Sunteți pe pagina 1din 98

Rodico Chirqn

Penru

r-rv

it
t

Dlrcrlorer CIP . Blbllot cll Nrtlotrrlc r Rolrhlel CHIRAN.ROI'ICA peltru cl lel.[V / Rodic! Mrtrmrtlcl ! culcgere Pdnt,2006 Chifsn, " Buculrtti rAramis (10)973-679.435-0 ISBN i ISBN(13)978.9?3.679-435'3 5l(075.33X076) lla$ R.drctor! Anggla I,TP! DrsgofCuzubrn (13)978-973.679435'3 ISBN ISBN(10) 973-6?9435-0; Arrmlt Prht [r.1. to.tc d$ptulilarrzclvatc Copyright O 2006 Anmb Prltrt r.r.l, . Red.cth tt.edlul roclrl! 4, 041833, Boolor nI 45-56, cod B.dulMtalurgiei 82- C.n 38 Bucurarti, O.P. 14/t5; fax:(021) 461.08.09/19. 461.08.10i tcl:(021) omso@r&gapross.ro E-nsil officg@editur.Esmis,lo; l2l13/16; tel:(021) 461.08.08i Itoprdrmertulde.frcerr!
E-m.il: dasfrqerc@oditur88lEmis.lo fax; (021)461.08.09/19;

numerele

pentru betigoare rezolvare.

\,tr tsl

V
m
^
I I t4J

Compari numerele dinperechile potrivlt (<;=;>). date semnul 9iscrle

-ru -ru
a)zffiz 4m 8 sffis
a)6.9 &ff=to 7 'Efi

R
Fl ]-J

-\

uloflzffia c)10H8n8

effieffis sffisffio
b)0.@

zffi+ffie rffirffio

gicompleteazd Transcrie potrivite pentru casetele cunumere aobtine relaglcorecte.

m .1

mr

c)ffi3.2.W d)ffi'ffi'ffi| .ffi!=ffi 4. m.8 ffi!

ffi'z'ffi
c)gase;

ffi'ffi =EI
d)optsprezece.

Scrie cucifrE numerele: a)doisprezece; b)Saptesprezecc; Caresunt numerele: a)cuprinse lntre11 9i18? b)maimari decAtT cu13? 9icelmultegale c)celputin egale cuI 9imaimici decgt 16? d)celputin egale cu5 9icelmult egale cu17? Noteazd: pare a)toate numerele cuprinse lntre3 gi18; b)toate numerele imparecuprinselntre 7 9i20.

pareexlstllntrs Cite numere 0 9i20? Darimpare?

numsrele date: datg: Orddneazl Orddneaze 19;1;0;'17;1017;2;'18t2; a)crgscdtor: 19;1;11;5;12;4;7;18. b)descrescitor:0;

Noteazdr parmai mic dec0t 17; mare decdt 15,darmal natural a)num6rul zecilor 10 arecifra 20,darmalmare decit 9icare natural maimicdec6t b)num6rul cea a unititilor. dupimodelul numerele Descompune c)'t4; d)15; a)19; b)11; el7.

formate cuclfrele:0;9;2;1;4. numerele cuprlnselntre 09120, Scrietoate girlnc6 numere: fiec6rul doud regula, apoladaugl Descoperi d)19;17;15. al0;2t4; b)3;5;7;c)Tt10;13; bilelor. num!ru1 a)Estimeaz!

numerare. b)Verlfi cdprln


t.

numerEle naturale: Care sunt


a)dela75la85? b)dela38la29?

14? c)mairnicideot

100;33;10;89;21; 65. nume rele: 56; 7; 47; 74;981 descrescitor Ordoneazd Scrie numerele: 77gi90; b)din2 Tn 2,dela76la96; c)din3 ln 3,dela75la95. a)cuprinselntre

JrNoteazd: ..'a)toatenumerelenaturalededouAclftecareauacelagi,numdrdezecigideunit .b)trOEtb unititilor 3; naturale dela0 la50,care aucifia numerele lg) toatb 1; $ 79i9,' formate cucifrele numerele dinzecigi scrisE unitlti,
..i:. 6

26i Continui fiecare gircu inc6 treinumere. a)15;2 0 ; 2 5 ;b ) 9 2 ; 9 1 ; 9 0 ; c )21;2 4 ; 2 7 ;d ) 5 8 ; 5 2 ; 4 6 . 27I Descompune inzeci numerele reprezentate. 9iunitdti c3 a

HA

.i. !
::""'

ffia

1 a tft3 3

ftet3fr SArtfl

2gi lncercuiegte numerele care sunt mai apropiate de20decat de30, a)3;52;9;16;22; b\34;28:23;29;32. 29il Care sunt numerele dedouicifre cusuma cifrelor 7? 30i Cate numere dedou6 cifre nucontin cifrele 0; 1; 2? 31"icareeste numdrul dedou6 cifre maimare dec6t 709icudiferenta cifrelor egala cuz? 32{ Careestenumdrulcelmaimaredinfiecaregrup? a)35; 3 9 ; 3 6 ; 3 1 ; b) 1 9 ; 9 1 ; 1 ; 9 ; 9 0 . 33$ Descompune fiecare dintre numerele 40;20;10; 60: a)insumd de2 termeni diferili; b)insumd de2 termeni egali 34i Scrie, in ordine crescdtoare, toate numerele dedou6 cifre distincte care sepotforma cu c if r ele 1; 4; 7 ;5 . 35* Careeste: a)celmaimicnumdr natural dedoud cifre care arecifra unitdtilor 2? b)celmaimare numirnatural dedoud cifre care arecifra zecilor 5? c)celmaimic, respectiv celmaimare, numdr natural scris cudoud cifre consecutive? 36-icompleteazd numerere potrivite cucifre pentru a obtine reralii corecte.
a) , 7>95
1> 1
T

b)

1 <1

z.\avl

--

Care estenumdrul cuo unitate maimicdecAt: a) 300? b)900? c) 1000? Careestecelmaimicnumdr scriscutreicifre distincte? Darcelmaimare?

,-f

maimicdecdt500,ale cdruicifrereprezintd numere consecutive. Noteaze numerele careindeplinesc, Tn acelagi timp, conditiile: a)suntscrise cutreicifre; b)zecile giunitdlile suntreprezentate de numere identice; c)suma cifrelor fiecdruia este9; d) cifra sutelor esteceamaimare. ',.il

Scrie unnumdr maimare decat 400si

Numerele consecutive sunt numerealcituratein Sirul numerelor naturale. Exemplu: l, 2, 3 sau 9, 8, 7.


''l"t+.'**ggel

dinsute, zeci$iunitSli, gtiind cd:a > b gia < c. scrieaceste numere

il

ldentificri treinumere a, b, c, formate

in ordine crescdtoare.

il

care numere naturare, cuprinse intre7s0gig00suntmaiapropiate de900decat 7s0?

Precizeazii numerele { naturale cuprinse intre 200 gi 300,cu cifraunitdlilor 0, care rotunjesc la300 fl intocuiegte literele cu cifrepotrivite pentru a faceadevarate relaliile date.

a)4[!=466

b)763>788

cl aoo > a90.

Scrie toate numerele maimaridecAt 110, darmaimicidec6t190,careaucifraunitatilor g

.fl cate numere de formaaG au sumacifreror 12? scrie acestenumere in crescetoare. numerere paremaimicidecat2oo,dar '!il ,De^termine maimaridec6t 100, careau cifrelor6.
maimare, | apoicermaimicnumdrcu treicifre diferite. Rotunjegte aceste ,Scriecel lasute intregi.

Aproximeaze numerete date:


a) lasute: 658;790;546;419. b) la zeci:431 ; 559;680;319.

1l

Numdrd, apoiscrie numerele: a) din2 in 2, de la 2 790 la 2 810;

b)din3 in 3,dela3 693la3 714.

1l

ldentificd numerele carelipsesc dinafirmaliile de maijos. a) 3721estesituat intre

s i[ f .

b)intre1705999i i--'l estesituat 170600.

pentru 1fl Alege aproximarea corectd fiecare numirdar. . 1000 . 3000 . 2000 a ) 1 3 00 . . 9000 . 8000 b) 7700 6000 . . 1 30 0 0 . 1 40 0 0 c) 12300 12000 1fl Rotunjegte lasutede miinumerele: 1 578 321 600265:749 2OO. ; 864605: f{l Noteaze celmaimicnumdr natural de6 cifre gtiind distincte, cdunadintre eleeste9. 2fl Care estecelmaimarenumdr deforma 89abcd,dacd: a) a, b,c, d suntnumere diferite? b)a,b,c,d sunt numere egale? Care sunt numerele: a)cuprinseintre 5 9989i5 015? pare, b) cuprinseintre 149949i15016? c) impare, cuprinse intre989969i99024? fl Descompune numerele datedupemodel. 4 5 7 1=4000+500+70+ 1 .237231 .718501 . 7 9 0 0 7

.103904

2f

Descompune numerele urmdtoare in sumd de produse, dupdmodelul dat. 6 8 0 2 = 6 x 1000+8x 100+2 .534003 .217200 .902117 .334195

Q| Scr i e cAte mi i ,c A tes ute9i c i te z e c is u n t c u p r in s e in n u m e r e | e : 2 6 8 2 5 : 3 4 8 1 5 6 :7 0 2 { Completeazd gircuinci treinumere fiecare consecutive:

.3108e7;3108e8; [; f];[];
$

.138ee8;138eee;D il

Compar6 numerele perechi dinurmetoarele semnul corespunz6tor. 9iscrie a )9 3 6 1 1 3 f-l S S OZ,1S ; 6824511 30245;

b ) 2 0 4 5 2 4 1 Z OAsZ ; 573002 i-l SZeOZO.

11

numai din: formate de938184 maiapropiate cele numerele 27. Noteazd 9i219482, b ) mi i . a)sute; sutegic6tezeciaunumerele:26825:348156;702428 mii,cAte Scrie cAte Precizeaz1: carearecifraunitdlilor2; 6 cifre, apoicelmaimicnumdrde a)celmaimare, consecutive. cifre degase apoicelmaimicnumdr b)celmaimare, condiliile urmdtoare: indeplinegte care numdrul 30. Scrie zerouri; cudoue a)setermind intreI 0009i9 000; b)estecuprins saleeste17 c)sumacifrelor date. egalitSlile maijos, folosind simbolizate numerele 3 1. Reprezintd Sute Zeci Unitdti

T
AAAA A A A A A A A A

@
AA AA AA AA AA AA

a) @@@@@@@@@@@@@@ b) @@Ee@eaao0ec0s@

!n!
proprie, pornind 1 230. delanumdrul o regule ungirdupd 32., Creeazd pefiecare numdrdtoare? suntreprezentate 33, Cenumere

4 008; 6 926 e 5 321 dat,numerel dupdmodelul ;7 750;B 504; 34. Descompune, 3 8 0 2 =3000+800+2 =3x 1000+8x 100+2 maijos? descompuse numerele Care sunt b)9 0 0 0 + 7 0 0 + 3 a )6 0 0 0+300+10+9

c) 50 000 +1 000+ 200 +30+ 6

12

numerele. il compune
a ) 1 0 0 0x 6 + 1 0 0x I + 1 0 x 2 + 5 b ) 1 0 0 0 0 x 3+9 x'10 0 0 + 1 0 0 x4 + 10 x g+ 5

girurile cu numerele fl Completeazd carelipsesc, respectAnd regula.

a) 2ee6; eee; [']; il;2 ees;2

b)1ee ee7; [*]; t sgggg; [-j.

de cincicifrela carecifraunitdtilor lil Careestecelmaimarenumdr de miieste1? Dardacd cifrele suntdistincte? il C.r" estecelmaimicnum6r de gasecifrela carecifraunitdlilor de miieste6? Dardacd cifrele suntdistincte? Ordoneazd numerele date: a)crescdtor: 35;53;601;5 0O1;720;209901; b)descrescitor: 874;478;91007; 87 101; 4 109. Ordoneaz6 crescdtor urmdtoarele numere naturale: a)celmaimarenumir natural scriscu3 cifre; b)celmaimarenumdr natural scriscu4 cifre; c) celmaimarenumdr scris cu3 cifrediferite; d)celmaimicnumdr scriscu4 cifre; e)celmaimicnumdrscris cu5 cifrediferite. 4il Scrie celmaimare, apoi celmaimicnumdr deforma 56&i-e, folosind cifrele : 1:2:3:0:5. numdrul fl ldentificd de4 cifrecare indeplinegte simultan condiliite: a)cifra zecilor estede3 orimaimare dec6t ceaa sutelor; b)ciframiilor estede2 orimaimare decAt ceaa sutelor; c)suma cifrelor este11. patru pare numere consecutive il Scrie dintre careunul s6fie599998.Gdseste toate solutiile. Noteazd: a)celmaimicaicelmaimarenumdr natural degase cifre carearecifra 3 latreiordine gicelmaimicnumdr b)celmaimare parde6 cifre distincte; c) celmaimare, apoicelmaimicnumdr natural format dinsasecifre, lacaresumacifrelor sAfie27. {il Rotunlegte Iazeci,la sute, respectiv, tamiinumerele:72986.,18391:423957. ,ll C" nrr"r" naturale peainrela{ia: <a<5372 il potinlocui 521

a5

il

sdfieadevdrate' relaliile astfelinc6t literele, cepotinlocui precizeazii caresuntcifrele 3a245=36245 bc 290< 23 290 603888> 60d888

de cinci 0; 4; 1; 9; 5, scrietoatenumerele cifrele dintre fiecare datd singurd o Folosind 4il cuaceslea' caresepotforma cilredistincte a gase par scriscu ajutorul natural numSr d cur" estecel mai maregi cel mai mic consecutive? solutiile toate sdfie990999.Gesegte unul care dintre consecutive, 5il Scrietreinumere -==-Noteaza: , sg1-' deftornla3zmarenumirnatural mai cel micai ,i."lt"i -Uj celmaimicnumdrdeforma*9'.2"3' cetmaimaregi c) ce l mai maregi c el mai m ic n u m d r d e c if r e ' f o lo s in d o s in g u r id a t d ci fr e l e 0 ;1 ;5 ;6 ;

dPrecizeaz6c6tepatrunumereimparecuprinseintre1005209i100560careseestimea b) 1006 0 0 . 500; a) 10 0

5l Scriecinci numeresituateintre la 9 4889i 9 515'care se rotunjesc 10000.


52a7869i527b83' d S" d", numerele incAt: astfel literelor, FGJcitrein locul mare mai numdrsd fie a) Primul aldoilea; decAt sd fie maimaredecAt b) al doilea orimul. caz' fiecare treisolutiiin c6te Scrie consenaturale Sil oin cincinumere 998' 999 este treilea iiTiu", "r suntcelelalte? Care

ii titiiti nt I 7(; sa ctptax ttn eu:ti i;rlit r!r;r:t lu ll rl it'i!t'!'J:ttt:i 'o!,at'.)i!ilt'ti.: iii) r-!ct'iil;!': 7l)
.r. .. .; !: ,.. 7'N \r :: ltr:'
i:.

.,!ll;:tr)i'lil
i . t j 'l : i ! ! i : ; , i ! !!!

"

i i' t'' :':: t

caredouepare9i dintre scriscu cincicifrediferite, natural Sil Careestecelmaimarenum6r doui imPare?

urmStoare: numerele Sil Determind 9i0 cifra 7 laordinulzecilor av6nd cifre, micnumdrdecinci ,ui upo, nl"r", mat a)cel ""i unitAtilor; laordinul b )c el mai mare,apoi c elm a im ic n u m d r s c r is c u g a s e c if r e ' c a r e a re 9 p e l o cu l su te l cifreconsecutive' cugase maimicnumirscris apotcel c)celmaimare, 3-j*

Citr" romane
Scrie cucifreromane numerele: .1 ;9 ;'l O;20;29; 91;101; 1 997 3 ; 999; 1 5 9 59 ; 9 ; 4 91 ; 9 05 ; 01;999.

cxctx.

UtilizeazA cifrelearabepentrua scrienumerele: XIV;)(XXV;MCMXVI; MDIV;MMMVII

Scrie cucifreromane numerele: 1; 5; 10;100; 500;1000. ;fl pentru Folosegte cifrele romane a scrie lunagianul in caresuntem, lunagianulincare ai niscut.

,.fl

Ordoneazi crescdtor numerele: XX;L;Cl; XL;XIX; XXXIX; XVI |; C.


Folosegtecifreleromanepentrunumerele: 103;195;259; 145; 309;1979;1982;2005.

Noteazd pentru anuldeinceputgicelde sf6rgit fiecare secoldat:sec.V; sec.X; sec. sec.XVlll;sec. XX. Scrie cucifrearabe aniiin careauavutlocevenimentele menlionate maijos. . MCDXCIL Columb descoperd America. . MDCCCLXXIV Petrache Poenaru breveteazd stiloul. . RomAnia MDCCCLXXXI devine Regat. . incepe MDCCCLXXVII Rdzboiul de Independen!5. . Seinfiptuiegte MDCCCLIX unirea Moldovei cuJaraRom6neascd. . Transilvania MCMXVIII seunegte cu RomAnia. {I Scriecucifreromanesecolul 1848; 1998; 2001. 9imileniuldincarefacparteanii: Noteazd c6tmaimulte numere, folosind celpulin doui cifreromane, fdrda lerepeta. Scrie cucifreromane: a) 1 850- anulnagterii luiMihai Eminescu. b) 1 881- anulincares-anescut George Enescu. 2 lungimea c) 857fluviului Dundrea. d)2 544- in6ltimea vArfului Moldoveanu. e) 1 918- unirea Transilvaniei cu Romdnia.

