Sunteți pe pagina 1din 66

Al i no l onel o Ji go

Mi hoel o Jul i ef o Rodu


10 te
Teste
Cornunicare ?n lirnba rorndnd
Maternaticd
Mihoelo Julieto Rodu
Alinq fonelo
Jigo
Evaluare
Clasa
a IV-a
r
teste
r
Bucur e9t , , 2014
Edltura Booklet
CP 27494, Bucurcgtl
www. booklet. ro
Redactor: Mihaela Banu
Tehnoredactor:
Liubovi Grecea
Desene: Fl orenti na Ri zea, Mari a Pogtea, Mari a l van-Gurzu, Bi anca Sol ymosi , Dani el a Buzgan
@ Editura Booklet 2014
Toate drepturile asupra lucririi apartin editurii
Pentru comenzi:
t el : 021
' 130. 3095
0214/}0.1002
email: cartg@booklet. ro
web: www. booklet. ro
Descrierea CIP a Bibliotecii Nationale a RomAniei
JIGA, ALINA IONELA
Evaluare
-
caiet de lucru
psntru clasa a lV-a
-
teste / Alina lonela Jiga/
Radu, Mihaela Julieta, Bucuregti : Booklet, 2014
lsBN 978-606-590-1
75-9
Radu, Mi hael a Jul i et a
371.26:373.3
5w#ff*
ffi"%
wo(
wffi
@,iW;
W
Citegte cu
pentra
a rd
atenfie textul urmdtor
spund e corect cerinfielor:
Mitrul s-a dat cu sania pe un deal cu gheatrd qi a patinat mult pe
raul inghe{at,
a venit acasi rumen, vesel
Ei
i-a zis tatilui sru:
-
O, cAt de distractiv
e iarna! Aq vrea sI tot fie iarnl!
-
inscrie dorin{a ta in carnetul meu de notitre, a spus tata.
Mitrul a notat-o.
A sosit primdvara. Mitrutr a alergat pe sdturate
dupr fluturi
multicolori
pe o pajiqte verde, a cules flori, apoi a venit la tatrl siu
qr r-a spus:
-
ce minunatr
e aceasti primrvari!
Aq dori ca tot primrvard
si
fi el
Thtal a luat carnetul de note din nou qi i-a spus lui Mitru!
s5-qi scrie dorinla.
A venit vara. Mitru! qi tatll s5u au plecat la cosit fAn. Cit a fost ziulica de lung5, biiatul s-a
distrat: a pescuit, a adunat pomuqoare
de pldure, s-a rostogolit in fAnul mirositor, iar seara i-a
zi s tati l ui :
-
Astizi m-am distrat din tot sufletul! Aq dori ca vara si nu se mai termine niciodatll
$i
aceastl dorin(a a lui Mitru! a fost inregistratd
in acelaqi carnet de notile.
A venit toamna. in livadi se culegeau fructele
-
merele rumene
Ei
perele galbene. Mitrul a
rlmas incAntat qi i-a spus tatllui:
-
Toamna e cel mai bun anotimp al anului!
Apoi tatll a luat carnetul s5.u de noti(e qi i-a arltat bdiatului
ci el a spus acelaqi lucru qi
despre primivarl, qi despre iarni, qi despre vari.
(1
.)incercuiegte
litera care std in dreptul
rdspunsului
corect.
r Mi t ru! a veni t de l a sdni us:
I
lo-
gr
a. obosi t si fl dmi nd
b.
prea
tirziu
r Pri mdvara bdi atul a cul es:
a. mere
b. pere
t Vara Mitru! a plecat
cu tata:
a. l a cul es l egume
b. l a cosi t fi n
r i n acest text nu s-a vorbi t despre:
a. mere gi pere
b. anot i mpuri l e
anul ui
c. rumen
si vesel
d. supdrat gi i ndi spus
c. pomugoare
d. fl ori
c. l a pri ns
fl uturi
d. l a arat ci mpul
c. pdsdri
cintdtoare
d. pescui t
9i
pati nat
acT--
3
I
t
I
'2'
i
Scrie in baza textului 4 intrebdri cu inceputul dat.
Ce
?
?
