Sunteți pe pagina 1din 58

Alexqndrq

Mcrnecr

Lilicrnq loqn

?
.i.

ptegdtitostte
a 1-r

t-:-

HATETA'TIGA
GlGrsGr G[

ll. G]

Itemi construifi OuPd modelul:

{ evnludtii.pilot, lu nivel nugionql, de lq finnlul clqsei q lU':l (.2Ol2l; t evoludrilor interneitionole (TIMSS)Deltq ceirt Educqtionnl

Alexqndrq Mnnecr

tilicrnq loqn

wffiffiffiffi

wtrffffEryffir
KrF6$$
ffiATEMATICA

clusc a ll- Il

Itemi eonstrui$i duPq modelul:

t eusludrii-pilot, ls niuel nofionql, de la finslul clcsei a lU'q @Ol2l; t eusludrilor internqfionule (Tltlss)Deltq Ctlrt Educlltionnl

Editor: Delta Cart Educalional


Teh

noredactare: Rosu Lau renti u Corecturd: autorii Design copertS: Rogu Laurenliu Graficd computerizatd : Rogu Laurenti

ERT
u

Pitegti Aparut 2013 Editatd in RomAnia @ Copyright Editura Delta Cart Educalional
Comenzi:C.P, 6, O.P. 5, Gh. 1, Pitegti, Jud. Argeg e-mail : deltacart@ymail.com web: wvwv. deltacart. ro

l$S g*$1: f*$$

f elfiax: 0248-222.322 Mobil: 0729-006.565-Persoand de contact Georgiana Sandu


ISBN: 978-606- 629-L63-7
Tiparul executat de S.C. Tipografia Shik & $tefan S,R.L.

Ce repi'ezintS testanea de tip TIMSS?


O

Mathematical and icience Study). Cei care le organizeazd (lnternational Association for the Evaluation of Prin acest tip de =ducationalAchievement - IEA), igidoresc ca ele sd mdsoare eficienla sistemelor educalionale. pune nu mSsurabili'Accentulse in indicatoriexacli, maisus, ::stare, s-a reugittraducerea consideratieigenerale, de a putea gAndi sau corect A oblin. prin se acestea care a:6t pe cunogtinle, cAt pe procesele lmentale/cognitive)

intrebare frecventd pe care o auzim in ultimul timp este: "Ce abilitali trebuie sd formeze gcoala in actualul context?" O parte a rdspunsului il putem afla observAnd ce anume verificd testul internalional f{MS9 (Trends In

-ezolvaorice fel de probleme cu care ne confruntdm devin acum abilitdli cruciale. Datoritd importanlei educalionale a matematicii gi gtiintelor naturii, TIMSS este dedicat sd furnizeze ldrilor predare:articipante la acest proces complex de evaluare informalii necesare pentru imbundtdtirea procesului de 'r vdtare-eval uare in aceste d omen i cu rricu la re. inceput in 19g5 realizat la 4 ani,intr-un crclu regulat, TIMSS evalueazd rezultatele invdtdrii la matematicd

'

9i

; gtiintein cazulelevilorde

clasa a lV-a 9i a Vlll-a.

panelul de experji internalionali a stabilit pentru testulTlMSS cadrul abilitilii de a scrie 9i de a socoti prin trei iimensiuni corelate intre ele: posede; 1 .cunogtinlele sau structura cunogtinlelor pe care elevultrebuie sd le poatd folosi; 2.competentele pe care elevul trebuie sd 9i le insugeascd gi sd le 3.contextulin care eleviivorfi pugiin fala unor probleme din viala cotidiand la care trebuie sd rdspundd. in ceea ce privegte matematica,din punctulde vedere al conlinutuluievaludrii, suntverificate 3 domenii

cognitive: . Cunoagterea(pondere40%); . Aplicarea (capacitatea elevului de a aplica cunoagterea gi inlelegerea conceptuald unei probleme de tip

. . o o . . o . .

gtiinlific - pondere 20oh):

Ralionarea (posibilitatea de a gdsi solulii nu doar la probleme gtiintifice de rutind, ci 9i atunci cAnd au de-a - pondere 20%). face cu situalii nefamiliare, contexte complexe gi probleme ce implicd mai mulli pagi/ nivele
Itemii sunt astfel concepuliincAt sd permitd evaluarea urmdtoarelor abilitdli din domeniul cognitiv:

cUNOA$TERE (abilitalievaluate: de reproducere de informalii memorate, recunoagtere, calcul, extragere de informali i din g rafice, mdsu rare, clasificare, ordonare) ApLICARE (abilitelievaluate: selectare, reprezentare, modelare, executare de operalii pe bazd de algoritmi, rezolvare de Probleme simPle) justificare, rezolvare de probleme RATIONARE (abilitali evaluate: analizd, generalizare, sintezd, integrare, comPlexe)
Itemii acoperd urmdtoarele conlinuturi : relalii); NUMERE (pondere 50% incluzdnd: numere intregi, ecualii giformule cu numere, modele 9i geometrice in plan FORME GEOMETRICE gt MASURARE (pondere 35ohincluzilnd: linii 9i unghiuri, forme

gispaliu, localizare 9i migcare) . - 9l -: organizarea AFIgAREA DATELOR (pondere 15o/o incluzand: citirea gi interpretarea de date afigate, reprezentarea datelor)
Itemiifolosili sunt de doud tipuri: ltemi cu rdspunsuri cu alegere multipld;/ itemi cu rdspuns la alegere. ltemi cu rdspuns elaborat (construit).

pAnd acum nu am avut un curriculum care sd rdspundi unor astfel de nevoi. Dar noua lege a educaliei de tipul prevede atAt un invdldmAnt centrat pe formarea de competente, cAt 9i introducerea unor evaludri ale elevilor celor internalionale (la clasele a ll-a, a lV-a 9i a Vl-a)' viitoarele Descriptorii competentelor generite din noul cadrul de referinta oferd suportul pentru ca in in noua Totodatd, sus. de mai tipul celor Drograme gcolare sd avem competenle generale gi specifice care sd fie de propune sd gcoala igi cd *gJ r" rul1ln" cd invdldmantul nostru-este unul centrat pe elev. ori, asta inseamnd ,d6ntifice gi sd cultive aoiiitalite individuale ale elevilor, cu scopul a maximiza potentialulfieciruia.

Bibliografie: Muilis 1., Martin M., Ruddock G., O'Sullivan C., Preuschof C.,"TIMSS 2011 Mathematics Framework",lttirtsS & pIRLS lnternational Study Center Lynch School of Education, Boston college.
Material informativ pentru invSldtori 9i parinli

i-I

EYAtitARE ;ffiiltr*&&& t
f . incercuiegte titera corespunzdtoare girului de numere scrisin ordine crescdtoare.

t0;'*t.;,12;13;14

B.

00; 99; 98; 97; 96

C. 20;19; 18; 14;16

D. 41;43;44i45;46

2. Coloreazdfrunzacelui mai mare numdr natural de doud cifre pare (cu so!).

(s fur <j- Cl (jl)


a\ ,1 a\
B. 80 9i70

3. Subliniazd numdrul mai male din fiecare pereche:

A.429i24

C. 100

9i99

D. 31 9i 52

4. Gosmin doregte si-gi cumpere patine, dar a incurcat bonurile.

20 +30

10+60

40+ 40

50+30

Pune semnul !X,in cdsula din dreptulgirului cu rezultate corecte.

I
i

zo+30=Go

;_-:

tO+60=70 so+30=90

,:+O+40=90
l

5. Broscula Bora se intrece cu cea mai bund prieteni a ei. Ele trebuie sd sari doar din 5 in 5 pietre. Una dintre ele s-a incurcat. Scrie tu numerele pe care si le urmdreascd.

ffi
\\Xl"iiL

\"9

)l

;' 1-a\ Jlrr''. J \ I I -t:a'-,\


f !i\

AA
\\

ffi r,l. , l,\\


4

-,4m&' BXg,ffi

I I t-t ^"

r7 t 1

la:::ll:l::::::\\

IL

f....1,:l

/h.

;-\ \

,q t J. -.1l\ - \ l\ 'l.lt

6.

negte corespunzdtor!

optsprezece

23 80
18

douizecigitrei
patruzecigi cinci optzeci
o

100

suti

45

Scrie in caseti numdrul perechilor descoperite.


7. Numdrul

23 este risturnatul numdrului 32.

