Sunteți pe pagina 1din 63

COLECTIA HAI Si INV,TTiM!

Edilor: CalinVlasie CristinaMihart Tehnoredactare: Din Roxana Redactor: colectiei:Ionql Bro$tianu Coperta Viorel Mihart' Prepress:

DescriereaCIP NBibliotecii Nrtionale a Romf,niei PRALEA, VIORICA -h.ciclul Si ,.ri.. .o.".tl : coietpentru Insutirel ortogrsmelor 45' p'ut'" - Ed' a ?-a'' Pitelti : Paralela vio'i"i p#;;;;i;;;i:ii-l 201I ISBN978-973-47-1228-l .3 l:372.462:373 37| .67

45,.201I Paralela @ Copyright Editura merciinregistrate' ce prezenLlucrare danumiri constituie folosegte intelectuala' privind dreptul de proprietate p-iJjat de legislalia ;;ilffi;;

VIORICA PRALEA

SA SCRIEM CORECT !
Gaietpentru fnsugirea ortogramelor ciclulprimar la
Clasele ll lEdilia Vll-a a

Volumul scriem corect!" propune vin6in ajutorul igi ,,Sd sd micilor gmlaricarefac primiipagiin descoperirea ortografiei. El se adreseazd elevilordin ciclul primar care pot parcurge brnele prezentate sub indrumarea pdrinlilor sau a invdldtorilor. Eplicatiile care se dau la fiecare tem6 ajute la inlelegereascrierii corectea unor termenicare nu se scriuintotdeauna cum se pronunld. Elilicultatea realizeriiunui asemenea caiet de scriererezufiedin faptul ci eleviidin claselel9i a ll-a nu pot operacu notiuni substantiv, ca: Erb, pronume.Cu toate acestea,diversitatea exercitiilor vine sd fornEze gi se consolideze scrierea corecti. Fiind rodul unor ani de activitate intensdin sprijinulmicilor gcolari, caietuleste de un realfolosatAtelevilor, 9i invdt6torilor. cdt

s d s c r ie mc o r e c t ! 5

sas.a
(lui, ei) (l'+i,ei)

Ce culoareare pSlSria loanei? R1:Pdldria loanei rogie. .e


!-.-Y-

SA

Rz:Pdldriasa e rogie. Pdldria e rogie. 96 (ei) Pdldrias-E murddrit.


(ei)

t) Cind grupuldc lilcrc ,,r1" poatr fl Inlocultcu r,tl" Elu ,,luit', actttt

sotcriolegat (lntr.un cuvint)-+ ,,tt,', b) Cind grupuldo littrc ,,s6,r rr portolnloculcu ,,o1" nu rau ecerttaererlcu llnlutl(craflm6) ,,lul", -+,,t.t",

Exercifii oplicotive
formapotrivitd (sals-a)l 11. Scrie a)Mire|a......... in parc. dus d) Pe fetita ......... chema o Ana. o)Haina ........ curatd. e e) loana ....... intors acasd. c) ........ intunecat afard.

s r i s c r ie m c o r e c t l 7

daceestegregit: a2, Coredeaze . Atina intehit cu loana' sa . loanas-adusla circ'

. Acoloeragi mamasa' . Soras-a e elevd'

propoz$i): Esi care amuzante s5con$na FIl(+ propoz4ii 13,Alcituiegte

propoz$il a pentru forma 14, Completeaza

e soare.

nnas.a\

ln camera

jos' astfelinc6t a@steasi alcdtuiasci de r5, Aranjeazicuvintele mai propozilii)' celor diferit (coloreazd cuvintele doud propoz$i

mama
inserat

gi afata

au intrat Anca

in

case

8 sd scriemcorect!

16, "leri azi" dupi model: Completeazi leri Aza Ea s-ajucat. Ea sejoacd. El se plimbd. se Martna gdndegte. Dorclse ascunde. Afardse lnsercazd. Cerulse lntunecd.

Et....

in Alcituiegtepropozifii care sa/s-a si fie la lnceputul propoziliei, interiorul la sfirgitul acesteia(propozitii in 9i diferite).

sd scniemcorect! 9

Mamalgu Anava merge teatru. la


(ori)

gi lonu! mama,g.au dus,la teatru. (i/0,' acliune

rl ta rarla,,mu"candm poila Inlocul cu


,,olltt.

cu bl tr rcrlo,,r.ru"olnd nurc portalnlocul


rorltttllt alnd dupl ,,t" utmattl o |cllune,

apllcotiva Excr.cffll
ll. (sauls-au)! Completeazd formapotrivitd cu a) Anca loanacAntd? premiile. b) ........... impdrlit c) leri .. .......... sfrdns merele. d) Pdrinlii copiii merg desla cinematograf?

propozilii: 12. Ordoneazd cuvintele maijos,formAnd de a) Doina,sa,mama,dus,parc,in, s-a,cu.

meargd,sd,film,Ia, la, circ. b) Copiii,sau,nu, s-au,dacd,hotdrdt, 10 s d s c ri emco r e c t !

