Sunteți pe pagina 1din 63

- RALUCA ITIARIA GHERIIAI{ -^ *'-\

?
....-,1.'- _
.<r
\J) )
"
.,s J
a9i<3loa- ? I>.4'r"
(|

--,:: - -a- l,-:.t::.,?,tt-.t;i trJa:,errl,Auled


, =,--:: - a)a J1i 3arr'e a!l aj bSsri,yd',j
- 1.' ?
.- ' 1 .? .ra ) l, l'--3J
Ah dG E L I* A RALUCA. MARNA
GFIERzuIAhI GHERMAru

rFt
d\P
*"n*ult*o q^
u cAgETrq# -t*r ffu&/'
u,v

6;lr*rba frasrn$*r&ry$Mmte*a*at**S
pen tr u e l e v i d car€ aL-tahsolvit
c l a s a a I I *a

_-rll I uR-''{
Yr'-
i tN\ i:

t^*,$:: ,. ..-:_:

- 2008
BUCUREgTT

#b
TH(E{
udoaded
bvSfei50
I lu s l r r l i i g r a f i ce : A D R IA N A IO l l IT A
Te h n o r e d a c t areco mp u te ri za ti : ci .T.iLINA PiSL;.

Des$ierer CIPs BibtiotrciiNslionalea RomAniei


GIIDRN{AN. ANGEI'TCA
. Caietd€ vac!n!i: auxiliar dc Limb:r romenl ti
Matematici Denfruilrtii careau atlsolr.itclass4ll-i /
-_ AngolicaGhsrman,R.aluca MariaGhormar.- Ilucuresti:
Elis,2008
ISBNS78-606,503-008-2

I. Ghermar. Ralucalv{arih

,17L671i5l t81L.li5. L : -l? 3 . i


3'72.46
372..47

T o a t c drcp ttl ri l o a su p r'op r0zcnteiedifii tpar tin EDITURI Et,IS I

C ome lz i la ; t e l/ f a x l
02 1 . 3 r 7 . 9 0 . 4 6
03 1 . 8 0 5 . 8 9 . t 4
07 4 4 " " 1 5 1 . t 5 6
.07 t t 8 . 2 0 3 . 4 4 9
s au r-nrai l ;e d it ur a ( . i)dolt ur a e lis , r o

w w w,( ditu r r eli$,r o


CAIET DE VAC A
pentru elevii cdrc au absolvitclasaa doua

ARGUMENT

In decursul clasei a doua, elevii au achizilionat o mullime de cuno$tinle care


vor constitui o bazd solidd pentru inlelegerea cuno$tinlelor pe care Ei le vor insuqi
in clasa a trein Si in clasele urrndtoqre.
Dupd un an gcolar de muncd intensd, pe toli ii atteaptd o binemeritatd
vacanld mare in decursul cdreia se vor odihni, se vor juca, vor cutreiera diferite
meleaguri romdnegti, bucurdndu-sedefrunuselea acestor locuri.
In aproape trei luni de vacanld, elevii yor uita multe dintre cunoqtinlele
insu;ite tn clasa pe care tocmai qu absolvit-o, dar acestea le vor fi strict necesare
in toamnd, odatd cu tnceperea unui nou an gcolar. Le-ar gdsi in manualele pe care
le-au studiat in anul precedent, dar acestea,fiind transmisibile, nu se mai afld in
posesia lor. $i chiar de le-ar avea, ele nu ar mai prezenta acelaqi interes pentru
copii Jiindcd toate paginile.lor le sunt deja cunoscute, deci ar lipsi cu desdvdrgire
elementulde noutatecare sd-i atagd pe copii.
Tocmai de aceea am conceput acest caiet de vaconld prin care elzvii i,gi rror
putea actuqliza cunoqtin1elede bazd tnsu4ite in clasa a doua, auAd Iz disgi;*
exercilii, texte qi probleme care au fost create in spirituI resrytfuii pretdaib
programei gcolare. Am qvut tn vedere Si principiul diMic al ,sF*A
particularitdlilor de vdrstd ale copiilor.
Prima jumdtate a acestui caiet de vacanld este dedicatd limbii rom&te.
Elevii $i vor actualiza cunogtinlele despre textul narativ: tnldnluirea tmor idei
legate intre ele prin inleles,folosirea alineatelor, recunoaqtereapersonajelor gi a
aclfunilor acestor, rectmoa$tereaeryresiilor fwnoase utilizate de autor, integrarea
acestora in comunicareacurentd, stabilirea titlului ca o sintezda ideilor comunicote
in text. Nu lipsesc nici tntrebdrile referitoare Ia conlinutul textului f.indcd,
rdspuradnd corect la ele, copiii vor demor8tra cd gi-au tnsuqit tn mod cotrqtient
conlinutul tapctuluirespectiv qi,judecAnd qQfuMilepersonajelar, vor inlelege mesajul
turtului. Dacd mai addugdm, la cele deja afirmate, faptul cd Ie ddm posibilitatea
copiilor sd transcrie aceste turtq suntem siguri cd Ie vom dezvolta gust l estetic
gi-i vom ob$nui sd respecte regulile tmei transcrieri corecte, ceea ce ya constitui
o premizd a formdrii deprinderilor de exprimare corectd in saris.
Orice turt care urmeazd a fi transcris de elevi are, binein\eles, ;i o valoare
educativd, aSa cd prin el contribuim qi la educalia moral-civicd a lor, fiind, tn
acelagi titttp, un model de exprimare corectd tn scris. ,
Exerciliile de .tctivizare a yocabularului qi de exprimare corectd sunt
omniprezente. Toate se bazeazdpe cunoqtinlele de limba romfind insuqite d.eelevi
tn decursul clasei a doua Ei ele se referd Ia: separarea propoziliei din vorbire,
cuvdntul, silaba, sunehtl, vocalele, consoanele, literele, alfabeml limbii rom6ne.
De asemenea,elevii iqi vor aminti, prin intermediul exerciliilor de limba romdnd.
despre scrierea corectd a cuvintelol care conlin grupuri de litere, care conpn
lilera ,,x", care cofiin gnqurile de vocale ( oa, ea, ia, ie, ua, ud), care conlin
literele, ,,mp" sau ,,mb". Sunt prezente in lucrare si exercilii de acord al
substantivului cu adjecthal, al subiectului cu predicatul. Nu am omis nici exerciliile
de imbogdlire a vocabularului, folosind sinonime, antonime etc.(Jn accent deosebit
am pus qi pe utilizarea corectd a semnelor de prmctualie. Am intenlionat sd le
demoltdm elevilor qi creativitatea, provocindu-i sd scrie mici texte despre obiecte
din naturq tnconjurdtoare tn care vor aF,lica, in mod corect cunoStinlele de limba
romdnd Si de literoturd pe care Si le-au insu;it tn timpul anului qcolor
$i, gralie
Iucrdrii noastre, qi le-au consolidat.
Cealaltd jumdtate a lucrdrii noastre a fost dedicatd matematicii. Exerc|iile
Si problemele din aceastd parte a lucrdrii sunt menite sd. le demolte elevilor
gdndirea logicd aplicdnd corect cunogtinlele referitoare Ia: adundri qi scdderi cu
numerele naturale mai mici sau egale cu o sutd, Jdrd trecere peste ordin sau cu
trecere peste ordin; formarea, scrierea $i citirea numerelor naturale de la o sutd
pdnd la o mie; compqrarea numerelor naturale mai mici sau egale cu o mie;
adundri gi scdderi cu numerele naturale mai mici sau egale cu o mie,
Jdrd trecere
peste ordin sau cu trecele peste ordin. De asemenea,copiii sunt puri tn situalia de
q demonstra cd posedd toate cunottinlele referitoare Ia noliunile
matematicejdrd
de cqre nu ar putea rezolya corect exerciliile qi problemele care le includ: termeni,
sumi, descdzut,scdzdtor, diferenld, mdrit cu, micqorat cu, dublu, triplu, etc.
Chiar dacd programa qcolard prevede rezolvarea problemelor cu doar doud
operalii, noi am inchts tn aceastd lucrare gi probleme ale cdror rezolvdri presupun
trei sau mai muhe operalii din considerentul cd existd mulli elevi dornici sd_si
dezvoke gdndirea logicd, iar noi le oferim posibilitatea sd ghndeascd mai muit,
dar operdnd cu cunoqtinle deja fusuqite.in acela4i timp, ne opunem ideilor acelor
pfunli core, din prea mult zel sou din dofinla de a demorctra cd au copii geniali,
ii putt pe acegtia sd raolve exercilii qi probleme din diferite culegeri care cuprind
Si cungtinle p care copiii incd nu au avut posibilitatea sd gi te insuSeascd( de
exempl4 probleme Si aerciyii care includ operaliile de trunullire sau de impdrtire
care mt se mai studied in clasa a daua, ca 1n wemttri, ci tn clasa a treia),
Asigwdndu-i p fuit4i cn atficta o ochizilie fomte utild cwn{arfurd aceastd
htcrare, le urdm copiilor muk srrccesin completarea paginilor qi_iasigurdn
cd
vor 1frqi cu multd siguro4d itt clasa a *eia.