Scrie gitu rdsturnatele numerelonL2,46 gi 98

8. Maria a cules 24de meregi maivreaS2.

ea, in

total?

R:

9. La o fermi erauL2cai, 8 vite 9i 3O de vaci.

Cdte animale hrdnea fetmierul?


R:

10. Fiecare cdlelugd are c6te un pui.

&u u *,tn to &o


ln

totalsunt: A.5 pui A.4 cdfeluge


A. 5 cd[eluge B.4 cdfeluge G. 6 cdleluge D.5 cdleluge

B.3 pui B.5 c5!elu9e gi5 pui 9i4 pui


gi 5 pui

C.2 pui C.6 cd[eluge

D.6 pui D. 10 cdleluge

gi4 pui

"EsTI'L llumerele naturale de la O la artea

I CO

1. lonelare o carte noui de povegti. Din doudin doud paginiare imaginifrumos ilustrate, careii placfoarte mult. Ajutd-lsi scrie numerele pa$inilor cu imagini.
8
ti

14

i.....t V'='-)
,'/-'!tj
,--t--tt

/--..-J

111 l/----'.t'

/--t\

a----4 t.....tt.....1 t/--'-) V--\-)


lzg
,

(.-'--4

lru
/r-i.-' ' '
.,1

r"-"\

2. Corina vrea

si citeascd
B.

un numdr de povegti egal cu cel mai mic numdr de doud cifte.

A.9

10

c.11

D.99

3. Unegte numerele scrise cu litere, cu cele corespunzdtoare scrise cu cifre.

gaptezecigitrei

34 73
81

treizecigipatru
nouazect 9l noua

optzecigiunu
cincizeci

99
50

4. Lavinia a avut de scris numdrul 84 cu litere. A avut mai multeincercdri.

Blleazd cu X va ria nta corectd.


A. opt zeci gi patru
C. optzecigipatru
B. opt zeci gipatru

D. optzecigipatru

5. Coloreaziltilacare conline numdrul cel mai aproape de:

38 81

/--"ui,t-'--',
: __30 ii^40 i r -=-l-/riz'A-':.ut / '\./11 -\_/l

z{rtAu

6. Cosmin trebuie sd sublinieze numerele care au gi la zecigi la unitSli aceeagi cifrd:

L2; 22;34; 55; 67; 77;87; 88; 89; 9O; 99.


Scrie numerele pe care le-a subliniat el:

7. Gom

pleteazdta bel u I :
ENUNT RASFUNS

Scrie:
-

cel mai mic numdr naturalde doud cifre identice'

- cel mai mare numdr impar de doud cifre.


-

cel mai mic numdr naturalde doud cifre diferite.

- cel mai mare numdr naturalde doud cifre impare.

8. Mihaivrea sd afle care din cele doui biblioteci (a sa gi a prietenului lui) are mai multe Pu ne semnu I corespunzdtor.

cirfi.

*ffi1

w
A.20 jucdrii
10. Observd imaginea:

Fro
89r i
t_,_*l

':

99

9. lonelare 90 deiucdrii, iar lonela 70 deiucirii. Pentru a avea un numir egal deiucdrii, lonelii

di

loanei un numdr de:


C. nicio jucdrie
D. toate jucdriile

B. l0jucdrii

W----t.--

\@h

-% \Qs -%
multein aer, decdt pe Pdm6nt?
R:

Cu c6te nave spafiale sunt mai

?Erstrltt 3

Adunarea si sciderce numcreler naturale de la O Ie 3C


lScoaIa
1. Coloreazi caseta cuE,

daci enunful este adevdrat, sau cuE, dacd enunful este fals.
ENUNT

Semnul "+" este caracteristic operatieide scddere. Opera[ia de adunare ajutd la micgorarea unui numdrcu alt numdr. Diferenta a doud numere identice este 0 (zero). Numdrul din care scad trebuie sd fie intotdeauna cel mai mare.

A A A A

F F F F

2. Ailadispozifie numerele de pe cele doud cartonage


Suma lor este:

/'----l
V----

Diferenta lor este:


3. Ca lcu le azd, apoi com pleteazd:

112)

E+tlil
T-t *.ii
\{

l17 l+tJ_\d

m+n
{L::__r
\{

\g _l fT-r 1",""J - l"',",'l

L?qr
\{

tic

Dil

4.Pe culoarul gcolii clasele sunt numerotate astfel:

a61 nYj i9 1,1 ffi#jl'|


lY$tl t'iPl i w

d,

tN

Fll lT,url l+il 'v/

lll l\l tN

iN

F I tljl fR; L'*l lt,=i l\fl

['r,i

l")

h \ nd l*''1 i\l \ ii;ilr:i


\.tti

i#Y

\::1 \

Folosind ilustrafia de maisus, gisegte doui numele: a) pare, a cdror sumd sd fie 30 b) impare,acdror diferenld sd fie 8 c) din suma ptimelor doui numere impare scade cel mai mare numdr par

5. Pe tablS sunt scrise utmdtoarele etichete:

ffi

f %4,
i

Fo.g-rl
lonel a colorat cu rogu o parte din sumele gi diferenlele din care se obline 28. Coloreazd tu restul! Noteazd cAte astfelde operaliiaicolorat.
i

6. in ghiozdanele gcolarilor din primul rdnd sunt 20 de manuale, iar in cele de pe al doilea rdnd

sunt cu 8 mai multe. Scrie cdte manuale sunt pe cel de-al doilea rdnd?
R:

Eleviiclaseia ll-a G primesc de la biblioteca gcolii pachete cu cdtli. Fiecare pachet cuprinde 26 de cdrli, pentru fiecare elev cdte unan fiind agezate pe doud r6nduri. Gdsegte gi tu restul de variante in care pot fi agezate cdrfile, gtiind cd de fiecare datd sunt numere alcituite din doui cifre.
7.

Numdrul elevilot clasei a ll-a

este

TESIUL 3

Adunarea si sciderca nurnerelor naturale de la tO la I CO, fiiri trecere peste ordin loamna
1. Bunica pregdtegte murdturipentru iarnd.
65 60 55 50 45 40 35 30
castraveti gogonele
gogogari

conopidd

Completeazd enunturile: S Cdte borcane cu murdturia pus bunica:

a)de gogogari:
b)de castraveti:
c) de castraveti gi gogonele:

d) de conopidd gigogonele:

&

Cu cdt este mai mare numdrulde borcane cu gogogaridecdt al celorcu conopidd?


R:

cu cdte borcane de castraveti a pus bunica mai pulin decdt gogonele?


R:

2. Rezolvi exercitiile. Fiecdrui rezultatiicorespunde o literd.

32+ 45 = .......(A)
85

- 62 = ....... (T)

41

+37

(M)

Daci veiscrie rezultatelein ordine crecdtoare, vei obline denumirea unuianotimp. Care este acesta?
R:

t0

3. Fiecareveverifd a alesfructul care are operalia corespunzdtoare rezultatuluide pe coguletul ei. incercuiegte f ructele a lese de f iecate veverild folosi nd cu lori d iferite'

#rcffi#-*ffi
9862

ffi

&"

@ @
52+
25

42+
35

78-

82-

79-

62+
15

41

60
-,]

43

ii

i___i

r*_._i

[-l

r--_] Li

n
46
i-l

68-

Bifeazd cum tispunsul corect. w Prima veveritd a nimerit: un fruct ooua

i-l

fiucte !*l
i

i_l treifructe
veveritd veverifd L- ia treia veverild i-lultima t"*_l

s Cele mai multe fructe le-a nimerit:

l-j prima veveritd

-i

a doua

w Prip_a veverild a nimerit: ' o nucd gio

i,

ghindd

, o nucd 9io

alund

.I

doud nuci

I j doud alune

w Cea care a nimeritcele mai multe

- , prima

_ adoua

ghtlde este:
._ _; a treia

' ultima

mai multe alune veverila: s Animerit -*-:

I iprima , ,adoua

-- atreia

aPatra

4. Fiecdrui fructii corespunde o cifr5. Care sunt ciftele?

C
4

'

t\ )+
5

c
tt*

@ @

\:rir. Ir..jJ +

ut

,;4

@=

[)
5. Folosind numerele scrise pe frunze, compune doui exercilii de adunare gi doud de scddere, pentru a obline:

87=
=

87=

{4g rgg f,44 f,Az {21 fg8 f4O

61

61 =

il

TESIUL +

Adunarea si sciiderca numereler natgnale de Ia trecere peste ordin


Famitia
1. Calculeazd gi completeazd vArstele mem brilor fami I iilor.

lC la

I Oer cu

@m @ W ffi,9' r*rl [_il r-il]


ff.'E\

Virsta mamei
Vdrsta fetei

[-'r-l -l [-P]
i-g8 L__i
r--": L_ _40__l
41

[u i
__i

[?l t-'ql I ls-l lgt i_---l rel L]


[]

L]

Vdrsta tatilui + Vdrsta biiatului

r_l L] L]
[]

2. Cei doifrafi, lonelgi Mihaiseintrecin rezolvarea temei. lncercuiegte chipul bdiatului care a rezolvat corect exerciti i le.