,il il

15

de la 0 la 10 Adun"t"" gi scidereanumerelor
Calculeaz6. a )6 +2 3 +4 b )2 +7- 3 g +1 - 6

7+3 9-5 8-5+4 10-3+2

6-4 2+7 5+4-5 6-6+0

8+2 7-3 7 -6-',1 1+4+4

5-3 4+6 3 +3 + 9 -4 +

carelipsesc. cutermenii exercitiile Completeazd g 4 to-[= a) Z * E=

fl + a = s
7 - [=
I

E*s
b)

=g

2 *J *n =to t *EI = e

n- a = 5 s-n[- a -n=
Q=

[*

z -E=a

tr-n - 4 =2

tr

fl *El = z
+

10-g-E=

fl *n= s
*[=to

n-n- n=
s = e - fl

n . n - E =o
n .D -fl =s
to=fl *
2

tr + [
c) z=10-[

t r - E - E =2
z=n- 5
b)9- s = [ *
10-3= 1 *[

n-n *J= t
s =E *

g = 2 *n
a)3+f= 6 +n
5 +3=[ + 2

demaijos? pentru egalitdtile potrivit dintre fiecare Careestenumdrul

c )a + fl = g -fl

a*fl=s-fl
7-D=z*fl
b)cu4 maimicdecAt9.

o +[ 3 + 4=
numdrul: Scrie 5; decdt a) cu4 maimare

6+3=I -n

date. numerelor suma Calculeazd c )1s i 0 b)79i 3 a )3 9 i6

d ) 2 ; 5 S i3

e ) 1 ; 0 9 i9

16

Calculeazi diferenta numerelor date. a) 89i6 b ) 1 0 9 i 6 c ) 7 9 i 7 d ) 1 0 ;2 g i4 e ) 7 ;0 9 i1 Micaoreazd cu3 suma numerelor 7 gi3. Mdreqte diferenta numerelor 10gi9 cu1. Lasuma numerelor 5 9i0 adund suma numerelor 19i3. Dinsuma numerelor 5 9i5 scade diferenla numerelor 7 gi2. Transcrie apoi completeazd potrivite. casetele cunumerele
3 +2

ry
a

9-7

11*, -I1

7+1

>.< I l-6 -z

LI

Calculeazd tabelul dat. 9icompleteazd b


-r, 3

a+b 6rf3=9

.l a-b

,b
J

zc
.4 1 3

a+b+c

t r*b-C

,r,6
b

.6-3=3

2
4 5
o

b+,0.+4 = 9 A+ 3 - 4 = 1

4 1

2
1

3 7

Afldtermenii necunosculi. a)2+ 5* @=


3 +[+

b)2

* @* s
+ 1 +2

=$ =$

c)7 6 8

= r*ffi|*E
3+

2 =19

il
3 e )1 0 I 5

il.n
2:+4

4+3+ B= S

*E*g

=10

ffi+

d) 8- 2-m = 10-3-m=

- 2 -fl= z

z-ffi- t =

D tr - 1 - Eil=a ffiz ffi -ffi-Efl= t7

2- 1= 3 o - !, = 3 s - t..= 2

10
9 I 7

o
5

4 2 1 0
+

z
0
1

10

2 3 4

flu 11 12 13 14

r5

1 6 17 1 8 19 2Q 21

suntadevdrate urmdtoare Caredintrerelaliile 9icaresuntfalse? c)8-0=0+8 b)0+9= 9 - 9 a ) 5 +5=3+7 6 + 3 = 1+ 8 4+4= 4 4 3 + 4=9-2 10-5=6-2 3+3= 9 - 6 8 - 3=9-5

cda= 4,b =2;c= 1,calculati: $tiind


a + b + c;

a-b;

a-(b+c);

( a + b )- c.

relatiile urmdtoare? ci satisfac b,c Atiind potfivalorile literelora, Care 3 = 3 + c< 9 2 < 1 0 b < 5 5<a< 9 primelor gtiind doud cdsuma num6r, fiecare este10.s6 seafle sumaa treinumere 4. este ultimelor suma 4 9i2? numerelor suma 9 9i2 decat numerelor suma maimare Cucateste 7; 19i2. numerele in care si folosegti o probbme Compune

de la 0 la 30 naturalo numerolor Adrn.t.a glsciderea


exercitiile. Efectueazd b)17-9 3 a )7 + 15-q 14+ 2 17-8 9+ 0 13-4 1 4 +15

c)8+5 7 +6 9+7 1 7+ 4

d)16-15 28-12 19-14 10- 8

e) 2+9-6 8+5-9 19+4-7 1 8+ 8 - 9

9. este este 6,iarcelSlalt untermen daca suma, 'ermenii suma. unei adundrisunt5 9i9.Afla

1a

Calculeaz6. a ) 2 +4 +3 8 +1 +5 b)7+ 6 + 2 2+ 9 + 4 c ) 8 , 4 9 i3

c ) 6+ 4 * n= t A
s+!+[=16
d)3;79i

Afldsumanumerelordate. a )4 9 i8 b)l,79ie

Transcrie, apoicompleteazd potrivite. cunumerele

a) 4+ 16-1 2 =a
18+ 2- 5 7 + 1 3 -17

=n =n

b) 3 + 17- 8= n
6+14-16=fl

c ) 20- 14+ Q =n

30-1s+ 13=n
g o - 1 9 +1 4 = [

1 5+s - 7= f l e)1 5- [ - t o= z
17- 2 -l=2 14-[- tt =s

d )1 9 - 1 4-n =z
18- 2 -l=4

0 2 0 - 3 -n = + 20-1s-n= Z

1 s - ! - t+ =t

2o-fl-n= tt

Scrie numdrul 30casumd a doud nilmere impare. Gdsegte maimulte solutii. Cenumere lipsesc dinegalitalile date?

a)14+ 5=10+fl

b)19 - 5 = 1 0 + [

c) 2 9 - 1 3 = 1 0 + ! 27- 6=10+!

+12=20+n 17 a)13+ n 5 16 11+ 6 fl 1e


a)l'l+! +[ = 1 9
1 t+ 1 +[=29

2 8 - 1 4 =1 0 + !

Scrie semnul potrivit derelalie (<,=,>).

bl17-4[

rs-S

c)14+0 [

ts*o

18-2fl2o-4 b )6+4+ 7 = n

16+181+18

c)28-[-[=11

1 0+fl+!= 3e

29- ! + ! = 12

Completeazi potriVite cunlimerele in casete.

I I 1..9..6,;f',''

i1

-r

!l I -

s-auspart' 3 baloane rogii Ancaavea7 baloane AncaaveaTbaloaner 9ialbastre' cdtealbastre? c6tepotfirogiigi Dincelerdmase,

prin inversa' operalia rezultatul exerciliile Efectueazd 9iverificd d)2+ 8 + 7 7 i 9 1 8 c) b)il a +. g 1 2 + J+ f- ta 17-6 18+1 6+ 4 2g-5
14-8 1 8-5 - 8

25+3
16+7-2 30-7-9

22- O
29- 3+ 5 20+10-10

1 4 + 5 - E- to

17-[13+[-

J=tz
z ='to

Calculeaz6: a)sumanumerelor24 9i4;

299i8. numerelor b)diferenta

Gisegtecdt relaliile' pentru potrivite a faceadev6rate literi cu numere fiecare dl inlocuiegte solulii. maimulte d )c - 2 < 1 6 c) n + 11< 19 b \1 7 -b > 14 a ) 1 2 +a< 18 estenumerul: Care maimaredecit2l? cu 5 a) b)cu6 maimicd ecAt29?

I il

7. este termen 26,iarceldlalt gtiind este c6suma aladundrii, nnauntermen


este10? este24,iarrestul gtiind cddescizutul estescdzdtorul, Care potrivite. cunumerele Completeazd 15
o

Termen Termen Suma

13 4

19

7 18

Descdzut 1 9 Scdzdtor 4 Rest

10

11

il il il

17' cu 12,dausumemaimicidecAt adunate care, Afl5numerele prin incercSri. 4.Aflanumerele loreste esteI 0, iardiferenla sumaa dou6numere Cemingisepotaruncaincogpentruaoblineunpunctajsituatintre20gi30?

este16 9iscizdtoruleste7' Afldrestul. Descdzutul date' perechi de numere fiecdrei dintresuma9idiferenla Aflddiferenla c ) 1 2 9 i3 b)15S i7 a )8 9 i4

il

2A

'fiF

ldentificd:
a) numerele cu7 maimicidecAt: 16;11 : 14; 12;13;1S: b)numerele cu8 maimaridec6t 9;6;4; 5;B; c)unnumdrcu 11maimicdec6tsuma numerelorggi 7.

fl

Suma a doudnumere potfi numerele? impare este10. Care

ldentificd numere din concentrul fl 0-30pentruinegatitdlile de maijos. Gdsegte c6t mai multe solutii.

* <1 4 a) i--.,_]
{ lf

b) I - ' s
f--l t-__J - < 10

c)f *l-l *i-l.zo

<5 +2

<' 10 n-r"l

fl
6l il

oouanumere au suma1q

gi diferenta 5. Afta numerele, folosind descompunerea

numdrului 13. Dinsuma numerelor 9 9i5,scade diferenla numerelor 129i3. Compuneoproblemddup6exerciliul: 15-9=? completeazd operaliile cunumere celmultegale cu20,pentru a echilibra balanlere.

il f,

Cri.tinu 11ilustrate, iarAnda cu4 mai mult. "re Dec6te pentru ilustrate mai arenevoieAnda a avea 30? Dupe cea m6ncat5 mere,Alin a rdmas cu8. CAte mere erau infructierS?

'$I Afle numerul cu19maimare decdt diferenla numerelor 7 9i2. il


il fl

Suma a doud pare numere pot este 10.Care fi aceste numere?


ce numere adunate cu8 dausuma maimic6 decat 15?cdsegte posibilitdlile. toate Cenumere adunate cu5 dausumele cuprinse intre: a )1 2 9 i 1 7 ? b)159i 20? c )99 i1 4 ? ce numdrtrebuie ad6ugat lasuma numerelor4 a seobline numdrul 30? 9i9 pentru Scrie exercitii careaurezultatul: a)20; b)30; c ) 19 .
-*1

il dl

2a

de la 0 la naturale numerelor unarea Si scedcrea


Calculeazd. a ) 2 0 +3 0 4 0 +3 0 b)60+20 50+50 c)20+30+40 10+ 0+70 d) 90-40-20 100-50+30

termen. termeni este20.Afli celSlalt dintre este70.Unul a doudnumere Suma desenului. corespunzdtoare Scrie operatiile

gi20,adaugidiferenla numerelor90 numerelor30 ',,1 Lasuma 9i50. ,ll Afldnumerele: 50;30; 20;40; a)cu20maimaridecdt 80;70;50;90; b)cu20maimicidecdt: narcise cu20 maimult,iarlal sdu,10crizanteme, cubunicul impreund dl $t"f"n plantat, " ginarcise la unloc. catcrizanteme plantat? Darlalele? narcise a CAte fl pentru matematice. potrivili expresii urn urm6toarele 0-100termeni concentrul ldentificiin

[*
I

=zo

[]* [= s o

_l * lj >ao
1-l - [*l <zo
a b

fj- I
Completeazd.
a 10 30 50
b

=oo
a +b +c

[-I=zo
20 30
40

20
10
ZU

c 30 40

a-b+c 40

50

60
70

20

20 10

depejetoane. folosind numerele Creeaziexercilii, ilibreazi balantal Ech

@ @ @

@ ae "@
22

ra

t-GD-l LlE=---A

Calculeazd. a )9 - 3 b)80- 3 90-30 60+40 8-5 90- 10 80-50 70-50

c )9 0 - 2 0 - 1 0 40+10+20 80-30-40 90-60-10

d)100-20+10-60 3 0 + 3 0 - 2 0 + 1 0. 60-40-10+50 70-20-20- 0

Calculeazd, apoicompleteazd tabelele.

n n+'10 n-10 50 '40 30 40 50

n+20 n-20 20

Care sunt numerele cu30mai mici decAt 40;360; 90;50? ln livadisunt 50depomifructiferi. peri. 30sunt meri, peri iarrestul CAti suntin livad6? parcsunt lntr-un 10plopi,4d Aecastbnigi20 destejari. parc? CAlicopacisuntln
:

Anaii d6ruie9te Mariei 30detimbre dincolectia sa9lti mairdmAn 40.CAte timbre a avutA
Calculeazd. a

..20

60

10

40

5_A 30

.a-+'20 40 --a-+"30 50 Compune cate o problemd dupd fiecare expresie. a )3 0 +2 0=? b)90-30=? Completeazd exercitiile cunumere corespgnzdtoare. 100- 50- ? > 3 0 1 0 + 8 0 - ? = 1 5 0 9 0 _ ? _ S0 < 3 0
Calculeazd: a)40+ 5=? 6 +2 0 =? b )2 0 + ? = 27 3 + ? = 45 c) 8 5 - 5 =? 68- 8=? 7 +70=? 60+ 3=? 80+ ?=88 ?+ 2=97 63- 3=? 79-70=? 30+ 7 =? 6+50=? 30+?+ ? =39 ?+ ?160=,67

? + 1 0 + S0 =

4+70=? 8+30=? 60+ ?=69 10+ ?+40=58 63- ? =60 3 7 = 3 0 +?

89-80F? 46- 6F?

23

16 9i14. 76gi70cusuma numerelor numerelor Miregte diferenta a obJine 30? ladiferenta numerelor 549i50pentru addugat C6t trebuie (30+ 20)+ 7. folosind expresia Alcdtuiegte o problemd
Calculeazd. a )3 6 + 43 7 6 +13 1 9 +4 1 32+47 b)11+ 16 24+12 30+46 43+15 c)69-27 48-'.t7 59-26 69-42 d)60+36-53 78-20+21 25+50-34 63_79+ 45

Scrie: cu 16maimaridecdt:11;53;71;81; a)numerele 98;39;89;67; cu34maimicidecdt: b)numerele 25maimare dec6tdiferenta dintre 989i74. c) numdrulcu Calculeazd'. 329i15;4'l a)sumanumerelor: 9i35;659i21;32Fi16; numerelor: 649i33;869i31;789i56;34qi12. b)diferenta casetele libere. Completeazd

gi20denuci. a adunat 36dealune Oveveritd veverita? fructe areacum C6te numerele depetricouri. Scrie in ordine descrescdtoare

@WgEEEEtr
pentru al fetitei. crescetor rezultatele a aflajoculpreferat apoiordoneaz6 Calculeaz6, T F4-1i R ffi s +11
- 22 + oi*i3+14+1

Nf f i + 1 4 +

24

Completeazd casetele libere.

'|

Bunica a adunatin gi24ouddera!d. cog31ouedegAind Cdte ouda adunat bunica? Formuleazioproblemddupdexpresia: 50+9. Dinsumanumerelor 18 9i70scade diferenla numerelor 70gi30. intr-uncogsunt5Tdefructe: girestul pere. 20demere, 7 gutui Cdtepere sunt?

jf N I

Oincei 28 de elevidintr-o clasd,'15sunt bdieli.Formuleazd intrebarea, apoi I problema. I "f fl Cristina a economisit ?ntr-o zi 5lei,iarinziuaurmdtoare cu7leimaimult. Catileia economisit Cristina? Silviu vrea s5-gicumpere unpenarde 8lei, darare numai 5 lei. C6!ileiiimaitrebuie? probleme Compune folosind datele dinfiecare tabe..

Erau
Maivin

JU

Erau
Au plecat Rdmdn

b6

Sunt

OU

il I

Scrie casumd detreitermeni fiecare numdr: 29:57:.78. Transcrie numai exerciliile alecdror rezultate suntcuprinse intre30si40. 57-19 3 6 +4 0 17+18 88-32 78-46 9 +2 8 17+ 7 15+24 a)suma numerelor: 24gi32;34gi15; b)diferenla numerelor: 879i56;299i 10.

,if RRa:

25

5fl Efectueazi, apoiverificd rezultatele. a)11 - 7 b)36- e c )5 7 - 1 7 32-17 7 2 +1 8 42 - 5 8 4 -3 9 ou -r+o 36+16

d ) 8 6 - 5 7+ 2 4 76-29+38 93-48+27

e)24+35-14 92- 58- 17 36-15-'16

i-

st
s{

+--

Afl5numdrul: a)cu 15maimicdecAt 52:

b)cu28maimare decdt 17.

:-

Lasuma numerelor 369i17adund diferenta lor.

s!xDinsumanumerelor42 diferenla lor. 9i25scade


6fl Aflanumerul cu9 maimicdec6t diferenla numerelor 739i 17. 6S t-ao crescdtorie sunt52 de iepurialbi, cu 17 maipuliniiepuri gri,iar cafenii cu 25 mai pulini decdt ceialbi9igrilaunloc. C6tiiepuri in crescdtorie? sunt

Adrn"ru" qi scddereanumerelornaturalde la 0 la I OffS

il

CalculeazS. a)307+ 509 +2 8 7 117 457+498

b)240+ 578 475+ 389 564+276

c)263+284 342+475 251+368

d)388+ 357 526+ 384 234+786

g Afl5numerele cu578maimaridecdt: 247:398:555. :g Efectueaz6.


a )4 0 5 +1 2 6+294 b)264+145 + 1 8 7 c ) 3 9 2 + 2 1 6 + 1 5 7 + 136 198+ 165 176+268+324 257+ 179+198

il

pentru Schimbiordinea termenilor a calcula mairapid. +'160 b)385+ 210+ 415 c) 155 + 130 a)340+ 114 + 345+ 170 Afldunnumdr cu 15 maimare decAt suma numerelor 153;97gi369. Aproximeazd rezultatele, apoi verifi cdprincalcul. + a)330+270 118 b) 42O c)503+ 387 580+220 572+ 131 436+212
d) 703-599 + 305 299+485-104

il fl

Scrie numerele cu68maimaridec6t: 189;306;532; 707: 194;168.


{

Afl6prinadunare: a)dublul numdrului 276;

b)triplul numdrului 109.

27

Adriana a citittrei cd(i.


CAtepaginia cititin total? r
I

I 270pagini

8.568pagini

p a g in i C. 5 7 8

pagini D.668

pentru problemei. rezolvarea tabelul 1fl Folosegte


o salatdde fructegi o ceagci de lapte. Carmena servitla cindo pizza,

Alimente Salatd de fructe Suc Lapte PAine

Calorii o po4ie 345 o potie o ceagca 120


o ceascd

"t50
120

consumate de Carmen? CAtecalorii conlinin totalalimentele


.i+

prinoperalia giverificd inversd. 1S Calculeazd a \3 2 2-184 900-382 b ) 6 0 0 - 4 1 9 3 6 7 - ' 1 9 8 c) 536+ 193 l$$+ 76 4 tabelele. 1ff Completeazi
b

31

80

147 622

431-b princalcul. rezultatul operaliilor date, apoi verificd 1d Estimeazd b)920- 387 a )3 80-170 780 - 510 530 - 120 c)690- 2,|0 - 180 837-189-315

296,iar Dintre acestea s-auvAndut dimineald erau800de firede garoafe. tfl la o flordrie duod-amiazd24B. nevAnduie? firedegaroafe aurdmas CAte 328dekilometri. a parcurs 1f, Unautomobilist maiaredeparcurs, dacd totdrumul are650de km? kilometri CAti Laspectacol auvenit 759depersoane. intr-o salS despectacol sunt875delocuri. remasneocupate? Cdtelocuriau 285din: 510. numdrul 324;813;654;804; 1fl Scade

termenul necunoscut. 1ff Afla


a= 435 a \3 14- 112+ 425+126+b=900 b )6 2 4 - c + 1 2 3 = 3 5 4 -d+222=729 521
c) 943- e+ 273= 852 375+ 136+ f=1 000

numerelor424 lor? suma diferenla 1S CucAtestemaimare 9i 194dec6t

2A

il

intrei coguri suntgSdepere.

