Sunteți pe pagina 1din 176

GLASA

3
rxMM&

wx

LXYffiM&Y&$M&

R&&w&xw&

,"

ffiffiwKw@.wffiffi
CARTEA

- UN PRIETEN DE TTANTTP

a cartea. cuprinsul. Tipurile de litere de tipar. Textul literar


a cuvAntul. cuvintele cu sens aseminitor. Cuvintele cu
sens opus

componentele comunicarii dialogate. comunicarea prin gesturi qi


expresia fefei

ln aceasti unitate, invSldtoru! va

urmiri

formarea urmitoarelor competenle:

'

sesizarea sensului global al unui mesaj, iden-

tificdnd aspectele principale 9i de deraliu la


care se referl un mesaj oral;
. deducerea sensului unui cuv6nt prin raportare
la mesajul audiat sau citit;

. sesizarea mijloacelor nonverbale (gesturi,


mimica) folosile in comunicare;
. identificarea elementelor de bazd ale
organtztrri textului literar

sau nonliterar

in pagina.

Lecturd

9Vt

4. --.'

-lot

Cortea
UJ

F
F

. RriveSte coperta de maijos gi completeazi

\fi
ol

Donielo Crdsnoru

rooi a*fufbo.
cer

C'i
ag..--''Z
f

z
)

apoi cerinfele date.

. Autorul cA4ii este

g.4.-

.--

. Titlul ca4ii este

s-11

B<;

,E
I

_t_:-\

(:1"

.r,
irl

G){

o&

'r

ll

ii,

v'
.

l1

Editura este

E
J-

2.

Aratace-fi inspird ilustrafia de pe copertS.

---

. ;e i.ni
r ss-- 4J
ini

3.

. ;e inl

H/archeazi cu x ce faci in timp ce citegti o povestire.

. Retii doar numele unor personaje.


. Retii int6mplfile importante.
. Retii toate ami.nuntele.
. Retii numele tuturor personajelor.
. Subliniezipe carte ceea ce i1i place.
. iti faci fige pentru a refine ce iti place.
. imbraci cartea.
. indoi filele pentru a gti pdna unde ai citit.

tr

r r+t
-:-t:

. sL--o j-l
-!l

T
L_.1

T
tr
T
T

6.
BE
r-|3-

_,=

-rl4li
---

e-s:i ir-

Lecturd

4. in..r.riepte, in reproducerea de maijos, numdrul paginii ;i subliniazd titlul poeziei.


UJ
Miau gi Gu
O Pisicl-pui e-un ghem
care vine dacl-l chem,
e un bulglr de ninsoare
cu codill gi picioare,
cu pernule gi cu gheare.
Bea laptic cum bei gi tu
insl zice ,,miau", nu ,,gu"
Chiar daca e foarte micl
nu s-a pomenit vreodati
o Pisicl-pui pelticl.

5.

Adr,

la ;coald, o carte care !i-a plScut. Prezint-o colegilor, oral, ardt6nd:

. ce informatii

sunt pe coperta;

. ce informafii

sunt pe cotor;

ce informafii sunt pe ultima coperta;

. cdte pagini are;


. ce fel de ilustratii are.

6. Lr.r.rzi in grup cu 4 -5 colegi. Scriefi o poveste in care Cenu;Sreasa s5 trdiasci in zie: noastre.

Facefi apoi o cdrticicd in care sd scrieli povestea. llustraJi-o, realizaficoperfi pe care

refi

:t

titlul, autorii, editura. Organizafi o expozifie cu produsele voastre. Un reprezentant al grucitegte povestea in fala clasei. Alegefi, prin vot, cea mai frumoasd compunere ;i cea mai

=,sitd cirticica.

l-

z
)

LecturE

Cuprinsul

IU

fF

I . Completeazi casetele de mai jos, indic6nd ce reprezintd elementele incercuite.


\ [-- -

Cuprins
_______-_=____

;*,-*'**,,"*, "'D
(Yy':t;
.
Altirbetul (acturlizare)

,.

. Cuvintul.
. CuYintc cu sens arscnlanator.

l0
t2
I4

.r'

,d Titlul. Aiiior,it 1......,....

16

Identificarea unui obiect


C[vinte cu sens opus

20

Recapitulare,......

22

l8

26

CUPRTNS
.\m visrr ,/ 3
r\r!.ulUl:N'I'l r ,/ ,1
.\llr:r cr Srrt:inr.lnr

1i

r'cr.,rprr pi.ic

q11 r1d1c hq,Lrz r,


// ---1;r
llel dr: hrlr,t / I
I:xtcnrporal

l)rnu

1t)

LXpCana ii l.)

I.1ac-tac

Precizeaz5 unde se aflS

/ 37
Nunta tlin pial:i / 3tl
()ui de cuc de ccas /
Pialt termecat;i / .ltI

1.1

16

17

in aceastd carte cuprinsul.

3. Explic; la ce folose;te cuprinsul.

.3{)

32

-='^

i\fctcorolo-(iici

lrlelantii si Rinociorii

2.

qi cu (IISIP
Lit tclcvizor / 33
(lramatica pcntru cat / 34
\fotanul in bibliotcci / .15
(lreicrc, grcirrc.., / -j6

Alunil,vcrcri; / 11
(irncett in martjc / l2
(lartca dc bucrte /
(iare pc carc / 15

3l
I()'I()C. I()SIP

Ilufirita si cioara
\/ioara

/;

L: pcscuit /(27 \
Giumrr / 28 V
l.e scrvtcirr / 2t)
(iricilna Rotanic:i

Pi-soiul cu stantnilc

39

/ 4l

]tr*-,tilDUl

LecturE

Tipurile de litere de tipor


UJ

I . Citepte fragmentul de maijos.

6
8

l0
t2
t4

F
F

t{otanul sta-n raft


deghizatl tntr-o carteeract cdnd i1i inchipui c-ar fi in alt[ parte.
Cautam expediliile2 lui Cook3
{romgi, cu ochii la ceasul cu cuc)
cind, l-am descoperit nemigcat
linga Motanul incaltat.

z
)

16

Grete Tartler

18

20

- Motanul

?n

biblioteca

22

26

2. Scoate titlurile de la primul exercifiu. Aratd ce fel de litere de tipar sunt folosite pentru
@Ea

SIP

A
l5

acestora.

32

3.

Unegte, printr-o linie, cuvintele din dreapta

ifilnrll

;i din stanga paginii cu tipurile de litere cu

cirora sunt scrise.

litere drepte

mtanul
&ghizat
@rte

litere ingrogate (bold)

CIIact

dttan

*ghizat -

litere lnclinate (italice, cursive)

expedifiile
ochii
ceasul
nemiscat

l6ngl

in a$a fel, inc6t sa nu poata fi recunoscut.


calatorie lunga ficuta de un grup organizatAr regiuni indepartate cu scopul cunoagterii sau
ii de relatii comerciale.
Cook
'
- James Cook, cunoscut drept Capitanul Cook a fost marinar britanic ai a coordonat prima exr in Oceanul Pacific, descoperind Noua Zeelanda.

a.fiiSie -

mascat, imbracat

Lecturd

4.

Precizeazd felul literelor folosite

in scrierea titlurilor din aceasti carte.

UJ

F
F

5.

,.)^
i

Scrie cuvintele de maijos, in tabelul dat, la locul potrivit.

RAFT. c6nd. inchipui. ALTA


Cuvinte scrise cu majuscule

(capitate) ]

Cuvinte scrise cu Iitere mici

-*" -l i--i-: -:

i-------

6.

- -i------

_r: -

-.:---:

Precizeazd prin ce se deosebepte scrierea cuvintelor de mai jos.

a. moran
b. motan

7.

-_---a

. motan . motan . motan


.

moton

Scrie cuv6ntul

motan

raft din desene

motan

cu volume de carti.

T
8.

lo..

Lucreazd la computer, folosind tipuri de litere diferite in transcrierea poeziei de la

exercifiul 1. Poli folosi ;i litere colorate,

9.

Scrie la computer o compunere despre ni;te litere care prind viafa. Poti folosi ilustralii

cu litere animate ca cele de mai jos.

ffi@K &ru

Limbd romOnd

Cuvdntul

IU
1

Citegte intdmplarea povestltd Tn textul de maijos'

in timpul orei de matematica pe c6nd lucram oral exercitii destul de grele, tn


linigtea din clasa s-a auzit un miorlait slab. Apoi, pe banca lui Dan, a sarit o pisicufa
alba cu zgirdilit ro $ie.
Toti am inlemnit. Am privit-o speriat pe doamna invatatoare, agteptf,ndu-i reactia.
Doar pisicufa a sarit zglobie din banca in banca pana la catedra. A privit-o drept in ochi
pe doamna inv[tatoare gi a miorlait galeg. Abia atunci am izbucnit in hohote de r0s.
Doamna a luat-o in brate si a intrebat cum a ajuns in clasa.
Dan a recunoscut cd a adus-o la gcoali ca sf, ne-o arate.

A doua zi, pe u$a clasei am gisit un aflg original.

Animalele domestice
sunt animale de

@&s*

6{&ss* ffi
:i de la

in casetd, sunetul prin care se diferenfiazd cuvintele scrise cu litere animate in afil.

2.

Scrie,

3.

tndi.e sensul cuvintelor scrise cu litere animate in afi5.

C&SZ

o clasd

ustralii

4. S.f irbi forma cuv6ntului cas5, punAnd in locul consoanei s un alt sunet 5i indicd sengl

cuvdntului oblinut.

. caEa

. .uEa

]-

z
)

Limbd romdnd

. ca[a

UJ

l-

oC&

1.:

5. lo.. Lucreazd in pereche cu un coleg. Gasifi cuvinte noi prin inlocuirea primului sunet
din cuvintele date maijos.

. Iin . Iin' Ii"' Ein' Ei,' Ei,


cal . Ial . Ial' Eal' Eal' Eal' Eal

din

]-

6.

lndi.} sensul cuvintelor de mai jos din textul de la exercitiul

. bancd

7.

t IAS

C;r.gte alt sens al cuvintelor de la exercifiul

. banci

8.

1.

6.

o I0.S

Dezleagd careul de maijos. G5sind cu-

vinte cu acelagi sens pentru cele din textul dat'

a. greu

. b. slab

'

c. speriat

'

d. doar

9.

srUtiniazi sunetele prin care se deosebesc perechile de cuvinte de mai jos fi alcStuiepte comunicdri cu fiecare cuv6nt dat.
o OIZII
o Of?f

?. ,,

. original
r Ofl$lII&f

10.

tr.teazi in grupd cu 4- 5 colegi.

3.
Facefi un poster cu un

anun! despre un concurs de animale de ras}. Gasifi o legdturi amuzantd intre cuv6ntul rasS ;i unul dintre cuvintele: ramd, rand, rard,
rafd, razd.llustrafi anunlul. Realizafi o expozifie cu lucrdrile voastre.
Alegeli prin vot cel mai reuSit afig.

-:

trrrma

:eiqEtfr-

1-

Lecturd

Textul literor

u,

I . Citepte, cu ateniie, textul de maijos.

sunet

Copilarie
de

Nichita Stanescu

gi Gheorghe Tomozei

gi sa ram6n pe totdeauna
nepotul indragit de buna.

$i sa m[ joc ag vrea, in crdngz,


o ziua, cu bunicul-16nc,
sa-l vld venind printre a$ari3,
fari baston gi ochelari,
dnand in p[laria-ntoarsi,
furate, oua mari debarzd.
Poate aga g0ndea gi el,
dulbul, cdnd era catel.
titlul textului de la exercitiul 1.

3. tndi.a numele autorilor textului de la exercifiul 1.

bruma

- chiciura, ziryaddformati noaptea in timpul toamnei


oing - padurice de arbori tineri.
i aqar arbore
cu lemnul alb gi tare, cu semni{e cu aripioare.
:

Dulaul cdnd era cifiel,


motanul cdnd era pisic
9i boul cOnd era vilel
erau gi mai frumogi un pic
si mai viteji dec6t acum.
Cdnd toamna igi agaza brumal
gi in oglinda mi privesc,
o clip[-ag vrea s6 nu mai cresc

2. SrUinlazd

F
F

9i depusa pe plante, pe sol, pe obiecte.

LeetLcnH

4"

prln care
precizeazd c6te persoane vorbescin textul de la exerciiiul 1. Copiazi un vers

sI ili susfii Pirerea.

UJ

F-

1-

S"

momente reale din viald sau nu'


Rrata dacd persoana care vorbegtein text prezintl

z
)

&"

7- Cur. crezi cd este v6rsta celui care vorbe'te in text' JustificS-fi afrrmalia'

& " Mentioneazd

" fxplic;

cel care vorbe;te in text'


care este partenerul de joacd pe care il doreSte

de ce persoana bunicului-|Anc este imaginarS'

t_
+.
: --

1'
3ffi" nrutdceesteimaginarinultimeledoudversuri dintextul delaexerciliul

I $. incf,ipuie;te-]i

3 " Scrie,

joacl impreund

ce ar spune pisicul despre motan'

o zi de
pe o foaie separatS, o compunere in care s5-fi imaginezi
autorului'
cu bunica ta care este o fetild. Cite;te-o din scaunul

Comunicore
n care

Compo

nentele comunicdrii diotogote


UJ

I . Citepte ce spune baiatul din ilustrafia de maijos.

F
F

lie tfi place

;au nu.

sa citeSti?

z
)

2. tnOi.a numirul persoanelor care discutd in ilustralia de la exercitiul 1. f


3.
e

Precizeazd cine vorbe;te pi cine ascultd

in ilustrafia de la exercitiul 1.

in text.
Vorbitorul

4.

Tr.nr.rie, pe spafiul liniat de ra exercifiul 3, informafia transmisd de vorbitorul


de

rrcrtiul

AscuItAtorul

1.

5.

tmagineazd un rispuns dat de ascultdtorul de la exercifiul

6.

continud dialogul de la exerciliul 5, incadr6ndu-te in spaliul de maijos.

1.

la

Limbd romAnd
colii

5i

Cuvintele cu sens osemdndtor

: clasi

mbAnd

;id[

UJ

Citepte, cu atenfie, textul de maijos.

Razvan si Mihai sunt colegi de banca din clasa int6i. isi fac des
impreuna.
=mele
Toamna, la Mihai acasi, miroase frecvent a gem de gutui sau de
Fune. Razvan este pofticios gi mama prietenului sau nu uita niciodata
*i dea din bunlt[tile pregitire de ea.
Cu toate acestea, ieri, Razvan a facut-o lata. Cand si plece, aintrattn buc[tlrie.
A
oErut un pahar cu apa. I-a trebuit doar o clipa de neatentie din parteaamicului
sau si
lnramsi lui. A luat un borcan de gem de pe masf, gi l-a ascuns in ghiozdan. Gr[bit
tl nu fie prins, s-a impiedicat de prag gi a cizut. Din ghiozdan, au sirit clrtile gi cahele pline de gemul pe care l-a pitit.
De atunci, Rf,zvan n-a mai fost nicic0nd asa de mdncf,cios.

de

2.

scoate, din textul de la exercifiul 1, perechile de cuvinte cu acelapi


sens.

'a facut

Ir

3. Cat.Ste un cuv6nt cu acelagi sens pentru cuvintele din textul de la exercifiul 1, date
ps.

. pegitite

. doar

clipa

. pline

1. Alege, dintre urmitoarele cuvinte cu sens asemSnitor,

pe cel potrivit pentru a completa

libere din comunicdrile de mai jos: card, clocotit, fierbinte, incins.

iti

masa

iarna.

. Gemul
a dat in foc.
. Ilihai a baut un ceai
. Din cavzafierului de calcat
, am ingilbenit fafa de masi.
. O masi de aer
a patruns in zona
noastre.
farii

l-

F
H

z
)

=r
,\9

Lrmbo romono

5.
UJ

l-

F-

z
)

Scoate, din textul de mai jos, cuvintele cu acela;i sens'

Toamna, nori cenugii acopera zarea. Cerul este plumburiu. Tot oragul pare fumuriu. PAna gi picurii de ploaie sunt gri.

6.

Une;te cuvintele din prrma coloani cu acelea care


au acela;i sens din a doua coloanS.
a. insemnifiate

a. cAndva
b. furtuna

b. m6hnire
c. odati
d. gingag

c. delicat
d. importanfi
e. tristete

7.

e.

vijelie

in..r.uie;te cuvintele cu acela;i

sens din seriile de maijos.

a.apofti. adori. avrea. avoi. ardvni. atinji. ahapai. ajindui'

ainsera

.
b. obraznic . neobruzat. nemi$cat o rrerespectuos . necuviincios ireverenfios
impertinent . insolent' arogant' comun' imoral
. contopire
c. furt . hotie . sustragere . gterpeleala n furtigag . bufnituri
8. Dezleagi careul de mai jos, gSsind c3te un cuv6nt cu acela;i sens pentru cele date.
1

i-

L- - +a1

4i
,1
-',1
)L
1i

It
r -j

iol
l-+

,Al

L. cioban

2. gitlagre

-+
i

l-:+

iMi
-f ----l

iNi
i-*--'i

iAi

3. leafa
4. timp
5. permanent
6. v6rsta

I-

Comunicore

comunicoreo prin gesturi

gi expresio fetei

UJ
1

- Precize azd ce indici gesturile polilistului,

mamei, copilului.

,ffi

]-

F
H

z
)

2 - venlioneazi

ce comunici expresia fefei copiilor de mai jos.

\1t

\',.a-

rinsera
rentios

3. RraU ce exprimi pozifia corpului copiilor.


pirc
date.

4'
i

L'.,..2d

Tmpreun d cu

4-

5 colegi. C5utafi gesturi care sd exprime nemuliumirea. C6pechipa care in trei minute gdsegte cele mai multe gesturi pe
care le aratd apoi colegilor.

5-

6.

exprimi mirarea prin gesturi, pozilia corpului, expresia fefei.

oi,togheazd cu un coleg despre venirea toamneiin fala clasei. Folosepte


gesturi, pozifia
tpului, expresia felei pentru a-fi intiri spusele.

,\v

Llmbo romono
l^

Cuvint ele cu sens oPus

trJ

l-

f-

z
)

1 . Cite;te fragmentul de mai jos.

e.L

Aventura mea in lumea cirtilor a inceput cu


Jules Veme. Personajele scriitorului france z imi
erau cei mai buni prieteni si mi se pirea normal sa fiu alaturi de ei si la bine gi la greu. CAnd
am citit Cinci sitptimilni in balon, era o zi de

6.
a.c

varx. Eroilor le lipsea apa gi mi s-a ficut sete'


Prima pornire a fost si mir duc in bucitirie
si-mi iau de baut. Apoi, mi s-a ficut rusine' Ei
suferi de sete, iar eu ma lafai ferit de ar$ita soagura uscati,
relui $i mai vreau gi api? Am decis si fiu alituri de eroii mei. DeSi avealn
din cAte mi-a
nu am pus pe limba niciun strop. Au urmat cele mai chinuitoare pagini
mi se
fost dat si citesc vreodatA. Transpiratia mi se prelingea pe t6mple' Literele
terminat cu bine.
amestecau in fata ochilor. Din fericire, ei au rezistat si totul s-a
Cezar-Paul B6descu - Cititul ca un sport extrem

2.

b. ti

r.a

a,
a::
.:l

opus'
Scoate, din textul de la exerciliul 1, perechile de cuvinte cu sens

I
3. C;se;te un cuv6nt cu sens opus pentru cele de mai jos, aflate in textul de Ia exerciliul

. buni
. prieteni
. normal

1'

o ptllll?

uscata

. nefericire

4. srutiniazd cuvintele cu sens opus din comunicdrile de matjos.


. La concursul de atletism, reprezentantanoastra s-a aflat in fruntea plutonului,
de Ia pomire pdna la sosire.
Urcarea la cabana am fircut-o cu telecabina, iar cobordrea cu telescaunul'

3-

Limbd romdnE

5.

uneSte cuvintele din prima coloand cu acelea cu sens opus din a doua
coloand.

a. intrare

a. Jos

b. frumos

b. stinge
c. iesire
d. batrdn
e. ur0t

C. SUS

d. aprinde
e. tAnar

u,

6. in..r.rie;te, in seriile de maijos, cuvintele cu sens opus fafd de primul.


cald . fierbinte . rece . friguros . rf,coros o goros
b- liniqte . gal[gie . tf,cere . zgomot . larmf, . hf,rmilaie .
tarlboi
c acoperi o descoperi . invele$te . dezgolegte . dezvelegte

7.

Iscata:e

mi-a

Venlioneazd c6te un cuvdnt cu sens opus penfru :e!e date maijos.

ne.

.
.

mare

tfi extreo

gfOS

mi

se

.
.
.

vechi

interesant
alb
legat

8- Dezleagd careul de maijos, gdsind cdte un cuvint cu sens opus pentru cele date.
1. repede

2. respectuos
3. degtept
4. devreme
5. zi

tonulul
r1.

l(
lH

z
)

r
Recopitulore

Recopitulo?e

u,

l-

1-

z
)

, cit.;t.

fragmentul de mai jos.

Am invltat si citesc printr-o descoperire fulgeritoare.


Fiecare pagina a abecedarului era un aspect nou 5i mi se
fixa in memorie. $tiam pe de rost lectiile 5i nu vedeam la

;:
:::

ce folosesc exercitiile de citire.


N-as putea spune ctnd s-a produs inlelegerea' Dar ea s-a
produs brusc, intr-o clipitl. Legf,tura cuvant sunete $i

litere mi-a aparut fara ajutorul cuiva. in ceasul care a urmat


am citit o carte de povegti a lui Ion Creanga'

:-- -i

Mihail Sadoveanu - Anii de ucenicie

nOi.a numele autorului textului de la exerciliul 1'

2"

3.

1.
SubliniazS titlul lucrSrii din care face parte fragmentul de la exercifiul

---

a,l

4.

Explica de ce s-a scris titlul cu litere cursive'

...

-1.

. : :'-

\/.

'l'
incercuie;te literele mari din al doilea alineat al textului de la exerciliul

6"

sunt scrise'
Une;te, printr-o linie, cuvintele cu tipurile de litere cu ajutorul carora

lR

t-

| -:

. .-l
litere drePte
am

invitat

descoperire
pagin[
abecedar

litere ingrogate (bold)


litere inclinate (italice, cursive)

memone
lec{ie
citire
in(elegerea

t(
: : :-l

,l_

Recopitulore

7.

SrOtiniazd literele care au acela5i corp (mdrime) din seriile de maijos.

IU

r.SpUne. brusco ctipitb. legf,turf,. cuv6nto SUflet.literao


Lor. o povegti. &SPeCt. exerciliu . citire . cdnd. ff,ff,. ajutor

carte

8.

to.. Schimbi

fu-un

primul sunet din cuv6nt ul dar pentru a gisi alte cuvinte. Cdptigd elevul

minut gisegte cele mai multe cuvinte noi.

L.Iur.

Ear. [ar.Iar.
Err. [ar . [ar
9.

Ear. Ear.Iar.Iar.

[ar.

precizeazd alt sens decdt cel din text al cuvdntului dar. Alcdtuiepte o comunicare cu

. Lucreazi in pereche cu un coleg. Discutafi un minut dacd este bine sau nu sd-i faceli
mui coleg o carte. Colegii vogtri vor face observafii

despre

felulin care s-a purtat dialogul.

1 . tmagineazi un dialog asemindtor cu acela de la exerciliul 10 intre un copil ;i

un

Transcrie-l pe o foaie separatd. 1l poli citi colegilor din scaun ul autorului.

Gise5te un cuvdnt cu acela;i sens pentru cele date maijos;i aflate in fragmentul de

rtiul

1.

falgeratoare

Fgina
swme

.
.
.

clipita
legatura
ceas

. Gise;te un cuvdnt cu sens opus pentru cele date mai jos pi aflate in fragmentul
ttiul

z
)

5en5.

F
F

1.

JXt

foelegere

. fari

a aparut

de

Recopitulore

14.

Re

5e mut
Cel ma

lustifica de ce textul de maijos este un text literar.

UJ

Ln tral,
De"mi

Spre basm eu cu motocicleta,


De gapte zlle fac navetal.

F
f-

-ttele
I[e dur

Ma duc urdt, mf,-ntorc frumos,


M[ duc pe sus, mf,-ntorc Pe jos.
Cdnd Fit-Ur0t, cdnd Ff,t-Frumos,
Cand Fat-Frumos, cdnd Fat-Urat.

Baralia
5e inte
Spre ta
C-ru-or

Anrnci

$i inca nu mi s-a ur6t2.

ftLtin

Marin Sorescu - FabUrit, Fitt-Frumos

Ceflta
C= buc

hdud
C-mpi
5e mut
1

5.

-{fi-ari

cu sens opus'
S.oute, din textul de la exerciliul 14, perechile de cuvinte

Prinzu

I totul

Promil
L r-lq rl

a
a
a

CXorof
5e uiu

mhul

Gat-Sucit de Marin SosrUtiniaza in cuprinsul de mai jos al volumului Cocostdrcul


rescu, titlul poeziei reproduse la exerciliul 14'

16.

C.mtta
Fac-Ut
Cie;hil

lDoua t
Clmhal

fb;ali

Cuprins

mici
Scamatoru1..............
Musca tete.........

Mu$uroaie mari si

zilnic'
I navetd- palcrrgerea unui drum dintre doua localitafi apropiate' dus 5i intros' aploape
2
mi s-a urdt -m-arr- satuat de ceva, m-am plictisit'

17.
5

6
7

Itrltrj 5-i
1tw zz:

.
.
.

CEa
u-3

aEa

Recopitulore

- Se muta circul

e.....
hdrtie.
drumul
dumneavoastri........
gafi
Bamlia....
Se in1e1ege.............
Spre tar0mul cel[lalt
Crocodilu1..............
Anrncarea sulitei.....
f.chirul..
Cearta.....
C-e bucluc e in papuc.............
hdud
Cmpionatul de varzd
Se muta circul inapoi
Arr-ariu
Cel mai greu
Un balon de
Da-mi
Astele
}[a duc La

l-inrul mI gonea

?romisiuni de p414rie.............
r - 'a de zestre

Oorofila are treaba

ogtind[
noptii......
caracuda...........
Et-Urdt, Fat-Frumos...........
Cmhilia cu doi melci
hua cugti
Craham
*rrcalize la munte gi la mare
te uita becul

Ar
de la miezul
Gmr1a cu

Ehul

l Marin Sc-

17.

rzati o expoziiie cu lucrdrile voastre. Citili poveptile pi alegefi prin vot:

r[&i interesantA poveste;


cea mai frumoasf, ilustratie;
u-a rfr&i frumoasf, carte.

a .,-a?
a

lnic.

..

10
11

....... lz
................. 13
...... 14
............... 15
............... 16
............ lg
.............. 19
............. 20
...............21
............... Zz
.............. 23
.... 24
.......... 25
........... 26

.. 2g
... 30
............. 31
....... 32
.............. 33
........ 34
............. 35
.... 36
............... 3g
........... 39
............. 40
................. 41
............... 42

rrugineazd o poveste in care vrdjitoarea sd meargd cu un vehicul modern. Da un titlul


truit povestirii tale. Scrie-o de mani sau la calculator. llustreaz-o pi pune-i coperte.

5
7

IU

F
F
H

z
)

Test
UJ

ll-

z
)

separati'
Lucreazd exerciliile de mai ios pe o foaie
1

. Di.tur..

2.

Menlioneazd trei requli de pistrare a unei

cirli'

cuvinte din textul de


Gase;te un cuvdnt cu acela;i sens pentru urmitoarele
exerciiiul 1'. am gdsit, terfelitd, am vrut'

la

T(

cuvinte din textul de Ia exerciliul


tndi.e un cuvSnt cu sens opus pentru urmitoarele
vechi, terfelitS, inai nte.

1:

osr

4.

OSU

gir

5. Scrieundialogde4-6randurrintreomamS;i

copilul ei careamurddritocarte'

UA

oCt

tr:

E
I-

1r
I

'st

'p
-q

u
ll

-rt
-r(

l"
l'n

I'
l-a

l"
lb
I

.r:r

UNITATEA
.extul de

TOAMNA

exerciliul '

a
o carte.

- ROADE, FRUNZBMOARTE, PLOI

Strofa. Versul
Sunetul qi litera. Vocalele qi consoanele. Scrierea cuvintelor cu unele vocale
qi consoane, Silaba. Desplrfireain silabe. Grupurile de sunete ea, ia, oa, ie,
ua, ud. Scrierea cuvintelor intr-un, intr-o, dintr-un, dintr-o

O Compunerea pe bazaunei ilustrafii. Compunerea pe bazaunui


trafii. Compunerea dup[

bandl desenattr

aceasti unitate, invSl5torulva urmiri


formarea u rmitoarelor competenfe:

- sesizarea corectitudinii unui enunt oral;


- pronuntarea clara gi corecti a unui mesaj;

- construirea textelor orale sau scrise pe baza

mui suport vizual;


- rcspectarea regulilor de despf,dire in silabe, a

atografiei gi a punctuatriei intr-un text propriu;


- rcdactarea textelor de mica intindere, Fnand

rama

de partile unei compuneri;

- eezarea corecti in pagina a textelor scrise,

nspectind scrierea cu alineate, scrierea lizirfla, galigrafisa.

pir de ilus-

'G>

UNITATEA
lxtul

TOAMNA

de

rxerciliul

'
) carte.

- ROADE, FRUNZBMOARTE, PLOI

Strofa. Versul
Sunetul qi litera. Vocalele qi consoanele. Scrierea cuvintelor cu unele vocale
gi consoane. Silaba. Desplr{irea in silabe. Grupurile de sunete ea, ia, oa, ie,
ttzs ud. Scrierea cuvintelor intr-un,intr-o, dintr-un, dintr-o
Compunerea pe bazaunei ilustrafii. Compunerea pe bazaunui qir de ilus-

trafii. Compunerea dupfl o bandl desenatl

aceasti unitate, invSlitorulva urmdri


formarea urmitoarelor competenle:

- eesizarea corectitudinii unui enunt oral;


- pronunfarea clara gi corecta a unui mesaj;
- construirea textelor orale sau scrise pe baza

uui

suport vizual;

- rcspectarea regulilor de despidire in silabe, a

cogatei

gi a punctuatiei intr-un text propriu;

- redactarea textelor de

trdna
-

mici intindere, finand

de pa4ile unei compuneri;

ryarea corecti

Ar pagina a textelor scrise,

rspectdnd scrierea cu alineate, scrierea lizib-la, caligrafica

Lecturd

Strof o. Versul
UJ

F
F

I . CiteSte versurile gi rezolvi cerinfele.

Aeroplanul
de George Topirceanu

Spre apusul de jaratic


Cu livezi sclldate-n aur,
Trece-un nour singuratic
Alb gi mare cAt un taur.

z
)

+I

Iar in umbra lui s-abate,


Gata, gata si-l ajungir,
Un tdntar cu coada lungA,
$i cu aripi nemi$cate.

