Sunteți pe pagina 1din 225

,Nfry,

uplqaded byiil.:l'lql

l'tfiTEl'tfrTtcfr DNTRf, CnV6


pentro clqselelll-lV

TEIF{ |Iioeded lestefSo


Concorsol Intcrnsllonqlde llotemqtlci f,pllcot,i

db

ccilGOROr
6SlG]ilA

Design copertd: A&iatla S.fidn Redactare : Coi.fra Flor:errt^na Clrtoaj, Dana Nestas Tehnoredrctare: Atdrei Cirtoaje, Dana Florim N6stase, Mihai NiF, Camlia Cristea

O 2013- EdituraSIGMA Toatedrepturile asupmprezeirteieditii apa4in Editurii SIGMA. Nicio parte a acestei lucrarinu poarefi reprodusa fiira acordulscrisal Editurii SIGMA. Descrierea CIP a Bibliotecii Nationalea Romaniei M&tematici distractivi pentru clasele III-IV. - Bucur$ti : Sigma,2013 ISBN 978-973-649-836_7 5l(075.33X076)

rsBN 978-973-649-816-7

DdituraSIGMA Sediulcentral: StrC-ralB^erlheloL. 18. seclor l. Bucuregti. cod010169 -njle l . . .I a \ : ^ 0 2 3 .4 6 .4 2 0r2 1 -i | 5 .i q .4 302 : t - .]15.39.70 -1 31 e-mall: orrce(?e(lifurasigma.ro: \reb: w\^w,editurasigma,ro Distribulie: Tel./ fax. 021-243.42.40021 -243.40.t4;O2t -243.40.61 e-mail:comenzi@editurasigma.ro

cUvANTINAINTE
Scopul ocestei lucrdri esteptezentarea testelorgild penhu closele _ I lV core du conslituitsubjectele Concwsului lntenolionol de Motenatic1 Aplicatd CANGURIJLde k pina edilie pAnd in prezent. Ce etre CANCURL,L? Cel noi popular ioc"concursde nofenoticd din lune, CANGIJRI)L este proiect un de invdfinA core umdrette antrenoreo p n o,uturor eteyilor inho ioc conpetilie de onploorc. nenitd sd verifrcetj so dezvolte cunostinlelede moterl'otcd intuitio, inas;inotja. qdndirea creotivd si optcotjvd, copo.itoteo de o selecto si de a tw decizii. T;odo;, CANGURUL fanilonzeozd elevii ti ptofesoii cu un tip nodern de verilicore, procticat h intreaso lune: testulgild. Incepdnddin onul 2011 eleviidin clasele a l -o au suslinut concurcul sepdrotde ce. Penttu clasele o lll.a ti o IV.a, elevii au avut de rdspunslo cAb 30 de intrebdri. dintre core prinele 10 sunt usoore 9i valoreozd cdte 3 puncte, urndtoorete I0 suntde nivel nediu ti valoreozd c1te 4 puncte, iar ultinele sunf dificile, hind notote cu c6te S puncte.in o-cest co4 un dspuns gretit scodepunctoiul concurentuluicu un sfet dinvoloareo problenei. Pentruproblenele la core nu esteindicot niciun rdspuns sau lo core se indici nai nuhe tdspunsui, nu se ocordd niciun punct. Din olciu se ocodd 30 de puncte. linpul efeaiv de Iucru este de 75 de ninute.

De .e CANeURUI?
Io inceputul anului 1980, PererO' Holloron, prolesot de norenoticd din Sydney, o crcat un nou tip de ioc pentrueleviioustel;eni:un setde intrcbdn cu.6sp**,; ^Aiipt., corectolcu oiutorulcalculotorului. la.orc sd poatd ponicipa sute de nii de tineri.Succesul Concursului Nalionol de Matenoticd din Ausholio o fost inensl ln 1991, doi profesori froncezi ou lonsotjoculin Fronlo, subnunele de KANGOIJROIJ, ca onogiu odus pietenilor lor austrolieni. Orgonizare Preluot din Austtolio de Asocialio tnternolionol', ,,Kongourou sonsfronti6res" din Poris,concursulo rcunit in 2012 peste 6.000.000 de poticiponli djn 52 de tdrj: Amenio, Aushia, Belorus, Brozilia, Bulgono, Canodo, Coasto de Filder, Cotunbid, Costd Rica, C:hio, Cipru, Croolio, Ecuddor, Elvelio, Estonio, Finlando, Franlo, ceoryio, cernonio, Ghand, Grecio, lndio, lndonezio, han, holio, Kazokhston,Kyrgyzstan,Iituaiia, Macedonio, Morco Britonie,Mexic, Moldovo. Mongolio, Norvegio, Olando, pokiston,paraguoy, peru, Polonio, Pueno,Rico, Rondnio, Rusio,Se$io, Slovocia, Slovenio, Sponia, SUA,'Suedjo, Tunisia,Ucrcino, Ungorio, Venezuelo.

In RomAnio,Concursul ln ancliondl de M.,temdtkd Aplhorit CANoURUL esle organizot de Fundalia penhu lntegrarc Europeand SlGMA ri tnsfitutulpentru Dezvoltarea Evoludrii in Educolie, cu spriiinul Ministerului Educoliei Nolionale. In onul 2012,230.000 de elevi din clasele I-Xll din peste 4.000 de scoli din inheaga lard ou tdspuns ofirnafiv invitoliei de a se nundra p ntre concurenlj. Concursulse poate desldguroin orice Scoold din !o16 in corc sunt cel pulin lO elevi paniciponli. Orgonizdreo lo nivelul gcolilor este incrcdinlotd unor cddre didactice core doresc sd se inplice in ocedstd octiune. Dotele refe toarc lo inscrieresunt trcnsnise organizotorilor, core se ocupd de distribuheo fornulorelor de concurs, de receplio 9i coreclarea fitelor de ftspuns conpletaE de concurcnti ti de ocordorco preniilor. Elevii cu cele noi bune rezuhote, desennalipe bozo closonenrelor de carreo conisie constifuitddin reprezentonli oi Ministerului Educoliei Nolionole 9i codre didoctice, sunt invitali Io o probd de barai, in urna cdreio se stabilesc cAtigdtorii lo nivet nolionol. Findn cre Chehuielile de orgonizore (pronovoreo in tcoli, tipdrireo materiolelor de concurs, coreclorea lucrdrilor, cheltuielile pottole ti de teleconunicalii, preniile etc.) sunt ocoperite poliol din conhibulio de parlicipate, rcstul sunei provenind din sponsorizdri. Premii Congurul oferd co preniu tututot porticipanlilot bonusuri ce includ subiectele de concurs, diplone, iocuri 9i problene de notenoticd distractivd. Po icipdntii cu rezuhote neritoii din fiecore tcoal' prinesc tt olte prenii, fiind recompensoli cu cdti, iocurj educdlionde, ahe prcmii ofeite de sponsori. Ioureolii Concursului Congwul sunt invitolisd panicipe lo excvsii ti tdberc internotjonole in Eurcpo ti in RonAnio, prilei de o cunoastelocun ti odneni din dife te ldi ole EuroDei. Asfel, sutede elev; ou viitot de< tungul fnpului: Ausfio, Bulgorio, Cehio, Crcato, Frcn1o, Germonia, Grccio, Italia, Lituania, Polonia, Serbjo, Tunisja, Turcia, l.)croino, Ungorio, lold tabercle ti excursiile in strdindtdte oferite in 2OI2 c1rtig1toritor: , 24 iunie-O2 iulie: 60 de elevi ou pnn co preniu o excursie in Muntenegru; . 27 iunie-? iulie: 45 de eleviou ponicipat lo Tdb1ra lntemolionold pentru Copii

.. .

. OI-09 iulie:60 de elevi ou luat porte Io o excursiein progo; . 15-22 iulie: 60 de elevi ou luot'pane lo o excursie poLnio; in 5-12 augun: 6 elevi 9i un profesor ou fost invitali sd potticipe lo tobdro Congurut . -.. din Bulgorio; . 2 prenii Hemi Poincoe (excurcie in Fronfo)oferitede Anbosado Fronlei,in periooda l7-26 iunie.

P:in oc?ste voioie. invAdnd desprc istotio si civitizolia unot popoore, nu din cdni. ci ,. .htot din tdritein corc cdldtoresc si de lo locuitorii lot. tineii lourcot ou nu.oi ae ,asiioot dnno e\perien6 cote i inbogdteste spititual si .onHbuie lo lornoreo lor, n cadrut I n lncepAnd cu onul 1992, Fundatio pentru lntegrore Europeond Signo oryonizeozd . _ in.Ron,anio Tabdto t"'St,"iii,i. .ktemcionatd Congunl. in 2012, tabdro "" a*A"i., nun.edo,or?:_1au ebvi ou tost invitali sd podicipe in aceosto nbara, o,qoriota f in pe|oodo zJ-Jt iutie. Au podicipot cjrco 700 de elevisi profesoridin Ronani. Butoaria. tstael,.Geargio. D;n RonAnio.participonliotr losretevii closolipe piinete ^ozakhston. tocun tn umo probei de boroi o concursului Cangurul.Tobdroa depdrit nsd cu null -gronilelenorenotici;.incluzAndotetiere de cteolie-lcerolrlicd, picturd,'sclpt s- tpopulote.obilitdtipracti.e, topisetie innodotdl nn si a. ti^ti ,;*i;;,;;.;;-;; "o."*" ,i nuzicd, notenaticd distroctivd, redocrorea revistei toberei, conpetilii spoiru, de orientore turislicd,excutsiiti dtuneli, seardintenationotd, "on"uo jisrroctive. iocuri Si concurcuri Tooteacliunjle toberci ou lost rAspl;tite cu prcnii. pentru cei||,ai talentoti dintte Do iciDont. Voietoleo octivitdtilot desldsurorein tobere oportunitoteo de o kvAb tucrun noi puntea cteatd intre tineri din dife te ldri cteeozd un spatiu de intercaturaiirate dn car. participonlii, deopoHvd elevj ti profesorj, pleocd cu onintiri de neuitot in core isi doresc ,i s6 revind. Peporcursul cdiii se gdsesc fragnente din scrisorihinise de participonlii tourealji ,j concursuluiCangurul dea lungul onilor, inpresii sifotogrofii din excursiileoferit"'"o or"iiu cAstigdtorilor si chior tubricj d;h revisto toberei internotionole Congurul din Ron6nio. Spefin cd veli gdsiin oceostd corte, deopotrivd, un instructor,un tovatds de c6l6toie si un prieten. Dacd v-on convins, vd atteptan lo viitooreo editie o Concugului lnternationolde Motenoticd Aplicotd Congurul. Ior docA suntet interesotiin studiul ljnbilor srrdine si oveli cunortinle de culturd generald, v6 invitdn sd participdli la concursul Congurul lingvjsr. ,i

Vd urdm muh succes!

uo{oaded bySft50

sh THf,EH

1993
Clasa a fv_a
l. Maria are 9 ani. Ca,tiani va avea peste 5 ani? A) 12ani B) l0 a i C) 14ani D) 18ani E) 13ani 2. Cate patate sunt in total in cercurile aldturate? A) 15 B)s c) 12 D)3 E)3
A ) 4 cm B) 5cn C)8cn D) 16 c n

/r
\.

t/

\
r\

(tw
/l r\/r
E) 32 cn

,-\v^

3. Aria unui pdtrat este16 cmr. Careestelungimealahrrii sale?


4. Care dintre rezultaleleopemtiilor urmdtoareeste 30? A)7x6 B ) 2 1+1 9 C )3 x1 5 D )6 x6 E) 19+11 5. Pisicile dorm 2 / 3 din timp. C6te ore dorm ele in 24 de ore? A)2h B)3h c)1 2 h D )1 4h E) 16h 6. Care estecifra sulelor numarului i24351.1692 A )s B) 3 c)6 D )9 E) Nu exlstd.

7, Ce1e pdlrae sunt in figura alituratd?


A)t B) 2 C)4 D)6 E )8

imi inapoiazi: A)2F50c B)6F

c )2 D )0 E)4 9. Tiei pisici pandesc gase pdsiri. Catepicioaxe suntin total? A) 15 B) t8 C)24 D) 32 E)s 10. Cumpdrde la brutirie un baton cu 3 F 60 c, un corn cu ciocolati cu 3 F 40 c 9i o bomboani cu 50 c. pldtesc cu o monedide 10 F. V6rzdtoarea
q Nu-mi ajung ba ii!
D)1 F 5 0 c E )3 F 5 0 c

8 . 1x 9 -( 9 - l )=? A )3 B)r

ll. Latura pdtratului este de lcm. Cat este aria cangurului gri? A) I cmz B) 0,6cmz C) j,q cnf D) 2 cn, E) 3 cm, 12. Care estecel mai mic dintre numereleurmdtoare? A) s4,54 B) 54,45 C) 54,405 D) 54,504 D 54.450 13, Este ora 220. Peste8 ore gi 40 minute va fi exactora ... A) t2M q6. B) tloo D) ?o' D2M

14. Dirigintele a imptutit 42 de bomboane copiilor. Fiecarca pdmit cate 2 bomboane. Cati copii au fost? A )6 B) 14 C )4 2 D ) 2t E) 22 15. Cite numereintregi se gisesc intre 1,12 9i 18,09? A) t8 B) 19 C) t7 D) 16 E) o infrnitate 16. Un vapor pleaca intu-o zi de luni la prenz pntru o traversarecare dureazi exact 100 de ore. Care esteziua qi om sosidi sale? A) Mierati la ora 14. B) nnelL la ord L C)Joi, la prdn2. D) nneri, la ora 16. E) Sambdtd, la ora 16. 17, Perimetrul unui dreptunghi este de 54 cm. Lifimea masoari cat jumitate din lungime. Care cste lungimeadreptunghiului? A) 54 cnt B) 16 cm C) 9 cm D) 27 cn E) 36 cn 18. Un fermier glume! zice: ,"{m giini Si iepud. Cand numar capetele, gdsesc 100. Cand numtu picioarele, gisesc 320. Ciie gdini arn?" A) 60 B) t00 c) 30 D) 20 E) 40 19. CAtesecunde iti tebuie pentru aacstjoc-aoncurs? x x t,15 A) 60 60 B) 60 x 60 C) 1,15x 1200 D) 75 x 60 E) 26 000 20. Cum se scrie in cifre numirul ,,unsprezece milioane unsprezece mii unsprezecett? A) 11lll 111 B) 111tl/ C) 11011 011 D) ll0 001100011 E) 0 011011 21. Un tdunghi nu poate...
A) sd aibd doud u ghiuri obfrEe. B) sd Jie isoscel cu doud unghiuri asculite. C) sd fie isoscel cu trei unghiuri ascu\te. D) sd fe isoscel cu un unghi de 179". E) sd aibd un unghide 1" li un nghi de 90".

22. intr-o lund, trei duminici suntin zile parc.Zila de 20 a lunii este:
A) l ni B) marli C) miercuri D)joi E) alt rdspuns 23, Ur\ lift pleaci de la parter, coboardla al doilea subsol, apoi urcl la etajul 6, coboari doud nivele,urcd 3, coboaxA 8 qi urci 4. La ce etaj este acum?
A) plinul B) al doilea C) al treilea D) al pattulea E) al cincilea

24. Un oraEavea 10 000 de locuitori in 1990.in 1991populaliaa cresqut cu 40%, iar in 1992 a scizrJ'ta\ 40yo. CAli locuitori avea oratul la inceputul anului 1993? A) 10 000 B) 10 400 c) 9 600 D) 5 600 E) 8 400 8

25. Intr-o clasi, 50% din elevi joacl baschet,40% tenis l0% joac6 $i $i baschetgi tenis. CA{i elevi nu joaci nici baschet,nici tenis? A) t0% B) 20% c) 30% D) 40% E) 0%

26, Sunt un numfu.Numdrul sutelorestedublul cifrei unitAtilor.careeste niplul cifrei zecilor. Cifra zecitor este3. Cinesunleu? A) 1339 B) 693 C) 1236 D) 231 E) s381 27. Unu[ dintre desene nu reprezinti desfEgurarea unui paralelipiped. Care?

rFB)---r-r

[l --E''-

.r

tr

rH-n

28. Paul spune c5, tiind un cub, a oblinut: un tdunghi, un pdtat, un hexagon,un poligon cu 5 latwi, un poligoo cu 7 laturi, un fapez. Cate dintrc acesk figud nu pot fi ob,tinute in acestmod? A) PotJi oblinutetoate. B) u a C) dou'i D) tei E) patru 29. Piere este mai maxe decat Paul, care este mai maxe decat Made. Eva estemai mare decatPaul. Saraheste mai micd decdtPier si mai maxe decAt E\a. Careesrecel de-altreileain ordinea varstei? A) Marie B) Pierre C) Paul D) Eva B) Sarah 30. Am cinci piese plate din lemn, identice, caxesunt vezi pe o fata $i rogii pe cealalti. Pdntrc piesele descnatemai jos, patru arati fata verde ;i una, lata roqie. CaxeesteaceastipiesS?

@,w-Mffi"ffi

Aed

Rispunsuri - 1993
IV I

c c
E E B
D

w
ll

IV 2l D
C

t2
13 t4
l5

c
B
It

6 7
8 9

c
D B E D
C

24
t<

E
B

16 t7
18 19

26
,,1

c
B D D

28
t0

l0

20

30

Indicalii - 1993
Chsa a fV-a 11, Pi4ile gri din afaxapitratlrlui se supFpun exact pestecele albe din intedor, deci aria cangurului gri este egala cu a petatului. Rdspuns: A. 15. inhegii sunt2,3,4, ..., 18, deci l? numere. Xdsprrs..C. 16. 100 h inseamne 4 zile Si 4 ore. Daci plecarea a fost luni, ora 12, sosfuea va fi vined, ora 16. Riispuns: D. 17. Dacd hlimea estejr, lungimea este 2r fi perimetul dreptunghiului este 2(, + 2r); oblnem 6r : 54, deci r : 9 cm. Rdspuns:B. 18. jr giini au n capeteQi2r picioare, iar.l,,iepuri au I capeteqi 4, picioare.Afunci x + y = 100|i2x + 4y:320, d undel:60 9tx: 40. Rdspunsi E, 22. Dacdtlei dumirlici au fost in zile pare, atunci au fost cel puFn 2 aluminiciin zile mpaxe.Atunci, prima duminicea fost in datade 2, a treia duminici a fost in datade 16, deci 20 a lost joi. R^puns: D. 23. De la etajul 6 avem: 6 - 2 + 3 - 8 + 4 = 3. Rdspuns:C.

24. in rqer:9.roooo; in lsq2: 90 ..]io 10000=8400 RQsPuns: E ruu


100 t0: 26. Cifta zeciloreste3, cifra unita{lor ste3 . 3 = 9, {umdrulsutelor este2 . 9: 18.Ob.tinem numerul1g39. Rdspu,.s: A. 29. ln ordineadescrescdtoare a va$tei: Piere, Sarah,Ev4 Paul, Maria. Rdsp,rrr D.

1994
Chsa a fv-a 1. Tiei cangudtineri au ficut irnpreuni o plimbarede 9 km. Cali kitometri a parcursfiecare? A )3 B) 9 C )4,s D )27 E)l 2. Am 110F. Cumpir un disc qi imi rimAn 20 E Cat cost6discul?
A) 20 F B) 9 0 F C )7 0 F D ) 5 0F E) 100F 3, Gasparda vrut sAaranjezenumerele de la cel mai mare la cel mai mic si le-aaranjatastfel:42. 36, 19. 32, 31. El a lecut o grefeali.penbua o corect4 &ebuie sd schimbi locurile numerelor: A) 36 t i 3 9 B ) j 9 ; i3 2 C )4 2 ;i 3 1 D )3 6$i32 B) 32.r i31 4. Pierreestein puncrul P El se deplaseaza doui lungimi o [-T__lB de latura in sus si doud lungimi de laturi spre dreapta.ir c l--.1-_-..]o ce puoctajunge? | lr I

A)A

B)B

c)c

D)D

E)E

5. Cif ra i n l o c u i t i cu u n p u D ct d i n a d u n ar ea aldturatdcste... A)0 B)4 C)s D )6 E )7

2.1+ 194 451

Pr

t-T_-] | |

6. in cuvdntulKANGOUROU,valoarea unei vocaleeste2, ia.ra unei consoane este l. Care estevaloareasumeiliterelor?


A) 10 B)9 C) t2 D)14 E) 16

7. O florAreasd pdmeqte 380 de buchete dimircata si 160 seara. Ttebuia si i se livreze cu 5 mai multe. Cate buchete ai fi trebuit si primeasci ea, in total, 1t acea zi2 A) s45 B) 330 C) 260 D) 53s E) 5 8. Care este numirul cel mai mare? A) 2,4 B) s,I C) 3,7 D) 4 E) 4,9 9. Opera{ia al cirui rezultat nu este 12 asto: A )6 x ( 3 - 1 ) B ) 5 +7 c)6 2 x3 D ) ( 3_2) xt2 E) ( 6 2) x3 10. Care dintre figurile urmitoare nu este un poligon?

4,*r3,>

r^

Da

u,lJ

11. ln fiecaxe cisu,ti se scrie diferenla numerelor din cele doui cisule de dedesubt.Care este numdrul scris in cdsula din varf? A )1 B) 2 C )3 D )4 E )s

lrlelel4l 1t

trf]

fTt

rrt

12. Paulare de doui ori vaxsta lui Pierre,iar Pierreare de trei ori vdrsta1ui Jean.Daci Jeanare 4 ani. careestevarstalui Paul?
A) 24 ani B) 20 ani C) 16 ani D) 12 ani E) 8 ani 13. Un caine saxela o indl,time de trei ori mai mare decat a sa. $tiind ad el are 50 cm indtime, la ce inil,time poate sfui? A) 50 cm B) 90 cnt C) 100 cn D) 120 cm E) 150cm 14. O femeld de cangur cantirefte 80 kg. Un pui de cangur aantare$te 20 kg. Cdt oantirescmama cangur qi cei doi pui ai s5i? A) 180kg B) t40 kg C) 120ks D) Il0 kg E) 100ks 15. Este adevfuat ce intr-unul din dreptwrghiurile de mai jos aria colorata este mai mare decdt il celelalte doud?

A) Da, in pinul. B) Da, tn al doilea. C) Da, in al D) Da, in prinul ti al treilea. E) Nu, esteaceeaf|

re

16. Comoaraestein punctul T! lnletege codificarea! Punctul F are codul (i, 8). Codul lui T este: A) (k,3) c) (i, s) D) (i, , E) (0. -t) D A, 1) 17. AS 1,Tea sd cumpdro ciocohta de 7 F 50 c, dar am doar 6 F 20 c. Vavetoarea mi-a spusr..Daca poti sAcalculeziceri bani ili lipsesc. te imprumutp6ni mdine!".lmi lipsesc... A)iF B) 1 F 2 0 c C )1 F 3 0 c D )j F50c E) 2F30c 18. Caxedinte numerele umdtoaxg are cifra sutelor esali cu suma dinhe cifra zecilorsi cifta unitililor? A) 53t B) 2 321 C) 3u D) 2 010 E) 3 tlI 19. Care dintre scriedle de mai jos are doud axe de simetde? q COCO .D)OtO ,4) OSSO SOS E) KO '.) 20, Care dintre numerelede mai jos are cifra unigtilor mai mici decit toate celelaltecifte ale sale? A) 312 B) 75 c) t02 D) 122 E) 4054 21. Jeanne timbre. Ele au fiecarecate 100.Anna ii $i Anna colectioneazi dd insi lui Jeanne cateva, astfl incat Jeanne are acum cu l0 mai multe decdt Anaa. Cate timbre a pdmit Jca.nrle? A )1 0 B) 2 C )3 D )4 E )5 22. Cete tdughiud sunt in figura alitwatd? A )1 B)4 C )5 D )2 E )3 23. Azi estema4i, l0 mai. Tot malti va fi pe... A) 16 mai B) 20 nai C) 22 nai D) 27 mai E) 3l nai t2

24. Pretul cre$te regulalcu aceea$i cantitate. Ultimele trei -savarinelor prcfd,au fost: 25 c, 40 c, 55 c. pot prevedea urmdtorul pret!Acesta va fi:
A)45c B) 6 0c C)65c D)Z 0 c E ) 7 5c '

25. Ceraul mare axeraza de doud od mai mare decat cel mic. Aria disculuimare este...
A) de 3,14 ori afia celui mic. B) de 2 ori afia celui nic C) de 1,5 ofi aia celui mic. D) de 4 ori aria celui mic. E) Ambele discuri au aceea;i arie.

26. Ceasul meu intarziecetedoudminutela fiecareori. La amlaz6, (orc 12) ceasulindicd om exacti. Dupd cet timp va fi in interzierecu o or;?
A) d1lpd 2 zile. D) dupd j zile.

B) dupd 30 de ore. E) dupd 20 de ore.

C) dupd l0 ore.

27. VArul meu afimd cA, intr-un cerc: l) xisti coarde mai scufie decdt raza; 2) existd coardede aceeaqi lungime cu raza; 3) exisle coardemai lungi decdrraza; 4) existi coardede doui ori mai lungi decatraza. Nu qtiu dacd tot ce spune virul meu este adevdratl Voi ce credeti?
A) 1) estefakd. D) 4) estefakd. B) 2) este C) 3) ;i 1) suntfalse. falsd. E) Toateafrrmatiile sunt adevdrate.

28. Pdntre bilele de mai jos, una este mai $ea decat celelaltedoud oare au aceeagimasd. Figurile de mai jos arati operatiile de cantdrile. dar balanta esteblocatd. Care esteoperalia de cintarirecareva putea. dupd deblocarea balanfei,sd determinecare este bila mai grea? A )lB , + c ) t

to. .l l i

t to.tlt

.tr lr lr
E )^

oro

D) Este inposibil de detetminaL

l. .tlt. .l
29. Yreau si ajung pe Lund urcAndpe o scari. gtiind ci distanla de la PAmart h Luni estede trci sute de mii de kilometri, cat timp imi ya lua sA o parcurgdacd mA ca[drcu 5 km pe ora? d: 6 luni B) ii iur de 7 ani. C) In ju/ de 30 de ani. 2 i:t iur D) In jur de 100deani. E) in iur de 300de ani. 30, Vreau si fac o cutie in formi de cub deschis (ii lipseste o fa!d) gi cu fundul dublu, pentru a fi mai solidi. Caxeeste tiparul bun?

C )V

D)

nd #J
l3

Rispunsuri - 1994
IV I
',
tt

IV lt 12
l3

c
E E
C

2l
,, tl

IV E
C

4
5 6 7 8 9

c
B

t4
15 16

c c
B D B

24
t<

E D B E

26 28 29

t7

l0

18 t9

c
B D

20

30

Indicafii - 1994
Clasa a IV-a 12. Jeanare 4 ani, Pierre are 3 4 = 12 ad, Paul ar 2 12 = 24 afj. Rdspuns: A. 15. In fiecaxecaz, aria coloratAestejumdtate din aria dreptunghiului. R.isprrr: ,d. 23,Daci azi este ma4i, 10mai,tot marfi va fi pesteo sipdmani (17 mai),doudsiptimeni (24 mai), hei septnmani(31 mal). Rtupuns:E. 24. Pretul a crescut,de fiecare datd., c\t l5c. Rdspuns:D. : : Mt2. Rdspuns: 25. A nR'z D. 26. Va i azia cu I ord dupd60 : 2:30 ore. Rdspuns: B.

28. Opera{ia c). ln cazul in care cele dou6 talere rtunanla acelaSi nivel, bila de alituri e mai grea, ifi in caz contrar, cea de pe talerul mai cobodt este mai grea. Rdspuns: C. 29. t = - :--- = 60000 h = 2500zile 7 ani . Rdspuns ; B-

6&Jdur'{ 'moi titrnaE

Annajtr.do;r. ,eurdftA ,V&/r( , .ad+.!t , e.r" lrrk; r'n'rt i"}L,r- r pJr cl,lF^a c{r elti"r. "dt{n^ ' #c".r* t1^l 4"t ,/t'/"nr.k A4; , e.^ lc'^ v4t4 g.T,a,8 a',o ^-;.;

tuirtd .rL hqr.'!t , .rn pa+e* Tvnn: "^f

4e Jrnh Eua&en , Ur('.ae4, titt

Getr,'nrra4 , t C.td,tk & .Fit".N t d"nl4;/kt , e*,'! ,mantr,'p>''it L<9{t4re6L , cl,tr'tnat2 f*" 4, 9'r,ttt 1^ la at nua* tnarlliota nt on- att Dr{tutod fotn o # ft,rrrl.r,Lo, .t^apa*q P""t,trl,lrlca;lj,kL e"ta}I,, aoh conaol r'"\irEt S.d' ,Aui" , "l ";^ k'L& d\4Z, 4 r'ftr\tr"'P't< ctltuttii' , "un d4 @ at *'un 6bcan&d r' fu palalnt x.J!9 ti'rttt "a 'i .r'ua3rrf rrrtoo:iera nw $Eh fa'"lu td,Jr'rilt "ntt ct 11 ot (/E'!)tc, A'xtdt tw stth.tnk , 'otJdr1. P#; 'Zgt cdcdaJo r'{-lt Srzne, A&J e b)i,!nA , t"-"1 ' $.dr' *dn d t aJr ,414.o9.11 rn;mu'll.lt nwnt&$a!< n*nk m-qt ef &'I & ,xn1 J.aa un7 o,n lf,cd gzlvf,nt NAk *i.o-lutii a;,* b+oi dsndr ^Alld.

*{a+l

/m-o f!&ij[ 'ZYt

,,in

c,a,cA4.{,u' b"*r
.[u in .&

Jt/,d,a_mi

^l

J!r,,,a,at i''toJ.;b; ,

fl'a,,ra

c4.4 .4 n|.;

m - ann trr,.ltrfunil d :oal.+]saq-

,Dde4.

i/noi l@rnaz

A in S$< "^t n E .la .-d2

ucloadd bs, Stf50

db TE{EhI
l5

1995
Claselea II-a qi a III-a 1 .3+ 2x 5: . . .
A) 2s B) 10 C)s D) 13 E)30 2. Ovalurile cu cifre reprezinti diferitele pozilii ale Piminhrlui in raporl cu Soarele.Care estpozilia ca rnai apropiati? A) 1 B) 2 c)3 D )4 E )5

3. Mauricegese$te 4 cutii. PrimaconfineI kg de plumb,ceade-adoua 1000g de fulgi, cea de-atreia I kg de cep$uniqi cea de-apatra, I kg de ceai.Careestecutiaceamai erea?
A) 1 B)2 c)3 D) 4
E) Nici una

4. Danielestemai inalt cu 18 cm dccatmine.iniltimea meaestede 124cm. Care esteinilflmea lui Daniel?


A) 106cm B) 120cm C) 140cn D) 112cn E) ll8 cm 5. Care estesuma ciflelor care compunnumirul 1995? A) 20 B) 24 C) t9 D) 9s E) 114 6. Care estedrumul cel mai scurt dintre cele doud

obiecte? A)A B)B

c )c

D )D

E )E
C) ( 2x3) +8= ]a

7. Care esle egalitatea falsd? A) 2 \ 3 - 8 t4 B )2 rg t8 1 22 D) 2 x ( 3 + 8 ) = 1 1 E )8 + (2 x3 )= t4 8. 48 estecu zecemai mic decAt: A) 38 B) 40 C) 50 D) s8

E) 68

9. Ingrid se uiti la televizor cak 30 de minute pe zi. Cate ore pelrece ea pe an (366 de zile) in fala televizorului? A) 366 B) 983 C) 1 098 D) r83 E) 10 890 10. Care estecifta care lipse$tedin operaliaal5twatd? A)1 B)2 C )3 D) 5 E) 8

*9+
94

t* I

11. Pierreestcndscut la 17.06.94, Ana la 17.0'7.93, Iear.Ia 2.05.94, Deborah la 20.05.92, Simonla 15.06.88. Caredintreacegti copii estecel mai tdnir?
A) Pierrc B) Ana C) Jean D) Deborah E) Simon

t6

| 2. lipse$te din urmitoml Sir: 49. 53. 51. 61. +. 69,j 3? _Ce A) s _numAr 7 q6s bbl D )6 9 D70 13. Care este desenul care nu se poate realiza ftrd a ridica creionul gi fdrd a reveni pe aceeaqi linie?

14. Cdtenumerese gdsesc intre 0 qi 67 inclusiv? A) 66 B) 58 c) 57 D) 6S


esle: A)+

I,l\l .,l.qfl
E) 67
D) x D_

15. Semnulpentru carc obtinemo egalitatecorectdin 3 fl 7 x 2 = 42


B) c),

16. Victor prime$tede la bunica sa 3 400 lei de Aaul Nou. El vroa si-si cumpere un joc de 4 500 lei. Citi bani ii tipsesc? A) 2 000lei B) 100lei C) 80 tei D) I j00 tei E) 50 tei 17. DacA se scriu numerele de la O la 67 inclusiv, cate cifte se folosesc? A) 124 B) 67 C) 116 D) 68 E) 126 O masinaruleazacu 80 km pe ord. in cdt rimp va parcuge distanlade lll E00 km dinfe Paris si Marsilia?
A)sh B) 9nin C) 3 zile D) 10 h E )8 h 19. Care este figura care are cele mar multe unghi uri?

{l
B) C) D)

20. Pe parcursula doui turud dintr-o cusa, paul estein avanscu un tur fali de Serge. - La sfarqitulcdrui tur paul va avea5 turwi avans ? A) 10 B) 9 c )5 D )2 E)7 21. Cetepdtratesunt in figurd? A)6 B) s c )9 D )3 E )1 0

llt l fi--Tt

ffi

22. Care estesumanumerelor ce trebuiepusein locul smnelor de inhebarepent(uca sumanumerelor dg pe fiecare linie, coloani saudiagonald sI fie aceeaqi?
A) ]s B) 11 C) 13 D) 18 E) rnposibit de a'lat.

Fftfil
l4lelll
l7

t8llftl

23. Litera K a fost rotiti de mai multe o . Una singud dintre acestelitere a fost ob,nutd in alt mod. Care dintr-eele?

q \ 1,K ',) "K')


Clasaa IV-a

24. Cynthia a rispuns la 20 de intrebdri qi nu a raspuns la ultimele patru intrebiri. Instrucfunile prevdd acordareade 3 puncte pentru fiecare dintre intrebirile de la I la 8,4 punctepentrufiecaredinte intrebirile de la 9la 16 $i 5 puncte pentru fiecare dintre intrebdrile de la 17 la 24. Din oficiu se acordi 30 de puncte.Scorul obtinut este: A) t20 B) 106 C) 110 D) 98 E) 103

1. Care estesuma cifielor care compunnumdrul 1995? A) 20 B) 24 C) 19 D) 9s E) 114

2.2+ Q +2x 2) x 2 = . . .
A) t0 B) 12

c) 13

D) 14

E) t6 1,r 30

3. Ce cifti lipsegte din impd{irea al5twati? A)1 B) 2 c) 3 D)4 E) 6 4. Michel are doi frati, tlei surod, uo tati !i o mamd. Cate furculi,te9i cate culite trebuie si pund pe masA? A) 13 B) t6 c )8 D) 10 E) 20

00 0

5. Completafi numerele care lipsesc: 1,3,6, 10,tS, Zt, n, E, +S.


A) 9;i 9 B) 28li 36 C) 30 ,i 40 D) 23 ;i 42 E) 37 li 38

6. Cate mioute sunt tntr-o zi? A) 960 B) t 440 C) 1200

D) 720

E) 108

7. Md numesc Sabine,tatdl meu are 36 de ani. Arn o sor6 Edith care are cu 2 ani mai mult decAtmine. impreuni, versb noastrdeste egald cu cea a tatelui. Cali arli am eu? A) 33 ani B) 17 ani C) 6 ani D) I ani E) 21 ani 8. Care este figura care nu poate fi desenatdfird a ddica creionul de De hdrtie si fEri a reveni oe linii?

/ \ | \it t t t . . - r\ \ { ) \
\_,/ |
A)

t-

l
|

ll--7t
| |

7{7l
|

B)

c)

D)

E)

l8

9, Daci scriemnumerelede la O la 67 inclusiv, cate cifre am folosit? A) t24 B) 67 c) 116 D) 68 E) 126

10. Pierreestenisout la |i.O6.94,Ara la l.l.O7-93, Jean la 2.05-94, Deborah la 20.05.92, Simonla 15.06.88Carecopil estecel mai t6nir?
A) Pierre B) Ana C) Jean D) DeborA B) Simon

11. CatepAtratesunt in figurd? A )6 B)s c )9 D )3

E )10

12, Pentrua preparaal&t peDtrutarE sunt necesare: 300 g de feind, g0 g de zah'Lr,l/2 litxi de api, 5 g cle sare qi 250 g de unt Stiind c6 I litm de;6 ..c6ntare5te" I kg. care este geutal,eaaluahrlui? A) 1195 D) 635s s B) 1,1j5 kg C) 800g E) 0,200 kg 13. Caxeeste suma calor trei numere ce trebuie Dusein locul semnelor de htrebare penb-u ca sumaoumerelor le De fiecare linie. coloaodsau diagonalS se fie acea$i? A) t5 B) 1l C) 13 D) 18 E) Este inposibil.

14. CaxeestescorutobJinutla jocul Kangourou daci se rlspundecorectla primele qi nu serispurdela celelalle? 23 de intrebanlnsfuctiunileprevad c6 peotru inbebAdle de la I la lO seacord.4 ca|e3 puncte. penru inr;bnrile de la 1l la 20 cate4 puncte,pentrucele de la 2l la 30 cate5 putrcte.Din oficiu se acordi 30 de Duttcte.
A) l.s B) 90 c) 110 D) 120 E) 108 C) 2x3x5x6 15. Care rezultat este mai mare? A)2x 3 x 4 x 5 B )2 ><3x4 x6 D)2x4 x 5 x 6 E )3x4x5x6

16. Esteora 12. Ceasullui Paul incepesi interziecu 2 minuteDe ord, Dupdcat timp va ardtaiaia$i ora exacti?
A) 30 zile B) 15 zile C) 30 ole D) 24 ore E) I zi 17. incepe qcoata. Sophie ti mama sa cumpiri rechizite. Elo cumDAxd o trusade marematici de 6 000 lei,5 stilouria 300 lei bucara. o riela de I 800 lei. un compasde 2 500 lei ;i scotcbde | 000 lei. Ele au un b-on de reducere de 2 000 lei si aln de 1 000 lei. Cet au cheltuit?
A) 2 500 lei D) 108lei B) 9 800 lei E )72M C) 3 000 lei

19

Mdlti sculptate de copii in Tabdra hternaliondtd

de ta Mu cet

20

18.LiteraK a fostrotitAde mai multcori. Una singuri difltle aceste litere a fost oblinuti in alt mod. Care dintre ele?

K)
B)
A) 18 000 lei D) 16 200 lei

\Z
c)

V \ t\
D) D) 198

lt

E)

/'

19.(1+2 x 3) x 4 + 5 1 x 6 + 7 x 8 A) 2s4 B) 22s c) 212 20.Celmaimare numar este...


A )1 x2 x 3 x 4 x 5 c )3x4 x 5 x 1 x 2

E) 201

B )2 x3 x4 x5 xl D )4 x5 x1 x2 x3 E) Nici unut. 21. $tefan depune 10 000 lei la banci. pentru fiecare 100 1ei,banca ii adaugi 40 lei pe an. La sfArgitul a doi ani, cati lai va avea in cont?
B) 19 600 lei E) 17 600lei C) 21 000 lei

22, Care este figura care nu poate fi acoperiti in intregime de copii mai

mici decat ea insd$i?

o'A
,/\

8)f-l
|

c)
|

,o

E)Niciuna.

23. Unu[ dintre acesterezultate nu este egal cu celelalte. Care? A) t 120 B) 112x 10 O t1 200: t0 D, I 0 0 0 - t 2 0 2 tt0 D 24. Un avion de ftamport poatelua 150 de pasageri la clasaI, 400 la clasa a II-a gi 4 persoarein cabini. C6te persoane poatetansporta? A) 7s0 B) 400 c) 350 D) 800 E) 554 25. Fie un triunghi echilateral de latud R, un pdhat de lanrd R, un hexagon de laturd R, un octogon de laturd R, un pentagon de latuIi R. Care figuri are pedmehul mai mare?

c)

AT

.-> tl
2l

26. Geremy minatrd 6 caramelepe zi, pe parcursul a 2 slptimdni. $tiind cA o cutie contine 21 de caramele. cate cutii de caramele a consumat? A)6 B)4 C) 10 D) 80 E) 13 27. Marc doarme 8 ore pe noapte. Cete luni (considerendcA au cate 30 de zile) doarme el pe an (un an are 366 de zile)? A) 4luni B) 5 luni C) S luni D) 2luni ti jumdtate E) I lund 28. Marcel conduceun canion care cAntire5te8 t gi traDsporti o incfuc5turd de 200 kg de za.hdr,800 kg de bomboane, 0,3 t de carameleqi 900 kg de ciocolati. Cat cAntiregtecamionul incdrcat? A) l0 t B) 10,2t c) 8 t D) 1500kg E) 800 kg 29. Cynthia a dspuns qorect la 20 de irtrebiri !i nu a rdspuns1aultimele l0 intreblri ale concursului Kangouou (vezi instruc,tiunile de la problema l4). Scorul sdu este... A) 120 B) 100 C) 110 D) 115 E) 103 30. La jocul Kaagourou, care estenumirul rninirn de probleme caretuebuie rezolvate pentru a atinge sau dep4i scorul de 100 de puncte? (Recititi instructiunile prezentzte la problema 14.) A) ts B) 18 C) 21 D) 24 E) 27

Rispunsuri -1995 tr-Ilr


I
,,

D B E D B D D D B

16 17 t8
19

III-IV D E

IV
.,

IV
16

B D

t7
18 19

D
B E D 4 5 6 8 9

B
B B B B B E E

B D E B D E E D B B B

20
2l
7'

20
2l
t1

6 7 8 9 10
ll

23

lo
ll

u
',<

t2 13

c
B D
D

26 28 29
JO

t4
l5

t2 t3 t4
l5

c
E

Indica{ii - 1995
Clasele a II_a qi a III-a 9. 30 minutepe zi inseamnd I ora la 2 zile, deci in 366 de zjle, 366: 2 : 183 ore. Rdspuns: D. U. Cel mai tandxestecopilul nescutcel mai terziu,adicepiere carc e nescutin irn\e 1994. Rdspuns:A, 15. 3 x 7 x 2 = 2l x 2 = 42. Rdsputls: D, 17. De la 0 la 9 se folosesc10 cifte, iar de la l0 la 67 sunt 5g de numere,deci 58 2: 116cifre. in total se folosesc 126 de ciIrc.Rdspuns: E. 18. 80 km pe ore lnseamni800 kn in 800 : 80 = l0 ore.Rdspuns: D. 20. Dacn dupd 2 tururi are 1 tur avars, dup6 4 twud va avea2 turud avaas,..., dupi l0 tururi va avea 5 t.truti Rtdspuns. A. ^vats. 24. Cynthia a rispuns la 8 inhebdxide 3 puncte,la 8 intebari de 4 puncteqi la 4 intrebdri de 5 puncte. Scorulva fi: 30+ 8 3 + 8 . 4 + 4 . 5 - t06. Rdspuns: B. Clasa a IV-a 5 . 1 , 3 = 1 +2 ,6 = 3 + 3, l0 = 6 +4, 15= l0 + 5,2 1 = 1 5+ 6 , 2 t + 7 : 2 8 , 28 + 8:36,45 = 36 + 9. Rdspulls: B. 9. vezi problema17, clasele II-I . 10, vezi problema11, clasele II-III. 14. S-ardspuns corcctla 10 inhebiri de 3 puncte,la l0 inhebdride 4 puncte$i la 3 inhebdri de 5 puncte. Scorul va fi: 30+ 10.3 + 10.4 + 3 5 - ll5. Rdspuns: A. 21. 10 000 lei = 100 . 100 lei, deci bancaaalaugd la sfarqitul pimului an 100 .40 = 4000 lei $i in cont vor fi 14 000 lei. La sfa$itul celui de-al doilea an barca adaugd 140 40 : 5 600 lei $i in cont vor fi 14 000 + 5 600 : 19 600lei. Rdspuns: B. 25. Perimetrul tdunghiului esre3R, al pihatului este4R, al hexagonuluieste 6X, al octogonului este8R, al pentagonului este5R. idsp,{r?r:,. 26, in 2 sdptdmani a mancat14 . 6 = 84 caramele, deci 4 cutii. Rzyspaas:3. 21. Varc doarme aproape 4 tuni. Rti\puns: A,

29, Cynthia a rdspunsla 10 intrebtui de 3 puncte li la 10 inhebari de 4 puncte,deci scoml va fi: 30 + 10. 3 + l0 4 = 100puncte. Xdsp rs. ,. -4.3;=4. 30. 100puncte= 30 punctedin oficiu + l0-5 puncte+ 5 .4 puncte. Deci hebuie respunsla 15 probleme.Rdspuns:A.

23

1996
Clasele a II-a qi a III-a +9:'l c) 27 D) 23 E) 24 2. Ca lcu l a ti 1: 0 - 9+ 8 -7 +6- 5+4 3 + 2 - 1 : ? A )8 B) s c )3 D) 4 B)7 1. Ca l cu l a fi : l+3+5+7 A) 2s B) 30

+3 x 3:? 3 ,Calc ulat i;


A) t3
A) 12

B) 12
8)6

C)9

D) 27 D) 3

E) alt rdspuhs E) alt rdspuns

4. Calculafi: 3 : 3 + 3 x 2 : 2

c )7

5. Care egalitate este corecti? A) 1 2 + 3 4 + 3 =5 9 B )5 4 +1 9 +2 7 :110 :41 D) 2t+1+59:81 E) 4+6+18+3

C) 65+4+ 9:27

6. Cetre zeci sunt in 996? A)e 8)6 c) 90 D) 13 E) 99 7. Cateminutesuntintr-o ori Ei un sfert? A) 60 B) 45 C) 75 D) 90 E) 120 8. Care qir esteitr ordine crescttoare? A)21+12;t4+3; 3+2+7;8+2 B) 3+2+7;8+2; l4+8: 21+12 c) 8+2; 3+2+7;t4+8; 2l+12 D) 14+3;21+12;3+2+7;8+2 E) 21+12;8+2; 3+2+7: 14+8
9. Care este cea mai lungi linie?

10. Care este cea mai scurt?ilinie? B)

"0 O'^^'M tf "0 "H


B) 3kn qS bn D) j6 k n E )1 L -n

11,Carenumdrmai mic decat50 arecifia zecilorcal tiplul ciftei unidulor? A) i3 B) 26 c) 30 D) st nj az l2.,Doui pisici au ficut impreuni o plimbarede g hn. Fiecarea parcurs...
A) 4lo n

24

13_. Un ascensor pleaci de b etajul 8, coboari la 2, apoi urcd 6 etaje qi coboard 3. La ce etai este acum? A) 8 B) 3 c )7 D )5 E )l

f4. Din 500 lei Jean pliteqte un batonde 3g0 lei. primeste rest...
A) 180 lpi B) 2t0 lei C) 2t5 tei D) j25 tei q t20 tei

15. Cands-a niscut, Aristide a pdmit un pomiqorde 40 cm carecrestecu 25 mm pe an. Candva aniversa 20 de ani, pomisorut va avea,..
A) 80 cm B) 100.n C) 90 cn U 120cn E) 60 cn

16.Carlaa cumpirat36 de bile cu 252 lei. La joacd,eaa pierdut7. Cat costd bilelepierdute ?
A) I 350 lei B) 220 lei C) 350 lei D) 0 tei D 49 tei

17. Desenez litere cu ajutorulunui fir elastic,fdrd aJ tIia, firi a-l innoda. fird a-[ suprapune. Litera pe carenu o pot obline astfel este,.. A)I R) C c )A D)v E) G
18. Catenumere de 2 cifre sepot construiou cifre de la 0 la 9? A) 10 B) 90 c) 100 D) 99 E) 82s

1 9.C al cu l a li I :x2 +2x 3


A) 20 A )5
A) nai

+3 x 4+4x 5: ?

B) 30 B)7
B) iulie

c) 2s
C )]r D )9

D) 22
E) 10

E) 10

20. Catetriunghiwi suntdesenate in figwa autwati? 21. Estevineri 22 martie.In ce lund va fi urmitorul vineri 221
C) noiehbie D) dece bie E)huin1996 E) 51

22.lnlocui,ti r pdn numirulcare lipseqte: l; 2;4;8; 16;x;64.


A) 20 B) 24 c) 32 D) 38

23. Paulcumpirdvedericarecosti 120lei bucata. El are 1000lei. Careesto numdrulmaxim de vederi pe care le poatecumpdra? A)2 R)4 c )6 D )8 E) t0 24.GiscEte literacarelipseste:A B D G ? P V
A) M

B) K

C )U

D )Z

E) O

25

Clasa a IV-a 1.Ca lcu l a Ji l0:- 9+8-7+6A) 8


A) 13

5+4

3+2
D) 7
D) 56

t.
E) 4
E) ah rdspuns

B)s
B) 61

c)3
C) 59

2. Calculali: 7 + 7 x 7. 3. Calculali: I x 2 + 2 x 3 +3 x 4 +4 x 5. A) 20 B) 30 c) 25 D) 22 E) 40 4. Ca lcu 1 a l ix :1l 0+2 x 9-3 x 8+4 x 7 5 x 6 + 6 x 5 .


A) 30 B) 28 C) 35 D) 38 E) ah rdspuns

5. Ca lcu l a 8 li :+( 7
A) 27
A) 9

6:2)+(5 +4 x 3).
c) 3t
D) Ij

B) 29
B) 14 C) 12

D) 35
E) alt rdsputls

E) 33

6. Catepltrate suntin figua aldtuati?


7. In acest aitreu s-a shecuat o gregeald.in care cisu{d? Orizontdl Vertical A) Anul acesta l) Ultima cifri a numaruluieste suma (3x100) B) + (4x10) + 2 pdmelor doudptus 2 B C) 8 inmullit cu el insuqi 2) 7 de7 ori iti admtddjosln $s simetricul c D) Mai mic decat 1000 3) Jumdtatea lui 184 D $i mai mare decat995 4) 133:7

8. Mihai are 3 culori: galben, rogu qi verde. Tiebuie colorate un m6r si o pasdre. fiecare cu o cu.loare diferiti. Cale posibilhti eKisti? q4 {2 B ti b ts E) o

9. Caredintre formeleurmitoare.folositi de mai multe ori, permiteacoperirea suprafe(ei aldturate fArAa depdgi marginile,f6rd a ldsa
zone neacopedteqi fdrd suprapuneri?

A)w

4@

c)dil

4@

drm

10, La jocul de qah, calul se deplaseazi aa in figura din stanga (sunt -rncare poareajurge dup6 o mulare).pentru prezenlale casutle figura din oreapu. Lnrebarea esrein ce pozitie poak sa ajungi calul din doua mutdri. A) B B) E c) A D) C E) D

26

11. $oarecelestd pe loc. Care este drumul pe care pisica nu ajuge la el?