C6teperesuntin fiecarecog,dacdin primul9i in al doileasunt55 de pere,iarin al doilea sunt60? siin al treilea

il

Efectueazd.
a)97-(24+31) (87-54)+28 ( 2 8 +6 1 )-59 b)38+ (76- 58) (35+29)- 1 6 100-(37+ 2 8 ) + 104 b)437 + 691 134 876+125
c) 19+ ( 88- 69)

e3-(72-'t3) (48+36)-57 c)305+ 348 218+329 345+ 39

d)(68+ 19) - 36 48+(98_59) 100-(39+39) d ) 1 2 9 + ( 5 1 7 - 3 4 8) 349- 134+642 832- 454-299

fi

Calculeaze.
a)372+165 + 491 186 509+ 423

i[ il fl 'fl

Afle numerele cu74maimaridec6t: 62;171; 285;384. gidiferenla numerelorTB2gi Careestesumadintre62 311? jumdtatea numdr. Num6rul 63este unui Care esteacelnumir? Afl6sumanumerelordate. a)8699i9 b)184 9i43 c)376 9 i1 5 2

"fl

Afl6sumadintre celmaimarenumdr scriscutreicifre9icelmaimicnumdr scriscutreicifre.

zi 38 kgde cartofi, iara doua zi s-auconsumat cu 19 s-auconsumatintr-o ,il Launfast-food kgmaimult. gtiind decartofi a rdmas in depozit cdlainceput aufost100kgdecartofi? Cecantitate ordinea Efectueazd adundrile, apoiverificd schimband termenilor. +276 c) 128 a )7 3 0+ 1 9 1 b)428+282 d)347+ 195 + + 658 49 745 139 583+272 484+367 ,fl fl 'il numdrulcu 102maimare decdt suma numerelor 3199i391? Care este

in treizile315 kgdefructe depddure. Ofamilie a cules $tiindcdinprimaziacu|es45kg,iaradouazi87kg,aflaticAtekgdefructeacu|esatre

pare, 251;114;316; 375;142:527 . Calculeazd sumanumerelor apoi S" daunumerele: suma celor impare. prinadunare. apoiverific6 trtr Calculeazd, a)389-170 b)568- 90 327- 83 427-136 c)205-63 526-74 d)756- 48-154 9 0 0 -3 1 9 - 1 6 5

29

estenumdrul: Care b)cu165maimicdec1t457? micdecAt23B? a)cu47mai date' gidiferenla numerelor 3d Aflesuma b) 436 a)2249i70 9i93 34;162:143? 517decAtT9; maimare 3d CucAteste necunoscut. numdrul 3d Rft6 c)3459i178

numdr' Afldaltreilea 129. 7,iaraldoilea, este11 Primul numdr este 969. a treinumere 3S Suma doui este ultimelor primelordoud este394,iarsuma . Suma este751 a treinumere 4d Suma celetreinumere. AflS 575. estemai ------termen au suma754.Al doilea doitermeni este983.Primii 4# Sumaa treitermeni fiecare termen. .Aflati cu211 altreilea decAt mare 4ff Calculeazi. (978-726) a)231+ 9 9 9-(197+309) + 437) 876-(121 b)(793-562)+474 (286+485)-475 -(450-177) B7s + (788 -499) c) 107 (900-576)+294 + 418)- 646 (507

estecu 96 mai micdecAt este375,al doilea este't 000.Primul 49$ Sumaa patrunumere primelor doue' estecu280maimicdecit suma altreilea numdr, orimul termen. al patrulea AflS decAt 653. cu 124maimare 4d Rflenumerul perechile date. numerelordin suma 4d Calculeazd b)2159i342 a\2759i214 Efectueazd. + 112+346 a)231 + 125 + c) 117 219+ 114 c)5239i352

b)312+125+230 + 148 d) 92+ 109+237

- 76 sd +_'7 4 +-4*2 pentru ca egalitatea-38. corespunz6toare cucifrele stelulele 4S lnlocuili solutii? Existd maimulte fieadevdratd. estesuma? Care estecu26maimare. iaraldoilea este2'13, aladundrii 4S Untermen cu 198maimulte. iardupd-amiazd 392margarete, dimineata s-audistribuit 4{${ Delao serd dec6t al mare estecu 112mai gtiind acestora ci numdrul au rdmas, margarete cAte Aflali vandute. margaretelor

5S

t,,.;*1,ii'1$:iii{'f4.

vt+,

j.4li:ra'fr , :i:

ffi

in luna iunie, Lamuzeul deistorie aufost230devizitatori iarin luna iulie aufostcu207maimult. ,f C6livizitatori aufostintotalinceledoudluni? ..ri ,,.:1 = : ,,,-,-:-:. r. .:---'-

<,>,=. cuunul apoicompleteazS casetele dintre semnele 5fi Calculeaz5, b )3 4 4 +1 2 3 i . ' 2 3 3 + 3 4 6 a )1 3 4 +245: :S ZS +ZZ+ ''!+s g* to+ 3 4 s+221; 1 2 4 + 2 4 1 i" * 4r4 3 + 3 0 3

folosind descompunerea numerelor. exerciliile 5fl Efectueazd b)203+ ' 1 6 2 + 2 3 4 c)132+24+23+120 a ) 4 7+22 Sfl Calculeazd. a)745-102 5 9 8 - 165 5{ b)672-330 574- 3 3 1 c)996-543 484-103 d)345-222 376-135

estenumdrul cu 102maimicdecAt diferenla dintre 9879i632? Care

dintr-o carte de378depagini. sfr Adrian a citit135depagini pagini maiaredecitit? CAte

5fl CalculeazS. a\124+245-154


a )7 1 59i203 d

b)975-643+124 b)8449i213

c)465+433-472 c) 9989i777

oiferenla numerelordate. 5il Rfle


numere numdr? a doud numere este752,iarunul dintre este 211 . Care esteceldlalt Suma

adunat cu59pentru a obline 499? Sfl Cenumdrtrebuie necunoscute. 6fl Afl6numerele

n umerul numerelor 9559i4 1'1, scade 322. 6fi Dindiferenla rimAnl52decuburi.CAtecuburiaavutMaria? 6fi DupdceiiddAna24Tdecuburi,Marieiii ,-:,.iintreOeri 6fl lntr-otabdrdsunt337 de elevi,iar in altasuntcu 112mai pulin.Formuleazd potrivite, problema sdse rezolve: astfelca prinscddere; b)prinscddere a) numai 9iadunare. ffi numerele de pejetoane. deadunaregi sciderefolosind catermeni Compune exercilii

M M R ffitM
31

'ilc"ilr;;;t;;ffim
+
128 129 130 CalculeazS. a)324+245-236 365+312-475 b)875-653+ 111 956-543+426 c ) 1 0 5 + 1 05 + t0 5 3 1 9 + 3 1 9+ 3 1 9

225
353

226 ,,?27

"F-f
758

8 F;+67

154 '?.+

284

Lasumanumerelor 169gi97,adund diferenta lor.

,JI

Dindiferenla numereror 763gi 10gscade dubrur numdrurui 100. Mdgdndesc la unnumdr, il aduncu369ioblin904.Lace num6r m_am gdndit? Cenumdr trebuie adunat cu5gpentru a obline 327? sumaa doud numere este6'12, iarunur dintre numere este195.careestecererart Mdg'ndescla unnumir,scad19gdinel oblin 132.Lacenum6r 9i m_am gdndit? Descdzutul este 4g5,iardiferenla este1g6. Careestescdzdtorul? Cenumdrtrebuie scdzut din51gpentru a obline170? Afldvaloarea termenului necunoscut. 7 0 + a=1g5 a + 37= 95 75b= 98 = 6 05 c- 135 4 3 6 - c = 1 4g

:il :il il
,il
-,t&r

b-134=707

a)125n4s6=581

Completeazd casetele cu unul dintre semnele ,,+,,sau .. - pentru a obline egalitdli.

= 109 b)903n794

Cenumere maimaridec6t 2g5,scdzute din339,daurestul cuprins intre509i60? Aflddoudnumere gtiind cdsuma loreste 400iardiferenla 300. inlocuiegte stelulele cu cifrepotrivite. 2*7-5- 7**-

6* *75

Fo--

+o

6?0-'

*28 + 4**

32

Efectueaz5.
a ) 1 7 5 + 582 b)569+168 c)272+495 d)358+389 . Ordoneaz6 crescdtor rezultatele. . Completeazd potrivite. girul oblinut cuincd3 numere e)457+320

Dintre acestea, 228 sunt t-" un magazin de jucdriis-auadus1 000 de jucdrii. il cu 215maimulti decAt mingi, iarrestul, avioane. mingi suntcu 110maipuline, ursuleti girezolvd problema. intrebarea 345l, iardu la magazinul alimentar, s-auv6ndutdimineala Dincei989| de lapte adugi il amiazd cu 148| maimult. lapte aurdmas nevAnduti? CA{i litride A f Calicopacis-auplantatinfiecareparcgtiindcdfiecare ? reprezintaZ0decopaci?

'l

preferate a lll-a. tat5 dintre activitSlile alecopiilordin clasa cateva


1086+'

Plimbare AlergarePatinaj Ciclism

not

gi cei care copiilor careprefer6 ciclismul dintrenumdrul a) Careestediferenla patinajul? giinotul? alergarea num6rul elevilor carepracticd ciclismul, variantd aratd b)Care g + 4+6 C 6+6+6 A B 8 +4+4 D g+4+g Oi 9i vacisunt748,iar vacigi vileisunt544. t-" o fermdsunt 1 000 de animale. il fel? animale suntdefiecare

33

cu846pentru a obtine: Afldce numdrtrebuie si aduni b) 1 769: c)9 000; d) 1 001. a )l 0 5 0; a)2205: b) 1 097; c)3 301; d)2009.

gAndit giamobtinut . M-am launnum6r, apoilaaltul, cu267maimare, 6 341 gandit? Lacenumdr m-am

il

carelipsesc? Care suntnumerele 1912+ 6 9 2 5- 875 2908+ - 297 3802+


\,,,,-

7 200 a gib pentru ca relaliile de maijossdfiecorecte. Scrie toatenumerele ce potinlocuiliterele +c<3928 b)6550<6556-b c)3921 a ) 8 9 97+a<9002 gi cu 459 maipuliniboboci sunt1 242depuigori de ra!i. Formuleazd:: il f-" o cresc6torie intrebdri,astfe|incAtprob|emas5serezo|veprin: a) scidere; giadunare. b)scddere Careestel iarscdzbtorul estecu 1439maimicdec6t descdzutul. este4639, fl Descdzutul diferen!a? numdreste cu '190 mai este8 719" Primul 1 135, iaraldoilea, a treinumere fl Suma primul. Afldnumerele. decAt fl respectdndordineaoperaliilor. EfectueazS, b)6204- 2200-3000 al 412+2504+382 2845- 820+2400 1235+ 705-845 + 148) 7500-(1 250-1250\ 933+(455 (870_230) 1187+ 5780-(1075+2750)

cu 147 mai mulli trandafiri, il intr-o floririe s-au adus intr-o zi 600 de garoafe, gitrandafiri garoafe decdt launloc. crizanteme, cu68maipuline in total? CAte floris-auadus
:-"

,il t-" o stalie motorini, s-auvAndut 5 500| de benzind, cu 3 000| maipulin,iar "-. . de benzind dec6t motorind. ulei, cu 1 500| maipulin ' CAlilitride uleis-auv6ndut? ',.,rl

Creeazdoproblemddupdformula @E
35

+;1

.:i_

I Afl6terr"nrl necunoscut. a ) 3 4 07+(5966-x )=6071 b ) x - ( 7 8 0 0 - 2 9 7 5 1 = 3 9 7 7 c ) 8 5 9 + 5 3 4 0 - x= 2 1 datd cAte o singurd apoicelmaimicnumdrde4cifrefolosind celmaimare, Scrie fl oblinute. numerelor suma 3; 1;09i2.Afld exercitiilor. rezultatele Compard a)6 875- 1 312L)2500+ 1 342 b)2 309+ 2 117 L)58O4-3 402

975 6 - 3 8 2 L _ I 1 O O 1 + 1 3 2 1

4832+ 72318888-3333

cucifrele corepsunzdtoare. stelu!ele dF inlocuiegte 3 2 8* + -7 -4 " 046 I6-86123 9 3 * 1187* * *58

Adun"r"" gi scddereanumerelornaturalede ta 0 la 1 0000


Calculeazd. a ) 1 359+ 176 b ) 7 8052 976

7258+ 13677 543002 178432

197 145+ 12 332 900900173 406

743 925 + 278156 1 00000037 601

707 138+ 9 999 1 000000999909

necunoscut. fiecdrui termen Afl6valoarea 731532+y=467263 524 a+141159=647 '{I

x-1375't2=356'13

adund cel maimicnumir de 6 cifre9i, natural de cincicifre, La cel maimarenumdr de4 cifrediferite. scade celmaimicnumdr sumd, este238630,iarsu doudnumere este276 178.Sumaprimelor :fl Sumaa treinumere numerele. AflS ultimelor doud77746. fl scadediferenlalor. Din.ur" numerelor276379i8032,

este 109,iar al doilea numdreste '199 este 1 000 000.Primul ,fl Srma a trei numere primul numir.Afl6altreilea numdr. 508maimare decAt estecu 1 233 numdr este6 133,al doilea este16 600.Primul ,.fl Sumaa treinumere mare decAt orimul. numdr? estealtreilea Care

36

I I I I

Determind numdrul a,gtiin d cdb= 327 04+17195. c = b - 19 276,iar a - b - c = 102 107. Descdzutul este340895,restul este27638.Afld scdzdtorul. Scezetorul este345196,iarrestu l, 1047 80.Care estedesc dzutul? 706907.Careestes cdzdtorul? Diferenla este141 3029idescdzutul

intr-obibliotecd sunt10000de volume. Dintre acestea, 4 104 suntde prozd literar5, cu I volume deversuri, iarrestul suntcd4i 1 998maiputine sunt degtiinp. C6te ci(ide gtiintd suntin bibliotecd?

CalculeazS.
a) 63705+(87165-32412) c) 185635+ (76762- 45 321) b) 9795-(989+2563) d) 100 000- (39999- 12775) b ) 9 0 0 0 0 0 - Y= 2 4 9 2 1 d ) 8 2 5 0 5 + m =1 9 0 0 0 0 b)98911-18937-x= 7498 d)54627- 8978-x=23398

necunoscut. Aftitermenul
a\ 73632x= 26479 n-14387= 26985 c)

il

Afla numarul necunoscut.

+x + 7698= 11820 3 a ) 2 31 17 c)x + 73399- 15618= 430084 dat6. Creeazd o problemd dupi formula x + 13680 50 00012 744

-2880 1 50 0 07 325

Completeazdtabelul.
b

a-o 2 453 1 847

a-c

(a-b)+s

5 489 84 520

3 198

47 313 31 999

53 169 32 505 fl

pentru a aflatermenul necunoscut. Calculeazd b X 1 5 9 3 4 03 +1 0 8 ) - b= 7 6 4 3 5 a )a +(917-588)= 13204 = 397963 d)d - (16 794+ 53407) c)(100 632-67 047)-c=294976

natural de 5 cifre, adund celmaimicnumdr de6 cifre9i,dinsumd, fl Lacelmaimarenumdr . de5 cifre, in careserepetide5 oricifraT scade celmaimicnumdr doudeste108000,iarsumaultimelor Sumaa treinumere este217385.Sumaprimelor este154385. Afl6celetreinumere.