Autoarele
LIMBAROMANA

l. Transcrietextul:
intr-o zi, bunica a venit la noi. Eu i-am spus:
- Bine ai venit, bunico! Ce mult mtr bucur strte vId!
Intr-o mAni, bunicaaveao canistrEcu lapte,iarin cealaltii,un coq.
Eu am intrebat:
- Ce ne-aiadusin coq,bunico?
- Cautii singur! a riispunsea.
Intr-un minu! am descoperittotul. in coqerau: mere,pere,prune,
nuci, struguri gi gutui.
Eu i-am spus:
- Ili mulfumesc,bunicufo,pentru acestedaruri dulci.

a) Cetitlu crezi cd i sepotrivegtetextului pe carel-ai transcris?

5
b) Caresuntpersonajeleacestuitext?

c) Cum a intAmpirat-ocopilul pe bunica lui?

d) Ce darwi i-a adusbunica?

e) Care estemesaiulacestuitext?

f) Crezi ci trebuie si ne iubim bunicii numai atunci cdndne aducdaruri


scumpe?Dacdrdspunsultdu esteun simplu ,,Nu", scrie qi alte motive
penfu carebunicii trebuieiubili gi respectalide nepolii lor.

2. Unegte,prin sdgeti,cuvinteledin prima coloandcu celecorespunzdtoare


din a douacoloand.
bunici dulci
mana nou
canistri zemoase
cos parfuma!i
mere iubitoare
pere rumene
struguri albi
nucr amarul
sutui curatil
6
3. Scrie cdteun enunl cu fiecaredin gnaurik de doui cuvinte pe care
le-ai descoperitla exerciliul anterir

4. Alintd, dupdmodel,cuvintele:
bunictr bunicuti
mana
lapte
cof
m,ir
parl
strugure
nuca

5. Scrieun enun!in care sAfolose$ticuvdntul,,intr-o" qi un alt enun{in


caxesafie cuvantul..intr-un".

7
6. Transcrie enunlurile de mai jos qi refine de fiecare datd in{elesul
cuvantului,,toc".
Mana mi-a cumpirat un toc pentru ochelari
inainte de a ajunge acas5,mi s-a rupt un toc d€ la un pantof.
Tlmplerul intocuiegteun toc de lr o ug5,
Eu toc carne pentru sarmale.
Vinitorul $i fine arma intr-un toc qrccial.
Cind era gcolar,bunicul scria cu un toc.

7. Despafie in silabe qi apoi in sunete, urm[toarele cuvinte, dupd


modelulde rnaijos, apoi subliniazi cu o linie vocalele:

vacanti va-can-ti v-a-c-a-n-t-i


prietenl
soar€
plimbare
cimoie
r6ndunele
mac
trandafir

8. Scrie cdteun enuntrcu fiecare din cuvintele pe care le-ai despdrlit in


silabela exerciliul anterior.Dacd vei folosi toate cuvintelede mai
sus pentru a scrie un text, inseamnl cE egti un elev foarte bun la
lnvi{dtur6. Succes!

8
9. Citeqtecu atenfietextul de jof d*'i rm titlu care i s
apoi transcrieJ. -ai
DInu! a terminat temele pentru a doue zi le orrlc FiFtut c.
Apoi a plecatla prietenul siu, Emil. El l-a intrebat:
- Vrei si mergemimpreuntrafari, Ia joacii?
Emil a rispuns:
- Da, instr intii va trebui sii il iau pe frn$onl ra t lr
griidini{ii.
Cei doi prieteni au plecat impreunS. Dupi cincisprezeceminrte,
ei eraudeja la griidini{i.
Emil l-a ajutat pe frlliorul siu si seinca{e cu ghetufelq,apoi i-a
inchis fermoarul de la geacalui cenugie.Au circulat numai pe
trotuar, iar la interseclieau a$teptatsb aparii intf,i lumina verde
a semaforului,apoi au traversat strada.
Tofi au rlmas pe terenul din spateleblocului lor incii treizeci
de minute.
Duptraceea,au plecatacasii.

9
10.Rdspundein scrisla urmitoareleinftebiri:
La ce or5 gi-a terminat Dinu! lecliile pentru a doua zi?

La cine a plecat el?

Ce l-a intrebat Dinu{ pe prietenul siu?

De ce nu a vrut Emil si iasii Ia joacl imediat?

