Sunteți pe pagina 1din 81

Auretia

Birbulescu
Nela Zmirindescu
Adina Grigore
Elena Vtad
770 de exerci
I
robleme
t f
ll
:1
{.
hi;iiu
AMefra
$dr&dzscu
Nek zndtdtdesat
fl6na
Qrigore
Eteno'Vtod
770 fe e4ercQii
y prohfemc
pentru cfasa
a IV-a
Conform
cu
Nograma
2009
r4l
c.frru^,fLsno
Conlinutul prezentului
auxiliar este in conformitate cu ceintelelprogramei
$colare
in vigoare
$i
cu standardele curiculate,
Descrierea CIP a Bibliotecii Nationale a Romaniei
770 de exercifii
ti
probleme pentru clasa a IV-a / Aurelia BA,rbulescu,
Nela Zmarendescu, Adina Crigore, Elena Vlad. - Coste$tj : Ars Lib
,
2008
ISBN 978-973-1904-13-9
L Bdrbulescu, Aurelia
IL Zmdrindesctl Nela
III. Grigore, Adina
IV. Vlad, Elena
51(07s.33X076)
312.47
Referent gtiin,ti{ic:
ConJ Untu. Dr. Bogda,n Nicolescu, Universitatea din Pite$ti
Copyright O trditura Ars Libri
Tehnoredactare; Adina Grigore
Corecturd: autoarele
Copefte: Adina Grigore
Comenzi:
Editura Ars Libri, Coste$ti,jud. Arget
Tel./fax: 0248 673 632
0248 546 3s7
0723 170 664
E-mail: glg!!!!@y4!9g4gg1
Tiparul executat la Tipogralia POLICHROM
I\aDUSTRY 2006 Coste$ti
Argument
Culegerea "770 de exercilii
9i
probleme pentru
clasa a IV-a" se
adreseazd elevilor clasei a IV-a
gi
reprezinti un auxiliar didactic prelios
in aplicarea cerinlelor programei gcolare qi in completarea manualului.
Continutul acestui auxiliar este in conformitate cu cerinlele
programei gcolare
in vigoare
$i
cu standardele cuniculare.
Exerciliile gi problemele
din aceastd culegere sunt ordonate in
concordanld cu parcurgerea
lectiilor in cadrul unui capitol, putand fi
folositi astfl atat in clasd cat
$i
acasA in fiecare zi. Ele au rolul de a-i
mobiliza pe elevi la o muncd intens5, independentd.
La toate capitolele existi
,,Tema
campionilor", ce cuprinde
exercilii gi probleme
cu grad spodt de dificultate, pentru elevii ce
doresc sd
participe
la olimpiadele gcolare,
la sfirqit de ciclu primar.
La fiecare leclie exercitiile gi problemele pomesc
de la ugor la
greu,
de la simplu la complex, astfel incat fiecare elev sa-$i insu$easca
noile noliuni
9i
tehnici de rezolvare a exerciliilor
9i
problemelor.
Cu bunivoinfa, tenacitate
$i
rdbdare, cei ce vor rezolva exerciliile
gi problemele
din aceastd culegere vor gdndi
corect
gi
igi vor forma un
ralionament
$i
un limbaj matematic adecvat.
Auloqrcle
I. NUMERE NATURALE MAI MICI SAU EGALE
cu 1000 000
Scrierea si
citirea numerelor naturale
l Sc e, apoi citette numerele:
a) de la 29 998 l^ 30 014]'
,.) cupri nse i ntre 136409ti 136425;
c) pate de la'7 86 992 la 787 015|'
y')
impare cuprinse intre 986 593
$i
986 624.
2. Care este ordinul cifrei 7 in scrierea numerelor:
37 476,141 50' 7
,73
7 01
,977
131?
3. Scrie:
-cel mai mare numet par de cinci
gi
de
gase cifre;
-cel mai mare nunir par de patru qi
cinci cifre diferite;
-cel
mai mic numdr impar de
$ase
cifre;
-cel
mai mic numdr de
$ase
cifre diferite.
4, Din cifrele 7, 2, 9, 5,0, 4 formeazi cel mai mare
9i
cel mai mic numdr de
cinci cifre, apoi de
$ase
cifre.
5. Scrie numerele de gase cifre, folosind o singurd date ciftele 8,5,3,0, 4,2
6. Folosind numai cifrele l, 8,4, 7, 9,2, cate o singuri date, s[ se scrie:
a) cel mai mare numdr de
iase
cifte care sd inceape cu 7;
,,) cel mai mare numer de
$ase
cifte care sil lnceapl cu 9;
c) toate numercle naturale care au primele doud cifre 19;
y'/
toate nunerele laturale care au primele doul cifre 49;
e) cel mai mare num& par de
sase
oifre;
,
cel mai mic numdr par de
$ase
cifrei
gl cel mai mare num[r impar de gase cifre;
,) cel mai mic numer impar de
qase
cifre.
7. Descompude sub formd de sumi sau sub form[ de sum6 de
produse
numerele: 560, 368, 709, 931.
Exempl u: 782=700+80+2 sau
782=7x100+8x10+2
8. Scrie patru numere consecutive,
giind
c[ unul din ele este 236 799.
9. Scrie patru numere consecutive, al doilea numlr fiind 267 998.
10. Scrie
cel mai mic
ai
cel mai mare numer natual de
gase cifle distincte de
foma:
7cd 5ef
4ab 356
l l . inlocuili
literele cu cifre
pentru a obfine cel mai mare numar de fon1la:
."4bbg
.tbtb"
Derermi nd
numeret e nal ural e de f orma . 9
-
Sri i nd
ca t y
'
y'
=' l
Fie numerele
naturile nenule de lorma x1' yzSi t' l''ara1; ca daca
I '
yz- zz. at t t nci x+y=2.
14. Sa se detemine
toate numerele de forma obcd
, Stiind'
cA ibcd -
bcd
6000, abcd cd 64001i,d
-dc 154
12.
1.
2.
r 000 000 999 999
867 088 867 088
950027
899 \79
Geseqte cifrele
potrivite pentru ca relalia se fie adevf,ratil
846 032
<
846 0 2
400 009
>
400 00-
5't 206> 5'.7 06
6] 004
>
642 001
Ordoneaza
crescator numerele:
l 2 586, 124 108-
c)0
004. 56" 0?0. 124 J28.
q2
Ordoneaza
descrescAtol numereie:
50'/ 2oo,148 036, 97 256, 62 003, 380 250, 700 003, 860 020' 99 902.
Dintre numerele
date ordoneMd crescdtor
numerele
pare
ti
descrescdtor
numerele impare:
21 3' / 6, n612s, 139
208, 91 t 54, 524 423, ' 78 366, 826 571' 999 057.
Compard
percchile de numere:
79 890
179 890
26't 003
261 103
36 524 29 956
Se dau munerele
253d84
$i
astfel incat:
4326< 43_6
'7
205
=
- -205
104, 1 000 000.
'j36o4.
Pune in iocul lui
,,a"
o cifta
o)
primul numar se fie mai mare decat al doilea;
,) primul numar se fie mai mic decet al doilea;
c) numercle sa fie egale.
Cate
posibilit6i sunt in fiecate caz?
7. Scrie cel mai mare, apoi cel mai mic numer natural de 5 cifte, avend citia
mi i l or 6.
8. Afld cel mai mare num[r de foma 9
*
5
*
7
*:
o) in care se folosili tlei cifre identice:
,) in care sa folosili doua cifre identice;
c) in care se folosifi cifre diferite.
9. Se dau numerelel
a-
( 42 +
36 : 4 - 30) x 10- 27 : 3
9i
b=( 4217x4) . 2+6x12.
Gasegte afirma{ia adevlrata; a
<b;
a
-
b: a> b
10, Sc cel mai mare, apoi cel mai mic numir de
gase cifre, avdnd cifia miilor 4'
SCRIEREA NUMERELOR CU CIFRE ROMANE
1. Scrie cu cifie romane urmdtoarele numetei
5, 4, 10, 9, 50, 40, 56, 74, 90, 95, 100, 110, 125, 324, s00, 490, s23' 1 000,
900, 959, 1. 208.
2. Scrie cu cifre arabe umitoarele numere:
XXV, XL[X, LXIV, CLI, DXXII, DCCX, MCCLX, MDCL.
3. Sc e numerele de doue cifre care se pot foma cu cifiele romane X, L, lX.
4. Scrie cu cifte arabe numerele: CLV, XCVIII, DCXII, XCIX, MCCXLVI,
CDXCV, MMCCCXL, DCCV,
5. Scrie cu cifre romane:
4) anul in care te-ai ndscut:
,) anul in care te afli;
c) anii 1 859, I 877, 1 918, I 989
ti
spune ce semnificafie au in istoria
flrii
noastre,
6. Scrie cu cifre rofnane:
-
secolul al noudsprezecelea;
- a unsprezeca lun5 din an;
- ultima zi a lunii decembrie;
-
ciasa a noua;
- secolul in care suntem;
-
mileniul in care suntem;
7. Taie varianta grc$itd:
40
_XXXX
XL
409- CDr X DCI X
927
_
DCCCCXXVII
_
CMXXVII
1.250
_
MCCL MCCCDL
I.490 DDCD
_
MCDXC
154
_
CLIV, LLLN
8. Preci zeaz4 secol ul
$i
mi l eni ul penrru ani i :
' 739,1
20t,1 860, 2 000, 2 037.
Exemplu: I 350
:
sec. XIV, mileniul lt.
9, Aranjeazidescrescetornumerele:
MCCX, DLX, CDXXIX, CMXLI, DCCV, LXIX.
NUMERE NATURALE MAI MICI
SAU EGALE CU l OOO OOO
RECAPITULARE
l. a,) Scrie cel mai mare numfu natural de
$ase
cifre, in carc cifra zecilor de mii
sd fie 6.
,,) Scrie cel mai mic numfu natural de gase cifre, in care cifra miilor sd fie 2.
c) Scrie cel mai mare numer de
$ase
cifre distincte, in care cifra sutelor s6
d) Scrie cel mai mic numdr de qase
cifre distincte in care cifra zecilor sd fie
7.
2. Scde numerele de
$ase
cilie, folosind o singure dat6 cifrele 2,7,3, 0,8,9.
Subliniaze numerele impare.
J. Scr i ecel mai mi cnumar nat ur al def or ma:
- *485- J
4. Scri ecel mai mare numdr natural deforma:*485*3.
5. Se da numarul 285 976. fl i mi na l rei ci fre astl el i ncat cel e ramase. pasrri nd
ordinea in care se gdsesc,
se fomeze:
-
cel mai mare numdr natual de patru cifie;
- cel mai mic numer natural de patru cifte.
6. Care sunt succesorii fiecdrui numer din urmatorul
$ir:
| 499,21999,20 489,312 000, 500 004, 903 999.
7. Care sunt
predecesorii fiecdrui numar din urmetorul
$ir:
500, 120.010, 586.300, 720.001, 900.000.
8. Scrie
$i
apoi citeqte rdstumatul fiec?irui numtrr:
1308, 24 006, 108 527, 630 005, 900 481.
9. Pune semnul de relafie potriviti
a12a9 aB 49a
(a= 5)
9n2 930 9n2 864
(n
=
3)
7bb sbb 7bb sbb
(b
=
2)
10. Scrie patru numere oonsecutive
pare,
Ftiind
cd unul dintre ele este 567 248.
11, Scrie
patru numere oonsecutive impare,
$tiind
ce unul dintre ele este
29s 419.
12, Gi se$te numerel e natual e a, b gti i ndcdaxb= l 009i a<b.
13. Care este cel mai mare
ii
cel mai mic numir natural soris
gu
cinoi cifre
consecutlve.
14. Folosind numai ciflele l, 2, 5, 6, 9 cete o singurd dat[, sE se sc e:
a) ael mai mic numtrr de cinci cifte, care sd lnceapi cu 5;
,,) cel mai mare numtrr de cinci cifre, care s[ lnceape cu 9;
c) toate numerele naturale, care au ultimele doud oifre 69;
y')
toate numerdle naturale, care au primele doui cifre 12.
II. ADUNAR,EA
$I
SCADEREA
NUMER,ELOR NATURALE
MAI MICI SAU EGALE CU l OOOOOO
ADUNAR.EA FAR.A TRECERE PESTE ORDIN
1. Adune numdrului 24 132 succesorul
$i
apoi predecesorul lui.
2, Adune numirul 40 123 cu dsturnatul sdu.
3, Afle suma numerelor:
24 320
qi 42 249
320 433
i i
635 540
703 006
i i
246 390
327 451
$i
132 528
4. Un termen al adunirii este 21 302, iar celelalt cr 243 251 mai mare. Carc
este suma celor doue numere?
5. Afld numerele cu 123 045 mai mari decat:
65 210. 146
q24. 705
85t , 876
q54.
6. Calculeazd sulna numerelor qi verifici schimband ordinea lorl
304 253
+
463 524
=
980356+ 19240=
29 346
+ 450 243
=
5893+ t 4 106:
7. Dacd a:542 035,b
=2
306 ql c= 72 523, cal cul eazd:
a+343943=
b+ 76 592
=
c+ 3 476:
8. inlocuieqte stelulele cu cifrele corespunzitoare:
2:r. 1*5
+
3
x6* : *7
5*9
,' !40
5*3
+
23* 12*
_
4;t3
*56
' 4274! t
i I +*23: 98865
9. La suma numerelor 134 020
9i
12 314, adaug5 succesorul numdrului 12 452.
10. Cauta valoarea lui x.
x- 32 405
=
145 234 x 820 504: 136 423
x 241 523
=
235 2'76 x- 6248-283 451
11. Dace scezetorul este 324 561, iar diferenla 14 328, afli descezutul.
12. Afle descizutul, gtiind cd scizdtorul este cel mai mic numdr impar de cinci
cifre distincte, iar diferenla este dstumatul numerului i 325.
13. lntr'un depozit emu 20 101 kg de orez, liin6 cu 126 kg mai mult, iar zah6r
sat fiine
$i
orez. Ce cantitate de marli se afld in depozit?
14. Ma gandesc
la un nuner, scad 142 503
ti
obfin dublul numerului 113.043.
Afla mrmdrul.
10
15, in piap s-au adus in prima zi 1 2ll kg de pepeni, iar a doua zi triplul
cantitdfii aduse in pdma zi. Cate kilograme de pepeni s-au adus ln cele doue
ztle.
16. Compune o problemd dupe exercifiul:
| 203
I
(l 203
- l l 800)
=
SCADEREA
FAR.[ TRXCERE PESTE ORDIN
L Mic$oreaze cu 123 423 numerele: 567 958,916 546;364 647:864 794
2. Afld scizitorul,
$tiind
ce descezutul este 856 942, iar diferenla 43 52I
3. CalculeMd diferenla numerelor: 6
'139
,i
| 415128 439
9i
4 205; 698 345
si
270 123:
759
078
i i
l 7 056
4.
$tiind
ce un numdr este 324 256, iar altul cu 12 034 mai mic, s[ se afle
suma numerel or,
5. De la o serd se t mit spre vAnzare 15 783
garoafe albe, ro$ii
$i
galbene
$tiind
cd 2 321 sunt galbene
Si
11 201 rolii, cate garoafe albe sunt?
6. Calculeazd in scris:
300 003
+
8 956
=
2 056
+
164 523
=
43 502+ t32.2sj
=
't8320+
20 541
=
24124
+
5775-
3946+145023=
7, Caiculeaza
gi fi proba in dou5 hodud:
986135 203213=
697 348-43 t26=
79 286
' 7142= 89936- 5424:
8. Ce mllntu scad din 485 236
pentu a obline 34 1 14?
9, Cu cat este mai micd diferenla numerelor 42T 505
$i
21 I 403, decAt suma
lor?
10. Suma a trei numere natumle este 376 587. Se se afle numerele,
gtiind ce
sl[na primelor dou[ este 352 277,
jar
suma ultimelor doud este 255 545
11. Afle diferenla dintre cel mai mare
9i
cel mai mic numlr impar de cinci cifre
distincte.
11
-{J'la
temenul necunoscut:
l l - + 521 - a: 3 110
98647+a=199858 ^+24325=687
549
a- 56 213:
3 456
Ce numbr
adaug la 5 1 4 244 pentru
a obline 729 5g6,1
ADUNAREA
CU TRECER-E
PESTE
ORDIN
Calculeazd:
247 s29 +
323 58't
-
485 2'16 +
19 648
=
'79
365 +
45't 216
=
t .
107 918 +
356 245
=
393 406 +
9 188
-
7 48s +
286 798
=
Merette
cu 286 569 numerele:
154 648, 79 54 6,6jj 453,g
:,63.
-S.lbl9l:
1"rn:i.].-I-"T,11..-.
*. mic$orare
cu t28 594. dau diferenF
cupnnsd inrre 248 595
$i
248 599.
Aplicend proprietefile
adundrii
in mod convenabil,
efectueaztr:
172 511+ 322 489 +
17 101+
23ggg=
134500+
I 400+ 2500+436600:
270 350 +
124 400 +
13 650 +
185 600
=
Di n
-suma,numerel or
261
.956
i
162
g99
l ual i produsul
numerel or
l g6
,i
4.
Jcrre rezotvarea
intr-un
singur
exerciliu.
Dace dintr-un numAr
s-a scezut dublul
numirului
123 214, s_a obfinut
rezultatul
397 576. Afle numirul.
La.cel mai mic nr_rmdr
de gase
cifre
distincte, adaugi
cel mai mare nuhdr
mai mic decat
800 000.
9.
Daca
diferenla
.ste 236 4Bg,
j^r
descdzutul.
Afld termenul
necunoscut:
x 236 489 +
t24 56t
=
489 678.
x - l37x 4 +
137 468
=
568 9't9
x
- 137 426 +
29't x 3
=
658 99i
10. Dintr-o livad! s-au cules 124 563 kg de pere, iar merc cu 5 879 kg mai mult.
Cate kilogame de fructe s-au cules djn livad6?
11. Vlad are 187 596 lei, An&a cu 54 429 lei mai mult, iar Cdtelin cat cei doi la
un loc. Cefi lei au cei tlei copii?
12. intr-o pepinierd sunt 9 576 puiefi de mtu, iar numerul puiefilor de prun este
triplul celor de mbr. Cafi
puieti
sunt in total?
SCADEREA CU TRI,CERE PESTE ORDIN
l. Calculeaze
$i
efectueazd proba p n adunare:
134024- 36 435:
320 542 - 167 654
=
702 005 98 486:
900 308 - 425 426
=
850 032- 184 564
-
420 005 - 96261:
2. G5se$te numdrul care este cu 28 486 mai mic decat diferenF numerelor 402
030
9i
124 s67 .
3, Descizutul este 320 500, iar diferenla 186 723. Afld scezetorul.
4. Mic$oreazl cu 139 798 numerele: 408 235, 300 020, 420 356, 631 004.
5. Din suma numerelor 426 568
5i
97 897 scade dublul celui mai mare numir
nanral de patru cifre.
6. inlocuieqte stelulele cu cifrele corespunzatoare:
193 761
_
' *6* 4' *,7
_
6* 421
+
*274*
_
*40
5*3
-
*
4'4'* 1*
*83
23* 12*
185 879 425 689 61 89',7 73 265 1*9 456
7, La o pestreverie se afld 120 032 p$ti in trei bazine. in primele dou6 bazine
sunt 84 001 pe$ti, iar in ultimele dou6 74 706 pe$ti. Cef petti sunt in fiecare
bazin?
8. Efectueaze diferenla dintre cel mai mare numer care se poate forrna cu
ciilele 1, 9, 7, 3, 5
$i
rdstumatul acestui numdr.
9. Determine numxrul necunoscut din egalitatea:
x - 299 998
=
200 003
10.
906342- y=563495
z+' 78 625
=
134 201
Penfu munca depush in perioada
agricold, un grup
de lucrhtori agricoli au
pimit pentru
culesul prunelor
1 980 lei, pentru culesul sfeclei de zaldr cu
6'72lei mai mult, iar restul pann Ia 10 000 lei pentru culesul porumbului.
