Sunteți pe pagina 1din 82

AureliaBirbutescu

NelaZmirindescu

AdinaGrigore

EtenaVtad

800deexercitiigiprobl

t"l'- ''"" :

clasaalll-a

#h,*

futefraMrbuksat.

znnrdnlzsat

^{gh

Alina

Qrigore

Eftnr'VhI

8N fe eryrci,i;iprofifeme

pentntcfosaa III-a

MifilraArs Li6ti

Continutulprezentuluiaudliar estein conformitatecuceinlele prograinei qcolarein vigoare li cu standardelecurriculare

DescriereaCIP a Bibliotecii Nafionalea RomAniei

800deexercifii qiproblemepentru clasaa III'a / Aurelia Birbulescu,NelaZmtudndescu,AdinaGrigore,ElenaVlad.- Costelti : tus Lihi, 2009

ISBN978-973-1904-12-2

I. Birbulescu,Auelia II. Zmirdndescu,Nela

II1.Grigore,Adina

IV. \4ad,Elem

5l(075.33X076)

312.4"1

ReferentqtiinSfic:

Conf.llniv. Dr, RogdanNicolescu,Unive6itateadin Pite$ti

Copyright @Editura Ars Libri Tehnoredactare:Adina Grigore Corecturii:autoarele Coperttr:Adina Grigore

Comenzi:

EditumArs Libri' Coste$ti, jud. Arge$ Tel./fax:0248 546357

07231706g

E-mail:arslibri @yahoo.com

Tiparulexecutatla TipografraPolichromIndr.rsffy2006 Costesti

I.NUMERENATURALEDELAOLA1OOO

Citirea 9i scriereanumerelornaturalede la Ota1OO0

1, Cateunite! suntlntr-ozece?Catezecisuntlntr-o sutr?

2. Carcsutesuntlntr-o mie?Cetezecisuntintr-o mie?

3. Scrienumerelecareau:5

unit5(i;2 sute5 zeci Si 8uniti.ti.

sute6 zeci $i 3 unitafi:4suteqi 8 zeci;6 sute Si 4

4, Citeqtenumerele:

a) 212,541,386,673,509,810,903,784,505:

b) 208,3t9,711,806,390,680,701,830,909.

5, Spunecareestecifmzecilorlafiecaredintueurmdtoarclenumere:4gg,312,ll4,

228,309,699.

6. Nume$tecifrasutelorla fiecaredintrenumerele:852,:,O3, 114,22g,30g,lgl,

910.

7. Caresutt numerelecuprinselntre 100 9i 200cecongincilia 1exactdedoudori?

8, Carenumerenatumlecuprinseintre403 $i 456con(incifta 2?

9. D_etemrindnumerelenatumlecuprinseinfte 200 $i 300careindeplinescsimultan

condit'ile: d) sumacifreloreste8;

D)numerelesuntpare.

10. Scrietoatenumerelenatumlede3

cifie carcsepotformacu cifrele0, l, 3, feri

caacesteasi serepete.Careestesumalor9

11.d) Scrietoatenumerelenatualecupdnseintre401

$i

440cutoatecifrelepare.

,) Scrietoatenumerelenatumlecuprinselntre intre 310 qi 340carea; bate

cifreleimpare.

.

12. Scrietoatenumerelenatumledetlei

Carcestecelmaimare?Darcelmaimic?

cifte carcsepot formacucifrele 1 , 7, 9, 0.

13. Carc este cel mai marc numif natlta.l de trei cifre cu

mai mic? Dar cu cifra sutelor4? Dar cu cifla unititilor

I ?

14. a) Scrie cel mai marcnum;r naturalde trei cifie di

,) Scriecelmaimicnumfunaturaldetrei cifredifedte.

15, Precizeazbnumerele natumle cuprinse intre 623 qi 148 care au cifra sutelor egaldcu cifia uniti$lor.

16. Giseqtenumerenaturalede tlei cifre care au sumaciftelor

egal5cu 4

17. Scrie numerelenaturalede trei cifte care au cifra zecilor egalhcu dublul cifrei

unitiglor.

18. Afli numerelenaturaledefotma abc, ftiind cAa + b + c = 9.

19. DeLermindloalenumeretenaluraledeformalSi ;tiind ci a = b + c = 5.

20. Gise$te numere naturale de trei cifte in care cifra sutelor si fie

diferenla dintre cifta zecilor qi ceaa unitX$lor.

egali

cu

Comparareagi ordonareanumerelornaturaledela0 la1000

21,Compadnumerele |i subliniazdlepecelemaimaridinfiecarepereche:

a)515 9i 502 ?10 $i 806

627

209

9i 6O8

$1290

b)521 $i

541 c)418 9i 418

309qi312

456 $i259 403 9i 3M

846 9i 856

609 9i 906 I64$i 461

22.Dintrenumerele:8U,'199,398,596,'748,'796,cite$e:

a. celmaimarcnumir cu cifra sutelor7;

b. celmaimicnumircucifia zecilor9.

23.C{se$eveciniinumeFlor:

----< 186<*-- ----<300<*--

--->748>--- *-->387>--- ---- >601>---

,---< 89<---

24. Scrietoatenumerclenaturale:

.

cuprinseinte 795 $i 806;

o

maimaridecAt680 Si maimicidecat695;

.

maimici decat560 Fi maimarisauegalecu 552;

.

parecupinseinfte 430 f 470;

r

imparecuprinseintre870qi 890;

.

maimarisauegalecu460 si maimici decat472.

25. Completeazicu numereconsecutivepare,respectivimpare;

a)426<----<430 < ---

'1tD<--

b)2M >--->242

>---

<7t3<--- 585>---- >581> -

26.Compariperechiledenumere li scdesemnulpotdvit(,,< ,,,,, = ,,,,,t).

%n

s

uz lrze

8s X

56 n

5os

56

36r n6e

tl

zt

'7022201

B2ZB2

on.rso

4o8n4o3

620]260

r18[l8l

27. Descoperiregula Ei completeazd $irudle cuinci trei numere:

a)

324-335.J46.-- -. -----.------:

b)

246.341. 448.-----

c)

181.197.207.------.-.---,-----;

28. Ordoneazicrescitornumerele:468,481,539,348,641,6'12,395,824,138,

967.

29. Ordoneazicrescdtornumerele:256,600,628,136,m87,356,508,5U,'102,

619.

30.Scrietreinumerenatunlemaimicidecat657pistrandperand:

a) cifta sutelor;

b) cifia zecllor;

d) ci{aaunitlFloi.

31. Scrieln ordinedescrescitoarenumerelenaturalecupdnseintre:

d) 480 $i 492:

e) 600qi611;

'730 si741.

fl

32. Scrienumerelenaturalede Lei cifre carese pot foma cu citele 0, l, 5, 8.

A;aziJe apoiin ordinecrescetoarc.

