Sunteți pe pagina 1din 59

ISBN973'30-3097'x

L.l3 600

GIASAA vlll-q

t

I

Prof.univ.dr.

MrNt:;t'EnuLLr)t)(;A IEl NATIONALE

ION CUCULESCUProf.CONSTANTINOTTESCU Prof.OLlMPlAPQPESCU

ilfifillllllGl

t,

I

I

{

Manualpentruclasaa Vlll-a

o

GEOMETRIE

a.

EDTTURA.DIDACTTCA 5l

BUCURESTI

PEDAGOGICA,R.A,

\.7

"-,-,'fi nmffJm;#pi::i"."*'

AcNalul manu ll r'ptoduc€ pc'l din anul 196

r5eN9zs-so-sosz-x

llu!'ltltuN'll:

Pnf

u^t' dr

DAN I

PAPUC

*

ilil i3$ill$"i.Xti* "" ^*u

;;l Tiai?1""#l;l^

?'::i"iT'r'$t

;:,$T:i"-$J'

*-",TTT:h"XL

.,.di.".jJ;l'HiTiliHJlt-i":

ncdutot:

PTot ALINA

CARIi'IEN BIRTA

Jffi3iffiuo$o*"t"u

Aun de ti2at 1201 1998 -

-

""'"'*i*::##ffi*

lii,i,l.i -CiJ1es" o**1"

^

i

l

I

.'

t

t t,

PUNCTE,DREPTE,PTANE

I tulrcdvceta

ln clasele precetlentene"amocupat de stlrdiul anumitor mullimi de punrt')

g'omkice li le+m ron'rctizat prin dcs-rx

pi"

'f,"-"rn

numil liguri

3::i;ll:'"::$ff"i::$i:::',lJJ"'i:;'*T:ni#i:&fi;iil"l'"':;;11

"1.

"""i

i;;.lhr,

obiectul*'l;;#;i;;fotograliat.

i.'.;;;;;;

i;

u;ui

.paliu

bstru. cumcxistao

nc vomoeupa.prin

deospbire IntreforosrAric{i

abstra'rizaredc rnulli'ni rl'

rl

pc(srenu.l"

ouncte'dinlum.acarp.arer€liel"

i"ii"i'i "".irn"* : O"ta lu"*.i despre'are ltim

deiinimirin

n"i'i"llTi

PFnlru a'FastalrcbutFsa pornrmoo

c' insramnd'

sllcle,ri, celmuh.ledescricmp'nrruinlFlegereprrn 'omparA\'r,

.

'il",il" qeometriaIn

spaliu

cst€similarcu cpl.din seomerriu in

Nu *." -inrina'"t.- qi nu poateIi confundat 'u o bulina'

comparsbil cu €uprsfal6unpispF

"1"'-

''-

iarabilacu un tir binetntinc,presupusprelungitori'6l"

il rii rlll i.'i"'"""meri.a,o cunoasr.emdin geomctriain plan Eslc "'tr

dar'sprc ileuhclrr'

is acegta.'n-arc

l,t \ \t

L es6

qrosime.Seconsiderda li o mullimede.puncle

.

lrnrFl'teAsomoDnr{rr

porlrllneo utr'rr

esteInsdloarleaproximativr6. pcntruce

glob(cetlerpsl,ru).Plsnuln-arenici el

esteo mullimede Puncte.

'-"i;

apalini$tild"csleo

grosimP.nu esle

"slral_'conlrnc orcPtF'

un plan c

ii;;;;

l.t

srint desenar.eun punct

0 dreaprdd li cu o lile;i

'4

N.,d-';";"t"i

latiir gi ilanul

de

;u-; literarnare,iar i"'aptu

mi'n din olhhort'l

.u o litcradin alfabelul.gre'. AresstaesLeo srmpla 'onvelr\r'

noiaiie.de la caren"epuLemuneoriabat€.

A

d

fig

ll

a

Plenultl descnim (deti esteoemArginil.conlinenddrepla's$-

printr'o.porliune a sa drepl'unghiular5' '8re uo pamleiogram.

compllca

currrvurtr

in nerilfi

'

vede. rn* depa"t"1. tivl* va apdrca ca

AllBofl. Dentru a nu P un ilrunglu.

llgurs' vom reprezenta' ln desFn' Illonrrl cn

.To- "*ptio rnt"uno ain l€cllileurndtoa'e cesetnlelege p'in ,,?erspe(iiri'

'

I'r

ri

r\.

PROPOZITII

DESPRE PUNCTE,

DREPTE5I PLANI

d'

ln tnc']l)ut' urmdtoarel' pr('lx'aiiit:

!r,.t I tlitttnn {

rtt'

'"

mii

(l,rrxrrl,rilrrrrt(tt\rill'l', 'ti,,,,,

t'l

,t,,t,, :

t ttlrrr

'1

,, r

,t1

)

'

|

,

,

't!:t

l,rirt)r r',f1, ,' tr,'-l"r

't '.lttu at'

poate tormula r'r astfpl:

uunni una'

'rfirnrdl'r

iii,',llii t',i,i),,' a,,i',,i,,', "

;i::; ::,:' ;;

rt,,"r

ltnn,ltl''

surrL in

",;; ,;:,,,,,,

rrlv',1i,

I'rrp.zitiile

rt''"pt'1:;

,,,,.Ji""i,jiili',11iJi"iff,f;#'"[ii"'^;'f ii;

ac'laEr

plan

'

**

"u '"

I't si !!' Itau idelilrale ni in Setrnetria Plinl-

,;:,,i,:i ,,, :l;,:rt\,::,1::i,|::,,;,::"u,,|;,:;tr:;;:'

a acesrei afirmalii s€ mai poate formula:

t', ",'

l'r'ima

porte

1:;:;- r,: ;,t,, *

I)r.il

/l

r'unttul

Lu'apqrline

d :'':\i:d,,,y,,pli',.'l.il'.i't?ii0"",o'^"'',

pl'nul

4 lI'g

sc = ""

oon ,r''

rl este in

planului d

,O

fig. r.2

L,,!t'n,tht !