A)-->V ->--> B)->-)--, 2 E) -->--> V --t

c)V--r--> V D)V --r--)-->

12. Paula wea sA pregiteascd o tartd cu mere. PeDtru aceasta,mama sa ii di 30 F. Daci I kg de mere costi 8 F, care estenumdrul maxim de kilograme pe care le poate cumpira? A ) 1,5k g B) 2 ks c)2 ,sks D )skg E) skg 13. Gdse$te litera carelipseqte: A B D G?PV A) M B)K C )U D )Z E)O 14. Un fiiet conline l0 sertare cu cete 3 despdr,titui, fiecare despdrlitrui avdndloc pentru 150 de fiqe. Ion are 37 500 fiqe. De cate fisete arc nevoie?
A) 9 B) 1 0 C)11 D)12 E )13

15. Cite unghiuri asculitesunt in figurS? A )e B) t0 c )7 D )6 E )4 16.Giseqte numdrul carelipseste: |


A) 20 B) 24 C) 32

2 4
D) 38

16 ? 64.
E) 64

17. Car dintre urmdtoarele figuri nu are nici o axa de simetrie?

,+

Makmartcd Simiros defloi de tei

n:ltrirrr;;;,{i-*n*, , ,*ri:r*i,frf:*t:xr;" W!*{f ,##!!r##:#/tu


Bosian cifitd, Cstqcat,jud_ Oh

18, Rebeca are cuburi de 5 kg qi Juliende 7 kg. Ei au o balaali cu platane. pot punedecatun singurtip de cuburi pe fiecareplatan, cd nu $tiind care estebalan{acarc estein echilibru?
\!-q,/ A)/\ \!r/ ffE, D |\ ,rl,

wwff

l9..In aceaslA adunare. litereleX. y 5i Z rcprezinli) cifre diferite, pofi nici una egali cu 0. sA Ie grise5ti? Dace da, atunci... A ) Z = 4 B) z=2 C )z=t D )z=z E) z_t 20. Care este difereflta dinhe cel mai mare numer format din 3 cifre s,i cel mai mic numlr format din 3 cifre? A) 109 B) 899 c) 9s9 D) 700 D 3s0

^X+ w zz
YN

21. $tiind ci mediavArstelor primilor 3 frali dintr_ofamilie estede 15 ani gi ci mediavalstelorultimilor 2 frati estede l0 ani, care estemedia varstelor celor 5 frati?
E) t5 oni 22. Masin^a A produce2 OO0de piesein 2 minure.MasinaB produce 2 000 de ptesein J minure.Cete pieseproducimpreund cele doud ma;ini in 6 minule? A) t0 000 B) 7 000 c) t00 000 D) 9 000 E) 15 000 A) 13 ani B) t2 ani C) j0 ani D) 14 ahi

23. Care esteperimetrul figurii aldturate? A) 10 B) 50 c) 70 D) 60 E) 80 24. Malei iqi cautdcolegiicarese afli la 1,2km de el. El utilizeaziun m-onocialu a cirui roataare circumferinta de 120 cm !i ; ;;;;ii; 40 cm. Catetururi de pedali va trebul sAfaci? ", A) 4 s00 B) t 000 c) 200 D) 3 000 E) 600 25. Dacd.astdziestevineri, 22 martie 1996,in ce zi a sdptdmaniiva fi 22 martie 1997?
A) luni B) thielcuri C)joi D) sdmbdtd E) &rninicd

28

26. Caxeestenumirul maxim de punatepe carele puteli obfinerezolvand 22 de probleme qi gretind reshtl?(?entmproblemele de la I la l0 seacordi cate3 puncte,pentrucelede la ll ta 20 cete4 puncte,iar pentrucelede la 2l la 30 cate 5 puncte.Odce problemi gre$itdscade punctajulau un sfert din valoarea ei. 30 de punctesurt din oficiu.)
A) 88

B) t00

c) 141

D) 105

E)120
l3 9 D 5 17 12

27. Un cdteltxebuie si meargi de la A la I. parcuge fiecaresegment in atateaminute cate sunt indicate. Careestedrumul ce poatefi paxcurs in cel mai scurt timp?
A) ABEFI B) ABCFI C)ADEFI D)ADGH]

z0
23 14

I
l8 F 28 C

AB

E) ADEHI

28. Cdte drumuri trebuie si faci o barci cu 4 locwi penh.nca si bansporte pe ceulalt mal 12 persoane? A)2 B)3 c )l D )5 E )6

29, Tatdlmeuarede 3 od valstamea.Peste15 ani tatil meuva aveavarsta dubldfafa de a mea.Ce vArsti am eu?
A) l0 ani B) 12 ani C) 13 ani D) 14 ani E) ls ani

30. intr-o clasd sunt 30 de elevi, liecare avand cate 3 prieteni. Ionut si Dan, care nu sunt prieteni, vor si formeze un qir de colegi in aga fel incdt fiecaredin qir sd fie prieten cu cel din fala Ei din spatelesiu, primul din acest 9ir liind Ionul, iar ultimul Dan. Acest tir poate fi format din maximum: A) 5 elevi B) 8 elevi C) 12 elevi D) 9 eleti E) Esteposibil sd nu sepoatdfotma un asfel de ;ir

Cdngura;i in grddi a Monte-Carlo

29

Rispunsuri - 1996 tr-I


I
1

IV 1
,

B B
C D

B D

3
4

E B B D E D

5 6

5
6 8 9

E E
D

7
8 9
l0 11

c c
D

t0
11 12 l3 t4 15

t2
l3

c c
E
B

t4
l5 16 17
l8

D E

D B

D
L

t6 t7
l8

t9 20 2l
',,

c c
D B

23
24

x2
23
24 25 26
).1

19 20 2l

B E E B A
T\

D E D

2a
29 30

c
E

Indicalii - 1996
Chsele a II-a ti a m-a 16.252 : 36 = 7, d@io b n costd 7 tei.Cele7 blle ccsti.49Iei.Rdspt,ts: E 18. Dil1cele 100de Nmere de la 0la 99 scidemcele lO numere de o cifiA, de la 0 la 9. Ri,mtu 90.Rdspuns: R. 30

21. Din 22 martiepandpe 22 aprilie sunt3t zile. pan6pe 22 mai sunt31 + 30 = 61 zile. Proceddmastfel pand cand rezultatul obtinut este multiplu de 7, adici pdni pe 22 noiembrie. R'dspuns: C. = 22. | - r, 2 21,4 = 2,, 8 : 21,16 : 2a,t - 25= 32. 64 : 26.Rd^tDuns: C. 23. CumpdrA 8 vederisi ii rimrin 40 lei. Rdtpuns: D, 24. Regulagirului este:dupi A vine B, lipseqteo litere (C), urmeazd D, lipsesc 2 lirererE. F,. urme^zd (H. I. O. urmeaza G. lipsesc J Ljrere K etc.Raspuns. B. Clasa a IV-a 8. (galben,roqu), (galben,verde),(rogu,galben),(rolu, verde),(verde,galben), (verde,roqu). Rdspuns: E. 13.A$ezam loatelilerele in ordioe alfabelicA. btre A gi B nu este nici o litera. inre B $i D esteo litera (C), lntre D $i G srmtdoui litere (E, F), intre c $i ,,?,.vor fi trei lrlere {H. l. Jr.deci..?"inlocuiesle liLera K. iar irtreK si p sunlpatru litere (A. M. N. O). RdsDutls:B. 14.intr-unfilet incapl0 . 3 . 150= 4 500 fige.Estenevoiealeg fiiete (8 vor fi pline, iar in al 9-lea vor fi doar I 500 de fiqe). Rdspu\s.A. 16. | : 20,2 = 21,4 = 22,8 : 23,t6 = 24,2s = 32, 64 = 26.Rdspuns : C, 18. Balanla estein echilibru dac6: (numerul cuburilor de 5 kg) x 5 kg = (numerul cuburilor de 7 kg x 1 kg. Rdspuns:E. 1 9 .X+ Y+ Z= i .d e ci )( y- tO.. X -y+Z+t=y V . d e c i) Z = 9 s i y - L Obfinem I l, X - 9.2 - 8. Rdspuns; E, 20. Cel mai marenumfude 3 cifre este999, iar cel mai mic este100.Rdsprrrr,. 21. Varstelecelor 5 frali sunt11,ir2,lr, Ia, jr5.Atunci al?I5= ts, de unae .xr-.r: )(,+x, ._ x, - 45 9t j.:=lU. deci ,r1 rj 20. Media\drsreifraliloreste

.x+ r Y2 + .r r+x4+ xr +s+:0..........._' = . ^=li. Rtisquns: -iA. = 6000piese,iar B produce ZZ.in6 minute,A produce S 20OO 2 . 2000 = 4000 piese.Rdspuns:A, 23, Perimetrulfigurii esteegal cu a1figurii aliturate, adice60. Rdsputis:D, 4,1,2\-n:120 000cm; 120000 : 120= | 000.Rdspuns: B. 25,365 = 1 . 52 + l, deci s6ntbdt6. Rdsputls: D. 2 6 . J 0 + |0 .5- 1 0 4 - 2 l-3.8=I20 puncle. R / irp rri. . E

28, La fiecaredrum pleaci 4 pe$oane$i seintoarceuna cu barca.deci $mt transDortate pe malulcelelall 3 persoane. Rdspuns: C, 29. Notdm cu ]|:anii tatelui qi cu.r/ adi mei. Avem 3l = r fi 20 + 15) =r + 15. Obtinem/ : 15 ani. Rdspuns:E.

1997
Claselea II-a, a III-a qi a IV-a
1, Pentruproblemele de la I ta 10 se acordi cdte3 puncte,pentrucele de la 1l la 20 aat 4 puncte, iar pentru celede la 21 1a30 cite 5 puncte. Orice dspuns gre$it scadepunctajulcu un sfert din valoareaproblemei.Pentru problgmella carc nu indicati nici un rdspunsse acordi punctajzero. Se acordi 30 de punctedin oficiu, Ce punctajse obtinerispunzard corectla pdmele20 de inhebfui qi lisindu-le pe celelalte necompletate? A) 70 B) 100 C) tls D) t20 E) tsq 2. Caloulali; 7 x 7 + 2 x 2 + 3 x 3.
A) l0 A) 21 B) Il B) 22 C) 15 C) 23 D) 14 D) 24 E) alt rdspuns E) 25 E) 240 mi

3. Ca lcu l a fi 6 -1 : +7 -2+ 8 3 + 9 -4 + 1 0- 5 . 4, Trei ore au:


A) 180 nin B) 120 min C) 150 min D) 200 nin

5. Un ceaselectonic afi$eazA ora qi minutul (de exemplu22:03). De cdte ori intr-o zi (24 h) cele doui numeresunt egale?
A) t2 B) 25 C) 23 D) 24 E) 13

6. Calculafi: | + 2 + 3 + 4 + 5.
A) 10 B) 15 C) 20 D) 2l E) alt rdspuns E) 10 7. Cate numere cu doui cifre egale existd? A) 2 B)s C )6 D) 9

8. De la un capdt la altul al wrei strizi sunt plantali 10 arbori, la distarla de 4 m unul de altuI. Ce lungime are strada? A) 3 1 n B) 3 6 n C) 33m D) 40n E) 44h 9 . C a l c u l a { li 0 : 9 +8 -7 +6 -5 +4 -3 +2 t. A) 10 B) 5 C) 1 D) 6 E) att rdspus 10. Dacd inlocui_!i pdLrAlelele cu ..-" sau ..... in expresia urmdloare: 2O I t r l t r l O 3 . re zu l l a tu l xi moblir uresr e: ma A) 8 B)7 C )5 D) 6 E) ak r dspu s 11. Sumapunctelor oriciror 2 fe{e opuseale unui zar esteaceeaqi, qi anume: A) 5 8 )6 C )7 D) 8 E) 9 12. Calculali: 3 x 4 x 5 -2 x 3 x 4- I x 2 x 3. A) 20 B) 25 C) 30 D) 36 E) 40 32

13. Figua ulmdtoaxe rcprezinli. doud balante in echilibru. pe talerul eol \om Duqe:, ,

AI

A) '

B) "

C) -,

D) --

E) Imposibit deaflat.

14. Maria are 5 creioane. Mihai are mai puline creioane decat Mada, iar sora lor mai mare are tot atateacreioane cate au Maria si Mihai impreund. Copiii ar puteaavea,in tolal:
A) 8 creioane D) 14 cleioane R) I0 creioane E) 20 de creioa e C) 11 creioane

15. Gigel a tlas la lintd. E1 a oblinut 29 de puncte din 5 trageri, atingandtoate zonele.Care zoni a fost atinsd de mai multe od? A) t B) 1 C) 7 D) 10 E) Nuputemafta. 16. Indoim o coald de hartie de 4 ori pe jumdtate,schimbdndde fiecare dati direc,tiaindoirii. Rupem apoi cele 4 coltud $i desfacemcoala. in cite

locud estegiuritd hartia?


A) 1 B) 9

D )8 E) 16 17. Paul qi Mada impaft inhe ei 140 ECU. Paul axecu 20 ECU mai mult decatMaria. CAli ECU are fiecare? A) Paul 60,Maria 30 B) Paul 20,Maia 120 C)paut 50.Maria 90 D) Paul90, Maria 50 D Paul 30.Maria 60
C)6

18. Un cangur sare de 15 od pe minut. Fiecare siriturd are 4 m. Care este distanta parcursi in 5 minute? A) 75n B) 300n C) 20 n D) 600m E) alt rdspu\s 19. Suma a opt numere este 97. Dacd adundmcdte o unitate la fiecare numa( suma celor oDt numerc va fi:
A) 98 R) 105 C) 89 D) 90 E) alt rilspu s

20.Peun inel rotundsunt4 bile verzi gi 3 bile negre. ln cdtemoduridiferite pot fi ele disouse? A)4 B)5 c )6 D) 30 E) alt rdspuns 21.Dintre Ionu1, Ana, Doru,Maria,Lia, Dan,Teosi Vlad tebuie si aleeem o echipdformatddin doi biieli gi o fat6. in cdtemoduri o putemfouia? A) 40 B) 2s c) 60 D) 30 E) ah rdspuns 22. O shadi are mrmereparepal1i la 120 Ei imparepan6h 33. Catecase sunt pe stlad6?
A) 77 B) 80

c) e0

D) 153

E) Nu putemafla.

33

23. Care este ada, in pdhate, a acestui cap de cangur? A) 11 B) 4,s c) 5 D) 6,s E) 6

24. In livadd suntmai mult de 90, dar mai pu{in de 100de pomi. O treime suntmed, un sfert suntpruni, iar restulsuntciregi.CaF copacisuntin
livadi? A) 92 B) 93 c) 94 D) 96 E) 98 f,

25. Pitratul mare este format din: 8 8 a.lbeqi negre, ca in figua alihrratd. (

6J ndtratemici

EfIil dinpatrate mici) auacetaii d.;;.:::i;'"::""#: '*Y'' "".dr t2 ^, '. """":::"'''

',

E=:

26. Testul Kargouou conline 30 de intebdxi $i dweazd o o169i 15 minute. Daci timpul de desfAquarea concursului se reduce la o ori, dar timpul de rezolvare a fiecAreiinhebari rimane acelasi.cate intrebfui va trebui sa contind testul? A) 12 R) 15 C) 18 D) 24 E) 25 27. inh-un magaziu din centru, I kg de zahir costi 3300 lei. int-un depozit din afara oraqului, acelaqiprodus costd 3000 lei. Cdte kilograme de zahdr tebuie cumpfuatedin depozit pentru a cheltui cu 3000 lei mai pu,m decet ar costa aceeafi cartitate de zahArin centru, gtiind cd pretul unui bilet de trarspofi dus-intorseste 1500 lei? A ) 1 5k g B ) 8 kg C ) 6 ks D) 2kg E) lkg

28. Un triunghi poate fi impa4it in 3 ptuti, ca in figurd. Care dintre figudle urmdtoare nu poatefi ob{inuti asambldnd cele trei pA4i?

A)1J

8/

c, //

D,(J)

Et

29. Produsula trei numeremai mari decdt3 este2187. Sumalor este: A) s5 B) 45 c) 91 D) 249 -puten $ti. E) Nu 30. Caxtona$ele, cu cifre de la I la 9 scrisepe ele, sunt prin conectate sigeti odentate de la numirul mai mic la numirul mai mare. La intoarcerea a doud cartonase au apA r u ln u m e r e l e 6 5 i 7 . q 6 i n d e se n . Car e estesuma cifrelor de pe cartonagele A gi B?
A)6 R )7

c )8

D)9

E) alt rdspu s

34

Rispunsuri - 1997

tr-m-Iv
I
)
J

D
E
D

4 5
6

7
8

B D B B

11 t2 l3 t4 15 16

tr-m-rv c c
B D

tr-m-Iv
2l D D D
D

22
t1

t7
l8

10

19 20

B E B B

24 25 26
,1

28 29

30

E B D

Indicalii - 1997
Clasele a II-a, a III-a qi a IV-a 5, 01:01; 02:02;...; 10:10; 11:11; 23:23:OOOO. Rdspuky D. --7. 11,22,...,99.Rdspus: D. 10. Rezultatulmaxim: 2 + I + I + I + 3 - 8. Rdspxns:A. 13. Un triunghi $i 4 pmcte cafiiresc cat 3 triunghiDri, rezultd cd 4 puncte cantaresc cat 2 triunghiuri, deci un triu[ghi cadirei.ft cet 2 p\ncte. Rdspuns:B, 15. 29 : 10 + 7 + 7 + 4 + l. Rdsputls: C. 18. 5 ' 15 . 4 :300 m- Rdq'u t: B. 19. Dacd adunemcate o unitale la cele 8 numere, sudla va fi cu g mai mare, deci 105.Rdspu s: B,

,,ffiffiffiffio^*^,n
21. Din cei 5 beie! pot fi ale$i 2 in l0 moduri Si pot fi combinati cu una din cele 3 fte in 3 l0 = 30 moduri.Xdrprr6,.D. 22, Sunt 17 casecu numArimpar Si 60 cu ntm6r p.f.. Rdspuns:A24. Numerul hebuie se se impard exact cu 3 $ cu 4- Rdsprrrr..D. 26. in 15 minute sunt rezolvate30 : 5:6 probleme,atunci in 60 minute vor fi

35

rezolvate 4

6:24

probleme. Rdspuns: D.

27. Sunt 300 lei cagtigla fieca.ekilogram.Biletul acoperA ceqdgulde la 5 kg de zahdi; 3 000 : 300 = 10 kg, deci in total 15 tE zah:ir.Ratsptlls: A. 29.2 t8'7 _ 31= 3' . 3tr. 3r, deci 9 +9 +2 7 =4 5 .Rdspuns:B . 30. A = 4. B = 5 (vezifigua alirurati). Rdspuns: D.

Grupul Cangufltl i

toa-tetj

pc Voria Leee

JIilh
36

1998
Claselea III-a gi a IV_a fi$a deresputrs cu numele si .lurr.upoi ,lJi :rr.*rplereazd T ]t:^1-r. /) de minute oe. rezolvA problemele propuse. La ce oraparaseic elevii sala
de concurs? A) 9:15 B) 10:20 C) g;3s D) t0:00 E) att rdspuns 2, Cel mai mare numir din aceastilista este... A) 1 0 0 0 0 : 5 B)2 0 0xt0 C )t0 0 x2 D) 5000:2 E) 600x3 3. Andrei a primit o cutie in care se afla un pix $i alte doul cutii galbene. h cutiile galbene erau cdte doui pixuri. C6te pixuri a prirnit .{nieii A)5 B)4 c)3 D )6 Di J. Surnatuturor cifrelor impareeste... A) 20 B) 21 c) 22 D) 25 E) att tlumdl !, lnr-o curte sunt oi Ei gdini. Ele au in total l0 picioare Cate $i 4 capete. gaini sunt? 1 Paxticipantii la concursul Kangourou intrd in sald 1a ora g:50. TimD de

D )5 D6 6, Lui Paulru-i ajung 10 000 1eipenku a cumpdxa 4 inghetate, daxdacl ar cumpaxa 3 inghe,tate i-ax ramane1 000 lei. Cat costdo irrgh"ptit
A) 1 a00bi B) 2 000tei C)3 000lei D) 7 0t)0 tei E) j0 rc6k; 7. Calc^ulati suma nlrmerelorpare plasaleinrre 2l ,i 27. 4 ) 100 B) 6 2 O-2 D -5 D50 t. Canglrul parcurgedrumul cu punclaj minim de la A la B. Care esteacestpunctaj? A)1 1 B ) 8 C ) 1 0 D )ts E )6 9. M-am gandit la un numir. Scad din el 40, apoi adun 2 000 la rezultat si oblin 3 250. Numirul la care m_amg6ndit este A) 2 010 B) 1 960 c) t 290 D) 3 210 E) r 250 10. Sumanumerelorde doud cifre scrisenumai cu cifrele 1 gi 2, este ... A) 33 B) s0 c) s5 D14 E)66 11. intr-o cutie sunt 15 bile albe, roqri gi negre.Bilele albe sunt de 7 ori mai multe decat cele ro9ii. C6te bile negre sunt in cutie? A )1 B)3 c)s D )7 E) 9

A)2

B) 3

c )4

37

12. In figurd apar minuqi care au palma albd Fi dosul negru. Cate perechi sunt?
A)0 D)3 B)1 E)4

c)2

GLI?
el: p-l

13. Carenumdresteplasatin varful piramidei? cnsili-l dupi model! A)5 B)7 c )6


D)9

trtr
z = (r+ y ). 2

E) 12

14. OblinemuII pihat aldturard figwa Z cu figula

trAA [^4
l\
A)

/1
E)

lz\

B)

c)

D)

15. Cdte numere de trei cifre au suma cifielor 5? A) r0 B) l5 c) 20 D) 2s E) 30 q - b ... 16. Dac-aa - b = 15 gi a se mireqte cu 3, iar D scadecu 2, at']trLei,
D) descre;te cu 5

B) cre;te cu 5 C) descre;tecu I E) rdmaneneschimbatd

17. Ana are 30 de colegi care vin s-o ajute la culesul merelol. Ei muncesc in perechi. Fiecare perecheprimeste un cog in care incap 7 kg de mere gi pe care il umple de trei ori. Cate kilogame de mere au cules colegii? A) 210kg B) 225kg C) 275ks D) 30sks E) 315 ks 18. Cdte numere de trei cifre (difedte) se pot scrie cu ciftele 3, 0, 7?

c )6 D) t] E) 15 19.Un melc a cizut lnh-un pul adanc dc 10 m, luni diminea{a. El urcd2 m ziua Ei cadeI m noaptea. put Melcul iesedin in ziua de ...
A)4

B)5

A) marli

B) mielcuri

C) joi

D) vineri

E) sAmbdtd

20. Din bete de chibrit de 5 cm lungimeconstruimun pitat cu latua de 20 cm, imptuJitin patdFle ideutice,fiecaxe pitliFl fiind mdrginitde exact 4 beteintegi de ahibrit. Catebe.tede chibdt suntnecesare? A) 20 B) 36 c) 40 D) 60 E) alt rdspuns
21. O tart6 rotund.Ase taie utilizdnd numai tdietud dreDte.Numirul minim de tAieturi necesare penlrua obliDe7 bucAli (nu neaparat egale;este... A) 2 0 B )3 C )4 D) 6 D7 38

22. O zi pe Marte dureazicu 40 minutemai mult decatpe Tena.Caleste diferenra dintresaptimana de pe Mane si ceade pe Tenai
C )7 h 2 0 n i n D) 40m in E) 0hin 23. Albd ca ZEpada ii aliniazdpe cei 7 pitici, de la cel mai mic la cel mai mare, pentru a le irnpfu'ti cele 707 ciuperci culese. Celui mai mic ii dA un numix de ciuperci, apoi fiecare pitic primeqte cu o ciupercd mai mult decat cel dinaintea lui. Cate ciwerci a primit piticul cel mai mare? A) 107 B) 97 c) t04 D) tqt E) 98 A)4h 1 0 n i n B)2h80nin

24, Mada,mama, bunica9i pdpu$a staupe banc5. Bunicastdbngd nepoat6, dar nu ldngdpipusd.Pipuqanu std langdmam5.Cine std hngd mami?
A) Maria B) bunica D) Maria Sipdpuqa C) Mafia si bunica E) bunica Sipdpupa

25. DacI suma a z numere din aceasti cutie gste28. atunci z nu poatefi... A)4 B)s c)6 D )8 E )10 26. Echipa care cAqtigd un meci de fotbal pdmeEte3 puncte,echipacare pierde pdme$te0 puncte, iar in caz de egalitatefiecare echipdpdmegte I punct. Echipa mea favoritd are 64 de puncte dup6 3l de meciuri jucate, dinte care 7 egalud. Cate meciuri a pierdut echipa? A )0 B) 5 c) 19 D) 21 E) 24

27, Dittre cei 101 dalmatieni, 56 au o patl neagri pe urechea stdngd, 25 au o pati neagri pe urechea dreaptd9i 29 au urechilea1be. Cati dintre ei au petenegrepe ambele urechi?
A )r 8)26 c)9 D) 7I E) t00

28. Privi1i $iretul pantofului aliturat. Care esteimaginea in mod sigur nu se va vedeadin interiorulpantofului?
Itn tt

l:ul
lTql
D)

t;tN t
B)

c)

r-t

E)

29. Cate pagini va avea un camelel oblinut impitudnd de 5 od in doud o foaie de haftie? A) 32 B) 61 C) 40 D) 80 E) 100 30. Cete tdunghiud sunt in figura alihratd? A) 12 8)6 C)14 D)20 E) 18

Rispunsuri - 1998
Itr-IV
1
)

m-lv
lt

B D D B
C C C

7
8 9

c
E

12 13 t4 15 16 l7 t8
l9

D D B
B

27
,a

III-IV B

c
24 25 26 28 29 B B
B

B E
c

B
D

10

20

30

Indicalii - 1998
Claselea III-a ti a IV-a 10. 12+ 2l + ll + 22: 66- Rdspuns: E. 11.in cutiesunt o bilii m$ie,7 bile albeqi 7 blle llegre. Rdsplrs. D.
13,6 = (5 + a) : 2, de{'a:7: b = (7 + 9) .2, decib :8, c = (6 + 8) : 2, deci c : 7. MVws:

B.

ls. 500,401, 410,311,320, 302,230,203,212,221, 140,104,131,ll3, 122.Rdsp ns: B. 16. (a + 3) - (b 2) = a b + 5. Rdspuns:B. 11. 30 : 2' 7 . 3 : 315.Rdspuns: E lA, 30'7,370. 703, 730. Rdspurls: A. 19. Dupd o zi $i o noapiemelcul inainteazi 20. I m. Deci dupi 8 zile qi 8 nopli a parcurs 8 m iar in a 9-a zi iese dill. pu4. Rdsryns:A.

r_t_t__l_r Lr_r_r_l

l_l_l_t__-| 21. Ll-t_t__l

Rdspuns: B. 22. Pe Te'Ia o siptimani are 7 . 24 . 60 : 10080min. O zi De Marte are 24 60 40 - l48Ornin din o snptam6&n F Marle are ?. 1480-- |0360min. Difercnla estede 280 min, adic6.4 h 40 mtut. RdsDu'...,s: A,

RAspuns: C.

ffi Y,/

40

23. Primul pitic ptimegter, urmdtorul r + 1, ..., ultimul + 6 ciwerci. Atunci -r+(ir+1)+...+(ir+6)='707,deci'7x+27='707;ob{inemx=g8,decipiticulcelmar a primit 98 + 6 = 104 nncr' Rdspuns:C. 25. Numereledin cutie sunt impare,deci nu putem lua un numix impar din ele astfel incat suma si fi,e pafi. Rdspuns: B. 2 6 . 6 4 7 :57 p u n cte; 57 : 3 : 19 meciu ca$t ig a t e ; 3-7 1pierdute. Rd'.rprsr r. 27. l0l 29 = 72;56 + 25 = 81; 8l 72 : 9. Rdspuns: C. 29.25 : 32. Rdspuns: A. 1 9 : 5 me c iu d

Cel mai frumospremiu

u,nu an a,,c, de ,.1;i:::j!;;.::::::1.;,!['j,iflitiifj.)i"'' si.un

';T:i.::#;::;x:::::..",i::::,,;:::.:#i;:.:

:.::::: : i;:, !t!:i{,..1i#i#!}ii::;


rot celinedeaceastd tabdrd mdtuce sd-nidorcsc "r,*,;;;;:#:tr"

;--r!: :::X"::#::: rr,; ::; n, "W:T:t:r

4l

1999
Claselea III-a gi a IV-a
l. Betty a pdmit doui pdputi, trei mere, o ciocolati, douA pere, cinci piersici Ei o bicicleti Cate fructe a primit Betty? A) 3 B )5 c) r0 D) 13 E) 2t 2, Care este numnrul pdr.tii comune a celor patru cercuri? A) s B)9 C )7 D )4 E )6 3. Sorina inErziat 10 minute la concursul Kaneourou si a dat foaia cu rdspunsuricind a expirat -6mpu.l tutwoi Cate minute de lucru a al'ut Sorin?
A) 65

B) 5s

c) 70

D) 45

E) 85

4. ,,Eu am 18 ad, iar tu 7. in cif ani v6rsta mea va fi dublul vArstei tale?,, A) 5 B) 10 c )4 D) 1 E) 3 5. CalculeazS: | + 12 + 123. A) 124 B) 30 c) 136 D) 1t3 D 146 6. in loc si adrtni27, l.ai scdzut. Carc este diferen,tadillhe rezultatul obtinut si rezultah.rl corect? A) 27 R)0 c) s4 D) t00 E) 3 7. Sumaceamai mare este... A) 4 1 + 1 3 + 5 B) 11+ 23+ 15 c)22+3+35 D) 1 + 3 + 5 5 E )3 1 + 3 +5 8. In clasa noasfti sunt 30 de etevi, dintre care de patru ori mai mulli bdieti decat fete. Cate fete sunt in clasl? A) 24 B) 16 c) 12 D)8 E)6 9. Portocala are ... A) 200s B) 205s c) l sss D) sc E) Isg 10. Un bunic are ftei nepoti. Dacd imultegti varstele nepolilor se oblne exact va$ta bunicului, 77 de ani- Care este sumavArstelor celor trei neDoti? A) 1 9 b 18 qt7 O2 0 D ) t5 ll, Ziua de naqterea mamei este duminicd. Tatil meu isi va sArbitod ani! ersarea dupri 55 de zile, iDtr-o...
A) duminicd 4' B) luni C) mierani D)joi E) sAmbdtd

joacd atetea 12. Doudechipede baschet meciuripanncenduna din ele invingede 4 od. CareestenumArul maxim de iocuri Denhua existao
echipi ca$tigdtoare? A )8 B) 7 C ) 6 D )s E )l

13. Calculeazdcel mai scurt drum dinte A 5i B. A) 32 R) 136 C) 33 D) 37 E) 30

14.Bijutierul taieun cub de aur cu lahrla de 4 cm r n cuDr uete rrl ' cu tltltr fllIlYIYl latua de 1 cm. Cale cubuleteva obline? #r VV A) 64 l++++v B) 48 C) 32 D) t6 E) 1)

.,.,.7.2..2( V ._____2_2_1 A )

/77771

15.Un bidon plin cu laptecdntaretre 25 kg. iar bidonulplin pe jumltate are l3 kg. Greutatea bidonuluieste...

g D) I kg C) 1500 g E) 2500 16.in bufet esteun borcancu 650 g de gem.Bill mdrarci cate5 lingudt cu cAte6 g de gemzilnic. Cdtegramede gemvor rimdne in borcandupd
20 de zile? A) s0 B) 530 C) 550 D) 12 s0
E) Nu a mai rdfias gem tn borcan.

A) 2 kg

B) s00s

17. Fiecare dintre cei 1l copii ai bunicii are 9 copii, care la rindul 1or au cate 7 copii fiecare.Cd{i stdnepoti are bunica? A) 99 B) 700 c) fi2t D) 693 E) 63 18. Care estecel mai mic numdr posibil de copii dintr-o familie in care fiecare copil are cel pulin un ftate qi cel pu,tin o sori? A)1 B) 2 c)3 D )1 E) 5 19, Care estesuma celor trei numercce trebuie puse 7 4 in locul semnelor de intrebare pentru ca suma 2 ? 8 Dumerelor de pe fiecare linie, coloani sau diagonali 6 ? 3 sd fie aceeasi? A) 13 B) 15 c) tl D) t4 E) Este imposibil. 20. Clasorullui Mihai are l0 foi si cdte 3 randud pentrutimbre pe fiecare pagini. Mihai a aranjat 156 de timbre, cAte 3 pe fiecare rdnd. Cdte r6nduri au rimas libere? A)5 B)6 c)3 D) 10 E) 4 21, Ion deschideo carte $i constati ci suma numerelorcelor doud pagini pe carele vede este21. Paginadin dreaptaaxenumirul... A) 10 B) 12 c)9 D) tl E) t3

22.1 ,3 ,'1 ,1 5 ,31,63,... U rmS toml ru m ixe s t e .. .


A) 127 B) t26 C) 8l

D) 138

E) 36

23. O cuvertud confeclionatd din bucd{i pitrate de parlzi axe 10 pdtrate litime $i 15 pitrate lungime. ln orice punct in care se intalnesc patru petrate se coase un nasture. Cali nasturi vor fi folosili? A) t50 q t26 8) 104 D t40 D 135 24. Nasul lui Pinocchio misoari 3 am. Lungimca lui se dubleazdde fiecare dati c6nd Pinocchio minte. Cat de mult va misura. duod ce pinocchio minte de 6 ori? A) 192cn B) 67 cm C) 96 cn D) 182 cn E) 384cm 25. ln curte sunt, in nurnir egal, porci, m1e 9i giini. Acestea au impreund 144 de picioare.Cete ra1sunt? A) 18 B) 2t c) 35 D) 12 E) 43

26. Se alegeun numir intre 50 Ei 59, apoi se adaugd cifia zero in mijlocul acestuinumir. Careestediferen(adintre noul mrmix Si numixul initial?
A) 500 B) 50 O 550 D 150 E) tnpoeibitde sriur

27, Dacd, o bunicdoferdfiecdruiadintre nepolii ei l0 bomboane, unul dinte ei nu va primi nici una.DacAoferdcata8, rdmer 6 bomboane. Cati nepotiare bunica? A)4 B)6 c )8 D) 10 E) t2 28. Caredintrezarurilede mai jos corespunde desfiquririi din dreapta?
A)

B)

c)

D)

E)

ffiffiffif,ffi
29. Cu semnele din sdculel putemobline:
A) ]t B) 13 c)1 5 D )6 E) 7 30. Caudi-au rdmasnumai 15 chibritud, exploratorula impEx,tit cu gdjd fiecare bi{ in doui be{e,dar o trcime s-au stricat. CAtebe{ein plus a obfinut astfel? A) 10 B )2 c)3 D) 4 D5 Doi cu doi li utl trifoi Oti cinci plus doi Dacdeutuaiscadunpatru Spune-mi rezultatu'. Doin Moldovan (CJ)

44

Rispunsuri - 1999
TI-IV
I
,

ll

III-IV E
a

TI.Iv
2l

t2
l3 l4

22
24
)<

4 5 6 7
8

c
C

c
D

c c
E

15 16

D D D
B C

26
,'1

t7
18
l9

c
B E

I
l0

28
to

20

30

Indicalii - 1999
Clasele a III-a ;i a IV-a t. in clasdsunt4 pirgi bdiefi qi 1 parte fete, in total 5 pi4i. Deci {ete sunt 30 : 5 = 6. Rdspu s: E. 9. Balanla jr : 155E. Rdspuns: e in echilibru, deci 200 + 5 :.n + 50, rezultd C. . : lO.77 | 7 11,decinepolii au 1 an, 7 ani $i ll ant. Rdspuns: A. 11. Dupd 56 de zile (8 siptdmani) va fi tot duminici, deci ziua tatilui va fi sambdti. Rdspuns:E. 14. Se obln 4 . 4 4 = 64 c\\6)1ele. Rdspuns: A. 15. Diferenla de la 25 kg la 13 kg reprezintdjumitate din cantitateade lapte din bidon, deci in bidonul plin vor fi (25 13) . 2 = 24 kg laptet bidond cantirette 25 24 = | kg. Rdspulls:D, 17- lI 9 1 = 693.Rdspuns: D. 7 2 6 4 8 b 19. Sumanumerelot de pe ficare lide, coloa.rdsaudiagonald este7 + 2 + 6 = 15, deci (4 + a + b)+ (7 + 4 + c) : 30; atunci a+b + c : 15.R dsp u n s:8.

20. Clasorul are 20 . 3 : 60 randuri; timbrele au fost aranjatepe 156 3 = 52 r.endui, deci au rdmas 8 randuri. Rdspuns:C. 21. Paginadin stangaare numerul 10, iax cea din dreaptall. Rdspuns:D. 2 2 . 3 = l + 2 1 ;7 = 3 + 22;..., al 7la numlreste 63 + 2 6 : l2 ' 1 . Rd s p u s:A.

45

23. Vor fi 9 . 14: 126nasturi. R.trplrj: C. 24.2" 3 = 192 cri]. Rdspulls: A. 25. Daci in curte sunt r porci, r rale ti rc g6iti, ahrncivor fi 4r + 2x + 2x = 144 picioare, deci r = 18.Riispu s: A. 2 6.5x, xe {0 ,...,9}; S Or-S "=+S O. Rds p u n s : D. numirul nepolilor. 10(,? l) = 8,?+ 6, decl :8. Rdspuns: C'? 2 9.2+9 :l l .Rd spuns:A . 27. Fie ) 3 0. I l 5 2 - 1 5 -5 l beteoblinure in plu'. Ra rp a n .E ..

Cdngwa$i in fala Colosseumului alin Rat d

46

2000
Clasele a III-a gi a IV-a E) 12x22 2. O lumdnare se consuma in l5 minule.in cateminutese vor consuma l0 lumdniri aprinsesimultan?
A) 1,5 hin B) l5 thin C) 150 nin D) 1,5 orc E) 15 ote

l. Care numAr este mai mare? A)lx 2 x 2 x 2 B )1 2 x2 x2

C )j 2 2 x2

D) tx22x2

3. Dan ia 5 pastile la interval de 20 de minute. La cate minute dupi ce a luat-o pe prima va lua ultima pasfila? A) 40 nin B) 100nin C) B0ni D) 50 min E) 60nin J. Care dinte urmitoarele numere are produsul cifrelor mai mare decat suma cifrelor? A) 112 B) 209 C) 3t2 D) 222 E) 2ll 5. O furnicd parcurge laturile unui pltrat in 12 minute. in cat timp a parcus i laturi? A) 6 nin B) 10 nin C) 8 nin D) 5 nin E) 9 min 6. in timp ce Elena mdndnci doud bomboane, Silvia min6nci tlei. Fetele au mancatimpreund l0 bomboane. Cdte a mdncatElena? . 1)3 B) 4 C )s D )6 E) 7 f. 4 ciocolate ;i 3 acadelecostd impreund 61 000 lei. Daci o ciocolatd costd7 000 lei, cat costAo acadea? D) 13000tei 410400ki B)ll 000lei C)12000lei E) ISt)00tei E.40 de persoaae pot fi transportate cu un autocarcu 55 de locuri. 80 de pot fi transpodatecu dout autocarecu 55 de locuri. De c6te .rersoane :utocareestenevoie pentru a transporta160 de persoane? . 1)t B)2 C )3 D )4 E) 5 9. Care dintre urmitoarele calcule are rezultatul 13? 1 )1 + 3 x 5 - 2 B )(1 +3 )xS 2 C) 4+3> <( S_2) D) (1+ 3 ) x ( 5 - 2 ) E )1 + 3 x 5 +2 10. Andrei are 15 ani, de trei ori mai mult decat Ana. CAndva fi de doud -..i mai in varsti decAtAna va avea... .1)20 ani B) 5 ani C) 10 ani D) j0 ani E) 24 ani ll. Pelredoresle se reali?eze desenul alahrat farAsd ridice :r:ionul de pe harriesi farii se reaci de mai mulle ori pe linie. Din ce punct rebuie sA inceapd: -b-'-'easi .11 t hB CrD D)i E.,L l+{ / \ \ / D-<'-:-L 4'7

12, Daci, facem asocierile ur:mitoarq 24 9i 6, 241 si 7, 37 qi 10, 512 qi 8, lui 302 ii corespunde ... A) 9 B) 90 c)s D) 50

13. Soralui Marius are de doui ori mai pulinesurod decatftati. Dacd familia are 7 copii. afuncisunt ...
A) 5frali ti 2 suron D) 3jlati 4 s roi B) 2 fali si 5 surcn E) 4frali si 3 surori C) I rtate 6 su,.ori

14. Cangurul aleargd de 3 ori mai repede decdt un iepure, iar iepurele de doui od mai incet decat un ceine. Cangurul termind cursa in 2 ore; in cat timp ar termina-o cainele? A)3ore B)3 o re C )6 o rc D) 2or e E) 4or c 15. Eliminaqi din 4921508 patru cifre pentru a obline ce1mai mic num6r. Caxe sunt cele patru cifre? A ) 4 , 9 , 2 , 1 B ) 4 ,2 ,1 ,0 C ) 1 ,5 ,0 ,8 D) 4,9,2, s E) 4,9,5,3 16, Profesoaraa format cu elevii clasei grupe complete de cate 3. Ioana se afld in grupa 7, daci num6ri grupele incpand din faF gi in grupa 5, daci Ie numerA incepand din spate. CeU elevi surt in total? A) 12 B) 24 c) 30 D) 33 E) 36

17.AC B D E G F... Celiter5urmeazi?


A)A

R)H

c)r

D)J

E) K

18. Suma numerelor de pe fiecare linie sau coloani este acegasi.Atuncil:... A)10 B)3 c )7 D)11 B )5

19, 5 perechide iepuri au cate3 iepura$i.irapreuni sunt...


A) 13 iepun D 15 iepuri C) 8 iepuri D) 30 iepuri E) 25 iepuri

20.

?ffizEk dddd
B) 3 cbe{e

ffi

.ti ^ C) 4 circse

+
D) 5 cirere E) 6 cirese

A) 2 circ;e

21. 6 giini fac 8 oud in 3 zile. CAteoui vor face 3 edini in 9 zile? At l0 B) t2 C) t4 D) t6 E)e 22. 14 plsici participi la o expozi$e: pisici-mame impreuni cu pisoii lor, cel putin doi pentru fiecare pisicd-mama. Care este cel mai mare numir posibil de pisici-mamedin expoziUe? A)3 B)4 c)s D)6 E )7 48

23. vecini au paraele de pdndnt egale, de formddreptunghiutard. -Cinci Pe fiecareparcel5s-a constuit un gardpentrua Foteja grad;ila;u flod. Careparaeb are gardul mai lung?

' m 'f f i " M ',@ w


Ttdor Mircea I4ad Doret

E)t'w-E'1.

U. Pavelrcalizeazd constuc,tiile din figurd folosind cuburiidentice. Cuburilecantdresc impreuni 90g, iar constructia din stanga centdregte 30g. CAte cubud axeconstructiadin dreaDta?
A) 14

ffitw+f,

J1ffi

B) t9

c) 20

D) 17

E) 28

25. Fie numirul 987654321.Fird a le schimba ordinea, adunati cifrele sale una cate una sau pe gnrpe astfelincet sa se obline suma99. Cale posibiliti{i existd? A)t B)2 C )3 D )4 E) Nu este posibil. 26. Sandapleaci intre orele 8009i 900,cdnd timbile ceasului sunt suprapuseqi se intoarce intre orele l4oo si l5m. cind limbile ceasuluisunt in prelungire.Cer timp a lipsit? A) 5 ore B) 5 ore 30 min C) 6 ore D) 6 ore30 min E) 7 ote

?. Carenumdr,adunatcu jumitatea lui, estecu trei mai mic decatdublut oumirului inilial? A )2 B)4 c )6 D )8 E) 10
28. Care construclie, pdvitd din diverse unghiuri, poate fi vdzuti astfel:

[ rTEl o ,
4r-'fl Dfu
A) 6

qfu
C) 18 D) 20

rd
E) 24

,h

29. In doudcoqurisuntcate 12 mere.Alexandra a luat cateva meredin Fimul coq,iar Ileanaa luat din al doileacol atatea merec6teau rimas in Fimul. Catemcre sunt acumin celedoudcosuri?
B) 12

49

30. Trei zaruri identice sunt agezate ca in figui. Daci se $tie cA fetele pe caxe se suprapun doud zaruri sunt identice, cAte puncte sunt pe fala de jos? A)1 B)2 c)3 D) 5 E)6

R[spunsuri- 2000
III-Iv
I 2
4
5

E B

III.IV 11 B

m.Iv
2l
t1

t2
13

c
E A D D

B
B

D E
B C

t4
l5 l6

24 25
?.6
',| 28 29 30

c c
B C

6 7 8 9

t7
18 19

B
E

c
B B

10

20

Indicalii - 2000
Claseleam-a$ ia I V -a 6. Elena a mencat4 bomboanegi Silvia 6 bomboane.Rdsputjs:B, 8. 160 = 55 .2 + 50, deci estenevoiede 3 autocare. R/i.rprfi,r..C. 10. Andrei are 15 ani, Ana are 5 ani. Peste5 ani Andrci va avea20 ani qi Ana l0 ani. Rdspuns: A. 12. Al doilea numlr reprezinti sumaciftelor primului numdr.Deci lui 302 ii asociem 5. Rdspuns: C. 14. Canguul temin5 cursa in 2 ore, deci iepuele o terminA in 2 . 3 = 6 orc, iar ceinelefir 6 . 2 = 3 orc- Rdspuns: A.

16,In totalsunt7 + 5

I = 1l gnee,deci33 elvi. R.isprnr..D.

18.7 + 14+ 9 - 7 + 12+ X, deci x : |; =11 7 + 14+9 + A + 9, deci A = 10. Rdspuns: A.


19, 5 2 = 10 iepud Ci5.3: 15 iepuraii.in total sunt25 de iepud.Rdrrrrr:,g.

50

20. Daci aqezdm fnrctele de pe cele doudbalanlepe una singura,astfel incat balanta si rimand in echilibru, ob.tirlem 166 : 46 + 26, adici 83 : 2!t + ta ;i l0{ + lat + la - 63 + 3d + 1il, adicd 46 = 2at.Obtinern 8z = 43 + I a. decit 6 = +i. Rdsp ns: C, 21. Dacd6 giini fac 8 oub in 3 zile, atunci 3 gdini fac 4 oui ln 3 zile, deci fac 12 oui i19 zile. Rdsputts: B. 22. Cel mai mare numdr de pisici,mame este atunci calld considerdmcel mai mic numfu de pisoi. Oblinem astfel 4 pisici-mame,doud cu cate 2 pisoi si doud cu cate 3 pisoi.R.irprrs. r,

"m,rcMwW

Singura pmceli care are perimetrul mai mare decat a1dreptunghiului este a lui Ylad. Rdspuns: C. 24, Constructiadin stengaare l0 cuburi, iar cea din dreapta14 + i cuburi. Obtinem cA un cub canGrefte39, deci x = 6. Rdspuirs:C, 25.9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 43 + 2l = 99, 9 + 8 + ? + 65 + 4 + 3 + 2 + | = 99. Rdspuns : B. ,. Fie r numnrulinitiat. Ahrnci: jr+; +3 =2r, de llllde x = 6. Risryns: C. 28. Construclia,) estvezute din fati, din drcapta,dir stangaqi, rcspectiv,de sus. Riispuns: B. 29. Din cele doui cosuri s-a luat exact cantitateade mere existentainilial in primul co$, deci rdman 12 fiere. Rdspuns:B. 30. Felele care se suprapunin cazul cuburilor de sus sunt difedte de fe1levizibil (2,3,4, 5 rcspectiv 6 puncte), deci au cete1 punct.Zarurilefiind identice, in cubul ditr mijloc fefei cu I punct i se opune fata cu 6 puncte, iar in cubul de jos fetei cu 6 puncte i se opunefa(a cu I pnncl. Rdspuns:A.

l@yit:N_filk.,
Dorin Moldovan (CJ) 51

Tabdra Internatlonald de la Paiana Pinului

0 ord de creqlie
Ppn,tth. Joi. crcioane. ctpa. acuatclc. ratent ^ po4rcte. snor" ra p"p Pet\,o,Je. "1,.

(a lt s_auomeskc.tl ,utoute. nat to," ,a,,it ,i.,i .i)1;-r,,,<r.u(t awu,uJuata nat ftiu ta -.. zneul, dar pdnd odnti la unnd, utn; iese ,-"^ cera --.-

::i:,',' ;:';::;.: : i::::,.,

;':: pe, i peco, ) i, ""'|,: eI ut :.i :,: : ::,::: :':a ii ;; -, ; ; ;, na,',,


Laum Sfefinescu Targovifte -

; ;;: ::.' ii:::: :; :::"':', ":

2001
Claselea III-a qi a IV-a 1. Mariarlare3 surori$i 5 fra,ti.CaU fta,tiaresoralui, Ioana?
A )6 B)4 c )8 D )2 E)3 2. Andrciare7 beti$oare. El rupeun beligor in doui. C6tebeliqoare are acum? A ) 14 8)6 C )7 D )3 E)s
3. Ionut cumpfui un cadou peutu mama sa: o inimd de ciocolatd. Dacd fiecare pitrilel de ciocolatAare l0 g, ce gleutate are cadoul? A)1 0 0 9 B ) 1 2 0 g C )3 0 g D )1 4 0 g E ) 130g 4. Familia Popescu(tatil, mama qi fiul lor) au inchiriat o canoe pentru trei persoare. In cate moduri diferite

pot staln ca.noe?


A)9 B) 8 C)6

D )4 C )6

E )3
D)7 E) 10

5. Sumapunctelorde pe feteleunui zar este:


A) 2 1 B) 2 0 6. Numai unul dintre urmdtoaxelecalcule este corect. Care ? A)1 2 : ( 4 + 8 ) = 1 1 B )8 2 +3 :4 0 C) 2.3+ 4.5= 50 D )(10+8 ) : 2 : 1 4 E )1 8 6 :3 =1 6 7. in clasi sunt 19 fete qi 12 biieli. De celi elevi mai estenevoie pentru ca sd poati fi imparlili in 6 grupe cu numdr egal de elevi? A)l B) 2 c )3 D )4 E)5

8. Scriemnumirul 2001 folosind cifrele urmdtoare.Catebele de chibrit vom utiliza?

r -l r-l ifi ii:t===n


l-ll
A) 21

ll l-

B) 2s

ll :! r-r J -tIFF- :[ D) 24 C) 19

ii-= e !J

r-r [-t
E) 23

-t

9. Alex s-a ndscutin ziua in careAna implinea 3 ani. Ce varsti va avea Alex c6ndAna va aveade doui ori vdrstalui?
A) 1 an B) 2 ani C) 3 ani D) 4 ani E) l0 ani

53

10. Liliana axe4 hmaniri. FiecarelumAnare se consumiin 3 ore dupdce a fost apdnsi.Liliara apdndedoui lumaniri; dupd30 de minuteo palA de vdnt le-a stins. Ea apdndesimultantoate aelepatru lumanixi. La cat timp dupAaceasta se stingeultima luminare, dacl nu bate vantul?
A) lh 3 0 m in B )2h C)3h D)7 h 3 0 min E )9 h

11.Andraareo fundi in ptu,in paxtea dreapti.Catedin urmdtoarele imagini pot fi vizute intr-o oglind5?