37

fl

EfectueazS. + 5642) - (14693+ 3 695) a) (148234 b) 130000- (385137- 96468+ 4 975) + 154 000-419 176 869) c)3 974+ (700

uil Compune folosind formulele date. c6teo problemd b)a-b-c c)58600+ (58600- 13 278) a ) a + b +c 000 kg vargi 15 000 kg de ipsos.Pentru erau27000 kg de ciment,23 depozit fl intr-un iar dupd material de construclie, s-auscosdimineala cAte5 500 kg din fiecare construclii amiazd c6te3 000de kgdinfiecare. kgau rimasin depozit dinfiecare material? CAte tabelul de maijos. s-autrimis sprelibrdrii caiete, dupdcumprezinti Delao tipografie numiruldecaiete trimise. Aflati Tioulcaietelor Caiete de limbarom6nd gtiinte Caiete Caiete matematice Totalcaiete Luni 6 432 3199 2 065 Marli Miercuri 2 859 2 495 4 068 1 876 1942 3134 Total

convenabil unuldintre termeni, apoicalculeaz6. ?{il Aproximeazd b)2790 1 - 1 8 3 7 0 c)36597+ 13401 a )4 2 3 99+1500 5 6 3 82+9998 59299 - 4 5 1 0 4 34703+ 16299 { inlocuiegte stelutele cunumerele corespunzdtoare. .8 .26+ 6000'.04B" 3*8.89._ 1.6 8028 831B,,86 '' ',9- 5',0 "4 3-4
----*

+
+

-+

-+
*

numerelor Inmulfirea naturale de la 0 la 100


I prinadunare repetatS. Calculeazd + 1 1+ 1 1+ 1 1 b) 1 1 a ) g + I + 9 + 9 +9 + + 7 7+ 7 7 5+ 5+ 5+ 5+5+5 c ) 1 2 + 1 2 + 1 2 +1 2 15+15+15+15

pentru deadunare determeni fiecare axddatd. Scrie operalia egali

2 3 4 5 6 7 8 910

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

58

a )2 +2+2+2+2+2 4 + 4+4 9 +3+3+3+3+3 5 +5+5

b ) 7+ 7 + 7 6+6+6+6+6 4+4+4+4+4 9+9+9

c )8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 9+9+9+9+9+9 4+4+4+4+4+ 4 2+2+2+2

prin repetatd. Calculeazd, adunare


a)3x 2 7 x5 6 x6 4 x6 b )4 x 9 8 x5 7 x9 5 x3 c) 7 x4 4x7 9x 5 8x3 d) 3x 3 10x2 5x5 e) 2x 1 6x 7 3x8 9x2

T: 7
d)10r< 10 9x 10 . 9x2 5,( 3

Afld produsulfacto.1il_gr.,

a) 2x4
6x3 5x4 9x4

b)5 x *67 x3 .1 .. 5 xB 8 x8

q) 3x9 9x9 , 4x3 6x 3

e) 2x6 7xB 9x8 7x5

multesolutii. numerele: 8,6; 10;12:2Q;18,Gisegt9mai Scr:fpga.sumddgtermeniegali pentru rgpid. a calcula $rupeazdfactorii b ) ' 5 x i7 " v 2 f) 5 x3x 2 :.2 1 6x 4i 6\4\2 9r2x3 8 x 5x 2 produsele. Compar6 a ) 9 x39i 6x 9 7 x 3S i 5x 7 Calculeaz6. a )6 x 4+27 9 x 4 -21 5 x2 x 7 + 12 b)5x7+47 9 x 8-38 4x2x8-25 c )6 x 4 + 3 8 5x 9-29 3x3x8+59 d ) Bx 8 - 1 9 9 x 9 -4 5 4 x 2 x3 - 1 7
b) 4x69i3x8 /x49i9x8

c)9x3x1 3x7x'2 9x4x2

d)4xBx2 gx{x2 7x2xs

c ) 5 x 3 9 i5 x 6 9 x 9 g i8 x 8

Scrie numerele: 1t 0 ; ; 5 ;1 ;9 ;7 ;4 . a)de 6 o r m i am i arideca : 8;6 8;61; 94;3;0. decAt: 9;10; b)cu9 maimari 63;42;8. decdt71; 9;31; 100; c)cu8 maimici
numerelorT; 6;2;5; a)dublul

8;4;3; 10. b)triplul numerelor:

potfinumerele, produsul 18;d)20. loreste: dace a)40;b)12;c) Scrie care

39

Alexandra are4 plicuri cucAte10timbre, iarlrinaare7 plicuri cuc6teg timbre. Cinearemaimulte timbre? Unblocde4 etajearepefiecare etajcate3 apartamente CAte apartamente urmeazd sdfieocupate, dacds-aumutat 16familii? EfectueazS. a ) (Bx3)+(2x s ) (2x 4) + (1x4) ( 5 x6)+(7x 8)

b)3x5-2x3 3x 5-2+7 (4x3)+(3+5)

c) 7x8+2x3- 5 3x6- 2x3+1x7 9x5+ 4x7- 8x 6

'il nna:
produs el or: a )su m a 6x 7gi 5x 9 ; 4 x 7 9 i9 x 6 . b)diferenla dintre numdrul 989iprodusul numerelor 7 gi6. c) produsul dintre sumanumerelor 2 gi4 gisumanumerelor 5 qi3. Suma a treinumere este85.Segtiecd primul numdr il este3, iaral doilea numdr estede primul. orimaimare dec6t Sdseaflealtreilea numdr. I fl Calianiaremama dacdestede6 orimaiin v6rstd dec6t bdielelul sdude5 ani? prinformula Compune o problemd caresdserezolve a x b x c. Laprodusul numerelor 8 gi9 adund sumalor.

flt il
il

Pentru a obtine un numdrde 8 ori maimaredecAt pe29 dintr 5, trebuie s6-lsc6dem numdr. Care esteacelnumir? Determini numerele a 9ib, astfel incAt relaliile sdfieadevirate.
b) 29<5x7- b<55

a \ 4 2 < 7 x 7 +a <5 5

il

potrivite. Completeazd cu numere

f l , . B <3e

['
['

o . zs
[.a o

+,1 < z a

[ 't 'zs
z'[>so

Gdsegte valori ale lui a gi b pentru carerelatiile datesuntadevdrate. a )a xb <16 b)7x a<1 5 c)(5xa)-10<14 Afldtermenul necunoscut. = a )2 x 5 x a 3 x 10x 1
2xGx2=dx4x3

b) 2x4x5= 2x2xa 4xax3=3x2x3x2

41.

'il

DecAte orise poate scddea Bdin40,pentru caultimut rests6fie 0?

:il Rftd Cecateorise potluacAte7 meredintr-un coscu: a)21 mere; b)35mere; c)6i mere. Scrie numdrul 18casum6 determeni egali. Gesegte toate solutiile.

il

nna,prin scidere repetatd, decAte orisecuprinde 6 in 24; 12: 42:54.

Din numdrur 12, scaderepetat aceragi numdrpandobliirestur 0. Gdsegte cat mu Itesolutii. Scrie dec6teorisecuprinde: a )2 i n14; b)3 in 24;

iil

c ) 2 in 1 8 ;

d)4in28.

{$f Rlalumatateafiecdrui numdrdat: 10; 20; 14:12:8. f=y::1,* Ttecaruta. are27 de bomboane, pe careteimparte unorcotegi. Eadd c6te9 bomboane

CAti colegi vorputea primi bomboane? cutie, fl intr-o bomboanere suntagezate c6teg pe3 r6nduri. Doifrali?9i impart in modegal toate bomboanele. CAte bomboane vaavea fiecare? fl Deimpd4itul este28,iarimpd(itorul4. Care estecatut?

La-o impd(ire, impdditorur este3, iarcatur estede2 orimarmaredecat impd(iorur. care este deimpdr[itul?

dl

f,
fl

Scrie unexerciliu in carenumdrul 6 sdfie: a; produsul adou6numere; b)c6tula doud numere. Catebuchete a 5 florise potfacedin35 de garoate?

fl
fl fl

imp6rlitorureste2gi caturesteunnumdrde3ori mai mare.careestedeimpd(itur?


Lacenumdr sepoate impdrli 63,pentru a obline unc6tcuprins intre5 si g? Corpun" o problemd careserezolvd prinexercitiul 14: 2.

fl

Care numere sunt:


a )d eTorimaimari dec 6t: 1;O:7 : 9 ? b)de6orimaimicidec6t: 1g:12:4g? ce numdrse obline dacd seadund unsfert dinnumdrur32 jumdtdJidin cudoud numdrur 1g?

fl

43

a ) 1 5 :3x 4 2 0 '.2x 3 8 x 5 :4 3 6 :4x 8 5 6 : 7x 8

b)18:6x 3 27'.3x 2 25:5x 8 40:5x 9 24'.6x 10

c)12:3x4 24'.3x5 63:7x7 24:3:3 28:7:2

d)3x8:4 3x5:5 49:7x6 42:7x5 8 1: 9 : 3

e)4x10:5 35: 5x2 36 : 4 :9 24 : 4:3 64"8:2

aufost 20 de bSieli 9i 10fete'Elevii pentru s-auinscris sportiv, la un concurs a participa # format? grupe s-au C6te ffia4[iin grrpedecate5 elevi. gi5' numerelor35 giS,scadecdtul numerelorT 1S Dinprodusul gi9' produsul numerelor4 adauga numerelor289i4, 2i Lac6tul impdrfirilor' cAturile 26S Compard

a)e:q]tz:z

3n2814 b)27
2 0 : 5[ 2 0 : 4 c)o sumd;

zt: + [ ' z + : s
d 10ca: numdrul Scrie b)o diferenti; a)uncAt;

c)6s: e o I s+: o +o:fz +e:


d) unprodus.

$ *

date' numere perechiled-e produselordintre Aflesfertul

;t;;i;

b)4ei8

c)3ei8

d)4si1o

e)7 9 i 9

maimaredec6timpd4itorul. 3$ LaoimpS4ire,impa(itoruleste4,iarcatulestede2ori

deimPS(itul? este # 9' la6,ddcAtul impdrtit care, natural numarul Afla

demaijos: potrivite relatiilor perechi denumere #; t ; ;G6segte * i= i d ) a :b = 8 c) a :b = 3 b)a:b=7


a :d=6 S # d a:b=S a.b=7 a:b=9 8O;48;24? de8 orimaimicdecAt: estenumdrul Care 45;36;18;63;90? numerele: dintre 9 in fiecare orisecuprinde DecAte AncaareSPlante. posibilit6tile' toate Gdsegte deierbar? egalpefilele in numdr repartrza cum le poate 8 gume' incaP cutie intr-o Dar40gume? Dar72gume? incap48degume? in c6tecutii nucii-aurdmas? CAte

ffi

3# Sil v i uav ea32denuc i gi a d a t c A t e 8 n u c if ie c d r u ia d in t r e c e i4 f r a liai si i .

44

il

CAte mereprimegte fiecare? Carenumdr estemaimic: a) unsfert din32sauojumdtate din12? b)ojumiitate din16sauunsfert din28?

Determind toate numerele care, impS(ite la9,daucAtulcuprins inire2 9i5. Calculeaz6. a ) 7 2 :8x 3 b)21:7x B 1 4 :2x 2 10:10x0 4 5 :9 x 6 30:10x7
c) 50:1xl 9:1x8 54:9x6

d)32:4: 2 50:5x5 8 1: 9 x 3

e ) 7x 2 : 2 3x6:2 4x 5:2

Determind numdrul necunoscut.

a)[ :

7 =6
-

b)6a:[l=6
c n.Il =z Li --

c)28:l-] = 7

e ) 8 1 :[*i =9

r--l ^Jc:Lj=/

l l :6 = s

l: 8

=8

l:7

=o

Se d aunumerel e: 5; 10;15.Af ld : a) numerele de5 orimaimari; b)numerele cu5 maimari; c)numerele de5 orimaimici; d) numerele cu5 maimicidecit numerele date.

il il il il il

AflS jum5tatea sumaa + b + c, gtiind cda este14,b este luia, iarc estedublul luiagib. Aft6: a)produsul numerelor I Si7; b)cAtul numerelor54 9i6; produsul c)diferenla dintre numerelorS 9icAtul 9i2. Lacdtul numerelor 42 gi7, adaugd dublul numirului 9. jumdtatea Aflddiferenta dintre numdrului 169isfertul numdrului 28. Dinprodusul numerelor 6 9i5,scade catul numerelor 81$i9.

r[ Cantitatea de 36 kg de meres-aagezat in 9 lddile, iarcantitatea de 42 kg de prune s-a agezat in 6 lddite. a)CAtcdntdregte o ldditd cufiecare feldefructe? b)CucAtcAnt6regte maimulto ledild? AftS: a) numdrul de4 orimaimare dec6t 9; c) dublulnumerelor: 14; 20:25;32: 16; fl ll b)numdrul de7 orimaimicdecdt 56; d)sfertul numerelor:40; B0;20;30.

R6zvan are42 decdrli.Elleagazd c6te7 peunraft.Pete rafturi vorincdpea toate cdrlile? -.. Georgiana are20decreioane. in c6tecutiiar putea sd leageze in numdr egal?

45

't0ca: numdrul Scrie b)diferenta; a)sumS; fl fl

c) produs;

d) cdt.

este impdrlitorul? Care de5 oriin deimpe4it. este6 9isecuprinde Cetul CAtestedeimpdrtitul? deimpdrtitul. 7 estede 10 orimaimicdecAt Catul

flimpdr!itoru|este9,iarcAtulestede32orimaimicdecatimpe4itoru|.CAtestedeimpe(i fl 9x 3. Compuneoproblemidupdexerciliul72:

309i5. produsul numerelor 289i7 9ic6tul dintre citul numerelor il Calculeazd

fl

Calculeazd: numerelor 5 9i5; produsul numerelor 5 9i6 9isuma dintre a)cdtul numerelor 309i5. dintre cAtul b)suma 9idiferenla 189i3? numerelor cAtul 3 9i 1decAt numerelor Dec6teoriestemaimicprodusul 56.Careestecelilaltfactor? factori este8, iarprodusul, dintre Unul 6. Care esteimpdrfitorul? este42,iarcatul, Deimpd(itul 12.Care este numdrul? numdr este unui Dublul este5. Care estenumdrul? unuinumdr Jumetatea operatiilor. efectudrii respect6nd ordinea Calculeazd, a )3 5 + 15: 3 2 4 . 6 +48:6 2 5 6 :8 x (3 6 + 27): 9 d ) 1 0 0-(4x 8+6x 7) 1 0 0 -(6x 9+5x 7) b)7 2 - 2 7 : 9 63 : 9- 42:7 8x 3: 4 80-(15+35) 10 0 - ( 9 x 9 - 4 x 6 ) 10 0 - ( 9 x 5 + 6 x O ) c)95-56 : 7 81 : 9-63:7 6 3 _ lf + 2 1 80: (8+2) (691 - 78)+ (100- 2) ( 1 0 0 - 9 )+ ( 8 7 6 - 2 7 5 )
I .--

fl fl fl fl qil ql

.----fI t'

fl

exercitiu? numdrul a in fiecare Care este


a ) 3 xO'. a= 2 2 7 : 3 x a=72 7 2 '.9 '. a= 2
b) 54:6: a= 3 63:9xa=35 81 :9xa= 36 b) 36: 9:2 x( 8+4) 8x( 7- 7) x7+ 58

,'-

fl

CalculeazS. a )( 5 4 :9+30):(18:3) (9 0-6x 8):(28:7+3)

46

Efectueazd inmultirile in doudmodurigicomparirezultatele.


a ) 3 x(4 +2 ) b) 3 x ( 3 + 6) c) ( S+ 2)x 8 c) ( 6x4) +( 4x4)

Calculeazd. a )( 5x 2)+(4x 2)

b) ( 7x3) +( 3x3)

il

Precizeazd caredintreurmdtoarele relatii suntadevdrate saufalse. + 2)x 8=7x (4+5) a )( 7 b)(4x3)+(3x5)=3x(3+4) Calculeazd in doui moduri. a ) 2 x(4+2+3) b) 3 x ( 1+ 4 + 3 )

il

Pune semnul derelalie corespunzdtor.


a ) 4 x (1 +2 )' ',(4 x + (1 x 1) 2) d) ( 4x2) xl .;{ x( !x3)

b)3 x ( 2+ 7 ) : - -1 l S ,z ; * 1 a ' a ; -1 + ,Z c ) 4x ( 2 + 5 1 -: , ;+ 1 + 'S ; fl !il {l ARe numerul necunoscutdin egalitdlile date.


(8 6 - 30):a=7 (20:5) : a = 1

e) ( 2 x 5) ,7- - t,g t7 f)2+ (5 x 4) ,-'] 1Z, S; , a

( B l: 9 ) : b = 3

(72:9\:c=4

r'_

cheltuit Luca?

i. un stilou costd 9 lei,un pixcost6 2 lei.Luca a cumpdrat 2 stilouri c6!i leia 9i 5 pixuri.

Calcuteazi dupi modet.


( 5 x 3 )+(5 x2 )=g x(3 +2 ) =5 x5 ( 9x3) + ( 9x5) ( 5x4) + ( 7' 4) ( 7x3) + ( 7x4)

=25

Verificd dacdurmdtoarele relalii suntadevdrate (A)saufalse(F). a )3 x( 3+5)=(6+3)x 3 b)(5+2)x8=8x(415) Pune potrivit. semnul --i gx 2x a )( 3 + 4)v 21 4

b)sx(9-8),(9x9)-(9x7)

Pefiecare dintre celetreiranduri de pomi dinlivadd suntcates merigi4 peri. C6!ipomisunt in total? Rezolvd in doudmoduri. fl

Laconcursuldematematicdauparticipat4echipe.infiecareechipderau3bdieli9i3 participat? C6lieleviau .,,-.{l Pentrua desfiguraunjoc, copiiiau format2 grupe.Ei s-auagezat in fiecaregrupdpe 3 i;'.-*. pefiecare rdnduri, a cAte 3 elevi r6nd. participd CAticopii tajoc?

47

Cabuleaza.
a)5x 10 7x10 b )1 0 0 x2 1 0 0 x4

c)32x10 15x10

d) 3x100 1 x 100

e)2x 5x7 2 x 50x8

il

Efectueazd.
+ (6x 10) a)(2x 100) ( 3 x 300)+(4x 10) b)(3x100)+(4x10)+s (8x100)+(5x 10)+9

.[ f

Descompune numerele 750;920;563;709dupdmodel. + (7x 10)+ 2 372=(3'. 100) Efectueazd impdrtirile. prininmullire. Verificd a ) 4 0 : 10 b)800:100 c)320: 10 7 O :10 300: 10 160: 10 1 0 0 :10 10: 10 100:100

d) 8x100:10 30x 10:10 100x 10:10

nnatactorul necunoscut.
a x1 0=90 1 0 x b=50 c x 10 0 = 7 0 0 100x d = 1 0 0

Afldsumaa 3 numere, gtiind ci primul este500,al doilea I estede 100de orimaimic c6tprimul, iaraltreilea, primul. de 10 orimaimicdecAt f
a ) ( 8 + 5)x1 0 ( 7 - 3 )x1 s

Cabuleazdin doui moduri. b)(13-4)x 1 0 0 (17-9)x lg p

+ 780) c)(120 : 10 (750-130):10

Care dintre numerele deforma 5-la impd(itela4 daucelmaimare rest? Care dintre numerele deforma 85bimpdrlite la4 daurestul 0? Calculeazi. a ) 9 + 7- 5 9 6 -38+27 1 7- 9+24 c) 5 +6x 3-12:3 4 5 :9 + 3x 10 7 x9 +27 : 9 e ) (3 5+21):7-(19+9):7 ( 8 1:9+6) t5+72i 8 1 2 +(10+2:2+ 8..4) x (14'.7 g )'1 4 +7 +2 x 3)- (8x 4 - 1 6 : 4 )
b) 3x8:6 18:6x7 35:7x8 d) 84- 5x8+4x 9 8x 8- 5x5+ 30:6 4x10_6x$x Q+ Q;! f)(48+24)i8+32 98- 50:( 14- 9) +3x7 ( 3+ 6x7) :9*2x2

il il

49

paranteze rotunde astfel incdtsdobtiirezultatul dat. Pune


a ) 8 +8 +8:3=8 c) 1 5 +25:8-9x 0=5 b)4x1+2x4=36 d)5:5+5+5-5x5=26

pentrua obtineegagi semneale operatiilor matematice, Completeazd cu paranteze litdtile date:

o [o [o[ o=

s[ s[ s[ s=

a! a f e [
o [o [0 f ,

e = to
o= e

sIsf sIs=eo of,oIoIo=+a s[sIsIs=so

z[z[z!

z=s

intr-o fructierdsunt banane.Silviua mincat pAnda rdmaso treimedin numdrullor. Acum in fructierd sunt12banane. a maipus7 banane. CAte banane aufostlainceputinfructierd? Treiagricultori culegintr-ozi 624kg mere. de merevorculege intr-o zi7 agricultori? C6tekilograme La un concurstrei elevi au acumulatimpreund59 de puncte.Cel de-al treileaa

puncte. Primiidoiau acumulatacelagi numdrde 35puncte.


a obtinutfiecare elev? Cdtepuncte

detreicifrearecifra Unnumdr
c6tdublul cifrei sutelorgi unit6tilor. kiplulcifrei . celor3 cifreeste11 estenumdrul? Care

Dublul esteun numdrde doud ori mai maredecdt cel dat.


