Sunteți pe pagina 1din 130

,t'

LfllMfl KSNfl
a:1
^\

,ex-+iiaitTiiN, !,'alrr(-ttlR]lr

.\/

rtr.' -l.z,t T
/\

TAi*S#Rf-s SITIL&

{,tuH,*trF,TK & S-tS$s$tE"s##

"7 a::_(,
,\}']".\\rr
.")
. !-.\

!/

} TtrNfiB,A K@A{ANA * gV
e.taseil* f
Le><E=t .[Tt]!"

u@.uRu

Nrfomte r Ror ttel DeicrtererCIP r Blbllotectt PITILA,TUDORA Llmbr rongni : chreleI-lV ! exrclit iocurl / Aramis Mihlilescu. Pitil!, Clopatra Tudora - Buouregti: Pri ,2005 I sBN973 -679-276-5 Cleopatra L Minlile$cu, 1.3 2.46 1+ I 11. ) 35.t'36137 31 1.3 82 t3'7 AureliaNutu Filip,lnv.Crinola Grigoftscu,ltrv inv Valonlina Referentir llaq Redrctor:Angela gr!ficn$ coprtl: Nioulor Petrsd Macletn vicloria Dumit$Meiq Arginr. Nicusor Penescu. tlusrratll: DTP:IrinaGeambasu ISBN|973-679-276"5 toat drepturile rzervate Arrmb Prht 3.r,1. @2005 Copyrighl
Arlmh Pdnt s.r,L. Redlcti! d iediul soclrl: B-dul Melalurgieitr 46-56,ood 041833,sctor4, 38 O.P. 82 - C.P. Buouiesii.

(021) 461.08 09n9 tel:(021) 461.08.10/14/15;fax: ofiice@megapress.ro E-mail:ofiice@edituratrmis.rc; ielt (021)461.08.08112113116i Dpirtrnenrul dsflcere: ro E-mail: desfaoere@edituasnnis 461.08.09/19; fa{: (021)
npat it la MEGAprqs holdhgs s.a.

t'*h

Clas arA, m, M, u, U, n, N, i, I
"*----------r-3 . .I: -

',A,m, M, u, U,n, N,i,L 2, Scrie litereleinilialeale cuvintelor caredenumesc gi obiectele din imagini. tele

)cte aleceror nume incepcu unadintre

3. Transcrie, dintre cuvintele date, Coarpe celecaresuntnume de tpoidesparte-le in silabe. ll""r.oun". . inima .ma ma . nal . una . Ani Fi

&W w W
.Ina

. Nana

. am

. Mimi

. Mia

4. Compune cuvinte cu ajutorul silabelor de pefrunzulite.

jf -'e F*@,a,.m"
@\&@%--@5. Scrie cuvinte caresetermind cu unadintre literele : a,m, u,n, i, 6. Noteazd cuvintecare sunt numede persoane gi care incep cu literd "ecare a numelui Mina. ?. Descoperd cuventul alcetuit din litereleinitiale ale urmetoarelor ctvinte: iau, nai, in, mama,ani, E. Grupeazd cuvintele urmdtdare dupenumerul de silabe: am,Ani, ai, mina, n4i, ani, mai, anina. aza,dinreviste, imagini carereprezintd obiecte sauflinte ale silaba m.a,Lipegte aceste pecaiet. tmagini

e, E, r, Rr 0, O, c, c, i, A, l,
silabe cuvintele date. a. Desoartein . mare . ard . ora
. otal

. marame
. mecantc

. Laura .Alina

. roca . Elena

me. care contin silaba doarcuvintele 2. Transcrie . mere . Camelia .lumea .America . oameni . camera . nimeni
.

. numere . Emeric . melc

5, culitera cuvinte care setermin5 3. Scrie gifiintele dinimagini. obiectele 4. Denumegte

11

propoziliile date. 5. Copiazd

propozitiile demaijos. 6. Transcrie Euamuncorn. areuncrin. Alina Miron aremere.


Corina

E e lanenea Canarulealmeu. Lina

dupa model.

Euamo cand. Eiauunorar.

Elare uncal. Ele auunnuc.

'Eaareunou. Euamunliliac.

t. Alege, de pe frunzulile, potrivite cuvintele pentrua completa eziliile. Elare unmdr 4-T:r cornerera.... ... . *ry CanaAlinei e .... Cdlin e un.... "emare'

qffi-

-6,E@F

Jl.in"ruut

Sfficamera

9. Desparte pentru cuvintele propozilii. a obtine


Inaareunmac. Anaelamine. Mirelaarealune. Eunoumare.

Mdrulmeueauriu. Carmenelanoi. Cornuleiecumac. Euncreionmic.

IO. Ordoneazd cuvintele datepentru propozitii. a alcetui . cu,e, Elena, Mirela. . Carmen, la,e, noi. . inelul, E,Mariei. . are,noud,Auricd, mure.

propozilii ituiegte cuajutorul cuvintelor care denumescfiinte.


. Ricd
. calul

dupdmodel. Continui
'ltr

auriu. MdrulAneie e mare. luiMiron Moara

e mare' Romice Nenea e mic. CanarulAurei

propozilii cu ajutorul Alcdtuiegte fetelor. doarnumele 13. Selecteazd .: r acestorcuvinte.


. Coman . Monica 'Ionela 'Onu

P lq
.,iw
;

cain model. 14. Completeazd

mer- mere

. camere . murd

. creton . inimd

. corn . camron

ffi,:t"'

gir gi ca inleles din fiecare nepotrivit cuvantul L5. Alege cateo propozitie. . canar, lac rac, cocor, . mure, nucd ou,m5r,

model. dupe nume debeieti, 16. Scrie


Alina-Alin . Cdlina . Marina .Ionela . Mirela . Cornelia .Ioana

fo

pentru noi.Alcdtui cuvinte a obtine literelor ordinea I?; Schimbd pozitii oblinute. cuvintelor cuajutorul . rama are-era - aer . rac 'lac

esoartein silabe cWintele demai ios. . cere . rece . ceal . ceara Marcela e cuMircea. Eiaucerc. Cercul e mare. 3. Denumegte obiectele dinimagini. Cerule cunori. Celina iacerneald.

. Celina . Cerna

2. Transcrie propozitii. urmetoarele grupul Subliniazd delitere ce.

,i...,,

'.']].

dd
Norutepe.... .-@

r@

ff "".'
i

4. Scrie cuvinte careincep, contin sausetermine cugrupul delitere ce. propozitii 5. Alcdtuiegte cuajutorul cuvinlelor: Marcela, Cetina, Mircea. propozitiile 6. Completeazd folosind cuvintele depefrunzulile.

-q6"

Eu...ceai.

propozitii, urmetoarele pentru 7. Copiaze apoiformuleaze intreberi care elesunt rSsounsuri.

J $

P'P

V ,V

putin p,v. doaiCu care contintel una dinhe literele L Transcrie . salatd . parc . navd . covor . pasta . privire . val .lapte .avion .vesel . vineri . poveste .vioare .cap 2. Grupeazd cuvintele demai susdupd numdrulde silabe. ilustrate. 3. Nume$te obiectele Sifiinlele

$r
\

i;.;t

V ginume incep 4. Scrie nume defetecareincep culitera debiieticare :; iitera P. imaginilor. laintrebSricu ajutorul 5. Respunde ri:,

r:il

;;i;

,eii
. CeareVictor? . Cumestepepenele? . Cevreaiepurele? p sauv, apoi numele in carese audsunetele 6. Alege anotimpurilor propozitii 3 catuiegte cuaceste cuvinte. propozitii despre: 7. Alcdtuiegte . vapor; . vioard.

;rl

pozitii lasfargitul cerora sdseaflecuvintele date. . Vera . Petre

fl !,,

a. Desoarte in silabe cuvintele date. . Cicerone . Lucian . Maricica . Cecilia . ciocolatd

. crneva . aici

.cl

. macl

gifiinlelor propozitii obie ctelor dinimaginii folosind numele 2, Alcdtuiegte


*

@^ e
ES

intreberi, dupd model. 3. Formuleazd

Iaoracinci? Laoracincia venitValentin, Cineavenit pleacd papucr. lacirc. Ea a cumperat Maricica


Ela citito carte. Piticulvine lacind.

.,.. fu
l.]

pentru obiecte saufiinle, a denumi maimulte cuvintele 4. Transformd . pisice . mac . papuc .vacd rac-raci . pitic . copac . colac . melc

ffittt'

de litereci, Gi, urmatoarele cuvintecu grupurile 5. Completeazd propozilii in silabe, cu ele. desparte-le apoialcdtuiegte re.a ara.. nu..le Luroca a.Drian maaane .atire pecaiet cuvintele apoitranscrie-le 6. Descopere dincareu,
I

c
I

I P I T I

R c I c E R o N E M T N E R P U R M E c I N U c Uo E M I c I T R L Y

tvl R

E
S T

c c
I

I N E

L U N

D I

c o
R I I

R I

'.t
I

d'D
liii.i;.1.

cop iazd textu


1: ll4 r!4:
I I'i,i,r :'l i .' 1,ii i,

ryry lii)
'N,
1 :,.:;, ,'',, 'd',; ,

-dL

ir. _ :

2. Rezolvd cerintele date. ai Selecteaze dintextul de maisuscuvinte formate din:o silabb, doud eief.treisilabe. 3)Alcetuiegte altepropozitrii cu ajutorul cuvintelor caresuntnumedefiinJe. pentru cr Scrie insugiri cuvintele date. . coco9 . vulpe . cerc . pegte . crre9e

&

pentru C) Scrie cuvinte cusens asemenetor cuvintele demaiios. . prsorag . privegte . mirat . seascunde . repede
pentru 3. Ordoneazd propozilii. cuvintele a alcatui . case., este, mea, aproape, de $coala, . un,pisoiag, giret. este, $ogonel,

F t,
F

propozilii 4. Scrie in carefiecare cuvdnt sdinceapd cu litera indicatd.

{ j;:

pentruprppozitii 5 , Formuleazd intrebdri leurma toare. Pegtele dinacvariul Dianei esteauriu. mastnt.

@@@
esterogie. 9apcaDorinei a cumpdrat cirege. $andru

patria ta? Cum senumegte

Rom locuitorii Cum senumesc

care conlin litera 6. cuvinte careincep culitera igicuvinte 2. Scrie litereleisau a. cuvintele cuuna dintre 3. Completeazd
.nainte matne

Prine .nc.ntat l.nd

.mpreuna s.rma
.nt.i

.ndate

din coloanele alSturate, cuvintele 4. Selecteazd, propozitii. obtine intai Mie imiplac ... populare ... . in ...vom cumpara ... . parne gcolii ... . inalt ...curtea este unplop imaginilor. laintreberi cuajutorul 5. Rdspunde

arecopilul? cooilul? Ceanimal

Unde suntcreioanele colorate?

maijos. cuvinte opuscuvintelorde 6. Gdsegte cuinteles . incet Itecuvinte. mdndncd. Sandu . inainte

. scuno

. a terminat

propoziliile cate unul, dou5 sa urmAtoare addugand ?. Dezvoltd Vlad cant5.

.r",,lij.:f.

j,J

opiaze cuvintele d

2, Desparte cuvintele dateinsilabe. . bicicleta . bijuterie .jucdrie . vijelie

. bujori . Jidoveanu obtine

gialcdtuiegte 3. Alege cuvinte de laexerci!iulanterior propozilii.

\
l

Cumestebarba bunicului? 6. Scrie cuvintele descoperite in careu.


B
N

Unde suntJorjgiBianca?

c
J

N D

c o c
t

o
J

E B R D B R B
N

c
L S

g, conlinliterele care cuvintele silabe I. Despartein .Ho .Andrei . gurer . gutuie . Grigore .mergerita| . mohorat pahar
ilustrate. pentru obiectele insugiri t. Scrie Sifiinlele

cuvinte intr-untabelasemdndtor, 3. NoteazS, h saug. dintreliterele

k#

{lr

"".1;';')

.i#

wlii

i.

,4. Transcrie cerintele. apoi rezolve textul, Bunic Hotarele. in comuna giGabriela Eilocuiesc merg la bunici Horia in cor.Hohotel rdspund Gdqtele tottimpul. g69te. lestriga G6scanul aumulte gagtelor maimare. este mult GdlSgia nusemaiaud. derasalecopiilor copiilor numele propozilii in caresd folosegti 9i numele a)Alcdtuiegte comunei. merg,rAs,nu,ge6gie,mare' opuspentru: cusens cuvintele b)Scrie date propozilii cuvintelor cuajutorul 5. Alcetuiegte . gdndacul . colegd 'nehotSrat . harnici . Grigorescu . arhitect
. Horia . alearge

-*

W'

propoziliile adeverate. doar 6. Transcrie se coctoamna. galbene. Gutuile soarelui sunt Razele
groase. cu haine IarnaneimbrdcEm amunhot

''jii:i!l',iil1
numegte obiecte

W
2. Copiazdcuvinteleoe de bdieti. apoialcetuiegte propozilii doarcu propozitii l. Scrie dupamodelul urmdtor. Eualeg. Elalege, . Eumerg. . Euculeg.
..

#B
. Eusparg.
!

propozilii 4. Formuleazd dupdmodel. Elculege. Eiculeg. . Elstrange. .Elajunge. . Elseretrage.

propozitii 5. Alcituiegte la inceputul cdrorasd se afle cuvintele a/egg

frge,

culege,ajunge.

$,,
,..*

5. Noteazd cuvinte cu sensasemenetor celor date, caresd conlind


;r-sul de literege. .adund . sosegte . poveste

. separa

7. Transcrie textul, apoidespartein grupurile silabe cuvintele care conlin E riere Gesauge. Este iarnd. Ninge destul dedes. Este ungerneprasnic.
GelugiEugenia mergpederdelug. Esteveselie mare. Copiii se batcu

s
t..'

i Eugenia cade. Eaplenge.

s' S'

^'rt W

dupdmodel. date, I. Transformf,cuvlntele


cal-cilu! 'Pat 'coadd 'm6ni 'vacd 'Dan 'ban

pe baza imaginilor. laintreberi 2, Rdspunde

. , i: ,
,, ' ":

. Cuceesteincdllat motanul? cainmodel. 3. Continue verde-inverzit . cald

. Darg6scanul?

':'

'ze?ade 'zece

date' celor asemenator cuinleles cuvinte 4. Noteazd . patrie 'perete 'strige 'jurnalist 'omdt

'observd

demaijos' cuvintele seseafle propoziliiin interiorulcerora 5. Alcituiegte . cozonac 'ralele 'zgomot 'veveritd 'invata 'zebra

Z' literele dintre cuuna J sau careincep nume depersoane 6. Scrie pentru potrivite a completa cuvintele aleturate, dincoloanele ?. Alege, propozitiile. .v6zduh 'lara in .... ...zboara . zambilele ...mea. ' berzele este Romania primivara. ...infloresc in c cateva detine,alege proverbele cunoscute t. Dintre literele cecontin cuvinte ! sauz.

Gi
gesparte in silabe
. regina regind .tragi . Gina .pagind de maijos. . covrigi . fulgi . colegii .argintii .gimnastic5 .mingi

2. Transformi cuvintele, dupd model. . trag culeg-culegi . aleg

. plAng

. alerg

l. Denumegte obiectele dinimagini, apoialc5tuiegte propozilii folosind qrvintele grupulde literegi. carecontin

ffi

ffi

4. Formuleaze pentru catmaimulte intreberi urmatoarele rdspunsun. Noi suntem in sala degimnasticd. Tricoul Ginei este argintiu. Sergiu lucreazd labdrnd. Georgiana sevaintalni cunigte colegi. 5 . Alcetuiegte propoziliiin caresi folosesti expresiile date.
. clasd gdldgioasd

demaijos cuvintele I. Copiazd

date. cuvintele in silabe 2. Desparte . cheie . ochelarii 'Pereche

. Iordache

date' celor asemenetor cuinieles cuvinte in diclionar 3. Cautd grupul che. delitere conline . terminare . colet .uzald 'cuPlu pebaza imaginilor' intrebiri 4. Formuleazd 9irdspunsuri

d$|i':'

demaijos' a cuvintelor corectd forma 5. Transcrie cheama - ceama perece - pereche eticete pacet-pachei - etichete

urece - urecne rachetd - raceta

iiitq

P',..h

diferite rache6se aibeinlelesuri propozitii in carecuvdntul 6. Scrie propozitiile date' pentru intrebdri catmaimulte ?. Formuleazd galbena. areo eticheta luiCostache Caietul veche. este luiTache Jacheta bujori. unbuchetde a primit Chelaru acest suntin Ochelarii Pachet.