Completeazd coloanele maijosdup6modelul de dat: se plimbd e.. pllnb.t e-au pllmbat se aude se a$azd se scn'e propozilii fiecaredintrecuvintele coloanaa treia t{. Alcdtuiegte cu din de la exerciliul mai sus: de pin parc. Exemplu: Copiiig.au Bilnbat

(oral) It. Explicd scrierea cuvintelor rogudin exerciliul maijos: cu de S.l sfdrglfiarna. Copiii g-auhotdr1tsd refacdcuiburile pdsdretetor! Din depdrtare g-e auzit fAlf^itul de aipi. Cocorii ttu berzele igi vor face in curdndaparilia.

propozilii Alcetuiegte desprepis6ri cu: sa/s-a9i s-aulsau.

1)

2)
3) 4)

s d s c r ie mc o r e c t ! 1 1

ra

l.?
o (+lua,dup5,,i"urmeaza acliune)

iata) (a lua,uite, Privegte,

meu! de la mAna Pecaietul


(a lua)

l-a adusdoui caiete. acliune la uitece frumose afara!

sau cdnd acest a) Se scrie ,,ia", c6nd are inlelesul de "a lua" cuvAntexPrimi un indemn' (i'a scris' i-a b) Se scrie ,,i'a", cAnd dupd ,,i" urmeazdo actiune citit).

ExarciliioPlicotiva
corecti (lalt'-a): cu spaliilepunctate varianta r1. Completeazd ninge! c) Vica,...... uitece frumos .d g a ) . . . . . . . . .a . us e m . d) Mama ''"'' scriso scrisoare' cu .....' ptasa mere! b\ Corina, propoziliicare sd conlini "acliunile":ia povestit'i'a 12. Alcdtuiegte i'a scns,r'-aadus, can6rit'

12 s d s c ri emc o r e c T l

1)

2)
3) 4) f3, Explicd (oral) scrierea cuvintelor subliniate: al Ana privegtecum ia mamaaspiratoruldin dulap. b) Anca!-a"aduspestiOanei. c) Ia pegtiidin acvaiu! d) lA uite cine a venit! e) /.4 spus sd-giia caietuldin dulap. 14' Completeazd cu cares-audesfiguratin trecut: "acliuni' Ieri i-a adus

Azi ii aduce
li spune flpovesfegte ii cere

r-aspus

li iubegte propozifii ,,acfiunile" coloana doua! din a Alcdtuiegte cu

s d s c r ie mc o r e c t ! 1 3

ulei din piafd!

adusmere Mariei. Ancahl

,,r<
Soram(

s.il<
Doina liU

14 s d s c ri emco r e c t l

lntr.ozi amfostla teatru.


(intrc-o)

lnlr.uncaiet. Am scriso poezie


(intru-un)

pentru seapliciaceeagi dlntr.un, dlntr-o, Altecuvinte care reguli: ds Qrupurlle cuvlnt lntro ?l ln r"unaa rcrlu lntofrlrruna cu llnlup da unlrc (cntlml), AcQr.tr mrrchm:l (rn$) llpr Yoctlal ,,u".

Exercifii oplicotive
It.njuta-i pepuigori completeze punctate: sd spatiile
a) intAlnit parc cu Ana. b) ...... zi, Maria . ..... dus la teatru. c) Marin......sora. . . . . .v a v e n t

la mine. pddureerau doi d) ............. stejaribdtrdni. e) .......cuiberautreipdsdrele. s d s c r ie mc o r e c t ! 1 5

cuvinte: cu 12.Abetuiegte o propozitie urmitoarele cate casi"' poezie"; copaC'; ,intr-o pachet"; ,,dintr-un "dintr-o ,,intr-un

subliniate: cuvintelor 13' Explici(oral) scrierea a\ intr-ozi a venitbunicala noi' b) lntr-un tufig,ta margineapddurii,trdia o vulpe vicleand' c\ Dintr-untufiga ap^ruto veveifd. Ia mai d) S-au adunat mulli iepuragi sfat' 14. Transcrie corecttextulde maijos: Jos'la Am lntr-odimineald, vdzutintr-uncuibdoi puigoi speriafi' puteasd i mdnAnce' era copacului un Pisoi'lntr'o clipd'acesta rdddcina pe pisoi' Sa nimeritsd treacepe acoloazoicd' H l-a speriat ,,Cip-ciip'' Puii au multumit cdlelugului: se persoana 9i PrimulcuvAntdintr-opropozifie numelede mare' cu scriuintotdeauna litereinitiald

cu 9i din cuvinte ziaresaureviste alcatuieste Decupeazi studiate' ortogramele una propozilii sd con$na dintre care
16 s i s c ri emco r e c t !

la 1.f,
(direclia, locul) (dupe,1" urmeazeacliune) o

Mergla teatru.
(locul)

L-adus la teatru.
(ac!iune) a) Se scrie ,,1a"cdnd se indici (aratd) direclia (locul) unde are loc acliunea. b) Se scrie ,,1.a"atunci cAnd dupi ,,1" urmeazi o acliune (l-a certat, I-a plimbatl.

Exercitiioplicotive
lf incercuiegte forma corect6: ta a\ Maia merqe 'scoaa.
I-a

b) fi

te

pe vdzut lonulsaupe Victor?

c)

l- a

fi

lume. teatru multd e


s-a

d)Ana lx

6usJ3- Y64s.
l-a

., intr-un palat . intr-o de vis. m-a zi reginardndunelelor invitat ,# ") #

s d s c r ie mc o r e c t l t T

l.

model: dup6 propoziliile maijos de Transformd DorinhaduEpe MihaiIa film. Dorinll duw pe Mihaita fitm.

\ lnvdldtoareall ascultdPe Mihai. \ Mamail plimbdpe lonuf.