Celi lei au incasat pentru
culesul porumbului?
La o patiserie
s-au trimis spre vanzare 9.200 pateud
cu branzd, cu 86 mai
putine comuri, iar cov gi cat pateu
;i
comud. CAte specialita[i s-au trimis
spre vdnzare?
l l .
AFLAREA NUMARULUI
NECUNOSCUT
I . AI l a t emenul necunoscul di n urmdroarel e esal i l al i :
7.
3.
4-
1
5.
6.
a- 1' 73
+
256
=
103
376+^- 724=59' 7
628- ar 368: 102
a 12 568
<
12 562
9 568
+
a< 9644
682+ 395 - a-327
-
496
852- 436+a 94=513
901 a. - 187 -216:399
Afld scdzdtorul,
$tiind
cd diferenfa este 24 968, iar descAzutul este cel mai
mare numar de cinci cifie distincte.
Dacd din strna numerelor 124 032
$i
96 879 scad un numdr, obfin dublul
numerului 81 523. Afle numirul.
Me gendesc
la un numir, adaug produsul
numerelor 96 qi
8, din rezultatul
obfinut scad triplul numdrului
33
$i
obfin 13 571. Afli numerul la care m-
am gandit.
Din ce num[r scad dublul numerului
97 368 pentru
a obfine restul 107 768?
Din banii pe care ii are Antonia cumpire ni$te cdr{i in valoare de 136 402
lei
$i
constati ce i-au mai remas 87 958 lei. Cafi lei a avut Antonia?
AflA cel pu.tin patru numere care ve fic6 relafiilel
m
+
12568
<14002
7832 - n
<
7800
Ce numere pot fi adunate cu 936, astf'el incet suma se fie cuprinsd intre
12 004
;i
12 009?
8.
t 4
9.
10.
Afle scdzatorul
$tiind
ci descdzutul este ristumatul numirului 12 367, iar
diferenla este predecesorul numerului 9 500.
Ce numere trebuie scdzute din 7 203 penfu ca difercnla sd fie mai mare
decAt 1.256
qi
mai micd decat I 260?
ADUNAREA
$T
SC;.DEREA NUMERELOR NATURALE
EXERCITII
$I
PROBLEME
Calculeazd
si
compara:
902300 - 456892 236 0'72
+
t68 439
98 527
+
164 386 400000- 96783
524 062+ 9 399 515875+533461
Suma a trei numere naturale este 34\
'7'12.
Suma dintre primul
$i
al treilea
numtu este 314 088, iar al doilea este cu 18 126 mai mare dec5t al treilea.
Afle numerele.
l .
4.
5.
Se dau trei mrmere:
a: 1300 28x4 25x9
b=1612- 394- 48x5x3Si
c: 17x8+39x4+1820
Af l d: c
(b+a)
;
( a- b) +c;
( c a) +b
( b+c)
a
inh-o pAdue emu 24 302 fagi, iar stejari cu 958 mai mult. S-au tSiat intr-un
ar 4 279 fagt, iar stejad cu 59 mai mult. C6!i fagi
9i
steja au remas in
padure?
La o fetma de pdsdri erau 20 140 pui de curce, cu 9 576 mai pufin boboci de
mF, iar pui de geind cat puii de curcd
9i
bobocii de rata la un loc. Din
numerd total de peseri s-au vandut in prima saptdmene 24 567, in a doua cu
I 689 mai mult, iar restul in a treia sf,ptdmane. Cali pui s-au vindut in a treia
sapt amana i
Calculeazd:
459 t9+ 131 452-
999: 9 l l l =
19891+' 729| 9-
9+33456- 17899=
3+105: 5+3948?=
' 7+243x4+97319:
4+329x2+68407=
945
897
587
'7',76
t 5
8.
9.
10.
11.
7. Aflar lermenul necunoscut:
{7J85- x) +499 5386 x 3676- t 2502
. 18986
10329+ 5 492-x=12993
16 832 -
(2
595
+
x)
=
4 638
Afld suma dintre cel mai mic numir de qase
cifre distincte
$i
cel mai mare
numer mai mic decet 12 900.
Un num?ir .,a" este cu 9 716 mai mare decet 4 568. un ak numar
,,b'.
este cu
7 857 mai mic decat,,a". Afld surna numerelor
,,t'
Si ,,b,,.
Din ce nnmiir s-a scizut l2 867, dat:d difei'3,lrla este predecesorul
numerului
15 000?
Ce valori poate
lua n" in fiecare din cazurile de mai
jos?
1214<n- 2435<1217
134 724
<
152 486
- t
<
134 728
1860
<659 +x
S1864
intr-o inheprindere lucreazd in schimbul doi 2 136 muncitori, in sohimbul
trei cu 468 mai pulin decat in schimbul doi, iar irt schimbul unu cu 596 mai
pulin decat in.celelalte schimburi.
Ci(i muncitori luqeaze in cele trei
schimburi?
Sa se adune numarul 236 merit de 4 ori cu nurnerul 2 | 68 miril cu 977.
O fabricd de paine
livreazd intr-o zi 40 000 pairi
la trei cerffe de dist butie.
Prirnul centru prime$te
12 348 pnini,
al doilea cu 987 mai multe, iar la al
treilea restul painilor.
Cate paini primesc ultimele doue centre?
Suma a trei numere este t 260. Primul esre cu 420 mai mare decat al doilea,
iar al treilea estejumitate din al doilea. Afle numerele.
Sa se afle trei numere, gtiind
ci suma lor este 942.
primul
numer este de trei
ori mai mare decat al doile4 iar al treilea este cat diferenfa dinhe primul
$i
al doilea.
Suma a trei numere este 1 006.A1 doilea numdr este de trei ori mai mare
decet primul
$i
cu 12 mai mic decet al treilea. Sd se afle numerele.
14.
15.
16.
17.
l 6
III.iNMULTIREA
NUMERELOR NATURALD
MAI MICI SAU EGALE CU 1 OOO
inmultirea cAnd unul dintre factori este o sumi
l. Calculeazd
prin doud modudi
4x( 2+5) =
( 7+8) x9=
5x( 6+8) =
( 9+6) x8=
7x( 4+9) =
( 6+7) x7-
2. Efectueaz[:
45x( 3+4) =
1x( t 2+16) :
28x( 6+2) =
9x( 27+ 18) =
37x( 4+5) :
8x( 56+32) =
3. MAregte de 9 o suma numerelor
14$i29.
4, Afla
produsul dintre dtlerenta numerelor 92
9i
3o
5i
triplul numirului 3
5. Afld delmpe4itul
ttiind
cA lmpS4itorul este 8, iar cetul este egal cu suma
numerelor l9
9i
38.
6. La un magaz in s-au adus 6 lezi a cate 9 kg de cdp$uni
fi
8 lazi a cate 9 kg de
caise. Cete kilogame de fructe s-au adus in total?
7. Alin oitette dintr-o carte 7 pagini pe zi, iar sora lui citeqte 9 pagini pe zi
Cate
pagini citesc in total cei doi in oinoi zile, dacd numirul de pagini citite
de fiecare pe zi rdmane constant?
8. Sorin cumpirl 3 caiete a 9 lei bucata
si
3 creioane a 2 lei bucata Ceti lei a
chel rui t Sori n?
9, in sala de lectud a unei biblioteci sunt 3 randuri a cate 2 mese mari
$i
3
renduri a cate 4 mese mici Cate mese sunt ln acea sale?
10. Cal cul eaze:
7 x( l 256 - | 248)
=
6x( 4r +29) :
( 37+15) x6=
9x( 3485- 3412) =
8x( 56+27) =
( 68+29) x4:
11. Compune
probleme care se se rezolve dupd expresiile:
( 6+' / ) x4:
( 5x9) +( 5x6) =
t 7
Calculeazd!
27x6=
8x39:
58x9:
4x78=
42x8= 2x97
=
64x1= 5x86-
0x48-
1x97
=
1x87
=
9 x76
=
8x48=
7 x67
-
81
13.
14.
15.
16.
71
18.
19.
20,
Miregte
de 7 ori fiecare din numerele: 42, 38
,69,4,1,99,
52.
Calculeaze suma dintre numdrul 28
$i
triplul acestula.
Md gandesc
la un numer, il mictorez de 8 ori
fi
obtin 34. Afle numnrul.
Care este dei mpA(i tu| .
| l i i nd
ca i mpani Lorul
esl e ?. i ar catul produsul
numerel or
26
ti
3.
La dublulnumlrului
46, adaugi produsul
numerelor 7g
$i
9.
Din predecesorul
numirului
600, scade produsul
numerelor 47 gi 9 merit cu
'78.
Penbu a obtine un numar de 6 ori mai mare decat 42, trebuie sil scedm pe
89 dintr-un numir. Care este acel numer?
intr-o livadd s-au plantat
9 rdnduri
a cdte E6 meri
$i
4 randuri
a cete 94
pruni.
Celipomi s-au plantat
in livada?
Un motociclist
a parcurs
un drum mergand timp de 2 ore cu o vitezi de 42
km pe ord, apoi 3 ore mergand cu o viteza cu 4 km rnai mice. Cali km a
parcurs
motociclistul
in total?
Robert are 9 ani. Mama lui este de 5 o mai ih verstd decat Robert,
tata este
cu 3 ani mai mare decat mama, iar bunica de
g
ori mai in varste decet
Robert. Cu cefi ani este mai in va$td bunica decat mama? Dar decet tata?
Di nl r-o cafl e cu 240 de pagi ni .
Dragoi a ci l i r i n pri ma zi 74 de pagi ni .
i n a
ooua 7l Oe doud ofl mai mul l . i ar resrul pagi ni l or
l e_a ci ti r i n urm,l oarel e
doue zile in mod egal. Cate pagini
a citit in fiecare din ultimele
doue zile?
Suma a trei numere este 81.
$tiind
cA numard al doilea este dublulprimului
nlrmfu
$i
al treilea este triplul celui de-al doitea, sd se afle numerele.
l 8
Temt campionilor
GAseSte valoarea lui
"a"
din egalitalile:
[ ( a+3) x8+26] : 5: 18
( 3xa+6) : 3+18=50
[ ( a- 83) x4- 5 ] : 3
=21
Dace unui ntunar ii addugem dublul
qi triplul sdu oblinem 96. Care ste
num[rul?
Care este descAzutul, dace scdzdtorul este de 2 oi mai marc decat prcdusul
numerelor 63
li
7, iar diferenfa este 129
Calculeaza:
[ 480-
I 24x 3
( 324 : 3- 9t x8) : 21: 5x7=
'rl
28,
a unul n
29, Efectueaze:
213x3= 326x4=
421x4= 731x5=
424x2=
586x6=
203x3= 397x8=
1008- 233x3=
12500- 486x4=
236 002 -'723 x 2
-
l 7 250- 864 x 3
=
48x l 0-
96x 100=
72x 1000=
136x 10=
424x 100
=
79x1000=
856x 10=
148 x 100
=
30. Dubleazd numerelel 409, 568
9i
637, apoi tripleazi-le
31, Cal cul eazel
2356+638x4=
14528+537x5:
9 36' 7
+924
x6=
l 7 918
+
439 x7
=
34.
Mtuegte de ? o numerele: 286, 534,438,625.
La produsul numerclor 486
si
6
,
adauge dublul numirului 659.
La succesorul numdrului 327 mdrit de 4 ori, adauga predecesorul numarului
300 merit de 6 ori.
Me gandesc la un numbr, il micaorez de 5 ori
9i
oblin triplul numerului 276
19
36. Aflar termenul necunoscul:
( 630 t
a\ t 3=42' 7
( l 000 - a
) : 4
=
128
( 2100- ^) : 4=316
37, Dace impS4itorul este 9, iar catd 386, afle deimpd4itul.
38. Afla deimpe{itu1.
$riind
ca impa$ilorul esre ?, iar catul reprezinte diferenla
numerelor I 002
$i496.
39. Daca un numar se mictoreazd de 4 ori. iar rezultaful oblinut se marelte cu
82, se obtine dublul numdrului 129. Scrie rezolvarea intr-o expresie
matematicd.
40. La un magazin de
jucdrii
s-au adus 2 lizi cu ce,r, 256 mingi de tenis
9i
3
cutii cu oate 124 mingi de ping
,
pong. Din ca.e mingi s-au adus mai multe
$i
cu cat?
41, De la o crescetorie de pdsiri
s-au trimis spre vanzare 126 de curci, rafe de 2
ori mai mult decat curci, iar giini
de 4 ori mai mult decat rale. Cete pesfui
au fost trimise spre venzare?
42. La o fabrice de confectii s-au adus 9 baloturi de stofd a cate 124 m fiecare
balot. Din aceast?i stofd s-au confeclionat 208 costume de haine, la fiecare
intrebuintendu-se
cAte 3 m. Cafi m de stofe au rimas?
43. Pentru un apartament cel ocupd, o familie plete$te chirie 225 lei lunar.
Pentru inhetinere pl5teqte
cu 120lei mai mult. La ce sume se ridic5 chiria,i
intrefinerea pe timp de 4 luni? (Rezolvi
in doui moduri).
Tems catoionilon
44. Puneli paranteze pentru
a obtine pe rand: 41,0, 31.
421' l x8- 6x3+5=
45. Afli produsul
a trei numere a, b, c,
$tiind
cl:
a+ b
=
2' l , b +
c
=
15, a+ c
=
26
46. NiSte numere naturale au suma egal6 cu 10. hodusul lor este tot 10. Care
sunt numerele?
20
47. Suma a tei nurnere este 47. Dac^ din fiecare se scade acela$i numtrr se
obfine: 6, 2, 12. Care sunt numercle?
inmultirea numerelor de dou{ cifre
48. Calculeazai
24x32= l zx 3x42= 4005- ( 36x42) =
56x18=
l 6x 2x56= 2403*( 21x56) :
78x26=
4x23x18= 5230- ( 67 x28) =
42x37
=
6x34x25= 8 000 -
(84 x 39):
49, Mere$te cel mai mare numlr par de dou6 oifie de 47 ori.
50. Din produsul numerelor 64
$i
58. scade succesorul numdrului 49 marit de
27 ori.
51. Mtrre$te de 64 ori cel mai mare numdr mai mic decat 80.
52. La diferenla numerelor 24 032
$i
9 589 adauge
produsul numerelor 94
ti
57.
53. Afld suma dintre produsul numerelor 48
!i
36
9i
cel mai marc numtu de
cinci cifre distincte.
54, Calculeazd:
12 872 - 72 x
|
(86
- 23) x
(
14 x 3
)
- 2 59?l
=
55. Afla nurndrul natual care lmpdrlit la 47 dd ceh 58
56. Me
gandesc Ia un nurnlr, il lmpart la 84
$i
oblin catul 36. Afld numerul.
57. C in a citit trei ce4i. Prima carte are 28 de pagini, a doua are de l7 ori mai
mult decet prima, iar a teia are un numir de pagini ce reprezinta diferenla
paginilor dinte celelalte doui ce4i. Cate pagini a citit C in in total?
58, La un magazine de mobile s-au vendut 86 mese a 75 lei bucata
$i
126
scaune a 25 lei bucata. Afld valoarea mobilierului vandut.
59. Ina
ti
Adina au cump5rat 37 de caiete a 2 lei caietul. Cafi lei au costat
caietele fieclreia, dace Ina a cumpdrat I 9 caiete?
11
Tema camnioniktr
60. G,ieqte valoarea lui "a" din egalitdtilel
[ {ar 94r : J
o] : ? 18
[ ( a+86: 2) : 3+3]
+
t 5_ t 8: 986
{4x I 14+( 8
+a)
: 6l - 7} : 9+ 8
=
l 7
61. Suma a doui n.unere este 364. Dace scddem din aceaste sume diferenfa
numerelor oblinem 216. Care sunt numerele?
62, DacA mic$orem
un numir cu 6, iar rezultatul ob[inut il micAorim de 6 ori,
obfinem un numer care este de 6 ori mai mare decat 6. Afl5 numerul inifial.
inmultirea numerelor
de trei cifre cu un numir de doui cifre
63. Calculeazi:
138x45=
802x2i =
3x9x248=
206x39:
916 x 19=
7x8x304:
420x58=
700x32=
6x' l x42O=
354x3' 7
=
543x56=
4x9x2. t 6:
64. Cal cul eaza respecl dnd ofdi nea
opera!i i l or:
127 x 42
+126
| 3 x268- 9987:
456: 2x6' 7
6x9xl 32-
9x
6x
?3
- 320: 4x
t 97
=
65. Din cel mai mic numer de cinci cifre distincte scade produsul
numerelor
I l 6
si
27.
66. Din produsul
numerelor
26S
$i
76 scade cel mai mare numdr de patru
cifie
distincte.
67. Mdreste restumatul mrmtuului 49 de 236 od.
68. Dace 346
- 148 +
a:274, afli numerelel
149 x a: 20000 146xa;
545t 5+248xa
69, intr-o grddini de legume s-au plantat 24 randuri cu vinete a cate 216 fire de
rAsad pe rand, 43 randu cu ardei a cete 253 fire
,i
restul pane
la 30 000 fire
de rdsad au lost rogii. Cate fire de ro$ii s-au plantat?
22
10.
11.
intr-un depozit sunt 124 baxu cu ulei
,,Bunict'a
cate 18 sticle fiecare
9i
186 baxuri cu ulei
,,Premium"
a cate 20 sticle fiecare. Din intreaga cantitate
s-au distribuit spre venzare 4 386 sticle cu ulei Cdte sticle cu ulei au rdmas
in depozit?
Un magazin alimentar s-a aprovizionat cu 236 de cutii cu ciocolate
,,Kandia;
a cdte 18 ciocolate fiecare
ti
197 cutii cu ciocolate
,,Laura"
a cate
20 ciocolate fiecare. Din intreaga cantitate s-au vandut in p ma sdpdmane
99? ciocolate,
iar in a doua sdpdmani
de 4 ori mai mult Cate ciocolate
au
mai remas in magazin?
Dintr-o seri flo cole s_au trimis spre vanzare 124
gxoale mov, de 12 ori
mai multe garoafe galbene iar rotii cat dublul celor
galbene Cate
garoate s-
au trimis spre venzare?
Tems campionilor
Afl d a, x, y, z numere natuale,
ttiind
cd: x
+ y + z
=
2'l 00; x - a
=
24Q;
z - a: I 320,
y-a
=
810.
Calculeazd;
l (9
+
260 .2) x3 - 4071 x
[(359
9 x 36):7]=
Afl6 valoarea lui "x"din egalitalile:
[
630 : ( 340 x)
+ 441: 1
=
1
l (
72x3 x) : 2
+2x124l 4
- 19
10 :
{[ ( 8xX+24) :
5
]
: 4+6
]
=
I
Calculeaza a, b, c, d din relatiilel
( a+b) xc=81; a+b=9:
axc: 18
Suma a trei numerc este 248. A1 doilea numer este mai mare cu 64 decat al
treilea, iar
primul este egal cu diferenta dinhe celetalte doue Se se afle
numerele.
inmultirea
cu mai multi factori
Cal cul eaza f i ecare exerci ! i u i n doua moduri :
l 24x 3x 2:
4x156x 3:
3x 6x248=
11.
8x4x3=
6x2x4=
2x8x3=
6x18x7=
24x 3x5-
74.
19. Compad:
2x24x5 3x64x2 9x28x4 36x 8x4
' t 2x3
x5 36x 4x6 l 24 x 3 x5 480 x 2 x 8
3x42x6 4x48x' 7 68x 3x2 4x51x2
52x4x3
2x52x6 204 x 2x6 243x 2x5
80. Calculeazd a x b x c, c x a x b, b x c x a
stiind
cd |
^
=
l4,b
=
7
;
c
=
5.
81. MAri l i
produsul numerel or 7. 18.24 cu 976.
