Sunteți pe pagina 1din 114

DoinaBURTILA MarinelaCHIRIAC

EIenaSTANESCU TrandafiraPLESAN

}IEPREGATIfiPETTRU
GeilcunsuntlE
tceLARE
CTASA
AII-A

a! IESTEGfltA ar.

/ Lintba gi literaturaromdn[
{ Matematicd"
r' Cunoa$terea mediului

TIPRR6/
I E DITURTI I
auxiliarului
Conlinutul cu cerinlele
estein conformitate
Programeigcolareln vigoare

Colaboratori:
instit.AureliaOlescu
inv Gheorghila Ro'ca

gitehnoredactare:
Culegere Daniel-AdrianJunoiu
Corectu15:Autoarele
Design
copertS:StelaCrelu9i MirelaFlorea

tsBN978-973-735-287-3

Pentru giinformatii
comenzi conhctali
Editura
TIPARG

Geamena,
DN658Varianta
Autostrad6 jud.Argeg
" Slatina,
0248280490;Tel.:
Tel./Fax: 0248615416t02486154l'ltFax:02482213
48
Adrese
corespondenla:O.P
5,C.P97,Piteiti,
Argeg
E:Iil::439-E!:try:ry*i!"s1"
CopydghtOEditura
Tiparg
2009
llpeilb S.C.
TIPARG
S.A.
pomind de la faptul ce
educaliaintelectualereprezinteo
latureimportantea activitefi educalionaleqi
eaconstituie,rr.drpuo. lu
schimbdrilesocialeqi trebuinleloromului.,de
a gti,,,venimin sprijinul
elevilor,plrinlilor qi cadrelordidactlcecu
cartea"Ne pregdtimpentru
concursure gcolare,,.
Cartea este conceput5 intr_o manierd
moderni, in
conformitatecu standardele invd}Amantului romAnesc.
Dorim sd construimcevasolid qi durabil,
purAnd elevii in
ipostaze $i contexte variate, angajdndu_le
energia, dezvolt6ndu_le
voin{a,disciplinagi rifinicitateain munc6prin
rezolvarea unorsarcini
cu o finalitatereal6gi_nacelaqitimp s6le
oferimgansadea_qiplanifica
propriaactivitatepentrua le generaordine
in gaadiregiactiune.
Situaliile autenticede rezolvare a unor
sarcini concrete
asiguri o invdlare activ6,oferatut
gansade a participala
concursurileqcolare,br"*arrdu-.";oJ;o":iilor
Abordareainterdisciplinard a conlinuturilorare o valoare
_-
diagnostici fiind un bunprilej detestarea
capacitelilorintelectualeale
copiilor.
Avemconvingerea cdceeaceeleviivor faceprin ei inqiqiva
aducemarisatisfac|ituturor:Ior,familiei qiinvifitorilon
Autoarele
-4.
u zann'
Y ntn'etU'ten'et
Q-*r ra unta-, deti^N'?^"alta
uz4i'(i' trn'tz'
6o i,s1z,zn'tta
co b cn'z'tP''
6o-L vas.7z'u'n'sult
I'e-onuce'zat"
'tw ma'i,tn'z.et
4"-on* ttr * cfuiltr'uzfr'sPkn't'':
uz4l'artaza
va,n"d'
'il.ann,Sznt
?dn tol,hoaryca'z'tPa
,g,LIMBA9I LITERA

TTSTULI
*1. Luniledetoamn[sunt:

A) septembrie,martie,decembrie;
B) ianuarie,septembrie,
octombrie;
C) septembrie,octombrie,august;
D) septembrie,octombrie,noiembrie;
E) august,septembrie,
octombrie.

O2. Anotimpuluitoamnai sepotrivesccuvintele:


1)frunzeaurii
5)vacanJamare
2) frunzefragede
6)incepegcoala
3) frunzecasmaraldul
7)must.
4) maruale$colare

A )1, 2, 3, 4 B)1,3,4,5 C \1 ,4 ,6 ,' 1 D) 1 ,2 ,3 ,4 E) a ltr d sp u n s

t3. Estecorect:
I ) frunzeruginii 5)mereroqi
2) frunzerugini 6)mererogii
3)pomiauri 7) dealinpidurit
4)pomiaurii 8) dealuriimpidurite

A )1, 3, 4, 6 9)2,4,6,8 C) 1,4,6,8 D) altrispuns.

gutuia{nAruj

cireqealbastre

# '&
dLIMBA 9I LITERATq

Intrusulste:

A) gutui amarui B) piersicipufoase C) ciregealbastre


D) pereparfumate E) alt rdspuns

S5. CuvAntul,,limbi" poatefiinlocuit cu unul dintre cuvintele:

A) panlof B) dinli C) grai D) 9coal6 E) anotimp

care se potrivegte
rt6. in rnut{imeade cuvinte se ascundeun grup de cuvinte
cuvintului,,carte"'

A) toamn6,stilou,clasa
B) tabl6,stilou' coPertd
I o UmplecerculetulcoresPunzoror
I
C) file,pagini,tabl6 I rispunsuluicorect I
D) clas6,file, stilou I
E) copert6, file,Pagini i '' @ @ @ @ ) @l

Q 7. 3 @ @ O @ @l
I
@ @ o @) @i
@@o@@
corecti a cuYintelorest:

A)1,3,4,2 B)4 ,3,2 ,r


q2,1,4,3 D)4,2 ,3,r
E)3,r,4,2

*&. &*
P'LIMBA5I LITERATUR

TESTUL2

Ot. Adevirat (A) saufals(F)?


. $coalaincepe la I septembrie.
. $colariinuauvoiesepoafteuniforme.
. Toli gcolariivorbesc in acelaqitimp.
. La obiectul,,Limba giliteraturirom6ni,,,qcolarii
inva!6seciteasc5 $i si seexprimecorectqiingrijit.
. Suntelev(elev6)in clasaaII_a.

A)A, A, A, A, A B) R4F, 4A C)F,ERA,A


D)R RA ,A,A E) RR4RF

*2. Cuvintul ,,qcolarii!,esteformat din:

A)osilabd B) doulsilabe C)treisilabe D) patrusilabe


E) cincisilabe

Opusulcuv6ntului,,barnic.,
ester

A)nepriceput B)neingrijit C)leneq


D) vioi E) incepitor

4!, copiitng scoafa-


Pentrua corectapropozilia,inlocuiescun cuvantcu:

A)azi B) copiii C) incep D) qcoala E) merge

@' &
,dLIMBA 9I LITERA /

ot,' J;ir'*c r.il&r"-l


ob"&l J":r'c16;*-,{
/e*"s.,
Intrusul este:

B)PAqe$te C) vorbeqte D) aleargd E) primette


A)greqegte

Toamnaa pictat:
1.cerulcu soarefierbinte;
2,cerulcu avionul;
3, cerulcu baloaneverzi;
4.cerulcunoricenuqii.
Toarnneiisepotrivestegrupul decuvintedela:

A) l B)2 c)3 D) 4 F ' ) t,2 ,3 ,4

I o UmplecerculefulcorespunzdtorI
i7 . 7. - 'lJn[eP[ui atit [e ztxe[?
I rispunsuluicorect I
2.-Euni,Iorcf!
3,-Mu[t succutnnou[ansco[ar! l , @ @ o @ @l
4, - La scoa[i.Acumsunte[eain cfasa
aII-a.
@ @ @ @ I oI
=
Pentru a obtine un text, ordinea (A' Q) \, (DJ ) I
corectdeste: I
I ;--E@ o @ @
I
A' 1,2,3,4 I
B) 1,2,4,3 I
c ) 3 , 4 ,r,2 I 6@
D) 2, 1 , 3 , 4
E ) 2, 1 , 4 , 3
ffm I
I

*'fu
IJLIMBA 9I LITERATU /

TESTUT3
01 . -Sa[ut, Cdtd[in!
-ga[ut, Mifiai! Mdinemzrqem
[ascoafd!
-Aibastept!
Yorbesc:

A)patrucopiiB)rreicopii C)doicopii D)maimullicopii


E)zececopii

42. - Deun[eputemimprumatacdrti, [oamflatradtdtoare?


Rispunsulste:

A) deacase B) delalibrdrie C) delatipografie


D) delabibliotecd E) delacofetlrie

o3.M a- A
(
v^ A venit
venittoamiil
roamjEj
(5tr ( -_) dartepii
dar mi vor
lepii mi vorapira
apira
{<S (de fris gi
de frig si ploaie!
nloaiet
- Nici nu-mi pasil
*--

; _5 - Sunttristpentru f
ci veDtular puteasi-mi strice
Eu am culesghinde
gi alune!

lil G,""lL,ri#:Ti#il'"
"-f;hn
culcugul.imi vor inghefa

t
-/ g.j'":Purechilemelelungi!

Personajele
carevorbescsuntin ordineadati la:

A) iepuragul,
ariciul,veverila B) veverila,iepuragul,
ariJJ
C)ariciul,iepuragul,veverila D) ariciul,veveri1a,
iepuraqul
E) lupul,ursul,r6sul

*#, fu
dLIMBA 9I LITERA /

*4. Doar doui din mulfimea de cuvinte se potrivesc foarte bine cuvintului
,,vE$TI'.
cirti
A) cuvinte,c[rgi B) gtiri, weme cuvinte
gtiri vreme
C) qtiri,informalii D) cuvinte,vreme
E) cirli, weme

vecrnef

- Md inuinelgsc
pe zt ce tece!

dingrddinadelegumecomunici intreele:
Dialogimaginar:Douipersonaje

A) p6tldgeauarogiegiardeiul
B) pAtlageauavanati qi ardeiul
C) pitligeauaroqieqip6tl6geaua vdniti
D) morcolul qiardeiul
E) altepersonaje r-o-u;ire;; i;di;;p;";6 I
I respunsuluicorect I
I
06. ,Xreiiezianuieli ir @ @ o @ @l
to{aneiryalucuicfi!'
lr@@o@@

w
(Capra cu trei iezi - Ion Creangi)
in total sunt: t' - - @l
_l
A) 6 silabe
t4
r_
@ @ @ @ @r
@

I
B) 13silabe
-=-l
t5 @ @ o @ @
@r
C) l2 silabe r_
'=- |
D) 10silabe 16 @ @ o @ @
@1
E) 2 silabe t ____ .-t

Fl
to X'S>
"gS
IJLI/i BA 9I LITERA /

TESTUL4

il. "- Eucuros,


tragdcufiiitrd, [a/ ruli btrcuros
elafir[ard fit_aifi chcffinrk nufltd!"
(Capra cu trei iezi - Ion Creangi)
Personajuleste:

A)capra B) iedulcelmic C) lupul D) r6sul E) alt animaldin pAdure


a
t2. 'Cuurigu! fuizri mari,
Dalipun4ulacufoi 6ani!,(...- lon Creangi)
Recunoaqtetipovestea:

A) Capracu trei iezi B) Ursul p6c6lit de vulpe C) Pungufacu doi bani


D) Harap-Alb E) povesreaporcului

O3. Cuvintelecare au acelagiinfelessunt perechile:

A) viileani - cinstitd B) vicleani- preficutd C) viclean6- bolnavi


D) vicleani- bun[ E) vicleani- curati

tt4, Cuvintelecareau infelesopussuntin perechea:

A) hamicd- lenegd B) fiumoasd- dr6gu!6


C) avard- hapsAnd D) frntdni - cdleluq6 E) cuptor pldcinte
-

o5. Estecorectdoar ta...


A) Coboardin jos. B) Urci in sus. C) Avanseazdinainte.
D) Opreqtein steUi. E) incepesi plou6.

--# il&-
6LIMBA 9I LITERA

O6. Estecorectdoar."

A) in stalie B) in stdJii C) dupemas6 D) pi masd E) PAtine

- k rog frumos
sd-mi dai b-omboane!
a7.ld

ry
Ionel
-imi permiteli
sdvdajutT

Au cei gapteani de acasi cei trei copii din grup:

A) Ionel,Iulia, Roxana B) Ionel,Roxana,Alexandra


C) Ionel,Iulia,Alexandra D) Roxana,Iulia, Alexandra
Anda
E) Ionel, Roxar.ra, I
corespunzetor
fD Umplecerculelul
I risPunsuluicorect I
|
^1
.d8. -furnxuld carte-cdrtixicdl1 @ @ O O @1
furnicd
gdn[at -gdn[dcef iEure- ? 2 @ @ o @ )@
Urmeazi:
A) Iepurild B) iepuroi @@o@@
C) Iepurica D) iepuraq
@@o@)
E) Rile
@@o@@
@@o@@
rl9. vid:
@@o@@
A) cdnteculPdsdrilor
B) zumzetulalbinelor @@G)@@
C) pddurearuginie
i; o o- o @
D) rlgetul animalelor
D) susurulapei

*48',gk
-dLIMBA9I LITERATU /

TESTUT5

*1. Aud:

A) fructelecoapte B) foqnetde aripi C) struguriicopfi


D) norii cenuqii E) padureatrista

A2. Teifloit sd tii [a mine


1r{unumaicdnl nu ti+ 6inz
La contro[[e aei zteni
Sindtosmereuzteifi!
Cineeste?

A) cofetarul B) patiserul C) timplarul D) medicul E) prolesorul

"tatd[ mcue ,..


9e-unztaporcdt unpa[at.
lPest
e-aI mir i [or fiotar
'Tait [urnm-n[ungsi-n [at," (Tatdlmez- deMirceaMicu)
Tatil meue:

A) qofer B) pompier C) marinar D) pilot E) profesor

O4, Vorbi din stribuni:


5[ueria ute irdtard de.......

A) argint B) mdtase C) bronz D) aur E) de vAnzare

-gR tr&,
.6LIMBA 9I LITERA

05, I nudtdturaesteo fl

A) arulie B) argint C) aur D)jucdrie E) ari

aur- auriu argint- aryintiu gtld -


Urmeazi:

A) ingdjit B) grijd C) grijuliu D) ingrijorat E) neingrijit

O7. in curteaqcoliitrebuiesi fie:

A) mdhnire B) suplrare C) tristefe D) veselie E) maqini

tf8. Vorba vechespune:


I A Umplecerculetulcorespunzitor I
[a flertofu
secutnaste.' I respunsuluicorect I

A) cdfelul B) cartea C) pictorul lr


t---- @ @ o @ @l
D) pdetenul E) lupul
lz @ o o @ ol
I
,*9. O [atd, [oi prietenitreciauorin [uku I 3 @ @ o @ @ I
uneipdfuri. t4 @ @ o @ @ )I
Alegevarianta in carecuvintele I
is @ @ O @ @r
subliniatesunt scrisecorect: .:- ^: I
@) @) A @ @g
A) o dat6,desiqul,pSdure I
7@ ) @ O @ @ I
B) prieteni,o dat6,pedure
C) odat6,treceau,desiqul 8@@ @ @ @ I
I
D) o dat6,preteni,treciau
E) odati,prieteni,desi$ul

^/R'*ft^
dLIMBA 9I LTTERAT,U /

TESTUT6

Ql. . Ana areafune.


. Coste[caracortoft.
. Diw fuce [u[apu[.
. Erc este
fco[ar.
Pentrua respecta regulatrebuiesi inlocuiesc
un cuvint din:
A) primapropozilie B) a douapropozilie C) a treiapropozilie
D) a patrapropozifie E) toatepropozi{iile
4ts
mzrqacqa[uru,gdste,cdntd

Intrusul estecuvantul:
A) mere B) ace C) alune D) g6pte
SS*
E) cAntd

Intrusul estecuvintul:

A) aer B) aur C) xagaz D)bec E) apd


I

*4. . Copitufcdntd.
' CoPicdflfi.
' Co|lii cilflfi.
Nu estecorecti:

A) primapropozirie B) a douapropozilie C) a treiapropozilie


D) ultimapropozilie E) nici o propozilie

*d&'u&':
/
.dLIMBA9I LITE{A

r - 7::*- -l
I remed\ere\
l-.5" - '
---
Silabacareaparede doui ori in cuvint este:

A)me B) di C)e D) re E) ri

rn, tnz,

A)ma B)mi C)me D)mu E) nu

S7. Ionel nu a terminat de scriscuvintul:

A) tat6l B) bunicul C) nepotu D) timpul f,) copilul

I o UmplecerculelulcorespunzarorI
tt8. O vorbi infeleaPti: corect
rasCunsului
I ^ lI
lPomu[secunoaste[upd .", iar omu[ l1 @ @
@ @ O
t"pd....
irei
A) ramuri, mdini B) r6dicini,Picioare
C) roade,faPte D) trunchi, trunchi
i@o o o1
E) riddcini,ochi l^
lavvv-l
a, ol o. o @l
ls @ @ O @ @t
!o @ @ O O @1
I
i; @ @ o @ @l
I
i; @ @ o @ @l

"&*
/
-ELIMBA9I LITERA

TESTUL?

tsl. L.Ei auhotirdt sdnuargdfardu.


