Sunteți pe pagina 1din 12

Etapele lectiei Moment organiza-toric 1.

Verifica-rea temei si actuali-zarea cunostin-telor

Activitatea profesorului Absente, disciplina, pregatirea pentru lectie Ce am studiat ora trecuta?

Activitatea elevului Elevii isi pregatesc caietele si manualele caracterizarea persona!elor principale ale romanului ,, #altagul $ de Mi%ail &adoveanu elevii prezinta fisele rezervate reconstituirii drumului parcurs de Vitoria 'ipan in cautarea sotului ei

Metode si procedee

Timp afectat 2 min. ( min.

Activitate frontala

rofesorul actualizeaza cunostintele elevilor, solicitandu-i sa indice cateva trasaturi pentru fiecare persona! principal caracterizat.

Conversa-tia

"iscutiile cu clasa urmaresc in principal actualizarea cunostintelor, atat de ordin tematic cat si de ordin estetic

Elevii dau raspunsuri obiective si asteapta noi solicitari din partea profesorului - min. Elevii dau raspunsuri individuale si retin sugestia profesorului Conversa-tia euristica

2. "esc%iderea cadrului tematic

rofesorul cere elevilor sasi aminteasca anumite notiuni de ordin estetic pentru a putea face legatura cu specificul lectiei ce urmeaza a se desfasura )e*+ despre monografie, balada populara etc, Astazi ne vom indrepta atentia asupra valorilor multiple ale romanului Baltagul de Mi%ail &adoveanu rofesorul noteaza pe tabla titlul lectiei noi prezinta obiectivele operationale+.1,.2,.-/.0 rofesorul distribuie fisele de lucru rezervate grupelor de elevi si le solicita

-. Anun-tarea subiectului si a obiectivelor

Elevii noteaza in caiete titlul noii lectii si retin obiectivele subliniate de profesor

2 min. Activitatea individuala

0. Activita-tea de invatare

Elevii citesc atent sarcinile de pe fisa de lucru si dau raspunsuri

fisa de lucru

-. de minute 1

acestora sa rezolve sarcinile apro*imativ 1-1. minute )ane*a 1,2,-,0, rofesorul intervine atunci cand considera ca este cazul si raspunde solicitarilor din partea elevilor in acest timp, profesorul corecteaza tema elevilor si atribuie puncta! fiecarei grupe pe grila de evaluare rezervata in acest scop )ane*a (, rofesorul solicita apoi atentia tuturor elevilor, deoarece fiecare sarcina de lucru este verificata de catre profesor si dezbatuta mai intai cu grupa care a lucrat sarcina respectiva si apoi cu intreaga clasa astfel, valoarea monografica a romanului este demonstrata cu te*te literare si secvente epice decupate din roman . rofesorul prezinta elevilor imagini sugestive si ii determina sa retina cel putin trei e*emple in acest caz+ - $descrierea zonei2 - $ocupatia de baza a muntenilor2 - $nunta $ - $cumetria33 - $parastasul33si $inmormantarea2 lui 4ec%ifor 'ipan. profesorul solicita acum raspunsurile grupei a doua si noteaza pe tabla

timp de 1. minute Conversatia

Elevii raspund la solicitarea profesorului, iar raspunsurile lor vor fi valorificate si valorizate de catre acesta

5isa de lucru Activitate individuala

Elevii noteaza in caiete ideile subliniate de profesor pe tabla

Conversatia euristica dezbaterea

Elevii noteaza in caiete si vizualizeaza cateva imagini selectate sugestiv Elevii raspund noilor solicitari din partea profesului

&mart table 6magini 5isa de lucru

conversatia

motivele literare ce dau valoare mitica romanului lui &adoveanu+ -motivul trans%umantei -motivul complotului -motivul animalului credincios -motivul cautarii etc. 'ectia continua cu solicitarea grupei a treia si cu dezvaterea e*perientelor initiatice a celor doua persona!e vizate ) Vitoria 'ipan si 7%eorg%ita , pentru a demonstra conceptul de ,, roman initiatic pentru a demonstra valenta politista a acestui roman, profesorul solicita raspunsul celei de a patra grupe si noteaza pe tabla ideile concis

elevii iau notite Elevii retin deasemenea si motivele literare specifice e*clusiv problematiromanului+ a, motivul labirintului zarea b, motivul dezvaluirii adevarului c, motivul calatoriei elevii isi noteaza atent ideile de pe tabla si vizualizeaza o secventa de film sugestiva pentru sarcina de lucru invocata )e*. momentul in care 7%eorg%ita, a!utat de cainele credincios, 'upu, razbuna moartea tatalui, toti elevii participa activ la aceasta dezbatere si isi iau notite elevii vizualizeaza a doua secventa de film si raspund la solicitarea profesorului dezbaterea

E*ercitiul

Metoda deductiva

(. 8eflectie

Ce final identificam in acest roman? Ce morala putem desprinde din acest final? &e realizeaza pe parcursul conducerii invatarii, intarirea facandu-se treptat prin aprecieri verbale, dar

elevii raspund conversatia

0 min.