,,

-:--

'x f "-

."-:-_i
--

-=:-::
Cregte-n asfintit pojarul.
Dealurile stau s-adoarmi.
Norul trece, dar tAntarul
Umple lini$tea, de larma...

a. CAte strofe are poezia? [-t


b. Scrie cuvintele de la sf6rsitul versurilor care se potrivesc
dupa model.
jaratic - singuratic .

in fiecare

strofA,

5_

c. Jin6nd cont de modul in care se potrivesc versurile din fiecare strof6, spune ce
deosebire este intre strofa a doua si celelalte.
d. Citeste cu voce tare versurile in care se prezinta: inserarea, aeroplanul, tAntarul.

2.

nl.etrie;te

cutrare

serii de cuvinte care sd se termine in acelea5t sunete, pornind de la cuvintele date.

rare

poarta .

parfum .

r*

:_

Lecturd

3.

Corpleteazi versurile de mai jos, pun6nd la locul potrivit cuvintele dintre paranteze.

A iesit rachita-n
Ce-o mai fi gi asta
.........,
Ca-i din cap p0na-n .................
Numai motocei de ............... ............ ?
Otilia Cazimtr - Mdti sorii

(scrum, picioare, drum, oare)

4.

Ieri vedeam pe lunca flori,1


Handri fluturi zburatori ."

$i vedeam zbur0nd albine.

ki

Vasile

Alecsandi-Zile

era si cald gi bine.

F.

de toamna

Nicolae Labis - Primavara

c. Cu leganari abia simtite gi ritmice, incet-incet,


Pe pajigtea din fafa casei, caigii, zirzirti gi prunii,
invegmantati in haine albe se clatina in fata lunii,
St6nd gataparcd sf, inceapa un pas ugor de menuet.
are strofa-

Dimitrie Anghel -Balul pomilor

5.
i, spune cl

Ointr. versurile de maijos, incercuiegte pe cele in care este prezentat anotimpultoamna.

. Se leagini arborii-n vAnturi


Cu frunzele cOte mai sunt.

r1,

tAntaruL

St. O. Iosif

- In toanna

. Val de bruma argintie


Mi-a impodobit gradina,
Firelor de lAmAiF

Li
ryintele

daE

Cad grabite pe aleea


Parcului cu flori albasffe
Frunze moarte, vorba ceea,
Ca iluziile noastre.
George Topirceanu

Toamna in parc

se usca radacina.
Octavian Goga

H
)

dupi model.

b. Sub soarele de primlvara


Ziryada-ncepe sa se crape
$i-n brazde freamita ugoarf,
Minunea firelor de ape.

Vasile Alecsandri-Zile de toamna

(v6nt, varf,, pe-afarf,, pAmdnQ

Unepte cu o linie versurile care se potrivesc din fiecare strofS,

UJ

b. Ieri era frumos


Ca-ntr-o caldl zi de ...................,
Azi e iarna pe .............................. ,
Vremea-i rea gi bate .................. .

Toamna

Pune albe flori pe geamuri


Fara frunze gi culoare
Fara doar s[ aiba soare.
George Co$buc-lama

Limbd romdnff

lr,
F(

lH

z
)

Sunetul Si litero
I . Scrie c6te trei cuvinte din textul de maijos care indeplinesc cerintele date.
Mergdnd spre casi, Andrei a gasit o vrabiufa in iarba. Avea o arip[
franta. A dus-o la doctor. El a examinat-o cu atenfie. I-a fixat aripa
cu o ateh, apoi i-a explicat baiatului cum trebuie si o ingrijeasci.
a

Fiecare literd transcrie un singur sunet:

Un sunet este redat prin mai multe litere:


O litera transcrie mai multe sunete:

2"

Scrie in fiecare casetS cdte litere 5i cate sunete contine fiecare cuv6nt.

.,
\

sunete

.z

litere

'

3 - D.r.oper5

litere

. indoit

sunete

(\t-l.v
r

/)

arama <
\

litere

t"
-l

sunete
t..

lltefe
sunete

cuvinte care incep ;i se termind cu acelasi sunet. Scrie cuvintele obtinute.

coc

4
a

4"

scrie trei comuniciri in care fiecare cuv6nt si inceapd cu acela;i sunet.

fala cuvintelor date pentru a obline cuvinte noi. scrie, in casete,

\ rac

oase

rama

Limbd romand

mono

Vocolele Si conso onele


I . citepte fragmentul de maijos, apoi subliniazi cu o linie vocarere.
Fram slri in patru labe. Ridica in aer botul
gi putemic. Saluta cu palma la t0mpla.
Dupi

Cezar Petrescu

itere

3.

1.

SrUtiniazi consoanele din comunicirile de mai jos.

;unete
itere

;unete
I

obfinute.

Raza strapunse norul gi incilzi picaturile de ap[ de pe frunze. Fetita se ?ntreba


unde au disparut.

4.
.

D.rprrte

?n silabe

aurit

. pegtigor
. v6rsti

cuvintele, apoi subliniazd vocalele.

. aerodrom

pompler

. mapi

vacan[a

. filtru

alcool

5. O.tpurte in silabe cuvintele, apoi subli niazi consoanele.


.
.

calculator

tavf,

brazdit

absffact

o munte

v0rstl

contra

o constructor

6.
-J,/ ---) rami

.
.

azvtrli

inlocuiepte prima consoand cu alta pentru a obiine cuvinte noi.

tub
lac

l-

- Fram, ursul polar

2. Scrie literele corespunz5toare vocalelor gdsite


Extul de la exercitiul

UJ

.
.

ra.r

. salf,

toc

. rasi

Limbd romdnE

Scriereo cuvint elor co?e contin

UJ

F
F
H

?nointe de p sou b
1

Srbliniazi cu ro;u cuvintele care conlin grupul mp ticu albastru cuvintele care contin

grupul mb.

Raducu a umblat prin ploaie

firi

umbrela. Acum s-a imbolnavit. r\

/,

ffitl;ri#"rdtxin+ffi ffi:r;illTf .'+*i:f,inilrffi


2.

Cornpleteazd cuvintele cu litera n sau

m,

dupd caz.

' ro[]pot . co[curs . e[.]brema . .*f]ta . ,flp.r, . i[Jpu. . i[_]ciltat


' ilprimat ' ilbujorat . .ol]bira . ,.aflp" . .rr[fi.,te . il--lfeclie . pi[Iguin
' ilpletit . siEpadca . sal]uata . decelbrie . colr . pol]pa
3

- prn. grupul im/im sau grupul in/in infafa cuvintelor de mai jos, apoi scrie cuvintele

oblinute.

parte . frdnge . pugci . coace


. cerc . barcf, . clin . doi

pus

pas

trece

port

cdnta.

p6cat

4- rri. cu o linie forma gregiti a cuvintelor de mai jos. Apoi, alege trei forme corecte si

alcdtuie;te comunicdri.

inpirat/impitrat. impozitlinpozit. linbajflimbaj.

'

inbr[tisarefmbratisare

amploare/anploare .

Istanbulflstambul
ambalajlanbataj. cumpar/cunpa.r

Limbd romdnd

0no

Scriereo cuvint elor cs?e contin i Si A


1 . Cite;te, cu atenfie, textul apoi
bani cuvintele care contin i.

scrie

u,

intr-o coloani cuvintele care conlin a pi in altd co-

lre conlin

,sa
i,qtl

*!N::

jut

domnea o liniste ad0nc[. ln cuibul impletit, puigorii


rercau la adapost de v6nt gi de ploaie. inauntru era cald. Din c6nd
fu c6nd, adia un v6nticel si cuibul se legana incoace gi incolo.
Baiatul se apropie in v0rful picioarelor. Hotarf si se urce in
rrlcAm. Cdnd sa ArdndA mdna spre cuib, auziun f0s6it. Speriat,
cobori in grab[.

in

\4

tIr

ut"

la inceput

la sfdrsit

IcalFt
riEguin

2.

Cornpleteazi casetele libere cu 5 sau i.

cuvintele

o pacat

. Intlmplare . pIrIu . Entlmpina . Embatrlnit . EmblEnzit


. InspaimEntut . I*pEnzi. Err[t.it . Ende*[nare . *[ . doborE

3. fui. cu o linie forma gre;itd a cuvintelor de mai jos.

corecte

ciine/cfine . circiumilc0rciuma . cirOial il cdrdiald. c6rma/cirm d, gdgdltceI gigdlice


. dmbufrratfmbufrrat . imb6csit/Ombicsil o pamAnt/pamint. de6mp[rlitldeimpa4it
5r

lstambul
r/cunpar

4.

Copiazd propozifiile pe spafiul de maijos, corectand grepelile de scriere.

. Pdna cdnd 0ncepe spectacolul, hotar0 s[ 0ntdmpine invitatii.


. Ling[ cfng se Antinde un cimp Anflorit.

]-

z
)

r
:o4U/su

LirfiDr,i romfr4G

Siloba. Desp6rlireo

,\

tn

silobe

,
):rle

UJ

F
{

l-

z
f

Cite;te fragmentul de mai jos, apoi desparte in silabe ultima comunicare din text
pun6nd fiecare silbi intr-un dreptunghi.
:.fl

"

GrAdina zoologicA e un fel de magazin de jucarii, unde tigrii, girafele qi leoparzii


sunt vii. Rogi lupul sa te ia putin in cArcA Si cdnd colo te mZrndnclr. Hei, ca pe Scufiga
RoSie te-ar mAnca, cugca daci l-ar lasa.
Marin Soresct - La gradina zoologic"

d"

Desparte in silabe cuvintele magazin, jucdrie, mdnancd, animal, ardt6nd toate posibilitdlile de scriere la margine de rdnd, dupi model,
gta-

dina
gradina

-:-

S. Combina intre ele silabele din patralelele

de maijos pentru a forma c6t mai multe cuvinte

1--

'
t_

4"

Trunr.rie textul de mai jos, corectand gre;elile de despdrfite in silabe.

9n'aramn
Oulay'@n, tumf. ou

grbria, tn,

lotentto.,%r/,a, ckrt &a, -ytlnt, ?antil alrt, o.qor. J'au o4z,zat ,2t att legrtcut cott ,r/. {*ehrrLau, a,o, - /. rn.orz,t ct

e.z?:

S-.'.

.-

Limbd rom6nd

Scriereo cuvintelor co?e contin vocolele ee si

ii
UJ

text,

F
F

o.rpurte in silabe cuvintele care confin vocalele duble ee sau il

orn comunicarile de maijos.

arz;fi

ufita
Iogia

'
.
'
.

S-au reeditat volumele de versuri ale lui Mihai Eminescu.


Aceasta este fiica mea.

Fiind om de $tiinta, ii indeamna pe liceeni sa fie constiinciosi.


I-am oferit doamnei invaf[toare o orhidee.

>sibi-

2.

srbtiniazi cuvintele

scrise corect in seria de mai jos.

liceefliceie' finF/fiinF' loctiitorfloctitor


cuno$tinte/cuno$tiinte

3.
rinte,

.
'
'

cuvincios/cuviincios

. feriefeerie .
. scriitor/scritor

coreean/coreian

Completeazd comunicdrile, pundnd pe spaliile date cuvinte care confin vocalele ee sau /.

Am citit cu placere
scrise de Ana Blandiana.
le plac mult dulciurile.
Lucririle lui constantin Br0ncugi sunt expuse in marile .................. ale lumii.
salvamontistii urcf, pe cele mai dificile
montane.

4. Transformi

exolorat-r

cuvintele dupi model, apoi desparte in silabe cuvintele obtinute.

r' . emofiv- L___ ____l . economr. - L __ __ i


i-

Comunic

Agezo?eo
UJ

textului ?n pogind

F
f-

Acul:
- Mogule, de ce egti zurbagiu? Te sfidegti
necontenit cu sora-ta nicovala, fpali qi faceli larrna,

obr.rud scrierea celor doua texte apoi completeazd comunicdrile.

a.

Acul gi barosul

b.

Acul qi barosul

,ooJl"n*

,o. J""un*"

de-mi liuie urechile. Eu lucrez toatd ziua, gi nime


nu-mi aude gura.

ma!... da de unde-ai iesit, pAcali?


De unde-am ieqit, de unde n-am ie$it, eu
spun ca nu faci bine ceea ce faci.

-Iaca,

iti

Na! vorba ceea: a ajuns oul mai cu minte

decdt gaina. Mai baierc, fiebuie sh gtii ca din sfadalia

noasfa ai iegit; g-apoi tu ni caufi pricinA?

Acr*-Mogule,dece

- De unde-am iegit,
sfi- deunden-amiegit,euili
de$ti necontenit cu so- spuncinufacibineceea
ra-ta nicovala, 1ipatri gi ce faci.
facegi larmd, de-mi liuie
vorba ceea: a
- Na!
urechile. Eu lucrez toat6 ajuns
oul mai cu
egti zurbagiu? Te

minte

ziua, 9i nime nu-mi

aude

gura.
- Iaca, md!... da de
unde-aiiegit,PAcala?

dec6t gaina. Mai baiete,

ffebuie

sa $rii ca

din sfA-

dalia noastra ai iegit;


g-apoitunicaufipricina?

.
r

Textul tipirit se poate a$ezain pagina pe ................... sau


coloane.
Daci textul este scris pe doua coloane se cite$te int6i coloana din partea
apoi cea din partea

2.

corpleteazi

casetele cu denumirea elementelor din pagind.

a-[

L___r
l

LJrlrrb%;*ri,, l----------.1

hp

6? tuw n*gte, lalz, il/r,/alrr?frtd,0.

,4hrz a+*lx ta, -mi scot sa/?lb, 1r?,/irzt/2,.

-@**on anneka*a, ou, ral-rta, hzzr,r,a, U

c-F

/qqnilu.

-@*,

o-arte

o,

zqba/n, ml-/z,y'oo.st ...

2.
3 - Scrie, pe caiet, textul de la exerciliul

1a, respect6nd regulile de plasare in pagind a datei,


a titlului, a numelui autorului gi folosirea alineatelor.

_r::- -. -:

,q
Comunicore

Compunereo pe baza unei ilustrolii


1

Privepte ilustrafia de maijos, apoi descrie tabloul, indicdnd elementele din:

ibine

eu

ifi

ceea

ba ceea: a
i cu minte
vlai baieteca

din sfa-

a ai iesit:
4ipricina-'

a- planul indep[rtat

h. planul mijlociu

c- planul apropiat

>\

2. tmagineazS-fi
e
nd a datei.

F
F

3-am reSrl.

iesit

UJ

ca eSti unul dintre copiii din tabloul de la exerciliul 1, in vacanfd la bunici

mers cu colindulimpreund cu prietenii

tii.

Poveste;te intdmplSrile prin care ai trecut. D5

udu potrivit compunerii. Respecti plrfile compunerii


. Scrie compunerea pe o foaie separatd.

;i

regulile de apezare a textului in

,\v

Lrmbo romono

Scriereo Si Pronunloreo cuvint elor co?e contin


UJ
gruPurile de sunete o, ia, oo

5cr

l-

z
)

1.

precize azd cesunete reprezintd literele scrise cu rotu in cuvintele din seria a, de maijos.

b
Crezi cd sunetele care insolesc vocala a in unele silabe ale cuvintelor din seria
scrise cu verde sunt vocale? Motiveazd-fi rispunsul'

.
.

. li- li- ac
. po-ia-ni

a. re - a-lit
b. tea - mi

co

;i care sunt

-a-gu-lat

coa-te

: -'Relineli!

.
.

Sunetele e, o nu sunt totdeauna vocale, pentru ci nu apar singure intr-o silabS.


lmpreuni cu o vocali ele formeazd un grup de sunete care se pronunli intr-o silabS.

2.

ea,'ia,
Selecteazd, din fragmentul de maijos, cuvintele care confin grupurile de sunete

oa, pronunfate in aceea;i silabS.

intr-un amurg, in frunzi$ul copacelului se adaposti o pasare. Era micf,, cenu$ie $i


inspaimdntati. Pirea bolnavf,. Avea aripile lisate. Se agafase de o ramuri subtire'
Ramura d6rd6ia.
Copicelul ar fi vrut s-o faca slnitoasi. Dar nu se pricepea deloc'
Spre seari, pasirea abia mai p6lpdia.
Dupa Silvia Kerim -Pasiire

- Floate

3.

prn. intr-un pitrat grupurile de sunete

ea, ia, oa, pronunfate

nicarile de mai jos.

.
.

Raza soarelui se joaca printre florile din iarba'


Creanga leandrului se leagina in bataia v6ntului'

intr-o silabb in comu-

ono

rnlin

Limbd romdnd

scriereo si pronunloreo cuvint elor co?e contin {


lrJ
grupurile de sunete ie, uo, ud

I . oesparte in silabe cuvintele de maijos gi pune intr-un patrat grupurile de sunete re.

r maijos.
:are Sunt

ploaie. odaie. piersica.

lH

iederf,

gu-lu

2. selecteazS, din fragmentul de mai jos, cuvintele care confin grupurile de sunete ie, ua,
pronunlate in aceeaSi silabS, apoi scrie-le despS(ite
in silabe in spafiul dat.

Astazi Ar sufragerie,
Dormitau pe-o farfurie,
te ea,

Nec[jite 9i mOnjite,
Zece oua inrogite.

nu$re sr
subtire.

Un ou alb, abia ouat,


Cu mirare le-a-ntrebat:
Ce va este, frafioare, ce vi doare?
Nu va ninge, nu vf, ploua,
Stali g[tite-n haina nouf,,
Parcf,, Dumnezeu mf, ierte,
N-ati fi oua ...

Suntem fierte!

George Topirceanu

are

3.

- La paSti

Dt'.operd in cuvintele desp5rlite in silabe la exerciliul 2 sunetul


care seamdni cu o
si formeaz5 silaba impreund cu altd vocald. lncercuiepte-l
cu verde.

'l

COI'II t-r-

4-

srutiniazi forma corecti

qneni/uameni
hoatre/buabe

a cuvintelor din seria de maijos.

muale/moale . muari/mo ara . doua/dooa . poezie/po iezie


baehaie. noembrie/noiembrie . editura/ieditura

'

Comunic

Compune?eo pe bozo unui

gir de ilustrolii

UJ

l- 1.
l- I

Numeroteazi imaginile de mai jos in ordinea desfS5urarii acliunilor ilustrate.

t(

z
)

?.

Apza comunicdrile in ordinea desfS;urarii acfiunilor. Scrie textul obfinut.

. Angela

intorcea de la gcoali. . Sub o


bancf,, zliunghemotoc de blanip. . Ningea cu fulgi mari. . Dupa ce a baut o ceagcir
de lapte cald, alatratvesel. . L-atnvelit in fular si l-a dus acasf,. . De atunci, au devenit buni prieteni. . Era un catelus.

'

Se agtemuse un strat gros de zitpadh.

se

Privepte imaginile de maijos 5i scrie o comunicare pentru fiecare imagine.

n4
-4q*

Comunicore

4.

scrie o compunere dupi imaginile de maijos. Da un titlu textului tau.

UJ

l-

F
H

z
)

Sub o
ceagci
au de-

4
i1,,

Comunic

5.
UJ

are

Scrie o compunere dupa imaginile de mai jos. Pentru fiecare imagine scrie cel pufin

doui-trei comuniciri. Dd un titlu surprinzdtor textului tau,

l-

,.-:

-i_

3.

4.

Limbd romand

Scriereo cuvintelor co?e ?ncep cu e

el pufin

UJ

trE
=

laE
*l
r'' I

I . completeazd textul, pun6nd pe spaliur punctat cuvinte potrivite.

Corina

o fetita hamic[. .......... ud[ zilnic florile din casa. Prietenele ........... ii
rdmfua intotdeauna ghivecele. ............. au invafat de la Corina tainele irngrijidi plantelor.

Eri ieram in parc. Au venit 9i colegii mei. Iei au adus o minge mare. Ia iera bine
mflat[. Ne-am jucat impreuna pana seara. Ieram obosili, dar incdntati.

srotiniazd forma corectd a cuvintelor din seria de maijos.

iepure/epure . ed/ied . ierau/erau . ielefantlelefant . enervat/ieneryat r


eftin/ieftin . ie$irele$ire . ierau/erau . elicopter/ielicopter . ieste/este

4.

Scrie

comunicdriin care si folosesti cuvintele:

ie. e. ele. iele.ea. ia. iei.

2. Tr.nr.rie textul de mai jos, corectand grepelile,

3.

l-

ei

LimbE romdnE

Scrierea cuvint elor core contin x


tLt
]-

l-

3,

"

Scoate, din textul dat, cuvintele care conf in litera x gi scrie-le in tabel la locul potrivit.

Astizi, la ora nouf, fix, am asistat la un exerciliu de simulare a unui incendiu. Pom-

1.

pierii au executat manevre extreme. Explicafia pentru corectitudinea manipularii aparatelor este daruirea pentru aceasti meserie. Ei sunt un excelent exemplu de curaj.
T'

2"

x
_

se pronunta

gz

SrUtini aza cu o linie cuvintele in care x se pronunla cs in seria de cuvinte de mai jos

xerox ' exemplifica ' extras " extrafin . exercita " exceptie " examinator
n extem ' explorator " expunere . exerseazi . exclami excavator . existent
"
o

3 " SrUlin iaza cu o linie forma

"

"

t-\

Pt

L-

corecta a cuvintelor.

rucsac/ruxac . excaladalescalada . sconcs/sconx


escros/excroc " imbdcsitlimbAxit " vacs/vax
NstS!

4"

Daca int6mpini dificultafi la rezolvarea exercifiului,

consulti dicfionarul.

4.
Scrie comunicdri, folosind forma corectd a cuvintelor de la exercitiul 3.

1-

Limbd romdnd

Scriereo cuvintelor ?ntr-un, ?ntr-o,


tU

dintr-un, dintr-o

f-

>trivit.

I . Completeazi spafiile libere din comunicdrile de maijos, folosind cuvintele date.

Pom-

i apa-

. Am plecat la mare

rraj.
I

zi insoriti.
.... colt al camerei, ne privea mirat un pisoi.
. Purtat de v0nt, balonul s-a oprit
. cais.
.... camerf, alirturatd, a venit spre noi un b[iefel
fobracat
. costum de carnaval.
.

2. Srbliniazi cuv6ntul potrivit pentru fiecare comunicare de maijos.


ijos

inator

.
.
.

'

intr-un
dintr-un

intr-o
dintr-o

oo\

A inteles totul ?ntr-o/dinfr-o privire.


Din holul intunecos am intrat dintr-ofintr-o carrera spa{ioasi.
$oricelul s-a ascuns intr-un/dintr-un cotlon intunecat.
Dintr-unfrntr-un broscoi ur0t, s-a transform at intr- urddintr-un pin hipes.

.istent

3.

Construie5te c6te o comunicare cu fiecare dintre cuvintele intr-un, intr-o,

,un, dintr-o.

w
4.

Scrie un text cu titlul la pescuit


a':r-un, dintr-o.

in care sd folosepti cuvintele intr-un, intr-o,

1-

z
)

_i

Limbd romdn6

de Punctuof ie folosite
lo sfdrgitul comunicdrilor

Semn ele

trJ
]-

l-

z
)

. Trunt.rie

1.

textul corect, punAnd punct la sf6r;itul comunicdrilor.

Ora$ul alb parea pufos ninsese toati zirlttain odaie era cald lemnele se auzeau trosnind copilul stitea in pat aruncase cdt colo ursuleful de plug $i avioanele de hdrtie cu
care zburase peste mari Si tari ispravise de mAncat placinta cu mere $i acum o asculta
pe bunica lui

n
2 . Prn.

Cir.

Ura

'

a deschis

?.:

fereastral]

strigari baietii intr-un gtas [ -l

imparte-le cadourile

i I C*" copil nu gi-a fircut t.*u

i- l

A scris cu litere mari urarea La mutti anii,] apoi a inchis plicul

3.

semnele de punctuafie care lipsesc in casete.

Scrie c6te douS comunicdri Ia sfartitul

cirora

sd se

--,

puni punct, semnulintrebbrii ;i

sem-

nul exclamirii.

rEt

Limbd romdnd

Compune?eo dup6

o bondd desenotd

I . Scrie, in bule, cuvintele pe care crezi cd le spun personajele din banda desenatS.

ll-

ru tros-

iltie cu
asculta

2.

Scrie o compunere cu titlul Jocuri de

iarnd,folosind banda desenati de maijos.

Recopitulore

Recopitulo?e

IU

l-

Cite;te textul, apoi rezolvd cerinfele.

A trecut int6i o boare

Pe deasupra

viilor

$i-a furat de prin ponoare


Puful p[pldiilor.

Cu acorduri lungi de lira


I-au raspuns fAnetele.

D;
S

Toate florile qoptfua


intorcdndu-$i fetele.

:J

=re

Un salcdm privi spre munte


Mdndru ca o flamurf,.
Solzii frunzelor mirunte
S-au zburlit pe-o ramuri.
George Topirceanu
A

- Rapsodii de toamna

1(

Z.

Aratd c6te strofe conline textul de la exerciliul

3.

Cat. versuri are fiecare strof5?

4.

Scoate din text cuvintele care conlin a gi iin acelagi cuv6nt.

1,,

5. Rrate prin ce litera s-a redat sunetul iin scrierea numelui autorului. De ce?

6.

Scrie dou5 comunicdri

de la exercitiul

1.

in care si folosepti cuvintele care confin vocalS dubla din textul

:':'-

I
2-

EI

Recopitulare

7.

Trunr.rie a doua strofd, desparlind cuvintelein silabe pe care sd le puiintr-o casetd.

UJ

8.

incadreazi intr-un pdtrat grupurile de sunete formate dintr-o vocalS si un alt sunet
-='e seamini cu o vocald, pronunlate in aceea5i silabS.

De unde avea iepurele doi galbeni nici eu nu gtiu!


Dar povestea spune ca intr-o toamni, el pornise spre un iarmaroc vestit. De mult
gAndea iepurele ca i-ar sta bine cu o pilarie alba, dar nu pentru asta se gribea el
'e
sr-re iarmaroc.
Calin Gruia * CiuboSelele ogarului

9.

10.
ar:'-o,

r ten-

Scrie

comuniciri

la sfar5itul cdrora sd pui punct, semnul intrebarii

;i semnul exclamdrii.

Scrie o compunere dupd imaginea de mai jos. Folose;te cuvinteleintno, intr-un,


dintr-un.

l-

z
)

Evoluore

Test
IU

Lucreazd exerciliile de mai ios pe o foaie separat5.

F-

1.

Scrle dupd dictare un fragment

2.

Scoate, din text, trei cuvinte care conlin grupurile de sunete invSfate, alcdtuite dintr-o

H
)

din

Balada

unui greier mic de George Topirceanu.

vocalS 5i un sunet care seamdnd cu vocala, pronunfate in aceea;i silabd.

P(

3.

D.rprrte in silabe cuvintele: cdsufa, negru, bruma.

4.

Trunrcrie textul, complet6nd spaJiile libere din comunicdrile de mai jos cu literele

m sau n,
Toata vara greierele a dlblut haihui. Acum fumica a uEplut lumea toati cd i-a
cerut graunfe cu iIprumut.

5.

Scrle corect comunicarea de mai jos.

in ziua acea,in timp ce admira peisajul feric i-a venit idea sa-l ptcteze.

6.

Scrie o compunere

dupi imaginea de maijos.

a
a

I
)an u.

UNITATEA

e dintr-o

POVESTIREA
I

literele

la ca,-.a

- O IXIAXTUIRB DE INTAUPLARI

O Textul narativ. Structura textului narativ. Textul narativ in versuri


O CuvAntul - parte de vorbire. Substantivul. Scrierea cuvintelor printr-un,
printr-o

o Formularea in scris a rlspunsurilor la intrebf,ri. Compunerea dupi un qir


intrebari. Par{ile componente ale unei compuneri. * Compunerea pe
baza unor cuvinte de sprijin. Felicitarea
de

in aceastd unitate, invilStorulva urmiri


formarea urmitoarelor competenle:

' redarea prin cuvinte proprii, a continutului


unui fragment dintr-un text citit sau dintr-un
mesaj audiat;

.citirea in mod congtient, corect, fluent gi expresiv a unui text cunoscut sau necunoscut;
recunoa$terea secvenfelor narative dintr-un text;
.recunoa$terea $i utilizarea corecta a elementelor de construc[ie a comunicirii studiate;
.

.povestireain scris

a fragmentelor

dintr-un text

citit;
.redactarea textelor de mica intindere, flnand
seama de pa(ile unei compuneri;
.redactarea textelor cu destinatie speciala.

Lecturd

Textul norotiv
TU

1-

1.

Cite;te, cu atenfie, textul de maijos'

Exuviil

l-

de Simona PoPescu

z
)

La inceput a fost . .. o cirrticica de

pudri' Chiar asa' Nici

nugtiampeatuncicerostauobiectelealeacanigtecitritmtzi
pe
de carton din biblioteci. Nu-i inlelegeam pe mama $i
tata, cfie se transforrnau in reptile2 nemi$cate' impbiate3'
miScdndu-Sidoarochiidintr-opafietnalta'deasupraobiecinsa in
tuIui hdrtios fara sa le mai pese de mine' Am gasit
-;e{ill !.-*
jucirie, cu
pogeta mamei ceva aseminf,tor, o cirticica de
gi pagini roz, parfumate' Rupeam cfite o
coperte albe, lucioase, cu imprimeu aurit
----- catifeauaa'
^^+lf^^,,^4
peste fata. $i fala se rumenea si se ficea precum
cirticica in palma $i era gingaga
Duceam carrrctcala nas qi era dulce $i suava. f,ineam
case 9i copaci gi oameni'
cu petalele ei subtiri. in ea m-am apucat si desenez

ffi;;-;rrJ."u*

goale' pe cale trebuie sa

forme
Apoi au fost cartile de colorat. Era acolo o lume de
imi
sA-mi pese cum stau Iucrurile in realitate
o umplem, s[-i df,m culoare. Dar eu, fara
corpuri vetzi'copaci albaStri' flori
vedeam de treabi cu seriozitate: capete portocalii,
tarcati'
negre, citei galbeni, case mov, fetile ro$ii' b[ietei
Dacf, aveai grij[ sa coMai erau si clrtile acelea, pline de afe si fire irntortocheate'
subsols, ajungeai sa descoperi figuri,
lorezi bucltile numerotate dupi indicatiile din
obiecte, scene, chiar Povegti'
pe o astfel de carte' Caut sf, coloDe aici incepe torur. irr,i rrflagr*ezviafamea ca
ias6la suprafa!f, povestea mea'
rez, safac legituri ca s6 obtin o imagine clara, si

-1

prin ieqirea insectei adulte


q6"spre animale) inveligul rezultat prin schimbarea pielii la reptile,
"ruui"
etc'
din gogoaga in care este acoperit puiul, ca la fluturi
lateral'
2reptili- animal t6r0tor, cu piele groasa, solzoasi, fara picioare sau cu picioare scurte, dispuse
precum gerPii, gugterii.
jupuita a fost umpluE cu paie pentru a-i da infatisare naturala
3
impaiat -(despre un animal) a carui piele
foarte mica, moale 9i placuti la pipiit'
a
catifea- fesituri, care pe fatu arefire dese de lungime
de obicei, de restul pa5 subsol- (aici) partea de jos a unei pagini de carte, de ziu,de revistd, despa4ita

ginii printr-o linie.