Ir

.l e am d

. vAlvdtaie . zbucium

. ramuros

. stricat . grnga9 . neadevdrat . saranu

l. Alcetuiegte propozitii in care cuvantul foaie sd aibd intelesuri ffer:e. 4. Scrie pentru insugiri gifiinlele obiectele ilustrate.

propozilii 5. Alcdtuiegte astfelincAtin fiecaresd existec6te doud rir'.,.tecarecontinlitera f. propozitiile 6. Corecteazd date. gimama Florica facemancare defasole. Fetele grddiniJa a fostafardin deflori. 7. Ordoneazd gir, cuvintele pentru dinfiecare propozi!ii. a obtine . $:efan, l,fost,domnul,Mare, Moldover .

fu

I,frumoase, fatd, bund., $i

date. in silabe cuvintele I. Desoarte . chip . inchipuire . rochild . chin . inchidere . ASchiute

. Chiriac

propozitii cu aj 2. Continuddupd model, apoi alcdtuiegte obtinute. cuvintelor

' caclullla

' lrtlall9are

' lurtir rrrlcr

- Jdrure

i Prqur

'l

propozitiile de potrivite cuvintele dincoloane, 4. Alege, 9icompleteaze maijos.


. .. ugadormitorului. Paraschiva ... . Tatdl luiChivu estemedic o ... pletoase. Pemalul lacului cregte lamagazin laora. .. . Am ajuns zilnic la .. Elcantd ' chirurg . chitare 'inchiderii ' rdchitd deschide l

imaginilor. propoziliifolosind ochi,pebaza cuvAntul 5 . Alcetuieste

pentru propozitiile date. intrebari 6. Formuleazd sunt ci ln chiuvetd ridichi. a cumperat Paraschiva pldcut. meu areunchip Colegul

I. Scrie cuvin

umesc obiectele din imagine.

2. Desparte in silabe cuvintele date, apoi propozilii alcdtuiegte cucele aare sunt nume deoersoane.
. gherete . inghesuit .gheare .Gheorghe .Anghelina .dulgherul . inghetate . dezghelat

&$

*tr

" 1 1 :*

3. Scrie c6tmaimulte cuvintefolosind modeluldat. a inghela-inghelat- neinghelat -inghelare . a inghesui 4. Completeazd spatiilepunctatefolosindcuvintele din coloana a6iuratd, pentru propozilii. a obtine . ghem Ghetele suntagezatein acel... alcamerei. . ungner Varamenanc ... cu ciocolatS. . inghelatd Gheorghe igi lustruiegte . .. . . ghetele Ariciul seamdnd cu un ... cu tepi.

5. Formuleazd pentru c6tmaimulte propozitiile intreb5ri date. irghelata gustoasa. Gheorghe este foarte esteunelevcuminte. Ghemele de land suntcolorate. Covoragul dingherghef este frumos. 6. Cautd in dictionar cuvinte cu sens asemdnetor celor date, caresd grup.Jl F^!ne ghe,apoialcdtuiegte de Iitere propozitii cu acestea. . aisberg .lunecug . cocolog 'dalie

.+

careincepcu grupul I. Scrienumede persoane propozitii ghi,apoialcatuiegte grupul cua delitere contin
date. in silabecuvintele 2. Desoarte . ghimpi . inghilit . ghirlandi . ghinion . ghicitoare . ghid

. unghie . ghionoaie

cuvintele textul de maijos, apoisubliniaze 3, Transcrie ghi,Ghi. grupurile delitere

$tfu

W.'
r{

d Gherghina faceo ghirlandA mergla pddure. Ghitd 9iGherghina Acesta esteca un ghemde ace.Ghimpii Ghildvedeun arici. foartedegi. igi copacilor. Gherghina se audeprintre crengile O ghionoaie Acesta a fostghinionulei. unghie. propozi$i in care cuvinteleghiveci 9i ghid 4. Alcdtuiegte intelesuri diferite.

W .tih
-;i#

pentru rdspunsuri ele. apoiformuleazd intrebdrile demaijos, 5. Transcrie ghiocelul? Tnfloresie ln ceanotimp areghiozdanultdu? Ceculoare Cuiiiplacghindele? descooeritein careu. 6. Scrie cuvintele
R D E E P H E T R o M o R c H P s P U T E B
H F c H I E J E T P H L N G H I E

ffi.;'

,ry r,

lede maijos. &Fespartein silabe . examen .Alexandra . exigent . existe .Axinte -Miki . explicit . Karla . Roxana cci!inelitera x. . admirabil

. excurste . exceptional . yald

2. Cauti fn dictionar cuvinte cu sensasemdndtor celordate,caresd . surplus


. model

.ldmurire

propozitiifolosind 3. Alcatuiegte cuvintele date.


. Woody . yale . Quebec . kaki . kilogram . kiwi . spray

. Jerry

;-:f

4. Rdspunde laintrebEri. Ceeste xeroxul? Unde seafleoragul NewYork? 5. Noteazd numele: a)unor actoricunosculide tine; personaje b)unor dindesenele animate. pentru 6. Alege, animalele ilustrate, nume care s6contine celputin una
J ntreliterele x, k, q, y. Cefacitu in week-end? CineesteMickey Mouse?

$i

J SA SCRIU$I SACITES Grupurile de litere ceo Ce,ci, Ci


L. Denumegte obiectele dinimagini.

s3 6 #&b
2. Despartein silabe cuvintele demaijos. . sacl .inceoetoare . cicoare
. galceavd . macini . inlelepciune . circulalie

't

3. Noteazd cuvinte gi care conlin care sunt numede persoane grupurile delitere ce,ci. 4. Scrie cuvinteinrudite cua cere $i a citi. t pentru 5. Combind silabele a obtine cuvinte.

&&

@m : % w ' w e
&-Wffi

propozilii 6. Alcdtuiegte folosind cuvintele date,bpoi scriecuvinte cu inteles asemanetor cuacestea. . clgmea . cireadd . cereate . cergd

dupd 7. Scrib dictare. Cerul estesenin. Soarele str6lucegte cu putere. Niciunnornue


r. Cecilia admirS florile de cicoare. Niciodat6 nu a SiMarcel

mai frumos.

culegere
. geamgiu

. rugine . macaragiu

. geamantan . margine . inlelege . rugi

2. Comoleteaza cain model. aleg - alegi-alege . trag

.inleleg . dreg

t,
F
t

propozitii date" carora seseaflecuvintele lasfargitul 3. Alcdtuiegte . George .sdnge 'rugind 'pagind .Angela .inger asemdnator celor date. cuvinte cuinteles 4. Noteazd .ager . agitat . fraged . degeaba .fragil

'gem

gialcdtuieite enunluri. forma corecta a cuvintelor 5. Selecteazd grene-gene geamdt-giamdt geam - gram gieroase mingie grem - minge - gem - geroase

propozilii unuldintre in carefiecare cuvAnt sd conlind 6. Formuleaze gesaugi. delitere i grupurile pentru cuvinte. a forma silabele urmetoare 7. Combine

,-E @ d @d -q

,@-i @" - @

@@

dupe dictare. E. Scrie suntplini Ei vorsd caute fragi.Rugii mergla pddure. Geh*sirggorgeta fragimulti. ge crengulele Aceasta culege spreGeorgeta. ungeamdt dedurere. Scoate

L. Selecteazd formacorecti a cuvintelor de mai j propozitii cuacestea. cheam5 -chiame roche-rochie chiar-chear jachietd chieie-cheie -jachetd veche-vechie 2. Alegecuvinte caredenumesc obiecte sau numede persoane grupurile care conlin chegichi,apoi alcdtuiegte enunturi cuaces 3. Noteazd cuvinie cu inlelesasemdnStor celordate,astf grupurile contind unuldintre chesauchi. .ardtos . incuiat . ospitar . petrecere . ambalat

Lw
p
i:

posibilitatile 4. Scrie toate dedespe4ire in silabe, tasfargit de ra4g.g cuvintelordate. 1 . chitare . Costache .chiar .chenar

$ 't
&SF

punctele 5. inlocuiegte cu grupurile de litere che *u i, pentmra "t ob{ine cuvinte.


ridioor ... ild unaaa mu9aaa
eaaaf aaac

ffi,*

6. Schimbiformacuvintelor urmdtoare astfet incatsd denumeascd maimulte obiecte. . cheie . echipe . mocheta . rochie . pachet . agchie

.* ljry '

?. Scriedupddictare. Chiriac Chiriac urmdregte urmdregte unfilmvechi. giParaschiva vechi. Petrache Petrache Parasct faco si /d$l" lui Costache esteimpachetate. perat Nichita a cum ffihitara
Y chlParoase.

- Grupurile
esparte in silabe
ghea!d . ghicitoare . unghie de maijos.

.Anghelina . deghizat

. ghinde . bagheta

punctele 2, inlocuiegte cu grupurile de litereghe sau ghi pentru a cuvinte. ooomotoc in...tit stin...e stin...rit neroond su...td

I
I

grupurile ghe,9hi. delitere cuvinte care sdcon$na unuldintre 3. Scrie propozitii cuele. forma corectd a cuvintelorSi alcdtuieste 4. Selecteazd
ghete-ghiete jaghetd-jachetd ghiemuit-ghemuit inghesuit-inghiesuit ghiozdan-gheozdan lighian-lighean

F
I

cuaiutorulsilabelordate. 5. Formeazd cuvinte

:@ @ @ ,@@@ @ $ @@ @ @@ @
propoziliiin date. interiorulcdrora si seaflecuvintele 6. Alcituiegte
.ghem .vegheazd .ghimpe

.Ghite

. ghete

?, Scriedupadictare. gi Gheorghila Anghelina mindncd inghetatd culegghiocei. Gh hiqlq, areo in ghiozdan. Regina Anghelinei esteinghesuit de la Ghemul

in ghimpii trandafi rului. .-Sip4.rse inteapd

2.
. avron . mobile . ora$

. lard . elev . barca . flori

persoanelor numele fn ordine alfabeticS. 3. Transcrie . Sandu . Barbu .Andrei . Teodor . Felicia . Dumitru . Vlad .Irina . Gina cuvinte careincepcu fiecare dintre literele 4. Noteazd c,f,h,l,o,t. gifiinlelor alfabetic 5. Ordoneazb numele obiectelor dinimagini.

6. Scrie numele defamilie alecoleqilorde clasdin ordine alfabeticS.

proverbelorin 7, Transcrie cuvintele ordine alfabetice. Buturuga micd rdstoarne carul mare. prieteni Omul firb e castanga fdrd dreapta. Adevdrul sunt dugmani neinduplecati. 9iminciuna
penrru f . inlocuiegte c6teo literd in fiecare dintre cuvintele urmdtoare 3 obtine unele noi. . rac . nor . cine . din . case . foc . latd . parca . vas . para 9, Caut5in dictionar cuvinteformatedin:2 litere, 4 litere, 6 litere, t0 litere. propozitii aO. Alcetuiegte sugerate de imagini, in carefiecare cuvant s: lnceaod cuaceeasi literd.

II. Noteazd, in ordinealfabetice, cel putinpatrucuvinte in fiecare -i3rica a unuitabel aseminbtor celui de maiios.

f.2. Scrie catmaimulte cuvinte combinAnd literele: a,n, 4 e,l, v,d, m, i, o.O liter5 repeta se poate in cuvant. ,s, pe o fiqe obiecte ale cerordenumiri incep cu una -f3. Deseneazd : rtre literele: t g, I, t,4 o, e,i saub. 14. Enumerd numele membrilorfamilieitale in ordine alfabeticd.

areo rachet5 Cecilia el ceaveche Rochila Cinevinela cini cu I

apoi din imagini, obiectelor 2. Scrienumele acestea.

@
e#*\

date. cuvintele in silabe 3. Desparte .ciocinitoare'strachind . vecne . urecheat . chibrit . vecina . m5cinat . agchie . ctcoare . mdcese . nuci . ciripit

pot de litere de maijoscu grupurile cuvintele 4. Completeazd in _t ve_ ra_ta la ind ve_ r5_ta
t.

grupurile de carecontin cuvinte propozitiile folosind Completeaza G, ci, che sauchi. cu . .. ... scrietemala limbarom6nd. Azila pr6nzam vorbit ... . infloresc Primevara ... ...fereastraclasei. de. a c um per at o. .. ..' Cet elina ...i|...pe....

*"f
,./b V

. rocd . sac

care incep,conlrn sau se termindcu unuldintre ce,ci,che,chi.

'\.

. {$al:

r;)

propozitii IL. Formuleazi in carese folosegti cel pulincatedoua :uvinte grupurile care contin unuldintre delitere ce,ci,che,chi.
12. Alege cuvintelepotrivitedin coloanelealSturate pentrua propozitiile. :rmpleta . . .a u mplut ...cugr6 u. schiat Tache Amm6ncat ... de... . vecrnul crre9e Pentru aniversarea ... amo ... noue. sacii dulceaF Am... impreuna cu.... Ceciliei rochie

. ghem . ger
. ei.X

rq' Anqhel a clllr o poveste uu u rEgrr

de aur. areo coroane Re6ele de curate lucesc tuiGeorge Gh6tete la-G_heorgl in vizita Anghelina.este

esteinginer. rlt"atiuionerasim

qrupurilor lite care de lltete grupurilor ta nrin prinadSuoarea adiugarea obtinute 3. Scriecuvintele ne Pa-na
A-r-. Ar

-::''

ocel

rein silabe.

re-ne

-ozdan

-or-

4.Scrienume|eobiecte|orgifiinte|ori|ustrate,apoidesparte

grupuri sdconlind care cuvinte folosind propoziliile 5. Completeazd ghi. ge,gi,ghesau litere ...de|a...Paourll' Amadunat ..' ' agezatein sunt Rechizitele ta are... asculite. Pisica

... ...a cumperato

ge, gi, ghe, litere

IO. Formeazd cuvinte combin6nd silabele de maijos, apoialcdtuiegte

{.1"' {t

,.:\

{al "- fti,,., jfrt


u*1

%;i"';

propozitii II. Formuleazd in caresd existe catedoue cuvinte care grupurile ge,gi, ghesaughi. contin de litere
propoziliile potrivite I2. Completeazd folosind cuvintele din coloana deturat5. ...ii placfoarte mult... . legende fr Vestitorul ghiocelul Drim5verii este... . ) Amoferit mamei mele un inelde ... . Gherghinei Amimorumutat de labibliotecd o carte cu ... . argint fragii

noi, cuvinte 2. Formeazd

A"e*\ lP

N#

,#

bun- imbunat gi formacorecte cuvintelor 3. Selecteazd acestea. - impachetat inpachetat campie-canpie zambet-zanbet conbind-combind sambdte -sanbata -inpreuna impreune mai modelulde dupe date, cucele cuvinteinrudite 4. Noteazd - neimbujorat bujor- imbujorat-imbujorare 'oddure 'orieten acliuni, care exprimd cuvinte 5, Scrie

*uu
"\

cumparetor - a cumpira

. pAnzd

. umbrd

pentru enunturile. potrivite a completa cuvintele 6. Alege prietenului meu. un... pechipul Amvdzut . ambitie la ... unui stejar. Cortul eraagezat pentru acestconcurs.. limba cumulte... AinvStat de...englezS. uncurs Aurmat

. zambet
. umDra

simplu, umbreld, impreund, propozitii folosind cuvintele: ?. Alcituiegte imprejuf impodobit,imbtdtigare.

pdduritori unturicu ajutorul cuvintelorleagenul,

scriu culitere initiald micd.

llr!ltesilabe. cuvintele intr-untabel asemdn5tor 6. Transcrie celui de mai jos: trtohuz, ratd, soare, alearge, cincisprezece, miroase, zece, verde, enin, privegte, melancolic, treizeci, doisprezece,pedure, albind, uriag.

cuvinteinrudite cucele date, dupd model. 7. Formeazd piatre - aimpietri- impietrit - pietrar-pietricici . Dedure . floare . bland
in carecuvintele E. Formuleazd enunluri corn gitoc se aibdinlelesuri Jfente.