?
?
Unde
De ce
Cum
;
g
) Scrie in dreptunghiul
de la tnceputul textului citit un titlu
potrivit.
(..+i,;
Setecteazd
din
EiruI
dat
qi scrie 3 cuvinte care tI caracterizeazd
pe
tata.
Rdbddtor. vesel , modest, atent, vi sdtor, ordonat, rdutaci os.
ar;=,
r;r=
1)
(S
)
Scrte o
personificare qi o comparalie,
folosind
cuvdntul iarna.
a)
personi fi care:
b) comparal i e:
(
ai1 lta"scrie verbele
prcpuse in ordinea desffrqufirii
acliunilor
din turt.
A ardtat, s-a rostogol i t, a pati nat, a al ergat, cul egeau;
2)
3)
l 0
(.i";
Completeazd
tabelul cu cArc 3 cuvinte conform cerinlelor
indicate:
I Substanti ve
I
l
8') Selecteazd
trei
perechi
,,substantiv
+ adiectiv" ' CL!
alcdtuieqte
un enunf.
a{-1
una dintre aceste
Perechi
i,ll!.i
Scrie 3 enunluri, utilizAnd oftogramele
ia, i-a qi
ea.
\70.i
Realtzeazd
un text din 7-9 enunluri cu titlul:
.Iarna
-
anotimpul
alb aI anului.,,
Nu ui t a. . .
' sd
fol osegti expresi i gi
cuvi nte frumoase;
.
agezarea Tn pagi nd;
'
sd respecl i pdr[i l e
componente
al e unei
.
scri erea cal i grai i cd si ortografi cd.
compuneri ;
l0 p oficiu
9
t 5
"%r*,
@w
W
'%w.wr(W
ffi
",:'
f f i o(
ffi@
Citegte
cu atenfi
a rezolva
corect
e textul urmdton
Pentta
exercitiile
de mai
ios:
i
O"pe i"riu,",e,
Dorothea
se trezi in miilocul unui
linut
de o frumusele i
i fera seamdn,
Flori strS,lucitoare
umpleau paiigtea
inverzitl'
Un izvor i
i , . ! - - : - ^ ^ ^ . ^ : - J . , - : : Dx . x * i n An f o r r ^ r i n f r r f i c r r r i l e d e s e :
i cristarin
cu$9t
l_1 T3t-s_iTg
p39glii,
l**lifrl*ypltlyligylF-{::::
'
'
Aili;a"a
pr*.iiii."
ai"
iurul
ei, Dorothea observl venind spre ea o
bdtrAnl,
imbrlcatl
foarte curios. Dorothea se apropie de bdtrAn[
qi o
intrebS:
-
Dumneata
eEti o vrifitoare
adevlratd?
-
Da, sunt vriiitoarea
de la Miazhnoapte,
rlspunse
bltrAnica'
' ;
'
I
-
Poli si mI aiuli? M-am rltlcit din iauza furtunii
9i
vreau si ajung
*it
I)
acasi,
in
lara
mea. Cum se numeEte
lara
unde m[ aflu?
]i
-
Eqti in
f,ara
Vrdjitorului
din Oz, o ldmuri bltrAnica
pe fetili. El este cel mai puternic
d.intre vrdiitori
qi locuieqte in Oraqul Smaraldelor'
Dorothea
incepu si plangi. Se simlea singuri
Ei
ii era teami. Vrliitoarea
lu[ bagheta
magic[
qi o atinse incet de
P[larie.
-
Nu plAnge, Dorothea!
Trebuie sI te duci in Oraqul Smaraldelor,
fiindc[ Vrliitorul
din Oz
vrea sI ie ulute. Uite,
1i-a
trimis o invitalie sI te duci acolo'
-
Mullumesc,
spuse Dorothea.
Dar cum ajung b Az?
-
Calea spre Ora$ul Smaraldelor
este pietruit[ cu c[rlmizi galbene,
rdspunse
vriiitoarea
cea
bun5. Nu ai cum si te rlt[ceqti.
B5trAnica
se apropie de Dorothea, o slruti domol pe frunte, apoi displru ca prin farmec.