A) 0

B )1

@ @ @s
c)2
D) 3 E) 4
C)J

12. Radu qi Maria cdlitoresc cu trenul. Radu are loc in al 17-1ea vagon din faf.i, iar Maria in al l4-1eavagon din spatc. Ei au observatci vor c6ldtoriil acela$ivagon. Cate yagoaneare trenul? A) 28 B) 29 c) 30 D) 3t E) 32

13. Pe tabti sunt desenate tdunghiwi $i dreptunghiud carenu se ating. in total sunt exact 17 varfuri. Catefiunshiuri srmtDetabld?
A)t B )2 D) 4 E) 5

Acliune realizatd impreund cu Fundalia Abruca.tabla si Teatrul Nalionatpentru copii

Jocul de-ateatrul - TabdlaInten alionald de la poiana pinului, 2004

54

14. Care din urmitoarele figuri este diferitd de celelalte 4 figud?

"fi'F"l'a"3

15. Adam gi Mircea colectioneazi timbre. La un moment dat, ei au acela$i numix de timbre. Adam ii oferi lui Mircea jumatate din colecfia sa. De cate ori sunt mai multe timbrcle lui Mircea decat ale lui An&ei? A )d e 2 o r i B) d e3 o n C )d e 4 o i D )d e5or i E) Depinde, tn funclie de numdrulde timbrepe carele arefrecarc. 16. intr-un magazit de paatofi sunt expuse cate 12 percchi de pantofi pe 10 rafturi. Primii cumpirAtori au cate 4 picioare. Trei dintre ei cumpird cate 30 de perechi fiecare; ceila$ doi cumpird numai cate 5 perechi. Cete perechi de pa.ntofi au rimas io magazin dupi vizita celor 5? D) 25 A) l0 B) ]s c) 20 E) 30 Iau 17, Am trei cutii a$ezate in linie, fiecare confDand cate 11 acadele, c6te o acadeadin fiecare cutie in urmdtoarea orditre: stanga, centru, dreapta, centru, stanga, centru etc. Cand cutia din centru este goali, care este cel mai mare mrmir de acadeleaamaseintr-o cutie?
A) 1 B) 2 C)5 D)6 E )11

18. Gisili numirul minim de beligoare ce trebuie adiugate la construc,tia aldturati astfel incat sd obline,tiexact 11 pEtrate. D )5 E )6 A )2 B)3 C )4 19. Cate numere de 3 cifre, av6nd suma cifrelor 4,

existA? A) r0

B)9

c )8

D)7

E )6

20. Mihai a realizat constuc.tia alituratd, con-tiDand 4 cuburi (unul nu se vede), utilizdnd bitule, beliqoare gi pldcute.Cate bilule au fost folosite? D) 21 E) 22 A) 16 B) 18 C) 20 21. 20 de acadelese impart unor canguri aqaincAt fiecare se pdmeasci cel putin o acadeagi oricare doi cangui sd nu aibd un numir egal de distribulie este ... dulciuri. Numirul maxim de canguri participanli la aceastd c )8 D )6 E) s A )4 B) r0

22. Cinci prietcne igi aranjeazdprosoapelede baie pe plajd astfel incat sd fomeze un pitrat. Ana Si Mada au prosoapele de mirimi ega1e,in fomd de p6hate, avend perimetrele egale cu 720 cm. Andra. Ioana si Gabi au prosoape dreptunghiulare. de aceeasi mirime. Careeste perimetrul prosopului Ioanei?
A) 600 cn B) 560 cm C) 440 cn D) 360 cn E) 300cm

23. Mircea are acelagi numir de matinutepe careil au Mihai si Vali impreund. Mihai arecu l0 masinule maimulledecar Vati.ir total,cei bi biieli au 40 de maSinule. Catema$inule areVali?
A)4

B)s

c) t0

D) t5

E) 20

24. V\ zar pa o tabl6 esterostogolitin sensulsdgetilot Catepmcte "gezat \om vedea pe fatade sus.in momennrl cdndzarulse ra afla in pitrdtelul marcat cu ..x" ?
A)5 B) 1

c )3 D )t

E )2

Rispunsuri - 2001
III-IV
I
,

TI-Iv
l1 D

D
D

4
5

c c c
C E E

72 13 t4
l5

c c
E

2l
,a

III-IV E

B
E

6 7 8 9 10

t6 t7 18 19 20

c
D

56

Indicafii - 2001
Claselea m-a ti a IV_a 9. CandAna va avea 6 ani, Alex va avea 3 adi. Rdsputls:C. 12. Sult 16 vagoanein lala celui in c.re caldtorescRadu qi Ma a;i 13 vagoane in spatele lui. In totalsunt16 + I + 13:30 vagoale.Rdspws: C. 13. Din 17 puncte se pot construi cel mult 4 dreptunghiuri(un dreptunghiare 4 varfuri). Verificim dacd,construindunul, doud, trei sau patru dreptunghiud, numdxulpunctelorrimase se impafte exact la 3 (un triunghi are 3 varfuri). Observem cd putem constui 2 dFptunghiuri ti 3 hilmghiuri. R.irp, ,rr C. 16. in magazinsunt 12. l0 : 120 perechi de pantofi. primii trei cumpdrdtoriau luat 3 .30 = 90 perechide pantofi, iar ceilal{i doi au luat 2.5 = 10 perechi.Au rimas 120 90 l0 = 20 perechi de pal.\tofi.Rdsrynl C. 17. Dupe ce iau pdma date cate o acadeain ordineast6nga,centru, dreapta,centru, voi avea:ln stanga10 acadele, in cenfu 9 acadele$i ln dreapta10 acadele. Dupi ce iau de 5 o cate o acadea in aceea$i ordine, voi avea:in stanga6 acadle, in cenh.u 1 acadea, in dreapta6 acadele.Iau o acadea din stanga$i apoi una din centru qi voi avea:in stanga5 acadele, in centu o acada;i ln drapta6 acadele. Rdspus: D, 18. 19. 103,112,l2I, t 3 0 , 2 0 2 , 2 t t , 2 2 0 , 3 o t , 3 lo , 400.Rdspuns: A. 21.5 cangudcareau 2, 3,4, 5 respectiv 6 acadele. Rdspuns:E. 22. hosoapelepetrateau laturade 720 : 4: 180 cn1 cele dreptunghiulare au lungimea de 180 cm gi ldlimea de 2 . 180 : 3 = 120 cm. Perimehul prosopului Ioaneieste2(180+ 120)= egl cm. *j1s t ^23. Dacd Vali axe.I maqinule,Mihai are x + 10, iar Mircea arer + x + l0 = 2jr + 10. Impreundei au r + 0c + 10) + xI + 10 = 40, decix - 5. Rdsputls : B.

Infinitul rdsturnat ,i cu patru adunat Totulinpd4it la trei Ghici ciupercd ce-i? Dorin Moldovan (CJ)
57

2002
Claselea III-a si a IV-a
lipseste l. Carebucatd din desen ?

et77 nvl ''YA


affi of)
\ I r- /l
E) luni

2. Daci ied a fost miercuri, ce zi va fl poimaine? D) duminicd A)joi B) vineri C) sdnbtuA

3. Ticd a pdmit de ziua lui urmitoarele cadouri: 10 creioane,3 penare, 4 mingi, o carte, 3 ursdeq de plug qi 2 ciocolate. Cate lucruri a primit? A) t5 B) 17 C) 20 D) 23 E) 27

4.2 +2 2 +2 2+2 2+2 2+2 2+2 2 + 2 - 2 + 2 - 2 + 2 = . . .


A)0 B)2 C )4 D) t2 E) 20 iar pe cel5lalt, 2 pepeni. 5. Pe un talar al unei balan{e sunt6 portocale, Daci punemun pepene, identiccu ceilalti doi, pe talerul cu portocale, balanta se echilibreazi. Un pepene cantdreqte:
A) 5 kg B) cdt 6 portocale C) cdt 3 portocale

D) 3 ks

E )7k s

6. Un pdtratestetiiat ca in figurd. Carebucatl nu poatefi obtinuti in aceslmod?


b I C)
L

I
]

D
L-J

''_ I

E) l

-l

L-J

Lr

7. Inima omului batede aproximativ70 de ori pe minut. De cateori bate intr-o ord?
A) de 42 000 ori D) de 700 ori B) de 7 000 ori E) de 420 ori C) de 4 200 ori

8. Pe doudrimurele emu 9 \.ribii. De pe pdma mmurl au zbwat 3 \Tibii pe gard, iar de pe a douaramuri au venit pe prima ramuri 2 wibii. Cate vrebii sunt acumpe cele doui rimuele?
A) 4 B)5 C)6 D )7 E )B

9. Pe stradalui Ionul caselesuntnumerotate de la 1 la 24. De cateod se repetdcifra 2 in aceste numere?


A) 2 58 B)l C )8 D) 16 E) 32

10. in depirtarese ydesiluetaunui castel.Caredfurteurmitoareledetalii tru apax,tine siluetcicastelului?

o t^ ,l
a\

u,e

r ,a a

D-- ,, D'") L-r 'J I


C/Y ( ( V V V V

11.ln Mesopotamia in 2500i.Hr., I se scriaV, 10 se scria( , 60 se scria sescria ( ( V V, 124sescria... V. Astfel.22

I)(vvVVVV B / v V ( ( V V VV D ) VVVV((W A V V V V V V

12. Iulian, Mara, Nic ai Fabian au impreund: o pisicl, un caine, un pe$te$i un canar.Mara are un animal cu blani, Fabian are un animal cu 4 picioare, Nic are o pasdre,iar Iuliar qi Mara nu iubcsc pisicile. Nu e adevdratcA ... A) Fabianarc un cAine. B) Nic are u canar C) Iulian are unpeqte. D) Fabianare o pisicd. E) Mara are u caine. 13. Cadranul unui ceass-a fiswat in 4 buciti, astfel incet sumelenumerelor din acestebuci,ti sunt numele consecutive. $tiind ci numerele 10, 11, 12 nu au fost alterate de fisuri, cadranul va arata astfel:

ffi,m,N,%,ffi
i :il -i * :.:::
Mdy Norbert Oscar

14. in timpul unui concurc de sdlitud in zig-zag, calgurii Mary Norbert 9i Oscar au sdrit, cu aceeagi vitezd.pe traseeledin figurA.Arunci. A) Mary li Osmr au ajunsin acela;i timp. B) Norberta ajunsultimul. C) Mary a ajunsultitha. D) Toli au ajuts tn acelali timp. E) Mary ;i Norbertau ajunsin acelagtimp.

15. Sam gi Vivi au impreuni 60 de chibrihui. Sarn a construit un triunghi, fiecare latud avdnd 6 be,te. Din cele rdmase,Vivi a construit un dreptughi, avand li{imea de 6 bete. Cate bet are lungimea &eptunghiului? A) 30 B) 18 c) ]s D) 12 E) 9

59

16. Florin are 32 de bile, iar Mihai 20. Cetebile trebuiesd-i deaFlorin lui Mihai pentu a avea wr numAxegal de bile? A)5 B)6 c )8 D) 10 E) t2

17.Carlaa desenat un steag fluturandin vent,in 5 momente diferite.Desenul greqiteste...

"F" r " w'F'w


D) la 7tu E) la Vj

18. Maxapleacdde acasi la 65s diminealali soseqte la scoali la 73r.Daria sose$te la Scoald la 7as, deqi loauie$te mai aproapeli drumul dureazdcu 12 minute mai pu!n. La ce ord pleaci de acasi Daxia?
A) la V? B) la 7tu C) la 7,

19. Din catecuburi esteformati construclia aliturati ? A) 24 B) 25 C)23 D) 26 E) 30

20.Alexarccartona5ele EEIE! , Mariaarecartonagele flflfi , iar ftortn arecartona5ele cartonaqele [] pp . Utitizand clintre ei nupoate [, !, care
oblne 2 '! A) Alex B) Maria C) Florin D) Tolipot obline2. E) Nici unul nuponteobtine2. 21. O turmi formati din 10 oi albe qi 7 oi negre se amestectcu o altd twml tbrmatA din 20 de oi albe si negre. Care estc cel mai mare numir posibil de oi albe din turma astfel formati ? A) 29 B) t] c) 20 D) J0 E) 37 22, Care estecel mai inalt dinhe Mircea, Mihai, Andrei, Mirel qi Cdsti, daci Mnel nu este cel mai inalt, iar Mtcea este mai inalt decatAn&ei si Mihai, dar nu este mai inalt decAtMirel ? A) Mircea B) Mihai C) Andrei D) Mirel E) Cristi 23. 28 de copii au luat parte la wr concuG de matematicd.Numirul copiilor care au terminal in urma lui Raul a fost de doud ori mai mare deidt al celor care au terminat inaintea lui. pe ce 1oc a teminat Raul?
A) ;ase B) ;apte C) opt D) noud E) zece

24. Indicatorul kilomeftic al ma$inii indici 187569,acestecifte fiind toate diferite. Dupd caU kilometd vor fi din nou toate ciftele difedte? A)I R) 21 c) 13t D) 12431 E) 13 776

60

Rispunsuri - 2002
Itr.IV
,,

Itr-IV
13 t4
15 16 C E B B B

B
D

4
5

c
B D C

l7
18 19

6 7 8 9 l0

c c
C

20 21
'r1

1I 12

E E B

Indicat-ii _ 2002
Clasele a III-a gi a IV_a :2 pepeni, 5. 6 portocale + I pepene deci 6 portocale: I pepene. Rdspuns: B. 8. Doar 3 wdbii au plecatde ps ramuri,deci au r5mas6 rdbn. &ispans: C. 9- 2, 12,20,21,22,23,24. Rdspul,s: C. 15. Sarna construit un hiunghi cu 6.3 = 18 bete,deci au remas60 _ 18 = 42 bete nefolosite.Din acestea, Vivi a coDstruitun dreptunghicu litimea de 6 bete. deci cu tungimea de 142 - 2 61 :2 - 15 bele. Rdsputts: C. 18. Mara facepani la gcoali 7!2- 655:3j minute,deci Daria ajungela gcoald ln 37 12 = 25 minute.DacAajungela $coale h 7a5, Daria pleacl de acasd la ora 7,0. Rdspuns:B.

20. Maria: @BpS[

: E ; Florin: A. BEE -@:@ . Rdspuns:

21. Cel mai ma.e numfu posibil de oi albe se ob.tine atunci c6nd cea de a iloua turmaesreformaladjo 6 oi albesi unaoeagrd. in toral\or fi Il oi albe.Rtispuns: B. 23. inaintea lui Raul au terminat; copii, iar dupi el, 2r. Avem: j + 1 + 2x = 2g, adici r = 9. Raul a terminat pe locul 10. Rdspuns:B. :21. Rispuns: 24. 187590 187569 B.

2003
Claselea III-a qi a IV-a 1 .0+l+ 2+3+4
A) 0 B )2

3 2-l-0='l
C )4 D ) 10 E) 16

' *; s wwsu
A) 100 B) 120 C) 140 D) 160 E) r80 3. Am 2 perechi de carrari qi 3 papagali. Cite pdsiri am? A) 3 B )l c) 1 0 D)6 E) 7 4. Sophiedeseneazi77 de carrguri:unul albastru,apoi unul verde, apoi unul rogu, unul negru, unul galben, unul albastru, unul verde, unul ros,u, unul nggru, Si aSamai departe. Ce culoare are ultimul cargur desenat? A) albastru B) yerde C) rc;u D) negru E) galben 5. in cancelariesunt 6 mese cu cate 4 scaunefiecare, 4 mese cu c6te 2 scauneqi 3 mese cu cAte 6 scaune.Cate scaunesunt in total? A) 40 B) 25 C) s0 D) 36 E) 44 6. Suprafafa literei K esteegaldcu ,..

,4)69 D8C

qe@

Dto@

D tlg

7. Dacd inlre pisici qi ca5caval sunL l0 m, intre caine$i Qoricel sunt 15 In gi sunt 22 m ti intre caine caEcaral ce distantiesteintrepisicaqi qoricell A) t n B )2 m C )3 m D) 4 m E )sn 8. Am citit jumitate dintr-o poveste$i jumdtate din alta, in total 22 de pagini. impreuni, poveqtileau...
A) II pagini B) 44 pagini C) 36 pagini D) 48 pagini E) 22 pagini

9. Intr-una din imagini, 3 sfern[i din toate obictele sunt inimi. Care este aceasta'!

.4 vvQ2
AAAA
62

0000

^ QA

('C'V

vvv

aVVV aa

1:1:QQ o1VVV AVVV c1 AA00 ao^ aaa

VVV ooo

10. Constructia aldturati, formatddin cuburi, cantireste 80 g. Cat centireqteun cub? A)8c B)1 0 s C )s c D )12g E) 800g qi m-amtrezitla 1445. 11.Am adormit la 1330 Martina dormitcu I ordmai mult Cat a domit el?
A)2 h 1 5 h i h B) t h C )I h 3 0 n i D )2 h E) lhlSnin 12. Ariciul Mark ii spuneprietenului sdu: ,,Dacdaq fi cules de doud ori mai multe mere decat am cules, aq fi a\,'utcu 24 de mere mai mult decat am

acum".Catemerea culesMaxk?
A) 48 B) 24 C) 12 D) 12 E) 36

13. Am numerotatpaginile caietului: 1, 2, 3, ... CAtepagini are caietul daci, pentru numerotareatuturor paginilo! am folosit 35 de cifre? A) 12 B) ls C) 22 D) 28 E) 35 14. Pentru a tlavelsa un rau, 44 de persoanese ufci in b6rci in grupuri de cel mult 6. Cate bixci sunt necesare? A)5 8)6 C )7 D )8 E) 9

pe &tne Signa. 14 oenit lleu i orfanizea Afost otatd .a.niciotati. ufl rcBe co[fri ateldrii au @nit moi mttfi litlci, care n corcufi [e fiate Difl ce[e fapte [a souteti, mai decirc fiai prit eptuti Mete Sigfla [ea pronis ce[otnai iscllsili, [rept fis! ktd, juntuate fin inptu4ie (o [run4i,e !e*e firi fi t11dti). $i o itlrEut 6dtdtia,carea [urat t[oudore.Dupi 6dti[iz av izs,itifl iftfdtoli ffeiqrczece pitki. Sase pititi si cLA[6d caZdpata a! p[ecat ofati ajunsja.o[oou zidzutufl cnf uriat intr4 cif.dtolie[MBd in lara [ui tu{oframe[, so[tafii cind au cuaeritcrtoteatroiei, P;ticii s4u {in [emnin cares-auascuns [ea [unqlt[tiftpu{ui le sl{taflii tlttci. minutut cinlf iu T)dzut nlosdei[ecotusttldte Au I)izut pitirli si o[te fucrurl, decare lo&te a si uitat, ruinz [e cetdti,ttuiri cu apete at6oste Dryd.ypte zitb si sopteflolli itL.arcpiticii fi cu Al6i. caZdpl.da sau siitlit ta.ft fiisJo aLfdcut .6te ltttoorsi ifl ta/a rqe[ui Si,nlo.' Kitaty z,so[t- Atad

63

15. in tabel sunt notate cartitdlile difedtelor ffi& tipuri de flori din Gridina Botanicd. Ted l-a ffiKE intrebat pe g6dinar qi a aflat cd swrt 35 de HffiKffiO azalee,50 da iri$i, 85 de trandafiri. Cate gerber ffiffiffiffiffi8 gerberc sunt in gridinS? A) 9s B) 100 c) t1s D) 11t) E) trs 16. Ionel construie$te un gard de 35 m lungime (in linie dreapti) qi bate cete un tfuug din metru in metru. Cati tarusi bate? A) 34 B) 3s c) 36 D) 37 E) 30 17. Doui din urmdtoarelepiese completeazi construclia alAturatS. Care?

'q,b,h.
A)1ti3 B )2 q i 4 C )2 ;i 3

D) 1ti4

E) 3si4

18. Joe vrea sd cumpereniqte mingi de baschet.Daci ar cumpfua 5, i-ar mai rdmene l0 euro; daci ax aumpira 7, ar mai avea teyoie de 22 ewo. Cati euro costi o minse de baschet? A) lt B) 16 c) 22 D) 26 E) 32

19. Un cod de bareesteformat din 17 barealbegi negre (primaSi ultimabari suntnegre). Barelenegresuntde doudfeluri: subtiri gi goase. Numirul barelor albe este cu 3 mai maredecdtal celornegresub{iri.Atunci numdrul barelornegrqgroase aste:
A) 1 B)2 c)3 D) 4 E) 5 20. Chds a realizat constructia din imagine, folosind cuburi rosii $i albastre de aceeagimdrime. Toate cuburile din extelior sunt ro;ii, dar toate cuburile din interior sunt albastre.Cete cuburi albastrea folosit Chris? A) l B) 2 C )4 D )8 E) 16

Illl

21. O ciocolati mare costi 4 aenli,una medie,2 centi si una micd. I cent. Kargaroo a cumparall0 ciocolate.cel pulin cdreuna din fiecaresi a plilir l6 cengi. Cdteciocolate mari a cumDarar? A)5 B)4 c)3 D) 2 E)t

22. intr-un magazit de jucArii, un cAine qi 3 ur$i costd impreund cdt 4 cangud, iar 6 cdini qi 4 urqi costi impreund cet 8 canguri. Care afirmatie este adevdratA? A) Cdinele estede 2 ofi mai scump alecAt ulsul B) Ursul estede 2 ofi mai scump decatcai ele. C) Cainele ;i ursul au acela;iprel. D) Ulsul estede 3 ofi mai scump (lecatcAinele. E) Nu suntsuJiciente infomali| 23. in clasi sunt29 de elevi. 12 dintreei au surori gi l8 au frati. Tina, Be si Anne nu au nici surori, nici frati. Cdli elevi din clasi au qi sulo|i qi frati? A) nici unul B) I c)3 D )4 E )6 24. BeW calclleazd suma cifrelor pe care le afiqeazdceasul ei digital (de exemplu,la ota 2l:I'7 ea obline 1l). Caxeeste suma maximi pe care o poate obline? A) 21 B) 36 C) t9 D) 2s E) 23

Rispunsuri - 2003
I
,

[I-IV C D

III-IV

l3 t4
l5

E
B
5

c
E C B D B B

t6 17
l8

D C B D D E D

6 7 8 9

t9 20
2l

10
ll

t2

24

65

Indicalii - 2003

Clasele a III-a fi a IV-a 4, Sunt 15 grupu de canguri (avand culorile albastru,verde, rosu, negru, galben) $i apoi ince unul albasffu ti unul verde. Rdspuns:B. L DacAjumdtatedintr-o povesteti jumitate din alta nu au 22 pagini, cel doua povelti au impreune 2 . 22: 44 pagini.Rdspuns: B. 12, Diferenla dintre dublul numdtului de mere culese qi numirul de mere culese este24, deci s-aucules24 d,emerc.Rispuns:B. 13, De la I la 9 sunt 9 cifre, iar diferenlade 26 de cifre estedin numerele de la 10 la 22. Deci, in total, sunt 22 de pagini. Rdspuns: C. 14. Vor fi 7 bnrci pline $i inci o barci cu 2 persoane. Rdspuns:D. 15, Fiecarepeta16 din tabel marcheaz,5 flod. Pentm gerberesunt 22 de petale,deci ll0 flori. Rdspuns:D. 16. incepdndcu primut 15ruq, pentru fiecare metlu se bate cate un tirus. deci vor fi 35 + I = 36 !.aru$i. RdsprrxsrC. 18. 2 mingi de baschet (diferenta de la 7 la 5) costd32 euro (10 eulo + 22 uro). deci o minge coste16 eulo. Rdspuns: B. 19. Pentru a avea 17 bare alb $i negre,in desentrebuie adaugate incd 3 bare negre (in locul punctelor).ln acestcaz vor fi 9 bare negre qi 8 baxealbe, deci vor fi 5 bare nege subliri si 4 groase.Rdspuns:D. 20. in interior sunt 8 cuburi: Rd,!pms..D. 21. S-a cumpdrat o ciocohti mare (4 cen{i),3 medii (3 2 cenli) qi 6 mici (6 . 1 centi). Rdspuns:E. 22. 4 cangtl]i coste cat un ceine $i 3 uqi, deci 8 cangu costd cat 2 caini si 6 ursi. Dax8canguricostecat6ceini$i4ursi,deci2caini$i6ursicos6cat6cnini;i4ur de unde2 urfi costi cat 4 cenn Rdsryns:B. 23.29 - 3 = 26 elevi au surori $i/sau fr4i fi 12 + 18 26 = 4 elevi au si surori,si fral\. Rdspuns:D. 24. Sumama-\imi este I + I (19, pentru ore) qi 5 + 9 (59, pentm minute), deci 24. Rdspuns: A.

66

2004
Claselea III-a qi a IV-a t. 2001+ 2002+ 2003+ 2004+ 2005= ?
A) 1015 B) 5010 C) 10150 D) 1100s E) 10015 2. Ionul avea 4 ad cand s-a niscut sora sa. Astdzi el implineqte 9 ani. Ce difelenli este inhe vaxstele celor doi ftafi? A) 4.tni B) 5 ani C) 9 a i D) 13 ani E) 14 ani 3. P n care operalie nu oblinem acelaEirezultat cu 671 - 389? A) 771- 489 B) 681 399 C) 669 391 D) 1371 1589 E) 600 318 4. Patlu copii s-au aqezat in ordineainillimilor: Dan este intre Iancu gi Matei, Matei este mai scund decat Dan, dar mai inalt decAtNicu. Cine este cel mai inalt? A) Dan B) Matei C) Nicu D) Iancu E) Ia cu li Dan au aceeaqi lndllime. 5, Bunicul a dat aate4 mere lui Costel fi celor 4 ftali ai 1ui.Cate mere a dat bunicul in total? A) 16 B) 4 C )2 0 D)8 E )9 6. Pe un fir de telegaf stau mai multe vribii. 5 dinte ele iqi iau zboml qi se intorc numai 3. Daci acum pe fir sunt 12 vrdbii, cAte erau inilial? A)8 B) t5 C) 10 D) t2 E) 14 7. Roqcatasi Coditi au de adunat 30 de alune. Roqcataaduni 1aun drum 3 alune, iar Coditd, 2 alune.Dacd veveritelemerg numai impreund,cdte drumwi vor face ele? A) t0 B) 15 C)6 D)25 E) 30 8. Plecdnd din oraful I spre oragul B, Andrei a parcurs drumul marcat in desen prin linie continuS.La intoarcere,s-a penlrua-ti abitut de la drumulprincipal

vizita bunicii (abaterea in desen estemarcatd cu linie inheruptd).Cali kilometria parcurs in plus,alegand acest tlaseu?
A) 3 kn B) 9 kn C) 6 km D) 12 bn E) Imposibil de calculat

9, Caxeeste numiml de pdtdtele care mai trebuie innegrite, astfel incat numdrul pitri{elelor negre sA fie egal cu cel al pitrdJelelor albe? A) 5 B)2 c)3 D )4 E) 6 10. Narcis gi Marin, impreuni cu colegii lor de clasd,s-au alezat in ,,qir indian". ln spatelelui Marin sunt 16 elevi, unul dintre ei fiini Narcis..io laja lui Narcis sunt 14 elevi, unul dintre ei fiind Marin. intre Marin si Narcissunl 7 elevi.Cdti elevi sunrin clasd? A) 37 B) 30 c) 23 D) 22 E) 16 11. Ala a gisit o caxteveche din care lipsesc cateva pagini. in locul unde lipsescpagini, numirul paginii din stangaeste 24 si al celei din dreapta este45. Cate pagini lipsesc? A) 9 B) 10 c) 19 D) 20 E) 2l

12. Pentrua obtinebetonse amestecA 5 gileli cu pietrig,2 gileli cu nisip gdleat6 cu ciment.Numirul giletilor cu pietrignecesare Qio pentrua obline 40 de gdleticu betoneste: A )s B )8 c) 20 D) t0 E) 25
13. Roxanaestecu 52 de zile mai mare decatprietenaei, Izabela.in acest an Roxana $i-a sirbdtorit ziua de nagterein martie, inft-o marti. in ce zi a slptdmanii iqi va sdrbdtoriziua de nastereIzabela?
A) Iuni B) na4i C) niercari D) joi
E) yineri

14. Categame cantdreste stiloul?

A) 6c

B) 79

c) 8c

D) 9c

E) 10s

15. Sumacifrelor unui numir de pahu cifre este3. Careesteprodusul cifrelor aaestui numdr?
A)0
R) I C) 45 D) 6 E) Depindede cifrete nwhdrului itat

16. Descoped regula si rdspunde! Ce rrumir unneazd? A) 22 B) 16 C) 40 D) 32 E) 14

tffi

l0

68

17. Mtel, Ad| Mihai Ei Dan au imprimate pe triaouri cate un numir. DacA suma numerelor de pe tricourile lui Mirel Ei Dan este 3, a celor de pe tricoudle lui Adi Si Mihai este 8, iar a celor de pe tricoudle lui Mirel Si Adi este4, careestesumanumerelorscrisepe tricoudle lui Dan Fi Mihai? A)1 B)6 c )7 D )3 E) t] pe hArtie 18. Cu care din drepflrnghiurile urmdtoare (desenate fansparentd) trebuie acoperit dreptunghiul aliturat, penhu ca dreptunghiul obfinut sd fie in totalitate negru?

"ffi "ffi.,H+

,,8+ ,,H+
A) 15

19. Un cub cu latura3 esteformat din cubulete albe sau Degre, astfelincdt oricare doui cubulele altturateau culo{i diferite, iar vArfurilecubuluimare suntnegre.Ca& cubulete albe s-auutilizat?
B) t3 C) 12 D) t7
E) 24

20. Am un trenulel, cu 5 vagoanecoloratein 5 culori: ro;u, verde, alb, galben si albastru.Vagonul verde nu e vecin cu cel galben; cel galben nu e vecin cu cel din mijloc; cel albastrunu e vecin cu cel ro;u, cel roEunu e vecin cu cel verde,primul vagon estealb. Care esteordineaculorilor celor 5 vagoa.ne? A) alb, velde,rotu, galben,albastru B) alb, galben,albastru,rolu, wrde C) alb, verde,albastru,rolu, galben D) alb, albastru,verde,ro;u, galben
E) alb, ro;u, galben, albasb'u, wtde

21. Corpurile de mai jos sunt coflstruite din aate 7 cubud. Care dinte ele nu poate fi conshrit cu doui din cele Datru Diesealdturate?
A)

<t

l Y Z vl)41

a4

| | | vLl)4
flL -u I-Y?A4

tH
ftl

FI

qi
ffil I I L)'1

B)

c)

+f/ lf7
69

D)

E) Toate frgurile pot f construite.

JL!

22. Caregi are mai multe numere? A : l;2 ;3 ;4 ; 5 ;6; .-. B :0;2;4;6;8;-.
A) B) C) D) E)

C. 1 ; 3 1 5 7 ; 9 ; 1 1 . , . . .

A, deoarece sunt toate numerele nalurale. C, deoarece are rutmere mai maiA Si C, deoarece putefi asocia elementele unul cAte nul. B, deoarece tl contine ,i pe 0. Toate au ac"lasi numdr de elenente

23. Observddesenele,De fiecare dat?i,la pasul urmdtor, po4iunile colorat se impaxt in trei pdr,ti egale. Ce numir urmeazd?

I-----r
371 5

l-r--I-t

trTt-|rTt

...

A) 17 B) 23 C) 3r D) 4s E) Nu sepoatecofitir'tua, ileoarece po4tunilemloratesuntprea ing6te. 24. DupA trei jocui in campionatul de fottral, echipa Cangurul marcase tei golud $i primise unul. Se acordi 3 puncte pentru un meci caqtigat, un punct pentru meci egal si nici un punct pentru un meai pierdut. Catepuncte nu ar fi putut obfine echipa Cangurul? A)7 8)6 c)5 D) 4 E) 3

Rispunsuri - 2004 Itr-W


I
t

m-rv
13

3
4
5

c
D C
(_

t4 15
16

E D

6 8 9

c c
D E

l7 18 19

c
D

?.o
2l

B
E E E

10 1t t2

23 A

c
E

70

Indicalii - 2004
Claselea III-a si a fv-a 4. in ordinea crescetoare a iniltimilor: Nicu,Mati, Dan,Iancu. Rdspuns: D. : 7, La un drumveverilele adun5 5 ahme. Este nevoie de30 : 5 6 drumuri.Rdspuns C.
l4 ele\ i

10. .!-g&ri Meh Ji4L

Ndcs L!-9Ey!.
l6 elevi

in total sunt 23 de elevi. Rdspuns C.

paginile25, 26, ..., 44, adice20 de pagini.Rdspuns: 11. Lipsesc D, 12.5 g 1ipietril + 2 galetinisip + I gAleatd ciment+ 8 gelelibeton. Atunci: 25 gele! pietdt + l0 gilqti nisip + 5 gdlegciment=+ 40 gdlelibeton. Rdspuns: E. = + 3 zlte. Rdspuns:E. 13, 52 zile 1 septdmani = 2 creioane = 30 g; rezulti ca un crion + 30 g, deci 5 crcioane 14. 7 creioane cantdxeqte 6 g, dci un stilou canlfue$te9 g. Rdsputls:D. 15. O cifre a numirului este0, deci produsulcihelor este0. Rdsprlr,c:.4.

t?. Dee\emptu: tr-l til |ll lll

\ZSF7

c. fll t-] Gl n. Raspuns 'uu

\6FU

20.
24. Suntumitoarele posibilitifi: 6.nl

F.il up 6p

ll : 0-l 3 p

lol

[-rbl 3p |Tln
I l , 01 3p
'7p

1p

ll : ll

Dl ol

lp tp 3p 5p

lblTl lll ol lbl ol

0p 3p rp 4p

Cetatea Efes Tulcia 7l

Probi de baraj -2004


Claselea III_a gi a IV_a
1. Sunt18 maimute la Zoo,6 dintreele cimpanzei $i restulgodle.Fiecare gorilamAranci7 baoane pe zi. Fiecare cirnparueu mdnAncd cu doui banaae mai pufn pe zi decato gorili. Cdtebanane manencimaimu{ele intr-o zi? A) 156 B) 126 c) 4 D) 96 b 60
2. Pe o shadi suntnumai 4 case:a lui Rob. Jim. Lea si Joan. Fiecare dintreei are un animalde companie: o pisicd, un c0ine, un canar gr un papagal. Casacu pisicd esteintre casalui Jim qi casacu papagal. Casacu canar are un singur vecin. Ce arfmal de companie are Jim? 2 o-pisicd B) wr caine C) un cahar D) un papagat E) Su t in:fomalii insufciente. 3. Catepihate hebuie colorate,pentru ca nwndrul pdtratelor colorate jumAtate sii fie exacf din al celor albe? A) 2 B) 3 C) 4 D) 6 E) Esteimposibil 4. D:upd, prdnz,Ana a ieQitla joaci in grddin6.DupA douAorc a iesit la joacdsi Maria. iar dup6inc, o ora jumerale, a i;sit si Nicolera. ,i Ana a stat in gddini 4 ore, Maria 3 ore Si Nicolta 2 ore. C6Lt timp s_auiucat impreuna Maria 5i Nicoleta? B) I orti C) I ord $i 30 nin D) 2 ore 2 30 hin
E) Matia a plecat inaintea venirii Nicoletei.

5. intr-un siculej sunt 18 bilule: unele albaste, unele verzi altele rosii. si Celemai pulinesuotbilulele albasrre. Suntcu doudmai mulrebilurevezi decdralbaslre. Sunrde douaori mai multe bilule ro;ii decet\erzi. Care bilutre verzi sunt in sdculet? A) l B )2 c)3 D)4 E) 5 6. La Scoala Animalelor invatE g ciini si ceteva 8 pui de gAhA.I capre, pisici si geste. Sunt tot atAtea pisici categ65te. imfreunacu profesoara lor. bufnila Miss Marbilda.au l.]g de picioare.Ceti elevi aie aceasri qcoald? A)32 B)3 3 c)3 4 D )44 r ) 45 7. Liliacul FhmanziE a mdncat 1050 de muqtein 4 ropg_ in fiecare noapte a mancat cu 25 de mugte mai multe decdt in noapteaprecedenti. Clte muqte a mancat in a paha noapte? 200 B) 22s c) 250 D) 27s E) 300 -^A)

8. In l0 secunde Andreialeargd 70 m, iar Marin 90 m. Cu cet alearge mai mult Madn decatAndrei intr-un minut, dacdpislrleazd acelaqiritrn"? A)200 m B) l 2 0 n C )20m D ) 16 0 n E ) 5 0 n 9. Pentu a imprejmui o gridini in forma de pdtat s-aufolosit 800 m de sami, a$ezatipe patru dndud. Careestelungimeaunei laturi a grddinii?
A)200m B) 10 0n C) 50n D)20n E )S 0 n

10. Am cumptuat8 prdjituri qi 10 ciocolate.O prdjiturd este de doui od mai scumpd decat o ciocolati. Cate ciocolale al fi putut cumpAra de toli banii? A) t8 B) 14 C) 13 D) 26 E) 28 11. La un chiogcsunt 360 de ziar qi reviste.Dupd ce s_au vAndut100 de ziarc li 20 de reviste, ziarele rimase sunt de doud od mai multe decat revistele. Cete zlare erav la inceout? A) 80 B) 240 c) 180 D) t00 E) 260

12. Careestesumatuturor numerelorde trei cifte, avandEodusul cifrelor egalcu 3?


A) 441 B) 555 C) 591 D) 633 E) 933 13. in trei clase a III-a dintr-o $coaldsunl 105 elevi. Dacddin pdma clasd sunt hansferati3 elevi in a doua clasi qi un elev in a treia ciasi. ahrnci numirul elevilordin fiecare clasdva fi acelasi. Cati ele\ierau jbilial in a doua clasd? A) 32 B) 34 C) 36 D) 3S E) 39 14. Micul Vrljitor spune: ,,Cdnd eu aveam g0 de ani, tatil meu avea 310 ani. Acum, tatdl meu are de doui ori mai multi ani decatmine,,.Ce Yarstdare Micul Vrdjitor? A) 160ani B) 230ahi C) 310a i D) 390ani E) 460ani 15. Patdcia gi Pehe sunt sori Ei frate. Numfuul fralilor patdciei, plus numirul suorilor lui Pehe, este 4. Cati copii sunt in familie? A)1 B) 5 c )6 D)7 E) 8 16. Cate numere mai mici decat 100 au suma cifrelor esali cu 9? A )8 btl Ott D t t2 E;o 17. Prelul a trei cutii de bomboane este egal cu preful a cinci pachete de biscuifl. Doui cutii de bomboane gi ull pachet de biscuiti costi imDreund 130000 lei. Atunci-preluluDeiculii de bomboane este:
A) 40 000 lei D) 70 000 lei B) 50 000 lei E) 80 000 lei C) 60 000 lei

73

fT_T-l E, 18.Andrei are o mutime de piesede fomele urmdtoare: (fdr6 ca pieselesd se suprapund)? oblinealdtuandpiesele

p.

care le combini in diversemodud. Cate dinte urmStoarele ficuri se Dot

ffi ffi-TTTA) 0 B )1

c)2

D) 3

E) 4

19. O bucatbde sfoardde 78 cm trebuietaiati in buc5tide 12 cm sau 15 cm (fdri pierderide sfoad). Atunci sevor obline ...
A) cu 2 bucdli de slbad de 12 cm mai pulin decAtcele de 15 cm. B) cu 2 bucdli de sJbardde 15 cm mai pulin dec.atcele de 12 cm. C) cu 3 bucdli de sJbardde 12 cm mai pulin decAtcele de 15 cm. D) cu o bucatd de sfoard de 12 cm mai pulin decat cele de 15 cm. E) Numdrul bucdlilol de sfoard de 12 cm;i de 15 cm este acelasi. 20. Un ganddcel se plimbd de-a lungul muchiilor unui cub de paie. Dacd el pome$te dintr-un varf Ei se intoarce in acelagi v6rf, deplasdndu-se numai pe muchiile cubului qi parcwgand cel pulin o datd fiecare muchie, care este

numdrulminim de muchii de-alungul cdroras-aplimbatde doui ori? A) 2 B )3 c )4 D) s E) 6 21.Un automobil a parcurs 900km in 3 zile. gtiindci in pfimeledoudzile a parcurs 600 lm, iar in ultimeledouazile 500 km, ca,ti km a parcwsin ultimazi? A) 300krn B) 500km C) 100km D) 100km E) 200km

22.Alaturat esle reprezental unrar.pri\ ir din =f Al diverse unghiuri. Pi fatacareseopLrne feEej I i 11 *


cu simbolul? se atla simbolul:

e4 lq l' [l

A) l

B )+

q^

D) *

E)a

23. Cubul din figuri este format din cubulete de aceeasi mdrime. Se picteazdtoate fefele acstuicub. Cate cubulete au pictate exact doui fete? A)6 R)7 c)8 D) 12 E) 20 24. Pe o gosea, la distanle egale unul de a1tuI,se gisesc l0 copaci. Ce distanla este inte primul $i ultimul copac, dacd intre al patrulea gi al copac sunt 15 m? $aptlea tt * B )4 5 m C ) 1 3 5 ', D) t50m E) i0n ,on)

Rispunsuri - Prob[ de baraj 2004

Itr-Iv
I
",

m.rv
9

III-ry t7
18

10
ll

D B B

B
4
L

t2
13 l4

7
8

E D E B

t9 20 2l
,,\

B D B

c
D B

15
16

24

Indicatii - probi de btaj


Clasele a III-a ti a ry-a

2004

1.6 cimpanzei m5nAnce 6.5:30 banane pe zi; 12 gorilemenancd 12. j - 84 bananepe zi. RdspunsC, 4. DacA Ana a ie$it la joaci la ora 1400 Maxiaa ie$it la 1600 qi a ti a plecatla 1800, plecatla 1900, iar Nicoletaa iefit la 1710 qi a plecatla 1910. Deci Maxiaqi Nicoleta s-aujucat impreunA de la l71ala 19. Rdspns C. 5. bilure albastre: r--------J ) rezi: r---------1.. -2-brluqe -1 L-biru,. ro5l, F---------------+ -- ?-. r---------------+ -.r-.-, l'"^t'u

. ?.. r---"-----..?... *.
18

--1 --r, de.,nde


3

RdspunsE, 6. 8 pui de giin-n, 3 capre, 9 caiai fi butuila Mathilda au impreune 66 de picioare, i deci pisicile qi ga$tele au impreull.i72 de picioar. Rezultdci sunt 12 pisici fi 12 galte, deci 44 elevi. Rdsprns D. I 7. e.i*noupre: r.---------------r Adon.no.pte: ,-----------------25-.t A treia noapte: f r'-?l--r..?t".r Apahanoapte: rI

frezultl f..?f,-r.-?:--r-.21..I l

- ? t - -t
de unde i----------r. RdsplotsE. 225

. :.. t ..2 1 +..2 r

r ..?l- - r ..?1..r ,21..I

8. in 10 secunde diferetF ditrtre Marin $i Andrei estede 20 m, deci in 60 de secunde va fi de 120 m. RdtpunsB. 9. 4 . (4 0 = 800,deci I: 50 n. Rdspuns C. 10. 8 pijituri Si 10 ciocolatecosd cat 8 . 2 + 10 :26 ciocolalf.Rdspuns D, 11. reviste:r------------+?9r si arc, r-------------- ---lszultd --1.0.0...1
80

,.-------*?9r-------------.r-

-J-@-.r,deunder--------------. RdspunsE.

12. ll3 + l3l + 311 : 555.RdspunsB. 13. Dupa transfer, in fiecarc clasi sunt 35 de elevi. Deci, in pdma clasi erau 39 levi, ln a doua 32 elevi, iar in a treia 34 elevi. RdspuwA. 14. Dupdr ani, tatdl are 310 +.x : 2(80 t r) ani, de under : 150. Rdspuns B, 16. 18,27,36, 45, 54,63,72,81,90.Rdspuns E. 17. 2 cutii bomboane+ I pachetbiscuiF : 130 000 lei, rea{t?i cd 6 cutii bomboane + 3 pachete biscui{i:390 000lei. Dar 6 cutii bomboane: l0 pachete biscuili,deci un pachetde biscuili costi 30 000 lei, iar o cutie de bomboane costi 50 000 li. RdsputlsB. 19. Se vor obtine 2 buct$ de 15 cm +i 4 bucdli de 12 cm. RdspunsB.

zr.

I + tt =600 | rezlllfi,!+4+III+II II + III = 5001

=1100, deci 1/:200 km.

RdspunsE. 24. F..-.+-----+-'---{-------{-{-----t------i


15m 15m

{ - RdspunsB.

45n

76

200s
flutwele?2005 - 205= 1300 +
A) 250 B) 400

Claselea III_a $i a IV-a 1. Un flutue s-aa$ezat peun exercifiu rezolvat corect. Ce numAr acoperd

t*gt

c) 500

D) gt7

E) 1800

2. Helen a cumpixatpdjihri, fieaareavandpreflrl de 3 euro. Ea ayea l0 ewo s,i a pdmit ca rcst un euro. Cale prijitud a cumpdrat? A)2 b3 04 D5 D6 3. Helga locuieqte impreuni cu tatdl, mama, fratele, un caine, doud pisici. doi papagaliSi patru peSli.Care estenumarultoral de picioareoe care le

au impreuni? A) 22 B) 24

c) 23

D) 32

E) 40

4. Pentrua umpleacvariulin careare o broascd Danieltrebuiesi testoasd. aducd 4 gdleli cu apd.La fiecaredrumla robinetel umpleceteo gdleati cu 44, din carevarsdinsajumitate pe drumul de intoarcerc. Cdtedrumuri la robinettebuie sAfacd?
A)4

B) 5

c)6

D )7

E) 8

5. La primul semnal al dresorului, maimutel s-au a$ezatpe 6 rdnduri,cat 4 pe fiecarerAnd.La al doilea semnal,s-auasezat pe E rAoduri. Catemaimule suntpe fiecarerdndla al doileasemral? A )r B)2 c )3 D )4 E) 5
6. Dintre urmitoarele 5 numere am ales un numir par. cu toate cifrele diferite. Cifra sutelor estedublulcifrei unirAlilor. iar cifra zecilorestemai Eare decat cifia miilor Ce numir arn ales?
A) 1246 B) 3874 C) 4633 D) 4874 E) 8462

7. Liftul nu poatehansporta mai mult de 150kg. patru prieteni cantdfesc: 60 kg, 80 kg, 80 kg qi 80 kg. Careestenumdrulminim de transDortuli De caretrebuie sa le facEliftul penlrua urcacei patruprieteni ia ultimul
etaj? A)l B) 2 D )4 E) 5

L ln tabfuaCangurul, Alex rezolvi 5 probleme pe zi, iar Sergiu2 probleme pc zr. In aAte zile Sergiurezolvi acelaqi numdrde probleme pe care_l rzolvl Alex in 6 zile? A) 13 B) ts c) 10 D)8 E )6
77

9. ScufilaRoqieaxein doudcoquricate 10 phainte, cu mereqi cu brarzi. Buniculaa luat cahva plicinte din pdmul co$,iar din al doileaco$atatea pldciote cateaumairfurasin primulcoq.CAte plicinte areacumScufilaRoqie? A)s B) t0 c) 15 D) 20 E) 25 10, Am 9 bucSlide h6rtie.Uneledinhe ele le tai in catetrei bucdli.in total, acumam 15 bucili de h6xtie.Catebucdli de hdrtie au fost taiate?
A)1

B)2

D) 1

E) s

11, Trei girgdrile se plimb5 de-a lungul axei numerelor. CAnd au obosit, gdxgeri,ta Alice s-a as,ezat pe trumirul 24, iar gfugdrila Betty s-a aEezatpe numdrul 66. In sfargit, gdrgiriJa C)mtia s-a a$ezatexact intre Alice $i Betty. Pe ce numdr s-a asezatC\,'ntia? A) 33 B) 35 c) 42 D) 45 E) 48 12. DouA pisici, Tiny 9i Tony qi doi caini, Dim Ei Dill, s-au intalnit pe alee. Ti[y se temea de ambii cdini, iar Tony se temea de Dim, dar era prieten cu Dil[. Care afirmatie este intotdeaunafahd?
A) B) C) D) E) Fiecale pisicd se teme de un caine. Una dinrrc ptriri nu se tene dc un rAinc Existti uh odine care inspdimAntd ambele pisici. Fiecare , dine inspdintintd cdte o pisicd. Erisld un cdine priet?no. , u anbele pisici. 11cm

13. Johnare o tabletd de ciocolatd impi4iti in pitli,tcle cu latura de I cm. E[ a mancatdeja catevapitrilele de ciocolatddintr-un coll al tabletei(ca in figuri). CatepltrStele mai arc?
A) 66 B) 64 c) 62 D) 60 E) 58

E ;
8cm

14, Cine are &eptate? A a: Cel mai mare numdr natural ate 6 cifre. Bogdan: Cel mai mare numdr natural are 1000 de cifre. Corina: Cel mai mare numdr natu(al se scrie numai cu cifre de 9. Daniel: Cel mai mare numir natwal nu Doatefi scds. Elena: Cel mai mare numdr naturalare ulrima cifra 0. A) Ana B) Bogdan C) Cori a D) Daniet D Etena

'78

15.Peterroteqte un tiunghi in jurul punctului P, ca in figurd. in ce pozilic se va afla dupd17 miqcdri?

16. Care estenumiml minim de copii pe care i-ar putea avea familia Jones, astfel incat fiecare copil si aibi cel pulin un ftate gi cel pufin o sori? A) 2 B)3 c )4 D )5 E) 6 17. Sunt 8 canguri in caxeulalaturat. Care este numirul minim de cangud ce trebuie si sard in alte celule, astfel incat pe fieaare rand $i pe fiecare coloani sd se afle exact doi cangud? A)4 B)3 C )2 D )] E )0

18. lntr-un seif sunt 5 sertare, in fiecaxeseftarsunt 3 cutii, iar in fieca.re cutie sunt l0 monede de aur.Seiful, sertarcle qi cutiile suntinchisefiecare cu lacit. Catelacite hebuiedeschise pentrua putealua 50 de monede? A)5 8) 6 c )7 D)3 E )9
19. Matei a completat Sirulde numerel, 3, 4,2, 5,'/, 8, 6, 9, ll, 12, lO, ... dupd o anumitd reguli, dar Ana a $tersdin greqeald ultimele 3 numere. Care crezi ca erau acestea? A )3 , 4 , 2 B)5 ,7 ,8 c) 13,t5, 16 D) 13, 14,t5 E) 10, 12, lt. 20, Fiecare din cei gaptecargud a marcat acelaqimrmir de sandwich-uri. Numdrul total de sandwich-urimancateeste [[l. Ce cifrd lipsegte? A)0 B) I c)s D)6 E) 8 21. Nicu a ales dou.i numere, unul de trei cifre qi altul de doud cifre. Care este suma acestornumere, dacAdiferenta lor este 989? A) 1000 B) t00l c) 1009 D) 1010 E) 2005

22. Folosind 6 belede chibrituripoti foma doar un dreptunghi (vezi figura). Catedreptunghiuri diferite poli forma folosind 14 bete de chibrituri? A)2 B)3 c )4
D)6 E) t2

.""ff
'79

23. O foaie de hartie de formd pitmti este tAiatdin tlei buciti. DouA dirte ele sunt prezentate in figura din dreapta. Care este a heia bucatd? A) B) c)

Z J E AN

D)

E)

2z
+

24, 5 carduri,numerotatede la 1 la 5, sunt a$ezate pe masi in ordineaurmdtoare: 5, 1, 4, 3. 2. Cardurile trebuie rea$ezate in ordinea 1, 2, 3, 4, 5. La o mutaro pot fi schimbateintre ele numai doui cardud. Care este mrmixul cel mai mic de mutiri de care este nevoie? A)2 B )3 C )4 D) s

tr8trdtr

trtrtrtrtr
E) 6

Rdspunsuri- 2005 III-Iv


I

2 3 4
5

B B

9 l0
ll

III-IV B

III-IV t7
l8 l9 D D

c
D

c c

c
B B

t2 t3
l4

E
D D

20
2l

7
E

15
l6

B B

Indicafii _ 2005
Clasele a III-a li a IV_a 1.2005 205 = 1800;1800- 1300- 500. Rdspuns: C. 4. La fiecare dnrm aduceo gdleati umplutd pe jumdtate cu apd,deci estenevoie de 8 drumuri. -Rdsprrrr E. 5. Sunt 6 4 :24 maimule,deci la al doilea semnals-auawzat cate24 : g = 3 maimule pe rend. Rdspuns: C. 6. Numerepare snnL 1246,3874,48'14 numerele cu toat Si 9462.Dintre acestea, cifrele diferite surlt: 1246, 3874, 8462. Cifra sutelor este dublul cifrei unitdlilor in numerele3874 fi 8462, iar cifra zecilor estemai mare decatcifra miilor in numdrul 3874.Rdspuns: B.

80

7. Trei dl1lmuli: unul cu doui persoane(60 kg $i 80 kg) fi celelalte doua cu cate o persoana,. Rdspuns: C. 8. Alex rezolv5 6 5 = 30 de probleme,deci Sergiu rezolvi acela$inumer de problemein 30 : 2 = 15 zile. R'dspuns: B. 10. Dintre cele 9 bucd,tide hartie, 3 buciF se taie in cete3 bucif, deci in total vor fi 3 3 + 6 = 15 buc6f de htutr\e.Rdsptns: C. 11.InAe 24 qi 66 sunt42 de numere, deci Ctrtia s-aa$ezat pe numlrul 24 + 42 . 2: 45. Rdspuns: D, 13.Ciocolata are 1l .6= 66 pdt(dlele de ciocolati, din cares-aumancat3.2=6 pAftilele. Rdspuns:D. 15. Tfiunghiul lace o rotatie complet-4 dupd4 mi$c5ri,deci dlpd 16 mi$ctui se va afla pe pozllia i\iliald. Rdspuns:A. 16. Familia are cel pulin doi biieti ti doui fete. Rdsp,nr.. c. 11. Rdspuns: D.