Lecturd

2.

SrUtiniazd titlul textului.

3.

scri. numele autoarei.

tU

F
(

4.

tndi.e numirul de alineate din text.

5.

G5r.;te un cuv6nt cu acela;i sens pentru cuvintele date, scoase din textul dat.

pogetd

copac

Rl..trie;te o propozilie in care cuvdntul subsolsd fie folosit cu alt sens decdt cel din

'extul de la exerciiiul

1.

n cdte o

7.

lifeauaa.
gingaSa
i.

'ebuie sa

itate irni

itri, flori

ji sa co.
ri figuri.

ul

Srbliniazi cuvintele din textul dat care confin grupurile de litere indicate la incepuseriilor de maijos

f
E

inceput
afunci

. aici .

treceau

. dulce. nici

carticica . fdcea . lucioase

scene

. copaci .

acelea

8.

fxplicd folosirea semnului doud puncte din textul dat.

9.

Moaireazd folosirea virgulei in al treilea alineat din textul dat.

si colomea.

10.

rtei

adulte

Momentul vietii in care povestegte personajul este:

use

lateral

re naturalar-

it-

: restul pa'

Bifeaza rispunsul corect.

. copilaria [
. maturitatea I

I I . Menlioneazd

ce

z
)

. tdrcat

, suavd

6.

]-

. adolescenta I
. batrdnetea I
v6rsti are personajul c6nd se petrec intamplSrile povestite.

LecturE

I2 . Precizeazd unde gdse;te fetifa prima carticica.

IU

l-

13.

. un caiet l,l
. o carte r-f

z
)

Bifeaza ce este, de fapt, prima carticica despre care vorbegte


fata.

. opudriera :l
" un dictionar i

I4.

Une;te grupul de cuvinte din prima coloand cu acela din a doua


coloana in
funcfie de asemdnirile din textul dat.

. pArintii citind
. viata maturului

c carte intortocheati cu ate fire


Si

. reptile

15 " Ordoneazd acfiunile din textul dat, scriind cifra corespunzitoare in pdtratele de maijos.
,

Oer.n eaza copaci gi oameni pe tilele pudrierei.

Il tr... la ca4ile cu desene ascunse.


il n'emeia maturi igi aseamina viafa cu o carte cu desene ascunse.
l- i petita gasegte in pogeta mamei o carticia de pudra.
l- i petita descopera apoi carfile de colorat.

tf-- ) Ea se joaca, rup0nd filele pudrierei.


I6
.

Subliniazi forma corectd a cuvdntul

\ii

: t:tg

?.

-{II
.'be. I

.c

3.
...c

:rr-. f

4.
ui

copertddin propozifiile de mai jos.

Cope4ilelcopertele ca(ii s-au rupt.


Culoare a cope4iilcopenei a este frumoasa.
Refine ca acest cuvAnt are doua forme corecte!

77 " Scrie, pe un caiet, un text narativin care sd poveste;ti o nazbStie din copildria ta. Cite;te povestirea ta
in fafa clasei dintr-un scaun numit scaunul autorului.

H
J.
/t.

e4

Limbd rom0nd

Cuvdntul porte de vorbire


UJ
1 . SrUtiniazS, in fragmentul de mai jos, din textul de la pagina 52, cuvintele care denurrsc fiinle (oameni sau animale) ti lucruri (obiecte, materiale),
Nici nu stiam pe atunci ce rost au obiectele alea ca nigte cirlrrizide carton din biNu-i intelegeam pe mama gi pe tata, care se transformau tn reptile nemigcate.

:oloani i-

2.

i fire

Am g[sit insa in pogeta mamei ceva asemanator, o carticica de jucarie, cu coperte


lucioase, cu imprimeu aurit si pagini roz, parfumate.

de

Scoate, din textul de maijos, cuvintele care aratd insugirile coperfilor

maijc

3.

Srbliniazi cu o linie,

Tn

oun

tv\

;i ale paginilor.

,(

fragmentul de maijos, cuvintele care aratd lucruri

gi

fiinfe

pi cu

linii cuvintele care aratd insu;iri..

...capete portocalii, corpuri verzi, copaci albagtri, flori negre, catei galbeni, case
, fetife ro$ii, b[ietei ttucati.

4.

Scrie

5.

Prn., l6nga cuvintele de mai jos, un cuvdnt care si indice o actiune.

in litere numirul imprimat pe cotoarele volumelor de basme de mai jos.

JOS.

Mama

Fetita

F
F

z
)

Limbd romdnd

-L

Substontivul
UJ

F
F

. Corpleteazd tabelul de maijos, precizand denumirea obiectelor,

fiinfelor gi fenome-

1.

s,

nelor naturii din imaginile date.

Affi
Gi-')
*v
|

ft

S<

\-\
.\

1oa
4j_

oo
o9
o'o
o oo

2.'^,

----Z-

Fiinte

Obiecte

Fenomene ale naturir

1s-3pl
L:rrdei
c-

t'ibli

3.

s-,

Cole_eii

2.

in..r.uie;te, in seriile de maijos, substantivele:

a. albastru . buburuzf, . cf,rf,bu$ . lf,custf, . musci . [6n[ar . u$or . viespe


b. ciorap . curea . pantaloni . pantof . patru . rochie . $ort . tricou
c. acolo . aversi . caniculi . chiciura . crivat . sus . vifor . zitpadir

3.

Srbliniazi substantivele din fragmentul de maijos, extras din textul de la pagina 52.

. Mai erau gi ca4ile aceleapline de ate gi fire tntortocheate.

4.

Construie;te o comunicare cu doud substantive care si denumeasci obiecte din camera

ta. Subliniazd-le.

5.

Jo.. Scrie, pe o foaie separati, c6t mai multe substantive legate de ;coal5. C6;tigd elevul care va scrie in doud minute cAt mai multe substantive.

eeufu

5i

4. :.i
t-ac :-

s-

oo"""

4
,-.

<

rac

Limbd romdnE

3no

Substontivele comune
fenome-

I . Scrie substantivele comune care denumesc obiectele ;colarului in ilustrafia alaturatS.

fw.

N
rgJ h
2.

ln..r.uiepte substantivele comune din listele de mai jos.

l. capra . cOine . gain[ o gdsci . mov . oaie . pisica r porc . ratd. vacf,
r ceapf,. fasole. maro c mazdte. palid. salatf,. sus. v0nata
c-bibliotecf,. birou. fotoliu. jos . larg . masf, o pat. scaun. servanti. gifonier
h.ardei.

3.

castravete

Srbliniazi substantivele comune din textul de mai jos.

Colegii mei se plimba zilnic cu bicicleta in parc. Mie imi plac rolele. Fetele sar
gi copiii foarte mici folosesc lopafele ca sa umple g[letugele cu nisip.
spe

4.

ColoreazS, in dreptunghiul de maijos, cu albastru spafiile cu substantive comune care

cu sunetul r pi cu verde pe cele care incep cu /.

rgina 52.

rn camera

iptiga ele

tr,
1-

l,-

z
)

Limbd rom6nd

Substontivele proprii
UJ

f-

1.

Subliniazi substantivele proprii din afi;ul de mai jos.

ts-r:

r:c ir

Agenfia Rocar

]-

Grar

organize azd,
excursii in tard,
,

z
)

in striinitate

si
,

in perioada octombrie - noiembrie s


pe urmfltoarele trasee:
a
a

Bucuregti

- Braqov - Sibiu - Ctuj - Arad - TimiEoara - Piteqti - Bucureqti


Constanfa - Bac[u - Iaqi - Suceava - Botoqani - CIuj - Bragov - Constanfa

Tot in aceasti perioada, sunt reduceri la excursii


in Elve,tia, Austria qi ltalia.
Informatii suplimentare pute[i primi la sediul nostru din strada Marigti, nr. 4, Pitegti
sau la telefon 04.0247.252.645.

8.
2

rcr. Lucreazd in grup de 4

6 colegi. Scriefi in doud minute, c6t mai multe !ari ;i ape.


Ca;tigi cine are cele mai multe substantive proprii corecte.

Ape

o
J,

Limbd romdnd

10no

3 . in..r.uiepte substantivele proprii din textul

de maijos.

Bunica locuiegte in satul Hotarele gi in fiecare vacan{a merg laea. imi place sa ma
ir in curte cu Rex, cdinele din ogradf,, dar gi cu Lolita, pisica din casa. Fratele meu
(torge s-a imprietenit cu fi1i, ieduta care pagte mereu in grldina.

4.

Srbliniazd substantivele comune din textul de la exercitiul 3.

5.

Citepte fragmentul din poezia de mai jos.

z
Grete Tartler

6.

- La

$coala din Prafrica

Srbliniazd substantivele proprii din textul de la exerciliul 5.

7.

Srbrtantivul Prafrica creat de autoare este forma I din praf + Africa (un continent).
eazd doud asemenea substantive proprii, pornind de la numele continentelor Asia

i America.
[, Piteoti

8.

Scoate substantivele comune din textul de la exercitiul 5.

9.

Scrie mai jos adresa unde locuiepti.

lari ;i ape

F
(
f-

Dupa calul cel comat


se tinea un mOnz comic
gi mergeau la Calafat
sa cumpere un covrig.

ucureqti
onstanta

UJ

Limbd romdnd

5.

Numdrul substontivelor
lrJ
1-

l-

rf,J

.b:
.bt

Corpleteazd cu substantivul cu formd potrivitd dreptunghiurile de maijos'

ffi

mffi ffi

lr

un

doua

doi

un

r---

i_AI

fi

q^J(

dl\ !
ik'
i ll\r;'x '
lr lt t

6.

douI

-11.,

2 . in..r.uie;te

3.

-L

Lul

--.h

1'
sunetele adiugate in forma de plural a substantivelor de la exerciliul

Tri. cuvintele care nu se potrivesc din interiorul cutiilor de maijos.


crizantemI

porumbel
pesciruq
sticlete
rindunele

lalea
ghiocel
gladioln
margarete

tigri

struguri

lei
pantere
zebre
elefant

mere
pere
cireaEa

7
\,f

., .;.

4.

lndi.; pluralul substantivelor de mai JOS.

. cafte

o gOfvet

o gUffI?

. tort

r ga{pe

o veste

Limbd romdnd

5.

Tr...

. alcun
. baticuri
. bro$e

h#
doua

cifiul

6.

substantivele de mai jos la singular.

. dinti
. fluturi
. po$ete

tdentificd substantivele comune din textul de mai jos pi indicd numirul acestora.

Toamna e pe sfdrgite. Ploile sunt din ce in ce mai reci $i ieri au cazutprimii fulgi
rb, zirpad[. Stau mai mult in camera mea. R[sfoiesc c[rti gi reviste, megteresc
na$inufe, dar mai ales ma joc la calculator.

1.

7.

Scoate, din fragmentul de mai jos, substantivele la numdrul plural 5i trece-le la singular.

Mai erau Si c[rtile acelea, pline de ate Si fire intonocheate. DacI aveai grij[ sa cohezi buclfile numerotate dupl indicatiile din subsol, ajungeai sa descoperi figuri,
diecte, scene, chiar povegti.

UJ
]-

z
)

Lecturd

_L(
?. =z

Structuro textului norotiv


UJ

ll-

. rFt

Mi

dupi Mircea Slntimbreanu

Uimirea baie@lului din clasa a treia era neprefacuta. Nu


aveam de-a face cu unul dintre aceiacare pitesc caietul $i zic:
s-a terminat caietul. N-am putut scrie tema.
-MiMi
uitam la copertele uscate $i cautam sa dezleg misterul.
Deodat6, auzii un clinchet de bicicleti. Era o foaie cu
patrltele exact ca aceea din caietul bliatului pe care era desenati o biciclet[.
Ma plimb de alaltaieri, zise foaia. $i nu sunt singuri.
-Asadar,
caietul se subtiase din cauzapasiunii pentru desen
a baiatului. Atunci, amauzitun zbdmdit ce cobora din tavan.
Era un avion.
Aterrzezipe un caiet?
De aici am plecat, aici ma intorc. Constructorul meu a incercat atdteamodele,
inc6t aproape i s-a terminat caietul.
Socotii. Cinci - gase biciclete, cinci - $ase aeromodele, douisptezece file. Dar res-

tul pin[ la cincizeci?


in aceeagi clipa, suna Pogtagul.
Sunt un biletel care igi cauti adresa.
-Auzii
si voci din cosul de h6rtie.
Suntem foile rupte cAnd baiatul face o gregeali. Priviti. Trebuia sf, scrie exista.
Pe prima foaie ezisti,pe a doua eczistd,, aporecgzistd, apotesicstd, De-abia, pe urmf,,
a scris corect.

Ma strigara si trei foi albe.


De ce nu sunteti in caiet?

- Pentru ci ne-am desPrins singure.


-M-am gfindit sa scriu povestea b[iatului pe foile albe ca si invele ceva toti gcolarii cu acest nirav.

:lrrei

3.

s-a terminat caietul

. Citegte, cu atenlie, fragmentul de maijos.

s.

J-

id-- ---= -^iE

b,icic

4. -.,
a_

tJ.
.

-=
.m,l'-s1i

. Je-\e.
. :tio.
. ,-OnS

6.

rn

. bdie
, caie
, tem

7.r,

. pAA
. mo(

/_

Lecturd

2.

G5r.;te un cuv3nt cu acelapi sens pentru cele de mai jos.

, neprefdcutdL

. clipd

. pitesc

ndrav

3.

rtimbreanu

Scoate, din textul de Ia exercifiull, substantivele comune care denumesc zgomotele


fitoute de bicicletd gi de avion.

. bicicleta

avion

4. Transcrie, din textul dat, cuvintele care confin litera x 5i indicS, pronunfarea ei in pitrat.

5.

D.rpurte in silabe cuvintele de mai

1os.

. misterul

:a modele.e.

Dar res-

, desenatd
, avion
. consffuctorul

6.

tndi.; pluralul substantivelor de maijos

. biietel
. caiet
. temi
crre existA-

. adresi
c

gegeald

. poveste

a, pe urmar

7.

i toti gcola'

Tr"r"substa ntivele de maijos la singular.

. patra{ele

. modele

o Scolari

file

UJ

F
F
H

z
)

Lecturd

8.

necitepte primele trei alineate ale textulur. Arati ce se prezintd in situafia de inceput.

9.

Srbliniazd cuvdntul care indicd schimbarea situafiei inifiale pi care

u,

F
F

10.

anunfi cauzaacliunii.

1.
OrdoneazS intamplSrile din textul dat, scriind cifra corespunzdtoare in pitrate.

t,/ ;-e

z
)

I Povestitorul aude clinchetul unei biciclete desenate pe o foaie din caietul subtiat.
lI Gar"gte un biletel care i$i cautf, adresa gi fusese scris pe o foaie din caiet.
E D.rcoperi dupa aceeatrei foi albe desprinse din caiet.
L---l

:e

Cir

.De

Povestitorul aude foile aruncate in co$ul de gunoi de baiatul care ficea o gregeala-

I . Cum Ii se pare sfar;itul: vesel sau trist. De ce?


.Ce

t? . Desparte, printr-o linie orizontalS, urmdtoarele parli ale textului narativ de la exer-

.La

cifiul 1, notdndu-le cu litera corespunz5toare.


a. situalia de inceput
b. cauza actiunii

.De

c. intdmpl[rile

d. sf6rsitul
1

3.

Scrie, pe o foaie separatd, o intamplare prin

care biiatul din povestirea de la exercifiul 1 sd fie vin-

.Ce

decat de obiceiul de a rupe foi din caiet.

t4 . Joc. Realizati avioane din h6rtie coloratS. ry


imparfili-vd in doud echipe. Alegefi un loc de joacd
5i trageli o linie pe centru. C6;tigd echipa care are cele mai pufine avioanein teren la fluierul arbitrului. inainte de joc, facefi un plan pentru a c6;tiga.

2.a

-----;--La

-'-=

:.1=

ei

Comunicore

Formuloreo ?n scris o rdspunsurilor

lCeput.

lo ?ntrebdri

UJ

ac,tiuni,

1
ate.

RSspunde la intrebdrile de mai jos pe baza textului

'rli s-a terminat caietulde Mircea Sdntimbreanu, de la pagina 62.

Cine este personajul prezentat la inceputul povestirii?

z
)

subliatiet.

. De ce este uimit baieFlul?


5regeala-

Ce

foi din caietul terminat al b[iatului descoperf, mai tnt0i povestitorul?

e la exe'-

. La ce a mai folosit b[iatul filele din caiet?

. De ce rupe baiatul foile din caiet c6nd igi face temele?

ET

. Ce ai invatat din aceasta povestire?

2.

ren la f l-

1-

Realizeazd o planpi in care

si

ilustrezi printr-un desen povestirea de la pagin a 62.


l'Eanizali, apoi, o expozifie cu toate lucririle din clasd pi dupd un tur al galeriei, alegeli-le pe

:'

nele trei.

Comunicare

Compune?ed dupd un Sir de ?ntrebdri

IU

l-

I . RSrprnde la intrebdrile de maijos.

f-

. Cine este personajul povestirii

. Ce nume are personajul?

H
)

tale?

1.

ffffi

Unde se petrec intdmplarile?

. C0nd se desfagoari acfiunea?

. Care este intdmplarea ce schimba situatia personajului?

. Care este prima actiune ficuta de personaj?

Dar a doua actiune?

^l

$
P
A

. Dar affeiaacfiune?

. Cum se incheie int0mplarea prin care trece personajul?

2.

Propune trei titluri pentru povestirea ta.

5
5

P,

3.

p. baza rispunsurilor date la exerciliile 1 gi 2 scrie o compunere


narativi pe o foaie separatS. Citepte colegilor compunerea ta. Poli organiza chiar un concurs pentru a alege cele mai interesante lucrdri,

?
a

.--^.
-

-.!1;
-!t(
--.:,;i

)-

Lecturd

Textul norotiv ?n versuri


TU
1.

l-

Citegte, cu atenlie, textul de maijos.

Cf,rfile cu Apolodor
de Gellu Naum

Se pare ca anavrgatz

$i iata cum, pe negdndite,


Navigatorul-piguin
Ajunse-n Statele-Unite.

29

Dar asta a durat putin,


Caci s-au izbit in drum de-o minaa
$i el, salvat de un delfin5
$i dus spre vest, peste ocean,
Afost, cu forfele sf6rgite,
Lisat, in stare de legin,
Pe tlrmul californian6.

?
o

- ocean
:

naviga

naufragia- (despre nave)

'mini : delfin
-

Un timp, pe c6te gtim gi noi,


A fost Apolodor cowboyT
La ferma Taurul vioi
$i ingrijea de vaci, de boi,
Le da porumb, le da trifoi,
$i-avea pistol, avea gi cal
Ca orisice cowboy normal.

intindere foarte mare de apa si.rati, marginita de continente (Artinderi foarte mari de uscat).

a se deplasa pe apa.
a se scufunda accidental.

(aici) arma a$ezata AI pamant sau

?n apa $i care explodeaza la atingere sau la comanda.


animal de p0na la tei meti; traiegte in mari si oceane, av6nd corpul in forma de fus gi un bot alungir
' califomian - care line de Califomia, stat din SUA, situat pe coasta Oceanului Pacific.

cowboy (pronun{at cauboi)

28
Tot ce exista $i se Stie
Din marea lui calatorie
Peste oceanull Pacific
E scris pe-un petic de hdrtie.
AtAt - gi altceva nimic.

Pe-o barcf,, luatf, cu chirie,


Apoi a naufragiat3
$i, de pe-o insula pustie,
Pe-o vreme calma $i seninA,
A fost luat de-un submarin.

f-

- ingrijitor de vite din fermele americane din vestul SUA.

Lecturd

lrJ

ll-

z
)

Dar intr-o vineri, s-a ivit,


in preajma fermei, un bandit,
Un hot de vite renumit,
Un betivan ingrozitor,
Salliver Tom, un Pistolar.
$i tot tinutul tremura
$i el trecea nePisitor,
Calare pe un armasar,
$i jefuia si ucidea.

La ferma Taurul Vioi


A impugc at oPtzeci de boi,
Trei vaci, un miel gi un Pisoi'
Apoi, r[cnind ca un turbat,
in curte a descilecat
$i s-a culcat intr-un butoi.
(Era, precum se vede, beat')

ca faceti voi!
$i-a luat trei cuie $i-un ciocan
$i-a pus caPacul la butoi.

A$a cum

_Le

vid

5.

$i lumea ii iesea in cale


Cu prajituri si cu urale

;l

-:-:^^-tr

Apoi, l-a dus Pe ucigag


De-a dura, P0na la ora$
$i l-a predat la inchisoare;

s,

6.c

. beivi
. ingro.

t teatni

$i-a fost o mare sarbatoare" '


Dar, spre uimirea tuturor,
Rlm6i cu noi,
CAnd ei strigau:
Tu, cel mai brav dintre cowboY!

7.t
8. c

Ma duc' Mi-e dor


Elle-a risPuns:
De fratii mei, de glasul 1or" '

-{oo
I

$i tremurau bietii cowboY


Ascungi Prin lanuri de trifoi,
VArAti prin stive de gunoi,
$i nimeni nu zicea nici Pis
$i-atunci APolodor a zis'.
Eu n-am si tremur ca un lag

Apo

$i a plecat APolodor.

Intr-.,

-\oo
Lurr
I

Ela

-De teama unui ucigag

$i-a unui jalnic befivan

PinS

Pine

Ban

2.

tndi.a personajele din fragmentul de la exerciliul

1'

J.'

3.

rrima

Pr.cizeazd unde se petrec intamplSrile'

4.

text ale cuvdntului minS'


tndi.e alte sensuri complet diferite de cel din

. mlna

pr.ra

Lecturd
can

5.

Scoate, din textul de la exerciliul 1, substantivele care denumesc vehiculele pentru


:ransportul pe api folosite de Apolodor in cdlStoria lui.

6.

tU

Ger.pte cuvinte cu acela;i sens pentru:

, betivan

uqga;

. ingrozitor

inchisoare

brav

teamd

lH

z
)

7 . Tnrcrruiepte in textul de la exercifiul 1 semnul doud puncte pi explica folosirea acestuia.

icu noi,
wboy!

8.

c. Mi-e dor
r. ..

OrdoneazS ac,tiunile din textul dat, scriind cifra corespunzdtoare in patratele de maijos.

Apolodor bate in cuie capacul butoiului in care dormea banditul.

_-l Apolodor s-a angajat cowboy la ferma Taurul Vioi.


I
1

-l
I

inr-o zi,lafermi, a apirut baditul Salliver Tom care a impugcat mai multe animale.
Apolodor a naufragiat pe o insula pustie din Pacific.
Lumea

dar Apolodor pleacl la frafii lui.

El

Pinguinul duce butoiul la orag pentru a-l preda la inchisoare pe bandit.

a fost salvat de un submarin care

finguinul a fost salvat de un delfin

afost spulberat de o mina.

care l-a dus pe malul californian.

Banditul beat, de care se temeau toti, s-a culcat intr-un butoi.

9.
prima
a

il sarb[toregte,

Precizeazi numirul de versuri din strofele indicate maijos.

strofa[ . u doua strofaE . u treia strofa [ .

patra strofa

10.

[ . penultima strofa [ . ultima strot[ [

Unegte prin linii cuvintele de la sf8rSitul primei strofe ale


cErcr sunete se potrivesc.

Limbd romdnd

Scrierea cuvint elor printr - un, printr

[U

F
F
H

z
)

1 . Srblini.zS cuvintele printr-uncu

-o

o linie ;i printr-o

cu doud linii in textul de maijos.

Apolodor a trecut printr-o intdmplare neobignuita. A navigat in oceanul Pacific intr-o barci gi
a naufragiat pe o insuli. A fost salvat de un submarin care s-a lovit de o mina. Pinguinul gi-a trecut corpul printr-un colac de salvare gi a plutit
pana l-a salvat un delfin.

-:

1
--

a\

rf
rl
rI
oI

r\
:- -sru

2.

SrbliniazS forma potrivita pentru comunicirile de maijos.

of
hUtr:
- -;-

. Trec afa printr-unlpintr-o ureche de ac.


. Dan a traversat pintr-unlprintr-o loc nepermis.
. Apa s-a scurs pintr-unlprintr-o gatrddin acoperig.
. I-am transmis vestea printr-unlpinfr-o SMS.
. Copiii au patruns in pegterd printr-unlprintr-o intrare foarte mic[.
. Am intrat in castel printr-unlprintr-o poarti uriaga.
3.

Corpleteazd enunlurile de maijos, folosind cuvintele printr-un

. Am mers
. Maria a trecut

?.

.Ft

eP1

i-rimr

'Cl

oQ

sau printr-o.

p[dure batrdnA.
...... lan de grdu copt.
. Sucul de portocale curge
......... tub din aparatul de stors fructe.
. Autobuzul se deplasa incet
......... trecitoare periculoasi.
. Vdntul sufla
......... geam spart.
. Am intrat in casa
.. ....u$a de lemn masiv.

3.

.......

- !-i.s

4.
t

4.

Proiect. Lucreazdintr-o grupd de4-6 elevi. Realizafi un posterin caresa prezentali:


calitalile lui Apolodor, ceea ce v-a plScut mai mult in text, imaginea desenatd a lui Apolodor
cowboy. Un reprezentant al grupei prezintd posterulin fa{a clasei.

t).,

-') .a,

- : - j."'

ind

Comunicore

Pdrlile componente ale unei compuneri

LrJ
1

. Precizeazd ce se prezintd in introducerile compunerilor narative de mai jos, bifdnd

cisufa sau cisufele corespunzdtoa re.

Loc

. Negruta este o pisica neagra.


. Era 15 septembne20Il.
. Bra$ovul ne int6mpina primitor, ca in fiecare vacan[f,.
. Era intr-o iaml bl6nda, cdnd I-am cunoscut pe George.
. Elena se niscuse la Gdstegti, in 1911.
. Vara anului 1973 cobordse torida peste Bucuregti, c0nd

m
=

focepeau intdmplarile din aceasti povestire.

ri

Catelu$a purta o zgardb rogie, elegantf,, cind, in prima


de gcoala, a fost g[sita in fata blocului de catre Sanda.

Timp Personaj

NI
TN
NT
TI
fT

t,l

I
tr

. Fetita a pl6ns gi apoi, a ingropat caphil mort sub ciregul din gradina. Privindu-gi fiica imbracata in rochia alb[ de mireasf,, mama a

hrimat de bucurie.
. Cu ultimele puteri, atletul a trecut primul linia de sosire.
. C6nd avbzttcaaluat zecelaexurmen,IoanaSi-airnbritigatmama.

2. lndi.5, prin bifare, felul sfdr;iturilor de compuneri narative de maijos.

3.

Vesel Trist

tr

T
tr

lmagineazd trei intdmplSri prin care trece personajul de la exercifiul 1, din introduce-

re

de la ultimul bumb. Scrie confinutul acestei povestiri pe o foaie separatS. Apoi, inventeazd

sfar;it fericit gi unul trist pentru povestirea ta.

4.

Tr.nr.rie povestirea imaginati detine la exercifiul 3, folosind sfdryitul fericit. Cite5te-o

ilor din scaunul autorului.

prezentat
ri

Apolodo'

5. Jo.. Tofi colegii dintr-o clasd se aqazdin cerc. Unul incepe o povestire, spundnd o sincomunicare, in care sd fie cuvdntulporzestire. Colegul din dreapta continua naraliunea cu

tofi elevii vor construi textul narativ, spun6nd numai o cocare. incheierea este imaginati de elevul care a inceput povestirea,
rd comunicare oral5. Pe r6nd,

]-

l-

z
)

Comunic o??

*Compunereo

IU
1-

1.

. car-te .

2.

1.

Gdsette trei cuvinte care sd inceapi cu prima silabd a cuv6ntului carte.

pe bozo unor cuvinte de sprijin

car-

Caf-

Caf-

:a

-a

R.du.teazi o compunere pe baza celor patru cuvinte de la exerciliul 1. Scrie compunerea ta pe o foaie separatS.

3.

in prima povestire din aceasti unitate, scriitoarea Simona Popescu i;i aminte;te de o
cdrticicd de pudrd. MenJioneazS o amintire a ta legatS de o carte.

4.

nt.g.

una dintre variantele de mai jos in care sunt combinate cuvintele carfe $ gandac.

carteacu

gdndacul fara carte i-I

cartea sub

gAndacul in

5.

gdndac
gdndac

carte

2.

i-'l

=
L_-l

Scrie, pe o foaie, o compunere cu acea combinalie

de cuvlnte aleasd la exercitiul 4.

6.

tmaqineazi o compunere in care sd apard urmdtoarele cuvinte: Cenu;dreasa, bagheta,

rochie, avion.

7.

Jq,r. Doi elevi scriu pe

cite un bilelel un cuvdnt, fdri

sd discute

intre ei. Ei aratd cole-

gilor, pe r6nd, cuvintele alese. lmaginaliin grupe de 4 - 6 elevi o povestlre, plecAnd de la cele
doud cuvinte date. Citili in fala clasei povestirile voastre. Putefi repeta jocul de mai multe ori.

3.

e-

Comunicore

Felicitoreo

"ijin

u,
I . lmagineazd-li cd ai o mdtupi pe care o cheamd Elena Doicescu pi care locuiepte in T6rgoviIte, strada Monetiriei, numirul 3, judeful Ddmbovifa, cod poptal70542. Scrie-i, in desenul
de maijos, o felicitare de Crdciun.

re compu-

teSte de o

gdndx

2.

Scrie o felicitare prietenului

tiu Alexandru

Popescu din Sibiu, strada Constelalie

i, nr.40,

idelul Sibiu, cod 028496, cu ocazia implinirii a noul ani.

aratd cole

I de la cele
i multe oru

F
F

3.

P. un carton, deseneazd o felicitare pentru directorul pcolii tale. Completeaz-o cu un


potrivit. Alegeli apoi cele mai frumoase felicitdri din clasi.

Recopitulore

Rec

\[os Cra

Recopitul ore

-dfo:
Baiarul i

IU
]-

1.

Acun
Daaa
-\ cobor

Cite;te, cu atenfie, textul de marjos'

1-

duPa Crina Decuseari-B oc $an

z
)

*-i

O portocala qi o scrisoare
scenei, se vedea

un brad

in mijlocul
sala de festivitafi, printr-un irntuneric addnc,
globuri strf,lucitoare' poleiali'
irnalt, impodobit cu becuri colorate, stelufe,
Mos cr[ciun'
Deodati, in sal[ s-a aprins lumina si din culise a apirut
ca sa-l vada cat mai bine'
cei mai mici spectatori s-au inghesuit in preajma lui

in

cei

mai miricei au rimas deoParte'


Ce face Mo$ul? a intrebat Mircea'
- Te pune si reciti ori si canti gi apoi iti da o portocali si un pachepf i-a spus Ioana'
-Mai ales portocala il ispitea pe baiat. S-a dus si eI s[ recite pe sceni'
S-a speriat de intensitatea sucdnd i-a venit randul, gi-a spus numele la microfon.
portocala'
netului. Mo$ Craciun l-a luat de m0ni Si i-a dat o
E pentru poeziape care ai pregltit-o'

- Pot sf, nu mai recit?