82, Din produsul numerelor 36, 14
$i
4, scddeli cel mai mare numtu
par de ffei
cifte.
83. Cal cul eazi suma produsel or: 3 x42 x 6
gi 124x2x4.
84. Calculeaze diferenla
produseloi 4 x 187 x3 qi2x 97x6.
85. Din produsul numerelor 284, 3
ti
5 scade cel mai mic numir de cinci cifre
distincte.
86. intr-un parc sunt 12 alei. Pe fiecare alee se
gtuesc cete trei bAnci a cete cinci
locuri fiecare. Cate loouri au toaft bincile din parc?
8?, Afle produsul dinhe triplul celui mai mic numer
par de doud cifte distincte
$i
cel mai mare numar mai mic decat 5.
88. Bunicul are in grddind 64 cuiburi de cartofi. Din fiecare cuib a scos cate 2
kg de cartofi
pe care i-a vandut cu 3 lei kg. Cn[ lei a incasat pe toata
cantitatea recoltata?
Tems camtionilor
89. Afl5 vaioarea fiecirei litere din urmatoarele exercitii:
a+b=48 a+b=41
b+c=57 b+c=57
a+c- 39 a+c: 48
90, Mdrind de 6 ori suma a doue numere obfinem 180. Sd se afle cele doud
numere, gtiind cd diferenta dinte ele este 4.
91. Suma a pafu numele este 292 P mul
ti
al doilea au suma 14,0 Alpatrulea
este mai mare decat al treilea cu 12
si
decet al doilea ou 2 Care sunt cele
patru numere?
92, Afle termenul necunoscutr
( ax4- 4) t 3
+2x2= 12
80+
[ (
64 : a+9) x
6x 5l = 380
208 :
[
112 -
( 100 - 3){)x4 123]=2
93, Un numer se imparte la 10. La rezultatul oblinut se adauga 99, iar din sum[
se scade 6
9i
se obline 120. Afld numhrul.
Exercitii si Probleme
94,
20 IO4-326x48
=
124003
+267 x39=
14032-456x24=
203 124
+
324 x 16
=
t 16t 3x326=
86 x27 x3=
408 t 2x 59=
92xl 4x6=
95, Cu cet este mai mare suma numerelor 8 968
$i
3 849 decAt
produsul
numerelor
268
9i
37.
96.
Me
gAndesc la un numir, il mic9orez de 3 ori, rezultatul
oblinut ll mtrresc de
2 ori la noul rezultat adun I 298
ti
oblin 1 674 AflI numirul'
g7,
Cu cAt este mai mic
produsul numerelor 428
Fi
16, decat numirul 368 mtrrit
de 27 de ori.
98, La un depozit s'au adus 38 saoi cu fitind, dintre care 16 saci de 40 kg' l8
saci de 5b kg, iar ceilalli saci centtueau fiecare 75 kg S[ se afle oantitatea
totali de fdina adust la depozit.
99, La un magazin alimentar
s:a adus lapt ln 12 bidoane a 25 I
9i
15 bidoane
a
401. Ce cantitate de lapte s-a adus la magazin?
100. Descazutul este format din
produsul numerelor 234
9i
58, iar diferenla
este
6 908. Afli scizitorul.
101. Cetul a doul numere este 456, iar lmpd{fitorul 64 Afle deimpi4itul'
102. Un muncitor executd 16
piese de acela$i fel pe ora Cete
piese executi
muncitorul in 14 zile lufi6nd 8 ore pe zi?
103. Un t unghi are laturile de 124 m,62 m,i 86 m . Sd se afle perimetrul
hiunghiului care are laturile
de 24 ori mai mari.
104,
Calculeazi in doud modu.i produsele:
236 x(24 +
38); (79 +
96) x1.
4x24xt . t ;
105. O brigadd
de mineri a extfas intr-o lund 690 t de cdrbuni. in a doua lund a
exlras de doud ori mai mult, iar in a treia lune cu 97 t mai pufin
decat in a
doua lune. Cate tone de cerbuni a extras brigada in cele trei lunj la un loc?
106.
Suma a trei numere este 702.
p
mul numtu este 7g, al doilea este dublul
p mului numAr, iar al treilea este de trei od mai mare decat al doilea. Afl6
al treilea numar.
107. Mama a cumpimt 4 m de stof6, iar alte dat5 cu 3 m mai mult.
Stiind
ca
metrul de stofe coste 24 lei, afla cet a costat toati stofa. (Rezolvi problema
in doua moduri.)
108.
Compune o probleme
dupd expresra
matematica:
axb+( a+c) xb=
Tems
camnionilor
109, Determind produsul
numerelor
a
9i
b:
a=2x( 3x5: 3 +
9x 3: 9) :
l 16x2
2x( 3x2x2x5, 5x2x5) : 5-
2x2x3l
b: 9 x
[ 3
x ( 2 x 13 - 2x2x 5) +2x9. gl : 3: 3 +
144: 12
I10. Del ermi na
nun,rul necunoscL{
di n:
2x
{
3x3x l 1:
l 2x2+( 1
x3
_X) x2+
t l }_ 13=0
ll1. Suma a 6 numere naturale
este 175.
$tiind
ce primele
cinci sunt oonsecutive
pare qi
cd al gaselea
numer reprezinte
un sfeft din suma primelor
cinci, car
sunt numerele?
112. Avem numerele naturale
a;i b despre care gtim
urmetoarele:
,,a,,
adLrnat cu
j umi tatea
l ui ,,b" este egal cu 93, i ar,,4' , este mai mare deci t,,b,, cu 72.
Afld nrunerele.
113. Se dA exercitiul:
5x4: 2+8- 2
Folose$te parantze
pentru
a ob{ine: 40, 16, 4g.
26
Iv. IMPARTIREA
NUMERELOR
NATURALE
MAI MICI SAU EGALE CU l OOO
ImDirtirea cu rest
l. Calculeaze:
28: 3=
48: 5=
83: 9=
2614:
45: 6=
' 75. 9=
58; 8=
20. 3=
2. Calculeazd
Si
efectueaze
Proba:
27t 5=
31 : 8=
42
64. 7=
42. 5=
39
3. Afln catul
9i
restul impe4irilor:
38: 4=
42: 8:
65i 1-
76t g=
4l t 4=
23: 4:
4. Care dintre numerele cuprinse
intre 55
$i
84, lmpdr(ite la 9, dau restul 2?
5, Dace impe4itorul
9i
cetol sunt egale cu 5, afld valorile
posibile ale
deimp[rfitului
9i
ale restului.
6. Catul unei imp54kj
este 6, impa4itorul 24, iar restul 3. Afle deimpdrfitul'
?, Afle impi4itorul,
ltiind
ce deimpe4itul
este 15 5, cetul 4
$i
restul 3
'
8. Dintr-un numar s-a scdzut
48 Diferenta s-a inmullit cu 2
$i
s-a obfinut
rezultatul egal cu 84. Afla ntunenrl
'
9, Cifia zecilor unui numar este 5. Gdseqte cifra unitdlilor astfel
incat daca
imperfili acest numir la 9, se obfneti cel mai mare rest posibil
10, Un numar este de 3 ori mai mare decat 24 Afl5 catul dintre numtuul cel
mare
qi
5.
11. 43 kg de {Eini
9i
55 kg de mdlai s-au
pus in pungi de cate 2 kg fieoare Cate
pungialr fost necesare in total
$i
cate kg au ramas neambalate?
9:
2T
12. Un elev a impa4it un numAr nanual la 8, iar alt elev acelagi numlr natural la
7. Primul a oblinut catul 12
$i
restul 4, Ce rest
Si
ce cat a oblinut al doilea
elev?
13. Afld termenul necunoscut:
14. Deteminali n fterele care impd4ite la 3 dau catul 24
ti
resturi diferite.
15. Dintre numerele : 66, 53, 24, 39, 88 alege pe cele care impl4ite la 9 dau:
4) catul numer impar; ,) resturile egale cu 3.
a , , .
Imoi rti rea unui numi r de doui ci fre l a un numdr de o ci fri .
cAnd restul este 0(zero)
16. Calculeaza in scris:
38t a=9t 2
75: a=8r 3
50: a=' 7 r I
28 t 2=
44
' .
4:
840- 96: 3
=
124 x3 - 76 : 2
-
85: 5+45: 3=
26 : d: 3 12 a. 6=' 7 r 3
39t a: 6t 3 a. t 5=9t 2
85: a=9r 4 a: 8- 8r 6
96: 3=
84: 3=
6) : ) =
600 92.2
-
38x7- 98: 7=
420 - 91 . 7:
84: 7=
' 72i 6=
96: 8=
11, CalculeazaresDectendordineaoDeratiilor:
18, Aflecatulnumerelor:
45t i 3j 82i i 2; 569i 4;
' 72Qi 3.
19. Deimpa4itul este 96, iar catul 4. Afle imptufitorul.
20. Afle catul dinhe cel mai mare numer par de doue cifre
fi
cel mai mare
numdr mai mic decat 3 .
21, Mic$oreaza de 4 od fiecare termen al sumei 72
+
56.
22, Mic$oreaze de 5 ori fiecare termen al diferen{ei 95 - 75.
23. Din produsul numerelor 36
9i
4, scade citulnumerelor 87
$i
3.
24, La catul numerelor 56
$i
4, adaugd catul numerclor 72
ti
2 me t de 4 ori.
25. Dacd numerul 9l il mic$orez de
,,n"
ori, oblin catul 7. Afle numarul.
26. Dintre numerele umetoare: 75, 93, 60, ?8, 90, 84 alege pe cele care se
impat la 5, apoi pe cele care se impart la 3.
21. Ma gandesc la un numar, il marsc de 3 ori. adaug produsul numerelor l6
$i
7
qi
obtin 18I. Afl6 numirul.
28. Mic$oreazi cu 740 suna numerelor 568
9i
267, iar rezultatul micioreaz5l
de 5 ori.
29, Afll numlrul necunoscut:
( 72: a+76) : 6x3
=
42
( ax6) t 2+178=220
( ' 7xa+6) 12+9' l =142
( 56: a+16) : 5+12=16
30. Toni are 96 de timbre, George de 4 ori mai
pufine
decat Toni, iar Mihai de
2 ori mai puline decat Ceorgg. Cate timbre au lmpreund?
.
31, intr-o damigeani sunt 25 I de vin, iar in alta ou 40 I mai mult. intreaga
cantitate este
pusi in bidoane de oete 5 L Cate bidoane sunt necesarg?
32, O bucat! de
pdnzd lung[ de 72 m se taie in doui buce neegale, a doua
bucate fiind mai lungl decdt prima cu 20m, Care este lungimea fieoirei
buo[ti?
33. Un
lofer
parcurge lntr-o ore cu magina 51 km, iar un biciclist, o distan[i de
3 ori mai mic[. Cu cet este mai mare viteza
goferului decat a biciclistului?
Tema camnionilor
34, Se dau numerel 42
9i
54. AflaJi cetul dintre suma
$i
diferenfa acestor
numele.
35. AflA
pe
J din egalitatea:
l ( I
+21
. 3
) x
5
+
l 0l | 60
=
I
36. Cand tatel meu avea 32 de ani, eu aveam 6 ani. Acum tata e de 2 ori mai
varstnic decat mine. Afla1i cele doud varste
37, Detemind
pe
,,a"
din:
8 x 13 - 8 x 8 :
{13
- 4 x 3 :
[ 2
x 1 1 - 1 x 5 x
( 19 x 2 - 2 x2 x a) l
+
2 x 2\ =
100+0: 9
29
3t. Suma a 5 numere natuale
consecutive
esle cu
primelor
5 numere
naturale
nenule. Afld
consecutive.
5 mai mici decat produsul
cele
5 numete
nafurale
imnirtirgg.gnqi
numir de doui cifre la un numir
de o
cifri.
cend restul este diferit de 0
(zerni
39. Calculeaze
catul
$i
restul
apoi efectueazl proba:
76: 7
=
82: 4:
40. Rezolvtr:
( 246, 157) : 4=
( s20- 464) t s:
400- ( 248+127) : 3=
502 -
( 72
x6) : 6
=
37: 3=
97 . 3:
49: 4=
41.
42.
43.
45.
46.
47,
48.
49.
Afli impd4itorul qriind
cd deimpe4itul
este 46, cetul 5
$i
resrut 6.
DacA restul
este 2, catul 6, iar deimpir.fitul
62, afld care este inptufitorul.
La ce numer impart pe
74 pentru
a obfine catul 10
$i
restul4.
9^e:itulr_fi
ce resturi
oblineii
dacd irnpa4if
la 7 fiecare din nurnerele:
82,
83, 85, 86.
La un atelier de croitorie
se fac rochii
dintr-o bucata de 57 m. La o rochie
se
fblosesc
5 m. Cete rochii se fac qi
cetd mdtase remene?
Teodor
are ls.monede
a cete 5 lei. El imparte
aceastd sumA in mod egal Ia 6
colegi. Cati lei ii raman?
lln
cumperdtor pldteste
75 lei penru
8 sapunud
$i
pimegte
rest 3 lei. Cai
lei coste un sdpun?
Dj ana trebuj e sa areze cel e 76
cdrti i n raffuri l e
bi bl i oteci i sal e.
Daca i n
lrecare rafl pune
cate 9 cA4i. cale ii mai rAmen
,i
cdle rafturi
are biblioLeca?
Si mona-are
60 l ei Di n ei cumpara 6 kg de mere a 4 l ei kg. i ar di n resl
cunpi re
5 cai el e.
CAl i l ej costa un caj et
$i cel i
l ei i i mai ramdnl
30
Tema camdonilor
Se dSexerciliul: 5 x 4 : 2
+
8 - 2
:
Foloseqte convenabil
parantezele, dace este cazul, penffi a obline
pe rand:
0, 4, 8.
Determind numerul necunoscut din:
1615
126x3+( 426: 3+ax3) : 21
| 4 x 6: ' 714
Cale sunt nurerele natruale din inegalitatea:
( 2X+9X) : 11+sXS60
Suma a hei numere natumle este 47. Daci din fiecare se scade acelali
nrunfu se obline 6, 2, 12. Care sunt numerele?
Suma a trei numere naturale este 70. P mul numdr este de doue od mai mic
decdt al doilea, iat al treilea este cu 16 mai mare decat suma
primelor doud
numerc. Care sunt cele hei nrunere?
51.
5J,
54.
a unul nu natural de
l a un nu
55. Calculeaze:
246 : 2
=
639 : 3
=
505: 5=
35' 7 : 7
=
469: 6-
28' 7 :2
=
489. 4=
82' 7 t 6=
96' 7: 4=
4' 73 : 2:
578 r 5
-
459: 4=
705: 8=
680: 9=
269 16-
Afle catul
Si
restul numerclor:
25?$i 3:
829
9i
4; 3759i 5; 937$i 9
Calculeazd
gi fE
proba:
56.
59.
60.
Un factor este 6, iar produsul este 876 Afld celalalt factor.
Un numdr marit de 5 od, apoi cu 76, are
jumitatea
348 Afl5 numerul'
Dace num5rul 564 il micgordm de,,n" ori, rezultatul il mdrim cu 98,
ob.tinem
104. AflA numerul necunoscut
31
61. Subliniazd restul
$i
fe proba
dupe ce gese$ti
catul:
665 t3 220
2
221
18
I
0
Gise$te numtuul natural pe care sdJ imparti la 4, si oblii cAtul 136
Si
restul
3.
Verificd
$i
subliniazd numerul
,,a,'
pentru
care se obtine adevtualt fiecare
4xa=544
a= 361
136
63t
Trei elevi au respectiv 137 lei,254 lei, 387 lei. Cale sumtr ar ajunge exact
peffiu
a pltti
cu rumtu lnheg de obiecte a 9 lei bucata?
Cifra zecilor unui numtu de doua cifre este 5. Giseste oifra unitililor astfel
inoat dac[ impfutili acest numir la 6 sd oblii cel mai mare rest posibil?
Un elev a lmptulit un numtrr natural la 9, iar alt elev acelagi numdr natural la
5. Primul a obtinut cetul 3Q
fi
restul 6. Ce rest
9i
ce cat a obtinut al doilea
elev?
Tema cannianilor
CalculeMd respeotand
ordinea operafiiloi
8 x
[ 4
x 67 - ( 85
-
14x6 +
38x7) + (
424: 8 - 477 : 9) : t 00] : 4=
Suma a trei numere naturale nu este mai mare dcat 12. Afl[ aceste numere,
$tiind
cd al doilea este d9 doue ori mai mare decAt primul gi cu 2 mai mic
decat al treilea. Cat solulii sunt?
Afl! desoezutul unei scederi, qtiind
ce diferenta este 231, iar descezutul este
de 4 ori mai mare decat scazatorul.
rrererntna-l pe
x:
5+5 x
{
5+5 :
[ 45
| 5- ( 36: X+4x
1) ] +6x0
]
=55
687: 4 t71
170
3
469i 6
62.
63.
64,
65.
afirma{ie.
ax3- 684
282
228
882
67,
68.
69.
70.
71, Se se detemine trei numerc naturale
stiind
ce dace impa4im
pdmul numer
la al doilea ob{inem cdtul 4
$i
restul 4, catul dintre al treilea numdr
li
prilhul
numir este 2, iar diferenta dintre al treilea numir
gi al doilea este 64.
Afl area termenului necunoscut
Afl d numirul necunoscut:
24: 3xa=8x9
7x8: n=12: 6
49. cx6=84t 2
3x2xg=12
42t 1xz: 48
5x6: X=2
14.
16,
77.
944i X=4
X: 4=69t 3
42' 7: X=4t 3
Xx8=192
Xr 8=98r 1 967 t X=8r 7
456 l {=6
X: 6=136r 3
879: X=6r 3
Afle deirnpe4itul
$tiind
oA impeqitorul este 3, catul 262 iar restul l.
Afld impAriitorul dace deirnper[itul este cup ns intre 125
ti
140, iar catul
este 6,
DacA imptrrlitorul este 53, cetul 4
li
restul 2, afl! diferenla dintre delmpdrlit
$i
lmpdrfitor.
La o lmpdr[ire cetul este 104,
deimpirlitul decet cetul?
Calculeaze numlrul necunoscuti
X' .5
+
14' 7. x 4
=3
x 225
X: 4i 2=118
X- ( 147x5+65x2) =90
xr 3+199x4=6x155
80+( 64: a+9) x6x5=380
800- 702- ( 86+X: 4) =3
iar impdrfitorul 6, Cu cet este mai mare
18.
79.
Determine numerele care impe4ite la 5 dau catul 26
ti
resturi diferite.
Me gandesc la un numfu, il impart la 4, adun rezultatul cu 178, il micgorez
cu 95
qi
oblin 105. La ce numdr m-am
gdndit? ( Scrie rezolvarea in
exerciliu).
33
81.
42.
80.
83.
Calculeazd in scris:
236: 2:
568: 8=
385 : 4=
' t 2B: 9=
726: 6=
305: 5:
Md gendesc
la rm numir, il mic$orez de 7 ori, rezultatul
obiinut il mtuesc de
9 o gi
apoi cu 89 qi
oblin 215. La c nundr
m-am gdndit?
iScrie
rezolvarea
in exercitiu)
Afld numerele nahrale
care impdrlite la 9 dau catul 109
Si
restul mai mare
decef 3
Un mrmer mictorat
de 6 ori
$i
mtuit cu 82 are
jumebtea
97. Afld numerd.
Scrie rezol\,area
intr-o expresie
matemafic5.
84. Efectueaze:
912: 4x2=
280: 8x7=
804 : 3 x2:
813: 9=
2' 75: 5=
(912-208):7
=
( 609- 1s4) : 9=
( 359+593)
8:
136x7
: 4:
214 x4 t 8=
105x7: 5=
85.
86.
(938
:2 - 700 :4) :6
=
(347 +
98) | 5 >< 6
=
( 102: 3 +725: 5) +211=
( 720: 8 +
120) : 3
=
Din produsul
numerelor
67 qi
9 scade c6tul numerelor 762
$i
6.