33. Giseqtepatru numereconsecutivepare, $tiind cd unul dintre ele este402.

(Scdetoatesolufiile)

34. Gdsegtepatru numereconsecutiveimpare, qtiind cd unul dintre ele este

803.(Scdetoatesolutiile)

Rotuniireanumerelornaturalepani la10OO

35. Rotunjel|! lazeciurmdtoarelenumere

64+ffl

86+fTl

s8-m

7e-fTl

4r--fTl

36. Completeazdin casetenumercleDottivite:

|

| l<rs.l

|

|

[-Tl.84.fTl

37. Bunicaare84deani.Eade-abiaaffecutde'.,---------ani.

38. Tataaimplidt lunatxecutl48deani.El seapropiede------ani.

39. Carenumereformatenumaidinzecisuntmaiapropiatedenumerele:2g,51,

43,3'7 , 55,84'l

40. Afli cel mai marenumir

doui cifre. Rotunjegteapoiacestenumere

impardedoudcifre, apoicelmairnarenumdrparde

41. Numegtenumirul fomat numai din sute fali de

numerele:340,486,5Z, 679,736,860,604,959,125,2'/8.

care sunt mai apropiate

42,

9'79.758.314.

Rotunje$tela ordinul sutelorumdtoarelenumere:42. 66g.

246,543,782,

43. Rotunjelteum[toarelenumerela otdinulzecilor:53g,6gj, 412,3g3,232,

748,965 , 872.

44. Scriecatetrei

tpse $i prin adaos.

numerecuprinselntre 412 qi 486careserotunjescla zeciprin

45. Scriecire rej numerecuprinse intre2j2 Si 486 careserotuniescla

suteorin

--rI

6

II,ADUNAREA $I SCADEREANUMERELORNATURALE

DELAOLA1OO

1,CalculeMdqiverificd:

10-34=

2't+45=

8l _49=

63+19=

84-36=

48+24=

9I

75=

62_48=

38+44=

2. Mdrefte,apoimic$orcazicu27numerele:32,48,56,6'7,

3. Din sumanumerelor28 !i 64,scadenumirul 57mirit cu 8.

4. Dachdescezutuleste63.iar diferenlaestedublulnumxrului29,aflAscezltorul.

5. Daci scazitoruleste38,iar diferenlacu9 mai micI, aflhdescazutul.

6. Cu cat estemai maresumanumerelor28 $i 54 decatdiferen{anumerelor52 $i

21?

7. AflI

numdrului86.

diferengadintre cel mai marenumir par de douecifre

qi succesorul

8. Cenumir adunatcuel insugi li cu 36de64?

9. Dacdunui numlTi seadaugi27,dupaaceeasescade49,seob{ine34.Careeste

nurndrul?

10. Sdseaflesumaa douenumere, ltiind ci unuleste36,iarcelilaltestedublul

numirului19.

11.Ml gAndescla unnumir,adaug28,scadl7 9i oblinrdstumatulnumdrului54. La cenumir m-amgandit?

12. Sdseaflesumaatrei numereconsecutive, Stiind ci al doileaeste24.

13. Sdseaflesumaatrei

numereconsecutivepare, $tiind cI unuldinfteeleeste20.

14.Fofosindnumerele26,13,42,11 , afl.

g)

sumadintrecelmaimare ii celmaimic num[4

l)

diferenladintrecelmaimaregicelmaimic numir impar;

15, inn-o pungderau89denuci.Sorina mancato datli27 denuci,iar alti dati cu 9 maimulte.Catenuciaurlmasin pungi?

16. O gospodinlaveain ogadd 18mte,curci cu 7 mai multe,iar geinicatrale $

curcila unloc.Catepdsfuiaveagospodinaln total?

17, in nei lizi erau86 kg deportocale.ln prima 5i a doualadderau62 kg, iar in a doua $i atreialadderau52kg. Catekg deportocaleerauln fiecareladd?

18.Unelevaciritocartecu92depaginiin rreizile.inprimeledoudzileacitiL6J depagini,iar in ultimeledouez e a citit 65 depagini.Catepaginia citit ln fiecare i'!

19. Sumaa bei numereeste78. Primul qi al treileanum[r insumeazi58, iar al

doileaestecu9 maimaredecatp mul.Afli numerele.

Aflareanum;ruluinecunoscut

20. Afli termenulnecunoscut:

a+23 = 5l

t-21 =45

24+ 18-a=25

42+ a='lo

72-n=38

'12- a+39 =63

21.Dacesumaeste56,iarunuldintermenieste17,afleceltlalt0ermen.

22, Diferenlaa douenumerceste19,iar scdzdtorulestedublul dsifer€ntei.Care estedescdzutul?

23, AflA scdzAtorul, $iind cedescizutulesteristurnatulnumerului49,iar diferenta

estepredecesorultrumlrului76.

24. MAgandescla unnumer,adaug48 qioblin 92.AflAnumirul.

25. Magende\claunnumdr,adaug36.scad48 ii oblin|7.Afldnumrrul.

26.Mdgandesclaunnumfu,scad43qiobfin27.Lacenumirm-amgindit?

27. Din baniipecareli are,Aurelli ddsuroriisale24lei li constateci i-aurimas

39lei.CetileiaavulAurel:

28. Georgeare2l debaloanecolorate.Mamati mai ddni;te baloaneqi acumare

29.

Compuneproblemedupi exerci$ile:

a+32=41

a-Tl

=39

30. Ce numerepot fi

adunatecu 34, pentru a obtine sumamai micl decat40?

31. Ce numerepot fi

adunatecu 54, astfelincat sumasii fie cuprinsd?ntxe j3 9j 1j1

32. Dacd din

soluliile.

42 se scadeun numer, se obtine restll mai mic de.at 4. Afld toate

33. Camila a cumpdmt cel mult 24 de caise.Dupi ce le-a alespe cele stricate, au

ramas21. Catecaisepot fi stricate?( Gises,rebate soMile)

il. iNMULTIREANUMERELORNATURALEDE LA OLA 100

Inmultireacandunuldintrefactorieste2

1. Calculeazl:

2x8=

2x1=

7x2=

8x2=

6x2=

5 x2=

2x9=

2x2=

4x2=

2x6=

2x5=

2x4=

2x7 =

3x2=

9x2=

2x3=

2. Afld produsulnumerelor:2 gi9:7 gr2: 5 qi2: 2 sj 6: 8 qi2.

3. Calculeazi:

36-(2x9)=

Q x2)+39=

45+(8x2)=

(6x2)-

7 =

-(2xT1=

(9x2)+47=

18-(9x2)=

(4x2)+63=

12+2x 4=

2O-5x2=

-2x3=

38+9x2=

4, Afld numerelecu 2 maimaddcat5, 8,6, 9, apoidedoui ori rrai mari.

5. La dublulnumdrului9 adaugidublulnumdrului8.

6. Din predecesorulnumfuului43,scadedublulnumdrului7.

7. Afl[ doudnumercnaturaleegaleal dror produseste4.

8. Gisefteperechiledenumere,,a" $i ,,b'care verifici soluliile:

axb=12]'

axb= 18;

ax b= 16

9.

Cucatestemaimaresumanumerelorl7 qi 9 decit produsulnumerelor2 9i 8?

10,Cucatestemaimicprodusulnumerelor2 s,i5 decatprodusulnumerelor6 fi 2?

11.Din celmaimicnumdrimpardedouacifre,scadeprodusulnumerclor4 $i 2

12.Scrienumirul16ca:

d) sumbdedoi termeniegali;

,) produsdedoi factori.