9. Asigura-rea feed-bac:-ului

elevii rezolva testul formativ

conversatia

si prin intermediul testului formativ ;. Aprecie-rea activitatii elevilor &e fac aprecieri generale si individuale privind interventiile elevilor si se atribuie puncta! fiecarei grupe pe fisa de evaluare rezervata rofesorul indica tema pentru acasa+ e*ercitiul 9<pag.1(din manualul de clasa aV666-a ,editura =umanitas elevii retin aprecierea profesorului fisa de evaluare 2min.

1. Asigura-rea retentiei si a transferului

Elevii isi noteaza in caiete tema

2 min.

PROIECT DE LECTIE Dat a !!!!!!"" #n it at e a de in vat am an t >>>>>>.. Clas a a -V666-a Pro fe s o r >>>>>>>. O$ie c t u l 'im b a s i liter a t u r a rom a n a % u $ie c t u l ,,B alta gu ld e Mih a il S a d ove a n u -rom a n cu v a len te m u ltiple % c o pu l & con s olid a r ea d ep r in d er ilor d e a a n a liza u n t e*t ep ic p ers p ectiva va len telor p e ca r e le p oa t e a vea O$ie c t ive o pe rat io n ale ?1 + s a a r gu m en teze a s p ect u l m on ogra fic a l r om a n u lu i,in voca n d cel p u t in t rei e*em p le. ?2 + s a en u m er e cel p u tin t r ei m ot ive litera re d ezvolt a t e d e s cr iitor , com u n e cu cele id en tifica t e in b a la d a p op u la r a ,, Mior it a 2, p en tr u a d em on s t ra va loa rea m itica a r om a n u lu i ?- + s a cu n os ca s p ecificu l u n u i r om a n in it ia tic ?0 + s a d em on s t r eze cu d ou a s ecven t e d in op er a ep ica in voca ta ca r om a n u l ,, #a lt a gu l $ es te r om a n p olit is t . Tipu l le c t ie i Con s olid a r e s i in s u s ir e d e n oi cu n os t in te Me t o de s i pro c e de e te% n ica ra s p u n s u lu i s u b iectiv,con ver s a t ia , p r ob lem a t iza rea , d em on s t ra t ia , e*ercitiu l< gr u p e d e elevi

d in

d ezb a t er ea

'o rm e de o rgan i( are a ac t ivit at ii e le vilo r - in d ivid u a la . fr on t a la s i p e gr u p e d e lu cr u a ca t e - -0 elevi / fieca r e gr u p a d e elevi p r im es t e s a rcin i d ifer ite Re s u rs e - rom a n u l ,, #a lt a gu l2 d e Mi% a il & a d ovea n u , m a n u a lu l, ,b a la d a p op u la ra ,, Miorit a 2- s i p e s u p or t a u d io/im a gin i s i s ecven t e d e film s u ges t ive e*tr a s e d in ecra n iza r ea rom a n u lu i ,, #a lta gu l2/ fis e d e lu cr u /tes t form a t iv/s m a r t ta b le/ la p top /p or tofoliu l cla s ei/ )i$lio grafie - Man u a l d e cla s a a -VIII-a , ed . =u m a n ita s - Diction a ru l es en tia l a l s criitorilor rom a n i, coor d . Mircea @a ciu - Diction a r a n a litic d e opere litera re rom a n e s ti, vol. I , coor d . 6on op - Teoria litera tu rii,d e Doin ita Mire a ,ed . Nord u lu i,2 ! - "itera tu ra rom a n a )p r ep a r a t or ,, 6. op a s i M. op a , E d 4icu les cu

&C=6AA AA#'E6 <C'A&A A-V666-A ,, #altagul2de Mi%ail &adoveanu -roman cu valente multiple 8omanul ,, #altagul2de Mi%ail &adoveanu are valoare + a* monografic+, deoarece se prezinte aspecte din viata satului romanesc de munte+ e*.+ - $muntenii au o inima usoara2 - gospodariile sunt organizate traditional - ocupatia de baza este oieritul - se prezinta traditii, obiceiuri +cumetria/ inmormantarea si parastasul lui 4ec%ifor 'ipan etc. )cap. BV si cap. BV6, b, mitic+, deoarece+ e*. + apar motive specifice baladei populare $Miorita2 cum ar fi+ -motivul trans%umantei/ motivul complotului/ motivul animalului credincios/ motivul cautarii / -alte motive+ - motivul labirintului/ c, de roman initiatic ,$ildungsroman* e*. + - maturizarea lui 7%eorg%iCD - Vitoria parcurge un drum de la o lume cunoscuta )lumea satului, la una necunoscuta )cea a orasului, d* caracteristicile unui roman politist- Vitoria strange dovezi si marturii - reconstituie totul ) e*.+traseul parcurs de 4ec%ifor si uciderea acestuia , calatoriei /motivul dezvaluirii adevarului/ motivul