. descriere . mullumire

cu apoiscriecateun.cuvant obiectele din imagini, 3, Denumeste pentru fiecare. inleles asemAndtor

celordate asemenetor cuinteles scrie cuvinte dictionarulgi 4. Consultd chinuit-necijit,... ab an da ja-a pa nsa, . . . groaze ... ... - spaima, benuitor-suspicios, delicios-gustos,... ince t-1in ,...

cuinleles ingrosate cualtele culitere cuvintele scrise 5. Tnlocuiegte asernenetor.


deapamdrii. cu pdrul bilai se bucurd Copilul mele. in ugacasei Seaudeo loviturd o marebucurie. Pechipultdusecitegte

magazinului. ladeschiderea sdfieaglomeralie Numbagteptam zile. meu este recitdecateva Colegul

insugir care sddesemneze inteles asemdnetor, cuvinte Gu 6. Noteaze


duDe model. elevharnic.silitor

.satretras,... . perinte grijuliu,...

.muzicdiritanta,.. . vantingrozitor, ...

timp

scurt repetS cu altelecu inteles aceaste pe

pline de inlelepciune. Fabrica este

9. Cautdin diclionar gi alcStuiegte sensulcuvintelor urmetoare enunluri cucateva dintre acestea" . avere .locuinle . expeditiv . demonstrat
. extremitate . faimos . grije . gralios . durabil . echivalent . dobdndit . apus

IO. inlocuiegte expresiile scrisecu litereingrogate in enunlurile cucateuncuvant cuinteles asemdnetor. "i--retoare
I Alexandru nuigiaduce aminteunde a puscartea de povegti. gcolii. Camelia a luat-ola fugesprepoarta Daniel tragecu ochiulincaietul colegului sdu.

pentru fiecare fiinte din 3. Scrieinsu$iri

opuse.

cuvintele scrise cu litere ingrogate cu altele cu inleles 4. inlocuiegte

opus.
Noaptea trecute amcitit aceaste cartein ?ntregime. primitd Vestea esteimportantipentru mine. patru pentru Am urcatlaetajul a mdintAlnicu Mihaela. gicainele meunusuntinrelalii Pisica de prietenie. Amcumpdrat ieftino pereche deghete. Bunica incuiaseugade la cbmarS. M-auimitcurajulde careai datdovadS. peste cd4iledin acestsertar. Am pus o fotografie cu sensoDus. c arese desemneze insugiri, dupa 5. Scriecuvinte
model"

dealinalt - scund

. floareproaspdtd -... . persoane - ... agitate

. casdluminoasd - ... . aperece- ...

actiuni, apol
/^*':,, scAiuie

t- -I- 'asetrezi .adeschide .avenr .ainoheta

.aalerqa .astrioa .aurca .aimbehani

.arade .osilabd

Tn fiecare a douapropozitie, 7. Inlocuie9te, cuvintele carese repetd, cu

*le cuinteles opus. . Ghiozdanul luiMihai seaflS subbirou. Subce(ieste o cutie deculori. . Peste p5dure pesdri seinalti stoluri de celdtoare. Cioc6rlia seinalli (bsupra. \. Ainceput sebatd unv6nt rece. pegti in aparece a laculuiinoatd aurii. )ti E. Formuleazd cate doud enunturiin care si folosegti cuvinte cuinleles pornind ious. delafiecare imagine.

f . inlocuiegte cuvintele scrise ingrogate culitere in textul urmetor, cu etelecuinteles opus. Amvenit la tinecu mare bucurie. cd egti s;nitos. Credeam cd $tiam ,eifl bucuros de totceeace ti se int6mpld. Mirarea meaa fostmica.Pe :i'ipul teusecitea tristelea. Tesimteai dincein cemaireu.Gandurile urate '':intunecau pe Rareori chipul. vedeam unz6mbet falata. 1O. Alcdtuiegte perechile cate unenuntin care sAfolosegti decuvinte
: a :e.
I

aproape - oepane * frumos urAt bogat-sdrac

mtc- mare mult-putin -induntru afara

ncepe:

pentru noi. a obline cuvinte a cuvintelordate, fimalitera . poarte . vtne . car . pot . nor 'joc . maine .lin . voi car gi poarti se aibe enunluriin care cuvintele date. upeschemele . cvc . cvcvc

.vc

de cuvintecare incep cu o consoand,pe baza imaginilor

q&
careincep cu o vocale,apoipe cele in careucuvintele 7. Descoperb care incepcuo consoaniR N o U D R X E I P R S s L o R F P E N B U R I
I N I A T

A P n o s R E P T P A 5 N o E R D T E N E E F

2. Obline

^J

Colega mea. .. o carte. Amvenitin vizitd |a ... . grupurile 4. Scrie cuvinte carecontin ea,ia,ie.

&

5. Formuleazdenunturifolosind cuvinteledate. . iarn; . iepure . avea . pierdea . scotea . ianuarie

. bdiat .fierbinte

laintreberile 6, Rispunde de maijos. Cuceseincuie ugauneicase? Cand se servegte miculdejun? Ceanimal se sperie de umbra sa? in ceanotimp ninge? grupurile cuvintele 7. Descoperd carecontin ea,ia, ie.

c
S I T

tvl E
X

E X
E
I E

t\4 z

M G T I B I E D T M T o N R

E E

R E c B I. E t\,1t R o s D F IV R E G R P I E
11

B T X R E E S S M T R E P T

K N

-}r.

' Grupurilede sunete


demaijos. . stropitoare . toamnd . oud

*..r--*

-r#

w
h /j{s
{

. roud . moare . noue

ue.
3. Alcdtuiegteenunlurifolosind cuvintele daie. . poartd . ploua . oameni . macaraua

. roate

. steaua

. noudzeci . douezeci . doud

*u*a

4, Selecteazi cuvintele gialcetuiegte scrise corect enunturi cuele. - uare oare suare-soare duare-doare miloasi-miluasd oue vood -voud - oo 5 , Scrie cuvinte care: . Tncep grupuloa. cugrupuloa; . contin 6. Alege forma pentru corectd a cuvintelor a completa enunlurile. pebiciclete. Elnu... sAmeargd culuarea - culoarea Primdvara ...dincein cemai ploud des. - plod pentru Amcumpdrat zece ... tort. oo5-oub preferata. Rogu este... mea culoar - culuar Elevii s-au intAlnit laDauza poate- puate oe.. grupurile cuvintele ?. Descoperd care conlin oa,ua,ua.

s
o
N

z
o
c o

o
X P
S

D R P

T E R o D E P E D N M

o o

M N T

R E T E R U E

. exact

. Ruxandra . Roxana . existentd . excetenl . textele . exagerare . expunere . experiment

. expresre
z'.

Cauta in dictionar explicatia urmdtoarelor cuvinte, apoialcatuiegte


. extravagant . extenuat

ctunluricu acestea. . extremitate . extrage

propozitii pornind 5. Alcdtuiegte de la imaginea de maijosgi folosind {l^rintele desDriiin date.


.Alexandru . Lixandru . exclamatii . explicd . extraordinar . exercitii . Roxana . examen . examinator . excelent . saxofon . excursre

... seare ...penar ..,autobuz


pentrua c potrivite din coloanaaleturata 2. Alegecuvintele propozitii. vaveni...lanoi. Bunica ...aloragului. intalnit Ne-am pus . latine... Am biletulde

intr-o sau punctate cu unuldintrecuvintele spaliile 4. Completeaze intr-un. ''-Au celetorit" autocar au plecat.-.excursie Andreea 9i Mdddlina de aer conditionat' aparatul era mascat ... iol! al plafonului deosebit. uncasetofon. afla labordulauiocaruluise ...sertarde au strigat Tolicopiii .. iunel. a intrat dat,autocarul "' La unmoment olas: - - Este gtiintifico-fantastcal amfi ... cSlatorie Parca minunatl zilei. lalumina ... dipeauiegit
de sprijin9i de la pomindde la cuvintele propozilii 5. Alcdtuiegte maijos. imagineade

.intr-o galetuge . intr-un parc .intr-ozi . intr-un cartier .intr-oparte . intr-un copac . intr-o echipe

gi completeaze aldturate dintr-un magazin dintr-un motiv dintr-o fAntdnd dintr-o simple 3.
lt.

saudintr-un.

pfleten

tocmaliegea... scard

anultrecut. in
. .. coll al selii. La seamaca ne vom propozitii 5. Alcituiegte pornindde la cuvjntele de sprijingi de la ragineademaijos. . dintr-un copac . dintr-un loc . dintr-o pddure . dintr-o sdritura

. dintr-odate . dintr-un sat . dintr-un tufi9 . dintr-un stol

2. Al de ma a) de laimaginile

.;1.

a-'

date. b) de la cuvintele . Gheorghe . toamnd . ciuperci .fragi

. curge . recl

propozilii cerorasd folosegti la sfargitul 3. Formuleazd informalii despre: saoferi care . activitatea . anotimpul perintilor; preferat; . prieteniitdi. . activitatea unul dintre elevilor;
pentru propozitii. a obtine cuvintele urmetoare 4. Ordoneazd . pleace, pdserile, Toamna, celetoare. . rece, geamul, mele. in, Ploaia, casei, bate, . Este, in, ce,mai,ce,frig. din,

corect. apoitranscrie-le in propozitii, cuvintele 5. Delimiteazd paredin ce in ce mai a sosittoamnaziuaestemaiscurtanoaptea copacilor frunzele de plecare acoperd cerulpisdrilese pregdtesc norinegri auinceputsd cadevantulbaterecezileleierniibatla u9acaseimele

intrebAri legate de: 4. Scrie . activitatea clasei tale;

. gcoala ta;

. animalul teupreferat.

potrivit propozitiilor. lasfArgitul 5. Pune semnul depunctuatie L-l Unde a olecat bunicultSu Decenuaivenit ieri laminen Crezi cdveiluatumere delaPiaFLl
F
I

vecinul Ll Cdnd a venit tdude la munte imprumutatd de la bibliotecd Ll Unde ai puscartea

pentru Camelia Ll Cefelderochie aicumperat


canade pemasd Cine a spart

propozitii prin despre: sdceri o ldmurire care E. Alcdtuiegte . atrtudinea unui coleg; . o situatie pedepsit; in care aifost . neatentia coleg care s-aaccidentat. unui pecare leadresezi: doregtisd intreberi 9. Scrie
. colegului de bancd; . unuivecin; . buniculuiieu; . mameitale; . doamneiinvdtdtoare; . prietenuluitau.

propozitie pentru dat. dintextul fiecare intrebdri IO. Formuleazd Acesta este la Radu. seducin vizite Alexandru duminicd. Este 9iSilvia lui.Cutolii bicicleta Elvrea sdlearate in altcartier. Radu locuiegte lor. vdrul prin parc. luiRadu. Vormerge cuperintii sevorplimba potrivite. depunctuatie casetele cusemnele II. Completeazi n o carte Elena citegte
bate laugdE Cine a venit de la muntell Sorin

plec6m in excursien Cand

- Sdfiicuminte. bdiatul mamei! propozitiile 2. Transformd de maijosin exclamalii. preadulci. Nuimi placprdjiturile Vrabiutele auciugulit mancare dinm6namea. lmivoiasculta pdrinlii. intotdeauna prietenei SAmbdtd esteaniversarea mele.

-?"t

3. Pentru fiecare dintrejmaginile de maijos, formuleazd exclam @spre: . mdrime; . formS; . mtros. ' culoare;

''q/

propozilii princareili exprimi 4. Alcdtuiegte mirarea despre: . starea vremii dinaceaste zi; . exercitiile executate laoradeeducatie fizice; . felul in careinvap uncoleg de clas5. p!nctualie 5. Scrie semnulde carelipsegte propozitiitor lasfdrgitul vinorepedel__l - Inna, - Bund ziua, Camelial l -Pe curdnd, copii! -Respectdpecei maimaridecdt tinen _ - Nubeaapaagaderecel_l - Frumos poezie! ai recitat aceastd

7. Trans

areo rochie noud. Georgiana uncoDil modest. Cristieste oectocotala. tmtplacDomDoanete

propozilii prin cAte doud care: E. Alcdtuiegte . rogio rudd ta sete ajute intr-oproblemd; de-a . mullumegti pentru acordat; unuivecin ajutorul . daiunsfat probleme lainvdJdturS. unui coleg care are fragmente din lecturile talesuplimentare, 9. Transcrie, folosit semnul exclamerii. gi completeaze cu textulurmetor casetele IO. Transcrie punctuatie potrivite. poarta a deschis I - Cine

- Nugtiu bate v6ntul n Cetare E


- Dutesdinchizi, te rogn - EagadefrigafariE

grosn - imbracite
mi-e cdciulan - Unde

-Ti-oaducacumn

oau cu

3. Alcituiegte dialoguri intre: . doua caiete aletale;

. uncaine gio pisica.

gi redacteaza 4. lmagineaze-li undialog intre: . doicopii; . copii givenzetoare; . copil . bunic gimamd; Aibunicd; . elev9iinvdldtoare; . mamd gitatS. gi completeazd 5. Transcrie casetele cu semnele de punctualie Fivite.
pestradd giChiriac Angela seintdlnesc LJ

5
I

teducin tr Unde n Merg lacinematograf nvii cumine n invitalia tan tr Nicinugtiic6tmdbucurd

I
t

n Esteunfilmfoartebunn n De-abiaagteptsd mergemLl

.2. Transcrie, drn puncte. semnuldouS potrivite. casetele cusemnele depunctualie 3. Completeazd ' Este ziuaonomastice a luiAndrei luiAndrei mulli colegi Cristi n Cristi, n Auvenit Radu, Alexandru ! SiMihai Andrei spune Ll f-- t ^ fericit ceativenit L-l Suntfoarte Ll puncte 4. Alcdtuiegte enunluriin care semnul doue sdfiefolosif
. inaintea enumerdrii unornume deorage, tdri; . inaintea reolicii uneioersoane"

cateunenunt in caresdfolosegti semnul douapuncte cain 5. Scrie modelulurmdtor. Daniel estepermanent ocupat:citegte, scrie,deseneaze. Azoreleste uncilelugiubitdecopii:e nizdrivan,juciug,vesel. semnul in enunturi de imaginile 6. Folosegte doudpuncte sugefate
demaijos.

I. Exolicflfolosirea virquleiin enim-riledemaiios. gurule ruers; srruguflr, sunr Truqe : care secocloamna. 9rnucle "ur" poeziat - Camelia, decenuaiinvdtat potrivite. t. Completeaz5 casetele cusemnele depunctualie juceriile gielicopterele preferate lr,laginile n avioanele sunt aleluiDan.