18. Intr-un sertar sunt 3 . 10 = 30 monedede aw. Trebuiedeschisseiful, 2 serta{e ti 5 cutii, deci 8 lacdte.Rdsplots:D.
5

19. t 342 5 7 I 6 9 l t 1 2 \--, \--t 246


Rdspuns: C.

/,--\

7 /.---_.-\ 10 t3 t5 16 14. 8

\-/

20. Numerede dou5 cifre caft se impafl exact la 7 $i incep cu cifta 7 sunt 70 qi 7?. Rdspuns: A. 21. Pentruca 989 se fie diferenla dinhe un numdr de 3 cifte $i un numdr de 2 cifre, Eebuieca num;rul de 2 cifre si fie 10, qi atunci numirul de 3 cifre va fi 999. Suma lor est1009.Rdspzr"r. c' 22. Lungimeati liJmea dieptunghiului suntformatedin 7 bel, deci sunt mrnitoarele posibiliteli: (lungimea-r 6 befe; ldfimea -+ I bAt), Gungimea -+ 5 bete; litima -) 2 beie), (lungimea-+ 4 bele: Hlimea -r 3 bete\. Rdspuns: B.

2.7---$a
Rdspufls: B.

trtrt r t r t r
8t

Foxt*t&FtthmnUun*
AJbst o.latd o poiand ninunatd, i zona Buzdutui situatd. CAira cdnguft;i d,iedlar, micuti, dar la mate piceputi, au wnit de prin toate zonele tdrii in aceastd splendidd a;ezare. Aveau de sijn l sd se .list,eze, dar Si ld nate sd lucreze. (rnii tdtentati pi.nu. ohii p" ubta dc .ah sapau, ba rh,ar dtunerii t spaa pce*. Timpul s-a scurs rcpede ;i, cu pdrete de rdu, niculii atngura;i ta mate ASI $i-au luat ninat bun de Ia prieteni si au pomit la dtun. An inc,ilecat pe,o mare minge pdtrat i ;i I am spus,dngi prieteni, o powste adefitutd despre ni$te copii ninunali ,ti la ndte talentati. Poate n,oatinud n .u al rcpit .llsdetea.

a2

Probi de baraj - 2005


Clasaa III-a
l.

A)s

B) 13

c) 1 0

D )6

E) 7

2. Dintre cei 5 pe$ti$ori,numai unul este idantic cu cel din acvariu, Care?

,R- . M &

3. Gargiritele gi albinuteledin poiand$i-aunumerotat cdsutele cu numere de trei cifre. Toatecdsutele gfugfuitelor au numerecu cifra sutelor6 qi toate cAsu.tele albinuJelor au numerecu cifra unit5trilor 3. Pentru numerotarea cdsulelors-au utilizat toate numerelede trei cifre care indeplinesc aceste conditii. in catecisule locuiesc gdrgdriJe gi albinule impreund? A)1 B) 2 c )6 D )9 E) r0 4. In clasi, toti elevii impreun6au 39 de creioane: 8 elevi au cateI creion fieoare,5 elevi au cete3 creioane fiecaxe, iar restulau cdte2 creioane fiecare. Caf elevi suntin clasd?
A) 16 B) 13 C)8 D) 19 E) 21

" k ,%

5. Ce numlx continui secventa: l, 5, 11, 19,29, ..,1 A) 39 B) 41 C) 4s D) 49 E) s] 6, De la bruttuie, Elsa a cumpirat 2 chifle de 5 000 lei fiecare qi 4 baghete de 7 000 lei fiecare.Ea a plStit la casi cu o bancnoti de 50 000 lei. Cdt a
A) 23 000 lei D) 12 000 lei R) 38 000 lei E) 18 000 lei C) 13 000 lei

primit rest?

7. Omida Willy a cumptuat 58 perechi de pantofi de trei culori: albi, maro 5i negri. Numdrul pantofilor negri este egal cu al celor albi, numirul pantofilor maro este 32. C6te perechi de pantofi albi a cumpirat Willy? A) t3 B) 21 C) 29 D) 37 E) 42

83

8. La prima opdre, in miqobuz wc6 2 peGoare fi coboard3. La a doua oprire.urca 3 persoane ?. in acestmomenliD microbuzsunt ii coboare 3 persoane. CAtepersoane erau initial? A) 15 B) t0 c)3 D) 12 E)5 9. Cosmin a constmil plania aleR[atd folosind figud geometdcedin carton (triutrgbiuri. patrale.dreptunghiuri ti cercuri), Cate patrulatere a folosit? A) 29 B) t2 C) 14 D) 22 E) 34

.ffi*df,

10, Vaporul ar fi tebuit si ajungd in port la ora 2321seara.Din cauza vremii nefavorabile,vapoml a int6rziat, ajungdadla ora 222dimineala. C6te minute a il.telrziat? A) s9 B) lt9 C) 179 D) 259 D 299

1r . O O z *
88 8

{ ?o 2aa

o: r

A) 2 B )3 C )4 D)8 E)13 12. Pe TdrdmulUria;ilor, cnliyet a fost insolit pari h palat de un udaq. In timp ce wiagul fdcea3 paEi,Guliver fdcea 15 pagi.Dacdparl la palat udatul a fdcut 42 de pagi,cati pagi a fEcutGuliver? A) 210 B) t86 C) r53 D) t26 E) 54 13. Dintre cei trei pui, unul estemai greufi ceilali doi au aceeagi greutate. Careesteoperalia de cdntdrire careva putea,dupi deblocarea balantei, sd determinecaxeestepuiul mai greu?

,ala "@la

84

E) Este imposibil de a|lat cu o singutd cAntdire.

"alas,alau

14. Cdte numere, cuprinse idre 100 si 200, au cifra zecilor cu 3 mai mici decAtcifra unitatilor? A) 10 B) 8 c )7 D )4 E) 1

15. in parc cresc321 de arbori:tei, arlari, sdlcii. 2l'7 dntre aceqtia nu sunt tei, 187 nu suut artari. Cetesilcii crescin parc?
A) 104 B) s] c) 117 D) 8l E) 134

16. Inlnturand 4 belitoare vei obline numele fetitei.Careesteacesta?

4lNl-l

aE l- F

q l-lNl

DlEl- l

,) FIN H

17. I-am construit surioarei mele o jucdrie astfel: irrtr-o mingiu!5 de plastic am introdus 2 mingiule de plastic care conlineau fiecare cate 3 mingiu,te de plastic care con(ineau, la rdndul lor, cate 4 mingiute de plastic. Cdte mingiute am folosit? A) 33 B) 3s c) 10 D) 12 B) 24 18. VeveriJaRila ii spune ariciului: ,,Daci a$ fi cules de trei ori mai multe ghinde decat am cules, at fi atul.fct 24 mai mulle decat am acum,.. Cate ghinde a cules? A) 48 B) 24 c) 42 D) 12 E) 36 19. CAte numere corespund desc erii uirndtoare; ,,Sunt un numdr par de doud cifre. Daci mi se inverseazdcifrele. dman tot un numir Dar de doui cilre"? A) 4 B) 40 C) Itnposibilde afat. D) 16 E) 20 20. Anul trccut, suma vdrstelor celor 8 membri ai familiei mele era 97 de ani. Arul viitor, suma varstelor qoastre va fi: A) 89 ahi B) 93 ani C) 90 ani D) 105 ani E) 113ani 21. Care iepuraq ajunge la morcovi?

"* "'&

'h

"S,#i,

22. Vrajitoarea cearea are 4921508ani. Fiind intrebati de Praslea cel Voinic ce varstdare,ea a eliminatpat! cifte pentrua pdrcacat mai ta.nere posibil. Ce cifre a eliminat pentrua obtine ceamai mici varsta?
A) 4, 9, 2, 1 D) 4,9,2,5 R) 4, 2, 1, 0 E )1,9,s,8 C) 1, 5,0, 8

23. Obsrvd rclatia dinhe numere! Ce numir trebuie scds in spa{iul

"r@
A) t2 B) 19

F,eb (rar 1519 \ l-z 4/


D) 14 E) 24

&-

c)3

24. Reconstituilifigura! in ce ordinetrebuiea$ezate


cartonaQel? A)AB G B )A B E DHF DHG I EC C I F C )A B F DHG I EC

D) AB F DHC I EG

,/A B G DHF C IE

tr-egenda Coneus*lui *eangurut"


Mai demult, exista ui1 singur cangur Joarte dettept. Da, chiar aSa! Unul singur: VazAnd cum stau lucrurile, el a plecat sd caute pe altul ca el, dar a gdsit doar copii. I-a tnvdlat tainele matematiciisi fdceau o data pe alr un concurs numit ,Cangurul". Celormai buni copii li s-a dat simbolictitlul de ,,cd gura;i . Asa s-a ndscuto tradilie: Concursul ,,Ca gurul".

Clasa a IV-a l. Vulpita Henny a pdns 9 pui, wlpila Dennya pdns cu 6 mai mulli, iax vulpita Benny de 3 ori mai putini decatHenny $i Denny impreund.Cdli pui a prins \,'ulpi,ta Benny?
A)2 4 B) 1 2 C )8 D )5 E) 2 2. g este monedautilizatS pe planeta invecinatl. Rata de schimb este: 259 - 20 e:uro. DacA o geantdcostE30Q pe planetavecini, prelul ei ln eufo este.... A) mai mult de 24 euro B) maipulin de 22 eurc C) 22 euro D) 23 euro E) 24 euu 3. La stdndsunt 25 de oi gi capre. Dacd vinde 3 oi gi 2 capre, ciobanului ii riman tot atetea oi cate capre. Cate capre avea inilial ciobarul? A) 23 B) 22 C) 13 D) ls E) 12

4.Daclr Od:*

ahrnciOOO*

d: O
A) 777

; od
7 77
B) 999 C) 883

dds
?
D) 1 0

I 3 - 3E) 1221

5. $tefandepune 500 000 lei la bancd. Pentrufiecare100000 lei, bancaii adatgd, 20 000 lei pe an. Ce sumi va aveain banci dupddoi arf?
A) 700000lei D) 720000 lei B) 600000lei E) 900 000lei C) 540000lei 6. La serbareau participat inbe 26 qi 48 de copii. iflvitibarea a observat ci poateimpi4i copiii in grupwi de cate4 persoaae,saude cite 5 persoane. Cali copii au paxticipat la serbare? A) 30 B) 39 C) 40 D) 14 E) 45

7. inlaturdnd J beLisoare vei obtine nu*.1" pl


felitei. Care esreacesra? L

|\
-ll

ll-lll

11 El

lL-

ll

.4 lNll-l

4 E l-H

q Flt\ll

Dl=l-l

4l=ll\F

8. O ciocolatdcu alune conline 5 cubulele.369 de alune centaresc 3 kg. Cate ciocolate se oblin din 5 kg de alune, dacd fiecare cubule! con{ine cate tlei alune? A) 41 B) 40 C) 25 D) 22 E) 20

87

9. Pentru a stabili ce numir trebuie inscris in centrul pAtatului, pdveqtecu atenfiecelelaltednduri pe orizontal $i pe vefiical.Ce numdrlipsegte?
A) 11 B) t 0 C )2 D )t E) 23

10. Mamagi fiica au 26 ani, respectiv jumltate din 4 ani. Fiica va avea varsta mamciei peste:
E) 16 ani ll. La Marea thtrunirc a wdjitoarelo,. paxticipd toate .\,Tijitoarelea1ecixor vaxstereprczintd numere de tlei cifre avirld produsul cifrelor 6. Daci qtim ci in fiecare an s-a ndscut o singurA vr4itoare, cate wdjitoare pa icip6 la A) 15 ani B) 22 ani C) 11ani D) l8 ani

intrunire? A )2

B)3

c )6

D )9

E) t0

12. Andrei a aflat cA,in Lumeabasmelor,Fit Frumoscretteaintr-o lune cat el in l0 luni. Dacds-aundscutamAndoi in aceeasi zi. cdndAndrei va avea 10 ani, cali ani va aveaFdt Frumosin ani pimenteni? A) 10ani B) 100ani C) 12ani D) 120ani E) 1000 ani 13. BrosculaPog face 5 sdrituri pentrua parcurgeo distanll pe care iepura$ul Babbit o parcurgedin 3 sirituri, O sdrituri a iepuraqului estcde patru ori mai lungi decato sfuituri a veverileiHarrow.Catesiritud tebuie sd tac6vevarilapentrua parcwgedistanlape careo parcurge broasca din 10 sirituri? A) 12 B) 16 c) 20 D) 24 E) t28
14. Dacd veverila Vivi ii dd veveri{ei Bibi 3 nuci din nucile ei, aceastava avea cu 7 nuoi mai mult decat Vivi, iax dacd ii d.A4 nuci, aceastava avea 20 de nuci. Cate nuci are Vivi? A) 7 B) t6 C) t5 D) 14 E) 24 15. Cinci copii mindnci 5 mere in 10 minute.Cdli copii vor m6nca30 de mere in 20 de minute? A) 6 B) 10 C) t2 D) 15 E)3

re.$*$=:oooor"i; g

g.g:,
A) 10 000 lei D) 40 000 lei B) 20 000 lei E) s0 000 lei

S=loooorei;
C) i0 000 lei

88

17. Albd ca Zdpada imparte 68 de mere celor 7 pitiai, Ea dd cete un mAr piticilor, in urmdtoareaordine: primul, al doilea, ..., al Easelea, al taptelea, al $aselea, al cincilea,..., al doilea,primul, al doilea,al teilea, ... si asamai depafie. Care pitic va primi aele mai multe mere?
A) primul D) al ;aselea B) al doilea E) al saptelea
C) al cincilea

18. In cdmali sunt 3 cutii cu compot de viqine, 2 cutii cu compot de cfte$e qi 4 autii cu compot de mere, toate de aceea$iculoare si formi, dar fixl etichete. Care este numirul minim de cutii ce trebuie deschiseoentru ca printre ele sA fie sigur una de cireqe?
A)1 B) 2 C)3 D)7 E )8

19.Ana a comtruit un cub din cubulefe de lenn (cu latura de 4 cubulete), dar surioaraei 1-adirimat. Catecubulete trebuiepusela loc Dentrua refacecubul?
A) 18 B) 26 C) 31 D) 28 E) 36

joaci un joc nou de ci4i. Caftigdtorul 20. Edward,Susanne qi Therdse oblinc 3 puncte,cel de-aldoileaobline I punct,iar cel de-altreileanu oblinenici unul. Dupdpatrujocuri Susanne a obfinutpatru puncte,iax Th6rdse tlei. Catejocuri a caqdgat Edward?
A) unul B) doud C) trei D) patru E) Imposibil .le aflaL

21. Pe tabli sunt scdsetrei rarduri de cifre. Suma dintre cea mai din dreaptacifrd dinte cifrele cele mai din stangade pe fiecare rdnd, cifra cea mai din stangadintre ciftele cele mai din dreapta

2566

349r
4137

de pe fiecarerand, ceamai din stanga cifri dintre cifrele celemai din stargade pe fiecarerlnd ti ceamai din dreapta cifre dintrecifrelecele mai din dreaptade pe fiecareland este:
A) 12 B) 15

c) t8

D) 20

E) sl

22, Dacd inlocuili pihd.telelecu ,,*" s211 ,,x" in expresia

r1 2 I r I l E 3 1 2 I 1!1I3,
A) 37 B) 12

rezultatul maximoblinuteste:
c) 15 D) t6
E) 36

23. FAt Frumostrage la linti. ln cdte moduri poate ob\ine 29 de puncte din 5 trageri? A)1 R)2 c )4
D) 5

\ N\

E)6

\-r@
89

24. Miha| Cristi Si Iuliar sunt colegi in aceeas,i echipd de folbal. Suma numerelor de pe tricourile lui Mihai 9i Cristi este 15, iar a celor de pe tricoudle lui Mihai si Iulian este 10. Dacd suma numerelor de pe tricourile celor trei beieli este 17, ce numir are Iulian pe tricou? A)7 B)2 c )8 D )9 E) Imposibil de aflaL

Rispunsuri - probi de baraj 2005


I
,

m c
D

III

IV
I

3
4
5

E
E B D B C D C B

13 t4 l5
l6

c
D

c
E

w
13 t4
l5

.l

16
D

6 7 8 9 10 11

t7 18

5
D D
E

m
2l 23 24

19

12

E D E E

6 7 8 9

t7
18

D B D E

t9 20 2l
tt

c
C

B
D E B

t0
11 t2

D D B

24

Indicalii - probi de baraj 2005


Clasa a III-a 1. 18 10: 8. Rdspuns: C. 3. GeryAxite albiDute locuiesc impreutrdin cesu{ecu trumereavandcifra sutelor 6 $i cifra uniteflor 3, adice603, 613, 623, ...,693. in total sunt l0 cdsute. $i -R.isrrrr.. E. 4, Cei 8 elevi au impreulli 8 creioane,cei 5 elevi au impreund 15 qeioane, deci au mai rdmas39 - 8 - 15 : 16 qeioatre pe carele au restul de 16 : 2 : 8 elevi. ln cbsd sunt8+5+8:21 elevi. Rdspuns: E. s.s 1 : 4 : 2 . 2; ll - 5 - 6 : 2 . 3; t9 - tt : 8 : 2 . 4; 29 19: l0:2 . 5; urme^zd 4l - 29 = 12 = 2. 6. Rdspl'hs: B. 6. Cumpdrdtudle Elsei au costat2 - 5000 + 4-7000:38000 lei. Ea a Drimit rst 50000- 18000 12 000 lei. Rdrynns:D 7. Sunt 16 petechi de pantofi maro, deci pantofi albi $i neg sunt 58 16 = 42 perechi(21 perechide panrofialbi $i 2l de perechipanrolinegril. Rdspuns: B. 8. Inainrede a douaoprireerau'rnmicrobuT 3 + 7 J j persoane. iar inainlede prirnaoprfre erauin microbuz7 | 3 - 2 - 8. Deci iniqialerau8 persoatre in masine. Rdspuns:C. 90

9. 14 petmte Si 8 &eptunghiuri, deci 22 pafulatere. Rdspans: D. 10. De la ora 2323 la ora 2400 sunt 37 de minute,iar de la om 24oo la ora 2r, sunt 2 . 60 + 22: 142minute.in total sunt 179de mnlub. Rdspuns: C. 12, In timp ce uriagul fecea I pas, culiver f5cea 5 pa$i, deci ln timp ce u aqul a fecut 42 de pa$i, culiver a fdcut 42 . 5 = 210 pagi. Rdspuns: A. 13. Operatia C) este cea corectS.Existd doud cazu : dacd, dupi deblocare,balanla sli in echilibru insearnni ci puiul mai greu std hngi balan15, iar dacdbalantanu sti in echilibru inseamnace puiul mai greu estepe talerul care coboaremai mult. Rdspuns: C. 14, 103, 114,..., 169,deci sunt 7 numere. Rdspuns: C. 15. Dacd 217 de arbori nu suot tei, inseamne ci sunt 321 - 217 = 104 tei. D^cd 181 de mbori nu sunta4ari,lnseamnici sunt321 187: 134 de a4ari. in concluzie, sunt 83 d sdlcii. Riispuns:D. 16. E l-H. Rdspuns: B. 11.1 + 2 + 2. 3 + 2. 3. 4 = 33 mingiu{e. Rdspuks: A. 18. De doui ori numdrul de ghinde culeseinseamnd24, deci s-au cules 12 ghinde. Rdspuns: D. 19. Numirul estefomat numai din cift paxene]rl.]Jle: 22, 24,26, 28, 42, 44, 46, 48, 62. 64, 66, 68,82, 84, 86, 88, deci 16 numere. Rdsprn$ ,. 20. Anul acestasuma vantelor estecu 8 mai mare (fiecare membru al familiei are 1 an mai mult decatarul hecut), iar anul viitor sumavArstelorva fi cu 16 mai mare, deci 113 ani. Rdspuns: E. 22. Cel mai mic nuhdr de trei cifte are cifra sutelor I qi cifra zecilor 0, deci se elimini pfimele hei cifre Si cifra 5. Rdspuns:D. 23. Produsul celor dou6 nulnere este24, deci lipse$tenumdrul 24. Rdspuns:E. . Rdspuns: E.

= 3.-Reisprrs.. 11.Dace 2 + O + O = 8, atunci r. O

Chsa a fv-a 1. Hemy a prins 9 pui, Denny a prins 9 + 6 = 15 pui, iar Benny a prins (9 + 15) : 3 = = 8 pui. Rdsprns.c. : 2.5@ 4 evo, de.i 309 :24 ewo.Rdsryns: E. 3, Dupe ce yinde 3 oi qi 2 capr,ciobanului ii rArnan20 de animal: l0 oi $i l0 capr. Deci, initial, el avea13 oi Fi 12 capre. Rdspuns: E.

91

.1.i*a ld - 7.decisi F3 rC-i. Rds p u ls A:. I pnmulaq SrefaD 5. Dup.a va a\eain banca suma de 500000 5 . 20 000= o0O 000lei. Dupi al doileaan, el va aveasumade 600 000 + 6 . 20 000 720 000 lei. Rdspuns: D. 6. Numarul cuprins inne26 si48.care seimparte si la 4si la5.esle40.Rdspunr: E-

7. l-ll\H . Rdspuns: E.
8, 1 kg de altmeconline 123 alune,deci 5 kg de alune contin 615 alune;atunci vor fi 615 : 3 = 205 cubulete. adica 205 : 5 4l ciocojare. Rdryrrrr,,t. 9. Sumanumerelor de pe fiecaxerard sau coloand este 23. R,iisDuhs: A.
10. Astizi: f_-_-_r .=---.--\_ varstamamei . peste x ani: 26 varstamamei F--+-:'-varstafiicei 2= 18. Rdsputls:D.
414.

A
varstafiicei Oblinem n - 26-4

-+

- --: - -t

l1. Vanteb vdjitoarelor sunr 116,123,132,t61,213,231,312,321. 6lt. Rdsputu: D. 12.Cind An&ei \a aveal0 ani. adica120 luni, Fal-Frumos va aveaI j00 luni. adicaf00 ani. Rdspuns: B. 13. In timp ce broscutaface l0 serituri, iepuragulface 6 sfuitud, iar in timp ce iepuraluffaceo sdrituri.ve\erita nebuiesa facA6 4 - 24 sariruri.Rtisouns: b. 14. DacaVivi i-ar fi dat lui Bibi 4 nuci.aceasta ar fr avur20 de nuci,deci Bibi are 16 nuci. Daci Vivi i-ar fi dat lui Bibi 3 nuci, aceasta at fi a.v,ut 19 nuci si. deoarece in acest caz Bibi ar fi avut cu 7 nuci mai mulLdecar Vivi, inseamnA cd Vili are 19 '7 = 12 tuci. Rdspurls: C. 15, Cinci copii mina.nci 5 mere ln l0 minute, deci ei vor menca 10 mere in 20 de qn30 de merevor fi mancate minute.Llsearnnd ill 20 de minutede 15 copii. Rdspu,ls: D.

ooo ooo ral, aeci$+$i= $:,ro ".,9 ",*,0 -S,-,S :40 000lei. Rdspuns: D.
1 7 'rrtl v v v r v l t

o {t (t {t o @ o 6 {t 6 o 6 ooo6 o o 6(' o o o oo {t t 6 O
(t
92

o('6606g o o 6 oo6

r-*"
r-ere
68= 7 +6. l0+ l, decicelde-al faseleapitic a primit cele mai multe mere. Rdspuns: D.

6,nere
I m6r

18. Dace deschidem8 cutii, chiar dacl printre ele vor fi toate cutiile cu compot de vishe $i toate cutiile cu compot de mere, tot mai .emadeuna cu comDotde cfuese. Ratpuns:E19, Cubul intreg conlinea4 . 4. 4:64 de cubulele,iat acum mai sunt 33 de cubulele, deci lipsesc 31 de cubulete.Rdsprrs.- c. 20, Edward Susanne TherCse jocul 1 3p 0p lp jocul 2 3p lp 0p jocul 3 3p 0p lp jocul 4 0p 3p I p. Rdspws:C. 21. Cifra ceamai din dreaptadintre cifrele cele nlai din staDga de pe fiecare rand este 3, iar cea mai din s6nga este4. Cifra ceamai din starga dintre cifrele cele mai din dreapta de pe fiecare land este 7, iar cea mai din dreaptaest l. 3 + 1 + 4 + 1 : 15.Rdspuns: B.

2 2. 1E 2E I El E3 E 2E 1E I E 3:16.R d q t m s D. : 2 3, 10+l 0 +7 + 1 + I :29; l 0+ I0+ 4+ 4+ | : 2 9 : l0 + 7 + 7 + 4 + l:2 9, l 0 +7 + 4+4+ 4= 2 9 7+7 +7 + 4 + 4:29:


24. !f,M,. + m.c , + nrr"rj-:17 $i fi.rei+m'ojd:15, or.r.li- = 10, insearmi ci nr.M!. = 8. Rdspuns: C.

7 +7 +'l +7 + | :29. Rdspuns: E.


deci n!,,r- = 2; dar nr.Mib,i +

GSAGUBUL " #ff StEg$i{fsfg


intr-un timp nuprea indepdrtaLla inceputulanului 1980, regeleCangurIa Sidney, in Australia,a hotdrAtsd-Fitesteze intr-unfel moderncangurasii.Astfel, a creat un nou tip de joc, un testgrild, colectatct aj orul calctlatontlai. Mai firziu, pietenii francezi au lansatti ih lara lor, si,ca un omogiu adus aushalienilo4 au dat tamele jocului de KangourouRepede, at viteza luminiLacest concurs s-aexfins ifi 26 de tdri ale EuroDei. in prezent, copiiiiin aceste lM, participahli la cona8, onagiazd cangtas, ii australieni, ewopeni sipe toli copiiilnfiii.
Cangara$ii sdtlrrdreni, Robesca Mihqela, M*tttean A.lelild

2006
Claselea III-a qi a IV-a
l. Betty de eneazA $irul urmdtor de omuleti. Care urmeazd?

QO\Q/O -/N

T
/\

--T-/\

4Y

,ao -f ,))>Q o
/\

/\

/\

,,/1..
/\

u)\ ,,6\

2. Care este rezultatul calculului: 2x0x0x 6 + 2006? A) 0 B) 2006 C) 2011 D) 2018 E) 4012 3. Catecubulele au fostluare din consftuclia/==V ale lu r a te ? A)4 Bts c )6 D )E t8 , l l) /
4. Ziua de naQtere a lui Kate a fost ied. Meine estejoi. Cdnd a fost ziua de naqtere a lui Kate? A) Marli B) Mierculi C) Joi D) SAhbdtd E) Lmi 5. Pe padea stangda shdzii principale clddirile sunt numerotateastfel: l, 3, 5, ,.,, 19. Pe partea&eapti, clidiile suntnumerotate astfel:2, 4, 6, ... 14. CAteclSdiri sunt pe shada principald? A)3 B) 16 c) t7 D) 18 E) 33

6. Punand semnele 4 cifte: I 1 I l, care ,, f" sau,,x" intreurmitoarele lezultat nu poate fi ob,tinut? A) l B )2 D) 4 E) s 7. La o masd pitrati pot sta4 persoane. La serbare s-auasezat 7 mese Ddtrate unahngaalra.asrfelincelsii lormeze o masd lungadreprunghiulara. Cire pe$oane sepot aqeza la acea mas5?
A) 14

B) t6

C) 2t

D) 24

E) 28

8. In portofel, Stan are o bancnotl de 5 eulo, o monedade 1 euro si o moneddde 2 euro. Care dintre urmitoarele sume nu poate fi Dlatit6 de Stan (fird sd schimbebanii)? A) 3 eurc B) 4 euro C) 6 eulo D) Z euro E) 8 euro

94

9. Intre doud oraqe,A qi B, existi 4 drumuri diferite. Care este cel scut drum?

,-t,L;lYB,;ry\.
E) suntegale
'-H

crrrqnrLPor-p
Al-. j

tl tt_ .]11

rrrrri rl

-4-=

10. RILA este cel mai mic numir de 4 cifre in care literele diferite reprezinHcifte difedte. Atunci RALI este: A) 1234 B) 1023 C) 1132 D) 1320 E) 1342 11. Numerele din desenreprezintdprelul biletelor de tren dintre cele 6 orage vecine.Petervrea sAajungddin A in B, pbtind cat mai pulin posibil. Care estepretul cel mai mic pe care tebuie sdl pllteascd?

A) 90

B) 100

c) 1t0

D) r80

E) 200

12. $asenumeresulrt scrisepe 6 cardufi, ca in figurd. Care este cel mai mic numir pe care il poli obline aliturend cardudle?

@EEt r @E
A) 1234567890 D) 2309415687 B) 1023156789 E) 2309415678 C) 3097563241

13. 6 greutdti(lg, 29,39,49, 5g 9i 69) sunt a$ezate in trei cutii, cete 2 greutili in fiecare cutie. GreutS{ile din prima cutie au impreund 9g, iar cele din a doua cutie centdresc8g. Ce greutiti sunt in a treia cutie? A) 59 9i 2s B) 6g r-i ]s C) 39 ti ]s D) 49 $i 2s E) 4s;i 3s 14. Ivo joacd ,'Da s". E1 aruncdla {intd cu 10 sdge{i.pentru fiecarc sageati carea nimerit cenhul, mai are dreptul la doud anmciri. Ivo a aruncatla tinti de 20 de ori. De cdreori a lovil cntrull A) de 6 o/i B) de 8 ori C) de l0 o/i D) de 5 ofi B) de 4 ori 15. Sumacifrelor anului 2006 este8. Cef ani din secolul2l (inhe 2000 si 2099) au aceastd proprietate?
A) 6 B) 7

c )8

D)9

E) 10

95

16. Poli si roteqtiurmdtoarele piesede puzzle, daxnu ai voie sdle tai sausi le indoi. Caredintre ele nu a fost folosild in Duzzle-ulaleturat?

B) a

D)-

- l-

nL1 E) t-l
t|

[-

c)T__]

_LT

17. Patru vribii stau pe gard, Numele lor sunt Dana, Hana, Lena Si Zdena. Dana std exact la mijlocul distantei dinhe Hana $i Lena, Distanla dinhe Hana qi Dana esteaceeas,i cu distarla dintre Lena qi Zdena.Dana std la 4 metri de Zdena. La ce distanli de ZdeLa std }{ana? A)s n B) 6 ,t C )7 m D )8m E) 9n

18. Jobnconstruiegte castele din cirJi de joc. in desensunt preze[lale castelecu unul, doui 9i hei etaje.o"A cate cfuti de joc are nevoiepentru a construi astfelde castelcu 4 etaie? A) 23 B) 24 c) 25

*l\

D) 26

E) 27

19. Constructia din figurn este formatS din l0 cubulele. Romana pictat inheagaconshuctie,inclusiv baza sa. Cate fefe de cub a pictat? A) 18 B) 24 C) 30 D) 36 E) 42 20. hena, Ann, Kate, Olga gi Elena locuiescin aceeaqi clddire: doui fete locuiesc la primul etaj, iar trei dintre ele la al doilea etaj. Olga locuiegte la alt etaj fa15de Katc gi Elena. Ann locuieqte la alt etaj fa.tade hena si Kate. Cine locuieste la primul elaj? A) Kateli Elena B) Irena,i Elena C) Irena,i Olga D) Ire a li Kate E) Ann;i Olga

96

21. Cangurulinta in clidire. El traverseazd numaicamerele riunghiulare. Pe c ie$ircpfuise$ie clidtuea?


A )a B )b c )c D)d E )e

22. Monqtrii $i monstruletii iau parte la Olimpiada 2006,in total 10 participan,ti. Fiecaremorstru are 6 maini $i fiecaremonstrule! are 4 maini. Catemaini ar puteaaveaimpreundtoli participantii? A) 27 B) 20 c) 35 D) 34 E) 44
23. Unele luni au cAte 5 zile de ,,luni". Aceste luni nu pot avea: A) 5 zilede,,sambdtd"B) 5 zilede ,,dumhicd" C) 5 zilede,na4i D) 5 zilede,,mierc ri" E) 5 zilede,,joi" 24. Vom scrie in fieaarpitl61e1una din cifrele 1,2 sau 3. Ele se asazdastfel incdt pe fiecare rand saucoloandsi fie scdsetoat cele trei cifte. in pihilelut din stAngasus este cifra l. CAte careuri difgrite putem completa? A )2 B) 3 C )4 D )s E )8

ffi:
18

I
,

Rdspunsuri- 2006 III.Iv Itr-W III-IV D 9 E t7 B


B D

4
5

c
E

7
8

B
B

t0 1l t2 l3 t4 15 t6

D D

t9 20
2l
tl

D B C

D D E E E

E
C

?A

Indicatii - 2006
Clasele a III-a qi a IV-a . 3. Conshucliaaveainilial 3 3 . 2: 18 cubud Si au remas ll ctftttti. Rdspuns:D. 5. Pe stradi sunt l5 clddiri numerotatede la 1 la 15 $i incd dou6, numerotatecu l'7 $r 19. Rdspuns: C. 97

6 . 1 : l xl x1xl: 2 : l xl + l xl ; 3 = lxl+1 +l: 4 - I +I+ |+L Ra tspuhs:E . 7. La meseledin capit vor sta cete 3 pe$oane, iar la celelalte, cate 2 persoane.iD total, la masalungi vor sla 5 . 2 + 2 . 3 = 16 persoane. Rdspuns:B. & 3 ewo : 1 euro+ 2 euro;6 euro: 5 euro+ 1 euro;? euro= 5 elllo + 2 erro; 8 erro:5 euro+ 1 e'$o +2 ewo.Rdspuns: B. 10. RILA : 1023;RAI,I : 1320.Rdspuns: D. 11.20 + l0 + 30 + 20 + l0 - 90.Rdspuns: A. t2. 2 309 4 l 5 68 1 + 2309415687. Rdspuns: D. 13. Toategreutdtile au, in total,2lg. Grute1ile din a treia cutie au impreuni 2lg- 9g 8e- 4e. deci sunt celede lg si 39. Riispuns: C. 14. Ivo a aruncatla titrtd, pe bngd cele l0 segef iniliale, de incd l0 ori, deci a nimerit cenhul de l0 : 2 - 5 o'i. Rdspuns:D. 15. Primele doui cifre ale anului sunt 2 $i 0, deci sumaultimelor doui cifre este6; proprietiti le au anii 2006, 2060,2015, 2051, 2024, 2042, 2033.Rdspuns:B. aceste

22
Dana Lena Zdena

Rdspldts: B.

rITl lll
I

19. ln afad de cele l8 fele vizibile in desen,au mai fost pictate incn 6 . 3 = 18 fe!e. In total au fost pictatel8 + l8:36 fet.R.i'sprr-.D. 20, Kate, Elena gi Irena locuiescla acelasietaj, al doilea, iar Ann $i Olga locuiescla p mul etaj. -Rdsp!rrr.. i. 22. Pot avea impreundun nuftdr de maini cuprins intre 40 (dac6 ar fi numai motrstruleli) si 60 {dacaar fi numaimongtril. dici 44 de maini(8 monsnuleti si 2 mon$tri). R.hprrr. t. 23. Dacd luna are 5 ,,luni" qi iDcepecu ,,luni", pot fi 5 ,,ma4i.. qi 5 ,,miercuri,.. Daci luna are 5 ,,luni" ;i ilcepe cu ,duminici.,, pot fi 5 ,dumidci.. si 5 ,,maxti.,. Dacalunaare5..luni" si incepe cu ..sambAl]i'pot fi 5 ..sambeG..si 5 ,duminica-. Deci, dacd luna axe5 ,,luni", nu pot fi 5 ,joi.. sau 5 ,,vineri...R.i'rpard.. t. 24. Careulpoareli complerat cu cifra I 'rDdouamoduri: lsa u |

fT_E tTiI_I f,f,F f'IFl FT:ITFTttZ

t'l T-]" tn conLinuare.


| lll.

poate careul f i c o mp le ha t s t f e l:

ftH ffi
98

HiIEEH

R'SPUNS C

Probidebaraj -2006
Clasele a III-a fi a IV-a 1. Penhu a se cartiri, Guliver pune pe celilalt taler al balantei l0 pitici, cdntdrind fiecare cate 5 kg $i incd o greutate de 100 kg. Ce greutate are Guliver? A) 50 kg B) t50 ks C) ll0 kg D) 600ks E) 105kg 2. Andrei are 7 lei, bani suficienti numai pentru 3 stilouri. DacA ar mai avea 1 leu, banii i-ar ajunge pentru a cumpdxaexact 4 stilouri. Ca_ti lei va primi rest, dupd ce cumpari cele 3 stiloud? A) 1 leu B) 2lei C) 3lei D) 4lei E) 5lei 3. Numirul furnicilor dintr-un muquroi are urmdtoarea propdetate:este cel mai mic numir de 4 cifre care nu are cifre care sA se rcpete. Cate furnici sunt? A) 1000 B) 999 C) 1234 D) t021 E) 1023 4. Care dinhe urmdtoarele figud nu poate fi oblitrutd din urmitoarele Datru oiese identice?

ils.
tI4

f-h,"+j ffi
D)

G]l

ilil u ll IiiI li|iiiiil,lt lntilil

E)

5, Tom qi Alin au impreuni 50 lei. Dupi trci zile, Tom a cheltuitjumitate din baniilui. $tiindcAel a avutcu l0 lei maimult decat Alin, catibad mai are acumTom?
E) 20 lei 6. Mihai qi Ana au impreund anul acesta15 ani, iar Ana qi Georgevor aveaarul viitor impreundtot 15 ani. CAli ani are fiecare copil, dacd cei tlei au impreund 20 de ani?
4) Mihai Rt ll|ihai C) Mihai D) Mihai E) Mihai - ani, Ana 8 a i. Geotge 5 ani 5 ani. A a l0 ani. Georgc 5 ani 8 ani. Ana 7 a i. GPotge5 ani I0 ani. Ana 5 ani. George 5 ani 3 anL Ana 12 a i, Geotge 5 ani

A) l0 lei

B) 15 lei

C) 25 lei

D) 30 lei

99

7. Inh-un cog slrnt 45 de fructe. DacA bunica de fiecirui neDotcete I mix. 2 pereSi 4 prune.iar ei ii ramdn3 frucle in co9.cigi nepotjare? A) 5 8)6 c )7 D )4 E) t0 8. Doi melci participi la o cursd care incepela ora 1100. Fiecaremelc a notat pe cochilie cate minute a mers qi cate secundes-a odihnit. La ce ori a terminat cr[sa melcul care a aa$tigat?

A) 11'3

B) 11'

C) 1144

D) 111'

E) 1t3o

9. In clasamea sunt inhe 20 9i 25 de elevi. La serbare,doamnainv5litoare ne-a grupat cate 2, iar dupSce am plecat eu, i-a gmpat pe colegii mei cate 3. Cati elevi suntemin chsi? A) 19 B) 20 c) 21 D) 22 E) 21

10. Intr-un copacsunt47 de ciod $i porumbei. Au mai venit inci 12 ciori porumbei. Acum numirul porumbeilor esteegalcu cel al aiorilor $i 15 Cateciori emuinitial in copac? A) t2 B) 25 c) 37 D) 49 E) 52 11. Marele pdsfuoiArthur iube$tedulciudle foarte mult. El a cumpdrat 4 prdjitud; cu marmeladi(M), (A), cu afine cu ldmAie(L) qi cu dulceald (D) qi pe raft, una 16ngialta. M estein stanga le-a a9zat lui L, D estevecinadin &eaptaa lui A; ceamai din dreaptanu esteL. in ce ordine sulrt asezate?
A)ALMD B)DALM C) LADM D) MLAD E) DML4

100

12. iu figura urmdtoaresunt reprezentate distanteledintre caselecelor pahu pricteni, Anton, Berta, Cristi gi Diana qi drumurile existenteintre ele. Ei se hotarasc sa se intalneasci in locuinta la caretoli ajungcel mai repede. La care dintre ei se vor intAlni?

A) la Anton B) la Berta C) la Clisti E) Existd doud locuinle cu aceastd proprietate.

D) la Diana

13. Ana are doui sulori. Una are 19 ani, cealalti cu 5 ani mai putin, iar Ana arc cat au alut amdadoui la un loc in urmi cu 5 ani. Cati ari are Ana? A) 21 B) 21 C) 23 D) 22 E) 28 14. Mircla are in pusculild 1101ei,iar Mihai are in pugculi{a lui 20 lei. in timp ce Mihai adaugi zilnic in pu$culita 1ui cete 5 lei, Mirela cheltuieste zilnic cate l0 lei din pusculita sa. DupAcatezile vor aveasumeeqale? 4)e Bt 8 C )6 D )5 D4 15. Din clasamea, la concursulCangurulau partiaipat5 copii. Andrei a pulctajul maxim, la distanF de 36 p de Filip. Daniel s-a clasatla ob,tinut 20 p fafi de ultimul punctaj, al 1ui Eugen. Ce punctaj a obtinut Mihai, dacdpunctajele celor 5 copii au fost: 79 p, 99 p, 126p,90 p si 82 p? A) 79p B)99p C ) t2 6 p D )9 0 p E) 82p 16. Ralitza qi Simonaparticipi la un concursde alergdri.Simona,degi a plecat ultima, a depi$it 20 de concuren{i,inclusiv pe Ralitza. Ralitza a terminat cursa a $asea, dar dupd Simona. Ttei pafticipanti au terminat cursa intre Ralitza ti Simona.Cali concurenliau participat? A) 23 B) 22 c) 25 D) 27 E) 2l 17. Cate opera{ii difedte, corecte,poli obline inlocuind ,,*" cu cifre (nu treapdrat aclea$i)?

A)s

B)9

2+ -* * =1 c )7 D ) t0

E) 101

18. Cotcodi{a are oud in 3 cuibare. ln primul cuibar sunt 5 oua, in al doilea sunt cu 2 mai pu,tine,iax in al treilea sunt jumdtate din cate oui sunt in total. Cate ou6 are Cotcodi,ta? A)8 B) 16 C) 11 D) 22 E) 12 19, Andreeacitegte,,Cinci saptdmani in balon" de JulesVem, care are 254 de pagni. In fiecare zi ea citeste de doui ori mai mult decat in ziua anterioar5.Dacd in prima zi a citit doud pagini, in cat timp va termina de citit caftea? A) 1 sdpfimAnd B) 2 sdptdmani C) 3 siiptdmani D) 4 sdptdmani E) 5 sdpfiruini 20. Am 10 lumdndri, iar fiecare arde 5 minute. Daci le aprind la un inteNal de un minut una de alta, la cat timp se va stinge ultima lumarare fali de momentul in care se stingeprima? A) 50 minute B) l0 ntinute C) 10 ninute D) 15 minute E) 9 minute 21. Sumacifrclor din data naqtedi lui Victor (zi, luni, an) este 30. Carc estedata nagtedi sale, dacd qtim ad s-a niscut vara, la inceputul lunii si are mai putin de 30 de ani? A) 05.07.1980 B) 09.03.1980 c) 18.07.1904 D) 17.03.1940 E) 04.12.1985

22. Albd,ca Z6,pada pleaciL la drum impreundcu Piticul l La jumltatea dumului il intahescpe Piticul 2 Ei pornesc impreuni mai departe. Au jumltate din drumul rdmasqi s-auintahit cu piticul 3. Dupi mai parcurs incao jumdrare din drumul ramas l-auintalnit si pe piticul4 li. afa mai pant l-au intalnit qi pe Piticul 7. Cu to,tiiau paxcurs departe, drumuldmas, de 10 m. Careera lungimeadrumului?
A) 2 0 n B) 320n C)640n D) 80 n E) 160 n

c, H
102

23. Catep6trateexistdpe fetelecubului?(Toatefe,tele sunt identice.) A) 24 B) t2 C) t5 D) 16 E) 30 24. Andreeaare cu 27 de bomboane mai mult decdtMihai si cu 18 bomboane mai mull decerDan.Catebomboane hebuiesd Ie deaAndreea lui Mihai qi lui Dar, penhu ca toli trei sd aibd acelaqi numdrde bomboane? A )2 R) 6 c )8 D) 15 E) 9

Rispunsuri - prob[ de baraj 2006


I
,

III-IV B E E

l3 t4
15 l6

m-Iv c

3 4
6 7 8 9

B
B B D B D

t7
18

E B D B

t9 20
2l
tl

10
11

t2

24

C E D

Indica{ii - probi de baraj 2006


Clasele a III-a !i a IV-a l. Greutatea lui Guliver estede l0 5 + 100 : 150 kg. Rdspuns:B. 2. Dace 4 stiloud costd 8 lei, atunci I stilou cost; 2 lei, deci 3 stilouri co$e 6 lei Rdspuns: A.

' ,*!mk, *tlllilr,^ WIP*1rw-mnnrhnllild lnni I tm ffi W Wltr#lllilll


""'lllllllf Lllllil Wllt 'lllt "''lllllllllll 'flllllllllllllll lnmlll wlnnmrmth
Rdspuns: E. 5- Inifial Tom a avut 30 lei ti Alin, 20 lei. Dupd ce a cheltuit jumetat din banii lui, Tom mai are 15lei. Rdspuns: B.

103

6, Mihai Fi Ana au imFeunA 15 ani, iar Ana qi Georgeau impreuti 13 ani. Atunci, adurlandde doud ori verstaAnei cu verstalui Mihai si cu varsta lui Georse obtinem 28 ani. Cum impreuna cei rrei copii au 20 ani, inseamna cd djferenta de g ani esre date de va$ta Anei care s-a adunat de doud ori. in concluzie, Mihai are 7 ani. iar Ceorgeare 5 ani.Rdspuns: A. 7. Fiecare nepot prime$te cete 7 fiucte, iax bunica impaxte nepotilor 42 de fructe. Inseamni cd bunica are 6 nepoli. Rdspuhs:B. 8. Primul melc a mers: 28 min 9i 240 sec, adici 32 minute. Al doilea melc a mers: ,14min Si 180 sec, adic6 47 minute. tR.ispunr: B. 9. Dacdin chse ax fi fost 20 de copii, dup5plecareamea ax fi rdmas 19, carenu pot ti grupaliin grupede cateJ copii. Ddci h clasdar fi fost 24 de copii, dupd plecareamea ax fi rdmas23, care nu pot fi grupa{i in glup de cate 3 copii. Deci iD clasdsunt 22 de copii, iar dupi plecareamea au rAmas2l de copii, carepot li gupa.ti in grupe de cate 3 copii. Rdspuns: D. 10.ln final,pe gardsunt47 + 12 + 15 :'14 de pisiri, adici 37 ciori si 37 porumbei. Deci initiafau fosl l? 12- 25 ciori si 37 15 - 22 porumbei. Rrirplzi B. 12, Anton l0kn Diana Diana 10km Atrton Anton 12km Cristi:
Anton llkm Berta

Diana 14 km Befia Diana 13km Cristi Berta ll km Anton Berta 14 km Diana

C sti 13l:ln Diana Cristi 12 km Anton ;

Cristi 12km Berta Berta 12 km Cristi Cei patru prieteni se vor intahi b Anton. Rdspuns:A. 13. O sori are 19 ani, cealalte are 14 ani, iar Ana are 14 + g - 23 anl. Rdspuns: C. 14. Diferenla dinfte sumele din puqculiti este de 90 lei, iar diferenta dinhe ele se diminueaze cu 15 lei in fiecarezi. Deci sumldin puqculitd vor ajungeialentice dupe90 : 15 :6 zile.Rdspuns: C. 1s . 1 9 p 99p l26p 90p 82 p Eugen Daniel Andrei Filip Mihai Risouns: E. 16. Cum Ralilzaa lenninatcursau surau. i"|- iDtreRalit,/a,i Stmona eraulrei participanli,inseamnicd Simonaa telmillat cursaa doua.Daci Simona. olecdnd ultima. a depasit 20 de paflicipand. atunci la cursA au luatparte 22 de panicipan;i. Rdspuns: B. l7^. 20 19 l. 21 20 ti 22 - 2 t - I. ....2s 28 _ t. Rdspunt. D. , 18. tn primul cuibarsunr5 oua.in al doileasutrlJ ou4 iar in al reilea sunl g oud oumihte din cate oud sunt ln total, deci cate oud sunt in prirneledoud coquri)_ Rdspuns: B. 19. 254 = 2 + 4 + I + t6 + 32 + 64 + 128.Rdspuns: A. 21. 09.03.1980 - nu e vara; 18.07.1904 valstamai marede 30 ani; 17.08.1940 _ varsh mai marede 30 ani; 04.12.19g5 ) e \ara. Rd.spuns: A.

to4

640m

Rdspuns: C.

'.

4320rn '4 1 6 0 m .P4_., so.


C+ 40m P6 c l 2 0 m p7H 10ln

23. Pe fiecare fafi a cubului exis16cete 5 pitrate:

Rdspuns: E. 24.M r h ar

ffiffiffiruffi
r x ' .t ^ 27 \.^. ) l2 bomboane '{ lJ bomboane

Andreea Dan

-1 Surylusulde 27 + 9 : 36 de bomboane il vom impi4i la 3 $i obtinem 12 bomboane. Deci Dan trebuie se mai p meascdde la Andreea3 bomboane,iar Mihai. tot de la Andreea, 12 bomboane. Deci Andreeatrebuie sd dea 12 + 3 = 15 bomboane. Rdsputrs: D.

Unloc nu|nitllllNUl{E
Era 27 ianie, o zi caldd lnsoritd, cdnd eu lmpreundcu ab 6 cdngurasi e indreptdmspre Tabdra Poiana Pinului. Am ajuns cu tolii aici. Am simlit cd verdelei deasdo pitdturd de artd, o picdturd dejoc, o picdturd de bund dispozilie;i 320 de picdtui de duiotie si wselie intr-un spaliu cum nu se poate mai resfta s. Coroanele falnicilor copaci miirginescalbastrul luminosal celului; gdldgia |ocilor de copil contureazd zilele i sorite care trec precampurtate de rAnL Evenimentele ne rdmAn t r flet subJorma un i buchetde se timentein carc stau rdvdtiteprecumflorile sdlbatice,emotiite concurenlilor, calmul pddurii, veseliajocului Ei tristelea plecdrii. Diminelile, totrul distracliei e dat depdsdrelelecarc stau ascu se intre frunz-e sau intre frrele tnrourate de iarbd. Nop,tile trcc linistite, Iwdluite tn mistex Feliuta de lund destdinuiedoar cAkra dintre secretele ascu se lfi spatelebeznei. De pe cer te privesc puzdeie de luminile purtdnil pe umeri serenadele tocilor noptii, greielasii. Pkcarea ne lasd tuturor in suflet un gol presdrat cu afifutiri de ne itat! Attdra Sdlcudea , Muret

105

2007
Claselea III-a qi a IV-a l. Zip, merye de acasila gcoald, pe un drumcatmai scufigi punenumere in coqulsdu.Carenumere ar putea fi in coqatuncic6ndajunge la Ecoali?

A"

ttl A
B) 1,2ti5 C)2,3;i5 D)t , S S i6 E )2 , 3 q i4

A ) I,2 ti 4

2. C&e lnereaomune au auvintele: CANGURUL si MAIEMATICA?


A) 1 B) 2

c)3

D)5

E) 18

3. Ce figuri are cel mai mare numir de pdtrdtete?

&qf,
l-:*fl\-!*f-\-!'fN
A) 1

,,fu rfu "fo ,,fuc ',fu

4. Pe parteadreapti a unei alei sunt9 felinare.Distanladintrc fiecaredoui felinarealdturate estede 8 metri. Johna aleryatpe alee,de la pdmul felinar pAndla ultimut.Ca,ti metri a alergat John? A) 4E R) s6 c) 64 D) 72 E) 80
5. Un seif se deschideformdnd rm cod din 3 cifte diferile. Codul este format doaxdin ciftele l, 3 qi 5. Daci nu imi mai amintesccodul, catecombinatii trebuiesA incercpentru a deschide seiful? A)2 B)3 c )4 D)5 E) 6 6. Ce numdr se afli pe norigorul negru, astfel incat rezultatul ooeratiei sA fie corecr?