A.h

c\>/

w.';)p

M
15
"a L4

Los_l- -g_i-+ -!p_-66+9i i.ILI i72+19

i=- * t +24

t---' -74

r------l +46

r---l
i _01 _ I

3. Mama arein cdmari maimulte borcane cu gem, compotgidulceafd. Vrea sd gtie din care fel are mai multe, Ajut-o, pundnd semnele "<", "=", ">".

9+37i i7+38

38+56', i46+46

4. C6nd face socoteala rudelor sale, dar gi ale tatdlui mama observi:

F13

gL2

o
rl)

Err
10

ru

tr

verigori
de gradul
I

verigoti
de gradul ll

t2

Completeazd enunf urile:

a)Mama are

..

.... verigori, de gradu I iartata are

.. I

.... verigori.

b)Verigoride gradul ll, mama are .. c)Caliverigoride gradul ll, au impreund, qgmg gitata? d)Ca! nepoliau impreund, ceidoi pdrin[i?i-l e) Cu cdt sunt mai mulfi nepofi decdt verigorii?f) Cu cat sunt mai pulini verigori de gradul I decat verigori de gradul ll?

5. Bunica pune etichete pe rafturile din cdmard cu numdrul borcanelor.

Goloreazi etichetele care au rezultatele mai mari decAt 24 gi mai mici decdt 54. Scrie rezultatele coloratein ordine crescitoare. Afli suma ultimelor doud.
91

-59=
81 -27 =

42 -25 =

63-28=

53-29=

74-36=

6. Maria are 18 ani, iar bunica 74. Cdlianiavea bunica la nagtetea nepoatei? in ce rcu i egte I ite ra co res p u n zdloar e rdsp u nsu I u i co rect. A. 56 ani
7. De ziua

B. 55 ani

C. 54 ani

D. 53 ani

dumneaei, bunica le oferi tuturor rudelor sale bomboane. Gdte bomboanetrebuiesd maiofere daci are 53 de rudegia oferit deia29?
R:

8. Ai la dispozilie urmitoarele cartonage cu numere.

:-

""*-r,

,'

"

'----

'j

Formeazd cu ele, doud numere de doud cifre a cdror:


a) sumd sd fie

'--3

I i-5

I i 7
= gs

,'^'l-rl
"

ioi

''--*--.4i

e3: Ll_i*

|ff

b)diferenla sa fie 19:

i-T_:l - -_, I

=tg

IESTUL 5

Adunarea si sciderca numerelor naturalc in concentrul Tnedifiir ebiceiurir sirbitori - larna


1. gcolarii clasei a ll-a C se bat cu bulgdri de zdpadd. Ei au pregdtit 83 de CAfi bulgdri mai au gcolarii? Bifeazdcu X rdspunsul corect.

O- I CO

bulgiti 9i au folosit 37.


de butgdri

I+g

de butgdri

Jq+de

butgdri

il+s

de butsdri

[+o

2. Mafia n u md rd 7 2 de becu lefe in brad u I im podobit. 27 dinlre ele s-a u a rs. Gdte beculele s-au aprins?
R:

3. Pentru a primi cadourile de Grdciun, Cosmin ttebuie sd tdspundd corect la urmdtoarele


enunturi:

Ajuti-l sd le primeascd!
ENr.!NT

RAsPUNs

Pentru aafla suma a doud numere efectuez operalia de Pentru aafla diferenta a doud numere efectuez operafia de
Numdrul din care scad trebuie sd fie intotdeauna mai Dacd schimb intre ei termenii, rezultatul adundrii nu se Numdrul pe care il scad se numegte
4. Bunica a dat cdte o cutie cu 28 de bomboane, fiecdruia dintre ceitrei nepoliaisii. Bifeazd cu X operaf ia corectd prin care afli c6te bomboane a impirf it bunica.

LI

n 28- 28n 28- 28+28

il

28+28-

28

28+28+28

28

5. Doidintre renii Moguluicalculeazd numdrulcurselorficute, dar nu oblin acelagi numir.

12+8-10+33+39+18=

l4

6. Pentru a gti cdte beculefe s-au agetatin trei brazi,gcolariivor face operalia de:

A. adunare
7.

B. scddere

C. verificare

Fulgula acoperit unul din numere. Scrie care este acesta pentru ca relafia:

*M- + I + 55 = 91, sdfie adevdratd *sT


Rdspuns: -

"ffi
#'cE

=[ - I

8. Bridulul din clasa a ll-a B are 87 de globuri, iar cel din clasa a ll-a C are 69 de globuri.

a)Care clasd are brddululcu cele mai multe globuri?


!

i-*l--T-l :---j--,1---i

b)Cu * cdt?

l*ll*-rI r--ii

'-

9. NumereleLLL;222;333 mdrite fiecare cu

rdsturnatulsiu, dauin ordine rezultatele:

A.221:442;663 8.212;424;636 C.222;444;666 D.111;222;333


10. Lui Mircea ii plac tare mult dulciurile. El a luat pe rdnd din bucata de ciocolatd: o tabletd, apoi 3 tablete, ca la sfdrgit sd mai mdndnce doud tablete. C6te tablete de ciocolatd au rdmas din intreaga bucate?

R:

L1,. Desenul al6turat conline;--]

triunghiuri.

10 desene de acelagifel ca cel din imaginea aldturati conlin.

A.40 de triunghiuri;
B. 50 de triunghiuri;
C. 60 de triunghiuri;

D.70 de triunghiuri.

l5

IESTUL 6

llumerele naturale de la I OO la I CeO Adunarea si sciderea; firi trecere peste ordin


Eara
f . intr-o unitate militari
MI,JNITIE

se afld munilie de diferite tipuri.

Scrie cu cifre, apoi cu litere numerele acestora.


NUIVIARE,! L MU N IT! I LOR

NUMARUL CU CIFRE

NUIVIARULEU LffiERE

Pugti

2 sute

3zecigi4 unitdfi

Pistoale

9 sute 9zeci gi2 unitali

Mitraliere

sutd

zece gi 1 unitate

Grenade

6 sute

5zecigi0 unitdfi

Completeazd en u ntutile:
a) Cele mai multe arme sunt: b) Cele mai puline arme sunt.

c)Dintre, pugtigi pistoale, mai multe sunt:


d) Mai puline dintre pistoale gi mitraliere sunt: 2. Paturile soldalilor sunt numerotate din 2 in 2.

205;207;2oe;

m ;213.

iil

NE ce numdr are patul soldatului Mircea. = ....

3. Soldatul bucdtar spune cd numdrul farfuriilor folosite in acea zi ar putea fi mai mare decAt 323 gi mai mic decdt 331. Scrie care ar putea fi numerele acestora.
R:

4. Ai la dispozifie numerelel 2;3 9i 5.

Scrietoate numerele naturale detreicifre, pe care le pofiforma cu ajutotullor.


R:

16

E
5. Un grup de excursionigtise deplaseazd spre caband cu maginile. C6fi kilometri parcurg ei,in total, dacd merg 2L2km,fac un popas de

oiumitate

de ord, apoi

parcurg restul dtumului de434de kilometti? Biteazdcu X rdspunsul corect.

o+o

kitometri !oo+ kitometri

zeo

kilometri

zoo kilometri

6. La cantina cabanei s-au adus 346 kg carne de pui gi cu232 kgl mai puf in de vitd. a) Ce cantitate de carne devitd s-a adus?

b) Ce

cantitate de carne s-a adusin total?

7.

Gompune o problemi, dupd exercifiul: 680 + 319, apoi rezolv-o!

R:

8. Transformd problema compusd de tine, astfel incdt sd se rezolve ptintr-o operalie de


scddere.