Determine numete nattlrale
care:
d.) impd4ite
Ia 4 dau catul 0
9i
resruri diferire;
d) impe{ite la 7 dau citul 125
ti
resturi diferite;
c,) imp54ite
Ia 5 dau catul 138
$i
resrud diferite;
Afl5 nxmerele naturale
cale impdrtite la 6 dau catul
g9
9i
restul mai rnare
decAt 2.
La un bloc_cu 4 eraje sunt de urcat 8 gupe
de cete
q
teple
Si
4 grupe de cate
6 lreple.,Mergand
linistit loate treptele se urctr in 3 minuie. Cet. u"pr. ."
pot urca in medie pe rnuDut?
La un magazin s-au_adus
doua ledile cu bomboane, a cdre 14 kjlograme
necare. rntreaga
cantrtate s-a pus in cutii de cate un sfen de hilogram. Cdre
cutii au fost necesa@?
87.
RecaDitulare
89.
34
90. In dou! qcoli invald 864 elevi.
$tiind
ce inh-o qcoale sunt cu 36 elevi mai
multi decat in cealalte
9coal5,
afle cefi elevi invata in fieca.e
fcoalA?
91. intr-o
parcel5
de
pedure
sunt 216 stejari, de 4 ori mai mul1i tei decat steja
ti
de 3 ori mai pulini fagi deoat tei. Cali copaci sunt in total in acea parceld?
92, Verific, dacl egaliteule de maijos sunt adeverate:
( 5 x 142)
+
85: 936: 6
+
630
( 102 x 9) - 789
=4
x ( 720 : 8
)
(7 x 108)
+ (3 x 248)
=
(6 x 138)
+ (4 x 167)
93. Un numdr este de 6 ori mai mic decat celelalt, iar suma lor este 833. Gasette
cele doud numere.
94. Daca impe4im un numar la 6
$i
adunem la acest cat 284, obiinem 392. Afla
numdrul .
95. Afl a numerul care, daca i l i nmul l rm cu 8
;i
adundm l a produs 3t8 obl i nem
598.
96, intr'un camion s-au incfucat 32 q de porumb, de 4 ori mai putin gdu decat
porumb qi de 8 ori mai pulin orz decat
grau
Si
porumb la un loc. Ce cantitate
de cereale s-a incercat in acel camion?
97. Pentru intinerirea pddurii
$i
extinderea plantatiilor, dintr-o pedure s-au taiat
930 brazi, steja
gi fagi b[tr6ni. Si se afle celi copaci s-au taiat din fiecare
fel, daci numdrul fagilor este de 3 ori mai mare decat numarul brazilor,
iar
al stejarilor este de doua orimai mare decat numdrul fagilor.
98. Roben are 5 ani, mama lur esle de 5 ori mai in varsLa decal Roben. lala esle
cu 2 ani mai mare dec6t mama, iar bunica d 10 ori mai in varstd decet
Robert. Cu cali ani este mai in verste bunica decat tala?
99. Compune o probl ema care sA se reTol ve dupa expresi a mal emati ca:
a+( axb) +( axb: c) :
Tema camoignilor
100. Doua rale
$chioape
lac c.il un coco$ chel
5i
o giscd bleaga Dou,a ga$le blegi
fac cat o m16
schioape $i
un cocot chel. Cat fac 4 cocogi chelogi?
l 0l . Un numdr este cu
7q6 mai mare deci l cel dl al t. i mpd4i nd numerul mai tnare
la cel mai mic, obqinem catul I
9i
un rest. Afle restul.
102. Aratb ce egalitatea:
[ 2- ( 1
+
7+8+2) : 9] xX=0
Bste adeverati penhu o ce numir natural X.
103, intreitul unui numdr mirit cu 2 a fost inmulfit cu
micsorat cu 4, a fost imperfit
la 7
li
s-a oblinut 18,
care s-au pomit
calculele?
104. Calculeazd:
66 :
( 6-
162 : 6) : 06 - 624 : 61=
105. 1x2-
! 0+7- ( X: 7: 4)
+
5 x2l r 8=0
5. Produsul oblinut,
Care este numerul cu
106. Calculeaz5:
2 5"19 - 999+318' l =
5102+1898- 4561
=
8005- 6786+1458=
136x5: 2=
672i 4x6=
693r 3x6=
107, Rezolvi respectand ordinea
operaliilor:
706- 138x3+308: 7x6=
304x3r 8+186*455; 5=
l 4' l x6 - ' / 84
+
102 i 6 x 10
=
2 967
+
3 856 - 491' ,t
=
' / 020- 4573+t ' t 68=
957
+
3 618 -2 977
=
236x4t 2=
984: 4x8=
156x6r 4-
372
+
49' 7 t i x8- 5x57
=
710+36x4- 259+815: 5=
25x0x' 7+126x3- 276t 3=
108, Din suma numerelor
587
$i
278 scade produsul numerelor 127 qi
5, apoi
mio$oreaza de 5 ori diferenla
oblinuttr. Scrie rezolvarea intr-o expre;ie
matematic6.
109, La catul numerelor 954
$i
6 adaugd diferen{a numerelor60T gi l7g, apoi
mic$oreazd
suma obtinutd de 7 ori. Scrie rezolvarea intr-o expresie
matemati c,.
110. inmullifi catul numerelor 324
Si
6 cu oetul numerelor 77
Si
11.
111. Verificiegalitefile:
36
4 x(281 -231)= ! 11281 - 4 x 231
(292 +
101) x3
=
202 x 3
+
101 x 3
112. Un elev a inmullit doue numere oblinand ca produs cel mai mare numar de
trei cifte. Geseste deinmullitul daca inmullitorul este egal cu cel mai mare
numer de o cifid.
113. Un ceas coste 24 lei, iar un stilou 15 lei. Tata cumperx douf ceasuri
$i
3
stilou . Ce rest
primeite de la 500 de lei? Puneli problema intr-o exprcsie
matemadce.
It4. O fabric[ de ciorapi a himis la un depozit 124 cutii a cate 8
perechi de
ciorapi btubete$ti
$i
98 cutii a cete 10 perechi pentru copii. Cate
perechi de
ciorapi s-au trimis la depozit?
115, La o cantind s-au adus 97 kg de lEine, orez de doue ori mai mult decat fiinI,
iar zahhr de 3 ori mai pulin deoat fdintr
9i
orez. Ce cantitatd de produse s-au
adus in total? Sc e rezolvarea printr-un singur exerciliu.
116. La un siloz s-au adus intr-o zi 364 rone de grdu, porumb cu t26 tone mai
mult, iar orez de ? od mai pulin decAt oantitatea de griu qi porumb. CAte
tone de cereale s-au adus la siloz ln acea zi?
Tema campionilor
117. La exerciliul de mai
jos
folose$te
parantezele dace e nevoie pentru a obtine
pe rAnd rezultatele: 0, 16, 40.
5x4 2+8- 2=
118, Produsul dintre un numdr
ti
7 este merit ou catul dintre numerele 972
$i
6
9i
obtinem 498. Afle numarul scriind rczolvarea intr-un exercifiu.
119. Detemina pe,,X" din:
q) X: X+X- Xt X=1' l
b) 169
+
5 x
{
32 : 8
+
5 x
[
40
+
8 x
(200.
x -' 12 | 2)]\= | 989
120, Sruna a doui nulnere naturale este cu 32 mai mare decet diferenfa lor. Dace
impi4im suma la diferenla lor, oblinem catul 2
$i
restul 8. Afle cele dou'd
numere natulale.
121. Calculeazd
qi afld valoarea lui X.
2048. 4 t 2 12. 2 i 2 i 2 t X t 2 t 2= 2
Ordinea efectuirii
operatiilor in xercitii
cu
paranteze
rotunde
Si
parantze
Ditrate
122, Calcrleaz\, respectand regulile invdfate:
a)
( 1
000- 126x 7) :
( 10- 8) =
D)
( q0xq:
5) - { 600 - l 8x9l : 6
c) 970- l ( 645- 43/ t
x4 Jx 169l =
d)
1990
-
(
837 . 3
+
528 : 4)l .3
=
a. )
[ (
825: 5) x ( 701
- 699) 1. ( 26: 3x2 219) =
f 1107
- 96 x 4
+ ( 426: 3 +
106 x2) : 21 4 x7
=
g)
l ( 126
x 4
+
76 x 6) : 5l
+ ( 280 +
120) : 4l x2
=
123. Verificeegalita{ile:
4x( 281- 231) =( 4x281) ( 4 x 231)
( 303 +
101) x2
=
( 303
x2)
+( 101
x2
)
(124 +
246) | 2:
(124
:2
)
+ (246
:2)
124. Se dau numerele:
a=3 2x[ 3- 2x( 3- 2) ]
b- 3+2x13+2x( 3+2) l
Cal cul eaze numdrul :40 x (a +
b) 40xaxb.
125. Folosegte convenabil parantezele pentru
a obline urmitoarele egaliti,ti:
3 x 1+2x4+ 1= 3? 3 x 1+2 x4+ i : 28
3 xl
+2x4 +
1=21 3 x 1+2x4+ |
=
45
126, Folose$te semnele operaliilor in locul spafiilor libe.e
$i
pamnteze
astfel
incet:
6! 2! 4 ! l = 1
6! 2L: 4 L- 1=35
127. Calcdeazi a+b
+
c,
ttiind
ci:
240 I 6 x a
=
8 x b
=
4 x c
=
160
128. Se considerd numerele:
a- [ ( 25+5) : 5- 5] x5+5
b=[ 25+5x( 5+s) ] - 5
Care af i rmaf i e est e adeverat e: a> b; a: b; a<b?
.
.
129. La un magazin s-au adus J lazi a cete 25 kg de sffuguri
Si
5 lezj a cate 40 Kg
*
de st ruguri . Di n acef l i a s-au rdndur
2l q kg i n pri ma
zi . Cat e kg de srruguri
6a2t r 4A1=40
6a2t a4a1- t 2
38
au mai ldmas? Scrie rezolvarea p ntr-un singur exercifiu cu mai multe
opera!11.
130. La hei librdrii s-au distribuit pixuri cu Mot Creciun La p ma libdrie s-au
distribuit 78 de pixuri, Ja a doua de 3 ori mai pufin, iar la a treia de 2 ori mai
mult decat la a doua. Cate pixuri s-au distribuit in total? Scrie rezolvarea
printr-un singur exerciliu cu mai multe opemfii.
131. Din cei 130 lei, Mihai cumpere 3 cdrfi a 15 lei fiecare, 3
pixuri a 4 lei
fiecare qi 9 cutii cu cretd colorate. Cali lei costi o cutie cu crete colorata?
Puneli problema dup[ rezolvare sub folml de exercifiu.
132. Dubbnd suma a doub numere oblinem 200. Care sunt numerele dace:
d) Primul este de 3 ori mai mare decAt al doilea.
,) Pdmul este cu 6 mai mare decat al doilea.
133. Dact cel mai mare numdr par de doud cifre se lmparte la un numlr, se
obline cetul 7, AflA numlrul la care se imparte.
134. La stransul roliilor
partioip[ tata, fiul
ii
mama. Fiul a strAns 84 kg, tata cu 8
kg mai mult, iar mama
jumdtate
din cantitatea s|ransa de tate
9i
fiu, Ce
cantitate de ro$ii au strans in total? Pune rezolvarea sub formi de exerciliu.
135. Compune o probleme care sa se resolve dupd umaloarea expresie
matematior:
[ a- ( bx
c+d xc) ] : e=
Tema csmpionilor
136. Efectuazei
{[ 42x
( 6- 100 : 2s
) +241-
I
\
: s
=
12- l 0 |
{1
+3xl ( 5' 7
- 60
t 4x2
)
r 3 +21
l : 10 }
=
137. Calculeazd valoarea lui X din:
{[ ( 7xX. . ' 5) +2x6]
: 4+5
]
x l 0- [ ( 4+6) x5- 42] =l l 2
8
+
4 x
{
3
+
3 x
[
16+4xXt 2+2) l t 6] i 3l
=
12
138. Diferenla a doud numere natuale este mai mica cu 140 decat suma lor.
Daci imper{im suma la diferenfa lor, oblinem catul 5
$i
restul 20. Care sunt
cele doue numere?
139. Suma a trei
numere
este 72. Se se afle numerele
gtiind ce primul numtu este
de 3 ori mai mic decat suma celorlalte doud, iar diferenta dintre al feilea
gi
al doilea numdr este egalS cujumetate din al doilea numir plus 4.
39
140. Pe o ramure erau 10 gugustuci.
Un vAnitor impu$ci 4 din ei. C61i au mai
rdmas?
141. in aer erau l0 gugustuci. Un ven5tor impugc[ 4 din ei. C6]i au mai rdmas?
142, Pe pemant erau l0 gugustuci.
Un venetor lmpu$ctr 4 din ei. Ciqi au mai
r[mas?
143. intr-o colivie erau 10 gugustuci.
Un venetor impugce 4 din ei- Cef au mai
remas?
Probleme care se rezolvi
Drin
cel mult trei oDeratii
La un spectacol au pafticipat 195 bdrbali, femei cu 67 mai multe, iar copii
jumetate
din numarul femeilor. Cate persoane au participat la spectacol?
De la o sere floricob s-au cules pentru sArbdtoarea zilei de 8 Martie 29 120
fire de lalele, ftezii qi
handafiri. Lalele gi flezii sunt in numer de 18 400 fire,
iar frezii
$i
trandafiri in numir de 16 520 fire. Cete firc s-au cules din
fiecare fel?
inh-o^livadd sunt 9 randuri de pomi fructiferi gi pe fiecare rend sunt cete 28
pomi. In altd livadi sunt 8 randuri de pomi a cate 26 pomi pe rend. In care
l i vada sunt mai mul l i pomi qi
cu cdt?
La produsul numerelor 236
$i
3, adauge catul numerelor 528
qi 4,
Din doua Iadile. avAnd fiecare cdte 500 de bucali napolitane s-au vdndut 124
buceti. Restul s-a impachetat in hdrtie de celofan cate 6 buca{i in fiecare
pachet.
Ce sumd s-a incasat dace s-au vendut toate pachetele cu cate 2 lei
pachetul?
intr-un bazin curge apd prin
doul robinete. Prin primul robinet curg cate
160 I de ape pe rninut, iar prin
al doilea robinet cu 24 I mai putin decet prin
primul.
Ce[i litri de ape se afle in bazin dupe 3 minute de la deschiderea
celor doue robinete? (Rezolvd in doui moduri).
La un concurs de ciclism, in prima zi s-a parcurs o etapd de 124 km, a doua
zi o etapl cu 20 km mai mult decat in prima zi. Restul drumului,
pend la
800 km, s-a parcus in 4 etape egale. Caf km s-au parcurs in fiecare din
ultimele 4 etape?
4.
6.
1,
l .
40
L
o
10.
l l .
13.
14.
15.
Pentru o sale d spectacole s-au comandat 900 de scaune. Dupd ce s-au
gedat o date 264 scaune, iar alt5 dat5 cu 26 mai mul1e, rcstul urmeazd sd se
predea in mod egal in doua randuri. Cite scaune urmeaza se se
predea
de
fiecare dal4?
La o librtuie s-au vandut 588 caiete dictando, pe
jumdtate
caiete de
matematice
9i
pe
sfert din numirul caietelor de dictando, caiete de desen.
Cate caiete s-au vandut in total?
in 12 bidoane sunt c6te 5 I de vin in fiecare bidon, iar intr-un butoi cu 40 I
mai mult deqat in cele 12 bidoane. intreaga cantitate urmeaze se fie pusd in
bidoane de cete 2 1. Cate bidoane de 2 I sunt necesare?
Probleme care se rezolvi nrin mai mult de trei operatii
La o fab cd de confecfii s-au lucrat intr-o zi 326 bluze, ln a doua zi cu 24
mai mult, iar in a treia zi de doua o maj putin decat in primele doue zile.
Cate bluze s-au lucnt in cele trei zile?
Di nl r-o cafl e de 340
pagi ni . Di ana a ci ti l i n pri ma zi 36 pagi ni . i n a doua t i
de 3 ori mai mult, in a treia zi
jumatate
din cat a citit in prima
$i
a doua zi,
iar restul de pagini in mod egal in doud zile. Cate
pagini
a citit in fiecare zi
din cele dou!?
Din suma de 400 lei s-au cumparat pentru intematul unei
Scoli
38 de farfiuii
a 2 lei bucata, 28 cashoane a 3 lei bucata, iar de rest s-au luat 6 oale. CaF lei
cost[ o oale?
O brigade piscicol5 a pescuit in trei zile cate 46 tone de pegte, iar in cinci
zile cate 38 tone de peqte. Din intreaga cantitate pescuitd s-a repartizat unei
pescdrii 58 t, altei pescdrii cu 8 tone mai mult, iar restul s-a repartizat in
mod egal la doud fabrici de conserve. Cate tone de pe$te a
primit fiecare
labricd?
La un magazin s-au adus 42 conserve de pe$te, de trei o mai multe
conserve de carne, conserve de legume cat cele de peste
$i
came, iar
pateuri
cu 99 mai pufine decat conservele de legume. Cate outii cu conserve s-au
adus i n roral ?
Un colecfionar de merci poqtale are in primul album 76 de mdrci, in al
doilea de trei ori mai multe, iar in al treilea
jumdtate
din cAte sunt in al
doilea. Cete merci Dostale sunt in cele trei albume?
16.
41
17. La
jumatatea
numerului
120 mnrit de 6 ori, adauge produsul
numerelor 32
$l
18. Suma a trei numere este 148.
primul
numer este 3g. Care sunt celelalte
numere daci diferenfa dinlre ele este I 0?
19. Care srmt numerele a, b, c
Ai
d dac6:
,,a,'este
cu 200 mai mare decat,,b,,,
,,b"
este de paftu
ori mai mare dec6t,,c";
,,c,'este
cu 300 mai mare decar
,d";
6 000 este de 6 ori mai mare decat,d"-
20, Din doud buceti de penzi
s-au licut lenjerii.
prima
bucate avea 56 m, iar a
do\ra 72 rA.
$tiind
ci din a doua bucati s-au frcut cu 2 lenjerii mai multe
decat din prima,
aflali cate lenjerii s-au lucrat in total?
21,
CAnd eu aveam 5 ani, sora mea avea 9 ani. Acum avem impreune 40 de ani.
Carg este versta fiecanria?
22. Trei elevi au strans suma de 357 lei pentru
a plati
3 locuri in excursie,
Primii doi au 262 lei, iar ultimii doi au 223 lei. Cefi lei are fiecare copil
9i
cali lei coste excursia (pentru
fiecare copil in mod egalx
Tema camoionilor
23, Afle suma a
+
b
+
c
+
d
$tiind
cd:
,,a"
este 436,
,,b"
este de 4 ori mai mic dec6t
,,a", ,,c,'este
cAt
,,a',
9i
,,b",
iar
,,d"
este de 4 ori mai
mare decat,,C'.
24, Si se afle trei numere naturale a ceror sumd este 168,
$tiind
cii
-
suma primului
numdr cu dublul celui de-al doilea numeryi cu hiplul celui
de-al treilea numdr este 322;
-
suma dintre primul
numir gi dublul celui de-al doilea este 154.
25. Aflh valoarea lui
,,a":
3+3x
{3
+3
x
[ 3
+3x( 3- 3
: a) ]
=3x31
{[
1260: ( 201
- 3a) +5] x3 l 8] =2x3
26. Stabilette valorile lui,,m"
9i
,,n"
din egalitatea:
2m+4n- 1272,
$ti i nd
cA n estej umdtate di n m.
27. in umdtorul exercifiu folose$te pamnteze pentru
a face adeverata
scrierea:
3x8: 4+6x2 18: 24_
42
Probleme care se rezolvi nrin
incerciri
28. Produsul dinte un nurndr de trei cifre
Si
un numdr de o cifri este 546.
Geselte numerele respective.