(Frank
Baum
-
)rilitorul
din Oz")
i.t
)
Not"azd cu A
(adevdrat) sau F
(fals) enunlurile
urmdtoare:
a) Dorothea s-a rdtdci t di n cauza furtuni i '
b) Dorothea
s-a trezit intr-un castel fermecat'
c) Vrdj i torul di n Oz l ocui a i n Oragul Smaral del or'
d)Vrdj i torul
di n Oz dorea sd o aj ute
pe Dorothea'
e) Cal ea spre Oragul Smaral del or
era
pi etrui td cu cdrdmi zi rogi i '
t-H
il:$
i $
t3
I$
l op
6
(?;
Scrie, pe
spaf,iul-Iib.er
de maiios, ideea principald
din
ftagmentul
marcatin
textul
,Vrdjitorul din O/'.
l op
i..3
)
Alcdtuiegte un enun! cu
fiecare
dintre expresiile
urmdtoare:
.
frumusele fara seamdn
.
dispdru ca prin
farmec
(,i";
Combind silabele scrise tn stdnga cu cele din paftea
dreaptd, astfel inc6t sd
realizezi cuvinte existente
in
fragmentul
marcai an tuxtul
)irajito*I din o/,.
l op
l op
?
tz
cAn
Pa
r i _
sarl
nut
vor
tau
\.9
)Rescriet
pe
spafiile libere, cuvilntul care nu se potrivegte
intrc cuvintele
cu
infeles/ sens asemdndtor
din
fiecarc
gir
de cuvinte:
("a)
.
team5, curaj , fri cd
.
domol , repede, i ncet
.
adevdratS, i magi nard, real d
.
tace, vorbegte, zi ce
.
l i ni gti t, potol i t,
vi oi
completeazd
in casete semnele de punctuafie
corespunzdtoare:
l l Mami too
I Tanti n Mam' mare
!
l Ce e n Ce s-a i nt6mpl at
I
lSd opreascd I zbierd
9i
mai tare Goe I bdtdnd din picioare
I Mi-a zburat
Uratul se gAndea
!
l De ce nu a ascul tat n Aga-i trebui e I Obrazni cul
l n
( 1. L. Car agi al e
- , , D- l
Goe. . . " )
4
l 0
pdl dri a
I
(7.)
neatizeazd corespondenle
tntrc cuvintele din coloanele de maiios.
i
;;i;;;;
i
'
ce-l
cel
cel
ce-l
ce-l
Tntreba
bun
i ncAntd
i
reu$i t
(-i;
("{1
cel
i
Scrie in spaliul liber
forma
corectd a adiectivelor dintre
paranteze.
( Zgl obi u) copi i sunt cu sdni i l e. Gl asul
(vesel d)
copi i l or rdsund
pe coasta
(domol ) a deal ul ui .
Construiegte trei enunluri in care subiectele sd
fie:
.
subi ect si mpl u, expri mat
pri n subst ant i v comun,
genul f emi ni n, numdrul
pl ural ;
.
subi ect si mpl u, expri mat
pri n pronume personal , genul mascul i n,
persoana a trei a, numdrul
si ngul ar;
.
subi ect mul ti pl u al cdtui t di n substanti v
propri u
9i
pronume'
40)
neaodeazd a compunere tn care sd
poves_tegti o intdmplare din viata ta sau una
imaginard
gi
in care sd introduci dialogul.
al
.
dd un ti tl u
potri vi t comPuneri i .
.
st abi l egt e
pl anul comPuneri i .
.
fol osegte i n compunere
povesti rea
9i
descri erea unor
pei saj e, obi ect e
gi f i i n[ e'
fol osi nd cdt mai mul te adj ecti ve.
6p
6
9p
l 5
i0 p oficiu
E
''r@*
Se dd textul:
,,PetriEor era ciobS.nSgul satului. El pornea dimineala cu oitrele sitenilor spre
paiiqtile bogate. Le ingrijea cu drag, le cAnta qi seara cobora cu ele la casele
oamenilor.
intr-o zi, pe cand iqi veghea mioarele, ii aprru inainte un bitranel:
-
BSiete, te-am vl,zut cu cati dragoste ifi przeqti turma qi vreau sr te
rl spl Stesc.