R:

IESTUL

' si sciderca numerclor naturale de la I CC Ia I CCC, cu Adunarea trecere peste ordin Prietenia
1. Doi prieteni

participi

la un concurs. Ei au rezolvat urmdtoarele exercitii.

MATEI

244+398=642
572+ 408 = 990

MIRCEA

402+ 389 = 791 542+ 349 = 891

901 + 99=999

208+376=584
594 + 277 =871

723+269=892

Doar unul dintre bdiefi a rezolvat corecttoate exercitiile propuse.

Scrie numele acestuia.

R:

2. Lavinia are numdrul429la concursulde atletism, iar prietena elcu237 maimult. Ce numdr de concurs are prietena ei?
R:

3. Calculeazi gi completeazd:
EXERCTTIUL

REZOLVAREA I
a= a=
cla-

VAIOAREA LUI "a"

a-367 = 429

a=
add-

a-623=278 a-238=254 a-444=377

4. Doi prieteni s-au inscris la un Goncurs de gah. Primul a exersat 327 de mutdri, iar al doilea cu

239 maimult.

mutdria exersatal

Cdte mutdri au exersat im

5. Laura gi Loredana au coleclionat 274de cartopege 3D, iar

a)C6tecartonageaucolecfionatbiietii? b) Dar fetele gi bdieliiimpreund?

Yihai
'

gi Mircea cu257 mai mult.

6. Penttu concursul de matematicd "Micul Dextet", clasele a lV-a ale $colii Nr. 1 tezolvd in fiecare zi probleme supli mentaren cain imagine.
1000

822
674 508

492 283

ma(i

mlercurl

s6mbdti

duminicd

a)in ce zi au rezolvat cele mai puf ine ptobleme?


b) Dar

[-

_l

cele mai multe?

[,

l
doui ril"e

c) Cdte ptobleme au rezolvatin ultimele

[---*l

d) Numdrul problemelor rezolvate miercurigi

duminici este: n

50?r* l
7. La

e)in care din zile au rezolvat un numir de probleme mai mare decdt 40 9i mai mic decdt

"Concursulde literaturd" din sectorul2 participe4OT fetegicu 159 maimulli bdiefi. a) C6fi bdielisunt?

b) Cdte

fete 9i biief i sunt, in total?

8. lonelavea de compus o problemd, dupd exerciliul 425+ 376. Ela formulat-o astfel:

"Prietenul meu a reugit sd acumuleze 425 de puncte la trasul cu arcul, iar eu doar 376 puncte". G6te puncte am oblinutimpreund? A compus el problema corect?
incercu iegte I itera corespu nzdtoa re rdspu nsu I u i adecvat. G. posibil B. A. adevdrat

fals

9. Gu cdte puncte a acumulat prietenul meu mai multe decdt mine?


R:

l9

tEstur

Sciderca numerelor naturale de la ordin

il
I OC la I CCOI cu

tr{Fccre pcstc

Primivara
1. Co m p I eteazd co resp
un

zdtot=
ENUNT RASPUNS

Numdruldin care scddem se numegte


Numdrul pe careilscddem se numegte Rezultatul scdderii Verificarea scdderiise poate face prin operafia de

2. Mihai a primit ca

temi si scrie,

pe caiet, sub formd de exercifiu 9i

si efectueze. Ajuti-ltul

3. Calculeazd numdrulflorilor de pe aleile parcului.

sz2
ALEEA NARcTsELoR

\,$2S

^(!

o J
LtJ

o J
(,
ut

G
lrJ

o J
lrl
J

o
N
lr,l lrJ

o
(5
UJ

5
ITJ

M
457

t! J

lrl

a) Care

florisunt cele mai multe? b) Dar maipufine? total? total?

c) Cdte narcise gi zambile sunt, in

d) Gare este numdrul de ghiocei gi lalele, in

e) Numdrultotal de narcise gi lalele este:

20

4. lonel a amestecatsemnele exercitiilor.

Pune-letu corect!

276

375=651

772

n138 = 910

632

475=157

5. Noteazd ce loc ocupd fiecate bdiat dacd:

fr ffi
IONEL
o

cosMtN

Locul al ll-lea
6. Bunica a recoltat din grddin6:

Locul

Locul al lll-lea

691te

|otro, sos
E

r.g

il

+egne

23Lxc

ceapd
a) Ce

cantitate a recoltat bunica

O"t{ salati
\\ spanac \ urztct

Cantitatea de ceapd gispanac recoltatd,in total este? c) Legumele adunate de bunica pentru a obfine 720 k$sunt
b)

lEi

d)Scriein ordine descrescdtoare numerele de kgde legume recoltate. Apoi denumegte-le!

e) Care este

diferenfa dintre cantitatea recoltatd de salatd 9i urzici?


R:

2,1

TESIUL 9

Problcme

Zirnbete de eopii. Limba nemiinii - pn[etena mce


f . in clasele primare ale unei gcoli sunt 800 de elevi: 380 de elevi au petrecut vacanta
tabere de munte,iar32O la mare. Care este numdrul elevilor care nu au participatin nicio tabdrd gcolard.
R: de

vari in

2. La spectacolul "Arlechino" au participat 487 de copiigi 289 de adulfi. C6!ispectatori maitrebuie si vind pentru a ocupa cele 900 de locuri ale sdlii?
R:

3. Lavinia coleclioneazi vederi. Ea a reugit si str6nge 253 de vederi din fard gi cu 456 mai multe din strdinitate. a) Cdte vederi din striindtate a colectionat ea?

b) Gare

este numirul total al vederilor fetei?

4. in biblioteca clase! a ll-a A sunt 389 de volume, iar in cea a ctasei a ll-a B sunt cu 407 mai multe. Scrieintrebarea problemei pentru a se rezolva prin: a) o operafie de adunare;

li ii

5. Un cioban areLT oi. Lupiiii mdndncd 9. Numdrul oilor rdmase este:

A. mai mare decat 10; B. mai mic decdt 6; C. cuprins intre 5 gi 7; D. mai mare decdt 7.

6. De la Bragov
LO2

pleaciin excursie 10 autocare, astfel:

100 80 60 20

Completeazd corespunzdtor enun!u


a) Numdrul cel mai mic al
b) Gel

ri

le:

cdl5toriloril reprezinti

mai mare numdr de cdldtori este al:

c) C6te fete gi bdiefi participd la excursie? d) Care este numdrul mdmicilorgi al bunicufelor participante?
e) Gu

cdt participd mai multe fete dec6t prieteni?

7. De

"1lunie" fetele primesc 447,deSMS-uri, iar biielii cu 209 mai pufine. a) G6teSMS-uri primesc bdiefii? l--- -*j b) Care este numdrul total de SMS-uri primite de fete gi de biief i, in total?[---]

8. La concursul sportiv s-au inscris 525 de concurenli. inainte de concurs gi-au anunlat
retragerea 9 concurenfi gi s-au inscrisincd 27. Cdfi sportivi au participat la concurs? incercu iegte I itera corespu nzdtoa te rdspu nsu I u i potrivit.

A.525 participanli
9.

B.Ss2participanli

C.543

participanli D.544 participanli

pe la pegte Cu

estei--:j

cdt este mai mare distanla de la lup la pegte dec6t cea de la vulpe Ia lup?

r-l

23

t.
t;
I

tEsrut I c

Elemente intuitive de gcometric Lumea neeuviintitoarelor

1. Desene azd,inta bel, f igu ra geometricd corespu nzdtoa re.


ENUNT
FIGT"'RA GEOMETRICA

Are toate cele 4 laturi de lungimi egale.

Are trei laturi.

Este rotund.

Are laturile de lungimi egale doud cdte doud.

2. Furnica s-a hotirdt sd-gi fabrice un utilaj care sd o ajute sd care proviziile ca in imaginea: Noteazdn in tabel, cdte forme plane de fiecare fel a folosit?

&.n

3. Alina trebuie sd desenezein continuare doud figuri geometrice corespunzdtoare fiecdruigir. Ea constati cd gi-a uitat culorile gi te roagd sd o ajufi, desendndu-le tu.

AEAAEAAAE
ilto

OATOAl]OATO

4. $oricel

uI

Jerry gi-a im pi

de cagcava I astfel : a) Gdte bucdf i sub formd de triunghi are el? b) Dar sub formd pdtrat6?

rlit bucata

Scrie numdrultotal alfigurilor din imagine.