- Credeam cir vrei si ne sPui ceva'
-Bliatul a scos din buzunar o scrisoare gi a inceput s-o citeasca.

l-ntOrS.

S-:

aPro

-\uc

/.

a,ass

. Cind

Cine

Cepl

. Ceil
@rry*"Lbq'b'
cr'etoni2rnzecaz
-,(+, area,,vt,Ptrneao un'
n

r-/ ar, r,,reau ru l/oolazt't"

utt,

agnn, ;t' iltar

ttlb {// ryuryla/l-o

/esetu,

/ou'

@ot'

ma+urute'

bconoatta' fxttlttt' b'*'/ e/ru /zlhrho at' nncara/e dct"

o-

t:o-vz nntSho olnz'zrua;t


9p;

tn'/ozttz ca?nrru' aaurz"


curru arei ut'

"rrrurfu*ru;

"(.hi.c&,

- -a
6

.}e"-

a?e

Recopitulore

:ari-BocAan

ea

un brad

i bine. Cei

Mog Craciun l-a m6ng0iat Si l-a intrebat:


Ai fost cuminte?
-Baiatul
incuviinl[ din cap.
spune drept, a insistat Mog Craciun.
- Acum
Daaa! Foarte.
-A cobor0t
de pe sceni bucuros. Cdnd urmitorul gcolar a inceput sI cdnte, b[iatul
ra intors.
S-a apropiat de Mog Craciun gi a recunoscut:
Nu chiar totdeauna.

2.

RSrprnde la intrebdrile de maijos, referitoare la textul de la exercitiul

Cand gi unde se desfagoar[ intOmpl[rile?

Cine este personajul principal?

Ce prezinta pe scena baiatul?

Ce

'

De ce nu recunoagte de la inceput b[iaful

ipus Ioana

rsitatea su-

- -o
,-6

il intreaba Mos Craciun pe baiat?

ci

n-a fost cuminte?

v{:
3 . Lr.r.rzd in grupd de 3 - 4 elevi. Scrieli, pe o foaie,
compunere de 5 - '10 rdnduri in care si aratali
ia

exerciliull este unul narativ.

ci textul

1.

UJ

F
F
H

z
)

Recopitulore

4.

lndi.e, pe marginea textului de la exercifiull, urmdtoarele parfi ale naraliunii date:

10.

situalia de inceput, cauza acliunii, int6mplSrile, sf6r;itul.

Lu

F
f-

z
)

i'. cornt

5.

S.o.,., din textul de la exercifiul

1, substantivele proprii.

e- doui

doui

C.unsl

6.

?recizeazS, prin bifare, numdrul substantivelor comune de maijos.

.sald
. festivitati
. becuri
. stelute
c pache{el

I
I
I
tr
I

tr
tr

It.

singular plural

singular plural

. portocald
. numele
, microfon
. ma;inute
, obraznicii

trT
TT
TT

trT
Itr

A cobc
m intors

7. tndi.e plurarul substantivelor de maijos.


. bloc

. sunet
. mdnd

poezie

. locomotivd

scrisoare

Tr...

. albume
. atleti
. cdmpii
. globuri

9.

. cltel
. lebld[
.

mamf,

. De-a
. L-a ir
. Ilasi

tren

substantivele de mai jos la singular.

. motani
. parfumuri
o pendule

. rochii

Venlioneazi ce denumesc substantivele de mai jos.

. burnita

vagon

8.

l?.

. oglinda
. pelerini

sac

. viscol

13. r
;p -argint

14.
kme

priet

@rru Ale;

&

-ingovl

6ei:i,,

nr

;re:ul

D,

G.:i'lejulit

r=

ani.

Te-

EI

Recopitulore

iunii date:

10.

lncercuiepte litera rispunsului corect.

in comunic area Andrei a primit de Crdciun o ma5inuld 5i o pereche de ghete sunt:

l-

a. doua substantive proprii Si doul substantive comune;


b. dou[ substantive proprii si trei substantive comune;
c. un substantiv propriu si doui substantive comune.

11

plural

T
T
tr

]-

Analizeazd substantivele din urmdtorul fragment din textul dat:

A cobordt de pe scenf, bucuros. Cand urmatorul gcolar a inceput sf, c6nte, b[iatul

ra

tntors.

tr

12.

Completeazd comunicirile de mai jos, folosind cuvintele printr-un sau printr-o.

. De-abia am g[sit drumul


....... ninsoare deasi.
, L-a intahit pe George la saniu$ ............................ intOmplare fericit[.
. Ma$ina de teren a trecut
....... troian destul de mare.

13.

Redacteazd pe o foaie, o compunere narativi despre ziua de Criciun. Marcheazd,

margine, parlile componente ale narafiunii.

14.

scrie o fe-

prietenuluitdu
Alexandrescu
TirgoviSte, strada

ii, numdrul

tul

D6mbovita

orilejulimplinirii
ani.

4,

IU

ffi
ffirui

el#a

z
)

x
,'@>

UNITATEA 4
tumesc.

rrcifiul

TEXTUL NARATIV - ACTIUNILE IMPORTANTE

1.

liuniiin tex-

O Delimitarea textului in fragmente logice


O Verbul. Scrierea unor ortograme
O Formularea ideilor principale. Planul simplu de idei. Compunerea dupi

un

plan de idei. * Povestirea unor texte dupi un plan de idei. Compunerea cu


inceput dat. Compunerea cu sffirqit dat

tate.

in aceastS unitate, invdlStorul va urmiri


formarea u rmitoarelor competenle:
. construirea textelor orale sau scrise pe baza
unui plan de idei dat sau propriu;
. pronuntarea clari qi corecti a unui mesaj;
. desprinderea ideilor principale dintr-un text

citit;
. recunoa$terea gi utilizarea corecta a elemen-

telor de construc{ie a comunici.rii studiate;


. redactarea textelor de mica intindere,
dnand
seama de pa4ile unei compuneri;

. realizareaacordurilor gramaticale in redactare.

o
o ..\ $,ii.1

LecturE

Delimitoreo textului ?n frogm ente logice

IU

F
F

Cite;te povestirea de maijos.

2.

Cf,inele Stelic[

dupi Silvia Kerim

Inc[ din urmi cu vreo

)
STELICA

- - LZ ani,stelicl face parte din


personalull Teatrului Nafional din Bucuregti... ce-i drept, el nu
primegte bani. Salariul lui inseamna iubire, ocrotire, alint.
$i.
bineinteles, hrani calda gi api c0t cuprinde. Ei bine, in urma cu
vreo 10 11 12 ani, tntr-o seari: cu viscol, la intrarea in teatru, un biet cltelug galbiu, scheletic gi rebegit2 de frig s-a a$ezar
colac chiar pe pregul principal, incercAnd sa-gi trag[ sufletul.
A fost poftit iniuntru, la caldura. I s-au dat si biscuiti gi apa
gi ce s-o mai fi g[sit pe-acolo, prin pachetele cu de-ale gurii
ale doamnelor de la intrare.

10

3.

11

stelica s-a integrat3 perfect in viafa primei noastre scene.


CAnd e spectacol, el sti cuminte in hol sau da o raitao prin
cartier, atent la magini. Respect[ gi repetiliile, nu latra c6nd
nu trebuie gi nu cergegte niciodata, de la nimeni, de mOncare!
$tie c[ nu-i frumos! in timpul spectacolelor, c0nd se plictisegte de prea multi linigte pe hol, o ia in sus, pe sciri, gi
merge prin celelalte slli. I
tnff-una din aceste plimbari prin sali, a luat-o pe scrutaturi
gi a intrat, degajat5, pe scenf,, in mijlocul unui dialog purtat
de
doi dintre cei mai mari gi mai iubiti actori de teatru gi de film
ai tarii. s-a oprit o clipa, vag6 nedumerit, apoi, netulburat de

4.
,it

'Or
. fr.;

5.
.54

7.
8.

.:
_=
=J

personal

rebegit

(aici) totalitatea persoanelor care lucreaz[ intr-o intreprindere,


intr-o insititutie etc.

patruns de frig, inghetat.


s-a integrar - (aici) s-a armonizat cu oamenii din colectiv, cu programul
instituliei.
a
raiti - viziti scurta, trecere in grabi pe undeva.
s
degajat - nestdnjenit, nepasabr.
u ,rg
- lipsit de precizie, de claritate.
3

=:

Lecturd
aplauzele pe care le-a st0rnit aparilia lui neagteptati, a traversat scena demn7, negrabit, ba chiar tacticoss, indrept0ndu-se
spre u$a dinspre stdnga decorului pe care, cu un zdmbet, maestrule Radu Beligan i-a deschis-o.

ce

2.

tndi.5 numele personajului din povestire.

3.

Precizeazd

4.

Ger.pte c6te un cuv6nt cu acelapi sens pentru cele de mai jos, extrase din textul dat.

loculin care trdieste.

parte din
rept, el nu
o

alint. $L

h urma cu

sufletul.l

. iubire
. ocrotire
. hrani

:uifi si apa
:-ale gurii

5.

rea in teas-a a$ezat

ltre scene.
raitaa prin
latra c6nd
mdncarel

odaita

. nedumerit

. a stimit

Venlioneazd sensul urmdtoarelor expresii din textul de la exercifiul

1.

. sd-;i tragi sufletul


. cu de-ale gurii

6.

d se plic-

Textul de la exerciiiul 1 este impirfit in fragmente la sf6r;itul cdrora se gdsegte un


at. Dupi modelul din primul fragment, completeazi spaliul de sub desene, precizind,

e sci,ri,

tr-un substantlv sau grup de substantive despre ce este vorba in fiecare fragment.

Si

scrutature
; purtat de
si de film
ulburat de

7.

Scrie, pe o foaie, o compunere de 5

8.

Lr.r.rzd in grup de 4 - 6 elevi. lmaginali o intdmplare

10 rAnduriin care sd prezinfi calitSlile lui Stelica,


veselS al cdrei erou

si fie Ste-

. Realizafi un poster cu povestirea voastrS. O putefi pi ilustra. Delimitafi povestirea voastrd

fragmente logice printr-un pitrat. Gdsifi pentru fiecare fragment un substantiv potrivit. Rea)

i o expozifie cu lucrdrile voastre.

etc.
-

demn

I tacticos

'

lF

Lm

,,

UJ

maestru

care impune respect, sobru.

indrumator.

cu mi$cari domoale.
persoani care a adus mari contribulii intr-un domeniu de activitate, fiind considerat un model,

Comunic

Formuloreo ideilor principole


UJ

1]-

Forrrleazd patru comunicdri prin care s5 arali despre ce e vorba in cele patru frac-

mente in care a fost delimitat5 povestirea Cdinele Stelica de Silvia Kerim de la pagina 80, folcslndu-te de substantivele gdsite de tine.

prog

a.

c.

. lntra
. -\do

d.

2.

?.

b.

Lurrrrzd in pereche. Comparali comunicarile voastre 5i observali prin ce se aseamdn=


gi prin ce se deosebesc. Daca dorifi, puteli reformula, pe o foaie separatS, ideile principa:
gdsite la exercifiul 1.

3.

Scoate ideile principale din fragmentele de maijos.

-a

Tre

"$

Niravul pisicilor este cf, mai ugor urca decAt coboari.


Nu degeabavezipe cdte un st6lp, ori intr-un poffi, pisici

caremiaunaja1niclag6ndu1catrebuiesisedeajos.'t#'".ry
(Tot astfel sunt gi unii directori, primari, ministri gi chiar pregedinli, care atunc:
c0nd urcf, nu se mai g0ndesc gi la cobordg, iar c6nd le vine vremea de dat jos, miaunL
de parca n-ar mai fi fost niciodati acolo).
Grete Tartler, Stelian Tabarag

- Motanul invizib:

__,

-r:

a.

Steli

Cur

Put

-ma

-\lerar
:r--e cafl
Irtr-o l
Rar

-i: rren
-

\re

Ast
Da.

-Sis
-\u
+c.-i
b. O data pe an, doar, de ziualui, apuca gi Charlie Bucket si guste o far0ma de ciocolatf,. Toti membrii familiei puneau banuti deoparte pentru aceasta ocazie specialaiar, cAnd sosea zitaceamare, Charlie era intotdeauna cadorisit cu un baton mititel de
ciocolati doar al Iui.
Roald Dahl

Charlie

Si

Fabrica de Ciocolat

'-U[C

De du1

:-:-Ele
lara

-Ec
- \u.
Dac
--{erar

Comunicore

Plonul simplu de idei


TU
le patru

fral

gina 80, fo,:-

1 . Indi.5, in pdtrate, ordinea ideilor din planul simplu de idei al textului Cilinele5te/ica
5i,,ia Kerim de la pagina 80.

Intrarea cdinelui Stelica in scen6 inff-un spectacol a provocat aplauze.

T
T

Adop[ia lui Stelica au ficut-o doamnele de la intrare.

StelicA este un c6ine pripAgit la Teatrul National din Bucuregti.

L]

Programul cdinelui tine seama de cel al teatrului.

2.

) se aseama-E

eile principae

de

il

Lr.r..zd

Tn

grupd cu 4

-5 colegi. Alcdtuifi planul simplu al textului de mai jos, dupd ce

-limitaliin fragmente logice.

Scriefi-l pe o foaie separatd.

sa ma duc la dentist, spune mama. Te las singur acasa?


- Trebuie
Cum vrei, spune Alexandru.
- Putem
face gi altfel. Cabinetul e 16ng[ o biblioteca pentru copii. Ag putea sa te
-sa ma agtep{i
acolo.

i, care atune
t jos, miaunrr.
Motanul

inviii

ardma de cio"

azie speciala
ton mititel dc
rbrica de Cioco'

Alexandru accepta. Biblioteca este primitoare. Bibliotecara ii permite sa rasfoaisc[


ice carte sau revisti.
Intr-o incapere este o jucarie mare cdt Alexandru. Este primita de la o firma.
RAmai cu motanul, spune bibliotecara gi pleaca in alta incipere.
-in ureme
ce se uitainfr-o carte, b[iatul simte o itingere pe umar. Este motanul de plug.
Vrei sa-fi arat casa mea?
Asta e casa ta?
Da.
$i stai singur?
Nu. Locuiesc impreunf, cu personajele din clrti. Vrei
ri-i cunogti?
De dup[ un raft apare un pugti ars de soare.
El e Tom. Locuiegte in America. Iat-o gi pe micufa Alisa
6n fara Minunilor. Ea e Dorothea plecati in ciutarea vrajitorului din Oz.
cu tine? Se aude vocea bibliotecarei din camera alitturatd.
- ENu.cineva
intelnit nigte personaje.
- DacaAm
inscrii po{i s[ cunogti mai multe.
-Alexandrute hotaraste
sa vina mai des la biblioteca.

Sultana Craia- Biblioteca pentru copii

F
f-

Z
)

Comunic

Compune?eo dupd un plon


UJ
](

1.

1. Era o dimineala de iarna grea.

* Povestireo unor texte dupd un plon de idei.

F-

de idei.

ore

1..-,

citepte planul de idei de maijos.

2.Tata a gisit un cifel inghetat in gradina casei.


3. I-a dat supa calda.
4. CaFlul a mdncat.
5. Tata i-a facut un cotet.
6. CaFlul a rf,mas la noi.

1.

2.

v.

Lr.r.rzd in grupd de cel mult patru elevi. Scriefi o compunere dupd planul dat pe :

.zs

.:-ge
r

-. ,1,116

__
- _-:_i\-

'.:-

-=i

foaie separatS. Un reprezentant al grupei cite;te compunerea din scaunul autorului. Alegeli ce.

_-:-l L-

mai bunS compunere din clasd prin vot.

a,-

.-.-

3.

5!5

lnventeazl un plan de idei pentru o compunere narativS.

4. '-.'

I,

-.^:I

l-::
:e : cpiii

4.

R.du.teazd o compunere pe baza planului de idei de la exerciliul 3. Scrie, pe o coald

v/.

)-

sau la calculator, compunerea ta. Pofi s5 o ilustrezi cu un desen. Facefi o expozifie cu toate
lucrdrile din clas5. Dupd un tur al galeriei, alegeli primele trei compuneri, Autorii le vor citiin

fata clasei din scaunul autorului.

5.

Povestepte, mai intdi oral ;i apoi in scris, pe baza planului simplu de idei, textul Biblioteca pentru copii de Sultana Craia de la pagina 83. Scrie povestirea ta pe o

foaie separatS.

Sar

Dar"

Cac
Sch

Bat

ore

Limbd romdnd

Verbul

IU

l-

1 . Srbliniazd verbele din textul de maijos.

(
Cdinele tremurf, de frig. Tata ii da supl cald[. Alina m6ng6ie cafelul. Sapanii lui
pierdut. Ei uitaserf, uga deschisa. Zipadacadea neincetat. Catelul va ram6ne la ei.

]-

2.

rul dat pe c
.

Alegelicea

Cer.;te un verb cu acela;i sens pentru cele de maijos.

ardrazne$te

. vorbe$te

repara

. surdde

fuge

sf0r$e$te

3.

4.

. sireaza
.

despature$te

o curf,tf,

Corpleteazi comunicdrile de mai jos cu unul dintre verbele

Fulgi mari de

zirpadd

....... din norii negri.


cu saniuta la joac[. El ii ...........
copiii vecinilor care
un om de zbpadd.
i ............................ bulgf,rele imens de ziqada. Dinu ii
................... si el.
......

...........

, pe o coali

fie cu toate
le vor citiir

e idei, tex-

eatapec

5.

Ger.pte verbe cu inleles contrar celor date maijos.

. plAnge
. vine
. iese

srbliniazi verbele din versurile de mai jos.

Sar deodata.
Dau cu ciocul.
Cad alaturi,
Schimba locul.

Bat din a.ipi,

Dau din gheare.

Unul cade,

Altul

sare.

Dar deodata
Nu mai miSca.
George Topirceanu

Un duel

scrise

in bulgirii de zdpada.

li""a-|
=A*--)

r*#""

.'uua.)
t=.^,

re*

Limbd romdnd

Persoono verbului
UJ

F
F

1.

lndicd, prin bifare, persoana verbelor de maijos.


pers.

. alegi
. alerg
. cite$te

2.

pers. a

Tt]I

II-a

pers. a

III-a

1. :",
pers.I

. desenezi
. m5turf,

tr

. scriu

pers.aII-a pers.

f_l
II

TT

Ll

rT

I
I
I

pleca

af

la

srbliniazd verbele la persoana I din comunicirile de maijos.

D esenez lD e senezi un

cifel.

MandncilManilnc mmir.
CdntilCdnl o melodie vesela.

3 - srbliniazi

verbele din comunicdrile de maijos. scrie, in pitrate, la ce persoani


sunt

bele subliniate.

2. r*

. Baiatul face pArtie in curte gi tatal lui curata ziryad,ape stradi.


. Eu scriu temele gi tu pleci la joac[!

. \-ad.
. -{, ado
. indra:

. In aer, fulgii

- - -rec
5
. Au der
. Ajung
. Privin

[
' Am citit povestirea, dar n-am ingeles bine actiunile personajului principd. I
. Scriu o lucrare pe laptop gi mama m[ ajut[.
t]
4. Al.g. fulgii de zdpaditpotrivifiin comunicarea de maijos, colordndu-i.
Sq
il2
av/

4. qnat

?,,!3^**

e!utup
Ae"s

5.

Scrie comunicarea

obfinutd la exercifiul 4,

Din cer,
fo sus.
. Sarea
aSiir
tulgi.
;adeau'

Limbd romdnd

nono

Numdrul verbului
lrJ
1 . Corpleteazd tabelul de maijos
pers. a

]-

cu verbele date.

II[-a

tr
tr
tr

plecafi.

zi.resc o
ati lasat o pure&u

trecem. opre$ti. ri.ne$te. aduce. auspus

bandajez

plural

singular

z
)

5 sunt ver-

trtr
trtr
ral.

EI

nn
sv?

il2

*';&
6P,!

fv

?.

rr"r"verbele de maijos la plural, pistrdnd persoana.

. Vad.
. A adormit.
. indrazne$ti.

. Aduni.
. Leg.
. Apare.

3 . Tr... verbele de mai jos la singular, pdstrdnd persoana.


. Au descoperit.
. Ajungeam.
. Privim.

4.

. Agteptati.

. Ztmbiti.
. Constatirn.

AnalizeazS, pe o foaie separatS, verbele din textul de maijos.

Din cer, cadeau fulgi moi de zhpadh. Catelul prirca in sus. Sffitea cu gura ciscati gi prindea cdte un
frlg. Sarea vesel Si zburda pe stratul afinat de nea.
Alerga qi inghitea, dar nu simfea nimic. $i iar fugea
&pa fulgi.
..cadeau"

- verb, persoana

III-a, numirul plural.

LimbE romdnd

lrJ

l-

scrierea si pronunloreo verbelor a

1.
1 . Corpletafi enunful invalatoarei cu forma

corectd dintre cele din dreapta.

5J

:''-b,

fi
fii

z
)

fi gi a lua

nu
nu

Scrie,pe liniile punctate, forma verbului a

Bunicul gi bunica

fi,

2.

fi
fii

alegfnd dintre: esfe, e5fi, st)ntem, sunteti, sun

-a -

3.

verbul a fi dincomunicdrile de maijos ;i scrie, in dreptunghiuri, cum se pronunt-

. In curte, era multd zitpada.


. Ieri, in timpul viscolului, eram in casa.
. Bunicii erau la noi in timpul primei ninsori din acest an.
. in momentul sosirii tatilui vostru de la serviciu, erati in baie?
. Mihai, egti la etajul al doilea?
SrOtiniazd verbul

lua dincomunicdrile date. lndicS-i numdrul de silabe in dreptunghiur

. Mihai si Dan iau sania din magazie. I


. Ana ia patinele din camari.
i_l
. Luim o carte de povegti de la biblioteca. I
. Zllnic,luafi autobuzul pdnl la gcoala. I
. Ele iau diclionarul din biblioreca. [f

5.

.\l

..

Da. Fac o compunere despre voi.

3 . srbliniazi

4.

.D

in sufragerie.
Sanda
... la masa de scris. Ea ii intreaba:
De c0nd
in acest orag?
- cred ca..........................aici
de20 de ani. De ce te interese azifl .......... curioasa.
-

Cor..teazd grepelile din textul de mai jos, transcriinu-l pe o foaie separati.


Iulian i-a paltonul ca sa meargi la joaca. Iau spus parin6ii sa aiba grija sa nu riceasc2Totdeauna, el iSi i-a ciciula gi fularuI cAnd iese afara. Colegii lui isi i-au doar hainufele.

4.

. Cir
.

5.:,

J.
P.rin
3 '].rul

6.:

. S-&
r S-&l
. i-a
. i-au

Limbd rom6nd

rdnd

a lua

Scrierea unor ortogrome


UJ

1 . sroliniafi forma corectd pentru comunicdrile de maijos.


Bunica sals-a ii spune o poveste. . Fratele lui sals-a dus la saniug. . George sals-a
:uimbat in parc. . Iulia sals-a speriat de c6ine. . M6ncare a sals-apreferati este pilaful.

2.

Scrie, in dreptunghiuri, un cuv6nt cu acelagi sens pentru acela subliniat in comu- :irile de mai jos.

Baietii

Fetele ..............
::-rncediu. . ln ,,ucanff,, merg la mituga

'

: pronunt-

4.

.tt tt

spaliile libere din comunicdrile de maijos cu s-au ori sau.

dus la schi. La joacl, imi iau


"
gOndit si meargi la patinaj. . Parintii

Iulia

ghetele, cizmele.
mei
dus la munte fur

la unchiul George.

tndi.;, in dreptunghiuri, un cuvdnt cu acelapi sens pentru sau din enunturile de maijos.

. Citegte un ziar sau o revisti.


, Sau

5.

te

joci, sau

scrii.

'

Co*pleteazd textul de mai jos cu una dintre urmdtoarele forme. ia, i-a, iau, i-au.

Parintii

spus lui Danul ca ........... ... prea multi dulceafa zilnic. E un aliment
prea
mult
-u
zahar si ...... ....... afectatgreutatea, fiindc[ s-a ingragat cu doui kilograme.

3riaml vede cum ei

6.

borcanele de dulceaF din camari gi le arunci.

conrtruie;te comunicdri in care si ai formele date maijos.

o S-&

r S-&U
. i-a

. i-au

z
)

.Danagi-aluatpatinenoisidorintasaestesAfacapiruetecuele.

3 . corpleteazd

l-

Limbd romdn6

verbul

l!
]-

l-

z
)

1 . srbtiniaiiverbele

- exercitii

recoPitulotive

- m36 r(

:id'o. cit
: irteles

din textul de maijos'

gi ne-a spus tuturor ci vom merge tn co


Tata aadus ieri patru bilete de avion
la o
cu avionul' Magda visa de mult timp
diu in Spania. vom pleca spre Madrid
menea vacanti.

2.

AnalizeazS doud verbe din

3.

persoane diferite"
textul de la exerciliul 1 care s5 fie la

verbele la plural
Trrnr.rie comunicdrile de maijos, trecAnd

9i pdstrand persoana'

. Scriu o cornpunere.
.l)ziflorile.
. El admir[

Peisajul montan'

. Ziresc un schior Pe P0rtie'


. Urci Pe o Pantl abruPti'

4.
.

dat'
indicate mai jos' la persoana 5i numlrul
Construiepte comunicSri cu verbele

singular
a aluneca; persoana a III-a, numarul

a veniipersoana a II-a, numirul singular


. a intra;persoana I, numlrul singular

5.

Analizeazd verbele din textul de mai


jos, precizdnd persoana;i numirul acestora'

Maria si Mihai aranjaseri masa'


Mama adusese suPa si toti mdncau'
Mihai privea nemullumit in farfurie'
N-a vrut nici fripturi' Tata I-a intrebat daci mdncase ceva inainte' El a
negat hotir0t.

t
T

,\v

'omono

Limbd romdnd
Mai t0rziu, c0nd a aruncat gunoiul, mama a gasit in cog borcanul cu zacusca golit.
Atunci, a inleles. Mihai, pofticios, cam depagise misura.

tLt

il-

ge m conce-

imp la o ase-

e diferite.

6.

Scoate doud idei principale din textul de la exercifiul 5.

rersoana.

Jor.lntrecefi-vi in clas5. ln doui minute, fiecare elev construiegte o comunicare cu


ul mdnlncd la care trebuie sd adauge c6t mai multe cuvinte.

irul dat.

8.

D.r.oper5, in careul de maijos, verbele, atdt pe orizontali, c6t gi pe verticala.

I
o

Comunic

Compune?eo cu ?nceput dot

tU

F
{
fH

z
)

1.

scrie o compunere care

si

1. s.,.

aibi inceputul de mai jos, imagi-

,f,tE.-a'St:

n6nd cel pufin treiintamplSri pi o


incheiere fericitS.

Cind a
EEtrE CA

Trei pisoi triiau in subsolul


unui bloc din cartierul meu.

2.

proaect. Lucreazd in grupi cu 3

jos. Transcriefi-o pe o foaie

iar-osu

4 colegi. lmaginafi o povestire cu inceputul dat ma

;i ilustrali-o.

Sunt un c[tel care igi cautf, de luni bune un stap6n.

?.
ffif::

p,o

-t

Fr61=--r'

-1

cafe

Comunicore

Compune?eo cu

sfdrgit dot
UJ

1.

Scrie o compunere care sd

l-

aca sfdr;itul de maijos.

Cand azirttlumina de la fePrsffa. caseio a risuflat uguratf,

a scos

un miorlait moale.

z
)

eputul dat -,a

2.

Proiect. Lucreazi in grupi cu 3 - 4 colegi. Rescrie textul narativ cu sfdr;itul de la


':itiul 1, povestit de pisica ajunsd din nou acasd. Transcrieti ilustrafi textul vostru.
;i
:entafi-l in fala clasei.

Recopitulore

Rer

5. _",

Recopitul o?e
UJ

6. -r
1.

CiteSte, cu atenfie, textul de maijos.

l-

Un mic ajutor
Lorintiu

8. su

Cu servieta maro tn m0na dreapt[ gi cu vioara in stdnga merg spre gcoala.


doua sunt grele. Ma g6ndesc la cartile gi la caietele pe care mi le-am pus in g
Dup[ aceea, recapitulez in gdnd temele. Sper ca nu mf, va asculta.
Am ajuns in dreptul chioScului. Servieta e din
ce in ce mai grea, vioara la fel. Pdna la gcoala mai
e pufin, dar mAnerul cutiei imi taie palma dreapta.
Apare Dodi. Trece ca o vijelie. Apare gi Sandu:

9. r"

z
)

7.-p
dupa Cleopatra

t frtg

oEUvAi

. eiutAm
o.il

Ti-e greu?

- Da.
- Hai ca te ajutlm noi.
-il fluiera pe Dodi. insfac[ unul servieta, altul
cutia cu vioara gi pe-aci

o -d?U

10. r"

ti-e drumul. Aga da, un mic ajutor c6nd ai mai mare nevo

Buni baie{i, Dodi si Sandu.


Probabil cf, m-au tr6ntit inzlryadb din gregeal[. $i eu i-am pdrOt ca o prostup. Ui
ce saritori sunt Ia nevoie. Imi vine sf, rOnd, sa chiui, sa zburd. Ce prieteni dragi
Ce bine-i cdnd toati lumea e buna!
La aritmetica ma scoate la tabl[. Rezolv o problema cu bazine. C0nd scot
tul de note din servietf,, o broscuff, sare din desp[rtitura inchis[ cu fermoar.

in ultima banci, Dodi

gi Sandu stau cuminli, uit6ndu-se pe fereastrf,.

D.li*iteazS textul de la exerciliul1 in fragmente logice, punand la sf6rpitul

Forrrleazd ideile principale pe o foaie separatS.

4.

Al.etriegte planul simplu de idei al textului de la exercifiul

o qm 7jlu
e J,p&18

11.co
tmu

acest

un pdtrat.

3.

t m:apit,

F*

[ipi, clasa hohotegte, eu zbier.

2.

ffin pu:

, scriindu-l pe o foaie separ

ila?e

Recopitulore

5.

Lr.r.rzd in pereche cu un coleg. Schimbafi intre voi planurile simple gi corectafi-le.

6.

*Trrnrcrie planul simplu. Afi;eaz5-l


in clasd pi pe baza lui povesteSte oral textul.

7.

*Por"ste5te in scris pe
o foaie separata textul pe baza planului de idei alcdtuit.

intiu

8.

srbliniazi verbele din penultimul alineat al textului de

rala. AmAn-

ghiozdar

exercitiul

Ia

Analizeaze urmitoarele verbe din textul de la exercitiul 1.

2II1 pUS

rltt v2 asculta

, ajutam

,ai
stau

10.

Trece Ia plural verbele de maijos,

firi

a schimba persoana.

rare nevoie

. recapitulez

ostuti. Uite
ri dragi ad

. am ajuns
. apare

scot cam$
ar. Doamnr

p6frt

. hohoteSte

I . Completeaza tabelul de maijos, dupi model.


f,

Verb, persoana a II-a,

Verb, persoana a

III-a,

numirul sinsular

numirul singular

numtrrul singular

sper

spen

speri

rAd

chiui
zburd
>aie separati-

o am
o 2II7

Verb, persoana

;itul acestos

F
F
H

1.

t IIleIg

lrJ

scot

Recopitulore

t?.
UJ

Completeazd tabelul de mai jos, dupd modelul dat.