,.

r.u,

t

.t

4^

t

't

i

tt

f i

t

t

B

lnl

iu a''t

',itua! inn'n

ptdn

'h'

\r,f

- d^r

||:

'r . rus :

Dt,).ptu,!' t:!.;ii,t.i

"i ;';,,': ii!: ti,:'

tstc Lonlin td

(squ snutTIal tn I'L

ylanul a,

Ili

stluate ttl

Fig

1.i,

propozilie re'ult6 ei un plan estenemi&init'

,)

Ii ''/t

)t't 't1

ilf

i

'1r t'ttttt

ttr'!

'!n

tt{

mr

ln

'ntLortt i' t:t! ntt

r't

|

'rttrl^

rr

t)

I)in {oeastdultimd

,r,,

int4

(:on{tlrirrlu:

r,,,it,, ,,

rr

t'ttt

t

r'"'

rtirmam !n Pag-rno ant'efloara'

t,,.

tt

'

'I

ila-lb

a$ {unl

t

l'r'irtl

tlr ttl)r'!

t,

i

lrlr

irl, \,,r, ,lh,l

t,l|r! l,

lr,,

tr IIs1,,.,lri,trlr,

,,,) (liq.

rI

t, rl, |

1.1).

,, rrrl|lr,,lr(i

ru

l,inlro

r

rI

jqi I

si

r

,lr!,trln

t|r lru||, |

/,

,P(/,Jn|i']i

,1,r, Ir. rlu

,1,

(,rlr i, 1,,1,

(i

silgL,',r lil

ri mi(i,

fi

1,ri1; rl,'rr,lirr

./rnh d,i

Consdinta do mii sus

t)|nri( comun

l:t i:ti pattu tu,ttt. n.sitttut. pozilie, imp.eune cu Pr, ne

metrja tot

in plan.

Fig. 14

nd

rr,l,.,lp

p\r.rpn

,

.'

,1,,,r, I,1,e

,dF

n

,,'

I

planepa.alele Ei dc clcnevon ocdpamaiiirirl

in a(lusi plan (n(coplann ).

Aceastnp,,,-

,.scoatc ir

spaliu{'!.trnr:i ea anl studia s,.,.

ln fiecarcplan din staliu, .ronsidcrimr(ievnratetoate pmpozitijte (.\i,,

nll{, si teofcnele) ralahile in q€ometriaplani. ln phrs,relaliilo dc (,.lngru,)nr,

ti

ii , ,,nsiu.nle,chiar drcn nu sunlin a{r€la,siplan {bjneinlelcs aceasta jnsfrnrni

.n

o$rrinalf

operrazi"

;i

In plane dilerite. De pikle, doud triunghiuri pol

segmente Si unghiuri). T0at.c rr'Ir

n n.ceptat ace€atialinnalje pcrtru

!iil.

h,'nlinn:"

I o,'r,,' ,lp a."mFrae

DETERT\4INAREAPLANULUI

l) 1,1n. afirmd ci: Titi punch nrcu{iniaft dd. rntLni un xn.

l);'r rr.xt ^ 11'): tALL)

motiv, une.rri,.vomnota Ijlanul care co !,ine pul.tele

.1, 11,t,

\,)n, dcmc,rstra .r;i:

'2)tttlrtpttd.ri

nt Nntt

&r1:nu i apariinedttnnind

l1/, /1a,

(l" in ,,d,l,r-

rrirIr rrrr 1,1,'rr" i'rlol.q,,ni c,i erisli

un Ilan

qi numai unul cl'rr k, rJ,ntinr, )

lnt14rl'vrir,

tic d !qi .1 e

I

(liq. Li).

J'inend s{,an,a (lf tr ,1,',,,' t,,'fr,'r

l,,i

lr,.t)!1,',,,,,rsrl,r|l,,u:Lt'rr,

,1,lr',,,ir,',l|, t)li,,L,1,,, ,',',1r,',,r,,li,!'t,lr r/, tr,'il r,ri ii ,'t'i,rli'r nlijl ai r.ril

1,.// tsi/ |tnrrliniUrl (lrrlrl,i.l. l'|'rftll{

,1, /1,/

':.:.fr

tA

--r-

T

Flg

l5

(. ,\,lst trhn rsl., uric. Dacear mai eristaun alt Plan, carc sd conlind

fi

rlrlrt,ln d fi punctul ,'l, otunci 9i puncteteB ti C i-e|aparline, deci acesiplan

primul phr (conformou PJ. Uneorivom nota planul deter-

',r,!,inri,lo,r, (lc ilrcrpl.r .l ti d{rpunctul ,4 astfel: {d, .4). 'ninrl

:l) Irfui

|ic

lrtlr

trt

nt1|n

p

nct conm dt:l mind un PIan

dr€pteled, ti d', concurentein ,4 (fig. 1.6). Ludm M d,, ,V € 4

Pun(tnle,,1,M,,ry determjnl un plan care,evident,conlinedrepleledate.

(tv+l,N+AJ.

Fig 16

Dacn ar mai exista un all plan, care Eecon-tinl aoestedrepte' a' conllne I'

celetrei

puncte, deci ar coincidecu primul.