5. Unegte cu o linie corpul geometric cu denum irea corespunzdtoare.

A
*cfu

.-i

ca;fu*id

s#erd

tuu*

*c$$s-adru

6. Azor a reugitsd

strdngdin mai multe grdmezi de oase.


:..,_.. .,..-._.-, -__-,-:-.j

oaselor: a) din exteriorul cdfelului:


AflS numdrul
c) din colful din stdnga al
d) cu

'- -b) din colf ul din dreapta al cotelului: i*-*:_:1::j::-:::.=,..:j.,


_

-'o"
279

cotefului:

cdt este mai mare numdrul oaselor din interiorul


de cel din exteriorul acestuia?
R:

L ** - -

cdfeluluifafi

7.

Ceitrei purcelugi lucreazdcuspor la construirea cisulei. CAte cuburiau adiugateiin noua construcfie,luate din cea ddrAmatiin dreapta?

S.incercuiegte litera corespunzdtoare imaginiicare nu esteimpirfitdin treipdrliega!e.


A.
B.

c.

25

TESTUT

II

lfere

Uqri*ti de ser*suri t

f .in vitrina unui magazin se afld:

r; ?Jj-'"*# #

w
C.

.|.,

+s

I
j I

{.+4!

incercuiegte instrumentul cu care se mdsoard timpul.


2. Aleea din parc se mdsoari cu:

A.

litrul;

B.

metrul;

kilogramul;

D. timpul.

3. Coloreazd vasele cu cate pofi umple un vas de 16 litri, cu cAt mai pufine mutdri.

6ffi ffi
4. Desene azd acele ceasorn icu
I

i pentru momente le in ca re lonel

Servegte micul dejun la ora 7 dimineala;

Servegte masa de prdnz la ora 13 firrd un sfert;

1112 102 9o3

1112 102
$c3

7^5 b
Se joacd in parc la ora 16 gi jumatate;
'18

765
la cina la ora 9i 30 de minute;
I
2

1112 102 9o3 7^5 o


26

1112 '10 $r3


765

5. Mama cumpdrd de la METRO,5 kg de cartofi,3 kg de ceapd,Lkg de morcovi,3 kg de struguri, 1kg de felind, 2kgdemere, 2kgderogiigi 1kg de pere. Afld cantitatea:
a)de legumecumpdratd:
b) de

fructe cumpdratd:

c) care

cantitate este mai mare gi cu c6t:

6. Dacd v6rsta:

67 qni

60 oni

= 36 qni

Calculeaz6:

vdtsta
7.

6ffi

/tl lll \:1

i
=L

*__i

uni

f-----l {m \til jg v6rsta ,Ftf =l iani


t

vdrsta

X llr:

-i

iani

Observi fila din calendargistabilegte:

DECEMBRIE
Luni Mc! Mie toi Vin saE

a) GAte zile are luna decembrie?i,-:.

*_-*-j

234567 I 9 7011721374 If
76 77 18 79 20 27 23 2+ 25 26 27 2A 30 31
44 ZJ

ziigi va serba Lavinia ziua de nagtere, din data de 31 decembrie?,-- * *:l


b) ln ce
c) Ea se pregdtegte cu 7 zile maidevreme, adicdin data de=...="

decembrie intr-o zi de:.=....""


d) Luna decembrie are...."".. sdptdmdnigi"...... zile.

8. ln excursia din luna iunie Alina a avut la ea o bancnotd de 5O lei. Ea a curnpdrat mamei un tablouin valoare de 15 lei, bunicii o icoand de 10 leigifratelui ei un arc de 5 lei. Ce rest a primit ea?

A.20lei

B.30lei

C" 10 lei

D.40lei

27

rEsTUt I I

Unitifi de misuri opiliria


dupi model.

1. Scrie numerele,subformi desumd,

357= 300

+
+

50 +

gso=f]*[-l
624=n*[ --l*[--l
752=N$8

823=t:
zsz

n+il
(,
=n

2. Gompleteazdcu unuldin semnele:

)
742=1651

[_]

+sa

rcz7l+za
212;a6ss

3. Alina a observat regula cu atenlie 9i a scris incd trei numere pentru fiecare gir. BifeazS-le cu X, pe cele corespunzitoare.

c 697; 698; 699;

..; ......."..;

il

oeg; 7oo;701

ilzoo; ilgos;

To1;702

ilzoo;
flooo;

To2;704

t_j 905; 906; 907


4. Completeazil:
I
I

eo7; eoe

eo8; e1o

TERMEN TERMEN
347
i:i
:r, .-i*-*- **,-,**i.--._*-

;
I

r 846 ', 761


-**l

5. Unegte corespunzdtor=

c Unitatea pentru c Unitatea pentru


c

mdsurat lungimea

$<iEognarmnlS

mdsurat capacitatea

smetrul

Unitatea pentru mdsurat masa corpurilor

EEtnsi

6. Ce vdrstd va avea fiul unei familii, cdnd tatdl va avea 34 de ani, dacd la nagterea bdiatului v6rsta tatilui era de 29 de ani?
R:

28

T.lonelacumpdrat2cutiicubomboaneaSleifiecare,3cutiiac6te5leigii-aurdmas3lei.
avut lonel, lainceput? incercu iegte I itera corespu nzitoa te rdspu nsu I u i corect.
Ge sumd a

A.31 lei

B.32lei

C.33lei

D.34lei

8. Bunica se intreabd ce zl este astizit, dacd ieri a fost duminicd. Nepoata dumneaei ii
rdspunde: A.

luni

B. sdmbdtd

C. vineri

D. marti

9. De "1lunie" Cosmin a organizat mai multe concursuri. 200 150 100 50

Analizeazd datele 9i com pleteazdenu nlurile.


a) La picturd sunt i _____j participanfi.

mai pufinidecdt la desene pe asfalt.

b)Goncursurilecareaugg1ifugrgaldeparticipanfisunt:i igi i -1. c) La atletism sunt cu I - I de participanli mai mulli dec6t la picturd gicu tot at6lia

r_-l-

r-.-**-_i {---*_l

d)Numirultotaldeparticipanfiestede i- - --.

't

:.

,tl

rEstut I r Unititi de misuri


1. Lavinia.a extras o cifri din numdrul 398, astfel incdt numdrul rdmas numir par de doud cifre.
Care este cifra?

si fie cel mai mare

Scrie numdrul in casetd.


2. NumdrulS2T scris cu litere este:

trei sutedoudzeci gi gapte

treisute doudzeci gi gapte

3. Descoperd numirul reprezentat de Alina? Scrie-lin casetd.

f-

4. Galculeazd gi apoi completeazd casetele.

5. AflS numdrul necunoscut:

a+432=571
ct-

6. Glasa a ll-a A a consumat 150 de mere in prima sdptdmdnd de gcoali gi cu 35 mai puline in a doua. a) Cdte mere au consumatgcolariiin a doua sdptdmdnS?

b) Darin ambele

sdptimdni?

7. Unegte

punctele" Scrie den u mirea figurii geometrice obtinute.


R:

$'o

8. La un concurs sportiv au participattoate cele 4 echipe ale claselor a ll-a. Fiecare echipd a fost formatd din trei gcolari. Analtzeazi ta bel u l, a poi com pleteazd.
ENUNT ECHIPA
I

ECHIPAA II.A

ECHIPAA III.A
'18 puncte

ECHIPAA IV.A

PRIMUL PARTICIPANT
AL DOILEA PARTICIPANT

25 puncte

27 puncte

17 puncte

15 puncte

20 puncte

20 puncte

18 puncte

ALTREILEA
PARTICIPANT TOTAL PUNCTE LOCUI- OCUPAT
a) Ce b)

16 puncte

25 puncte

24 puncte

19 puncte

echipi a obfinut cel mai mic punctaj?


oblinut locul l?
.'a obfinut locullll.

Darcelmaimare?

c) Cine a

d) Dar al doilea? e)

Echipa

f) Gare este diferenfa de puncte dintre primele doud locuti?

g) Dar dintre ultimele?


h) De ce

numir de puncte mai avea nevoie ultima echipi pentru a o intrece pe cea de pe

locullll?