Verb, persoana

persoana

persoana a II-a

fluierim

fluier

l-

persoana a

fluierafi

III-a

tsuni

.lil \-l

fluiera

EtsL

tr6ntesc

Plural

I,

numirul singular

]-

tip

1
.,.<

hohotesc

zbier

I 3 . Scrie comunicdrile de maijos, trec6nd verbele la plural ;i ficand toate modifici


rile necesare.

. El a luat ghiozdanul.
. Ea a mers mai repede.
. Fata a fipat.
. Baiatul a privit afard.

t4 . Completeazi

comunicdrile de mai jos cu verbul

scriela persoana

;i numdrul di.-

tre paranteze, ca in modelul dat.

. (persoana I, numirul singular) Scriu tema.


. Acum, (persoana a II-a, numarul singular)
. zilnic, (persoana a II-a, numarul plural)
. Anca si Emil

.
1

(persoana I,

5.

(peroana a III-a, numarul

numirul

plural)

plural)

....

exerciliul la matematici.... temele pentru acas6.


....

....

o compunere.

aa

o scrisoare bunicii.
A

lt
Scrie forma potrivita a verbului

lua

pe liniile punctate din textul de mai jos.

mereu te

......................

E -.i

Er:

Olga

Ot

1
-

a.

Mihaela gi
.. acum o carte din biblioteca. Robert...........
una. Mihaela il intreaba:
Dacf, noi...................... o carte, trebuie neaparat s0...................... Si tu una?
Dar de ce sa...................... numai voi gi eu si nu .............. ........?

:-[-c

dupa noi!

si el

5u
$cqra

;r m;

irrr

ful6ps

,ana a

Recopitulore

III-a

luieri

I6 . Subliniazd verbul a fi dintextul de mai jos.


Dupa ce au fost in orag, Sorin si Ana sunt, in sf6rgit, acas[. Vor sa-gi faca temele.
Bunicul este in fotoliu gi ii privegte pe sub ochelari. Ieri, erau la masa de scris gi at6t
.u vorbit, incdt au uitat un exercitiu la matematica. Astazi, el ii pune la treaba gi ca-etele sunt deja pe masa.

t7 . Scoate, din textul de la exerciliul 16, formele verbului a fi carese scriu cu e la ince:.lt

Completeazd textul de mai jos cu una dintre urmdtoarele forme: sa, s-a,
i-a, iau, i-au.

sat), s-au,

Grabita,

Pisica mea.............. o bucati de mugchi de pe masi.


ascuns sub masi.
'....... o cert, .............. o las in pace.
de a fura m6ncare, imi displace.
dat de infeles cdt gregegte. Parintii
pus tntr-un castron came,

\Iama

Placerea
mei
sa mai
ceva de pe masi, dar totul ein zadar.

chinuit s[ o dezobignuiasca
....... brusc hotardrea si o cert, tiindca poate nu mai face

........

numdrul c -

-:r

aga.

t9 . Lucreazd in grupa impreuni cu 4 - 5 colegi. Scriefi, pe o


e separatS, o compunere dupa planul de maijos.

acasi.

. Mama pune pe masi o bucatl de came fripE fierbinte.


. Ea lasd pisica sa o ia.
. Pisica se frige.

tnere.

. Din acel moment, nu mai ia nimic de pe masf,.

matematic.

?O .

1ar Jos.

r?

Proiect. Clasa se imparte in perechi. Fiecare pereche face o compunere cu inceputul


:e raijos. Citifi toate compunerile ;i alegefi ;ase dintre ele prin vot. Perechile care n-au c6ptigat
':':ransforma povestirile alese intr-o cdrticicd ilustratS, scrisd la calculator sau de m6ni.
Sunt o pisica birmanezi, niscutf, in subsolul unui bloc din centrul oragului. Am o
n-:a re&$ra,, care am senzafia ci nu mi prea iubegte, fiindca imi lasa numai resturi de
"* rAncarea pe care ne-o dau

intr-o 2i,...

F
F
H

si se pronunla re.

18.

ate modific-

UJ

unii locatari.

Evoluore

Test
lrJ

F
f-

Lucreazi exerciliile de mai jos pe o foaie separatS.


1.

Scrie dupd dictare.

2.

Scoate ideea principalS din textul scris dupd dictare.

3.

nnalizeazS verbele din a doua comunicare a textului dat.

4.

Tr...

verbele din comunicdrile de mai jos la plural, ficand toate modificarile necesare.

a Re
a Pr

. Tu egti la gcoal[, iar eu sunt acasd!


. El a fost in excursie.

un

*l

5.

Scri. trei comuniciri in care sd ai cuvintele

6.

lmagineazS, in cel mult cinci r6nduri, o int6mplare dintr-o compunere care are ca in-

ceput textul de la exerciliul

ia, iau, sa.

pa

1.

.d

nn

- rx

tel

-m:
ge

te)

I
I
I

x
'@F

UNITATEA 5
PERSONAJUL

- SUFLETUL ACTIUNII

o Recunoaqterea personajelor. Reclama


o Pronumele. Pronumele personal. Pronumele personal de politefe. Scrierea
unor ortograme. Numeralul
I Formularea de intrebiri despre confinutul unui text. Adaptarea la
particularitafile ascultatorului

in aceast5 unitate, invilitorul va urmiri


formarea u rmitoarelor (ompetenle:
. adaptarea vorbirii la diferite situalii de comunicare in funcfie de partenerul de dialog;
. recunoa$terea gi utilizarea corecta a elemen-

telor de construclie a comunicarii studiate;


. manifestarea interesului pentru lectura, Ar@legerea gi exprimarea unor opinii in legatura cu

textele narative.

LeeturE

Recunooste ?eo personojelor


LIJ

"

citegte povestirea de maijos.

l-

Vine, vine prim[vara!

z
)

dupa Octavian Pancu-IaEi

Ieri, tocmai c6nd mi rideam $i fredonaml cAntecul


Vine, vine pimivira,m-avizitat o poveste. M-a salutat Si i-am rirspuns. I-am propus si luam impreuni
hQ
micul dejun. A spus ci era grabiti $i ci eu puteam si
j.\
termin rasul in timp ce ea va povesti repede ceva.
S-a a$ezat pe policioara de la oglinda, calare pe
coada periutei mele de dinti, cu picioarele sprijinite
de o coaja de sapun gi cu un cot infipt in tubul de
cremi de ras, a tnceput sir povesteasc0.
A fost odati un bulgare de zitpada. Se pitise dupi
un bloc. Cdnd o feti@ a vrut sh intre, el i-a strigat:
Hei. Opregte-te! Niciun pas inainte! Daca nu mi
ascul1i, iti intru i, p*, ma bag pe sub gulerul paltonului, ifi astup urechile cu zApadn
Fetita n-a mai avut curajul sa intre ca sa-Si vada o colega rircttir $i careia voia sa-.
duca lectiile.
Pe urmi, a vrut sa intre in bloc o bunici. Bulgarele a amenintat-o gi pe ea la feBunica s-a speriat $i a facut cale intoars[ fira s[-$i mai vadi nepotul.
Mai t6rziu, a ffecut prin fata blocului un barbat cu o fereastri la care schimbase ge;mul. Bulgarele de ziryadil-a amenintat de asemenea. Birbatul nu era fricos, dar s-l
temut si nu i se sparga din nou geamul, aga cf, s-a inapoiat gi a ocolit blocul.
Peste vreun ceas, soarele a aparut printre nori. A vrut si intre prin ferestrele blccului. Era un soare de tnceput de primavaru care semina cu un pepene galben, dr

?.s_,

3. s.'

4. r:
I - i=,1-

. --Jid;
, .-Ji_/i
h

J. -3:

"e prf

t : \'fUt

6, -l

7 . ='r,

8. :.'

mult mai mare.


Bulgarele de zipadd l-a amenintat Si pe el:
Hei! Opregte-te! Niciun pas inainte! Daca nu mi as...

I fredonam

cAntirm incet

(fira cuvinte); cAntam cu gura inchisa; ingAnam o melodie.

policio

Lecturd
in clipa

aceea, bulgarele

de

ziryad,it a

simtit cum igi pierde glasul, greutatea gi

indrazneala. Pdna la urmi, a rirnas un biet ochi de apa.


Sf6rgind, povestea s-a dat jos de pe policioari2, sirind pe robinet, apoi pe fereasffi
$i de acolo in stradi.
N-am m6ncat totusi singur, fiindca atunci cAnd m-am agezatla masf, a intrat soarele. I-am dat o ceagci de ceai gi a gustat $i un pic de p6ine prajita cu unt.
ancu-Ia$i

2.

Srbliniazd titlul povestirii de la exercifiul

3.

Scrie numele autorului textului de la exercitiul 1.

UJ

F
fH

1.

z
)

4.
3l

Construiepte doua propozifii in care cuvintele coadb 5i coajasd aibd alt sens dec6t cel
textul de la exercifiul 1.

. coitdd
t CozJl

5.

cu zipadd.
.a

voia sai

GSr.pte cdte un cuv6nt cu acelapi sens pentru cele de mai jos.

. se pitise

oa

t SVfUt

. sfdrsind

apdrut

6.

trOi.e trei cuvinte cu sens opus pentr u curaj.

7.

Precizeazd numdrul de personaje din povestirea de la exerciliul 1.

8.

Corpleteazd tabelul de mai jos cu personajele din povestirea de la exercifiul

e ea la felnbase gea'
:os, dar s-a

:ul.
:strele bloSalben,

da

policioafi

- suport mic, fixat orizontal pe un perete, pe care se 1in diferite obiecte.

1.

Lecturd

9.

rurr.pte personajul

cel mai important din textul de la exercitiul

UJ

10.

Precizeazd care sunt personajele ameninfate de bulgdrele de zdpadi.

l-

z
)

11

. Menlioneazi personajul care ia micul dejun cu povestitorul.

12.

l.=
Numepte

doui trdsituri de caracter ale bulgdrelui de zipadd.

3.".
1

3.

Arati

care este personajul care

ili place mai mult dintre cele din textul de la exerciliul

a._
1

I4 . Lucreazd in grupd cu
4 - 5 colegi. RedacteazS, pe

foare separatS, planul simplu al


povestirii de la exercifiul 1.

15. Lucreazi in pereche impreund cu un coleg. Redactafi, pe


o foaie separatS, o compunere in
care int6mplSrile din textul de la

exerciliul 1

si fie povestite de

soare. Citifi povestirile voastre din

scaunul autorului.

16.

Alege un alt personaj din povestirea de la exerciliul 1 care sd povesteasca int6mplaril:


din perspectiva lui. RedacteazS, pe o foaie separatS, compunerea pi cite;te-o colegilor.

4. ,,

Comunicore

* Formuloreo de ?ntrebdri
despre conlinutul unui text
1 . Redacteazd o intrebare despre
I lav Pancu-lapi de la pagina 100.

2.

bulgdrele de zipada din textul Vine, vine primdvara! de

5.

1.

personaje din textul literar de la pagina 100.

ntamplir
lor.

o intrebare despre locul in care std povestea gi raspunde Ia aceasta.

Joc. Lucreazi impreund cu trei colegi.


:'-re oral intrebiri despre felul cum se poarti
:- gdrele de zipada. La intrebarea ta, un coleg
:=cuie si rSspundd apdrand personajul ;i altul,
r:-zdndu-|. Putefi sd lucrafitimp de doud minute.
--- egii voptri vor alege elevul care pi-a jucat cel
*: bine rolul. Puteli repeta jocul cu privire la alt
:e'sonaj din textul de la pagina 100.

F
F

a.

4 - R.d..teazd

UJ

Rarprnde la intrebarea pusd de tine la exercitiul

3 - n.d..teaza doua intrebdri despre celelalte

Limbd romdnd
(

Pronu mele. pronumele personol

IU

1.

F
(
F

Scrie, in caseti, pronumele personare


corespunzStoare deseneror de
mai jos.

z E
H

L--_'--*_l

$w
i_l

2 ' inlot'ie5te substantivele subliniate in comunicirile

corespunzdtoare, scriindu_le in
casete,

. Povestea atntratin

1.c
Sabin

rw

sa

2. s,

i__l

. -\oi

de maijos cu pronumele personale

. \bii
.EIes

casa unui cunoscut.

Barbatul a ascurtat intdmprarile prin


care atrecut burgarele de ziryadd.
. Bulgirele de zipada era obraznic.
. Bunica Si fetita s-au speriat de
ameninlarea lui.
. Soarele a topit bulgarele de zipadd.
. Povestitorul $i soarele au luat
masa impreuna.

3. -r.

L__

'

'g/-c

i---

'

s'bliniazd pronumele personale din


fragmentul de maijos din vine, vine primdvara!
Octav Pancu-lapi.

A spus ca e grabit[ gi ca eu puteam

4-

sa

brmin rasul in timp ce ea va povesti

4.
&

ceva-

s,bliniazd pronumere personare din


comunicdrile de maijos.

Tu ai fost obraznic, tu trebuie s[ fii


pedepsit! . Noi mergem la colegii
bolnavi
;i voi suntefi nepasatori! Eu fac mereu temele
'
u
totdeauna
si
vii cu lectiile neir
vatate! . Ele citesc gi ei joaca fotbal.

'

5 ' intt"uieSte' in careul de mai jos, pe orizontald pi

pe verticald, pronumele personale.

qn,

Cer50

Dinu inr
de tre

Buna

re

-_ \reau
\bi a,
Poftir
- Bine,
-

5.

scrie

nrna"ul plur

Limbd romdnd

mono

Persoono si numdrul pronumelui personot


1 - Corpleteazd spafiile libere din textul de maijos cu pronume personale potrivite.

ios.

lectura

Sabina si Mihaela au plecat la cercul de


au citit o carte interesanta
gi vor sa o prezinte colegilor. ................ le vor pune
pune intrebari despre personaje.

2.
le personale

r-

. Noi vrem sa asculta'm povestea si voi vorbili!


. Voi ati spart geamul, voi trebuie s[ pl[ti1i!
. Ele s-au speriat, nu ei.
3 . Tr.nr.rie comunicirile de la exercifiul

a.

srbliniazd pronumele personare din comunicdrile de maijos.

@jle necesare la pronumele personale

3, trecdndu-le la singular pi ficand toate schimpi la verbe.

I
I

I
I

i_

'imdvara!

vesti ceva-

4 - Analizeazd, pe o foaie separati, pronumele


tird persoana pi numdrul acestora.

Dinu incearca sa scrie o compunere despre un ghiocel. El a


grs de trei ori inceputul. Suna la Andrei.
Buna! Tu ce faci, fiindci eu nu dau de cap inceputului la

mpunerea
gii bolnari
ctiile nein: personale

I
E

personale din textul de mai jos, indi-

de azi.

- vreau sa ies cu blietii la fotbar. Eizic sf, scriem dupa meci.


Voi aveti chef de joac[ gi eu stau lipit de caiet!
- Poftim!
noi am fi de vina!
- Bine, Ca gi cOndpa!
bine! Aga e.
Merg sa scriu.
5. Scrie o comunicare in care si folosepti pronumele persoale de persoana a lll-a,

nmarul plural.

UJ

F
F
H

z
)

Limbd rorndnE

Pronurnele personol de politele

UJ

F
F

1 ' s'blin iazd cuo linie pronumele personale de politefe din replicile
aflate

maijos.

GE

&P(
in desenul

de

A, nu! DumneavoastrA nu

qtifi pasiunea mamei? Ea


cumpara flori, eu doar

flEre (

2.

Explicd folosirea verbului

nu

Fol
Stifila plural din replica biiatului.

3'

clasitici pronumele personale de politele identificate

pect, scriindu-le mai jos.

. Pronume

la exerciliul 1, dupd gradul de

rer

cJ

personal de politefe care indic[ un respect foarte mare:

G.E

'

Pronume personat de poritefe care

indici un respect mai mic:

4-

Analizeazi, pe o foaie separati, pronumere personare pronume,.


;i
litele din replicile aflatein desenul de la exerciliul 1, indic6nd
persoana pi numdrul acestora.

o.*"r* * *

5'

AnalizeazS, pe o foaie separatS, pronumele personale


de politefe din textul de maijos,
indicdnd persoana ;i numdrul acestora.

va rog frumos, dumneavoastri serviti la raionur


Da. Doriti si cumpirafi ceva?

asta?

10

-i:=

,g.i-e

ur
st

Fco:l
3lr : re

,\

'ornoR0

Limbd romdnd
Doamna invi[atoare
::aei

i-a recomandat fiului meu sa citeasci doui basme. Dumn-aprecizat insa titlul acestora gi nu gtiu ce sa iau.
Va recomand Lebedele salbatice de Hans Christian Andersen
sau basmele culese
:e Petre Ispirescu. Le-am recomandat gi dumnealor
pentru ilustrafiile foarte frumoase.
- sunt catile alea mari pe care le plategte dumnealui?
Da. Vreti sa le vedeti?

6-

precizeazi locul unde


se desf6;oara dialogul de la exercifiul 5 cine sunt persoa;i
- e care participi Ia
discutie.

u,

F
F
H

z
)

7.

srotiniazd substantivere proprii din textul de la exercitiul

8.

gift-'5

situafiile de maijos in care trebuie sa folose;ti pronumele personal


de politeie.

Folosesc pronumele personal de politeF ar discufia


cu:
o Ufi

ngCUnOSCut i f

nale de
I

tata

un cildfu

didactic

Li

o UII VeCifl

secretara

Scolii

i_l

r un coleg

a:j

. bibliotecara gcolii

!:

un prieten

9 - tmagineaza-|i cd te intalne5ti cu doamna invSfdtoare in parc. Scrie, in spafiul dat, un

lg in care sd folose;ti trei pronume personale de politefe diferite.


Subliniazd-le.

::-

acestc'"
1

de

ma :-

0.

Joc. Formali in clasi mai multe perechi. lnterpretafi, timp


de un minut, un dialog
--= un copil 5i un necunoscut int6lnit pe strada. Copilul
'
este trimis de bunici sd cumpere
lE. -3 si magazinul pe care il
Stia este inchis. El vrea sd afle de unde ar putea s-o ia mai repede.
:s ti pronume de politefe in dialog. Ceilalli colegi
vor da note fiecdrei perechi pentru a sta:le a interpretat cel mai bine, folosind pronumele personal de politefe corect.

Comunic

7.

Adopto?eo lo porticuloritdtile oscultdtorutui

lrJ
[-

1 . tdentifici

a.L

f-

vorbitorul ;i ascultitorul din imaginile de maijos.

b.

z
)
\-rrrbitc

-{sulu
Vorbitor

Vorbitor

Ascultator

Ascultator

2.

8.

1_

Precizeazi locul in care discuta persoanele de la exercifiul


1.

h_

a.

. in

b.

3.

lndicd persoana 5i numdrul verbului folosit de vorbitor pentru


a se adresa ascultdtorulur_

10.

i'

11.s
4-

srbliniazd formura de permisiune de la exercitiul

t?. t

1.

E::areir

5.

scrie formula pe care o folose;ti pentru a cere de la informafii


num,irul de telefon
;colii la care inveli. subliniazd cu o linie formula de solicitare.

---+^-^ <1-ts (
-t-

er;ti

-,:e flO
a car
sr

6.

tmaOineaz5 rtn dialon

np.aro l-:i n,rrar n,r*r i^+-

r-

Ll

L!

r ascu
e des;

Ye-

Comunicore

7 " tdentificd vorbitorul si ascult5torul

rului

a.

din imaginile de mai jos.

b.

lrJ

l-

hrrnm:

@ffI},s'

lm'

ru

$tt-*tge

\brbitor

Vorbitor

Ascultitor

Ascultitor

8.

Precizeazi locul in care discutd persoanele de la exercitiul 7.

a.
b.

9.
1

tnOi.e persoana ;i numSrul verbului folosit de vorbitor pentru a se adresa ascultatorului.

0.

incercuie;te pronumele personal de politefe folosit in exercifiul 7.

scultdtorul'

11

Subliniazd formulele de solicitare folosite in exercitiul 7.

12 .

de telefon

Joc. Formaii cinci perechi. lnterpretafi in fala clasei timp de un minut, dialoguri cu
-.-.itoarele subiecte. un elev discutd cu doamna invd|Stoare intalnita in parc despre felul cum
s, :etrece timpul liber, un bdiat discuti cu tatil sdu despre o excursie la munte, un elev intar-

:=: Ciscutd cu paznicul ;colii sd-i permiti si intre la ore, o feti!5 discuta cu o vecind care o roagd
ude florile de pe palier, fiindcd pleacd in concediu, doui fete discuti despre un meci de

=-

s la care asistS.

-eilalli colegi de clasi se impart in cinci grupe pi urmdresc: adaptarea vorbirii la particulaascultdtorului, curajul de a interveni in discufie, punand intrebdri sau exprimdndu-;i
:i-erile despre subiectul disculiei, utilizarea unei intonalii potrivite, vorbirea cursivS, fdrd pauze
-,.:irdtoare sau gre;eli de pronunfare, corectitudinea gramaticalS a comunicirilor.
-ccul se incheie cu o disculie despre felul in care au fost construite dialogurile.
*:=:;le

ta.

Foloses:=

ie separata.

z
)

Limbd rom6nd

.F

Scriereo unor ortogrome

.L

.]

UJ

1-

1 . Co*pleteazd comunicirile de maijos cu nea sau ne-a.

f-

. Pe c6mpie, nu mai este deloc


. Bunica invafat sa plantim zambile.

0_

Pe drumul spre gcoala,

Pe fratele meu I-a invitat si joace

H
)

2.

...........

Mirceaavlzttcum

tenis

a-'

am traversat pe ro$u Si ........... cefi,Tache.

t_

Srbliniazi forma corecti din comunicirile de maijos.

. imi place si mi joc in ne-alnea.


. il a1'rrt pe ne-alnea Gtcit la curatatul gradinii.

3.

Scrie,

in dreptunghiurile de la exerciliul 2, un cuvdnt cu acela;i sens pentru cel

8
suc

niat de tine.

4.

fui. forma incorecti din comunicdrile

de mai jos.

. Italienii sunt un ne-amlneaminrudtt cu romAnii.


. Irina este ne-amlneam cu mine.
. Ieri, ne-amlneamintdlnrtin parc pentru a juca fotbal.
. Ne-amlneam spus ca e bine sa citim o poveste de
Hans Christian Andersen.
. Ne-amlneam dus la biblioteci.

5.

Scrie c6te un cuvdnt cu acelapi sens pentru cele subliniate la primele doud comunici-

de la exercifiul 4.

6.

.I
.l

Corpleteaz5 comunicirile de mai jos cu /a sau la.

. Maria
vazut pe fratele ei in spectacolul de ........... Criciun.
. Pe George ............. int6lnit ieri, in drumul spre gcoala.

EII

Limbd rom6nd

mono

. Pe Sorin
ascultat matematici.
. in vacanfi, vom merge munte.
. Mihai
intrebat pe tatll lui ce carte si citeasci.

7 . funrformi

nl.g.

l-

comunicirile de maijos, dupi modelul dat.

. N1ama il invala un cC"ntec pe Dan. - , Mama l-a invatat un cintec


. Ana il invita pe Dorin laziuaei.
,lzabelail observa pe motanul ei.
. Pe Alexandru il doare miseaua.
. Mioara il roaga pe Tudor si rezolve un exercitiu la englezir,.

8.

lrJ
pe Dan.

dintre ortogramele date pe cea potriviti pentru comunicirile de maijos.

l-a" fle-&o ne-am


tru cel sub

. To[i

pregatit lectiile.

. Pe Dan

Sorana

certat bunica lui.

explicat unde gregim.

. Eu gi fratii mei

dus la bunici.

. Doamna invf,fatoare
. Mama

dat tuturor din familie un cadou.

. Tata
. Noi

chemat pe Adrian la gcoala.

sfatuit pe Ion s[ invefe.


gi

voi

plimbat prin parc, admirdnd florile de primivara.

z
)

Lecturd
(

Reclomo

UJ

1.

F
F

CiteSte comunicarea scrisi cu rotu in reclama de maijos

;i care se numegte slogan

DinAIpi

iaurt
ATPIN

IntrI in

promoqie
9i cAqtigl
o excursie

i
i

in Alpi

sau

10 000
de euro!

i
I

Timite un sMS la 1950 9i indici numirul de pe paharul cu iaurt.


Poli cAgtiga,in af.ard,de marele premiu, 500 de premii srptrmanale

2.

Venlioneazd produsul cdruia i se face reclama.

3.

citeSte restul textului reclamei de la exercifiul 1. precizeazitscopul


acesteia.

4.

tndi.; premiile oferite in aceastd reclamd.

5 - venlioneazi

6.

rolul pe care il are imaginea in reclama de la exercitiul

1.

lmugineazd un slogan pentru o reclami la mere.

7 . lu"",zi in grupd cu 4-5 colegi. Realizali un poster care si aibi un desen sE fac5 r=
5i

clami pentru laptele de la o firmi cunoscutS. Faceli o expozifie

5i

alegeli cea mai bund reclan:

Elt

Limbd rom0nd

Numerolul
UJ

I . Srbliniazi numeralele din textul de maijos.

cgan.

1-

Am o tamilie numeroasa, fiindca am doui surori gi doi frati. in total, suntem in casa
iepte persoane. Din c6nd in cOnd, mergem la bunici, unde ii intdlnim pe patru dintre
rrchii mei Si cam unsprezece dintre verigori. Bunicul a implinit nouizeci gi noua de
ini Si mi-a spus ci are tretzeci gi cinci de nepofi.

2.
3

in..r.uie;te numeralele din reclama de la pagina

'l '12.

. C0te unitati are aceastd carte?


. Care este pagina acestei lectii?
. Cdte pagini are aceastd carte?
. Care este unitatea in care se studiaza verbul?

4.

Scrie, pe o foaie separatS, urmdtoarele numerale

5.

tnOi.a numeralele din reclama de maijos. Explica de ce unele sunt scrise cu litere pi al-

in litere. 15,24,57

102,245, 1133.

re cu cifre.

pasta de dinfi

F#
"L.

PRODENT!
Trimite trei tuburi de Prodent folosite la C.P. 85 9i vei participa la un concurs cu cinci premii: doui biciclete) zece
ghiozdane, 500 de periupe de din1i, 10 000 de paste Prodent.

l- -r -ldl.
'ar =- I

6.
ae
uu

proiect. lnventeazd o reclamd la un sipun in care sd folose;ti cel pulin patru nume-

Realizeazd un poster cu reclama ta, folosind

;i

l-

z
)

. Rrrprnde la intrebarile de mai jos ;i subliniazd numeralele pe care le-ai folosit.

Cumpdrd

ilustrafiile. Organizeazi impreund cu ele-

n clasa ta o expozifie gi alegefi, prin vot, dupd un tur al galeriei, primele trei lucriri.

Limbd romdnE

Scriereo $i pronuntoreo numerolelor


UJ

F
F
H

z
)

I . Scrie, in litere, ce ori indicd ceasul aldturat.


Ceasul indica ora

2.

Scrie numeralele de maijos in litere.

.14
.16
.L7

.19
.60
.65

3-

Co*pleteazd cu numeralele care lipsesc titlurile de mai jos care sunt ale unor
scrise de Jules Verne. Dacd nu ptii titlurile, le pofi ciuta la bibliotecd sau pe
internet.

saptimdni in balon.

. Capitan la ...................... ani.

4 - nt.g. dintre urmitoarele numerale pe cele potrivite pentru comunicirile de


1os:7, 12, 24,60, 365, 366.

. O orf, are ..................

5.

de minute.

. O zi are .................. de ore. o O saptam0na

Cor..teazi grepelile din anunlul de maijos.

ANUNT IMPORTANT!
Asocialia agricolS Ferma veseld cumpErd:

TEI

Recopitulore

rmdnd

Recopitulore
1.

IU

f-

Citepte, cu atenlie, textul de maijos.

O poveste de- o zi
dupa Mara

l-

Nicoari

Bunicufa dormea in continuare in fotoliu. Baiatul


-= ndicat incet de la masi, ca si n-o trezeasci, gi a
c:.t din curte pagind in v6rfurile picioarelor.
-{cum venea partea cea mai grea. incotro s-o

rle unor

ci:

net.
a..............

:irile de -'

'!':ce? El a pomit pe drum gi a mers pAna c6nd, s-a


rzit ldngi un lan de gr6u.
)eodata, privirea ii fu atrasa de o sperietoare de
l;'Siri, care avea pe cap o palarie sparta gi deco:r::.rti de SOare.
Ionuf s-a bucurat. A crezut ci a gasit o palarie
-e-necati. A pagit hotar6t prin lanul de gr6u ca si
* :alaria.
Sperietoarea se mdndrea cu pallria ei Si l-a intre:u speriata pe Ionuf:
Ce vrei si faci?

Vreau sa-ti iau palaria.


Dar e a mea! A strigat ea infricogati.
S-a g6ndit un pic gi apoi i-a spus lui lonuf:

uite! I1i dau palaria, daca-mi promili ceva. vreau


;and gi-a scos pilaria, Ionuf i-avinut cosilele.

sa ma

iei cu tine.

Tu esti fetit[?
Da, sunt fetip. Nu vrei sa mai fim prieteni?
-onut se codi.
Asculta, alatrat catelul. Daca fu n-ai observat de la inceput
il:srye nimeni.
Saietelul a zdmbtt 9i i-a intins m6na.
- MA numesc Ionut. Pe tine cum te cheama?
Maria. Uite palaria mea!

ci

e o fetita, n-o

si

Recopitulore

2.
UJ

F
F
H

SrOtiriazd titlul povestirii de la exercitiul

1.

3.

Menlioneazi cSte un cuv6nt cu sens asemdndtor pentru cele de mai jos, extrase
povestirea de la exercifiul 1.

. fermecatd

. cosite
. a zdmbit

. a pA$it

4.

Scoate substantivele proprii din povestirea de la exercifiul 1 pi


arati ce denumesc.

5-

tnOi.e personajele din povestirea


sunt acestea.

poveste de

zide Mara Nicoard, precizdnd

6-

rxplici de ce se codepte ronuf si-o ia pe sperietoare cu

7-

ReciteSte cuvintele c5lelului. Ce semnificafie dai acestei interventii?

el.

8.

Pou.rtepte, pe o foaie separati, prietenia


ta cu o feti!5, daci epti biiat, sau cu un biiat, daci
epti fat5. Cine dorepte, poate citi colegilor compunerea lui.

'r-i

!'

fulore

Recopitulore

9 - Analizeazd, pe o foaie separatS,

pronumele personale din fragmentele de maijos.

u,

El a pornit pe drum gi a mers p0n[ c6nd, ingAndurat, s_a


zitldngd un lan de grOu.

a.

)5, extrase

F
F

b. sperietoarea se mandrea cu palaria ei gi l-a intrebat spepe Ionuf.


c. Tu esti

fetitl?