D

lie

lr,fi

d

ti

btpte

parakh

determindun plan'

g doun tupte paralele ;i ,4 g rl. Punotul '4 d

dreaptag deter

rnin; planul c. Dacd linem seaDa de P,, afirmdm cd d $i g sunt coplanare'

fi,rPptanutlor.Darplaneledqipaucomunedreaptaggipunctul'4,decicoincid

(lis. 1.7).

li{

|7

I

POZIJIILERELATIVEALEDREPTELOR

IN SPATIU

$I

AtE PTANELOR

POZITIILEREIAIIVEA DOUADREP]EIN SPATIU

ili,D,

rlin g€om€trialn plan, cn doud drepte (srtuatein arelafi t)hr)

lsnrt ,,situatei'in acela.siplan).

ri,,l

atra ur) punct comun(pot fi concurente)saupot sd nu aibi nici un

fon)un (sn ria paralele)(Iig. 1.8). Despre astfel de drepl.ese spunc f s,,rl

tafundtt

|urr,r

$------€-

ln

.

Fi8.1.3

spaliu existi lnsi ti drepte care, deti nu sunt paratele, n au ri,,i

,r

pu ot comun. Ca erernplu, inchipuili,vi lncdpereadin ligura 1.9.CoDsirt,,r^ll

mrrgineaa a p€reteluipe careexistdtabla $i latura, a podelei.Itinfill,,l,s

cartrceastanu constituieo

demonstratie!Se tnc€rcem6d demonstrdma,r,irslr

Fig.r.9

fis. 1.{0

Fis.1.{0

N. voni fdos; de po. Fie punctele

(1,,,8,(l,fnn, drcrptad (carerreceprin,1

t|r(

A, B, C, D nesituatein

9i

B)

qi I

r(cln)i

trtrr.

tro,!.

itr€{rpra(col,

q; I)) (lig.Llo), d n(

o. Dacdd ti

8 s-arinrrihi, trrtns,,,'lrx,./.1

1,/t,/1, //^rlirothnM

- l)r'r rwr$to0steconirarnipot{,rei.\r,0,,r),,r,,.rt, l

,r,

,j,'t'r!

ii",

r,

| , ' III!

|

M rIIIIIt

!r

\[,rl

l!.r

tjtrrrtr.|l.,

rtr,t,r,

Dt

ob|'f i

!i'Il

,L.rrrrrlt|r,lrrlrlrl' fn

ou l

rigun' Lll l

l,'

rill,

rrrlrrr,,nrr rh, t$lIr€nlr,

Fig t lt

I'tobltmd r6ot(atd. Fie ,.1,B, d, ,

pattu puncte nesituatetoate

r.ohti

plan. CAte plane determine acestepatN

puncte?

ltr:.lrna Fe

r

pldnul d-le'nrnJl da pun'lPlP/t, ,

ii

rlig

I

I2'

care le

!vident,

(i nu sunl cotiniare,cl.i, dacaar Ii colinirre.'aluncidrerlla '

a! deierminaun plan ii ruminF n .m 'i p,'n( -l

dcci A,

D

B,

C, D

4t

,, fnrtr.unl cu D,

rl,

Ii coplanare

nfnr, pl 'n',lur d

0

.

r;g.r.ri

I'u.ctul D imp.eudl.u .1 ii.A

dete.mindun Plan .r' Anilog, lon.ttrl l) tmpreune

fr

tln.r.

Il

s.iC ti

Anr n{i

cu ,

ti C.tele.mini caie un plar c, li

.rsl)(liv di

l)dri celepattu

dcr.flnind praDel. i,{rC1, lABDt. llt( Dt ;i l.lt t,).

tulea genrti fi aslfclrcAIe gn,!f

dr'

'111. rll|$

d.un Arrlr rn

ti

l'fa lrrrr'lo, rllnlr'

!rtr'

p(nctele

rl' ltrlnlr'nn ponct?

1.{lrDl' I'ulon luo

.,1,rl, (,

l\rlu,

I'(r{h.r//t.(l(rDii

it,{r1nl ji 8fl,prl.lCl)1,r

D, nurcd ior.ra,astielin.il

l1r. tde{,hea i,4. ,r

obli!.h

.u

a

,rr /), 1r I'hlr{rrrrllrlal,

r?(I)r 1fr /l

n'rrlrlrtirurl irri)

ltrcn Dai coDsi'

,'

ol'lir,,l ,rl, urrr rD,,1,s lr,lt,'||,hrllnl,

lhrrr rlFlrrrnhald

l,rrr|'ioh /,

ll' D.

lnr (t{ri' thlnmrlnl 'h' un pl'n'),!!mdn.

ntlrrllnl:o,hliff

ln {hrn

r.r$Jri t)lnn trn sirrir

l'rrx' I

In rnr. Bodrri l,,ur. rnr,r,,,, rn

lrrrrl

,,rlirl'rf

l{vldorrl, h

Idtrrt moduri l)cfi

otlNln t

lnl

lrhnf 'lll.r'1"

*"

.

I l

$

t

t

I

J

i

Pnir|ll,uitl

I

ry|i.

-4, ,,

.,

D pot.u punct

(oItdn,r

n)

b)

(r.

l']or Ii rccslf puncte coliniarc? Jnsliihali .asptrnsuldrl.

tinindtrle donncalc doul,.a1e dleptese por obiine?

Dand',sepatru puncie, iunt! c{re o.icarelrei su.i

i.otinia.e.cAtedrepledqt

,li.

rale de.Atc doul dint.e eleseporduc€?{tnlccde,,sepordnce,.purelnspune,,existr,.,

d.oareceuneori nu le lom d6ena,.i nonai von

deno.stra cd ele suni dtermhrr

)

p nin prt"'

a) Cele pl{ne dilerite. carcsi conlin{ t.ei dintre elc.necotiniare,exisld?

b) Cete plane diie.itc, .9te se coniind lrei dinlre ete,€xistA? l

puncte dare, exact rrei sutrr coliniare.