2. teposu[si Ardnsu[ s+u tna6[nitpe cdrare
3.Iposuf s-afdcuto min6e,tEoasi,inr
Ardtosu[a zbugftit<in [ui;.
4.A opdrutr)uhea.
intimplirile s-aupetrecutin ordinea:

A')r,2,3,4 B)4,3,2,1 C\2,r,4,3 D\3,4,2,I E) 1 ,3 ,2 ,4

*2. in grdtina mea,;irete, Iar yruncfe,/ mai;i,


aiofete
lPiersicite-s S-auJdmtportocatii.
(Faceoricine cevrea -Ana Blandiana)

Cuvintelecareqi-augregitlocul sunt:

A) iirete,violete B) piersicile, girete C) prunele,violete


D) violete, portocalii E) grddina,prunele

*3. Rispunde:
Qfricitoare
? o
Qfticitomegin ci-fi p [ace Si rdspunle-n[oi, trei tiftPi
Ce-icaunLurtuf [e aee? Cinearemii [eghimpi?
Caunpepenz tn Wi? Cuiti usafi yrbiuf
I agdntruu-te,prirEi? 9tf-aigftiitcde ...?

A) ghemul B) boldul C) scaietele D) ariciul E) trandafrrul

*4"fu
I
U4. ,-Ba amea,ciemaica[[d!
- Ea a mea,cd e mai [u[ce!
- Ea a tfleo,cd tuLeca a ta!
- Ea a mza,cd.areun ochimai oerfe!
- Ea a mca,cd.areun ocftisi mai oerrte!'
(Bunicul-8. $t. Delavrancea)
Vorbesc:

A) 5 copii B) 4 copii C) 3 copii D) 2 copii E) un copil 9i un bunic

i5. tu 6dga|inisor mita in sdnsi zbea:


- quc|...
- Afune!
- 9,,{Jt.
- Stafilte!
- 9{a.
_ trfout!
-^&.
- 'Iurtdiufce! r O Umplecerculelulcorespunzator
-Atu. I raspunsului
corect
(Bunica -8. $t. Delawancea) I
Vorbesc: I 1@@ @ ) @ @
I
t2 @ @ @) @ @ I
A) noui personaje t_
B) patrupersonaje
I
t3 @ ) o @ @ I
C) doui personaje t- I
D) trei personaje t4 @ @ o @ @ I
E) cincipersonaje r- I
is @ g O @ @ I

^#"ft=
6LIMSA SI
- LITERATURA
=-->,_ROM;N;

TESTUT8

*1. ffulors[ erarn ciobdnaT


tfetreo zeceankori, carepifl istetittua [u! scdlosein
mnimtfterdnturi aadfesi oifesawtuitin gfuarefeunnr[upi.'
(Fluierul fermecat* Victor Eftimiu)
Tudorelarita ca un copil:

A) de cinci ani B) de zeceani C) de noudarri


D) depatruani E) de doisprezece
ani

s2. Erece[ebdtapeape
-
Ifltre trestii si secube.
fie-li tflterii a?rcap,
Somm.f[u[ce'
(Somnoroasepdsdrele - Mihai Eminescu)
Pe apetrece:

A) un inger B) rala C) g6sca D) leb6da E) alt6pasire

*3, ,Dar copiii rdi k sitet


Sunt uriti precurnace[
Carem-aschiopatpe miru
gi nu-ipot iu$i[efet..."
(... ElenaFarago)
Versurilefac parte din poezia:

A) Pisicapchioapi B) C6Jelugul rinit C) CiJelupulgchiop


D) Cdinele9i cdlelul E) CiJelulpi pisica

*6$ lefu.
!'LIMBA 9I LITERA]!&!g@4\LA*_

i4, ,pe mqcfilu[gros,ca[[cao 6[andapdmdnnfui, cdprioarastdjos[AnBdietuf ei.


Atu,ta si-a tntins capufcu 6oa[ mir, catlfekt / ume[pe spatefemamei[ui, yi cu ocfiii
in&i;| seksd [ezmierrtat,"(Cdprioara EmilGArleanr.D
Iedul avea botul:

A) mic, catifelatqi moale B) catifelat,umedgi putemi


C) mic, catifelatgi umed D) mare,umed,putemic
E) moale,uscat,putemic

i5. ,lar in mij{ocuftdriei atbastrqun fuQdre[e aur aprinsaruncaztdpdi..


(Gdnddcelul - Emil GArleanu)
Bulgirele de aur era:

A) luna B) crinul C) soarele D) o stea E) ciribuqul

*6. Afost ofatd utt impdrat.


Cuvintelecareformeazipropoziliaauimpreuni:
F.
A) 6 silabe B) 7 silabe C) 8 silabe I O Umplecerculetul
corespunzetor
I
D) 9 silabe E) l0 silabe respunsuluicorect I
I
I
I
1 @ @ o @ @l
i7. 'Ea sdmi ielti tntpdrate,
6wate[e I
I
@ @ o @) @
tuturormzsenifor
sunt6ute[e mircaq
I @ @ ) @ @
nufi.oia[effLe[e
fla." (... - PetreIspirescu)
I
Fragmentulfaceparte din basmul: I @ @ o @ @
I
A) Sareain bucate I @ @ o @ @
B) Pr6sleacel voinic Aimerelede aur I
C) IleanaCos6nzeana I
@ @ o @ @
D) Aleodor impdrat I
I
@ @ o @) @
E) Povestea porcului

-4.fu
6LIMBA 9I LITER'C

TTETULO

* 1. "intr-un sattinmurLtitrd.iEte Iar fecinruf sdu,lPdca[d,


Qdcdtbi,cotcar1dtrdn '1.1nvoinic hr.treooinici,
Cuffiustdli itndrurytite irsurat cu gdcdtina
si-o [u[eapdstratd-nsdn, afe-unJru - e vMaLEt.
(Pdcrillcl - Nicolae Labiq)
intreaga familie a lui Picilici esteformati din:

A) Pdcilina6i Pdcald B) PdcalS, PicSlici C) Pdcilici,PdcalS'Picdlina


D) P6cilici,Picali, Pdcllina,Picilici E) Pdcald

oA
*2. injelesulgrupului de cuvintez rfat[e rusitrc"t

A) Avorbit. greqeala'
B) Nu l-abdgatin seam6.C) I-a fostdescoperitd
D) A datdeveste. E) Adat debucluc.

cugtosmio{dit\
tntrebd
*3. ,ihinoccfria
- E [uhe sauamatdl)
- Amard,[ar o sd-tit'am6inel
- Dacdeamnrd, o,o-zt
"au]'
Semnelede punctuaiiepe caretrebuiesi le pui in
casetisunt in ordinea:

A ): ! . ? B) ?:! C):?'! D) "' E\??2?

*4. intrebareapotriviti pentru rispunsul:


Eog[ansejoacd'[upd cetsifaceteme[e

A) CAndsejoac6Bogdan? B) Cdndiqi faceBogdantemele?


C) Cu cinesejoaci Bogdan? D) CineesteBogdan?
E) $!a ficut Bogdantemele?

x&,'fo"
LIMBA9I LITER

s5. "in podgoriio'sau:

A) peqtivii B) vii aici C) invii D) in vii

CuvAntul,,telespectatori,'
seascunde:
A) in prima fioare B) in a douafloare C) in a treia floare
D) in doul flori E) in roateflorile

i7. '- I@-ta-ta-tq


ra-ta-ta-ta!

in total: I U UmplecerculefulcorespunzdtorI
I rdspunsuluicorect I
A) dou6silabe B) doudsunete I
C) opt silabe D) opt sunete @@o@ ^l
ll @1
E) opt propozilii
2 @ @ o @ @l
I 3@@O o- - l 51 |
,,A-fifuapbioarefefa spinare,,: I
A) a punepicioarelepe spinare 1 @ @ o@ @
B) a te intoarcedin drum = : =
C) a plecarepededintr-unloc
(4' ) o@ (E)
D) a te plimba
E) a facegimnastici
^o @ @ o@ @
7 =
t4, ) oo =
(EJ
t^
lo @ @ o @ @l

*# tr&.
gLIMBA9I LITER4ryRA
ROSANL- ,/

TTSTULIO

tl. -Vai, buniculd,da'de ceai urechiatdt de mari?


-Ca sd tePot auzi mai bine.
-Yai, buniculd,da' de ce ai ochi atdt de mari?
Ca sd tePot vedeamai bine.
-Vai, bunicu1d,da' de ce ai mdini atdt de mqri?
-Ca sd te pot aPucamai bine.
GURA?(ScufilaRotie)
-Da', buiuuyi, de ceai o CO$COGEAMITE
Urmeazi:

A) -Ca si mestecmai bine. B) -Ca s6pot minca'


Ci {a snte pot inghili mai bine D) -A crescutpreamare'
E) -Ca si Potcd,sca.

,&2. Ieri a cdzutprima zdpadd.Totule alb tmptejut Atdt de-alb'incat nu semai distinge
alb Si el' a s-loboz-it cucurigualb catea
,i.i".- Cairo o p"ut un oi tlb, iar cocoEul,
defumalb[ ] -un
)i*i ia"a ni"prlure alb'Dincoqselnal1dunfuior
iJn copil a numit fragmentul,,Basmul" "".'"
Cuvintul careliPse$te este:

B) galben C) albastru D) alb E) negru


A) roqu

pui,ori de gdin,d' to|i


.*3. Soarele, qsemenea unui gdlbmu| de ou' m1ngdie ni$'te
miere'totgalbend"
)ini"o golbenda intratin stupuigalbensdpregdteascd
iii"iI
,rPovestea

B) galbena C) albastrd D) albA E) neagrt


A) rogie

pe Scffia Rogie
*4. Ruqa-Fldcdruqaddnluie roqieqi dulce' Cutreierdnd'o-intdlneqte ca
;;" p;;;;;";;i"r)i cu tocilele rocii Aveape capo ndframdsdngerie'obraiii ii erau
tloi buiori.
..Povestea
C) albastra D) albb E) verde
A) roqie B) galbend

re@*
-&
/

ll5, Cuv6ntulcareconfinegrupul delitere,,ce"este:

A) Gigel B) Cecilia C) gimnastd D) ghindd E) gingie

116. in.propozitia ,,Costacheare o pglgqhcde adidagi noi,, cuvdntul


subliniat
inseamni:

A) unobiect B) ungrupdedoudobiecte C) ungrupdetreiobiecte


D) un grupdepatruobiecte [,j un lrup decinci obiecte

S7, Silabacarecompleteazicuvantul,,ne- -ni,'este:

A)&i B)ei C)chi


D)ci E)ghe | ! Unrple coreseunz6n;'
I -ceiculeful I
rEspunsului
corect
tl
S8. Lupii seaduni in tl @@o@@
1) rt"l B)tume C)c6rd i @@o@@
D)hai6 E)echipi t
3 @@o@@
tl9. Pisirilezboariin............
i @@o@
c) stol
! @
tl:"i I)turm6 i =
-
D) hait6 E) echipi
j
c
I I 9 I (E)

@ @ o @ @
Of0, Ce silabi trebuie si preceadi pe I
....-ce".pentrua obline opusulcuvAn_ @@o@@
tului cald? |
@@o@@
A) me
C) ce
B) ne
D) pe w @@o@@ I

#w
E) re I
10@@o@@ I
J

*#*fu
TTSTULII

S1. Poezia,,Deqteapti-te,
romane!"a fostscrisi de:

A) MihaiEminescu B) VasileAlecsandri
C) AndreiMuregan D) TudorArghezi E) altpoet

42, Convorbireadintre dou6saumai multepersoanesenumeste:

A) zarud B) gilngie C) convorbire D)monolog E)dialog

S3. Daci nu e ordonat,e:

A)vesel B) trisr C) tdcut D) dezordonat E) vorbdre!

O4. Daci nu e mic,nicimijlociu,e.....,..

A) lung B) lat i Cygr"u D) mare E) mijlociu

Mihai Eminescu
estecelmaimare.................romAn.

A)pianist B)pregedinte C)poet D) actor E) sculptor

Ion Creangi a fostprietencu:

A) Mihail Sadoveanu B)Mihail Sebastian C) Mihai Eminescu


D) Cilin Gruia E) VictorEftimiu

O7, Daci tata a scrisun volum depoezii,atunciautorulvolumului este;

A) mama B) tata C) fratelemeu D) soramea E) buruca

*#,u$k-
9r LrrE{d
-'LTMSA

*8. O gop6rli' doui

A)9op6rli B)gopArlici C) gopArle D) gopArlele E) alt cuvAnt

$9. Nurneleanotimpuluialb:

A) eama B) ianuarie C) iama D) decembrie E) februarie

O10, Demn'lornn |-
O UmplecercullulcoresPunzetor
Urmeaza: I respunsuluicorect
I
A) dulap B) scaun 9) masa I 1 G) @ OQ) ( )
D) pat E) semn I
I 2@@o@@
I
S1 . ,,......,..au plecatinpidure' I 3 @ @ o o @l
I
I 4 @ @ o @ )@
A) ciini B) lupi C) iepuri
D)oopiii E) arici
ls @ @ @ @ @ |

r t1 2 . . . , . . , . . . . '.s ej o a c i i n p o i e n i l d .
lrel
A)iepuraqi B) arici C) coPii lryi
D)prieteni E)coPilaqii I @@o@@
@@o@@ I
tt13, Copiii...'..... cuminti. I
10 @ @ o @ @i
A) este B) sunt C) citegte
D) scrie tr) priveqte
11 @@o@@
12 @ @ o @ @
*14. La pia!6...........mere. 13@@o@@
A) este B) e C) esti t1+ @ @ O @ @ |
D) creqte E) $mt t,____l

@"& *
,'LIMBA 5I LTTERATURA
ROMiNi /

TTSTUL12

*1. Copiii.............inpasztioi.
Alegedoarce
estecorect!

A) merge B) alerg C) citegte D) merg E) priveqte

*2. Merefe.sunt
Cuvintul scriscorectcompleteazipropozitia.

A) rogi B)galbeni C)verde


D)copli E) rogii

03. fru.tu[este
Sepotrivegtecuvintul:

A) partumali B) aromaji C) gustogi D) gustoase E) aromat

*4. Vinitorula vinat o vulpegio

A)barcd B)baz\ C'lvarzd D)barzd E)peSte

*5. Cumetrlpvulpi@
Hirnicu@]

A) ciocdrlia B) cocoqul C) cocorul D) barza E) albinuta

C6. in interiorul cuv6ntului,,intrecere"seascundmai multecuvinte;

A) trei cuvinte B)patrucuvinte C) cincicuvinte


D) gasecuvinte E) alt numdxdecuvinte

4 " &^
.6L .1BA /
9r LrrqB4WB

O7. intr-o propozifies-astrecurato greqeali:

A) Troleibuzulnu opreqteniciodataintre stalii.


B) Avionuesteun mijloc detransportrapidqiconfortabil
C) Caldtoriapemareesteo plAcere.
D) Tdndrulareo motocicleti performantd
f,) Mersuloebiciclet6estesAndtos.

S8, Ultima literiin cuvintul,,manual" este:

A )m B)a C)" D) u E) I

O9. Semnulscrisal sunetuluieste: I


i o Unple cerculetulcorespunz6tor
A) silaba B)propozi!ia I raspunsului
corect
i
C) cuv6ntul D) sunetul @ O @ @ |
lr @
E) litera
t2 @ @ o @ @ i
dupim,
arfabetici,
rtr0. in ortrine
urmeazi imediat: ". " lm I
@@o@@
A) t B) s C ) v D ) r E)P
@@o@@
@@o@@
ttll, in ordine alfabetici,dupi cuvinteleI
Ana,Bianca,Dana,urmeazicuv6ntul: i @@o@@
A) Andreea B)Elena @@o@@
C) Barbu D) Florentina
E) Daniela F) Grigore le @ @ O @ @ |
l:^l
r1o @ @ o @) q i
|--------------:-------.=----_.^_-
i,, @ @ o @ @ |
,--- ------l
*#R,'ft^
4LIMSA 9I LITRA

TEST1JL18

o1. Elimini intrusuldin $iruldelitere:


A) a B )b C ) c D ) d E ) g

Citilinii oferi flori Cristinei.


Deci,Cristinaprimegteflori dela .....,....,..