\ Pe Doin il incenEnatura.
de dupd modelul Scriesingurdoui exemple apoi transform6-le 9i maisus.

de din subliniate propoziliile mai cuvintelor scrierea D. Explici(oral) jos. mergell gcoald. a) Marin ce b)Ahrcbat pe Victor face. e c)!l gcoa/ri frumos. trtiahl![ grddind. florilor d) Regina pdsdrelelor' e\ Din pddurell auzitglasul

18 s d s c ri emc o r e c t l

14. Gdsegtecuvintecare sd exprimeacliuni9i lormeazdpropozi{ii cu ele.Nu uitasd folosegti fiecare in enunt cateo ortogrami! Subliniaz-o!

Formuleazd cAte doud propoziliicu fiecare dintre ortogra(,,s-a", ,,intr-o", ,,s-au"). meledin parantezd ,,1-a", ,,i-a",

sd scrierncorectl 19

l|e,aln 1lealn
popoo (rud5, (dupa urmeazeacliune) o ,,ne"

propoziliile maijos gi fii atentla cuvintele subliniate: de Citegte viteji. de Ei a dacilor. au fostunlLQm oameni a) Decebal fostregele
(PoPor)

celordoud popoare Prin romanilor. contopirea b) Traiana fost Tmpdratul n"e-Aln nescut romAnii. noi,
\-----------\_(ac!iune)

intelesuri: are Cuv6ntul ,,neam" maimulte harnici.) (Suntem neam oameni de un neam= popor (Esteneamcu mine.) neam= rudi
a) Se scrie ,,neam"c6nd acestcuvint are inlelesulde ,,rudi" sau ,,popor". o cind dupi ,,ne"urmeazd acliune(ne-am b) Se scrie,,ne-am" hotdrdt,ne-am intorsl. 2Os d s c ri emc o r e c t l

Exerciliioplicotive
t

punctate unadintre 11. Completeazi spaliile cu variantele: neamgi ne-am. a) ............ lntors drumelie. din b)Mdlntdlnesc un ............. Severin. cu din cl Am un in Buzdu. cu Viorica. $ brt ...............lntdlnit punctele suspensie varianta 12. Completeazi de potrivitd cu din paranteze: a) ......lntillnit un ........ Buzeu. sau, la , neam ...... din I s-au ,-a ne-am \
\ ) b) ......vdzut .......circ,unde ........dusgi ( la , neam \ - nol'. fa ne-am \ ) c) ..........zi, Victor intdlnit Maria..........film. cu ( t" \".' Ia infro ) t-' frt*)

( d) ....... dusin parccu un ........din Bragov. neam\ ' \ ne-am .) gi propozilii. 13. Ordoneazd cuvintele alcdtuiegte a) la, Un, Oradea, din, venit,noi,neam,a.

b) impreund,dus,in, ne-am,la, excursie, Bugteni, Azuga, gi.

s d s c r ie mc o r e c t l 2 l

de schemele mat completdnd gicorecf propozilii' lL Alcdtuiegterapid jos. Nu uita!Trebuiesa scriifrumos!

1) L.r dusPelonutla gcoald' 2) 3) 4)

dupi urmatoare modelul: propozi$iile Transformd


a) Ne ducemla film' -''

Nllm dus la film'


in (acliunerealizata trecut)

1) Ne

2\ Nesciernpma
3
4\ Ne adundmin cuftea 5 Nevom ducela bunici'
in ce (acliune sL va realiza viito|

b)Nr:rn duslabunici'
ln realizate trecut) (acliune

in adunat 1 Ne-am
2

3
4

5
22 s d s c ri e mc o r e c t l

(persoanA cu- (dupd urmeazd care ,,n" nunesau careline o acliune) pruncul bralela in botez) Am un f1fla Buziu.

N.!{pS cAmergi excursie. in


(acliune)

N+.agcredeca mergiin excursie.


(N-a9= 6161;r"indicelipsavocatei ,,u".)

r) tr .arl. ,,nU,'olnd rr. InFl.lul dr nrl dr bot|r mu d. cununla, b)!c rorb,nctt,tGlnd cuvlntul urmrtrl o roflunr. dupl ,,nu',

Excrcifll aplicofive
ll. incercuiegte formacorectS:
N-as

") ,r"

credece ai fostla film.

b) Am un '"9 ta Breila. n-a$


c\ ' La
L-a

pe cunoscut Victor la un na9 din Craiova.


l-a n-49

d) Eu

nas vrea ciocolatd. n-a$

s d s c r ie mc o r e c t ! 23

n"$ de-al sdu. 'S intorsde la un el -a ' S-a n-49 spus n -19- ' ce 'Fa nas la "' drs l-a un n-as de-alsuroriilui. s-a

subliniate: cuvintelor (oral) scrierea gi 12, Citegte explicd a) N 6,Svrea sd fac iniecfie'

b\ Amunnasbeten.
meu$:d dusla un nagdin Fdgdrag' c\ Fratete propoziliile maijos dupdmodel: de 13, Transformd N-agscnefema. -) Nu a9 scne tema. Nu ag mergela film. Nu a9 p/eca de la bunici. Eu nu ag dormila Prdnz. dupd ordine, de vei 14. DacS aranjapropoziliile maijos intr-oanumitd inte|es,vei fi premiat'Pentruasta citegteprima|iter6din fiecareenun!! D6 textuluiun titlu potrivit9i scrie-lmaijos! Oarece echipdva clgtiga? Arbitrul fluierdpentru incepereaparlidei' Ncd a adusmingea' Voi, cei din tribund, aplaudali! Bdielii merg la un mecide fotbal.