13. Completeazicisuleleliberecu numetelecarelipsescpenhuca urmitoarele

relalii sdfie adevirate:

zx8=sxn

e*n=21-9

2xn =sl -37

4+l

l=2x

|

|

!*!=re

n-n=r

nx[=18

n

xl

=14

14.Mdreqtededoueoridiferenfanumerelor:14qi7,2l Fi 17,36qi28,38qi29.

15. La oradeeducatiefizicxeleviis-aua$ezatpedoui rinduricucate9 elevipe

rand.Catielevipafiicipilaoradeeducaliefizicd?

16, Mihai aredouecutii cu creioanecoloratecu cate6 creioanefiecare.Cete creioanecolorateareMihai?

17. Pescaraunui bloc sunt8 apartamentecu cate2 camerefiecare.Catecamere

suntin total?

18. La o cantinis-auadus5 bidoanede ulei a cate2l

consumat3 bidoane.CatiI deuleiaurdmas?

fiecare,din cares-au

19,Neluare7 ctuFdepove$ti,iarsoralui dedoueori maimulte.Cateci4i aucei doi frali?

20. Dinmereleculese,Iuliapunepe2 platouricate7 mere.CatemereaculesIulia

daciaurimas19?

21. Siminaare4 ani,iar frateleei o v6rstide dou! ori mai mare.Cili ani au

inrpreuniceidoifrafi?

l0

Inmullireacendunuldintrefactorieste3

22, Calaieazd:

24+(3x9)=

62-2r3=

16r(8x3)=

19+4x3=

58+(6x6)=

39+3x'7=

27-(3x3)=

50 5x3=

23.Afli produsr.rlnumerelor:6 $i

3,2 $i 7,3 fi 9,2 9i 8,5 qi3,3 qi8,9 9i 2.

24,Afli numerele:

d, cu3 maimaridecet:4,9li 8;

,)

detrei ori maimaredecet:4, 9 gi 8;

c)

cu3 maimicidecat4,9 9i 8.

25. Caresuntnumerelede trei ori mai mari decetfiecarenumir imparmai mic

decatI0?

26. AflAfiplul numerelor:5, 9, 7 qi 6.

27.TripleMdnumerelepareconsecutivedela 1la 10.

28,Aflevalorileliterelor,,a"qi ,,b":

axa=4

axa=9

axb=16

axb= l8

axb=21

axb=2'7

axb=24

axb=14

29,Produsuladouinumereeste12.Carepotfi numerele?

30.Completeazx:

2x

4x

-x3=27

-x6=18

-x2=

_x4=12

16

_x_=14

_x_=

_x

_x_=30

_=21

9

3L Dincelmaimarenumirpardedoudcifre,scadeprodusulDumerelor3 $i 9.

32, Dint-uncuibsescot3 kgdecartofi.Catekgsescotdin8cuiburi?

33.Mirunaare8 ilustrate,iar soraei de3 ori mai multe.Ele pun int-un album26 deilustrate.CateilustrateIemaifimin?

ll

34.

intr-un cogerau6 perc,merede3 od mal multe,iar nucicetmereqi perela un

loc. Catefructeerauin co$?

35.

Gise$teperechilede numereal cdrcr produseste18.

35.

MAreite de 3 ori paffu numereconsecutivefomate dinft-o cifrd.

37.

Afli

termenii necunoscut'din urmitoarele relalii:

3x8+a=63

^-4x3=39

9x3-a=

9

3x1O-a=12

2x

a-'1 x3=60

a+2x8

9+a=50

= 34

38. Penfu a oblitrenumirul 42, trebuiescdzutprcdusulnumerelor8 9i 2 dintr-un

numdr.,x".Afli valoarealui ,,x".

39. Cenumertrebuieadunatla produsulnumerelor3 $i 5 pentruaobline72?

40. Afle sumaatrei numereqtiindcdprimul numfueste3, al doileaestedetrei od

mai mare decatprimul,iar al treilea cu 9 mai maredecetsumaprimelor doui

numere.

41. Daniel are9 ani. Veri$oaralui estede 3 od mai mare decit Daniel. Cu cili ani

estemai mic Daniel decdtverloara lui?

inmullireacandunuldintrefactorieste4

42,Mirc$tede4 orinumerele:3,5,2,7,9,6,8,1,4, 10.

43.Calculeazi:

4x4+2x8=

5x3+4x8=

9x3+3x8=

7x2+6x4=

26+4x9=

'12-'7 x4=

43-4x6=

19+8x4=

4x3+29=

4x1+38=

5x4-12=

9x4-27=

44. Produsuladoudnumereeste I 6. Carepotfi numerele?

45. Afld numerele:

d)

cu4 maimaridecAt8,9;

s)

cu4 maimici decat8,9;

,

de4 od maimaridecet8, 9i

l2

46.

Afli valorileliterelor -m" g ,,n"din relaliile:

mxn=16

mxn=18

nxm=36

mxn=16

nxn=

9

mxtr=24

nxm=ll

rnxn=20

rrxn= 4

mxn=12

nxm=18

mxn=21

47. Afld termenulnecunoscutdin rcla$ileurmitoar:

'7 x4-a=

9

6x4+a=60

a+4x9=

93

7 x3 +a=30

8x4-a=

15

^-5 x4=42

48. Un cioban are 8 oi negre,iar oi albe de 4 ori mai multe. Cate oi arc ciobanul ir

total?

49. La o lnmulgire primul facto. este4,

Afli produsul celor douii numere.

iar al doilea cu 3 mai mare decet primul.

50. Un muncitor sapi intr-o ore 4 m de .an[. CeF metd vor sdpa2 mu4citori in 4

ore?

51. Calculeazdqi punesennele de relatie coreqrunziitoar:

6x 4424

:x6!ox2

4x 3fl4 x.2

3xllzz

+xo[:x:

s xzls x+

ax a]2o

I xzl

zxt

:xeIsx+

ax+!:o

+xs[

sx:

3x 6lzxs

52. Bunicaa cumpdrat4 kg de caisea 3lei kilogramul 9i 3 kg de ciregea 2 lei

kilogramul.Citi lei acheltuitbunica?

53. Mamaacumpirat5 kg derosii, de4 od maimul$ cartofi,iar morcovigi ceapi

cu 2 kg mai mult decetcartofi.Catekilogranedelegumeacumpiratmama?

54. Adrianaare3 baloangSorincu 4 rnaimulte,iar Dande4 ori rrai multedecat

ceidoi la unloc. CatebaloaneauimFeundceiaei copii?

55. Un muncitorluffeazl intr-o ord 6 pies€.Catepiesevor facepatrumuncitori

lntr-o orI? Catepiesetrebuiesdmailucreze lrntru a avea50depiese?