-
Dar cine eqti tu?
-
Eu sunt Duhul Pldurilor qi stipAnesc aceste locuri. Vino cu mine s5-tri alegi
un dar!
Petri qor i ntrl i ntr-o peqteri pl i nd de bogal i i : pi etre pre{i oase, bi futeri i ,
monede de aur. intr-un coll zd.ri trei fluierafe.
Se duse b.r.r.rro, spre ele, il alese pe cel fdcut
dintr-o crengu{5 de alun qi le lisi acolo pe cele cu diamante pe ele."
(Legendd
popularl)
,.1
i
Extrage ideea principald
a textului.
%j
W
W
Wl
t 0
,z'
Povestegte, in maximum G rdnduri, continutul
textului de mcf sus.
r0
({,
Gdsegte chte un cuvdnt cu sens asemdndtor pentru
termenii:
sdt eni
dragoste
dar
bogati i
9
Bp
,4 )
Gdsegte cdte un cuvdnt cu sens opus
pentru termenii:
di mi neal a
t..5.,',
Formeazd adjective.
apoi substantive,
pornind de la verbele:
a respecta:
a munci :
(O)
for-uleazd enunluri in care sd
folositi
cuvintele: rflai, m-ai, va, v-a, cel, ce-l:
(.t)
arcatuiegte doud enunluri in care cuvdntul
,,poclrtd"
sd aibd tnfelesuri diferite:
bogate
bdtrdnel
i ntrd
Bp
B
6
l op
lo
t"9_
)
Alcdtuiegte
trei enun[uri in care substantivul
,,poveste,, sd
tndeplineascd, pe
rdnd,
funcfia
de:
a) subi ect
b) compl ement
c) atri but
9
("g,)
rab
forma
scrisd gregit:
Maria sa/ s-a dus
lal
l-a colega sa/ s-a.
El este cey
e!
care glv-a
duce mai/ m-ai departe tradilia.
El evi i cl asei voastre sau/ s-au dus sau/ s-au nu
l E,l ' pddure de 1 l uni e?
,t"
"
-l;
i1"9)
re numegti Darius/ Liana. Scri_e u7 bilet prin
care ti ceri voie mamei sd mergi in
parc,
de 7 lunie, aldturi de colegti ffiL
12p
l0
p
oficiu
u
9
@,%
WW;
WI
rew#w*
w
ffi ur""W
w:
Citegte cu atenfie
textul urmdtor:
,,Un
negul5tor din cetatea Floren{a, din Italia, mergea in
lara
lui cu multe lucruri scumpe
Ei
cu o mare suma de bani. El trebuia sI treaci prin TArgovigte, pentru ci acolo era scaunul
domni ei .
Cum ajunse Ia TArgoviEte, se duse drept la
lepeq
cu un dar bogat
qi ii zise:
,,M5ria
ta, ursita m-a adus si trec cu avutul meu prin
lara
pe care o st[pAneqti.
Te rog a-mi
da cAliva slujitori, ca s[-mi fie de pazlpindvoi pleca"'
Vodi, iute ca focul cum era el, incruntd sprAncenele cAnd auzii cererea ce i se flcuse
qi zise:
,,Jine-!i
darul, creqtine! Eu ili poruncesc s[-{i duci avutul pe oricare din uliqe, la orice
r[sp1ntie ce
!i
se va plrea mai singuratici
qi mai dosnici
9i
acolo s5-l laqi pAna dimineali,
fira paznic!
$i
de
!i
se va intAmpla vreo pagubd, eu sunt r[spunztrtot'"
Florentinul, cu inima inghelat[ de fricd, se supuse poruncii."
(Petre Ispirescu,,,Negulitorul
florentin")
1'1
incercuiegte
rdspunsul corect:
.
Acti unea textul ui se
Petrece:
a)i n cet at ea Fl orent a di n l t al i a
b)i n cetatea de scaun Tdrgovi gte
c)i nt r-o ul i t 6
pust i e
9i
si ngurat i cd
.