24 sd scriem corect!

Gdsegte propozilii 5 caresd conlind urmdtoarele ortograme: gi (in ,,i-a", Transcrie-le ,,ne-am" ,,s-au" ziaresau reviste). mai josl

p6 ntl
bi.

un
/:

r:a
'

--l

s d s c r ie mc o r e c t ! 2 5

(animale un cal,doicai)

c6-ai(dupi ,,c" o urmeaz5 actiune)

la a) Doicei alearge trap. b) Credc"alscristema.


(actiune)

scristema. CredcX-ai
(cratima indicalipsavocalei ,,d")

unor numclo axprim6 cuvant a)8a rcrla,,ctl"ltunci ctnd acest rnlmal., lB doui cuvlnte ,,ci" tl ,,41" ltuncl candelo b) Eorcrle ,,e,ai" llpravocalei ,,6") mtrcand rorhrc fntr.oringuri rilabi (cratimr rtu clnd duPi,,c"urmerzio asliuna'

oPlicotive Exercifii
de enunlurile maijos dupdmodel: 11, Transformd

bune, $tlucd alnote


tema. 1. Vddcd ai scris 2. inlelegcd ai reugit. 3. Credcd ai c1ntatfrumos. bune 4. Spercit ai rezultate 26 s d s c ri e mc o r e c t l

-)

npfe bune. $tiue-al

(oral) scrierea 12. Explice cuvintelor subliniate: a) $gvdzut gglfnvdlat lecliadespregl.


I

b) Am o cdruld cu doi gll. c) CredgSf scris le matematicd. d) lg adusce btpromis. (dac5estecazul): It. Corecteaza a) s-a dus cu cei doi c-ai la grajd. b) La Mangaliaesteo herghelie renumitd cai. de c) Sa intdlnitcu un Nagcareaveadoi cai.

,t

ln cr:ul In crn orioerunrnurr port rodf ln lnhrglmrp unmumltrlnd dlnc.|il, .o..tb nu.. d.|p.rbl lr |o vr lcrb Inl.gnl pr rlndulunnlbr.
Exemplu: a) Vom mergela circ.Sa auzitcd e un spectacol reugit. b) Vom merge la circ. S-a auzit cd e un spectacolreugit.

I ')

er.|lt

oorfct

Repetdortogramele invdlate!

s d s c r ie mc o r e c t l 2 7

(forma relie0 de

(f+m'i{,-rlief)

Am fostin drumelie dear. Pe de (forme relieO tau. Am gdsitun caietde-al


(f+mi4+elief)

a) Se scrie ,,deal" cind este vorba despre o formd de relief' relief' b) Se scrie ,,de'al" cAnd nu este vorba despre o formi de

ExercifiioPlicotive
cu @eal/de-al): spaliilepunctate formapotrivite 11. Completeazd p meae s t e e u n . ' . . . . ' . . . . . . '. ' a) C as a esteun prieten' '.. '....' ....' meu' b) Acela cu pe c\ Mihaieste ..... '. ........ sania' ...'...'.""" tdu' la d) Am fost filmcu un coleg subliniat: cuvSntului scrierea gi 12. Citegte explici(oral) c\ Am gdsitun caietde-alMaiei. a) Pe deala nins. mama' b) Acesfaesteun caietde-almeu' d) Am urcatpe deal cu

28 s d s c ri e mc a r e c t i

I t '

propozitiile: 13.Completeaze pe al Am scris un caietde-a!

fr

b) deat Pe <
Completeaz6 cirdmizile din care este for:mati cdsuta, adiug6ndcuvinte astfelint pe orizontalisd obtiic6teo propozi!ie!

sd scriem corectl 29

o (dupe urmeazd acliune) (instrument muzical) nx-ai ,,n" r a al


F

cAntd la ns;. Andreea 9i


muzical) (instrument

N"jJ9Mtemala engtezd?
(ac!iune)

a) ge scrie,,nai"cendette vorbadespreun muzical' instrument cind dupd ,,nt'ulmeazio b) 8e scrie ,,n-ai" actiune.

oplicotive Exe,rcitii
propozilii: punctate, form6nd spa{iile 11. Completeaz6 b) La magaz in - a.i . . . . . . . . . . n u c ) A m c umPd r a tn n s i. . . . " . . ' . .

subliniate: (oral) cuvintelor scrierea 12. Explica la a) Ana, n-d mers gcoald? la un b) Cdntd-ne cAntec ry1! c) Al spuscd 6gi scrlsfrumos' d) N"aiun nxf? co 3 0 s d s c r i e r n r e ct!

propozifiile It,Transformd urmdtoare model: dupd ts

Dorel, ai udatflorile? nu

De ce nu ai scrisfrumos?

un
lo
forma corectd! tf. incercuiegte a) loana t"u Mariaperge3' s-au -

l-a

batru?

q' +!!:!: pachet sdsit nai, am un . lntr-un n-ai


c) 9 '
Fa

spuss6 J3- msTs pom. din


i-a

d) rya$ crede'"i '