A) Alexandru B) Robeft C) Andrei D) Celin E) Cdtelin

lnsugireapotriviti cuvAntului,.fetifi'.este:

A) merge B) cent6 C) danseazd D) citegte E) zglobie

It4. Nu estescriscorect:

A) mamasa B) s.;ajucat C) intr-ozi


D) intr-un magazin E) dintroscorburd

05. Cdrted,cdietele,stiloul, creioanele,guma Sipenaral staulinigtite in ghioitlan.

Cuvinteleformatbdin patru silabesuntin numir de:

A)1 B) 2 C ) 3 D ) 4 E ) s F ) 6

Silaba,,ma"nu poateforma un cuvihtdin dolri silabeimpreuni cu silaba:

A) re B) pa C) rp D) pe E) lul

*# *&*
s1!:tES;!l/&{EgSdNi,*."
"JLlt',!9A /
rl7. in ortlinealfabetici,dupi bar,car,darurr4eazi:

A) far B) har C) iar D) jar E) pax F) rar

*s. Ea[,cat,ga[,
haf....
Urmeaziimediatcuvintul ;

A)mal B)pal C)gal D)hol E)rol

*9. nie-zrie
fti i - .....
I O Uhple cerculetulcorespunzdtorI
A)mi B)vi C) viia
I rdsounsuluicoreci I
D)viii E)vii
l^ l
r1 @ @ o o @l
*|0.Dinneaten1ie,Sebastianastr""u,uto|@i
greqeal5
intr-uncuvAnt:
l@" * .- i
-
A) imparte B) timpul I . |
cjimpreuna Dischimbd lq @ @
- O @: @ |
E) c 6mp u
- 1 r ,-r !- t

:r;i!srr*&K.
!, o o o O @l
A) aB )eC ) i l - . - . - - - - l
D)o E)n ts @ @ O @ @t
te @ @ o @) @i
O12. in propozilia,fltii te ftuari oezi I
zburdnt,"svlr.t...v ocale: I 10@@oo@
lr @ @ o @ @
A)2 B)4 c)6
D)8 E)10

?&soft^
SLIMBA5I LITERATURA
ROMANi I
--

TESTUL14
rindunica fruiza fluturi-i'----albin. -*rnoi
iepurele cucul
Din multimeadecuvinte,denumescliinte:

A)2 cuvinte B) 3 cuvinte C) 4 cuvinte D) 5 cuvinte E) 6 cuvinte

penar stilou - cAine --banci avion


pisici

Din multimeadecuvinte,denumesc
lucruri:
A)2cuvinte B)3 cuvinte C)4cuvinte D) 5 cuvinte E) 6cuvinte

O3. zise!
"F^etifa
l_.lInbuzunarai
dou6prune!
-
D Nu-iadevirat!
LJ Daciiauuna,catepruneifirimin !
[-l Douel-l
E n"""E
I Fiindci eunudauniminui nicio pruni!,'
NumerotAnd casetele
libere,lanumerelefiri sotseascundsemne
depunctuatiein
ordinea:

A).----- B):. ! ?.?. C).:?!!? D):-?-?- E):.?!?.

to4.,Pupmetu[
casilefut Si titereeafard,
Strdhrcqte-o
porunbitd Lu:t neazdaetiste[a
Cucdpsorufsuiaripd Xtutd-inoaptea,numairdu[
Atormitdsui ooitd,
Seft drnintd-np iztrb.e[e'
(Cupenetul casideful-Mihai Eminescu)

'.g@tt&*,
gLIMBA 5I LITER4

in total,poeziaare:

A)2versuri B)3 strofe C) 8 strofe D) 4 versuri E) 8versuri

,E5.,Afost odatd.
wLomsdrac[idtit{td:tflintutui."
Grupul decuvintesubliniatinseamni:

A) un om foartes6rac B) un ornfbr6pimdnt
C) r.momlipit dep6mint D) un om lipsit dep6mint

* 6. Co1#. . . . .. , . . . i n t a b i r i .

A) pktcali B)pleci C)pleeam D)pleaci E)plecd

i7, ..,..,......nu gisegteculoareaverde.


I O UmplecerculelulcorspunzdtorI
I corect
rirspunsului I
A)ia B)ea C)nu D)ei D)nor I
l1 @@a) @@l
I I
*S. ,,ODAf;A" I 2@ @ @ @ ) @ I
I @@OO@l
A) oriceg B) oricine C) cAnd I
D) cdn& E) oric6nd
@@CI@@i
@@o@@ I
*9.,,SMARALD" I
@@ @ @ @ I
A) piatrdroqie B) piatrealbd I
C) piatrSverde D) piatrAalbastri @@ @ ) @ @ l
E) piaffAneagre
@@o@@l
rt10. ..Si.,...cuminte!" @@o@@
19
t^
A)fi B)frii irn6)Glc\(D@l
C)fti D)fiIi I
L---
E)fim

x&a,fu"
sLIMBA 9I LITERA'IUR4 /

TESTUL15
Ql. Soarebefierbintesi aerufpe
cdmpiare[uhe[emirosatfinu[uiproaspdt.
Suntscrise
gregit:

A) dou6cuvinte B)trei cuvinte C) patrucuvinte D) cinci cuvinte E) un cuvAnt

nz. . tufe{e
[e6ujori,rosilcafocut;
. stAnjefl.ei
a[60ttri ca6o[ta ceru[ui;
.griugathen,,,..

A) calaptele B) cacerul C) cafocul

03, Careestevariantacorecti?

A) Copicdntdlavioar6. B)Copiicdntilavioartr.
C) CopiiicAnt6lavioarS, D) CopiiicAntlavioar6,
E) CopiiiicAntd
lavioari.

tl4. OpusulcuvAntului,,noi,':

A)moi B)doi C)soi D) vechi E) altcuvent

05. InversulcuvAntului,,NOI":

A) Dan B) Alin C)Riri D) Ion E) alt cuvAnt

*6. tln6[dtnpreunipecdrnputprxdrat
cufloriiniietoare
Gre$eala
s-astrecuratin cuv6ntur:

A) umbld B) plimba C) c6mpul D)preserat E)inbietoare

-&*&-
.LIMBA gILITEMTUW/

eKPmitnre-
i7 , 'lacsatorufafiXat eKacttaXaPentru
E scrisgregitcuvintul:

A) tacsatorul B) fixat
C) exact D) taxa
E) examinare

*8. silabi. Silabaeste:


Din fiecarecuvAntlipse$teaceeapi T o I
V o R
A)do B) re C) be R o A
N A L
D)ba E)bi B A R

O9. Intrusul esteunul dintre cuvintele: I o UmplecerculefulcoresPunzdtorI


I rdspunsuluicorect I
A)innoptat B)innoit C)innegrit
D)inot E) innodat
lr @ @ @ @ @l
@@o@@
tl10. InversulcuvintuluiANINAeste:
@@o@@
A)NINA B)ANIN @ @ O @ @t
C) ALINA D) LIANA E) ANINA
@ @ o @ @i
rtll. LimAia esteacri, miereaestedulce' @@o@@
Varaploui, iarna ninge.
Pisicamiauni, cAinele". @ @ o @ )@
@ @ O @ @l
A)mugeqteB)cotcodAceqte
C) latre D) Piuie E) cAnti @ @ @) @ @)i

S12. Era.......' caraculfie

A)alb B)negm
C)verde D) roqu
E) albastru
9I LITER4IVB
-.'LIMBA /

TESTUL16
c1. Negruca
A) laptele B) soarele C) frunza D) ziua

Albastru ca

A) sAngele B)mirul C) cerulinnorat D)noaptea E) cerulsenin

03. ,.., . . . . . . . .c. ad o u i p i c i t u r id ea p i .

A) amar B) acru C) seamind D) cAntd E) arde

Vo rbidulc eca . . . . . . . , , , .

A) pelinul B) ldm6ia C) miceaqa D) sarea tr')mierea

.,..........caciupercile
dupi ploaie.

A) dispar B) apar C) uscate D) albastre E) aleargd

O 6. Gu r ac a. . .. . . . , ,, . . . . .

A) unardei B) o cireagEcrudi C) ocireagdcoaptd


D) un caiet E) o albinl

O7, Carepisici nu prinde goareci?

A) pisicacu ciucurei B) pisicaneagrd C) pisicacenuqie


D) pisicacuzgardi E) pisicacuclopolei

^/R'uft^
/
IJLIMBA 9I LTTERA

t8. Vorba......'....,bogiliaomului'

B) ingust.6 C) lungi D) scud6 E) alt restr


A) 1at6

*9. Cenaqtedin pisic5"""""""' mininci'

A) nasturi B) lei C)pisici D) qoareci E) cdini

enunlul:
- ^-- ComPleteazi
S10.
[inurmd"""'
sioajunge
ntiiiu*oru7icioarc scurte

A) mirarea B) bucuria C) adevdrul


E)coPilul I
Diintrebarea fa-umpleiercutelul coresPunzdior
I corect
rdsPunsului I
ll

ttlt. carteaestecelmairytgt 9|p" "ar:l ! 1 @ @ O @) @ i


poii primi $tiinp de carte ili deschidepo4ile 1
'Datoria
i"iroirt"tli. ....... este sa-li ltxnnezn1 2
mintea. I

A)cA{i B)cA4ii C) carte


D) cartea E) cdrtile

*12. ,,intro f runoasdtiminenLi deaara'un I @


croitorassetea [a nnsa [ui [e huru' [dngi 1
cumera![in [e aoiofiz'cosu [e I,
fereastrd,';i
'zor t
si nriini[e parcd-i atergausingutepe
irsAikrurA.(rratii Grimm - "Croitoraluli
""'dl.fii,'u"*r,nte subliniat cn: 10
inseamni !
A) eratrist B) eraobosit 1 ,r, @ @ O @l @ t
C) erag6bit
E) eraharnic
D) eravesel
i6 oo ryo _i
*e&.0&-
6LIMBA 9I LITERATURA /

TESTULIT

*1, in zi[etete aard,[arutri[eauri tegria setntoaiesubrazetefe snre:ponn6u[ isi


J(itfdiefanzete meLa[ite ca opa[ure[i sabiisc[ipitoare, rapitagaf1eno'isiinprdsr'ie
aromaadormitoare, [intuate ungiuritepa[pitdparcd uefrlacuoseadnea*6tnpdrdratd...
(Octatian Goga - "Pe qcestpdmA s-a depdnat viala noastrd)
Micul profesorcorecteazitextul scrisdeun copil distrat.
El descoperi..........,..,
gregeli.

A) 9 B)10 c ) lr D) l2 E) alt numer

......esteculoareameapreferatS.
intr-o picdturi de albastrusecuprindecerulqi
marea.
'2. Peboltaalbastri strdlucege
unuriaqglobgalben.

A)albastru B) albaqhii C) albagtri D) albastrele E) albastrul

$3. in ordine"crescitoare":

A) maiputinhamic,hamic,celmaihamic,foarleharnic
B) harnic,maipulinhamic,celmaiharnic,foartehamic
C) maipulinharnic,hamic, foarteharnic,celmaiharnic
D) foartehamic,mai pulin hamic,celmai hamic,hamic
E) celmai hamic, harnic, foartehamic,mai pulin hamic

t4. Si maiqiridem!
An copi[intrd.......... .,.......fi i[bLtrcnbdpe
fiLrar:
-Spuneti-rti,ddroB,schimbati ocartecupo esticaleareul r[efut?
- firute. Cete;t'uto+igdsit?
- lrfu-mip [acecums-asftirsit u[tina podesta
Undeaintratcopilul?

A) intr-o floririe B) dintr-oflorbrie C) dintr-o librdrie


D) intr-o librArie E) intr-o carte

^#szft^
-dLIMBA9T LITEM

Q5. 'Etara fuif at-Frumos


sieaLeaneiCosLnzeana
'
[ar si-amea,6dtdnlfdtos
[rumeaguri[esiPoiann
Etarule int,e[ePciuni
tia[altu;ifaptebane,
[e oameni fiarnki 9icumin1i
t omniy ut eaetre/ PdrinPi,
etara[u[cq cuiS[estea,
atuturora,si afiea" (NichitaStinescu,
"!ara")

A) Rom6nia B) Bulgaria C) Ungaria D) Rusia E) Germania

*6. imaginii:
Cuv6ntul"prietenie"sepotrivegte

B)

| tr UmplecerculetulcorespunzetorI
I rispunsuluicorect I
I I
I @ @ o @ @ I
I
I @ @ @ @ I
I
I
I
@ @ o @ @) I
I
I @ @ o @ @ I
I I
I @ @ @ @ I
I I
I @ @ o @ @ I
I

*#rtfu.
dLIMBA 9I LITERAT.UR /

TESTULIS

*1. Mi-afiLcuttpdratuntoc[escrk,
toc!toc! Seaudeciocdnitoarea,
Am [wtuntoc [e cfii.6rituri.
CuvAntulcomunpropozitiilordemai susqicareareinlelesuridiferiteeste:

A) chibrituri B) scris C) seaude D)amluat E) toc

O2, Are acelagiinteles


caal cuvAntului"vorbegte..:

A) tace B) striga C) cheami D) griieqte E) mormiie

*3. Variantacorectidescriereeste:

A) inlro case B) intrunadin zile C) intrun grup


D)plouiintruna E)dintroparte

rt4. Propozifiaincares-afolositcuvAntul..cintec.,
este.......

A)C6nteculeramic cAtpuiuldeom B) Cantatulnu esteinterzis.


C) Infiripeazdo cdntare. D) Cantaderisunap6durea.
E) Uncentec veselstrdpunge
linigtea.

*5. -Ldhu,oitwaXiJ
- tsrnd[imineata,rtuinz

Semnuldepunctuatiecaretrebuiepusla sfhrqitulcelordoudpropozitiieste:

A) punctul B) semnulinhebdrii C) virgula


D) semnulexclamdrii E) douipuncte

^^ 3,9&*
5j LrrEv{-rYRAROMANA
gLTMBA r '/
S6. An biut:

A)ce-aiflcut? B) ceai r6spuns? C) ceaidetei?


D) ceai ascuns? E) ce-aicitit?

*7. ,Frdiaodatd faocasd


Op isixutd.sotnfltr oosd.'
Cut rupu[subYire [ [egvmd.
$ipfua[moafe caospumi."(Egalittte- OtiliaCazimir)

Autorul versudloreste:

A) GeorgeCogbuc B)NicolaeLabiq C) MarinSorescu


D) OtiliaCazimir E) TudorArghezi
'l
iu Unple cerculetulcoresPunzdlorI
*8, ComPleteazi: rispunsuluicorect I
rwzice'aiunge" I
Lacotnu[
ll @@o@ @ I
'lJnrdatngvri t[ei+r,.,... t' I
A) cidea B) sosi C) veni
I @@ o @ q I
I I
D)pica E) curge IJ @@ o @ @ I
I I
I @@o@@ I
s9. parcd'
seaarsd,
'Soarefe
gesteapd,yegrdtind"
I
I
@ @ o @ @ I
I
(Vara - MarcelaPeneq);I 6 @ @ o @ @ I

Versurilesepotrivesczilelor: 7 @@o@@
A) de iame B) noroase iq @ @ o @ @ I
I
C) detoamni D) deprimbvar6
E) devari

*frk*fu
6LIMBA 5I LITERATURAROMAN,{
- .- - .

TESTULIE

*1. Autorul poeziei'rSomnoroase


pisirele.r..,,.,

A)NicolaeLabig B) MarinSorescu C) GeorgeCoqbuc


D) Mihai Eminescu E) OctavianGoga

c2. "Dumbrava....,.,."
A) bunicului B) verde C) minunati D) dintrev6i E) fericita

&3. Ion Creangi s-aniscutla:


A) Botoqani B) Humulegti C) BrogteniD) Pipirig E) Iagi

Cind?

A)acolo B) departe C)pl6cut D) acum

o5. Cui?

A)lui Maria B) Maria C) cuMaria D) aleMariei E) Mariei

tl6. Cine?

A)florilor B) florile C) cuflori D) aleflorilor E) delaflori

rl7. Cefac?

A)acasd B) pedrum C) stdnjenitdD) seintorc E) in noapte

*n& ot&-
^dLIMSA9I LITEB'

S8. Afost trasqesfoara.

Grupuldecuvintesubliniatinseamna:

A) amarat B) legat C) PedePsir


Diptcalit E)batut

*9. trist izdoruf:


^geintreaid
- (Jnlemi-icrdiasa oare?'
(MihaiEminescu)
Al doileaversexPrimi:

A) o mirare B) o co4rumcare
Ciointrebare D)oafirmalie r5'uifr?Eu;"tiii"7sp-"ri-zafiif
'
E) altrAspuns corect
| "Usfunrutui ^ i
@ @ O (E tDI
.11
O10. CuvAntul ,,betqug"este opus cuYan-I
tului: | 2
I
A)hran[ B)bogdlie C) serAcie
D)holdn E) avere

O11. Marcheazlpropoziliacu inlelesopusI


urmitoarei ProPozifii: I
Deabisead[muntii.

A) Munlii sevid deaici.


B) Sevbddeaici munfii.
C) Muntii deaici sevid. o
Di De aici nu sevid mrurlii.
E) Sevtd munlii.
t.n (D @ O @ @l
||
t----

-.gK+z&-
{'LIMBA 5I LITERATURAROMANi

.,PRIETENIE"

- N4renun( la ce
mat DunDrteten
al meu, rfiotanul !
- Mi-e cel mai bun
prieten chiar dacd
- sunt nevoit sd-i
fac baie!

-u,#,,,n*
vafi
Simi
mireu pridten!

"tr"ry",f
Cinespuneadevdrul?

A)

tt Rezolvirebusul:
CuvdntulsituatpeverticalS
V
esteformatdin .......silabe.
A
A)1 B)2 c)3 F R A G
D)4 E)s
A

?R+s&^
@n"Xei,p.ta*n'
do?on'&cana'a
@m",|'tzeit ag"ar-4.
9a*a'urn n;-bzani'
,zAt 4aad'poknjadan ul'
?rczartoci'ilpit
-@nwla,tu'ai'q/rn1a,f 2'
'u' gzznnla, - wyna' ta.
I a - mi' vaoatcar" ta'* miz'
Qdni,w- amnazniamu'gzea'
- I am,aina,zi'seomu.I'.
n n. cu.lzqpce'g,a62ali,
6 a.+arpi' ta'pAnauanA,
'6 * ui lrrouil' "a- ni, pla"ati,-
Q-aru|,qni"iL- n wad'ina,
n i,r"dz'rnd,k' Ptttlt ri, ll/ti,
'T wsa ziazl dhvcnansa - n uza nqa.

d stl.l, zi^. t'tpi"rauYul'


9aaa.zica's.e'-nu<*

Cinea pierdutin urma invoielii dintre ',treieritor" gi,'pasire"'

A) omul B) pasdrea C) omizile D) pomii E) florile

* Alcituieqte enunfuri din care si reiasf, ce a ciqtigat fiecare din aceastd


..invoiali" '

omul

pasere

pomii

florile

rfu
,4

TESTULI
* l. Pentru ca Soarelesi nu rimini lliri nascel mai potrivit
ar fi si folose$tidoar un numir scriscu o cifri. oo
?
A) l0 B) 11 c)24 D\7 E) 2 9 ;

* 2, Prima cdsu{dseafli la numdrul 2, iar a treia la numirul 6.