10. Transcrie, din povestire, comunicarea in care se afld ortograma la.

ienumesc.

11

precizand

Completeazi cu ortogramele ne-a gi ne-amcomunicdrile de maijos,

. Noi
jucat in curte Si voi ati stat in casa!
. Ea..................... dat o carte frumoasa.
. El ..................... adus o minge de fotbal.

12
1

- Analizafi,

3.

14 .

pe o foaie separatd, pronumele personale din comunicdrile


de Ia exercifiul

1.

ConstruieSte o comunicare cu un pronume personal de politele.


Subliniaza-;.

Subliniaza numeralele din textul de mai jos.

Ana cumpara doua caiete, trei creioane gi un pix. Colegul ei de banca


a luat doar
c:rte Si doua etichete.

15.

Scrie numeralele de maijos in litere.

.
.
.

2017

10992

2L4
361

Evol uore

Test

UJ
]-

Lucreazd exerciliile de mai ios pe o foaie separatd.

Scrie

Precizeazi trei personaje care apar in textul scris dupd dictare.

3.

Analizeazd pronumele personale din textul scris dupa dictare.

4.

Construiepte o comunicare in care sd se afle trei numerale. SubliniazS-le.

5.

Scrie,

dupi dictare.

in cel mult doui rdnduri, textul pentru o reclamd la un pix.

It
\
=
I

UNITATEA 6
DTALOGUL

- COMUNICAREA

DINTRE PE,RSONAJE

Dialogul - comunicarea dintre personaje. * Articolul dintr-o revistl


pentru coPii
O Adjectivul
O Linia de dialog qi semnul doul puncte. Exprimarea acordului sau a deza'
cordului

in aceasti unitate, invildtorul va urmiri


formarea urmitoarelor competenle:
. manifestarea atentiei fata de interlocutor in diferite situatii de comunicare;
. manifestarea cooperarii in diferite situatii de
comunlcare;
. recunoa$terea secventelor dialogate intr-un
text literar;
. recunoa$terea $i utilizarea corectit a elementelor de construcfie a comunicdrii studiate;

. realizarea acordurilor gramaticale in enunturile redactate.

Lecturd

Diologul comunicoreo dintre personoje


UJ

F
F

Citegte fragmentul de maijos.

Charlie $i fabrica de ciocolatl


de Roald D

dupi ce mAnca repede, Charlie


se ducea intotdeauna in odaia celor patru
bunici, si le asculte povegtile, dupa care

le spunea noapte buna.


Toti cei patru batr6nei ffecuserf, de nouazeci de ani. Charlie era bucuria vietii lor,
iar vizitele lui din fiecare seari erau agteptate cu neribdare intreaga zi. Adesea,tatal
qi mama baiatului li se alamrau gi ei, ldnga
ugi, ca si asculte povegtile celor bltrdni.
intr-o seari, cAnd Charlie se duse sa isi
vada bunicii, le zise:
Chiar e adevirat ca Fabrica de Ciocolata Wonka e ceamai mare din lume?
- Adevarat?
Strigara cei patru intr-un glas. Bineinfeles ca e adevirat! E, de apro
cincizeci de ori mai mare dec0t oricare alta!
$i domnul Willy Wonka e de-adevirateleacel mai degtept fabricant de cioc
lata din lume?
Dragul meu baia, spuse bunicutul Joe, ridic6ndu-se nitelus pe perna. Domn
Willy Wonka e cel mai uimitor, cel mai renumit, cel mai inventiv fabricant de ci
colata de pe lume!
ca e faimosl, bunicutule Joe, si stiam ca e foarte degtept... .
- $tiam
Degtept! striga batr6nelul. E un magician al ciocolatei! Poate sa faca orice
pune tn cap! Nu-i aga dragii mei?
Ceilalti trei batrdnei didura aprobator din cap gi zisera:
Absolut adevirat.
- Vrei
sa spui ci nu ti-am povestit niciodati despre domnul Willy Wonka gi
fabrica lui? se mira buniculul Joe.
Niciodata,itrispunse micuful charlie. imi povestegti acum?

Seara,

I faimos

vestit, renumit, celebru, foarte cunoscut pentru ceea ce face.

a
a

Lecturd

tje

Bineinfeles. Agaza-te l0ng[ mine gi asculta cu atenfie!


-Bunictul
Joe era cel mai in v6rsta

dintre cei patru bunici. Avea nouazeci gi gase de


i.rtir..easc6.
Oh, ce om e domnul Willy Wonka! striga bunicuful Joe.
$tiai, bun6oar a, cir a
hventat el singur mai mult de doua sute de sortimente de batoane
de ciocolati? Fiecme mai dulce, mai cremos gi mai delicios decdt orice produs
al oricarei alte fabrici?
Perfect adevarat! exclama bunicu(a Josephine.
- Dar nu face doar ciocolata.
$tiai ca a inventat o modalitate de a fabrica inghefata
fo asa fel, incat sa rimdna rece ore in sr, fara sa stea in lada frigorifica?
asta e imposibil2! spuse micutul Charlie.
- Dar
Sigur, e complet absurd3! Dar domnul willy wonka a reugit s-o faca!
- Chiar
asa! il susfinura ceilalf, d6nd din cap ca sa_i intareasca spusele.
-Pe cdnd vorbeau,
parintii lui Charlie intraserf in odui" $i ascultau iiscutia.

ai. seara, cdnd charlie venea in odaie, pareaia

: Roald DaH

2 - Gdse'te

. odaie

. niciodati

. magician

. sortimente

3 . tndi.;
r

lume?

: repeda

t de cioce

. adevirat
t z sa ridica

4.

Domnrl
mt de cie

Nrr.pte

. deStept
. aprobator
. a intineri
personajele care discutd in textul de la exercifiul

5 - Arata care personaje nu vorbesc in fragmentul

aside

dat pi doar asisti la dtscutie.

6.

tnOi.a numdrul de personaje care discuta.

7.

Prn. o steluld unde incepe dialogur din fragmentur de la exercifiul 1.

imposibil

absurd

.1.

un cuvant cu sens opus pentru cele de maijos, extrase din textul


de Ia exercitiul 1.

de aproape

a.

cuvinte cu acelagi sens pentru cele de maijos, extrase din textul


de la exercitlul

f,

- care nu se poate int0mpla in realitate.


care nesocoteste ceea ce se poate intAmpla in realitate, care
contrazice g6ndire a normala.

u,

F
F
H

z
)

Lecturd

8 - precizeazd cine este personajur

tU

F
fH

z
)

care incepe diarogur.

9.

ln..r.uiepte primere trei semne de intrebare din textul


dat.

I 0.

subliniazi primere trei semne de exclamare din textur


dat.

1 I - scoate, din dialogul din textul de la exerciliul


Joe ;i precizeazd cdror personaje le sunt adresate.

. Prima intrebare a bunicufului

1, primele douS

intrebiri ale b

Joe:

Este adresata

. A doua intrebare a bunicufului

Joe:

Este adresata

tZ '

Menlionazd care este prima invenfie a domnului


willy wonka despre care vor

bunicuful Joe.

13.

Precizeazd care este invenlia pe care miculul


Charlie o consideri imposibili.

14 . scrie, in spafiile de mai jos, numeralele din textul de ra exerciliul 1,

I 5.

scoate, din textul de la exercifiul 1, patru substantive


proprii diferite, nume de
soani pi nume de intreprindere.

t6 . Explica sensul urmitorurui fragment : Charlie era lumina vieyii tor.


t7

. Analizeazi,

pe o foaie separatd, verbere pi substano;;.orr*


al textului de la exercifiul 1.

ultimul ali

18 ' Lucreazd cu 4-5 colegi. lnventafi un obiect care nu poate sd existe in realitate.
Descrx

obiectul ;i desenafi-l pe un poster. Faceli un tur al galeriei


5i alegefi cel mai surprinzStor obiec_

Lomunrcore

a9I[

Linio de diolog gi semnul doud puncte


UJ

. in..r.riepte,

2.

in textul de la pagin

l2O,liniile de dialog care anun!5 spusele lui

Charlie. ]-

Prn. Tntr-un pdtrat (evenutal de altd culoare) linille de dialog care anun]5 spusele

utului Joe din textul de la pagina

120

bu- F
H

3. Trunr.rie, din textul de la pagin a l2Ospusele bunicufei Josephine.

z
)

4.

Precizeazi numele personajelor ale cdror cuvinte sunt anuntate de celelalte linii de dia-

din textul de la pagina 120.

5.

in..r.uiegte, cu ro;u, semnul doud puncte din textul de la pagin a 120. Menfioneazd
u ce este folosit acest semn in textul dat.

6.

tndi.; verbul dupd care s-a pus semnul doui puncte in textul de la pagin a 120.

7.

Scrie alte patru verbe

dupi care se pot pune douS puncte pentru a anunla cuvin-

curva.

8.

Precizeazd pentru ce este folosit semnul doud puncte in fragmentul de maijos.

Dupa ce am intrat in cofetirie, uun vir;til mullimea de duli de pe rafturi: batoane de ciocolati, trufe, praline, dropi-

jeleuri, fursecuri, torturi.

Comunicore

9.

lrJ

scrie sub

formi de dialog, pe spaliul dat, cuvintele personajelor din banda dese

de maijos. lntegreazd-le apoi intr-o scurtd compunere, pe care sd o scrii pe o foaie separ

b.

lH

z
)

10.

Lucreazd cu un coleg. lmaginaii un dialog pe care l-afi purta cu v6nzdtoarea


la cofetirie. Scriefi acest dialog pe o foaie separatd. Dali un premiu perechii care a

fari

nicio grepeal5.

11.

Luceazd impreund cu 4

-5

colegi. lmaginali un dialog intre Charlie pi Willy Won


in momentulin care se cunosc. Scriefi lucrarea pe un poster. Corectafi lucririle gi alegefi-o
cea mai interesanti pi cu mai pufine grepeli.

I2.

Scrie, pe o foaie separatd, un dialog purtat intre un biiat care mdnancd multe d
ciuri gi mama lui. Citifi lucrarile ;i alegefi-le prin vot pe primele cinci.

^ea

desenati

separati

.*.}

'y
2

. Menlioneazi situafia in care Tntr-un dialog apar formulele de mai jos.

. Spune odat[!

3.

Zimai repede!

Fii mai scurt!

Poate c-ar ffebui sa termini.

precizeazi in ce situalie de dialog pot sd apari intervenfiile de maijos.

. Poti si repefi ce-ai spus? . N-am inleles prea bine. . Repetf,, te rog! . N-am auzit
clar ce-ai spus.

zitoarea oe
care a scrs

4.

ExprimS-fi acordul sau dezacordul prin gesturi.

5.

Participi la un dialog

cu4-5 colegi. Problema pusdin disculie


dacd este bine sau nu si mdn6nci dulciuri. Stabilili cine este de

d pi cine nu este de acord in aceastd privinfa. Restul clasei se va


iin grupe care vor urmdri:

ffilly Wonka
alegeli-o Pe

:d

multe dur.

cdt de bine sunt construite justificdrile fiecdruia;

dacd sunt corect folosite formulele de acord sau de dezacord;

cum este folositd gestica pi mimica pentru a susline cuvintele spuse;

. dacd exprimarea este corectS.

Limbd rom6nd

Adjectivul

UJ

F
F

.h
rn

I . Prn. trei adjective pe ldngi substantivele de maijos.

)
\

2.

Al..trieSte patru comuniciri in care sa fie cele patru substantive de la exercitiul

insofite de unul dintre adjectivele alese de tine.

3 . Srbliniazd

adjectivele din fragmentul de maijos din textul de la pagin

a l2O.

Domnul Willy Wonka e cel mai uimitor, cel mai renumit, cel mai inventiv
cant de ciocolata de pe lume!

4.

Precizali ce

5.

venlioneazi c6te un adjectivcu

6.

arati adjectivele de

rpa
r fI}(

11

la exercitiul 3.

acelapi sens pentru cele

10

gisite la exercifiul 3.

Scoate, din textul de la pagin a l2O,adjectivele care exprimd insu;irile


batoanelor de
colatd inventate de Willy Wonka.

12,

I
.T

)mano

Limbd romdnd

7.

G5r.;te un adjectiv cu

sens opus pentru cele de maijos.

. batr0n
e

ffl8fO

8.

. degtept

UJ

o feCO

1-

Srbliniazd adjectivele din versurile de mai jos.

Fata mica, ochi mirati


gi voi zece lacomi frafi,

r exerciliul

floarea asta coloratf,


nu-i o fl oare-adev iratd.
Nu-i o floare tocmai vie
floarea asta aurie.
E o floare cam ciudata.

'

Daniela Crisnaru - Floarea aurie

9.

,i

Iiii
i,

jj

Color.azi floarea din desenul alSturat, ata cum apare

r$
r.l

'rersurile date la exercitiul B.

10.

Pune

doui adjective care sd indice o culoare, aldturi de substativele de maijos.

20.

'entiv fabrt'

. paf

. pantofi

. rochita

. frunze

:iul 3.

anelor de

c'r

12. Gdsegte in careul de maijos, pe orizontalS pi pe verticalS pase adjective. incercuie;te-le.


A

L
M

A
T

L
A

Limbd romdnd

Acordul odjectivului cu substontivul


UJ

z
)

Srbliniazd cu o linre adjectivele din textul de maijos'

1.

Primivara cilduroasa a venit.Zarfi:1tlele albe, albastre gi roz


au inflorit. Ghioceii albi aproape s-au ofilit. in curdnd, or sf,
apafit gi lalelele galbene si rosii.

2.

tndi.i, printr-o sdgeatd, substantivele determinate de adjectivele de la exercifiul

3.

Scoate, din textul de la exerciliul 1, adjectivul care este la numdrul singular.

4.

prn. c3te un adjectiv potrivrt pe l6nga substantivele de mai jos'

. fluture
. gridini

o IlOfClS&

copil

r melc

r cuiburi

. miei

. pomi
. rOndunele

. albini
o Cef
o

5.

Conr,ruiette doud comuniciri cu primul

pi

1.

rd

nopti

cu ultimul grup alcStuit din substantiv;i

tlv la exerciliul 4.

I
i

6.

Tr...

grupurile de maijos la plural.

IlOf negru

r cireg inflorit

. floare

. ploaie

7.

gingaga

Tr...

calda

grupurile de mai jos la singular.

rolo silbatice

r cifei drigalagi

galuri frumoase

cAmpii inflorite

/\v

omono

Limbd romdnd

8.

II

Corpleteazd spafiile libere din textul de maijos cu adjectivele date, fdcand acordul.

IU

alb. frumosr rregfl,t. imprimat

rochiF

Mama i-a cumparat Mariei o


iori
de lac. ii ,ra da la curafat
fi gata sa int6mpine Pagtele.

............

9.
<ercifiul

1.

lar.

si
jacheta

... ......

I-a luat gi pan-

..........

din in si fetita

..........

Analizeaza adjectivele din textul de maijos, ca

in modelul dat.

Azi-dimineafi, am privit cerul albastru.


Maitdrziu, a inceput sa ploua un pic $i un pisoi prostuf a pornit si se joace cu un
de ploaie. Copiii au iegit in orag cu umbrelufe colorate. CAnd s-a oprit ploaia, cerul
Fa deschis o umbreli mare, in dungi ro$ii, verzi,violete.
Lucia Olteanu, C wc

:.lbastru

ub e til

- adjectiv, se acordd in numir cu substantivul cerul (singular).

antiv gi adjet-

10.

Joc. Fiecare copil din clasS primegte o foaie pe care va scrie cat mai multe substanpentru adjectivul bun.Va trece apoi la plural grupurile obfinute. Va c6;tiga elevul
care

te sa treacd la plural cdt mai multe grupuriin patru minute.

1 1 . Joc. Lucraii in grupe

de 4

5 elevi. Completali

nicarea de maijos, addugand cat mai multe adjecsubstantivului primdvarS, in cel mult doui minute.

Soarele z6mbegte in primavara

F
{
F

z
)

Limbd rom6nd

* Pozilio odjectivului fotd de substontiv

[J

F
F

1.

Scoate adjectivele din strofele de maijos in tabel pentru a precizeaza unde se


afld
de substantivele determinate.

Neguri albe, str[lucite


Nagte luna argintie,
Ea le scoate peste ape,
Le intinde pe c6mpie.

z
)

Mihai Eminescu

Peste albele izvoare

Luna bate printre ramuri.


lmprejuru-ne s-adun0

Ale Cutii mdndre neamuri

Craiasa din poveSti

tive dupi substantiv

Mihai Eminescu - Povestea


I

----*
I
1

t--

Adjective lnainte de substantiv

rJ
tZ
ol

2.

srbliniaza adjectivele din textul de maijos. Transcrie textul, pe o foaie separati,


cand adjectivele inaintea substantivelor pe care le insofesc.

Soarele stralucitor incalzegte natura. Crengile inverzite ale ciresilor se vor


de florile albe si gingage, care anun[a primivara. Florile multicolore vor
gr[dinile. Oamenii hamici vor incepe muncile cAmpului.

3.

Scrie gru-

purile substantiv;i

adjectiv din florile


din stdnga zambilelor in dreapta

pi

pe cele din dreapta


in st6nga, ca in mo-

delul dat.

rC

Limbd romdnd

"omono

ntiv

* Ortogrof io odjectivelor terminote ?n - iu


Lu

de se afla {

1 . Co*pleteazittextul

de mai jos cu adjectivele date, respectdnd ordinea acestora.

liliachiu. albistriu. durduliu. straniuo viu


oare
re ramuri,

Sora mea are doi ani

si avdzut aziin grldin[ un arbust cu flori

adunf,

lre neamurl
?ovestea

itantiv

htrebat-o pe bunica ce nume au acegti pomigori


un z6mbet, in ochii ei ............... ., bunica i-a spus cf, sunt arbugti de liliac.

2.

hdirepluralul adjectivelor de maijos, dupd modelul dat.

. argintiu argintii
. arirniu
r auriu
;eparatd,

. cafeniu
r castaniu

. grijuliu

3.

portocaliu

. sidefiu
. timpuriu
. trandafiriu
. viginiu
. zglobiu

Analizeazd adjectivele din textul de maijos.

Intre tufe, am vazut paienjenigul straveziu in care insectele se incurcau. piciorugele


subliri se prindeau in v[lul alburiu ce se zbifieaugor.

4.

Trrnr.rie textul de la exerciliul 3, trecdnd substantivele

pi adjectivele la plural.

l(
lH

z
)

Lecturd

* Articolut dintr-o revistd

IU

F
(
F

1.
I

l
l

L-_

pentru copii

Citeste articolul de mai jos.

_i- Ziua curlfeniei

l
i
1

i__

La $coala Nr. 1 din Vo_


luntari, profesorul Leon
Tomescu Si invatatoarea

La final, elevii au fi
rasplatili cu tricouri,
ciuri si alte premii. S
chirila au iniriat priza a fost oferita
programul Voluntari in Bi-Ba-Bo,
trupa de te
Rom6nia, Voluntari fu Eu_ de papugi,
care a pre
ropa, Voluntari in lume. tat elevilor
spectac
Evenimentul s_a desfagu_ Pinocchio.
rat cu ajutorul angajafilor
Scopul acestui
de la Serviciul Spafii yerzi este
educarea copiilor i
din Voluntari.
spiritul pastr[rii curateni
in doar cdteva ore, vo_ in locul in care
traiescluntarii au adunat frunze, Acesta
este $i motivul p+.
crengi Si hArtii din curtea tru care
elevii scolii r.
Scolii. Au plantat flori Si continua sa faca
o data
au seminat gazon.
luni asemenea

j
_ ----?:::

actiuni.

Revista Terra magazin, nr. I

Lecturd

el

?.

Scrie,

3.

Menfioneazi ce rol are ilustrafia.

lrJ

4.

tndi.e doud elemente ale titlului care ifi atrag atentia.

in casetele goale de pe marginea articolului, ce parfi ale articolului reprezinti.

l-

5. ExprimS-|i pdrerea despre rolul pe care il are prezentarea pe scurt a articolului de sub titlu
irumiti tapou sau pdldrie).

au

fog

6.

rxplice utilitatea acfiunii organizate Ia


lcoala Nr.1 din Voluntari.

rri, dulLii. Sur:rita de


le teatru
prezen-

;tacolul

7.

mFnid

Adu ziare 9i lucreazi impreuni cu 4


colegi de clasi. Cautali articole pi marcali
ro5u titlul, cu albastru, autorul, cu verde;apoul. Prezentafi
oral modalitd!ile prin care se
age atenlia cititorului asupra confinutului articolului.

traiesr-vulpen-..

8.

proie.r
riilor in

olii vm
r

datA pE

:tiuni.

il Volun) au par-

-5

Scrie un articol in care sd prezinli, pe o foaie


rat5, o actiune de voluntariat sau o acfiune eco-

ici la care ai participat.

9.

Lr.r.azd in grup de 4 - 5 colegi. Alegeli zece


icole din clasa 5i incercali sd alcatuili cu acestea
ziar.

Recopitulore

Recopitul a?e

lrJ

I . Cite;te povestirea de maijos.

l-

Noul membru al familiei

z
)

de $tefan Velea

Era o zi ploiasi gi mohor0ta gi gdndurile mele


erau in acord cu ea.
in drumul spre gcoali, pe un gard, am zirit un
ghem mic de blana cu boticul alb. Era o pisicuta.
M-am apropiat, am mdngdiat-o gi am vazut cb
avea toate cele patru labute albe, de parca ar fi
purtat botinel.
Degi mi-am continuat drumul spre $coala, g0n_
dul mi-a rimas la ghemotocul de blana. Mare mi-a
fost surpriza sd constat la intoarcere ci. puiul de
pisica se afla tn locul in care-l lf,sasem. O bAtranica
parci ma agtepta in poarta gardului. M-a intrebat:
nu vrei sa iei o pisica acasi?
-cu Copile,
emofie tn glas gi cu sufletul tremurdnd de bucurie, am rf,spuns:
-AmDa!
luat puiul in brate gi vesel am plecat spre casi. I-am dat lapte cald gi am
la mine in cameri, cu speranta cAnu se va da de gol.
Primul parinte ajuns acasi a fost milma. in timp ce povesteam am6ndoi int6mp

zi, auzeam din camera mea un mieunat mic, ugor gi scurt.


Dupa cAteva sunete de acest fel, mama s-a oprit gi m-a intrebat mirati:

de peste

Ce se aude?
- Nu
gtiu,
rf,spuns cu glasul tremurAnd.
-Cum mama am
nu

mf, cunoagte de ieri, de azi,nu a luat in seami rispunsul meu


inceput si caute prin casi. cand a deschis uga de la camera mea, i-am zis:
Aaa, am uitat sa-ti zic... Am primit un pui de pisica gi am adus-o acasi.

I botinL

gheata de dami sau de copil, cizmulila.

si

ulore

m Velea

Recopitulore
Atunci au inceput tratativelez.Tata, gi el un mare iubitor de animale, m-a ajutat sa
o conving pe mama. Ana, ca o buni prietenl, mi-a cedat cogul lui
$nuri. Aga am
eu5it si o instalezpe $iretel in noua ei locuinla.
Astizi, toti cei din casa o iubesc gi o consideri un membru al familiei.Tatao alinta
*i spune ci e grasi, malna o striga Piculina, iar eu ii spun ironic3 Balena Mobby Dick
bua bne Si un pic.

2. necitili dialogul dintre mami ;i personajul care poveste;te.


3 . lndi.; numdrul de linii de dialog din textul

4.

de la exercitiul 1.

[]

Scoate, din textul de la exercif iul 1 , verbele dupd care s-a pus semnul

doui puncte.

Jo.. Formali perechi. jucafi rolul mamei ;i al copilului ;i apoi al mamei pi al tatilui care
:'rti in contradictoriu despre pdstrarea pisicufei. Alegeli perechile care au jucat cel mai bine
doua situalii.

6.

Scrie, pe o foaie separatS, o compunere in care sd prezinfi mamei trei motive pentru
trebuie s5-i permitd bdiatului sd pistreze pisicufa.

7.
gi am

dosil

int6mpl

Scoate primele doui adjective din textul de la exerciliul 1 in cele doui casete de
mai jos.

8.

SrUtin iazd, intextul de la exercif iul 1 , adjectivele care aratd cum este mieunatul pisicii
= se aude din camera baiatului.

9. Srbliniazi adjectivele din fragmentul de mai jos. lndica printr-o sdgeatd substantivele
:are le determinS.

rsul meu si
;is:

]-

5.

UJ

-\tunci au inceput tratativele. Tata, gi el un mare iubitor de animale, m-a ajutat sa


;onving pe mama. Ana, ca o buna prietenf,, mi-a cedat cogul lui
$nuri. Aga am
sit sa o instalez pe $iretel in noua ei locuin@.

acasir.
- tratative
- schimb de pareri, discu[ii, negocieri purtate intre doua sau mai multe pa4i cu scopul de a
rJe la o inlelegere, la un acord.

Recopitulore

lrl

IH

10. * Precizeazi unde se aflS fa!5 de substantivele determinate adjectivele gdsite


exercifiul B ;i la exercifiul 9.

. adjectivele de la exercitiul 8
. adjectivele de la exercitiul 9
11

. * Alcdtuie;te doud comunicdri in care si se afle adjectivul cenu5iuSi care si c

pundd ilustraliilor de maijos.

T6

tZ . Pune c6te un adjectiv potrivit pe l6ngd substantivele de mai jos.


. botic

. pisica

.libuta

. baiat

3.

Cint

Trece grupurile obfinute la exercifiul 12 la plural.


a

t7

i-c:

14. Completeazd textul de maijos cu adjectivele date, ficdnd acordul.

. [[Er
o

alb.

PArintii
Ea are blana

ai

inlelegatoro rrro&leo verdo

bliatului au acceprat pisicufa cu labufe

[fi[

. Etlf

18.

gi ochii
r)

lare

Recopitulore

lle gdsite

5.

Analizeazi adjectivele din textul de mai jos.

Razele inrogesc rdpele gi e o risipa de raze rf,co_


loase. Fara ragaz rodul imbelgugat umple raiul pri_

reli5tii cu un r[sfif al culorilor rare. peste ramuriguri


trArunte, rachitele rotesc lungi capete mirate.
rre

si

cores-

\ichita

Stbnescu, Gheorghe Tomozei

caxe de citire, carte de iubire.

UJ

F
F
H

z
)

t6
erjeli

AdaugS c6t mai multe adjective substantiv ului trandafiri din enunlul
de mai jos.
cea mai surprinzitoare propozitie.

Cdnta in gradin[ trandafirii

t7

- * Scrie grupurile alcdtuite

din substantiv pi adjectiv de mai jos, trec6nd adjectivul in

: substantivului.

. trandafirii delicali
. trandafirii mirositori
. trandafirii roSii

18.

Joc. Discuti cu un coleg, exprimandu-li admirafia fafa de trandafiri,


in timp ce el i;i
dezacordul
pdrerea
cu
ta.
Colegii
de clasa vor alege persoana care a adus cele mai
"md
e justificdri pentru pdrerea sa.

Evaiuone

Test
UJ

1-

Lucreazd exerciliile de mai jos pe o foaie separatd.

tr .

et

H
)

Scrie dupd dictare.

C " Subliniaza cu o linie cuvintele mamei, cu doui linii cuvintele Marinei ;iincercuies::
niile de dialog din textul scris dupi dictare.

3 " Rnalizeazi adjectivele din textul de la exercifiul 1.


A
eh"
Trece grupurile de cuvinte de maijos la plural.

carte mare

5.

carabu$

fragil

Scrie, in cel mult trei rdnduri, felul in care

mediului.

dimineata insoriti

ifi exprimi dezacordul fa!5 de polua

m
5
UNITATEA 7

lCercuiette t-

PRIMAVARA

- SOARE, FLUTURI,

FLORI

Cuvf,ntul - parte de propozi[ie.Predicatul. Subiectul. Acordul predicatuIui cu subiectul. P[rfile principale de prop ozi[ie.Propozifia simpl6. parfile
secundare de prop ozi[ie. propozifia dezvoltat6
i de poluar

Povestirea scrisi a unor fragmente din text. rnvi ta[ia. cartea poqtarl

in aceasti unitate, invdlitorulva urmiri


formarea urmdtoaretor competenle:
. redarea, prin cuvinte proprii,
a confinutului
unui fragment dintr-un text citit;
. recunoa$terea gi utilizarea
corecta a elemen_

telor de construcfie a comunicdrii studiate;


. realiz4ls4 acordurilor gramaticale
in redactare;
. povestirea in scris a fragmentelor

dinf-un text

citit;
. manifestarea interesului fafi
de redactarea unor
texte cu destinafie speciala.

Comunicore

Povestireo scrisd o unor frogmente din text


lrJ

l-

"

Cite;te povestirea, apoi rezolvd cerintele de maijos.

Salcflmii in floare

z
)

dupa Ion AgArbice-.'u

tntr-un tdrziu,, Petri$or isi ridici iar capul gi privi la salc6mi.


Erau in ei multe albine.

Mi se
din stup, zise el.

pare c-au venit toate

Du-te
Anicuta.

gi vezi,

il

indemna

Se intoarse dezamlgtt.

multe acolo. $i

Mai sunt
zboara gi la cdmp.
vede

ci n-au aflat inci

Se
toate cx au inflorit salc6mii,

zise copila.
Pe ulita lor nu mai erau alti salc6mi. Copiii din vecini veneau si vada minunea
albinele. Nu |e era frici de ele, pentru ci aveau alti treaba decdt si-i tnlepe.
Albinele sireau de pe o floare pe alta, intrau in cdte una, rf,mineau ceva mai
sau ceva mai pufin nemi$cate, dupir cdta dulcea[a culegeau.
CAt au fost salc0mii in floare, mereu au fost copii straini tn curte. Anicuta Si Pe
erau mdndri de salc6mii Si de albinele lor. Mama nu se supirra gi zicea:
Lasa-i si se bucure Si ei de minunea cobordta din salcdmi.

a. in ce anotimp se petrec intdmplarile din text?

b. Care sunt personajele?


c. De ce veneau copiii din vecini in curtea celor doi frati?

Comunicore

r text

2 - inlo.rie;te cuvintele subliniate


Mi

se

din comunicirile de maijos cu altele cu acela;i sens.

pare c-au venit toate din stup, zise el.

se vede ci n-au aflat inca toate ci au inflorit salcdmii, zise copila.


LAgdrbicea"*

Delimiteazd textul in fragmente logice.


intocmepte planul simplu de idei.

5.

Poveste5te,

in scris, doui fragmente la alegere.

pe.
,a mai muh

Petrlir

6-

scrie cdte o comunicare in care

. salc0mi
. albine
. copii

si

F
fH

z
)

ninunea cr

a gi

UJ

se

vorbeasci despre:

Limbd romdnE

Cuvdntul porte de propo zilie

[J

F
(

l-

z
)

I . Ordoneazd cuvintele pentru a alcdtui propozifii.

a. a scos. de sub z\padd. ghiocelul. capul

b. pe crengile. muguri. copacilor. au

apirut. tineri

I
Co^pleteazd propoziliile cu parfile de propozilie care lipsesc, ajutdndu-te de i

trebdrile date.

a. (cine?)
.......... s-au intors din Frile calde.
b. Soarele (ce face?)
cu putere.
c. Albinele aduna polenul (de unde?) .
d,.Zarbtlele (ce fel de ?) ............... au inflorit.

