=4I
5. Identific[ urm[toarele insecte. Cflut[ in albumul zoologic,

dacd nu te

l.s

f
f
f

tt
tt
t

:A

,r4..

-;

/a/

-.'

6.

Scrie autorul gi

titlul unei poezii (povestiri) care

se referd la o insectd.

,'Si

:is[rilor'

DATA:

NOT'TE

B.

-1

-i
1

D)
oologic, dac[ nu te

RECAP'TIILAREI EUALUARE

_ AN,ILIALE -

/fr,

l. Stabilegte valoarea de adevdr a propoziliilor:


f Toate animalele zburdtoare sunt p[slri'
I Catupt de mare este un mamifer acvatic'
I Balena este un Pe$te.

*;,:7)l

$3

este un mamifer acvatic'


Pinguinul este un mamifer inotltor'
Oaia are trunchiul acoperit cu bland'

f]Oetfinul

fl
f,
f
I
I

refer[ la o insect6.

Iepurele are gheare asculite gi coad[ stufoasd'


Cainu este o paslre domestic[ folositoare'
Pana de vulPe se aqaz[ la Pll[rie'

2. Cine

V#

sunt ele? De ce?

cintdrea!6"' "Perla
,,sanitarul naturii",,'Tobogarul p[durii"' "Mliastra

pasanlor

DAfA:

B. Ce animale au membrele:

- plcloare:
- anpl:
- inot[toare:

4. Comple teazd' cu exemple conform


- animale cu coPite:
- animale cu loPdlele:
- animale cu l[bu[e:
- animale cu cioc:

cerintelor

5. Enumerl citeva animale

care au

blan[ "pre1ioas6"

qi

motiveaz[ de ce'

7.

Gdseqte al

B. Care estt
ochi
cont
6. Realizeaz[ o clasificare tinand

de:

ilinli
urechi

ptdmdnirinichi
l-o.ut unde tririesc

ntembre

inimd

stomac

frnoaU deinmullire

$tiai c6...

tvt"aiU de viafd

frnoOut de hr6nire

*
*

Prin

Dint
poate atinge'
l0 de ani, oa

Stn

de sol cu gXt

*Ur
rwetiqut corPului

circa 30 de'

,otiveaze de ce.

7. G[seqte asemlnlri

9i

deosebiri intre rePtile qi Phs[ri'

B. Care este rolul lor?

ochi

ilinli
urechi
pldmdni

rinichi
membre

inimd
stontac

$tiai c6...

Delta

Dunlrii a fost declarati rezerva[ie

naturale pentru a proteja


care trdiesc aici.

plantele gi vieluitoarele

in care
in Constanta se afl[ un acvariu
M[rii Negre'
oot fi vlzute specii caracteristice
beltei Dundrii 9i Mdrii Mediterane'

200 de specii
Sunt cunoscute aproape
gi nu depun icre'
de pegti care nasc pui
fost ciinele qi renul'
* Primele animale domesticite de om au
m[garul' care
cea mai lung[ via!6 o are
* Dintre animaleie domestice'tufui
porcul 3o de ani' vaca - 25 de ani'
upoi
d;0;;i'
varsta
poate atinge
ani'
15 aniqi pisica -10-12
20 de ani, oaia 9i clinele -

*Struptnu-qiascundecapulinnisipciobignuiegtes[seodihneascalipit
de sol cu gdtul intins'
* Un ou de stru! echivaleaz[ cu
circa 30 de ou[ de g[in['

uehl

ilo3
nES

insoloJ
.ruoJ

.nruo
11.C

\sP,

Bb ;I

q.
+*

t$\,- Ji,

)IJ3s'7

\'{

-T
3C

A0'8

IlEquriE
[nuloc E

,sul

eJ

alse

lnl'uo
r a8elY'1

1+

-::.
/1'

..:

"t-'irh
Sru es g

'\)N

'z

s 4l3
,( \ '>.\
\-.n(

rucStur g

erIuEJL{

i.o

w
*\fl
ffilduocrsu*,otot
tequJIB - ooz

Sq?*{

)\{-.{\yL'l,

tlcX$-,,

nfutf.l

g
%*

E)

CORPTTL OITENESC

gi tu altele'
Alege rdspunsul corect' Adaugd
Omul este un corP viu Pentru c6:
O resPird;
fl se migcl;

l.

I
)---\.

).# {

2.Ceinsugiri il
fl hrlnirea;

deosebesc pe om de animale?

O migcarea;

fl

glndegte'

corecte'

lft-".f".tlele
uresplralla;
fl vorbirea;
O gindirea;
O moartea.

O comunicarea;

flimb[trdnirea;

celorlalte vieluitoare?
B. De ce spunem c6 omul este o ,,fffisuperioarl"

4.

indicate de sdgeli'
Scrie cum se numesc p[r1ile corpului

5. Completeaz[ urm[toarele afirmalii:


sd transforme
Comunicarea, gindirea qi muncail ajut[
folosuls6u.
t
corPul omului esteformat din
sunt
inferioare
o iar cele
Membrele superioare sunt

-)

ln
'

-'

6. Alege rlsPunsul

fD. Cin

corect.

Omul are corPul acoPerit cu:

fl

intr-un minut

piele;

O blan[;
O solzi;

Trunchiul este format din:

D cutia toracicd;
D abdomen;
fl coroan[.

Miqcarea capului este permise datoritA:

lO.

51

3::Ii:i;r,
tr g0tului.

Organeleinterne sunt:

fl iT*1t

..

u plamanll;
D picioarele;
fl ficatul;
O stomacul;
LJ ilnlcnll.
Corpul este suslinut de:

D oase;
O mugchi;
3 picioare.

Glun

n4R

in cutia toracic[? Dar


Ceorgane interne (din interior) sunt pozigionate

in abdomen?

mi-am da

*un coPil

B. Completeazd'.
Alimentele consumate de om ajung in
Schimbul de gaze se face in
$1

Prin corpul omului circul[

rar dimin

in dou[ faze:

care este PomPat de

corpului uman sunt eliminate prin urin[' de c[tre


menfine starea de sdnltate'
Funcfionarea corecte a

n*ia*tlf"

ff.

ei
Cum se numesc b[tlile
corpului"?
Cine este denumit[ ,,pompa

intr-un minut?
i:
fiecare imagine'
a vielii corespunde
Spune c[rei perioade

lO.

toraclca;
)men;
an6.

d: D ochilor;
C urechilor;
O gdtului.