13

56. Andracumpirl deziuaei 4 cutii cubomboaneDacho cutiecosti 6 lei, cali lei costi cutiile cumpirate?

57. Mamaa cumpdrat4 cutii cu conservedepe$tea2 lei cutia.Cerestprimestede la 50 delei?

58, Compuneproblemedupeurmdtoareleexercifii:

a)(2+4)x3=

b)(2x4)+(sx4)

=

inmullireacdndunuldintrefactorieste5

59.Mire;tenumerefe9,6,8,5,7,3,4,1,2:

d.)de5 ori:

60.Calculeazd:

'72-5x9=

60-5x7=

41-8x5=

80-6x5=

D)cu5

23+4x5=

l7+5x5=

18+5x3=

50+5x2=

2x4+6x5=

9x4+5x9=

7x5+3x9=

4x8+9x2=

61,Gise$tevalorilelui ,,a",,,b"ti ,,c" astfelincat:

axa=b;

bxb=c;

c+c=32

62.Descoperlvalorilelui ,,a",,,b"li ,,c" astfellncat:

axb=36;

axb=35;

axb=21',

axb=24

63.Completeazicufactodicarelipsesci

zx8=4xn

3x!=6xa

ox2=3x tr

l0xa=sxI

tox3=sx!

10x2=nx4

l)x6=

2xe

2a2=4x lf

64.Cenumdrscldemdin43pentruaobtineprodtrsulnumerelor5 ;i 7?

65.Cenumiradlugdmlaprodusulnumerelor9 ii 5pentruaobtine62?

t4

56.Cucatmdrescprodusulnumerelor8 $i 4 penbuaoblineprodusulnumerelot9 fi 5?

57. Md gandescla un numdr,il

produsulnumerelor4 ii q. Aflhnumhrul.

miresccu produsulnumerelor5 9i 6 pi obgin

68,Cenumfut ebuiescezutdin62pentruaobtineprodusulnumerelor5 $i 5?

69. Pentruo lenjeriesuntnecesari7 m depanzd.Cafimetrisuntnecesaripenfiu2

lenjerii?Da.pentru3?

70. Pentrua culegemereledintr-olivaddaulucrat2 grupea cAte4 elevifiecare,

lntr-oorduneleva cules5 kgdemere,Cdtekg demereauculestoli eleviiintr-o ord?

71, Si se afle diferenfaa doui numere, ftiind ctrprimul esteegalcu suma numerelor36 ii 28,iaral doileaesteegalcuprodusulnumerelor5 9i 7 maritcu 19.

72.Bunicaa cumpirat3 kgderogiia5lei kilogramul fi 2 kgdecasuavelia4lei

kilogramul.Cerestaprimitdela50delei?

73.Efectueaz[l

d)

(5x 5+5 x7)-(8 x4+2x9) =

b)

(4x9-7 x5)x('7x4-3

x 9)=

c)

(9 x 4 - 3 x 8)+ (5 x 4 - 3x

3) =

d)

(85-'79\x5+2x9=

74.Lao cantinls-aufolositlntr-ozi 5 ltrzicucdte9 borcanedemazfuefiecare,iar ln alti zi 3 llzi cuacela$inumfudeborcane,Cetebotcanecumazi.res-aufolositln caledoudzile?

75, in pauzlauiepitla joaci 5 fetile.ln clasiaurdmasde2 ori maimulrefer4e. $tiind cbin clasesunt $i 7 biieti,afll calielevisuntln aceaclasd.

76.Ciseltenumiruldetreicifrein carecifraunitaliloreste2,cifrazecilorestede

4 ori mai maredecatcifta unitililor, iar cifra sutelorestecu 5 mai mictrdecetcifra zecilor.

77. Pentruo cantin[s-aucumpirat9 kg depeltea 5 lei kilogramul li l0 cutiide conseNea3 leicutia.Cai lei aucostatcumplrlturile?

l5

78. Un apiculor arein prisacasa 12 stupi. La 7 dintre ei sunt cate 5 rame penm:

depozitaamiere4 iar la restul de stupi cate 8 rame. Cate riune pentru depozital miereasunr la to! stupii?

inmullireacdndunuldintrefactorieste1 sauO

79.Mirettede5orinumerele:0, 1,4,9,3.

80,AfleprodusulnumerelorI ti 5,0 g 4,3 $i l,5 d 0,8 qi9,9 qi0.

81, La produsulnumerelor9 9i I, adauglsumanumerclor8 $ 0.

82. Din produsulnumerelor8 9i l, scadeprodusulnumerelor9 qi0.

83.Cenumdrinmultitcuellnsu$i $i cu I dirczultatul25?

84. Cenum[r adunatcu el insu$i,apoicu produsulnumerelor4 9i 9 ddrezultatul

38?

85. Calculeazivalorilelui ,,a",,,b" $i ,,c" penhucare:

axa=b;

bxb=c;

c+27=43.

86. Din cel mai marenumdrnaturaldedoudcifre, scadeprodusulnumerelor g $i I

mdritcu39.

87.Efectueazl:

9xlx2=

4xlx0=

7x1x5=

0x3x9=

1x5x6=

6x0x8=

3x2x1=

4\2x5=

88. Afld termeniinecunoscufi:

24+3x6=

36+7x5=

'73-9x4=

63-7x4=

axa+39=40

a-'7 x4=32

a+4x6=43

axb +27 =27

5x8-a=32

^xa+45=54

4x9+a=72

89. Ce numerepof adunala produsulnumerelor9 Si 1, astfelincat sumasi fie

cuprinsiintre31

36?

16

90. GAseStenumirul de ftei cifre care are ciaa unitd{ilor 0, ceaa zecilor de g od

mai maredecatcilia unitd{ilor, iar ciiia sutelorcu 7 mai nare decata zecilor.

91. Puneincisu.telelibereunuldintresemnelederelalie:"<,', ,,=',sau',>,,:

7x I!7

3x0n3

rxs!+

9xl!9+1

7+0I

5+1

txelft+z

2x4xln

8xl

1x3x?n10x0

1x5xln

6xl

inmullireacandunuldintrefactorieste6

92.Mdre$tede6 oridifercnfanumerclor:16 $i 7,62 $i 56,37 $i 30,721i64,98qi
88.

93. Completeazdcu factoriicareliosesc:

6x 6=!

x9

6x!=24+

l8

tOx3=6x n

9x!=t2-23

zx[=e x !

4x !=3y

3

nxs=29+19

lx5

= s1 -27

94.Cdseftevalo le lui ,,a-',,,b"$i,,c" pentrucare:

axb=b;

bxb=c;

c+19=55

95. Cenumir scldemdin produsulnumerelor9 qi 6 pennuaoblineprodusul

numerelor3 $i 6?

96.Gise$tefactoriialctuorproduseste: 36,24,42,54,48,21,40,27,

97. Calculeazi Si punesemnelederelaliecorespunzdtoare:

ex+n:xg

gxotrzxo

sx+nexs

g x:n

sxo

+xsnexo

t xe]q

^t

sxen +xs

:xon zxs

+x+!zxg

s'anz*to

l0x4!

5x8

6xzl)z xo

t7

98. Calculeazdrelaliile de mai jos $i noteazi cu A (adevirat) qi F (fals):

8x4=52-

16 !

6xs=24+39 z

6 x'7 =23+ t9 l)

9xs=s7-38 n

Ax6=4x10!

gx4=6x 6D

7x3=5x8n

:x6=9x

2 !