3.

Scrie, pe sigefi, intrebarile la care rdspunde fiecare parte de propozifie, ca

?n

delul dat.
cine?
1

A.

\raze
i

mlcl

au

ce fel de? t

aparut

l[-'--=-l
Fluturii multicolori zboard

pe

scoarfa

copacilor.

b.

ti

pe c0mp.

Pr

iz

_+_:II-------+l
I

c. Pe cdmp, oamenii

au

inceput muncile

agricole.

4.

Al.Strie;te comuniciri in care substantiv ul pomi5or si fie parte de propozifie

rdspunde la intrebarile de maijos.

a. cine?

b. ale cui?

rd{&

c. unde?

ri

TS

10no

Limbd romdnd

Predicotul

a:.

'-15-

1 . Corpleteazd propozifiile cu predicate

#&

potrivite.

pomii
pasarelele .......... vesele.
R.azele bldnde ale soarelui .............. pamOntul.
Firele de iarb[
Albinele
......... din floare in floare. in curdnd, ...................
pasarile cilatoare.
Primavara.................

2-te de in-

srbliniaz6 cu o rinie predicatere din textur de maijos.

au plecat la padure. Acolo, vor culege ghiocei gi viorele.


Gingagele flori
au rasarit printre straturile de frunze uscate. Razele bldnde
ale soarelui le
focalzesc. Frumusefea lor aduce bucurie ar sufletele
oamenilor.

*ia

ca in

mo

Corpleteazd spaliile libere cu predicate potrivite.

1
.Pasareleb( \: --_- )

. Copiii (
^

\r

4.

r___l
-.

t-------_l

vesele.

'

/'z)
Elevii harnici 1.-_t\
|_-_l

i\
z/

)temele.

tu bunici.

"r/'-

s'bliniazi predicatele din textul de maijos, apoi

analizeazit-le,

dupi model pe o foaie.

Primavara a sosit. Pe crengile copacilor au aparut primele


flori. pasarelele cauti
printre ramurile lor. Emil ingrijegte pomigo*l plantat
din toamn;. ii ;;;;:
nurile uscate. ingrijit cu dragoste, acesta va cregte mare.

rni-i

a sosit

zitie cae

predicat, exprimat prin verb, persoana a III-a, num6rul


singular.

5 ' Altut'ieite trei propozilii


t:rul acesteia 5i Ia sfar;it.

F
F
H

z
)

copiii

3.

lrJ

in care predicatul sd fie agezat la inceputul propozifiei, in


inte-

Limbd romdnd

Subiectul
UJ

F
]-

rasuna

.........

paguni,

zburd[ veseli. Din c


p[sarelelor. S-a instalat peste intreaga naturf,

adie u$or. Prin c0mpii gi pe

?.

1.

Corpleteazd propozifiile cu subiecte potrivite.


..

G[as

..

Subliniazd subiectele din textele de maijos.

Peste fagi cu v0rfuri sure

Vara a venit de mult,


$i la noi in tabara
Bate ricorosul vdnt.
Brazii-nalti ne apari.

A ciuut amurgul rece.


inserarea mulffi trece
FuriSata prin p[dure.
George Topirceanu

ftro

2.

Ion Hobana - Pe citrdrile cu

- Acceleratul

Efie

3 . Alcdtuie;te trei propozifii cu subiectul exprimat prin pdrlile de vorbire indicate.


a. substantiv

b. pronume

*ic
EC

a
a

Dec

Lcu

4.

nt.atriepte cdte doul propozifii cu fiecare dintre cuvintele de maijos, astfelinc6t


propozilie cuvintele indicate sd fie subiecte, iar in cealalti sd nu fie subiecte.

r6ndunici

soare

5.

SrUtiniazd subiectele din textul de maijos, apoi analizeazi-le dupd model, pe o

Pe cer au apirut nori negri. Ei aduc ploaia. Toate viet[tile aleargd agitate. Ele
adapost. Stropi mari gi repezi cad pe plmOnt. Dup[ putin timp, ploaia inceteazu

nori

subiect, exprimat prin substantiv comun, numarul plural.

Din

CrEn

EI

Limbd romdnd

tono

Acordul p?edicotului cu subiectul


tU
1

)in cr0ng

f-

. Prn. verbele dintre paranteze la forma potrivitS.

Glasurile copiilor

(arasuna)

...........

l-

ve-

sle. Ei (a iesi)

pe pajistea din
narginea satului. Fetele (a culege)

juca)
....... fotbal. Prin
vazduh (a zbura)
........ fluturi multico........ mierea
bri. Albinele (a culege)
flori. Baietii

(a

din flori.

2 . Trrnr.rie textul de maijos, pe o foaie separatS,

Vlffy,@o6En

fac6nd acordul dintre predicat

pi

subiect.

vitrile cu cw

Este dimineaf[. Copiii a plecat spre gcoal[. Mai este c6teva zrle, pana la vacanta.
rcate.

llulti

dintre ei va pleca la bunici. Va face acolo Pagtele. Doamna invatatoare le vor


+une ce lecturi sa citeasc6. inainte de plecare, ei va imprumuta cartile de la bibliotec[.

3.

Corpleteazi propozifiile cu predicate din coloana alSturati.

De cdteva zrle,,
el

incdt intr-:

..........

........

pomii.

.
vor iegi

a mmugunt

in curAnd, mugurii
Din ei,

frunze si flori.
gi copacelul plantat de Costel.

Crengufele lui

4.

..........

va cregte

vor cregte

au plesnit
au

inmugurit
-

va plesni

vor plesni

Scrie propozifii in care subiectele sd fie exprimate prin substantivele cocori, iarbd,

bosculd, iar predicatele prin verbele a sdri, azbura, a cre5te. Realizeazi acordul predicatului
el, pe o foae
tte. Ele cauti

tceteaza.

subiectul.

Limbd romdnd

Pdrlile principole de propozilie


UJ

1-

z
)

srOliniazi subiectele ;i predicatele din comunicirile de mai jos, apoi scrie pr


formate doar din pirlile principale de propoziiie.

. Drumul citre casi trece printr-o padure deasa.


. Printre crengile copacilor rf,sun6 glasul vesel al pasarelelor.

.
.

L-n

Motiveaza

punsul dat.

. a venit . 1arile. r6ndunica . din


b. drumetis . padure . intr-o . la . copiii
c. oui . in . doua . mici . am zarit . cuib
a. calde

3.

..,

.Au

O raza de soare sffipunge cerul intunecat.


Din nori, cad stropi calzi de ploaie.

2 . in..r.uiegte seriile de mai jos in care cuvintele pot forma propozilii.

t.

Scrie propoziliile formate la exercifiul 2 pe spafiile de maijos.

r left
r ueft
. t-eft

3. -'.
. Dint

. \-ant
.Lasl

. Dimi
.Pepi
. Copi

4.

Rt.atrieSte propozilii doar cu subiect ;i predicat, prerdicatul trebuind si fie exprimat


verbele: a pleca, a gdti, a ciripi, a alerga. Scrie-le pe o foaic.

5.

nt.;trie;te propozifii

6.

SrUtiniaza pdrlile principale de propozilie din textul de mai jos:

doar cu subiect;i predicat, subiectele trebuind sd fie expri


prin substantivele 5i pronumele'. ploaia, norii, el, fetele. Scrie-le pe o foaie.

x.r_P
OP\

Iama geroasi a trecut. Crivaful nu mai sufla cu putere. Stratul de zhpadd s-a subliat. Au aparut primii ghiocei. Ei aduc
primavara.

l{-\o
:' \- -\

r-ll
:"\{o

EI

Lirnbd rorn6nd

Propozilio sirnpld
1

'

[J

Murch eazd Xincasetere corespunzdtoare


propoziiiiror simpre.

. Un v6nt caldut adie.

tI
. Au inflorit zambilele.
n
' Mirosul lor se impragtie. fl
2 ' Rttet'ie5te

Rdndunelele vor

veni.

. pe cer, apar norii.

. Ghioceii

au

palit.

I
LJ

il

propozifii doar cu predicat pi


subiect, predicatul fiind exprimat
prin:

. verb, persoana a III_a, nr. plural


. verb, persoana a III_a, nr.

singular

r verb, persoana I, nr. singular

3.

Transformd propozifiile urmdtoare


in propozilii simple.

. Dintr-o tufi, a iegit un


arici.

. V0nful putemic indoaie crengile


copacilor.

. La streagina casei, a poposit


o rAndunica.
. Dimineata, eipleaca veseli gcoala.
la
. Pe pajigteainverzita, pasc
linistiti mieii.

. Copilul

4'

neatent nu inlelege explicafia.

attat'ie5te propoziiii doar cu predicat

zptea, ea. Scrie-le pe o foaie.

5i subiect,

5 ' cu'"'l

in care subiectele s5 fie: florile,


apa,

alSturat confine cuvintele necesare


pentru a forma trei propozilii
simple. Des:eri-le, apoi scrie aceste propozifii.

RL

UP

A I A
T D V R

LV

I o

N]M V U
o C A a
A I N C

Z A
D
E P U T
F G B R N
S

X V A E U Z X Z ,l
M P R A $ T T E U
o P S E U
S D U V N D A
L M I G L R

l-

z
)

Limbd romdnd

Pdrlile secundore de propoztlie


UJ

l-

f-

z
)

1.

srbliniazd pirfile secundare de propozilie de maijos

. in noapte, rf,suni taraitul vesel al greierilor.


. C6ntecul cioc0rliilor risuni in lanul de grdu.
. Bobocul de trandafir imprlgtie un miros plicut.
. De pe terenul de sport, risuni glasurile vesele ale copiilor.
? . D"rroltd

In

propozifiile simple de mai jos, adiugand parli secundare de propozi

dupd model.

. Elevul scrie. . Elevul harnic


. Albina zboard.
. Barca plutegte.

3.

scrie. . Elevul harnic scrie tema.

Cornpleteazd propozifiile simple de mai jos cu pdrlile secundare care rdspund la i

trebirile date.

........... incalzesc (ce?)


pitrund (pe unde?)
cui?)
..........., a poposit un cocostarc
cui?)
plutegte (pe ce?)
de?)

Razele (ce fel de?)


Razele (ale
La marginea (a
O broscuta (ce fel
de?) ....

4.

.. ..

. ..(ce fel de.


.............

(ce :

..

Scrie cAte doud propozifii

a. subiecte

in care cuvintele carte, pddure, iarbd, stilou, penar

sd fie

a. parfi secundare de propozilie

rJt

Limbd romdnd

mono

Propozifio dezvoltotd
UJ
1.

Transformd urmatoarele propoziiii simple in propozilii dezvoltate.

Iama

trecut. Au inmugurit pomii. Gdzele au inviat. EIe zboari. Soarele strilucegte.

F
F
H

z
)

2.

Scrie doud propozilii simple

;i doud propozifii dezvoltate in care subiectele sd fie gre-

fur.e/e;i iepura5ul.

;pund la '--

3.

scrie c6te o propozifie dezvoltatd despre fiecare imagine de mai jos.

4.

Scrie

rar sd fie:

zrfie

doui propozilii dezvoltate. lndic5 pirfile de propozifie din comuniciriletale.

Comunicore

fnvitotio

ttJ

F
(
F

I'
'

s'otiniazS elementele pe care le cuprinde


o invitalie dintre cele din lista de maijos

introducere ' formula de incheiere . data .


cuprinsul . formulf, de adres
locul ' ora ' personaje programul evenimenfului.
povestitor. semnatura.
'

'

2 ' ob"'va

invitafia de maijos pi taie elementele care


nu trebuie specificate.

)
Editura PARALELA 45

20 decembrie 20 I l, Bucuresti

Te invit la serbarea de PaSte pe care a pregdtit-o


clasa mea, luni, 23 aprilie ora j7n,
la mine la 5coala' Festivitatea va dura
o or5, apoi va incepe carnavalul care se va
taF
mina la ora 2000.

{rhl

o<!
3

R!Yos

\r:

R.\ r

caR4,<,

\l.r:

'?<,

'

scrie o invitaiie adresatd doamneiinvSfitoare


prin care o inviti la campionatul de
Ia care participd echipa in care joci.

jI

2.
e.d

I
I

l
I

l
I

aa

.-

TZI

Comunicore

Corteo pogtold
lrJ
maijos
r

Cite;te, cu atenfie, textul de pe fiecare carte po;tal5, apoi traseazi o linie pentru a indca formula potrivitd pentru incheiere, in fiecare caz.

adresae

tura.

ll-

tifi

z
)
u, aa,&cmat,r'e1"1"

G-,

P",r,,"r,,

*a4r
!t-!*

,,,,,",,,,

,ltrro@'pwt

ir:la:8qai@qa

@ruca/t

-aeve-C,aer1*,

-z:-. e,-gr<*.Ea:

6/rl:".Potl

' ora 17r:,


se va ter-

t^l

*nt /,{hzt
talant, Lar mi-q16artz 1*
-ffiqti

/ala/.

It 6" /s/cc/,
Jon, @F6c, '

ca ma,

1z ooi. .4/tz, aE*pt,vz

2.

|
I

& lrtgr
G,n}za
I

dD Carie pogiala

i- -*..--* -' - --*-l

oa,

*,r,,,r,r @*'@'y'*

Scrie textul potrivit pentru o carte

,
6rto/n

?" narrrt

r___-,-i

g.*,42o<*ttr,

.-!tJQ-. -@w*) -

atul de voer

9*. -d*9*

as/-=l2Jzt,-

pottal; pe care o poli trimite:

a. dintr-o excursie prin Fra, bunicilor

t[i;

b. dintr-o excursie la Paris, doamnei invaf[toare;

c. din satul bunicilor, unde petreci Yacanta, parintilor tai.

Recopitulore

lrJ

llH

z
)

Recopitulore

1.

. cite;te, cu atenfie, textur ;i rezorvi, orar, cerinlere de maijos.

.Q
. Ile

Mama Ilenei era mereu suparata pe aceasta, fiindca


niciodata nu mf,tura gi nu deretica in camera ei.
lntr-o zi, venio femeie in vArsta Ia eagi ii spuse:

Nu te mai nec[ji atita ca o


imprumut eu mitura mea de aur.
$i lasa in prag o

mituri

sa

. -{.i

5.

miture, dacl_i

.Fe

cu toful gi cu totul de aur.

. [Ie
. Fei

Ilenei ii pllcu tare mult. O lu[ gi o cercet[ pe


toate pa{ile. Satur6ndu-se de privit, vru si o puna
in debara. Dar nu putu: mItura se lipise de m6na ei.
Ileana pldnse gi tncerca din r[sputeri sa scape de ea,
dar zadnnic. Ceru ajutorul mamei. Aceasta nu putu

si o ajute in niciun fel, dar ii spuse:


Daca tot trebuie s-o tii in m6na
mituri, mf,car in camera ta.

$i nu pofi face nimic altceva, incearca gi ur

Ileana mafura in toati casa. Cand terminf,, matura se


desprinse u$or de m6na ei.
a invatat ea sr mf,ture gi a continuat sa-gi miture
cilmera chiar gi dupi ce a dat in
matura de aur.
Vasile Poenaru

-MAtura&

a. De ce era suparata mama fetitei?


b. Cine a ajutat-o pe fetila sa tnvefe sa mature?

2-

Pou.rte;te, in scris, fragmentul din care reiese cum a invilat


fetifa sd mdture.

3 . lndi.e,

'

pe o foaie, par,tile principale;isecundare de propozilie


din comunicarile de mai

Ceru ajutorul mamei.. O femeie batrAna a lasat in prag o


mitura de aur.

cce 1l

.tlare

Recopitulore

4.

Tranrformi urmdtoarele propozifii dezvoltate in propozifii simple.

. O femeie in vdrstl i-a daruit mamei o miturf,.


. Ileana nu scapi de mf,tura fermecatf,.
. Acum, fetita mf,turf,, camera.

5.

IF
(l

transformd urmStoarele propozilii simple in propozifii dezvoltate.

6.

/:4

Al.Striegte propozilii in care cuvint

ele

mama, fetifa, femeia sd fie:

:arca $i tu
mana el.

adatinatri

- Mitura

de

rdture.

b.

pa{i secundare

c.

pa{i

arile de

maips

rrf, de aur.

de propozitie care determina un substantiv

secundare de propozitie care determinl un verb

7 . frrnnie

f-

H
)

a. subiecte

',

]-

. Femeia a imprumutat.
. Ileana matura.
. Fetita nu deretica.

V,

lrJ

textul de maijos, pe o foaie separatS, fdc6nd acordul predicatului cu subiectul.

Copiii face ordine in clasa. Fetitele ud florile, iar baietii gterge tabla. Doamna
Afatoare ii felicit pentru hamicia 1or. Toti este bucurogi.

Evoluore

Test

UJ

F
F
H

z
)

Lucreaz5 exerciliile de mai jos pe o foaie separatd.

I . Scrie dupd dictare.


2.

lndi.e predicatele din propozifiile aflate in textul scris dupi dictare.

3.

Transformd ultimeletrei propozifii din textul scris la exercitiul 1in propoziiii simcra

4.

D"rrolti propozifia simplS de maijos, addugAnd trei pSrli secundare de propoz:E

. Plsarile

5.

ciripesc.

Srbliniazi pirlile secundare de propozif ie din a doua propozif ie a textulu

dupd dictare.

6.

ldentifici subiectele pi analizeazdpdrfile de vorbire prin care

se exprimd

in textu

la exerciliul 1.

7.

textul unei cdrfi poptale, imagin0ndu-|i


trimifi ve;ti pirinfilor.
Scrie

ci e;ti intr-un

circuit turistic prin ta

m
b
RECAPITULARE

FINALA

ifii simple.
rropozif

ie

extului sc's

a Textul narativ. Poezia


o Sensul cuvintelor, Pa4ile
o Redactarea textelor

de vorbire. Pa4ite de propozifie

t textul scrr

prin ]ari

r
ln aceasti unitate, invil5torulva urmiri
formarea urmitoarelor competenfe:
. recunoa$terea secvenfelor narative dintr-un text;

. desprinderea ideilor principale dintr-un text citit;


. recunoa$terea gi utilizarea corecta a elementelor de construcfie a comunicarii studiate;
. redactarea textelor cu destinatie speciala;
. adaptarea vorbirii la diferite situatii de comunicare;
. manifestarea interesului pentru lectura, intelegerea gi exprimarea unor opinii in legatura cu

textele literare.

Recopitulore

)<

Textu! norotiv. Sensul cuvintelor.

zH

Pdrlile de vorbire
1

. Cite;te, cu atenlie, textul narativ de maijos

IL

Un altfel de Goe...
de Sultana Craia

UJ
OL

J
)
F
H

o-

lrJ
OL

De la gara, copiii au pomit spre cabina


de teleferic. in oriselul de munte, era o zi
linigtita $i senini. Fiind abia inceput de
sezon turistic, era pufina lume. Cabina abia
urcase, aqa cf, aveam putin de agteptat.
Radu s-a desprins de grup. Ldnga teleferic, dormita la soare un cdine alb, cu
urechi blege. Radu a luat de pe jos o pietricica si a tintit. CAinele a sarit in sus
schelalaind, apoi a luat-o la fuga. Radu a ajuns inapoi la grup tocmai cdnd colegii
incepuseri sa-l strige.
Panoramar mun[ilor era minunata. Radu a incercat sl zgdlldre cabina ca si le
a.
rie pe fete. Insotitorul l-a privit intr-un fel care l-a potolit.
Am ajuns pe platoulz inalt,unde bitea v6ntul gi era cam frig. Doamna i-a averti
Nu indeparteazanmeni de grup f[ri sf, anunfe! Pornim spre cabana.
-Drumulsecobora Si se sfdr$ea intr-o
pidure deasi. Radu a rirnas in coada girulul
fa[a lui mergea Andrei, pe care nu-l putea suferi, fiindca purta ochelari gi lua
deauna premiul intdi. Pref[c6ndu-se ci s-a impiedicat, Radu l-a ficut pe Andrei
calce in noroiul de lOngl poteca. Era o mica razbunare, pentru ca Radu nu lua ni
data macar o mentiune.
Radu a rimas in urma grupului $i s-a trezit singur in p[dure. S-a speriat. A I
la picior, dar nu lgi vedea colegii. De-abia peste doua ore i-a regisit la cabana.
bucurat ci nimeni nu i-a observat lipsa gi ci n-a fost certat de doamna inv
El a promis in gdnd cava asculta mereu de sfaturile celor maturi.

eSffi;-T",--*s-*vr-?

priveligte din natura cu orizont larg, vitzutit de departe gi de la inal1ime.


platou - (aici) podig.
3
a avefiizat - a atras aten{ia, a prevenit asupm consecinplor acliunii pe care cineva intenlioneaza
panorama

sa o

tulore

Recopitulore

2.

. minunati

, a potolit

. si calce

3.
ercif

Craia

G5r.;te un cuvdnt cu acela;i sens pentru cuvintele, de mai jos, aflate in textul de

la

pOIfllIIl

tnoi.a un cuvant cu sens opus pentru cuvintele de mai jos, aflate in textul de la

iul

1.

.&

, inceput

o cobora

OL

, alb

s-a bucurat

Veniioneazd un alt sens decat cel din text al cuvantului platou.Construiepte o pro-

o5.

Construie'te propozllii cu sensuri diferite ale cuv6ntului coadd, pentru fiecare dintre
aliile de maijos.

OL

si lua intme Andrei sr


u lua niciur

nvatatoaft-

eaza Sa o

l-{a

tU

tanZt.

at. A luar-o
:abana. S-a

J
)
lH

zYattiz:.,\:

a sirului.

IL
UJ

platou

;a si le sp+

zH

. frig

itie cu acest sens al cuvantului.

hi

. senini

4.

d colegii

)<

| .;i

Recopitulore

)<

6 . Trunr.rie, din textul de la exercifiul

comunicirile in care apar oftogramele intr-un 5i

zH

IL
uJ

0l

J
)

l-

o-

U
TU

0l

7.

Construie;te comunicdriin care si ai cuvintele de maijos.

printr-un

pintr-o

. dintr-un
, dintr-o

8.

11.

Corpleteazd cu literele isau 6 cuvintele scrise pe conurile de brad de maijos.

ffiffiffi
gffi

ifiry=-

kta
@.'p<

1?.
.

R:rJu

9.

Jo.. AflS drumul pe care trebuie s5-l parcurga Radu prin p5dure. Completeazd c-,
tele de pe brazi cu m sau n. Unegte printr-o linie cuvintele care conlin grupurile mb sau
pentru a afla drumul lui Radu spre cabanS.

Rat

-iaL

13.
.

_gur

. of,i
t .'.?b

14.

Prno.
f,e ti

Recopitulore

lulore
'ntr-un Siinr

10.

Piciturile de ploaie au Sters grupurile de sunete scrise pe cele doud corturi. Compreteazd-le cu un grup din picEturile care cad pe ele.
\

\]

r'b'

)(

zH

IL
UJ
..,.,'

it r'

0l

J
nar Jos.

11

. Subliniazd

Prefacdndu-se cf, s-a impiedicat, Radu l-a f[cut pe Andrei si calce in noroiul de
Ifuga pobca. Era o mica riZbunare, pentru ca Radu nu lua niciodata mf,car o menfiune.

o-

t?.

incercuieSte forma ortogramei corecte din comunicirile de maijos.

. Radu s-alsa dus la invaf[toarea s-alsa. . insotitorul de lail-a cabtndt-ailapotolit.


. Radu iali-a o piatrl. . El,i-alia facut rau cdinelui. . Radu gi Andrei s-aulsau certat
lleteazd cu,

cu o linie substantivele comune 5i cu doui linii substantivele proprii din


+agmentul de maijos.

*aulsau nu?

ile mb sau

3.

gW?

grup

'

ord$el

padure

caband

lndicd plurarul substantivelor de maijos, aflate in textul de la exerciliul 1.

, cabind

L4.

Analizeazd, pe o foaie separatd, substantivele din fragmentul de maijos.

Panorama munfilor era minunata. Radu a incercat s[ zg011ie cabina ca si le spepe fete.

U
UJ
OL

Recapitulore

)<

zH

I 5.

Subliniazi verbele din fragmentele de mai jos

a. Radu a luat de pe jos o pietricica Si a tintit.


b. Au ajuns pe platoul inalt, unde bitea vdntul.
c. Pomim spre cabana.
d. Radu a rdmas in coada sirului.

IL

e.

lrJ

t6 - lndici persoana pi numirul verbelor identificate la exerciliul 15, punctele b 5i c

El a promis in g0nd cava asculta mereu de sfaturile celor maturi.

2'

0l
(

J
)

2',

t7 . Analizeazi pronumele din fragmentul de la exercifiul i5, punctul e.

o-

U
UJ

0l

I 8.

scoate numeralul din textul de la exerciliul

t9 .

Analizeazdadjectivele din fragmentul de maijos.

. [---

------l

tn oraselul de munte era o zi linigti0 si senina.

?O.

incercuie;te linia de dialog din textul de la exercitiul

1.

?t . Explicd folosirea semnului doud puncte din textul de la exercitiul 1.

30
2? . Delimiteaza textul de la exercifiul 1 in fragmente
pitul acestora.

irs:
logice, punand un pdtrat

Ia

Ir

Recapitulore

ulore

)<

23 . Scrie, pe o foaie separatd, planul simplu de idei al povestirii.

?4.

25 . Poveste;te, in scris, pe o foaie separatS, al doilea fragment din textul de la exercifiul

26

PovesteSte oral textul dupd planul de idei scris la exerciliul 23.

.lndicd personajele din textul de la exercifiul 1.

ele b gi c.

zH

IL
UJ

0l

?7.

Precizeazd

doui trisdturi ale personajului principal, justificdndu-le cu aspecte din

I dat.

J
)
F

o-

lrJ
28.

Lucreazd impreund cu 4

- 5 colegi. Realizafi un

prin care si faceli reclamd unei zone turistice pe care o

tefi. Alegefi, prin vot, cea mai reu;itd reclamd din clasd.

?9 . inchipuie;te-li cd e;tiin vacanli Ia munte pitrimifi


carte po;tal5 buniciitale. Realizeaz-o pe un cartona5, com-

d-o.

30.
pdtrat la sf

Lucreazd impreund cu un coleg. Realizali un panou

ilustrate sau cu alte imagini dintr-o zoni turisticd in care


dori sd vd petrecefi vacanfa. Explicali oral de ce dorili sa

i locul ales.

0t

Recopitulore

Poezio. P6rtile de ProPozrlie

zH

1 . Cite;te

poezia de mai jos.

Ia-[i umbra qi pleacl

IL
UJ

de Constanfa Buzea

copicel,

0l

-Ia-tiHai,
umba gi pleaci,

Ia-ti frunzele toate


$i cuibul cu pui,
Ia-ti umbra gi leaginul mic de pe craca,
$i du-te departe, si du-te haihui!

o-

U
lrJ

0l

Hai, du-te $i tu, umbreluti de soare,


Pe mare existi o insuli mare,
Acolo te-a$teapti un copil care are
Nevoie de tine, umbreli de soare!
Hai, norule alb, ia-ti Puiul de Ploaie
$i du-te si uda o floare b[laie!
Hai, du-te $i tu, chiogc frumos cu sirop,
Pomegte la drum, pe rotife, agale,
Ai grija sf, nu treci $oseaua Pe stoP,
Ia-ti umbra, gi umbra paharelor tale!

$i st0nca dispare,
$i-un fluture-acugi,
Hai, du-te $i tu,
Minunat pescirug!
Nisipul gi el se topegte in mare,
$i marea albastri disPare.
Iar eu mi preschimb in ciulin-maricin,
Uscat voi vedea intreg tlrmul la soare,
$i umbra mea, iata, disPare.

t:/
F*

1'.

)l;

'1,

ritulore

Recopitulore
2

'

case:te un cuv6nt cu acela;i sens pentru cele


de mai jos, aflate in textul de la exercifiul 1

. cracd

. balaie
, agale

. haihui

3.

fxplic; expresia nisipulse fopepfe in mare.

4.

o.rpurte in silabe cuvintele de maljos.

umbra

c SlrOp

. frunzele

. pesciruS

. cracd

. albastrd.

5- rxplic; folosirea semnurui excramdrii in textur dat.

l
l

c
6 - Explice folosirea

primeror doud virgure din textur dat.

ll

c
7-

tndi.a numdrur de strofe ar texturui de

ra

exerciriur r.

8 - precizeazd numdrur de versuri ar fiecdrei strofe.


9 - venlioneazd

L]

r E [ il

pe cine indeamnd copirur sd-pi ia umbra pi


sa prece.

Recopitulore
)(

10'

Precizeazitce alte elemente naturale


disparin textul de Ia exerciliul 1.

zH

tt ' Arati ce i;i imagineazd copilul cd ise int6mpla, privind peisajul


de la malul mari,

IL
lr,
OL
(

J
)
F

12 . Subliniazd

predicatele din textul de maijos.

ciulinele va vedea intreg tarmul la soare.


umbra maracinelui dispare apoi.

13

'

ldentificS subiectele exprimate prin pronume


personare din strofa a treia
;i
Analizeazd partea de vorbire prin
care se exprimi subiectere.

o-

Ca

tU

14'

OL

subliniaza cu o linie pSrfile secundare


de propozifie din comunicdrile de maijo>

Copicelul ia leaganul mic de pe craci.


. Pe mare, existd o insula mare
. Norul uda o floare bllaie.
. Chio$cul frumos cu sirop pornegte la
drum.
. Marea albsatra dispare.

15 - subriniazi
de la exerciliut

cu o rinie ro5ie predicatere din comunicdrire

14.

t6 . Precizeazdce fel de propozifii sunt cele de la exerci tiul 14.

.e

Recopitulore

17 . tndici felul propo ziliilorde maijos.

mailt.

Propozilie simpla Propozilie


dezvoltata

. Copacelul ia frunzele.
. Copilul a agteptat.
. Chiogcul trece $oseaua.
. Stdnca va disparea.

l
u
u
T
T

. Pescirugul dispare.
. Nisipul fin intra in mare.

18. Dezvoltd prima propozifie simpld de la exercifiul

,",r1,?;,1;i:::1'.:;;il::

o'

r
T
r

17.

propozifie din comunicarea


de maijos 5i anarizeazd pirfire
de

copilul cu imaginatie admira


farmur marii arbastre.

)<

J
(

Zl
Hi

LLI

u,
otl

:l
)l

FI
HI

o-I

(l

UI
rrl

Jos.

oLl

/
,-

20.

Scrie, pe o foaie separati,


o compunere

-arativd care s6
aibd la inceput propozifia de
=<ercitiul i 9.

I
I

Ia

ctore

Texte Pentru dictore

lrJ
OL

l-

U
H

iragina I 1. Am gisit intr-o carte multe cuvinte


necunoscute. Le-am ciutatinfr-un dictionar ca

si mi larnuresc.
Pagina 13. Colegii mei s-au dus la biblioteca penffu a imprumuta carti. Am mers cu ei qi am luat

un volum de povegti.