Intre a opta $i a doisprezecea
seafli cisuta cu numirul:

A)e B) 14 c)5 D) 10 E) alt num6r

ffidffiffidffiffiffiffiffif
* 3. Copilul careare o singuri jucirie este:

A) Tudor B) Cetelin C) Elena D) Iulia E) Alexandra

o #@ 3 0Btu{{

e
fl-

Thdor
o
Cntn[n
o &
EIena
& e{ t
Iulia
o
Alexandra
o #@fi t ms
+s&*
-._*I4;!!Urf:g't.x'".r.:*- /
* 4. Cerculseafli la D5, iar pitratul seafli la: I 2 J 4 5

A) 82 B) C3 C)Ds A !
D)A.4 E) alt6pozitie B A
c n
D .)

* 5. Daci ailuni numerelescrisepe triunghiuri ti scazidin sumalor numerele

a
scrisepe pitrate oblii:

@/\F-+A 17
A-fu"@L---lEE
A) 0 B)2 c)4 D)6

*6. 1 o UmplecerculelulcoresPunzdiorI
rdspunsuluicorecf I
1
EI t r t r N @@ tr8@M I n B c D El
A! zeceleanumir din gir are la cifra
unitiJilor o cifri cu 2 mai mare decAt: lr -r o o o o
"l
A) cifra zecilornumdruluial treilea;
t2 o o o o o
-l
I
|
B) cifra unitililor numeruluial patrulea; 0"l !
t3 0 0 0 0
C) cifra unitatilornumirului al qaptelea;
D) cifra unitiJilor numirul ui al doilea.
I
t4 o o o o o !
| -l
is o o o o o t
-l
|
i6 o o o o o I
L --- ------l

*fu.
-2,&
MATEMATICA /

TESTUI2
* 1. Completeaziqirul cu numirul carelipsette:
t2 , 14, 16, 18.,. .;

A) 19 B) 20 C)21 D)22 E) alt numir

* 2. Caregrup de litere gi cifre esteformat doar din linii cur

A) OTS280 B) Os2085 c) 0389OS D) 0289DE E) 028ECS

* 3. Observi:9,10,,ll,12, ....
Al zeceleanumir din sir este:

A) mai mic ca 17 B) mai mareca 18 C) egal cu


D) mai mic ca l8 E) alt numdr

* 4. in girul de numerenaturale: 10,-,


-., 16,18,20 al treilea numir este:
A) 12 B) 17 C) i4 D) 15 E) alt numdr

* 5. Cel mai apropiat numir de 20 este:

A) 14 B) 15 C) t6 D) 17 E) t8

* 6. Numirul cu cifra zecilormai mare decit cifra unititilor este:

A) 19 B)22 C)r2 D)21 E) 11

* 7, Numirul care are cifra unitililor mai mare decAtcifra zeciloreste:

A) 30 B) 14 C)21 D) 33 E) 41

4@'&*
*-.. At lF&diE4*,-rffi" /
*8 . 9, 11,15,t 7, 1 8 , 2 7 , 2 9

Numirul cu sot este:

L)27 B )2 9 C) 18 D) 1 1 n)e

* 9, Numirul care are atat la zeci'cit 9i la unitiji, cifrd cu sot este:


I
I O Unplecerculefulcorespunzdtor
A)2 B) 20 c) 14 I
I coreci
rdsounsului
D)23 E) 16 l' l
ABCDEl
I
* 10,Numirul scriscu cifreidenticeeste: IOOOOOl

A ) li B )tz c) 13 z\) \r \- ,/\J- l ^l


D) 14 E) 15
o a
-
..)
*11. Numirul scriscu cifredistincteeste:
-
.) o .) r)
A) 11 B)22 c)2 -
D) t2 E)22
o o o o
-
o o
* 12,Numirul carearediferentadintrecifraI
zecilorqi a unititilor egali cu 0 estel I o r-) o o o
I
A)12 B) 21 c)22 I o o oo o
D ) 2 3 E ) zs I
I 10 oooo o
I oooo o
* 13,Cel mai mic numir natural scriscu o I 11
cifri este: I 12 oooo o
I o
A) 1 B)2 c)e I
13 oooo
D)0 n) 10

@* fu
/

TISTUL 8
* 1. Cel mai mare numir natural scriscu o cifrd este:

A) 2 B) 9 c)0 D) 1 E) 10

* 2. Dublul numirului 2 este:

A)3 8) 6 c)4 D) 1 0 E) 12

* 3. Triplul numdrului 4 este:

L)2 B) 8 c)s D) 12 E) 1 6

* 4. Jumitatea numirului 20 est:

A)2 r B )2 3 C) 11 D) l0 E) alt num6r

* 5. Predecesorulnumdrului 26 este:

A)2 7 B\24 C)2s D) 13 E) alt numdr

* 6. Succesorulnumdrului 18 este:

A) t 6 B) 1 9 C\20 D) 17 E) alt numar

* 7. Numirul 28 are mai multe unititi decit zecicu:

A) 8 B) 20 C) 6 D) l0 E) alt numir.

z.&*fu
MATEMA

* 8. Pe locul al douizecelease va afla piticul:

^-

ffi
Alintatul
I Hdzliul
J'
Priceputul
w&
Jucdusul CAtfigdto rul inlelepnl

A) Alintatul B) Hazliul C) Jucdugul D) CaStigitorul E) alt respuns

* 9. 1,_ 7, 10,_, _19,,22 I


o Umplecerculelulcorespunzdtor
I
Din girul de numerenaturalelipsesc corect
rdspunsului I
I
numerele: I
I ABCDEI
A) 2, 3, 4 B ) 3 , 6 , 1 l C ) 4 , 7 , 1r I
D\ 4, 7, 13 E ) 4 , 1 3 ,1 6 . I 1 o o o o ol
I
I 2000 o ol
* 10.Observi imaginea! I
Urmeazi pagina: I 30oo o ol
I
A) 13 B) 17 I 400000
c ) 16 D) 18 I
I 500000
E) alt numdr
I o O O Ol
6 o
I
* 11. Copiii s-aua;ezatastfel: I 7 O O O O O1
intre T[dor si Ceciliaseafld Elena. I
inaintea lui Ttrdor seafli Ana. I 800000
Ultimul din $ir esteAndrei. I
Ordinea corecti este: le o o o o o i
t-
A) Andrei, Cecilia, Elena,Tudor,Ana t 10 0 0 0 0 0
B) Tudor,Elena,Cecilia,Ana, Andrei i-t
C) Tudor,Elena,Cecilia,Andrei irr o o o o e l
D) Ana,Tudor,Elena,Cecilia,Andrei. _____-l
../
.-,s{IE&dJggA".,".-{',,,,s'
TESTUL4
* 1. - Sunt un numir cu sot dintr-un qir crescitor de numerecu sot
mari decit zece. Vecinulmeu mai mare este20.
inaintea measeafli numerele:

A) r t , t 2, t 3, t 4 B ) 2 2 , 2 4 , 26 ,2 8 C) t0 , tz,1 4 , t6
D) 12,14,16,18 E) altenumere

'x 2. =- rc, , 22,-,16.>


oin qiil a;;ufr;t"- .ol) tipsesc
numerete:
"onr&unnfrir" 1"u
A) 18,19,23 B) t8,19,24 c) t8,20,24
D ) 17,18,19 ,2 0 E) altenumere

*3.
Pentrua completaqirul am nevoiede ... numerepare.Elepot

A)14,16,22 B)\s,17,22 C\ ls, 17,2s


D) 15, 17, 23 E) altenumere

* 4, Numirul mai mic decdt30, dar gi cel mai depirtat de el, careare suma
cifrelor egalScu numlrul care reprezinti ziua mamelornoastreeste:

A)26 B) 17 C)ze D) 80 E) alt num6r.

* 5. Succesorul
lui 30 este:

A ) ze B \32 c) 3 l D) 40 Il,) alt num6r

* 6. Dublul numirului 30 este:

A) 32 B) 28 C) 60 D) 90 E) alt numil

-=& ur&*
7. Risturnatulnumirului 34 este:

A) 35 B) 33 c) 36 D) 43 [,) alt num6r

* 8. Veciniiinversuluinumirului 43 sunt:

A )42, 44 B \ 4 1 , 4 5 C ) 3 3 , 3 5 D\4 4 ,4 5 E) a ltn u m d x

* 9. Toatenumerelededoui cifre carecontinqicifra 5 gisuntmai mici decat50sunt


in numirde:
I O Umplecerculefulcorespunz6tor
A) 4 B) 9 C) 10D) 1l E) alt num6r I r6spunsului
corect
l4BcDE

* 10.Sunt gi alte numere de doui | 1 ooooo


identicemai rnicidecit 99. "if."
Elesuntinnumirde: t2 0 0 0 0 0

A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) alt numdr 13 O O O O O

14 O O O O O
* 11,intr-un girnumericintre419i4glipsesc
3 numere care au cifra zecilor pard 9i cifra
i5 o o o o o
uniti,tilorimpari.
Elesunt:
lo o o o o o
A) 42, 43, 44 B ) 4 2 , 4 3 , 44
lz o o o o o
c)4s,46,47,48 D ) 4 3 , 4 s , 47
E) altenumere lg o o o o o
19 o o o o o
*12. PP;PI; IP;
Urmitorului qir deliteresepotrivesc t 10 0 0 0 0 0
numereleinordinea:
I
t11 O O O O O I
A)22,23,32,22B) 55,s4,45,44 t,^
c)42,6t,36,66 D)66,61,r6,ll it2 u u u u o I
J

*& ur&*
/

TESTULS
* 1. ABCDEF.Daci literei I ii corespundenumirul 5, literelor A, D le corespund
numerele:

A) 6,3 B)2,4 C) 1,3 D) l,4 E) altenumere

*2. Veverifasarecain desen,CAtnumereva lisain urma ei daci seva opri imediat


dupi numirgl90?
. 80--------------Q2 84 86

B) s c)4 D)3 E) altrispuns

*3 . PP +P P =P P .
Numerelecarepotfaceadunareaadevlrati sunt:

L)23, 32 B) r 2 , 6 t C ) 2 2 , 6 6 D ) 2 4 ,4 s

* 4. O bservi:A, B, C,D, tr, R G,H,I,I, J,K,L,M. Daci putemformaperechile:


(M, A) + (14,1);(D,E)-+ (4,s);
(L, E) va forma perecbecu numerele:

A)5, 13 B)5, 14 C)4,13 D) 13,5 E) altenumere

*5. Cel mai mare numir natural de doui cifre este:

A) r00 B) l0 c) 98 D) 99 tr) altnumir

*' 6. Celmai mic numir natural dedoui cifre este:

A)0 B )l c) 1l D)100 E) altnumdr

"gffiurfu
/

* 7. Numereleparecuprinseintre 889i98sunt:

A)89,90,9r,92 B)90,92,94,96 c)9r,92,94,96


D)88,89,90,91 E) altenumere

*8. Numereleimpareagezateinordinecrescitoare,mai mici


decitcelmaimarenumirde peflorisunt:

( el )
X
r)
l r-\se
4 \4 63 Il 36
O UmplecerculelulcoresPunzdtor
corect
rAspunsului
A) 19,4r,59,63,95,91
I
B)95,63,59,41,19, ABCDE
c) 19,4r,s9,63,9s
D\0,1,t4,36,4r,91,63 o o o a) o
E)r,19,4t,s9,63,91
o .) o
- -

* 9, Numerelemaimaricu1decAtdublul
a o o o
Fieciruinumirdepefrunze
sunt: .) o o o
^
{v^a2-
7\ "/-.
,/v 7\ (
t' o o o o o
) "*l ) A, "
/\p 'o*l " $F
/\> o o o o o
o o o o o
L)t5,25,3r,44 o o o o o
B)13,23,29,42
c)29,49,61,87 o o o o o
D) 15,2s,29, 42
E) altenumere

*#*&*
MATEMA /

TESTUT6
*1.
--=: - Suntdublul
l lui 10!

- Eu, jumatatedin
numarulprecedent!
In total suntemnumirul:
*-*t't6&
A)7 0 B) 8 0 C) 100 D) 110 E) alt num6r

* 2. Numereles-auriticit. Patru copii


le-auordonatastfel:

A) Ana:25,99,4, |,16,0
B) Erika:0, 1,4,16,99,4,25
C)Alexandru:0, 1,4,52,16,99
D) Robert:0, l, 4, 16,25,99
E) Yanesa:0,4, 1, 16, 99,25

Incercuiegte
litera corespunzitoarecopilului
carea ordonatcorectnumerele.

* 3, Numerelenaturalede forma ab careau cifra zecilormai mare cu 3 decatcifra


unititilorsunt:

A) 74, 85, 96 B)64,6s,66 c)47,s8,69 D) altenumere

1t 4. Numerelenaturalecareau cifra zeciloregali cu diferentanumerelor9 pi 3 9i


cifra unititilormai mici decit4 sunt:

A)46, 36, 26, 1 6 B)60,61,62,63,64 C)60,61,62,63


D)6 0, 6t , 62, 6 s E) altenumere

*& uu&*
/

t'lt.'
*5. 10
CineurmeazS? 13.' 17.'.....

L\ 21.,27
,33 B\22,28,3s c) 18,19,20
D)t 9, 21, 2 5 E) altenumere

*6, Cineesteintrusul?

A) 35 B')26 c)s4 D)62 E) alt num6r

I
* 7. Daci voi continuasi scriu respectind : f UmDlecerculetulcorespunzdtor
reguta:20,18,16'14'l2' 10'..ultimulnumdr I rEspunsuluicorect
vafi: i
I ABCDE
A )0 B)1 C)2 t-
D) 3 E) alt numdr 11 o O O O O

t2 O O O o o
*8. iningiruirea U, D, T, P... al zeceleaeste: t- o o o o o
i3
A)$ B)O c)N 0 0
E) alt6literi :4
D)Z " " "
15 o o o o o I
t-
I
*9. Celmai mic nurndrparcu sumacifrelor 16 o o o o o I
5 este: t- I
l7 0 0 0 0 0 I
A)s B) 15 C) 14 t- I
D) 41 E) alt numdr t8 0 0 0 0 0 I
t- I
t9 O O O O O I
*10. U+D+T+P-D-T-P=?
o II
t-
i10 o o o o
A)Z B)U C)D I I
D)T E)0

-#*fu
TESTUL?
*1. Cineurmeazi?
! s!;Az!; OzO;O+A;Ora
.4)6 B)5 C)4 D) 10 E)altn

ft2. Careesteintrusul?

CINCI
t l
A) cinci B)opt C) treizecigidoi D; optsprezece D) altnumix

* 3. Din girul:10,15,20, ..., 30, .,., 40,Iipsesc


numerele:

A)22,33 8)24,34 C)25,35 D) altenumere E)21,22

* 4. Descoperiregula.Cinevafi al qaptelea:
2,4,6,8,..,, ..., ...,

A) 14 B) 18 C\20 D't22 f,) altnumir

*5. Caremelcvaminca salata?

n\?,3

-#'fu
MATEMA /

*6. Cauti simbolul la care ajunge iepuragul.

A)S B)A c)* D)C E)T_l

* 7. Calculeazit4 + 3 + 2 - 4-3 -2'


Respunsulcorecteste:
I tr Unplecerculefulcorespunz6tor
!
A)0 B)l I corect
rdspunsului I
D)8 E) alt numdr I I
A B C D E1
I
*8. 9idescoPeri!
GAndeqte
I o oo o o
I
1+l=D o
D+D:P o ooo
P+P:? o ooo o
A)M B)N c)o D)P E)z o ooo o
o ooo o
*9 . a+2: 6
a+ 1=b o ooo o
b+ c =8
c=? o oo o o
A)3 B)2 c)1
o oo o o
* 1 0.a-a + b- b * c - c = ? o ooo o
A) 0 B) 1 C) 2 D) I 0 E) alt rispuns 10 o ooo o

*&*fu
*M1IJ44&&,,*,.*,cm*, z

TESTUT8
* f. in totalsunt:

d\-4 1\--,'r
\9/
\ ; -/
\q\,.,2
N4

A) 4pisdri qi 4 oud B) 3 pisiri 9i4 oud C) 4 pdslri 9i3 ou6


D) 4p6siri 9i 5 oud E) altrSspuns

",99ffi &ffi*
Mereleqiperelevorfi puseint r-uncog,in cogvorfi:

A) l0 fiucte B) 9 fructe C) 8 fructe


D) 12fructe E) alt nulndrdefructe

'-t3. r, = 1a5-3
E,= 5- 3+1
Er= 5 + 1- 3
Er+ 81+83: ?

4.)6 B)7 c)8 D)e E) alt rdspuns


--t4. a-0 = 1
1 +[= 3
b +c =5
c=?

A)l B )2 c)3 D)7 E) altrespuns

ur&*
-z&
MAr-EM,4II-SL
-/
*5 . E ,= 6 + 2 + 2 - 5 - l + I
D " = 3 + 3 + 3 -3 - 3 - 3
E,-8,=7

A)o B)1 C)z D)e E) altnumdr

.ft $. a+ 7=d
L =?