Cum a demonstratDinu! ci era un prieten adevirat?

Cum l-a ajutat Emil pe fri{iorul siu?

Pe unde au circulat cei frei copii?

Ce au fiicut ei c6nd au ajuns la intersec{ie?

Cfft timp au rimas afarii, la joaci?

Care crezi cii estemesajulacestuitext?

10
in texhrl pe czlretocnai l-ai tmscrir cuvintecu in{elesopus
11.G5se$te,
. urmdtoarelorcuvinte:
a inceput a terminit
a venit
dusmanul
a rtrspuns
iniuntru
si sedescalfe
i-a deschis
si dispari

12.Scrieceteun enunlcu fiecaredinhe cuvintelepe carele-ai descoperit


la exerciliul anterior.

13.Descoperd in text toatecuvintelecareconlin grupuride litere, apoi


transcrie-le
oe rdndurilerimaseliberedemai ios.

11
14. Scrie cateun enuntcu fiecaredintre cuvintelecareconlin grupuri de
literepe care1e-aidescoperitla exerciliulanterior.

15.Scrieun text despremodul cum ili petrecitimpul liber 9i dd-i titlul


carei sepotriveqte.

16.Transcrietextul urmdtor, citegte-l cu multA atenlie, apoi dd-i titiul


potrivit:
intr-o recreafie,doamnainvE{iitoare a plecat dupl o planqi. Noi
ne pregiteampentru ora urmdtoare.Numai lonu! alergaprin clas5,
Deodati, bbiatul s-aimpiedicat qi a cizut. A inceput si phngi.
Selovisela o mAn[. Doamnainvi{itoare a venit imediat.
Ionu{ a primit primul ajutor. Acum el regret?ici nu s-acomportat
in recreatie,a$acum ne-a spus tuturor doamnainvi{dtoare. De
atunci,Ionu! estecel mai cuminteelevdin clasanoastri
t2
17.Rdspunde
la intrebdrileurmdtoare:
Cdtealineatesuntin textulpe carel-ai transcris?

Cdnd s-auintimplat fapteleredatein text?

Unde a plecatdoamnainvifitoare?

Ce frceau elevii claseiin recreatie?

Ce fEceacolegullor, Ionu!?

Ce i s-aint6mplat lui Ionu!?

Cine ia dat primul ajutor biiatului?

13
18.incercuieqte
vaxiantacorecta:
a. Ionu{ regretacI nu a fost mai atent cind a alergat prin clasi qi de
aceeaa cizut gi s-alovit la o mflni.
b. Biiahrl regretafiindci nu a respectatindicafile doamneiinvilitoare
qi nu s-acomportatcivilizat in recrea{ie,ca to{i colegiilui.
Careestemesajulacesfuitext?

19.Scrieun text despremodult?iude comportarela qcoal5atAtin timpul


orelorde clasdcdt qi in timpul recrealiilor.Di-i textuluititlul carei se
potrive$te.

20. In textul urmitor s-au strecuratgi doud propozilii din alte texte.
Descoperd-le, taie-lecu o linie, apoi transcrietextul corect,ddndu-i
fi titlul adecvat.
Pisicaesteun animaldomestic.Ea are corpul acoperitcu o blanii
moale qi mitisoasi. Se sprijini pe patru picioare. Veveri{ele
minAnci alune. Calci lin pe pernulele moi de sub degete.O
randunici riiniti zlcea sub o frunzi ingilbenitS. Copiii sunt
incintali de toatepisicilejuciupe. Le ingrijesc cu drag.

t4
21.Eu scriuuna"tu scriimulte:
prsrca pisici
animal
corD
blanii
prcror
veverifii
alunii
rAndunicii
frunzi
copil
copac

22. Scriecateun enun!cu fiecaredintre cuvintelepe carele-ai descoperit


in exerci{iulanterior.

pentrufiecaredintrecuvintele:
23. Scriecuvintecu intelesasemdn[tor
recreatie
s-adus
lectie
alerga
a sosit
biietel
scolar
harnic
disciplinat
indisciplinat
15
24. Scrieceteun enunlcu fiecaredintre cuvintelepe carele-ai descoperit
la exerciliul anterior.

25. Scrieun text avAndtitlul ,,Animalul preferaf'.

26. Scrie cete un enunl pentru fiecare dintre semnelede punctualie pe


care le-ai invdlat in clasa a doua ( punct, semnullntrebirii, semnul
exclamirii,virgul6,doudpuncte,linie de dialog).

27. Transcrietextul urmitor gi pune-i semnelede punctualiecorespun-


zetoare:
Dupi ce gi-a invilat lectiile pentru a doua zi Mioara qi-a scris
temeleCAnda terminatde scris fetifa s-adusla mamagi i-a spus
16
Privegte maml cum mi-am scris temele Mama verifici toare
temelefetifei cu multd atentie Apoi fr spune
Bravo Mioara Ai scris corect gi foerte frumos Ce fetilii
silitoareare mama
Mioara o intreabl
Mami pot si plec afarii ta joacii
Desigur spunemama dar intei trebuie sli-fi faci ghiozdanul
Mioara s-a dus in camera ei In ghiozdanqi-a pus manualele
caietele culegereade matematicii blocul de desen acuarelelesi
penarul Apoi a plecatla joacl pentru o orii

CAtealineatesuntin textul pe caretocmail-ai transcris?

Caresuntpersonaiele
acestuitext?

Cetitlu i sepotrive$teacestuitext?

Careestemesajultextului?

77
Mioar4 unul dinhe personajeletextuliri de mai sus,gi-a invi{at int6i
lectiile, apoi $i-a scristemele-Nu.era mai bine si scrielntSi qi apoi si
inve{e?Scried pdrereadespreacestfapt, ryoi motiveaz6de ce crezi
ca e mai bin€ agacum consideritu

Sd presupunemcd Mioara era o elevd foarte bund la lnvAtAturd.


Atunci e ce a trebuit se meargela mama ca si-i verifice temele?
Oare mamanu avea alte treburi? Poati:a venit foarte obositi de la
servickr.Nu era mai bine stro lasesii s€ odihneascd?Ce odrereai ln
ac€stsens?

Scrieun textln carevei povesticumiti pregitegtitu lecliilepentu ziua


urmitoare,dacl{i verifici cinevatemele,cdndi}i preg[tegtighiozdanul
9i dacite ajutdcinevadin faniiliesd-|ipui totulin ghiozdan.