6 estedublul lui 3. Triplul esle un numdr de tei ori mai mare decdt cel dat.

Exemplu: 9 estetriplul lui 3.

Afl6toatenumerele a careverificd inegalitatea. a xa xa <30

50

Inmullirea giimpdrlirea numeretor naturale de ra0 ra 1 000

:!f, carcureazd, forosind adunarea repetate. Grupeazb convenabir termenii. a ) 9 'l?


4x25

b )5'99
3 x4 4

cyo,,ii---'
7x23

d)4x62
gx72

e) 5 x 18

92x 3

.il

Afldnumerele: a)de7 orimaimari dec6t: 14; 27; 41; b)cu7 maimaridec?t|14 27;41. procedeu I preferat pentru a calcu laprod I numerelor. 1o1o"g9p -- usu x b) 3 128 c) 4 tai ?1? d)ex ,12s ")1" ' A,Z " ii 2x 1 32 2x147 6 x2 8 0

'il

e )4 > <1

8t<707

'!f

Launsilozseaduczilnic 156tonedecartofi. c6tetonedecartofi suntaduse in doud zile Darintreizile? Darinpatru zile?

.f

Afl6numdrut:
a)de 10orimaimicdec6t suma numerelor 150 9i150; b)de 100deorimaimicdec6t sumanumerelor iOOl aOO

il :fl

.l00 cdtul C6testediferenla dintre numeretor 9i 8009i 10? inmullegte c6tul numeretorg00 gi100 cu10.

iil

Efectueaze.
a)80: _10:2 6 x100:2 b) 5x 100 : 1 0 700: 10 + 3 0 c') 8 0 0 _ 6 0 0 : 1 0 i1 * iO o , c
d) 5x6x 2: 1 O 5x2x10:100

iL

D"r"orpune numerele 760;570;684;37gdupdmodetul dat. = (5 x 100) S+S + (4 x .t0)+ 9

'il Determind sumaa 3 numere, gtiind cd primur esteg00,ardoirea estede 1oode ori mai decdtprimul, iaral treilea estede 10orimaimicdec6tprimul. fl Decdteori se poatescedea: a ) 2 d i n26? b)6di n36? c ) 4 d in 4 8 ? d ) 8 d in 8 0 ? e )9 d in8 1 ?

:jf

Calcuteazd. a)42: 2 b)69:3 36: 6 64:2

c )4 8 : 4 84:2

d)68:2 86:2

e )6 8 : 4 99:3

51

Afl5: a) numdrul de5 orimaimicdecit 55; b)de c6teoriestemaimare28dec6t2; numdrului 64. c)jumitatea Efectueazd. a )2 3 x 2 4 1x 2 2Ot 4 3 x25

b )2 7 '<3 4 5 x2 1 8 x4 2 9 x4

c) 2x74 6 1x 2 93x 2 6x91

d)96x3 43x7 64x6 66x5

e)15x2:5 12x6:3 24:.3xB 2 1: 7 x 5

pe S dinrelaliile de maijos. Determinati b )(C +3) x5+ 3- 28 a ) 3*.+2= 17 (S +$ ) ;{ = 3 15+396=21 {'.3 + 7 =10 *:5 + 18=20

( & - i l :a + 2 x8 = 1 8 @ + 3) x2 - 8 1:9 = ' l

i*este o altd scriere a operaliei de inmullire3 xN.

relalie Pune semnulde corespunzdtor.

82x4 n5 6'3
25'3J3,27

85'2875,3
3 5 ,.3 8 5 3 x3

produsul gi5. Laprodusul numerelor36 numerelor49 9i3,adund

pea cu celmaimicnumer pentru de maijos lnlocuiegte natural careinegalititile


adevdrate. 3 2 x4<a I 45x 4<a 26x3<a b)33x5<a 42x2<a 3 7x2 <

numerelor 379i3, scade 379i95 Dinprodusul sumanumerelor

. Afld numerele cu8 maimari, apoi de8 orimaimari decdt87;49;68;26;52;47;67 Dinprodusul numerelor 949i6,scade diferenla lor. produsul numerelor 859i4 cudiferenla lor. Adun6
I Primul numdr estede 2 ori mai maredec6tal doilea. Al doileanumir estede 5 ori numdr? mare dec6t 28.Care esteprimul pentrua organiza a inchiriat3 autocare o excursie. lntr-unautocarpot O gcoalS pasageri. gi problema. Puneintrebarea rezolvi 52de

52

Efectueazi. a)300x 2-137 402x2-209 1 2 0 x 3+366

b)116x3 + 1 7 7 314x 3 - 3 0 6 315x3-219

c)426x2+ 29 250x 3-455 180x4+'138

d ) 2 4 5 x 4 + 1 75 - 7 8 '129\6-207+117 ' 1 8 2 \ 5 + 3 7 - 2 OB

il

Completeazdschemere.

produsul Calculeazd il dintrecel mai mic numdrscriscu trei cifrediferite gi cel mai parscris numdr cuo singurd cifrd.

il :il

cat esteprodusul dintre numdrul 3 gicelmaimicnumdr scris cutreicifreidentice? Completeazd fiecare tabel cu numere ootrivite. a
b ax b

123 321 435 204

a 113

ax b a - b a+ b

't25 4

fl

lntr-un magazin sportiv sunt150decutiicucate4 mingi detenis fiecare. Sev6nd90decutii. Cdtemingi aurdmas Tn magazin?

liil eRaproousuldintrenumdrul 39icelmai micnumdrdetreicifrescriscucifre: 0;2:9.


Scrie numdrul: a)cu5mai maredecAt 106; b)de5ori maimaredecdtl06; c)cu5mai micdec6t 1

,il il il il

Dinprodusul numerelor 114 sumalor. 9i7,scade Afldvalorile luiSdinfiecare exercitiu dat. a ) 1 2 5x.g<510 b )408x9< 1000
c\324x g < 950

Compune o problemd in a cdrei rezolvare sdsefoloseascd inmultirea 213x 4. Efectueazd. a )6 0 :2 9 0 :3 5 0 :5 b)48:4 60:3 86:2 c)92:4 90:5 7 2 i3 d )9 9 : 3 36:3 56:4 e )7 5 : 3 96:4 85:5

,{lOare estenumdrul de4 orimaimicdec6t 40:80:g4?

ct

potrivite. cunumerele casetele Completeazd

a)6 -2-*[-_-l

:4 f-_l '

b) s o: 3

' f - - - ] : 4> f - - l
c)69:3=99:3

datesuntadevdrate saufalse. Verificd dacdrelatiile b )5 5 : 3 = 8 9 : 3 a )7 5 4=75:3 fl I 4 fn 40:44;64;92? Dec6teorise cuprinde

pentru sdfieadevdrate. caegalitilile unitdlilor deimpSrlitului numdrul Stabitegte a )4 ;- :3=16res t0 5 r i :4=14res t0

b)8f-l:6=13rest4 8ll:z=12rest3

:o=14rest3 c)8f-.]
1 ; - - . 1 : 91 =1 r e st1

f,
metri

fl
f,

in doudmoduri. Calculeazd b)(54+ 45):9 a ) (4 0+24):4 + (32+4 0 ) : 8 ( 1 8 24):6

c)(35+ 5) :5 ( 1 8 + 2 7 ) i9

d)(64+ 24):8 (63+42):7

jumdtatea numerelor: 24;36', 6O; 32;48. apoi Rflasfertul,

impdrlirii c6tul9i restul dintrecel mai marenumdrde doudcifrediferite f, Calculeazd 4. num6rului dublul

il iil

Aflddecateori: 69; maimic3 decAt a)este doui moduri. calculeazdin


a ) ( 8+4):4 ( 8+2):2 (3 5+5):5

scddea 6 din96; b)sepoate c )( 8 1+ 9 ) : 3 ( 9 0+ 9 ) : 9 (35+ 56):7

8in 96. c)secuprinde d)(40+ 36):4 (54+ 36):6 (64+321 6

b)(32+1 6 ) : 8
/6n + 6\.4

(60+1 8 ) : 6

tabelul. Completeazd
a

o
8
v
tz

( a+b) :c

(a:c)+(b:c)

12
15 16 fl

2
5

prinprobd. apoiverifici Efectueazd exerciliile, b)85:9 c)77:6 a)7:2 48:7 57:9 8:6 73:8 3 3: 4 9:4

d) 9:4 19:4 2 1: 5

e)37:7 64:4 82:9

54

Verificd daci relatiile suntadevdrate saufalse. a )7 :2=3res t2 7 '.6=2res t2 b)48: 7 = 6 r e s t 5 c ) 3 6 : 5 = 6 r e s t 1 d ) 5 6 : 9 = 6 r est2 53:6 = 8 r e s t 5 73:8=9rest1 4 g : 6 = g r e st0

NicuareI mingi. Dacd leagazd c6tedoud intr-o cutie ii rim6neo minge. CAte cutiifolosegte? potrivite. Completeazd casetele cu numere a ) B :j - i =2res t0 b)j __l:g = 4 r e s t 1
3 7 :Lj=91s51 1

[j : 9 =3restl Il : 8 =7rest4

c ) 9: 5= l- lr es t il 1t-.1, t = 6 rest3 3a: f i= 4 restI

: 5 =9rest2

il :il
'f,

Lacenumdr se poate impdrli 72,pentru a obtine uncAtcuprins intre7 9i 10? Dacd pecarevreisd leimpartiin ai 18portocale modegalmaimultor copii, afld: potprimi portocale; a)c6!icopii primegte b)cateportocale fiecare copil; . Scrie posibilitdlile. toate

DeTmpd4itul este,perdnd,5g; 58;57.Afl6c6tut9i restul dac6impdrlitorul estede dati 5. lmpdrlitoruleste 4, iardeimpd(ituleste, per6nd, fiecare dintre numerele:51;92.,g2:F2. Care suntrezultatele impd(irii?

;il fl

RRa catut impd(irii celui maimare numdrde dou6 cifre 9irestul ladublul numarului 2. scrie numerele deo cifrd lacare seimparte numdrul 80,astfelincat sdoblii restul: a) 0; b)2: c) 8 .
Efectueazd. a)240:2 840:4 7 7 0'.7 460:2 b)248:2 966:3 684:2 488:4 c)642'.2 918:9 832:4 535:5 d)364:3 383:3 556:5 778:7 e ) 8 2 4 :5 60 6 :5 125:3 54 9 :6

,fl

Pune semnul derelalie corespunzdtor. a) 24 6 : l[ a o o ' g b ) 4 o lt4 tJ2 o 4 t2 c) 8 0 4 :4 t]4 0 8 :4 d ) 6 3 9 :3 il936:3


Ef""tr""zd impd(irile, proba. apoiverificd fdcAnd a )6 0 3:3 b)408:4 c)303:3 i'i' d )8 0 4 : 4

il

necunoscut. Afldfactorul 4xa=864 5 xd =5 35 .[

7 xb=784 e x6=636

4x c=852 9xf=918

deformaE Caredintrenumerele

0? impdrlitela6 saurestul

produsula doud numereeste 824, iar unuldintrefactorieste4. Care este .iI factor?

il il il

Careestenumdrulde6orimaimicdecdtdiferenlanumerelor950gi332? la3 sumanumerelorT03 imparte 9i260' potrivite' de relatie pundnd semnele rezultatulimpd(irilor Compard

a)Ba4:+l4a+:+
4o8t4n2o4i4

3 b)663:3 f1363:
682i2J484i2

c)soo:8 [oao: a
3n455:5 243:

estede 2 ori numdr este360.Al doilea numdr este860.Primul Sumaa treinumere il numdr' micdec6t Primul numdr? Careestealtreilea primele doudn dintre produsul este336.Produsul diferite naturale a treinumere ]I sumanumerelor' calculeazS altreilea. dec6t estede7 0rimaimare numdr este84.Primul

il

dinegalitdtiledate. Determininumdrul.s
U6 =6 x 5 x 4x 12 a ) 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x.5 x bl1x2x3x4x5xgx 1995=0

fl
il

gi198' numerelorS00 maimicdec6tdiferenta de2ori numdrul Gesegte


Completeazdfiecaretabel.

l.'.Factor 98

Deimpdrtit 176 c lmpirtitor

803
q

i'.Factor 3
575 848 746

27
7

6 75 0

romand 9ide 2 ori maiputine are380de c6(i dinliteratura sa,Rdzvan in biblioteca universald. dinliteratura are? universald dinliteratura cdrti a) Cdte celestrdine? decAt rom6negti b) Cuc6tesuntmaimultecd(ile sa? in biblioteca cdrliareRdzvan c) CAte exercitiu problemei singur intr-un ' d) Scrierezolvarea

56

-f

Sedaunumerele 114si2.Afld: a)c6tul lor; c)decAte oriestemaimic2 decat114; b)produsul lor; d) de cdteoriestemaimare114decdt2. Afl6numerele necunoscure.
'--'i% !-.*r*r+-

'f

a )a :8 =107res t6 6 :a =96

b)c :5 = 5 7 8 r e s t 3 982: b = 7

c) b :4= 124res t5 d) d : 8 = 3 2 9r e s t1 n x4=416 618: d= 6 'fl Calculeazd respect6nd ordinea efectudrii operatiilor. a ) 6 2 5:5x4 1 0 2x 8:3
b )4 0 8 :4+ 3x 118 6 1 8 :3+365x3

Deimpdrlitul (D) se ufld inmullind cdtul (C) cu thrydryitorul(i) Si adundnd restul (r).

D:C"i+

c ) 1 4 x 4 - 1 8:(6 +3 x 4 ) + (Bx 9- 54 : 2) : 9 2 +7 x (8 + 8 :8 )-4 x (1 9 2: 6x 4)

gtiindcd 7 muncitori lucreazdintr-o zi 37gde piese, ,il potlucra afldcatepiese intr-o 12muncitori.
if Unsfert dinjumitatea distanlei dintre douelocalitati este97km. Careestedistanla dintre celedoudlocalit6!i?

{tr gtiindcd impdrfitorul este6, cdtulestecu 2 maimaredecAt impd(itorul iar restul jumdtate dinc6t,reconstituie impdr[irea. ;1 1il Sumaa doud numereeste980. AflS numerele, gtiind ce unul estemaimare dec6t celdlalt deg ori. Determind numerele care, scrise in locul literelor, facadevdrate scrierile de maiios.
a ) 6 x a <4 0 3 < d : 2 <5 b ) b x8 <80 9 x e <63

c ) 1 2 0 :c > 4 0 2<mx 3<24

il il il

gdndit M-am launnumdr, l-am inmultit cu5 9iamoblinut s75.Lace numdr gandit? m-am Produsul a doui numere este420,iarunuldintre factori este9.cat esteceldlalt factor? pea, b, c Atiind Determind cd: 1 0 0 :a =b; b:c =10; 100:c=10. DI

f,

dinrelatiile necunoscute eflanumerele

f!Aflatoatenumerelediferitede0care'impdrlitela5'daulacAtgilarestacelaginumdr' egalcurestul' impd(itela 10'daucAtul care' numerele fl Determinatoate

fl

date' expresiile dupd o problema cate Compune


a ) 3x 200-236 b)184:4+300

jl

date' pea dinegalitdtile Calculeazd a )1 49x 4+a=800 b)a-(257x2)=148 c)a+(135x6)=900

{|Careesteprodusu|,daceunuIdintrefactoriesteg,iara|doileaestetriplu|numarului4 si fie adevdrate' ca relaliile pentru potrivite' numere cu casetele Completeaz6 I c)Ox4x: <75' x 2 < ' 1 0 0 b)10x a )4 x 2x ' <60

flcatecasetesuntpe3rafturi,dac6fiecareraftarecdte8cutii,iarinfiecarecutiesuntcA 7 casete?

fl

Calculeazd'
a\ 942 2+268 1 000-156 : 3 b)880: 3+709 900-526 : 6 : 10-10 : 10):(1 0 - 1 ) c)(100 -" !g+bo: 5x 2- 5 x 2 incarenumirul 300sdfie: Scriec6teo operalie dedoitermenl; a)sumd a douenumere; bi diferenlS sdfie3; factori ii J.ou.in .ute unuldintre

OPeragiiieditt parantezelet'ltLutda se rezrtlt'aPrtntu d lilareo clut6, itt Lrrtil

ortline: iilAi innullirile 5i imparlit'ile'uPoi ctdunarile;i scdderile-

sdfie2 iiLai,in."r" i.p6(itorul

5g

Probleme
fl intr-olivadd sunt 156de pruni,meride 3 ori mai mulli,iar caigi, jumdtate din prunilor merilor. 9i C6lipomi suntinlivade?

s-auadus1 000kgde cartofi. in prima zi s-avandut il t-" unaprozar unsfertdincantitate. doua zi,jumdtate dinintreaga cantitate, iaratreia zi,restul. Afldc6tekilograme s-au v6ndutin fiecare zi. dincantitatea de 400lde uleiestepus6 il Jumetate in sticle dejumdtate de litru, iar jumdtate, in sticle de unlitru. CAte sticle pentru suntnecesare toatd cantitatea? if Produsul atreinumerediferiteestelS0.produsul primelordou6estelg,iarprodusul melor doudeste90. Afldnumerele.

liN Compune cate o probleme dupe formulele date.


a ) a xb :c b )axbxc

il intr-undepoziterau8T5kgcartofi,morcovi culgTkgmai pulin,iarceapide4ori mai decAt morcovi. Cdtekilograme delegume erauin depozit? ,il C, un sfertdin sumade banipe careo are, poate MddSlina cumpdra 5 ciocolate. C6tcostd o ciocolati, dacdMdddlina are40de lei? I Dintr-un rezeryor de 990 | de benzind s-au scosdimineala 240 l, iar dupi-amiazd, de 2 ori maimult. CAtilitride benzind au rdmas in rezewo(?