A)0 B )1 c)2 D) 4 E) alt rAspuns

*7. Calculeazi:
3+2+t-6+8-7 + 9 - 0
Rezultatuleste:
O Umplecerculetulcorespunzdtor
A) mai mareca 10 rdspunsuluicorect
B) mai mic ca 10
C) egalcu 10 ABCDE
D) 100
E) alt numer o o ooo
* 8 . 2 +2+ 4= 10 -6+I=8 -3+3
O o oo o
i
incasetivafi: I o o oo o
I
A)4 B)5 C)6 | o o oo o
D) 10 E) altnumar I
I o o oo o
* f. in caseti se aflI cel n,tIni, I o o oo o
-ui -u."
posibilpentrucascldereasi poati fi efectuati?;
6+4>8-Ll. I o o oo o
Numiruleste:
o o oo o
A) l0 B)9 C)8
D) 100 E) alt numdr o o oo o

*lR*fu
MArEMArIga_re-/

TESTUL E
* 1. Observi desenul,
r5) r
kfrbe&wgw
Pentrua rezolvaproblematevei ajutade:

A)5+4 B)5-4 C)5+4-l D ) 5 + 4 + l E) s_ 4 _ l

*2. Alexandraare7 creioaneiarElenaare3 creioane.impreuni au

A)4 B)5 C) l0 D)20 E) altnumdx

*3. Din cele7 bomboanedin


cutie,Dana
mininci 3,Acumin cutiesunt:

A) tot at6teacala inceput B) maimultecala inceput


C) mai pulinecala inceput D) r0 E) altnumdr

* 4. Iulia are5 cirti cu animale,Deziuaei rnaiprimeStedoui cirti. Acumare:

A) CAteaveala inceput B) mai pulinec64i


C) mai multecir{i D)3 E) 70

* 5. L-.1-dublul numirului I
- predecesorullui 4
-
Dactr deziuaeiVanessa primeqtedelacei 4 prieteniatitea cirti:
, Tt , tLJ.aCUm
L-J'rLJ'rL-J'1-
--l
-,- are:
A) 5 c6r!i B) 6 ca4i C) 8 ca4i
D) o carte E) alt numdrdecbrli

#R u'&*
MATEMATlC
--*lAI9.S,{.llJ*w/
*6. Observi imaginea: \
_f,:!ft{($4

T*s,,pk A)7 B)9 C)3 D)10 E) altnumdr

* 7. Observi:
Daci Ina a avut cu 2 invitafi mai multdecit numdrul
luminirilorde petort, numirul invitafilora fost:

A)s B\7 C)e


D) 10 E) altnumdr
tr Umplecerculefulcorespunz6tor
rdspunsuluicorect
*8. in vacanli,Ioniciavizutin pidureade A I' U LJE
lingi casi: 2 veverite,5arici,3 vulpi.
In total,Ionic[ avizut: o o
A) 3 animale B) 9 animale o
C) 10 animale D) 11animale
E) alt numdrde animale o o

* 9. Alexandruare9jucirii, iarAlexandra
7 jucirii. Pentru a avea un numir egal de
jucdrii.Alexandru ii di Alexandrei.....

A) tei juc6rii
B) o jucdrie o
C) douijuc6rii
D) nici ojucdrie
E) l0jucdrii
o

e.ft*
TESTULIO
-rt 1. CAtemereau fostin pom?

A)1 B)s c) 10 D) 11 E)12

sss
*2. CAtepetalesun in total?

.e.l
A)30
ut <xt
B )2 0
.*)

c)2s D) 30 E) altnum6r

-i 3.
#" ffi
Fn

*d6B *6SS -ffi,#ffi


Toatealbineletransporti in zborul lor:

A) 5 geletu$eB) l0galetufe C)gghleruqe D) o g6leru$6 E) tl gdleruge

'}4.

A)3 B)4 D)e


fr
Fiecarepinguinarecite un pui. in totalvorfi.... pinguini.

c)6 E) 10

* 5. Daci adunim cel mai mic numir impar de o singurtrcifri cu succesorul


lui 2g,
J{inem;

A)29 B)28 C)30 D)50 E) altnumdr

*dKr'ff&*
/
*6-- SiJFUdUe"."-""*ffi-

i,\$.W
** M He
SUNt: ITWIW W W \W
A) maimulteperiutedecettuburicupa$ededinli
B) mai pulineperiuledecat buri cupastddedinti
C) tot atateapedutecAttuburi cupastddedinfi
.D)l0 tuburicupastn dedinligi l0 periule
E) in total20

* 7. Daci adunim celmai micnumir deo singuricifri cu celmai marenumir deo


cifri obfinem:

A)lo B)e c)8 ^ i;ffil"**t, *r**r"".-l


DJ7 E) alt numir r V- \,2 | rdspunsulul
corect :

W I
:
-l
A B C D EI
I

E,=io-ro*is-zr
V"'lh iz o o o o o I
. _.i:*q__r3 o o o _ .:
A )ze
A)29 B)
B) 19le c)20
C)20 |l+l
- I
vD)30
t Jv E)
!, altnumix
sr lr r s' r * l4 O O O O Oi
|
|

,&
t .\ i' s o o _l
o o ol
',t 9. E,=5+5+5+5+5 l-^^
---':'_._:^-- ^'*tl
[1"-l\ ;6 0 0 0 0 0|
o o o o oi
3::il-'"i1i'.'\-gfufu"lz lq r l/ r / r a ) a \ r vl
A)1s B)10 C)20 ' -g |
Dl25 E) altnum6r : O O O O O I

*#r*fu
/

TESTULTI
*1. 24- ^ =20t a+ 1 4 = b i b + 9 = 2 6 .
In ordinealfabeticialiterelor,valorileliterelorvorfi:

A)4 , 18, 2B) 1 8 , 4 , 2 C ) 2 , 1 8 , 4 D ) 4 ,2 ,1 8 E) a lten u m e r e

*2. 22+6=29-n =26+ ! : n+2S


Ordineanumerelordincaset6
vafi:

A)r , 2, 3 B) 2 , 1 , 3 C)3,),,2 D) 3 ,2 ,1 E) altaordine

*3. Daci 25-a = l2,al2este:

A) 12 B) 13 c) l4 D) l5 E) altnumdr

*4, D ac ia- 14=14 , a e s t e :

A)28 B)0 c) 14 D) 20 E) altnumdr

*5. Daci 15+a=27,91unci27


-aeste:

A) 3 0 B) 1 5 c)1 2 D) 20 tr) altnumer

*6. Daci 30+ a =30,a + l0 este:

A)8 B )e c) l0 D) 20 E) altnumdr

a k7, D ac i4+3+22 = n * 2 9 , n e s t e :

A)0 B) I c)2 D)3 E) altnumdr

@uu &
* 8, Dublul numirului 5impreunI cu triplul numirului 6:

A) 1r B)22 C)28 D) 16 E)altnumdr

*9. Suma a doui numeresuccesivesituateintre 13 qi 16 este:

A)27 B)28 C)2e


D) 30 E) altnumir I o Umple corespunzdto
cerculetul I
I corect
rdspunsului
I I
* 10. intre 10 gi 13 se afli doui numere ul ABCDEI
ciror sumeeste: I
oooo I
A) l B)23 C\32 I
D) 15 D) alt num6r O O O Ot

o o ol
* lL Succesorul numirului 27 este mai
maredecitsuccesorulnumirului 17 cu: oo o ol
A)7 B)0 c) l0 50 oooo
D) alt num6r
600000
* 12. Predecesorulnumirului I mirit cu
succesorulnumirului I este:
700 ooo
B)1 C)2
800000
A )0
D) 3 E) alt numir 90 O O oO I
10 O O O O ot
* 13. Risturnatul numlrului32 micsoratcu
numirul format din doui zecieste: 11 00000 I
I
B)1 C)2
1200 OOOl
A)0
D)3 E) altnumir 130000

*fu'
/

TESTUL 12
* l.Inversulnumirului 12impreunicucelmai micnurnir impareste:

A) unnumErmaimaredec6t25 B) unnumdrmaimic decat20


C) unnumdregalcu 13 D) unnum6xscriscudou6cifreegale E\21

* 2, Sumaprimelordoui numereimpareconsecutive,
dedoui cifre este:
A) 3 B)21 C)42 D)24 E)altnumdr

- in faJdnu am nicio
valoare,darla sf[rgit
amvaloaremare!

- Suntnumex - Eu strang
format din zeci primAvara,
vara,toamna
gi iamala un
Adevirul estespusdet

A)22, 30, 08 ) 2 2 , 4 , 3 0 C ) 3 0 , 0,4 D) 2 2 ,3 0 ,0 ,4 E)22,4,8

*4. Numerele16,18,25,29
micqorate
cu l5 dauin ordinerezultatele:

A) 1, 3,14, 0 B) 1,3,10,t4 c) 1,3,0,l4


D ) 0, 1,3, l4 E) 14,3,1,0

* 5. Numerele11,12,13mirite cu risturnatul lor dauin ordine rezultatele:

A)33,22,44 B)44,22,33 c)22,33,44


D ) 11, 22, 33 E) altenumere

4,'&^
. {1leu4llg-4"-*.*"",ep-l
*6 .

DecA!iqoricei
voinici
Sebucurizecepisici?
A) 10 B)20 c) 30 D)l0o E) 1 0 1

*7. Adevirat saufals? I


I O Umplecerculelulcorespunzdior
. Zecezeciformeazi o suti.
. Numirul 100 este succesorulnuma-I corecl
r6spunsului I
I I
rului 99. A B C D El
.Numirul 100estenumircu sot. I
. Dedoui ori c6tecincizeciformeazi100. I
. Patrude20formeazi100. I
I
A) A , A , A , A , A B ) A , A , 4 A , A I
C)A,A,A,A, F D)BF,F,A,A I o
I
! o
42,sl,60,73a
-...---v.-.-".--
* 8.b I
\-.+-^'-J I
Adaugi cite un numir fiecirui I
numir dat pentru a ob{ine in ordine I
numerele: 45,64,83,73 I
In ordine.numerelesunt: I
I
A\3,13,23,1 8r3,13,23,t0 I 800000
c)3,13,23,0 D)0,3,t3,23 L
E) altenumere

-/R*ft"
* 41IFS3J]9L.**-". z

TESTUL 13
*1, Afli valorileliterelor:
a+ 20=b+30 = c + 4 0 = d + 5 0 =1 0 0
in ordineadatd: (.a
A) 8,70,60,s0
c) 80,60,50,70
B) 80,70,60,50
D) 80,70,60 E) altenumere
sffi
* 2. Cel mai marenumir scriscu doui cifre carearediferenladintre cifra zecilorgi
cifra unititiloregali cu numirul zilelorsiptlmAnii este:

A)99 B)92 C)97 D)88 E) altnumdr

* 3. Lunaianuarieqiinci doui siptlmini:


A) 44 dezile B) 45dezile C) 2l dezile
D) 40 de zile E) altnumirdezile

* 4. Pefiecareraft seafli acelaginumir decirfi.


DacApeun raft sunt22,pepatru rafturi vorfi:

A) 44 8)66 C)88 D)99 E) altnurnlrdecdrti

* 5. Brinduqa citegtein fiecarezi un nurnir de pagini egal cu celecitite in ziua


precedentd.
Daci in a douazi citegtel2 pagini,cfftepaginicitegteintrei zile?

A)3e B)33 c) 36 D)40 E) altrispuns

* 6, Etta@. DacI mdrescunuldinnumerecu5 diferenfasemodificicu:

B)l0 c)s D)6 E) alt nurnir


^)2

-"lkrrfu
"'*.R"_"9'@
tAAlTMArrca I

A) unnumeregalcu4 B) un numir mai mareca5


C)jumatatea
lui zece D) triplul nunixului 5 E) alt numar

* 8, . a+ b+ c =6 0 ; a + b = 3 0 . b + s= 5 9
In ordineaa,b, c valorileliterelorsunt: I| - - -
! Umplecerculelulcorespunzdtor
I
A)20, 10,30 8)10,30,20 | rdspunsuiui
cor"ci t
D)ro'20'40 | n e c D El
8,li;iff.X" t-
iI'tv\J\r v\rol o o o o !
* 9.Sumaa doui numereeste48.I)acnprimul 2 O I
' || O
- O
- O
- O
este32,al doileaes t e : "l
,&. ^ts o o o- o o I
4 )6 1 B ) 80
$iii ;l:fl""-"'HilmmJ$
c ) r 6m
ffi ,0 1 r
i
t5 0 0 0 0 0 |
* 10.Sumaa trei numereesteg0,Daci primele
doui sunt40$iI0, al treileaeste: 16 o o o o o i
' O O ;lt j
A) 13 B)30 c)40 17 O O
D) 70 E) alt numer

* 11.Sumaprimelorqasenumereconsecutive ig o o o o ol
este:
Ito o o o o ; I
A ) l0 B) 5 1 C)15 tr1 o o o o oi
D) 16 E) altnumax

^/,R
^fu
ullFsatrg&*,--/
TTETUL14
* 1. Sumaprimelorpatru numerededoui cifre este:
A)64 8)36 C)46 D)50 E) altnurnlr

* 2. Sumaprimelor patru numereconsecutiye,


cu sofeste:
A)20 B)lZ C)10 D)20 E) altnumir

*3, Sumanumerelorparecuprinseintre209i26este:

A)45 B)64 C\ 46 D)s0 E) altnumir

*4. Diferenlanumerelorimparecuprinseintre97Ei91este:

A)0 B) 2 0 C)2 D) 4 E) altnumdr

*5. Observl:98-l=97; 97-l=96.


Urmitoarele trei rezultatevorfiin ordinea:

4r93,94,92 B)9s,94,93
c)9s,93,94 D)9s,93,90 E) in alti ordine

*6. primulnumirscriscudouicifreegale.
Adundlasumanumerelor50ti20
ob(ii:

A)80 Br92 C)81 D)84 E)altnumdr

* 7. incercuieqtelitera de lAngi casetain care toate numerelesunt scrisecu cifre


consecutive.

A) 23,24,26,25 B) 41,42,43,44 c) 14,41,42,24 12,56,78,89

..&"&
-". sllgu{]rd,ffi/
*8. intre 649i50seafli ginumerecu so!.[te suntin numirde:

A )8 8) 6 c)7 D)e E) alt numdr

* 9. Afli suma a trei numere consecutivestiind ci al doilea este23.

A) 45 B) s4 c) 69 D) 7 7 E) alt numEr

F
* 10.Distanfadela iepuraglavulpeestede:I tr Umple
cerculelul
corespunzatoJ
I
wI
I
corect
rdspunsului
ABCDET
I
61, I
I0 m
A) 10m B)25m
25m
C)15m
WI
I
1 o o o o ol
I 2 0 0 0 0 0l
D) 35m E) 100m _l
I
I 300000
I
* 11.Tataare30,de ani.iarmama27deani.
I 400000
Pestetrei ani mamava avea:
I 500000
I
A)24deani B)27deani C) 30deani
D)63deani E) 70deani
I 6 O O O O Ol
I
I 7 O O O O O1
* 12.Tataare30deani,iarmama2Tdeani,
I
Pestetreianivor aveaimpreuni: 8 0 0 0 0 0f I

A)60deani B)63deani C) 70deani


D) 57deani E) altnumdrdeani
1000000
11 000001
* 13.50,5s,60,65,70... I
Al nouileanumirdinqirvafi: 12 0 0 0 0 0r
I
A) 80 B)8s C)90 ooo I
D) 100 E) altnuner

"*=
. .31IF*SM."-.-"2
TESTUL15
* l. Sumatuturor numerelordedoul cifre careau sumacifrelor egali cu 3 este:

A)36 B)33 C)63 D)64 E) altnumir

*2. Numdrul depitrate este:


A) l B) 5 c)6 D)4 E) altnumir

Numirul detriunghiuri este:

A) maimareca l0 B)mai micca l0 C) egalcu 10


D) aproape
de50 E)50

* 4. Cinci desenede acelaqifel con{in:

A) 5 cercuri B) l0 cercuri C) l5 cercuri


D) 20decercuri E) 100decercuri

* 5. Un ciobanare 14oi. in afari de9 oi,


restulii mortoate.Cite oiii mai rirnin?