GIume

qchi;
ioare.

cutia toracicd? Dar

t-u'A'.'
Radu intrl Plingtnd in
ingrijorati rnama'
- Ce-ai p[!it? il intreabd
m-a1 lovit la picior'
Am fost in pi'nitl 9i

- La stingul sau la drePtul?


intuneric inc1t nu
- Nu gtiu' E'u o9o de

mi-am dat seama'

- Mama nu qtie s[ creasci


un coPil citre altul'

copiii -

se

plinge

- De ce?
-Seara'c0ndsuntodihnit'mlducelaculcare'
atit de somn' m[ trezeEte'
iar diminea[a, cind mi-e

aze'.

re este PomPat
. de

c[tre

Lrea de

de

- Dorel, !i-ai sPdlat miinile?


- Da, mam[!
zgomot'
- N-am auzit nici un
- Le-am sP[lat in qoaPt['

s[ndtate'

DATA:

dq.

F) nRGANELE DE sl,ilT
aH,
\P'
rQP

este prezentatlin imagine?


Ce parte a corpului omenesc

l.

2. Scrie organele (p[4ile)


- care

care se disting la cap:

se vdd:

care nu se v6d:

siml?
B. Care dintre ele sunt organele de

4. ComPleteaz[ tu desenul!
necorespunzdtoare.,

5. Corecteazd afirmaliile, elimindnd cuvintele


O Cu ochii vedem, zAmbim' gustlm'
oForma,mlrimea,culoareaobiectelorseidentific[cumiinile,ochii,gura.
oUrechileneajutls[recunoagtemsunetele,tlcerea,temperatura.
nasului'
O Mirosul 9i gustul se simt cu ajutorul
CGustulalimentelorilsimlimdatoritlgurii,limbii,din[ilor.
oTemperatura,catifelareaSauasprimeaunorobiectesesimtcubuzele,
pielea,

miinile.
Care este organul de siml?
cel mai important.----cel mai mare (intins)

6*.
-

cel mai sensibil

7. Scrie cum se numesc oamenii


O nu vld deloc:
O nu vorbesc deloc:
O nu aud deloc:
O nu aud gi nu vorbesc deloc:

care:

au urmltorul rol:
B. Confirmi dac[ organele de simf
fl de a simli ce se intimpl[ in jurul nostru;
fl de a ne ap[ra impotriva unor pericole;
in rostirea unor s unete.
tr limba are rol in mestecarea alimentelor 9i

poate avea,
ochiurui" qi ce culori

ffioarea

pentru ochi?
2.Ceimportanl6 au pleoapele

bine?
B. CAnd un om vede mai

O noaPtea;
O ziua;
O de aproape (30 cm)'
O de la dep[rtare;

a-gi

4.Scriedoulsfaturipecarele.aidaunuiprietenmaimicdeclttinepentru
Proteja ochii'

l. Ce gus

2. Scrie
- acru: - slrat: - dulce:
- amdru

B. Und'

- amar:
- dulce
- slrat:
- acru:

6!

(boli)
5*. Enumerl citeva afecfiuni

ale ochiului'

l\

6ir;),

^!\-Jl

\z-\2.+:

2.D
auzi):
auditive (pe care le

ffi

B.C

3ci

- in clasl:

plstrezi urechile curate $i


care ts ajutl s[-!i
acliuni
cdteva
2. Enumerl
sln[toase.

Ocr

Oc

{.r

-fl
-f
B*. Cum

se numesc

afecliunile urechii?

avea?

hi?

l.

Ce gusturi percepem cu ajutorul limbii?

2. Scrie numele unor alimente


- acru:
- s[rat:
- dulce:
- amarul:
B. Unde simlim

CecAt tine pentru

Pe

care au gust:

limbir gustul:

- amar:
- dulce:
- s[rat:
- acru:

- inec[cios:

Z.Ddexemple de corpuri pe care le poli recunoa$te dup[ miros'

rechile curate $i

B. CAncl nu poli simli mirosurile'l


D c0nd egti departe de sursa mirositoare;
D c.1nd eqti prea aproape de aceasta;
O cdnd egti r6cit.

4.Ceflori
- flori:

- fructe:

gi ce

fructe poli recunoa$te cu ochii inchiqi, doar mirosindu-le?

prin
ComPleteazd' cu exemPle cle obiecte recunoscdnd

l.

piplit,

suprafala lor este:

dacd

5.

Citet

alimentar[.

- neted[:
- moale:
- aspra:
- pufoasd:
- [epoas[:

2.

atins vreodat[?
Careeste cel mai rece obiect pe care l-ai

3. RXspunde la urmltoarele intreb6ri:


O Care este temperatura normal[ a pielii?
O

Ce reprezint[

O Cum

Mdinile de-1i
Cind mlnAn
Spal[-te ade

$i-o sd-mi rn

piclturile de apl ap[rute spontan pe piele?

se numesc

orificiile prezente pe piele?

6.
O Ce se intdmpl[

4.

Ce

cu pielea cind omul imbdtrAnegte?

piplind corPurile:
Scrie ceinsuqiri po[i determina

O piatr[:

7.E
O covor:

"Unt

B.S

O scaiete:

osc0nd prin

pip[it,

dacd

5. Citeqte poeziade mai jos


alimentarf,.

qi extrage clteva reguli de


Nu uitafi

Z\lnic cu o Periutd
Dinlii cur[96-i uqor,
Cdci de n-o faci, ei se stric[
$i te dor.
rs

vreodatl?

Mlinile de-[i sunt murdare,


Cind mlninci, te-mboln[ve;ti,
Spal6-te ades Pe ele
$i-o sd-mi mullumeqti!

tan pe piele?

*'JfJ;1li1iface

qi

de S- Mihnea

Fructe gi legume multe


S[ mlnAnci: i1i folosesc'
C[ci sunt bune, sunt gustoase
$i hrlnesc.

Ce voios eqti c0nd faci baie .,


$i curat e$ti ca un crin!
,

.'

Fd

",l{
in orice sdPt[mdn6, ""nr'\1--:
Una cel

Nr H:;Ul.':',',Y'i?::'*

ffi

igieni umanl

pulin! (VEi

F[ gimnastic[ 9i jocuri
$i alearg[ cit eqti mic,

De voiegti s[ creqti mai mare


$i voinic.

6.Cesuntmicrobii?Ce',arme..foloseqtiimpotrivalor?
negte?

rurile:

7. Explic[ mesajul Proverbului:


intrl doctorul pe uql'"
,Unde nu intr[ soarele pe fereastr[,

s[n[t[1ii'
B. Scrie cdteva sfaturi pentru menlinerea

G) RECAPITULAREI

EUALUARE

- CORPUL OITENESC -

l.

complereaz[ schema

- ALCATUIREA

OMULUI.