18
28. Transcrietexhrlurm6tor,citege-l c:! rrF {b, 4oi scrie-ititlul potrivit:
Esteora noul fx. Doamnpinviifitoare nesptrne:
- Copii, astizi vom faceexercifii gi problemefoarte intercsante.
Int0i iesela tabll coleganoastri, Xenia. Ea rezo\ii un exerci$u
cu parantez,e,
Din neat6nfie,ea grege$tela un calcul. Fiind foarte etert. -{llse
observIgregeala.
DoamnainvS{itoareil intreabl:
- Ce doregti,Alexe?
Biiatul rispunde:
- In exerci{iulXenieiepteo greqealii.
-Ai dreptate.Chiar mi agteptaqsd observecinevagregealape
care a frcut-o Xenia. Bravo, Alex6! Vino la tabli gi corecterzn
greqeala!SevedecI ai fost foarte atent la.l6ctie. i
- Mai ies Ia tabli qi urmitorii elevi: f,'elix,Cecilia,Alexandra,
Enache, Maxim Ei Felicia. To{i rezolvil corect exerci{iile qi
problemele.
De aceeafrecareprimeqtecete un ,,Foartebineoo in carnet $i in
catalog.

19
29.Rdspunde
la urmltoareleintrebdri:
Ce titlu crezicd i sepotrivegtetextuluipe caretocmail-ai transcris?

Caresuntpersonajele
acestuitext?

Cdnds-auintdmplatfapteleredatein acesttext?

Cum senumeaelevacarerezolvaexerciJiulscrispe tabld?

Ce a observatcolegulei,Alexe?

Ce i-a spusdoamnainv5l5toarelui Alexe?

De ce crezi ci doamnalnvS{Stoarel-a ldudatpeAlexe?

Cum se numeauelevii careau mai rezolvatexercilii qi problemela


tabld?

De ce crezi cI frecare dintre aceqti elevi a primit cdte un ,,Foarte


bine" de la doamnainvdfdtoare?

Careestemesaiulacestuitext?

20
30.Alege , din text cuvintelecareconlin sunetul,'x'. ScrieJe,desparteJe
in silabe,apoi in sunete.Subliniaz[ vocalelecu culoarearosie $i
consoanele cu culoareaverde.

31. Scriealteenunfuricaresi conlini cuvintelepe carele-ai desp$r in


silabela exercitiulanterior.

32.Transcriepropoziliilede mai jos gi re{inede fiecareddt h,tele$l


cuvdntului..ochi".
Raluca are ochi verzi.
Dupi ploaie,aparepe piment cite un ochi de ap5.
Peun ochi al aragazului,fierbesupade roqii.
liranii igi pun la cirute ceteun ochi de pisici.
Imi placestrmininc un ochi cu salattrde castraveti.
Din neatenfie,un biiiat a spart un ochi de geamcu mingea,

2l
33. Scrie qi tu cdte un enunl in care cuvdntul,,ochi" si aibi diferito
inlelesuri.

34. Transcrietextulurmator:
Mama se ducela serviciu.Ea lucreazi la o fabrici de confectii
in schimbul al doilea.Georgianaqi GeorgerimAn singuri acasii.
Pdnii cind se va intoarce tata de la serviciu mai sunt cinci ore.
Georgianaia cutia cu chibrituri. Ar vrea sI sejoacecu ea.Dar
Georgeii spune:
- Dii cutia incoace!O voi pune la locul ei.
Fetifa intreabl:
-- De ce nu mi laqi sd mh joc cu chibriturile? Ce riu eqti!
- Ba nu sunt riu deloc.$tiu de la mama ci niciun copil nu
are voie si se joace cu chibriturile. Am putea lua foc ai noi gi
intreagacasi.

Ce titlu crezici i se pohiveqteacestuitext?

22
Care sunt personajeletertuluill
Unde a plecatm"ma celor doi copii?

Unde lucreazeea?

Cu cineaurdmascei doi cooii acasS?

Cu cea vrut Georgianasdsejoace?

Ce i-a spusfrateleei, George?

De ce cooiii nu auvoie sdseioacecu chibriturile?

Careestemesaiulacestuitext?

35. Citeqtecu atenlietextul pe care l-ai scris, apoi subliniazdtoate


cuvintelecare conlin grupuri de litere. Scriele apoi pe dndudle
urm6toare.despartelein silabe.apoiin sunete.

23
36. Scrie alte enunturi cu fiecare dintre cuvintele pe care le-ai despdrlit
in silabela exercitiul anterior.

37.Alint[ cuvintele:
carte
pipusi
biiat
oras
sat
stradi
uliti
tari

38. Gdseqtecdte o insuEirepentru fiecare din cuvintele pe care le-ai


descoperitla exerci{iulanterior,exemplu:cirticici ilustrati

39.Alcdtuiegte gi scrie cdte un enun! cu fiecare dintre grupurile de


cuvintepe carele-ai descoperitla exerciliul anterior.

24
40. Transcrietextul:
Ioana gi Mioara sunt vecine qi prietene.AmAndouii sunt eleve
in clasaa doua.Dimineataele pleachimpreunl la qcoali. Pf,nI la
qcoali discuti desprelecturile lor, desprediferite intAmpliiri din
familiile lor. Dupi noui minute,ajung la intrareain ;coal5.Fiecare
feti!5 pleaci in clasaei.
In recrea{ie,la ora noui, seintfllnesciarnpe culoar.Impreuni
seduc la bitlliotecagcolii.
Doamnabibliotecari le intreatrS:
- Ce ciir{i dori{i, fetelor?
Mioara cere cartea ,,X'urnicaqi porumbi{a" de Lev Tolstoi,iar
Ioana imprumutd cartea,,Cuore",scrisl de EdmondodeAmicis.
La amiazd,prima fetiti careiesedin gcoali,o a$teaptipe cealalt5
la poarta qcolii.AmAndouliiqi povestescint6mpliirile din aceazi
din claselelor.

t<
Cetitlu i sepotriveqte
textuluidemaisus?

Caresuntoersonaiele
acestuitext?

CAtealineatecontinetextul pe caretocmai l-ai transcris?

Cum senumesccele doud fetite?

In ceclasdsuntele?

Ce discutl elein drumullor spregcoal6?

Undepleacdelein recreatia
dela oranou6?

Din text reiesecd celedoudfetile iubesclocturilesuplimentare.De ce


crezicd oriceelevhebuiesi citeascimulte c54i pokivite cu vArstalui?

41. Subliniazd,in text, cuvintelecareconlin grupurilede vocale:,,oa",


,,ua" 9i ,,u5". ScrieJepe rAndurilede mai jos, desparleJein silabe,
apoiin sunete,subliniindvocalelecu albastrugi consoanele cu roqu.
26
42. Transcriepropozi{iileurmdtoaj:egi re{ine de fiecaredat6 in{elesul
cuvdntului..nou5".
NouI ne placesI citim foarte multe poveqti.
La aniversareaOanei au fost invitafi noui colegide clasi.
Orice carte noui primiti in dar mi bucuri foarte mult.