A)s B)21 C)e


D) 10 E) altrAspuns

^#^fu
taAl.EtLA!ji>,-,,* /
-*6. Alexandru este al cincisprezeceleadaci se numiri elevii de la inceputul
rAndului 9i tot al cincisprezeceleadaci senurniri de la sfhrgit.
In rAnd sunt:

A) 30 deelevi B) 28 deelevi C)2gdeelevi D) l5elevi E) altnumdr

* 7. 2 0 5 4 3
Celmai mic numirscris cuajutorula trei cifredatefolositeo singuri dati, este:

A)230 8)302 C)203 D\ 432 E) alt num6r

I J Umplecerculefulcorespunzdtor
* 8. 5 42 6 1 I rdspunsuluicorect
Celmaimarenumirscriscutreicifre I
distinctedinceledemaisus,este: I ABCDE
ll
A)s46 B)645 C)76s t1 O O O O O I
D) 567 E) altnumdr t-l
i2 o o o o o I

*n.w Trei dintre cifre potforma celmai mic


:3
,"1
14
O

o
O
o
O
o
O
o
^'

o I
numir par detrei cifre identice. t-----l
Eleste: ls o o o o o I
t _l
A)e1s 8)999 C\222 600000
D)957 E) altnumir
t7 0 0 0 0 0 |
800000
* 10. Numereledetrei cifre careseafliintre
2979i301sunt: O O O O O
19 I
A)297,298,299,2'009)298,299,200 tl o o o o o r
c)298,299,300 D)298,299,400 i 1 0
L ---
E) altnumir ------J

^fu
MATEMATT

TfsTUr t6
* 1. Celmai marenumdr detrei cifre este:

4)987 8)9 9 9 C)111 D \2 2 2 E) alt num6r

* 2. Cel mai mic numirde trei cifre identiceeste:

4)999 B) t1l C)888 D\ZZ2 E) alrnumdr

*3. Celmai mic numirde trei cifre,cu sumacifreloregali cu 4 este:

A)112 B) 121 C) 103 D)Z1l E) altnum6r

*4. Celmaimicnumirpardetrei cifreeste:

A) 110 B) 102 C) 101 D) 100 E) alt numir

* 5. Celmai mic numi imparde trei cifre este:

,{)1 11 B) 1 0 3 c)110 D)101 E) alt numdx

* 6. Cel mai mic numir de trei cifre consecutive


este:
A) 100 B) 1I I C) 210 DJ 123 E) alt numdr

* 7. Cel mai mic numir par de trei cifre conscutiveeste:

A) 100 B) 1I 1 CJ IZZ D) tZ4 E) alt num6r

*#-&
/

scriscu toatecifrele pare este:


* 8. Cel mai mic numir de trei cifre
C) 202 D) 210 E) alt numar
A) 222 B) 100

cu toatecifreleimpare este:
* 9, Cel mai mic numir de trei cifre scris

A) 10i B) 111 c)222 D) 333


-
- -")jt:'y1
I B Umplecerculeful ;";,-r"^;;;
rdspunsuluicorect I
*' 10. Cel mai mic numir detrei cifre i ABc DEI
distincteeste: I
c)102 o o o oi
A) 100 B) 112
i "
D) 103 E) alt numar t o o o ol
oooool
dis-
*' 11.Cel mai mare numir de trei cifre
tincte este: o _g_ o--t I
"
A) 999 B) 7Se c) 987 oooool
D) 998 E) alt numdr
ooOOol
1000este: o O Ot
* 12.Cel mai apropiat numir de
I I
A) 900 B) 9eo c) 9ee I 800000 I
E) alt numir I I
D) 909
I o o o o oi

* 13. 97 lro o o o o ol
celui mai mare
Cifra care-i'i-ipseqte o o o o o t
numir scriscu trei cifre consecutive
este: Itt
| .^ /\ oool
"
A )e B)8 | 't
c\7 D)6 Itg o o OOOI
E) alt.l cifrd t-------

4^fu
--- - s1,igq{ragd--",/
TESTULIZ

*1.

Pentrua rimine celmai marenumir


par detrei cifre consecutivedistincte trebuie sdtai pe;

A) 9 B) 8 C) 7 D) 6 E) alti cifrn

r\ 2. 29
Pentru a rimine cel mai mic numir impar de frei cifre consecutive
trebuiesi
eliminpe:

A) r B)2 c)0 D) 3 E) e

*3 . Primul num[r de trei cifre este:

A) l0l B) 111 C)100 D)102 E) attnumdr

* 4. Ultimul numir de trei cifre este:

*5.
A) 100 B) 101 C)998 D) 999 E) alt numir
&@
Cel mai mic numir de trei cifre careare sumacifrelor egali cu 5 este:

A) 410 B) 140 C) 104 D) 105 E) alr numir

*6 . Dublind de fiecare dati cifra precedenti obtii un numir de trei cifre.


Daci cifra sutelor este2. numlrul este:

A)222 8)284 C)248 D)135 E) altnumir

-@
MArEil/f]:c\-/

*7. Cifra sutelor unui numir estecel mai mare posibil' cifra zecilorestedublul
numirului 4, cifra uniti{ilor esteegald cu diferenfa dintre cifra sutelor qi cea a
unitililor.
Numirul este:
A )189 B ) 9 8 1 C)918 D)altnumar

*8 . s +z =7;
z + 3=7i
z +u=9.
Numiruleste:

A)s43 B) 435 c) 4s3 D)34s


I
o Umplecerculelulcorespunzdtor
*9. s = z =1 +l t corect
rdspunsului i
t = z -3. ABCDEI
Numiruleste:
o o o o o
A) 715 B)s17 C)588
D) 885 E) altnumdr o o o o o
o o o o O
*10. s -z = li o o o o o
z =u+li
u= 6-1, o o o o o
Numirul este:
o o o o o
A) 11s B)511 C)76s
D)756 E) altnum6r o o o o o
o o o o o
*11. s=u+u;
z=s+s; o o o o o
u= I +1.
Numirul este: 10 o o o o o
I
A)284 8)842 C\482 I
D)248 E) alt num6r L

*#^fu
TESTULIS
* 1. u =z -li
z= s _1i
s:8 -1.
Numirul este:

A)s67 B)s76 C)756 D)765 E) altnum6r

- S,untnumirul 345,dupi mineseafli predecesorul numirJii


997,dupi el cel mai marenumir naturalde trei cifre.inaintea
lneacelmai mic numirnatural scriscu cifre consecutive.

A) 123,345,998,999 B)999,996,34s,123
c) 123,34s,996,999 D) 999,997,345,123
E) altenumere

* 3. - Sunt primul numir natural d" t""i id"nti"", 5;;jori---


d91""i "if""
cifrn obtii peat doitea. Ar treiteail pofi afla
T:"i*
mirind cifrelenumiruluianteriorcu o unitate.

A) t01,202,303 B) 100,200,300 c)111,222,333


D)222,333,'444 E) altenumere

* 4.
678 l4s 34s - 789

Cineesteintrusul?

A) 145 B) 345 c)678 D) 789 E) altnumEr

@ ,&
/

11 1 m

1 1 0m
tdr\
- ql tl
1 0 1m

Mai aproape,unul de celilaltse afli:

A) iepuragul9i ariciul B) vulpeaqi lupul C) ursulgiveveriJa


D) iepuraqulqiveverila E) alt respuns

* 6. E,=128+26+ 100+5
E,=242+8+200+30 I B Unple cerculetulcoresPunzdior
E"=33!+7+7 +7 I r6sPunsuluicorect
CelmaiaproPiatnumir de300este I /\ r.\ E
rezultatuloblinut la: I A D Wl - /

I
B)E, c) I ooooo
,A)E,
I o
D)E,-E, E)E,+8,
I o o oo
I o o oo o
I
* 7. Sumacareesteun numir flri sofeste:
I o o oo o
A \ 243+9 8 ) 6 5 2 + 8 C ) 2 6 5+ 1 5 I
D) 464+ 116 E) 288+ 197 I o o oo o
I
I o o oo O
* 8. impreuni, detrei ori cate100,de5 ori
I
cite 10,degaseori cite l. I o o oo o
I
I o o oo o
A)i6s B)36s c)256
D) 356 E) altnumdr I

#& *&""-
.z
-_.-.t1,1,9sd-.lrge,"*,,x*.
TESTUL19
lui 23este:
*1. Sumadintrettublulnumirului 14l,triplul lui6 gisuccesorul

A) numarcu so! B) un num6rapropiatde200


de |00
upiopiat
Ciun n.r,rra, D)unnum6rdedoubcifre
Ei celmaimarenumirnaturaldetreicifre'

*2. lSlfdri2; 263frr64; 355firi 6'


impreuni:

A)179 8)777 c)787 D)888 E) altnumir

* 3. Urmeazi calea:
L ac e| maim i c n u m i r n a t u r a | d e tr e icifr e a d a u g i5 ,m ica o r e a z[su r n a cu5
Oblii:
.4""9i" t"^liut"l scideriicu primul numirdetrei cifre identice'

A)150 B )1 1 6 C)161 D)611 E) a ltn u m d r

*4. Calculeazi:
227-ls=;
215-25=i
406-28=
Rezuttatulesteun numircu sumacifreloregali cu 10:

A) laprimascidere B) la adouascidere C) la atreiascSdere


D) laultimeledou6scdderi E) latoatesciderile

biblioteci'
*5, Dupi ceaimprunutatS cirli lui Mihai'Aris a rimas cu 200decirfiin
LaincePuta avut:

A) 200decn{i B) mai putinde200decdrtj


C)maimultde200dec[r!i uj rOsca4i E)210cdrli

*# ar&*
* 6.Uneqtecu rezultatul
^/^2^
lLrc+l
rl,as-
r^4"2\
)r 64r_?
( \l,e
J\/t--z
)4 3s6_P
/ \$r
,t\/'-^

)r eee-)>
/ \p'r-
Floareacare-gicauti frunza arenumirul.......
i- - - -
4)340 8)637 0250 f, UrnplecerculefulcorespunzdtorI
i
D) 934 E)212 rdspunsuluicorect I
,
,I
IABCDF ; .rEl
*7. L, o floririe s-au adus trei feluri de
flori, in total897 de flori. Dintre acestea174 11 0 0 0 0 0
nu suntgaroafe,312sunt trandafiri.
Garoafesunt: t2 0 0 0 0 0
I
A) 523 B) 138 s3 O O O O O
c)213
D) 411 E) altnumir I
t4 O o o o o
I
* 8. La o floririe s-auaduspatru fel[ri de i5 o o o o o
flori,in total572.Dintreacestea o o
crini,142nu suntgaroafe,
210nu sunt
;6 o o o
100suntirisi.120
suntcrizanteme. Garoafesunt: 17 o o o o o i
A)220 B)3s2 c)242
D) t42 E)210

*gRrr&*
TEETUL20

* 1 intr-o cutiesunt bomboanede3 culori diferite (galben,verde,rogu)'5 nu sunt


nu suntverzi,T nu suntnicigalbene
galbene,6 niciverzi'
Bomboaneroqiisunt:

A) 11 B) 1 8 c)2 D)7 E)8

*2, 4 copii aulmpreuni 23 tteani.Roxanaare7 ani, Eduard are8 ani,Citilin are6


ani. Mihai are.........

A) 6 ani B) 7 ani C) 8ani D) 2 ani E) altnumEr

lei'
* 3, Familia Popescua economisitln luna ianuarie241lei,in luna februar,ie141
ln lunamartie421lei,iarln lunaaprilie2l4lei.
Aeconomisitmai multln luna:

A) ianuarie B) februarie C) martie D) aprilie E) mai

* 4, Mama a cumpirat2 cutii mici cu cAte20 debomboaneqi2 cutii mari cu cfite20


debomboane.
Din acestebomboane,Robertar puteaservicu cAteobomboani celmult:

A) 40depersoane B) 20depersoane C) 60depersoane


D) S0depersoane E) 100dePersoane

* 5, Pentruaprovizionareauneicantines-auadus141kg dealimente:
78kg aufostdefiini,35 kg au fostzahir'
Ihini. zahir. orez.Dintre acestea
Orezafosto cantitatede:

A ) 63k g B ) 1 0 6 k g C ) 1 1 3 k g D) 2 8 kg E) a ltr e sp u n s

<& ',&"
* 6. Andrei are 15euro,in fiecaresiptim6ni, el primertede
la buniculcete5 euro.
Dupi 5 siptimAni,Andrei va aveain total: -

A) 20deeuro B) 25euro C)45 euro D) 50euro E) 40euro

* 7. Pentruaprovizionarea uneicantines_aucumpirat fructe (mere,pere,prune)in


total125dekg.Dintreacstea
100dkgau fostmere9ipere,ZOU"fglu tirrtp""" 9ip"un",
Mereau fost:

A)25kg B)45kg C)55kg D)100kg E)attrespuns

*8 , Dac im+ n + p = 6 9
m* n= 30
n + P =50. I o urpt"
Valoarealui,!m'nvafi: I ""r"Jtt corect
"""**"*i-l
rdspunsului
I
A)20 B)30 c) I ABCDE|
D) l0 E) alt rdspuns I
I ooooo
I
* 9. DintFo$coaliau participatla concursull
oo
delimbaromAnill0elevi,iarla celdu."t"_ |
maticd115elevi.AuobtinutloculI,65 deetevi.I
39dintre ei la obiectulmatematici. ' I ()
Pelocullla limbaromAniaufost:
o
A) 110elevi B) I l5 elevi
C) 65elevi D) 26elevi
E) altr6spuns

* 10.E,=22a33a 44 o
E,=222+333+444
DiferentadintreE, si E, estede: I
I 10 o I
A) 200 B)300 c) 400 I I
D) e00 E) altnumir I

*f"*1.-
-&
/

TTSTUL2I

*1. 1+2+3+4+5 + 6 + 7 + 8 + 9 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - l=

A )1 B)2 c)e D)3 E)0

* 2. Un numir de trei cifre are cifra zecilorcat estedublul cifrei unitifilor'cifra


sutetoresteegal6cu sumacifrelorzecilorgiunitililor, cifra unitililor estesuccesorul
lui0. Numirul este:

A) 123 8)231 C)321 D) 132 E) altnum6x

* 3. Drumul parcursdela plecarepAni


2m
laintoarcerela mufuroi estede:

A) lm B)5m C)6m 1m
D) 7 m E) alt numdr

* 4. Albina ceaharnici facein prima ori de zbor 5 drumuri de la stup la prima


floarecareseafli la 6 metride stup.Undrum dus-intorsmisoari:

A) 6m B)12m C)18m D)24m E) 3 0 m

gi
*5, Daci la cifraunitifilorunui numiradiugim 1,lacifrazeciloradiugiml la
cifra suteloradiugim l obfinemnumirul234. Numirulinilial a fost:

A)234 B)324 C) 423 D) 123 E) altnumar

* 6. Surnaprimelor doul numereparedetrei cifre micsorati cu


sumaprimelordoui numerepareeste:

A)0 B) 100 C)200 D)222 E) altnumdr

"eRes&*
/

& 7. Din celmai mare numir natural de trei cifre pare


scadecel rnai mic numir de
trei cifreimpare.
obfii:

4)897 B)787 C)777 D)7s3 E)altnumlr

*8. intr-o urni sunt 15 bile albe. -'t


ru, 16 bile
bite negre
neorc si
li 1?
17 r.ird,^-i:
bile rogii, rr,
Un copil
urni n6ra
nrni cate< extrage din
5 h:ta.r- *^^--^ culoare.
biledefiecare -,.,^^_-
Riminin urni;

A)48 bile B) 47blle C) 33bile


D) 34bile E) altnumir
t- - - -
e umptecercutelut
;;r;;"-
I |
*9. Pepla-touriledepemasi sunt15cupe I rEsPunsului
coreci
i
A B c
$:::F,*i""':jj,'"t*lli'1i1'.c-".11*ltptri"--1
vescfiec arec 6te 2 c l i t i t e r i 2 c u p e d e in ln e la te l^ e \- L r El D E ;
RimS n: ll O O O O O i
A)33d_ecldtite
9i13cupedeinghelara l2 O O O o n I
B) 24c_tdrite
$i13cupeaeingtre-1atd | " " I
C)24derldrite$i9 cupedeiighelata iS O O O O o !
rr) v clallte gI l4 cupe de inghefate I
| .
E)gcldtilefi33cupedeingheiatdiA- O O O
---l O O I
oooo. l
*lo. uncopir cireste
inprima
zilr pagini l#i
dintr-ocarte,apoiin
fi_ecale
zi unnum;ide i6 O O O O O
paginlmaimare I
cul decAtinziuaprecedentn.
in primele
patruzil" rj 7 O O o o !
o II
" "ti;;'-"'-'
A y44pag iri @--1 8 - O O O o o I
: - frE4
L,Jupagmr - .r \-./ |
-ffii
Bl;ifffiilr.r"-,",ery1 --:ffiH-:

-.gRru&r
M.Ti^^ar't!!,=---.--l- /

TEETUL22
decit mamacarea implinit30 deani' iareu cu
*1.
; l;'
Sorameaarecu t 8 ani rnai outin unanvaimprini35deani'
peste
*"i,*t'iilt run:*i:n*:, 4p
A)lan B)6ani C)35aniD)5ani D)altnumtude:
ffi
*2 s h\ t?,
ft>&*
/.-t.-F \J- "
h
hJ *" *kg

Da c iadunt t o u i c i t e d o u i n u m e re le d e p e fr u n ze le d e a ce la q ife | ,o b lini n


ordinecrescitoarenumerele:
B ) 1 4 ;l 6 ; 1 7;2 0 C)20',16l15:'12
At 14; 15;l7:2 0
Di | 2. 15.16.20 E) altnumere

cu sau astfelincit si aibi loc egalitit'ile:


* 3. Completeazi cisulele tibere 'f ';*
en 7n sE e + s=3ofl3n 8
Semneleutilizatepot fiin ordinea:
B)+++-+- C)+ + + +--
A)+ + ++-+
D)++++++ E) in alti ordine

*4. Ailevirat (A) saufats(F)?


n 7+ 5+ 8+5 -5=5-5 +8 +5 + 7
n 30-5-5-5-5=10+5-s+6-6
! 15-7+8-9 +1 0=15 +7 -8+ 9- 10
C)AAF D)AAF E) FAF
A)AFA B)FAA
E , =30-1 2 - 1 2 + 8
E, = 8+9+ 5 - 8
E3= 5+8+ 8 + 9
E3- E '- E ' =

A)26 B) i2 c)2 D) 0 E) alt numdr

*6. Mai am nevoiede5lei pentru a avea3Ode lei.