B)3

c )5
C) 48

D)8

E) t]
E) 144

7. Ca te sle 4 ,4 t 4-4 r4,4


A) 32 106
B) 444

4,4=?
D) 567

8. La un meci de hochei, fiecare go1 a fost iffegistat printr-o liDiuti. La final. tabelade scor arati astfel:
echipal: echipa 2:

XXXXI

X X XXT

Care estediferen{ade scor inte cele doui echipe? A )t B) 3 C )4 D )s E) 7 9. Gigel qi Olgula au notat cu cate o liniuld fiecare timbru pus in clasor, astlel: Gigel:
A)9

XX X N
B) 11

Otgula: llfJtll.llltJ1l I
c) 23

Catetimhe au ei in total?
D) 43 E) 47 10. Care dintre gimdle de semnede mai jos nu conduc la rzultatul inscris?

5 E 5 n 5E 5= l0

.4tr,8,E 2E,E,E
Betty? A) 1008 B) 2016

B/ tr,tr,E 4tr,E1,tr
c) 2t15
D) 2008

q E,E , E

11. Betty scde un numdxmai mare decat 2O07.cate are aceeagi suml a cifrelor ca qi 2007. Care este cel mai mic numdr pe care il poate scrie E) 2070

12. Victor este cu 3 cm mai scund decdt Dan, dar cu 5 cm mai inalt decat Iu1ia. Ce diferentd de inillime este inte Dar gi Iulia? D) E B) 3 c)s E) Nu sepoate afla. A) .2 13. Pdtratul aliturat se completeaz[cu cifrele l, 2 Ei 3. Pe fiecare rdnd qi pe fiecarc coloani trebuie sA apari toate aceste cifte. Ce cifri poate fi pusd in locul semnului ,,*"? c)3 A)1 B) 2
D) Oricare doud dintre ele. A) 10 secunde D) 18 secunde E) Condilia nu poatefr tndeplinitd C) 15 secunde

14,Un cangurface4 sarituriin 6 secunde. in cdt timp face l0 sarinrri?


B) 12 saunde E) 20 secu de

15. Bazil, care estmai mare decatPete cu un an qi o zi, s-a ndscutpe I iaruarie 2002. Care este datanaqtedilui Pete?
A) 2 ianuarie2003 C) 31 decembrie 2000 2003 E) 3l decembrie B) 2 ianuarie2001 D) 3l decembrie 2002

107

inceput? A)2

16. Peter a scds lm numir de o cifri, apoi a mai scris o cifri in &eapta lui. A adunat 19 la numirul ob{inut gi !a dat 72. Ce numix a scds p;ter la

B)3

c)5

D )7

E) 9

17. Romain, Fabien, Lisa,Jennifer gi Adriens-aualiniatla ora de spot. Romain estedupdLisa. Fabienesteinaintealui Romainsi imediat duod Jennifer. Jerurifer esteinaintea Lisei.dar nu esleprima. AI cdtelea este Adrien?
A) prithul B) al doilea C) al treilea D) at patrulea E) at cincilea 18. Alina are 5 lei. Ea wea si cumpere cinci caiete, fiecare de g0 de bani Si cat mai multe creioane,fiecare de 30 de bani. Cate creioane Doate cumpdra? A) Nici unul, deoarecenu ti aju g ba ii. B) 4 c)3 D)2 E )1 19. Un cub cu lungimeamuchiei de 3 cm estevopsit in inhegime cu culoareagri. Cubul este tiiat in cubulete. fiecare cu muchiade I cm. Cdtedin acesle cubulete vor avea exact doud fele vopsite in gd? A)4 B) 6 c)8 D) 10 E) 12

20.Care este piesa care sepoale imbina cu ceahasurard, asrfei gg incdtsdseobrina o piesa de fonnddreprunghiularii? ffi

o'= tF--, t'-F '' , , ,'' tfrl n-trf fi +H


- r li- r ] ffi+t
tt tt ttl

&

Ll

21. Ceasuldigital aratdfF0trl. Cat de repedevor apirea din nou pe ecranul ceasului aceste pahu cifre?
A) tn I o,e 20 min D) in 63 min B) in 6 ore E) in 24 orc C) in 2 ore

22. Bob arecateva cubulele cu muchiade I dm. El le a$aze intr-un de formaunui cub,av6ndmuchiade 3 dm, -acvaxiu ca ir figurd. Cdte cuburi ii mai trebuie ca si urnple acvariul? A )7 B) 9 c )17 D )21 E )2 7 108

23. Bordulunei malini arati 15951 km. pestecati km bordulmasiniiva arala. primadate.un alr numar carenu se schimbd dacaeste citit de Ia dreapta la stanga?
A) 100lon B) II0 kn C) 210hn D) 16061 km E) j0t0 tan 24, Din fiecare colt al unui drephmghi cu lungimea de 15 cm si litimea de 9 cm se taie cate un pitrdtel avandperimeud de 8 cm. Care estepedmetrul figurii rimase? A) 48 cn B) 40 cn C) 32 cn D) 80 cn E) t6 cm 25. Locurile dintr-un carusel sunt numerotatein ordine: 1, 2, 3 si asa mai depate. Sodn std pe locul cu numiml 11, chiaxin partea opusi Maxiei, care sti pe locul cu numdrul 4. CAte locuri sunt in caxusel? A) t2 B) 11 c) t5 D)7 E) 22 26. De cate cifre estenevoiepentu a scrienumerele de la I la 100? A) 100 B) 183 C) t90 D) 192 E) 200

27.0 bucata parrara l=ll deherrie deforma seindoaie pdnd cain imagine. seobtine I

din nou un peffat. Djn acesra | se taie unul | L l din col,tud, dupl care foaia se despdtweqte.Care dintre urmdtoarele modele nu poate fi obfnut in acest mod?

1 'f

f-l l*

# I

1 I

E) Potfr oblinutetoatemodelele de la A la D

,{,4) B/Da c/tZ ,/[-] \-/


t.^-.1 / )

28. Desfiqurarea aletulatd este a unui cub de jucdrie. Ce personaje se afli pe doud fe{e opuseale cubului?

.4/s,,dtb "*,'f's

o il'1f ,ffi,'* "['*


l 9nl L::

tsol |El 29. Milar agazl numerele in careu ata incat, lTsoT.l pe fiecare coloard qi pe fiecare rAnd, suma I l*lE9-l5olLJ -t--1 l45l 175) numerelorsi fie 150. Ce numir inlocuieste 6cl I l -LJ
steluta?
A) 50

B) 40

c) 80

D) 75

E) 45

109

30. Trei frali oitesctrei cdr,ti identice cu ghicitori. Unu[ dintre ei a terminat de citit cartea in acela$i timp in care al doilea a citit jumitate din carlea lui, iar al treilea, un sfert. Au calculat ci, impreund, au citit 196 ghicitori. Cate ghicitori con,ne carbea? A) 196 B) 49 C) 6s D) 112 E) 28

Rispunsuri - 2007
Itr-IV
I

ll

2
J

B D
C

t2
l3
l4

Itr-IV B D

[I.IV 2l
,,
tl

4 5 6 7 8 9 10

c c

c
B B D E D

24 26

15
16

C D D E

t7
l8

t9

2n

C E B

28
to

30

Indicalii - 2007
Claselea III-a ti a IV-a 5. 135,153, 351,315,531, 513. Rdspkls: E.

6.C-5> 2,l1\.

,l

.J-)-. J

:3

------.}1

/1\

I\

+4 ,.-r\ .r\ L]'.-> ---------' t ) >.


Rdspuns:C. 1 0 . 5:5 x5 +5 =1 0; 5 5+5 +5 :10; 5x5:5+5:10. 5><5+5:5:26. 5+5+5_5:10; Rd s p u ls : E.

11, Suma cifrelor lui 200? este 9. Urmdtorul numfu cu aceaste proprietateeste 2016. Rdsputrs: R.

110

12.

i '"''1 'll'j*.
lulia iJ

lT Dan

if'"'
Rdspuns: D.

nk

13.llTfltl esleunica modalitare de complerare a careului. ndrp!/nsi C. FTr{ l31211l 14, Canguul fa.e 2 sfuituri in 3 secunde, deci 10 serituri in 15 secrmde. Xdqn,rs. c. pe 1.01.2002; 15,Bazil s-anescut Pete, careestemai mic decat Bazil cu I an $i 1 zi, s-aDdscut mai tarziu,deci pe 2.01.2003. Rdspuns: A.

FIilrl

16.! E + 19: 72,deunde ! !

: 53. Rdswns: c.

1?. Adrien, Jennifer, Fabien, Lisa, F.omai'l Rdsryni: A. 18.5 caiete coste5 80 : 400 bani = 4 leil din restulde 1leu= 100baniAlina mai poate cumpira 3 deioane de cate 30 bad. Rdspt,ts:C. 19.Vor aveaexactdoui fele vopsitein gri cubule{elecarese afl5 la mijlocul fiecirci m|chii.. R^pu$: E. 20.

21.ltf . Rfupuns: B.

A. 1 . Rdspuns:

22. in acvariu incap 3 . 3 . 3 = 21 cuburi. Cum sunt deja 10 cuburi, in acva umai incap 17 cuburi. Rdsryns C. 2 3 .1 6 0 6 1. Rd sr yn s:8.

24 .

P = 2(9 + 15) = 48 cm. R*pns: A.

1 ll

Rdsputls: B.

t4
I

I nI HI il I
Rdspuns: E. to

(Rdsryns:A)

x u
Rdspuns: A.

(Rdspuns: B)

@dspuns:Q (Rdsrytts: D)

30, Primul ftate a citit | | | r Al doilea frate a citit F | | A1treilea ftat a citit r ---r ln total au fost citite ]..'r-----t-:-=l:=, 196ghicitori Primul ftate a citit intreagacarte,adicd

d unde
zd gtrtcllon

r_-4 28 = l12 ghicitori -+

Rdspuns: D.

112

Probi de baraj -2007


Clasele a III-a qi a IV_a
1. Ana a cules 7 mere, Mihai a cules 8 pere, Corina a cules 5 strugud qi Dan, 3 banane.Cate fiucte au impreund Mihai. Corina qi Dan? A) 20 B) 15 c) 16 D) t8 E) 23

2. Mamaa pusin cuibax17 oui. in prirnazi au iegit 3 pui, iax a douazi incd 9 pui. C6{i pui mai suntde iesit? A )1 B) s C )6 D )7 E ) 12
3. Ana, Cdstina, Elena Ei Gina au inceput, in acelaSi timp, testul 1a matematici. Ana a terminat prima testul, dupd 20 de minute, Cristina a terminat a $aptea,dupa 30 de minute, Elena a terminat a douizecea,dupi 45 de minute, iar Gina a terminat ultima, dupi 50 de minute. Cat timp a duat testul?
A) 50 ni ute D) 30 ninute B) 65 ninuk E) 25 minute C) 70mi ute

4. Catepunctea ob.tinut Vlad? A)6p B) 7 p c )8p


D)9p E) 1 0 p

5. Cate bucili de faianld lipsesc de pe peretelealdtuat? A) 17 B) 26 C) 27 D) 31 E) 32

rffiM

6. Respectdnd regula aqez5riila masd,cine urmeazdst se a$eze?

,r? t#

c,A )v

"rq

,,w
I l3

7. Din diferentamrmerelor46 si 18 iau catul numerelor16

qi 8. Voi obtine:
A) 27 B) ]t C) 19 D) 14 E) 26

8. Reaqazd vagoanelein ordinea crescitoare a numirului de cibtod. Care va fi atunci ordinealor?

, r ,O .O .O .A . O D ) @. O .O . @ .@

q 6 .@,O,6 ,O E ) O.@,O,O,g

o o, o, e, 6, o

9, Numele celui animal se obtine in gdld?

etQ( nfr

,fr\

od!(afi

10. Dide are 5 cuburi albastreEi 13 cubud rotii. El construie$tecisule, fiecare cdsutd fiind formati cu doui cuburi ro$ii qi unul albastru. DacSMary ii impmmuti 2 cubud albastre,cate c5sutepoate construi? A) 3 B )l c)5 D) 6

E) 7

11. Andra are exact atalia ani cate luni are MihAitA.Cati ani are Andra. daci impreunA ei au exact 26 de ar.li? A) 2 ani B) 12 ani C) tJ ani D) 21 ani D 36 ani

I t4

12. Ajutdl pestrutsdcompleteze corect operatile.Cenumfulnlocuieste semnul

.H,-?"t
A)9

w
E
E )6

tl

c) 18

B) 72 D)3

m xl-_l=EP

13. 132 de oameni traverseazdrdul cu bircile (in acela$itimp). 60 de persoanetraverseazi rdul in bdrci cu cate 5 locud, 36 de persoane traverseaziin birci cu cate 4 locud, iar restul trave$eazd in bixci cu cate 3 locud. Catebd-rci au fost folosite,h total, daci bate au fost complet ocupate? A) 12 B) 21 C) 33 D) 36 E) 48

tu
A) 16
A) niciodatd

t 4.

= ll leii

= 30l ei

ffi=,,",
B) t7 C) t8 D) 19 E) 20
B) 6 C) I D) 12 E) 35

15. Tatil, de 33 a\1, arc doi fii: unul de 10 ani $i altul de 1l ani. Pestecali ani varstatatilui va fi egali cu suma varstelorcopiilor?

16. Minoes are 6 paharecu suc, fiecare de cate 33 cl. Ea vrea s5 toame sucul in cat mai pu{ine pahare de plastic de cate 10 cl. CAte pahare vor fi pliIre,,ochi"? A) 16 B) 17 C) t8 D) 19 E) 20 115

o""u + g&pt ,"urcura ',. romfllpte

dm'.6p ru+ ngn


B) 13 C) ]t D) t7 E) ts

4)6

18. Adundndun numdrnaturalcu dublul predecesorului siu fi apoi succesorul sdu,oblinem39. Careestenumirul? A) 10 B) t2 C)9 D) t3 E) 11 19. Ca! pacientia tratatdoctorulastizi?

A) 1t

B) 19

c) 32

D) 27

E) 2l

20. Cristi are tdplul varstei de anul trecut a Mariei Si anume24 de ani. Ce diferenli de valsti este intre ei? A) 8 ani B) 9 ani C) 15 ani D) t6 a i E) t8 ani 21. Un bohav incepetatamentulmiercurila ora 12,00Qiil temini sdmbitd la ora 20,00.Catepastilea luat, dacei s-auprescris2 pastilela g ore? A) 10 B) 11 c) 12 D) 20 E) 22 22. O lddi\d, crr 20 kg de pegte se imparte intre pinguinii Pigy si Migy astfel incat Migy primegtede 4 ori mai multi pe$ti decatpigy, Cdte kjlograme de pegtepdmeqteMigy? A)5 q )4 B) ]s D) 16 E) 23

116

23. Care timbru coincidecu cel aliturat?

ffi ,ffi,ffi"ffi, ffi


-3-lc) /--\
\(l ql

E)

24, Care bucatds-a tdiat din roata de


ca$caval? B) ^/ I f F-..,l)<

ar l'-r:)

trG
:i 1-

25. La ScoalaPdseretului, la ora de matematice, Ciki a v;rsat cdlimamcu pe pe cemeali foaia careera5crisun numdrinpreun6 cu Miki si Biki,Ciki incearci si il descopere. Ajutali-l si voi!
uma cifrelor r6"-";f."t";\

sale eramai era mai I aT-teiifali I sale

/C."*fii.r..

*-D\

maredecet18. rt tg", dtfrls/ \Tjgr"_ry1"tiS,,, Q".9!"!9t

maimare decit3 000 ]

,'3tF .
*+#
Mik

A) 30t9

B) 3069

c) 3079

D) 3169

E) 3970

26, Acum 5 ani, Ana a avut aceeali varsti pe care a a\.ut-o Dan acum 2 ani. Atunci:
A) Ana este mai B) A a este mai (') Ana e,t? nai D) Ana e're mai E) 4na ere mat mare deciit Dan cu mare dec6t Dan ar mi.a d{r Dan cu nhd de.d Dan cu mird decd Dan ru 5 3 5 3 2 anr ant a'ti ani a i

27. Cate numerede trei cifre au cifra zecilot cu I mai micA decat cifra iniLdtilor si cu I mai mare decatcifra sutelor?
B) 3

#d #
.#
E )9

c )6

D)7

I r'7

( are ZE. bucali completeaza u,r,*urr, noru ffi

29. Bufnila Fifa nu a tinut cont de nicio parattezd cAad. a rezolvat exerciliul urmdtor:

"N"E re,re're
*[

54: ( 6-3) , 2 , 1 8 : ( 3 - 3 ) , . 4 - 2 4 :( 6 + 2 ) / 2
Ce rezultat a oblinul?
A) 14 Bt 33 C) tb D) 18 E) 2J

Ig-

fr

tW

@ aff. l9:i':*::::.,:'1* *"11 :::i"Tt litere corespundeo aceeagi cifri. Ce


oifrd inlocuielte g@ ?
A)0 D)6 B) 2 E) 7 C)3

Rispunsuri - probi de b^r^i 2007


III.IV I 2

Itr-Iv
t6 t7
18 l9 D E D

B B E D E D E D D

20 2l
t1

c
E D D E C B D

7
8 9 10
ll

24
',\

26
'r,1

t2 13 t4
l5 118

c
B

28
tq

D
B E

30

Indicafii - probi de baraj 2007


Claselea III_a gi a IV_a 2, l'l 3 9:5. Rdspuns: B. 3. DaceGina a teminat ultima testul,adici dupi 50 de minute,inseamnA cd teshrl d dural50 de Ininule. Rl7\prr(..t. 4.2 . | p + 1 2p + 1 .3p:7p. Rdspuns: B.

Rdspuns: E. 7.46 18- 16 : 8 = 26. Rdspuns: E. 8 . O 2 + 3 x6 9 :11 @2x3+6-9=3. )2 x 3 + 6 + 9 : 2 1 ; O 2 x 3 - 6 + 9 = 9; 6 2 + 3 + 6 x 9 = 59. Rnryuns: D.

Rdspuns:E. 10. Din 7 cuburi albaste qi 13 cubui roiii se pot forma 6 Eestte.Rdspuns:D. 11. Andra are 24 ani, iar Mihii,td are 24 luni, adice 2 ani. RdspunsD.

12. lG9]+ ftl

Rdspuns: A.

EZ : [4-l
tl

tl

18
13,60:5 = 12bArcicu cate5 locuri;36 : 4 = 9 bercicu care 4 locuri; 132 60 _36: = 36 persoane have$eazA reul in 36 : 3 = 12 birci cu cete3 locuri. in total s_au folosit 12 + 9 + 12 : 33 bdrci. Rdspuns: C.

t 19

30lei

r. ll;b!ilb
lJ I e i I3 l e i

.*,!"o*n.0 1313:41ei.
* sa r't tei. Rdspuns : B.

o,'"",

@)

costi 13 - 4= elei,decr !?@f

15. Cei doi beieli au impleutri 10 + ll :21 ani. Pestex ani, baietii vor avea (10 + r) + (11 + r) :21 + 2x ani, iar tatil va avea33 + r ani. Varstatat4lui va fi egali cu sumavarstelor fiilor d^cd 2l + 2x : 33 + r, de lmde -x : 72 ani. Rdspu s: D. 16. 6 33 = 198 cl de sucpot fi pDiin 19 pahare,t1ine ochi" de cate l0 cl si rdman lncd 8 cl de srrc.Rdspuns:D.

tz. a@+6ioru+ n@i: 15. Rarspuns: E.


18. Dacd numerul esier, atunci prede.esorullui ester - l, iar succesorulester + 1. Dint+ 2(r 1)+ (r+ 1):39 obtinem 4:r I -39, deunde x : 10. Rdspuns: A. 19- Medicul a trataf 6 hamsted, 12 pisici $i 9 cilitrn.Rdspuns: D. 20. Aful hecut Maria avea24 : 3 : 8 ani, deci anul acestaarc 9 ani. Diferenta de valste dintoeei este24 9: 15 a . Rdspuns:C. 21. Miercuri s-au luat 4 pastile (la orele 12mti 20m)-Joi, vireri ti sambeta s-au luat cate 6 pastile (la orele 4m, 12*, 20.). in total, bolna.!'ula luat 4 + 3 . 6: 22 pasf,le. Rtupuns:E. 22.20.5:4, Rdspuns: D. deciPigyprime'te 4 pesti 4.4: ti Migy prime$te 16 pe$ti.

26. Dacd Dan avear ani acum 2 ari, atmci eI are asuzi n + 2 ani, iar Ana areJ + 5 ani. Atunci, Ana estemai mare decatDan cu (r + 5) - (.jr+ 2):3 a].u.Rdspuns: B. 27. 123, 234. 345, 456, 56'1, 678, '789. Ratspuns: D. .. 2 9 . 54,6+3 x2 +18:3+3 x4 24 6 + 2 x 2 : g + 6 + 6 + 1 2 4 + 4 = 3 3 . Rdspuns: B. 30, 3726+ 636 Rd.tpuns: E.

4362

t20

TE(E}I
Bloadedtu8tef50

{b

2008
Claselea III-a qi a fV-a 1. Mdnancde 3 od pe zi. De cateori mindnc intr-o sdptimari? A) de 7 ori B) de 10 oi C) de 18 oti D) de 21 ori
E) Mdndnc ori de ctite oi mi-eJoame.

2. Catestelulesunt in figuri? A) 100 B) 94 C) 9s D) l0 E) o inJinitate

*; {;.i 9; q; t;1

:r

*; r; *;n ii

3. Pe o foaie de hafiie, RebeccadeseneazA patu linii drepte care trec pdn acela$ipunct. Ea taie foaia pe acestelinii. Cate buciti obline? A)4 B)5 c) 11 D )8 E) 16

4. La Zoo, axtea lellor areformadin figua aliturat5. Ce lungime are gardul de sdrmdcare inconjoarA curtealeilor? A) 37 B) 14 C) 180 D) 18 E) 20 5. In ianuarie, Corina$i-aanive$atziua de naqtere. Acum ea are 123de luni. Ca! ari a implinit Corina? C) 12 A) l0 B) Nu sepoateafla. D) 17 E) 11 Imre estemai 6. Gabi estemai inalt decatAron si mai scunddecetTamas. inalt deaatKristof si mai scunddecit Gabi. Cine estecel mai inalt? itxdryime. C) Nu sepoatestabili. A) Gabi B) To.tiau qceea$i D) Imre E) Tamas 7. Ce lungime(exprimati tr centimetri)are creionuldin figuri?

A) 12 c n

B)4cm

C )5 0 cm

D )6 cn

E) 20cm

8. Pe un CD sunt inregistate doud catrtece. Primul dureazi 3 minute gi 25 secundeEi al doilea dureazi 2 minute gi 43 secunde.$tiind ci intre iniegistmrea? cele doui canteceeste o pauzAde l0 secunde, cat dureazA A) 63 mi ute B) 6 minute 8 secunde C) 68 secunde D) 6 thinutel8 secunde E) 5 minute 121

9. Little John se antreneaze tigand la ,tinti cu doud segeu qi noteazade fiecaredati scorLrl obtinut.Acum a obtinut 5 puncte. Cate scoruri diferite poat obline in total? (Uneod i se intampli sAnu atingdlinta!) A) 6 B) 7 c) to D) t3 E) 65

10. Din catecuburirnici esteformatcubulmare? A)64 B) 48 C ) 16 D )1 E ) 2 4


11. Un bilet de intare la Zoo penh! un adult costi 4 eulo, iar un bilet de intaxe peflh'u un copil ste cu I euro mai ieftin. CAt pliteste un tat6 care inhe la Zoo impreune cu cei doi copii ai luil A) 6 euro B) 14 euro C) 12 euro D) l0 euro E) 400 euro

12. Furtuna a avariat acoperisul aasei, asacum se vedein desel.Cateflgle sullt necesare pentu a aaoperi spifium? A) 52 B) 18 C) 2 D) 10()0 E) 70
13. La un hotel au fost rezervate 5 camerede cate 3 patud. Au sosit insi 21 de tudgti. Cate camereduble mai sunt necesare?

A)2

B)3

c)6

D)7

E) tl

14. Cate dinhe figurile de mai jos nu se pot obtine folosind cele doue cartona$e de formd triunghiulari?

A)l

B) 4

c) 0

D)3

A T
E)7

15.Roboteii Pif. Paf.Puf sriusa face.fiecare. pif adutra o singura operalje: cu 2. Paf scadel. iar Puf inmulte5le cu 3. in ce ordinelucreatd roboreii pentruca. pomindde la j. sa obrine14?

A) Pif Paf, Puf D) Puf. Puf, Pu.f

B) PuI. PtI PaJ Q pU: pu|. paf E) Oicun ar lucra,nupot obtine14.

16.dinrreUrzicenisi Sloboia. lungAde o0 km, rrebuiema-rcata $oseaua oe ambele sensuri. In primal. masina carca plecat din Urziceni a nx cal J7 |<In, rar o a dour nusind.carea plecatdin Slobola. a marcat 42 hn. Ce porr,iune din drum a fost deja telminati? A) 60 kn B) 79 lan C) t9 kn D) S kn E) 790u 122

17. Viorel a construit din beliioarc figua al5turatA. Acum, el vrea si foloseasci beligoarelepentru a conshui un pdfat cat md mare. Cate beti$oare ii rdman nefolosite? A)4 B) 1 8 C ) 1 6 D )2 E )0 18. MasinaTimpului dubleaz,numarulde t......-]\ l--------+ 1s zile \Al zi le d e v a c a n l d . a p oi a d a u g ai n ca J zi l e . FolosindMaginaTimpului, Ionel a avut 115 zile de vacanfi. Cirtezlle de vacantdau avut coleeii lui Ionel? A) s6 B) 59 c) 221 D) 236 E) 6l 19. Theresa are 37 de CD-ud. Claudiaii spune:,,Dacdmi-ai da 10 dintre CD-urile tale, vom aveaacelaqinumdr de CD-uri!". Cdte CD-uri are Claudia?

A) 57

B) 17

c) 37

D) 27

E) 20

20. Peste6 ole qi jumitate vor fi pahr ore dupi miezul noplii. Ce od este acum? A) 21:30 B) aproape10:00 C) 10:30 D) 17:30 E) 6:30 21. Butrica vrea si dea nepotilor sii cadouri identice. Ea a cumpirat 15 creioarleEi 6 mingi. Cate obiecteva gesi ficarenepot in cadoulsdu?

A)7

B)3

c) 2I

D) 10

E)2

22. Capaotl unei cutii de bomboane se deschide ca in figura alitwata. Laura rrea si ob,tini aceastl cutie decupandun carton. Dupd care dinte desenele urmAtoarear putea sd laie Laua cartonul? A

r.
I

vw v v V L ] 2 \ 7 \7V_A )5 D )2sa u 4

t\'.'|_+.--l,/..L--.L--+--l/\Lj
B) orica/e di tre ele E)l

,f--r-T-N

2.f-l

,4--T--T-N

i. l--l

/TT

4. f>

r'r<

fT--

As | |

C) 2 , 3 , 4 s a u 5

23. Maria construiegte modele folosind pldci de faianld din ce in ce mai patrulea mici. Al model are l0 plici.

ttl_-l

l|

rl1 i'r...
123

I IIH

Din cate pldci va fi format urmdtorul model (al cincilea)? A )I B) 13 D) 22 c) 14 penbu pldcile E) Nu sepoate conti ua, cd at f prea mici.

24. Peter trebuia si rotunjeascdnumirul 739g la ordinul sutelor. Din greEeald, el a rotutjit acestnumir la ordinul miilor. Cu cat diferi rezultatul obtinut de cel corect? A) 400 B) t0 c) 900 D) 3s8 D 300 25. O buburuzd pleacd dintr-un verf al unui petrat cu 5cm larurade 5 cm si merge48 cm pe larurile p,rratului. CdL trebure sa mai-meargd {in acelasi sens)pentrua ajunge din nou in virful din care a plecat? A) 60 cm B) 12 cm C) 48 cn D) 2 0 c m E ) 5 cm

26..Bi11 arela fel de multi frati ca,i surod.Soralui, Adina,arede doui od mai mul{i frati decatsuod. Ca! copii suntin familie? A )r B) 2 c )4 D)5 E)7 27. Llgra a construitrvrpur corpulu din r urEdprd dreapta folosind tutusrno clnct cinci cubtlrt, cuburi. C are d i n tre u rm dtoarelc eorpuri nu p o a r eli o b t in u l d i; & conslruclia Ligieiprin mularea unuisineur cub? W

28. Caagurul Jumpi a obsewat cd in fiecare iamd se ingraqi cu 5 kg qi in fiecare v_ard slibegte cu 4 kg. p mivara qi toamna nu_9ischimba g.eitutea.

"W' ow,,#,ffi
E) 109kg

toamnaa.nului 2004? A) e2 ks B) 108 kg C) r00 kg D) 96 kg

In primivaraanului2008el cantireqte 100kg. Cei

lurnfi in "anta."u

29.Cdte nurnere de doudcifre, in carecifra din &eaptaestemai mare decetcifra din stanga, existd? A) 45 B) 455 c) 8t D) 8s E) 36
30. Jocul ,,Ghiceqte_ sumal,, se joacd cu gaprecartonage numerotate de la I la 7, care se amesteca gi se aqazd cu fata injos- Ana Ei Dan tlag pe rand care o carte. Dupe ce a luat a treia carte, Ana ii spune lui Dan: ,,Acum gtiu cd sumanumerelor de pe celedouacal1jale lale estepari:.. Juma numerelor de pe ca{ile Anei esle: A )3 B) 1 2 q6 D )S Dt6

r24

Rispunsuri - 2008
UI-IV D 2 C D 1 IT.IV D t2 B 13 B t4 l5 c l6 C t7 D 18 l9 B
l1
,,1

III-IV D B B E

,1

c
E

24

5 7 8 9 l0

25 26
71

D
E B

2a
'to

20

30

).25

Indicalii - 2008
Claselea III-a $i a IV-a 1, 3 x 7:21 orl.Rdspuns: D. 2. 5 x 10 + 5 x 9 = 50+ 45 = 95 stelufe. Rdspuns: C. 4. 18 x l0: 180 rn. Riispults: C. 5. 123= 12 x l0 + 3, deci au ftecut 10 ani qi 3 luni. Rdsprns..,,{. 6. A < G < T, K < I < G. Cel mai inalt esteTamas.Rdspuns : E_ = I minut fi 18 secunde; 8. 25 + 43 + l0 = 78 secunde 3 + 2 + I = 6 minute. Deci i'nregistrarea dureazd6 minute $i 18 scunde. R.irprrsr D 9 . 0 + 0=0 ,0+2 :2, 0+3 =3, 0+ 8:8,2 + 3 = 5 , 2 + 8 = 1 0 , = =4, + 3 8 11 ,2+2 3 +3 =6, 8 + 8: 16.R d rp u n s : C. 1 O .4 4 .4 l o 4 04. Rd\puns:4. 11.4 + 3 + 3 : l0 euro.Rdspuns: D. 13.21-5 3=6:2.3. Mai suntnecesare 3 cafierc. Rdspuns: B. 15.(3 +2) x 3 I = 14.Rdspuns: C. 16. Prima masindmai are 60 37 = 23 km de marcatpani la Slobozia.Avem 42 23 : 19 km marcaFqi de prima ma5ini $i d a dora. Rdspus: C. 17. Sunt 6 x 3 : 18 befi$oare. La un petratse folosesc16 be.ti$oare (4 x 4), deci reman2 befi$oare nefolosite. Rdsp rrr D. f8. (115 3) : 2 = Il2 : 2 - 56 zile.Rarspuns: A. 19. Imprumutand de la Tereza, Claudiava avea27 de CD-u ; deci inifial ea avea 27 l0 = l'7 CD-vri.Rdspuns: B. 20. Din enunl,rezultd ca mai sunt 2 orc qi jumetatepani h miezul noplii, deci acum este2l:30. Rdspuns: A. 21. Pentru a afla cafi nepofi are burica ftebuie aflat numfuul la carc se impaxtexact 15 ti 6. 15:3 - 5, lar 6= 2.3; decibunica arc 3 nepoli $i ei vor p mi5 + 2 = j oblecte. R/jjputrs: A. 23. Modelele pot fi reprczentate prin $irul: 1,4,7, 10, ... Deci umdtorul modelva avea 13 plici- Rdspuns: B. 24.7400 7000: 400. Rdspuns: A. 25. Perimetrulpdhaniui este5 x 4 - 20 cm. Buburuzaparcurgealedou6 ori petrah_rl fi incA8 cm. Mai are de parcurs 20 B: 12 cm. Rdspuns: B.

26.

r .--------.---l-i\

b = 2. (l + l): 4 , d e c if = 3 .

Rezulti cA sunt 7 copii. Rdspuns:E. 28. Intr-un an, Jumpi se lngraqacu 1 kg. Rezultd cd in pdmevara anului 2004 avea 100_- 4,- 96 kg, daxvara a sldbit 4 kg, deci toanrnaa a\,,rlt92 kg. Rdspuns:A. 29.DacA pdmacifrae-sle l. a douacifrdpoale ii 2. J. ... q. adca-cunr d posibilidlr: dacA primacifreeste2. a douacifrd poalefi .].4. ... s. adjca sLrnr 7 posibilirrili... dacdprima cifid este8, a doua cifrd este9, adice e$e o posibilitate.Soni t + f + + O + 5 + 4 + 3 + 2 + l:36 de numere. Rdspuns: E. 30. Fiind sigurede ceeace ale Dan, inseamne cA ea a tras cele 3 cdrti cu nume.e parc. 2 + 4 + 6 = 12. Rrispuns:B. 126

Probi de baraj - 2008


Clasele a III-a qi a IV-a jumetatea jumdtnii jumitnlii lui 2400? 1. Careeste A) t200 B) 400 c) 300 D) 600 E) jumdtate

2. La fiecarepasal jocului, Koko inmu(eqtecu 2, apoiadund


j '---| ? > li pasI pas I ------' .

Ce numir va ob.tineKoko dupa al patrulea pas? A)7 B) 3 1 C) 21 D )6 3 jocul. E) Nu se poate continua 3, CAte nume de luni sunt formate din exact 9 litare? A) 4 B) 12 C) 5 D) 6 E) septembrie 4. Peste50 de minuteva fi ora 1000. Ce ora este acum? A) gto B) 9'o C) 40 D) 10tt E) 1054

8q '!* w

5, Ivan inmulteFte un numir cu 5. Rezultatul il adundcu 3. Obtine53. Carea fost numard inilial? A) s6 B) 15 C) t0 D) 250 E) 268 6. Cinehebuie penlrua seobfineo bucate sdtaiesfoara de 14cm?

a*,

WM # M 6
v, ) - 5 "^ p p ..6 y
lcm 3 cm

,,ffi "# "#,#rM

t2'7

7. Car este diferenta dintre cel mai mare numdr de douAcifre 9i cel mai mic numdr de doui cifre formate cu cartonalelepierdutede chiFilS? A)87 B)75 C )7 7 D )9 9 E ) 7 8. in grddina sa, Arthony a construit o alee din 14 plici pitrate de gresie, avandlatura de 1 m fi a unit cu o linie centrclelor Care estelungimea liniei? A) 1 2 m B)1 3 m C) 10n

D) 1 7 n

E) 26m

9. Marinaa tiiat opt merein jumat4i,jumitnfle le-atiiat h randullor in jumat4i, iar bucltile ob{inute - la dndul lor in sfefiuri.Cite buci[ de merea oblinutMarina? A) 16 B) 128 c) B D) 256
E) Bucdile sunrprea mici si nu te mai po! numara. a 10, C a r ee ' r e c e a ma i mi ce ci fr6 ca re se poate o b li n e d i n c i f r a 8 {re p re ze n ta ta a l e rur alpr in betisoaret. eliminanddouAbeli5oare: A) 0 8)6 C )5 D3 D2 11. Maimufele au acopedt diversecifre. Suma cifreloracoperite este egali cu ... S S&Z + 9 g 1S | ]l H | | ! -!

A) 17 B)7 D) t7648 E) t0

c)0

ffgss db-/s,4 8

E) 4.,1
tra atui edtbeni 7U

_JX
sa.oak satbene

rii

13, Tamara$i Dan au 20 de prdjituri impreuni. Dupd ce Dan a mancat J din pdjitudle lui, iar Tamara a mancat 2 din prdjiturile ei, au rdmas cu acelaqi numar de prijitud. Cate prijitud a a!1rt Tamara? A )9 B) 1 0 c)7 D) 14 E) 1S 14. in fiecare zi maimuticaKiki culege cAft Z fr\\ze de pe sfoard.Cdte frun,/e au fosl pe sfoardla incepurul primei zile?

A) 9 frunze D) 14fianze

B) )I Jitnze E) 15Jiunze

C) I J Ji"unze

15. Corina merge de acasdla gcoali 9i se anbeneazd adunAnd numerele tuturor caselorpe lAngdcare trec. Care estesumaminimApe care o poateobtine Corina?

A) 27

B) 50

c)l

16. Hercule se lupti cu un balaur cu 5 capete.De fiecare datd cand Hercule taie un cap al balaurului, acestuia ii crescin loc alte 3 capete.Cate capetearc balaurul,dupi ce Hercule i-a tiiat 6 capete?

A)0

B) 1 7

c) 23

D) t8

E) 645

$r
t29

17. Pare ied, bunica aveaun motan, Muko qi doui pisici, Cicka Si Micka. Ieri, Cicka a niscut 12 pisoiaqi, dintre care jumatate sunt motani qi jumdtate pisici, iar Micka a nascut 9 pisoiaqi, dintre care 5 sunt pisici. Caf motani are bunica acum? A)t B) 11 C) 12 D) 13 E ) 24

18,Ana vrea sd taie foaia de hdrtie cu 5 x 6 pitritcle, astfel incat sI oblinddoarpiesein formdde cruce sau in formi de dreptunghi,ca in figura aliturati. Careestenumirul

w 1I.F_r
m
-tr-

maxim de figwi, in formd de cruce, pe care le poate obtine? A )3 B) 0 c)6 D )2 E) 30

19. Pentrua oblinenoi numere in girul 2, 4, 8, 16, ..., Adela va efectuade fiecare dati: A) o adunqlecu 8 B) o inmullire cu 2 C) o adunarecu 2 D) produsul ultimilor doi termeni
E) repetarca numerelor anteriodre

20. Un an extraterestru arc 730 zile pimdntene. Un marlian lraieste 600 ani terettri. Cali ani extraterestri va trii
martianul? A) 1200 D) 130 B) 600 c) 300 E) Nu se poate calcula.

21. Care este numirul minim de piese n e g re n e c e s a r e pe n tru a a co p e ri .i n totalitate,dngul de dansdesenat in figurd? A) 18 B) 3 c)6 D)8 E) 1 22. Lui Peggyii ia 14 minute si citeasca o pagh6 dintr-o cade. Ieri dupi-amiazd,la ora 3:40, peggy a inceput sAciteascA o cartede 10 pagini.La ce ori a terminat-o, daci, pe la mijloc, a ficut o pauzi de 15 minute pentru o gustare? A) 18:15 B) 6 dimineala C) 18:00 D) 03:54 130

:r.:.
E) 16:09

21. Pe strada lui George, sunt plantali copaci din l0 in l0 metri. George merge de la primul pani h al $aselea copac, apoi se intoarce la al doilea copac Ei, in final, merge pAni la al patrulea. Caf metd a parcurs George

in total? A) 120n D) 1000n

B) 110tu E) 50m

C) 11 m

24. Arul 2008 are cifta unitdtilor de patru oii mai mare decat cifra miilor Peste ca{i ani se va intampb prima dati, din nou, acast lucru?

A) 10

B) 2018

C) 0

D) 1004

j;"iji;'xT j,ilTLi::T FqSil i Tf il,','J ::[",n: l H diferire sepol obtine? | | |


A )t 6 B )2 c)6 D)i E)32
Fffi
26. Pe talerul unui cartar se aflA un mir, o par6 $i o prund. Dacd luim para, cantarul arat6,230 g; dacd ludm mirul, aratd 200 g, iar dacd luim prura, aratd 290 g. Ce arati canbrul, cand sunt toate cele 3 fructe pe taler? A )lk g B) 7 2 0g C )2 6 0 g D) 360 g E) 240 g

E) 1994

"J

.W::". &":ffiJffi#"Jffi,* W" Y


28. Caremodel feprezintl $irul de numerc:l,2,3, 4, 5, 6, ...?

i
I

131

29. Trenulelul electdc al lui Am se deplaseazd pe un traseu construit doar din piese de forma: Folosind 4 astfel de piese.Ann a realizat

taseul din figud (in care tenule{ul mergepe circuitul alb). Careestenumfuulminim de piesecu careAnn poateconshuiun haseu mai maredecatacesta?

A )4

B) 16

C )9

D) 12

E) 24

30. Toate fetele din clasddau m6.na cu toli bdie{ii. Au fost in total 77 de strangeri de mand. Caf elevi sunt in clasi? A) B)7 C) 18 D) 78 E) 25 Tabira a fost o reulitd din multe puncte de vedere,poate mai pulin traducereaconvorbirilor in limba romanasau in englezi. Concursudle au fost de nivel ridicat, dar impedimenhrl a constatin inlelegerea enunfului acestafiind majoritar in br.rlgari.Au fost organizateexcursii, drume{ii care au largit orizontul de cunoattereal elevilor in final, elevii au pnmit mici cadouriti o cinAfestivdin caxeau ascultatmuzicdDoDulara aulohton;. tle\ ii aufosr disciplinati. nuaucreal probleme deniciun fei iarIa concursuris-audescurcat ooombil,iar la qahau cagtigat concusul detagat. prot EMILIA VASILESCU (Prahova) 132

Rispunsuri - probi de baraj 2008 NI-Iv


I
)

III-TV t6
l7 l8 l9 B B D B

6 7 8 9 10 L1

C D B B B E

20
2l

c
C B

u
)1

t2
13 t4
15

c
B E

26
),|

28 29 30

D C

Indicafii - probi de baraj 2008


Claselea III-a gi a IV-a = (1200 l. l(2400 . 2) . 2l : 2 : 2) : 2 = 600 i 2 : 30o. Rdspuns : C. 2. Pasul3: 15 . 2 + 1 = 3l; pasul4: 3l - 2 + | : 63. Rdspuns: D. 3. Februarie, octombrie, noiembrie, decembrie. Rdspazs: ,,1. = (53 5. 3) : 5 50 : 5: 10.R/lsp ns: C. + 6.7 6+ | = 14.fi. Rdspuns: D. = 7.87 12 15.Rdspuns: B. : jumat4i; 9. 8 2 16 16 2. 4 - 32. 4 : 128b'uc1i.Rdspuns: B. 5871+ 98t2 11. 1 9 5 9 Ave m T+2 + 1+ 1+6= 17.Rispuns: A. 17648 13.Dupece au mancat din prdjituri,fiecare mai avea(20 6) :2:7 pl.njitufi. Deci Tamaraa a\,'ut2 + 7 = 9 Fejitud. Rdspuw:A. 14. La incepuhrlcelei de-atreia zi erau 7 ftunze; la inceputul celi de-a douazi erau 9 frunze,iar in prima zi el'a,n ll ffimzq Rdsryns:B. 15.2 + 4 = 6. Rdspuns: E.

133

16. La fiecareteierea unui cap apar in plus lncd aloud. Deci avem 6 x 2 + 5 = = 12 + 5 = l7 capete. RdsDuns: B. 17. Cicka a nascut6 motani,iar Micka, 4. Rezultdcd bunicaare I + 6 + 4 = 1l motani. Rdrprnsr ,.

20. Un an extraterestruaxe730 : 2. 365 zile pemanbne, adic1,dl|,e?a:i cet 2 ani tereftxi.Deci ma4ianulva hei 600 : 2:300 ani exhaterestri. Rds\utjs:C. 2 2.Cid r e a ca r i aduraL10.14 15- 140- t 5 - 1 5 5min u le _ 2 h s i i5 min .O ra 3 : 40 reprezti 15h $i 40 min. Avem40 min + 35 min: ?5 min = t h 15min. Deci a terminatde citit la 18:15.Rdspu s: A. 23. 50 m + 40 m + 20 m - ll0 n\. Rdspuns: B.

:s.IvlaI[qe tAM tE]ItTU['-TtlIilil

/ A A t iA A l l A v l l\ l A l l A/ Al l Ai v vlAlA Alll vl

B+41 f4+! U4tsf^l EEm EFFfvl M

WNtr!EMEEEMW

Rdspans: A. 26,.Stim ca mdr + plune = 230 g, pard + plune = 200 g, mnr + pali : 290 g. Adunem egaliteFle ii oblinemcA2 merc+ 2 prune+ 2 pere: 720 g, deci mir + pr.uni + pard = = 360 E. Rdspuns:D. 21. 23. 2 + | : 46 + | = 47. Rdspuns: A. 30, Numnrd de strargeri de mand se afle inmulljnd numfu1 fetelor cu num6ru1 de bnieti. Cum 77 este7 11, rczultd cd slmt ? + ll elevi in cla se. Rtdspulls: C.

t34

2009
Claselea III-a si a IV-a C) 2009 D) 3600 D 2218 2, Cdtd a copiatexercitiul,Basil a inlocuit din gregeald ,,x" cu,,+" qi,,+" cu,,x". RezolvdnduJ corect, el a obtinut acelasi rezultat cu Mary.carenu a gre5itla copiere 5i nici la rezolvare.Ce exercitiu ar fi putut aveade rezolvat? A)1 x3 +5 B )3 x 2+4 C)3x2 + 2 D )5x 3+2 E)2x3+2
3, Un pitat roqu sta de vorbd cu doui triunghiud albaste qi tlei cercud galbene.Cate latud au figudle mentionate?

',2 00. 9+2 0 B) 0 +9 =.. .. A) 418 1909

A )3

8 )6

C )7

D ) 10

E) t3

4. Un octogon axe8 laturi, un triunghi are3 laturi, iar un patrulaterare 4 laturi. Cateoctogoatesunt in figuri? A )1 B) 3 C )7 D)8 E) t0

V tr,t?

1ltk-a

5. Am monede de I Euro, de 2 Euro 5i da 5 Euo. in catemoduripot pldti sumade l0 Euro,folosindcel putin o moneda de fiecare fel? A) Nu imi ajung uonedele. B) 1 uod C) 2 modun D) 4 moduti E) J0 moduri
6. Unde se afli cangruul? A) ln cerc ;i ln tiunghi, dar nu i pdtrat. B) in cerc ;i in pdtrat, dat nu tn triutlghi. C) in triunghi ;i in pdnat, dar nu in cerc. D) ln cerc, dqr nici in pdtrat, nici in triunghi. E) In pdtrat, dar nici in cetc, nici tn triunghi, 7. 5 goriceitriiesc intr-o casi, h Fd. Pe perioada iemii fiecare qoricel rontaie cate 3 ciorapi de ldni. Care este numlrul minim de perechi de ciorapi de land cu care trebuie sA se aprovizionezebunica, astfel incat sa-i rimand cel pulin o perechede ciorapi intfeagi? A) 8 B)9 c) 16 D) t7 E) t8

ffi&

135

8. De cdte cubule,teare nevoie Tina pentru a completa cubul aldturat? A )4 B) 5 c)6 D)22 E) 26

9. Mama a cumpirat 16 mandarine. Karol a mancat jumAtate dinte ele,Eva a mdncat doudqi Danaa mancat restul, Catemardarinea mancatDara? A )0 B) 6 c)7 D) 10

E) 16

10. Geta,Gelu,Codna!i Gicu au participatla un concurs. Geta a oblinut scorulcel mai mic, Corinaa teminat concursul clasati intre Gicu qi Gcta,iar Gelua terminat antepenultimul. Cinea ca$tigat concursul? A) Geta B) Gicu C) Gelu D) Corina E) Gigel
11. Meta coleclioneazefotografii cu spo iyi faimoqi. in fiecare an ea reufe;te sA strangi atateafotografii cate a avut in total in cei doi ani anteriori. In 2008 ea avea 60 de fotografii qi in acest an, 96 de fotosrafii. CAte fotografii a al'ut i[ 2006?

A) 2009 B) 1s6

c) 96

D) 36

E) 24

12. Filnul dureazd 90 de minute.A inceputla ora l7:10. iar la mijlocullui a fosl intrerupr de dou6reclame, una de 8 minute Si alta de 5 minute. La ce ori s-a terminat

filmul? A) 17:23 D) 18:40

B) 18:00 E) 18:5 3

C) 18:08

13. TamaraEi Denis au 20 de timbre impreuni. Detris ii oferi Tamarei 4 din timbrele lui, iar Tamaraii oferd lui Denis 2 din timbrele ei. Acrun ei au acela$i numir de timbre. Cate timbre avea Tamara inainte sa inceapd schimbul? A)6 B)8 c) 1 0 D ) t6 D24

14. Pe un afitaj electonic estescrisnumdrul930 (ca in figurd).Catepntrnlele de lumindhebuiemodificate (aprinse sau stinse)o singuri dati pentru a obtine numdrul806? A )3 8 )6 c ) 10 D )72 E)124

Ef,E EEE

136

15. Helga are de citit o carte care contine 60 de pagini. Ea cite$te o pagini in 5 minute $i, iu fiecare zi, citeqte cate o jumdtate de ori. in cate zile termind de citit aafiea?

A) r20

B) 60

c) 12

D) 10

E)2

cateod a obtilut 6 puncte? A) Niciodatd. D) De 4 ori.

16. Sofiko a aruncatun zar de 4 ofi, obfnand in total 23 de puncte.De B) Nu sepoate afla E) De 5 ori. C) De 3 ori.

17. Veved.tle Anri, Asia qi Elli au adrmatimpuni 7 nuci. Fiecarea contribuit cu o cantitatediferiti de nuci $i niciuna nu a stat degeaba. Anni a adunatcelemai puline nuci, iar Asia, cele mai mu1te. Catenuci

a adunat Elli? A)t B)2

c)4

D )7

E) Imposibil de allqt.

18. Iepuragul estela 3 m distanti de cAine.Cdnd iepua$ul o ia la fugi, cAineleil urmeazi. CAte sdritud face cainele pan6 il ajunge pe iepuraq, daci sirirura cAinelui esrede 2 m lungime.iar cea a iepura$ului este de I m lungime? A )l B) 2 c)3 D )4 E) Cdinele nu il aju ge pe iepura$.

sw,

19. Ann qi Peter locuiescpe aceeagi stradb.Numdrind de la un capit al shdzii, casa lui Ann este a 27-a, iar pornind numixitoarea din capitul celilalt al strdzii,casaei estea l3-a. Casalui Peterse afli exact1amijlocul fizii. Cate case sunt intre casa lui Arur si aasalui pstor? A )6 B) 8 c) 13 D) 20 E) 39 20. Peter iqi imparte ciocolata. El rupe o linie intreagd de 5 pdtri{ele pentru fratele siu qi apoi o coloand totreagdde 7 pitrdlele pentru som sa. Cate pltrdtle contiDeainitial ciocolata? A) 12 B) 35 C) 10 D) 42 E) 57

t37

21. Un agent se6et \.Teasd spargaun cod de 6 cifre. El qtie ca suma cifrelor de pe pozi,tiilepare este egal5 cu suma cifrelor de pe poziliile impare. Agentul nu a aflat inci toate cifrele, dar are cateva vadant posibile. Care dinte acastea l-ar putea conducela codul cdutat? A) 81**61 B) 7*727* c) 4*4141 D) 12*9*8 E) 181*2*

22.Cefigura nu poale fi oblinuta piese dincete doua dedo-no Fl

alarurare ?
A)

F-l

t] c)
D) E)

tr

B)

23.MaimulaNikki r,'rea sdcoloreze un pihat 9 x 9 folosind 5 culori, exactin acoastd ordine:un pdtr4el negru,unul alb, unul roqu,unul verde,unul roz, unul negru,unul alb, unul roiu, unul verde,unul roz, unul negru,unul alb, ... Cu ce culoale va colora ultimul pdtrdll?
A) negu B) alb C) ro;u D) wrde E) galben

24. in gridini, Anthony a consftuit o alee (ca in figurd) folosind 10 pldci de marmuri cu dimensiunile de 4 dm si b dm. Apoi a piclato linie treagra caresa uneasca toate centreleplecilor. Ce lungime are aceastA linie neagle?