43. FormuleaziSitu trei enun{uriln carecuvdntul,,noui" si aibndiferite


intelesuri,apoiscrieJepe r6.nduriiede maijos:

44.ardoneazd propoziJiilor
cuvintele urmdtoare:
mai,plouI, Toamnao des.

rouEosunt,Vara, plini, de, copacii.

ore, acasI,Dupi, pleca,vom, doui.

se,covor,Neaua,ca, a$terne,un.

a1
45. Transgriecuvinteledin coloaneleurmAtoare reline cd, degigrupurile
9i
devocale,,oa" qi ,,ua" sepronunldaproapela fei, ele sescriudiferit.
Oana macaraua
oare roua
Mioara steaua
vloara neaua
comoara telemeaua
coarda $oseaua

46.Scriecateo propozitiecu fiecaredintre cuvinteledin cele doutr


coloanealeexercitiului
antenor.

47. Scrie ?n ordine alfabetictrurmdtoarelecuvinte: nniere,


bobocei.
umbrelii, halat, albintr. ninsoare.pirinfi, flori, ziare. gcoali,
duminicl.

28
48. Scriecdteo propozi{iecu fiecaredintre cuvinteleexerciliului anterior.

49. Scrieun bilet ln careo vei anunlape mamace ai plecatimpreundcu


colegii qi cu doamnainv[titoare intr-o vizitl la un muzeusi te vei
intoarcedupddoudore.

enunlurigi retine cum se scriu cuvinteie:


50.Transcrieurmdtoarele
,,intr-o"r,,intr-unoor,,dintr-o"o,,dintr-unoo.
intr-o vari voi mergecu piirinlii la mare.
Verigorulmeu,$tefinel, Iocuiegteintr-un oragde munte.
Am cumplrat ctrr{iledintr-o libriirie din centrul oragului.
Bunica a luat dintr-un dulap niqte plicinte pufoasegi aromate
pregitite in mod specialpentru noi.

29
51. Scriecuvintecareexprimdinsugiridupi modelul:
fetilii: frumoasi, cuminte, drigilaqii, gingagi, ascultitoare,
ordonatai" talentatS.
voioasii
ScoalI:..............

floare:

anotimp:

soare:

52. Transcrieumtltoarelepropozilii gi observddeosebireadintre cuvintele


,,ia" qi ,,ea".
Nina ia stiloul. Ea (feti!a) citegte.
Ana ia un mir. Ea (feti{a) minAnci un mir.
Andrei ia sacoul. Ea (fetifa) scrie.
Mama ia p6ine. Ea (feti(a) sejoacii.

53. Completeazd
propoziliileurm5toarecu cuvintele,,ia',sau,,ea--.
$teftnel _ un caiet.

cinti la pian.

Raluca o carte.

sare coarda.

Grivei - osul.
30
pleaci la munte.

Spectatorul biletul.

aduceflorile.

Sergiu_ umbrela.

cumpiri o carte.

54.Transcrietextulurmdtor:
Andreea esteverigoara lui Iancu. Ea locuieqtela Iaqi. Acesta
este un orap foarte frumos. Biiiatul pleaci vara impreuni cu
pirinlii la rude, la laqi. Acolo viziteaziiimpreuni cu veriqoaralui
muzee,bisericioparcuri.
Intr-o seartra mers la teatru, Nu mai putea de atita bucurie.
La intoarcereade la spectacol,plrin{ii i-au spusci a doua zi vor
vedea gi casa unde locuia pe vremuri Ion Creangi. Iancu abia
a$teptaaceastiviziti. Tocmaiatunci citea vestitele din
"Amintiri
copilirieooscrisede Ion Creangi.
Ieri, biiatul s-a intors in Iocalitatealui. El locuieqtein satul
Oneagadin jude{ul Botoqani.Acum abia aqteaptisi treacii mai
repede timpul pini se va intoarce la Iapi unde va avea atAtea
locuri frumoasede vizitat.

31
Ce titlu crezicd i sepotriveqtetextuluipe caretocmail-ai transcris?

Caresuntpersonajele
acesrui
text?

Undelocuiegte
Andreea?

UndelocuiegteIancu,verigorulAndreei?

De ceii placelui IancusAo vizitezepe veriqoaralui?

Undea plecatIancuimpreundcuveriqoaralui in ultima lui vizitd la Iagi?

De ceaqteaptiIancuneribddtorsi plecedin nou la Iaqi

Careestemesaiulacestuitext?

55. Citegte cu multi atenlie textul pe care tocmai l-ai transcris gi


subliniaz5cuvintelecareconlingrupurilede vocale:,,oa,,,,,ia,,,,,ie,,0
,,ea",,,rrz",rostitein aceeagisilab5.Scrie-lepe rAndurileurmdtoare,
desparte-le in silabe,apoiin suneteqi subliniazdcu verdevocalele$i
cu rosuconsoanele.

32
56.Alcdtuiegteun text intitulat ,,Juciria mea preferati" in care vei
avea gi cuvinte care conlin grupulile de vocale: ,,ea", ,,ia", ,,oa"o
,,ie",,,ua"',,ui".

57.Uneqte,prin sagefi,cuvinteledin prima coloandcu celecorespunzltome


lor din a douacoloan5.
searl veseli
arbori inmiresmate
mare insoriti
cer senin
phjn arzitor
soare linigtiti
turiqti instelatii
flori bltrflni

58.Alcltuieqte enunluricu fiecaredinfe grupurilede cuvintepe carele-ai


descoperitla exerciliulanterior.Daci reugeqtisd scrii un text in care
sd folosegtitoatoacestegrupuride cuvinte,inseamndci eqtiun elev
foartebun la invapturnSiai talentla compuneri. Iti urdmsucces!

33
59.TranscriepropoziJiileurmdtoareqi reline de fiecaredatb inlelesul
cuvdntului."mare".
Vara trecutil,Alexia a fost la mareimpreuni cu pirin{ii ei.
$tefbnelestemai mare decit veri$oaralui.
La spectacol era o marede oameni.

60. Scriein a douacoloand cuvintecu intelescontrarcelor din prima


coloanl.
mare
inalt
dezordonat
urit
obraznic
nelinistit
innorat
intunecoasi
pitic
geros

61. Scriecateun enunlcu fiecaredintre cuvintelepe carele-ai descoperit


la exerciliul anterior.