Am acum:

A)5lei B)30lei C)25lei D)20lei E) attnumer

* 7. intr-un acvariusunt9 peqti.Cilin mai


aduce9 pegti,iarlrina 12.
Acum sunt: I
l-a-u-r.it
*-*u.il ;;;;;;
rdsounsului I
coreci
ll
A) 18 B)29 C) 30 I A B C D Et
D)40 E)altnumdrdepeqti I
I 1 0 0 0 0 0l I

* 8. intr-un acvariu, Patricia pune de trei 2 0 0 0 0 0l I


ori cite 9 pegtigori,iarLarisa, soraei,scoate9 I
o o o I
pe$ti$ori rogiiSi-ipuneinalt acvariu.
Au rimasin primulacvariu:
I
I
9 9 I
I
4 o o o o o
A)27 B) 18 C)20 I
D) 28 D)altnumirdepegti I
o I
I
I I
I I
*9. Daci aduncelmaimicnumir parde 17 O O o O O I
doui cifre cu celmai marenumirimpar deo I - t
cifri gicucelmai marenumirpardeocifri, l8 O O O O Ot
obfin:

A) 19 B)27 C )3 0
ir " " .
l- - - " "i
D) 40 E) alt numir ------t

*&"fu
/

TESTUL2S
* l. 2+2+2+2+2+2+2+2 +2+2+2+ 2+2+2+2=

A)20 B)24 c)2s D) 30 E) altnum6r

*2 . a= 9
b = a+8
c= b+3
d =c -16
c- b+d+a=?

A) 61 B) l 6 c) 1s D) 5 1 E) altnumer

*' 3. in fiecareparantezitermeniiadunirii suntegaliintreei:


L.l + LD+(Lj + LD+(LJ+ LD:t2
Termeniipotfi egalicu:

A) 1, 3, 5 B ) 3 , 5 , 7 C)1,2,3 D) 0 ,0 ,0 E) a ltn u m d r

*4, Sumanumerelorcuprinseintre 5 9i 10esteegali cu:

A) 13 B) 30 c) 35 D)4s X,)alt numlr

* 5. Numirul format din trei zecl intregi, micgoratcu predecesorullui 10 qi cu


succesorul
Iui 7 este:

A) 13 B ) 2r c)32 D)23 E) alt numdr

* 6. Celmai marenumir naturaldedoui cifre astfelincAtsumacifrelorsi fie numir


pareste:
A)90 B) 98 c) e6 D)9e E) alt numir

* & rr &*
*s1I9U{K4,*wz
*T.Sum adint r e c e t m a i m i c n u m i r na tu r a ld e d o u icifr e im p a r e g ice lr n a imi c
numirnatural dedoui cifre pareeste:

A)21 B)23 C)13 D)31 E) altnumir

+b= 15
*8, Celmai marenumirnatural dedoui cifreiE-astfetincat a

A)e9 B)6e c)e D) 96 E) alt numir

* 9. Cel mai mic numir natural dedoui cifre I tr UmplecerculefulcoresPunzdtor


I
iE-astfelincAta + b = 15este: I rdspunsuluicorect I
c)96
I ABCDE I
A ) 10 B) 1l
E) alt numar
t. I
D) 69 I 100000 I
l. I
I ooo I
* 10.Celmaimarenumirnaturaldedoui I I
cifre <teformai6, mai mic decit 30este: I o oo I
B)31 c) 30 I
A)9e I oo
D)29 E) altnumdr
o ooo
* 11.1+ 1+ 1+9+9+ 9=? ooo
A\27 B)28 cr2e ooo
D) 30 E) altnumdr
ooo
I
*' 12,in jocul lor, fiecarecopil parcurgeacest ooo
din,"1"
drum.Distanla o
llun::,::i:
Fiecarecopilface * :i"?*",
numirde pagiegal",,.iI 10
cu: oo
i---------------

I 11 ooo
A)42 B)80
c\42 D)24 I 12 ooo I
E) alt numir I I

*&*&"
CUN9A
9TEIEA
UIPI!LSL-.- /

TESTULT
91. Muntele esteo formi ...

A) rotundd B) lunguiafd C) latd D) intinsl E) derelief

82. Ceamai inalti formi de relief:

A) muntele B) cdmpia C) podiqul D) dealul

e3. ,,Dejur imprejur stau munfii cu piggqli lnalte, pestcareseintinde brddisul.r


(Pedrumuri de munte- CalistratHogag)
Cuvflntul subliniat semnifici (?nseamni):

A) COASTE B) POALE C) POTECA D) VARFURI E) MALURI

q4. Pe crestelemunlilor intilnim:

A) floareade coll qi capraneagrd B) bujorul de muntegi ciprioara


C) s6ngelevoinicului9i lupul D) narcisaqi veverifa

95. Ageri, neagri, acrobatinocrotiti de lege:

A) capra B) ciprioara C) veverita D) capraneagr6 E) vulpea

g6 . Bijuteria cresteloralpine:

A)genliana B) fagul C) sdagele


voinicului D) floareade colj E) iarba

Uriagul muntilor nogtri:

A) leul B) rdsul C) lupul D) ursul E) elefantul

*2..&
r'ft*
CUNOA9TERA

98. Acrobatapidurilor:

A) broasca B) vulpea C) veverila D) ciocdnitoarea

99. intr-un spectacolde circ' ursului i sepotrive$terolul de:

A) acrobat B) dansator C) halterohl D) biciclist E) figurant

ts10. Planti careexprimi una dintre preferinfeleculinare ale ursului:

A) mierea-ursuluiB) Pinul
C) molidul D) bujorul de munte ;tr UmplecerculefulcoresPunz6tor
'
I
E) sdngelevoinicului I rdspunsuluicorect
I
| 4 B c D Et
:------------ ,\.-7
9ll. Pe trei ursi Ei fiei ursouice 11 l-, r, \-/ . ),
_l
ii zdrii veninil tncoace
impreund cu-a lor PUL t
o ooo Ol

Ea te rog acum sd-mi sPui:


t3 ocooo
t-
CAgipdrinli vor ingtiii o oooo
Cu mult drag ai lor coPii 15 o ooo o
I
A )2 B )3 C ) 4 D ) 5 E ) 6
t6 o oooo
l t o ooo Or
@lz. Ursuletul ..., personajdin deseneanimate.l
l8 o oooo
A) Aretosul B) Uriaqul C) Pandele
D) Panda E) Voinicul
r9 coooo
Ito o ooo oI
t 11 o ooo
gl
*t'' De Criciun, gtieoricine,
Gi.
\9@
Se afl6 qin cas6la mine. I' tt
I-
oooo Or
A) fagul B) stejarul C) frasinul 13 o cooo
D) bradul E) salcimul

*#Lr,fu'
_guNoj!_rlKnsF"{I&!a_* /
TESTUT2
91. A cirei frunze esteumbra?

A) a fagului B) a bradului C) a stejarului


D) a molidului E) a mdslinului

92, in pidurile de la poalelemuntilor nu seintilnesc:

A) veverile B) vulpi C) urqi D) ciprioare E) capre negre

frunze. morcov,flori, mere,pere


alq4_9,

In mul{imeade cuvinteunul denume$tehrana preferati a veverifei.

A) frunze B) pere C) flori D) alune E) morcov

94. Pasire care furi giini:

A) vrabia B) cucul C) uliul D) privighetoarea E) pot6michea

t!e
85. Pidurite de brazi seintilnesc:

A) la cdmpie B) la munte
C) pemalul apelor D) numail6ngdorage
E) in lunci

96. Cimpia esteforma de relief:

A) cea mai inalti B) pohivit de inal6 C) tot atat de inaltd ca muntele


D) intins6 qijoasd E) inalti ca qi dealurile

xR "&*
/
CUNOA9TERE4

Arlevirat (A) saufals(F)?


.ir oeJriii" dit decimpieseintAlnescsalcAmi, ulmi'flori'ierburi'
mesteceni'
. Cerealele -na mai alesla cArnpie'
secultivi
. i";;;;i;;fi;Gul, decimp diuneazi culturilor'
popinrliul ei-goarecete
. Din boabeleite grffu seobline milaiul.

A) AAAI' B) FFFA C) ATAF D) FAFA E) FFFF

98. de cimp intr-un cuvant:


Iepurele,hirciogul, popindiul gi qoarecele

A) inotetoare B) inaripate C) rumegitoare


D) roz6toare E) zburitoare
I o UmptecerculetulcoresPunz6toI
corect
nueste
animale
89. caredintrurm[toarele ! J"Tt"hi E I
ro z dt or:l^"i
A)porcr:lmistrel PllT:* i#l
C) popan d b u l _ D ) i e p u r e le l2 U U U U l /'
de cdmP
E) qoarecele '
is O o O O O
910. Plantadin imagineeste:
oo
oo
A)porumb B) grdu
C) fasole D) salaE
E) sfecll dezahdr

911, Ce parte din imagineliPseqte?


I
I 9 o o o o
I o o o o o
A) tttlpina I
B) frunzele I
C) floarea l1r O O O O
D) ridacina
O
t____

-# *@q
c-YYg93*$F"!Ig!'UL** /

TESTUL8
91. Vioreauaare culoarea:

A) galbeni B) albastrd C) roqie D) violet E) verde

92. Gilbeneleleau culoarea:

A) rogie B) galbeni C) verde D) albastrd

93, Culoareamacului este:

A) ca cerulsenin B) ca razelede soare C) ca sAngele


D) ca spumamirii E) ca verdelepddurii

A cui ridicini poatefi?

A) a stejarului B) a cartofului
C) a nufErului D) a morcovului
E) a ghiocelului

95. Jirul estefructul:

A) stejarului B) bradului C) salcdmului D) fagului E) plopului

e6. Nuflrul este:

A) roqusdngeriu B) albastrumarin C) galbenruginiu


D) alb imaculat E) mov

esS"
-a,&
cu!9j*r,.-EK!llFPgk{E.Krc/
gi , DzLr:6
ri o spilitorie tle haine,carear fi numelepotrivit pentru a le
^vea ci rufele vor fi de un alb imaculat ?
demonstraclienlilor

A)MACUL B)VIOREAUA C)TRANDAFIRIJL


Di N'I,TARUL E) GATBENEAUA

D) flori

49. Leguma este:


dinimagine I o UmplecerculelulcoresPunzdlor
ffi, I rdsounsuluicorect
A) ceapa B) usturor V - ABCDE
C) ridiche D) ardei E) morcov
o oooo
g l 0 . , Uit d- t eh a . . . . . . . . . . ./. o oooo
Vezicfrt e de sublirel ?
Seamdndcu'n fir de nalbd
cooo
E un inscu piele albd."
(,.Pirunjelul" de\4adimir PopMircanu) t
I o oooo
o o o o o
A) morcov B) nalbi
C) pAtrunjel D) mArar o o o o o
o o o o o
Alt. Dela conopidiconsumem: C o o o o
A) riddcina B) tulpina C) floarea ooooo
D) frunzele E) fructul
1000000
912, Griu, porumb,seetri, ovdz'orz'orez..,.
11 000co
A) legume B) fructe C) arbori
iffi
D) cereale fl) zatzavatvrr

*#*fu
CUNOASTEREA
A4EDIULUI

w
,/

TESTUI 4
81, Mirul, pirul, prunul, ciregul,caisul,piersicul,gutuiul pi allii.

A) arbori B) fiunze C) liucte


&
D) pomi fructiferi- E) arbuqti

92. Mirul facemerele,


Pirul faceperele,
Ci r egul, . , , . . .. . ,

A) caisele B) piersicileC) nucile D) ciregele E) merele

83, Strugurii sunt culeqidin:

A) livadi B) gr6dinade legume C) vie


D) pddure E) c6mp

94 . Staupe crengiperechi,perechi
$i sepoartd la urechi,

A) piersicileB) caisele C) merele D) ciregele E) perele

85. Nucile seculeg:

A) primdvara B) vara C) toamna D) iama E) in toateanotimpufile

e 6. ,,-Fatd ftumoosd gi harnicd, grijeqte-mdgi curdyd-mdde omizi, cd li-oi prinde qi


eu bine vreodald! @atababeiqi fata mogului- Ion Creang[)
Vorbe$te:

A) mdrul B) caisul C)prunul D) p6rul E) cirequl

# R '&
.:'l9a:l:Lq0sFekg!ck,,** /
87. Pomii ingrijili ne risplitesc cu:

A) prejituri B) bomboane C) ramuri


D) fructe proaspeteSiaxomate E) cuvintede mul,tumire

98. inalt c6t casa, Amar cafiereu'


Dulce cu miereu.
Yerdeca mdtusea'

A) stupul B) mirul C) p6rul D) nucul E) prunul

89. Arefloare mdndrdnre


Cuparfum gi cu culoare;
TeInlepi cAndrupi un fir O Umde cerculetulcoresPunzdto
Cd eftr de rdspunsuluicorect
ABCDE
A) lalea B) crizantemd
C) trandafir D) panselu!5 E) viorea
l" o o O O O
810. Care floare 11 O O O O O
Parci-i soare? t-
t4 C) () C) C) C)
A) zoreaua B) garoafa l"
5
/\ . -7 ) \/ \/
r\ / l C
|
E) papuculdoamnei lA - -
O O O O O
t-

'*'":;;:.'J;;:::T.**,*
@ll .,......,,s-ades fi c utdi n mugur,in t { - o
oo
t^
ia O o o o o
lq O O O O O
D) frunza E) rdddcina t-
110 () C) C) C) C)
plopul,teiul,
912. Bradul,stjarul, .uu,l 11 O C O O O
"opu"i
A) pomifructiferi B) plante
deape la, O O O O O
C) plantede c6rnpie D) arbori E) arbu$ti : - - -

"gfr*#,s\*
_!.u)StJJtFd#Ec{&&e*-*r
TESTUT5
91. Fructelearborilorsuntconsumate
in primul rind de:
A) ordgeni B) sdteni C) animalelesdlbatice D) alie pkante

92. Cirui arbore apartin frunzele?

A) fagului B) stejaruluiC) salcdmului


D) bradului E) ulmului

Bridutul era trist pentru ci:


Inlho zi, tn asJinlit
Md-nfilnii ca un brddu6 A) nu-i pldceasEseplimbe
Erd trht, nevoiemare B) nu-i pldceaucopiii
Cd vapleca Ia plimbare, C) eraobosit
-Unde veipleca, brddul ? D) nu-i plicea casalui Ionu!
-In casdla lonut E) vor rim6nemunlii golagi

f4. ,,Chiaracumdin crdng venii Merg Si eu, 6i tu sd vii,


Si cu-o vestebund ! Mergem inryreund...
IardEi e concert,copii, (Concertulprimiverii - GeorgeCogbuc)
Cuventul subliniatinseamni

A) Pidure bdtrSndB) pdduretanerd C) gradini{I D) lan E) camp

Umbreluteledin pddure:

A) flori B) copaci C) pdsdri D1ciuperci E) fluturi

96. Aurul verde al planetei:

A) Soarele B) aerul C) apa D) pidurea E) nisipul

-zR,&*
CUNOAgTEREA /

e7. Adevirat (A) sau fals (F)?


. n.ouoi""ut, in
baobabul,eucaliptulsuntplantecarenu seintAlnesc
tara noastri' -l*linul,
. Portocalulcrette in lara noastri,
. Numai in tara noastri crescpomi fructiferi.
. Orhideelesunt flori.

A) AAAA B) AAFF C) AFFA D) FAI'A E) FFFF

@8. PlantdornamentalS
cu fepi:

A) ficus B) mugcataC) cactus D) cal6 E) ferig6

89. Pelitoralul Mirii Negreputemintilni i"*pi#*. I


ituiei. *.l"ilt"icorect
acum un'oarbore deimPort"; i I
rdspunsului
i n B c D El
A) sequoia B) baobabul l-........--ffi
C) eucaliprul D) palmierul u u u U Lr l
i1
E) bambusul
rz o o o o ol
910, Ghivecicu flori sau: ie O O O O Ol
A) glastra B) cana O O O O Ot
C) cutie D) plante
E) buchet
ooooo
911. Pentrua trii qia sedezvoltaplanteleau O O O O Ot
nevoiede: t7

A) ap6,aer,coPii, brumi
le o o o o oi
B) luminS,c6ldurd,tulger is O O O O Ol
C) aer,apd,lumin6, cildur6, grindini -l
D) aer,ap6,lumin6, c6lduri, hran6,luodri i r o
O O O O Ot
r-.
de ingrij ire :1 1 U U U' \J \JI
E) ape I

-nR'o&*
_lYYa:]l$l.&Cq{U!&&***r
TESTUTO
91, Recunoa$teanimalul:

A) pisici B) lup C) cAine


D) dihor E) rds

Femelacocopului:

A) cocogul B) curca C) gAsca D) gnina E) porumbi

93. ..,..,.....arecorpulacoperitcu

A) vaca B) pisica C) oaia


D) cAinele E) calul

84, .......... arecorpulacoperitcu blani.

A) oaia B) calul C) vaca


D) ursul E) vulturul

Sunt leposgi sant cant mic


Dar n-amfricd de nimic!

A) cdinele B) iepurele C) lupul D) ariciul E) qoareoele

86. Numaiapami sperie.Sunt.,,

A) bana B) ariciul C) broasca D) pegtele E) egreta

".*Rr'&*
:yuoi*lg*,uFP,I&vl*."/
97, Zbrurdtore sau nu, au tot doui aripi.