\ \ ,1\q \

I ni adus n crinela I

cartea demuzicd n

\"u\

girde 3. Scrie cdte unenuntfolosind fiecare cuvinte demaijos" . Bucuregti Cluj lagi Constanla Bragov Mamaia .lalele garoafe narcise zambile trandafiri crini patru 4. Redacteazd undialog intre copii care s-au intalnit in par

" t\ /f pebaza 5 . Formuleazd enunturi incare sdfolosegti virgula, imaginilor. 'fr</


,b lu
in propozitii: 6. Enumerd . anotimpurile . lunile unui an; de iarn5; . zilele . sdptdm6nii; numele fetelor ta. dinclasa

enunturiin care si folosegti virgula: 7. Alcdtuiegte . intre cuvintele unei enumerdri; . pentru a separa uncuvdnt careexprimd o strigare de restul Fc-rvintelor uneipropozitii.
l

E. Compune un textde cel multgapte enunluri despre frumuselile a':aliletii tale. Folosegte semnele depunctuatie invetate.

l. ue seroare .2. Undese serbare? 3. Cine 4. Ce

voide gtiti sa Cecolinde 6. Cumvd respletesc prezentat6? serbarea


t.

I. Ce cdnti cooiii? steaua? 2. Cinea confectionat copiiise 3, De la cineau invStat Steaua? cdntecolindul prinacest se transmite 4. Ce mesaj colind? trezegte colindul 5. Ce sentimente in sufletele oamenilor? Steaua

l-{

h {q\

T
-k{.
- - \s,1 { * --s--1.r_. - ----1'--'-\, --,{

2.Scrie cdte unbilet adresat: . tatdlui il anunti teu,princare cdai cumpdrat ceea cete rugase; . verisoarei princare tale, ii amintegti ziuain care va avealoc
bstivitatea de incheiere a anului $colar; . prietenului joc in excursie; teu,princareil rogisa ia un anumit . mamei tale,princareo anunlic5 vei fi acasdla orastabilite oentru a oleca in vizitecu ea"

h
)

texteformatd Alcetuieste
set de imagini. fiecare

,r6;; ,,&,

\lcitnirea ull*lr tex*ce9xp$


uil sln

',.

/6,d

f4,!E

textefolosind intrebdrile de maijos.Te potiajutagi de ,Alcdtuiegte :rni. I. Cdndai fostultima datdin excursie cu clasata? pentru 2. Cumte-aipregetit excursie? 3. in ce localitate ali ajuns? 4. Ce obiective turistice ati vizitat? 5. Cumv-atidistrat in excursie? 6. Ce ai invdtat dinaceastd excursie?

l.t*

I. Ce jocurispoftive cunogtr tu? jocuri 2. Caredintre acesle iti place cel mai mult?De ce? joc? 3. Canddesfdgori acest jocului? 4. Caresuntregulile 5. De ce trebuie respectate regulile? 6. Cuminfluenleazd aceastd activitate sportiva viatata?

I. Unde suntelevii dinimagine? 2. Ce activiteli desfSgoari ei? 3. Cumai putea tu sd ajulicomun dincarefaciparte? pe carele 4. Caresuntbucuriile creeazaastfelde activitdli?

rt 'r,
}lia4 \)

de litere"

2, Enumera
carese termln Dersoane

t.
o 4. Alcetuieste date cuvintelor enunluri cu ajutorul 5. Formuleazd . cdmpie . gdnditor . l6ngd ' tandr
grupurlle ea' la, le' oa, carecontin in careu, cuvintele 6. Descoperd,

cu ele. enunluri ua,ui, apoialcetuiegte


I X
I

sc

T R E R E N E s L T B R N I E E T

c E

R E E M P S T P E N U

c o
M

S T E X

E s E c L E D
I I

o o Bc
D P
N

R T F H L o U M R T

de maijos. in silabe cuvintele ?. Desparte . excelent . exercitiu ' Xenia

. iaxi

cuvinte: E. Noteaze celor date: asemenetor a) cuinleles


. indrdzne!; . folositor; b) cu sensopuscelordate: . posibil; . voiogie;

. construit; . risipit; . inlelegere; .Interes;

. ingrddit; . datorie. . sdtul; . odihnitoare.

date. cuvintele in caresd folosegti 9. Scrieenunturi . . intr-o dintr-un intr-un 'dintr-o

?ropozi
cdrora sd

. o bucurie. gi completeaze c asetele cu semnele de punctuatie

Camelia n Nicoletanlrinan Denisa stau devorbdn siAndreea


Anrlroea enr rnal I

serbarea desfargit f Seapropie deangcolar credeli cAva n Cine FrnicoronitdLJ lrina rdspunde! este ceamaibune eleve dinclasa n Silvia noastriI pentrua forma un text. 6. Ordoneazd enunturile urmdtoare Oanpleteazd potrivite. casetele cusemnele depunctuatie teduci! Georgiana ! Unde ! cumine! n Mdduclaflordrie n Hai Georgiana seintalnegte cuAncuta intreabi n Aceasta E Eaii rdspunde n pleaci Fetele impreund n

p a. Alcetuie$te

propozitii. pentru a obline cuvintele 2. DelimiteazA .Castelulcenugiusevedepedeal.'Soarelestaascunsdu . Fulgerulaluminatcerul. 'Ainceputoploaiecustropim propozitii. a obline datepentru cuvintele 3. Ordoneazd . sestrang, dulci livezi, in,rogii,9i, mere, toamna, . obrajii, bujorii cu,rumeni, ca,copiii, rdd, manuale .invetetorul, vorbegte, le,noile, despre, elevilor, . din, parcul, vesel Cigmigiu, Andrei, ie intoarce, gcoald'elevi,cdrti' propozilii ,ivadd, despre 4. Formufeazd demaijos. expresiile folosind o propozilie c6te 5. Scrie nedeslugite .frunzeaurii 'cer plumburiu ' strig5te

dezvolta-b apoi propoziliile dindoui cuvinte, alcetuite doar 6. Transcrie cuvinte' treisaumaimulte doud, addugAnd puternice spinteca' guiera. Fulgere pornira Viforul la vale. ,Fuhoaiele vazduhul." - Furtuna (Calistrat Hogag

e date.

riaestebietarA de ... adeverat la nevoie se cunoaste ruga mice... mare. carul rteaesteun ... deintelepciune.
maijos,transcrie . Dintre exempleledate doarpropozitiile. . noigi ceilalti . A venit toamna. . PdsdricdlStoare . o poveste frumoase. . Dorina . ceacuminte. Fetita citegte o poveste. 9. Transcrie doarpropozitiile careexprim6: a) o constatare; Sd dormim in bisericd." ,,- Maibinegtiice me gandesc? (AlexandruMitru- Pdcaldgi Tendald) zdravSnl ad5ugd invd!pe apucate." cd am muncit Coretti. ,,- Crede-mi (Edmondo de Amicis- Camaradul meu Corett) b) o intrebare; locuri, copild? ,,- Darce cauliprinaceste [...] fdrd mameSiferd tate, pot zice." - Cinesd fiu? O fatd sdracd, (lon Creangd - Fatababeigi fatamogneagului) ,,- Ce faciaici,flecdule? Noile zicemcondeiele luiVode." - Condeie. (Dumitru Almag- Condeiele lui Vodd)

Ciocdrlia)

peniru a descoperi P
Minciuna Sdnetatea Fdgdduiala Hernicia

rbe. alungd sdrdcia. scurte. areoicioare curatd. estedatorie

folosirea: Il. Explica de dialog; a) liniei

.i;' padurii." demama senetemem eucred cenutrebuie ,,-Patrocle, minuna, (Mihail Sadoveanu - Dumbrava
beutl" d5-neceva deimbucatSide ,,-Ei,MogMartine, (CdlinGruia- Ciubotelele

b) virgulei; grei,negri cerul amenintdtor." degi, acoperd ,,Norii - L (Hans Andersen Christian ombun! dimineata, ,,-Bund prietenel" dumitale, - Multumesc (fon CreangS - ProstiaomeneascSl c) a doudpuncte. RoSie respunse: ,,Scufita Nepotica dumitale!" - Eusunt!

'b*

(Charles Perrault - ScufitaRogie

o casd, uun puigor, multe obiecte: un mer, dinplastilind a fdcut ,,Bdiatul avion." (dupdVictorSivetidis - Celmai bunprieten

sE fie fntrebari ale ciror r5spunsuri A2. Formuleaze propozitii.


g lonulaiegitfn EI
.

umete

inrdutelegte.

. Formuleaze cateo propozitie la sf6rSitul cereia sd folosegti exclamerii , semnul sau semnulintrebarii. L5. Scrie cdte o propozitie care sdexprime: .orugeminte; .oporuncd; .unindemn; . o intrebare. I6, Alcdtuiegte propoziliiin care safolosegti: a)virgula: . intre cuvintele uneienumerari; . dupd sau inaintea unei strigeri; b)doui puncte: . inaintea unei enumerari. . inaintea unuidialog. I7. Completeazd casetele cusemnele depunctualie potrivite. .. ,Copiiiauizbucnit in strigeri ! in chemdri 9iurale n pezenazepezitor f-l cinaL_lUite-o Ll De ceaiintdrziatI ] estitu f Cedragule astea dez6nd[-l,, I Gina! in hdinulele (Cezar Petrescu - Omulddzdpadd)

tr tr n tr

r-t Alboieruluin strigare oamenii


o mogie frumoasd fmpdratul! I spuse printre lanurile bogat reulLJ oameni buni

Alcui e fdnul acesta I

cuvi drulde multaduce. dulce Vorba pelit e maiinvetat. Omul seadund. voinici mulli bune Lao fapte
. doctorie e ceamaibun6 Rdbdarea

cain model. noicuvinte, 2. ldentificd cos-cog 'peste 'muscd 'scoald

'fisd

noi' cuvinte pentru a obtine subliniatd silaba 3. inlocuiegte . vase . ape . mine . cana ' v a'a_ '_ ne .va .a .n e .ca intr-un date,apoigrupeazS-le cuvintele in silabe 4. DesParte jos. demai asemdnetorcelui . prieten . strugurl . foc .legume . cre$te . tdcut . cinstit . polei . $coldresc . veselie . impreuna . prinsese . p6dure . dulceag . invdtaturd . muncitor . om . oar . vorba . vitejie patrusilabe
I

intre ele pm doar pe aceleainrudite 5. Alege,din girulde cuvinte, inteles. ''''frunzar ferigd' infrunzegte, frunzig, ' . frunze, floare, fum,frunzulild,

caldale,.iplel . cald, cSldut, cdlduros, vare, cdldurd,

mu

. vesel

. ochi

poarte,sare,broasce, propozitii in carecuvintele Alcetuiegte diferite. aibaintelesuri l. propozilii folosind expresiile urmetoare. Formuleazd . . fatdsenine . ochide api cu inimd . . falagcolii pidurii ochidegeam ' inima

ln caretoatecuvintele sd fie formate: 9. Scriepropozitii . dintr-o . dincatedoue silab6. silabe; cuvintele ln apoidesparte obiectele dinimagini, IO, Denumegte

,^*fi
ca ln model. Il. Transformd cuvintele. . belgug . podoabd blani-imblinit . pedure . piedice . peianjen 'boboc carese scriucu: 12. Noteazd cuvinte . literele . litera . litera i Sia. 6; i; libere cu literele i saui. spaliile I3. Completeaza fe-ibordei de soare, 'Doamne, _ntr-un crlt de taraveche Nu mai_nalt dec-t o floare noustc to ureche."

. bujor . parte
. plin

gibun5." harnicd

eras babei ,,Fata


(lon Creangd- Fatababei

primejdia rea. Paza bune trece mare. rdstoarne carul micd Buturuga giminciuna neinduplecati. sunt dugmani Adeverul u$or secheltuiegte. Greu secagtige, ingrogate cu altelecu in culitere cuvintele scrise I5. inlocuiegte asemdndtor. flicdrii, cu de culoarea o veverite, un ghemde bldnitd ,,Era minuscul in c-uncepgor adusepe spinarespreurechi, stufoasd ploaie oridelacrimi. boabede cadoud licareau ochigorii, * Ye (Mihail Sadoveanu nuse-nvate. darpesine Altora ledepovald, peape. lanimeni Bogilianuvine uncuvdnt. cinstite destul Delaomul

de cuvinte din girurile cu sensasemdnetor 46. Alegedoarcuvintele date. . vorbegte, grdiegte zice, ascultd, spune, . imens, pur, gigantic enorm, uria9, . repede, grabnic, nerdbdator iute, rapid, cu sensopus. intrecuvintele corespondenla A7 . Realizeazd . multi . hdrnicie .intunecos . ainnoda 'incoace . lene .luminos . incolo .adeznoda .putini cuvinte: c6tmaimulte 18. Scrie celor date: a) cusensasemAnitor . oraper; maculat:
b) c

,ceruicuvant. . rucsac . erbivor


. esle .ta

. exercitiu . leagen . xilofon

2. Formeazd clt maimulte utiliz6nd numai litercle: m,a, f i, e, cuvinte, c.


3. Subliniazd vocalele cuo linie cu dou5linii, consoanele. Si, ' suiin cerulalbastru. 'intr-orevirsarede luminenesfarsita - soarele (MihailSadoveanu - Ciocerlia) aproape moartd de obosealS s-a ldsatdin zborin marginea ,,Oprepelild

(1. Al. Bretescu-Voinegti - Puiul) punctele pentru cuo vocald saucuo consoand, a obtine 4. Tnlocuiegte cuvinte.
soc soa soa
Dar

oa,

ca c oac

matcd ma.c5 maac5

5. Scrie cuvinte care secontine: . numai vocale: . o vocata sto consoana:


.

. maimult6 consoane 9io vocali.

libere spatiile

de unul dintregrupurile rnotoc

Euzic.Tuzici.Elzice.

. Euconduc.

subliiii a cuvintelor forma corectd alegand E. Transcrie


mamei. / chiemarea lachemarea rdsDuns Beiatula scriu teme. Chiar/Chear acum de ceorapi/cio / perechie o pereche Maria a cumpdrat o giante/geanrogie. Mamaacumpdrat

fratigemeni. sunt giGeorgeta / Giorgeta Giorge/George pegheaF/ ghiald. a alunecat Gelu incepdtor. este meu Ghiozdanul Gheozdanul/

intr-un tabel asemindtor,cuvintele:verdeald,nottd; 9. Grupeazd, piatd, creale, roud, iepure, dimineald, iatd, nuiele, viezure, croiald, oud, cati feaua, to amne, ProasPdt. ie

ua

cain model. IO. Continud a)piatri- pietre ' viatd b)cdptugeli - ciptuseald c)ambitios -ambitioase d)Bucuresti - bucurettean II.

. b5iat

. veruiala . amiazd . viorele . furios . Banat

. ore$eni . stele . cunos . Cluj


. sfios . lagi

saconlin propoziliiin cuvant fiecare care Formuleazd

grupurile ia,ea,ie,cain model. desunete

)"'(

)""(

- )cne(

)cne

modulin 43. Grupeazd cuvintele date dupe care sepronunji litera x, . excursie. exemplu . examen .Alexandru . text . expeditie . exercitiu . existente 44. Realizeaze corespondenla intrecuvintele inteles. cuacelagi pretentios relaxant \ exact odihnitor t examen model t exigent concurs f precis exemplu \ girul respectand regula: I5 . Continud decuvinte . a r ab,breloc, c...d,d ...e, e.... 46. Scrie in ordine alfabeticd: . numele sporturilor cunoscute, . numele colegilor debdnci; deperandulteu . numele oragelor dintard, cunoscute detine. I?.
pro doud c. na.gt.

punctele potrivite pentru Completeazd cu vocalele a descoperi .noot..


cn o l.

Toamna, ivitpeculme ,,S-a Zanamelopeelor, gidoamna florilor Spaima Cucurbitaceelor." (George - Rapsodii de Topirceanu ciocarliile ,,Cante lmndeveselie Fluturiicu miile pecdmpie." Joacd (91. O. losif- Cenfec) tipare." iegea dinnigte fiinteiintregi a imperetesei ,,Croiala (f udor Atghezi- Piatra cuvintele, cain model. L9. Transformd

. proceoeu . portmoneu . matineu . incendiu . concediu . exercitiu . evaluat . evoluat c) explicat - neexplicat . eficient a)muzeu - muzee b)mle-mii-mii16

inrudite cu celedate. 2O. Gdsegte cuvinte . . . gtiintd cuviintd ainfiinta 2I. cuvocalele duble ee 9iii. Noteaze cuvinte carese scriu

pustiit, coreeni, propozilii cuvintele: scrr'r?o4 folosind 22. Alcdtuiegte Iiceeni, neexprimat, tra ngee,campii le.

cuvinte. 23. Desoartein silabe urmetoarele

6hnit

rita, dars-agi n

pusla pandd, sd prindd


(EmilGirleanu - Cioc!Cioc!Cioc!)

a renunlat la viata sa tihnite de bucurii. S-aintors in ,,Heidi 9i plina


I sdrdcdcios de munte."