'4,

I.icdsia,dort

d.eptecoplanr.e.Fi€.i

un prncl apa4inandlui d ti /rtrtr

cd orice puncr t{, apa4inend-segslenrutui .{r, sr

punci aptr4i.and lui 8. Si se n.ate

rflil in phnul dcle.min.rt d. d.9i s.

| .r.

6. Intr-un

phn ; suni dlte puncreledistincre M,, t1,, ,lt!, Mr, M,, ]r.9i,

rn pur',1 Vr.

a) (lare

estecel nai nic numilr de ptane,exceptandplanul d, delomjnale

mare? c) Exisli

l,rei djni.e ele sl in

tr.i asltel de plan€?

pe siiuaiie se ohline? b) Dar ccl nai

itr airh

{t.

.ntr

Dxrui

0*. intr.un plan a suni dare6 puncle disrincte, Mr, M,, Mi, M1,,tr:,

anrra iui, un punci nt?.

_

n/.

dinl.e "l e1e?bl 9"":"t"1

cbl mni mic numdr de Dar ccl mai mare ntrnrr?

d.epre,care s!-rrrercr prin cel pul

ri

irl

.toui

.

ti

ln iiq',raLt3. punrtptp,4 ri R nI suntsit,ralptn ptonuld.Daci

un punct oarecare nl ptanului a, sa se a.ale .A pA ,

pB

>

Q -7.

tpl

,4rnd

1eA,

eB

Fig. 1.13

\

(9y' s. d,'u drIt"t"

paritFtF d ri 8. SA!c aratcci

toar, drprFlF caro

I.

odnrn cu d ti unul cu s sunr conlinute tn ptanut determinar de d,i

l32fDa.{

ll

,

d! lunt

l0r.

dieapia-dresrecoplana.dcDdr, iar dr estecoptanardcu d!,

coplanarc?

Dlndtr-so aore drepte

rx

r.

concurenre d ,r g, sa se gaseasc{ locul

po 1

,/ |

ti

iunr

pardl.l. cu g. lprin

stfljirr

nn tirn, | .nDrrn f{

Itrncl.lor ,lr.l,r,.ld cir.

Inlor.armrI

I

von

n.rn ru

.

trol,h{nrl', fiflrthtlvo,

r-

r:rdtf

ll.,

tl

dil o tl

tll

d {l

r r I'utr{t.4

Prlr /

fl

oxlorlofol

sl N' rilo'irLl htull Fcm'lrl'

mobll l'

E

'l

d

l,

l,

P[nct0lor llrotrlolo.o&o Inl

printf-un prnol

POZIIIILEREI.ATIVEALEUNEIDREPTEFTAiJADEUNTPLAN

(,

lrttt'hi

Il, Al,unoi cd ea stln

t

ina

rcmun ru un

ptan doud llun^tr'

h

tntregime coolinutd

acest plan (Pr)'

$tinr

u

'!, ,tt,t,t ltr4t nxn

un \nltlt

p

nd

romun eu un plon

Privili, de ed€mplu,liniR de interseoliea doi per€li ti plenul podelei Dar oum acrasll obsarvalienu esto demonshal,ie'sd ddm una:.

d)'

Dac{

.r

ru .!to rdov&al: (B C a) (fig. 2.1).

l'ie pltnul

c, un Punct ,4

d ti

un punct 3

nesituat tn planul d (-Be

punctul '4 comon cu d

Drrapta r!, care trece prin

m;i svea lncd un punct

qi B, ara nunai

'{

C In

c, ar ti coDlinutd tn lntregime ln c, ceeace

1-E

,rrrt/=

Conrmlie.De multeori, cdndo drcap$ are un punct comuncu planul'

femiliar{: drcapta,,tnreap[" planul Vom

vom utiliza qi o exprimaremei

dercnaeegmentul,,mascdt" -deporliuneade PlaD figuratd,punct'at'ln rest

dr6.pta va ti desenatd nelntrerupf(fig. 2.2)'

Fig. 1.2

a, O dftapti|il po.]trsd nn aihdnici un fun.t comuncu planul \dna -

l0

al'

[, f'

1

Yom .puno,ln too.t oez,ci

Sdardttrmctr6ri!td.astl€lde

dre{pttraal,aparel6llcu pl6nul.

drepte.Fieun plan

c, o dr€aptAd continutil

.

'n aoe8tplan (dc c) ti u! punct, "l nosituatIn planulc \A C ") (lrl,,2.j),

A A6

.

Fig. 2.i

Prin,4ducemdrcapta, pareleldcu a. Alirmdmcd

Procedimprin rcducerla

,

eBteparalelicu planulc.

ebsurd. prsupunem cdDar tniepaplanulin punc_

tul

R(, n d :

{Bl).

NoUmplanul deteminatde drepteleparaiete a si d cu B.

nu

e-a"afta p" o, r"'fn.".ri,

,i

un punct g erterior

Piqnelea qi p au comunddreaptad. Dacd,

ctrp ti d ar coincide!pentruc{ ar aveao dreaptda

ei. comune.Deci]B.

Dar a.east8e8teimposibil.pentru.d r

t.

ap€rlin6ndinrersecliei cetordoui ptane,se alla pe a.

li,

sult paralele.

i Tsoremd. O

rn rond.am demonltratprin a.€astaurmeioar€a

I (lett .ontinuti!in ct).