N-aS

c-ai

^"r"

o" d""l

de-al

punctiate unuldintrecuvintele parantezi spafiile tt. Completeazd cu din (cai,neam,n-ai, la, ia, lntr-un,ne-am, nag,de-a[): a ) U n ............... n B ragov ed o i. . . . . . . . . . . ... . di ar b) De ce scnsfema...... matematicd? c) .............. un pixdinpenar! parc.........ntdl ni tu u n . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . e u . d ) ...... l c m s d s c r ie mc o r e c f ! 3 1

care le denumesc' imaginile alaturdcuvintele 9i 16. Numegte incAtsi rezulteun cuvantnou'

tr$+/ffihEb
despreo zi din viala ta' folosindortopropozifii Alcdtuiegte ,,i-a"' invSlate: ,,c-af',,,c-ai", gramele "n-ai"'"s-au"' 1) 2) 3) 4)
5)

32 s6 scriem corecT!

ttfel

flsa
(aseri)

s.ar
(dupd urmeaze o acliune) ,,s" Eu sarcoarda.
(a slri)

rto-

lonu!s-Erduce, plimbare. la
-._r(ac!iune)

a) Se scrie ,,sar" cdnd acest cuv6nt are sensul (intelesul) de ,,a sdri',.

b) Se scrie,,s-ar" canddupi ,,s',urmeazio actiune.

Exercitiioplicotive
11. Folosegte corect,,sa/'gi ,,s-a/': a) Maia ........ducela teatru. c) .........pdreacd va ninge. b) Ei ...... peste r6ulef. d) Eu ...... gotronuL 12. Explice (oral) scrierea cuvintelor subliniate: a) Ana gi loanagplcoarda. b) S:Cfpufea sd vin ia tine. c) S:Cf'pdrea SpIbine pesteobstacole. cd 13. Abetuiegte doudpropozitii ,,sa/9i ,,s-a/'! cAte cu

s d s c r ie mc o r e c t l 3 3

t & 't '

,/t

t.lt f.1

.:

de despreimaginea mai sus,in caresd folo14. Formuleazipropozi[ii (8-10propozilii)' invSlate se$i catevadintreortogramele

(cinci), carese contine frumoase cu Scriepropozilii expresii datd! de Subliniaz-o fiecare cateo ortogramd.

34 sd scriem corect!

nua v.ar
(material folositpentru zugrdvit) (vx-3rpldceq) (lipsa vocalei ,,e")

Perelii dalicuvar. sunt V-ar plecea ciocolatd alune? o cu a) Se scrie,,var"candestevorbadespre materialul constructie de folosltla zugrlvireacaselor. b) Se scrie,,v-ar" canddupi ,,v" urmoazl o acfiune.

Exercifiioplicotive
11. Alcdtuiegte propozilii dupdmodel:

v-ar <

aducecag.

din magazin.

Amcumneratvar (
12' Explicd (oral) scrierea cuv6ntului subliniat: a) )/-9! trebui!3I cdnd zugrdvili? b) lon a adus!91 de la depozit. cl Dacdali cere,mama!-a! aducestruguri. s d s c r ie mc o r e c f l 3 5

formacorecti: t3. lncercuiegte sa inatnit l" fit^ cu Maria. al '


S-a l-a

d:"1 ? o) Nai mers De ,


' N-ai de-al

c) s"t '

S-ar

putea cumper va' sd

v-ar

car cu boi. S" in pddurecu un d) ' s-a dus c-ar textulcorectat! (undeestecazul)9i rescrie 14. Corecteazd Neamdus intr-o zi pe deat cu Maia gi cu lonul' Ei s-au intdlnitcu vlad. Acestaavea un c-ar cu doi cai. Ei s-ar ca nigtezmei' Maria sa de incdntali excursieneamdeclarat Noi,ceilafti, speriat.

cu Alcdtuiegte fiecarepersonajdin textul anteriorpropozilii (alteledecAtcele din text) care si conlinduna dintreortogramele lnvSlate.

36 s d s c ri emc o r e c t !

(bduturi oblinutd plante, din prininfuzie fierbere) sau

imi placese beauceai de fructe. Ce ai spus?

cu sa

a) Se scrie,,ceai"cand este vorba despreo bdutur* oblinutd prin fierbereasau infuziafrunzelorde ceai. b) Se scrie ,,ce ai" cAnd dupi cuvdntul ,,ce" urmeazdo actiune.

Exercitiiaplicotive
11. Completeaz6 spaliile libere unadintre cu variantele: sau,,ce ai". ,,ceai" a) ............... scis Ia englezd? b )An aa v drs at anac u ......... . .. . .. .. . . c . c) Ai bdut saulapte?

4ii
to-

d ) Am fdc ut .....................s . zi . 12" Ordonali cuvintele propozilii: in a) (sanra, alunecat, deal, Pe) i-a,

s d s c r ie mc o r e c t ! 3 7

b) (ceai,Am, bdut)

a
c) (zi, vdtzut,la, nai,intr'o, cdntAnd,l'a)

de cu Scriecite o propozilie fiecaredintrecuvintele maijos: neam/ne-am,na{n-ag, ia/i-a, deal/de-al,nai/n-ai,sar/s-ar, ceai/ce-ai.

38 s d s c ri emc o r e c t !