(Johanna Spyri- Heidi,fetilamuntilor) le povestegte apoi toate istoria sa..." ,,Pr6slea (Petrelspirescu - Prdsleacel voinicAimerelede auo propoziliile, 2. Transformd cain model. Azi se duce la teatru. leri s-a dus la teatru. gandegte Azise la vacantd. leri... pe ram. Azipasirea se agit5 leri... Aziloana seintoarce de la gcoal6. leri... AziAndrei segrdbegte la meci, leri... Miine Danse va ducein parc. Maine Cristi se vaint6lni cuAndrei. Mdine Rdzvan seva olimba. gros. Maine Angela seva imbrdca Mdine cerul seva innora. leri Dans-a dus in parc. leri... leri... leri... leri...

%*

punctate pentru propozilii. 3. Completeazd spaliile a obline

s-a/ ,,larna

mama te-alegena ,,Cd pegeana s-a/ sa." Peobraji, (Grigore - Deleagdn) Vieru giiistrice totplanul." '' sa/ s-amaimare cevine sora ,,late (Victor om - CumvrcaCostel sd aiunge Sivetidis prin odaie, unghere ,,in pdienjenig, Sa S-a / lesut prin in vravuri cdrtile $i Umbld Soareciifurig." (Mihai Eminescu - Singurdtate)

punctate sasaus-a. dintre cuvintele spaliile cuunul 5 . Completeazd ... l6sat dinzborintr-un moartd deobosealS O prepelile aproape ,,[...] degrau." lanverde (1. Al. Britescu-Voinegti - Puiul)

Parcd i ... luaio asupra lui9iii vdzuzdmbetul. ... ... aplecat ,,Mama piatrd depeinimd." (lonAgdrbiceanu - Stejarul) pedrum, ... . segandea in sinea ,,Merg6nd mis-au intemplat!" nenorociri - Cate (CarloCollodi - Pinocchio) cuvintele s-agisa. sefolosegti enunluriin care 6. Alcatuiegte expresiile scrisecu litereingrogate ?. inlocuiegte pistreze inlelesul. enunlurile sd-gi
Adri

tinut

i.!l.!:T:i iiri! :

ajoace. prin parc. seplimbd pe umseuitd o revistd. ei seintalnesc cuDrofesorul.


ei se

lerieis-au duslajoaci.

punctate, pentru Completeazd spatiile a obline enunturi.


. Elevii - s-au...........
7S -dU. . . . . -. . . ..

\:-e:1 s-au

. Vreau -..sau... .
....S4U....

. Pentru maine citesc ...sau... . . Colegele mele s-au ...sau... .

3. Alegeforma corectd gis-au. a cuvintelorsau pisici / sauranduit ,,Cinci s-au pe pescuit. Sus deal, la mate dingradini Sase S-au / sausuitintr-o magind." (TudorArghezi -Zece mep) omcduta ,,Un [...]sd aflecines-au/ sau ce estemaitarepeacest pAmant." (Alexandru Mittu- Cineestecelmaiputemicdepe pement) c6teo cdprioara s-au/ saucateuncerbfrumos ii ardtau ,,Dar voinicu(Victor Eftimiu- Povestealui Mog CocogCocolog) rrArghezi- Dali-vd jos incet)

uamare...-

gi ...repezit. scepare ' . opritfale-n ,,O vie gogosile i9ifaceau ...cum cummancau ..Se ' uita (l' Al Bratescu-volnegrl ' depeintinsullerii' albA duszdpada ,,S-a vegherii-"ile ziet6Uaneiginoptile .- aus _ Sf6rgitut At"c"undri vesel 9i pulin, ... odihnit [ '.] au scosun striget ..Pdsirile

plecatinainte''petrescu s-aubucuratqiau ,,Copiii _ Fram, pota, ursut crezand cumtrebuie, nu au inleles ,,Ceilalli era.' totuna ca a scriesau a face

u - Prdvale-Baba (lonel Teodorean

" s'austins s-aupierdut' gistrigetele [...]pocnetele ,,MaitArziu, - Puiul) (1. Al. Brdtescu-Voinegti

cu intelesopuscelordate'apoiformuleaz expresii 6. Gdsegte enunturi. . s-au imbrecat . s-au ous . s-au imPrietenit pierdut . s-au adunat . s-au . bucurat

s-au

in care c6tetreienunluri 7 . Formuleazb

sau.

,,

eaii cantd uncolind. privegte imii cubucurie. im Dana ii cere o carte.

mamaii povestegte o intiimplare. lerii-apovestit o intimplare.

leri ... I er.i . . leri ...

2. Completeazd spaliile punctate utilizand formelecorecteale intelor ia,iau,i-a,i-au. - la,asculld oovestea! I -la Mariaia { I -la

invdlatoarea {

peperintri. i-a...........
pecaiet. r-a...........
\

p e e le vi. F a ...........

Doru i-au... pebunici. 9iDana LuiAndrei i-au...doidinti. Elei-au... undiclionar profesoarei. l-au. .. orieteniiin vizitd. 3. Alege forma corectd cuvintelor ia,i-a,iau9ii-au. iau/ i-audupe tata ladeal..." ,.Md (NicolaeLabig- Moartea cdprioarei) pod..." spussd sesuiein ,,la/l-a (lon Creangd- Fata babei gi fata mogneagului) i-autrebuit omului, cdcinu erasd umble goald...,, cu pielea (lon Creangd - Acul gi barosul)

ulu,

. seamq acum.. zau. ,.Uite

caPn6frama." Cd-misti bine-n

- La oglindi Cogbuc (George

ia'cain model' cuvantul folosind expresli catmaimulte 5. Scrie expresll cu aceste enunluri Formuleazd :a seama modelul' enunturi, Formuleazd 6. - utilizand -iurnica greierului' i'a cerutsocoteale Furnica ia griunle. i-a ' Nicu Nicu ia ... . i-a.... Mama ia.... Mama i-a... . lonut ia ... . lonul i-a... . Dorina ia.... Dorina subliniate' Guvintelor scrierea enunlurile 9iexplicd ?. Transcrie
giilddjoslavac6." ,,lafdnul

- Poveste) (lon Creangd

Fdnuld,L ...pe toamna i-a ,,Asa sdsit ;llffi ::i,3}i$fY*l*L_ "*,


judecdtorului intamplarea"' i-aupovestit ,,Drumelii reangd- Qinci luP ,,$i.sF.,*F.9Ja

bunica neducelacirc. nedi unpremiu. invdldtorul revista. Dan neimorumute


ladesert. AziDoranecheame

leribunica ne.a duslacirc.


leri. ..

scrierea cuvinteloringrogate. enunlurile 2. Transcrie 9iexplicd Apoine-apusin rAndcu A statlangenoi pdni ne-atunschilug. ,,[...] lligcolari . .." (lon Creangd - A mintiridin apildrie) falain crengile de nea." seripe bancd ,,[...] 9iigicufundd $tefenel (lonelTeodoreanu - Ulitacopileriei) nea,ne-a. forma corect5 a cuvintelor 3. Alege ..." ne-a/ neainvetat cantece rugdciuni, nostru ne-a/ neainvdtat ,,Domnul (MihailSadoveanu - Domnu'Trandaflr) lasd-i! auspusceilalti." ,,-Ne-a/NeaAchime, (MarinPreda- Morometii) cu forma corectda unuiadintre spatiilepunctate 4. Completeazd qivintele ne-asaunea. nostru, baciul de la munte." stdp6nul ,,-... trimis (VictorEftimiu lui MogCocogCocolog) - Povestea pdzitinh-ov6lcea ,,Std de . .." Detreiplopiinalti,

(TudorArghezi - Stupul lor)


iilepunctate.

completa teenunturi,

,iil?1

I. Transfo sa' dereugita Acumnebucurem leri.'. prietenii. neagtept5m Acum pesteoore. leri'.. nerevedem Acum leri " o minge. duPd neuitbm Acum ne'am' neam' a cuvintelor corecta forma 2, Alege foccearde noastrS-i ..Limba cefereveste / ne-am neam intr-un demoarte dinsomn S-atrezit dinPoveste. Caviteazul noastrd) Limba (Alexe Mateevicivazut / neam nune-am dec6nd ..C5 autrecut." vreme Multe - Revedere) (Mihai Eminescu 3. Completeaza

neam punctate cu unul dintrecuvintele

saune-am. Raton goarece de ..', 9ianume ,,Un subpat crescut " " Cefusese ' la pension - oarecele Alexandrescu 9ipisica) (Grigore

licuricii." ..fi pututjuca ,,. - de-a Secrctul) (Ana Blandianaingrogate' cuvintelor scrierea enunturile 4. Transcrie 9iexplice " bucate a9a n-amancat nostru deneamul neam ..-D-aooi cracutreinurorl (lonCreangd - Soa
duslagcoald'" a douazi ne-am bunicul, cuma plecat ..Noi. copildrie) (lonCreangd -A mintiridin 5. Formuleazi P N

peAndrei. int6lnegte rama ilintreabe desore test. peDan. fAziloana il sune vede oeGrivei. ' Azieail

peAndrei. leril-aint6lnit

forma la,l-a. 2. Alege corecte a cuvintelor gi la / l-a cd la / l-a primit frumos ,,- Se inlelege Si la / l-a gdzduit lume." batde ceumble orin (Mihail Sadoveanu Mezerean) - Fet-Frumos
putin iesela / l-amarginea drumului. Ridicd capul ,,Vulpea 9iuit6ndu-se / l-avalezdregte uncar." (lon Creangd - Ursulpdcefitde vulpe) punctate spatiile cu unuldintre cuvintele la saul-a. 3. Completeazd pe malul meae . .. tard, uneiape." ,,Curtea (EmilGirleanu - ln curteamea) o multime de lume." a poposit unde. . . intampinat ,,Cuza-Vodd -.. Adjud, gi (lon Creangd Mo lon RoaE) - Cuza Vodd enunturile scrierea cuvinteloringrogate. 4. Transcrie 9iexplicd luiPdcal5." haide, lafrunzarul ,,Apoi, (Petre Dulfu - lsprdvilelui Pdcald)

vdzut, ainc,"'"'ip,i,l[lil,T,i,1"_o l-a biata broscurd ,,cdnd i,Hifrifl a


propozitii. ntru a obtine ra ............ s eouc e
la -invatd 'c6ntbla

:-

copiii? se aflS Unde Decinesunteiinsoliti? Cepoadeeiin rucsac? Cefacefetita? copiiiin excursie? Ceadmird elevii? innopteaze Unde . Deuntitluadecvat compunerii.

bandd desenati dupdurmetoarea o compunere 2. Redacteazd

'rl'

t5
rdsounz6nd laintreberile aldtu Tepoti
1. Ceanotimp este? 2.Unde seafld bunicii? 3. Ce face buniculin in5?Darbunica? ,--id i';i 4. Cum ii ajutabeiatul r.l .l' '"' ...,l ,&* :: bunici? i ,l(i r' ' 5. Cum apreciezi 1.r :,:Trportamentul nepotului? . Dduntitlu compunerii. 'r.'

.. '.: ' ". .


-.J i ,.

" ..

" r..f

planul 4. Redacteaze o compunere utilizAnd de ideidal.

Introducere Avenit vara. Cuprins Copiii sedistreaze in vacanla. incheiere . Copiii sedespart

I
'

'

!'

.'-

cu titlu o compunere 5. * Redacteaz5


gi expresiile Pagte, folosindgi cuvintele

serbebare, Mentuitorul, oud roiii,

muguriverzi gi cruzi, roi de fluturi, collul al ierbii, bucate bune, masd imbelgugatd, hi pomigdtiliin haind noud, cer limpede.

noi deserbdtoare,soarebl6nd, flori zdmbitoarq

in clasi, av6nd cutitlul O intdmplare o compunere 6, Redacteazd inceput: }{&' urmetorul gcolii zglobii aleelevilor rdsuna deglasurile recreatie. Culoarele ,,Este Dar unconcurs de ghicitori. cativa elevi auorganizat Lanoiin clasa, idee ..." a avut altd Alexandru caresa cu titlul Un biiat curajos, o compunere 7. Redacteazd

sfergit: urmatorul

defapta lui,iaroamenii eramandru ,,Bdiatul

6fi65,Wa.i substantivele: cring, te, George,copil, scatiu, carte, bunic, auriu, ceard,furcd, argintiu,gendegte, Maria,Bucuregti,soare. bliniazisubstantivele in urmetoarele texte. in Vrancea nuerausatecu lumemulte ..." . "Peatunci, (Povestea Vrancei)

r.

pe ogoare gi prinvei trecea dumbrdvi, vantigorul lindinaintea ,,Prin (MihailSadoveanu baciuluiTomega) - Povestea

se culcaserd."

prinlume[...].in sate,oamenii au mersimpreund ,,Pdcal5 9iT6ndalS

(Alexandru Mitu - Pdcaldgi Tdndald)

3. Scrie intr-un tabel asemenetor substantivele date: ploaie, veverild, linie, caiet, carte, fatd, ceald, grindind, vdnt, ghiveci, urs, pdstof zdpadd. bunic,mdrgea,

pe doudcoloane gi pe celeproprii: 4. Grupeazd substantivele comune

impdrat, Fdt-Frumos,cheie, Fdgdrag,alee, ianuarie, Moldova, Maria, prieten, Argeg, roud, lon Creangd.
1.1 a'

d cuvintele, ca in

c) fiu -fii-fiii

cuinleles: substantivele 6. Scrie date: celor a)asemdndtor 'mantie; 'drum; date: celor b)opus 'adever; 'gdldgie. omgicopil' cusubstantivele inrudite substantivele numai ?. Noteazd potrivite' laforma dinparantezd substantivele t. Pune August cumfacea (labd) in (cregtet), cu (unghie) se scdrpind ,,Fram (rdspuns) la(intrebare)." nunimerea cand [...], polar) ursul (Cezar Petrescu - Fram,
sunt(om)de (zdPezi), ,,Eu vinesd mdvadd? Cine mei sunt(ochi) Doi(cdrbune) gi amca (nas) un(ardei). (lerni) estea mea(tiri) la (primiveri)." Mdtopesc ' (Marin Sorescu - OmuldezdPadd) cain model' subliniatS, litera schimband substantive 9. Formeazd

sgc-sac-suc

. copac

' coaEd

' lort

dintextul a0. Precizeazdlelul 9inumdrulsubstantivelor de pe malulstangal Bistritei ,,Cocioaba gi douacapre p5dure, un

a muntilor din prapastia intunecoasd, umede, deodatd,


(Emil Girleanu- Vultutul)

in surd, infiordtor; zvacnea apacdntduncantec ,,Acolo [...]in covate puteri priveam nigte cu ochiimarila toate,ca la find fdina9i eu pdmantegti."
(MihailSadoveanu - Sfaturivechi) potrivite adjective substantivelor date. 2. Gdsegte

,intunecoasd ' pddure(


palidul

orieten (

soare

oisicura

potrivite. punctate cuadjective spatiile 3. Completeazd peste campia ... . Apa... 9i...serevdrsa vezduhul ...deflori ...detei. ...deaurplutegtein O pulbere urmand modelul. datein adjective, substantivele 4. Transformd . inteligenF . aur copil- copileresc . putere .lu mine
t.

