Sunteți pe pagina 1din 66

Arghirescu

Aurelio
Croitoru
Eleno
FloricoSoqre

Caietde motemoticd

ffiKEH
bySt*tifl
ilFlnaded
Motemotico
poscuPos
Testeproctice
Rdspunsuri

p l un ,c*- -
ArghirescuAurelia
ElenaCroitoru
Florica Soare

Caietde matematicd
METODA GRAFICALA
CLASA a III-a
Caiet de oroblemecare se rezolvi
prin metodagraficl

Fl,SfEHi-
Bucure$ti
D$crierea CIP r Bibliotecii Nationale a Romaniei
ARGHIRESCU, AURELIA
Metodicr gralici - caiet de matematici pentru clasa
a 3-a / Aurelia Aryhirescu,ElenaCroitoru, Florica Soare;
il.: Maftei Vasile ; culegeretext: Maftei Vasile.- Bucue$ti :
Unica( 2008
rsBN 978-973-1935-21-8

I. Crcitoru, El€na
IL Soare,Florica
III. Maftei,Vasile(il.)

372.4'7
TNTR.OX}UCHR.A

Prin problemdtipicd inyelegemacea construcliematemaficaa


cdrei rezolvare se realizeazdpe baza unui algoritm specifc
fiecdrui tip.

O asemeneaproblemd se considerd teoretic rezolvatd [n


momentul in care i-am stabilit tipul ;i suntem tn posesia
algoritmului de rezolvare.
i-
In ceconstdmeroda
Jigurarivd(gralica)?Deseon,rez\I1)it|rul
de probleme simte nevoia sd-;i ,,apropie" datele problemei,
precum;i relaliile dintreacesteadin textulenunlului.

Pentruaceasta,realizeazdun desen,ofigurd, un model,care sii


oglindeascdfidel cele de mai sus.Dacd rezolvitorul este ,,la
inceput de drum", desenulsdu este cAt mai detaliat, iar pe
mdsurdce el i;i formeazd unelepriceperi Si deprinderi,figura
devinecdt mai abstractd,cdt mai schematicd,ea ,,prinzdnd" in
cadrul modeluluinumaiesentialul.
Exemple- probleme rezolvateprin metodagrafici

In clasanoastrdsunt 24 de elevi. Numirul fetelor estede 3 ori mai marc


decdtnumdrulbdielilor.Catefeteqica{ bdieli suntin clasanoastr6?

Dacd reprezentdmnumarufbiieliior printr-un iegment, atunil numamt


fetelortrebuiereprezentat printr-unsegmentde 3 ori mai mare.Deci, in
total,fetelegi biielii suntreprezentali,
de dout segmente careinsumeaza
patrup54i egale,o partereprezent|nd, chiarnumirul biielilor, iar trei pi4i,
mrmdnrlfetelor
intr-o cutie sunt23 debile, albeqi negre.C6tebile suntdefiecarefel, qtiind
T "lirtrt bll:lgr glbeestecu 3 1ai maredec6tal celornegre.

:23-3:20(doudpi4iegalecunumdrulbilelornegre)
r j r i r I
z u : z - lu {n u ma ru lOl l e l o fn e g leJ : i ii

lu tJ- lJ lmunalul DlleloralDe , : i i

lMgq4"l_

p3 + 3:2614ou6 pertiegalecu numdrulbileloralbe) j r I i r j


zotz:\J (mrmaful DlteloralDe , i i I i

l J- J:tu( numamt0llelornegre) i i

1 3 ,1 0
ffi Doi colegidebancd
au19CD-uri.CdteCD-uriarefiecarecopil,daci unul
celdlalt?
llll,, arecu3CD-urimaimultedecet
f!(Q La o flofirie s-auadus25 hre de lalele qi zambile.Daci numirul lalelelor
\7
!,,] estecu 5 maimicdecdtal zambilelor,c6te
Lll] fire s-auadusdefiecarefel?
..---

Sumaa doui numerenaturaleeste27, iar diferentaeste7. Afli numerele.

ii-

Sumaatrei numerenaturaleconsecutiveeste24.Caresuntnumerele?

' ' 1 ' -i


Penhu,,Ziuazonelorumede",elevii din clasanoastriauadusla scoali25
debaloaneverziqi albastre.
AflAcatebaloanedefiecarefel s-auadus,dacd
numdrulbaloanelorverzi este cu 9 mai mare decit numirul baloanelor
albastre.

Trei suroriauimpreund25 de lei. Cdli lei arefiecarefati, daci prima are6


lei, iar diferen{adintresumeledebani alecelorlaltedoudfeteeste3?
$\ .,
Sumaatreinumereesre| 7q.Saseaf.lenumerele,
Stiindcdprimulestecu20
marmaredecataldoileagicu3TmaimicdecAtaitreilea.
:

-;4i :ol'fotge_r
Cristinaa citit intr-osdptdmard
o cadecu 161depagini.in fiecarezi a citit
cdteo pagindin plusfa{ddeziuaprecedentd.Cdtepaginia cititin ultimazi?

\
ffj Petretnfturi aleuneibibliotecisrurtaqezate 52gcirli. peraltulal doilea
s.untcu 20 de_cd4i maiputinedec6tpeprimulgi dedou6ori maipuline
',
illl
decdr peallreilearaft.Catecri4iseafldpefiecare
rafr?

1a'7:l2l: ZSq )
.-

giQ Robert.Sergiuqi Dorinauimpreund330dejocuripecalculator.