9. Coloreazd atAtea monede gi bancnote cdte sunt necesare pentru a compune sumele
colespu nzdtoate iucdriilor.

notdt

\\e*)

notdt

\o\dr

\\@t)

\\e$

\\e$

s -&
A

28 lei

\\o$
10 lei

\\e$

\\o$
rO\

\\ot)

\\et)

\o\dt

\\ot)

\\et)

\\ot)

\\@t)

^ $)'

\\@t)

\\e$

rtI

tEsrul- I +
1. Tabelul arati numarul belul arata

Recapitulare flnali
ci$ilor Mariei, pe etape de vdrstd.
NUMARUL CARTILOR
DE COLORAT

vAnsrn
7 ani
8 ani 9 ani

NUMARUL ATLASELOR

2
6
11

4
2

Utilizeazd informaliile din tabel gi completeazd graficul colespunzdtor numdrului de c54i pentru 8gi 9 ani.
LL
7

Numirul ci(ilor de colorat


Numdrul atlaselor

4
2

2. Scrie cu cifre numdrul: c gase sute gaizecigi gase

3. AflS numdrul cu254 mai mic decdt 766.

4. N,e numdrul necunoscut:

a -422=478
a5. La $coala Nr. 1s-au adus 538 de cutii cu lapte, iar la $coala Nr.2, cu 159 mai putine. a) G6te cutii cu lapte s-au adus Ia $coala Nr. 2?

b) G6te

cutii cu lapte s-au adusin total, la cele doud gcoli?

6. Maria arein pungulite, pregdtite pentru ora de matematicd100 de beligoare rogii, galbene gi

albastre.
Ajut-o sd afle cdte befigoare are de fiecare fel dacd:

>++X+>S.=1oo
>+
-F

=7r.

x-i_]x=n#=[]
7. C6te cuburi de f iecare fel a folosit Alina pentru a obline figura:

ft!

+-*i
ll
Lj

=so

ii

g cuUuri negre gi 5 cuburi albe z cunuri negre gi 6 cuburi albe 4 culori negre 9i 6 cuburi albe

8. lonel pleacd la gcoalS la ora 7 gi 30 de minute gi ajunge la ora 8. a) C6te minute a mers el p6nd la gcoald?

b) La ce

ori

va pleca de la gcoald

daci std acolo 4ore?

c) La ce ord ajunge acasd dacd seintoarce pe acelagittaseu?

33

b,

rEsrul.
Ea va

I5

Recapitulare finali
si scrie numerele
de la 394

1. Alina trebuie

pdni la 4O4.Ajut-o sd le completeze!

scrie:

2. Scrie in ordine crescitoare urmdtoarele numere: trei sute; cinci sute patru; doud sute
patruzeci gi trei.

Rispuns:

3. Com pleteazdta bel u I :


TERMEN TERMEN

425
375

334

500

202
709

289 572 700


999

SUMA

4. Afle numdrul necunoscut.

444+a=739
a5. La concursul de matematicd intte clase, s-au rezolvat urmdtoarele probleme: clasa a ll-a A, 257 ,iar clasa a ll-a B cu at6t mai mult, cu cdt a rezolvat prima clas5. a) Cdte probleme a rezolvat clasa a ll-a B?
-

b) Ge

numdrtotal de probleme au rezolvat cele doud clase?

6. NoteazS,in casetd, denumirea figuriigeometrice

oblinuti prin unirea punctelor.

aaaaa

.....R:
34

7.

Bunica a cumpdrat 3 kg de rogiin 2kgde castraveli gi 4 kg de cartof i. Afrd: a) Cu cdt cdntiregte mai mult cantitatea de castraveli fati de cea de rogii? b) Ce cantitate a adus bunica acasd?

!
I

8. Tabelul de maijos aratd numdtul cutiilor de lapte consumateintr-o sdptimdnd de gcoal6, de clasa a ll-a C, 30 29 28
27

26 25 24 23 22
21-

20

a)CAtecutiidelapteseconsuma;oi:
c) Dar cele mai multe?
d) Care este
e) Cu

[_

I f- - l.l

b)incezis-auconsumatcelemai pufinecutii?

[-*:*:

numirul de cutii consumatein intreaga sdptimdnd gcolard?

i:-l

c6ts-au consumat mai multe cutii marli dec6t joi?

Dece?
f) Gu cdte cutiis-au consumat maimulte

joidec6tvineri?

=
9. Observi cdfi lei a economisit lonel. El scoate 2 lei pentru un creion gi incd 5 lei pentru o minge. Bunicaii dd 3 lei, iar mama tot cdt bunica. Cesumd are lonel acum,in pugculi!5?

*s wq. H

- ,r#::-.4 "*EffiF*

%,

ffi"r\ -F * r*A

35

rEsrut. I 6

Recapitulare finali

1. lonel are de completattabelul. Ce numere va scrie el?


a
a

27

42

56

18

35

+38

2.Biteazdcu X numdrul scris corect cu litere.

il

doud sute

il

doudsute

doud sute

3. Se dau numerele 926 gi 367. Afld diferenta lor.


R:

4. N,e numdrul necunoscut.

527 - a=341
cr-

5. De Criciun s-a organizat o tombold intre doui gcoli vecine. Prima a cumpirat 573 de bilete, iar a doua cu 401mai puline bilete. a) C6te bilete a cumpdrat a doua gcoa16?
-t-*-'t-*--i-

b) Ge

numdr de bilete s-a v6ndut, in total, la cele doud gcoli?

6.lonelagteaptd pe peronulgeriisosirea celui maibun prieten alsdu. C6t mai are el de agteptat daci trenulva sosi peste 15 minute, iar ceasutgerii aratd: LLgiIS_l

7' lntr-un butoise afld 120 litri de motorind, iarintr-un bidon sunt cu 108 litri mai putin. a) C6!i litri de motorind suntin bidon?

36

b) Care

este cantitatea de motorind din cele doud la un loc?

8. Scrie,in casetd, denumirea figuriigeometrice obtinute prin unirea punctelor.

9. Alina a impdrf it figura urmdtoare, astfel: Noteazd numdrul pdtratelor din

figurd:l--l

10.

28/
a) Cdfi

litrise afldin primulvas?

b) Cu

cdtsunt mai mulli litriin primulvas decdtin al doilea?

c) Ce

cantitate trebuie scoasi din primulvas, pentru a rdmAne 9 litri?

37

rEsrur
1.

I7

Recapitularc finalii
R:

Ajuti-l pe Mihai sd afle numirul cu 47 mai mare decdt 33.

2. Ai la dispozilie cifrele 3, 8 gi 2.

Scrietoate numerele naturale de doui cifre pe care Ie pofiobline cu ele.

3. Gisegte numerele corespunzdtoa re. TERMEN TERMEN DIFERENTA 4.

983

735 466

222

357

484

542 488
379

478

NH numirul necunoscut.

227 + a=792 a-

5. La un magazin de jucdriis-au adus 352 pdpugigicu 258 mai multe maginufe. a) Cdte maginule s-au adus?

b) Ce

numdr de jucdrii 9i maginufe avea,in total, magazinul de jucdrii?

6. Gorpul geometric cu care se aseamdni este:

il

,n rotund

un cerc

un con

7. ln damigeand se afld cu S

%
3/
tr

litri mai mult decdtin sticld. a) C6ti litrise afliin damigeand?

b)in care dintrevaseincap mai mullilitride apd?

c) Dar maipufini?

Itt

8. Corina trebuie sd deseneze un triunghi gi este nedumeriti. Noteazd cu A, afirmaliile adevdrate 9i cu F, pe cele false. ENUNTUL ADEVARAT
FALS

Voidesena o fiqurd alcdtuita din patru laturi.


Figura mea va avea treivdrfuri. Laturile acestei figuri nu pot fi egale. Triunghiul este o linie fr6ntd inchisd.
9. Completeazdenunf

rile: Anotimpultoamna ale


u

..

luni.

Fiecarelunddetoamndpoateaveapeste ... zile,darnumaimultde........... zile.


10. incercuiegte cifrele care pot lua locul literei

a:ffi.

213789

o5

4v6
B.

Cdte cifre ai incercuit? A. doud

cifre

cincicifre

C. gapte

cifre

D. toate cifrele

11. Observd tabeluln apoi com pleteazd:

Numele

ryre
Irina

ffi
724

Punctajul

385

942

589

Scrie numele copilului care:


a)

are cele mai multe puncte:


cele mai puline puncte:

b) are

Noteazi clasamentul copiilor:


Locul
I

Loculalll-lea

Loculallll-lea

39

rEstul.