99. Afl[ factoriial cdrorprcdusestecuprinsintre30 ti 60.

100.MI gdndescla unnulnir, scadprodusulnumerelor6 9i 8,adaug24 9i ob6in

52.Afl5numlrul.

1Ol.Dacidintr-unnumtuscadprodusulnumerelor9 $i 6,adaug19,ob{inun numir de5 od mai maredecat9. AJldnumtuul.

102.Din gridinita cuflori a bunicii,Alexandraa cules6 narcisegalbene,iar narcisealbede9 ori maimulte.Catei-eumairimasdac[ adiruit mamei25de narcise?

103.Bunicaareplantatelalelenegre,galbene si ro$ii.L,alelenege are3,lalele

galbenede3 o

galbene.Catelalelearein total?

maimultedecatcelenegre,iar lalelerogiide3 ori maimultedecat

104.Calculeazd:

2x3x8=

lx6x7=

5xlx8=

4x2x6=

2x2x9=

2x2x6=

2x5x6=

1x8x6=

7x1x5=

3x3x5=

3x2x9=

3x3x3=

105,Dacdlaprodusuladoifactoriegaliseadaugd29,seob(ine65.Caresuntcei

doi factoriegali?

106. Sumaa4 numereeste97.Primulnumfueste8,al doileaestede6 ori mai

maredecetprimul,iar al treileade4 o patruleanumiir.

maimaredecatprimul.Si seafleal

107.Calculeazivalorilelui ,,a",,,b"fi ,,c"Stiind cd:

a+a=b

bxb=c

18

c+19=55

108,Irinaare6 ani.Mamasaestede6 odmaimaredecathina,iartat seude7 ori maimare.Cuci6i aniestemaitanedmamafetifeidecattatdl?

109.

numerelor9 gi 6.

Afli diferenladinhecelmaimarenumdrparmaimic decet g3 $i produsul

110.Andraare6 ani.Pestecatianivaaveao varstdde g o cateo areacum?

maimaredecetceape

111"Cenumirtrebuiescizutdin40pentruaoblinetriplullui 9?

112. Compuneproblemedupdexerciliile:

tt)24+6x't=

D)90_6x8=

inmullireacandunuldintrefactorieste7, g sau9

113.Calculeazd:

52-

'l r.7=

l9+8x9=

87-

8x9=

9+9x6=

302-

'7 x9=

12+9xt=

I48+10x9=

18+8x7=

2x4x9=

2x3x9=

2x2x8=

3x2xi=

'114. Afldprodusulnumerelor:6qi7,8 9i 8,9ti 7,9 99,8 ii 9,? !i 7,7 $i 8.

115. Mtueftenumerele lO,8, 'l , 9 , 6l

a) de8 ori;

,) cu8.

116. Afli sumadintreprodusulnumerelor8

6 Si numlrul 7 mirit de9 o .

117,

'73.

'i Cdse$tetoatenumerelecarelnmul1itecu 8 dauprodusulcup ns intre 39 $i

118,Scrienumarul36ca:

e)

sumi dedoi termeniegali;

,

produsdedoi factoriegali;

g)

Fodus dedoi facto dife.iti;

i)

produsdetrei factori.

119. Mdreqtede9 ori:

a)

celmaimic numir natumlimpardeo cifri;

,)

celmaimarenumdrnaturaldeo cifrd;

t9

c) celmaimarenumlr naturalpardeo cifri;

d) celmaimarenumir natumlpardedoudcifte.

120.in cdsu6eleliberepunesemnele ,,+",,,- ,, sau,,x" penfuaobtinerezultatele

date:

s!s[+=eo

o!s!+=ze

:[:

!:=zz

o!o!s=ro

zZq]g=n:nzns=+z

ro nTne=61 a n sI o=+e

gZgZt

=tt

121.Ml gandescla un numdr,scadprodusulnumerelor9 qi 8, adaug16 9i obFn produ$rlnumerclor3 9i 8.AflAnumirul.

122. CE cit trebuiesd mLesc produsulnumerelo.4, 2 Fi 8 pentrua ob(ineun

num5rde9 ori maimaredecat8?

123.AJ1Itermenulnecunoscut-

9x9-a=21

a-9 x1 = 25'7

8x9-a=36

348-a-10x8=124

^-7 \8=32

l9o-a+6x9=I'72

124. Dir produsulnumirului 9 cuel insuqi,scadenumirul 6 mirit de8 ori.

125. inmulpqte numirul 8 cu el insuqiqi scadedin rezultatdiferenlanumerelor

132 li 117.Careestenumirulobfinut?

126.Calculeaziprodusul(a+ 2) x (a - 2),undea = 7.

127. Un eleva rezolvatin p.ima zi 9 probleme,in a douazi de 3 ori mai multe

Fobleme decatin pdmazi, iar in ziuaa treiacu 6 mai pulinedecata rczolvatin

primeledoudzile la unloc.Cateproblemearezolvatelevulin celetrei zile?

128, Antoniaare6 ani.Bunicasaarede9 ori mai mult decatAntonia.Cu cati ani

estemai1nvarstdbunicadecetAntonia?

129.O ma$inulicosti7 lei,iarunelicopter9 lei.Calilei vorcosta5 matinufe fi 6 elicoptere?

130.Determindperechiledenumerecareformeaziegalitatea:

(a+l)x(b+4)=14

131.Afli 0ermeniinecunosculi:

axa+

8=72

axa-19=30

axb-15=48

axb+29=11

132. Un muncitorculegeintr-o ortr4 kg de cirese.Catekilogame de ciregevor

culegedoi muncitoriin 8 ore?

133. Giseqtetoatenumerelenaturalecarepusein locul lui,,n" fac adevirate

scrierile:

l0xn<20

9xn336

134.Calculeazd:

8x(4+3)+(5+2)x9=

(8x8-9x7)+(6+8x6)=

92-(9x4+4)=

'lxn<28

nx8<32

135. Alc[tuiette Fobleme dupi exerci$ile:

a)(9x9)-'72=

b)134-(9x6)=

136. Iulia are8 ani,adicdestede4 ori maimicddecAtmamaei, iar tatil esrecu 6

animaimaredecatmama.Caf aniinsumeazevarshcelortrei?

137.Pemalulunuilacsunt9 galte,iarralede4 orimaimulte. Stiind ch29dintre peslri intrl in apd,catepisiri rdmanpemal?

138. Pentruo fusti sefolosesc2 m de stof6,iar pentruo rochiecu 3 m mai mult.

Caf m destolds-aufolositpentru10fuste Si 9 rochii?

inmullireacdndunuldintrefactorieste1O

139.Calculeazi:

3x2xl0=

9xl0-36=

84-10x4=

4x2xl0=

3xl0+42=

93

10x8=

2x2xl0=

8x10-53=

l4+6x10=

5x2xl0=

10x 6+i5=

25+5x10=

140.Mdregtede10oriprodusulnumerelor:2 qi3,4 gi2,5 9i 1,3 ii 3,2 ti 5,7 9i

0.

141.

Din cel mai marenumlr naturalmai mic decet94 scadeprodusulnumerelor

10 ti 7.