substantivele din care s-au format adjectivele:viginiu, bogat, noros,

:1 cuvant. plumburiu galbon, arglntiu, ro$u, .pdtrat,.". pe gisubstantivul adiectiv acordul dintre 8. Realizeaze

(pa (tdndr) princodri (linigtitd) se plimba Bdiatul 9ilivezi (inverzit). (cristalin) izvoare 9icampii pumnal (albastru) (lungd) defulgere ,,Cu ploaia (fumuriu) igitaie drumul noastre (vegtedd) algr5dinii Pe-ntinsul (udi)." palme (rece) castanii lntind 9i (Otilia Cazimir- DuPd Ploaie)

rogie sd fie cate un enuntin care cuvantul 9, Alcdtuiegte apoiadjectiv. substantiv,


cain model. determinat, fa!5de substantivul locul adjectivului IO. Schimbd . bradulfalnic carte . apalimpede carteavocho-vochoa . zdpada harnica argintie 'furnica dupemodeluldat. adjectivele, II. Transformd fluture striveziu - fl uturi strivezii - striveziii fluturi .gandecelauriu ' copac argintiu propozitii folosit pe ldngi ut^ in care adjectivul 12. Alcdtuiegte insugir obiectelor atribuind deosebite, si creezeo expresie substantiv mai.ios. cain exemPlulde omenegti, printre nori. sfiosabiase arata Soarele datecu adjective ivite. expresiile 13. inlocuiegte

ini mortdesete-insetat .impietritla

,seduc, cerceteaze, umblagiaduc[.,.]" (Tudor Arghezi - Pe o palmddefirend)


gila bunicul." la bunicuta "Noineducem (MihailSadoveanu minunatd) - Dumbrava alicdutat cuglasfierbinte ,,Voi Naturii calde imnuri sfinte [...]" (GeorgeCogbuc- Vestitorii primdveri i)

punctate personale 2. Completeazi spatiile cupronume saupronume potrivite. rsonale depolitete fdcu... [...] cdvizu albul zilei. Sede$teptd fatadeunde dormea ,,Ce ...9icum ii vbzu ii zise: meu!" - ..- sdfiisotul (Petrelspirescu @l cu cafteain mdndndscut) - Voinicul ... auintarziat, degi aufost anuntati dinvreme. -V5 rog, imprumutati-mistiloul ... ! potrivite. 3. inlocuiegte substantivele subliniate cupronumele Dana a luat unbuchetdeflori. lonutgi colegii realizeazd o revista. l-am vizitat oebunici. pedoamna Amajutat-o invilitoare. pemine. Andreimdcunoagte

' if iu s1' rrumos, gaid'^"" ,,copit "'r",1flf-i119.i1.1'ptF*


C5-smicAieugicd madoare?" (Elena Farago - GAn

cdi c6ndalergau ce feceati ,,- Darvoi,picioarelor, c6tmaitare." sdfugim - Noinestrdduiam cedoriti? - Dumneavoastre dumneaei. m-achemat - Pemine propozilii folosind: 6. Formuleaze

(r

personar ra: : pronumere a) 3llfl,ilil1li,tii6l,". 3:i:::ffi


l, numdrul Plural; ' oersoana politele la: personal de b) pronumele

:3il:::ffi i.'if"Txi''li : iie,

potrivite' personale cu celede politete pronumele ?. inlocuiegte mea. Eaestemdtuga Tu ai fostin vizitdla Maria. pleca la munte. poeziile. Voiveli Eiimi apreciazd un Noiili oferim dar. noua. o carte Eldoregte carepotinlocui potrivitd a pronumelor forma doar E. Transcrie date. substantivele Sa Excelenta -.. el oou'nu{ i3nr"i smSsssderul <-\ dumnealui invetdtoare-\ dumneaei noi sSfieadje in carecuvantul c6teo propozilie 9. Alcdtuiegte apoipronume Personal. un scurt LO. Alcdtuiegte
cuvintel

u titlul

gapte nulare vieti


u-idearamd." (Vasile Alecsandri - penegCurcanul)

odat'intr-un satdoifrali..." ,,Erau

(lonCreange Prepeleac) - Ddnild

gaisprezece avea bdnci["..]" ,,Clasa (Barbu Delavrancea Vucea) - Domnul $tefenescu 2. Scrie culitere urmetoarele numere: 1l; l6; 18;20;24;31; 123; 405; ; 1 0 0 0. punctate 3. Cbmpleteazd potrivite. spaliile cunumeralele Eushdng foidetei, Florile miroase. . af ic uoc hiiin. . . . a alerga dupi...iepuri . a avea cei... anide-acase . a seauzi peste ... mdri 9i...tdri . a apuca ..,deani . a merge pe... cdrdri

Florile-s curou5. Amajuns la..., Roua este rece." (Grigore Vieru drdtoarea) - Num

4. Scrie culitere: . datele denagtere alemembrilorfamilieitale; . datele celor maiimportante sdrbdtori religioase;
dinfolclor: . proverD

n numerate.

' a. Subliniaze; ;b;i;

o jurul cuun Veni nostru. zburain ,,PasArea (Cezar Petrescu

m6ib mdsuduie, md chinuiegte, zi, lonrdndagul fiecare ,,ln nu, m-ad9pa",gigrdunte, nu-middf6n preabinecdruciorul, _^(MihailSadoveanu - Iano? o chemigivine saluli, ,,O ce-ivorbigi Dince-ispuigi latine lung Ease uitd giPiezi9." parte Dintr-o ' (tudorArghezi-Geri-Ger|

celuide maijos, urmdtoare tabelasemenator 2. Grupeazl,intr-un verbe:cifesc, au plecat, este,voista, copiez, va exista,am agteptat'se amtdcut' vor afla,Iucreaze, existen!a

.4.. -r /'q.

in care verbula dobori si fie la cate o propozitie 3. Alcetuiegte propozitiei' in interiorul sau lasfarsitul inceoutul, alSturate' dincoloana verbele proverbelor date, 4. Potrivegte . crnstegle betranele 'inveli aceea...la Ce... latinerete, ' strice ...omenia. Dugmania
. .. sdrdcia. Hdrnicia nuhaina ... haina, Omul Peom. ' gtii 'a

.---.,,:::-

. curetenie
tuiegte cateo propozitie in carecuvantul vin sd fie, pe rand,
, apoiverb.

re

verbe cuinleles: '3. Scrie

a) asemdnAtorcelor dateiavorbi, a asculta,a fugi; b) opuscelordate:a pl6nge,avinde, ainchide.

9. Pune verbele persoana dinparanteze lanumerulgi cerute deenun!. (Aveni) (a parc. cdldura. Copiii seaduna) (Aseauzi) in glasuri multe Ie.Noi(a se urca) intr-un (a scranciob. Vdntul adia) (a se ugor. Fetele pdpugile. (a cu Doar (a Nicugor sta) la umbrd o carte. ) 9i citi)
4(). Precizeazd num5rul fiecdrui verbdin enunlurile de 9i persoana jos. pe el furdgi acum.Vinedin pod.Noi nu l-amintalnit ,,lnsd niciodatd ri, se feregte de noi,inse copiiil-auvdzutde mai multeori [...] cum idedulapul, cumdesface borcanele ..." 9icutiile (Tudor Arghezi- Holul)

mullumi zAnei ci l-ascdpat getire deprimejdie. ,,El o cina [...]Surorile pdcute pagtea peunde vase deaur. voia ddnsul." Sinumaiin [...]Calul (Petrelspirescu betenep givialdfdrddemoarte) - Tinerelefere IL Formuleazd c6te o propozilie in care verbul si fie: . ll-a, numdrulplural; lapersoana I,numerul singular; -apersoanaa . plural; lapersoana lll-a, numirul a lll-a, numdrulsingular. acelagi inteles

celuil?^ii': asemeneto.r tabel intr-un grupeazd-le apoi loc [ '] in loculab ,eirt" na[fii invaleintr-alt
unom." - Domt S adoveanu (Mihail

I Uintenele predicatele 9i subiectele L. Subliniazd

valcea lorde Pe ,,Stupul . ." broboade Stdodzitintr-o lor) (TudorArghezi-StuPul

lepus""" ea tecu [...].lnsAnd ,,Copila "'tfJ,ff;^ro,""un, - Pdpe

vacantdsd aibi in caresubstantivul cateo propozilie 2. Alcdtuiegte la la inceputul' rdnd' subiectul ne tuncf sintacticide subiect. {3a.za propozitiei' in interiorul apoi siarjitut, prin: fieexprimat subiectulsA care cite o propozitiein 3. Formuleazi . substantiv numdr comun, Plural; singular; . substantiv propriu, numdr lll-a'singular; persoanaa 'pronumepbrsonal, plural' a ll-a'numirul persoana . [tonut" b"t onal depolitele, cu: 4. Completali Propozitiile a)subiecte Potrivite; cinstea ...sunt Pdrintilor.
cdl Vin....

b) predicatepotrivite. mijlocul satuluiRaul...prin prim6vara inmiresmata. . .. cea livezi. Fluturizglobii ...prin ... . animalele ln grajd, date, intre subiectele9i predicatele corespondenta 5. Realizeazd propozilii. :ntrua obtine . Soarele . CiocArlia . Frunzele ' Pddurea ' Norii . fognesc . seadune 'strelucegte 'a inverzit 'canta propoziliile. apoitranscrie corectd a verbului, 6. Alegeforma pe la Dan. vomveni, vetiveni) Noi(vorveni, (vorbiti, latelefon. vorbesc, vorbegte) l\,4aria numele. (i!icAnt, a canta) singur igicante, Cucul floricopiii. (Culege. culegeti, culeg) simple. doarpropozitiile 7. Transcrie . ." dininalt. Pdserile se rotesc Negurile se las5. fumege. ,,Pddurea (EmilGirleanu - Nedespdrlite)

jocurite d" ,urffi;;;,. s_au dus dus zdpada. ,,S_a petrescu _ cu zmeut) :'emure."
aleargd.lleanas-a oprit. Zmeul cade. Sdgetide lumind ,,VAntul (Victor lon Popa - Sfdrleazd9i Fofeazd)

propoziliile simple. E. Dezvoltd . Maria . Ceprioara plange. seteme. . . Pluteste noi. Zdmbim zmeul. . . Dumnealui Eleviicdntd. citegte. . .Andreia Vorpleca bunicii. adormit.

n
se vede un om trecdndI ,,Arar gdlbui de vd Lumini uneiloPeti. lStimea

case.'

Delav (Barbu $tefenescu

urmetoare din propoziliile pe4ile secundare IO. Analizeaze un tabelaseminetorceluidemaijos' comoleiAnd cupole'" spre secletina aurie cucoroana ,,Floarea minuna - Dumbrava (Mihail Sadoveanu poleia pemantul"' cerului ,,Oglinda (EmilGirleanu - Mai sus!)

potrivite cupetilesecundare propoziliile urmdtoare Ia. Completeazd felde?)' (cefelde?) (pecine?) (cefelde?) stdp6nea 9i(ce O linigte (cefelde?). (ce?) Noicdutbm (alcui?). glasul (Unde?) seaude (cdnd?)? (unde?) Doru s-aintors date. propozilii schemele dupe a2. Fotmuleaze

subst. verb propriu


P

P, a----- ts* -. pronume vero SUDSI. s


comun

personal de politete

rre-;t ''

euv.&rt{T'{.ruI. Formuleazd catmaimulte cuvinte, folosind silabele date. ghi, a)in,ni,plo, no,rat, u5,ze,on,ce; b)te,car, ter,nel,net,cre,t5,in,re,tu. 2. Gdsegte cuvinte noi,cain model. . veci . cip . Lucian a) rdcitd rdchite . George . Angelina o) gem ghem . cel . rece c) cer ger . coalS . cata rl\ nif . macar

e)

gat pun
bun

. para

. parcd

. pompa

folosind 3. Scrie cdtmaimulte cuvinte silabele date.

in silabecuvintele: 4. Desparte sanie,megter,nas,picioare,tren, sfiald,mdngAiere, scorburd,pdcdleald, ecou,greiere,alimente,ruginie, bucurie,strdlucitoti interesantd,spectator,aplaudd,neatenlie, inutil, prevdzdto r, revine,strdmogi, p ortavi on. 5. Transcrie din enumerarile date doar cuvintele careau inleles sSemsndtor:

;1 :

cuinteles: crie cuvinte gcolaf arbore, recreatie, celordate: cerare, a)asem5ndtor iilau lucios;
b) opuscelordate:modest,prieten, sus,cald,necaz,rdde,vegted' iarnd' celui dat, cuvinlele: tabel asemendtor Tntr-un Z. Gruoeaz.., cdmpia, oaie, perdea, neatenlie, cuie4 copildrie, patria, bogdlie' ploaiq iepure, prieten. silabi Ea,ia, ie,in aceeagi Ea, ia, ie, in silabediferite cdm-pi-a

cu: sescriu cuvinte care 8. Noteazd .i .mD .mp

'd

'c s

date si aibdintrelesu enunluri in care cuvintele 9. Formuleazd diferite. . ras .9rrer ' vle . mare . mdturi . vard
cuvinte care: aO, Gdsegte din 2, 3' 4 sau mai literdgi sd fie formate cu aceeagi a) sd inceapd litere, cain model; multe ac - ape- arac- ardei- aragaz gi si fie formate din2, 3' 4 saumai literd cu aceeagi b) sd se termine litere, cain model. multe ie-are* adie -solie
\

II.

caresdinceaP$ propozilii cuvinte trei,patru dindoud, Alcdtuiegte '|l

model. literd, dupe cuaceeagi


Antonar6. Anaarealune argintii. Afbinaareanipi * o , {r ,1

,l
It I , ({ lr

i, l

va sosicu trenul'. Maine bunica cu trenul. Azi bunicasoseste ... meuo scrisoare.Maine v5rului Azieascrie ... Mdine laserbare. i Dana cante ... Mdine la mare. in excursie Aziel oleace ... pemama. Maine o ajutd AziDoru

propozitii. pentru punctate a obline spaliile 2. Completeazd


va Adrian intai. . .. premiul ...ocasetdmuzicald. important. ... unexamen . .. o pr{itura. dedesene. concursul ... despre p6nd strizii. lacollul ... problemei. ... rezolvarea ...opovestefrumoasd.

v-a Andreea

subliniate. giexplice cuvintelor scrierea enunlurile 3. Transcrie dresat"' ci e ursalb, V-aspus Atipletit 9iv-ainselat. ,,-V-aingelat. polar) (Cezar Fram, ursul Petrescu incepe serbarea."

candva semnul in odaiadin dreapta agteaptd nerdbddtori ,,Copiii (1. - N/bugor) Al. Brdtescu-Voinegti

.i:::-.
t:

.. i'. .

ceil supar;. l-aintrebai lViama ceilintreba. Nua inleles ceil dennieaze. A merturisit in sat ceil ducea Eraoedrumul ceil intereseaze. ii spune

propoziliile, cain model. ..,iransformd

ce-lsupdri' l-aintrebat Mama

propozitii' pentru a obtine punctate spatiile 2. Completeazd . Moldovei Marea fostdomnul $tefan Mdrul cel Colegul Cdinele
cel sauceJ cuvintele punctate cu unuldintre spaliile 3. Completeaze blSnurilor deel,dinpricina uitard ' -.acopereau"' ,,Oamenii codrilor, - Pdunagul (VictorEftimiu piept in piept se lovira dinpinteni, [ "] " . negru batuodatd ,,... (EmilGirleanu - LuPtdtoiij de maijos. cuvintele folosind enunluri 4. Formuleazd

. cerro9u . Mircea celBetran . ce-lsfdtuiegte

. celcuminte . cel frdm6ntd . ce-lurmeazi

ca luimici, qiincepu a batedincopitele nechezd de bucurie ,,Mogdrlici de zahdr ' Portia de lac.gtie ce-l agteaptSl nigtepantofi - Pif-Paf {CezarPetrescu

cuvinteloringrogate' scrierea explica apoi enunturile, 5. Transcrie

sac." Favaratin

cel m( gdldgie' drumetul multa a fecut ci nepotelul Mdcar ,,[...]