B. Alege variar

O Activitatea c
O Expiralia qi i
O Eliminarea r
O Oxigenul cir
O Pllminii re1
O in abdomen

vi
ochii ob

4. Stabilegte

ECu

Ivao

guxgia

aua qoapte.
IInspir miror
Simt pe obr
E Ma mdngdi

I
I

Rbceala

261

Gustul Pira
Iauain dep

5*.

2.Ceorgane de sim[ identific[:


- clinchetul clopotelului

- cartea de gtiintre
- soneria telefonului
- parfumul trandafirului
- dulceatra sucului de piersic[
- puful gutuilor
- clldura soarelui

Scrie care

IARE

B. AIege varianta corect[:


O Activitatea omului este condus[ de schelet / creier.
O Expiralia qi inspira[ia sunr faze alecligestiei/ respiratriei.
o Eliminarea reziduurilor se face la nivelul rinichilorlstomacului.
O Oxigenul circul[ in corp prin s0nge/ ap[.
O Pl[minii refin oxigenul/ dioxidul de carbon.
O in abdomen se afl6 stomacul/ inima.

4. Stabilegte

I
I

valoarea de adevdr pentru afirma{iile cle mai jos:


Cu ochii observ sunetele str5zii.

VaO

f]auO

glldgia copiilor din curre.


goaptele mamei, dimineafa.

f]
I

Inspir mirosul iasomiei.


Simt pe obraz culorile curcubeului.
Ua
mAngdie in urechi cdldura soarelui.
E
D Rlceala zdpeziio simt in palm5.
I Gustul piramidonului il am qi acum pe limbd.
IauO in depdrtare glasul vintului.

t-----__-l

,r-----_l

.-----_l

'------l

5*'
sim[.

Scrie care sunt ramurile medicale caretrateaz[ afecliunile


organelor de

- ochi:
- piele:

nas:

7. Completeaz[ aritmogriful urmltorinlocuind corect cifrele prin litere:


Nu uita c[ in astfel de jocuri A poate
fi gi A dar gi A (fare a folosi semnele ", ^);

i tri,q,
: li ,ri'rq

$=$;T=f.
AB = CORPUL OMENESC

,'12

, , "

5 :3 1l

ti

Ucf^f,

I ri.',\C
\-^-*-

i......,:.
r11

's

1o

10:4

rzrg lg

.- .

I'1,.: ,6

i ti
7
,l

i3

li

, 16 .5

"rr
i

:11

9 1 '8 '9 'B'l


f'

13r14

'a'fq,

igi
:l
'g r14,
r14
r15

.i.

,s ,s 's ir :t3 1 iat


153 5 9,1 l3 t". 14'
iro's I r: le I ts i8
:.. .
g I 1l i.rlo!",..
; .,.-.1..-,..,
q ltc t ri{ a tt ,
i, '.

$tiaic6...

*
*
*

Dou[ treimi din corpul omenesc sunt reprezentate de ap[.

Omul poate percepe 10 milioane de nuanfe ale

Scheletul unui om adult este format din 206 oase.

Pentru a surdde se pun in migcare 13 mugchi, iar pentru


a incrunta sprincenele sunt ac[ionali 50 de muqchi.

culorilor.

Vocea omeneasc[ se aude de


distanf[ in conditii normale.

la 150 de metri

Microbii pltrund in piele prin por[ile deschise de


ingep[turi, tlieturi, zgdrieturi etc. gi produc boal[.

* Inima unui om ajuns la vdrsta de 80 de ani a


pompat aproape 210240000litri de sdnge.

l.

ComPleteazd"

lulrrur4 lr veis
dr luminr
oa
corpul ceresc care
l:1'u*u
'u'"
se rotesc-cele
Soarelui
ju'uf
in

A;r#;;;"

este planete, care nu


t'*"
-"

de
axei s;;;;;e
ln
Rotalia Pe*a;;'"f i i"'r

P[rnintul esteinc[lzit

9i

luminat

la

'
formarea

au

^:
ql

face in
pe care plmintul o
miqcIrii
datorit[
se formeaz[

iurul

'"'"'
^t
;r

Soarelui'
"i;i;

nmuluinu arfiposibil[fhra
-,:*^ror^rciqi aa omt

plantelor' animalelor
Soarelui.

t11:,t^". *'
2. Scrie care sunt urmlrilepe
i^Pa*a**ruiin jurul axei sale: :
- rotapa
Soarelui

;ffi;;Pa*an"ruiin

iurut

3. Scrie Planetele'
a)

in ordine alfabeticil:

b) in ordinea

mlrimii:

fa1[ de Soare:
c) in ordinea aqezlrii

4.

Terra'
planeteinvecinate cu
Numeqte cele dou6

ffi

WR
W

5. G[segte r[spunsuri Potrivite.


O Ce formeazl Soarele impreun[ cu planetele?
O De

ce pe unele planete nu

existi vial[?

O Ce este curcubeul? Ce culori

are?

,lanete, care nu au

6.

Pune

in ordine momentele zilei!

rea
: Pdmdntul o face in

Amrazd

la lara

Diminea[5

7. Ce imPortan![ are Soarele in viala plantelor, animalelor


Glsegte cdt mai multe exemPle.

gi omului?

B. Alege!
R6s6ritul soarelui marcheazl:
E dimineata;
E amiaza;
E estul.

Ziua
E duminica;
D echinocliu;
E vara'

fl

Zrtr.ceamai lungl
tr solstiliul de varl;
O 21 iunie;

21 decembrie'

Luna februarie are:

Q27 dezlle;
tr 28 de zile;
tr-29 dezile'

fl vara;
fl 22 decembrie;
de

24 de ore'
este:

lungd este:
NoaPtea cea mai

D solstiliul

12 ore;

E o zi qi o noaPte;

8m'

este
egal6'cu no aptea

Ozidureazil:

fl

ZiuaincePe:
fl diminealala 5m;
E noaPtea Ia ora 0m;

E diminealala

Apusul rePrezintd:
fl amurgul;
E noaPtea;
E vestul.

iarn['

este an:
Anul cu 366 de zile

dureaz[:
$ase luni

fl

E ziua, in jungl[;
E noaPteaPolar6;
El ziua Polar['

cu so!;

O flrd sol;
E bisect'

este zi qi noapte
9. Motivea zdde cenu

pe tot

P[mintulin

atStttn'

lO*.

sau a
ComPleteazd"
total[ sau par[iaI[ a Lunii
acoperire
de
Jrln.tn"nul

-----:-:-a avut loc


"*'oi, fl-ominia
"" nume$te
Se

,
an]ul
un asttet de eyenimentin

---'

1&

5. Er
- apa
- trli
- tr[i

B) ANoTttttFtt*tLE

Anotimpurile

Soor"fii.'o^'ii"ti"""*plet[

adicit---sunt
*""""^f;tnlul

2.