142.Scrienumirul100ca:

a) sumi dedoi termeniegali;

,) produsdedoi factoriegali; c.)produsdeffei factori.

143. Din cel mai mic numfuderei cifie, scadeprodusulnumerelor6 qi l0 mfuit

c\t2',1.

144. Afl5 termenulnecunoscut:

10x10 a=32

a-6x10=

5x6

9x 1O-a=46

a+ 3xl0=10x7

10x4 +a=82

a-10x

5=8x5

145. Mfue$tede l0 ori cel mai mic numlr de doui cifre, apoi scadeprodusul

numerelor8 9i 9.

146.Cenumerepotfi adunatela produsulnumerclor6 $i 10,astfelincatsumasd fie cupinsi intre92 !i 95?

147, Trei frali au51 detimbre.Unul dintreei are8 timbre,iar altul detrei ori mai multe.CAtetimbreareal treileaftate?

'| 48.Rezolvd:

100-10r( 1x9-54)=

50+ 5x(36-6x

5)=

(70 - 10x 6) ,

(4x5\xlO+7,29=

(I + I x 9) =

EXERCtTil $t PROBLEMERECAP|TULAT|VE

149.Verificl dacdprodusulestecorcct;dacenu,corccteazaundee cazul:

3x8=24

5x9=42

5x5=25

6x4=24

8x8=63

8x9=,72

'10x7=70

10x9=89

8x7=56

9x9=81

4x9=30

7x5=32

9x3=26

9x6=54

2x2=

4

7x7=49

150,Afldnumtuul:

a)

de7orimaimaredec6r g;

,)

cu7maimaredecdl g,

d)

cu7 maimic decat9.

151.Afli douinumereal carorproduseste36

152, Sc e toatenumerelenatuale carelnmultite "u 6, duu prodosuliiGc

egalc! 42.

153.AJIAvaloarealui,,a":

154.Calculeazl:

7x8-37=

9x1-29=

6x8in=

5x6+38=

155.Calculeazx:

8xas32

9xa345

6x4+542=

421-6x'7=

'l x6+299=

356-9x8=

8x8+178=

243-7 x'1=

9x3 + 146=

201-4x9=

.uu

2x3x9-28=

93-(6xlx8)=

1x8x7+36=

84-(3x3x6)=

3x3x8-58=

7l-(2x3x9)=

5x2x6+40=

6s-(2x4-8)=

156. Efectueazl ca.lculele ;i apoi punesemnelede relatie coaespunzdtoarc:

6x7Zgx8-26

sxtll

xz+tt

sxo!oxs+t:

gxe!-lxg+:o

7l-7x5!4x9

62-8x4 n8x6

2e+:xo f]

?xr

36+3xO!sxl

157. Completeazdcdsugelede maijos cu cifre, asdelincAtrelatriilesbfie adevlmte:

! x8-ax []=zo

!

ex[

x6+ox !

-sx

=oo

[=12

!*!+!"+=:e

Ixn-nx10=20

Ix!-Ix

ox [-[x!=z

Ixz-!*!=::

5=o

158.In clsuleleliberepuneunuldin semnele: ,,+",,,-,,sau ,,x", penhua ob,tine rezultatulindicat:

6n 8n 8=40 4n2n8 =64

8n8ns=72

e!3n3=30 en5ns=50

6!6n6=30

ron8n 8=72

Tnene=s4

159. Afl5 termenii necunoscuti:

 

9x9-b=9x5

a-9x7=190

8x8+b=9x9

ax1x8=343

x-7 x'1 =6x8

160. Afli

valoareanumedci a lterclor

axb=4a

,,a", ,,b" Si,,c" astfellncat:

cxc=E

161. Glse$tenumerele ,,a",,,b"$i,,c" astfellncet:

axb=8;

bxb=c;

c+129=193.

162, Efectuezdcalculeleurmitoareqtiindci a = 3 qib =4:

ax(a-2)x(a+6)=

bx(b+3)-(b-2)=

l63.Ce rlumir rebuie sclzut din 62 pentru a obtine triplul numdrului 9?

164. In sumanumerelor86 ii 28, adaugi Fodusul numerelorT Si 8.

165. Din produsulnumerelor9 $i 8, scadediferen.tanumerelor 128 9i 86.

166.Sumaa hei numerc,,a",,,b" !i,,c" este95. Dacd,,a"este8,,,b" mai mare, careesteal treilea numfu?

estede6 ori

167. Sumaa patru termeni este l0O. Primul tetmen este 3, al doilea de 3 ori mai

mare decat pdmul, iar al ffeilea de 6 ori mai mare decat al doilea. Care este al patruleatermen?

168. Un elev rezolvd in prima zi 4 Fobleme, ln a doua zi de doui ori mai multe,

iar ln a treia zi cat in pdmele douf,la un loc. Cate probleme a rezolvat in cele trei

zile1

169.Tibeducumper52 cirli a

Sleifiecarc,3caietestudentestia 2lei fiecaresi 2

albumea7 leifiecare.Cerestprimeqtela 10Olei?

l70,La rdstumatulnumirului 27adaugdprodusul numerelor6 $i g.

l7l.Mireqte

succesonlnumlrului8,de7 ori,apoirezultatuloblinutmireqtelcu

produsulnumerelor6 $i 9.

172.Lapredecesorul numtuului7,mirit de3 ori,adaugidubJulnumdrului9.

173.Dacd.la produsulnumerelor7 oblinrezultatul106.AJli factoriiegali.

$i 6, adaugprodusul a doi factori egali,

I74.O^cutiecu biscuigicantirefte3 kg,

iar o laddcu biscui$cantdrertede3 ori mai

mult. Catcantirescimpreund4 cutii debiscu4ig 6 lizi?

175. intr-o livaddsunt8 randuricucate9 ci@qi,4

randu.icucate7 cai$i ,i

randuricucate8 meri.Ca! pomifructiferisuntin livadi?

6

176.Compuneproblemedupaulmiltoareleexpresii:

1.a+(ax3)=

2.b+(bx4)=

J.c+tcx2)+tc\2+2q)=

rv.iMpARTtREANUMERELoR

NATURALEDELAOLA1OO

6

2=

10

2=

16

4

2=

I2

2=

18

2=

18

l6

2=

20

8

lmpirtireala2

(26 - 18) (34 - 20) (4s - 27)

2=

(36 - 20)

2=

(7+

9)

2. Micqoreazide2 odnumerele:20,10,14,16,18, g.

3.Afll catulnumerelor:18 Si 2,6 9i 2,141i2,29i2.

4. AflA catul ltiind cddelmpe4ituleste12,iarimp54iroruleste2.

t<

5.

Afl[ delmplr,tituldacdimpi4itorul este8,iar carulesre2.

6. Careesteimptu,titoruldaci delmpdr,tituleste20,iar cetuleste2.

7. Afli valorilelui ,,a" dinrelafiile:

a:2=6

^

a:2=7

a:2=4

| 2=9

X:a=2

16:a=2

l0:a=2

6:a=2

2xa= 8 ^ x2= 10

2xa=12

ax2= 18

8. Mereqtede8 ori

catulnumerelor18 $i 2.