-i
Sergiuare
jumdtatea
ll12 :l ]l yl+lrlte decdt lui Robert,iar Dorin arede2 ori mai multe
decdtSergiu.Cdtejocuriarefiecarecopil?

Pedoudrafhrri aleunei librdrii erau4.500de cdrti.Dupi ce s-auvdndutde


pe fiecareraft cite 500decdrli,peprimulraft auramaide6 ori maimulte
decdtpeal doilearaft.Catece4iaufostpefiecareraft?
(Q Cet trei purcelugisi-auconstruitcateo casi.in 43 de zile. Naf a muncit de
lll l,; doudori maiputindecatNul iaxNif cu 7 zilemaimulrdecdtNaf Cdtezile

\r'./a
ffiy' Sumaa trei numerenaturaleeste18.Primul numdreste5, iar al doileacu I
lll!_, maimaredecdtaltreileanumdr.Afldnumerele.
_-\

Sedaudoui numerea gib.Dacdseimpartea la b seobfne cdtul5, iar d;t I


scadpeb din aobtin32.Caresuntnumerele?

W Chip a adunatde trei ori mai multe alunedecit Dale. Cite alunea adunat
fiecareqtiindci Dalearecu l8 alunemai pulinedecdtChip?
O familie formati din mama,tatdl Sifiul au culesimpreund70 kg demere.
Tataaculeso cartitatede2 ori mai maredecdtmama,iar mamadi 3 ori mar
multdecatcantitatea demereculeasd defiu. Catekilosramedemerea cules
fiecare?

Afld doudnumerenaturalea ciror sumdeste26 si unul din eleestecu 2 mai


maredecdtdublulceluilalt.
WO
-.,,- Unratd are47 deani.iar fiul siu are23 deani. Cu c6!iani in urmdtat6la fost
lfif de5orimaimarecafiul?
Vlad giCostelauacumimpreund17ani.C6ndVlad avea7 ani,Costelavea
2 an| Cd\i ani areacumfrecarebdiat?
---

(Q lJnntm|r naturalaresumacelortrei cifle egaldcu 17.Cifra zecilor estede


Llll? 1 ol.-rtn-:,d..j,t cifra unitdlilor,iar cifra sutelorestecu 3 marmare
Id""utg11r"t{or. Sdseaflenumirul.

i ---

I -l --i
t -t-'

t i--i--
t--t I
I I -l

'- I l
,_i

)
i_' l
----t t-
' .--i
I -i" -i l
i'i
il

i--i i-'

r--i t- I i
1-
i_-
-' I'l

)
W, un orufil este parcurs in trej zile. In prima zi se parcurgeun sfert din
intreagadistanld,iar adouazi o distantddedoudori mai mari. in atreiazi se
parcurgeo distanli egalecu ceadin prima zi, dar se parcurg17 km cu
maginagi3 kmpejos.C6likilometriseparcurgin fiecarezi?DaIrin celetrer
zile?

g ,1
Suim : t - 2uLn: lt 40 km: t - 20tm

@j Ttervaseau aceea$i capacitate qisuntplinecuapi. Din primulvassescoate


jumitatedin cantitatea deapdqimai rdmdn25 litri, din al doileasescoateo
ll'-1,,,
anBmitd cantitatedeapdgimai rdmarcu l0litd maimulti decdtin primul.
iar in al treileardmdncu 5 litri maimulti apddec6tin al doilea.Catilihi de
api s-auscos dinfiecarevas?
Intr-o grddindsuntlalele gizambile.Irina a culeslaleleqitot atdteazambile.
i Au mai rdmas24 lalele.Daci in total au fost 84 de flori, catehlele $i cate
zambileaufostin gridind?
Aurel a primit, intr-o zi, pe calculatorcu 3 mesajemai puline decit $tefan,
iar Cosmin are cu 2 mesajemai multe decat$tefan.Cei trei prieteni au
primit impreundin ac9azl!3
92mesaje.CAtemesajeaprimit fiecarebiiat?

S,; Alinarededoudori maimultemaqinule


decdr
Doru,iarDoruarecudouA
[-jif, maimulre
ma5inule
decdtFlorin.
impreundau30.
Cdtemaqinule
arefiecare
\!t bdiat?
....-&-

Un elevrezolvd52problemein patruzile. A douazi rezolvdcu 3 probleme


mai multedecAtin prima.iar in a treiazi dedoudori maimulleaecatln a
doua.Restulde l5 problemele rezolviin apatrazi. Cite problemerezolvd
in fiecaredin celelaltetrei zlle2
Intr-olivaddcu 324pomi,numdrulmerelorintrececu 15numdrulperilor,
iar prunisuntcu 9 maimuti decatperi.Afld ca! meri$i catiprunisuntin
livadd.

In pddureadin sahrlbunicilor lui Codru!sunt600de arbori.Stejarisuntcu


35 mai pulini decOtfagi,iar plopi cu 35 mai pulini decdtstejari.Afli cdli
arboridin fiecarefel sunt?
Cipriana colectionatpandacum87 timbre.Unelesuntcu flori. cu animale
suntcu 17maimultg iar cumaqinisuntcu 17maimultedecdtcelecu flori
qianimalelaunloc.CAtetimbrecumaqinia colec{ionat
Ciprian?
Str.Tufinari nr. 2,
sector5, Bucure$h
teLlfax.021.423.29.\5
0'723.84.26.60
e-nlail:off1ce@unicart.ro
E;;;i
www.u cart.ro #h