A) 24 dn

B) 40 dm

C) 46 tln

D) 50 dm

E) 56 dm

25. ln echipa de dans sunt 19 bnie.tiqi 25 de fete. in fiecare siptdmdnd, dupi preselectie, 2 biieti qi 3 fete tebuie sApfudseasci echipa. Preselec{iileau loc pand cand numdrul biielilor devine egal cu acela a1 fetelor Cali membri va avea echipa in final? A) 14 B) 22 C) 39 D) 44 E) 4s 138

26. Ceasul Magic are o singurit limbd Si funcfioneazi intr-un mod loarte ciudat: intr-un minut sare 5 numere.El pomegte de la 12

0 min

I min

2 min

Ei un minut mai tarziu indicl 5, dupeincd un minut indicd 10, ... DuDdcat timp va indicadin nou 12?
A) Niciotlatd. D) 12 minute B) 120 cle minute E) 6 minute C) 60 de minute

27.-Vrijitorul Merlin a tansformat figura X in figura Z In caxedintre figurile urmitoare va fi tansformati figura G, dupd aceeagi regul6?

ffiH
A)

B)

c)

D)

28, Sylvia se plimbd prin cartierul ei, La fieoare intrsectie ea merge doar spre dreapta sau spre stanga Si ifi noteazi in camet unul dintre simbolurile O sau simbolreprezint6 o aceeasi direcqie: idnga @ {acela5i sau &eapta). La sfa$it, in cametul Sylviei apare$iml esteDosibilsd fi mels Svlvia?

hasee I O O O e O . Pecaredinbeurrndtoarele

#b

f-l fl A)af' B/'tl

ft c/f-Ljl arr

I fa r]j

29. in [ara Picioarecaraghioase, piciorul st6ng al fiec5rui bdrbat este cu doul numeremai mare decdtpiciorul drept, iar piciorul stangal fiecfuei Gmei estecu un numdr mai mare decdtpiciorul drept. pantofii, insi, se varld intotdeauna in perechide aceeaqi mdrime.Pentrua economisibani, uD grup de prieteni au cumpirat impreuni pantofi. Dupd ce toli s-au itrceltat cu pantofii care li se potdveau, au rdmas exact doi pantofi, unul de mirimea lb !i altul de mdrimea 45. Care esLe cel mai mic numdrde persoane din acestgrup? B) 5 C )6 D )7 E)8 -4) 4 139

30. Dimineati, la 6:15, Fantomaa vizitat castelulsi a fecut ca limbile ceasului. care arataucorect ora, sd meatga in sens invers, dar cu aceeaqivitezd. Fantoma a rcaparutla 19:30.Ce ord arlta ceasulcanda reaperut Fantoma? A) I7:00 B) 19:30 C) 5:00 D) 13:15E) 5:16

Cd guras cu ,,roma i" in excursiade la Split, Cloalia

Rispunsuri- 2009
TI-TV I C , E D 4 B
5

III-ry
l6 l8 l9 C B C

20
2l
tl

c
D
E C D E E B

6 7 8 9 10 1l

B B B B B E

24 26 28 29
30

t2 13
t4 l5 140

E
B D

Indicatii - 2009
Claselea Itr-a Qia IV-a l. 200 . 9 : 1800; 1800+ 200 : 2000; 2000+ 9 : 2009.Rispuns: C. . . = . 2 . 1 3 + 5 8; I + 3 5 - 16;3 2 + 4: l0; 3 + 2.4 1 1 . . 3 .2 + 2:8i 3 + 2.2:'t:. 5 3 2 - 1 7 : 5 1.2 ll:2 1|2-8r2-J 2 -8 . Rt is p u nE .. 3. Un pdtrat are 4 laturi, iar douAfiunghiuri au 3 - 2 = 6 latud. in total au l0 laturi. Rdspuns: D. 5. Sunt urmetoarele sihralii: 10=5+2 +3.1; 10: 5 + 2 . 2 + l. Rdspuns: C. . 7. $odceii ron eie 3 5 : 15 ciorapi.Se adaug5 inc6 2 ciompi,penhubunica,deci estenevoiede 15 + 2 = 1'7ciorapi,adice9 perechi. rRdsp&nr 3. 8. De pe nivelul 2 de cuburi lipse$te I cub, iar de pe nivelul 3 lipsesc4 cuburi. in total lipsesc 5 cnbrLtl.Rdspuns:B. 9. Danaa mancat16 - 8 - 2:6 mandarine. Riilpuns: B. 10. Ordineain careau terminatcopii esteurmetoarea: Geta(scorulcel mai mic), j. Corina (clasatA intre Geta ti cicu), celu (anrpenultimul), cicu (primul). R.isp,rrs.. ll. in 200' a a,"'ur 90 - 60 - 30 fotografii.in 2006a anrt 60 3b- 24. Rdspuns: E. 12, Filmul impreunacu reclameledureaz690 + 8 + 5 : 103 minute. adicd 1 ora si _mcepe 4J de nuute. Deci filjnul la ora l7:10 si se rermina la ora 1853. Rtitspunr: E. 13, ConsiderdmcA Dnis are I timbrc, iar Thmaraare y timbre. in final, Donis va aveax - 4 + 2 = -lr 2 timbre, iar Tamara, ! + 4 - 2 - I + 2 timbre. Obse em ci diferen{ade timbr dintre cei doi copii este de 4 timbre, deci Denis a al'ut initial 12 timh, iar Tirmar48 ti'nbre.Riispuns: B. 14, Trbuiecolorate4 pdhelele $i qte$e 2 pdhdtele. Rdspuns: B. 15. O jumetatede ore arc 30 de minute, deci Helga cite$te6 pagini inh-o zi. Atunci, cele60 de paginivor fi citite in 60 : 6: 10 zile. R^puns: D. 16. Singuraposibilitate este:23 = 6 + 6 + 6 + 5. Rdspu1s : C. 17. Singua posibilitate de al scrie pe 7 ca sumade tlei nrnneredile te nonule cste -t = I + 2 + 4. Deci Anni a adunato nucd,Asia 4 nuci qi Elli, 2 nuci.,Rdspans: B. || Diferenla dintre sdriturac6irelui gi a iepuaqului estede 1 m. Dupi prima sedtlrrs a fieceruia, lntre caine qi iepuraf timan doar 2 m, dupi a doua sdr.itura a fiecinria rimane I m, iar dup6 a heia sirihrri cai{ele il ajrmgep iepnraQ. Rispuns: C. |!r. Sunt 27 + 13 - I : 39 de casepe stada. Casalui Peterestea 20-a. intle casalui "{trD 5i casalui Peter sunt 6 case(nu se nulniie caselecelor doi). X6pr,rr..,4. ll. Ciocolataaveape lini 5 patrnleleqi pe coloani 8 pat5Fle, in total, 40 d ,6fiile],e. Rdspuns: C.

t4l

21. Pentru81**61 obFnen8 + * + 6 : I + * + I, de urde 14 = 2, fals. Penttu 7*727* obtinem 7 + 7 + 7 : * + 2 + *, de unde 19 : * + *, fals deoarece * estecifti. Pentu 414141oblirem 4 + 4 + 4 = * + I + 1, de unde * = 10, fals * estecifid. Petrtnr 12*9+8 obtinem I + * + * : 2 + 9 + deoarece 8, de unde + = 9. * * : * * * estecifrd. Pentru181*2*obiinem 8+ + I + I + 2, 4 + + : 0. falsdeoarece Rdspuns: D. 22. Trebuieidentificatecele doui dominoui care formeazi cele 5 pdtmte.La petratul E dominoul cu . qi ' . are cele doui puoctepus invers (. .). Rfupurrr..t. 23. Pinatul arc 9 ' 9 : 8l patrdtele-Se poaterepetalirul de culori (negrLr, alb, roqu, verde, roz) de 16 ori, iar al 8llea petrdtelva fi colomt cu negru. rR.isprs_.,{. 24. Llrngiftea liniei va fi egalecu 5 . 6 + 4 . 4 = 46 dtn. Rdspufis : C. 25. Dupi prima preselectie rdmer V blneli ;i 22 fete; dupd a doua, 15 bdieti si 19 fete; ...; dupda $asa, 7 Uie[ $i 7 febeEchipa \a aveat4 membi. Rdspuns: A. 26. Ceasnl va indica,pe rend,lumerele:12,5, 10, 3, 8, 1,6, ll, 4,9,2,7, 12, deci dup5 12 minute ceasul va indica 72. Rdspurls:D. 27. Obseivem cA pdtritelete albe din X se transformd in pdtrelele gri in y fi, de pdtr;tclele gri din X se rmnsformd in plrreFle albe ln Y' Respectand a5emnea, aceastd reguld, G se transforml in frgura de la prmctul E. Rdspuns:E.

A )eoeeeo B)@0eeoe c)eeooee


D ) geooe 9 D OoOO e e

28. fu fimclie de punctul din carc pomegte,pedtru fiecaredinte variantelealerdspuns avem cat douA situaqi: /r-\ /::\ /a\ /:\ /::\ /::\ sau rTvvv \ -rv ,a:\ /::\ Zi, /t\ /::\ /:i\ sau v\?vvv l-l sau sau

s au O OO: O O

o@oe90 000e o @

Rd s p uE n. s.

29, Pentru a obliDenumarul minim de persoaneconsiderdmce au fost o femei si. in rest, bdrbafi. Bnrbalii pot purta urmdtoarcle perechi de numere de pantofi: (45. 4lr. t4J.4l). (41.3q).(lc. J7). iar femeia poarla perecbea de numere de panrofi (37, 36). Deci grupulpoateaveaminim 5 pe$oane_ Ra..rrtrsr,. 30. De la ora 6:15 la ola 19:30sunt 13 ore $i 15 minute. Cu 6 ore 15 minute $i inainte de ora 6115era otu 24:00, iat cn alte'j orc inainte em ora 17:00. Deci ceasul va axAta om 17:00. RdsDtots: A.

142

Pentru mi e concursul Cangurul a adus o mullime ile lucruri 11oi in acest an: m-am caUrtcat pentru prima datd Ia proba cle baraj, an luat plemiu pentru prima datd ti am c^ftiget excursia tn Cloalia, ocazie tu .are an ie:it pe rtu pfima aard din lard. Desi nu cu\osteam fiiciun alt participant, ni-am fdcut prieteni destul de repede - afit /omAni, cAt ti croali - ara cd tle plictisit nu prea am avat timp: dimineald mergeam la plajd $i inotan in cazul meu, stdteam i apd - pentru ca, dupd masa de pr'Xnz, sd ne plimbdm, sd jucam Jbtbal sau cdrli ori pur ;i simptu sd stdm de wrbd. Succes ti sd e (Ovenen h anul!

r43

ProbI de baraj -2009


Clasele a III-a qi a IV-a
-l 1. Cecifrd inlocuieste ? \*1 A )z 6)4 C )6 .

4 \r/
D)7 E) t2

r0 4

5w

2. Bunica lui George are 5 copii, fiecare dinte ei avand, h randul lui. cate 5 copii.Cdndro(i nepotii se sbangla ziua bunicii, cu cali veri se intalneste George?

A) t0

B) 20

c) 21

D) 25

E) t2s

3, Hipopotamul Ivica vrea sd slibeasci 300 ke in trei s apld m a n i . ^ Ea a p i e rd u l i n g re u ra l e1 40 kg in pr im a sdptimini. ln a doua sdplamAna a pierdufiD greutate doar jumitate din cat a pierdut in prima siptimani. Cate kilogramo trebuie si sldbeasciln a treia siptdmanI? * A) 70 kg B) 90 kg C) 100 kg D) r40 kg E) 160 kF 4. Cinci elevi de la Tg. Lipug pleacdin excursie la Baia Maxe avard asupra lor.sumelede 90 lei, 120 lei, 115 lei, 140 lei Si respectiv100 lei. Ei cheltuiesc in orag aceeaqisumi fiecaxe. La intoarcere constatd ci mai au impreuni 140 1ei. Cdli lei a cheltuit fiecare elev? A) 28 B) 8s c) 113 D) 42s E) 565

5. Printre numerele de 3 cifre, cateau swna cifrelor 2? A) 2 B) 3 c) 450 D) 900 E) sss 6..Andrei, caxee pasionatde ;ah, mi-a spusca un turn valoreazicat 5 pioni saucat I cal $i 2 pioni. Ca,tipioni valoreazi un tum impreundcu un cal?
A) 3 pioni B) 5 pioni C) 8 pioni D) l0 pioni 7. intr-un an, cate nwne de hni au exact 9 litere? A) 0 B) 4 C) 9 D) 12 E) februarie

R],

E) 16pioni

8. Tina s-a_ dus la bibliotecd ,i a vizut pe raft cirlile numerele impaxe dela lyr"I^.9t 1,3,5,7,9, ...,49(toate
I la 49). Cdte cali erau pe acel raft?

A) 24

B) 25

c) 26

D) 4s

E) ss

144

9. Cine tlebuie sA

sloara pentru a se ob{ine o bucati de exact l0 cm?

{t

tl-.B
4 cm

&e
2cm

i{l

r.a

*4

A ,Mr
lcm

,rd#

10.Ana, Marija 9i Lucija au impreund 33 de ani. Marija qi Ana au impreund 19 ani, iar Lucija Si Marijaau impreund 21 de ani.Ca! ani areMarija? A)7 B) t] C) t4 D) 12 E) 40 ll. Andm a cumpiratdiversemodelede floricelepentrua impodobio

,q d 'ffi,c,
ffi *
B) 3

q '{*^ '& M
ou"u 0",'* *

3cm

ramidetablou. Catcostimodelul $

)ft *
ff i
A)2

iarpenhuf, $, $"rratit:6rei,
C )4 D )6 E) 21

*apht it 1 5 r e i ?

12. O pensiuneare 3 etaje, cu cdte 4 camerepe fieaarc etaj: la pdmul etaj sunt camerede 1 pcrsoani, h etajul 2 sunt camerede 2 persoane, iar la etajul 3 sunt camerede 3 persoane.Care este numdrul maxim de locud pe .are le are pensiunea? A) t2 B) 24 C) 30 D) 40 E) t20 13. Gajane $i Elene cautd ciuperci prin pidue. Gajane a gasit 17 ciuperci, iar Elen mai multe. Pentru a avea acelasi numir de ciuperci, Elene ii di lui Gajane l-i ciuperci dintre cele adunatede ea. Cdte ciuperci a
gi.6it Elene?

-1) )

B) 30

C) 32

D) 47

E) 49

14. Care conshuctie poale fi raalizati, din exact 8 cuburi?

' f u .+-1
E)

15. in copacul fermecat au crescut 7 flod. Florile suntfermecate. Daci rupi o floare,in locul ei crescalte 3 flori fermecate. Cateflori au fost rupte, dacdacumcopaculare 25 de flori? A)6 B)7 c )9 D) t8
E) Nu existd aceastdposibilitate. 16. Sunt un numtx. Dupd ce m-am dublat, m-am uitat in oglindi Si am

vdzut8ll. Ce numir am fost ini{ial? A) 59 B) 236 c) 405 D) 8| E) t622

17. La Zoo, cwtealeilor areformadin figura alituratd.Dacdsuprafata cutii wlpilor este de 100 nrl, care estesuprafata cur{ii leilor? A) 80 m' B) 160 m, C) 200 n, D) 240 n, E) 300m,
18. Dupd ultima betihe, bdtanul pirat a rlmas cu 7 monede.de: 1000. 2000.3000.4000. 5000.6000si 7000de ducali.El are de plAlit. cu aceste monede. sumade 12000 de ducari. Careeslenumarul maiim de monede cu caxepoate sd rimari?

A )0

D3

c)s
c) 115

D )6

E)7

19. Magindria injumita,te$te, apoi adund 3. Ce numdr a intat in matindrie?

A) 56 D) 224

B) s9 E) 236

-----) ll5

146

20. Caxeeste cel mai mic numar de litere care ar hebui eliminate din cuvantul CANGURUL, astfel incat litercle rimase si fie asezatein ordine alfabeticd? A )t B) 2 c )4 D )7 E) e 21. La concursul,,l2" paxticipi numai familii cu 4 copii care au produsd vaxstelor egal cu 12. Nu pot inta in concurs doui familii care au toti copiii de acelea$ivarste. Care estenumiml maxim de familii ce pot intra io concurs? A)t B)3 c)4 D) t2 E) 48 22. Doi copii joaci tenis pand cind unul dintre ei cagtigt 4 partide.Care este numarul maxim de partide pe care le pot juca? (La tenis, o paxtidl nu se poate termina la egalitate!)

A)1

B)4

c)8

D)7

E) 16

23. Cate numere pare de 4 cifre po,ti obtine aldturandpersonajele in diverse

moduri? A )2 D) 24

B)4 E) 4561

c) t2

xxtw
E) t0

24. Telegondola poate tarspofia 4 adulti sau 8 copii. Careestenumdrul madm de copii ce pot rrlca cu I adult?

A)2

B) 3

c)4

D)6

25, Care estenumArulminim de beli5oare ce 1 penLru lrebuiemutate. ca relaqia urmaloare I sA fie adevarati? A )I B)2 c)3 D )4 E) niciunul 26. Trei vapoare ajung in port dupd urmitorul progmm: unul dintre ele o dati la 2 zile, altul o datiL la 4 zile $i al treilea, o datl la 3 zile. lntr-o duminica au ajuns toate tlei in port. Care va fi urmitoarea zi in care se vor intahi toate tlei in

_l

I t-

-tI

_l

port? A) duminicd B) vtueri C) sAmbdtd

D) mielcuri

E) joi

t4'7

27.Calculali: 2O0.9+20.9 +2.9 + 2 + g. Cerezultat obtineti? A) 65 B) 1998 c) 2009 D) 2016 E) t67449


28. Hexagonul ,,CllfGUR" se rostogoleste spre dreapta pand cand unul dintre varfurilesaleajungeiD punctul M. Care ta fi acestaftiind cd distanla dintrepLrnctele C Ei M estede 185cm?

A)A D)G

B)C E)R

c)N

29. VreausA cumpir lumenfuele in form6 de cifre astfel incat s6 am suficientepentru a putea scrie orice dati din acestan (de exemolu 02.01.2009). Careesteoumdrul oinim de lumdnarele de caream ne\oie? A) r0 B) 27 c) 44 D) 47 E) 80
30. Frank are 10 carduri, pe fiecare dintre ele fiind sc s cate unul dinfe urmdtoarclo numore:. 2, 3, 5, 12, 13, 15, 22,23,25, 32. C?r:e estenumfuul minim de cardud pe carg le poate alege Frank, astfel ilcet sumanumerelor de pe cardurile alese si fie 100? A) I B) 3 C) 5 D) 6 E) Este imposibit de obtinat.

Rispunsuri - probi de baraj 2009

m-Iv
1
,

m-Iv
16

4
5

D B B B B B B B

t7
18 79

,,o
2l

C C D C D

6 8 9

22 73 ?A
t<

c
D

10
ll

?6 B D B
J1

t2

t3
t4 15
148

c
D B C

28 29 30

Indicafii - probi de baraj 2009


Claselea III_a ,i a IV_a . = 2. 4 5 20 de ve:j. Rdspuns: B. 3. 300 140 '10- 90 ke. Riispuns: B. o 0- t -.U O- t t 5 + I 4 0- t0 0 - 5 b 5 te i{i nto ra t): 1 565 I40.,: 5- 85leia chettuir 1. lrecare,

1ld-splrsr -B 5. 101, 110,200.Rdspuns: B. 6.lt = 5p: lc +2p, decllc:3p. Atunci1t + lc = 3p + 2p +3p = gp. Rdfpuns: C. 8. Numerele pot fi scrise de forma2, 1 (pentru z: I + l, pentru;:2 + 3, ...). 49 = 2 - | ) n = 25. Deci sunt 25 de cA4i. RdsprrrsrB 9. l0 : 1 + 2 + 4. Rtnspuns. B. 1 0 . a + m+ I= 33 ,m + a=19, I + r? = 21. Din p d me led o u i e g a lit 5 (i re z u lt e 19 + I : 33, deci 1 = 14. Din ultima egalitaterczultn n : 7 ani. Rdspins : ). 11.lnlocuim florilecu litere a + b + c + d+ d+ c + b + a + a=3a+ 2b+ $i avem: + 2c + 2d:36 ri b + c + d= 15,deci3d:36 - 2. 15:6, dunde a:2. Rdspuns: A. 12 . 4 | + 4- 2+4 3 =4 6 = 24loc\tri. Rdspuns : B. 13,E: (17 + 15) + 15 = 47 ciuperci. Rdsprrr: r. 15, (25 '7) :2 = 18 | 2 - 9. Rdspuns: C. 16.lx = ll8, decir = 59. Rdspuns: A. 17, Cu$ca\,rlpilor estefomati din 4 pdtate 2 x 2. Cu$caleilor este formatd din g pe,]Jate 2 x 2, deci va avea suprafatade 200 mr. Rdspuns: C. 18, 12000= 5000 + 7000,deci remane cu 5 monede.Rdspuns: C. 19. (115- 3) 2 = 224. Rdspuns: D. 20. De exemplu, rnmeneAGRU. Se elimina 4 litere. Rdspuns: C. 21.a. b. c . d - 12= l . 2r . 3. Potfi umitoarele (1, l, 1, l2), (1, 1, 4, 3), situatii: (1 , 1 , 2 , 6 ) , ( 1,2,2,3) . Rispuns: C. 22. Se poatejuca panela scorulde 4 : 3, adicd7 partide. Rdspuns: D. 23. Pot fi numerel: 1456,1546,1564,1654,4156,4516,5146,5t64, 5416,5614, 6154,6514.Sunt 12 posibilitili. Rdspuns: C. 24. 1 adrlt:2 copii, deci cu I adult se pot urca 6 copii. Rdspuns: D. Se muLA doar I bar Rdspus: A i-i Nrmdrul 12 se imparteIa 2,la 4 qi la 3. Rezulti cd vapoarelese vor intalni dupa 19. 12 zile - '7 + 5. vinei. Rd.spuns: B. 27. 9(200+ 20 +^dicd 2 + 1) + 2 - 9 223 + 2 = 2009.Rdspuns: C. A. P - 5 + 3 + 2 + 5 + 6 + 4 = 25 cm.,185 = 25 . 7 + l0 = 25 . 7 + 5 + 3 + 2. punctul G va fi cel caie va ajuge in M. Rdspuns: D. D- imi trebuie: 4 lumenarele de 0, 4 de t,4 de 2,2 de 3,2 de 4,2 de 5,2 de 6,2 de :.2 de 8, 3 de f. in total sunt27 de hman5rele. Rdspuns: B. t. 32 + 25 + 23 + 15 + 5 = 100.Rdspus: C. 6.
t-t

- '-f = -i

t-

-l

149

2010
Clasele a III-a Si a IV-a l. 2ol0 - 210+ 211= ? A) 2010 B) 211 C)20 D) 1559
2. in labirinruldin figua seafla o pisice si un soricel.Pisicavrea sd ajungAta bolu l c u l a p t e .i ar !o ri ce l u ll a b u ca ta de caqcaval,dar ei nu trebuie si se intaheascdniciodatd.Care estepartea de labirint acoperiti? A) B) C)

E) 2431

N[ EH

D)

E)

7A fq E- ft

3. O leatiede 40 de minute incepe la ora 11:50. Exactla mijlocullecFei, pe geam a intpt o pasfue. La ce ord s-a intamplatacesteveniment? A) 1l:45 B) 12:30 C) t2:j0 D) 20:00 E) 12:45

4. Indianul 9ef MareleUIs are trei pcne,o topori$ci, sdgetiqi moaasiniin piaioare. Fiul sdu,MaimuJa Albd, aredoui pene,sAge!, nu are topori$ad, estedescull9i are doui dungi rogii pe piept. Care dintre urmdtoarele imagini ii prezintdpe Marele Urs gi pe fiul acestuia, MaimutaAlbn?

5. m acestrestaurant, aperitiml costi 4 ewo, felul principal costi 9 euo, iax deserhtlcostA5 euro. Un meniu, carecontineaperitiv, fel principal qi desertcosti 15 euro.Cat economise$te o persoanicarecomandA acest meniu,spredeosebire de una caxele comandiseDarat? A )3 b0 ot D18 D3 3 e 150

6. Patru prieteni au mancatinghe,tati:MiSo a mancat mai mult decatFero,Jaroa mancat mai mult decatVilo, Jaro a mancatmai putin decat Fero.Caredinhe urmetoarele enumerfui pozitionaazl corectcopiii (in ordine,de la cel care a
mancat cel mai mult, la cel care a mancat cel mai putin)? A) Miio, Jaro, Vilo, Fero B) I4lo, Miio, Fera, Jarc C) Miio, Fero, Jaro, trllo D) Jarc, Wq Miio, Feto E) Jaro, Miio, I,ilo, Fero 7. Daci utilizez numai pldci de faianlS cu modelul urmdtor / , care dlntreurmitoarele mozaicuri este imposibil sd fie oblinut pe peretelecamereimelet

,,X " offi ")& ',m


8. Miriapodul Eve are 100 de picioare. Ieri, ea a cumpirat 16 perechi de pantofi noi qi s-a Ei incillat cu ei. I-au rimas inse desculle 14 picioare. CAte picioare incdltate avea Eve inainte de cumpirituri?

A) 27

B) 20

c) 54

D) 70

E) 46

9, Mathewgi Clara locuiescintr-un zg6rie-norClara locuieqte cu 12 etaje deasupra lui Mathew. intr-ozi Mathew a fostinvitatla Clara. Dup6cea parcurs jumdtate din distantd, el a ajunsla etajul8. La ce etajlocuie$te Claxa? A) 12 B) 14 c)2 D )6 E) 24
10. Mary a impdtudt o foaie de hartie de 4 ori, ca in imagine (a hdoit dupd linia orizontald,apoi a despAturit; a indoit dupd linia verticalS, apoi a despdtulit; a indoit dupA pdma diagonali, apoi a despitudt; a indoit dupd a doua diagonali, apoi a despdtudt).De cAte ori, prin indoire, cangudi s-au supmpusexact? A)8 B)1 c)2 D )4 E) o inJinitate

11. Copiii au miswat lungimeaterenuluide nisip cu pagii.Ana a frcut 15 paii egali, Betry17,Denis12 $i Ivo 14.Caredinte copiiarepasul cel mai mare? A) A a B) Betty C) Denis D) Ivo E) Imposibilde detemhat. 151

aniriny va imptini varsra de9 anj?

li;l",T,iil,';'il:;:'fflT;"J"j,:"i'i s aut "' (a!' se,z 'J :f;"i"':ll


n 7 E)2 e r D)6
ft

J/*W..

as

|'"..?4 (S

13.Liftul urci de la etajul1 la etajul3 in 6 secunde.in cdte secundeva ajungeliftul de la etajul I la etajul 6? A)3 B) 12 C) t4 D ) 15 E) 6

14. Ann merge in fiecare zi la bunica ei. in figurd este I eprezenlatd, haft a strizilor intotdeauna Ann alege dumul cel mai scurt. Astdzi ea a ales drumul reprezentatin figurd. Cete alte posibilitili de a alege drumul, dife te de cel de azi. existii

,l

A)6

B) '

c)s

Dts

El5 0

15.in catmoduridiferitepoatefi inlocuit,,*" cu semnele ,,+" sau,, ", penhuca egalitatea 2 * 0 * I * 0 : 1 sA devinAadevdxati? A )t B)2 c )3 D )4 E)5 16. Anul 2010 are o proprietate foarte interesantd: numirul format de primele 2 cifre estedublul numdruluiformat de ultimele 2 cifre. Cdti ani vor tece pani se va intamphiar acest lucru? A) 30 B) 2 c) 200 D) 201 D 2010
17. Ce sumd de bani are Andrada in puqculild, dacd a numArat: 14 banc[ote de 10 lei, 13 bancnotede 5 lei, 12 bancnotede I leu, 12 monedede 50 bani s,i 10 monedede l0 bani? A) 61 lei B) 224 tei C) 124 lei D) 2jZ lei E) 700 tei 18. John incepe seria scrisorilor de Criciwr timi,tardu_i o scflsoare colegului sdu, peter De acum inainte. oricine pnflesreo scrrsoare esteobiigatsd scriealtor doi colegi. P e t e ra l r i m i s c d t eo scri so a re l u i A n & e gi lui Miki, iar aceqtia,la r6ndul 10! au tdmis fiecare cAte o scdsoarealtor doi colegi. La sf6r9itulprimelor doud runde erau trimise

| + 2 + 4 = 7 scrisori.Cdtescrisorierauftimise dupi 4 nurde? A) t5 B) 16 c) 31 D)4 E) 63

152

19. Un bac agteaptd pani se incarcd cu 10 autoturismesau 6 camioalle.apoi trave$eaze r6ul. Miercuriel a traversal de 5 ori 5i a transponat. in roll, 42 de autovehicule. Cate autoturisme au fost transpofiate cu bac_ul? A) 40 B) t2 c) 42 D) 80 E) 30 20. O foaie de hdrtie in formA de pitrat este impd4itd in 9 petrdtele identice, ca ln figuri. Unele laturi ale acestor pdtrdtele sunt numerotate de la I la 8. Chds vrea sAtaie qi si. indoaie unele laturi pentru ca, pdn indoire, si ob,tini constructiaal5turata.Care este suma numerelorde pe laturile tdiate? A )8 B) 2 7 c) 3t D) 20 E) 36 21. Un pdtat esteimpArlit in patru pitri.tele de mdrimi egale. Toate pAtrd.telele sunt colorate verde sau albastru. Tinand cont de faptul cI toate cele patru desene din imagineaalitulati. reprezintao singurdmodalitate de colorare,cate modalitdti de colorarediferite existd? A) 1 6 8)6 c)4 D )3 E) t2 22. Produsul 60 . 60 . 24 . 7 rcprezintd: A) nundrul de mlnute din 7 saplam.ini B) numdrul de ore din 60 de zile C) numdrul de secundedin 7 ore D) numdrul de secundedintro sdptdmAd E) numdrul de minute din 24 d.esdptdmAni

EHH

23. Am construit un cub mare din lemn din 64 de cubulefe identice. Am colorat apoi 5 fe,taale cubului mare cu vopsea verde. Cate cubule,te au 3 fele vezi? A) 4 B) 8 c) 16 D) 20 E) 80 24. Fiecaredintre pdetenii lui Basil igi scde data naEteriipe un biletel; adund apoi num5rul zilei de na$tere cu numdrul lunii in care s-a niscut. Toti obtin suma 35, degi toli i9i aniverseazd ziua de na$terela date difedte. Care este numirul maxim de pdeteni pe care ii poate avea Basil? A)7 B)8 c)9 D) 35 E) 12

153

25. La femiL sunt42 de animale:un cdine,o pisicd,giini, gaFte decatgalte.pisica $i mIe. Suntde 3 od mai multem.te impreund giinile cu reprezintljumitate din numirul tutuor admalelor Caterate sunt? A )5 B) 10 c) t4 D) 15 E) 20
26. Diagonul a ascunscheia cufdrului in care pdstm comoaraintr-unul dintre cle 3 seifud. pe seiful rosu a scris..cheia comorii".pe seifulalbaslru a scris,,sarpe \eninos". iar pe seifulterde a scris,,cheia comoriieste in seiful albastru".Dact toate mesajelesunt false, in ce seif se afli cheia? A) in seiful rc;u B) in seiful albastru C) tn seiful wrde D) in seiful rosu sau in cel qlbastru, dar nu sepoate stabili sigul in care E) este imposibil de aflat, deoarece nu sunt suliciente date. 27, Camilla a scris toate numercle inbegi de la 1 la 100intr un tabelcu 5 coloane. ca in imagine. Fratele ei a rupt o bucatd din tabel qi apoi a $terc din e a o p a r r e d i n tre n u me re .C a re imagine reprezintd o parte din bucata ruptl de fratele ei?
A)

B)
a2
86 99

c)

D)
59

E)
69

72

28. In adunareaalitulald, K, A, N, G reprezinti 4 cifie, nu neapAmtdiferite. Litera G inlocuieste

cifra... A )0 D) 9

B) 1 E)2

c)8

1.54

29. Tabelul alahrrat de cd4i de joc conline 4 tipud de cn4i. La o "mutare" se schimbdintre ele oricare doui ci4i. Care estenumirul minim de "mutdri" ce hebuie ficute, penhu ca, in final, pe fiecare linie $i pe fiecare coloani a tabelului st existe ca& o cafie de ioc de fiecare tip? A) I B)2 c)3 D )4 E) t6

vv

i .f

.r i
i

,l .l

.l .f .?. ? t

30. Liz participe la un concurs de pescuit. Ea prime$te 20 de euro pentru fiecare peste prins care are cel pulin I kg, dar plbtesteo penalizarede 10 euro pentru fiecaxe pe$teprins care are mai putin de I kg. La sfarsitul concusului, Liz prinsese12 pegti $i a caitigat 30 de euro. Ca,tipeqti care cantiresccel pulin I kg a prins? A)5 B)1 c)7 D) t2 E) 30

Rispunsuri - 2010 UI-Iv


I

Itr-IV
ll

III-ry
2l B D B D

2
3 4
5

C E C E

t2
13

c
B
D D B C D

t4
l5 16

23 24
,1

c
7 8 9

c
E

t7
18 19

28
'tq

B
C

10

20

30

IJJ

Indicalii - 2010

ca 5oarecele r, se ijleheascA. Si pisica decinu eslecorecrA. Rdspun.. E. 3. Daceora incpela 11:50, inseamnice mUlocullectiei esredupi 20 de minute. adicd la ora l2:10.Rdspun': C. 4. in imaginea A), Maimu{aAlbd are topori$cd, deci nu estecorectd. in imasina B). MareleUrs esredescull. deci nu estecorecd.b imagileaC,. MareleUrs riu are toporiScd, deci nu estecorectd.in imagineaD), Maimula Albd are trei dungi roqii pe piept, deci nu estecorectd. Rdspuns: E. 5. Preful total al prcduselo4calculatesepamt,este4 + 9 + 5 = lg euro. O Dersoani carecomande meniuleconomiseste deci l8 l5 - J ewo.R/jspun,A. 6. MiSo a mencat mai mult decat Fero, Fero a mancat mai mult decat Jaro. Jaro a m;ncaLmar mull decetVllo. Dect ordineaesle Viso. Fero. Jarc.V o. Rdspuns; C7. La rdspunsulD) s-au folosit pldci care nu au diagonalah^satd. Rdspuns:D. 8. Dupd vizita la magMin iau rdmasdesculqe 14 picioare,iar la magazinea qi_a inc6l{at16-2:32 de picioar. Deci inaintede vizita la magazin ea aveaincnliate f00 - f4 12 - 54 picioare. Rd:puns: C. 9. Difernla.dinhe etajul lui Mathew Si aI Clarei estede 12 etaje.Mathew urce pan6 la etajul 8 gi a parcursjumetate din aceaste diferenld, deci mai are de urcat 6 etaie. Claralocuieste la etajul8 + 6 = 14. Riispuns: B. 10. Dacdse indoaiefoaia pe diagonald, r,dllgumnu se suprapun exact.Aceqtiase suprapundoar daci se indoaie foaia de-alungul liniei odzontalesaua celei verticale. Rdspuns: C. 11,Penfiumdsurarea terenului cei mai pulini pa$ii-a ficut Denis(12 pagi),deci el are pasul cel mai marc. Rdspuns:C. 12. Acum-Tony qi Tiny aq impreund,15 + 2 + 2 = 19 ani. Tiny axeacum _ 19 13 = = 6 ad. Va avea9 ani peste3 ani. Rdspuw: C. 13.De.la elajul.l Ia elajulJ sunl.2eraje. deci lifrul urcaun elaj iD .] secunde. De la eraJu I Ia etaJut 6 sunr5 etaje.deci liltul urci ir 5 .j 15 secunde. Rdrptrrr D. o id in jos in 8 moduridilerite. iar aporsa continue dmmulspre l1^Y l,"l': :: qreapra. In conctuie sunr8 posibilitali de a parcurge aceasrd di5tanla. dar lrnaesle oeJa reprezenhtA in imagine. Rrspr?rrj_B 15:Rezultahrl 1 sepoate obtine in urnitoarele situaFi: 2+0- 1+0: l;2_0 l- 0 = l ; 2+0 - l O=l;2-O l + O: l. Rds Du n s; D. 156

Claselea III-a ti a IV-a 1. 2010 - 210: 1800;1800 + 2ll = 2\ll. Rispuns: C. 2.Bucaljle care inchid labirinrul sunl D] Sif). in rarianra posrbilirale D) insa, exisla

16. Umetorul an, dupd 2010,in carese respectiaceasticonditieeste2211.pan6 atnnci \or rrece 22ll - 2010 - 201 ani.Rtispunr: D. 17. 14 bancnote de 10 lei reprezinte sumade 140lei; 13 ba(cnote de 5 lei reprezintd sumade 65 li; 12batrcnote de I leu reprczintisumade 12 lei; 12 monede d;50 de bani reprezintl sumade 6 lei; l0 monedede l0 bani reprezintdsumaaleI leu. Sumatotali din pu$culifd este:l4O + 65 + 12 + 6 + I = 2i.41ei. Rdspuns: n. lE. Dupi 4 runde erau trimise I +2+4+8 + 16:3l desc sori.Rdsprr.rr C 19, Deoarece 42 nu estemultiplu de 10, iar autoturismele s hansportd numaicete 10,insearmd ce suntnecesare dou6drumuricu cate6 camioane pintru a se obtine numarul I2 (un numAr care5erennind cu )r. Re,/ulta ca se facI jrumuricu cdtel0 autoturisme;i 2 drumuri cu cate6, deci au fost transportate 30 aleautoturisme. 20. Numerele tdiatesunt:2, 4, 6, 8. Sumalor este20. Rdspuns: D. 21. Existi urmetoarele modalitdJi de colorare:4 pdtr4ele albastr,1 pdh4el vrdesi 3 albastre, pdtritele (situare 2 pe diagonab)$i 2 albaste,2 pdtefeb verzi (aliturate) verzi 3 pdtrd.tele verzi $i unul albashu, 4 pdtra,tete !i 2 albasbe, veni. Rdrpuljs:B. 22.'7 rcprezintd numdrulde zile dintr-o septemene, 24 reprzintd numirul de ore dintr-o zi, 60 reprezintinumerulde minute dintr-o ord, 60 reprezintinumerulale secunde dintr-un minut. Deci rispunsul corectest:numerul de secunde dintr-o siptemene. Rtuprr; D. 23. Cate3 fele colomtear puteaaveadoar cuburiledin colturilecubuluimar_ O falaa cubulut mare nu este insi; colorau. inseamra ca 4 drnne celeg colfuri au dosr cate doud fete colomte. in concluzie,doar 4 cuburi (aflate in coltuile cu6uhi mare) pot avea 3 fefe colorate.Rdspuns:A. 24. Date de nafterecaresa indeplinescd aceastd condiliear puteafi:23.12,24.11, 25.10,26.09.2'7 .o8, 28.07,29.06,30.05.Rdspuns: B. 25. Cdinele, jumdtatedin totalul animalelor rateleli gagelereprezinte de la fermA, deci rate $i gastesunt 20. Cum sunt d 3 ori mai multe rate decatgage, inseamni cd sunt 15 ra,te. Rdspus: D. 26. DacAtoate mesajelesunt false, atunci cheianu se afli in sei{ul rosu pe care scrie 'cheia comorii"si nici in seifulalbasrru, conformmesaiului de oe seifulrerde. Decjcheia se atld in seifulvetdeRdspuns: C. 27. Pentru rdspunsulA), completarea corectAar fi:
8l
E6

a2 8-l 84 85
87 78

88
74

89 75 EO 6C) 65

90

7l l2 PentrudspunsulB), completarea corectA ar fi: 1 6 7/

79
59

Pentrudspunsul C), completareacorecti ar fi:

56

5l

58
6l

62

157

41 Penffur6spunsul D), completarea corecti ar fi:


46

43 18

49

50

Pentru rispunsul E), care este si r6spunsulcorct, completareacorecti ar fi umitoarea: 7l


66

67 72

68

69

70
75

13

Rdsputts: E.

28. Se observicd K = 1; atunciA : 8, N = 1 Si c : 0. Deci KANC : 1810. KAN = : 181,KA = 18,K = 1. Rdspults: A. 29. Se interschimbd pe coloana I inimioara rosie cu tefla, iar intre coloanele3 Si 4 se interschimbeinimioara neagrl cv trefld. Rdspuns:B. 30. Deoarece s-auprins 12 peqti,inseamnd cd au fost 5 pe$tide pesteI kg (pntru primit careLiz a 5 . 20: 100 uro) Si 7 pe$ti sub 1 kg (pentrucareLiz a pldtit penalizarc de '7 . 10 ='70 etrro). Rdspuns: A-

W Yrr-rr"-ffi
Wilrfr#r#ffi
nt't 'f chnrr-unfagure d? vt'.dft, .,u' -' ta Larel adun ri-l ",t caut'o sonu b.^^i L:..,i".,,:"'ii^,,i..."u,"n,, sco! ain c,i,""o pur inft-o cutt? utn I.u"' Binici Violera ,iu decirt nile niyp pp

158

Probi de baraj - 2010


Clasele a III-a qi a IV-a
1. Cu ce operatii tebuie inlocuite cele doui semne **" pentm ca expresia urmatoare sd fie corecra: 2010* l0 * l0l : f00 ?

B )"
E )"

';i "+"

" q i " :"

C) " : " ; i" - "

2.3 girafecantaresc cat 6 tigri, iar un elefant cartdre$te ciLt2 gtafe. Cat cantdreEte un elefant?
A) cdt 2 tigri D) cat 8 figri B) cdt 4 tigti E) cAt I tigru C) cat 6 figti

3. La teshrl de matematice,la ultimul calcul, in loc sd adune 32, Andrci a scdzut32. Ca-re estediferentainhe rezultatulobtinut si rezultah]lcorect? A )0 B) 16 c) 32 D) 64 E) 96 4. Andrei a descoperit ci, in "Lumeabasmelor",Fit Frumoscrestea intr-o lund cat el intr-un an. Daci s-ar fi ndscut in aceea$izi, ce vaxsti ax fi a.!.ut FAt Frumos cdnd Andrei a implinit 6 ani? A) 6 luni B) 60 ani C) 12 ani D) 48 ani E) 72 ani 5. Aveam 12 ca$cute de ceai cu farfurioare.S-au spartinsa 4 ce$cute $i 6 farfurioare.Cete cescutecu farfurioare am?

A )2

B)4

C )6

D) r0

E) 12

6. 25 de copii au paticipat la un test de matematicd.in urma lui Alex au terminat testul cu 4 elevi mai multi decat au rermiDat inainrea lui. Al catelea a lerminal Alex? A) al SJea B) al 6-lea C) al 10-lea D) al l|-lea E) al 2l-lea

?. Adrianaare h pofiofel o bancnoti de 5 euro.o moneddde I eurosi o monedd de 2 euro.Ea vrea si pliteascdxactpretul cerut,ffud si mai a$tpte rest. Carc dintre urmitoarcle suinenu poate fi Dlatitade Addana
(fird sd schimbebanii)? A) 3 euro B) 4 euro C) 5 euro D) 7 euro E) 8 euro

159

8. La CampionatulMondiat pentru Juniori, peter s-a calificat cu o sdrituri cu o lreime mai lungi decdt sArituralui Jano. $tiind cI Jano a sirit 120 cm. cati centimefti a sarit Peter ? A) 80 cm B) 120 cm C) 160 cm D) 180 cm E) 200 cm 9. La ZOO, curtea urgilor are forma din figua alitwati. Ce lungime are gardul de sarme care inconjoari curtea urEilor?

A) 22 D) 230

B) 20 E) 220

c) 2000

,0. oc+
77
A) 99

6lD 6 ,to
?
B) 5s5 C) 777

oid.,r,

,o6
D) 999

E) Nu sant suJiriente date. 11, Jane,Philip, Adam, Lucy qi Tomassuntprietetri. Adam este mai inalt decat Tomas. Tomas este mai inalt decat ambele fete. Philip estecu 15 ffr mai scund decatAdam. Care este cel mai inalt? A) Jane B) Philip C) Adam D) Lucy E) Tomas

12. Vreausi elimin din numirul 492150gpatru cifre, astfelincat numdrul remassd fie cel mai mare.Caresunt aceste cifre? A)2 , 1 ,5 ,0 B )4,2, 1,5 C )4, 2 ,1 , 0 D) 2 , 1 , 0 E ) 4 , g , 2 , I 13.Ajungde acasila supermarket inh-o ore. DacA plec la ora 1600, aiuoq la o ord dupdinchiderea lui. iar dacdplec la ora 8d. ajungcu o iu irurl de ord inainte de deschiderea lui. Care esteprogamul supemarketului? '-'-"-90:" 17:: _ 1s0o B) 8n S''_ 16* 2 Q
D) Eo 16a E) qo - j6oo

r60

14. Cangurul Jumpi se ingaqi in fiecare iami cu 5 kg qi in fiecare vard sldbeEte 4 kg. Prirndvaraqi toamna igi men,tinegreutateaconstanti. in primivara acestui an el cAnGregte 100 kg. Cat aantirea in primivara anului 2006 ? A) 92 kg B) 108 kg C) 100 kg D) 96 kg E) 109 kg 15. De-a lungul intregului drum dintre Bucureqti gi ploiegti, lung de 60 km, se vor planta copaci pe ambele senswi. pAni astizi, echipa caf,eplanteazd copaci pe parteadreaptaa pomit dill Ploiegti $i a acoperit o distanli de 37 km, iar echipa care planteazacopaci pe paftea stangd,a pornit din Bucureqtigi a acopedt o distanld de 42 km. Ce po{iune din drum este deja teminatA? A) 60 kn B) 79 kn C) 19lon D) 5 kn E) 790 km 16. Tom qi Alina au avut impreuni la inceputul siptirnanii 50 de lei. Astizi Tom mai are jumetate din suma pe care o avea la inceputul sdptim6nii. Stiind ci e1 a avut cu l0 lei mai pu.tin decat Alina, cati bad are acum Tom? A) 25 lei B) 15 lei C) 10 lei D) 40 lei E) 30 lei 17. Mirela are in pugculi{aei ll0 lei, iar Mihai are in puqculi{alui 20 de lei. In timp ce Mihai adaugi zilnic in puqculila lui cate 5 lei, Mirela cheltuie$tezilnic cate l0 lei din pugculila sa. Dupi cat zile vor avea

sumeegale? A)4 B)5

c)6

D)8

E) 18

18. VArsta wdjitoarei Papacucu esteun numir in care prina cifrd este cu 4 mai mare decat a doua, a doua aifrd este cu 3 mai mare decat a trei4 iar a treia cifid estecu 2 mai mare decata Datra.Care estesumaciftelor va$lei vrdjitoarei? A)e B) 10 C) 13 D) ts E) 16

19. Punardsen'nele "+" sau"x" intre urmitoarelepahu cifte: I 2 | l, firi a se folosi paranteze, care rezultatnu poatefi obtinut? A )2 B) 3 c)4 D)s E)6 20. Formezun numir de 3 cifre, avard cateo cifrd comund cu fiecare dintre numerele pishand 124, 416, 832, $i ordinul aceleicifre. Cateastfel de nurnereDot fi formate? A )3 B) 5 C )6 D)8 E) e
161

21. in livadn sunt mai mult de 90, dar mai pulin de 100 de pomi ftuctiferi. O treime sunt med, un sfert suntprmi, iar 1estul sunt ciregi. C6{i copaci sunt in livadi? A) 92 B) 93 C) 96 D) 98 E) 108

22. intr-o cutie sunt 405 acadelecolorate verde, galben, roQusau alb. Sunt de dou6 ori mai multe acadeleealbene decat verzi. Acadele roqii sunt de doui od mai multe decat acadelevezi !i galbeneimpreund.Acadele albe sunt de doui ori mai multe decat acadele verzi, galbenegi rogii impreund. Cate aaadelegalbene;i albe sunt in cutie?

trff

A) t35

B) 270

C) 285

D) 300

E) 360

23. O foaie de hdrtie in forma pdtrati este indoitd in patru (de-a lungul liniilor punctate),iax figurii astfel obtinute i se taie toate colturile. Care este figua ce poate fi oblinuti cand se despdture$b hartia?

a-.) "a)
B) t]

24, In.a a rczolvat toate cele 20 de probleme date la test. Luna a rezolvat tlei sfefiui dir toate problemeledin test, iar Emst a rezolvat cu 2 mai multe decat ea. Cate probleme a rezolvat Emst?

A )9

c) 13

D) 15

E) 17

25. Locurile dintr-un caxusel sunt numerotate, in ordine: 1,2, 3, ... . Sorin sti pe locul cu numirul ll, chiar in paftea opusd Maxiei, care sti pe locul cu numdrul 4. Cdte locuri sunt in carusel? A )7 B) t2 C )1 4 D) 15 E )22

26. FfuEa schimba ordinea cifrelornumirului 2010,adunimciftele sale una cateuna saupe grupeastfelincat si se obunAsumediferite.Cate posibilitili existi? A )3 B)4 c)6 D )5 E)7 162

27. Numerele inscrise in "trifoiul au patru foi,, din imagine respectl o anumitd reguld. Ce rumar tebuie pus in locul semnului"*" pentru a respecta regula? A) 23 B) 24 C) 25 D) 26 E) 133

*16 xl h
i

28. Eva are 9 cuburi cu care, firi si le lipeascd, rcalizeazdo conshuctie. Care constructie a Dutut fi realizah de ea?

&,fu"fu
29. Careestesumamaximdcarese poateob{ineadunAnd numirul unei zile din ianuarie(de exemplu,numirul 3 pentru 3 ianuarie)cu numirul zilei din sdptSmand c6rldesteacea dati (de exemplu2 dacdziua estemarti),
gtiind cd I ianuarie a fost luni? A)2 B) 31 C )3 4

D) 35

E) 36

30. Sarahs-a niscut in data de 2.5.2001.Frateleei Petereste cu 2 ani si patru zile mai mare. Cdnd s-a niscut Peter? A) 28.4.2003 B) 6.5.2003 C) 2.5.2001 D) 28.4.t999 E) 6.5.1999

Rispunsuri - probi de baraj 2010


I"W
I
,
1

IU.ry
16 t7

C B D

c c

18
19

E
E

4
5

c
D B

6 7 8 9

20 2l 24

c
C D E E

c c c c
26 27 28 29
30

10
ll

c
D D D D

t2
13 l4 15

163

Indicafii - probi de baraj 2010


Clasele a trI-a si a IV_a 1. 2010: l0 - 101= 100. Rdspuns: C. 2. Decr I giafd = 2 tigri. Rezultd 1 elefant : 2 girafe = 4 t j}ri. Rdspu s: B. 3. DiGrenladintle rezultatul oblinursi re4karul coreclestesumadinre 32 (carea tos( scizul din gresealat si 32 {carc0-ebuia. de fapl. aduMl). adrca c,4.Rdspuns. D. 4. Folose$tifapflrl cA Fit Frumos cre$teintr-o lund cat Andrci intr_un an, deci cand Andrei a implinit 1 an, Fdt Frumosa implinit 12 ani. Inseamnd cd. atunci cand Andrei impfinesle 6 ad. Fet frumos va implini 6 t2 j2 ?Iili. Rdspuns; E. 5. Vei calculactte farfurioare au rnai remasinte gi. 12 - 6 6 farfurioare, clecivor fi 6 ce$cuqe cu farfurioare. Rdspuns: C. 6. Q4 4):2: l0 copii au terminatinaintealui Alex, deci el esteal llea. Rdsputjs: D. 7. 3 euro : I euro + 2 euro; 5 euro = bancnoti; 7 eulo : 5 euro + 2 euro: g euro = - 5 euro ' I euro 2 euro. R()Vun..B. E, Calculezicu cat a sdrit peter mai mult decatJaro. 120 cm : 3 :40 cm. Deci lungimeaserih-rriilui Peter a fost de 120 cm + 40 cm: 160 cm.Rdspuns:C. 9. Numeri din cate laturi de lO m este format gardul de sdrmdcare inconioari cuneau$ilor Sunl 22 de lahri. deci lungimea gardulur esrede 22 tO m _ ZiO m. Rdsouns: E 10. Pe fiecareverticah a sumei s aflA un mir ,i o par6. Cifra unitililor rezultatului se obline adunand 2 + min + pafi : 2 + 7 : g. La fel qi cifra zecilor qi a sutelo4aleci totalul sumei esle 999. Riispulrs:D. 11. Ordonezi copiii dupi inil1ime. In ordineadescrescitoare a inll{imilo! ace$tiase situazA astfel: Adam, Tomas,Jane,Lucy. Tinaad cont ce scund inseamni mai mic de inillime, rezultd Adam estemai inalt decat philip, alecicel mai inalt esteAdam. Rdspuns: C. 12. Num5ruI r5masestecel mai maxedaceincepecu 9 conline cele mai mari cifre $i de dupe9, adicn958. Se elimine4, Z, I, O.Rdspuw: C. 13, Dacd ajung la 17@ la supeftarket, cu o ori dupi inchidere a acestuiainseamni ca progmmul magazinuluise temin5 la 1600. Dace ajung la supermarketla ora 900, cu o jumatatede ore inainte de a se deschide, rezulti ca programulmagazinului incepe1a9ro. Rdspuns: E. 14. Cahule.,icu car se modificagreukteacangurului in fiecare an. EI se inqra5d cu 5 kg^iama j;;; si slabeste cu 4 Lg vara.deci in lleiare an el se ingrasd ; a-ke. ct 2010 2006 : 4 ani 1avea 100 kg _ 4 kg = 96 kg. Rd.sluns: ' D. 15. Calculezi cu caf kilometri au depesit ambele echipe 30 km Cumdtate din 30 12 a distanla dintre Bucure$ti $i ploiesti). 30 7 km + 12 km = 19 l.m. Rdspuns:C. 164

16. Calculezi celi bani a a\.ut Tom la inceputul siptdmanii. (50 Acum Tom arc 20 : 2 = l0lei. Rdspuns: C.
II lII

t0) : 2 = 20 lei.