Personaj el e i ntdmPl Sri i sunt:
a) negu[i torul
9i
domni torul Vl ad
TepeS
b) negu[dtorul
9i
un cregti n
c)Vl ad
TePeS 9i Pazni cul
Tepeg
este
prezentat i n .
Domni t orul
Vl ad
text ca fi i nd:
a) neospi t al i er
b) vi ol ent
c) aspru
2: j
Stabilegte
valoarea de adevdr a urmdtoarelor
propozifii, scriind
in dreptul
fiecdreia
un A
pentru Adevdrat
9i
un F
pentnt FaIs'
1. Negustorul venea di n l tal i a cu mul te l ucruri scumpe
9i
cu o mare sumd de bani '
i -J
2. Tdrgovi gte era cetatea de scaun unde domnea
l epeg-Vodd'
i l
3. Autorul textul ui este Negustorul Fl orenti n'
;$
r0
t2
3. Vodd se temea de ho[
9i
l -a i ndemnat pe negustor sd-gi pazeascd
averea.
4. Negustorul i -a pl Sti t l ui
Tepeg
o sumd de bani pentru
cd a trecut pri n
fara
l ui .
5. Domni torul s-a mdni at deoarece negustorul nu i -a adus ni ci un dar.
3.',
Scrie ideea principald
a textului de mai sus.
6p
t 0
i +,:
Unegte cu sdgefi cuvintele din prima
coloand cu cele care auinleles asemdndtor
din a doua coloand.
. ' ' . . . . ' . . ' . ' . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . :
" A : i A i
B
negutdtor
dar
ursi td
dosni cd
l Stural ni ca
desti n
i ntersecti e
negustor
i''_5;)
: \
i cadou
: . J
Gdsegte cdte un cuvAnt eu
bogat, tnghefiat, a merge.
infeles opus pentru
fiecare
dintre termenii: multe,
\6.)
Despafte tn silabe cuvintele: stdpdnegti, sprdncenele, tntdmpld, Florenfa.
(..7
)
ArcAtuiegte doud enunfiuri in care cuvdntul
omare"
sd aibd infelesuri diferite.
I O
Bp
Bp
B
t3
;.e_) Se dd
propozifia:
Negustorul florentin trecea
prin Tdrgovigte.
ldentificd subiectul
gi.predicatul din propozi[ia datd
9i
precizeazd partea de vorbire prin care
fi ecare este expri mat.
Transformd
propozi [i a datd i n propozi fi e si mpl S.
Transformd
propozi l i a si mpl d obti nutd i n propozi ti e
enun[i ati vd negati vd.
ldentificd atributul
gi complementul din
propozifia
datd
gi
analizeazd-le.
B
,.9_.i
Taie cu o linie
forma
gregitd a cuvintelor scrise subliniat:
Un negustor se i ntorcea i n
tara
l ui cu Tntreaga l ui avere. Deoarece drumul sdu trecea
pri n
Tdrgovi gte, acesta s-a/ sa dus l -al l a Vodd cu un dar bogat
9i
l -al l a rugat sa-i / s6i dea cdti va
sl uj i tori care sd-l i nso[eascd, pdzi ndu-i avutul .
Tepeg
i -al i a porunci t sd-gi l ase averea pe
ori care di nt re ul i t el e l dt ural ni ce al e
t dri i 9i
de s-ar/ sar i nt 6mpl a sd di spard, el
@' va
f i
rdspunzdtor.
ilV
S"ri" o compunere de 6..8 rdnduri in care sd
povestegti cum crezi tu cd s-a
terminat tntilmplarea. in redactarea compunerii tale vei avea in vedere:
.
sd respec[i ceri nl a;
.
sd f i i ori gi nal ;
.
sd respecli agezarea corectd in pagina;
.
sd fol osegti corect semnel e de
punctua[i e;
.
sd scrii ingrijit gi corect.
7p
l 0
p
ofi ci u
15p
14
@"%
@w;
W
%ry,,&
ff*
ry*r""Y*@
| t a
%.
o(
%#
Citegte cu atentie textul urmdtori pentra
a rezolva corect exerci[iile de mai
jos:
"{*F
lail""
f'ilil;;i;i,
i" ,ia,i"l**
;
;ffi;
;;ffi, ;; pil il;i;: 8ii",""r",i,
i
apoi infrunzi...