,

R:"tlFd

J t t

.-

irpaptd paraleld cn o dreaptdd,inplan estcpantetd cu ptanul

d6ci,o dreaptdpoateave&retativla un plan, una alir urmd-

toareletrci poziiii:

1) sefie conlinutetn plan;

2) sI aibd un singurpunct comuncu planul; 3) sd lie paralell cu planul(nici un punct comuncu elj.

,li"

$,,

POZTIIE RE|-AT|VEA DOUAPLINE

'1

gtim din p" ce aaci doudplaneau trcrpunctenecoliniar€tomune,el€coincid.

. lixirt{ planecarcau numaio dreaptdcomund?De, suntmtndemnati str apun€m,privindliniadupecor€selntdlncateuDperete al claseicu taianull

Da. 3! 9i

Punat .4 C c. Dreeptsd ti

demonstrdm,Se consider5mun plan c. o dresptAdcc

,i

un

functtrl ?4det€rmindun plan p, care arecomun

er mai aveacomuncu c

f.b

ar coincidecu r, d6ci/

(fig. 2.4).

C ,,

0u plenula numaidrcaptAd. lnt adevdr.,dacdp

ltotr un punct,I, nespnrlinA[rl hi d, rtunci el

0.0.

0ooonl,!!vin.ipotor.l, ilooirrt

d*iraia -'

.,,-ryr1.

u

'

Den nslrnliA rlrrf ltu nunrri 0

d

Fig.,.4

proccdentdne-a ardtat. cd existd plan€ (cum sunt d 9i p)' drroptd oomund,altfel spuB:se intilrrescdupn o dreapt6.

l)ur existi olrroplonc care n'au nici un punct comun?Un exemplu ar fi

l,odcdutr9i tavonul. Dar sd ddm !i o demonstrale. I)entlr aceaslasd demonstrimurmiloar€a:

t,onri trf"'r.mo ajulrl.ArFl. tttlai lotn

tthplt

paratPl"o :lt b suN st!uN'.

tttt,ittt,.in

|

''t.

tirdl

non,i inut ld .)r ftr

d

t

f,

i

I

n

Nn

h.

st,ntuB.ctcart dupA o bnptd

., atun(!

Ii\isti, intr'advir, aslfel de planer luem un puntl' C carenu-i nici pc d, Dioi pe ,, el rletermini cu a 9i cu Drespectivplanelecautate lntemeclia tor

ire,," p"in d parnleie,riind

!i

afirmnm ci este paraleli cu ,

Dach drept€leD fi c n-ar fi -c

coplanare(siluato in p), ar avea un puncl comun -D (fig 25)'

c

-T-

Fis. 2 5

ilr"rsi(leriirn acun plarrul 'r. determinat de dreptele paralele a gi 1,.Punctul

/) nr &parlineptanului 1, deoareceaparqinedreptci ,, conlinutn in 'r (,

cv=.D:';LDar

nun''nl

,

c

sirhfla

b:d

{pnnrru.a D :.c

si a. (lp(i po drcalta 'r. d

DP.i pun.lul ,

Cu Alr' 'rr\in -

L, inter"ntia plsn"lou

D

trnr||r

o

nr aparline atat, dreptei a,cat qi dreptei 6. Dar acestlucru este imposib;l'

.:i

Ei ,

sLrnlparalelc.

I)urenr acum demonstra ci

cxisti

plane paralolo: Fie un pl,rn d, (luun

,lroplor]

,ci

1,ln planul d. concur€nteiD P gi un punct Q exterior lltnului

I'ri,r{l rlrrtorrrdrcsplad', pnrak,li,fu /r. li dreaptaD',pnralclicu , lris 2.ii)

l?

I xo

i q

s

. fis. ,6

Drept€led: ii d determind ur plan p. Dacd planeled ti p n ar fi trrdl,,li, ,,1 evea o dreaptd comundc, cale ar tibui sd fie paraleh atet cu, cat fi .u .r. ceeace ar contraziqepostulatul lui Euclid, o 9i, fiind concurentein P.

,td

sdupot li paralcle (sd n-Aibdniai un pun l camun). AItd sit,.alienu t,ristit

demonstralia anterioard, rezultd 9i urmitoarea teoremi

rezoftoroamultor probfpmc: Dr.d un ptnn "onli,: .l,ttn .1".1

taal.lc

Rezumind:Doad plcne dhtinctc pol ovea&mund,t dieaptd,ri nurtar

Din

ultli

tu In dlt plan, atuhtl ide daudpldne kkri l,rraa,/r.

lrl

CATEVATEOREMEDE PARATEIISM

Daq"

4,"oOtotdt "s( pnratptd t .,,

t

n

tst.

cart'co^tln?atcllsti.d,re\ptd ,- ":o:T"t, .6 i

int.'.sfttco:Aplthut i;,i.;:flt,o/at

\8) Parcleli e

d.

dUdo

it attli

Fig 2.t

D.montbatie.Drepteted;i g, fiind coplanare(fic.2.71'sunrtie parRt.te.tio

concurente.Dacdar fi

concurehte(ih ]l), ar rezultac6aceltpunctar aparline li

dreptnid ti planuluid. Da! cumd li d sunrparatele,rezulrdc6 Ei d fi r surt.

paralele,.Aceastd teoremipoate fi consideratdo reciprocda celpi rlo In

pAgina11.

Toorems 2, t)a,ti.

t,dttl

tuntt ol ll,th|l:0

t

lrlrn

lrMtlhi

|

,tt(

1

,t d|,n|

,, tlt^rttl

l,

l,tl $h

latat,tii

n ptaldd

(r\

M,

,,,

t,t

t)t,,n td) .t p,lidlr

,

,,t

t,trtt

un

(t). a,jrst,r

IJ

d

A

E

a

Figl 2.8

Dcmonstrali?.Pr€supunem,prin reducercla absurd'edg nu ar li conlinutd ln c (fig. 2.8).Considerdmplanul determinatde dNpteled 9i g, notat cu p. Planelec aiB 6-artdiadupd,. Deci,tn llanul prprin Punctul,4 ar-trecedrep- teleg qi r, ambet€para)elecu d, ceeace €sleimposibil.