A)jderii B) r6qii C) qerpii D) pisnrile D) cSprioarele

98. Degetele-sprotejate Trag cirula dupi mine


In copiteindesate, Si mi simt chiar foarte bine!

A) capra B) oaia C) cdinele D) calul E) pisica

99. - Semin cu un pegte,dar am corpul acoperitcu piele'


Copiii mi-ndrigesc Aieu ii distrez'
Mi putefi intAlni la Delfinariul din Constanfa!

A) broasca
B) garpele
C) pantotul
i;I Umplecerculelulcorespunzbtor
rdspunsuhicorect
D) delfinul I ABCDE
E) peqtele t; ocooo
I

810. Al cui e ciocul?


ooooo
ooooo
A) al wdbiulei
B) al vulturului ooooo
C) al pelicanului
D) al berzei
ooooo
D) al ciocinitoarei oc ooo
ooooo
911, Are bot deosebit,
.. . , . . .de por c ooooo
Du l-am numit: ooooo
A)botigor B) gurd 10 O O O O Ol
C) rdt D) nas
11 U U U U (-,'
-)
E) cioc 1
-J

?R''&*
CUNOA9TEREA

TISTUL 7
tsl. Picioarele$erpilorsunt:

A) mici B) lunguieleC) scurte D) reci E) alt rSspuns

ez. Pot si ajut pisirelele,realizind la ora de activitifi practice:

A) un tablou B) ojucirie C) o cisulddin lemn


D) un semnde carte E) un coif

.93. "A trccut isrna gerossd., Rfindanicu cea voioasd


ChmpaliatdJ tnverzil! La noi iardqi a sosit"
(Primdvara - YasileAlecsandri)
Randunicaesteo pasire:

A) mare B) carer5.m0netot anul la noi C) cildtoare D) aurie tr) ripitoare

94. Animalelesilbaticetriiesc:

A) numaiin zonade munte B) numaiin zonade deal


C) numaiin zonade cimpie D) in toatezoneleldxii
E) numaiin miri gi oceane

95, Doctorulpidurilor:

A) graurul B) ciocinitoarea C) cucul D) buftila E) mierla

86. Ciocdnitoareasau:

A) Arltoasa B) Ghionoaia C) CAntireala D) Fricoasa tr) $uierdtoarea

*#ros$\^
CUNOA9TRE4T

S7. NumeleFricosul se Potriveqte:

A) lupului B) ursului C) iepureluiD) vulpii E) rAsului

F 6. U r e c n a Sa U. . . .. ...

A) iepuragulB) bursucul C) qoricelul D) rAsul [') lupul

qi o zbughiin goani'
99. "Dupi clipa de spaimi, iepuragulsedestinseca-ocoardi
sesculi9ltffi.l",t:"$*ifffi#;;
iuri un6zlgdre,
p.a'etiionut",veni-de-a
"" "a
la vale deoarece:
Iepurasulse rostogolegte

A) arecelepatrupicioarela fel delungr i" ;^Pl" *ffiul I


corespunzdtor
iin fa16mailungicaiele i
nj arepicioarele corecf
rdspunsului I
dinspateiABcDEl
din fa!6maiscurtecacetei
C) arepicioarele
din spate 5| v v 1
D)deteam' N#t |
wflr.liml
3 c o o o ol
personajul!
910. Recunoaqte AZSG?
i
li - s o o e " ioi" o-ndnrriii!uai6te-l+
t- O O O C Ot
-l
pe$temaiai!
' D5 - m i 9 i m i e , c i t a a r e m i- ip o fta :"i_ |
(lon Creansi) | 5 !'/ \/ \-/ \-/ \-/ I
P ersonaejul
ste :
iO O O O O Ol
I
A) wlpea B) ursul C) lnranul it O O O O O t
D) nevasta
Jiranului E) luPul igt
o o o o oi
a
Y
A
\_/
a) r) .) l
911. Animal cu doui cocoaqe: ^
-l
i to O O O O ot
A) elefant B) giram C) nnocer
D) cdmili E) rinocer imi
t____

@'oofr*
CUNoA$TEREA
trEpfllur _ ,/

TISTUL 8
91. "in zori, dind fuga la colivie,gisi scatiulcu fala in sus,fird viati. inlicrimat si
cu durerein suflet,Seriojaii promisemameisaleci nu va mai
fine nici o pasire in
captivitate." (Pdsdrica-Lev NicolaeviciTolstoi)
Invil din aceastiintimplare tristi:

A) Pisirilor le estebinein libertate,nu inchisein colivii.


B) Pdsdrilesesimtbinein colivii.
C) P6sirilornu le placelibertatea.
D) P6sdrilepot trdi foartebinein oriceloc.
E) Toateviet6lile se simt bine in captivitate.

82. ",...,....,, a rimas de atunciceamai frumoasigi mai miiastrd cantireati


din tot neamulpisiresc, toatezburitoarele plecindu-9icapul in fata ei,"
(L egendapivig hetor i i)
Miiastra cantireali este:

A) grangurul B) mierla C) privighetoarea D) cucul E) cioara

93. Nu zboari dar sunt numiti <(giganfiipis6rilon>:

A) ulii B) qoimii C) lebedeleD) strulii E) cocorii

Recunoagtepaslrea:

A) flamingoB) pinguin C.1cioara D) papagal E) ciocdnitoare

95. Animal cilcat in picioare:

A) cangur B) zebri C) maimu!6


D) leu E) panterd

*Rros&"
:l9uK*sF9Lg&U.te/
96. Regeleanimalelor:

A) tigrul B) leopardul C) elefantul D) leul E) ursul

97. Uriagul oceanului:

A) pegtele B) delfinul C) balena D) rechinul E) foca

68, p periculos'sd$tii!
Inghitechiar9i coPii!

A) pinguinul B) cangurul
C) crocodilul
D) fumicarul E\ gazela
t-
I
coresPunzdtor
I O Umplecerculelul
rasbunsuluicorect I
99. ."RenumihrlFram delacircul I I
"STRUTCHI" ABCDE
,...... s-a niscut in tinutul polar' al iernii I I
veqnice."(Fram, ursul polar- CezarPetrescu) ; O O O Ot
O
A) ursul brun
B) ursulcafeniu
C) ursulpolar ooooo
D) ursul panda
f,) ursulelul de ciocolati O O O O Or

810. Pesteletrliette:
o o o o ol
A) peuscat B) in aer C C C O Or
C) in api D) in Pim6nt E) in p6dure
c o o o oi
Bll. I
Liliacuttibufnilapleaciinciutareahranei: ooooo
I
B) la Prinz I 10 O O O O Ol
A) dimineala
C)noaptea D) in toatemomentele zilei I 11 U U \-,/ l-l \,r I
E) cAndevremeinsoriti I -,

*-r--&*A=
cYY1lIF.3*%*.E!&lllvW,--/

TTSTUTE
91. Cardla triie$te:

A) pe pdmant B) in aer C) in apd D) subpdmdnt E) in cuib

92, i$i strigi numele:


I
A) rala B) g6ina C) cioara D) wabia D) cucul

Cal, vaci, migar, oaie,cAine,pisicl, giini, curcd,ra{i, gAsci

A) animalesilbatice B) animaledomestice C) animalede api


D) ar.fmalefioroase E) animaledresate

urs, lup, ris, tigru, elefant,maimujl, girafi, hipopotam

A) animaledomestice B) animalesdlbatice C) animalede


D) ar.fmalemici E) animalebl6nde

'r:r. Sigeatade pe cer:

A) tunet B) ploaie C) vant D) tulger niFsoare


f)
-: o. Zgomot asurzitor:

A) tunet B) ploaie C) vent D) tulger E) fotnet

Migci .,...,.,frunzele,
Se-nvArtesc moriqtile.

A) tunetul B) fulgerul C) v6ntul D) ninsoarea

^/R'02fo"
/
CUNOA9TEREA

Intrusul este:

A) z6pad[ B) viscol C) ninsoareD) tulger E) ghea.tn

99. Adevirat estedoar ci:

Al Primdvara seculegstrugurii B) Varasecocnucile'


ci v.u t. t""oft D) Iamaseseamdnd porumbul'
-al.aut.
Dj Toamnainfloresc ghioceii. t- - -: - -: -
I a umplecerculefulcorespunzdtorI
| corect I
vine'...'.. "drPu*'lui D E
et0. Dupnnoapte I|"--| n B C I
B) miezulzilei C)."*-u^,l t O C O O O f
A) noapte
--
fii tf E)luna ^\'i-- G- |
--I
./t2 a o Q 'J v I
- *S 1, ' 1 1 l g- o C : Jt
eu. P , Hr , ... 4
I
\14 O O O O Ot
urmeaza: ' o t\
.*.'''.'"v |
A)V B)r c)P D)I E)D I s o o
-'-------r

812. Daci a fostseceti,spunemci a fostun I t-O


i-ry1
-l
--O
O O O i
ao """"" ' im1
A)bogat B)Ploios C)umed lffil
U L; -
uj t".-.,ot n) but." l9 -, - -
!ro C O O O Ol
I
gff, ..,........planteleqianimalelesetrezescl11 o oO oo I
itz o O o o o
la viati. I
I
A) vara B) toamna C) Prim6vara O O Ot
D) iarna E) cind esteger l-ra O O J
l_ _
_ _ - - - - -

*#.tfr=
:s91r.*!*secIc!,s-l
TESTUL IO
tsl. ...,,......,uneleanimalehiberneazS.

A) primdvara B) vara C) toamna D) iama '


E) cind esteser
;++
-T-
s& q-r r
82. ..,..,....., pnsirile cilitoare pleaci in lungacilitorie.
rt-#:n
A) primdvara B) vara C) toamna D) iama E) dinzecein ze} aff

93 . Il a r nicc a o. . . . . . . . . . .

A) vulpe B) gdscn C) curcd D) tumica E) r6mi

94. A cerut ajutor de la furnici:

A) greierele B) bondarulC) albina D) buburuza

95. Curlfeniaestemama...........

A) lui Ionel B) Ceciliei C) vitregi D) senitntii E) bolilor

96. Curdfeniatrebuie pdstrati:

A) numaide cdtrecopii B) numaide citre pdrinli C) numaide mama


D) de toli membrii familiei E) rmeori

97. La pistrarea curi,tenieiin clasi participi:

A) numai elevii de serviciu B) numaibdielii


C) numai fetele D) toli elevii E) numaiIonel

*#R'orR=
CUNOA9TEREA I
98. Doaro actiunenu dduneazimediuluiinconiuritor:

A) distrugereaP6durilor B) depozitareagunoaielorla intdmplare


Cj neresplecrareasezonuluide vandtoare9i depescui
cuiburilorp6sdrelelor
li o.ioii..u pf-,"lor gi a animalelorE) stricarea
?
89. floare- Florentina
crin - Crina
viorea- Viorica
cireagi- Ciregica
c reangi-. . ". . ' . . '

A) Gherghina B) Ghiocel
C) Florentina D) Crengula
E) Narcisa

I o UmplecerculetulcoresPunzdtor
elo. I rhsDunsuluicorect
I ABCDE
I
I oC oo o
I
I
o o o o o
I o o o o o
rffi \, L, L \-' \rl
i4
is o o o o ol
__-_=_:.::___:___
|
io O O L rv Ot
t f7
f il o o o o o_
Numeleqi prenumelecopiluluicarei1i 8 0 0 0 0 0l
adreseaziindemnulesteimprumutatdin natura
qi s-opretuiegti:
pe caretu trebuies-orespecJi -l C O O O Ot
-|
,
A) PSdureElena B) P6dureUrania 10 (-) ur ur \J
C) Ursu Codru! D) Ursu Ioana -l

xR',ft*
PASPUNSUPI
LIMBA SI LITDRATURA ROMANA

TestulI : lD. 2C;3C; 4C;5C:6E;7C;


Testul2: 1.C;2C:3C;49;5D; 6D: 7E
Testul3: lC; 2D;3 D ; 4 C5; C ; 6 C
Testul4: lC; 2C;39; 4A; 5E;6A; 7D;8D;9C
Testul5: lB;2D; 3C;4D;5.A;6C;7D;8D;9C
Testul6: lD; 2E;3D;48; 5D 6D;7C; 8C
TestulT: 1C; 2D;3 D ; 4 D 5
;C
Testul8: rB 2D;3C;4C;5C;6D;7A
Testul9: ID; 2C;3C;4A; 5D;6,{; 7C;8C
Testul10: lC; 2D; 3B; 4A: 59; 68; 7A; 8D;9C;10E
Testul1l: IC;2E;3D:4D;5C;6C;78;8C;9C; l0E;l lD; 12E;13B;l4E
leslul lz: lD;2E;3E;4D;58;6E;78;8E;9E;10E;l1B
Testul 13: lE;28;38; 4E;5C;6C;7A;8A;9E;108:llB; l2E
Testul 14: lD; 2C;38;4E;5A;6D;78;8D;9D;l0C
lestut I ): lE; 2D;3C;4D;5D;6E;7A;8D;9D;l0E;I lC; 12D
Testul l6: lE;2E;3C;4E; 58;6C;7E;8D;9D;l0C;I lB; l2D
lestul I /: 1E;2E;3C;4D;5A;6C
Testul l8: lE; 2D;3D;4E;5C;6D;7D;8E;9E
Testul19: lD;2C;38;4D;5E;68;7D;8D;9C; 10C;1lD

MATEMATICA

Testul1: lD;2D;3D;48;5,A';6D
Testul2: IBI.2C;3C;4C;58; 6D;78;8C;98; 10A;l1D;12C;l3D
Testul3: LB'2C;3D;4D;5C; 68;7C;8D;9E;10C;1lD
Testul4: LD;2C;3A;48;5C; 6C;7D;8C;9.A;10B; 1lD;12D
Testul5: lD; 2A;3C;4Dl.5D;6C;7B;8E;9C
Testul6: IA 2Dl.3A; 4C;5B;6C;7A;8D;9C;10B
TestulT: IB; 2C;3C;4Al.5A; 68; 7A;8C;9A; I 0A

*{R*fu'
Testul8: I A;2D; 3D;4C;5B;6C;7C;8A1. 9C
Testul9: I Al2 C ; 3 C : 4 C5rC ; 6 C ; 7 C8;C;9 8
Testul10: lC: 2 C :3 B r4 C ; 5 C ; 6 C7;8 ;8 C;q B
Testul1l: 1A;2A;3D;44; 58 6C;7A;8C.9C;l0 B;1 1 C;l2 Ci I3 D
Testul12: 1D;2D;3D;48; 5C;6D;7C;8C
Testul13: lB; 2 8 ;3 8 ;4 C ;5 C ;6 C ;7 C ;8 C;9 C;l0 B; 1 1 C
Testul14: 1C; 2 8 ; 3 C ; 4 C ; 5 8 ; 6 C ; 7D;
8 8 ;9 C;1 0 D;1 1 C;l2 B; l3 C
Testul15: 1C;28; 3,A;4D;5C;6C;7C;8C;9C;10C
Testul16: lB; 2 8 ; 3 C ; 4 D5; D ; 6 D ; 7 D8; C;9 8 ;1 0 C;1 lC;1 2 C;l3 8
ICSruI I /: 1C:.2E;3C:. 4D;5C;6C;78; 8D;9D; 10C;I 1C
Testul18: lD;2C;3C;4A;5C;6.4;7E;8D
Testul19: 1A;2 C ;3 C ; 4 8 ;5 Ct 6 E ; 7 D ;8 8
Testul20: lD; 2D;3C;4D;sD;6E;7C;8D;9D; 10D
Testul2l: lE; 2 C ; 3 C ; 4 85; D ;6 C ; 7 C ;8 C;9 C;
l0 C
Testul22: lD; 2C;38;4C;5C;6C;7C;8B;9B
Testul23: lD; 28; 3C;48;5A;6D;7D;8D;9D;10D;11D;12D

CUNOASTEREAMDDIULUI

TestnlI : lE 24:'3D|'4A; 5D; 6D;7D;8C;9C;10A;I 1E;12D;13D


Testul2: lC;2E;3D;4C;58; 6D;7A;8D;9.{; 108;11D
Testu l3: lD; 2 8 ; 3 C ; 4 D ; 5 D ; 6 D ; 7 D;8 C;9 .A;l0 C;l1 C;1 2 D
Testu l4: I D; 2 D ; 3 C ; 4 D ; 5 C ; 6 D ; 7D;8 D;9 C;1101D; D;l2 D
Testul5: lC;2D; 3E;48; 5D .6D;7C;8C;9D; l0A; l1D
Testu l6: lC; 2 D ; 3 C ; 4 D ; 5 D ; 6 8 ; 7 D;8 D;9 D;l0 C;l1 C
TestnlT: IE;2C;3C;4D;58;68;7C;8A;9C;10B;l1D
Testu l8: lA; 2 C ; 3 D ; 4 D ; 5 86; D ;7 C;8 C;9 C;l0 C;1 lC
Testu l9: 1D; 2 E ; 3 8 ; 4 85; D ; 6 A ; 7 C :8 D:9 C;
l0 D; 1 1 D;1 2 D;1 3 C
Tesrul0:l 1D; 2 C ; 3 D ; 4 A5;D ; 6 D ; 7 D ;8 D;9 D;l0 C

?R 'z&"
3-735-287-3
tsBN978-97

S-ar putea să vă placă și