9i,
ce sI vezi? intr-o dimineatra,
castanul se scul5 cq noaptea-n
cap, fiiia.ei
cineva nu-l lisa si doarmS: i
:
|......-.t:.L:.919-!S:..l3ticule,
sI vezi ce frumoase
suntem! Ne-ai aqteptat mult qi acum dormi?
j
castu,'',,i, ;;";;;;; ;; p;il;;; ;;; ilta*pie. n,i"i i;;;;;;
#;ili;;
;;;i;;i p;il;; il;;.
Ei
auzi un rAset.
Mare i-a fost bucuria castanului
cAnd a vd,zut
crengula de care erau prinse.
-
Dar tot nu vd vid, unde sunteli?
-
Ne-am ascuns intre frunzele tale. Cauti-ne!
floricelele stAnd cu picioruqele infipte in
De bucurie, castanul incepu sd-gi clatine crengile, si-
Ei
foEneasci frunzele
Ei
si murmure:
-
Florile mele dragi, florile mele scumpe, de cAnd vI
aEtept!
InvArtindu-se
pe vArful picioarelor cu capul sus, cu
rochilele alb-r<>z infoiate qi impodobite
cu minunate
dantelu{e, florile au trecut pe rAnd prin fala lui. Le privea
qi nu mai putea de fericire,
Din ziua aceea, nu mai cuteza sI-Ei migte crengile
pentru a nu supira somnul fetilelor lui. Dis-de_
dimineali, castanul se trezea in rAsetele qi veselia florilor. Ele se jucau
in soare, flceau baie in
roua diminelii, apoi igi infoiau mai tare rochitrele in care curcubeul igi oglindea brAul cu
minunatele-i culori' Din cAnd in cAnd, o albini venea sd le aduci. veqti din loiuri indepdrtate,
iar ele, drept mullumire, ii umpleau coqulelele cu pulbere galbenS. scuturati de pe .ochiqele lor.
(adaptare
dupa Legenda castnnelor)
i.1.)
Noteazd cu A
(adevdrat)
sau F
(fals)
enunlurile urmdtoare:
a) i ntr-o seard, castanul s-a trezi t pl i n
de fl ori .
b) Fl ori cel el e aveau pi ci orugel e
i nfi pte i n crengufe.
c) El e fdceau bai e i n pi cdturi
de pl oai e.
d) O al bi na l e aducea vegti di n l ocuri i ndepdrtate.
e) Ca rdspl atS, fl ori l e i i ofereau al bi nei pul bere gal bend.
l op
l5
(
z
)
Scrie sub
formd
de enunt ideea principald din
fragmentul
marcat in textul Legenda castanelor.
l op
i
"l';
nescrie,
pe
spa[iile
punctate,
cuvdntul care nu se
potrivegte
ca sens cu celelalte
cuvinte din
fiecare
qir:
.
val oros, scump,
preti os, sdrac
.
a
pri cepe,
a l ucra, a i ntel ege, a se l dmuri
.
i nformati e, veste, i ntrebare,
gti re
.
pi etre, pul bere, col b,
praf
.
mi nunat, bucuros, i ncdntdtor, spl endi d
',,.41
Alcdtuiegte trei enunturi tn care sd
folosegti
cuvintele cu sens opus
pentru:
,,bucurie", ,,indepdrtaf' , ,,a
tmpodobi" . Scrie enunturile
pe
spafiile de mai
jos:
i
5-
)
Scrie trei enunturi in care verbul
oa
trece" sd aibd alte intelesuri decht cel
din text:
i,.6
)
Selecteazd, din
fragmentul
marcat, 4 cuvinte care contin
grupuri de sunete
invdfate. Scrie aceste cuvinte pe spaliul indicat
gi
apoi despafte-Ie in silabe:
r..7-)
Rescrie enuntul de mai
jos,
trecdnd substantivele Ia numdral singular:
,,Fl ori cel el e
s-au agezat cu pi ci orugel e i nfi pte Tn crengutel e castanul ui ."
t 0
6
6p
Bp
l 0
t6
.8,j scrie doud propozifii
in carc substantivul
,,albina,, sd aibd, pe
r6nd,
funcfia
de:
.
subi ect
.
parte
secundard
4p
i'9
i
corecteazd, prin
rescriere,
textul urmdtor.