17. Mirla ll0lei


Mihai

IV

20lei

l0 +5

100 25

VI

90 30

80 35

10 40

60

50 50

Rdspuns:C.

18. Consider5mcA ultima cifri din varsta !.rijitoarei este0. Ahmci a treia cifle este cu 2 mai mare, adice 2, a doua cifrl este cu 3 mai mare decat a heia. adic6 5. iax pdma cifre estecu 4 mai mare decata doua,adicd 9. in acestcaz. vfusta vrdiit;arei este9520, im suma cifrelor varstei sale este 16. In cazul in care considerdmultima cifrd a varsteimai mare decat0, prima cifte a varsteiva fi mai mare decatg, alecinu ya m i ti citut. Rdspuns:E. 19 . I X 2 x I x I = 2; 1 x 2 x 1 + 1 =3; I x 2+ I + 1 = 4 ; I + 2 + I + 1 = 5 . Rdspuns: E. 20. Numerelede tei cifte careau o cifri comundcu ficarcdintr numerele724. 416. 832 (pd$rend ordinulaclei ciftO surlt jl2, 736,422, 434,814,826.Rdspuns: C. 21. Calculezi nunirul de pomi ftuctiferi ftiind cd acestatrebuie se se impa.t6 exact la 3 $i la 4, $i trebuie s5 fie situat intre 90 si 100.93 se impate exacth j. dar nu si Ia 4. q6 se impaneexaclsi la I si Ia 4. R(jlpuns: C. 22.g= 2y;r:2(g + r); a:2(y + g + i).Re^Llti r = 6r,, a: 18v. Deciv + e + r + a: 40 5 a . d j ce r 2 u ,6v 18'- 405.deundev-t5. Re z u t t . a F p d _ 2 v i8 , _ 2 0 y = 3O0. Rdspuns: D. 23. Foaiade hartie,dupd indohe, estefonnaH din patru pitrate. Figura careeste oblinuti, dupd ce se taie colfuril, trebuie sd fie forrnatAdin patnr Ddtratecare nu au colf]'rti. RdsDulls:E. (20 |4) x 3= 15pmbleme. 24.Lw arczofuat Emsta rezolvat 15 + 2 = l7 probleme. Rdspuns: E. 25. intre locul Mariei 9i al lui Sodn suntalte 6 locuri (numarate de la 5 la 10). I! parteaopusefiind tot 6 locud, dinhe care qi 7 cele numerotate cu 1, 2, 3, rezulti cd celelalte3 locuri sunt 8 nufierotatecu 12, 13, 14. Rdsplltts: C.
1 l4

t3

26. 2+ 0 + | + 0 : 2 i 2 0 + I +0:2; 20 + 10= 30; Sorin 2 + 0 + 10 = 12; 201 + 0 : 20t. Rdspuns: D. 27. Pe fiecare ,,frunze" regula este:numirul de la baza ,,frunzei,.este esal cu $una celorfalte douacifie plus2. Adjca7 - {3 | 2l - 2. t3 - (o - 5) F 2 e]c.Lipserre (12 + ll) 2 25.R(ispuns: numafuf C. 28, Numdrdcatecubud sunt in fiecareimagine.Cuburilede deasupra trebuie si aibe cuburi dedesubt,altfel constructianu estrealizabili. Rdspuns: D.

165

10 1 l t 7 1 8 l9 22 2.1 24 26 15
l6

M 2 9

J 5 't2

S 6

t3 1 4 20 2t 27 2 8

28 ianuarieestea $apta zi din septemane. ca unnare, maximul ce poate fi obtinut este 28+ 7 =35. Rdspuns: D.

2.9 30 31

30. Dacd Peter estecu 2 ani mai marc inseamndcd s-a niscut in 2O0l Fiind qi cu 4 zile mai mare,datanagtrii este28.4.1999. Rdspuns: D.

2 = 1999.

Croalia, mrla. Este o tard balcanicd. Atunci cAnd auzi numele acesta k gAndegi la un anumeclimat, la ufi litoral mdrel, la insulepline de |iat,i, la pdduri ;i lacui parcd rupte di paradis. Dar dacd |rei sd ii descoperi frumusetile tlebuie sd vii sd le vezi cu ochii tdi. Prima e,ccursie afost la Plitvice, cel mai mareparc National al Cfoatiei. Pri'relittea este de nedescris,lctcurile cng in cascadedintr-unul in altul, pettii inodti linig pnntre bryteni pietrifrali in apa cristalind de culoarca tulcuoazului. Cascadeleumplu aerul de prospelime, iar picdtulile de apii mAngAiesub soarepietrele i 1)adate de muqchi. Cu aiutorul u ei perechi de ochelari de apd am l&:ut scufunddri si dstJpl am dpsrcppri!algc. \coici inense,arici li casravetide nare. mclci pi alte vietdgi. Peptii tnocttdordonot in Eirprintre algele ti anemonele fixate pe pietrele bdtrAne. in incheiere,vd \)oi spu e cd excursia mi-a pldcut Jbarte muh! CosoreanuVlad. Constan la

166

,,Jocu/i, actiritdli, glune, fotbaL ;ah, tenis, e.xculsii, picturd, concursuri, dans, cdnlece, porestiri cu intAmpldri deosebtte, poz e, prieteni de momenL pentru o perioad'i sau pe.riatd, ... dragd tabbii, cal de muh te-am ayeptat! Sper sd rein anual aici, intre cdngura;ii carc se intec in a ;i demonstraforlele! La reyedere!" Dogaru Drugo;, clasa a IY^a, OLT

20ll
Clasele a III-a
1. Catescandud lipsescdin gad?

A )2

8)6

C )7

D)8

E)to

2. Ali Baba 9i cei 40 de holi iau micul dejun. Doi holi pleaci se dea mAncare cailor, iar 5 se duo sApizeasodcomorile. Cate persoaneau rdmasla masd?

A) 34

B) 35

C) 47

D) 36

E) 40

3. Excursia a durat exact 48 de ore. Am plecat vineri la ora

20:00. Cand re-amintors?


A) marfL ora 20:00 C) dumihicd, ora 20:00 E) vineri, 20:00

B) sAmbdtd,ora B:00 D) luni, ora 8:00

4. Eu am 10 ani, iar sora mea are cu 2 ani mai mult. lmpreuni. varstele noashe

junitate din varsh mamei.Cati atri arc mama? reprezintd A) 22 B) 24 c) 20 D) 44 E) 34 5, Un geiere poateparcurge 3 latu ale unui pitrat fu 6 minute.iil cateminutepoatr parcurge in totalitatelah]file pihatului? A) 7 B) 8 c) t2 D) 18 E) 24

6. Fiecare copil din bloc s-a jucat intre orele urmitoarc: lrrd 10:00 _ 14:00. -E'va 15:00- 19:00. Maria t4.00. l5.OO. Andra 16:00 t8:00.Carecopii s_au Dutul juca impreuna? 4_A.na ;i Andra B) Maria g Era C) At a ,i Maia D) Ana;i Eva E) Andra si Eva

7. Cate bananeminanci impreuoicei 2 prietenilntro slFelnani? A) 28 B)7 c) 35 D) 49 E) 21 168

Eu minanc 3 banane pe zi.

fE"*i"enc-l

baaane pezi.J 14 ---

-.s ^

8.

A)6

B)7

c) 12

D) tl

E) ]s

9. La cusul de ,,bune-maniere" sunt 3 baieli Si7 fete. De I martie liecare bdiat ii ofere fiecfuei fete cate o floare. Cateflori p mesc fetele, in total? A)7 B) tl c)3 D)10 E)2 1

10, Ca.ti reni sejoacdpe derdeluq? A)7 B) 9 c )6 D)8 E) t0

11.Catece4i dejoc cu imagirf diferite sunt?

A) 2

@g @ B @w @@
f-ffi"-l
B) 3

c)l

D)5

E) 6

t69

12. Andrei, aflat la pafte! cheamelftul care se afld la etajul 5 qi ulcd cu el pani la etajul 7, unde locuielte. Mircea, caxese afle la etajul 3, cheamdliftul penht a urca la An&oi. Cate etaje s-a deplasatliftul perfu Andrei Si Mircea?

A) 12

B) 15

c) 16

D) 23

E) 20

13. La $coala Aninalelor inva.ta 3 pui, 2 miei, 3 c6{eiqi un bobocde mF. Toti au p mit pantofide sportpentruconcusulde alergfui.Ca.ti pantofi auprimit in total? A)8 B)9 c) 28 D) t8 E) 26
14. Care olovn nu se aflA in fotogafie?

"$h,&
"M
Catecerdmizilipsesc din zid, daca toateau aceea$i mdrime? B)2 E) 5

A) 1 D)1

c)3

16, Cu roqu, galbenti albashr Andrei scrie cifrele numixului 2011, astfel incat cifrele diferite sAaibd culod difedte, iar ci{lele identice si aibd aceeasiculoare. in cate modud diferite poate scrie nulrErul?

A )3

B) 4

c)6

D )8

E) 1o

17. Caredesense regeseqte in tablou?

''oryf ''d
170

"'M# ',WC

,4{

18.Geamul duldpiorului s-aspartin doui buciti. O bucati a rdmas prinsi in rami. Careesteceade a douabucatd?

^,W,,M,HI "ffi
19. Un ceasarat6cu cetevaminuteinainte, iar cehlalt cu xactacela$i nutnfu de minute in urme.Cat esteora exacte?

A) 5:00 D) 5:35

B) 6:00 E) 5:40

c) 5.30

20. Furnicu{ascrie pe fiecare floare cate un numir de 2 cifre cu suma cifielor 3. Cete flori poate completa cu numere diferite? A) 2 B) 3 C ) l D)5 E )6 \4alematician, Ne aflem in ziua conculsului Cangurasut ll aprilie.

Ziua meade naqtere este14mai 2004.

I M-am nascut

lin 28 iulie 2004..J

Eu am 6 ani Qi9 luni.


21. Ci[e estemai in vaxste? A) Maia B) Anca C) Ioana

D) Elena

E) I4ad E) Nuputemafla. E) mad l'11

22. Cine estefetila cu vaxstacea mai micd? A) Maria B) Anca C) Ioana D) Elena 23. Cine i$i va serb;tod aniversareacel mai repede? A) Mana B) Anca C) Ioana D) Elma

24. Cei 3 copii aunumere atatpe faF cat$i pe spate. Numirul de pe spateestedublul numirului de pe fafi. Ce numdrformeazi copiiiaqezali camaijos?

A) 462

B) 264

C) 132

D) 262

E) 134

25. In 2 socunde Hipo aleaxgd 4 metri, iar Tami2 met . Dupe cat timp ajunge pdmul la linia de sosirc,aflat4la 12 metri de
linia de starl?
B) 3 secunde

C) 4 secuwle

D) 6 secunde

E) 12 secunde

&
t)vr't)

,@

_ -s9i D'Kq
172

"';$sP

^qt

27. La colcurs, cangurul a alergat de 3 ori mai repede decat pisica, iepuele a alergat de 3 ori mai repededecatcaineleqi cainelea alergatde 2 o mai repededecatpisica. Cine a caqtigat coacursul? A) repurele B) cangurul C) cdinele D) pisica

E) Ajung toli concurentii tn acelasitimp. 28.in fiecare pdtritel din labirint seafle a#, =-p?=.ceteo bucata de brenzd. Soricelul non a intrat in labirint Si a adunatcet mai multe buceli de branze,frrd sd treacd vreodat6 printr-unpdtratrdmasfdri bdnzi. Catebucili debreizi a adurLafl A) t7 B) 33 c) 37 D) 4l E) 49

ooooo

29. Georgelipelte fetele a doui zantri carc au cate6 puncte. Cate puncte se alld acum pe toate fetele obiectului oblinut?

A) 30

B) 32

c) 34

D) 36

E) 38

30. Ce fragment nu apa4ine imaginii aldturate?

, G'@

c, rm 4.\ "ffi

Tabdra Internalionald Poiana Zdnelor

173

Clasele a fV-a 1.Basil\,rea si picteze cuvantul KANGAROO. Bl picteazi pezi. incepe cate o literd
miercuri.In ce zi va pictaultina literd? A) luni B) maryi C) vineri D)joi
E) miercui

2. Un cilauq vreasd echilibreze balanlape carese afld catevablocuri de piatrd. Catebloc de piatratrebuieaddugat pe taleml din dreapta al balantei,astfelincat aceashsAsteain echilibru?

,1)\)Kg)

a@

,@
A) t0 B) 11

"@
D) 13 E) 14

3. Fetele formeMd un cerc. Mary estea cincea,numirind de la Dasha spte stanga, qi a qasea, numiratrd de la Dasha spre &eapta. Cate fete formeazdcercul?

'@

c) t2

4. Simotr a plecat de acasi cu o ord qi jumdtate in urmi. peste hei orc $i jumitate el va lua trenul spre bunicii lui. Ce perioadi de timp se scwge inhe plecarealui ale acasesi urcatea in tren? A) 2 ore B) 3 ore g jumdtate C) 4 ore D) 4 ore;ijumdtate E) 5 ore 5. Maria a descrislma dinhe figurile aldtuGteastfel: nu esteDdtratt eslegri: eslefie rorund. fie rriunghiular. Carefiguraa fosrdiscrisd astfel? A)A B)B C )C D )D E) E

ffiA E@

6. Ceasul din tum batela fiecareori fix5 de atetea ori cetarati ora(la ora g:00bate de8 od). El bateo dati petrtru a marcafiecarcjumetate a uneiore(la orag:30"9:30. l0:J0).De cdre ori bate ceasul inrre ora7:55 si l0:45?
A) de 6 ori D) de 30 de ori B) de 18 ori E) de 33 de ori C) de 27 de oi

r74

7. Un cangur dejucerie seafldi0tr-un pdtraFl depeo labl64 \ 4, ca in figura. jucdria. Un copilmura cu caleun patrdlel, dupa urmelorul algoritm: inLei la dreapta. apoiin sus. apoislenga. apoi jos. apoila dreapta. In caredinu-e poziliileurmatoare se va afla cangurul dupaaceste mutari?

T-f---f ++ _] f ]tf{ | | | | |

"++l
8. La jrmetatea meciului scorul em 9 la I I . La sfdrqitulmeciului scorul este24 la 26. Categolud s-audat, in total, in acestmeci, $tiind cd toate golurile au fost validate?

l=T-N] f]-[il

A )2

B) 30

c) 50

D) 70

E) 71

9. Un crescdtor de pislri arecutii in carepot fi pusecate6 oui ti, respectiv, cate 12 oui. Caxeestenumdrulminim de astfel de cutii de careare rlevoiepentrua deDozita 66 de oue? A )s B)6 c)9 D) E) t3
10. Carc dintre urmitoarele figuri desenate pe grile de pdtrdlele are cea mai mare suprafal6?

A)

B)

c)

D)

E)

t'7 5

c dd d dd cd *# $# s#s#T#*#
3
C" C.
A) 1l

11. Toli elevii dintr-o clasi au cel pulin un animal de case,dar nu mai mult de doua. Ei au desenatpe tabld cate animale au impreuld: doi dintre ei au cate un peqteti cateuo caine; troi dintre ei au atat pisice, cat $i caine. Cate estenulnerd maxim de elevi din chsA?

B) 12

c) 13

D) 14

E)

12. O foaie de hartie cu pitrdlele este indoiti de-a lungul liniei ingrogate(vezi imaginea aldturat5). Care literd nu va fi acoperiti de un pdhilel gri?

A) A

B)B

c )c

D )D

E)E

13. O cutie mare care co4ine 100 pliculete de ceai coste 9 euro. iar o cutie micd care conline 50 pliculele de ceai costl 5 eulo. Ce sumi economisesc pentru fiecare pliculet de ceaj. dacavoi cumpara o cutiemarein loc de douacurii;ici? A) l ano B) 10 cenli C) l cent D) 50 censi E) 5 cenli 14. Regulile rmui joc srmtuundtoarele:fiecare paxticipantare l0 puncte la incepuhrl jocului Si are de raspuns pen0-u la I0 inEebari. fiecare raspuns cored prime5te cits punct, I iar penftu fiecarerispuns incorectpierdecite 1 punct. Dl. Smith are 14 puncte la slaryiful acestuijoc. La cate inhebfui a respunsincorect?

47

B)4

c)5

D)3

E) 6

15. in fiecare pAtritel din urmetorul iS, labiriDr magicse aua cateo bucara d._-$t-branzd. Soricelul Ron vrea sd iDtre in labirint Si, panl ise, sd adunecat mai multe bucdli de branzd.El nu poate se hoacdde doud ori p n niciun pitrat. Care este numdrul ma"\im de buceli de branza pe care l poate aduna?

A) 17 D) 4t 176

B) 33 E) 49

c) 37

16. La pehecere,fiecare dintre cele doue tofiui identice a fost impirFt in 4 bucili egale.Apoi, fiecare dinte acestebuci{i a fost impd4ite in cate trei buci{i egale. FiecareiN.itat a primit cateo astfel de bucati de tort gi au mai dl1ras : Ucati.-CaE invitali au participat la pehecere? A) 24 B) 21 C) t8 D) 27 E) 13 17. Patru pietene, Masha, Sasha,Dasha gi pasha se ageazi pe o bancr. Mai intai Masha i$i schimbi locul cu Dasha. Apoi Dashai$i schimbd locul cu Pasha. In final. fetelestaupe banc6in urmitoareaordine: Masha.Sasha. Dasha,pasha. in ce ordine erau a$ezate fetele inilial? A) Masha, Sasha,Dasha, Pasha B) Masha, Dasha, Pasha, Sasha C) Dasha, Sasha,Pasha, Masha D) Sasha,Mashd, Dasha, Pasha E) Pasha, Masha, Sasha,Dasha

18,Aaq Bob, Cleo,Dido, Eef $i Fer arunce cu zarul,fiecareo singuri dati. Ei au oblinutnumere diferile.Nurnirulob{inut de Am esre de douaori-maimaredecit cel oblinutdeBob.Nrunirul obtinutdeAnn este detrei ori maimaredecat nwndrul obtinutde Cleo.NumeruloblinutdeDido estedepatruori mai maredecat numirul obfinutde Eef. Careestenundrul obtinutde Fer? A )7 B)4 C )5 D )3 E) 6
19. Metu$ameaiqi sirbitoregte varstade 40 de ad. Cei trei copii ai ei au 5 ani, 6 ani qi, respectiv,7 ani. Pesteca! ani vfusta mdtutii va fi egali cu sumavirstelor oolor 3 veri ai mei? A)7 B) 11 c) t4 D) 18 E) 2I 20. De cate ori, intr-o zi, un ceasdigital aratdaceea$i cifri in toate cele 4 pozilii? in imagine esteun exemplu de ceasdigital caxearati un afigaj cu dou5 cifre diferite.

A )1

B) 24

c)3

D) 10

E) t2

.Iu at /l latul &d ,'n &aara h Dun nalt.t..a/ d ttu: &tuld&,|et "iD mfrath//,?Pix',u'/.t41rat ai Ant A&Ma. Aaaiti/u^Xlo tt*: * araagd a a,iuauaro ieAilA firrd*&;a, Dalt Mi f*anat ltea h,at & "4A/,b/.,% li.Rh,,le/a n am tet,l,i e al'*rli uit.la/i?n.hla Nii Mi/.ti*nddidgrdti. . /k/L0,,.,o";

yhia&e g$q

g6k&

t7'7

21. Patru zaxuri identice sunt aranjatelntr-o stucturi ca cea din imagine. Suma punctelor de pe odcare doui fefe opuse ale zaxurilor este 7. Care dinhe consAuctiile de mai jos reprezinti sfuctura ditr imagine, dar vizutd din spate?

Dl

4ffi1 t..t.'.t.' t . '


'1

. 1. 7-

nffil

Al .t
t.

t. t. .t.'.v

q4i.#1

tr1

l.'.|. .t. t."

u#W1

Rx

t. .1...1.. l/

22.Am trei carduricaceledin imagine. AsezanduJe diferit pot oblinediveffenumere cu ele,deexemplu 989sau996. Catemrmerediferite de 3 cifte se pot folma cu aceste carduri? A)4 B)6 c)8 D )9 E) 12

@@
'{

23.Andn realizeaza omame4tul din imagircutilizandun singur tip de piesede mai multe ori. Caxe dintreurmdtoarcle tiDuride piesesigrrlnu a putut fi utilizat?

A)

,r R r &rq
inagi ea 2

24. In imaginea I este redat un castel construit din cuburi. Cand piveqti aceea$i consEuclie de deasupra. vezi imaginea 2. Cetecuburiau fosl utilizalepennu coNtruirea castelului?

imaginea l

a) s6 r78

B) 60

c) 64

D) 68

E) 72

25, John a scris cifrele 6, 7 $i 8 in cercurile din figud_ El tebuie se adauge $i cifrele l, 2, 3, 4 ,i 5 in cercurile rdmaselibere, astfel incat suma [umerelor de pe fiecare laturi a pehatului sA fie egald cu 13. Care va fi sulna ciftelor scrise in cercurile colomte?

A) t2

B) 13

c) 14

D) 15 E) 16

26, Lenka a plitit I euro !i 50 cenli pentru tlei vafe de inghelatn. Miso a plitit 2 euro li 40 cenli pentru doud prejituri. Cet va pldti Igor pentru o vafi de ingheFd

qi o prijitud? A) I e ro ;i 70 cenli C) 2 earc;i 20 cenli E) 3 euroqi 90 cenl

B) l euro qi 90 cenli D) 2 arro ti 70 cen i

27. In portofelullui Johnsuntexact13monede, dar numaimonede de 5 centi$i de l0 cen1i. Caredintreurmetoarele tru poatefi sumade banidin portofelullui John? A) S0cenli B) 60 cenli C) 70cenli D) 115 cenli E) 125ce li

28. Catemodu diferitede a inlocui ,,*" cu ,,{', ,,:', ,,x", ,,i' in expresia 5'i4*1*3*4:9existi,feriaseutilizaparanteze,pentruaseob_tinggalitata (Deexemplu:5 x 4+ I 3 x4:9.) A )2 B)3 c )4 D )5 E) 6 29.Cendaumarcat trecerea depietonidepesfrada mea, muncitoriiautrasat succesiv dungialbe5i negre cu le.Lmea de 50 cm fie{are.in toal. zebra areI dungialbe. dintrecarcdouesuntagezate chiar langdtrofuareCe ldfme are strada mea? A)4n B)7,5m C )8 m D )0 )m E) 15n
30, Dl. Greenplanteazecopaci in livadi numai la aniversdrile celor doi copii ai lui. Intotdeauru planteazdun numdr de copaci egal cu dublul varstei copilului anivelsat. L ltimadalaa planrat copacicarrd Majka a implinil 3 ani- in acest moment. in lir ade sunt 42 de copaci. Ce varsti are Janko, celilalt coDil al d-lui Green?

A)4

B )s

c )6

D )7

E) 8

t'79

Rispunsuri - 2011
1 III D C D E D E B D E C B E

IV E
C B E B D B C B C B E

l6

2 3 5
6

t7
18 l9

20
2l

7
8 9

II C D D C B E C B

IV B C

c
B C E E D E B C B B

24
ta

D
D

10
1l

t2
l3

c c

21 28 30

t4
15

c
C

IMPRXSII CROATIA latd, vine ziua unul Din pdcate, ziua $apte a venit, Somnoroqi, parcurgem drumu'. Cinguratii s-aurisip,t. Trecem gra.rita gdbi.ti, Las' cA ne vedem anul viitor Deja suntemobosili. qi ne distrdm din nou in cor! in ziua doi, distraciia-i tare Pentru c-am ajuns la mare. Apoi vine ziua hei, Ne distrim ca ni$te zei. in ziua patru a fost frumos, M-am simtit precumun ,oJJ. Dupe ce un pix am ros, Monorimdam li scos. Ziua cinci nu fu depa e, Ne disftarem ca la cafie. Iar apoi,itr ziua lase, Ne-am jucat tenis $i pase. Ili Andrei, Prahova

180

Indicafii - 2011
Clasa I III-a 1, Se numeti locudle goale din gard gi se obfine ci lipsesc 8 scendud.,R6p!,1,r.. D. Z. l+40-2 5 = 34 penoane. Rdspuns: A. 3. 48 ore = 2 zile, deci s-a intom dupi fix doui zile, adicdduminicdla ora 20:00. Rdspuns: C. 4. Sorameaare 10 + 2 : 12 ani, decimamaare2 x (lO + 12)= 44 ant. Rtispuns : D. = 5, O laturi va fi parcursi in 6 : 3 2 minute, deci toate laturile pahatului vor fi parcursein 4 x 2 = 8 minute. _/?drp&rs.. B. I 0 | | 1 2t]t4 15 t6t7 18 to . o.---r--l---# Anat__-_a
Mariara - t lr a -Anata

Se observa cd Andra sejoaci impreuni cu Eva. Rdspurls: E. 7. Cei doi prieteni mdnancaintr-o zl 3 + 4 = 7 banane.Deci intr-o siptemandvor consnma 7 x 7 = 49 banane. Rdspuns: D. 8. Numad h carese gandeste ritusca estesumanumerclorde pe flori, adicA2 + 4 : : 6. Rdspuns: A. 9. Sunt7 fete qi fiecare primeqte flori de la 3 bdieli.in total se primesc 7 x 3 :21 llori. Rdspuns:E. 10. Sunt I reni.Rdrprrrr B.

11.Sunt 3 cd4i dublate, deci rdman8 3 :5 caftj diferit.n6prfis..D. 12,Liftulcoboaxe5etaje,urceTebje,coboarxT-3=4etaje,apoiurcdiarcele4era ln total,lifhrl s-adeplasat 5 + 7 +4+ 4 =20 elaje.Rdspuns: E. 13. Puii ;i boboculde rafdau cate2 picioaxe, cAleiiqi mieij au cate4 picioare, deci sunt in toiaf 4 x 2 + 5 x 4 = 8 + 20 : 28 picioare. Rispuns: C. 14. in fotogafie nu se regisefte clovnul de la punctul B. Rdsputls: B. 15. Se completeaze zidul cu linii $i s observecd lipsesc 5 ceftmizi. Rdspuns: E. 16. Deoarece se lolosesc 3 culori, acestea se pot amnjain 6 modnti.Rdspuns: C. 17. Desenul de la punctulD se regeseqte in tablou.R.isp?rrs..r. 18. Urmdrind linia de sus a fiecfilri desende la rdspunsurise obseff5 cA cel de la D compleleazd geamulsparl.Raspun!.D 19.Diferenla de timp inhe celedou, ceasuri estede 5:15 15:45= 30 minut.Cum I cle doui ceasuriau acelaqinumer de minute diferente faF de ora exactd,30 : 2 = cA om este5:30.R.i'rprnsrC I 15 minute,?nseamne

I
I
l

r Rl

20. Numerele de doui cifte careau sumaciftelor egaEcu 3 sunt30,21, 12, decise pot completa 3 floti. Rdspuns:B. 21. Se calculeazd versta fiecirui copil: Anca are aproximativ 6 ani si 11 luni, Ioana are 6 ani, 8 luni 9i 25 zile. Mai in var$n, dinr.e cei 5 copii, esteVlad. Rdtp?r/.rr ,. 22. Fetila cu varsta cea mai mici este Ioana.Rdspuns:C. 23. Prina care iqi va setba ziua de naltere esteAnca. Rdrptrs.. L 24, Fata cu pArul galbenare numdrut3 x 2:6 pe spate,iar fata cu pdrul $atnare numirul I x 2 - 2 p spateDeci num5lul formatde ci tei copii este262.Rd,tprrsr,. 25, 12 rn : 4 m: 3;3 x 2 sec= 6 scRdqtuns: D. 26. I gdscan: I gasce + I pui; I gasci:3 pui; deci I gascan:2 pui + l pui:4pui Rdspufis: A. 27. CiLinele alergi de 2 ori mai repededeqatpisica. Deoareceiepuele alearg5de 3 ori mai repededecatcaillele' inseamndcA fali de pisicd estemai rapid de 3 x 2 = 6 oli- Cum cangurul este doar de 3 ori mai rapid decat pisica, rezu16 ce iepuele a ca$tigat concursul.Rdlptlrs- .4. 28. Se trece pdn maximum de petilele posibile. AdunA 37 buciti do brenzA.

Rdspuns:C.

29. Au fimas: (1 + 2 + 3 + 4 + 5) x 2 : 30 pw]Nc,tg. Rdspuns : A. 30. In fotografie nu se regesegte imaginea de la C. Rdspu s: C. Clasa a IV-a 1. Sunt 8 litere. incepeld cu miercuri se enumeri zilele sdptimanii $i se obline ziua a opta fiind miercu . SAU: SIInt 8 litere. 8 zile:7 zite (sipt6mana)+ 1 zi. Dace s-a inceput cu miercud se va temina tot intr-o miercuri. R,bprrr.. t 2. Cantititile de pe celedoui tabre Aebuiesd fie egale.Serczolvi rclatia 26 + I + t2 = - 20 t 11 ,. de underezulla a - g kg. Rdspuns: C3. Se aIld numirul fetelor care sunt inhe Dasha$i Mary. Dace Mary estea cinceaale la Dashaspre stanga,insearrurd cA sunt patru fete intre ele. Dac6 Mary este a qasea de la Dasha spr dreapta,inseamni ci sunt cinci fete intre ele. in total sunt I + 1 + 4 + 5 : ll fete. Rd{puns: B. 4. t h + 30 mil1+ 3 h + 30 min:4 h + l h: 5 h. RdsDuns: E. 182

5. Se folosescdescderileMmieit nu estepehat, adici poate fi E, B sau D; este gri, deci, din cele trei figuri poate fi E sau B: estefie rotund, fie triunghiular, de u;de rczulte cd figura cdutatdeste B. Xdrp,r,.r B. 6. intre ora 7:55 $i 10:45ceasul va batela 8:00(de 8 ori), 8:30(1 dati), 9:00(de 9 od), 9:30(1 datd),10:00(de 10 ori) $i t0:30 (l datd).in totalva batede 30 de od. Rdspuns: D. 7. Se urmfue$tealgodhnul dat qi se observi c6 dupd primele patru mi$ciri (dreapt4 sus, stanga,jos) canguul a ajuns in patritica de unde a plecat. Deci merg6ndlnci un pitrelel spre dreaptaajunge in pozilia de la B. Rdspuw: B. E. Numird goluilor date intr-un meci este dat de scorul final, indilerent de cat a fost la pauzd.Deci s-au dat 24 + 26 = 50 goluri. _Rdspans: c. 9, Se folose$te teorema impd4irii cu rest.66: 12 5 + 6 Sefolosesc 5 cutii mmi si o cutie mici, deci, in total, 6 cutii. Rrirprru.. B. 10. Se numird pdtdlelele din fiecarfigurd. Seline cont li de faptul cd doui jumdtef (triunghiuri) formeazi un pehdlel. FiguraA are l0 pdhilele. Figum B are I I pdtlitele. Figura C are 12 pdtlelele.Figua D are 9 petrd{ele. Figura E are 9 pdtrdtele.Cea mai mare suprafafdo are figura C. Rdspuns:C. 11, Din numerul total de animale se elimind 2 pe$ti, 2 caini, 3 pisici !i alli 3 caini, deci r6man 5 pisici, 1 cein qi I pe$te. Animalele remasese lmpaxt cete unul h cate un elev. Numarul maxim de eleyi este2 + 3 + 5 + 1 + | : 12. RdsDuns: B.

12. Se deseneazicele 6 patrdlele gri ln oglindS.

13. Se calculeaza cat costi un pliculel de ceai din fiecarecutie.DacAI00 pliculete costd9 euro= 900 cenli,inseamnd cd 1 plicule!costi 900 : 100:9 cengi. Daci 50 pliculelecoste5 euro:500 cenfi,insamnd cA 1 ptcule! costl 500 : 50 = 10 cetrti. Diferenla do prel estede l0 9: I cent.Rdspuns: C. 14. Se line cont de faptul cd penhu fiecarc rdspunsincorect se pierd 2 puncte: oel care ]-ar primi dacdar dspunde corect plus cel care s scadepellhu greqeald. Dac6 ar fi respunscorcct la toate lntrebfuile ar fi a\,'Llt 20 de puncte.20 - 14 : 6 Duncte. A geqit la 6 : 2:3 tntrebdri. Rdspuns: D.

183

15, Se trece prin maximum de petritele posibile. Adune 37 buceti de branze.

Rdspuns:C.

16. Iiecaro torl a fost impd4it in 4 24 - 3 : 2l :Jnvitati.Rdspuns: B.

3 = 12 buciti. Au fost 24 de bucdti de tort.

17. Se porneqte de la rezultatulfinal al problemeiluand evenimentele in ordine inversi. Emu pe banczM, S, D, P Se inverseaze D cu p qi se obline M, S, p, D. isi schimbi locul M cu D ti se ob{ine D, S, p, M. ]Rrtry"ns.c' lE, Nunarul Anoi seimparte $i la 2 $i la 3, deci este6. Cum 6 : 2 . B, rezultdcd Bob a dat trumdrul 3. Din 6 - 3 C rezult5 ci numerul lui Cleo este 2. Au mai rEmas numerele1, 4 qi 5. Din D :4 . E oblinem ci Dido a dat 4, iar Eef a dat l. Numtud oblinut de Fer este 5. Rdspuns:C. 19. Peste r ani mitugava aveazl0+r ani, iar copii vor avea:5 +r,6 +r, respectiv 7 + r. Se reprezintdgrafic astfel: 40
5 1 6 1 ,7 tt
prjnulcopil ddollacopil ,l reita copil

Seobsrvici 5 + 6 + 7 + 2 . x = 40, de unde2 ..x : 22, decix = 22 : 2 = ll. Rdspuls : B. 20, 00:00, 11:11, 22i22.De trei oi'. RdspunsC. 21. Fncandcorespondenta dintre numereledin fati $i cele din spate,oblinem . Acestenumereapar la C qi E, dar Ia zarul de deasupra la C se vdaltot doui puncte ca la imaginea i\\ili^li. RdspunsE. 22. Se pot formanumerete: 989, 998, 899,686, 668, 866,986, 968, 869,896, 689, 698.Rdspuns: E. 23. Seincearcd, imagjnr, formarcaimaginii datecu ajutorulpieselord la lisprmsuri li se va ob{inecd piesade la D nu va duce,sigu! la realizarea omamentului.ni"pu , i. 24. Se numeri cubu.ile de pe fiecare rend din imaginea l. Sunt 2 rdnduri cu 24 de cuburi plus 8 cubud turnulete.ln total sunt 24 . 2 + g 56 ().rbwi. Rdspuns: A. -

--i-/<>

184

25. Senoteazicu cateo liter5 fiecarecisula goali. f@-?

1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15, deci a + b + c + d + e : 15. Cum 8 + e + a = 13. avem e+a = 5 . D n 8 d c ll.a\em/-c5. inloc u b d g e n e ra o la in re la ria bFnem ( e + a ) + ( d + c) + b = 5 +5+b:10+, Dai10+r:15 . d c i, = 5 . Din 7 + 5 + + d : 13, avem d = I, iar din 6 + 5 + c = 13 avem c = 2. Sumacifrelor scrisein cercurile colomte este 8 + I + 5 + 2 = 16. Rdspuns:E. 26. Trci vafe cost6 I euro + 50 cenli : 100 cenli + 50 centi : 150 cen1i,deci o vafi costd 150 : 3 = 50 cenli. DouAprejituri coste2 eulo + 40 cenli : 200 cen{i + 40 cenli : 240 cnti,deci o prdjituracostd,240 : 2 - 120 cenli. O vafe qi o prejiturdcoste = = 50 + 120 170 cenli I euroqi 70 centi.Idsp nsr,4. 27. Sumamirim5 de bani pe carepoatesi o aibe Joh[ itr portofel este 13 . 5 centi = - 65 cenli > 60 ceni.. Rdspuns:B. 3x4 =9 ;5+4+l+3 28.5x4+1 + 3 + 4 = 9 . Rdsp u n s: C . 4:9;5+4 | 3+4=9;5 4 + l+

&-:

29. Daci sunt 8 dungi albe inseamndci inhe ele sunt 7 dungi negre, deci in total sunt15 dungide 50 cm fiecare.15 50 cm - 750 cm:7 m $i 50 cm. ndsp,rr?s. r. PentruJankoau 30. In 3 ani, pentruMajka s-auplantat(1 + 2 + 3)'2: 12 copaci. = dublul sumeivarstelorlui fost plantati 42 12 30 copaci.Cum 30 reprezintA Jankorczulli cd 30 : 2 = 15 reprezint; sumaanilor implinili pini aoumdo el, Cum : B. | 5 = | + 2 + 3 + 4 + 5, iNeamnd cd Janko are 5 ani. Rdspuns

185

Probi de baraj - 20tl


Clasa a IV_a
f. intr-un grajd sunt 7 cai albi. in fiecare zi sunt adusi J cai.2 negri $i I alb.Ce(icai negrisi celicai albi suntin gajd dupa o saplanana? A) 14 cai albi ti 14 negri B) 7 cai albi s,i14 negi C) 14 cai albi ti 7 negri D) 7 cai albi ;i 7 negri E) 28 cat albi Si 21 negri 2. Extraterestrul Truli-Luli are 3 ochi. Daci mdnancdo bomboani verde ii mai cresc4 ochi, iar dacdmenencd o bomboani roqie ii dispax2 ochi. El a mancat2 bomboanerorii 2 verzi. Cali ochi are $i acum? A) 15 B) 7 q4 E )t 0 D3 J. Un tren are 5,vagoane plus un ragon speciallengdlocomodva. Dupace soserte rn Uala de Nord.trebuie sdplecein alladirectie. I se puneo locomoti\a Ia celAlall capdt qi se desp nde cea veche. Se schimbd numerotareaelectlonici pe vagoaoe, firi.a^le schimbalocul: cel de largd locomotivedevinevagon special, cjehlte cinci fiind acum.\agoane obisouile. Sriindca se numerotiaza doar ragoanele obrsnurte. vagotrultui 3 a devenilacum raponul 0r. ......

A)2

q3

q4

D5

Dt

4.,.Bucdtaru1 Iscusit" bebuie se pdjeasci 3 gogo$i.pent l prajfea unel gogoti pe o parte sunt necesate 2 minute. Care este tjmpul minim in carebucAtarul poalesa pr.ajeasca cele J gogosi. uliliz6ndo rigaiein careincapdoar 2 gogoli? A) 10 min. B) 12 min. C) 4 min. D) 8 min. E) 6 min. 5. De cateod estemai male sumanumerelor de la 0 la 4, merite de doui ori, fatd de suma nunerclor de la 4 la 8, micsoratd de tlei ori? A) de 8 ori B) de 5 on C) de 3 ori D) sunt egale E) de 2 ori 6. loana, Geta, Corina $i Carol vorbesc la telefon $i stabilesc ca loc de intalnire parclrl din apropierea scolii.Ioana ajunge la loculsrabilil dupa tO.l'ure. Ceia.l ( onnaoupa t) mmuleiar Carolduo610 de minure. Cateminute a aSleplal Ioana pani cand s-au shars toti? A) 45 mi . R) 5 in. C) t0 nin. D) 60 nin. E) 35 nin.

7. Un stilouqi doui pixud coste3l lei,iar 2 stilouri 2 pixuri cost6 46 lei. Cefilei $i costa un pix? A)3 B) 16 c) t5 D) t] E) 30 186

8. Un microbuz cu 18 locuri, plin cu pasageri,oprelte in fa,tacofeGxiei Liguenda unde coboari 6 cehtod qi urci de doud ori mai pulini pasageri.A doua oprire este la Muzeul deArtd undecoboari 8 pasageri. A treia oprire estela Restaurantul Daiara unde coboard I pasager!i ulc5 de 4 ori mai multi pasageri.Cati celitod sunt acum in midobuz? A) t8 B) t5 c) 1 0 D )7 E) e

9. PrinlesaPisulici estesupdxata pe pdnlul Motenelpentruce nu plea st5pe la palat.Prin{esa s-ahot&at sel inchiddpe Motinel in palat$i apoi sAascundd toatecheile.Patatul are7 po4i. De la poarta principalS,atat in s6nga cat li in alreapta, suntun numeregalde po4i. Poarta principahseinchidecu o cheie,darcu catte indeptutezi
de infaxea principaE, fiecareuse seinchide cu o cheiein plus fald de ceaprecedentS, toate cheile fiind dife te una de cealaltd.P ntesaa folosit toate cheile cu careputea se incuie u$ile. Cate chei a ascunsprin{esa?

A) t0

B) 20

c )7

D) 19

E) 231

10, La un magazin s-au vandut 12 cutii de acuarele,pe cate s-au incasat 96 lei. $tihd cAprelul de achizilie a unei cutii de acuareleestede 6 lei, cu ca{ bani a remas magazinul? A) 24 lei B) 72 lei C) 2 lei D) 96lei E) niciu ca$tig 11. Numirul pe care il adaugi catului numerelor 92 9i 4 penbu a obtine Fodusul numerelor 4 qi 8 reprezintii varsa Danei. Ca(i ani are Dana? A)3 B) 23 c) 32 D) 55 E) 9

12,Un vaporpleace din pofill Constanla n1a4i, 29 august, la ora jumetate penhr 8:30Siaxe nevoie de9 zile ti cinci ore a ajunge la destinafe. Precizeaze data!i om candajrmge la destinatie.
A) joi, 7 septembrie,14:00 C) miercuri,6 septehbrk, 13:00 E) miercurL 6 septembie, 14:00 B) mafli, 5 septetnbie, 3:30 D) joi, E septetublie, 14:00

13. La o gridini zoologici sunt, in total, 53 de maimule, lei qi girafe. Astfel 8 dinte ele nu sunt nici lei, nici giBfe, iar 24 nu sunt lei. Cu cat sunt mai multi lei decet girafe? A) cu 37 B) cu 21 C) cu 15 D) cu 13 E) cu5 14, Produsul varstelor a pa[1r suori este 90. Cea mai mare este blondi, som mai mice axeochi albagtri, iax celelalte sunt gemene.Care estevarsta fiecarci fete? A) t, 2, 3,4 B) 2, 3,3, 5 C) 5,6, 3, 3 D) 3, 10,20,20 E) 9,6, t0, 10 15. Un dreptunghi me lungimea egald cu jumdtate din pe metul unui petat cu latura de 12 m, iar latimea este a treia parte din lungime. Care este pedmetrul

dreptunghiului? A) 32n B) l28m

C)64m

D) 144n

E) 256m 1.8'7

16.intr-o livadi s-auplantat pe un rand15meri, la distanfi egald unuldealtul. intre patulea al mtu sunt48 m. Cafimehi sutt intreprimul si ultimul mtu? Sial Saptelea A) 180 n B) 240 n C) 168 m D) 224 tjl E) 16m
17. De cateori selnvafie mai repedelimba cea1nare a unui ceas(caxe indici minutele.l decat ceamicatcareindica orele)? A)de21 ori B)de6ori C)de12ori D)de2on E) altrd.spu s 18. John li-a fecut un acvadu mare si a pus in el mai muli pe9ti. Din pacate,John nu $tia cApdnhe acestia erau qi 3 pefti piranha: unul mic, rmul miilociu si roul mare.Pirania maremenanca cete I pegLe inu-o

ord,pirarha mtlociu manancicateun pe$te ln 2 ore,iar pi.anhiffidc


I pe$tein 3 ore. Peste12 ore Jolm a constatatcd in acvariu mai eraudoar cei 3 Desti piranla Si 2 pesride alt fel. ( ali pesli a pus iD roLal Johr in acvariu? A) 12 R) 22 c) 27 D) 30 E) Nu sepoate aJla. 19. Cu cat esteftai mare a doua parte din dublul num;rului 24, fatd de a treia pate din n-iplLrl aceluiasi numarl A) cu 48 B) cu 24 C) cu 12 D) sunt egale E) cu 72

20. Atdreea,Bogdan, Camen gi Dragoqtrebuie aseza[pe un singu rand astfelincat:BogdansA sealle in stAnga Afldreei,dar lru neaperat m.nge ea, iar Dragoqfi Carmensi steaunul langi celilalt. in cetemoduripot fi aranjaticopiii? A)6 B)4 c)7 D) 24 E)9

ffi#
E) 8 C) 28februane 1998

21. Maria rezolvd in fiecare zj. de 4 ori mai multe probleme decat Cristina. Maria lucreaz; 3 zile $i C stina 8 zile, rezolvend,in total, 40 de probleme. Ceteprobleme a rczolvat, in total, Maria?

A) 20

B) t0

c) t5

D) 24

22. Vlad s-anescut la I martie1999. Cands_a niscutprietemrl s5ucel mai bun, Marius,daci este1rlaimic decatVlad cu un an ferd o zi?
A) 2 maltie 2000

D) 28februarie 2000

B) 29 febluarie 2000

E) 29februarie l99B

23.Doafina Popescu are5 copiinasculi la interyale de l, 2, 3, respectit 4 ani.Caxe estevaxsta celui mai mic dintrecopii, dacdsumava$telor lor es; de 45 de ad? A )3 B)2 c)4 D )5 E) 7 1 88

24. O bucati de danteldde 156 cm trebuie tiiat5 in buceti de 24 cm sau30 cm (firi pierderi penE-u de danlela) a fi cusure pe marginea unorbarisre. Sevor obdne... A) cu 2 bucdti de danteld de 24 cm mai pulin decdt cele de 30 cm. B) cu 2 bucd,tide danteld de 30 cm mai pulin decdt cele de 2l cm. C) cu 3 bucd,tide danteld de 21 cm mai putin decdt cele de 30 cm. D) cu 1 bucatd de danteld de 24 cm mai putin decAtcele de 30 cm. E) u numdr egal de bucdli de danteldde 24 cm;i 30 cm. 25. Intr-un coqsunt 14kg de cirete. Adina a1o balanteqi o geutate marcat' de 2 kf.. Cme estenumdrul minim de cantdriri necesare pentru ca Adina sAob$ne 3 kg? A)3 B)2 c)5 D) 7 E) Nu se pot obtine 3 kg. 26. Moq Martin doreqtesd-$i faca un gard imprcjurul gridinii sale de zarzavat,in formd de pehat. Ajuti-l sI calculezede cali met de gard are nevoie,stiind c6 jumitate dintr-o lature qi inci un sfert din ea reprezintd51 m, iar penh! poati lasd un spaliude 3 m. A) 68 B) 272 C) 269 D) 204 E) 201 27. George a pdmit delabunici mai multe plicule,tecare contin acelaginumir de timbre. El a desfecutcetevaplicule(ecu timbre si a vizut ce are acum 10 timbre- A continuat si desfaci

pliculelepini a obfinutexact45 de timbre.Cateplicule.te a desfecut in total? A) 9 B) 3s c)7 D) t] t0 E)


28, Fie x un numfu natual nenul. Sumavecinilor lui r, de aceea;iparitate cu x, este egala cu suma dintre x qi 13. Numerul r esteegal cu: A)0 B) 13 c )l D) 26 E) 10

29.Mesterul Manolelucrcazd deluni pand vineriin fiecarc siptimana.Zidul MeqtemluiManoleseinalli cu 4 mehi ziua Fi sedirami un metrunoaptea. Dacda inceputzidul luni, in ce zi acesta atinge,pentrupdma dati, inellimea de25 m? A) luni B) marli C) miercuri D)joi E) vineri

--

30.La un concurs detia Niki, Tiki, Piki, Miki Situki auacumulat I 50 depuncte. Ei au obtinutprerdi chiarin aceastiordine,Niki fiind pe locul I. Diferenladepunctaj dintreMiki $i Riki estede 8 puncte. Aceaqi diferenti este intre Piki SiMiki, Tiki $j puncte Piki,Niki SiTiki. Cate a acumulat Niki? A) 80 B) 38 c) 30 D) 22 E) 46 189

Rispunsuri - probi de baraj 2011


IV
1 11

IV
E D B C D

ry
D

t2
13
J

B
A.D B
t<
,1

c
C .E D

E E

t4
l5 16 17 l8

B
C B C,D E

7
8 9 l0

c c

28
to

t9

2n

30

Indicajii - probi de barfi 20ll


Clasa a IV-a 1.In 7 zilesunt aduti2 7- 14cainegi$i I.7=7caialbi. Deciin totalsunt14cai negd qi 7 + 7 = 14 c i a,lbi. Rdsput's: A. 2. Truli-Luli a mancat2 bomboane verzi, deci are 3 + 4 + 4: 11 ochi, dar a mancat rogii, deci rirn6necu ll - 2 2:7 ocli. Rdsputts: $i 2 bomboane B. 3. Trcnulareprima datecomponenla: L-S-l-2_3_4_5. Dupdce se schimbd locomotiva componenla este:5-4-3-2-1-S-L. Deci vagonulspecial devinenumdrul5,iar vagonul 3 devine numirul 2. Rdspuns: A. 4. Cele 3 gogogiau.6 pa4i care tebuie prdjite. Deoarccese cere timpul minim gi se pot pune doar dou.i in tigaie inseamne cA se vor preji in 6 : 2 : 3 etape.Cum fiecare etapt de prdjire dureazd 2 minuteinseamnA ci va dura 6 minuteprljirea celor 6 pe desense vor ,,fe!e"ale gogogilor. cele trei etapede prnjire. ,,vedea,, E. ^tisPuns; 5 ' f 0 ' lr 2 +3 ,4t 2 -t0.2 - 20 este primu l n u ma r t 4 t 5 6 r 7 -Rr. 1 . 30 : 3 l0 esleal doileatrurrar.primul numarestemai mared" iO , fO l'Z lri. Rdspu s: E. !t 6. kima ajunge Ioa.nala locul de intahire, iax ultimul este Carol. Diferenla dintre primul qi ultimul venit estede 20 l0 = l0 minute. Rdspuns: C. 7. lie s 5lilou $i p -pL\.Avemrelaliile: s, 2 .p i] Si2 s -.2 .p _ 46.adicd s t s l p) - 4 6 .deundes | 3l --40.de(i sdlouc l o s la 4 6 . 3 t -ljle r. A t u n c i 1 5 _ + 2 p= 31 ,de lm d e2 p=31 15,2.p = 16,ad ic e p : 1 6 : 2 _ 8 t " i. n X p rrr, , C. 190 ._2, !'