*-s"+ii-;,.

-,.t.icaase_.

primul Suma a patru numere este 900. num6r


este85,al doilea primului estedublul iaral treilea estetriplul celui de-al doilea. Care esteal patrulea? . Scrie problemei. expresia

Expresia,,de atdtea ori mai mult" coresptmde operaliei de tnmul1ire, iar expresia,,de atdteaori mai pulin", opera{iei de impdrlire.

59

Ordinea efectuirii oPeraliilor


i
operatiilor. ordinea respect6nd Efectueazd 4 x f,+$x 126 1OO4a ) 3 24:9x 14:7 68070- 75x48-79x11 6 25:5: 5x 12:6 x 1 1 4 x7 5 ' . 5 x 1 1 0 04: 4 36:4 316: 4x93:3 6 38- 235: 5-101 'l5x36x 1214 3027-156 x 7 +324 b) 2x 444-(48x 10:2+6 6 x 1 0 + 9 7 5 : 5 : 3 - 3 x 3 3 ) x0 1 28x 9:3 x 0 + 812r 2-6 4 + 1 1 9 9+(9x 9:9-9)+220- 2 0 x 0 2 55: (65-50)-(80: 4-25 6 x 0 ) : 2 't 991 - 394+ 785-289+ 635- 199 + 19050:10-1 6 0 9 3 25x 17

I .l i"

+ 4 x (20+ 12+18)] :4-[680'.20 c) 400+480

fl

Efectueazd.
I xl + 1x 3+ 1 x 2x l x {+ 1 x lx J x ! x $ ( 1 2 8-128 :2 : 4\ : (1+ 1 x 2-3 + 3 : 3 ) - 1 1 4 2 -21 t2+5 x (44-5 x 8): 1 0 - 2 (1 0+10:10)x 10-(10+10x 1 0 ): 1 0 ( 36 x 24+ 36 x 42)+ (64x g6-64 x 66) x 5 : (7x 4 -21 i7) x 13+ 23 (45 : 5 + 10x 2- 14) -30 x 5)-8 - (24+ 6 : 6 ) 2 5x (160 -2 24 x 5'.6 - (210- 30):9 + 18'.9 -2 x 55) (360: 12+ 469)- (130 : 65+ 141 495+ (25 x 2-36 : 4) x 3-(56 + 24x 2 : 4) 5 2 700+t69:3-(18:6)l + 9: 3):9 + 2l :4 +2x (3:3 l1O 3 3 : [1+34:(3x 5+4:2)] 3 + 6 : [3 x (76-25x 3)-(88 - 5 x 1 7 ): 3 ] : 3 +480: 4 + [680: 20 +4 x (20+ 12+ 18)] 4OO

60

Fraclii

HI fl

Scrie fracliile pentru: corespunzitoare


a)doudcincimi;b)gapte doimi; c)zecezecimi.

Indice fracliile reprezentate depddile hagurate dindesenele date.

b)E

.,8
Ordoneaz6 crescdtor, apoidescrescdtor fracliile date. 2 . 2. 2. 2. 2. 2. 2 . a)T' ^r 13'76'E' T8'V'4'

, -, 3. 3.3.3.3. D)

E;

5' m' 7'7,

" ' n 'n'a ' a'D'


^ \3 .1 0.2.12.5.
Compa16:

;r8.1.2.20.5 ' 1 5 '1 , 5' 15' 15',15

a){cin sztcu roscu 400cu250. lainzta; olf oin f, oin60; c1ftatn


perechile Compard defraclii, folosind reprezentarea lorpeunsegment dedreaptd. a) 14 7-1 12 11 t-r 11 3 d ) 4 ;-1 8u8

b') 6 rr I 5 LJ T e)2 F-t 6 L-)


4

c)7

7!.J7

5I

12

n2r-4 ,41J6

lao fraclie. Numirdtorul ei este unnumdr cuprins I Ua ganOesc intre7 9i 12,iarn este cuprins poate intre 129i15. Care fifractia? Gdsegte toate soluliile. fl Completeazd pentru cucifre casetele a obline fraclii egale.

4+

LI

q+

r=l t.l

c)6 3

61

.f

EfectueazS. ^, ,2 o ,5 t5 3

n rS 7 "rg - g

/'\

.t
-=

q
r-:-

1
--i-

"/9

9 ,9

a r 5 - 4 *3 "'g 9'9
z 1-'= o 2
1-,4-

lO -lO

9733

E-s

1,3*!
4-4-4 jl
<R

L-9-+ 8 8 I

zzz
{E

,t4

^
16

date' pea Oin egalititile Rna


a+1-1 a') 60 c) .T a+i = 1 - a= o\tro To
1

- ad)+

1 8

:il il il il il ,il
il

315:745;520. 25;75; 1OO; CalculeazdZ din'. carte dintr-o treisferturi a citit 9imaiaredecitit32depagini' Andrei are carlea? C6tepagini
^ ^cu . . a r6 ^ i lei' a mairimas Nicoleta pecare ii avea, cea cheltuit Duod *2 dinbanii de baniaveaNicoleta? Cesumd cu 140' acelnumdr gtiincl dintre cdsuma 9i I dinetesteegald Afl6unnumir natural, 1

5.

:. -

garoafe' 1 trandafiri, iar restul 1 500de flori. parcs-auplantat intr-un I5 eraupetunii, 5 garoafe s-auPlantat? Cdte maimari: Afldfracliile :.

a)cu |; f;sif;; f,dec6t


Aflefractiilemaimici:

u) c u{ dec at { - ; { s i$.

oecatf ; {sif ; a)cuf

u)cuf decat f '*, f

pecareilaveadearat,iaradouaziincd| ;f, Untractoristaaratintr-ozildintotterenul teren. nearate? a rdmas dinsuprafald Ceparte I il Dardoiintregi? areunintreg? doimi a)CAte Dar fac4 doimi? 16 pdtrimi? O)Catiintregi maimicsauegalcu5' 3 9inumitorul cu numirdtorul fracliile toate a)Scrie multegalcul0" unnumdrparcel numdrdtorul UiScrietoatefrailiilecunumitorulTgi

62

fl

a) Cefraclie reprezintd dintr-ozi'.1h;2h;7 h;12h:24h? b)Cefractie reprezintd dintr-un an:1 luni; 3 luni: 6 luni?
I

fl un turista parcurs 27 km, ceea ce reprezintd oin cistanla sd o $ ' pe caregi-apropus 5 strdbatd. Careesteaceastidistantd? if calculeazd.
d lB ? . 4i
l;; :;l

t.racliile cu
tttt'lttSi ttttnt itr,t

,,., _,"

\12 121 \12 121

+ l-,^ r:;l

/o . g \

ceor lr r tr o stttt .tt

.tr.ud pi:rr.cind
tttttuitorttl

o,(+.in ..J,.. (f . f) ,r_i

-(".+)=+ ")+.+
fl Aflern nurdrgtiind cd

rt-'crtirnh't! H* :5}s

],

)>

_ -

aceeagi carte.Dupdce unulcitegte , i.r.iar celdlalt din carte, d ooi fralicitesc se {o $ t ' primul constatd cA citise cu 13pagini maimultcaaldoilea. C6tepagini are cartea? { Oinyumatatea tuieste152.

f, t-" un magazin, oinzoo"m oe stof6, s-auvandutin primazildin total, a douazi cu 5g m 4 maimult,iaralreia zi { dinintreag" || .rgcrg<rudt cantitate. tUtate.
5

" - '.' *-.

a)C6timetri destofd s-auvAndut in fiecare zi? b)Daca1 m stofd costd 83lei,afldvaloarea stofeivAndute. lntr-o excursie, silviucheltuiegte dineconomiile lui,ceea ce reprez intit}4lei. $ + Cdti \-a tf leia avutSilviu in excursie? 2il intr-og"o"lssunt480deelevi.Dinintregul numdrdecopii, I suntinclasal. 9 Inclasa 5 B ---alt-a,{ in clasa a lll-a, iarrestul sunt in clasa oqq a I lV-a. v - d. o C6tielevi suntin clasa a lV-a? f, La un magazin s-auadusg64 kg de mere,cares-auvendut in treizile:in prima21 s-6 .-,.-'.

zi,restul. Cesumd s-aincasat zilnic, dac6unkilogram demere costd 2 lei?

65

care: dintre 24kgdefructe sunt ladd intr-o { struguri' sunt iarrestul banane f, sunt
suntinladS? destruguri kilograme CAte

pere' sunt sunt mere' sunt f f,

Oin 800de grame'CutiagoaldcdntareSte c6ntdregte f O cutiede conserve pline. cutiei continutul? C6tc6ntSregte la matematicS' total35de probleme aurezolvatin Doielevi de primulelev reprezintSfoin numarut rezolvate problemelor Numdrul dealdoilea. rezolvate fiecare? a rezolvat CAte Probleme

reprezinte Za suprafatS Aceasta 400ha cu porumb. a semdnat o fermi agricolS


alfermei. arabil terenul alfermei? arabil terenului estesuprafala Care de bani' sumS aceeagi aufiecare .) Doielevi cd cel dintut" t"' constatd sdi9ial doilea banii cheltuiegt" ce primul Dupd f f, Oin primului' dec6t cu20deleimaipulin i-aurbmas de-aldoilea elevi? dintre debania cheltuitfiecare Cesumd devin9iapoia dlnrest' 672lvin' Dinvassescoatef, dincantitatea vasseaflS intr-un C6!ilitrimairimAnin vas?
1 ..

.il

zi s-avAndutf, oinintreaga in prima s-auadus976kgzahdr' Lao alimentard rdmasd' iar adouazi] dincantitatea au mairdmas? dezahdr kilograme CAte parcurge un drumin 3 zile'in primazi parcurge Un cSlStor { oin o'ut' in a douaz

18km' zi,parcurge in a treia rdmas. dindrumul oarcurqe 4 4


aredrumul? Celungime apoi{ dinrest'$tiindcdinvas dincantitateadelaptegi Dintr-unvassescoatef il 't40| delapte, litriaufostlainceput' sdseaflecAti

64

Elemente de geometrie
if f Deseneazi un dreptunghi gi,in interiorul acestuia, un triunghi galben. Deseneazd triunghi albastru in exterior. Deseneazd pecaiet urmdtoarele geometrice, figuri apoicoloreaze curogu triunghiurile dreapta dreptunghiurile 9icualbastru dinst6nga. Spune geometrice c6te figuri s-au folosit.

t-

nl-r A l-l \ \-/ ' / l l n tt LJ I_\ T


il
Deseneazd ce urmeazd in fiecare sir.

A n /\ r
\_/
^/\/\

\ t-----l

AffiO
il

AffiO

IIOAAAIIIO
a)Decupeazd laoradeabiliteli practice Sdreptunghiuri. dreptunghi in aga ferinc6r obliiurmitoarere figurigeometrice: ll!g1l1l":9iieca.re . oouaoreptunghturi; . treidreptunghiuri; s-d . douetriunghiuri; . doudpdtrate; . unpitratgidouitriunghiuri; Caredintre geometrice figurile demaijos: a)suntpdtrate? c)aumaimultde4 v6rfuri? b)suntcercuri? d)aucelpulin4v6rfuri?

il

oA

t
65

I NGAT

t f GA A I

AIIATT I A T E A
apoi: date, desenele pereleaua de pdtrSlele 7* Deseneazd desen; a fiecdrui axadesimetrie a)traseazicurogu imaginilor. pirlile ale simetrice b)deseneazd

undesen: S Realizeazi din numai a) Puncte;

drePte. dinlinii b)numai c)triunghiuri.

date. dinimaginile figurilor num6rul s Afld pdtrate; b) dreptunghiuri; a)

ms z 0

aldturat' desenul folositin s-au figurigeometrice cAte 1* Scrie

n n I

ffi H

pentru o constructie' de90decuburi fiecare giMihnea aunevoie 1$ Robert constructia? a-gitermina fieciruiapentru ii maitrebuie Catecuburi

paranteze.

Deseneazd figurigeometrice, intr-untabelasemdndtor celuidat,dupdindicaliile

i' D

+(B;3)

{-}.,1. r.i&,,'. 2 3 4

e _(c;1)
+[il-+(A;2)
| +(D;a)

Deseneazd in caietdreptunghiurile de maijos,apoitraseaze liniiin interiorul lor, inc6tsdoblii: . douddreptunghiuri . unp6trat gidoud triunghiuri; gidoud dreptunghiuri.

Observd cele7 figuricarecompunpdtratul Tangram. Numeroteazdle la fel gi in

obtinute.

Cefiguri sepotconstrui punctele av6nd cav6rfuri date?

67

Scriedenumirea fiecdrui corpgeometric.

ldentificdnumdruldreptelordin fiecare reprezentare in oarte.

Noteazdsegmentele identificate in desen.

rf,

Completeazd tabelul. D

1 2
J

@
LZ:=::tt

A
\9

(c;3)
(;) (;) (;)

ffi

u=L)
ffi l4:::::f)

a) liniifrdnte deschise formate dindoudsegmente, apoidintrei9i maimultesegmente. (Noteazi fiecaresegment cu literemaride tipar,in ordinealfabeticd.) b) liniifr6nte inchise dintrei,patrusau maimultesegmente.

69

Observd figurile urm5toare, apoispune care dintre ele: a)suntpatrulatere; b)nusuntpatrulatere; c)suntparalelograme, darnusuntpetrate; paralelograme, d)sunt darnusunt dreptunghiuri.

Caredintrepatrulaterele urmdtoare au laturiopuseparalele? Verifici folosind o rigld

unecher.

$I

Deseneaze:

Ork
b)aucelpulin4 v6rfuri; petrate. c)nusunt

perpendiculare; a) untriunghi carearedoudlaturi patrulater b) un carearedoudlaturiperpendiculare. Construiegte: a) untriunghi cu laturile diferite; b) untriunghi cudoudlaturi decdte5 cm; c) untriunghi cutoate laturile de4 cm. paralelogram d) un culaturile de7 cmgi4 cm. e) unparalelogram de 18cmgio laturide7 cm. cuperimetrul Doui pitrate cu latura de 10 cmsuntagezate unull6ng5altul. Afld perimetrul oblinut. dreptunghiului

il

geometrice Precizeazd figurile caredintre de maijos:

a)sunt cercuri;

?- \

Probleme
Afldperimetrul fiecdruitriunghi dinimagine.
M

15cm 47 cm

perimetrul Afld pdtrat unui culatura de1S cm. Afld lungimea pdtratalcdruiperimetru laturii unui este 120 cm. Undreptunghiare perimetrulde 240m,ldtimea jumitate safiind c6t dinlungime. Care este lungimea dreptunghiului?

Perimetrul unu.i dreptunghi este de800 m,lilimea safiind unsfert dinlungime. Care este lungimea sa?

pdtrat Perimetrul unui este 916m.Celungime arelatura lui? Perimetrul unui dreptunghi este 264cm.Lungimea este cu36cmmaimare decat gilegmea Afld lungimea dreptunghiului. laturiiunui romb^ I calculeazilungimea care are perimetrul egal cu.perimetrul drept un g h i c u | u n g i m e a d e8 1 m 9 i| d !im e a fo in tu n o im e

73

acestuia estede 10m,iarperimetrul leilmeaunui dreptunghi lungimeagi dintre ...ll Diferenla dreptunghiului. dimensiunile de200m.Sdseafle este 10m +B

1 I
=

--i l

I
l

fl

--C gtiind cd: unuidreptunghi, Afleperimetrul cu 13m maimicd; este de48m,iarl5limea este a)lungimea lStimii; triplul este de 17m,iarlungimea este b)lilimea estef dinlungime. este105m,iarl5limea c)lungimea

,t fi

,fl

gtiind ce: --: dreptunghiurilor, estede 140m.Aflddimensiunile dreptunghiuri unor Perimetrul 2; 3 9irestul seobtin cAtul acestora a) laimpdrtirea t' pare; gi numere consecutive de suntrepiezentate b) lungimei ldlimea l mic6. otreime dinlatura laturieste dintre cjdife-ren1a .

jumdtatea perimetrului este65 m, iarldlimea dacd unuidreptunghi, Careestelungimea il dinlungime? esteunsfert

. gtiind laturilor egale .'''.._ perimetrul Afld lungimea 124cm. are cudoudlaturiegale fl Untriunghi are42cm cea treialaturd _ _ fl9 ti i n o c5 | 6!i meaunui dreptun g h ir e p r e z in t d f o in t u n g im e 9 ic 5 s e m ip e r i m e tr u | dreptunghiu|uiestede40m,afld|d|imeagi|ungimeadreptunghiu|ui. A t,

39i petratlacel maimarenumdrimpardeocifrdoblinemc6tul fl Dacdimpd(imlaturaunui restul 5. pdtratuluiin centimetri? Care esteperimetrul perimetrul rombului' estede81cm,aflS unuiromb cdlatura Stiind ,fl laturii.Aflilatura. pdtrat2l0cmoblinemdublul unui Dacdscddemdinperimetrul

74

'il

reprezintS{ dinprima, iara treiaestecu 12 areolaturdde 36cm, adoua Untriunghi

prima. maimici decdt esteperimetrul acelui triunghi? Care iarperimetrul este600cm. egald cujumdtate dinlungime, Undreptunghi areldtimea dimensiunile. Calculeazd patrulaunuitriunghi cu laturile de lungimi egaleeste54 cm.Afli perimetrul iI Perimetrul triunghiuri. dinunirea a doui asemenea terului careseobtine

mi. mare a trapezului este de 240cm;baza unui trapez este de520cm.Baza il Perimetrul neparalele lungime. mare, iarlaturile auaceeagi este dinbaza cda trapezului 6
laturi neparalele. bazei mici9ilungimea fiec6rei lungimea Si secalculeze AB

de650 unui dreptunghi careareperimetrul iil Guc6ttrebuiesdsembreascdlungimea gil6limea cm? unaltdreptunghi cuperimetrul de1000 de65cmcasdseoblind de lungimi egale, este 114cm.Afld unuitriunghi, cu laturile fl Perimetrul patrulaterului prin triunghiuri. unirea a doud asemenea care seobtine