9. Micgoreazdde2 ori sumanumerelor9 ti 7.

10.Afli jumitatea numercIor76,20,14,6.

11.La jumdtatea numirului18,adaugdprodusulnumerelor6 ti 7.

12. Afli catuldintredublulnumirul 4 9i numirul 2.

13. Un numir estecu I 36maimaredecatcatulnumerelorI 8 qi2. Afld numdrul.

14.Mdgandesclaunnumfu,il impartla 2 gioblincatul7.AflXnumirul.

15.Denisaarederezolvat20deprobleme.in catezilele vateminadacdrezotve2 problemepezi?

16, O elevda lucrat8 semnedecartein 2 zile. Catesemnedecartea lucratpe zi? CXtesemneva lucrain 6 zile?

17. Mircea are 14 castane.Soralui are de 2 ori mai pufine. Catecastaneau

impreuni?

18.Din6 m demitaseseobfin3 bluze.Catebluzedeacelagifel sepotconfecfiona dinl8 m?

19. Un biciclistparcwgedintr-untraseuin primazi 20 km, in a douazi jumdtate

din distantaparcursein primazi, iar in a tleia zi catin primeledoui zile la un loc. Careestelungimeaffaseului?

20. Pentrudepozitareaa 16kg decire$es-aufolosit2 lidite. Cate kilograme cire$evorfi continutein9lidi,tedeacela$ifel?

26

de

Imperfireala3

21.Calculeazi;iverificiprimacoloani:

24t3

3

3 =

18

9

3=

6

3 =

l8

l2

3=

18

lo

27

20

9 9x9=

12 2x9 =

27

t6

22. Micgoreazide3 ori numerele:6, 12,lS, g, lB.

23.Afldcetulnumerelor27 ,i3,l8

Fi 2,24si3, l8 si3.

24. Deceteori estemaimare15decat3?

25. Decateori estemaimic 3 decat2I ?

26, Decateod estemaimareprodusulnumerelor9 qi 2 decat3?

27.Afldvalorilelui ,,a"dinrelaliite:

a 3=

8

12

a 3=

9

27

a 3=

5

18

a 2=

9

20

3xa=18

ax2=18

3xa=24

ax3=12

28. Decateori estemaimic 3 decatprcdusulnumerelor6 si 2?

29. Mere$tede3 orijumetatea numirului 20.

30.Determinivalorilenumerclornaturale ,,t,, ,,b,,6i,,c', daci:

b+b=c

31. Mirepb catulnumerelor27 $i 3 cuprodusulnumerelor g $i 7.

32. Micqoreaziprodusulnumerelor9 9i 8 cucetuldintre24gi 3.

33. B-unicul _are.in livadl Z

fructiferi arcbuniculln livadi?

de pruni, iar mefti de 3 ori mai pugin.CAf pomi

34. Citelina arc16baloanealbe,de2 ori

la30suntbaloanegalbene.CatebaloanegalbeneareCitilina?

maiputinebaloarero$ii,iar restulpAni

35, Afldimpdrgitorul,gtiindcddeimpd4ituleste24,iarcatuleste3.

36, Carcestedeimpfulituldaciimperlitoruleste9, iar ce l este3?

37, O cantitatede 30 I delaptesetoarndin bidoanede carc3 I fiecare,iar o alta

cantitatede I 8 | sepunein bidoanedecate2 I fiecare.Cetebidoane necesare?

fost

au

38. Sumaa doui nume@este24.Unul estemai maredecatcelelaltde 2 ori. Afli

celedoui numere.

39. Un numdrestemai maredecataltulde 2 ori. Daci sumalor este18,afld

numerele,

40. Andrei are de doui ori mai multe timbre decatVlad. DacXimpreund au 30 de

timbre, afld catedmbre arefiecare.

41. Compuneproblemedupdexercitiile:

a)n +Q7 t3) =

b)(21t3)+(15t5)=

42, Treimeaunuinumir este7.Careestenumirul?

43. Afli a treiaparteanumirului 27.

lmpirtireala4

44. Calculeazdqi verificd prima coloani:

l6

(3x8)

3x4

20

(2x6)

6x2

(10x 2)

8x2

12

(2x8) 4=

l0x"2

45. Decateod estemaimare28decat4?

46. Decateori estemai mic4 decat36?

47. AflAsfeftulnumerelot 24, 16,40,36.

48,Scrienumerele:

a)

cu4 maimaridecet:6, 8,9.

6)

de4 ori maimaridecil 6, 8,9.

c)cu4 maimicidecat:6,8,9. d.)de4 orimaimicidecat:8,12,20.

49,Afli sumadintrecatul fi produsulnumerelor:8 $i 4.

28

50, Lasfertulnumirului36,adaugijumitateanumdruluilg.

51.Afldprcdusuldintrejumltatea numdrului16qisfertulnumirului16.

52, Lacatulnumerelor32 li 4,adaugiprodusul numerelor? $i g.

53.Compleleazacunumerelecarelipsesc.

2+:l=a

ax!=t6

28;!=a

axf,=36

32:l=t

+x!=a6

54. AflI

va.lorilelui ,,a"dinegalittrgiler

ax3=24

q)32ta= 4

4xa=24

36:a= 4

!!,:=a

f,!:+=o

l-l_l: a= s

,)(18+9):a=3

(3x4):a=2

at(21-l4r=3

('12 - 56)t a= 4

55. Imp!4itorulest€4,iarcatuleste5.AfltrdelmDdrtitul.

56,Delmpdrlituleste28,iarcdtuleste4.Afldlmpd4itoru].

57. Tataaagezat40kgderoFiitnlddi{eacdte4 kg.cateldd4eaufostnecesare?

58. lntr-un.vassunr21.degaroafealbe,de3 ori

garoafero$iide4 ori maimultedecatcelegalbene. CdtegaroafJsunt ln-vas?

maipulinegaroafegalbene,iar

59.Al|lesumaa+ b + c

estede4 odmaimicdecat b".

$tiind ci a = 8,,,b"estede3 orimaimaredecAt,,a,,,iar,,c,,

60, DouXechipe.audesipatun Fnf

lungimea $anfului, iaxcealaltiasipatcu3 mmaimult.Cn! metride 9an{ aurlmas

desepat?

lungde24m, O echipia

slpatun sfertdin

61. O bucatadepanzilungi de24m setaiein

decatcealalticu 4 m. Ca{imehiarefiecarebucati?

doui bucigi.Unaestemai mare

62. Sumaa doutrnumereeste27.Un numfuestemaimaredecataltulcu 7. AflA

numerele,

29

63, Sumaa doui numereeste32.Un numlr estemai marcdecatcelalaltde3 ori AflA numerele.

64 La.oexpoziFedepicrura.intr-oincaperesunl2gderablouri )i

de4 ori maipuline.h

in celedouainciped aleexpoziliei?

in altaincdpere

a douainciperesemajaduc14rablouri.Ce|€tablourisunr

65. Cati beieli $i cetefetesuntlntr-o clasi de25 deelevi dacdnumdrulfeteloreste

cu5 maimaredecatal biiefilor?

implrfireata5

66.Mic$oreazide5 orinumerele:15,25,40,lO,30,35.