A,J-

.-

8. Solulia1: 18 locuri suntdoarpasageri. I,a final vor fi 18- 6 + 6 | 2 8 I + 4 . 1 = =18 6 + 3 - 8 I +4 =l0caletori. Solulia Z Cele 18 locud includ qi $oferul,deci sunt doar 17 pasageri.La final vor fi 1 7- 6 + 6 t2 - 8 _8 l+ 4 : g c d ] ld t o Rirs | +4.1:17_6+3 ii. Du n cs .E : . 9. Penhrr cele7 po4i numftul cheilorestede4 + 3 + 2 + | + 2 + 3 + 4 : 19. Rdspuns. D . : 10. Inilial cutiile au costat 12 6 72 lei. Magazinul a rimas cu 96 72 : 24 lei. Rdspuns: A. l[. x + 92 | 4 = 4 . 8, deci x + 23 = 32, de unde x = 32 - 23 : 9. Dana are 9 ani. Rdsputls: E. 12. Placemar,ti$i merge9 zile, deci ajrmgeintr-o zi de joi. Luna augustare 31 de zile, deci va ajungejoi pe data de 9 2 -- 7 septembrie (cele 2 zile scazuEsunt din august). Orala care va ajunge este 8 ore+30min+5 ore +30min= 13ore+ I ora : 14 ore,adicdora 14:00. Rdspuns: A. 13, Dacd 8 nu sunt nici lei $i nici gimfe inseamndcd sunt maimute. 24 nefiind lei insearnne cd sunt maimuleplus girafe, adice 24 : m + g, de unde aflefi] ce g = 24 m= 24 8= 16 (girafe). Leii sunt53 - 24 : 29. Rezulte cd leii srmtcu 29 - 16= 13 mai mult decat girafele. Rdspuns:D. 14. Se poateface li pdn eliminareadspunsudlor date.Din problemerezultd cd sunt doui numereegale (cele doue surod gemene),un nwrAr mai mare decet ele (existi o soramai mare) $i un altul mai mic deoarece existeo sordmmai mica. SeincaalreazA la aceste conditiinumerele de la B, 2 - 3 .3 . 5 :90. Rdspuns: B. pdtratului 15. Perimetrul esteegalcn4 12 =48 m, deciZ:48 |2=24m,iar : : : I L | 3 24 : 3 8 m. Rezulti ce primetrul drE)tunghiuluiesreP : 2 . (24 + 8) = = 2 . 32 = 64 m. Rdspuns: C. 16. inne al patruleaSi al saptelea mdr sunt 3 alista.nte egale,deci 48 : 3 - t6 m (distanla?nhedoi meri al[tuati). intre primul qi ultimul mix sunt 14 disranlogal. Distanta totaH estede 14 . 16 = 224 m. Rdsryns: D. 17. Dacd socotim ceasulca fiind impdl$t in 12 tmitdti, atunci intr-o ord limba mici se misci I unitate, iar limba mare se miscd 12 unite-ti.RezultdcA ea se lnvefie de 12 ori mai repede. Rdspuns: C. 18. In 12 ore pe$tele piralna maxemanence 12 pe$ti(unul ln fiecareord), pe$tele pirahna mijlociu menance, 12 : 2 : 6 peqti (el se hre.ne$te cu 1 pe$tein 2 ore), iar peftelepirahnamic mdninci 12 : 3 :4 peqti(el s hrene$te cu I pe$tein 3 ore). Deci, iniFal, au fost in acvariu 12 + 6 + 4 + 3 + 2 : 27 peq,tl.Rtispuns : C. 19. Jumetate din dublul numarului24 esteegal cu 24 . 2 : 2: 24. O treime din triplul lui 24 esteegal cu 24 . 3 : 3 :24. Rezultd cI sunt egale.Rdspuns: D. 20. Sunt 6 posibilidli: BADC, BACD, BDCA, BCDA, CDBA.,DCBA. Rdswns: A.

191

21. Maria rezolve de 4 ori mai multe problemedecatCristina, deci in 3 zile lucleazA de 12 ori mai mult decat rezolva C stina intr-o zi.

deci 40 : 20 (pe4i egale): 2 (Fobleme rezolvd C stina pe zi). Atunci Maria rczolvd 4 2 = 8 probleme pe zi, deci,ln total,a lucrat8.3:24probleme. Rdspuns; D 22. Prietenullui Vlad fiind mai mic s-a ndscutdupdVlad la un an, deci in 2000. Iiind mai mic cu un an fr're o 21,rczalti cd zi.ua de natterea prietenuluiesteinaintea lui 1 martie cu o zi. Ultima zi a lunii februadein anul 2000 (an bisect) este29. Data de nasterea prietenuluii este29 februaxie2000. Rdspans:B. 23, 1, 2, 3 ii 4 sunt intervaleinhe nasterilecelor 5 copii ai doamneipopescu. Nespecificendu-se care copil se ia de referin!5 primul, pentu a lucra cu cele patru inteflr'ale,existe 2 solutii qi anume:
l- \ ti F =li \

4 tl vt tl t2 t3., 45-4 1 3 2 2 3 4:25 (5 pirli egale) 25:5-5ani(celmaimic)

sotu.ia t: ttt --=+++-r tv++g]

)ou

V+ 45-4.4 3.3 2.2- 1= 15(5 pili egale) 15 : 5 = 3 ad (cel mai mic) . Rtispuns: A, D. 24. Prin incerciri (sau ve ficarearespunsurilor date) se descompune 156 astfel: 156 = 2 30 + 4 . 24, deci sunt cu 2 bucili lnai puline cle de 30 cm decatcele ale 24 cm. Rdspuns:B. 25. in lolal, sunt 14 + 2: 16 kg. Se egaleazd balanta cu 2 kg + 6 kg cire$e int-o part _si8 kg ciregein calalte.Apoi, cele 6 kg de cirere se egaleaz,p" Outanlu, : tg cu 3 kg pe fiecate taler Deci sunt doui cantirii. Rdspuns: B.
26. f-r-----t-----F--.1 5l Se obseruA ce o jumdtate li un sfert din laturi reprezintl trei sferhrd din aceasta. Deci 51 : 3 = 17 (o pafie) si latua este egal6 cu l7 .4 = 68 m. Lrmgimea gardului cumpdrat este egal cu perimetrul pdtratului f6rd cei 3 m l5sa1i pentru poartd. L: 64 4-3=2691Ji. Rdsp tls: C.

s"t"ti, 2,ttX i----1-t'-

;:-

]_**;:--._-j

r92

27. l0 = 2 . 5. Dace a desfrcut cabva pliculete care aveauaclaSinumdr de timbre inseamnaci au fost 2 plicud cu 5 timbre sau 5 pticuri cu 2 timtre. Deoarece. dupd ce a mai desl:cut catevaplicuri, ajuogesi aibe 45 de timbre iDseamnice ln pLicuri 5unt cale 5 timbre. Rezulrdci a desEcut 45 : 5 - 9 plicdete. Rdsputts: A. 28. Cei doi vecini ai lui .r, de aceeaqi paritatecu.x, surrt, + 2 Si.x 2. Sumalor este eg a f E c u x+ 2 x- 2- r I t t 2 2-r rx- Ditrenu oa ! vem c i , + -r - x - 1 3 . d e nnde rczulte -r = 13. Rdspuns:B. 29. Solu,llt 1: Acltmlle de cotrstuire $i de diramare a zidului sult luate impreund (deci se intempH doar in cele 5 zile ate sipdmenii c6nd se lucreazi). L 0-4m L l5-l9m Ma 3 -1rn Ma 18-22m Mi 6 - 10 m Mi 2l -25 m J 9 - 13 m V 12-16m Solulia 2: Actiunile de construire gi alediremar a zidului sunt luate irdependent (deci zidul se d;ramI 9i sambdtdti tuminicd). L 0 - 4m L l3-l7m Ma 3 - 7m Ma 16-20m Mi 6 - 10 m Mi l9-23m J 9 - l3 m I 22-26m V 12-16m S 15m D 14m Rdsp ns: C, D. 30. r r-- -.r

M+ P+-r+
,8 .8.8 ,8,

150 10.8 = 70 (5 pdr[iegale) 7 0 :5 :1 4 (opar te)


Niki a acumulat 14 + 4 . 8 : 46 prmcte. Rdqmns: E.

Ateliere - Tabdra Internationalii Poiana Zanelor

193

Tabdra Internationald Poiana Zlinelor

2012
Clasa a III-a

B) 3 x 3

C )s+t

D )4

E)2+s

nlocuieste semnele ,,?"astfel incatoperatia sefie corectdl

8e6a2
4 El r i El q fl l affilzrffi!

Cateflori din primul rcnd nu seregAsesc in al doilea?

E) 6

www
c)6
D )8 E) 9 195

fc"g.*t;""-t!

A) 270 kg

B) 70ks

C) 30 kg

D) 40 ks

E) 230 kg

t21-il
A) 1324

B) 1322

C) t32r

D) 1231

E) 2t 31
.^.

Din cetefiguri geometrice suntdesenat?

o
A)

t
6
5

m
6 5
6

B)

3
I

c)
E)

5
6

3 4

2 3 2 3 3

{+1,

"$;3r
t96

.{N.}>J

4, i7 Oc5l
E)c7\

D, 47
D) c 6 \

Care detaliu nu apa4ine tabloului?

s,o ,&,o,(g
Ce portiunede zid liDseste?

.4)ffi

B.r 4q=l ,,,

f-l

fl c,Er ,)ryffi - T- r arffir


.5E iil

ffi
trtz'

4tA "

[-tqiFl

W^t

Cineareori de dans aorun?

ls"",.'n5e.up*il"_l
I cateJ rateidenlice: I

|?i";;-uu.";,

-l

piscineii I Lnsparele

;>"'rfl**l=+iyt-" fr
197

"S&,*p& '&&,&"U,'S"b,

ffirnT"F

ffi,

A)

B)

c)
D) E)
. s " p i' '' '[ 1 . l ' l l ]is

14.

A) 20 198

B) 30

E) 30

A) 2 lei 16.

B) 4 lei

C) 6 lei

D) l0lei

E) 12 lei

are scns

,#.m. ,@,m
Daci mut corpurile dirct
de pe un suport pe celdlalt,

'-;. 'tt-'-f;.'-E-'-E
199

'"mmffiM ,Wm 'mffi


Ir ][]Jf!lllJ[zsffl

,Wm ,Wm 'Wffi


Fin;eAFpot Snna-l 122312? I lnumtuul
.-.---1 .-

ffi*uffi

"EC
, EE]
I l l re l

l l 2 fa sl

'86

I l lzsl
a-:--)--

'BE]

Il2lar I

A)O 200

A)

B) D)

c)
B)

Cine arc dreptate?

/l ltrPuaml

/"H!ul-

$:{ff

].zqerl
I

Noi avem25

D)
23.

m$
JD

il= "mx ,tn

'nHr

I*
201

'.@'F-m
Prin carecercuritrebuie sd sirim pentrua ob,me o ooemtie corecte?

, @ @ @ "@9@ " @@@ ,@@@

' @O @

Caredintrenoi aleargd cel mai repede?

Alerg de2 mairepede

decettF.

A)O

B)O

C )@

'4 Eu am aceeasi sreutate ca Nisv!

@
t."l < T"1t "a"td.'-;oGtl Llets lgj*lq? )

A) t5 c) 45 E) 20

B) 30 D) 60

t"*';*+e.-S ,r. NZ rc;*. "" acesle piese de ]angram? | I


7Y W

XZ o,2d_p
202

Cetepetrateexisti in desenulmeu?

A)3 29.

B) 5

c)6

D )7

E) 8

Cele4 cuburisuntidentice. Ce culoare arc lata acoperite de pdturici?

ffi

.4iffi.tj:l

,=

m ?@ W r7
A cui estebucata de carapace?

,=

203

Clasaa IV-a
1. Caxe dirtre unndtoarele linii esteceamai lunge? B
C D

A) A

B)B

C )C

D )D

E) E

2. Asuzi, Betty a adunatvalstaei cu varstasulo i sale$i a obtinut suma10. Ce sumdva obtinedacdva aduna varstele lor de atrulviitor? A )5 B) t0 c) t] D) t2 E) 20
3. Un dragonare 3 capete.De fiecare dati cArldi setaie un cap. ii crescalte 3 in loc. FdFFnrmos i-a laial un cap si apoi inca unul.Cdrecapete are dragonulacuml

A )4

B) 5

c)6

D )7

E) 8

4. kene nu are acadele, Eve are 12, iar Alice axe9. Ele $i-auimprrtit toate acadelele itr mod egal. Cete acadelea primit Irene?

A )3

B)7

c)8

D )9

E) t2

5. Andra completeazd toategdh din imaginecu 4 tipuri de ftucte, respectand o ammitd ordine.Cate merevor fi, in final, pe grile? A) 4 B) 5 c)9 D) 11 E) 12
6. lntr-o cutie sunt 3 cutii, iar in fiecare dinre acesrea sunt cate 3 cutiule. Cate cutii sun1itr total? A)9 B) 10 c) t2 D) 13 E) ts 7. Basilscriecu\ antulMATHEI\4ATICS pe o foaiedehaflie.El scfieliecarelilerdcu alli culoare. dar [iterele idenrjce le scdecu aceeari culoare. De cateculoriarene\oie:

A )7

B) 8

c )9

D )to

E) 13

8. 13 copii se joacd De-a y-ali ascanselea.. unul dintre copii trebuie se ii caute pe to.ti ceila4i care s-au ascuns. Acum estetandul Liviei sd caute.Dupd rur timp ea'a gesit 9 copii. Cali mai sunt ince ascunsi?

E) 22 9. La gcoala animalelor sunt3 pisoi,4 rdfuSte, 2 gascute Sicaiva miei. profesoara a observat ce elevii ei au imprerme 44 de picioare.Ca! miei axe profesoain clase? A)6 B)s c)4 D )j Di 204

A)3

B)4

c)s

D )s

10. Tiei baloane cost; cu 12 cenFmai mult decat un balon.Cat costdun balon? A) 4 cenli B) 5 centi C) 6 cenli D) 8 cenli E) j0 centi 11.Galinaurci peprimatreapti a sctuii.Eaincepesi sard din treapri in neapld. Ecatrd caleo saritura inh-o secundd. Ba sarede 4 ori in sus,apoi I datdin jos, si iar de 4 ori in sus$i I dat?i in jos etc.h catesecunde ajunge Galinade la STARTla FINISH? A) t0 q t2 B) 11 D) 13 E) 14 12. Astizi, 16 marne2012,rdtuStele bunicului meu au implinit 20 de zile. in cedaf:iau iesit din oue? A) Pe 26februarie B) Pe 22 februarie C) Pe 24februarie D) Pe 25februane
E) Pe 27 februaie 13. Un perete dreptuoghiularesteacoperit cu pHci de faiang de culoare neagrdsi gri (ca itr imagirc). Odcare doue phci aldtu.ateau culod diferite, Cate pl5ci de culoare neagrd sutrt necesarepeDtru a completa modelul de pe perete? A)9 B) 8 C )7
FINISH

D)6

E) s

14,Michaelalege un num5r, il irunu{e9te cu elfursu$i, adutre l, itunulteqte rezultatul cu 10,aduni 3, lnmulte$te rczultatulcu 4 !i obIDJe 2012.Ce numir a ales? A) rI B)9 C )8 D )7 E) 5 15,Iljo coloreaze pdtuatele A2, 81, 82, 83, B4, C3,D3 $i D4. Ce I imagineva fi oblinuti?
I

A) l
4

"ri
I 2

ffi

AB C D

3 2

tfl-l
-I-r=1-l

l=Tn

ABCD

c) 3

I 2

D)

E)t

H
205

AB C D

16. La petrecerea de Creciun,pe fiecarediltre cele 15 mesea fost aqezat cateun sfe$tnic. 6 dinhesfeqhfce aucate5 brate,iar celelalte aucate3 brate.Catelunanari au lbst recesare penfu toatebraleleacestor sfe;tnice? A) 4s B) 50 c) 57 D) 60 E) 75
17. Mike qi Jake axuncecate 3 sigeli ln panoul din imagine. Cine ob.tinecele mai

multe puncte?

Mike
A) Mike, obline cu 3 puncte mai fiult C) Mike, obline cu 4 puncte mai mult E) Jake, oblitle cu 4 puncte tuai mult B) Mike, obline cl12 puncte mai mult D) Jake, obline cu 2 p ncte mai mult

18. Laura, Iggy, Val ti Kate dorescsAse fotografieze lmpreuni. Kate li Laua sunt foafte bune prietene f vor si steauna lang6 alta. Iggy wea sAstealAngi Laura. in cate moduri se pot asezacei 4 prieteni in foto$afie?

A)3

B)4

c)5

D)6

E) 7

19.Bunicaface20 deprdjiturele. Ea a omattoatepdjiturelele astfel:15cu struguri gi 15 cu nuoi.Cateprejitureleau fost omateatatcu shuguricat $i cu nuci? A) ,1 B)5 c )6 D)8 E) t0 20. Grcgor fomeazA doui numere de 3 cifte cu cifrele1,2,3, 4, 5 9i 6, folosind fiecare cifre o singurd date. El adune apoinumerele obtinute. Cateeste suma ma_ximi
pe caxeGregor o poate ob{ine? A) 975 B) 999 C) 1083

D) U73

B) 1839

KH
21. Annare o mulrime de piesede formaurmatoarer Mi. umdtoareleconsfuclii pot fi obtinutedin doudastfelde piese? cu," din,r.

A)l

ffiffiWfof
B)2

c)3

D )4

E) 5

206

22. Un ceasspecial are 3 limbi de dife te lungimi (orar, minutar qi secundar). Ceasularati intotdeaunaora cotecta. La l2:55:30 dupd-amiazd limbilesunlpozilionate ca in figuraaleturatA. ln ce pozidese lor alla ele la ora g: I l:00 dupA-amiazd? ll l ? 10 l0 l0
9

10

A) -8

B)

c)

10 9 ,)*

E)

7L

23. Franl coDstruieste un 5arpeDomino (ca rn imagine). El punepiesele una lenge cealalle. astfelincat letelecarese atingsii aibdacelaLsi numardepuncle. Idljal$arpele avea33 de gmcte, dar fratele lui a luat doui piese (cele marcatecu alb in imaeine). Ce numarde pmcte erape fala marcata cu senurul intrebdriil

gntr]ffi

rtF

A )2

B)3

C )4

D)s

E) 6

24, Cele 4 figni geometrice acoperi nuherc natuale diferite. O aceeagifiguri acoperi o aceea$icifre. Ce nrunir acoperi steaua?

:=O + A
A)t B)2

+=A+A
c)3

5:A+ !
D )4 E) 5

*=o*tr

rac ce imagine vede ::',""ri:.1*,TL:f -';' _ffm(

"s,w*,w*

20'1

26. Pe tabla alituratd sunt atezatenigte monede.Se muti sau se elimini monedeleastfel lncit, in final, sd fie cate2 monede pe fiecaxecoloandSipe fiecaxerand. Careestenundrul maxim de monedecare pot rirnane pe locurile pe cale se afli acum?

r,Il)

ra
'-

'-

A) 10

B)9

c)8

D )7

E) 6

'ID

(-

27,Nikolay numfui toaiecolegele toti colegiisdide clase. El observicd $i, separat, numerd colegelorestede doudori mai mare decatal colegilor sei. Care dintre umletoarele numere poateteprczenta numixul tuturor elevilor din clasalui? A) 30 B) 20 c) 24 D) 25 E) 29 28.intr-u! Sudoku 4 x 4 numerele 1,2, 3, 4 pot aperea o siilgurd dati pefiecarccoloane respectiv, pefiecare $i, linie. In urmdtorulSudokumatematic 4 x 4. Patrick trebuie sealle rnaiinrairezultarele calculelor $i apoisA il completgze. Cenulnir ar hebuisA scliein trih,ifelulgri? A) 1 B)2 c)3 D)4 E) 1 s a u 2

29. O foaie de hfutie dreptunghiulari are dimensiunile 192 mm x 84 mm. Tai foaia de hirtie de-alungul rmei linii drepte,astfel incat si ob{h pAtratulcu latura ceamai mare; apoi lac acelaqiluou cu foaia de hartie drephmghiulad rdmas5,si tot a$a ... Care estelungimea lahlii ultimului pihat astfel oblinut? A) l m m B) 4 m m C)6mm D) 10 mm E) 12 m 30. Azodce wea si urce pe heapta 22. El pome$tede la cel mai de jos nivel (utde se afl5 acum) $i face munai doui tipuri de saltuli: 3 trepte in sus sau4 tepte injos. Care estenumirul minim de salturi pe care trebuie si le faci?

A)7

B)9

c) 10

D) 12

E) ]s

4&,
208

At.li|re TuL)dra hn enlLlI i on aId, :i tr.4 a

209

Rispunsuri - 2012
TI
I

Iv
E D D B C D 16

2 4
5

6 7 8 9 10
1l

t2
13 t4

C D D B B C D D E C E B B

t7
18 19

2n
2l
t1

III D D B D E

B
C C E B E B C B C

IV C C B E D E E

B C E D

25 26
28

c
C E D

B
E

15

D C

29
30

Indicafii - 2012
Clasa a trI-a l. Pe primul vapor sunt scds operalii care au rezultatul 7, pe al doilea vapor sunt scriseoperaliicareau rezullalul5. iar pe al treileavaporsutrtscriseoparutiile aura au rezultarul o. Dect operaliacareinlocuielte,,?' estecea care are rizultarul o si anume5 + 1. Rdspuns: C. 2 . 8 6<2 fals,8+ 6 = 2 fals,8= 6 2 fa1s,8 : 6 + 2 a d e v d ra t ,+ 8 6 < 2 f a ls . Rdspuns: D. 3. Sunt 5 flori di11 primul rond care se regdsesc si in al doilea. -Rdspms:D. 4. Pe prima farfurie sunt 6 banane,pe a doua sunt 4 banane.pe a treia sunt 5 banane. pe a para sunt4 banane. In lotal sunt lq banane. Treiuie sE rdmina 4+ 3+ 5 +2: 14 bana{e, decimaimulica trebuiesi manence lg 14= 5 banane. Rdspuns:B. 5. Vaca Fi iepureleau impleune 300 kg, deci pdni la 3?0 kg estegreutatea bdiatului. BIiafii cent&ette 70 kg. Rdsryns: B. 6. Pe tija 1 este1 bil5, deci cifta miilor estel. pe tija 2 sunt 3 bile, deci cifra sutelor este3. Pe tlia 3 sunt 2 bile, deci cifia zecilor este2. pe tta 4 este I bild, deci cifra unit5lilor este L Numdrul oblinut este 1321. Rdspuns: C. 7. Sunt,3 cercuri(cap,ochi), 6 triunghiuri(maini,nas),3 patrare (corp),6 dreptun_ ghiud (9u.5, corp, picioare). Rdspuns:D.

2t0

8, Opemliaob.finuti de paserea din imagineestet7 +2-4+

| = 6. Rdspu s: D.

9. Imaginea de la dspunsul E) nu se regeseqte in tablou. Rd"rrrr$.. tr'. 10. Po4iuneade zid ca.e lipsesteare aceeafiiorme cu portiuneade zid alela risDunsul C. R(ispun. C. ll. Esteora 10:45,deci se afl6 in inrervalul10:15 ll:15. Rtdspuns: E. 12. Ra1ele d la respunsulB aparin $ir doar de 2 ori, deci cateuna alin fiecaretiD se ascunde in spatele piscinei.Rdsp ns: B. 13. Tigrul - 6 lmitbli lungime. iepurele- 5 unitdfi lungime,veverita 5 unitdfi, elf _ 3 lmilnti lungime.Lungimea este6 + 5 + 5 + 3: 19. Dintre risle[ de la $arplui racpuns. doar cea de la punctulB indicaaceasrilungime.R.tvrrTrr L 14. Primele doud gruputi de jucArii formeazi un nou grup in care fiecare jucirie aparede 2 ori; prelul aceshria este 20 40 : 60 lei. Grupul in care se afld iecare juctuie o singuri datd costi 60 : 2 = 30 lei. Rdrplrsr B. 15. Sunt 2 ftunze galbene care ,ralorcaze 2 x 2 = 4 lei,2 ftunze portocaliicare valoreazi 2 x 3 = 6 lei si 2 fruDzemov care valoreazi 2 x I = 2 lei. in total. cele 6 f}unze valorc^zi 4 + 6 + 2 = 12 lei. Riispuns:E16. Primul gup dejucArii v^lor2.zi 5 + 25 + 20 : 50 lei, al doileavaloreaz\25 + 20 + + 10 = 55 lei, al treilea + 20 + 5 :50 lei, a1patmlea valorcazd,2s valoreazi 10+ 5 + + 20:35 lei si al cincileavaloreaze l0 + 20 + 5 - 35 lei. Eticheta corectd estela v:lrianta de respunsD. Rdspuns:D, U. Ordineade pe tija 2 (itrvelsa ordinii d pe tija 1) esteulmdtoarea(de jos in sus): maxo,roz, verde,galben,ro$u.Rdspuns: D, 18. Piesele de la rispunsulB completeazd puzzle-ul. Rdspuns: B. 19. La variantaB sunt 4 cifre 2, la vadantaC sunt 3 cifte 1, la variantaE sunt3 oift 1, deci niciunadintreele nu estebuni. Rdspuns: D. 20. Umbrapisicii estecea cu numdrul5. Rdspuns: E. 21. O ontandu-te dupedistantadinhe picioareleprimului razboinicdin prima bucatd, la nivelul tdieturii,observici dspunsulcorectesteB. Rtispus: B. 22. Cele 4 ga$tecantercsc20 kg, deci o gascdcantireste 5 kg. Atunci elefantul de h dspunsul A cantdrcite30 5 = 25 kg, elefantul$i gascade la dspunsul B cantAresc l0 5 15 kg. elelanrul de la raqpunsut si gesca C cdnraresc 20 5 - 25 kB. iar elefantul qi gesjelede la rispunsul E cantiresc 20 + 5 + 5 = 30 kg. Rispuns: C. 23. Cele douepiesetrebuiesd conlna piciorul din stenga a $i parteadiD dreapta capuluicoco$ului. Rdspuns: C. 2 4 . 6 3 : 4+5 ( fals) ,6 3 + 4 : 5 (fals), 6 : 3 + 4 5 (f a ls ), 6 + 3 = 4 5 (f a 1 s ), : (adeyera + 6 3- 4 5 . Rifiuns: E.

2tl

25. Porcul aleargemai lnct decetiepurele,deci nu estecel mai rapid. Cainele aleargi mai incet decatpantera,deci nu estecel mai rapid. Iepurelealeargdla fel de repedeca $i crocodilul,dar mai incet decatpantera, deci iepureleSi crocodilulnu sunt cei mai rapizi. in concluzie pantem estecea mai rapld1,.Rdspuns: B. 26. Pigy are aceeaqi geutate ca cigy, deci tofi $eutate cu Nigy $i Nigy are aceeaqi purcelu$ii au aceeali greutate.Cum lmpreune au 60 kg, inseamni cA fiecare dintre ei are 60 : 3 = 20 kg. Rdspuns: E. 2?. ln imagineade la rispunsul B sunt alte piesedecatcele din petratul de Tangram. Rdspuns: B. 28. in imagine sunt 3 pihate $i ince 3 pitr5.tele se oblin din intersecliile figurilor geometrice.In total sunt 6 petlate in imagine. Rdspuns:C. 29. Fala roqie qi fala albastrdse invcineazi, ambele,cu fata verde qi cu ceagalbeni. In pozitia in care se afli ultimul cub, fala verde se aflA ln sus qi fala galbendse afli in jos. Rdrp&/?sr ,. 30, Gaua din caxapacea broaqtei I estemai micd, cea din campacea broastei2 este mai mare. Urmirind modelul de pe bucatade canpace observice se potrivest carapacei broa$tei 3. Rdspuns: c.

Clasa a IV-a l. Se numdri segmentele ti se obtine cd liniile de la A, B, C 9i D sunt formate din cate13 segmente, iar linia de la E are 15 asdelde segmente. _Rdrp,nr..r. 2. AmandouA varstele vor crEte cu I ar. Deci 10 + | + l:12. Rdspuns: D. 3. De cate od i se taie rm cap, numard de capetea1dragonului cle$te cu 2. Dup6 pdma laiere dragonulva ayea3 + 2 = 5 capete, dupd a doua,5 +2=j capete. Rdspuns: D. 4. Seadunetoateacadelel a primit c^te(12 + g) | 3 :7 Si se impaft la 3. Fiecare acadele.Rdspuns:B. 5. in grila datd, glupa formati de cele 4 fmcte diferite intri de 9 oi, deci vor fi, in 1-inal, 9 mere. Rdspuns:C. 6. Sunt: I cutie mare,3 cutii mijlocii $i 3 x 3 cutii mici. in total sunt I + 3 + 3 x 3 : 13 cutii. RArprfis.D. 7. Litffele diferite suff M, A, T, H, E, l, C, S. Deci estenevoiede 8 crilod. I(/.l{/uns: B. E. Nu $mt ascun$i 9 copii plus Lidia, adicd 10 copii. Deci mai srmtascunqit3 - 10 = = 3 copli. Rdspuns:A.

212

9. Pisoii au 3 x 4: 12 picioare, mlele au 4 x 2 = g picioarc, gaitele an2 \ 2 = 4 picioare; ln totalei au 24 picioare. Deci sunt44 24 : 20 picioare de miei. de unde fenrlti2o:4 = 5 miel. Rdspuns: B. 10. 12 cen{ireprezinticostula 3 - 1 = 2 baloane. Deci un baloncosti 12 : 2 : 6 centl. Rd.spuns: C. 11. Se numeroteazitreptele de la I la 11. ,,Drumul', Galinei, pomind de pe treapta I , v a f l : 2 , 3,4.5,4,5,6,7,8,7,8,9, 10,lt. Fiind1 4 s d rit u ri, in s e a mn de a d u ia t 14 secunde si ajungi pe ultima treaptd. Rdspuns: E. 12. in februariesuDt20 - 16 = 4 zile din varstarefu$telor, deci ele au iesit alinou cu 4 zile inaintede sfarsitullunii. Cum in 2012 februarie are 29 de zile. inseamnic6 ele au ieqit din ou pe 26 februarie. Rd'lpuns: A. 13, Se completeazd desenul cu pihatele lipsdSi se numdra plicile aleculomeneasd dintre acestea. Rdspunr:C. 14.[ ( ax a + l) x l0 + 3l x 4 = 2012: (a ,. d+ t) x tO+ 3 : 2 0 1 2 : 4 ; (/ ] x d + t ) x 1 0 -5 0 1 l : a a I- 50 0:10:.1 a-50 l: a . a - 4 a .d e ca i . 7. Rt iv u n sD. : 15, Se coloreazd pehatele dateSi se ob{ineimaginea C. Rdspuns: C. 16. Cele6 sfe$tnice cu 5 brafeau in total6 x 5:30 brate_ Sfesfrice cu 3 bralesunt 15 - 6: 9, acestea avand in total9 x 3 = 27 bmte.ln total sunr30 +21 =51 ]r']ate, deci sunrnecesare 57 de lumanari.R(ivuns: C. 17. Mike a oblinut 25 + 35 + 7 - 67 puncte,iar Jakea obtinur15 + 3 + 45 : 63 puncte, deci Mike a oblinui cu 4 pulcte mai mult decat Jake. Rdspuns:C. 18. Kate, Laura si Iggy pot sta astfelt K-L-I sau I-L-K. Val va sta in dreaptasau in sringaacestor grupufl.adrcd: V-K-L-1.l-l -K-V, K-L-l-V, V-l-L-K ts-;u folosil inilialelecelor 4 nume).Rlisp rr: ,. 19. Bunicaare 20 de prejiturele, dar a omat 30, deci 30 - 20 = 10 prbiituriau fosr omareSi cu smrguriti cu ouci. Rd4'puns. E. 20, Numerelecele mai mari formate cu acestecifre sullt sunt 642 si 531. deci sruna lor este 1173.Rdspuns: D. 21. Toatecele 5 construc{ii pot fi oblinutedin douepiesede forma pe careo are Aiitr. Rdspuns:E. 22. Dlrr repreze\tarca ceasuluidat iD enunl rezultAcd Lmba miilocie arate ora. limbamarearar5 minutele. iar limbamicaaraldsecundele. Deciora 8:l l:00 este ilustrate de ceasulE. Rdspuns:E. 23. Pe pdtilelele albe care se invecineazdcu pieselerimase erau nDrcate 2 puncte, respectiv,I punct. Pe celelaltedou6 le notem cu .r, deoarece se invecineazd, deci au acela$inumfu de puncte. Sumapunctelorde pe,,$arpe" este I + 0 + 0 + 5 + 5 + 3 + 3 + 2 + 2 + )c+ )t + | + | + 2 = 33, adi.i 25 + 2x = 33, de Dnde2r = 8. deci n = 4. rdsputrs: C.
,14

24. Se adunb primasi a treiarelatiefi se obfinet:

Q+!

+A+[.

Utifir-A

a doua relatieobtinem 8: C + I numdrul4. Rl'rp,rsr D.

= 4. Decisteaua + 4, de unde + acopera O tr

25. Tmaginea caseireflectatiin lac esteB.. Rdrp&rxsr B_ 26. Penh! a avea2 monedepe fiecare rand Febuie sAse elimine cate o rnoneddcle pe ultimele 2 dnduri de jos $i anume,p.ima de pe penultimul rand si ca alea treia de pe ultimul rand. Ramanpe loc l0 - 2 = 8 monede.n.i,eprrs: c' 27, Notamnumirul colegelor lui Nicolay cu /, iar al colegilorcu &, deci in clasa suntl fet si, + I baieti. Aveml = 2r, iar numirul totalde elevi este/ : /+ b + t = l, - I. adicit cu I unilale maimare decal un mulriplu de 3. Dinlre celej posibiltrili date. doar25 \enticarelatia t25 - 24 | ll. Rdspun.: D. 28. Se calculeaza ope.atiiledatein careu.Se afla apoi cifrele care potrivitrcgulilorde Sudoku lipsess, (suntscriscu rosu).In pifetelul Bri estescds3. RLrpuns;C. 29. Se taie pitrat cu latua cat Htimeadreptunghiuluj. Din primul drephrnghise vor tAia 2 pdtratecu lahla de 84 mm Si va rdmaneun dreDtunshicu latlme,rde Is2 2 84' )4 mmsi tungrmea de 84 mn. Din al doilea drep"rungh se vor teia 3 pitrate cu latua de 24 mm qi va remaneun dreptunghicu lalimea de 84 3 t 24: 12 nlm ti lungimea de 24 mm. Acestdreptunghi se va tAiain doud peffatede iatud 12 mm. Riispuns: E. 30. Se noteazi cu r numarul de saltud in sus $i cu ]] numd.ul de saltui in jos. Avem J r ' 4 1 - 2 2 .de u n de re4lraca 3r 2):i 3r- 4y 2 2 . S e o b q in e yZ p ir_ t 0 . in total,Azoricaa fecut 12 salhrri.R^puny D.

Prcmianli

Tabdra Intemalionald,

Stajo

214

Probi de baraj -2011


Clasa a fv-a
1. Dan are 4 pungi.Prima congine I kg de cuie,ceade-adoua 1000g de fulgi, cea de-a heia 1 kg de mere $i cea de-a patra, I kg de ceai. Care dintre aceste4 pungi pline este cea mai grea? A) plima B) a doua C) a treia D) a paba E) toate sunt egale 2. Care egalitatenu este adevarata? A ) 1 2 . 5+ 20 - 8 0 B ) 12 5+50: jj) D) 5 ( 1 2 + 2 0 ) = 8 0 E ) 20 + 5. 12:80 C) j2 . (s + 2 0 ): 3 0 0

3. Locuitodi planetei KANGUR suntverzi,portocaliisaualbastri. Cei verzi au cate3 antene, cei portocaliiau cate5, iar cei albastd au cate?. La intalnirea cu pdmanteniia venit o echipi formatd din 12 kangureni,in numir egaldin fiecare culoare.Ceteanteneaveau, in total, membrii echipei de kangueni?

A) 84

B) 60

c) 36

D) 30

E) t5

4. Ceasulmeu indic5 orcle (intre I li 12) $i minutele (intre 0 si 59). De cate od in 24 de ore,sumadiotrenumerd careindicdora si cel cme indicdminutele esteesaldcu

l5? A) t2

B) 24

C) t6

D) 32

E) t5

5. Dintr-un grup de 50 de tudsti careau vizitat Roma,Venelia sau ambele,35 au vizitat Roma qi 20 au vizitat Venelia. Caxe dintre urmitoarele afirmalii ste adeviratd? A) Toli Ltri;lii carc alt vizitut fene,tia au yizitat$ Roma, B) E act 35 de turi;ti au izitat Roma, dar nu Venelia. C) Exact 15 turi$ti au rXitat Roma li l/enetja. D) 5 turilti au yizitalli Romati Veneliq. E) 20 de turi;ti au vizitat Uenetia st u Roma. 6. Justina primit un triunghi din hartie. El marcheazi mijloacele latu lor triunghiului qi taie foaia de-a lungul tutuor segmentelorcare unesc mijloacele marcate_Cate bucdli obfine? A)2 B) 3 c )4 D )l E) 9 7. Stefan a petrecut vacanta de vard la bunici. El a stat acolo din data de I august pane pe 5 septembrieseara.Cate nop{i a dormit $tefan la bunici? diminea,ta A)I B) 36 c) 35 D) 34 E) 33

215

8, PetabHsuntdesemte triunghiudle,4BC $i Dt\ cain figure.An&a \Teasauneascicu o linie doui virfuri, astfelinc6t fiecaredintre celedoui trirmghiufisi fie impe4itein cate2 pdrti. Ce varfuri hebuiealese? A) A ; i D B )B ;i D C) C t i E D )A $ i F E) B t i F

"/)"

9, Lui Mariusii plar merele. Luni avea24 de meredin care, p6ni la slArqitul siptima.rii a rrancatde3 o maimultemere deceti-au rimas. Cate mere a mancatMadus in acea siptimanS? A) 72 B) 36 c) 63 D)9 E) t8
10. Iopura$ul Tup a plecat de acasi cdtre pdeteful siu. iepuraiulPuf.A parcurs un sfen din druft, dar si-aadus aminre ce a ujBl morco!,ril pe carewoia sa iJ deruiasca. S-a inlors,a luat morco.vulti a plecat din nou spre casalui puf. A calculat ce, h tofal, a parcurs 1200 m. Ca.reestedistanta dintre casele celor doi Drieteni? A) 600 tt B) 800m C) 200m D) 300 m E) 400 tn ll. Un ceas electrcnic afifeazi numai orele qi minutele. Care este cel mai luns intervalde tinp dinre douaaparitii{consecutive) pe afilajul acesrui ceaselectronii a cifrei 5? A) 10 nin B) 30 min C) 60 miT D) 70 min E) 9 mirt 12. ir exFesiaK (A+N+c+A+R+ O + O),literelediferitecorespund la cifre nenulediferite, iar literele identicecorespuld la cifte egale.Careestevaloarea minind a expresiei?

A)40s

B)0

c )24

D )2 5

D7

13. Catrgurel9i Canguraq dorescsi_;i cumperecate o fticicletd,dar lui Cangurel ii lipsesc15 euro, iat lui Canguraq, 13euro. Au observat cd1elipse$te I europentru a cumpim tricicletafolosindtoli baaii lor Cat costi hicicleta? A) 27 euro B) 2t euro C) 29 euro D) 15ewo E) j3 eur.o

2r6

grupuri doua n"r;mJorma fotosind o singula datd loate numerete ;1,.in,c"1" 1"1"1i o. /. as el rncat suma numerelor dintr_un cu suma $up sa fie egald numerelor din cehlalt gmp? A)I B) 2 c )4 D )6 E)7
15. Pentru a acopeii dreptunghiul aldturat am folosit pl6ci de faianti gri saualb5 cu negru (ca iI1 imagine). De cate pl5ci de faianti gj mai am nevoie pettru a completa acest &ephnghi respecdtrd modelul? A) 9 B)8 c )7 D)6 16. Carol, Annie, Steve, Tioa si Laum s-au luat la inhecere. Carol nu a termitat pdmuL dar nici ultimul. Tina a depEsitdoar 3 alergdtori.Arude a ajuns la SOSfnl mai repededecel Laura.dar nu a depdsir_o pe lina. Doua fele a; Leminatcursa inre Steve$i Carol. h ce ordbe au rrecullinia de SOSIRf cei 5 alerEilorii A) Laura. Carcl. 4nnie.nna, SEve B) I aura. Carol.Annie.\teve, Tina C) Steve,Tina, Carol, Annie, Iaura D) Steve,nna, Laura, Carol. Annie E) Ste|e.1ina, 4nnie,CaruLLaura 17. Distanfele dintreoraSele S-,{ B. C. D si E sunt scrisepe schemaaldturai?i Ud curier pleace din S Si hebuie sdliweze colete in odcare4 ordse(altele decat S). Ce ora.q nu va fi vizitat dacdel alegeceamal scurta ruti posibih, feri a se intoarce in S ^5? A)A B)B C ) C D)D E )E 18, Dupace un calculator a fosLscdpat i! ape mai func.tioneazd doarbutoanele:5, 7, +, E . Caredinte rrmitoarcle rezultate tru poate fi oblinut cu ajutorul acestui calculator?

A) 19

B) 52

c) 33

D) 4t

E) 23

19.Nick wea sdpictezetoatepdtrilelelede pe o tabld4 x 4 astfelincatpe fiecarc rand,coloani saudiagonal;maresAnu existedoudpihate deaceeasj culoare. Care estenumerulmildm de culori cepot fi folosite? A )3 B)4 c)5 D )6 E) 7
20. In tabelul din &eapta litercle lnlocuiesc toate ciliele de la I la 9. ToateinegaltAfle suntadevdrate. Ele se citesc de la starga la dreaptagi de susinjos. Ce cifti lnlocuieste litera A?

B D
G

C
F I

E
H

A) 1 D )7

B) e
E)5

c)8

2r'l

21.Folosind numaicifiele 4, 5, 6 qi 7 (fiecareo singure datd),formatidouenumere care,inmultite,sddeacel mai marerezultat.Careesteacesta? A) 4s24 B) 4578 C) 1800 D) 4310 E) 7654 22.Fiecare locuitoral planetei PUNCTareun numtudepuncte, dublufatddevarsta lui (oxemplu:un copil de 2 a.niare 4 puncte,unul de l0 ani are 20 de puncte). Familia Pointer esteformalidintr-ofiicatcareare l0 anir.marna 1"ar"*" oo da (caxe estecu 3 ani mainare decat mama). Fmcte) ti tata CateDuncte aduni familia
Pointer?

A) 1s8

B) 86

c) t43

D) 79

E) 122

23. Pe f:rigideram magnelicu urmdtoarele fome:2, l, 6, 7, 8,9, +, =. Aranieztoti magnetii astfel incatseoblino egalitate corectd. Carepoatefi tezultatuladunirii? A) 69 B) 68 c) 67 D) 76 E) 37 24.Schimbdm, perind, intreele,doue catedoui, ciftelenurnd.iului 12345. Careestenumft]]l minim de astfelde schimbtui penhua obtine numirul 13542? A)l B)2 c )3 D )4 E) 5
25. Ion a completatgrila urmitoare, astfel incat sumao ciror 4 numerc aldturatesi fie egald cu 12. Ce numfu inlocuie$te setrmul ,,*"?
I

4
B) 2

A) I

c)4

D)s

E) 12

26. in armatdsunt I 0 10cadremilitare: cateun caporalla fiecare l0 soldali, un ofiter la fiecare 5 caporali qi un generalla liecare 9 ofileri. Cali soldati sunt in armate?

A) s05

B) 4s0

c) 900

D)990 E) 100s

27, Dan cantdre$te o piersicefo losind o balanlAcu douatalereSigreuti{ile urmdtoare: I g, 3 g, 9 g, 27 g, 81 g. Dan a agezat piersicape un talet apoi a dishibuii toate greut5lile pe cele doue talere astfel incat, in final, balanta sd steain echilibru. Astfel a aflat ce piersica cantereite 6l g. Ce greutiti se afld pe acela$italer cu Diersica? 4 ) I ,g .9g 1 i 2 - g B t3esi2-g qagsi 27g D ) l g $ ig g E ) niciuna

28. Cateorc areanul2012? A) 8734 B) 8760 c) 3600 2 18

D) 744

E) nu se poate dJla

29. Pe lq mai 2011.candBogdan a implinil ? ani. mamaii spune: .,Ai alul lot at a t e a a nive r sa r ia lezileidenaS terecasimin e . in c e a n s _ a n is c u t ma ma lu iB o 4) lq80 Bt le84 O IQRB D teg) D tggb 30. Ana a desenat qi a colorat28 de flori. Ba a folosit culorilein ordinea umetoare: rosu, galben, mov, alb, albastru,rosu, galben, mov, alb, albastru, ... . Are vopsea albasftd doar penhr 3 flori si galbena doar pentru5 flori. dar din celelalre culoii are suficrema vopsea. Candtermini vopseaua de o anumit5culoare, eapicteazA in conlinuare respectand ordinea culorilor ramase Ce culoare are ultima floare pictata de Ana? A) ro;u B) galben C) mot D) alb E) olbasnu

Rispunsuri - probi de bsrfi 2012


I IV E D B B D IV
ll
t' ,

Iv
D

D C C E E

6 7 8 9

c
E

l3 14 15 16 18

22 23
26
,,,1

c
B D

28
to

19

10

20

30

Indicatii - probd de baraj 2011 Clasaa IV-a 1. I kg : 1000g indifrent de obiectqi material. Deci toatepungilesuntegale. Rdspuns: E. 2. Seobli n c e d5 . ( 1 2 + 2 0) = 5 .3 2 = t6 0 +8 0 . Rdspuns: D. 3.1 2 | 3 = 4 . Su n4 t . ( 3 + 5 +7 )- 4 .1 5 = 6 0 a n tene. Rdspuns: B. : = 4, 15 I + 14 2 + 13= 3 + 12= ...= 12+ 3, decisuDt pane 12srnne la pranz, iar
in 24 de ore sunt 12.2 = 24 de sume. Rdrytrr: r. 5. (35 + 20) - 50:5, deci 5 turi$ti au vizitat si Romaqi Venefia. Rdspu s. D. 6. Sunt 4 bucili tdiate. Vezi desenul.R'nspuns: C.

2t9

7. 3l + 5

1 :35 nopti Rdspuns: C.

8. Linia care une$tevarfurile I $i D imparte cele doui ftiunghiuri datein cate doud ptull Rdspuns:A. q . Am dn ca r ( 1 4 4 r .J 6.1- 18merc. 24t- 1 # Vezi desenul. Rdspuns: E.

10. 6r = 1200, dcir = 200.RezultA 4r:4 : 800 m. Vezi desenul. Rdspuns: B.

.2 00=

11. De exemplu, inte 10t35si 10:45trec 10 minute.Acestaesteinte alul cel mai lung intre dou5 aparilii ale cifrei 5. Rdspuns: A. 12. Literele care apar de 2 od hebuie sI ia valori mici. l.(2 = l. (2. 2 + 4 + 5 + 6 + 2. 3) : 25.Riispuns: D. + N + G + R +2O) :

13. Fie Z banii pe care ii are Cangurl, S banii pe careii axeCatguraf, iar I pre1ul tricicletei.Din dateleproblemei avem: 15 t3

DeciZ+ 15+ S+ 13:2T,adicd,L + S + 28:2f, :2?, Rez ld T = 27 elJtro. Rdspuns: A.

dar, + S+ l: f. de :tlrldeT+21

14. Sepot formaurm5toarele perechide gnpuri (muuimi):{?, 6, 1} $i {2, 3,4, 5}; 3, 4 , 6 }; {7 , 5 , 2 } $i {1 , {7,4, 3} qi {1,2, s, 6}; \7, r, 2 , 4 1 q i { 3 ,5 , 6 } . in c o n c lu z ie , putem forma doui grupuri in 4 moduri. Rdspuns C. 15. Se observeca fipsesc7 plici de culoarc gti. Rdspuns:C. 16. Carol nefiind nici primul, nici ultimul, lnseamnicb putea fi pe locul 2, 3 sau 4. Tina, dep6sinddoar 3 alergdtori,estepe locul 2. Annie puteajunge po locul 3 sau4, iax Laura pe locul 4 sau 5. Deoarece intre Steve$i Carol au terminatcursa2 persoane inseamne cd Stevea fost pdmul, iar Carol a fost pe locul 4. In acestcaz,Annie estepe locul 3, iar Laura pe ultimul loc. Deci ordineasosirii este:Steve,Tina, Annie. Carol. Laufa. Rdspuns: E. 1?. Ceamai scurtdnrt6 esteS - B - C - D - E, caremdsoare 6 + 4 + 6 + 4 = 20. Deci nu va fi vizitat ora$ulA- Rdspuns: A. 18.19- 6 + 6 + 7, 52 : 6 + 6 + 6 + 6 + 7 + 7 + 1 + j t 33: 6 + 6 + 7 + 7 + j: 4t = 6 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7; 23 - 6 + 6 + 5, deci 23 nu poatefi obtinut. Rdsprrsr .d.

220

19. Se folosesc minim 4 culo , notatede ooi cu A, B, C, D. De exemplu, pot fi afezateca in desenulde maijos: [TtTdTD-l RdspunsB.

20,Folosind inegalitalile din tabeloblinem ceA > B, D > c > H > I > F > C, E. Unde srmfdoud literc in inegalitateinseamnl cd nu se $tie sigur ordineacelor doue.Rearlte ce A estecea mai mare dintr cifte, adici 9. Rdspuns:B. 21. Nrmrerele sunt:74 . 65 = 48t0. Rdspuns: D 22. Taldlarc 66+ 3.2 = 72 p\)t1cte. in total,familiapointera& lO.2 + 66 + 72: 158 de puncte.Rdspuns: A. 23. Egalitatea este28 + 39:67 24. 12345, 13245, Rdspns: C.

13542. Numarut minimde schimbari esre 2. Rdsp s..t.

25. Sefoloseqt faptulcA,d^cA a + b + c + d : 12= b + c + d + e, rc^rltl. cAa = e, adicd din 4 in 4 cdsute se aflA aceelasi numdr. Vom avea uimatoarea grili
1 2 2

deunderezull4cA4 + | + * + 2 = 12,

+: 12 7 =5. Rdspuns: adice D. 26. lntr-o unitate,sub comanilaunui generalsunt 9 ofiteri, 9 . 5 = 45 caporali, 45 10- 450 de soldali.Decisunr| 9 , 45 t 450 505cadremiliuare la o unirare. l0l0 : 505 = 2 unit6ti, deci in arrnatasunt 450 2 = 900 de soldafi. Rd!p|lrr.. c. 27. In total,pe celedoui taleres gesesc I + 3 + 9 + 2'7+ 8l + 6l = 40 + 142= = 182g, deci pe un talerse vor afla 182 :2:91 g. pe taler,alituri de piercici oai sunt91 - 61 :30 g, adicd$eutdlilede 3 g qi 27 E. Rd.spuns: B. 28. Anul 2012 are 366 de zile (an bisect), adicn366 . 24 = 8?84ore.Rdspuns: A. 29. Deoarece mamalui BogdanSi-aaniversat ziua de na$tere doar de 7 ori, insearmd ce s-anescutintr-un an bisect,pe 29 februaxie. Deci in 2008a al'Ilt a saptea anivffsarc. RezulLa ce s-aniscut;nanul2008 1 4 2008 28 = Is80.Rdiprr(i,/. 30. Pini la terminarea culorii albastre, Ana coloreaza 5 . 3 : 15 flori. Culoarea galbendmai ajung doar penfu 3 flori, $i cum mai sunt doar 4 tipuri de culori. ea mai colofeazA 4 2 R flori penase lermina Rezult,i cd mai sunrde 9i galbenul. colorat28 - 15 8 = 5 flori. Acestea vor fi colorateastfel:ro$u,mov, alb, rosu, mov.Deciullimafloareareculoarea mo\. R.ivrrs C.

221

1994 Cla$ a lv-a .......

2004 Clasele a III-a $i a IV-a ....................-....._ . 67 Respunsuriqi indicalii... '70 Probi de barsi ( la.ele a lll-a si a ry-a................................... .........'72 Rispuosuri '75 )i iodica!D... 2005 Clasele a -a !i a lV-a .......... .. . Rispunsuri.r indical[... Probi de baraj Cldsa a III-a......................... Clasa a I\ -a................... Rispunsuriqi indicafii...

7'l 80 87 90

222

2006 Clasele a III-a $i a IV-a......t......................................................... 94 Rispunsuri$i indicalii... ........................ 97 Probi de baraj ClaseleaIII-a$iaIV-a..-..........................................99 Rispunsud .............................................. $i indicafii 103 2007Ctasele a III-a $i a IV-a 106 Respunsuri Siindicalii . . . . . . . .. . . . . . . 1 1 0

223

S-ar putea să vă placă și