Pligina 15. Dan s-a certat cu sora lui. Ea a desenat pe cartea lui de matematica.
Pagina 17. Iau dintr-un raft al bibliotecii o carte
de povegti. tmi plac mult ilustraliile ei.

Pagina 19. Fratele meu a ascuns intr-un colt al


camerei o carte de povegti. A rupt colfurile
c6nd s-a uitat la ilustratii.
Pagina 20. Pistrez cu grija cartile. Nu scriu pe
e1e. Le imbrac in hirtie cdnd le citesc.
Pagina 26. Test unitatea 1. Am gisit intr-un
birou vechi al tatei o carte terfeliti qi plina
cu desene copillreqti. Era un volum pe care
am vrut s[ citescinainte de amerge Ia qcoale'
Nu qtiam si scriu Ei atunci am desenat.
PzLgina 28. Cand

Cfr\f\
\\

mi scol cobor ln graba

Colivia din perete,


Sa dau boabe la stiglete,

\\

Ca-i un cdntaret de treabir.


otilia cazimi -GosPodina

Pagina,l0. Cerul s-a innorat. V6ntul indoaie crengile copacilor.in zarcaindepirtata se aud glasurile t6nguitoare ale cocorilor. Ultimele cdrduri
se indreapti sPre tarile calde.
Pagina 3 l. E sfirsit de noiembrie. Iarba de pe
lunca e arsi de bruma. Pe crengile copacilor
mai flutura cdtevafrunze. Iama se apropie cu
pagi repezi.

Piigina 32. Bunicul a imbatr6nit. Umbla toata


ziua sprijinit intr-un baston. Impreuna cu bunica se plimba zllntc prin parc. Merg uneori $i
la cumparituri.

Pagina 33. Un salcAm cre$te lAnga o f6ntAnz' E


inmugurit. in nop1ile de mai rispdndeSte u
miros imbatitor in imPrejurimi.
Pagina 34. Pe crestele tnalte sti un bradut sin*
guratic. Doar vuietul vAntului mai trece pri
crengufele lui. Oare unde au disparut pa*sat
lele cu glas melodios? Bradutul nu inlelege
se intAmpla in jurullui.
Pagina 35. Mara 1u are incuviinlarea mamei
meargiin parc. ii vine o idee salvatoare. Ce
fi sa-i spuni ci la stiinte a primit ca tema
stea in mijlocul naturii?
Pagina 36. E o zi friguroasi de toamn6.
este acoperit de nori. Vdntul rece sufld cu
tere. Oamenii trec grabili spre casele 1or. Ti
au haine groase $i umbrele. Duc dorul
cilduroase de acum c6teva saptam6ni.

Ploui de doua zile. in luna noier


uir*"u e capricioasi. intreaga familie
acasi. in odaia bunicii e si verisoara Mi
Ea pleaci peste doui ore.

Pagina

-17.

Fagina 38. Ea este prietena mea. Irnpreuna cu


si cu fratele ei am iesit la plimbare de m

ori. El cre$te un iepure de casi. Uneori ne


cirn cu el.
Pagina 39. Profesorul a venit la ora fixata' El
fost intotdeauna un exemplu de punctuah
Ne-a dat textul gi ne-aindemnat si-l anali
cu atentie. Aveam emotii. Era primul n
examen.

Pasina 40. Am zitit o vribiuta intr-un


Sireadinn-o creangdin alta. Mapriveau opt
ingrozili dintr-un cuib mic, in timp ce Mi
urca alene pe trunchiul copacului. Am ale
intr-un suflet si l-am alungat.
Pagina ,13. Copacelul mai pierde cAte o frunza
fiecare zi carc trece. Nici mierla nu a mai v
de clteva zile. Simte o neliniste in jurul lur-

Dictore
Oare unde se grabesc cu totii? se intreaba
-mirat
copicelul.

toamna! lnca n-ai aflat? ii spune cu


-glasVine
stins un fir vegted
de iarba.

a-E
I Lt]:

zice sd fac ordine. Habar n-are


c6t de greu e sa te hotaragti sa
arunci un obiect ce iti aduce
aminte de ceva.

trJ
0t,

-):gina 44. Canarul din colivia Mariei e foarte Pagina


57. Surorii mele ii place si
agitat de c6teva zile. Fetiga nu tnlelege teama
se joace cu papugile. A pus jucalui. intr-o dimineala il vede pe Tomila. Morariile intr-un dulap dintr-un coll
nul dungat se furigeaza pe u$a dormitorului. E
al camerei. Un raft intreg este
l6ngA colivia lui Coco dintr-un salt. intinde
plin doar de papugi mai mari sau mai mici.
labuta prin sdrma coliviei. Coco fipa speriat.
De azinuvei mai sta in casa! ii spune fetifa Pagina 58. Colegul meu Adrian Georgescu vrea
-cu glas
si mergem intr-o excursie la Sibiu. Vom pleca
aspru. Ce ti-a facut papagalul?
din Ploiesti la ora patru qi vom stribate Valea
?,qina 45. Ursuleful de plug era aruncat intr_un
Prahovei intr-o orir. Vom vizita la intoarcere
coll al camerei. Ma suparasem intr_o zi pe eI
pi Bragovul.
;i il lasasem acolo. papuga mi privea mustri_
toare dintr-un raft al bibliotecii. Am infeles Pagina 60. imi plac munfii inalti impodobili
cu
unde am gregit dintr-o simpla ocheada a ei.
paduri de brazi. Cararile inguste gerpuiesc prin_

sr]l-

NE:
af2-

,1 i:

i i:

3I---

-::qina 46. Dan a intrat in casi gi a intrebat:


scos paltonul din debara?
- Ai
Sigur, a spus mama.
- E un ffig groaznic
afard!
-

fc:
-LLL-

tre copacii baffani. Mirosul de rasina


tul pAsirilor farmeci pe oricine.

Si c6nta_

Pagina 62. Fulgii de nea cad ugor peste plaiurile

Frii. A venit iama qi vremea e tot mai rece.


Saniile vor pomi in curdnd pe derdelug.

l:-:
I !::

oraq. S-a lasat frigul. Mama ne_a spus ca tre_


buie sa ne pregatim pentru sosirea iemii.

::gina 50. Test unitatea 2.


Din cisufa lui de humi
A ieEit un greieruE,
Negru, mic, muiat in tuq
$i pe-aripi pudrat cu brumi.
George Topirceanu _ Balada unui greier mic

Pagina 65. Copiii de pe strada mea se joaci intr_un


parc din apropiere. Se str0ng acolo dupi ce igi

fac lec1iile. Le plac aerul curat qi migcarea.


Pagina 66. Tata vrea sl ma invefe si schiez. A
hotarAt ca anul acesta sa mergem la predeal gi
sa urmez cursurile unei gcoli de schi pentru
copii. Am insemnat intr-un calendar ziua ple_
carii la munte.

'i,ina 52. Aveam vreo pafru ani Si imi placea si Fagina 67. Fratele meu mai mic vrea sa luam o
rup filele din revistele pe care mama le citea. A
pisicuta. Mama insa se teme sa nu ii transmita
adus $i tata intr-o zi un fel de revista mai micA gi
vreo boala. A discutat cu tata qi au consultat
iara poze. Am rupt din ea cAteva foi p6na sd mi
un medic. Ei au aparut intr-o zi cu Mili pe care
obsevre el. Abia atunci alln aflat cAerao carte
o iubim toti.
$i
ca spre deosebire de reviste cartile se pisffeazi.
Pagina 70. O vrabie a intrat ieri in camera mea
.-._:ina 55. A venit toamna. privesc pe fereastra
printr-o intimplare ciudati. Era foarte speriata.
.-um dinfr-un nornegru cad picuri grei de ploaie.
A iegit greu printr-un geam deschis gi a zburat
Toata natura pare ci pl6nge.
spre tnaltul cerului.
:
56.
Am str6ns in camera mea fel de fel de Pagina
':ina
7 i . Am de scris o compunere despre un
iucruri: cirli, maqinufe, cuburi, reviste, bom_
animal de casa. Am stat la bloc totdeauna gi
'Doane,
fotografii, pixuri, caiete. Mama imi tot
mama nu a vrut sa luam in apartament vreun

U
H

lrJ
OL

l-

U
H

animal. Despre ce ag putea sa scriu? Nu gisesc


rispuns la aceasti intrebare.
Pagina TZ.Yectnamea Gina a.re un cafeluq alb. il
plimba printr-un parc din apropiere zilnic. il imbraci intr-un costum de l6ni c6nd e frig afara.
Pagina 73. Mama prinde de Criciun pe uga de la
intrare o coroniF ficuti din crengule de brad.
O impodobe$te cu globulele 9i beteali penffu ca
toati lumea sa gtie ci sosegte o mare sarbatoare.
Pagina 78. Test unitatea 3.

Era o zi blAndn de

iarni. Ana ;i Dan se pregiteau sf, plece

intr-o excursie. Traseul trecea printr-o zontr


de munte qi sperau si aibi suficienti vreme
sf, coboare cu schiurile inchiriate pe pArtia
de la Azuga.
Pagina 80.

Am

datzapada jos de pe maginaintr-o

zi din iama trecuta. Am ajuns doar la capoti. A


venit apoi tata 9i a curifat cu grija toata magina.
Pagina 82. Privesc printr-un ochi de geam inghetat. E un ger groaznic. Plopul din fala casei
pare o fantoma dintr-un basm inspiimdntitor.
Pagina 83. Vom pleca intr-o excursie. Vom trece

ictore

interesat de poezie qi
ia un volum de Mihai
Eminescu.
Pagina 90. Fetele s-au dus
in orag cu mamele lor ca

si: cumpere cizmulile.


Maria s-a bucurat c6nd a
gasit culoarea ei preferati. Dana Si Anca
mulgumit cu nigte ghetute bej. Doar Sanda
luat nimic.
Pagina 92. Norii negri s-au risp0ndit. Soarele
suit din nou pe cer. Parci este mai clad
zitpada a inceput sa se topeasci. Va veni in
r0nd primavara.
Pagina 93. Mihai si Alex i-au spus mamei ce
i-a ascultat la gcoala. Adevarul era ins6 ca

gtiuseri prea bine gi s-au inleles si minta


dat de gol fetila vecinei 1or care i-a spus

ci n-au raspuns bine.


Pagina 98. Test unitatea 4. Mama s-a

si zugriveasci apartamentul. I-a chemf


doi meqteri care i-au promis ci terminl
pede. S-au apucat de sufragerie. Nici
o siptimin[ nu era gata. Tot deranjul
intins pe o luni intreagi.

printr-o zoni deluroasd in care a cdzat mai


pufina ziryadi. imi pun totugi intr-un geamantan lucruri groase. Prognoza indica temperaturi scizute.
Pagina 100. Sora mea mai mica s-a bucurar
primii ghiocei au aparut in gradina. Ea i-a
Pagina 84. Papucii bunicii sunt moi gi pufoqi.
Mrlu ii cumpara ?n fiecare iama o noua pere- ruit mamei unul gi bunicii altul. Apus apo:
buchet gingas intr-o vazd din camera ei.
che. Ii ia gi ciorapi mai grogi gi pulovere de lAna.
Pagina 85. Merg cu baietii la siniug. Am luat jacheta groasi Si manutile de blani. Cizmele sunt
din piele gi nu se udi. Sunt pregatit de citeva
ore de joaca.

Pagina 103. Parintii lui Bogdan s-au dus ?n


ca si ia un cadou pentru ziua de na$tere a
tu;ii lor. Anul trecut i-au dus o vazi de
care ba placut mult.

Pagina 86. Vad ca stii sa scrii bine. Nu ai facut


nicio gregeala la dictare. Doamna invi[atoare a
spus ci te va lauda in Sedinta cu pirinlii.

Pagina i0zt. Vrabiile zboafir fericite prin


zarzir din gradina noastri. Gina Si pisica ei
vesc uimite la gridina inflorita. Ierburile
inaltat gi flori delicate au aparut dintre

IE

rhg

F-{

Fr
L-!

tE

NI

tru

rq

@
d

]d
na
dE

@
E

IE

Oir

rrg

E!;

Dc,

-ltr

mii

C!

a
F
ft

Pagina 88. Ati citit mult qi vefi reugi si dati raspunsuri bune la lectii. Sunteti pasionafi de lecturi gi ave[i un vocabular bogat. Sigur Stiti sa
scrieti gi compuneri frumoase.

Pagina 105. Lui Daniel padntii i-au luar o


cleti. El i-a pus un claxon zgomotos. Se
in fiecare zi ct ea de cind vremea s-a in

tu

Pagina 89. Luam de la biblioteca un roman. il


citim in aceasta saptamdni. George este mai

Pagina 106. Fiul dumneavoastri s-a jucar


spatiul verde din fala blocului gi s-a suit in

-(

.Eh

Dictore
cires inflorit din care a rupt un braf de ramuri.
Cred ca ar ffebui sa fie pedepsit pentru fapta lui
urdta.

Pagina 108. Mihai l-a chemat pe George in parc.


Ei s-au plimbat pe alei gi ne-am intdlnit int6m_
plator. Mihai ne-a spus ca lui ii place felul in
care invie natura primavara.

ti Anca s-au
u Sanda n-a

Pagina 1 10. L-am

intilnit pe George in drumul spre


gcoala. Ne-am oprit la o librarie gi am cumpa_
rat o carte de povegti. Doamnainvifitoare ne_a
vorbit despre aceasta la limba rom6nir.

. Soarele s-a

mai clad

si

i veni in curamei ci nu
i insa ci nu
a minta. I-a
spus mamei
s-a

hotirit

chemat pe
ermini reNici dupa

Pagina 112. Doamna invafatoare ne-a aratat un


afig cu o reclami la mdncarea pentru pisici.
Ne-a placut motdnelul pe care l-a prezentat
imaginea $i ne-am hotar0t si scriem o poveste
despre el.
Pagina 113. Pe Sorin l-a ascultat la matematica.
El nu s-a ?ncurcat deloc gi a reugit sa ia foarte
bine. Ne-a spus ci s-a bucurat de aprecierea
doamnei inva[atoare.
Pagina 114. Ne-am hotardt si cumparam paispre_
zece creioane colorate penffu aface o plangi.

s-a

Doamna invifatoare ne-a ajutat gi dumneaei.


Am pus tabloul pe coridorul unde se afla clasa
noastri.

ucurat c6nci
. Ea i-a da-

Pagina 98. Test unitatea 5. Bunica l-a trimis pe


Codin sa cumperc pdine. EI a int6lnit pe drum

lranjul

rus apoi
ra ei.
dus

ur

in ora.

$tere a maa de cristal

: printr-ur
isica ei pri-

burile s-au
tre straturl
uat o biciSe plimba
_n ingalziL

a jucat ir
;uit intr-ur

doutr pisicufe. EIe z6mbeau prietenoase. pireau inse murdare. pisicufa mai mare a ris_
puns suparati Ia observa.tia baiatului:

ne-a spus cA ne-am spilat bine.


-Ea Mama
are mereu dreptate.

Va trebui sa discutam insa forma finala a


-compunerii.
Mihaela spunea

ci

g0ndit la

Pagina 125. Mama i-a spus Mariei:


Nu pot fi de acord cu tine. Cum sa tinem
-un dulau
in doui camere?
Te rog si inlelegi. E singur, infometat gi
-trist. O sa fie cuminte.
nu mi g0ndesc.
- Nici ce
? il pastram qi i1i promit ca renunf
$tii
-la calculator
qi o sa citesc toate cartile din bi_
blioteca.
Pagina 126. S-a incalzit. pomii verzi sunt plini
de
cdntecele pasarilor. Au rasarit ghioceii intr_un
coll al gradinii. Carabusii s-au fezit la viafa.

Pagina 128. CloSca are pui. S-au plimbar prin


curte gi au ciugulit griunfe. Mama lor i_a ?nsotit
permanent. Pisica doar i-a privit de Ia distanti.
Pagina 130. Mdta are motinei. I-a scos la soare.
Pisoii s-au spilat temeinic ai apoi au tnceput
s4 se joace. Tigruta l-a lovit pe Ursu
si el i_a
intors lovitura. Ne-am uitat insi atent gi am
virzut ca nu igi fac rau deloc.
Pagina 131. Cerul nu mai e cenugiu. Au aparut
zambie timpurii. Ierburile sunt toate vii.

Pagina 132. Ne-am dus duminicit la padure.


Mama l-a luat gi pe Grivei. S-a dus latrand
vesel dupa albinele carc zumzitiau. Ne_a adus
in dar un ghemotoc de iarba gi sora mea l_a
rasplatit cu un os.

Pagina 120. Azine-am hotardt s6 facem curat


in
jurul casei. Am intrebat-o pe vecina mea:
Vrei si m6 ajuti?
- Am
multe exercilii pentru azi.ytndupa ce
-le termin.
Te agtept.

Pagina 138. Test unitatea 6.

Pagina 123. Doamna invi[itoare ne_a dat de


ficut un proiect. Ne-am intAlnit la George
acasi. Diana a spus:
George si Mihai si deseneze planqa gi noi
-sa scriem
textul.

Pagina 140. Petru este prieten


cu Bogdan. Ei joaci fotbal

s_a

alt tinal.
L-a schimbat un pic. Veli vedea.

Mama o intreabfl

pe Marina:

florile sidite ieri?


-Ai udat
uitat. Merg imediat in gridini.
-Am
Fetifa a inviorat cu apa straturile

flori gingaqe.

impreuni. Azi au un meci


important. Colegii de clasa
vor veni la stadion. Echipa

bogate de

IIJ

d
F

U
H

UJ

0l

U
H

va pleca in tumeu tn Franfa. Sunt


.cdstigltoare
sa c6gtige.

hot[rdti

Pagina l42.Mkceaa plecat impreuna


cu colegii
ln excursie. La ploieqti au vjzitatun muzeu
al
ceasurilor. Au ascultat in liniste
explicaliile
despre ceasurile vechi. To[i erau
incdntati de
ceasurile m:uzicale.

ictore

spus ceva?
- Ai
Da. Ce faci dupa-masa, bunico? Vii
-mine la teatru?
Mircea Sdntimbreanu _ Ce mai faci,

Pagina 1,19. Deodata uga se deschise


fara
mot. Nu era mama. Eracizmaral cel
bat6nnu. Era chiar Fram, ursul polar! Fram
inr.a
Pagina 143. Gnagi Eugenia sunt prietene.
odaie cu mersul lui leganat. Dadu
din urechi
Ele se
joaca impreuna in parc. Se
privi in jur nemultumit.
plimba cu rolele.
Gina se ranegte. Eugenia ii acorda primul
Fetita l-a poftit sa se ageze.
aju_
tor gi o conduce acasi. Un prieten
N-u* timp sa stau, ii spuse Fram. Am radevarat la
doar sa ma incredingez daiala tine
nevoie se cunoa$te.
e ranJu,
Rdnduiala?
bAngui
fetila,
privind
I
Pagina 144. pe cer apar nori razlefi.
-m6ntata la invalmaSeala
Se pomegte
din odaie.
vintul. Furtuna se apropie. pasarelele se
Silvia Kerim - Zilnele nu ba l;
adirpostesc printre crengi. ln."p
sa cada stropi
Pagina 150. Cecilia gi Alexandru
mari. Ploaia va racori pamintul qi florile
au plecar
arse
padure. Acolo sunt multe flori.
de soare.
Au ficut t
chetele pentru mama gi pentru bunica.
ia u
Pagina 145. E vara. Copiii se bucura
ginea padurii, au vazut un arici. parci
de vacanp.
era
Madatn este la bunici. Ei locuiesc in Delta
ghem de ace. printre crengile copacilor
Dunarii. Se plimba zilniccu barca. Afost
glasul vesel al pasarelelor.
chiar
gi la pescuit. A facut multe
poze cu pelicani gi Pagina
151. Andreea $i Alexandru vor ploca
lebede. Zilele petrecute acolo sunt
minunate.
mare. Agteapta nerabdatori intahirea
cu,*
Pagina 116.yacanfa se apropie.
rile inspumate. Vor inota gi vor face castele
Mama le_a pro_
mis copiilor o excursie minunata. Ieri,
nisip. Cel mai mult indragesc plimbarea
tata s_a
cu.
dus la o agenfie de turism. S_a intors
poragul.
cu multe
pliante publicitare. Toata familia
le studiaza. Pagina 154. Test unitatea 7. Iarna
gerorsl
Le este greu s6 ia o hotarAre.
trecut. Firicele de iarbi fragedi rlsar
in r
As vrea sa mergem in nordul Moldovei,
ieni. Au venit qi primele pasari cilito
-spune
Mircea.
EIe zboartr prin vizduh. D; sub
scoarfa
Vrei sa vizitrm manastirile? inreaba
Andreea.
pacilor
au ieEit gdzele. Razele Ufenje
Pagina 147.De 1 Iunie, Gabriela
soarelui inviluie intreaga naturtr.
s_a dus h par_
cul Herastrau. Acolo, a participat
la multe con_
cursuri interesante. Ea s_a intors
acas6 foarte
bucuroasi.
De ce e$ti aga fericita? o intreaba bunica.
- La
concurs am c0qtigat o tabara la mare,
-spune un
fetrta. Cred ca va fi minunat.

Pagina 148. Afara dmpul e posomordt


gi ploaia
adauga inci un rAnd de perdele ferestreior.
in
casi parca e mai mult soare ca oric6nd.
Bunica
isi lasi inima m6ng6iata de aceste raze gi
nici
nu aude ce spune nepofelul. Tresare.

&*:

L;:
wi

!{

tfr.r.,

ree

{EnL-i

![:
rD

-er.

h:-L

{i=fi

Lrn

:xI]

Proiect
rnico? Vii cu

Proiect

nai faci, bunico.

Livodo closei

hise fara zgocel batrdn. Ba

I[i propunem

re e r0nduiala-

rivind inspaiie.
ele nu bat la

u*

r au plecat la
Au facut bumica. La mar-

Parca era

ur

lacilor risuna
r vor pleca la
rirea cu valuace castele de

nbarea cu va-

la geroasa a
r risar in po

ri cilitoareb

scoarfa co
blAnde ale

rA.

Fram intra in
u din urechi si

'am. Am venit

participi la proiectul care se desfaqoara de la lecfia Cuv6ntu] pina


aproape
de sfarsitul anului gcolar. Alegeti impreund cu doamna
inva[atoare qi colegii tai un loc in clasa
in care sa considerafi ca se afla o livada cu patru copicei:
doi meri si doi peri. Aceasta este livada clasei voastre din care trebuie sa aduna[i la
sfarsitul anului gcolar roadele, dupi ce fiecare
copil va pune in copacei fructele sale.
Merele qi perele pe care le vei prinde in copacei le aduci de acasa,
dupa ce parintii tai confirma prin semnitura in tabelul cu datele din acest an gcolar (paginile
174 - 177) caai citit cu
voce tare doui zile pe saptimdna cel pufin zece minute gi
ca ai scris dupa dictare un text in alte
doui zile ale saptamdnii. Poli astfel ca, patru zlle pe saptamani,
sa aduci la gcoali fructe. poli
copia modelele de mere gi de pere desenate la paginila
172 gi 173 qi sa le decup ezr drnhdrtie
colorati. Pe fiecare fruct adus la gcoali, trebuie sa-[i scrii numele.
Merele rogii sunt pentru lectur6. Cele mici sunt pentru lectura
d.e zeceminute gi cele mari pentm lectura de douazeci de minute. Merele galbene sunt pentru
cei care vor sa exerseze in plus
5i vor face un pom al copiilor hamici, care citesc in gdni, fara sa fie
obligali, un numir de padintr-o
carte,
revista,
ziar.
Pirin[ii
vor
scrie
pe mar numarul de pagini, dupa ce le ve[i spune
-sini
ce confin.
Perele sunt pentru dictari. cele mari sunt pentru cei care
fac cel mult gase gregeli de scriere
htr-o dictare si cele mici pentru cei care fac mai multe. Cei care vor
sa exerseze gi sa aduca
fructe ?n plus vor face un p6r al copiilor hamici.
Poti sa citegti si sa scrii in orice zi a saptamanii. Parintii tai vor
completa gi semna tabelul 9i
vei duce fructele la gcoala dupi aceea.
Lunar, doamna invafatoare poate face un clasament, stabilind
care sunt elevii care au citit cel
mai mult si cei care au scris cu cele mai puline gregeli,
adica au cele mai multe mere gi pere mari.
La sfargitul anului gcolar, se face o clasificare finala gi se pot
da premii pentru copaceii clasei
;i, separat, pentru copaceii copiilor hamici.
La incheierea proiectului, organizati o festivitate in care sa
dati premiile. pentru primirea
premiului trebuie si dovedili ca citili scrieti foarte bine.
si
Doamna invdfitoare, un alt cadru didactic din gcoala
si doi-trei paringi vor stabili zece texte
ce vor fi citite si zece texte ce vor fi dictate. Hdrtiile
cu acestea se pun in doui boluri. Elevii vor
trage la sorfi textul pentru citire gi dictare. vor citi
expresiv in fafa tuturor qi vor scrie dupa dictare textul' Doamna invifatoare si celalalt cadru didactic
din juriu vor corecta lucrarile. vor
obline premiile pentru lecturi cei care vor citi fara gregeala gi
au cele mai multe minute sau pagini citite' Premiile pentru dictare sunt oblinute in ordinea
descrescdtoare a gregelilor de la lucrarea finala, adunate cu rezultatul de la dictarile
din timpul anului $colar.
Speram ca la sf0rqitul anului gcolar clasa voastra sa fie o livada
foarte roditoare.
sa

o
d

o-

l-

U
UJ
H

al

o-

l-

U
u,
H

at,

o-

Proiect

U
U
H

0l

o-

Tobele cu rezultatele dictdrilor 5i lecturilor


OCTOMBRIE

NOIBMBRIE

Proiect

rrilor

?C

rOeG

DECEMB RIE

IANUARIE

Autoevaluare

;];;
I narintelui/

Zita Mar Mar Pari

rotu

-T--

F
F
I

-t-]--

F
--t-F
T-i-T-F
T]--

+T]--

+_

__t--]-

-6

I
2
3

4
5

6
7
8
9
10
11

t2
13

l4
l5
17

t8
t9
20

2t
22
23
24
25

26
,,,,

28
29

30
31

galben

Minute Greqeli
Parn

mare micn

Semtue

de

Semn6lgp
parintelui/

Grtdi

de lec-

de

parin&IEi/

ture

scrierr

lnvlt6to-

scriere

rului

lrvl&
lrld

U
UJ
H

OL

o-

U
tU
H

al

o-

)c D 30
FEBRUARIE

Proiect

RTIE

Proiect

l-

APRILIE

tU

-r*
ltur

Semnifura

parintelui/

-\l-

invatAto-

nE-

rului

+
L-

hh

Greqeli

Semnatura

&hc-

de

parinteluV

El

scriere

lnvafato-

--r

rului

o
d

o-

13
1-t

))i
I

23

28

29
30

Evoluore

UJ

al
{

Grile de evoluore pentru testele pe unitdli


UNITATEA I

J
(
trei cuvinte

l.r,
text potrivit, fara gregeli

doua cuyinte

un cuvAnt

doui cuvinte

un cuv6nt

text potrivit, cu doua greqeli

text mai pufin potrivit

cu patru grepeli

UNITATEA
Exercifiul

II
foarte bine
doua gregeli

patru greqeli

trei cuvinte

doua

doul

cuvinte

cuvinte

trei cuvinte

"n
"n

cuvAnt
cuvAnt

un cuv6nt

trei gregeli corectate


text potrivit, fara gregeli

UNITATEA

text potrivit, cu doua

gre$eli

text mai pufin potrivit,

T
f

III
gase greqeli

comunicare cu greqeli
de ortografie

comunicare scrisA corect

trei

substantive j

numArul indicat corect


Ia trei substantive

doua substantive

numarul indicat corect

numArul indicat corect


la un substantiv

la doui substantive

text potrivit, fara greqeli


text potrivit, fara greqeli

un cuv6nt neinclus
ln comunicare

text potrivit, cu doua

text potrivit, cu doua

gregeli
grepeli

text mai pufin potrivit,


cu patru gregeli

text mai pufin potrivit,


i

cu patru gregeli

Evoluore

it6ti

u
a
{
-

ent
egeli

-t

int

UNITATEA IV

potrivit,

Suficient

pepeli

qase greseli

'
i

t
i

rnt

Ii ------r i-I ---.-,


,--1---,, 4
treiverbe
i

teli

' idee principala bine formulata.


idee principala
imprecis formulata.
' cu o gregeala de ortografie
cu o gregeala de ortografie
---]-i

idee principala bine formulata,


tara greseli de ortografie

i -- -;;";t

{=li. - -S I-r+:=*f
'
comunicari

i___.o"""ttXll'ttpr*ur

i--:ty1'*"l1!tlTi__
,
doua comunicari
svuq\vr,uruudrr

trei

'

l-";;;;;"*,
-r-*---

tu";

ocomunicare

text mai putin potrivit,

corect construite

text potrivit, fara

grqeli I

text potrivit, cu doua

greqeli

potrivit,
'e5eli

UNITATEA V

t----Exercitiulj

bine

8i.,.

i-

p:l.og*q.,,

; I
i
| -.:-2'1 -;--

sri"i"nt

nt

douasreseli
---.--: :._-____

Jrei

personaje

trei

numerale
-

l____ _

6orra

qasegreeeri

ncrcn-oio

inclus
:are

rtiv
rtiv

t corect

ntiv
rotrivit,
seli

rotrivit,
15eli

t:
i-------

-t

---

douanumerale

";;r;;-

isi"::t::::::::il:"^*ii."raragrcqerirogicei,.,,ii".greqerirogice

l __ ___i

__ i:1:1T:T__ r_ .11ti_1r.11:l..*:"0. i .,r;,;,"#il':**r.

IT

Evoluore

UJ

OL
)

J
UNITATEA VI

UJ
doua

gregeli

ambele sublinieri corecte,

patru greqeli

lncercuirea liniilor de dialog

subliniere corecta,
lncercuirea liniilor de dialog

corecta

nicio subliniere corettl.


lncercuirea liniilor de diJg

corecta

corecta

trei adjective

doul adjective

corect analizate

corect analizate

un adjectiv
corect analizat

text fAri gregeli logice


cu dou6 greqeli de ortografie

text fara grefeli logic.


cu patru greteli de ortogr*

trei grupuri
corect trecute Ia plural

text fara greqeli logice


sau de

UNITATEA

ortografie

VII

f,;i

fqtrf,
r(
r(
rl
r(
rl
r(
o(

r(
r(

Iilil[,
dezvoltare cu trei p6rfi
secundare de propozitie

dezvoltare cu dou[
secundare de

phrfi I

propozitie I

trei parfi secundare

doua parfi secundare

de propozifie corect subliniate

de propozifie corect subliniate

dezvoltare cu o part
secundara de propozific
o parte secundara
de propozifie corect

sublini-

rj
o$
r\
rJ
r$
r!

rt
text potrivit, fara greqeli

text potrivit, cu doua

gre$eli

text mai pufin potrivit'

.-l
r(
rj

ri
r(