Nord

gi

tuu---de

dureazd'

locuri

cu

-flo

zile,

- frt

'

'

Polul sud este {o-ar '

6.D

in jurul

I, Completeazd'. datoritl
.
se formeaz[

-fl(

frr

"t'

l.'

--------*"""''

-1

o
o

pentru tiecare anotimp"


Scrie numele lunilor

-=

sttgerat de emblemele
B. Descoperi anotirnpul

urmdtoare:

d;B,"h
Gi'o'c+'

"r,\

4.

anotimpurilor le afecteazl
pe care schimbarea
plante
unor
Scrie nunrele

mai Pulin.

5. Enumerd clte doul Plante care:


- apar primlvara qi mor toamna:
- trliesc doi ani:
- tr[iesc mai mulli ani:
in jurul
de zile,

6. De exemPle de:
- flori de prim[varl:
- fructe de var6:
- flori detoamn[:
- fructe de toamn[:
7. Motiveazd denumirile populare
O Mai - Florar:

ale urmbtoarelor

luni:

O Iulie - CuPtor:

O Noiembrie - Brumar:
O Ianuarie - Gerar:
)are:

B. Interese azd''te li afl [:


- care e cel mai lung anotimP:
- cind incepe in mod ,,oficial" iarna:
- care e numele popular al lunii martie:

9.

ai observat'
Citeqte cu aten[ie gi spune ce ,,nepotriviri"
,,Asti vard de Crlciun
zi de var[

,,intr-o
Viscolea mereu afar[

$i era aqa de cald,


La A" fiig mai n-am cr[pat."
-

.purilor le afecteaz[

lO. De exemple

M-am suitintr-un alun


$i-am mdncat atatea mere
C[ m-am slturat de pere''o
(dinvol. ,,Vine moSul de lavie")

de plante cu frunze veqnic verzi'

Motiveaz[!

l. Scrie care sunt principalele ,,activit61i" pe care le desfEgoar[ urmdtoarele

animale in fiecare anotimp.

prrmaYara

vara

toamna

rarna

l5.Co

O Toamna: -

vulpea
ursul
rAndunica
vrabia

O larna:

12.

O Vara:

O Prim[vara

Scrie numele unor animale care:


. stau tot anul la noi:
. iqi petrec iarna in fIrile calde:
. hiberneazS:
. sunt amorlite iarna:
. sunt active toat[ iarna:

lB.

Puncteazd,celemai importante evenimente sociale,

16. A

O Ten
O Pre

s[rbltori din cele

O Pen
O VAr
O Vdr
O Vre
(lichit

patru anotimpuri.

solide

14. Scrie care sunt


fiecare anotimp.

O Prim[vara:

O Vara:
O Toamna:

O Iarna:

cele mai importante activitdti desf[gurate de om in

zdp

17. J
ECA
ECA
ECA

ECz

ECf
EC'
ECi
ECi
TCi

Ec,
Fiect
Cdte

mdtoarele

pentru fiecare anotimp'


Compl eteazdc6te trei caracteristici

I5.

O Toamna:
O Iama:
O Prim[vara:

O Vara:
libere:
16. Agazl cuvintele potrivite in spaliile

oTemperatura,vanturi1e9iprecipitatrii1eformeaz[
temperatura'
este instrumentul de mdsurat

r.)
ori din cele

5p**^*.,*u.u,.itut.udeap[(precipita1iile)folosim
O VAnturile puternice sunt
o vremea este studiatdde

'

cicloni' uragane'

(lichide-ptot,-'t"*o*n'il'Criia1'fttrtuni'pluviometrul'vremea'
solide

zd.Pezi, meteorologi)

17. Joc! ,,SPune "'"

I
te de om in

-'

cana r",on"itt
'dpada?
cana tn*r[.Ji" *.f

cano
cano
cana
cana

cana putem merge la sc[ldat?


cana se planteaz[ puielii in livad[?

f
"r t
!CAndr".*L'antrtrdcanocoLoar[turmeledelamunte?
zboare?
Ca'o ai inva1l prs'rile puii s[
cana
E
,t"Jfi;"'oi'u'
I
cano 'vine" u.1'311u mare?
," J;;;ti;t

I
I
I
!
!

E cano pleacd pds[rile c61[toare?


," ."t Stt"tJt'
ine-tr3aia apa din riuri qi lacuri?
,r*;;'"* p"*iir E-; cana
cano cad frunzele copacilor?
h.#;;;iit"i*r
-a'o putem face oameni de zdpad6?
CanA suniui"orurf F
noi?
cano igi fac pls[rile cuiburi
cana ,i," rur"i"i'ati"r f

puncteaz[ cu
Fiecare rlspuns corect se
C0te Puncte

aitotahzat?

f-__l

punct'

s't#
l.

c)
ALE

r&{AtsFoEltAR,

E. ExP

srAmtor 0E AexEeAsE

D[ exemplu de corpuri care:

O se topesc:
O se evapor[:
O se solidific[:

8. De,

P. Uneqte corespunzdtor:
stare lichid[
toplre
stare lichid[
vaporizare
stare solid[
condensare
solidificare

stare gazoasS

-+

stare gazoas[

-)
-)

stare

-+

stare

stare

solid[
lichid[
lichid[

S. Spune cum?
. se formeaz[ norii:
. se aburesc ochelarii:
. se usuc[ plm0ntul:

4,Scai

5.Ob
ce s-a folosi

. seformeazdgheaTa:

. se prelucreaz[ metalele:
. dispare zdpada'.

4.

. stare

'

forml
lichid[:

Sub ce

stare

O.En

?.sc

g6segti aPa in:

solid[:

. stare gazoastr:

1$,

sJ c,rcu,irul Awl tn

ntruil

I.Completeazd:
Drumul continuu al apei in natur[ se numegte
ajungein
AjutatI de soare, apa
'
qi formeazf,
Purtali de vAnt, norii

se
_---Si formeazl
-*-...pe sol formdnd
Apa ploii se --------'
$l 0ceane.

in sol, tirnneaz[ pdrwa de ap6 freatic6 9i iese la


' fluvii'mtrri
suprafalir sublbrmfide-..---.-, carc vorforma

parte

gi oceane. Procesul se reia"

$*d e6.*Unom1
de*itG

* Nurcile
* Lacul R.

394 km

E' Explictr modur in care ajunge

apa din sol in corpul animareror.

iANE

8.

De ce se spune cX apa nu se pierde, ci doar


se transform[?

ia

4. scrie cateva reguli

care ar trebui respectate pentru a evita poluarea


aperor.

5. observtr activiatea familiei tare timp de o siptim0nr, apoi

ce s-a folosit cea mai mare cantitate de ap[,


in acestinterval.