Unitalide misurd
Lungimea Estimeazd, apoimdsoarS: clasei; a) lungimea clasei; b)l6!imea c) distanta dela ugdlafereastrS; lapoartd. d) distanta dela ugagcolii

il

pdtrSlel de deo jumdtate dematematici arelungimea dincaietul L"trr" unui


pecaiet: Deseneazd de 1 cmfiecare; a)5 segmente de2 cmfiecare: b)4 segmente

75

lil

maijos. desenat lungimea fiecSrui obiect Mesoare in centimetri

(m-rtraseul celmaiscurt? .fl Careeste


S!, g
1-7m x2

f"*'

il

270 kilometri; 109 centimetri; 11 milimetri; 9 metri;308 decametri; Scrie prescurtat: 16 decimetri. 65hectometri; CalculeazS. m +748m - 69m a ) '1 0 0 9 6 3c m -139c m + 98c m - 179 da m 3 7 3dam+ 316dam b) 900km-309km- 17km 1000km- 306km+ 127km 375hm+607hm-199hm

il

il

CalculeazS. a ) 4 dm +?dm =1m 8 0 0c m-?c m =1m mm=1m 7 7 0mm+? b)4600 mm+ ? mm= 500cm 1 1 0 c m+ ? c m = 2 0 d m 200cm +?cm =500m

prinmdsurare. lungimea segmentelor, apoiverificd Estimeaze B

-D Segmentul Estimare AB EF GH

Misurare

Eroare

76

zilea parcurs douS 900de kilometriin 3 zile.$tiindci in primele a parcurs il Unautomobil fiecare zi. a parcursin zile,4 000hm,afldcdtikilometri doud 6 000hm,iarinultimele iaraltreilea estede4 ori arecu2 dmmaimult, dedreaptiare6 cm,al doilea fl Unsegment la unloc? C6ticentimetri auceletreisegmente sumaprimelor doud. maimare dec6t fl 100cm- (24cm+ 16cm). formula: Alcdtuiegte o problemd dupd Capacitatea scriecaresticld C.Observddesenelegi dinpahareafostturnatinsticleleA,Bgi fl Sucul capacitate areceamaimare

wA n

m\g wo ffi-g

ffi? \:JI ffi us

$ftm
kJ\;l

ffi k3
)ffi
tkJ

ffisa
ld:rl kJ

gdleli langd cAte suntdesenate vas,se potumple exact atatea lichidul dinfiecare $ TurnAnd litri gileati incapI litri. fiecdrui vasmdsuratin Scrie capacitatea fiecare vas. in fiecare

'

m mmmmmmm mmn
q Cate jumetetide Darin 2litri? Darin5litri? litru? litru suntintr-un pentru a fi 52 l? turnali vassunt35| deapd.C6tilitriar maitrebui 4* lntr-un vase de2 l, de3 | 9ide6 l. C6te Tn 3 vasediferite: 23 | desucdefructe vreasdtoarne $[ Mihai posibiliteti. maimulte Gdsegte felpoate sdumple? defiecare

IEE
??

jt

potrivite. Completeazd casetele cu unitdtile de mdsurd saunumerele


^ \/, t n t d rv. , 1| | ' h \Cr a
vl ettl

=2 0
^t

c ) 9 0 d a l= 9
.tn I

d)151 =1500 __dl 3 6 0 m |= 3 6

1 0 0l=

cl

2l

-_

jl Catidecilitri litru? suntintr-un Darin jumdtate de litru? Darin 3 jumitSlide litru? Darin 8 jumdtSli de litru? i| CalculeazS. + dal= 100 a ) 1 0 d al I 5 kl + k l =7000I

b)2 d a l+ 3 k l+

| =

| 8 01 c )8 0 k l- 3 5 0 h + | 2 0 0 0 d a= 8 4 3 h | - 1 2 3 l1 2 cl = |

h l= 5 0 0 01

sepoate umple cu20decldeapd. '!l O cand pentru CAte cdnisuntnecesare a umple vasul aldturat?

careteajut6sd mesori maiugor40de litri delapte. dl Alegevasul a) o sticlS de 1 | b)unbidon de50| c)o canistrd de 10|

f, Pr ec i z eaz dc ums epoate m 6 s u r a 1 | it r u d e a p 5 c u a ju t o r u lu n u iv a sd e 3 |9 i a |u n 1il Cinearedreptate?

Masa produs, gtiind greutate 1., Scrie cAtc6nidfegte fiecare cefiecare are 1kg.

pentru a echilibra cantarul.

masa 3. Estimeazi fiecdrui animal de pecdntarele ilustrate maiios.

pusepetalerul Cdtekilograme pentru artrebui dinstdnga, a echilibra fiecare balante?

5 . O laddderogii c6ntdregte 5 kg.C6tekilograme cAntdresc 10ldzideacelagi fel?

potriviie. Completeazd cu unitdtile de mdsurd 2 kg=2gg 8 kg= 66 400 0 9 = 4 9 9 10kg=199 1kg= 1000

gOO 1 kg= 199

Completeaze casetele. a ) 6hg+ 1 g* dag =1996n mg= 200c9 b)1S + cg=1000m9 g=1000dag

9dag+'

varianta corecte. fl Alege . Pachetele deuntaudeobicei: 200g; 1 000g. . Uncopil poate de 10 ani cdntiri: 90kg;10kg; . Unnou-ndscut poate avea: 19kg;3 kg. I indoudlSzi s-au l4cutiipline agezatcate cuciocolatd. kgdeciocolatb CAte seafldin cele2 ldzi, dacd in fiecare cutie 4 kgdeciocolatd? suntcAte

7S

cu 3 q maiputin varzA, iarceapd cu 500kg maimult6 se afld2 t cartofi, depozit intr-un t cartofi. decA in depozit? seaflS de legume Cecantitate

f,

a sacai 10sacicu m6lai s-auincircat10sacicufdinda cdte80 kgfiecare camion tll intr-un sac. c6te50kgfiecare camionului? toneareincSrcdtura CAte Timpul jl ceas. fiecare ceordaratd Scrie

transformdrile. Efectueazd

= il."" 4min
= ll min 13ore

300sec= [

min

2 .n ;= [
=[ 46n1

zite
z ile

gore = f, min

la a plecat concurent Primul jl intr-ocompetilie, c6teun atlet. ia startul 5 minute la fiecare concurent? optulea celde-al oraI fix.Laceordva luastartul a dacdantrenamentul CAtaratdceasul, de doudore9ijumdtate. se antreneazb f Corina la 169i30deminutee inceput 'fl Antrenamentul 55minute. iarceldebaschet, dureazd 70de minute, dehandbal la 15 9i30minute? incepe dacd fiecare antrenament, Laceordsetermind

fl

Aflecateoresunt:
. intr-o zi;

'in 3 zile;

. intr-oseDtAmand.

pentru oraindicatd. a ilustra ceasuri Deseneazd . cu 15minute maidevreme . oraexactd . cu25deminute mait6rziu

st)

'\I
il

Cate 4 ore? Darin10ore? sterturi deordsuntin Darin 24deore?


O petrecere incepela 2:30dup6-a miaza. Ea s-aterminat dup62 ore 9i 20 de petrecerea? Care ceasaratd laceords-aterminat

.il

Completeaz6 calendarul luniiincareneafl6m. .' Luni

Marli ffi*ftrrcuri

gr Joi

:Mneri

imbate Suminici

. Silviu merge laantrenament marli9ijoi. in aceastd DecAte orimerge el laantrenament lunS? . Adrian joi gi merge laantrenament ma(i, vineri. lunS? C6teantrenamente areAdrian in aceastd

il

Radu a implinit 9 anila28septembrie anulacesta. pe peste va Cevdrstd aveaRadu 5 decembrie, 2 ani? Ordoneazd crescitor duratele date. 1 min9i19sec; 1 ord9i12sec; 1 ord9i60min.

pdndla ora '16 de la ora 159i30 de minute R6ru"ns-aplimbat cu bicicleta il 9i 15minute jucat Pedrumul deintoarcere acasd apoia o ordtenis. a ficut 15 minute. Laceorda ajuns Rdzvan acas6? ,l gia ajuns Grigore a plecat la munte laora8 9i 15minute dupd 2 ore9i45deminute. Laceorda ajuns lacabanS?

gi a statdoudsdptdmdni la bunici zilnic Crirtin"a fostin vacan!5 ]I 9i 4 zile,merg6nd doudorilascSldat. lascdldatin DecAte oria mers Cristina aceaperioadd? il Mariei in anut1990, tatSl avea27deani,iarmama ei aveacu3 animaipulin. pdrinlii ln ceans-aun6scut Mariei?

8r.

Monedegi bancnote

debani reprezentate. sumele caresunt +fl Scrie

b.ffihjffiffi,ffiooo@

;.ffi-ffih:ffisffiiffiffi)
o cartecarea costat20 deeuro. din Franta Cristina a cumpdrat de 50deeuro? CAtieuroa primitrest,dacea avuto bancnotd de 5 lei.Eiau de 10lei9i 3 bancnote in pugculitd 5 bancnote AncagiAdiaveau a c6te5 leifiecare. carea costat30de leigidoudpixuri unatlasgeografic pugculite? C6!ibanimaiaucopiiiin carea trecut' in septemana de banipe carele-acheltuit Mamagi-anotatsumele - 16 lei. 12lei,marli - 20 lei;joi- 18 lei;sAmbdtS din100lei? C6ti lei i-au rdmas total? CAti leia cheltuitin

a probtemelor Metode de rezolvare

c6te3 Dacdse agazd rdm6n9 in picioare. cdtedoiintr-obancd, Dacdeleviise agazd giunaocupaticu unsingur goale elev. 7 bdnci rdm6ne bancd Cdtebinci gic6tielevisunt? prune in vas2 Dacd se maiadaugd mere. decAt vassuntde5 orimaimulte intr-un

prune mere. decdt in vasde3 orimaimulte 14prune, rdmdn sescot prune gicdtemere aufost? CAte 3 ra!e, gdini 5 giini 9i cumpdrd rate. Vinde dec6t arede 5 orimaimulte Unleran
gdinilor dec6t al ratelor. devine de3 orimaimare numdrul gdini C6te 9ic6terateau avut?

a2

pefiecare spectatorii, bancd trebuie se se ageze cate6 persoane. Dacds-armaiaduce incd 15 locuri arrdm6ne libere. persoane Cdte suntin salS?
t-

'

derogii trebuia ambalati in l6zi. il O cantitate . . 1-*1.' LuAnd lSzide cAie8 kg,rbmAn neambalate 180kg. LuAnd tot atAtea ldzi,ins6de 12 kg goale fiecare, r6m6n 35de ldzi. ldzieraugicecantitate CAte de rogii trebuia ambalati? ll giiepuri, intr-o curte suntgdini gi 124de picioare. in total 43decapete gdini gic6!iiepuri CAte sunt?

n n n n n n n n
/\

/\

11 11 H
/\ /\

/\

/ \

/\

/\

r\'l

/\lso d e p icio are

V[43decapete

t-

il Catielevi suntintr-oclasd,gtiindcddacdformdndgrupedincdteofatdgi unbdiatrdmAn grupe gi 8 fete,iardaciformdm dinc6te3 fete unbdiat, rdmdn 4 bdieti? pentru sedau5 puncte il L" ,n .on.rrs de matematicd gisescad o problemd binerezolvatd pentru gregitd. 3 puncte o problemd probleme gia primit Uneleva trimis 10 rezolvate 26 puncte. C6teprobleme a rezolvat binegic6tea gregit? 'il Dace se puncAte 3 floriTntr-o vaza, r6man 6 florifdrdvazd.Dacd se puncAte 4 floriintr-o goale. vazd rdmAn2vaze CAte flori9icAte vazesunt? f, intr-un depozit seafldde4 orimaimultd fdind decAt in attul.
Dacddin primulse scot960 kg fdind9i din al doilease scot60 kg rimdn cantitdli egale. Ce cantitate de fiind a fostla inceputin fiecaredepozit?

1il intr-o curte suntgdini, rale9ioi.gtiindcdin totalsunt1 000de picioare 9i 280de capete . iarnumdrul gdinilor, ralelor esteo treime dinnum6rul gdini, sd se aflecAte c6teralegi cAte oi -_

sunt in curte. a doud numere este 3 iar restul'10.Dacd adundmdeimpirtitul, fl Catrt impS(irii impd(itorul, cAtulgi restul obtinem 143. Sdseafle cele doud numere.
gtiind Sdseafledoui numere cd primul numdrestede5ori maimaredec6tal doileanu-t' primului mar dintredublul numdrgitriplul celui dealdoilea numdreste245 , iardiferenla =i

fl

85

-"1

i tt

pecareleareunul dinfrali timbrelor 48 detimbre. Z dinnumirul Doifraliauimpreund . J ae frate pecare leareceldlalt cu f dinnumdrultimbrelor egale sunt timbre arefiecare? Cate Primul frate Al doilea frate i-''!--" ' -r' ' - -- '.1 I Total: 48 timbre I t

Dupdce s-auv|ndut 18 m din prima lungime. de pdnzdaveauaceeagi fl OouabucSli p6nzd a doua. decatin gi25demehidincealaltS, in prima a rdmas de2 orimaimultd bucate bucatd? aufostin fiecare metri de pAnze CAti 77.Caresuntnumerele? loreste este597,iardiferenta Suma a dou6numere gtiind cd unulestemaimaredecAt este203.Sd se aflenumerele, Sumaa doudnumere cu 17. celSlalt lor numere, dacd suma cele doud Care sunt decAi altul. este de7 orimaimare {f Unnumdr este958? gtiind ci b estede 3 orimai AflSnumerele, naturale a, b, c este939. fl Srru a treinumere c. a gicu 15maimicdecdt mare dec6t fl loreste 77. este597,iardiferenla Suma a doudnumere numerele? Care sunt

gtiind cd unulestemaimaredecAt este203.Sd se aflenumerele, Sumaa doudnumere fl cu 17" celdlalt fl decAt altul. estede 7 orimaimare Unnumdr dacdsumaloreste958? Caresuntceledoudnumere,

gtiind cd b estede 3 orimai AflSnumerele, naturale a, b, c este939. f, Sumaa treinumere c. decAt a 9icu 15maimicdec6t mare fl m. Perimetrul unuitriunghieste3OO de acestora suntreprezentate dacdlungimile mdsoari laturile triunghiului, centimetri CAti pare? numere consecutive ldlimea. decdt estecu36cmmaimare este264cm.Lungimea unui dreptunghi Perimetrul gildlimea dreptunghiului. Aflelungimea

fl

lungimea bazinului - semdregte 64m.Dacd dedreptunghi areperimetrul il Unbazininformd lungimea. de3 orimaimicd decAt devine cu4 m,ldlimea dimensiunile bazinului? Care sunt

8/4

Perimetrul unuiteren de sport in formd de dreptunghi I estede548 m.Lungimea terenului estemaimare decAt ldtimea luicu24 m. Care sunt dimensiunile acestui dreptunghi?

in formi dedreptunghi areperimetrulde BB0 m.Lungimea estede3 orimaimare fl Unteren dec6t ldtimea. Care sunt dimensiunile dreptunghiului? Perimetrul unuipdtratcu latura de28cmesteegalcu perimetrul unuidreptunghi. Sdseafledimensiunile dreptunghiului dacd: a) lungimea estecu4 cmmaimare decAt ldlimea b)ldlimea estede3 orimaimicd decAt lungimea c) ldlimea este2/5dinlungime.

Probleme de logicd,probabilitefi, incerciri, estimare


fl intr-o cutie galbene, seafl6 6 bile albe, 9 bile 12rogii verzi. 9i15bile a)Afldnumdrul minim de bilece trebuie privegti, extrase, pentru fdrdsd le a fi sigurcd ai . celputin galbene; 5 bile . celputin4 biledeaceeagi culoare.

SCOS:

b) AflSnumdrul maxim de bilece trebuie extrase, pentru fdrds6 le privegti a fi sigurci rdm6n in cutie: . celputin 3 biledeaceeagi culoare; . celputin 5 bilerogii. intr-un sdcule! sunt30debilealbe, 30debilevezi gi30de bilerogii. Careestenumdrul minim de bilecaretrebuie (fdr6 pentru scoase a Ievedea) a fi siguri ci amextras celpulin 85de biledeacelagi fel? I j! in clasa noastrisunt30deelevi. Cinci elevi din10suntbdieli. Polispune c6te fete suntin clasd? Dardacd bdieti arfi3din10elevi?

a5

atunci sigur naturale, la intAmplare, urndtreijetoane cu numere dintr-o Oacaextragem I doud afirmalii esteadevdratS. urmdtoarele unadintre pare. dintre numere sunt a) Doud sunt impare. b)Doud dintrenumere aga. ExplicideceseintAmpld in cinci minute. din7 instrumentigti cAntd o melodie formatd O orchestrd respec14 melodie alcdtuitd din instrumentigti, o orchestrd in cdttimpva c6ntaaceeagi ritmul melodiei? tAnd maimicareochiiverzi. a 3 frati este36. Doisuntgemeni.Cel N ProdusulvArstelor auceitreicopii? Cev6rste unvasde la dispozilie aduce cumpoate cineva de la r6u6litride apdavAnd .I Sese arate 11litri de4 litri. 9iunul numdr de bilegi incAt sd nu avemdoudurnecu acelagi 'l eoli pune15bilein 5 urneastfel vreournd fird bile? nicisd nuexiste gic6tedoud9ic6tetrei9ic6tecinci? minim debeligoare carepotfi grupate N Careestenum5rul 1l nz iin k gg i5 k g ? ld id e 3 C u mp u temaranj a30k gdecd p g u

greutate, gi 10bileidentice iaruna aceeagi ladispozilie o balanld caformi,9 av6nd 1fl Rvem puln marugoara. sdo gdsegti? Poli,printreicAntdriri,

fl

joacbfotbal. practicd inotul iar26 noastrd sunt 30deelevi; l4dintreei in clasa practicd gi sporturi? ei unsingursport c6!iambele CAtidintre

gantin poate poate sSpaacelagi sdpaun gan!in 4 ore,iar un alt muncitor fl Un muncitor '12 lucr6nd impreuni? ceidoimuncitori ore.in cAte oresapi intregulgant in rimAne1 elev, in excursie; dacdse agazd cAte3 in rAnd, !il Un grupde eleviau pornit cAte 5 rim6n3 elevi. daci seagazd c6te4, rdm6n 2, dacdseagazd afara r6ndului, grup? Cdtielevisuntin

&6

celelalte consecutive pare. Cdte solutii areproblema? ;il

a"rr"ir"uoi;-""**iffi,

Gdsegte doudnumere a cdrorsumd sdfieegald cu produsul lor.

intr-un cogsuntcu 14meremaimurt f dec6t in artcog.Dacd26demere sunttrecute primul co^gjn ardoireq, Tn acesta dinurmS vorfide3 0rimaimurte cain primur.
Cetemereerauin fiecare cos? ,lil Diana ar" de 5 orimaimullileidec6tSergiu. c6li leiarefiecare gtiind cddacdDiana ii-de luisergiu32lei,sumere lordevin egare? Sergiu Diana

,fl Diferenla a doud numere este b7.c6tur dintre cer maimaregicer maimiceste3,iar 13.Afld numerele.
un elevconstatd cd un sfertdin baniieconomisili de el reprezinta prelulunuipix,iar 'il restul i9imaipoate cumpdra incdunpix9idoudmingi. Care costd maimult: pixulsau ming-ea? Unelevarede rezolvatin il 5zileunnumdrde probleme. jumdtate Lunirezolvd dinnur jumdtate loc madi din cererdmase, jumdtate joi miercuri dincererdmase, jumdtate din rdmase givineri restul. Dacdmiercuri a rezorvat 4 probreme, afldc6teprobreme a rezorvat in fiecare zi giin total

:[ o tet4a areacum 10ani,iarmama sa30deani. Afl6peste c6!ianifetita vaavea de orimaipulin vdrsta mameisale?
Tata, gifiurauimpreuni90 deani.Afldvdrsta mama I fieciruia,dacdtatdr estemaiTn decAt mama cu4 ani,iarmama estemaiin varstd det fiulcu 19ani?