(nenea; zepadS, omet)

a. NeeVasile prietenul e tatei. ri jos: ds-ar,


(nenea)

Pe deal s-a agternutun stratde\nel


--1-

(zipadi)

b. Ancan.e adusflori. ..-](acliune)

guyllnt Inlclarul ,,rlptdl" a) ge s6rl6i,n6e'i Gand a6est ara da (ometl de,,nenea". liau b)Sescrie,,rre-a" dupi Guventul utmoltl o ecllunl, cind ,,nc't

aplicotive Exereifli
(oral) 11, Explicd scrierea cuvintelor subliniate: pe a) A venitnea.Vasile la noi. b) El nea adusmultecdrfi. c) Victornc.e spus cd s-aagtemutun stratde tlEA . ppgAnghele acasd? d) Corina, e) Comelnb:d adusfragi.

s d s c r ie mc o r e c t ! 39

r2. lncercuiegte forma corectd:

r{ doiiePuragi!
d

a)Maia, ffi b) Cdnd ffi

vasite ffi ,o^" #

"ort

gi deceit povestea, # "or" "ou

pe de iubegteomul ffi.
propozitiile maijos dupi modelul: t3. Transforma de Dorinaneia adus,fragi. Dorinane aducq fragi.
---__-Y-

J
Tn acliunerealizate trecut vorbirii) (inainte momentul de

in realizate prezent acliune

a) Alinane scneo scrlsoare. b) Varane aduce flori.

ne c) Bunica
d) Ginane cdntdla (dupi model)! Acumscrietu propozilii transformdJe 9i

4O s d s c ri emc o r e c t !

14. Cornpune mictext dup6imaginea un aldturate, caresd folosegti in (7-8propozilii). dintre ortogramele invetate Subliniazd-le! cAteva
ell

Ordoneazdcuvinteledin fiecare petald astfel incdt sd propozitii. Coloreazd floarea. apoi formezi

Eu
l!'6 o e
)G

1)

o
E )l!

de o.

et
al ^

/ce cu
ceai

2)

g la E un

neam

J,|

Bucuregti

s d s c r ie mc o r e c t l 4 l

15 c.a ca
(compara!ie)

cx-anins
aqrune (lipsavocalei ,,4")
' :Y-

A fost odatdsEniciodatd. frumos vacanld! in lnleleg,c,A,fost (actiune)

eandaogttsuv*nt rl le rorio uea"Etunci odofele.itintr'oecmParaflo, dupi bl lc rgrio ,,o'f,"atunlcAnd. ',8" o urmseri eoflun'

oplfco?lvr Excrcfflf
(oral) subliniate: cuvintelor scrierea ll, Explic6 a) Am un scaungun leagdn. b) /-a spus g:evenitMircea. c) Marin spune ggfost cuminte. d) Voifi frumoasd gmama. e) Cred ggnins multla munte. (calc'a,sa/s-a). cu spatiilepunctate formapotrivitd It, Completeaze Maria. ........... compoftat a) Vlad.......... a o b\ Am vdzut caie ......... sa. 42 sd scriem corectl

c) .......... bucurat ......... venit tata. d) Cred.........plouatgi ieri.


l.

propoziliile maijosdupi model: de t3. Transforma

rf
t

potrivitipentru explicalia scrierea cuvintelor subliniate: 14, Gesegte

a) C-ofloare se faceprimevare. nu poli b) e.uncreion desena cotde rai. un c) Credg-ag se scie maifrumos. multe mere. d) Vdda-aiadus cu de 4. tg. Abetuiegte tu propozitii ortogramele la exerciliul 9i
EQ

c-un

sd scriem corect! 43

c-a$a

Gdsegtein cartea de citire gase propoziliicu ortograma mai studiatd. Transcrie-le caligrafic jos!

44 s d s c ri emc or e c t !

{6 Ca
1aou""l66lila,up;
ma

G.ar
(garspune)
(lips5 vocalei ,,n")

\F"rfi5

a) Eucarsania.
(duc)

Am un carcu boi. (cirulA) trebui, invi! maibine. b) Credc-,ar sd


-Y-

/).

/aVf/

(ac!iune)

, / -/) './,-.--

'i/2
t_ q -

a) Se scrie ,,car" atunci cdnd acest cuvdnt are sensul (inlelesul) d e , , c i r u t6 " (ve h i cu ld e l a l a r i tr as de anim ale)sau de,,a duce (a cdra)ceva",

b) Se scrie,,c-ar"atuncicAnddupi ,,c" urmeazio acliunesau vocala,,e". cdndlipsegte

.,ta FWI

la sensuri cuvdntului ale ,,car": ffifi Fiiatent alte lrtrrI


@. 1

= (un car o gramade) nr ,, carde probleme. "; insolea carfune'ar. (unca7= un dric) un b) Mullimea c) Nuegtiniciin car,niciin ciruld. (egtinehotdr6t)
s d s c r ie mc o r e c t l 4 5

oplicotive Exercifii
(oral) cuvintelor subliniate: scrierea ll. Explic6 a) A primitun gglculemne la pddurar. de sd b) lganunlat gggtrebui vineb noi. mamei! c) Amsi gggeuplasele propozilii: 12. Formuleazd

ateu car(

ul stru ( c-ar

or r r r , , (

formacorect6: It. incercuiegte ca', sd car nigtefdn. a\ lnt'o zi amluat,n "" cudoi ' Intr-o c-ar c-ai c-ar

h b) Cred Vtadcen,d cd
46 sd scriem corectl

n-al

!+ mai bine ca Sanda.


c-a

Nal ",' N-ai

un

neam
ne-am

o"

deal
de-al

caresd ne deao sdniutd?

propozilii carecuv6ntul Alcdtuiegte in sd ,,car" aibdinlelesuri diferite!