8- Enumertr citeva rnodaritEli prin


7. Scrie ce utiliztrri

spune pentru

care poli impiedica risipa de apr.

ale apei cunogti.

qL:

uRl

drb

formeaztr_.

$tid o&-

freaticE gi iese Ia

fluvii.mtrri

un om poate trtri f[rE hrand cam 40 de zire,dar fdrr


ap[ nu supraviefuiegte
zile. Lipsa oxigenului ii aduce moartea in 5-6
9yal&Z.
minute.
o^
gi-au grsit urtimul refugiu european in
Derta Duntrrii.
J{ur?t
* Lacul Razelm este cea mai marJ suprafili de aptr ,txtetour.
oin
noastr[ _
394 km2.

[ara

il
ilDenumeste

#'

SUTSE DE ENERG'E

sursa de energie pentru:

C asPirator
O autoturism
O elice
Oom
2.Grtpeaz[ corpurile

l.Dlt

C sobl
C corabie
O moard
O avion

natural
create

2.Fot

dup6 energia folositd:

cu pAnze' bicicletd' atmosferii'


ar'iobuz' bec' ont' barcii
calorifer,
.frigider,
balon, mtxer
pat'tou vlar, sPortw' DaLon'
l.ornbustibili
fizicd
electric6

;At.d

il.*-i.a I

solide

tichid

gazoz

mixtt
frz\cd:.
care asigur[ energia
B. D[ exemplu de alimente

B.C

a) an

pentru
4. Enumer[ doui motive
cd se vorbeqte de o

5.

cate crezt

viitoare "crizdenergetica"'

imaginezt ca
Ce alte surse de energieili

va folosi omul? Informeaz[-te!

Stiaic6...?
ajung::u* pentru 40 de ani'
lume
titeiul
inrreaga
in
c[
Specialistii au calculat
pentru 500 de ant'
iui
"

;:;;i$;;; r00;;'

'a'uunii

*
l.

F)* DrzoLtlAREA.

AIIESTECUR'

DA exemPlu de amestecun:

naturale:
create de om:

2. Formeaz[
:e,

bi

cicletd, atmo sferd,

amestecuri din substanle:

solide:

lichide:
gazoase:

mixte:
B. Completeazd Pentru

obline:

a) amestecuri omogene (dizolvate)

motive pentru care ctezi


ar e,,crizd energeticd".

: energie

ili imaginezi ci

b) amestecuri neomogene

:azd.-tet

ge cam pentru 40 de ani,

ani.

Denumegte solu1iile:

4.

ap[ + zahdr =
sare + aP[ zeamd de

l[miie * aP[ =

5. Elimin[

sifon + suc de Portocale =


apd + cafea solubil[ =
ap[ + ciment + nisiP =

greqeala qi scrie ce sunt:

. &p[, cerneal[, ulei, o[et, vin, sifon;


o

Sofe: zahdt,calcar, detergent, nisip;

. pietrig, nisip, orez, porumb' maz[re' benzind'

6.Completeazlincasetlmetodacleseparareautmdtoareloramestecun:

ap[ + orez

sup[ + legume

fasole + aPl
ulei + olet

flori

de tei + ceai

r- -l

apd + maz[re

din
apa' Scrie apoi etaPele sePar6rii
Realizeazd amestecul gr0ului cu
amestec Prin metodele inv6late'

7.

l.

l.

B. Confirm[ valoarea de adevlr

propoziliilor:

. Amestecul cuprinde doar substanlele solide


. Dizolvarea este o amestecare omogen[ a substanlelor'

'

APa este un dizolvant natural'

. Apu devine potabild prin filtrare'


. Poluarea aerului cu fum este un amestec de gaze'
. Dizolvarea este influenlatd de temperatur[' m[rimea
particulelor qi de agitarea amestecului'
al dizolvdrii'
' Pe$tera este rezultatul natural

'

7#x

\r,

amestecuri'
Su6stanlele gazoase nu formeazd

E
E

\s

4*)'

il

RECAP'IUUREI ET'ALUARE
IRAA,SFORIilR' ALE CORPUR' LOR-

* citegte cu aten[ie urmitoarere


l. Soarele este:

enunfuri gi arege rlspunsul corect.

fl o planetl;
fl o stea;

8. Anotimpurile

se

succed:

sunt generate

o circuitul

-ll

apei in naturr;

Orotatia p5mdnnrluinnjunrl

Smdui;

O amestecarea substanlelor.

4.

Formarea norilor este

rezultatul:

Osolidificdrii.

G. Energia electricd este produs[ de:

.D

Or

-al

-at

O animalelor;

-pJ

Ometalelor;
Dplantelor.

-p1

D ape;
O v0nt;

fl soare.
7. Omul igi asigur[ energia prin:

-tr
-tr

D evapordrii;

Dtopirii;
5. Topirea este un fenomen specific:

\#

-i'
,
-tt

D doutr anotimpuri;
[I patru anotimpuri;
Dtrei anotimpuri.

de:

--r \i!
^H
Itn!

l.

Dun meteorit.

2. in Rominia anual

J'l

4.'.

Dmigcare;

fl

respira[ie;

O hran[.

B. Lemnul este surs[ de energie prin:

fl

ardere;

Dmodelare;
O tliere.

9. Separarea uleiului

de ap[ se face prin:

0filtrare;
O alegere;
D decantare.

l.l
-la
-la
-la

RE
,,tLOR-

A)

ilED/_ DE U'ATA

rnsul corect.

l.Enumerac0tevaacliunialeomuluicareauadustransformdrimediului:
- in sens Pozitiv:
- in sens negativ:
lpuri;
npuri;
)uri.
ei

in natur[;

rtuluiinjunrl Smrelui;
a

substan[elor'

2. Scrie numele unor vieguitoare (piante


- trliesc in zone calde 9i uscate:
- trliesc in zone inalte:
in ap[:
- trliesc in preajma apelor sau

qi animale) care:

B. ExemPlific[:

- animale diurne

(de zi):

animale nocturne (de noaPte):

plante diurne:

- plante nocturne:

ce?
4. in ce categorie se include omul? De

plante qi animale care tr[iesc:


Scrie numele celor mai cunoscute
- la c0mPie:
- la deal:

l.
-

la munte:

fr
\
(,

(
q

(
t

2. ,,imblac["

/
\

conven[iomuntele cu vegeta[ia potrivit[' Foloseqte semnele

nale allturate:

iliffA
\+/Y"
tl

- pdduri

de

l.B

Jbioase

in utr
Our

1,

l. i )\,rh
,et
J
-.+"Y
ttr-'l

A4I

2;:4F

- pdduri amestecate

But

(foioase + conifere)

fl ur

- pdduri de coniJbre

5,t\

-.