62.Alcdfuiegteenunfuricu fiecaredintreurmdtoarele expresiifiumoase:


frunze ruginii, raze aurii, timp frumos, oameni harnici, struguri
aromali, DacI egtitalentatla compuneri,poli alcdtuiun terl in cares6
ttilizezi acesteexpresiifrumoase.D[-i textuluitdu qi titlul adecvat.
34
63.Transcrietextulurmdtor:
Noi suntemeleviin clasaa treia. Avem o clasbspafioasi,curati
pi frumoasii.Noui ne placesii ingrijim mereuflorile 9i si piistrim
clasa curat5. Doamna invititoare ne indeamntrsii fim harnici,
cuminli gi ordonati. in timpul nostru liber ne place si citim, si
vizionlm spectacolepentru copii, si vizitim expozifii qi muzee.
Dar cel mai mult ne plac excursiile la care participi toti elevii
clasei.Conduqide doamnainvillltoare, noi vizitiim locuri foarte
frumoase din {ara noastrii qi afliim o multime de lucruri
interesante despre diferifi oameni de seami care au triit pe
meleagurileromineqti.

Ce titlu crezicd i sepotrivegtetextuluipe caretocmail-ai transcris?

Ce fel de clasdau elevii desprecareai aflat citindtextul demai sus?

35
Ceii indeamnidoamnainvildtoarepe toli elevii?

Cuml$i petrectimpul lor liber acestielevi?

De ceindr[gesccelmaimult excursiileorganizate
dedoamnainvatatoare?

Careestemesajulacestuitext?

64. ScriecuvintelecareauinlelesasemAndtor
cu urmdtoarele
cuvinte:
locuinftr
arbore
creangi
harnic
disciplinat

65.Alcdtuiegte
cdteo propoziliecu fiecaredintrecuvintelepe carele-ai
descoperit
la exercitiulanterior.

66. Scriein a douacoloandcuvintelecareauinlelesopuscelor prima


din
coloanS.
vorbi
alb
fierbinte
len
scurt
deasi
67. Scrie cAte o propozilie cu fiecare dintre cuvintelepe care le-ai
descoperit la exerciliulanlerior.

68. Scrieun text cu titlul ..Vara".

ov. t,u scnu una,tu scnl mulle:


carteilustrati
emisiuneinteresanttr
fetiti dristrlasi
pidure deasi
Deslrsoraurru
tablouincAntitor
clastrspatioastr

ceteun enunlcu fiecaredintregrupurilede cuvintepe


70.Alcdtuiegte
la exerciliulanterior:
careie-ai descoperit

/ t. s c ne:
a) trei cuvintecareconfin grupul de litere ,,ce"

5I
b) trei cuvinte careconlin grupul de litere ,,ci";

c) trei cuvintecarecon{ingrupuldelitere,,che";

d) trei cuvirte careconlingrupulde litere.,chi*.

72.Alc[tuieqte cAte o propozilie cu fiecare dintre cele doudsprezece


cuvintepe carele-ai scrisla exerciliul anterior.

73. Scrietrei cuvintecaresi con{ini grupulde litere,,ge".

74. Scrietrei cuvintecaresi con{indgrupulde litere,,gi".

75. Scrietrei cuvintecaresdcontindgrupulde litere,,ghe".

38
76. Scrietrei cuvintecaresdconJindgrupul de litere ,-ghi".

77.Alcdtuiegtecate o propozilie cu fiecare dintre cele doudsprezece


cuvintepe carele-ai scrisla exercitiile anterioare.

78.Completeazd cuvinteleurmitoarecu literele(mp sau mb) care au


fost omise:
a. cu_irituri, OIi ia, la i, r' I e, i lu,
9ta ilii, ce ie. co_unere;

b. bo_oane, sta i, co_ini, se_trt6, u_li,


rr rel5, li ii, zi_ru.

79. Scriecdteun enunJcu fiecatedinhe cuvintelepe carc le-ai descoperit


la punctelea $i b ale exerciliului anterior.

39
MATEMIffICA

1. Scrienumerelenafurale:

a) delal9 pdmila24

b) de la 82 pdndla 69

c) cuprinseintre 45 9i 54

d) cuprinseintre 63 9i 49

2. Compardnumerele:
38 qi 39 98 qi 92 789i87
42 qi24 15qi 51 89 9i 99
65 qi 65 91 gi 90 63 gi 67
54 qi 89 45 si46 80 9i 79

4l
3. Ordoneazicrescdtor
urmAtoarele
numerenaturale:
24; 18; 99; 45; 64;9l; 42 qi 87.

4. Ordoneazddescrescdtor
urmAtoarele
numerenaturale: 56 7g; 12; 90;
gi
67:,34:76 43.

5. Scrietoatenumerelenaturalepare de la 64 pdni la g2.

6. Scrietoatenumerelenaturaleimparecuprinseintre 80 gi 66.

7. Scrietoatenumerelenaturalemai mici decdt100la caresumacifrelor.


luateca simpleunitA!, esteegaldcu 9.

8. Calculeazd:
15+3=E r4+25-a 24+30-a tr+ s: ss
e- 6:n 78-36:! 6e-60:! i_l:-i
24-4:Z 3o+60:n s7-7 :a l_zq: t
7+10=L_"1
80-so=n 8+60=[ 32+[=9s
9. MAre$tecu 12 diferenlanumerelor69 si 46.

i 0. Micgoreazd
cu 28 sumanumerelor43 pi 26.

42
cu 29 sumanumerelor37 gi 46.
11. Micqoreazd

12. Bunica a plantat54 de fire de varzd9i cu 23 de fire de ariei mai


pu{in. CAtefire de legumea piantatin total?

13.Pentrulnfrumuselareaunei sili de clasdpentruo serbare,s-aufolosit


15 baloanerogii qi 14 baloanegalbene.Afld c6tebaloaneau rdmas
dupdce s-auspart3 dintreele.

numerenaturale:3;15; 8;
14.M5regtecu 12 fiecaredintreurmAtoarele
9;24:30;5 9qi8 8.

15. intr-un parc s-auplantat2l de tei 9i cu 24 de btazi mai mult. C6{i


arboris-auplantatin total?

16.intr-o clas[ sunt15 feti{eqi 12 bdiefi.Dintre toli elevii clasei,20au


primit calificatir,ul,,Foartebine" la testulde matematicd,iar restul,
,.Bine".Cdti elevidin aceastd clasdauprimit calihcatirul,,Bine"?

43
ll. Micgoreazd cu 15 urmitoarele
numerenafurale:19;20;24;2j;49;
60;83 qi 100.

18.MicAoreazicu 5 sumanumerelor17 si 4.

19.Mdreqtecu 19 diferenlanumerelor24 gi 16.

20. Cu cdtestemai maresumanumerelor18 Si4 decatdiferentalor?

21. Un ldranavea19 oi albeqi 7 oi negre.El a v0ndutI oi. CAteoi mai


aretfuanul?

22. Ene avea20 de lei de la mamaqi 5 lei de la bunica.El si_acumoarat


un stiloucarea cosrat18lei.Cdli lei i_auramas?

44
23. intr-unco$sunt9 oui de gdindqi cu 7 oudderalI mai mult. Cdteoub
suntin total in cos?