I
a

Rccapitulare

finali
88

1. Gompleteazdtabelul luiMircea cu numerele pottivite.

40

52

63

74

a-39
2. Numdrul "treisute cincizecigidoi" estevecinul mai mare al numdtului:

A.351

8.350

C.352

D.353

3. Din suma numerelor23T gi 149 scade numdrul386. Ge numdr ai obfinut?

4. AIli numdrul necunoscut:

421 + a=710

5. intr-o gcoalS sunt 10OO de elevi. Afli numirul fetelor, dacdsu nt 475 de bdief i.

6. Numegtetrei obiecte ce potfi misurate cu metrul.


R:

7.in figa medicald, a cabinetului medicalalgcolii, doamna asistentd a notat:


ruA"JME

wELSffiffie$Vsffi

R. Lauren$f;ur
E-.

gs
9:2 &*
,+ fn .g.YJ

Vfi*rei
A,attsasrela

F"4.

N. fl!fi* S. Sani*Fa

p3.
6ft gsJ

Rispunde:
a) Cdte kilograme c6ntdresc

biiefii?

I _

b)Darfetele?

| ]
bdieliimaimult dec6tfetele?

c) Cu cdt cdntdresc

tl

40

FOARTE BINE

3
9

BINE
SUFICIENT INSUFICIENT

10

t
2 2 numdrul

numdrul fetelor

bdietilor

Completeazd:
-

Numdrul: -fetelor
-

care au obtinut calificativul "BlNE":

bdietilor cu calificativul "FOARTE BINE": bdietilor cu calificativul "SUFlClENT":

Care sunt calificativele la care s-au oblinut rezultate identice gi de fete gi de

biie!i?

Cdte fete au obf inut, in total, calif icative de "BlNE" gi "FOARTE BINE"?
Dar

bdieti?si
se rezolve prin doud operafii de adunare, folosind datele:
-

9. Compune o problemin care

352 km; -cu279 km maimult.

4,1

fEsrut ! 9
R:

Recapitulare finali

1. Gare este numdrul cu 39 mai mic dec6t diferenfa numerelor 96 9i 37?

2.loanatrebuie sd scrie toate numerele naturale de trei cifre identice.


Ce numereva scrie ea? R:

3. Numdrulcu 435 maimare decdt435 este:


R:

4,

NE numirul necunoscut:

400
cl-

+ a--583

5. La Clubul de picturi s-au inscris 632 de fete gi cu 4OO de bdief i mai puf in. a) C6!i bdieli s-au inscris?

b)

Cali copii suntinscrigi, in total, in club?

6. Noteazd cu A, enunturile adevirate gi cu F, pe cele false.

I I i |

T-r

Apa din cadd este mai multd dec6tcea din piscinS.

I V6rsta se calculeazdin metri.


I Masa (greutatea)ta se mdsoardin kilograme. | Moneda nafionald este euro.

7. Bunica pune dintr-o gileatd puigorilorn iar restul cdlufului.


Ce

deL2litri, plini cu apd, 1. litru pisicutei, 2 litri cdfeluguluigi3 litri

cantitate de apd bea cdluful?


R:

42

8. Lavi n ia a r eallzatu n peisaj, folosi nd doa r f igu ri geometrice, astfel 39


27

19 13
7

Completeazi:
a) Numdrul

triunghiurilor pdtratelor [l

I fI
fost
.,

dreptunghiurilor cercurilor l--l


b) Cele

mai puline figurigeometrice au

iar cele mai multe

c) Cu cdte dreptunghiuri a folosit ea mai mult

dec6ttriunghiuri?

[-_

9. Adevdrat (A), Fals (F)?


Rezultatul calcululu i=274m+ 359m - 532m = mai mare decdt 1OO gi mai mic dec6t 150;

este un numdr:

f] ff tf

mai mic dec6t 100; mai mare decdt 150.

10. Numerele lipsdn care fac adevdratd egalitatea:

A. 10 9i '10

B. 10 9i0

C. 100 si 100

D. '10 9i 100

11. loana a citit 73 de pagini dintr-o carte, depdgind astfel cu 13 paginijumitatea cdrlii. a) Cdte pagini are cartea?

A.146
b) Cdte

8.168
8.60

C,120
c.120

D.240

pagini mai are de citit?

A.73

D.47

43

fEsrul.

tc
38 +E= 75

Recapitulare

finali

1. I ncercu iegte I itera corespunzdtoa re rdspu nsul u i corect.

4.37

B.38
mai
B. mic

C.39
.... dec6t 782.

D.40

2. Numdrul32S este

A.

mare

C.

egal

D. tot la fel

3. Rezultatulcalculu lui:374+ 373

=l*___l

este un numir:

A. par

B.

impar

C. egalcu 0

4. N,e numdrul necunoscut:

983
a=

- a=121

5. La teatrul de pdpugi au fost 245 defete gi cu 178 mai mulli bdiefi. a) C6!i biieliau fost la teatrul de pdpugi?

b) Care

este numirultotalalgcolarilor pafticipanfi la spectacol?

6. Aura gi Alina au inceput o

partidi de tenis la ora 16 gi 3O de minute. Au jucat La ce ord s-a terminat partida, dacd au ficut-gio pauzd de 3o de minute.

o o16.

7.Ziua de nagtere a Laviniei este pe data de 13 decembrie.


Ea s-a

ndscutin anotimpulr [_]primdvara vafa

il LJ il

toamna
iarna

44

l
8.

PERIOADA Sdptdmdna
I

S.AU VANDUT
307

Sdptdmdnaall-a
Sdptdmdna a lll-a

cul37lmai pulin decdtin prima sdptdmdnd


cu298lmai multdecdtin sdptdmdna a doua

Analizeazd gi rezolv6: a) Cdfi litri de benzind s-au v6ndutin a doua sdptdmdnd?

b) Darin a treia sdptdm6nd?

c) Ce cantitate de benzind s-a v6ndutin cele treisdptdmdni,in total?

9. Corina avea de compus o problemd. Din grabi ea a scris: " Am cu mpdrat de la su permarket 3 lei de carne, 2 kf, de suc ai 1 m de ttlei".

Transcrie problema, corect6nd gregelile fdcute. Gdsegte intrebarea potriviti gi rezolvi problema.

10. Scrie numirul 1OO ca:


a)

sumi de doui numere identice;

b) sumd de patru numele identice.

45

TESTUL

'

Recapitulare finali
R:

1. Scrie numdrul cu27 mai mare decdt 54.

2. Numdrul 878 se aflS mai aproape de numdrul...... decdt de numdrul..... Bifeazd cu X numerele lipsd.

fl

eoo; goo

ooo; 1 ooo
nu

zoo; eoo

3. Gom pleteazdcasetele cu

merele corespu nzdtoa re.

4. AflA numdrul necunoscut:

a+
a=

234=589

5. La un concurs de tirn lonel a oblinut 325 de puncte, iar Mihai cu273 mai pufine. Gdte puncte a obtinut Mihai?

b) Ce

numdr de puncte au reugit sd obf ind cei doi, in total?

6. Noteazd cu A, enunturile adevdrate gi cu F, pe cele false. ENUNTUL ADEVARAT


FALS

Stiloul este mai scurt decdt creionul. Ldlimea claseise mdsoard cu metrul.

Ghiozdanul unui copil cdntdregte 10 kg.


Grosimea uneicdrtieste de 1 metru.

lndlfimea unui nepot poate fitot atat c6t cea a bunicului.

46

I
7. Desene azd

undreptunghi. cAte liniisunt necesare pentru a putea obline din

eln

doud triunghiuri?

8.

a) Ge

[*: b) Care este distanla dintre parc Aigcoald? [:]


distanli parcurgeAlina pdnd?n parc?
C6!imetri parcurge fetifa de acasd pdnd la gcoald?

L:l d) Cat misoard distanla dus-intors de acasi la gcoald? [ ]


c)

8. S-au

folosit

o o o?o o?o -g-gooo


cercuri.

A,20

8.19

c.18

D.L7

Cdte cercuri ar maifi necesare pentru a fi,in total3O?


R:

47

rEsTUr

It
9i48.

Recapifularc finalii

1. Se dau numerele: 52 Afli suma lor.

R:

2. Numdrulformat din trei sute patruzeci gi cinci unitdli este numirul:

344

s+s

ss+

343

3. Scrie, in casete, numerele potrivite, pentru ca relaf iile sd f ie adevdrate:

Iotr
994

3[

7+

lt 22nn
BB

4. Afld numdrul necunoscut:

a-241=579
a= 5. ln camera special amenajatd incap 327 cutii cu lapte gi cu 253 de

lizi cu mere, mai mult.