/'-----,/*-/--'-\e'-

ww

On

fl

- arbuSli

Dtr

(jnepeni, ierburi)

qU

ri

.*e,
O

a-D.

animale:
B. Priveqte imaginile de mai jos 9i scrie care
- trliescin Pldurile de deal:
- tr[iesc la cdmPie:
- nu trliesc in P6dure:

stAncdrie

care

tr[ie

ite semnele conventio-

- pdduri

de

l. Bifeaz[ rlsPunsurile

Jbioase

corecte'

natale
in apropierea locaHt[tii mele

fl

un
0 un
O un

- pitduri amestecate
(foioase + conifere)

rAu;
fluviu,
piriu'

- pdduri de condere

2. Marcheazl plantele iubitoare

ftnuflrul;

.v

CI

- arbuSti

fl

(inepeni, ierburi)

rdchita;
trestia;

se

afl[:

natural; B marea;
fl
artificial; D mai multe lacuri;
o ap['
C mai multe r0uri; 0 nici
un lac
un lac

O salcia;
O porumbul;
O slgeataaPei;

de ap[:

braclul; E PloPul;
O papura; O sfecla;
fl fagul; f, arinul'

CI

B. Enumer[ c0teva vieluitoare


care

tr[iescin mediul acvatic'

lale:

l.

timpului in aer'
Enumer[ cnteva vie[uitoare careigi petrec majoritatea
va

2. Alege dintre vie[uitoarele enumerate pe acelea


care

trliescin mediul aerian:


D pegti;
O fluturi;
0 urs;

Dacvil[;
O omizi;

flrAndunic[;
O furnic[.

E,

D albin[;

aerian inzestrate cu ,,darul


B. De exemplu de cdteva vie[uitoare din mediul
cintecului".

l.

trliesc vieluitoarele:
la mediul in care
Scrie cum se adaPteaza

- plante:

- animale:
2.Scriecltevatrlsbturic[pltatedatoritladaptlriilamediuldeviallpentru:

- veverilh:
a

timpului in aer'

rmerate Pe acelea

tTo'semintre
plante
11:
B. Enumerl clteva
i;1o;;ri prielnice incollirii'
vdntul le poate d""

4.

inc0t
au ,,ariPioare", astfel

qi animalelor?
via[a omului' plantelor
temperatura
Cum influen[eazd

3 rdndunic[;
J furnic6.
nzestrate cu ,,darul

5. D[

care sunt
exemplu de plante

de prezenla
influenlatein mod special

sau absen[a Soarelui'

rit

#r,l.

APi.

AER.

^hb

sol

fYS+
$3F

Completeazd'.
Factorii de mediu sunt:

l.l

,c

a)

qi

-.

de la suprafa[a Pdmdntului in care plantele igi infig


Solul este _
gi de unde extrag
Si
-,
-)
-,
intrd
in alc[tuirea solului
,
,
posibil[.
nu ar fi--.
flrl de care
Apa este un corp
gaze
via[a.
intreline
care
de
este un amestec
qi
Soarele este surs[ de

-,

-2. inscrie in tabel insuqirile lor:


Aer
Api

b)(

fl

-.

Sol

B.

4
B. Completeaz[ enun[urile:
Aerul este corp
Apa este
Apa de bdut se nume$te
asigur[ recolte bogate.
Solul
Solul este format din
Solul are culori
Apa nu are
dar se simte.
Aerul nu se
-,
-,
lnveliqul de aer formeazd
-,
Aerul este format din-,
Apa, aerul gi solul sunt corpuri

4. Scrie cAteva reguli

A
$i

pentru protejarea acestor componente ale mediului:

^fu

Wl.

--.-Y
APA
c) sunsE DE
-----

DA exemPlu de aPe:

. curg[toare:
u).t[i[tour",

plantele igi

infig

g.,dulci:

's[rate:

ar

fi posibil[.

2. Ordoneaz[ (curg[tor

sau

st[t[tor)!

rAu'
fluviu, izvor, PdrAu'

a apelor st[t[toare'
B. Exp1ic[ modul de formare

4. Alege varianta

corect6:
este ocupatd de uscatl

a Terrei
Cea mai mare suprafa[[
sdratd'l dulce'
ep" *etifor qi oceaneior este

apd'

curgdtoarel stdtdtoare'
Marea Neagr1 este api,

rnare cafluviul'
combustibil'
Apa produc e curent electricl
artificiald'
Apa mineralS este surs\naturaldl
de apd'
energiel
de
Precipitaliile reprezint[ surs[
raurilor'
albiile
d'oartn
upu""t"

nari."" iaimicl

in natur[

i'"iuitndentt

vital'
Apa este citP folo sitorl

5.

formular ea:
"Apa'prieten
Argume nteazdprin exemple

Prieten
ente ale mediului:

duqman

gi dugman"

) U'Ef U'TOARE D'SqiRUTE


D'NOZAUflUI
- fiA6ilfNr -

,:

de Bert Taylor

Fosila - lucru uimitor Avea doi creieri gdnditori


Unul in cap ca origicare
Iar altul sus, chiar pe spinare;
Astfel gdndea apriori
Precum gi aposteriori.
Gdndind cu dou[ minli deodat[.

Avea o dreapt[judecatl

G[sea problemei rezolvare


Cu cap gi coad[. Pe spinare
Curgeau ideile guvoi;
Era degtept cat a[ii doi,
Sclipind cu dubl[-n[elepciune
Acest vechi animal-minune.

l.

Completeaz[ spaliile libere:


Dinozaurii erau _,
ca gi crocodilii qi gerpii din zilele noastre.
Aveau o
intre 1 gi 30 m. Triiau in mediul
Unii
dinozauri erau
, iar allii
Dinozaurii se inmultreau prin

dimens

in ap[.
astdzi,

s-au pu

anului.
dinoza

sau du,

razele

treptal
cam...

ouile
Mai

e.

acest

2.

Completeazd, aritmogriful urmltor gi vei afla numele unor dinozauri.


in coloana AB, cheia este DINOZAURI.

anime

astizi

timpt

acum

E.Suslineunadintrecauzeledisparilieidinozaurilor.Citegtelecturademaijos.

DE CT /\U D'5Pi\fIUI DIIIOZA\URII?