2\
!_

3) 4)

s d s c r ie mc o r e c ll 4 7

l7

ran l'f,f
(dinnou)

a) Ai scrisiarurAt!
(dinnou)

mamei scrisoare. o b) Dorini-aiscrie


--.v-*

(acliune)

a) Se scrie .,iar" cdnd acest cuvint se poateinlocui cu expr esia,,din nou" . o b) Se scr ie.,i- r r " cdnd dupd,,i" ur meaz A ac une.

Exercitiionlicn-iiv*;
(oral) ;1. Explica subliniate! scrierea cuvintelor cl lqa plouatazi. a) Am venittplla voi. Ancdila vioard. b) t-aycdnta propozifii !2. Alcatuiegte dupdmodel: filmul. d) Lui Mihai r:-alpldcea

ltelf a)Aivenit
b) Dorin

t"-ltlo-f

acate_-].

c) Profesorul
48 s d s c ri emco r e c t !

a)codrin E
f.-a

l--l

b)Marta YEd ri cerutf--]


13. Completeazd din liberecu unuldintrecuvintele parantezi spaliile (neam/ne-am, cai/c-ai, car/c-ar, ceai/ce-af). nai/n-ai, ne-a/nea, din intors la un ............. Maramureg. de a) ...........
se

scis b) Tu.......... urdt.


doi Main .........adus .......... mici. c) .......... trebui cumperi sd d) Cred.......... la e\ Ai maicdntat .........?

io

tdu invilate! Repeti cu prietenul ortogramele

s d s c r ie mc o r e c ll 4 9

t8

casa,sa ca
lrv
(locuin!d) ca pi citesq

(actiune)

a) in casde multdlinigte. (locuinle) b) Ca se scriu,trebuiesd am imaginalie.

a) Se scrie ,,casd"cAnd acest cuvant are intelesulde

,,locuinfi,,.

b) Se scrie ,,ca si" cind dupd ,,ca',urrneazdo acfiune (ca sd scriu, ca sii obfin etc.).

Exercitiioplicotive
propozitii: r1. Alcdtuiegte

a) ca sa
b) in casd.

c) d) in ca.se

ca se

50 s d s c ri emc o r e c f !

12. Privegte imaginea maijos gi abetuiegte textcu titlul de un ,,Familia (Nu dintre CotcodaC. uitasi folosegti cateva ortogramele invdlate!) 9i
L

ee

FamiliaCotcodab
I

ts

lntr-o zi, mama-clogcd

s d s c r ie mc o r e c t l 5 1

$i.tisa'lnl
vocalei arati lipsa Cratima ,i".

-E, e I
Do

{
=.

5'o

88, o!
Vreau 6g-tispun
TrebuiesA-miamintesc.

Am sll scriu mameio scrisoare.

Exercitiiaplicativa
propoziliile maijos dupi model: de 11. Transformd Vreause il intilnescpe MogCrdciun. Vreau gC4intdlnesc pe Mog Crdciun. a) Am sd fti aduco floare. b) Credcd ili placelaleaua. c) TrebuiesA i$l scrie fema. d) Vreausd il vdd. e) Pot sd imi aduccdinele? f) Am sd li scriu. g) Cred cd ii frig afard. 52 sd scriem conect!

12. incercuiegte formacorecte: Ia nai a\ adusloanei un '


l-a n-ai
Lr.r

sar b) E- 6in am vdzut cum acrobalii. ' L-a s-ar c) Uite ceai. pdlit !3t . dace 16s7 st)m1n1s1 ce-at n-a,

pdinlii :+ d) -9gL recomanzi facdo compunere se despre '


Sd-, e) 9$ din ' s6-i scrii toaneidesprein?mptarea tabdrd!

sa,

Fxistagl forma sdi, c1nd acestcuvdntse poate inlocuicu lui sau er. Pdrinliisdi suntin Bragov. Pirinlii /ul suntin Bragov.

Gdsegte texteledin manualpropozilii ortogramele in cu studiate. TranscrieJe caligrafic jos! mai

s d s c r ie mc o r e c t ! 5 3

rl.

54 sd scriem corectl

propozilii caresi utilizezi in ortogramele invdtate. 11 .Alcdtuiegte

sd scriem corectl 55

opt in vacanla", caresi folosegti l?. Compune text cu titlul,,Vine un invifate.Subliniazi-le! dintre ortogramele

r5' #

propozilii, cuvintele t3. Alcituiegte ordonAnd

care doudversuri vei 14. Pornind dintr-un al pdtratului, descoperi col! al despre fenomen naturii! un o compun ghicitoare cuvintelor cratime. cu ghicitoarea explic6 scrierea gi oral Scrie

NA S.A TR-O IN TUL


IN

SA MI TA DE

GEA LU FIPT PI

NA

56 s d s c ri emc o r e c t l

opt

propoziliilor 15. Trenulelul esteplincu intrebdril incearcdsi rispunzi la gi acestea, alcdtuind tu propozilii dupi model.