Toorums3. franzitivitat€arelalieide paralelism. In

spaliu,douddrcpte

listin(t ParaL lt: lu o a b(ia sunt PlrakLt Intr. (k.

Dcmonitralie.Decd dreptelesunt toatetrei coplanare,este vorba de o consecinleevidentda axiomeiparalelelordin,georietia ln plaD'Dacdsunt numai doudcetealoudcollanarepresupunemcn d I , ti,ll c ai vom a$ta

oda ll , (tig.2.9).Considerdrhplanul B, determinatde6 ti c, li duce ' p.int -un

punct r{ c, o dreaptd I ll d. ConJormieoremeiprecedente, I

c p. Fa{d de

,

b

c

tig. 2.9

draplu6, dreapta I poateIi paraleltrsauo poatointalni lntr-un punct,.

Dacds-arintelnihir-un punctB, a. rezultacdprin .Bsepotducedoud Paralele distincte,, qig, la a. S-aicontraziceastlelpo6tula{ullui Euclid.Rezultl dci cn drcaptag coincidecu c qi decitranzitivitateaette demonstratd'

Pttbbnu rp:otvatn.Se deutrei d|cptFdI d! ti.l3, attlel tncAtoricar

perechs

dintreeles[ fie necoplanaF, ti nici toatel,reisdnu tie psra]eleru un ncel6d

nlan. SrIrc oratec[ exist[ o rlralplil I osro 8e

.nro rrte lrrrul"lrr (u d!. Sl *

n|trlr ril

(c|rltd

ta

r:=rr

rsp ijin["

'l.tnl,t[ ort. uniol

no dr li

pe dr ti

!

,u

ri

Itrirr'rla dr. l).cptol. ,r; ll d!). car!

(lotrrldofilnl lln pnnor ,4

d, ti

iIlprsocteatA d.e{pru

d; dot€.mini1 rn

t)o lr

)l

d, h

n

tl

ducomprln.4 dferpltr d; c, pefalol l,u dr (ponln'

.r

punctul f

{lig. ?.10).

por0lolI

A /_\,

di

\/

sJ

d3

da

fig.2.io

Ducemp.in punctul

t'd.oapia

ac.pa.alell ci1d,\C e 4)i

clriar drerpla g cnulald., Vom da, @ 3d puteli spun und est greteala. o

dreaph AC

eBr.

Falrd denonstrutie d.

unicitotc. Dti

punctul

,4

est arbitrar

ales pe /,,

planul a peralel cu d, €sleunic. Acest plan estinrersectat de dreapra dr tntr-un

pt|nct r, evident unic. Din postulatul lui Euclid, parattd rC la d;, aeci ta dr, 6!l€ €aidenl unicA Deci dreapla s este unic6.

uDic6, demonslratia d m6t

Chia. decA esto adevdrat c!

dreapta g

$re

tui

de constru.lie lolosile la demonstrare|erisrent€inu Nte !ing!ra

blu ti asttel demonst&rtia unicitltii a devenit dependenr[do consrrociia aleasd.

l.€bui€ s.o considcramloluti cronatd. qregesla consri to laDtut

c{

m€loda

metodAp6t.

Uniaitar.a. Conaideren,c{, ,, sprijinindu-se,.ps dr ti d,, exisu

doua d&plo C,

tl

paralololntr€ €lB, ti d€cicoplea.e. Deci ti dreapra

Sltolc Intr-un acelagiplan d€torminat de CB gi EF. Aceastd concluzie Inst e$ro

rb.rrdA,

EP, amAndoul pamlele ou d. (Ii& 2.tt). Acesto dreple, CB qt rir,

Ct

:

dr

ri

vor

ii

aecr

so

dreapra ,,F :4

p€ntru cA In ipotelA rm pr€cizat cI d1 ti d, nu sunt coglanare.

Aco!.h

Fig. t.1l

€6teo d€mon.trati.d€unicitatocorecte,pentm cI

tac6 abltrrcrto do

a,nodulcurn!.8 domongl,ratoiistgnla.No.amopril mai mulr ta comontaroaacesrot

lroblom. psntru s punetn rvidonln un tip d€ eroar€de retionam€nt,d€lhl do d$ Intllnlt, d{r oorotrob,rl. vllrt ou multl grijn.

At.^ti.l

arl.l.ntl,

L,

o d.'ronitrrlh

(1, unloltatr, ovualt d

"

'

roro.tli d.monrrrath dr

l0

|'loE LIfil

t

l|| pltr-r,r,lili.il

6)

r,{ V/r

,)t,

I

Demonstrdli (.1 ,4t

A B.l'

li

,rrN surt pd.rlcte

!ilu 'ri

lrq"r\t

llx r" ntli in Pl'n',1 cr' Drci,4D

tii.d

atp tar'ri, neprral.ll / ,

c'm.

in planul d' 'o tn ridr r 212

D

lt'm"-lrulali

a'

-- 3 cn.'

lDn.(,rl unde diiapla l,

inleaPl llaaul q'

Fig r.12

tl

c

a.

Dacr dreptclea ll,I

r.

Se dau iloun llanc

nu esto prraleli

c, rczulli cl

suql toaie loPlan're?

ii,cI

a 9i p 9i doul drepte dc€

Drcil 4llI9i'll p sunt pa'alelo'

cu ,, sI se demonslrezecI

planele 4 ii

a,

6. Fiird dalo palfd pun"r

'i;.