,,Trebuies[relinemc6dinozauriiierbivorisaucarnivoriaveauatflt
de Bert Taylor

decatI
rezolvare

dimensiunigigantice,cdtgipitice'pentru.aceavreme'Trliaupeuscat'inaersau
avizali nu qtiu
a" uni ou disparut. Nici cercetdtorii
in ap[. Acum os o" *irioun"
c[ dinozaunt nu
Cei mai mul1i consider[
stins'
;-;
astdzi, cu exactitat",'l;;;
de pe Terra'
adapta schimblrilor climei

l-* **,

p[mintul, ir"m.u

parcursul
era calcluroasir pe tot

in vremea cand populau


anului'Darcdnd(inurmamiqcdriiscoar[eiterestre)3i'.'n'].:.ludevenitgeroase'
murlt'
cllclura intensI solar6' au
dinozaurii cu singe "tt' fetA
cu un mare meteorit
pamantului
u.m^.i-ocnirii
in
afirm[.a,
Alli cercetatori
nori de praf' care au blocat
vulcanice,^s-ou rioi.* uriaqi
erup[ii
cumplite
dup[
sau
giganticele animale s-au stlns
d;il;vegeralia. in t'elul acesta,

Pe spinare

voil
;ii doi,
-n{elepciune
al-minune.

razelesolare $i.,
ffeptat, deoarece

r zilele noastre.
Unii

-rnor dinozauri.

hr6neau'
lipsa plantelor cu care se

,""t'i'Ut {rl celdurn qi in


"'
Deasemenea'secredec[i*.n,"t",ietruitoare(cu.creieremicule)erau

cam...f6r[minteq,,nu*ir"..Iemai*i.i'.lu,cevamaiinteligente,le.audevorat
In
ou[leqinus-aumaipututinmulli'p"'ana'dinaceast[cauzd's-aupr[pddit'
Terra i-au otrlvit pe dinozauri'
apd;;;;;
plante
Mai exist[ o ipo'"'I'"noile
neotrdvitoare? Iar
o" ." n-ou ionru*u, plantele
intrebarea:
impune
se
acest caz
ele'l
.rir".fA. mai mici de ce n-au displrut li *imale mai mici au supravieluit pin6
irre.rii.
Au murit atunci clinozaurii,
qopirle' qerpi' mamifere' p[slri'
crocodili'

amfibieni'
astlzi: insecte, pe$ti, testoase'
u'i' popula pdmantul qi in
care
tuatara'
qopirla
De pildd,
'itt'itqi"ii
care atac[
oi,
asemen.u, uurinriuri"i
De
1s1r1romodo,
dinozaurilor.
timpul
in epoca gigan[ilor dispiru[i'"
qi oameni, igi are strdmogi
acum mamifere mari
(,,Misterioasa viaYd a rePtilelor"'.

*"i

1!

rr

1r

3
r'l

MicaenciclopediescolarclcleL,Caradan,I.GherghescuEiB.Crdciun)

$fiaice...

Numele de ',dinozaur.. a fost inventat de Richard owen


inseamnd,,reptil[ teribil[" sau,,reptil[ infricoqdtoare"'

in

1842 9i

*Dinozauriiauexistattimpde165demilioanedeani.
*Dinozauriiuriaqimincauplante.Pentruasupravie[ui,unasemenea
exemplar avea nevoie de o ton[ de frunze zilnic'
* cel mai mare dinozaur carnivor a fost Tyrannosaurus Rex. Numele lui
goparlelor"'
s-ar traduce astfel: ,,regele insp[imdntltor al
* Cel mai mic dinozaur avea aproape 60 cm in[l1ime'

*
*

fosile ale unor dinozauri pitici'


$i in fara noastr[ s-au descoperit
impotriva pr[d[torilor, unii dinozauri ierbivori erau
Pentru a
,,lupta..

inarma[i cu,,platoge",,,suli1e",,,buzdugane"'

l.I
.SC

.al

.a

.It

.C

t
-l

DATA:

NOT'TE

f-z

wen rn 1842

gi

\$fu

il

^&)
L Un asemenea

l.
.

ex. Numelelui

RECAP'TuhLARE| EUALUARE
FACIOR' DE IIED'U

De ce plantele au nevoie de:

sol:

. apa:
o aer:

uri pitici.

iierbivori erau

DAIA:

.lumin[:
. clldur6:
2. Argumenteazl.de ce solul
mediu de viat[:

este:

factor de mediu:

8. Scrie

ce consecinte ar avea pentru mediu lipsa de

4. Ce ca\zeduc la disparilia corpurilor vii?

lumin[

9i

clldur['

at

.w rJ PTANTE ft AN,ilALE OCRO\\TE DE LEGE


ct

l.

Scrie numere unor vie[uitoare care au disprrut pentru


cd omul re_a
stricat mediul lor de via{I sau le-a v0nat in exces.

2. D[

exemplu de vieluitoare protejate de lege.


plante:

pasan:

- mamifere:

,
NU:

3- Enumerd cdteva ac[iuni


cu ajutorul colegilor t5i.

4. Scrie numele unei

qi

de prorejare a mecliului pe care le poli desfrgura

rezervatrii (parc nafionar) din


{ara noastrr.

5. Afl[numelemai multorvieguitoareinpericoldezlegand aritmogriful


urmltor:

AB = OCROTITE DE LEGE

---r

,,lF\

*rft,
,T'TE DE LEGE

fYo*pf.

B) PROTEIAREA ttED',ULU',
de poluare a mediului'
@azi\ncasete factorii

rt pentru c[ omul le-a

NUI

in care cuvintele
de protejare a mediului'
regulament
un
2. Alcituie$te
qi TREBUIE! s[ fie imPerattve'

pe care le poli desfdqura

TRrBffirl
n lara

noastr[.

;ind aritmogri ful urmltor:


t

15 t12

16

12 ll[

u ogfr#&rlE p, sscrcusEA t"o&


_

pe

I. Completeazl:
Modificarea factorilor de mediu (ap[,
-....-.-..-_-) se nurneqte
Poluarea aerului este produskde gaze __,
eliminate de
magini.
,
Poluarea apei este

@usr

de anrrcarea

wlor_--

qi

reziduuri petroliere.

Poluarea sonor[ este determinatfl de

Z.Dd exemplu de:


a)

activititi ale ornului

care pot polua nrediul ?nconjurltor:

4
b) activit5li care

pt

proteja mediul inconjurltm:

ffi
4.

8. Scrie numele unor degeuri:


- menajere:
- stradale:
- spitaliere:
- industriale:
- periculoase:
- voluminoase:

Bifeazd orice lucru pe care l-ai aruncat ieri la copul de gunoi:


D
E gerve[ele de
D ziar;
D cutia de la
E sticl6;
Gconservd;
trjuclrie veche;
Bambalaj;
fl sticl5 de plastic;
fl carte:
fl Sosete;
Ecaiet.

revisttr;
lapte;

h6rtie;

il

I LOR,

in enumerarea lucrurilor de la exercitriul4 subliniaz[ cu diferite culori


pe acelea pe care le-ai fi Putut:

i.

cutilizadinnou;Erepara;Edaalteipersoane;Bvinde.
8. Spune ce p[rere

ai despre aceastl stare de lucruri!

v-

ripetroliere.