67.Afldcdtulnumerelor:45 $i 5,20 Si 5,35 g 5,40 $i 5.

68.CoqpleteaTdcAsUE!ecunumerelecarelipsesc:

2s:L_l=s

rs;l=5

:0:!=s

f_lr5=20

l*s=zs

!xs=:5

sx

!=a6

sxnn=50

sx

[=a5

69. Decateod esteInaimic 5 decat30?

70. Decateori estemai mare45decat5?

71, Aflfr citul ltiind cddeimpa4itulesre35,iar lmpirlitorul este5.

72.Descopere!alorilelui

a"dinrelaliile:

ax5=25

6xa=

ax5=35

8xa=32

2O:a=5

73.Giseqtecincimeanumerelor:20,15,35,50.

74.

75.

75.

Mdre$tede8 orijumitatea numfuului10.

Mic$orcaz!de5 ori produsulnumerelor2, 2 gi5.

Afli impl4itorul, $tiind cI deimpd4ituleste40,iar caful5.

77,AflAsumanumerclora,b,c ftiincl ci:

a=b:5

b=c:4

c=8x5

30

78.Daciunuinumtrrii adiugemdublul $i tripld siu,ob$nem30.Careeste numdrul?

79,Dacdmirimjumitatea unuinumtude4 ori,obfinem40.AflAnumdrul.

80. Un numfuil

Afldnumdrul.

micgorezde5 ori, rezultatulobtinutil mdrescde6 ori Si ob6n54.

81. Afld Fodusul dintresfertulnumerului24 $i o cincimedinnumerul45.

82

ulcd8.Cali cildtori suntacumln autobuz?

intr-unautobuzerau20cdldtori.Laprimastatiecoboariacinceapartedin

ei qi

83. intr-oclasl sunt25 deelevi.La

numdrulelevilora luat[ota 10,dedouaori maimulfi auluat

elevi-lorln modegalnotede7 $i 8. Caf eteviauluat notede? Si cali auluat note

de8?

o lucraredematematicda cinceapartedin

nota9, iar restul

84. ina-un butoi erau50 I debenzini,iar inh-un bidonde

litri ii mairdmantatdluimeudaci puneln rezervoruima$inii45l?

10ori mai pu!n. Cili

95.Bunicaare25derafe,de5 ori aipu.tinecurci,iarrestulpandla 100depisiri, giini. Categiini arebunica?

86. lntr-o livaddsunt45demerigipiersici.Numdrulmedlorestede4 ori maimare

decatal piersicilor. Cafimeri Fi cali piersicisunrin livadd?

87, ln doui bidoanesunt40 t delapte.intr-un bidonesteo cantitatede4 ori mai

marcdecatln celalalt.Cali litri

delaptesuntin fiecarebidon?

88.

@zultatulindicat.(Gdselte toatesolufiile.)

Puneintre cifre acelesemneale operatiilotcunoscuteastfelincatsdseob{ind

sns trs=5

impdrlireala6.impirlirea la 7.

89. Calculeazl:

(24 + 6) (90 - 54)

(15+48)

(34+ 15)

6- lve.A-

ar.li

Ino_

6=

1-

'7=

9x4'.6=

63 '7+127=

14:7x9-

42:6+168=

90. Mirelte de6 ori,apoide7 ori nume.ele:8,7, 9, 10.

31

91. Laprodusulnumerelor7 pi4,adauginumhrul54micqoratde6 ori.

92. $tiind cddeimp6rlituleste42,iar cetulesre6, aflAimpi4irorul.

93. Catul a doui numereeste7, iar impi4itorul estede 6 ori mai mic decet

numird 48.Careestedeimpir,titul?

94. Cenumir adaugla catulnumerelor48 gi 6 pentrua ob{ineprodusulnumerelol

95. Afldvalorilelui

axa=b

a.

b

li

b:4=c

c')tjindcdl

c:3=3

96. in 7 ldditesunt63kg depere.Catekilogame deperevorfi in 2 lldile?

97. in doudcutii suntl8 ciocolaie.Cite ciocolatevor fi in 5 cutii?

98. Afl5valorilelui ,,a",,,b" fi ,,c" daci:

axa=b

b:2=c

c:l=8

99. Afll valorilenumericealeliterelordin egalit5liledemai jos:

a) ax6=54

b:8=6

42:c=6

 

ax'| =35

b:9=7

48:c=6

b)

a:7:3=3

54:6: b = 9

a:6:5=1

42: b:2=3

'1

xa=28

6xa=36

100. Cu ce numeretrebuie inmullite numerele2 Si 4 pentru a obline doui

produseegalelntreelegi aciror sumi s[ fie 32?

101. La jumitatea numeruluiI8 adaugda Sasea parteanumiiului 54.

102. Sumadinhe

numirul?

o $esime dintr-unnumfu li num5rulinsugieste42. Careeste

103, Doimeaunui numdresteegalecu cincimeaunui alt numir. Sumanumerelor

este56.Caresuntnumerele?

104. $apte lizi cu merecintiresc 63 kg. Catekilogiamevor cenfiri 3 lizi? Dar 5

lAzi?

105. Din trei stupis-auscoscatel0 kg de miere.Intreagacantitates-apusin

borcanede5 kg. Cateborcanesult necesare?

106. La un magazinseprimesc56depdpu$iambalatecate3

Numdrulcutiilor cu

Catecutii suntin total?

$i

cate4, intr-o cutie.

cate3 plpu$i esteegalcu numdrulcutiilor cu cate4 pxpu$i,

107.In parculqcoliis-auplantar24dehandafirialbi $i 30dehandatuirorii, cere6 pednd. Cateranduris-auplantat?

108. Sumaa treinumereesLe36.Caresuntnumerele,daca primul estemaimare

cu2decat14,iarcelelaltesunteeale?

impS(irealaL impenireala9.

109.Calculeazi:

48:8x7=

72:9x6=

124+64l.8=

40:8x9=

63:9x4=

203-36:9=

32:8x4=

45 9x'7=

315-90:9=

110. Completeazicesutelecutumerelecorespunzdtoare:

l=a

!=s

72

u

36:n=e

!=r

6x!=ag

8x!=56

ex[=s1

ex!=5a

!x+=36

!x9=as

!*r=or

!*s=+o

I 11. Citul a doui numereeste9,iarimpi4itorul estede3 ori maimic.

Careestedeimpi4itul?

112. Deimpir,tituleste72,iar catuleste8. Carcesteimptulitorul?

113. Daci la catulnumerclor63

numerelor9 Si 5. CareestenumArul?

$i 9 se adaugeun numir se oblineprodusul

'| 14. La sfertulnumirului 36,adaugicatulnumerelor72 9i 8.

115. Sumadinne a nouapartedintr-unnumfu $i numlTulinsuti este90.Careeste

numhrul?

116. Sumadintre o optimea unui numir 9i numirul insuqi este54. Careeste

numirul?

117. AflA numerelenatualecareverifici relapiile:

a:8<4

a:8<4-a:9<5-l0xn<50

a:9<5

9xn<36

118. intr-un parctrebuiesddili63 detrandafiri !i de9 ori mai pulini arbuqti.Cate

gopi trebuiefacute?