29. Cat trebuie sd adaugdm la suma numerelor natumle de doue cifre identice
pentru a obfine dublul lui 250.
30. Care numere de formaaib au suma cifrelor 12?
31. Carc sunt numerele natutale de trei cifie care au suma cifrelor mai mare sau
egale cu 15?
32. Gese$te numere de trei cifre care au suma I 000.
33. Se dau nunerele 12 qi 54.
a/ Gese$te trei numere egale a ceror sumd sA fie egald cu suma numerelor
date;
,) Gese$te doud numere natuale egale a cdror suma sA fie egab cu diferenla
numerelor date.
34. Se dau numerele 2, 3, 4. Geseste numere de doud cifre, a ceror suma a
cifrelor, si fie egal6 cu suma numerelor date.
35. Giselte cel mai mic numar natural impar fomat din trei cilre care au suma
cifrelor 9.
36. Afle numere de forma abc,
gtiind ce a
+
b
+ c
=
10.
31. Gdse$e numere de trei cifre in care cifra sutelor se fie egald cu diferenla
dintre oil'ra unitetilor
qi cea a zecilor.
38. inmullind varstele a hei copii, oblinem numtuul 96 Aflaf varsta fiecdrui
copil,
Stiind
cd suma va$telor este 15
Probleme de estimare
39. Alina are o carte cu 94 de pagini.
$i-a
propus s-o citeascd intr-o septimana.
Estimeaze cate
pagini va trebui sA citeasch
pe zi.
40, Rizvan are 21 de baloane albe
5i
roqii. Daca numdrul baloanelor albe este
cel mult 9, estimeaza care poate fi numdrul baloanelor rogii
41. Suma a doui rurnere este 94. Estima{i valorile pe
care poate
si Ie aibd
fiecarc numdr, daci unul din ele are valori cuprin"Ji*"
+O
9i
+:.
Mama a cump5rat
un fier de cAlcat cu 93 lei, o lenjerie
cu 65 lei
9i
un halat
9:
q1e_cu
:2
lei. Estimeala ce resr primeqre
de Iaiei 200 lei pe care ii are.
vef l l t ca pnn
cal cut .
Di ncei 500del ei pe care i i aret at a, de
f i i cei l 2l ei , i arf i ul ui
dubl ul sumei
date fiicei. Estimeazd
ceti lei ii rdman ratelui.
Diferenla a doud numere de doud cifte este un nunar cupdns inte 36 si 39.
Descezurul are cilia zecilor
egale cu cea mai mare cida imDara.
iar cifra
uniLAlilor este cea mai micd ciftn pali- Estimeazd
care poate
fi;cazdlorul.
Diferenla a doui numere
este 42. Estimeaza care
poate
ti descdzutul.
dacd
scazArorul este un numfu cuprins intle 24
$i
2g.
in.doue vase sunt 32 I de apd. Daca unul are cu 6 I mai mult decat celelalt,
ca{i fitri de ape sunt in fiecare vas?
Suma a doui numere
este 97. Unul este mai mic dcat celdlalt cu 15. Afld
cele doue numerc.
inh-o clase sunt cu 3 beief mai mulr decat fete.
$tiind
ce in acea clase sunt
1 9 elevi, aflA cate fete
$i
cag b[ieti sunr-
Suma a doutr nurnere
consecutive
este 4g5. Sd se afle numerele.
Suma a doua numere consecutive pare este 650. Sd se afle nulnerele.
Suma a doud numere consecutive
imparc este
g40.
Sd se afle numerele.
Suma a trei numere este 508. Al doilea nlmfu este cu 12 mai mare decat
primul,
ial al teilea cu I24 l'irai marc decat primul.
Care sunt cele trei
numere?
Suma a trei numerc consecutive
este 66. Sd se afle numerele.
Suma a tiei nunere
consecutive pare
este 450. Sd se afle numerele.
43.
44,
45,
48.
49.
51.
52.
46t
47.
53.
54,
44
55. Suma a ftei numere consecutive impare este 417. Si se afle numerele.
56. Suma valstelor pe care le au doi liafi este de 40 ani. Diferenta dintre
vfustele lor este de 6 ani, Ce varstA are fiecare dinfe cei doi fraXi?
57. Suma a l rer numere este 164. Dupe ce di n fi ecare scadem acel asi num,r
obtinem numerele 28, 34, 42. Care sunt numerelg?
58. Trei copii au cumperat 26 de oovrigi. Al doilea cumpiri cu 2 covrigi mai
mult decat
primul, iar al treilea cu 4 covrigi mai mult decat al doilea. Cd{i
cov
gi cumpere fiecare copil?
59.' Suma a doue numere este 320,
jar
diferenfa lor este 72, Se se afle numerele.
60, Suma dinfte un numlr a
$i
un numar b este 70. Suma dintre a
$ijumetatea
l ui b este 55. Afl d numerel e a qi b.
61. Suma a trei numere este 84. Daci din fiecare se scade acela$i num5r se
obtin numerele 10, 18, 20. Care sunt numerele?
62. Suma a trei numere este 684. Primul numdr este cu 64 mai mare decat al
doilea, acesta reprezen6nd
jumetate
din suma dintre primul
9i
al treilea.
Care sunt cele trei numere?
63. Doi copii au impreund 60 lei. Dace primul cheltuieste cat dublul celui de-al
doilea
fi
la fiecare re.rnan cate 15 lei, cai lei a avut fiecare copil la inceput?
64. Suma a trei numere este 878. Primul este cu 4l mai mic decAt al doilea, iar
al treilea este cet pdmele doud la un loc. Afli cele trei numere.
65. in trei saci erau 240 kg de cartofi. Dupd ce din fiecarc sac s-a vandut aceeaqi
cantitate de cartofi, in primul sac au remas 28 de kg, in al doilea sac 32 kg
;i
in al treile 36 kg de cartofi. Cete kg de cartofi au fost la inceput in fiecare
sac?
Probleme cu suma si cetul numerelor
66. in doul co$uri se afl6 428 de nuci. Cate nuci sunt in fiecare co$, dacd in
unul sunt de trei ori mai multe decet in celdlalt?
61. Un numdr este de doud o mai mare decat celelalt. Care sunt numerele daca
suma lor este 972?
45
6&
69.
70,
76.
77.
tntr-un depozit se afle 4 250 kg de zaldr
$i
orez. Cantitatea de orqz este de 9
on mai mice decat cea de zaher.
Cate kg de zahar
ti
cete de orez se afle in
depozit?
Doi pescari au prins 727 kg de pegte. Dupi ce primul pescar
a vandut 127
kg pegte
$i
al doilea 192 kg, p mul a remas cu o cantitate de doui ori mai
mare decat al doilea. Cete kg de pegte
a prins fieoare pescar?
intr-o clasd sunt de hei ori mai mulli b5ieli decet fete. Cati elevi sunt ln
clasd gtiind
cI num6rul lor este cuprins intre 19
$i
23?
Suma a trei numere este 858. Se se afle numerel
$tiind
ce p
mul este de
trei ori mai mic decet al doilea, iar acesta este cu 214 mai mic decAt al
treilea.
Adunand la un numar 388, suma obfinutd este de 5 od mai mare decat
numarul dat. Afld numlrul dat.
Suma a trei numere a, b, o este 586. Afltr numerele gtiind
ce b ste de 4 ori
mai mare decAr a
Si
cu 46 mai mic decal c.
Suma a trei numere estg 922. AI doilea numbr este de doue ori mai mare
decat primul,
iar primul
este cu t mai mare deoat al treilea.
Se se afle
fiecare numer.
Suma a patru
numere este 330. Afli numerele gtiind
ci al doilea este de 2
ori mai mare ca primul,
al treilea de trei ori mai mare ca al doilea
9i
al
panulea
de pauu
ori mai mare ca al reilea.
in trei ldzi la un toc sunt 816 kg de marfld.
gtiind
od in a doua lada este de 2
ori mai multd marld decet in prima
$i
cu 6 kg mai pulin
decAt in a treia, se
se afle cate kg sunt in fiecare ladd.
Sruna a treinumere
a, b, c este 36. Afle cele trei numere gtiind
ce,,a', este
de doua ori mai mare deoet
,,b",
iar,,c" este mai mio ou 4 decat
,,a".
Trei oopii au impreund 436 lei. Primul are cu 16 lei mai mult decat al
doilea, iar al doilea are de 5 ori mai pulin decAt al treilea. CaU lei are fiecare
copil?
Varsta tatdlui imFeuni
cu vArstele celor doi fii ai sii este de 70 de ani. Care
este valsta
fieceruia,
$tiind
ce versta tatelui este de doud o mai mare decat
a fiului cel marc, iar varsta fiului cel mic este
jumetate
din varsta fratelui
sdu?
1t
73,
74,
78.
79,
46
80. La un concurs sportiv s-au acordat trei premii in valoare totalt de 376 lei.
Spodi\.ul de pe locul I a primit cu 36 lei mai mult decit cel de pe locul Il,
iar cel de pe locul lll a primit
jum5tate
din cat a pdmit al doilea. Ce srund a
Drimit fiecare sDortiv?
Probleme cu diferenta
si
citul numerelor
81. Un numdr este de 5 ori mai mare decat altul. Care sunt numerele, dacl
diferenta dintre ele este 128.
a2. Diferenfa a doue numere este 755. Se se afle numerele
$tiind
cA unul este de
6 ori mai mare decdt cel dl al t ?
83. Diferenla a doud numere este egab cu 180. Daci impd4im numerd mai
mare la numdrul mai mic obtinem catul 7
9i
restul 6.
84. Cat ul a doua numere est e 5. i ar rest ul i mpa4i ri i l or esl e 2.
$Li i nd
ca
diferenfa dinte ele este 30, sd se afle numerele.
85, Diferenla a doui numere este 128. Daca impa4im primul numdr la al doilea
ob{inem cetul6
$i
restul3. Se se afle numerele.
86. Suma a trei numere este 205. Primul numer este 21. Catul impa4idi celui
de-al doilea la cel de-al treilea este 3
$i
restul 4. Se se afle al doilea
qi
al
treilea numfu.
87. Suma dintre sfertul unui numdr gi dublul altuia este 650.
$tiind
ce p mul
numdr este de doua ori mai mare decat al doilea, se se afle numerele-
88, Ce nundr adunat cu el insuSi
qi
cu 24 ne de fipld seu?
89. Suma dintre sfertul gijum5tatea unui numdr este 72. SA se afle numerele.
90. Ma gendesc l a doua numere. Daca l e i mpart obl i n cal Lrl 8
$i
resrul
?.
Daca l e
scad oblin 476. Care au fost numerele?
91. Dace impe4im
pe primul nurnir la al doilea
9i
pe al doilea la al treilea,
ob{inem catul 3
si
restul 2. Carc sunt numerele dacd difercn[a dinte primul
$i
al doilea este 126.
92. Diferenla a doua numere este 279. Un sfert din numbrul mai mare ste de
trei ori mai mare decat un sfefi din nurnerul mai mic. Sd se afle numerele.
47
93.
94.
95.
96.
Probleme
srafice diverse
Suma a trei numere este 876. Al doilea numar este de doui ori mai mare
decat primul numdr
$i
cu 131 mai mic decat al treilea. Se se afle numerele.
Suma a pafu numere consecutive pare este 76. Si se
afle numerele.
Antonio are de 5 ori mai mulli lei decAt Mioara. Citi lei are fiecare gtiind
ci, dacd Antonio ii di Mioarei 32 lei, sumele lor devin egale.
Suma a patru numere este 292. Pdmul
9i
al doilea au impreune 140. Al
patrulea
este mai mare decat al treilea cu 12
ti
decet al doilea cu 2. Care
sunt cele patru numere.
Sd se determine patru
numere Al, 42, A3, A4
$tiind
cd sunt indeplinite
simultan urmitoarele condilii :
d) A I esle de doua ori mai mare decer A2.
,,/ A3 e.l e cu 40 mai mi c decat 44
i i
cu 25 mai mi c ca A2;
c.) Suma tuturor numerelor este 985.
97.
98, La impe4irca a doua numere se ob{ine catul 6
Si
restul 2. SI se afle cele
dou5 numere,
$tiind
ce diferenF dintre ele este 102.
99. De doud ori sfertul unoi num[r plus a treia pafie a altui numdr este egal cu
14. Sfertul este cu I mai mare decat treimea. Sd se afle cele doud numere.
100. intr-o operalie de impdrfire suma dinrre deimptulit
li
impd4itor este 228,
catul este 7
9i
restul I 1. Se se afle deimptr4itul
Si
impa4itorul.
101. Un numer este egal cu un sfell din alt numfu. SI se afle numerele
$tiind ce
suma lor este 855.
102. Intr-un depozit se afle de trei ori mai multd Iiine decat in altul. Dace din
pimul
depozit se scot 850 kg de fiin6, iar din al doilea 50 kg, atunci in
ambele depozite rdman aceleaqi cantitefi de fAinl: Cete ftind este in fiecare
depozit?
103. Suma a tlei numere este 1 010. Dacd din fiecare numdr se scade acela$i
numer, se obtin respectiv numerel: 126, 381, 260. Care sunt numerele?
104, Sa se afle doue numere,
Stiind
cd primul numir este de 5 ori mai mare decat
al doilea, iar diferenla dintre dublul primului numir qi
triplul celui de-al
doilea este 245.
48
105. Sruna dintre un numtu, dublul seu
ii
triplul s5u este 744. Carc este numirul?
106. Un numer este cu 30 mai mare decat sfertulunui alt numer. imptufind cele
doub numere se obline cetd I
$i
restul 12. SA se afle munerele.
107. Dintr-un numir scidem pe 12. Daca luem sfertul acestei diferenle
$i
la
acesta adeug5m 69 se obline numerul
,,a".
Cat este numdrul
,,a"?
108, Suma dintrejumdtatea unui numer
$i
sfe.ful sdu este 84. Care este numdrul?
109. Numdrul 55 este sfertuljumetelii sfertului unui numr. Sd se afle numdrul.
110. Gese$te doud numere care impa4ite dau catul 7
$i
restul 6
$i
a ctuor
diferenld este egal5 cu 54.
111. Diferenla a dou5 numere este 167. Dace le impe4im oblinem catul 7
$i
restul 11. AflA cele doua numere.
112. Suma a trei numere este 440. Dacd din p mul se scade 15, din al doilea 25,
iar din al teilea 40 ele devin egale. Care sunt numerele?
l 13. i n t rei t adi l e se af l au 32 kg de st ruguri . i n a doua l ddi q6 erau de doua ori
mai mult decet in prima
$i
cu 2 kg mai pulin decat in a teia. Cdte kg de
struguri erau in fiecare lddila?
t 14, Un bi ci cl i sl a parcurs 90 km i n t rei et ape. i n pri ma et apd a parcurs de pamr
ori mai mult decat in a doua, iar in a treia etape cu 9 km mai putin decat in
prima etapd. Cali km a parcurs biciclistul in fiecare etape?
115. Se dau numerele a, b, c, d, e astfel:
- a este de doui ori mai mare decAt b;
-
b este cu 6 mai mic decat c:
- c este cu 12 mai mic decat di
-
d este de 3 ori mai mare decat e;
- suma dintre d
$i
e este 80. Care sunt numerele?
116, Bogdan axe o sume de 4 ori mai mare decdt cea a lui Tiberiu. Dacd ii da tui
Tibe.iu 54 lei, atunci sumele lor devin egale. Cali lei a avut fiecare?
117. Suma a trei numere este 246. Al doilea numar este cu 48 mai mare decAt al
treilea, iar primul este egal cu diferenfa dintre acestea. Sd se afle nwnerele.
ll8, Suma a doud numere impe4ite la unul din ele dA catul 4
9i
restul 12. Afla
cele doud numere dace diferenla lor este 471.
49
llt- Dacd la suma a doua numere adeugdm diferenfa lor oblinem I 420. iar dacd
di n suma scadem di l erenl a l or obl i nem | | 00. Afl a cel e doua nume;e.
120, La un restaurant patru
consumatori pldtesc
lgg lei.
primul
consumator
plete$te cat al doilea, al teilea cu 24 mai mult decet al doilea. Al patrulea
consumatol pldteste
cu 16 lei mai mult decat al treilea, Ced lei a platit
fiecare consumator?
121. Sorin a cumpirat hei cA4i cu suma de 97 lei. Diferen{a dintre prelul primei
ci4i
$i
cea de-a doua este egala cu 7, iar diferenla dinte preful
ce4ii ; doua
$i
a treia este egale cu 9. Sd se afle preful
fiecdrei ce(i.
122. Mircea are in buzunar cu 143 lei mai mult decat Ovidiu. Daci suma
primului
se imparte Ia suma celui de-al doilea, cetul va fi esal cu 2. iar
reslul 50. Ce sum, are fiecare copil?
123. intr-o operalie de impirlire,
suma dinre deimp54it
9i
impe4itor este 978,
catul este 7
$i
resrul2. SA se afle deimpd4itul
$iimpdrfitorul.
Probleme despre
evolutia in timp a unor mirimi
124. Livia are 8 ani. Tata este mai in varste decet mama cu 2 ani, ial mama dace
ar avea cLr un an mai mult ar fi de 4 od mai mare decat Livia. CAti ani are
t at a?
125. TaUl este de 3 ori mai in varsta decet fiica, iar aceasta cu 25 de ani mai
tardri decet mama.
$tiind
ce impreund au I l0 ani, si se afle cdti ani are
fiecare.
126, Varsta ta6lui este de 5 ori mai mare decat varsta fiului. Fiul este mai mic
decet tatel cu 28 de ani. Cafi ani are fiecare?
127. Suma varstelor membrilor
unei famiiii este de
gl
ani. Versta mamei este cu
6 ani mai micA decat cea a tatdlui gi cu 6 ani mai mare decet fiplul va$tej
fi ul ui . Sa se afl e cd!i ani are fi ecare.
128. Crina are 5 ani. Peste 2 ani versta ei va fi de 4 ori mai micd decat vaista
mamei sale
$i
de 5 ori mai mice decat varsta tal4lui seu. Ce vercta au acum
perinfii
ei?
129. Varsta tatelui este de 34 de ani, iar suma veNtelor celo. doi fii ai sdi este de
20 ani. Se se afle cafi ani va avea tatel atunci cend sruna varstelor
fiilor va fi
egaE cu versta tatelui lor.
50
130. Surna varctelor tatdlui. mamei
si
fiicei este de 71 ani Peste 2 ani mama va
avea ve$ta de acum a tatilui, iar
pste
27 de ani fetita va avea varsta d9
acum a mamei. Celi ani are fiecare?
131. Deteminali versta in prezent a tatelui unui bdiat, daca beiatul are 7 ani, iar
atunci cend baiatul va avea versta tatblui, tat6l va avea 55 de ani.
132. Gabi are varsta de 4 ori mai micd decat cea a mamei, iar versta tatdlui este
suma virstelor celor doi. Ce varstl are fiecare,
qtiind ce va$ta tatdlui este
cel mai mic muner natural care imp64it la 8 d[ catul 5?
133. Mamaeste de trei o mai in vatstd decet fiica sa, iar tat5l ate atati ani cafi
au malna
$i
fiica impreuni.
$tiind
cd suma anilor celor ttei este egal6 cu
I12, str se afle varstele fieciruia dintre membrii familiei
134. Varstel a doi frati sunt exprirnate
prin numere naturale oonsecutive. SI se
afle aceste vArste dac6 in urme cu 5 ani unul dn frati avea de 5 ori mai mulli
ani decat celdlalt,
V. FRACTII
Scrierea si citirea fractiilor
1. Cite$te fracliilet
li 2; li Lt li li 2i 4i lt !,' Z;
2243 34445 5 5
2. Scrie sub form6 de fiacfie: doud treimi, o miime, tlei petrimi, cinci
Sesimi,
pafu optimi, o doime. Indici pentru fiecare fraclie numdrAtorul
$i
numitorul,
3. Cate doimi are un inhog? Dar doi inftegi?
Cete pdhimi are un intreg? Dar trei intregi?