(Titel

nu-I. n-o. nu-r


.. :-i:!&i&r;i8,#:l!n1&**3{&gsmiEruti!;i5l

cain model. subliniate cuvintele I. Transformi


\ .l\ 'f , /

lfl {t t

uniforma. uniforma. Lui Dannu'i maivine LuiDannu ii maivine ceaude. Nuiivinesecreade

se invele. decat Einuii rimane

peacest om. peacest Nu-lcunosc om. Nuil cunosc cee obraznic. nu ilajutpentru PeVlad corect. Eanu ilaoreciaza pe la mine. N-omaichempe la mine. Nuo maichem acum acasd. nu o gesesc Peloana .
: .,, ' '

.r'i'r( iiii

n'o. nu-i, punctate nu'1, cuunul dintre cuvintele spaJiile 2. Completeazb auzi"" ... putea privirea cdHeidi a seconvinge spre igiintoarse ,,Dete (Johanna Spyti- Heidi,fetilamunlilor) pebdietanul celt6ndr." in seamd ,,Ciobanii -..bdgari (Cdlin Gruia - Venturd-Lume) 1a9." sevede, erauntigru cum .." plecu tigrului - dupd ,,Asta (Petre lspirescu - Mdgarul 9i tigrul) cuvinteloringrosate. scrierea apoi explice enunlurile, 3. Transcrie deflori numai aga, noila spAnzurdtoare bine cd nu-lducem ,,-Vedeti :e cuc' (loncreangd- Povestea unuiomlene1) tanti Mita." luibine? adeuge ,,-Cucenu-igade (lonLucaCaragiale - D-l Goe)

,. ' l i-

,i ',t .,..

!':"li(

n-ai. n-arn,n-are,n-ati' n-er


cain m( enunturile, rme Nuamuncanar. Am uncanar, Ai unfrate. Areochialba$tri. Nuali gterstabla. Ali gterstabla. Atistinsfocul. in excursie. Arpleca

Ss""s--.r

uncanar. N-am
tabla. N'aliSters

n-am' cu unul dintrecuvintele: spaliilepunctate 2. Completeaz5 n-ati,n-ar. n-ai,n-are, zicenimic!" ei' n-a9 ... fi lumea $igemetele ,,Dacd (lonAgarbiceanu - CiocArlia, vrdjmage." . . g6nduri DariatS: ,,Vulpeal .. (lon Pas - Puigorul9i vul7ea) " nimica . isprdvit dar.. ei cu b5telie, euasupra ,,-Mers-am (MihaiEminescu - Fdt-ftumosdin lacrime) goalede la la mineastazi 9i t 'l . sd iegicu mainile ,,- [...] Slujegte

(fon Creangd - Fatababei9i fatamo?neagului

subliniate' cuvintelor scrierea apoi explice enunturile, Transcrie ciocrlia'" fird s-aud ardeprimdvari apucatse l-am

(lonAgdrbiceanu - Cioce ia)

P{RTI I}E VORBXRE Verbul


=:tre
f,g . scnso,are E3tr .rumrna tiE fy.c6l6totie
]..J

ir",ditJilsubstantivete demai ios. "-*"-*" . credinld fug5-afugi .


. citire . trecere .tdcere

I'

-l r:

existentd . pldcere .ineltime . serbitoare

2. Subliniazd verbelein textele urmatoare, apoi analizeaz'_le D 7:recizAnd persoana, numdrul, timpul sintactice. $ifunclia cand in c6nd, salti dintr-o ,,Din brazde neagri o ciocerlie care falfaie :e deasupra giFraie noastra ugurel.' (Mihai Sadovean u - Cocostdrcul albastru) cuibul... perechea, Vddo clipe ,,gtiu apoi unadinpeserele zboard c_un Jemur scurt dinarioi.'' (Mihai Sadoveanu rea) - Privighetoa Coretti? ilintrebai ,,-Cefaci, eu. , - Nuvezi? imirbspunse el,imirepet lectia.,, (Edmondo deAmicis - Camaradul meuCoretti) 3. Grupeazd petreicoloane, verbele date dupd timpul la care seafld: seu. n, am privi| mencau, fuseserd, va sdruta, trece, am pufiat, plingeau, vor sta,intrebasem,au sosit,vomintra, doarme,veiauzi. propoziliile, 4. Transformd cain model. leriamvizitat unmuzeu. peprispd. Tustai Azivizitezun muzeu. Casa e'ste lamarginea oragului. M6ine voivizita unmuzeu. Din sobd vaiesifim.

'/

t/bdn *ffio"u'"rte
4 ,b. '*

ES auinlel care cuverbele subliniate decuvinte grupurile

asemanetor' hazlie '""" Ivr*iut ointamplare despre uo's aminte deseame" begat n-am piecat cano El'a
dat ndvali pestadtott' Suoorteriiau copllLlrtrr' a statdeveghela cApatalul Mama pevlala' Ceidoiau legatprietenie

.le date'apoitranscrl enunlurile din a verbelor corecte forma E. Alege

coles bun iegtrun ru eeti/ iestljrainica" esteI H,taria


eaiaI eatramvJiurlptl ""ta

=!l?111::?.1" prdjitura o"ub"ne" /eau iau Eu 'l'u

deflori' unbuchet ei/ ier

a fi' cainmodel' cuverbul propozilii Alcatuiegte 9. -- Ntrfi obraznic! fii"rti^iur numarul 9i persoana tirnpul' la parantezb din verbele AO. Pune indicate. mere' (aculege) I, nr'Plurat) (trecut, Pers. intamPlate' cele (a Povesti) '(viitor. a lll-a,nr'Plural) Pers. (ada)untest. a tl-a,nr' singular) (ir&ent, Pers. (afi) ascult6tor' '@rezent, I nr'singular) Pers' seflela: verbele care propoziliiin II. Formuleazd persa lll-a'nr'singular: .timpulprezent, pers. a ll-a'nr'plurali . iimi:utirecut.

. iimfutviitor, l,nr'Plural Pers.

I Substantivul

.ascrie .auda

.amdnca .aaminti

3. Ddexemple desubstantive care denumescfiinle, lucruri, fenomene alenaturii, insugiri, steri sufletegti, actiuni. "1i,, ' ,ri: grupurile 4. inlocuiegte potrivite decuvinte subliniate cusubstantivele Cin coloana aleturate. . neatentie poezia Amscris dinaducere-aminte. problema.. regrete Dinnebigare deseamd amgregit pireri derdu. . memorie M-am despd4itde elcumulte . amintire Amo bund deminte. tinere . batjocuri l-ardspuns in bitaiedejoc. 5. Subliniaza precizdnd substantivele, apoi analizeaze-le felul, genul numdrul, sintacfi ce. 9ifunctia frunza unui nufdr, broscula se bucurdgi ea de frumusetea ,,Pe Si 'ecoarea noptii." (EmilGirleanu - Mdrinimie)
:;

la pSrintele lonic5 din

K
vutpe, ratd,gesce, broascd; a)masculin:
b)feminin: urs,leu, lup, tigru. genulsubstantivelor'. fluture, veverite,ebfant, 8. Precizeaze greiere, albine" cuinteles: substantive 9. Scrie celor dale: ddrnicie, noroc, iaz, luptd; a) asemendtor tinerete,atenlie,ordine,ceFfig. b) opuscelordate: propozitii de cuvinte demaijos. cu perechile I0, Alcdtuiegte . feriga . degert . companie . maeslru . venga . campanre . desert " maistru propozilii cuvintesA aibe in care urmdtoarele Formuleazd II. golf, liliac,stat, luni. diferite: intelesuri

*n:

punctate cuformele corecte alesubstantivelo spatiile 12. Completeaze date. biiat bunica fiulmeu. ...(cine?) acela este Bunica vinepela noi. (alecui?)... staupebancd. o iubesc mult. Caietele . .. (pecine?) (cui?) (ale .-.o carte. ...sunt noi. l-amimprumutat Hainele cui?) (pecine?) ... acesta. ... o floare. il cunosc ii duc(cui?) (ce Dovedegte o minte felde?).. . istet. ... . Mdduc(lacine?)

gcoali sd fie, intdi,l propozilii in care substantivul 13. Alcdtuiegte secundarA de propozitie. subiect, apoiparte

proprii, in substantive substantivele comune fl4. Transformd


m odel.

cojoear- Cojocaru

I.
t,a

pronumele personale, Subliniazd apoi completeaze

dndtor celui dat. ii poftegte la mas5, eiil roage se-iierte cd nupot,trebuie se plece . . ." ,,[El] (MihailSadoveanu - Domnu'Trandafir)

pezmeoaica omorat ceabdtr6n5." (Petre gi al mdtugei) lspirescu fiulunchiagului - Tugulea, ceva? ,,-li s-aintAmplat pasd mis-aintamplat? Ce-ti - $i dacd lie? -Mienu-mioa sd ".."" (V Oseeva fermecat) - Cuventul nuintelegeli, spuse mAhnit rdloiulcel urdt. ,,-Voi nici noinuintelegem, atunci - Dacd cine crezi cdtevainlelege?" * Rdtugca (Hans Christian Andersen ceauratd) pronumele personal forma persoana numdrul genul funclia sintacticd

gi lorcum se dusemaiintai de seintalnicu fraliilui.Lespuse ,,lugulea

2. Precizeazd ce ptr\i de vorbiresunt cuvintele subliniate. Exolica scrierea acestora. Miemi-e dragd Ne-acondus munca. acasi neaNicu. Mi-a inaooiat miadelei. Ne-am imorietenit cu unneamde-al teu. pe Dora i.afmprumutat ia Danei.L.achemat Dan lacancelarie. pronumele personale 3. inlocuiegte de politelecu pronumele

indicate"

eu a patra. clasa (cine?) ... suntelevin ... . vaveniazi(lacine?) Adrian lacirc. . -aintalnit Dan(pecine).. ... -adatojucdrie. meu(cui?) Frateie ea ... lamuzeu. Amvizut-(pecine?) (Cine?) . .. carduncog. (Cui?).. placeinghetata . .. . (lacine?) ilva invita maijos' personale indicate propozilii cu pronumele 5 . Alcdtuiegte l, numdrul a) persoana Plural; feminin; singural p"rsoana a lll-a.numerul nib" porit"t", ,gen genmasculln: singular, a lll-a,numerul c) oersoana plural: persoana a ll-a,numerul di de politele, a ll-a,numirulsingular; eipersoana plural' persoana a lll-a,numarul politele, fl'cie date' personale pronumelor propoziliicu ajutorul 6. Formuleazd .o .ll . ili . im l

fie'perAnd: personalvoisd carepronumele propoziliiin ?, Scrie . subiect; unsubstantiv; . iiiu determind care "J"rnoura unverb' . Darte determinS care secundare pronum voi sdfle'per6nd' cuvAntul propoziliiin care E . Formuleazd apoiverb.

Numeralul
osuE,omie, doue sub optzecigitrei, tabld,mie,noi, treimii. pe doui coloane, . Grupeazd, numeralele carearatanumerul sl pe care arate ordinea. trei, in6iul, doisprezece, doudzeci gi noul, AI ta,primul, aIdoudzecilea, gapte sute. 3. Subliniazd numeralele, preciz6nd apoi analizeazd-le felul lor si functia sintacticS. aceea a Borzeia gaptezeci durat exact gidoue ,,Ploaia deceasuri.,' (MihailSadoveanu - Noplilede Senziene) picioarele eierau zececdmigi,laa unsprezecea ,,La lucra acum.(Hans Christian Andersen - Lebedele) (...)Aldoilea doicopii aici. ,,-Am e operatorla studioulde filme.,, (OctavPancu-lagi - Omulde la fereaste) 4. Scrie cu litere urmdtoarele numere: S; l7; 14;20;25;100;103;271; 1000; 1008;1065;3147. 5. Precizeazi ce pd(i de vorbire suntcuvintele subliniate. a) O fatdculege o floare, b)Amintrebat-o ceva. Doud fetestaulasoare. propoziliifn 6. Formuleazi carecuvintele o giun sefienumerate. propozilii 7. Alcdtuiegte in carenumeralele cinci gi al zecelea sd fie, perand,subiecte, apoipati secundare de propozitie.

E. Transcrie enunturile, alegand forma corecte a numeralelor. Erau doisprezece / doudsprezece lebede. 'Eraoradoue/doi. Eisunt doud / doiftati. / doudsprezece aucagtigat in J 9fi doigp;ezece

Ar{jeetivul
nste* cinstit 'frumusele .lum ine . vigina

. bunatate
. deal

. stralucire

. aur

date' cu verbele inrudite 2. Scrieadjectivele . ainchide aticea -ticu t'aPro m it e . a cobori ' a muncl

. a agtepta . a scne

adjective numai carecuprinde doarcoloana 3. Transcrie tinerete doi eu slab auvenit cAntdprimul intunecos cdldurd vorpleca gcoald altreilea ne zglobiu aigintiu

precizSnd numerul' apoi analizeaze)e ad.iectivele, 4. Subliniazd determinat' qenul, sintactice functia 9isubstantivul ',,crujiriif bucdtdriile "cu guri negre 9i pustii, mari9i incdpdtoare, o imi pdreau " afumiti 9i cu vetrelereci 9i fere cenugS, cu pereti imensb poveste' veche"' o istorie demunte/ (calistrat Hogag - pe drumuri depdrtate,.... in zarea peceralbastru, fund, ,,ln

p,ngffi:xffir, negru un subsoare' rdsSrii' La

primever - oaspelii

salbatice."

in iarba rard ,,urmavanlululteia brazdeadanci9i migcdtoare demunte) (Calistrat Hogag - Pe drumuri

viginii, trandafiriile flori, azuriuleef bluze portocalii, bdtrdniicopaci.

9. Puneadjectivele din parantezi la numdrul 9i genulcerutede substantivele determinate. (trandafiriu) Iumina (blAnzi) pdm6ntul a unui pare ,,Sub apus desoare, (adancite) intr-oodihnd(nelinigtit); pregetindu-se frunzele pentru alipesc, (tihnit) somnal noptii; in depertari, (singuratic) mirigtile scinteiazd ca nigte ..." lesdturi (EmilGirleanu - Puigorii) IO. Gdsegte pentru adjective cuacelagiinleles expresiile urmdtoare. cucapulinnori- aiurit, visetor . intr-o .cuscaunlacaD . dintr-o ureche bucate .zgerie-branze .coate-goale . la locullui AA. Transformd adjectivele in substantive oroorii.duoi model. propozitii Formuleazd perechi. cudoud dintre aceste . . lung-Lungu rogu scurt

partea de vorbire subliniatd.

A
f.!p:' \rrlr.!tr:rF--

Eaintrebd: nu puteasdzboare.

simple propozitiile doar dat, in textul 9itranscrie, l. ldentifice l ruptigir'l o ariPd micdAvea una numai Ramisese plecasera. ,,Pdsdrile
,,^--+.6 e-n far*-: ra pand voastre' ramurile ^a.,; s-o :l?:f:ff;Huii"'!"i,aiu"" int'e-^-..,:,^

.+#;' 1:

bund? vreme steiarul' deaicilrdspunse - Du-te zburd." Pdsirica

(Legendabradului)

2.Comp|eteazeurmetoare|epropoziliisimpIecupartead
potrivitd. ... plutegte. ... p5durea. ... . Strdlucegte

. Elevul...

...canta.
...coase.

Adie.... ... . Copacii gAndegte. ... se

model' dupe simple, propozitiile Dezvolte 3. -i*"gt" cealuminoasa' grabnicvara Sosegte uutu. -Vineploaial sejoaca. .^ Copir,lt lonel? -APlecat Uriulmormaie.

- Du-te acolo! - Fecurat! mairepede! - Mergi

* Nute duceacolo!