24.Alcdtuieqteqi rezolvdo problemi pentruurmitorul exercifiu:


18+ 9.

25.La diferentanumerelor64 qi 48, adaugdsumanumerelor19 gi 15.

26. Un copil a citit inh-o zi 19 pagini dintr-o carte, iar in ziua urm[toare
cu 5 paginimai mult. CAtepaginia citit in total?

27. Cu cdtestmai micddiferenlanumerelor24 gi 9 decdtsuma1or?

28. Marian a prins 19 pegti,iar fratelelui a prins cu 8 peqtimai mult.


Cdtipeqtiauprinsimpreundcei doi frali?

45
29.Alcatuio$tegi rezolvdo problemddupdexerciliul:
32-15

30. Calculeazidublulnumtrrului3b, apoimicqoreaz6,-l


at 25.

31. Intr-un coq ornamentalsunt 15 garoaferoqii, cu 6 garoaferoz mai


pufin gi 1l garoafealbe.Cdte
garoafesuntin total?

32. Md gindesc la un numdr pe care, dacd il mdresccu diferenla


numerelor82 Si 47, obtin cel mai mare numdrnaturalpar scris cu
doui ci.fie.La cenumir m-amsardit?

33.Micqoreazd
cu 39 dublulnumdrului47.

34.M[reqtecu 15triplulnumdiului25.

46
35.La o librhries-auadus42 depixurialbastre gi cu 13pixuriro$iimai
'. :
pulin. lntr-o zi s-auvdndut15pixuri. Cdtepixuri aurdmasnevdndute?

36. Cu c61estemai maredublul numdrului46 decdttriplul n'mtnrlui 2l?

37. intr-o cutie sunt 27 de nasturiro$ii, cu 8 nasturialbi mai mult, iar


restul,pdndla 91, suntnasturialba$tri.CAli nasturialbagtrisunt in
cutie?

numerelor
38.Cu cdtestemaimicddiferenla 34 9i 16decdtsumalor?

gi cu 18 timbreshdine
39. Dinuf arein clasor45 de timbreromAnegti
maipulin.Cdtetimbreva trebuis6-9imai cumpere pentruca sdaibd
in clasor100detimbre'?

40. Scrie cdt mai multe exerci{ii de adunareqi de scdderefolosind


numerele: 24; 15;32; 40;39;60;9;26.

47
41. Afld num6rulcopiilor dintr-og5dintA $tiindcA:in grupamicd sunt
19 copii, in grupamijlocie sunt cu 4 mai mulfl, furgrupamare sunt20
de copii, iar in grupapregititoaresuntcu 10 copii mai mult decAtin
grupamic6.

42. Bunicularein livadd91 depomi fructiferi.Dintretoli pomii, 27 sunt


peri, cu 8 mai mulli sunt meri, iar restul sunt pruni. Cdli pruni are
buniculin livadi?( Rezolvdproblema in doudmoduri).

43. Mama, tata gi Georgianaau impreund70 de ani. Mama are 29 de


ani, iar v6rstatatdluiestecu2 animai mare.C6!i ani areGeorgiana?
( Rezolvlproblemain doui moduri).

44. Florinel a citit intr-o zi 18 pagini dintr-o carte,a douazi cu 7 pagini


mai mult, iar p6n5la terminareacdrJiimai are de citit tot atdteapagini
catea citit in prima zi. CAtepagini are cartea?

45. Scrie cu cifre urmdtoarelenumerenaturale:doui sute; trei sute


patruzeci; cinci sute douizeci gi trei; nouii sutepatruzecigi noui;
trei sute doi; gaptesute gaizecigi patru; patru sute treisprezece;
noud sutenoui ; o sutii unu.
46. Compardnumerele:
230qi 453 602qi 612 540 qi 514
234 Si176 987 qi 989 654 qi 656
531qi 53r 324 qi3l4 405 9i 450
269 qi296 763 si736 981si 988

numerele:216 435;176;205;900;789; 564 li


crescAtor
4'7. Ordoneazd
403.

numerele:654;903; 159;453;389; 987;552


descrescdtor
48. Ordoneazd
qi 625.

49.Mlreqtecu 200 diferenfanumerelor800 qi 500.

50.Micgoreazicu 400 sumanumerelor200 qi 600'

49
51. Mamaa cumpdratun aragazgi un aspirator.Aragaztl a costat530 de
lei, iar aspiratorul
cu 210lei mai pufin. Cdli lei au costatlmpreunA
celedoudobiecte?

52. Calcrieazd numerele cu 123 mai man decdt:5; 34:'200;540;305;


432; l0 gi 876.

53. Cu cit estemai maresumanumerelor564qi 321 decdtdiferenJa


lor?

54.Micqoreazd
numArul897cu dublulnumirului 342.

55.Md gdndesc la un numdr.Dacd1lmlresccu diferenlanumerelor 864


gi 543,oblin cel mai marenumdrnaturalscriscu trei cifre. La ce
numdrm-amsandit?

56. In tabdrdla munteau fost 230 de copii din judefulIagi, cu 112copii


mai mult din judeful Constan{a, iar restul,pAndla 89g de copii, erau
din judelul Botogani.Cd{i copii din judefut Botoqaniau fost in
tabfu5?( Rezolviproblemain dou6moduri).
50
57. Calcdeazdnumerelecu 178 mai mari decdt:9; 15; 38; 247;369;
507;412si822.

58.La o flordries-auadus253 de lalele,cu 79 detrandafirimai mult, iar


irumlrul narciselor eracu 47 mai mic dec0tcel al trandafirilor' Cdte
flori s-auadusin total?

numerelecu 298 mai mici decdt:299;300;'430; 502;


59. Calculeazd
699;814;4959i 701.

60. Calculeazddiferenfadintre dublul numlrului 396 qi triplul numlrului


264.

51
61. La bibliotecagcolii sunt 512 cd\i de autoriromdnigi cu 49 de cdrli
de autori strlini mai pufin. Au fost imprumutatecititorilor 279 de
cdrli de autori romini qi 175 de carli de autori strdini. C6te cdrfi au
rdmasla bibliotec5?(Rezolvdproblemain doudmoduri).

62. M5regtediferenlanumerelor853 9i 497 cu sumanumerelor176 si


274.

63. La un magazins-auadustrei baloturi cu stoft. primul balot avea357


m, al doileacu 118m mai pulin, iar al treileacu 45 m mai mult dec6t
primul. Din toatd stofa,s-auvAndutintr-o zi 107 m. Cd{i metri de
stofbau rimas nev6nduti?

64.Cu catestemai micddiferen{anumerelor533qi 297dec6tsumalor?

<1
65. Micgoreazdtriplul numdrului309 cu dublul numdrului 298. Ce
numdrai obJinut?MdregteJcu cel mai mic numdrnatural impar scris
cu trei cifre.