'e sF PoL

doudcelpdoua. I pl0nelofdaetmi'rdrPd' a"sle parr'r PUn'le?

nF'oPlJnAre cnrP Psle numarrl dc dr'ple

obiinc l, inre.s

-i. DAnilu{€ doid Planele.alele.

a.{taii

ca oric€ dteaPln 'onliDutA ln primhl

&'ea{e

plan cslc pdfdlHlrcu Pldnul al doiler'

?*. Formulaii o reciprocd a p.opoztiei din lfoblems 6 ii veriricati dac{ este sau tru adevirat{

s. Este oa.esniicient ca {lour

sa lie par.lPlFinlrP }le?

pide se fie laralele cu aceerfi itreaPui Penbu ca

0.

Dlndu.F doue PIanF pdrJl'lP.o.i'P drPJprA 'lin !rimri

ori.e drraplr d,n planulal doil,d?

pl; 'sp

pstJl'll

'L

U).UnrriunsninBCiFnumai

Ate,4a

ro "r,

liu.a

A'

continrrrAin

9i

,w:

Nr-1cm.

SrdL'ilili pvzilia.lreplPrM,{

ntt:3

cm, rvo:6

srn de Plrnul a

rcm.

l-{

cm: b) .lM:

Plinnl a

da'b: a

3'm'

-

ia.t-.ltl --AR

'4M

\cm'

trm

MB -'

U,

DacAun plan 6le

pi.alel .u doua hiuri

ale untri triunghi

d''nnnsltut'

cil

63teprirll ti-cu a lreia lrtur[

Un t.apcz ABCD (AB \l CD) a'e nu'nai lAtura '1t

c. Ir,) thn .c:.oniinc .lretriplral) into$rtlco'A lldnrl

gtahtlili porilia d

a triunghiuhi'

l!

Ptrlor

,'ll'

ii

I

'onlinrlil a dtrll

Inlr_!n llrtr'

o

rlrul'U1 {

l6

POZITIILERETATIVEA TREIPI.ANE

$tin, in o

poziliirelstivsse r)ol nll,,rdoudplan€.Sd veden)in cc

situtrl

lelrtive sopol rlla trpi planerdiferitcdoul cdtedoua.

li

Spleexemplu,un dosarcu o fild,

r t:tti tr.t t)|tt.t: .n.

au a dnaptd comund Si nuna; u/ra. (fig. 3.1). \

I||tr-d(levir.considernmdreaptad Si un plan NcareintersecteazedreaptnI In pu'rftul_P.Prin P ducem.ia planul 3, trei drepted, D,., distincte.I)t.p- l,el',l/ ti .l determiniplanuld,,,si d planul 9. c Si d planuty. Iceste pl,,n .unt dist;Dcte:daci ar t; {ronfundrte,ar coinpideou }, dar drexpta lu s'nr'r,,ri '/ ru ilo . 'llir'ula in 3.

lt,.ti

Ir" t'on

,d\

ri

un ttun4 comtnst nuna

unut.

lrlr.ade(d

caretrecprin punctul,|'

un pun{itexterior planului c (li.g.3.2).Notim dreapta,4P cu a t,

in planul ' desennm.dreptele, ti.,

li. /

tllnnele determ;naiede zr., cu y ti d, c cu p. Planeled' p, y au toate l|i,r

ruru

tltl prrcl

comun ti numai unul (p). Daei ar rsai aveaunut, s-ar ajungo l

ncluziacdo, b, c coincid,c€eac€esteimposibil pentru cn ,4 nu €stcconli ut

I fl

?titt rr

tir'1r

rul

a.

IIri ilqrnrtrrvom ve(l.n.il ,

Itrtltt ,1,,"rn ltt i ttit|

s(t si trti ptanl'

1,,/t(1,i,J

doft ,]dt. d.ul,

l'onrrurco.rslrva trobuisn rltnnD

ont.!tr tr,or,rn.{Jrlnl0 rs,

l7

l.o!.hl'

/'r'l,/,

rn

t,Ihtt\4),rxttrtt)rlnui|tun\d),tr't'

tn

tl

Il,t plu.

Erislcnra.Prinpun.lul drl !s ducdouddrcptedislinctoparolnlocu Ilanul,

plenul

lJni,.itot?a.Sd.Dr$uDunempr$upunem cdcd Drinpdn

,4,4 irecirec douddoud Dplene dttincte

(p ti

y)

I d), ln plariulc

onsidcremdoud

puncte.B qi C,

iar Dlenuldot€.minatJ€ a.€rl.€d.eDteeste.el caulat

doterminat de acostodreDieestecel c6utat.

prral€l€ ouc {fiq.3.3).El€.avdndun pun.l comun {,4J.ou o dreaDtdcomunA.

Fio d ac€astddieaplri(d

A

t-

Iig. 3.3

e.tl€l Incat drcaptalor Edru fie paraleldcu / (alegercsaceslorpuncteeste

.impl6: du.pm plin B o dreapted' a 9i punctul a tl ludm

Punctole,4,B. C d.terminAun plan t. carctaioplaneleg ti y dupddreptele

cliblc

pre)ungire.otun.i €r spsrlinaambelor

plsne(p ti y) fi deci3-arconluldacu d, .cea cecsteimposibilintru.dl, prin

conrtruolie,d nu estcpsroleldcu Ba. Da.A, ti.

!A fi6 paralelocu Bd, s-arcontrazic€postulatutlui Euclid. Unicitatea estedci

d6monBtratC.

prolungire.saudiferite.DacAar fr In

riesiiu€rp€d').