7 . Analizeazd fiecarepropozitie alegdnddintrecategoriile de maijos DeceleDotrivite. . propozille . propozitie srmpld dezvoltatd . propozitie . propozitie afirmativd negativd umbla destul de repede" Cosette se linede el fird greutate_ Nu . . ,,Omul maisimtea oboseala." (VictorHugo- Mizerabitii) El era altul?Piciorugele ,,Tresdri. nu mai erau ale lui? ScAnteiau piciorugele. mai era imbricat?n aur! Trupugorul scanteia_,, $i (EmilGTrleanu - Gdnddcetut) pevremuri priceput. un megter ,,Treia ..,, (CarloCollodi- Pinocchio) numaifaci astaniciodatd!" ,,Sd

(Edmondo deAmicis - invdldtorul nostru)

Fredieatulverhal
de maijos. de aceasta prinmarginea se strecura vieliimdrunte ,,lnfiorarea pddure... " " pititpelabe roscat, stduniepure frunzesi oeius, ,,[ntre

Petrigorul (Mihail - ln Pedurea Sadoveanu

verzi de brad noisuntcodri ,,La ..." demetase Sicampuri (Octavian Goga - La noi)
Cetatea se aflevestita vArfulunuidealinaltgi plinde tihardi, ,,Pe ..." Neamtului (lon Creangd - Amintiridin copi6rie) ii vor gesi va suna.Bunicii Toaca va bate. ,,Vantul minunatd) - Dumbrava (MihailSadoveanu

punctate cu

prinverbul in carepredicatul exprimat 5. Alcdtuiegte cdteo propozitie

propozitiei. Vate safieagezat lainceputul, lasfdrgitul sau in interiorul


prezent, trecut careverbul afi (latimpul 6. Formuleazd treipropozitiiin verbal. sefie predicat $iviitor) predicatului cu subiectul. Z . Realizeazeacordul (asta)jos mugchiul moale, caldca o bland a pdm6ntului, cdprioara ,,Pe ldngd iedulei." (EmilGirleanu - Cdprioara) laostane dinmuntii ceiinalli, uncioban..." ,,(Atrei)odate, (A. Dumitrescu - ZAnacelorgapteizvoare) penoimaimultcu peLumindlia-Sa, (aseindesi) udeala..." ruga) ,,$i(a (lon Creangd lui Hanp-Alb) - Povestea sintactice de a fi sd aibdfunctie

ctu
date' dintextele subiectele [.'iAnalizeazd ,,ioaci fetegibeieti

beteture." Hora-n (St. O.losif - Centecl

malul apeise-mPletesc ,,Pe ceduclamoare." Cereri (George Cogbuc-Mama) " gifoarte harnici degtepli foarte satla noisuntgospodari ..ln (MihailSadoveanu - in satulunuiprieten) lucrate. " frumos giugile de lemn rame ,,Ferestrele - aveau (MihailSadoveanu - Me7terdBEndu) subiecte' potrivite urmdtoarelor predicate 2. Gdsegte Eu. .. ? ploPii Mestecenii, 9iulmii. .. . ... noiSidumnealor. Unbiiat 9io fetitd... " Maria 9iDan... . . ..dumneaei!

li'u
.:

potrivite dinco punctate cu subiectele spaliile 3. Completeaze aleturata. . ciocenitori lui(tata-mo9u)." manele serutare ,,... I) nicu (B.St. Delavrancea - Bu ceaadevdratd datina erau.".,dupd ,,Acolo si - ortodoxS." (Mihail - Liqovenii) Sadoveanu
' copacilor. ... .. tocauin scoarta (MihailSadovean Petrigorului) u - ln Pddurea

. oumneala

avanat?

predicatului 5. Realizeazi acordul cusubiectul. (acurge) subperdele de aburi." ,,Raul (MihailSadoveanu - Cocos6rcul albastru) (afi) mama gitata, gibdielii fratii satului." ,,Dragi-mi 9isurorile (fon Creangd- Amintiri din copildrie) paserile (aavea) bdlliieu o dragoste deosebitS." ,,Pentru (MihailSadoveanu - Pe DundreaVeche)

o scurte 6, Scrie compunere cu titlul in tabdr6, incatcuvintele astfel datesd aibi funcJia sintacticd de subiecte: Adriangi Nicu,el, dumneaei, pddurea, rucsacul, stejari, fagi gi brazi, pdrinlii gi fratii, noi, natura, cerul,soarele,aerul,ploaia gifulgerele. propozitiidupe schemele ?. Formuleaze date.
AD -----i-_-:*

suDst. verD comun


J

+ -'_---'.;-

+ pronume vd6-' substP


5

propriu personal

+ subst. verb subst. comun comun

+ pronume + pronume vd6- - pronume

personat personat personal de politele

-- -

/ crancene grea, aspre, iarne . ,,ba.rt"p"ttelard - Descul!) (Zaharia Stancu

la linigtite veghea dinsoare doudpietre izbise [. ] O frdnturd ,,Omul I .;l cepetaiulomului dobitoacetor (Vasile u - Revotta Voicuresc

albe" deflori ciorchini nigte sunt luialbe 9icrele ,,Pletele - Bunicul) Delawancea (B' $tefdnescu prln ei cao stearogie printre frunzele veghea dinfereastrS floarea ..insd nor." unui incre{iturile dinlacrimd) (Mihai - Fdt-Frumos Eminescu

Atributul

exprimat prin:

numerul

genul

potrivite' propoziliile cuatribute 2. Completeazd

de S-audeschisflorile

mere. culeg copii

cain model. iatrjbute, Elevulcitegte o poveste. acestuia. Carnetulde elevesteoglinda Compunerea elevuluimi-apldcut. . dumnealui . gcoale .ea

. patru

ingrogate scrise culitere in carecuvintele doarpropozitiile 5 . Transcrie aceste atribute. sunt atribute. Analizeazi Primulalegeo carte. ii daubiiatuluio recompense. ia cupa. Primulalergdtor Mingea biiatuluis-aspart. estebune. Resoectul oentru el mdonoreaza. Pirereadumneavoastre avelidreptate' Dumneavoastri Mdferesc de el. a atributelor indicate. forma corecte 6. Precizeazd ciregarul cel (carni) de o ceatade (princhindel), 9i ,,inconjurat (veselie)." insulS (ciufulitd) o (adeverat) injghebase acolo (Constantin bun,ciregari!) Chirita - Drum (clogti)." subaripile au ndvdlit .,Gagalici de (auriu) (EmilGirleanu mea) - ln cuftea

,,Stolul

Complementul
:,::

;':i:',
Arge9." grdbit spre
eroice) - Povestiri Camilar (Eusebiu " cerarea li s-adespe4it munlilor, ' ,,9i [...]dincreStetul (LegendaMureguluigi Oltului) mamei [ ] saredegAtul 9io sdrutd ,,Maiorul tutun? [ ] - Nuvdsupirdfumulde

- Lanoisefumeaze." Complementul

(lon Luca Caragiale- Vizitid)

exprimat felul prin:

numerulpersoana genul

j, I i r! ::,,1

Ia b'loc . -. Eu stau 4:-- pe bancd. ' cu ltneEi au scris \--.Noiam mers

Voiveti invdla Elevor canta


Noi ridicam {

5. inlocuiegte complementele subliniate, prinsubstantive, exprimate pronume cu Dersonale. l\,4erg cu mamala doctor. Noinevomg6ndi la bunica. joculcu mingea. Copiilorle place Secumpdrd pentrus5rbitorili. daruri Toli colegii vorbesc despre Maria, 6. Formuleazd propoziliiin carecuvintele datesd fie,pe r6nd,subiecte, atribute, apoicomplemente, cain model. Floarea rdspdndegte plecut. unmiros Petalele floriisuntroz. l-amddruit o floare. . gcoala .Adrian . vor . dumnealor

'

7.
(a\

pronume personal

subst. subst. comun comun

-SCn CS{$NA-LI! SU)X Xsrxnn

$rcsAle4AG{ry41.{y

ocazll: pentru urmatoarele o invitatie cAte . Redacteazd . o anrversare; . organizarea unuispectacol; ' deschidereaunei

deceidragi AdreseazS-l departe tabdre, caegtiintr-o l 2. lmagineazd-li tine despre prin ledaivegti care o scrisoare "g date Respunde pornind de la ilustratia o compunere 3, Redacteazi rezultate. ideile Dezvolte orallaintreberi.
. Undegi candse Petrece actiunea? . CaresuntPersonalele care participe la intamPlare? ' . Ce s-aint6mPlat cu cdlelul? . Ce fac cei doi coPii? De ce? . Ce ii oferS mama? . Ce ar putea facecopiiicu cdtelul? . Ce sentimente in ne treze9te sufletfaptacoPiilor?

urmdtoru avdnd Cu buniculla pescuit, 1r, Scrie cutitlul o compunere plan: lntroducere: .Anotimpul, carese petrece momentulzileiin intdmplarea . Persona.iele la actiune careparticipd . Pregdtirile pentru Pescuit . Drumul pdndla baltd .Alegerea locului Potrivit . Pescuitul . ,,Surpriza" dinundilS

Guprins:

o comDunere | ,r 6. Redacteaze cutitlul:

lfi
7

a)Ofaptibun5, avand urmatorut inceput:

toamn;tarzie. Ploud ,,Es^te cu nemiluita. Mihai!6 grdbit se intoarce de la In fata bbiatului, un betran igi puternici ;coald. ochelarii. O rafald de Sterge rantii smulge umbrela. Miheile..." b)Aten!ie1a... neatentie, avand urmdtorul sfarsit: .,Toli trecdtorii se uitau mustrdtor la mine. Aminleles cii amgregit.-

7. Realizeazl o compunere cu titlul O expedilie in Delta Du la n t , iclosindcuvintelegi expresiiledate: meri de stuf, paradisut pdsdrilor; apusul de foc, sfiosul rdsdrit al soarelui, barca, vasle, val molcom 9i 'm argintiu, pescarii, migund,gezefelurite, amintiri de neuitat, exploa 'tdm. am cercetat, se varsd, E. lmagineaza-tio intamplare in careunelevsti devorbd cu o cane. . redacteazd un planal compunerii; . dd untitlupotrivit acestei compuneri; . dezvolte planulutilizand Tnenunturi expresii deosebite din lectura :articularS; . redacteaza dialogul dinhe elevgicarte; . tinecontde agezarea in pagind caligrafice. 9iscrierea

9.

Kps
I Clasa
ce,Ce .

t , ls,S .

P,RV'V ' . ' ci,Ci...

d 'D's' 9 i ,i ,a ...

b,B,j,J ..... h,H,g,G ..... ge,Ge ........

3 4 7 8 I 10 11 12 13
1A

I , I , Z , Z ..

gi,Gi ..... Che ... che, f,F ... ...... chi,Chi ghe, Ghe .... ghi,Ghi . .. .. x,X,k,K,q,Q,Y'Y

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

sAscnti-t srru 9lsAclrESC! '

ce,Ce,ci,Ci de litere Gruourile ge,Ge,gi' Gi de litere Grupurile che'Che,chi'Chi de litere Gruburile ghi'Ghi ghe,Ghe, delitere Gruburile

Clasaa ll-a ALFABETUL. ' '-' 'cee, corecti), ci,Ci,che,Che,chi,Chi(scrierea corecra) (scrierea Ghi ge,Ge.gi,Gi,ghe'Ghe.-ghi' corecra). mp,mb (scrierea CUVANTUL

asemenetor. cuinteles Cuvinte


opus. . . . . . . cuinleles Cuvinte silabe cuvintelorin ' DespS(irea

28 30 32 34 35 36 38 40

Vocalelegiconsoanele ... Grupurile desunete ea,ia,ie Grupurile desunete oa,ua.ud. Lilerele i, l,a ....
I i ta r6 l6 v V

ORTOGRAME
i n l r-^ int r - '

4'l 42 43 44 45
46 47

SEMNE DEPUNCTUATIE
P r r n nfi r l / \

.linfr-n .1in+r-' 'n

'h

Semnulintrebdrii (?) (!)... ". Semnul exclamdrii


L I fl d uv ur dr ug ( -, D n r ri nr r nnla / . \ \ /i .^ .,t ^ / \ v vu , o \ ! . / , "

-EXTUL Biletul .. Alcituirea unortexte dupeimagini . Alcdtuirea unortexte dupdungirdeintrebdri I.IAVERIFIC! Biletul .. Alcdtuirea unortexte dupdimagini . gir Alcdtu ireaunortexte dupeun deintrebdri .... Cuvdntul. Scrierea corecte a cuvintelor punclualie . Propozilia. Semnede Clasa a lll-a PROPOZITIA CUVANTUL SUNETUL$I LITERA .... ORTOGRAME

48 49 51 53 54 55
co
cf

58
AO OU

61 oz

64 68 71
7q

sa,s-a sau, s-au

79

COMPUNERI DEVORBIRE PARTI

..8 4

Substantivul
.... Adjectivul Verbul. . personal de Politele personal. Pronumele Pronumele Numeralul

DEPROPOZITIE PARTI
Clasaa lV-a CUVANTUL ORTOGRAME

87 89 91 93 94 96

.99 101 102 103 104 105 107 '109 111 112

va v-a, cel, cel n-ati, n-ar n-are, n-am, n-ai, DEVORBIRE PARTI
.. Verbul Dronumele personal personal. dePolitete Pronumele ' Numerar*r Adjectivul PROPOZITIA nuJ,n-o,nu-i

.... S ubstan tivu l

pro po zitie P e 4id e ; i. - . - - . . - . . . . . . 114 P re dicatu lve rba l . . . . . . . . . . ' 116 S u bie ctu l . . . . . . . 118 A t r ib utu f . . . . . . . . 120 . . . . . . - . . . . 122 Co mole men tul S CR I EREAFUNCTTONALA$|CEA|M AG . . . |NATTVA ........ 124

Drag.lq;colarule, Am conceputgi realizataceastd folos,atatl.l culegerepentru a-ti fi c1e qcoali,in timpul orelor dc lifrba 9i litcratura romani, cnt gi acasi,in studiul individual. Eate va ajuta sE li insu$c"sti regulilede expfimareoralii i scricre corcct; $i si le aplici astfcl incat s.i fii ldudat pentru felul inidjit in care vorbeqtiFiscrii. I'e clealti parte, ne-am gindit s;-ti trezin interesul penLrolectuf,t. Cum? I)e [-r.rz;r scenelordin inclfiigite credtii literare,sceDe reconstituitr.cr] (pe ajutorul benzilol clesonate n'rtuginea liecirei paini) care,prirl decuparc Asilmbliue, i!i vor oieri o Lrincuerjtirti $i alractivi recompcnsi. Si li,rl:r cum t('vci lrjrcir : 1. Il()zoLv21 lo.rlc cxcrciliile de l-re paginr:. 2. Dccupcaziibanrio r{cscnirtir dc pc nrarginc,plisiin(l loalfcca in pLrnctLrlinclicill maijos gi urnrlindt:xirct dc si:ile.ta dirccliaiDCljc.rtil roii(:. E fL)artciDrp()11n1r1 sli rcspccfi aic ficcarc clatii icestc i n stru cti n ui .

l. l.li, n, ,:i' i,' l( ' .r ,lur r i. 4. I-a sfiir':iitu1 nnulLri, lsnnlLrlcilz,i bcnzilcca intr-LlnplrzzlcpelrtlLlil obtineoirnerginecnrtonli fjxeazii obtinutpc 5. ),ipeqte fiecrrebarrdi pc Lrn tabloulastfcl un pelete a1 camerei ta1c. titlu il vci descope[i 6 . CiteEte c.rrtea al c.ircri in tablou. iti va pliccartrult. l Mult succes Autoarele

;,il,ffi -..,ri.,d l '.r.l rr'.r2 .,. u ;ri j ,r.r) lr ur ) ,l,' .r l(b, n,,il,

i.,$i ; i- r i"

lsBN9736792765

iriil lillilll[ il]lil


: ii
::r "

S-ar putea să vă placă și