7. Care lucru rezistl mai mult pe plmint


Marcheaz[ rlsPunsul corect.
fl pahar de plastic;

w:

@@

fl

flrl

pahar de

a se descompune?

hirtie.

CAt de mult timp ii trebuie unei sticle de Coca Cole


pentru a se descompune?

t.

D l0 ani;
O o lun[;
D mai mult de 30 de ani.

C. Bifeazi afirmalia corectii.


Compostul este un ingrlg[mint:
Evegetal;
f,lnatural;
O animal.
Dartificial;
Se folosegte la:

E fertilizarea solului; B prevenirea eroziunii solului;


B ptrstrarea umidititii; E tratarea unor boli'

lc. ce culoare are compostul in momentul


Ero$u;
Dmaro;

l.

noi:

r;
nservtr;

fidephstic;
Let.

Overde;
Bealben.

si pui in grimada de compost?


t] flori uscate;
B gunoi de bovine;
Bgrlsimi animale.

Ce lucruri nu trebuie

0frunze;
O resturi de carne;

Omorcovi;

cind poate fi folosit?

I 2. Compl eteazd,urmdtoarele enun[uri:


Resturile provenite din activitdtrile omului
se numesc
Ele --.----.mediul inconjurrtor.
Protec{ia mediului poate fi ficltd prin
----.--.- degeurilor.
Activitatea de colectare a degeurilo. r*_"rr"
' noi- --'
Prin reciclarea degeurilor se oblin

!Li

' Ji'r''
't*:*

-,t"dt),
-P

l.r

Refine!
* Ecologia este qtiin[a care studiazd mecliur inconjurrtor.

gtiaicd...

* Pe suprafafa pdmanturui sunt 4 miliarcle de hectare de pddure


gi in
fiecare an exploatrrile cre masd remnoasi
se fac pe o suprafafd d,e 24milioane
hectare, aproximativ c6t suprafala
Rorndniei.
^ * Pentru a produce o tond de hdrtie sunt necesari 5 arbori cu o vechime
intre 80 qi 100 de ani.
Acegtia produc in fiecare ord oxigenur
pentru 320 deoameni.
Deci, hArtia este foarte valoroas[!
*
gi

ton5 de hOrtie recuperati inlocuieqte


4 metri cubi de masd lemnoasd

mult[ energie electricl.

Dintr-o tond de derseuri


sau 12 300 de ziare.

cle

hartie se pot procluce

500de caiete qcorare

* Un singur hectar de conifere refine anual 40 de mii de kilograme


de
praf din naturl.
(,,Manual de educalie ecologicd,,,
ing. Diana Dumitru)

,(

Ii

Ir

Er
I

lr
Er

E(

sc_.
-degeurilor.

DEIEUR//LE f' REC'CLAREA LoR ^ffi

l.

Completeaz[ schema - TIPURI DE DE$EURI'

iurltor.

rtare de p[dure gi in
rafaF de24 milioane
i arbori cu o vechime
leoameni.
rbi demas[lemnoasl
I

500 de caiete gcolare

'mii

de kilograme de

2. Confirm[ valoarea

de adevlr a propoziliilor:

[Activitatea omului nu Produce


,ing. DianaDumitru)

degeuri.

fl

Degeurile polueaz[ mediul'


bine s[ arunclm degeurile
in apa rdurilor.

[Este

f] Unele degeuri sunt folositoare.


f] Reciclarea hirtiei salveaz[
p[durea.

fl

Colectarea gi reciclarea
degeurilor este o acfiune

interzis[.

M
D

Alege r[spunsul corect:

H, Corpurile se deosebesc

dup[:

E form[
D m[rime gi form[;
B form6, culoare, rndrime.
gi culoare;

7",,PldmAnul verde" reprezint[:


U marea;
E pldurea;
Q ornul.

i,

B. Lumea vie este alcbtuit[ din:


E plante gi planete;
E anirnale, om gi aer;
B plante, animale, om.

S. HArtia se obline din:


ft metale;
E lemn;

B. Animalele au corpul alcltuit din:


fl cap, gdt, trunchi;
E cap, trunchi, membre;
E cap, trunchi, coad[.

9. F{rana plantelor se prepard in:


tr r6ddcin[;
I r[dlcin6, tulpind gi frunz6;

4. Corpul

10. La cap exist[:

omenesc se compune din:


[J cap, gAt, membre;

E frunzd.

U doi ochi, dou[ urechi;


tr dou6 urechi, gur5, nas;
D ochi, urechi, gur[, nas.

D cap, trunchi, membre;


E trunchi, ochi, bra[e.

5. Ochiul

este organ de siml Pentru:

fl miros;
E auz;
fl v[2.

6. Microbii se ucid cu:


tr ap[ $i sdpun;
E rnedicamente;
E ajutorul pip[itului.

cdrbune.

l.

Unele animale migreazd pentru c5:


E peisajul este trist;
[J hrana se impulineazd;
tr frigul este mai p[trunzdtor.

12" Plantele suport[ iarna:


tr f[cAnd adlposturi;
E pierzdnd frunzele;
tringhelind.

ComPleteazd sPaliile Punctate:

Mediul esteformatdin
f.ar[
iif, *"J*l natural fac parte gi corpurile
ne dd

rezint[:

lumin[

9i

c[ldur['

'

\r,"fi-fi;"lb,ilfrrr
intre plante, animale

9i

om exist[

lumin[si

-'

-^

este
*"i i"dep[rtat[ planettr faftr de Soare
bujonrl de munte sunt plante
Floarea-de-co1;
^S"r"tf"f"frfri"oga'o*e

i",

----

care au

Cutremurele sunt fenomene

Defrigareaesteoac[iune
lrfui"tiif"

gi

'-

-'Plmdnt erau

pe

'

prime seimpu[ineazL' deci

sunt

omului
Resturile iezultate din activitftile
n"ri.fut"u deqeurilor

parlin:
rI

tr[it

de

creeaz[

se numesc

noi'

frunz[;

* G[segte r[sPunsuri Potrivite:


l. Cum se numesc cele trei medii de via[[?

urechi;

ri,

nas;
urd, nas.

2.
eazd pentru

Cecaracteristici ale solului cuno$ti?

c[:

st;
'lneazd;

p[trunz[tor.
la:

nri;

purificarea aerului?
B. Care este rolul plantelorin

anotimpurilor?
4. De ce trebuie sI cunoagtem rotalia

ele;

5. Sub ce forme se gdseqte apa in

natur[?