4. Patru doimi caliintregi fac? Dar opt doimi?
Cafi intregi fac patru pbtrimi? Dar douesprezece
patrimi?
5. Reprezentati
grafic umdtoarele fracfii:
!: Z; 5; !\ Lt 1.
87 9 4 4 5
6. DeseneMe un segment AB
=
16 cm, apoi deseneaze segmente egale cu
jumatate
din AB
9i
o
Patrime
din AB
51
7.
10.
11.
Se dau fracqiile:
!; !: 2; tr; 12; 1t 2; 7; ?.
8 7 9 5 8 6 3 710
PrecizeazA care din acestea sunl subunitare, supmunitare
$i
echiunitare.
Fol osi nd numerel e: 7. 2. I. 4. 8. 5.
I
$i
3 scri el
a) toate fracliile subunitare;
b) toate fracliile supraunitare.
Sqie toate liactiile cu numbrdtorul 4
ii
numitorul mai mic sau egal cu 8.
Scrie in ordine cresc'toare liacliile:4;
!; li 4; !; !.
5 7 4I 912
Scrie in ordine descresctrtoare fracliile:
1 1: 5; 4:
2_;-f.
777777
Fractii egale
12. Spune dace umetoarele fracdi sunt sau nu sunt egale:
13. Din
$upele
de fiaclii date maijos, doue sunt egale. Care sunt?
a)
L; 2
! : 2
36
5 15
Lt Z
48
5 15 6
! , L; 5
648
8 16 6
b)
!: Z
c),1
; l; 4.
612 412 16
1:
12
! ; Z; Z
4 t 6 6' 7 3
1; 6 3; 5: 2
5 10 5 l 0 15
2i ! L; Z: P
6t 2 2 421
) 1
.
7. 14
21 915
3; 8;
30
1970
l t 8; 44
715' 7' , 7
14. Scrie ince doud fracfii egale cu fiecare din ftacliile date:
t ; l t L; Zi L: t .
6' 739s8
15. inlocuieSte litera
,,c"
cu numere natuale, astfel incat urmdtoarele
fraclii,
considerate
din acela$i intreg, sd fie egale;
Z; !
4i 16
e; Z 6: 24
L; P
1t 9
8; c2O
36 c30
114
21 3
16. Pentru fiecare din fracliile
I; I;2; Lsc
e o fraclie egaldcu
aceasta, care
23 69
sd aib[ numitorul
18.
17. Se dau ftacfiile:
5 ; 4 i 2; f;9
Pentu flecarc scrie o ftaclie egalS cu cea
6 5 3 210
datd, care sa aibe numitorul 30.
18. Pentru fiecare din fracfiilel
I ; 1 ; 2 ; Lscrie
o ftaclie egale cu aceasta,
423 6
care sd aibd numitorul 12.
19. Se dau ftacliile:
2 ; 4l Lt ?!', !i; 1.
Grupaf
cete doui ftacliile egale'
3 s93t 20 1
Cornnararea
fractiilor
20, Care din urmetoarele
propozitii sunt adev[rate?
i . ] l _s
s. , ! g, t
1, 1
z, a
5- 4 2 4 1' 1
9 9
7 5 5 3
1, 1 2, 1.
r
. r
f
. l
i - : = 1. 1
4' 4 I 4 3' 2 4 4 5 l 0
7 1
21. Scrie intre perechile de numete unul din semnele:
<, >,
:
care se potnveqte:
- ! $i
2 1qi 3 2l i !
l ei 2 ! $i
- l
Zt i ?
, ' 1
s 4 8 4 l 1 11 3 4 7 e
53
I t i ] _! 0sr 15
2r i 5
4qi 3
l ei - L
! ! $i ! l
2 6 13 20
3 3
t i
, - t
t ' ;
22.
Scde in ordine crescetoare
fractiile:
n)
2; Z; Z; 2,
L;
4: 4; L, 4; !
4 8 6 5 9
l : a t s r r 10
5: t : 5: : : 5:
Tt f t Z: 1t L
8 10 7 6 9
729 3 10 l 5
b)
L; 1; 7; Z: 5
12; Z; 2; J1: Jl
8 8 8 8 I
2t zzzsi
E
1; ! ; 6; _Lq: I
4, 2; l ; E; l
12 12 t 2 12 12
s 9 9
g
t
23.
Scrie in ordine descrescetoare
fracliile:
7; 2t 1; 5
, L&; , 18; _! E; _t E
10 t 0 10 10
21 24 20 t 6
A: 12: 2; 4
! ; ?: i ; !
32 32 3232
8 8 8 8
Aflarea
unei fractii dintr_un
intres
24.
Calculeazi
car reprezin
E
:
dn : 60,72, 124,356.
2
25.
Calculea,/a
cer reprezin
6
!,
d)n: 24. 296- 244, 512.
I
26.
Cal cul ea,,a:
di n: 275,
090. 8s5.950.
)
27,
Un cal al or are de mers 12 km. Dup6 un l i mp observe ca a
parcur5 l di n
' 4
drum. Cef km mai are de parcuAt
28,
Un magazin
de legume
9i
fructe a primit
360 kg de struguri. Din aceaste
I
canl i l are
a vandul
; .
i ar rest ul
a t ri mi s_o l a hei resl auranl e.
J
Ce cantitate de struguri a primit
fiecare restauant?
54
29. Restul provenit din scdderea a doud numere natuale este 988, iar
scdzetorul
ldin
rest. Care este descazutul?
4
10. La un magazin s-au \dndut J0 de saci a 25 kg lie"ur"
2--
din intreaga
- 5
cantitate s-a vendut in p ma septemena,
iar restul cantitefi de zahar in alte
trei sdptdmeni.
Cate kg de zahar s-au vandut in fiecare din ultimele
sdptimani?
31. La o librdrie s-au adus intr-o zi l2O caiete de desen, de 4 o mai
'rulte
caiete de matematici,
iar caiete de dictando
]
din numirrul caietelor
de
3
desen
qi matematice. Cate caiete s-au adus in total?
32. Pentru imp[du rea unui teren s-au adus 988 puieli,
jumatate din ei au fost
brazi, un sfert molizi, iar restul fagi Ca[i puieli de fag s-au
plantat?
33, Din diferenfa numerelor
23 488
al22
5'16' afle o doime, o
petnme
91
o
$esrme
34. Un legumicultor a adus la vanzare in piaF 976 kg legune Din aceasta
1t
cantitate
I
au fost roqii,
I
cartofi, iar restul in mod egal, vinete, ardei'
ceapE
gi
morcovi.
Ce cantitate a vendut din fiecare?
35. Adri ana a ci l i l o cane cu 250 de pagi ni i n pri ma u r a ci t i t
] di n
t out a c"nea'
i n a doua zi -l
di n . un. , i ar i n a t rei a , i
I
di n , ". , Cdt e
pagi ni au rl mas
t 0
)
necitite?
36. La un cl ub sponi \ sunt i nscri si 4U0 de copi i .
I
di n ei sunt i nscri 5i
l a
' 4
arl ettm,
I
l a fol bal .
i
l a l eni s. i ar restul l a vol ei Cal i el evi sunt i nscri si l a
l {d
volei?
55
I nt r-o l i \ ada sunl 840 pomj
f i uct i f eri . '
di n ei sunr meri ,
pruni,
iar restul sunt caigi. CaE cai$i sunt in livade?
|
. 2
- sunt pe, - sunt
38. Efectueazeadunerile:
. 6
AJ
_+I
8
. . 3 1
62
. 5.
' - i '
t *l
9'
; t *l ;
4l
'
, ' 2
2l
- +- .
39, Calculeazd
suma fraoliilor:
o) Z*1
! - Z'
1*1,
1- l
2 4
- ' 4
4
6 6' e' e'
, - t '
1' 7
t t 1. ! - 1'
1- ! - 1,
2
n5 *6
5 5 5 8 8 8' 13 13 13
- , 8, 23
36 8 2 6 5 7 21
" A- i -
ut i - 20"i t
A* 43
-
43
40,
Ce frac1ie trebuie adunati cu
4
l 0
Pentru
a obline un lntreg?
41.
Care sunt fracliile cul mai mari decAt:
1;
Afle pe x:
. . 2
5
9 4
3 8
3 I
t
s=g'
t
15- 15t
x- i =, l t
t
*- G
Un croitor confecfioneaze
un costum
din
1
dintr-o
bucate de stofr
Si
un
687
12' 12' 12
43.
Jt)
. . . 2
pallon
on
,
8
din acea bucate.
Ce parte
din bucata de stol; a folosit
croitorul?
44.
I
Un el e\ re, , ol va
i n pri ma
zi l di n numri rul probl emel or
ce l e avea. a doua
. r
. 2
zr
-, rar aIrela zt - ,
A cata pafte
din numdrul problemelor
a rezolvat
elevul in cele trei zile?
l
Un el e\ ci t e$t e i ni r-o zi
I
di n numanrl pagi ni l or
unei cdrt i . a doua zi cu
f
mai mult, iat a treja zi cet in primele
doue zile la un loc. Ce pane din
numerul paginilor
ce4ii a citit in cele treizilel
O echipi de muncitori sapd un qang.
in prima
zi a scapat
?
din lungimea
Sanfului,
a doua zi
1,
iar ln a treia zi c6t in primele
doue zile. Ce parte
din
lungimea
tanlului
a scepat echipa in cele t ei zjle?
La o crescatorie de peseri
erau geini,
rale gi gAqte.
1
din nurnarul de pesdri
erau gbini,
?erau
ra1e, iar restl de 140 erau ge$te.
Cate pestui
erau in
total?
Efectueaz5 scbderile:
.
3. , 2 3 2 5 2 5 3
4 0 6 t 2 1t 4
8" 9
Calculeaze diferenla fracf iitor:
^, 7
2
24 19
6 2
r 0 t 0
56 56' 9 9'
26 4
8 16' 9 18'
l 0
45.
46.
47.
48.
2l
49.
) l
3s 35' 15 15'
r , 24
9 t 2
40
40 40'
32
169
64
64 64' ,
42
_26
_15 .
73
13
73' ,
Afld pe
x din
urmdtoarele
exercilii:
**i =] ;
13- *=6.
d
6
20
20
20,
x149
36 36
36'
40
40
51.
<t
intr-o gcoald
sunt
g60
elevi.
Dintre
aceqtia
1
srmt
fete,
iar restul
bdiefi.
Cate fete
$i
cafi
biieli
sunt?
O carte
este cititd
de Mihaela
in trei zile.
in prima
zi cite$te
doua zi
f,
iar restul
in a treia zi.
Ce fractie
reprezintd
restul
de pagini
pe
care le mal
are de citit?
din ea,
a
Adina
a cheltuit
toli
banii pe
care ii avea.
1
din
suma
i-a dat pentru
o
excursie,
cu
f
mai putini
a dat pe
ni$te
ca4i,
iar cu partea
remase
$j_a
cumperat
un clasor
pentru
timbre.
Ce pafie
din sumd
a pletit pe
clasor?
l:,1.":",
",urr"":i
I
din suprafata
mui
osor,
a doua zi
"u
a
_ui
iJjllritr&:fif,'1;il:,1:'"li
fn'"'
doue
z'e ra
un ro". ce paL
din
;
".d,:;:._",,J"'::",;;."*";
"
*-
Ce lungime
are tot
drumul?
4
t
54.
58
56. La un magazin s-au adus s?re venzare 840 m de stofi. In prima luna s-au
vAndut
?
din stoft, a doua zi
iumdtate
din stofa venduta in
prima zi. iar
4'
restul stofei in a treia zi. Cd{i m de stoft s-au vandut in a heia zi?
57. Un biciclist a parcurs in trei zile 84 km in prima zi a parcurs
!
ain a--,
,)
in a doua zi
!
din rest, a heia zi restul distantei. Cafi km a parcurs in a
ldeia
zi'l
58, intr-un vas erau 300 I de vin. Din vas se scoate a qasea parte
9i
apoi
?
din
rest. Caf litri de vin au r6mas in vas?
59. Vlad are 32 de bomboane Un sfert din numerul lor le opreste
pentru el, iar
rcstul le imparte in mod egal la 6 copii. Cate bomboane
pimeite fiecare
copil?
Tema camoionilor
60. Calculeaz6:
8+8x
{8+8x[ 8+8x( 8- 8) ] ]
+8 : 8=
61, Afle pe x din:
54 16: {[ 36- 6x4: ( x- 4x5) ]
t 5+2]
: 52
62. Afl5 valoarea lui a din:
I
+
{
2x
[ 3
+(
a 4
) x
5
] : 6 ]
x 7
=
8
63. Afla1i un numdr
gtiind cejumdtate dinjumdtatea lui este 218.
64. Daca impe4im suma a douf, numere la diferenia lor' ob.tinem cetul I
$i
restul 12. Dacd adun[m suma cu diferenla lor, oblinem 64. Care sunt cele
doud numere?
65. Alexandru are de 5 orimai mul{i lei decat Avram Caf lei are fiecare
$tiind
cd, daci Alexandru ii dd lui Avram 32 lei, surnele lor devin egale
59
Fractii
Recapitulare
66. Se consi dera fracri i te:
]r
2-.
t
1 14.
.8
.
!. !2
'
8 7' 3 7' o' | |
7' 8
Prccizeazd
care din acestea sunt:
a) subunitare;
b) supraunitare;
c) echiunitare.
67. Folosind numerele 2, 5, 4, 7, 9
!i
8 sc eli toate fracfiile subunitare.
68. Folosind nunrerele
de la exercifiul precedent,
scrie toate fracliile
supraumtare.
I
69. AI I a- dr n:
8. ) 4. 30. 54. 72.
I 26. 268. 520.
t
70. Af l A
:
di nr 90, 270, 1e0. 42q. 507.
J
71. Mama i i da l ui Al i n
-l di n nuci l e pe care l e avea. i ar Mi runei i i da
2
di n
numarul nucilor. Ce parte ii rdmane mamei?
Cate nuci prime$te
fiecare dacd mama are 80 de nuci?
12, Trei sferturi dintr-un sac cu mdiai centdre$te 45 kg. Cat centere$te tot sacul?
73. Daci intr-un
butoi se pun
50 I ap6 se u-ple
]
din el. Ce capacitate are
J
butoiul?
74. Un legumicultor vinde dimineala jumdtate
din cantitatea de legume,
dupe
uIniuru
3
din.",t.
3
Ce ca;titate de legume a vandut in acea zi dacd i-au rdmas
70 kg?
15, Suma a doue numere este 945. Care sunt numerele dacd
-! din orimul
2
)
numdr esl e egal a cu
: .
di n al doi l ea numari
3
60
76.
I
Un bi ci cl i st
parcurge i n pri ma 7i - di nt r-un drum. i ar i n a doua zi 36 l g-
parcurgand astfel in cele doue zilejumetate din drumul ce-l avea de parclm
Sd se afle lungimea drumului.
77. Dupa ce a parcurs 82 km
9i
incd o
jumatate
din drumul dmas, un
aul omobi l i st consl a6 ca mat are de mers
f
di n d-mL, l ce: i l -a
propus
Ce
5
lungime are drumul?
78. Un elev rezolve un numir de probleme in trei zile. in
Prima
zi rezolvd
]
l
di n numarul l ol al . a dol ra zi - di n resl
ti
a l rei a zi l 5 probl eme Cdte probl eme
a rezolvat elevul in cele trei zile?
79, Un vanzetor de la standul cu fructe vinde in prima zi
jumetate
din cantitatea
de mere
pe cate o avea, a doua zi
]
din cantitatea rdmasa. ii mai rdman 35
3
kg de mere. Ce cantitate de mere a avut la inceput?
Tema csmpionilor
Detemina numerul natural
,,n"
din:
{[ ( 3
xn+5
) x3
+5]
x3+5] x3
+5
=281
Afla doud numere naturale x
$i
y, daca x este de 4 od mai mare decat
y, iar
diferenia dintre triplul primului numdr
;i
dublul ceiui de-al doilea este 480.
in egatitaile a
=
3 x 5 : I - 2, iar b
=
5
+
I x 2 - 3, pune paranteze astfel
incat sa avem a
=
b.
Diferenla a doue numere este 54. Dacd le impe4im oblinem catul 6
$i
restul
4. Care sunt numerele?
Suma a doud numere este mai mare decat diferenfa lor cu 48. Afle
numerele,
gtiind ci suma lor este mai mare decat diferenfa lor de patru ori.
80.
El .
82.
83.
84.
6l
VI. UNITATI DE MASURA
Unititi de misurat lunsimea
1. Transforme in unitdiile
de mdsure indicatei
Tdam=?m
63dam: ?m
140dam=?m
8 km=?m
17 km=?m
230 hm- ?m
9m=?dm=?cm
36m=?dm: ?cm
140m=?dm=?cm
20m=?dam
360m=?dam
7200m=?dam
7 000 m=?km
8500dam=?km
12 800 hm=?km
Transfome gi
efectueazd:
4dam+
60m=?m
36dam+180m- ?m
148 dam +
80m=?dam
18 km 28hm=?hm
57dam- 130m=?m
72 hm 37dam=?dam
4m+7dm=?dm=?cm
80dm+6m: ?dm=?cm
200 cm +
l 40cm=?cm=?dm
24hmx2=?hm=?dam
140damx3=?dam=?m
72hmx5=?hm=?km
4km=? hm=?dam
12km=?
hm=?dam
145km=?
hm- ?dam
t hm: ?dam=?m
73hm=?dam- ?m
184 hm
=
? dam
=
? m
7dm=?cm=?mm
12dm- ?cm=?mm
420dm=?cm=?l nm
50dam=?hm
' 430dam=?hm
6 300 daln- ? hm
9000mm=?m
860mm- ?cm
6300mm=?dm
4 hm+6dam=?dam
280 dam
+
300 m: ? dam
3 800 dam +
480 hm
=
? km
148km- 69hm=?hm
l 250dam- 68hm=?hm
325 km
+
60 hm: ? Lrn
6m7dm+40dm: ?dm: ?cm
8dm35cm- 15cm=?cm: ?m
17m8dm
60dm: ?dm=?cm
963hm: 3: ?hm: ?dam
684hm: 6=?hm=?dam
720dam: 9=?dam=?hm
Transformdri
4)
2.
a)
b)
62
3. La un atelier de croitorie s-au adus intr-o zi 300 m de stofr, iar a doua zi cu
]
mai mult. Din 240 m de sroff s-au confeqtionat rochii. Celi m de stofi au
3
mai dmas in atelier?
4, Mama a cumperat 7 m de stambd cu 4lei mehul
9i
9 m de stofa cu 27 lei
metrul. Ce rest primette de la 500 lei?
5. Un motociclisr p rcurge 270 km in trei zile. in prima zi
orr"ur*.
ldin
- 3
drum, in a doua zi cu 60 km mai mult, iar restul in a treia zi Celi km
parcurge in a treia zi?
6. Vlad are o sfoare lunge de 240 dm, pe care o imparte in trei pe4i. Prima
pafte are dublul Iungimii celei de-a doua, iar a treia paxte cat primele doud
la un loc. CaIi metri are fiecare parte?
?. Trei muncitori au sepat un gan!. Primul muncitor a siPat 3 m de
fanl,
a!
doilea a sepat 20 dm de
|an!
iar al treilea 100 cm de
Sant.
Cali m de
$an!
au
sepat impreuni cei trei muncitod?
8. Un biciclist
parcurge o disfanti de 140 km in trei zile. in prima zi parcurge
de doue ori mai mult decat in a doua zi, iar a treia zi un sfert din prima zi
Ce distanle
parcurge in fiecarc zi?
Temq csmoionilor
9. Se dau numerele a, b, c, d- e astfel:
- a este de doud ori mai mare decat b;
-
b este de 4 ori mai marc decat c;
- c este cu 10 mai mic decat d;
- d este de doud ori mai mare decat e;
- suma dinfe d
$i
e este 75. Care sunt aceste numere?