66. Pdrintii lui Alexandruau plecatla cumpdrdturicu 1000de lei. Ei au


cumperatun frigider care a costat 458 de lei gi un fier de cdlcat al
cdrui pre! eract 269 de lei mai mic. CAli lei le-au rdmas?(Rezolvd
problemain doudmoduri).

67. La un depozitdeprodusealimentareerau900 1 de ulei. Din inheaga


cantitatede ulei, s-auv6ndutunor magazine432 l, iar unor grAdinile
cu 197 I mai putin. Ca! ftri de ulei au rlmas la depozit?(Rezolvd
problema?ndoudmoduri).

53
68. Calculeazicdtezile suntin trei luni consecutive:
decembrie+ ianuarie+ februarie;
ianuarie + februarie * martie;
februarie +martie + aprilie;
iulie + august+ septembrie.

69. Un fdran a venit la piald cu 900 kg de fructe. Din intreagacantitate,


erau 289 kg de pere, cu 15 kg de prune mai mult, iar restul, mere.
Afld ce cantitatede mere i-a rdmas de vdndut pentru dupi amiazd
qtiind cd dimineafaa vdndut187 kg de mere.(Rezolvdproblemain
doudmoduri).

70. Calculeazi sumadintre cel mai marenumir naturalpar scriscu douS


cifre gi diferen{anumerelor824 9i 689.Cu cdt trebuiemAdtdaceast?t
sumdpentrua seobtinenumdrul931?

71. Un automobilista parcursun traseulung de 842 km in trei etape.In


prima etapl a parcurs325 km, iar ln a doua etapAcu 18 km mai
pulin. C6{i kilomehi a parcursln ultima etap6?(Rezolv6problema
tn doui moduri).
54
72.Lao fermi depdsdrisunt196de gdqte,cu 17 ralemai mult, cr29 de
curci mai pulin decdtnle, iar restul, pbnd,la925 de pdsdri,suntgdini.
CAtesdini suntla fermd?

73. Intr-un parc s-au plantat312 trandafiri, cu 199 mai multe panselule,
iar restul,pAndla 900 de flori, eraualbdstrele.Cite albdstreles-au
nlenfef in nqrn?

3f,
74. La diferenlanumerelor512 gi 378, adaugi sumanumerelor189 9i
248. Cl cdt trebuie mlrit rezultatul pentru a se obline cel mai mare
num5rnatural scriscu trei cifre?

75.inn-o livadds-auplantat23?depruni,cu 69 dep€rimaimult,iar meri


cu48maipulini decAtnumdrulprunilor.CA{ipomis-auplantatin total?

76.La o librdries-auadus915caiete.Dintreacestea, 214eratdedesen,


cu 27 maiputineeraudelimbarom6n[,iar restuleraudematematicd.
Afli c6tecaietedematematicds-auadusla librdrie.(Rezolvdproblema
ln doudmoduri).

56
77. Caresuntnumerelecu 258 mai mici decdt:260:.275:308:4491562;
700;8s9 qi 969.

78. La o fermi de pdsdrisunt357 de raJegi cu 178 de glini mai mult.


Cdtepisdri rimAn dup6ce sevdnd 297 dtntreele?

79.Laun concursnalionalde matematicdau participat456 de biie{i 9i


cu 49 de fetile mai mult. Dintre toli participanlii la concurs,398 erau
din claselegimnaziale,iar restul,din claseleprimare.C6!i elevi din
claseleprimareauparticipatla concurs?

80.Un termenal unei sume esteegalcu324, iar al doileaestecu 39 mai


mic.Afld sumacelordoi termeni,apoimicqoreaz-o cu 199.

tr /
81. La un exerciliude scidere,descizutuleste500, iar diferen{aeste
297. Careestescez[torul?

82. O saldde spectacole are650 de locuri. La un spectacolpenfu copii


au partictpat278 de bdieti 9i cu 87 de feti{e mai mult. C6telocuri din
aceastiisali aurlmas neocupate? @ezolvdproblemain doui moduri).

83. Miregte cu 298 diferenJanumerelor867 qi 589, apoi micgoreazd


rezultatulcu dublul numlrului 199.

84. Mamaa citit o cartein trei zile. Afld numdrulpaginilorcirlii qtiind


cd in primazi a citit 89 depagini,in a douazi cu 12 paginimai mult,
iar in a treia zi cu 37 depagini mai mult dec6tin primazi.
58
85. Un automobilista parcursdistan{ade 842 km in trei etape'in
primeledoui etapea parcurs589 km, iar in ultimele doud etapea
parcurs612 km. Afle ce distanli a parcursautomobilistulin fiecare
din celetrei etaPe.

86. La un magazinalimentars-auadus210borcanecu gemde mere,cu


28 de borcanecu gem de pere mai mult, iar numdrul borcanelorcu
gem de pruneestecu 97 mai mare decit al celor cu gem de mere.
Cdteborcanecu gems-auadusin total?

59
87. Calarieazdsuma dinhe diferenta numerelor 784 9i 398 9i dublul
numirului 279. Ct cdt trebuie micgorat?iaceastdsum5 pentru a se
obline num5rulce reprezintddublul numdrului374?

88. Sumaa trei numerenaturaleesteegal6cu cel mai mare numdr


naturalpar scriscu trei cifre la carecifra zecilorestezero. Suma
primelordoudnumereeste468,iar al treileaestecu 197 mai mare
decdtorimul.Careesteal doileanumdr?

89. Bunicul a recoltatdin gridind 864 kg de legume.Dintre acestea


eran: 425 kg de rogii, cu 248 kg de morcovi mai pufin, iar restul,
cartofi.Ce cantitatede cartofia recoltatbunicul?(Rezolvdproblema
in douamoduri).

60
90. Md gdndescla un numdr pe care, dacd il micgorezcu triplul
numdrului189.obginnumdrul275.La cenumdrm-amgdndit?

91. Cu cdtestemai mic triplul numAruhi f 23 decAtdublulnumirului 275?

92. Pentruo cantinAs-aucumplrat 324 kg de cartofi,cu 89 kg de rogii


mai pulin gi o cantitatede ardeicu 98 kg mai maredecAtcantitateade
cartofi.Cdtekilogramedelegumes-aucurhpdrat in total?

93.Micgoreazd
cu 569triplul numdrului309.

61
94. La o librdrie erau426 de c54i de autori romdni gi ou 147 de cidi de
autori shSini mai pu1in.intr-o sdptim6nds-auvAndut149 de cdrli de
autori romdni 9i 75 de cn4i de autori strdini. Cdte cdrfi au rdmas
nevdndute?@ezolvl problemain doui moduri).
E LIS

@|a
ffiKEN
uplqaded
bySl€fl0

S-ar putea să vă placă și