,il .il
I

Catenumere de 3 cifreconlincifra1celpulino datd? Gongul unuiceasdeperete batede6 oriin5 secunde. Inc6tesecunde gongul bate de 12ori?

rnii--un cogurel sunr 5 mere. cum trebuieimpi(ite acestemereIa s fetilein agafel inc6tfiecaresd aibd 1 m6r,iar cogsdrim6ndunul?

Gdsegte toatenumerele de treicifrecareau sumacifrelor 17,iarcifrasuteror estecu maimaredecatcifraunititilor.

a7

flcr i sti n a ac ump5rat3c dr!i 9i a p l5 t it 1 6 | e i. A d o u a c a r t e c o S t e c u 3 | e im a i m u |tca p r i m _* a doua. iara treia cu5 leimaimultdecdt carte? CAtileicosti fiecare grdmadd, a douamut6 nuciin prima cu 69 de nuci.Dacddingrdmada nr treigrdmezi { grdmadd dec6tina doua.Dacddina douagrdmadd vorficu 3 nucimaimulte in prima atunci num6r denuci. auacelagi doudgrdmezi aceste in a treiaatunciin mut9 nuci grdmadS? nuci suntin fiecare CAte gtiind cdteo carte9i un caiet cd dacdle grupeazd areun elev, Catecd(i 9i c6tecaiete fl gi2 caiete rdmn2cirti? cAte o carte iardacdlegrupeazd 6 caiete, rdm6n la 2, a douaparte impdrlitd ca primaparte 40 in treipd(i astfel numdrul Sa se impartd fl cAt. la5 sddeaacelagi impirlitdla3 9iatreiaparteimpdrliti ..'decAt -gtiind lorestecu 17maimare cd suma treinumere consecutive Sa se determine fl numdrul celmic.

fl

deapede6 m 9i8 m. instalat 18conducte de 124m s-au Peo distan!5 fels-auinstalat? defiecare C6te conducte U n n um5res tec u10mai m a r e d e c 6 t d u b | u lc e | u i| a | t ' gtiind loreste130. cddiferenla Afldnumdrul :

fl

pune dedoudorimai 40 cl.Ela reugit sd umple 92 lvinin sticlede72clgi UnvAnzdtor mici. sticle maridecdt multe fela umplut? defiecare C6te sticle fl ab? dublul numdrului decAt estecu 163maimare 65daci numirulab5estenumdrul Care patru pentru cifre? celmaimicnumdrde a scrie CAte cifrede 1 sunt necesare diferite dezero? cifrecucifrele a scrie celmaimicnumirdepatru Daroentru fl perechile c6:2a+ 3b = 12. de numere natu rale(a,b) $tiind toate Gasegte
luia. valoarea $tiindcd 5a + 4b + 6c = 155gi 2b + 3c = 65,calculeazd

fl
{

Sedaunumerele: a = 9x 8-42: 7x 8 Calculeazd: a )5 a-3b+4c ;

b=63:

9+ 7x B- 20x2

c = 4 8 : 1 6 - 7 2 :3 6

b) ac+bc

&{3

li,,, i, I I l l- I"
fl

---

-1, i--T'l l-1. r-_*l.lll]--l-[


e

o franghie lung6 de86ma fosttdiatd pd(i,astfel in doud lncat una dineles6aib6 cu24

maimult decAt cealaltS. parte? CAti metri arefiecare

pentru Doimuncitori auprimit o lucrare 84delei.Unul dinei a lucrat { i dincAta lucrat celd lalt,
CAt secuvine fiecdruia dintre ei?

fl

primul, Unnum6r este de4 orimaimicdecAt iardiferenta loreste de6g. Aflati cele doud numere.

iil lntr-un vasdefructe pere sunt de3 orimaimulte decAt mere. Lamas6 4 persoane. sunt Fiecare dintre gio pard. eleiadinvasc6te pere unmer Rdm0n in vasde4 orimaimulte decat mere. pere CAte mere erau lalnceput? 9icAte L Fiecdrui mdrii corespund persoand cdte3 pere.Fiecare ia cdteunmdrgi o pard.

,6- , ,ff,

' Xq D i,Hn; i!_jii$n, ,q)


Ai l6',, sdl \a_ / \$//
60dl 0qdi idsdl \9' \.4.1

?tr\ /6r., ,.,{r\, ,6-i /f\.

ll. Reprezentdm fructele perelela grupele rdmase ln vas.Redistribuim rdmase, astfel incdtfiecdrui mdrsd-iarespundd4 pere.

/d-

.. is d i
\-',,'

i {J

i'e\ ,''A\, ',,?'

si

idodll 8 '\d'';Js"ne

ro,"r i?-',1

il

Daca elevii seagazd c6teunul in fiecare bancd, rdm6n 14elevi in picioare, iardacd se

agazd c6tedoiintr-o banc6, r6mAn 3 bdnci libere. CAti elevi cdte bdncisuntin clasd? 9i

89

de dezvoltare Exercilii 9i probleme

Efectueaz6. + 6:6 ) 3 0x 5 ) - 8 - ( 2 4 a)25x ( 1 6 0 (1800- 1 2501 : 10+ 220: 11 x (12 000: 40- 60015 + 25) : 4-256x 0): 2 : (65-50)-(80 255 12x 1 0 : 6 - ( 2 0 0 - 2 0 ) :+ 93 6 :1 8 - 2
g +( 9x g:9-9l ,+220-2010

b)5+ 5 x [ 1 0 - 3x ( 1 5 - 4x 3 ) ] ; x87) : 7 ]: 6 ; 6- [ 7+ 6 x 3 - ( 9 3 1 0 01 - 070 22- 1 0: [ 4 - 4 : ( 8 - 3 x 2 ) l +3 x 7i


4 x 1625 : (25+16x 8-8 x 8 x 2)l : 100

+.12 + 18)] +480 : 4- [680 : 20+4 x (20 400 x)1 1 2 0( ( 115 : 5 - 2 0 7x 8 - 22 4 :7 ) l:9 + x 9): t(5x 45- 50):251 :5 1225:(170-15 x [1 4 + ( 5+ a ): 6 ] - 5 ] : 9 + 7 =1 0 c ) {2 =0 O ] 1O 10x { 1 0 : - a x2 ) ]+ [ 1 0 -( 1 0 I x {212-5 x [a+ 3 x (5x 6- 17)]]= SO x a- 194)x 5-3] x 19+ 121 : 25=2 {[(65 x a-79)x 61-781x'15 + 340) : 250=4 ll(27 +9 l ' a . =4 t ( 7- 3 ) x 5 - 2 + 3 l ' . 7 + 10x (24 + 24: 4)]]=1gg lQx {3- 10x [362

90

date. dinegalitAtile necunoscutele Calculeaz6 a)1+ ( 6 : 3 - a : 8 \ : 2 = 2 :6 b) 1+ ( 1 5 - 4 x a + 9 : 3 ) =2 c)( a x 9-78 : 2)+ 4 x 25=1492 x 3- 53x 4)= 257 d)a : 2 + (123 = 402 + a x 900*1400 : 102 e)(285-81) =1 : 600 : 3)x 5 + 1001 0 (x+ 270 = 40 g ) 5 x X-(2 000 : 50)-(1291 - 1091) 1o ss ] h)[ ( 2 0x 34 - 2 0 7 ) : 5 + 2 4 Q x3 - ( 7-6 37 1 2 :1 2 )x[= = 400 : 5 x 16- 1 344 i)(362 ; a + 364) + 254]+ 6 = 569 j) 879- [930: 3 + (837-6221 'f 6 x 9 : 3+5-2 Sedtexercitiul: perind pentru parantezele, a obtine dac6 estenevoie, Folosegte convenabil 21: 36: 9 . date. luiadinexpresiile Afle vabarea a - 2 3 ) = 6 5 b ) 1 0 = a :a + a a)70 - 5 0 : ( 3 x inc6ta = b' astfel a = 2 x 70- 5 gib = 200+ 80 : 2 -'l 0, puneparanteze ln expresiile paranteze pentru 0' rezultatul a obtine 5 x 4:2+ 8-2,folosegte ln exercitiul il 'l 3 x 8 : 4 + 6 x 2- 18. a)Calcufeaz6: sdfie24. exercitiu parantezele rezultatul acestui astfellncAt rotunde b)Folosegte Sedaunumereleagib.
a = [(20+5: 5)x 10-10]:40 '.4)x5-2$lx2-4 6 = 1(20 esteadeviratd? demaijos afirmaliile Care dintre a<b a=b a >b

.il

91

ba . gi Sedau n u m e r e l e
q =Qxl +l x 5+5x 3+3x 1 b =9 x7 -7x 5-5x 3-3x 1 a - b? a + b fat6dediferenta suma Cucatestemaimare

flGese9tesumatuturornumere|ordedouAcifrecaresepotscriecucifre|e1;2;3; fl jumdtdtii jumitatea numdr. unui sfertului 5 este Num6rul numdr. acel este Afli care '

nusumei 909i9 9idublul numerelor triplul cAtului dintre de 10oridiferenla il MicAoreazd mer elor 91 g.i matematice. forma unei expresii sub efectuate calculele Scrie fl a,b,c gtiind cd: numerelor suma Gdsegte ( a- ' 1 ) :8 = 1 2 r e st6 ; (c + b) - a = 1 2 3 ; ( a - 2 ):b = 1 0 r est1.

jumddecat maimare 103 care, impd(ite la6, daucAtul naturale 9irestul il nnanumerele lmpeditorului. tatea fl c6: numerelor a,b 9ic atiind suma Determind b + 2c= 26; a+2b=26', dat6. naturale a 9ibdinegalitatea numerele Afle
( 5 - a ) x (b:3;=12

2a+c=20.

il fl

pus si fieadev6ratd? luia astfelincat egalitatea in locul trebuie Cenumdr


1 x2 x 3 x 4 x 5x 6x 7x a x 200 4 +1 0 0 0 - 4 = 9 9 6

date. timp condiliile care verificd in acelagi valorile literelor .il Afld a+c=62 b+c=53 a+ b= 4 5 exercitiul. Reconstituie 16ax a -1 )ffi=16 fl date. numerele in ordine descresc6toare a)Scrie .1 0 0 1 . 1 101 . 1 0 1 1 1 . ' 1 0 0 11 0 .1 0 1 10 100? numirului suma cifrelor b)Care este produsul 10100? numirului cifrelor c)Care este . ' t0 1 110

.1 0 1 0 0

92

numirlaal doilea,oblinemcAtul 3 fl Sumaadoudnumereeste346.DacdimpS(imprimul 9irestul2. Care sunt cele doud numere? f, Diferentaadoua numereeste46S,
Dacd impd(imprimul numdr laal doilea, oblinem citul 3 girestul 2. Care suntceledoudnumere?

fl f,

Suma a doui numere consecutive este 515.


Caresuntceledoudnumere?

Suma a treinumere consecutive este 906. Care sunt cele treinumere? Suma a doui numere consecutive oare este 706. Care sunt cele doud numere?

Trec i opiaui i mpreunS 200 d e le i. P r im aiid u im o ip r e u n ill0 le i, u lt im iii1 9 0 do le i , leiarefiecare? CAti

il
{

gicu Sumaa treinumere este2450.Primul numdr estecu 250maimaredecAt al doilea 180 maimare dec6t altreilea. Afldceletreinumere. ln hei l6zisunt6'14 kgde marfd. ln a doualadi estededoudorimaimulti marfi decAtin

prima, iarina treia cu4 kgmaimult dec6tin a doua ladd. CAte kilograme fiecare ladd? suntin Diferenla dintre doud numere este 800, iaro jumdtate dinnumdrul maimiceste de4 ori
maimicd decdt celdlalt numir. Afldceledoudnumere.

30launnumdr, obtinem 3l Adun6nO o sumide4 orimaimare decAt numdrul dat.


Afldnumdrul.

fl

jumdtatea pulin MicaorAnd cu7 dublul unui numdr, obtinem cu11 mai dec6t num6rului. Care este acel numdr?

frei copii au la CECsuma de 891lei.Primul arede4 orimaimultdec6t al doilea, iaral { jumdtate treilea arecu90 leimaimultdecAt dinc6tareprimul. CAti leiarefiecare?

207kgcartofi. erau Dupd cedinfiecare sacs-av6ndut cantitate de aceeagi dl ln treisaci primul cartofi, ln 26kg, in aldoilea, sacaurdmas 35kg9iin altreilea, 38kg. kilograme CAte decartofi aufostlainceput infiecare sac?

s3

a douinumere naturale este 240. Suma in cazul ln carecdtul impdrtirii celui maimarela cel maimiceste4 Afldnumerele restul20. unuinumir natural estede 3 ori maimicddecit alt num6r, cd jumdtatea $tiind loreste 550. numerele, dacd suma lncit fiecare sd fie du numirul 616ca o sumd de treitermeni. astfel termen Scrie predecesorului. numdr a treinumere naturale esteegal6 cu 2 154. Primul estede doui otti Suma
al doilea. mare dec6t gtiindci al treilea celui numdr, numdr estemaimarecu 18dec6t triplul de.aldoilea

cele treinumere. tat6l cucelmaimicnumirdedoui C6nd s-aniscutGabriel, sduavea v6rsta egal6 maimaredecAt 30.ln anul2009, tat6lvaimplini48deanr. ln ceans-aniscutGabriel? primul, Al doilea al treilea este Se dautreinumere. estede 2 orimaimicdec6t gialdoilea iardiferenla dintre altreilea este 22. celorlalte dou6, Sdseafle numerele. ln dou6, Pentru a facecompot, o gospodind taie48 de mere dup6carejumitate lemai taie o dat6 in dou6, iarapoijumdtate dinnumdrul total debucitile numirul bucdlilor iardgiin dou6. pentru C6te bucdli demere aregospodina compot? gi Cristina Florin aulmpreund Mihai arede 3 orimaiputin Mihai, 60 detimbre. maimult decAt Florin, care arecu3 timbre dec6t Cristina. C6te timbre arefiecare copil? in patru Unelevcitegte o carte zile. ln fiecare zi citegte cuo paginimaimultdec6tln precedentS. paginia pagini? CAte cititin fiecare zi,gtiind cda avutde citit 110 primul a doudnumere este17.Dacd mdresc numdr de 4 ori,iarpe al doilea Suma numere micaorez de4 ori, obtin egale. cele numere? Care sunt doud

94

pentru premiul allll-lea, 2 puncte. Afldnumirul primite depremii deelevii gcoli unei gtiind cds-au obtinut 2s puncte gi putin premiidin doud fiecare. fl lntr-o cutie sunt70de bilerogii, galbene Dupd cedincutie 9i albastre. amscos7

Launconcurs, seacordd, pentru premiur r,s puncte, pentru premiur aril-rea, 3 puncte,

rogii, 6 bilegalbene in cutieau rdmas 9i 8 bilealbastre, de doudori maiputine bile dec6t bilealbastre gidedoui orimaimulte bilegalbene decAt bilerogii. CAte biledefiecare felaufostlaincepufin cutie?

Numdrul 90seimparte ln treip6(ilnaga prima parte felinc6t sdfiededoud orimai dec6t a doua, iara doua parte s6fiede3 orimaimare dectta treia. Pune intrebarea girezolv6 problema. .,fl SumaadoudnumereesteS0, 1 .Afldnumerele. iarraportulloreste
3 Si searateci: a) (3 x 333- 3 x 3) : ( 3 x 33)= (3 x 777- g t T)i (g x 77,). b)Sdsegiseascd x dinegalitatea: 99x 99:x =999+99_9. c)Gisegtepatru numere naturale diferite produs al c6ror s6fie 1 000.

Gdsegte numdrul natural detreicifre care aresuma cifrelor 22,gtiind ci suma cifrelor reprezinte gizecile sutele este 13,iarsuma cifrelor cereprezintd zecile este 15. 9iunit6tile un num6r natural este detreiorimaimare il dec6t attnumer. caresunt cele doud n gtiind cdcelmaimareestemaimaredec6t149imaimicdecAt 20? P" unlotgcolar nusepotplanta 'iI dec6t celmult17pomi. Elevii auhot6r6t sdptanteze 4 orimaiputini meri decat pruni giciregi la un loc,iarpruni detreiorimaimult dec6t careeste numlrur cer maimare pruni demeri, giciregi pranta? care sepoate
Afldce valoriarea in egalitdtile date, 6 2 4-173-7x 7 =2x a 4 5 6+127-9x l =gx g 2 3 6 -'159-77=3x a xa 559+324-183=7

fl

RRavatoarea luib dininegalitltilede maijos. a )b :3<4 b )b :5<4 c)b :2 < 6 b :4+3<8 b :3 +2< 6 b "2 - 1 < 4

95

S-ar putea să vă placă și