10, Afld valoarea lui X: 7 -
[
5 200: 10 5 x ( 360 - 2 x X)] : 20
=
5
11. Daod impl4im pe
,,b"
la,,a" oblinem catul 4
9i
restul 25, iar dace scddem
pe
,,a"
din
,,b",
ob.tinem 361. Afld numerele
,,a" $i ,,b".
12. Un numer este mai mare cu 36 decal altu1. impd4ind suma acestom la
diferenia lor obtinem catul 8. Afld numerele.
14.
a)
b)
c)
Unititi de misurat
caDacitatea
Se dau umatoarele cantiteli: 3 l, 12 l, 30 l, 400 l. Transfoma
in:
decilitri;
centilitri;
mililitri.
Avm doua vase: unul de 40 l, altul de 400 dl in care inte mai multd api?
Calculeaze in centilihi:
b)
16.
o)
Transf ol ma
i n uni l al i l e de masura
i ndl cal e:
2' 7 cl =' l ml
7000ml =?I
32dl =?ml
820cI =?dl
126dl =?cl
600cl =?l
900 cl - 270 cI
=
? dl
700 ml - 40 ml
=
? cl
600 dl - 70 d1- ? l
80dal =?l
72hl =?dl
124dal : ?l
2kl : ?dl
s6 hl : ? I
21 kl = ? dal
12 000 1 ? hl 800 hI= ? kl
70001=?kl
300dal =?kl
600 dal : ? hl 560 hl : ? kl
3l
+12l =
40d+ 7dl =
127 dI + 38 dI =
80 l - 20 l =
246 dI- 39 dt
=
580 dl 289 dl
=
40hl - shl
2 kl - 56 dal
74hl - 23 dal
8000cI : ?l
700mI =?cl
300dI =?l
24t +2561: ?
cl
127 dl+
'18
cl
=
? cl
340dI +56dl =?cl
8kl =?dal
12 kl : ? hl
70 hl = ? dal
90001: ?kl
7001=?hl
6001=?dal
Calculeaz,
in litri:
3dal +5dal
72hl +8hl
3kl +78hI
( 72kl +8kl ) - 56hI
( 124k1x4) : 2
( 912h1: 4) +72dal
( 87dal x4) +1261
900 dal
( 48 l x6)
27601- ( 56dal x4)
d)
11.
a)
T2dal x3
l 24hl t 4
6hl : 5
b)
64
18. in trei rezervoarc sunt 300 hl de motorin5 in primul rezervor este
jumdtate
din cantitatea aflatd ln al doilea, iar in al teilea de tei o mai mult decet in
Drimul.
Celi lihi de moto nd se alld in fiecarc reze or?
19. La un magazin s-au adus dimineala 280 I lapte. din cantitate s-a
I
4
20.
l
repartizat unui cdmin de copii, - din cantitatea remasa s-a rcpartizat unul
camin de beharli, iar restul s-a vandut
populaliei Cei I de lapte s-au vandut
populatiei?
O cantitate de 300 dl de lapte se toamA in bidoane de cate 3 I fiecare, iar alta
de 350 dl se toame in bidoane de cate 5 litri fiecate. Cete bidoane au fost
folosite in total?
Un autoturism consuml 7 1 de benzind
la 100 km Prop etarul
autotu smului
parcurge un drum in doul zile. in prima zi parcurge
jumdtate
din drum
9i
inia 5o km, adicd 425 km, r[manand ca restul drumului si-l
parcwga in ziua a doua. Si se afle ce cantitate de benzina
ii mai trebr'lie
pentru a parcurge drumul dus
qi intors, cunoscend
cd el are in rczervor 60 I
de benlina, iar intr-o canisra 20 I de benzina.
La un centru de prelucrare a laptelui s_au adus trei cisierne a cate 240 dal
fiecare. Din intreaga cantitate un sfert s-a trimis populafiei
pentru consum,
iar restul a fost folosit la fabricarea iaurtului
$i
bdnzei. Caf litri s-au folosit
la fiecare produs,
gtiind ci
pentru branz[ s-a folosit o cantitate de patru o
mai mare decat
penttu iaurt?
Tema camoionilot
Determine
pe,,X" din:
2+2x
{2+
2xl 2+2x( 2 - 2 | X) l \
=22
{
900
i
( a : 5
+
124 x 5 x 3 : 10
)
: 5
+
364
l }
-200
x 2 x 2 i 8
:
365
Varsta tat5lui
impreund cu valsta celor doi fii ai sdi este de 77 ani Care este
valsta fiecdruia,
;tiind
ce varsta tatelui ste de 2 ori mai mare decdt a fiului
cel mare, iar varsta fiului cel mic estejumatate din vfusta fratelui sau'
Care esre deimpaL4itul daca suma drntre resl
$i
impa4itor esle ll suma
dinte cet
Si
imperiitor este 12, ia.r suma dintre impa4itor,
cat
$i
rest 15'
Numdrul68 este sfedul
jumAte$i
sfertului unui numer. SA se afle numdrul'
22.
Unititi de misurat
masa corDurilor
Kiloeranul.
multiplii
si
submultiplii
Transformiri
21, Transformd in grame: 20 hg, 7 kg, 32 dag,40 dg, 300 cg, 9 000 rng.
28. Transformd unitdtile de mesua:
17 g=' !
dg
24 cg= ? mg
4t =? q
12 t
=' l
q
1q=?kg
13q: ?kg
29. Calcula{i:
200q+14t +3000kg=?t
60hg+18kg+7q=?kg
24dag+30g+500dg: ?C
gkg=?g
g2dag- ?g
8dag- ?dg
6hg: ?g
shg=?dag t 5dag=74g
l 3hg=r g
l 4hg=?dag
90g=?dg
adag
?g
3kg ?dag t 2hg- : dg
300t t t g=26*
400cg=r g
600dg=r 6at
2dag- 2de
70cg- ?dg
3dag: ?cg
69hg- 2ds
17
e=? e
9t - 300q- 4000kg=?t
730g 50dg- 300cg=?g
30. in trei camioane s-au incercat
7 670 kg de lemne_ in primele doua camioane
sunt 5 190 kg, iar in ultimele doue 5 330 kg. Cate kg de lemne sunt in
fiecare camion?
31. De pe
un teren s-au rccoltat 698 q de grau, iar de pe altul cu
g4
q mai pu1in.
Dupe ce tot graul a fost triat pe
calitdfi, s-a vdzut ci a ie$it de 3 ori mai mult
grau de calitatea I decat de calitatea a doua. CAte kilograme de gr6u
de
calitatea I s-au sffans de pe amandoud terenurile?
32, intr-un camion s-au inctucat 876 kg de caftofi, iar in altul 624 kg de cartofi.
Daci kilogramul de cartofi a fost vandut cu 2 lei, afle cali lei s-au incasat pe
intreaga cantitate.
33, in trei vagoane sunt 2 403 q
de sfecln. in primul
vagon sunt cu 246 q rnai
mult decet in al teilea
$i
cu 78 q mai mult decat in al doilea. Ce cantitate de
sI-ecle este in fiecare vagon?
34. La u-n magazin s-au primit
120 kg ceapa, 2 q fasole
$i
3 t pepeni.
Cete kg de
mar{d s-au primit?
35. La un magazin alimentar s-^au adus 720 kg zahdr a 3 lei kilogramul
9i
345
kg grig a 10 lei kilogramul. In prima zi s-au vandut
1
din zahar
ti 2 tin
grit
Cafi lei s-au incasat in p mazi?
5 3
( RezolvA in doua moduri.)
36. intr-o magind se incarcd 59 lezi cu mere, avdnd fiecare 45 kg. Cate
l
ki l ograme de mere sunt i n ma$i na.l l i i nd ca
$eutal ea
unei l azi goal e esl e -
din
greutatea totale?
Unititi de misurt Dentru
timD
Ora. minutul. secunda. ziua
31. Cat secunde sunt in: 5 minute, 12 minute, 27 minute.
38. Cate minute sunt in: 3 ore, 7 ore, 12 ore
39. Transformi
in minutei 360 secunde, 240 secunde, 720 secunde
40. Cete ore sunt in: 4 zile, 7 zile, ojumetate de zi, un sfert de zi?
41, Un elev
gi-a propus sd citeasca lecturi supiimentare
zilnic l"ntre orele 9 - 12'
Cate ore a citit elevul lecturi suplimentare intr-o septimand?
42, Un vapor
pleaci din portul A spre portul B ma4i la ora I l, Dacd a flcut pe
drum doud zile gi l0 ore, cand a ajuns in portul B?
43, Pendulul unui ceas de
perete face intr-o secunda doua mi$ceri Cate mi$ceri
va face intr-un minut? Dar intr_o or?l? Dar intr-o zi?
44. Avionul decoleaza de la Bucuregti la ora 9
9i
45 minute
9i
aterizeazd
la Cluj
la ora 11
$i
55 minute. Cat dureazd zborul inhe cele doud oraqe?
45. Un alergator
parcurge l0 m in l0 secunde Cali metri
parcurge in fiecare
secunde?
46. Un tren de persoane pleacl din Bucuretti la ora 8 qi 30 de minute
$i
sose$te
la Predeal ia ora l0
qi 50 minute. Cat dureazi drumul intre Bucure$ti
si
Predeal?
6't
48.
47.
49.
50.
Afld numdrul
,,n"
din urmetoarea egalitate:
[ ( n+260
: 2) x3 +4]
x 5
=
1 985
Calculeazd:
9
+ ( 9 x 9. 9 - 9
)
+
220
- 20 x 0
=
intr-o fermd sunt 920 pui
ti
gdini. Diferenla dintre numdrul puilor
$i
al
gdinilor este de 690. Cali lei se incaseul daci se vinde
I
din numdrul puilor
5
qi
3
din numirul geinilor,
cunoscend c! o gdini
$i
un pui coste 20 lei,
5
iar o g5in[ coste cu 4 lei mai mult decet un pui?
Un elev a citit vineri, sambltd
ti
duminica o ca.rte. Duminice a citit cu 100
pagini mai mult decet vineri qi
sembdte la un loc. El constatd cd duminice a
citit de patru
ori mai mult
Si
lnci l0 pagini decit ln primele
doui zile. CAte
pagini
a citit in fiecare zi dace vineri a citit de doue ori mai mult decet
sambdta?
Sintim6na. luna. anul
Deceniul. secoluL mileniul
Transformi in unitdtile cerute:
51.
l an=?l uni
3ani =?l uni
Tani =?l uni
24l uni =?ani
28zi l e=?sdFI mani
40ani - ?deceni i
l 0secol e=?ani
3secol e=?ani
4 secole
ti
7 decenii
=
? ani
I mileniu
9i
6 secole
=
? ani
I lune= ? septameoi
I M=? zi l e
3si pt i mani -?zi l e
365zi l e=?ani
16saptemeni =?l uni
l 00ani =?secol e
5deceni i =?ani
2 000 ani
-
? secole
o)
b)
Cate zile sunt in prima
jumdtate
de an? Dar in a doua
jumdtate
de an?
Calculeaz[:
c)
3 000ani : ? secol e: ?mi l eni i
7 000ani
=?
secol e= ?deceni i
68
54. Toni
ti-a
pehecut vacanla la bunici. A stat acolo luna iulie
li
19 zile din
Iuna august. Cate zile a stat Toni la bunici?
55. Vlldut me.ge la inot de trei ori
pe
sipt6mana, cete o ord
9i
jumtrtate,
in luna
mai. Afld cate ore inoati ln aceasti lun5?
56. Andra s-a ndscut pe 3l ianuarie 1 999. Ce vars6 are ea in 2 007?
57, Bunica a.Ie 63 ani. Cate decenii
gi cefi ani are bunica?
58. Calcula! cate zile are fiecare din cele patru anotimpuri?
Monede si bancnote
59, Rezolvdurmetoareleexercifii:
4) 50 bani
+
50 bani
=
? bani
10 bani x 10
=
? bani
=
? l ei
50bani x10=?bani =?l ei
, . , )
( 500l ei : 2) - ( l 00l ei x2) =?l ei
( 5l ei x 100
) - {
l 0l ei x3) - ?l e
( 500 l ei : 4 ) +t 50l ei x2) =I
l ei
d. , 5l ei x10=?l ei
50l ei xl 0=?l ei
500 l ei -( l 0 l ei x 10
)
=
? l ei
60. Adriana are opt bancnote de 5 lei, 6 bancnote de l0 lei, 2 bancnote de 50
lei, iar pane la 350 lei sunt bancnote de 50 lei. Cate bancnote de 50 lei are
Adriana?
61. Medelina cumptud o pbpu$l de 35 lei, o carte de 8 lei
9i
un penar de 7 lei. in
ce bancnote
poate p mi restul de la l00lei?
62. Un elev are in mod egal un numtu de monede de I leu
$i
5 lei, in valoare de
120 lei. Cete monede are in total?
63, Dupe ce a cheltuit 125 lei, Corina constate ce i-au mai dmas 4 bancnote de
5 lei, 3 de 10 lei
,
una de 50 lei
$i
o monede de 5 lei CaU lei a avut Corina?
64, O pereche de pantofi costd 65 lei, iar o
pereche de cizme cu 50 lei mai mult.
Cali lei costi in total?
65. Compune o
problemd dupd exerciliu| 100 lei -
( 3 x 10 lei)
=
69
e Drane:
66.
71.
68.
69.
70.
Un triunghi poate avea doud unghiuri drepte?
Se da! tlei segmente cu lungjmile de 4 cm, 5 cm
Si
6 cm. Aqazd-le
,,cap
la
cap" incat sd fomeze o linie franti inchisi. Cum se nume$te acest poligon?
Calculeazd perimetrul
lui?
Calculeazd pedmetrul
unui triunghi, dace laturjle lui au respectiv ?2 cm,
124 cm, 56 cm.
Un triunghi are o lature de 96 dm, alta cu 16 dm mai mici.
$tiind
ca
perimetrul
este de 261 dm, afle a teia lature a t unghiului.
Un triunghi are toate laturile egale. Perimetrul
sdu este de 294 cm. Se se afle
latura ffiunghiului.
Fiecare laturd a unui triunghi este de 28 m. Afli perimenul
rriunghiului.
Un tfiunghi cu doud laturi egale qi una neegald, are o laturA de 114 m, iar
perimetrul
de 296 n. Cati metri arc fiecare dintre celelalte latud? Cate
102 m, a doua cu 12 m mai mare, iar a
primelor
doud. Care este perimetrul
Un &eptunghi
are lungimea de 72 m, iar lelimea de 58 m. Care este
penmetrul
dreptunghiului?
Un dreptunghi are pe mehul de 450 cm. Care este lungimea lui, dace
lefimea este de 75 cm.
Lungimea unui te.en dreptunghiular este de 225 m, iar lelimea lui este cu 50
m mai micd. Care este perjmetrul
acestui teren?
Perimehul unui teren dreptunghiular este de 744m, iar lefmea este cat
jumdtate
din lungime. Afld perimetrul gradinii.
solufii are problema?
Un triunghi oarecare are o lature de
treia lahue
jumetate
din lungimea
tfiunghiului?
Drept ungbi ul
74.
76.
17,
70
?8, Lungimea unei gredini de zarzavat in formd de dreptunghi este de 780m, iar
lefmea reFezintS
Zdin
lungime. Afle pe metrul
grddinii
3
19, Sala de spofi a unei
tcoli
are forma unui dreptunghi cu litimea de 16 m, iar
lungimea de 2 ori mai mare. Afld
pe metrul sblii de spoft
80. Perimetrul unui lot cu sfecla de zahax in forme de dreptunghi este de 960 m'
Afld lungimea
ti
lafimea terenului,
$tiind
ce lalimea este de 3 od mai mice
decat lungimea
81. O camere a cdrei du$umea este de formd dreptunghiulatd,
are lefimea de 4
m. Cete scandu
late de 20 cm
qi cu aceeaqi lungime ca a camerer sunt
necesare
pentru pardosire?
82. Un teren dreptunghiular
cu lungimea de 86 m, iar lelimea
jumetate din
lungime, este lmprejmuit
cu gard din sarmi. CAli metri din sarma sunt
necesari dace se inconjoarl cu 3 rdnduri?
83. O
tcoale
are cwtea
in formd de dreptunghi cu lungimea
de 120 m
$i
ldlimea
cu 40 m mai micd. Curtea a fost imprejmuitd
cu un gard Pentru
poarti s-a
lasat o lungime de 4 m Ce lungime a avut gardul?
84. Calculeazl
dimensiunile
unui dreptunghi care ar; semiperimetrul
de 460m'
iar lungimea este de 3 ori mai mare decet lefmea
85. Penfu ingredirea unui teren in formd de dreptunghi cu lungimea de 264 m'
iar lilimea un sfert din lungime, se pun stalpi din 10 in 10 metri De cafi
slelpi a fosl nevoiel
Pitratol
86. Latura unui
pehat este o optime din 848. Calculeaza
in centimetri
perimetrul
Pdtratului.
87. Afl6 pe metrul
pdtratului cu latua del
a) 9m: ,
b) \ 2n;
c) 36m
88. Afld latua unui pdtrat cu
perimetrul de:
a)'184 ma b) 544 m; c) 832 n
89. Un pStrat
$i
un dreptunghi au acelaqi
perimetru. Dreptunghiul
are lunglmea
de D0 m, iar lelimea de 3 ori mai mici. Caf metri ate latura
pdtratului?
' 71
90.
91.
o't
93.
94.
95.
96.
Un teren in forme de perat cu latura de 187 m, trebuie inconjurat cu 3
dndu de sarmA. Cad mefti de sarma sunt necesari?
Pentru ingrddirca unui teren cu latura de 182 m s-au fixat stalpi din 8 in
g
metri. De cali stalpi a fost nevoie?
Afld perimetrul
unui pdtrat
care are lungimea laturii egal5 in metri cu
p.odusul
numerelor 38
$i
6.
Care figurd are peimetr.ul
mai mare, un pAtrat
cu latura de 10 dm sau un
fteptunghi cu lungimea
de 12 cm
$i
ldlimea de 8 cm?
Un pehat are perjmetrul
de 268 m. Cali decimetri are latura acestui petrat?
Un dreptunghi
are perimetnrl
de 856 m. Perimehulunui pitrat
este agal cu
semiperimetrul dreptunghiului.
Care este latura petatului?
La un concurs de alergare elevii trebuie se parcurgA de trei ori taseul in
fomd de petrat cu Iatura de 84 m. Care este distanfa parcursi
de elevi?
37 421,Is 847
6i
37 42s
44 300,46713
ti
43 248
116 216,116 384
9i
116 302
946 802,946 8t2
si
964 2r8
Exercitii
si orobleme recanitulative
1. Ordoneazi crescetor numerele:
3 42s,4 860
si 876
24 218, t1 569
$i
12 386
21 812,'72 218
si
91 567
t2"l 438,6' 7 150
ti
107 462
Se dau numerelei
763x83
$i
7638x3. Pune in locul lui x o cifre astfel incat:
a) primul numer sA fie mai mare decet al doilea;
b) primul
nurnAr se fie mai mic decAt al doilea;
c) numerele sd fie egale;
d) Cate posibilitAl
sunt in fiecare
caz?
Scrie cu cifre romane numerele:
37
,
49, 236, 469
,
834, 952, I 97 8, | 996, 2 34./ .
Scrie cu cifre alabe nunercle:
XXIV, XCV, MCMLII, MDCCXXV, LX, XL, XC, CD, MDCLXXX.
72
5. Folosindproprietilileadunexiiefectue^zA;
a) 101+4356+5644+999
,) 125 000
+
256 000
+ 3',7s 000
+
444
6, Reconstituieadunerile:
35*2
+ 56*7
+
184*
9341
( *t n *1)
1*821
1518*
7. Rezolvd in sc s:
309 738
+ 21 282= 700000- 48035:
9 807
+
705 398
=
604 306 - 13 218
=
906540+
48795= 800 300 - 102 304
=
706 685
+
68007= 391002- 316321=
8. Afli termenul necunosut:
280 0'75
+ a= 403 98'l a+ 40056=203200
21 001 - a
:
9 788 a-260168: 40 58' 7
a- 7009= 9038 600000- a=284356
9. Cu cet este mai mic nurnarul 256 784 decet fiecare din numerele: 402 003,
370 02r, 520 700, 600 000.