,BCtib

BC). ExisladoudposibilitetiI dreptel;; ai As;usd iietn

ar fi drferitc, plc treb;ind

Tooromtr. /raa; pron, tJistin.,, I

,1, )

sunt

t,t.nl,lt

intr,

tlt.

paral,l,.u nn dt tr.i a plon (4irttntt d.

Fie a , p 9i p lly. Dsrd d 9i y n-ar li paraleh,ar tDscmna.6 su ccl putiD

un punctB comrln.Or. prin B treceuo singurplan paralelcu p, ar insemnA cdctiTnuarli d|!lin.le. Dpcj s-ar.ontrazi.c prcsupunerFa ra d Si .r sunl

dBtincte. AceaBldlporemdne demonstreazAimpli.it .d cxi(td trP| planp l)ArAlplp (carcn.au.dor'6.dle doua.ni.i un pun.t.omun) Dar sd.onstruim €f€ctivtrei DlanedislincteDaralclcIntrp ele.

/4

l8

d

rig.3.{

Inln ,,rr

t,,.iln{t'tn,/,,,rsr,ti.tr,,r t,,,lft.t,.,tiAti , r,, .t. /j ti (

ctr|1FFrtrr.rt

,nr,

'1,

I't,ti.it

d. n

t.

,i, L. n

tliu'

tlr

l,'

.'

Il

ti

t

(.

toorernnutit,i li, rto'no,rsrraliir'

{ti,r. :t.41.

fful,rlI'rlrl

n"li !.

t,t,l

sunrpornl,,l,, "titrjir,.). {r ,liFri,,,.t,

3. v il"t, rn,

Noi (1,itr, ulIllttor.e{

'll,(fr{nri,

il

/r,,d

11r,1 t,l,ur,

(:u

t,

t,,

i!

ni,lotiih

\':t,

tl.ti,r

,lin

t"(,ri

,I

tiqurr

i,

ni,

t,l,rr

ttt

,t.

t.t.

,t

t,

.,.

d

B

I

t.

,

sr

tl

r

f,,

I'ri',r,

j

ttlt,rtl

itt,t)"tn

h.rtiti,.

lt"l)ttl,

3.5.

ti

tl,

r

fti

I),ra

DrFsuDUn.m

b"

?

,,ri

h'r' l,,

h'r' l , ,

P,rI'

i

d ilur;, ,lrpsprs d. Dr(d y nu ;'

,l

rhia

p. ar in*f,nA , ,i

a . ar pulFa Juce doudplone(d ti y) psralpt-ta lt, ,.eeJ,.c ,.stn

fig.3.5

4_

/-

nl'i'rr,l.Dc.i .1 n p - b. Ilai dcfarlp.

n.rr li parchle.ar in*mnn .r ar a'"a un pin.l

droplol"rd 9i ,. Ar aparlinc

drFpr.lea si

, sunt.opta'rArc. D.,,.,

( , Ar'€rtin,t',,1

'

-,r,

.nm,rna. r)r

h

-l

ai !lAnplnr

cA a ti

;

.tt

.t

d -"i i$ 3. in ,rft, n,s.rp d;Fpl;

p

r'Bp.ctir cun!inure rl.ur(ll

Tooromri. /,,.,r

tr',

\r;r.pl,rR

a

tt

nu ar fi t,Fral"lts.Ceoa,.pe.r,.

,

.t,i

.,

,,,

"t.

\,,

,tti

1.1,r,

:a,

",-.1

t,t"

,

tl

at.,t. ,

4.t t,

!,t.

",

h

tt.'h,i

):.

,l

tt

lrrIir,t.,rn,'fa,pinsadprnur,qlr,lin.drrr,bursnrn

lihno.xiqlii.,esl

latt

rpzulr., ,lin

I,urFmB

r:ig,"r',,

I;

.lp lA t:,!rirr

,rt aJtl.t

,1,.

lol'

o.lr

Un.,nrtrcl;,. Cunolarijl. ,lin ligu'aJ.U,dd,,i

r'r rmbui qn,sF intilneAF.arr,rrun t,uri | 1 ,

rale '1. nr,r1'rr1:rin,.,h, i l,rl,rr,,

I'il,i,,d sr ,nar

ft r,,,i,.

tt'e; plane d, p fi T, ceeace contraziceipot€za.

trlt, I a

lc

Ptolr,!:ltt

li

l. l)ouI dft'plepar.rlele cu acelatiphn surl trfdI,rnllprrrl,,lolnlfreld?

Seditr dou.ld.eptenecoplenarec ri , ti un l) nct ar.sI s. ducAprln C o dreaplr coplanarl alal cu 4 cAl ti cu ,.

!,

S. Dacnd.epleled ii Rsunl.pnraleleiisesie paralclecuplenula,atuncigidNaplad

estepa.al€lecu planui a tsau continul{ t[

er].

4. DacIpat.u puncle.r, r, C, D suntne.oplana.e,segmenlele,4t,rC, CD,r,:1abd-

tuiesc.eeacese cheemi un palrulale. stramb; .1C ai tD sunt diasonalelclui. Dacese inlersecleazilalrile salecu un plan prElel cu o di.gonaU.se s€slabileas.nnatun poli gonului convexcu vd.lurile ln acestepuncte de inteBeclie.

6'!. Dar; rlou, drplp pnralelea.i

6 sunr llia'e de un planr1.i€bil.in punclcle,,l.

r€sp€chvt,

sil se 8tuasce locul geometdcat mijlocuhi seSmentuhi/a_

0. DouI planenepa.alele4 9i p slnt

iliai€ de un al treile, plan y. tn ce condilii

dreptelea=,ny

fi

r:pOy

suni pr.alele?

7*. Dacad ti<