rclrre-tl lce;racui?l jucat


I Ancal-l

oo

| -oo--ocs-a

[rnEe?l

| in parc| -

t cuml

lfrumos. I

ftro

l- ceareautl
ll -a

-(IO--OO

l -l

tPechlE l

l -l

- -(IO- -*()Ol- l

t-GA;il

leu c,h-efl
I

pnd&l [d, I t-t

oo o(t

t-t

fecuttl reandtl reeam t_t tc"lezl t- tne_am I

oo

-oo-

oo

sd scriem corectl 57

esteun personaj vorbecu Dumbo".Dumbo 16. ,,De (in iubitde copii.lati-i povestea! timpce o citegti, a formacorectd cuvintelor.) coloreazd

Dumbo
un de Jumbo, la circ,lJal aausprimdvara pui' Doamnei-elefant l
-a

Dumbo. numit pe mami fericita drdgilag, care era Acesta uncopil [a5
lui Urechile cam mari delocpe t6nira mamd. stAnjeneau

Celelalteelefinlele o tot necdjeauinsd din pricina aceasta.,,Vai,ce ele. spuneau mariare!", urechi

Dumbo C6nda luatpartel-=-l primaparadd, l-::limpiedicat de ' t s -a I ll-a l


urechi9i a clzut
li. I

Il;r

fJ

Nigtebiie{i au rds de el, p6ndcAnd beltoace.

furioase. Jumbo '" lalungat doamna |


li-a l

a aceasta fostinchisi 9i micululDumboa ramas DreptpedeapsS, i Timoteusllal facutmilSde el. ,,Capul Doargoricelului singurel. singur,

eu ,,Orice sus,micutule", spusacesta. l5l l l---lr I intampla, voi fi priels -a li-a


tenultdu." intr-obun5zi a circului hot6rat Directorul Dumbosi joace

f;r

G;l

un A 9i intr-osceni cu pompieri. construit peretede cas6din mucava 58 s d s c ri e mc or e c t l

cleiciruial9lO"t foc.C6nd peretete in fl6cdri, tot era Dumbo sdrit a


lFa l

de la unadin ferestrele aga-zisei casein plasapompierilor clovni. Plasa

l9
ui.

rrot acesta , apd. ei ffilciubdr cu ",",,r",


Dupi spectacol, Dumbo furigat cugca careerainchisd la in

mama

. Aceastaa scos trompaprintregratii gi a inceput

legene incetigor, spun6ndu-i: puiulmeu. Nici eu face probleme, ,,Nu-!i

e
p

n-49 na9

fi putut a$a face ceva. trebuie Nu cura.iut." l#+lpiezi


altdseard,Dumbo reugit a execute num6rul fdri

'

l ^: l * r I

probleme.impreuni cu Timoteus,elefinlelul a organizato micd

. t_"__ petrecere.fs;ul | ,,prosltt-in fel 9i cntD. l-l;tfil | lArziu a adormit. l:' I Intr-un | s-au I I
goricelul I gesitpe elefdnlel creanga pe Dimineala, unuicopac. hi
lla I

s
il

Acesta

gi speriat croncinitul de ciorilor a incercat plece sd


I inlrun

de acolo.A aterizatl::j=::-l I paraia$.D6ndu-Si seama de ce este ' lTntr-un ' | capabil, Dumbo luatlecliide la pisdrele. a in cadrulreprezentaliei acea seard,Dumbo din indltat in

aer, plutindpe deasupra spectatorilor. ziua urmdtoare ln toate ziarele aveaupe primapagind chipul unuielefdnlel fericit.

s d s c r r e mc o r e c t ! 5 9

pe un a circului incheiat contract via-ticu Dumbo cu 9i Directorul

G;I

EI

I i. I var pe acesta intreagdz" lintreoat lumea sd ,l lplecea vedeti lf -\/^;l "l

v-ar l'

lF Q l

lor! era Lumea la picioarele fericit. a ceidoi.Rdspunsul fost un suspin din ,,Doamnele-elefant lumea intreagd vor muri de ciud5", mamalui Dumbo' gAndea acumfericitd

60 s d s c ri emc o r e c t l

CUIPRI'NS

titluri: 45 Paralela vi recomandi9i urmitoarele Editura


la ottogramelor ciclul pentruinsugirea Sd scnem corect!Caiet Pralea Viorica ltt'tV,autoare pimar. Clasele Alina autoare l' clasa Semestrull' pentru Caietspecial Abecedar. Radu /l' pentruclasal' Semestrul autoare Caiet speciat Abecedar. Radu Alina

Limbasiliteraturaromdnd.Competen|egiperforman|d,C Malea Anca Mogog, Mariana sota Dobra, "rtoarJ C/asa gi Compete.nfe pertorman'td' romAnd' gi Limba literatura Ciobanu Carmen Mogog' Mariana Z'-ii-i.iuto"r" SofiaDobra, graficepentruc/asa/' autori lnvdtsd scriu.Caietde exercilii Emil Milea, Miregan Cornelia Diana Alfabetulcolorat,6-7 ani, autoareCameliaVdzaru' Strava Dana Andreescu,

t
ri:
lclul Uina

mre
sa /, hsa
I

utori bna

coMENzI

- CARTEA PRIN PO$TA

EDITURA PARALELA45 str. Pitciti,jud. Arget,cod 110174, Fr4ii Goletti 130 Tel-lfax: 0248214 533',0248631 439:0248631 492 Tel.: 0753040444; 0721247918. comenzi@editurrparrlela4s.ro E-mail; wwuediturrprralcla4s.ro sauaccesati

Tipanslexecutat Grafrcprint la wwrv.graficprint.eu e-mail: comenzi@graficprint.eu

S-ar putea să vă placă și