10. Descezutul este 102 056, iar diferensa 67 489, Care este scbzatorul?
ll. Scezetorul este 286 142, iar diferenla 98 589. Carc este descizutul?
12, La diferenla numerelor 802 500
$i
496 524, adauge triplul numtuului 856
13. Din diferenla numerelor 120 402
$i
87 567, scade sfeful numdrului 928
14. Din diferenla numerelor 60 040
$i
56 287, scade produsul numerelor 123
$i
8.
15. Adauga la suma numerelor I 356 763
li
29 837 diferenla lor' Scde
rezolvarca intr-o expresie matematicA.
16. Efectueazerespeotendordineaoperatiilor:
136 x 2
+
618 : 3 - 849 : 3
=
16 000
+ ( 9 +
236x3
+
6 x22) =
10 000, 454 x2- 6 883
=
( 15 787 - 14 995
) : 8
+
7 x 114
=
9910- 910: 5- 8359=
(
8 362 - 139 x' l - 4 684
)
| 5
=
17,
18.
19.
AflaL lermenul necunoscut:
( l 0x( 680: 4- ar
2500
(
857
+ax2) - 35 x48
=
857x3
( 13 507+6x a) - 96x 89= 5 959
Sa se al l e X di n egal i l al i l el
{[ ( 2xX- 98)
: 2+s6] x6
208
]
: 500=4
225:
t [ ( 9xX- 30
)
- I
l : 5
] 01- 5
[ ( X+60r 2) x5+2] x5=985
5x{942- 2x[ 882
4 x ( 79
+
5 x X
) ] ]
-
2s0
Sa se el-eclueze:
30+
{32
: 8+5x
[ 40+8x( 20
: 5- 70x0 : I
) ] ]
: 2=
( 700 30: 3) : 5+240x3
( ?5x0x49+13) =
(
243 : 9
+
3 x 0
)
x
( 435- 471 : 9 - 716: 2
)
=
( 500 - 4s0
Deimpe4itul
este 947, catul 4
$i
restul 3. Afld impe4itotul. '
Un nuntu impi4it la 6 dA cetul 123
;i
un rest Cet este deimpi4itul?
Afle nunerele naturale de forma 93a care se impafi exact la 5
9i
la 7
Veri f i cd.
MI
gandesc la un numer, il meresc de 7 ori, impad produsul ta 3, apoi
micaorez rezultatul cu 287, il inmul!sc cu 3
$i
oblin 126. La ce numlr m-
am gdndj r.
Un numar ste cu 7 mai mare decit altul. impa4im num6rul mare la cel mic
! i obl i nem
ci rul I
ri
un resl . Al l a rest ul
in doud silozuri sunt 135 tone de cereale. Dace din primul siloz se trec in al
doilea siloz 28 t, atunci in al doilea siloz va fi o cantitate de 4 ori mai mare
decet in primul. Ce cantitate de cereale s-a aflat la inceput ih fiecare siloz?
Suma a trei numere este 70. Primul este de doud ori mai mic decdt al doilea,
iar al treilea este cu 16 mai mare decat suma
p melor doue. Care sunt cele
trei numere?
Afld
pe,,a" din egalitatea:
[
6
+ ( a+ 8
)
x 6
]
: 5
=
12
20.
27.
24.
25.
t o
30.
Catul a dou5 numere naturale este 3, iar reslul 79. Diferenla lor este 691.
Afle numerele.
Dou[ numere au diferenla 18. Dacd se mare$te fiecare cu 6,
primul devine
dublul celui de-al doilea. GAse$te cale doua numere.
Suma a trei numere natrnale este 800. Daci
primul numir este egal cu
dublul celui de-al doilea, iat acesta este hiplul celui de-al treilea, aflI cele
ffer numete.
A treia parle din suma a trei numere este ll9. Al doilea numer este
jumdtate
din al treilea
$i
dublul primului numdr' Care sunt cele trei numere?
AflI
pe "a " din egalitdliler
( 120 : 3
+210
:
7)
: a- 2 x 5
=0
( 48- a) 12- 9r 3+5=10
L( ax2
- 40
)
:
( 20 - 18
) I
x s - 16
=
2a
in trei lizi sunt 966 fructe. in a doua lada sunt de 2 ori mai multe decet in
prima )adi qi de 2 ori mai puline decat ln a treia ladd Cate fructe sunt ln
fiecare ladi?
Dace unui numtrr li adeugim dublul
9i
triplul slu, ablinem 48. Care este
numirul?
Suma a trei numere este 420. Pdmul numir este mai mic decAt al doilea cu
16, iar al treilea estejumetate din suma
primelor doua. Se se afle numerele.
Sd se afle x, y, z
$i
a, b, c,
$tiind
cd:
Xxyxz=40 axbxc=30
XxY=3
Y xz=20
Suma a trei numere este 246, Al doilea numfu este cu 38 mai mare decat al
treilea, iar primul este egal cu diferenta dintre celelalte doue. Str se afle
nutnercle.
Calculeazd:
30+5 x
{
32 : 8
+
5 x
[ 40+
8 x( 200 : 5 - 12 | 2) l l =
{ 155
+
t 8 - 200: 25 ) +
361 72: e} x4=
axb=6
bxc=10
38.
75
39. Un teren dreptunghiular are pedmeaul de 128 m, iar lungimea este triplul
lelimii. Afla lungirnea
$i
ldfimea terenului.
40. Doi pescari au prins 219 kg de pg$te. DupA ce pdmul
a vandut 78 kg de
pe$te, iar al doilea 96 kg
,
primul a remas cu o cantitate de 4 ori mai mare
decat al doilea. Ce cantitate de pe$te a pdns fiecare pescar?
41. La o librdrie se aflau 372 oaiete de matematicA
qi
dictando. Dupi ce s-au
vendut 208 caiete dictando
Si
100 caiete d matematicA, au rimas cu 4
caiete mai multe de matematicd decat de dictando. Cate caiete de fiecare fel
au fosr la inceput?
42. Se dau numerele a,.b, c, d qi
e astfel incat:
-adedoudo
mai mi c decet b;
- c cu 6 mai mic decet b;
-
d de trei ori mai mare decet c:
- e de 4 ori mai mic decAt d;
Se se afle numerele
$tiind
ce d
+
c: 32.
43- Calculeazl:
40+3x
{
36 9+3 x[ 50+3 x( 400: 8- 98 : 2) ] ]
=
44. AflA termenul neounoscut:
100- 136
+
6x9- ( a : 3
+
15
) l
: 3
=77
t ( X+260
t 2) x3 + 4I x 5
-
1 985
45. In trei butoaie sunt 330 I de ulei. Dace se iau din primul br.rtoi 40 I
li
se
toamd in al doilea, atunci va fi o cantitate de 3 o mai mare deoat in primul
qi cu 20 | mai mul t decat i n al l rei l ea.
Celi lit de ulei erau la inceput in fiecare butoi?
46. Perimetrul unui teren in formi de pdtrat reprezita
ldin
pedmetrul unui
4
dreptunghi a cdrui lungime este de 46 m
$i
lefmea cu 5 mai micd decAt
jumdtatea
lungimii. Care este latura pdtratului?
47, Fie numerele:
a: 9x8+7x5+5x3+3xl
b=9 x7 - 7 x5 5x3- 3 x I
Cu cat este mai mare suma (a +
b
)
faF de diferenta ( a - b
)
a numerelor
date.
48. AflA valoarea lui X din egalitatea:
L( Xx2-
40) | ( 3 +20
) I
x 5 - l 6
-
44
76
49.
50.
51.
56.
<t
54.
Adina are 10 ani. Tata este mai in varstd decat mama cu 3 ani, iar mama
daci ar avea cu un an mai mult, ar fi de 4 ori mai mare dgcat Adina. Celi ani
are tata?
Restul unei imperdri este 8, impdr{itorul este scris cu o cifr5, iar produsul
dintre rest
$i
impe4itor m6 t cu 467 este deimpd4itul. Afl5 delmpe4itul
$i
cerul.
Alex arc patlu clasoare cu timbre. Primul num[rd 849 timbre, al doilea a
treia parte din pimul, iar ultimul semisuma primelor douh. Cate timbre are
Alex?
Cetul impdrfirii a doud numere este 4 iar restul 2. Dacd adunem
deimpe4itul, imperlitoruL cetul
li
restul, obfinem 168. Care sunt numerele?
$tiind
ce suma a 5 numere consecutive impare este 625, afld numerele.
(Doue metode)
Suma a
tapte
numere conseoutive
parc este de 8 ori mai mare decat primul
numir
gi cu 294 mai mare decat acesta. Afle numerele,
Afle pe metrul unui petrat in metri,
ttiind
cI dace tripland htura
$i
scezand
60, dubland rezultatul
qi adSugand 120, oblinem
produsul numerelor 80
9i
6
$tiind
cd lalimea unui dreptunghi reprezinti
2
din lungime
qi
ce
8
semiperimetrul dreptunghiului este de 480 m, afla lungimea
9i
ldtimea
dreptunghiului.
Calculeaze:
{5+81
: [ 100- - ( 60
l ( 624
+
65 4t ) : 61x3+254=
2 x 4 + 4 x
{
3
+
3 x
[
16+2x2x( 16 t 2+2) 1. 4 t 2\ | 6=
Catul unei impe4iri este 8, impi4itorul de 7 ori mai mare decat cetul, iar
restuljumetate din cat. Afld deimpdrlitul.
Detemin5 numerele naturale a, b, c, qi
d,
Stiind
cd:
b=180: a; bxc=40; 60: c: d, i ar d: 2=15
Mh gdndesc la un numer. il dublez
9i
apoi scad din rezultat 48. Dublez
rezultatul oblinut
qi iar scad 48. Din nou dublez rezultatul
ti
iar scad 48. In
final obtin 0. La ce numdr m-am gandit?
58.
59.
60.
'77
61, Dacd adun triplul unui numer cu triplui altui numtu, obfin 150. Afld
numSrul,
$tiind
ce dublul diferentei lor este 40.
Afl e pe x di n egal i tatea:
{[1
545 :
(201
-2 xx) +
95] x 3 - 18]: t2
=
26.
I n egal i t dl i l e n: 3 x 5: 1- 2
$i
m=5
+
I x2- 3, punel i par ant eze
ast f el
incdt s[ avem n
-
m.
Scrie[i numdrul l0 folosind cifra 3 de 6 ori, paranteze, prccum
$i
operaliile
cunoscute.
$tiind
ci suma numerelor
naturale a
$ib
este 100 qi
cd ( a
+
b) x b x l0
=
I 000, aflafi numerele a
$i
b.
Doi frali au impreund 41 de ali. CAnd primul
avea 1l ani, al doilea avea 6
ani. Cafi anj are fiecare acum?
Aflali trei lumere naturale,
Stiind
ce suma primelor doui este 53, iar al
doilea este de doui ori mai mare decat al treilea
5i
ou 5 mai mic decet
pfllnul.
Dacd saAdem din 71 suma dintre triplul unui numir, dublul numdrului, acel
numdr,
jumitatea
$i
respectiv
sfertul sdu, obfinem ca rezultat 17. Care este
nunrerul?
62.
63.
64.
66.
67.
68.
78
RASPUNSURI
CAPITOLUL I.Numere naturale mai mici sau egale cu 1 000 000
2\l
=
304 525; Il
=
2'7 689:1Il
:
9 563. 4)'t6 643.5)10 5E3 pui, 9.120 751.
l0) 27 866. 12)i 012 m[ncitori. 14) 27 652 pdini.,l5.) I
=
756, II
=
336; III
=
168.
16) |
=
411,l l
=
151,Il l
-
3| 4. I7) 1= 142,Il
=
426: III
=
438.
CAPITOLUL Il. Adunarea
9i
sciderea numerelor naturale mai mici
sau egale cu 1 000 000
24) |
=
9,l I
-
18,III
=
s4. 26) 16. 27) 1 011. 28) 7' 10. 34) 3 106. 39) 104.
4I) 1386pAsari ,.12) 492rr,43) 5701e\.45) a- 19]' b- 8t c:
' 7
. 46) 5 x 2 x 1 x I x
l ; 5
. t
2
+l +
1+ l . 17) l = 15; I l
=
11; Ul
=
21. 60) a=266, a= 2 915] ' a= 40. 61)
a
:
2561b
=
r08. 62) 222. 65) 6 562. 66) 10 492. 69) 13 931 f:.'e. 71) 3 203
ci ocol ate. TJ) a
=
l l 0; x
=
350;
y
=
920; z= 1 430. 74) 50.75) 214;80i 1. 76) a
=
2; b=71c=9. 77) l = 64; I I = 124 I I I = 60. 89) a= 15; b
=
33; c
=
24. a
=
16; b
=
25. c
=
32. 90) a= 11; b- 1, 3. 9l ' ) I
=
60; I l
=
80; l l l
=
70; I V
=
82, 92) a=7; a-
64. x= 18. 93) a= 270. 109) 32. I l 0) x= 0. l l l ) I =24; Lt =26; l l l
=
28; I V
=
30;
Y
=
32; VI = 35. 112) a=86; b=14,
CAPITOLUL IIl, lnmullirea numerelor natural mal mici sau eglle cu
1 000 000
3 5)
y
=
1. 3 6) fiul
=
26i tata
=
52. 3 7) a
=
9. 3 8) |
=
21
;
ll
=
22; lll
=
23
;
lY
-
24 V
=
25. 5l ) s= 12. 52) xe{ 10, 9, 8, , , , , 0}, 53) l = l 5i I l
=
11' , l Ll =21 54) I
=9l r =l 8;
I I I
:
43. 60) 6. 67) 2. 68) I
=
t , 2, 4; I I
-
2, 4, 6, 69) D
=
308t 5
=
71 .
70) x
-
9. 7 I) l
=
36; ll
=
8; III
=
72. 77) x
=
435; x
=
944, x= 955 x
=
402 a
=
64'
x= 36. 100) 4c
-
2r
+
29. 103) a= L l 04) l . 105) x= 308. 118) 48. I19) a) x
=
771
b\ x=308, 120) a=40 b=16. 121) x=2. 124) 40. 127) a+b+c=65( a=5 b=
20; c=40) . 132) a\ l - 9; 11=3. b) l =75; l l
=
25, 136) 20; 11. 137) x=3; x=19.
l 3U 100. 70. r J9. , I = l 8r I I = 20i I I I
=
34.
CAPITOLUL lv. Imptrr{ira numerelor naturale mri mici sru egale cu
1 000 000
Probleme car sc rzolv5 prin mai mult de trei operatii
19) a= 5 400; b- 5 200; c= I 300; d
=
I 000. 21) l 8anl , 22^n; . 22) I =
134 l ei ; l l
=
128 l ei ; III
=
95 l ei ; 119 l ei excursi a. 2l ) I
= ' 70;II =
42i l II
=
56. 25) a
=3.
n=' , 73. 26) m=318 n
z
\ 59.
Probleme care se rezolvi prin metoda ligurativtr
62\ I
=
292;
=
228t Ill
=
| 64. 6 3) |
=
3 5, II
=
2s. 64) |
=
| 99 :, ll
-
240, III
=
439. 6s) I
=
1 6t U
-
80i III
=
84. 69) I
=
328 ks; ll
:
399 kg. 7 I
)
|
=
9t
I
tt
=
2'l 6:
III
-
490. 73) a= 60i b:240i c
-
286. 74) I:231 Il
=
462 l l l :229. 75) |
=
I0;
t t
=
r O, t , t
=
UO, t , , =240. 76) I =162; Ll =324, I I I =330. 77) a=16; b: 8; c=
12. 78) 1= 76ler]' ll
=
60 lei; III
-
300 lei. 79) fnl mic
=
10 ani; fiul mare
=
20 ani;
tatdl
=
40 ani . rrl I
=
172l ei l = 136 l ei ; Il l
=
68 l ei . d3) I:209tII
=29.86)
|
=
139, II
:
45. 87) I
=
s20; It
=
130. 88) 24. 90) I
=
543
;
tt
:
67. 9 1) I
=
188; II
=
62;
III=20.92) 403a 124.93) I= l 49tII=298tIII= 429. 95l M: 16 l ei ; A
=
80l ei .
96) I
=
60; II
:
80; III
=
70l' Iy
:
82. 97) A1
=
398; A.2
=
199t A3
=
174; A4
=
214.
98) r22:20. 99) 20; 12. 100) D
-
228;i
-
31. 101) 684 tl 1. 102) r
-
400 kg rt:
'79
1200 kg. 103) I
=
207; Il
-
462 III
=
341. 104) |
=
\'t5 tI
=
35. 106) |
=
24i|
=
36. 107) 88. 109) | 160. 110) a= 62;b
=
10. 111) I
=
193 II:26. 4) |
=
44:II
=
l I:IIl = 35. 116)F
=
36l et B= t44l ei .117) I
=
48: II
=
123: I= t5. Itt) 624:
1 53. 1 1 9) a
=
7 10; b
=
J55. 1 20) I
:
3 1 lei; II
-
3 1 lei; III
:
55 tei Iy
= j
t lei. t 2 t )
I =40 l ei ; I I =33 l ei : I I I =24 l ei . 122) a=87 t ei ; b=230i ei .
12 D- 856: i =
122. 127) F - 9ani : T
=39ani :
M=3j ant . 129) 48ani . 130) F 5ani ; T- 14
ani :M 32ani . I3l )31 ant. rJ2, cabi
=
8 ani : M
=
32 ani ; T
-
40 an;.
CAPITOLUL V.Fractii
60) 585 61) x
=
24. 62) a
=
4. 64) |
=
32. It
=
6. 6l) Av
=
I 6 leii Al
=
80 lei.
78) 30. 80) n
-
1. 81) x- 192 y
:48.
t3) tO:64. t4) 40;24.
CAPITOLUL VLUnitifi de misurat Iungimea
1 0) 132. 1 1) a
-
Ir2t b
:
473. I 2) t62; 126. 2 t) 25 | 23) r., 845. 24) fm
=
I I ani . Fm
=
22 ani : I
=
44 ani . 2, 35. 26) Z 116. 3q I - 2 340 kg: l l
-
2 850 kgi
III
=
2 480 kg. Ji ) I
=
909 q;
II:83t q; III
=
663 q.47) n= t. 49) 2 t 16.
j rl
S:
10 p. ;
V: 20 p. ;
D
=
130 p.
Recapitulare
18) 361;34;9:6. 19) 2r2;648;6 930. 23) r4t.25) 5s t;80 t. 26) |
= gtII =
18; III
=
43.28) 306 991.29) 12. 30)t= 480; II
=
240; l rr
=
80. J1) 5t:102:204.
32) 1i 3. 28. J3) 138 276: 552. 35)
t 32t 148: t 4O. J6) x 2: y
=
4i z
=
5; a-
j ;
b
=
2: c
:5.
37) I
:
38 II
-
123; lll
=
85. 38) | 85e; 344. 42) a
-
1
;
b
=
l4; c
=
8: d
=
24. 44) a=18; x=1. 45) t - 90l : l t
t 0l ; I 130 I . r ' r . , 158.
y' 9. 1
m=3aani ; r =
42 ani. 5r) D
=
539i C
=
59. 5 I
)
| 698. 52) D
.
130: i
=
32. 54) 421 44; 46; 48., 50;
52; 54. 5 5) 320 tn. 56) L
=
384 m, I
=
96 m.
j7)
672: 5j B: 32. St) 452. Sg) a
= g;
b
: 20; c=2: d=30. 60) 42.
80
I SBN: 978 973- 1904- 13- 9
lt[xruruilillllill1

S-ar putea să vă placă și