Afri:
a) C6te l6zi cu mere s-au depozitat?

Ce numdr de

cutii

ldzise afl

in total,in camerd?

6. Alina gtie cd este sdndtos

consumi 2 litri de apd pe zi. G6ti litriconsumi eaintr-osdptimdnd, dacd respecti acest lucru?
R:

si

7. Mircea aruncd cele doud

zaruri,cain imaginea de maijos. Marius ilintreabi care este suma punctelor de pe fefele care nu se vdd. Ceva tdspunde Mircea?

R:

48

8. Vara

lati

aceasta este foarte cdlduroasd. prognoza meteo din aceasti sdptdm6nd.


4oo 3go 3go 370 360 350 340 330 320 310
I I

I )

luni
Noteazd:
a) Ce

ma{i
integistrat:

miercuri ioi

vineri sdmbitd

duminicd

temperaturi
luni

s-a

marli miercuri joi


vineri

sdrnbiti
duminicf, b)in ce zile s-ainregistrat cea mai ridicati temperaturS?

c) Care este ziua cu cea mai

mici temperatutd?

d) Care este diferenla de

temperaturi dintre ziua de duminicd

9i cea de luni?

49

fErsfgt

EB

Recapitularc

finali

1. Termenul unei adundri este 9, iar suma este 91. Biteazd cu X care poate fi cel de-al doilea termen.

Isr
A.<

Iez
B.-

Ias
sz3

Ia+
zs3

2. Gompleleazdcaseta cu semnul potrivit.

[
C.>

3. Relafia:893 -242 > 351este: A.

adevdratd
323 + a=821
a-

B. falsd

C. posibild

4.

A116

numdrul necunoscut:

5'

La

spectacolul de circ au mers 5 autobuze cu 352 de bdieli9i cu 171mai multe fete. a) G6te fete au mers la spectacol?

b) Care

* i-l

i-ll_l -j--tIi
t-i

este numirul total de fete gi bdieli participanf i la spectacol?

-t--lt* ]- ,'- ,-i ,-:-1 - ."--.. ,--':t

{ t-l" j-|r_-i::ij-i -i-.: 1" l-l- +"I :[l I i- f"j-': ."i-; -:


,"'-:

6. Deseneazdun pdtratcu latura de3 cm.

7.

Git

c6

nti resc ciregele?

50

T
8.

Eu am 37 ani.

Eu sunt mai tindrd cu 6 ani fatd de sotul meu.

Diferenla vdrstelor pdrin{ilor mei esfe vdrsta mea.

Eu sunt mai mic cu 2 ani dec6t sora mea.

AflS vdrsta fiecdruia.

[--|animama; [--lanifetila;
Gu

l--lanitata;
l-_lanibdiatul.

cdteste mai maretatdldec6t biiatulsdu?

Dar fatd de mama sa?

9. Alina giAura mergin excursie. Mama le di 800 de lei. Alina ii cumpdrd mamei o carte deL2 lei, iar bunicii o icoand, in valoare de 25 de lei. Aura cumpdrd doar o carte de rugdciuni bunicii, cu 28lei. AfrS:

leia cheltuitAlina?

b)

Cafi lei au cheltuit cele doud fete, impreund?

c) Gu ce rest au venit ele acasd?

5l

TEtSFgt

t+

Recapitulare finali

1. Se dau numerele 98 gi 49. Afli diferenla lor.


R:

2.Alinatrebuiesiscrietoatenumereleformatedintreicifrecareau cifrasutelor5giazecllorT.
Ce numere va scrie ea?

3. Ce numir vei obfine, dacd scazi 758 din 900?

Scrie-l!
4. N,e numdrul necunoscut:

900
a-

a=457

5. La prima probd de concurs Aura a oblinut 352 de puncte, iar la proba de baraj cu 248 mai multe. a) GAte puncte a obtinutAura la proba de baraj?

b) Cdte

puncte a obtinut ea, in total, la cele doui probe?

c) De ce numir de puncte mai avea ea nevoie ca sd o intreacd pe Alexandra, care dupd cele doud probe, avea 100 de puncte.

R:

6. Noteazd,in casetd, denumirea figuriigeometrice obfinute prin unirea punctelor.

52

I
7. O cutie de bomboanein
Ge

formi de pitrat este legatd cu un gnur.


30cm

30cm

dimensiunetrebuie sd aibd gnurul?

30cm
R:

8. Bunica folosegte jumitate din cei 6 litri de lapte pentru a face cozonac. Ce cantitate de lapte folosegte bunica?

9.

Nu

meroteazi, in ord i nea cronologici

ctivitSli le desfdgu rate de Al i n.

53

rEsful. t5
1. Com pleteazdta bel u I :
TERMEN TERMEN

Recapitulare finali

26 48

32 52

55

86

45
95

SUMA

81

7A

2. Gosmin are la dispozifie cifrele: 2;7;8. Care sunt numerele formate din trei cifre pe care le poate alcdtui cu ele. Sctie-le!

3. Afld diferenfa, gtiind cd descdzutul este 880,

iarscizdtorul este 493.

R:

4. Nle numdrul necunoscut:

a +
cl-

251=470

5.inbibliotecaclaseiall-aCseahd231.votumedepoeziigicu LTgmaimultevolumedeproz5. Afri: a) Care este numdrul de volume de ptozd din bibliotecd?

b) Ce numdr

total de volume se af ld in bibliotecd?

c) C6te volume

maisunt necesare pentru

a avea

tot atdtea c6t clasa a ll-a A, adicd 7OO?

54

6. La testele de sfdrgit de an gcolar, elevii clasei a ll-a C au obtinut urmitoarele calificative:

l{r. crt.

Nume gi prenurne

Limba giliteratura

tJlatematici

romdni
,.,,.,.1,,,.,,.

Fb,
Fb
B

?,

,,,q., 4.
5. 6 7
8.

Fb.
B

Fb.
B.

Fb. Fb.
B. B B.

9. 10

11.
12.

13.
14
'15.

Fb. Fb.
Fb.

Completeazd urmdtoarele enunlurin folosind datele din tabel: a) Elevul l. L. are calificativul la limba 9i literatura romind gi calificativul la matematicd. b) Elevii care au calificativul "FOARTE BINE", atdt la limba gi literatura romdnd cdt gi la matematicd sunt: c) Eleviicare au cel pufin un calificativ de "SUFICIENT" la una dintre disciplinele gcolare

___-_

sunt:
d) La disciplina limba gi literatura romdnd s-au obfinut

calificative''BlNE'',-calificative''FoARTEBlNE'..

--*.*- calificative "SUFICIENT"

e) Disciplina cu cele mai multe calificative "FOARTE BINE" este f) Elevii care au obfinut calificativul "BlNE" la limba gi literatura rom6nd sunt g) Numdrulcalificativelor de ,,FOARTE BINE" la limba rom6nd sunt h) Numdrul calificativelor de ,,BlNE" la matematicd sunt

55

r i

fffisF*tt *g
1. Gom pleteazdta bel u l:
TERMEN TERMEN DIFERENTA

Recapitularc

finali

98 49 25
47

86

100
37 13 a2

27

2. Scrie toate numerele naturale de trei cif re care sd

aibi cifra sutelor

gi a

unitililor 9.

3. Alina trebuie sd giseascd toate numerele care scizute din 750, dau restul cuprinsintre 30 9i 35. Care sunt aceste numere? Scrie'le!

4. Nle numdrul necunoscut:

a-

335=472

5. Ionel a adunat 324 de cartonage 3D de la magazinul Cora gi cu 279 mai multe de la


magazinul Garrefour. a) C6te cartonage 3D a adunat el de la magazinul Garrefout?

b) Ge

numdr de cartonage a reugit el sd obfind, in total, de la cele doui magazine?

c) Care este numdrul de cartonage cetrebuie achizifionate pentru a-l ajunge pe

ptietenul

siu Mihai,

ce are 1000 de cartonage?

6. Deseneazd limbile ceasului la ora cdnd: a) incepi cursurile la gcoald;

b)terminicursurile;

Tt12 i
102 9.3
84

102 9.3

112 i

luo

t9

F ttl
I!l
n' nrn G,..I lr rur

x m
-

UX

ISBN:

978-606-629-1 63-7

Pret: 12,00 lei

,ilillltltl||ll[ilt|[Lllll

nI

S-ar putea să vă placă și