Ane*a1

'isa de lucru . Cerinte+ 1. Cititi atent definitia e*acta a monografiei )cf. "EB,+ "ef+ monogra#ie E studiu stiintific amplu asupra unui subiect anumit, tratat detaliat si multilateral 2. utem vorbi, intr-adevar, &adoveanu. Enumerati cel putin cinci trasaturi ale satului de munte , a!utanduva de lectura integrala a romanului, dar si de urmatoarele fragmente de te*t, de la paginile indicate mai !os+ a,$> - Am intarziat, rea slavite, >>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>si s-aveti muieri frumoase si iubete>2 )pag.1-2 din cap. 6, b,$Munteanului>>. >>..munteanul are radacini la locul lui, ca si bradul.2 )pag. -, cap.6, c,$>"upa porunca Vitoriei, se aflau de fata trei preoti si trei oameni cu buciumi/ si patru femei bocitoare>&-au insirat oamenii cu prapurile si cu crucea2 )cap. BV, despre o adevarata monografie a satului

romanesc de munte in ceea ce priveste romanul ,, #altagul $ de Mi%ail

'isa de lucru /
Aimp de lucru + 1. minute Cerinte + ." Cititi atent balada populara ,, Miorita $ din manualul de limba si literatura romana si e*trageti din structura acesteia versuri repre(entative pentru urmatoarele motive literare + a, motivul trans%umantei ) trans%umanta E deplasarea periodica a pastorilor si a turmelor de oi in scopul asigurarii %ranei , 8+>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>

b, motivul complotului+ 8+>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.. c, motivul animalului credincios ) miorita ,+ 8+>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>.. d, motivul maicutei batrane + 8+>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>> /" Asociati fiecarui motiv de mai sus o secventa din romanul lui Mi%ail

&adoveanu.

Ane*a -

'isa de lucru 0 Cerinte 1. Vitoria parcurge un drum initiatic, de la o lume cunoscuta )lumea satului, la una necunoscuta )cea a orasului,. "ati doua e*emple din roman care sa intareasca aceasta idee. 8+

2.

8omanul lui &adoveanu este romanul formarii personalitatii lui 7%eorg%ita, fiul Vitoriei si al lui 4ec%ifor 'ipan. "ati doua e*emple din care sa reiasa ca acest persona! s-a maturizat foarte mult in timpul cautarii tatalui sau.

Ane*a 0

'isa de lucru 1 Aimp de lucru + 1. minute

Cerinta + 1. Vitoria 'ipan are un simt al dreptatii desavarsit si pleaca in cautarea sotului ei , 4ec%ifor 'ipan. Vitoria ,, anc%eteaza2 disparitia sotului ei , ca un politist iscusit. Dati doua e2emple din romanul lui &adoveanu care sa intareasca ideile de mai sus+ R >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.

O$servatie Va puteti a!uta de fisa care surprinde drumul parcurs de Vitoria 'ipan , pentru a da raspunsuri corecte.

1.

Ane*a (

78G &C?'A8 $7=E?87=E 'A@A82 #A6A MA8E Activitate ROMA3#L ,, )ALTA4#L 5roman cu valori multiple
Profesor coordonator Elena 6endre "ata+ 11..1.2..1 'I%A DE E7AL#ARE O$iective de evaluat I
POP MI6AI POP 7A%ILE C6ERE8I A" ART6#R

grupa evaluata II III


ALE9"6" 6OTEA 7" TARTA A3DREI 7IOREL )E#CA 'LORI3 8#R4E 'LORI3EL %OLOMO3 'LORI3

I7
CETATEA3 IO3#T MAR:A IO3#T 4RO)EI )O4DA3

tema de casa&ma2"/p" activitatea la clasa ,fisa de lucru* &ma2" ;p" test formativ&/p . punct din oficiu TOTAL

11

AE&A 5?8MAA6V

1. &crie doua caracteristici ale muntenilor pentru a demonstra ca romanul ,, #altagul $ de Mi%ail &adoveanu are valoare monografica . >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>. 2. Enumera trei motive literare specifice romanului studiat. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>. -. $e gest al lui 7%eorg%ita tradeaza faptul ca s-a maturizat foarte mult pe parcursul cautarii tatalui sau? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 0. $and ii deconspira Vitoria 'ipan pe Calistrat #ogza si pe 6lie Cutui? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

AE&A 5?8MAA6V 1. &crie doua caracteristici ale muntenilor pentru a demonstra ca romanul ,, #altagul $ de Mi%ail &adoveanu are valoare monografica . >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>. 2. Enumera trei motive literare specifice romanului studiat. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>. -. Ce gest al lui 7%eorg%ita tradeaza faptul ca s-a maturizat foarte mult pe parcursul cautarii tatalui sau? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 0. Cand ii deconspira Vitoria 'ipan pe Calistrat #ogza si pe 6lie Cutui? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

12