Vei avea tn vederc
scrierea
corectd
a cuvintelor gi
folosirea
adecvatd
a semnelor
de pun"tuiii.
al bi na l ea adus castanel or
c6teva ace sdgi i mpodobeascd
rochi [el e
Tl i mul l umi m
frumos
dragd pri etend
i au spus acestea bucuroase
1o)
t^ogi?gya-li
o.intdmplare pe
care o povestegte
albina
florilor
or;;;;"
1?:f::d,y:Wlo.y.t\T-o.co.mpun?rc
de ro-is rilnduri'ti
ion sd introduci
un
dialog de 5-6 rcplici. Atenfiel
In rcdactaoo
"iipunerii
tale vei avea tn vedere',
.
al egerea
ti tl ul ui potri vi t/
sugesti v; .
ori gi nal i tatea
compuneri i ;
'
fol osi rea
di al ogul ui ;
respectarea pi i rl i l or
compuneri i ;
.
i nl dnl ui rea
l ogi cd. a faptel or/
i ntAmpl dri l or;
.
expri marea
corectd;
.
fol osi rea
expresi i l or
frumoase; .
agezarea
i n pagi nd
a textul ui ;
.
scri erea corectd a cuvi ntel or; .
respectarea
ceri nl ei ;
.
fol osi rea
corectd a semnel or
de punctual i e; .
aspectul
scri sul ui .
6p
l0
p
oficiu
20
t7
A
WW}
w6{n
W'W
w
5
*,
#r{u
6r*"tY@
w:
Citeste textul:
,,intr-o
primlvarS,,
o prepeli!5 aproape moartd de oboseale
(...) s-a llsat
din zbor intr-un lan verde de grAu la marginea unui l[star (' ..)'
$apte
zile
de-a rAndul a ouat cAte un ou,
Eapte
ou5 mici ca niqte cofeturi
9i
a inceput
sd cl oceasce
(...).Dupa trei sl ptl mAni i -au i eEi t ni qte pui mi ci qi drdgu{i '
nu goi ca puii de vrabie, ci imbricagi cu puf galben ca puii de glin[, dar mici, parcd erau
qapte
gogoqi de mltase
(.,.). Prepeliqa prindea cAte o furnic6, sau cAte o l6custd, le-o f5rAmi{a
in buci{ele mici, iar ei o mAncau numaidecAt."
(Ioan
Alexandru Britescu Voineqti,
,,Puiul")
,1.,)
Alege varianta corectd:
Prepel i l a a ouat: ci nci oud
gapte oud
zece oud
tJ
r$
1^j
ffi
ffi
i:- $
Pui i erau
gol agi
u16!i
cu
puf gal ben
Mama
pui l or
ii hrdnea cu:
fructe
furni ci gi l 6custe
pAi ne
ffi
r_ffi
[:$
t.2)
Completeazd
sPaliile libere:
a) Care sunt
personaj el e di n fragmentul de mai sus?
6p
16
b) Preci zeazd l ocul
9i
ti mpul acl i uni i '
B
t.3
)
Identificd
in text, apoi completeazd
tn tabel cdte o pafte
de vorbire
invdfatd:
substanti v
adjectiv pronume
numeral
verb
l op
/'-'\.
t!-)
scrte tn casetd ce parte
de vorbire
este cuvantul
,,pui,
tn propozifiitte:
.
Prepel i l a
9i
cei gapte pui
trdi esc i n l anul de gr6u.
.
i n m6ncare pol i
sd pui
si pi per.
".5.)
Completeazd
cu semnele
de punctualie
potrivite:
,
I
canta-ne
ei
noua
[]
cdntdrelut.
I
g
@
[I
s, vd cdnt
I
intreoase
uimit cdntrire{ut
I
,ft?]-
copiii nu mai aveau rdbdare
I
upu cd r-au rugat frumos
l-l
kT lW
f
t ' rusam[
] S/
t.p,)
caseqte cuvinte
cu acelaqf
sens pentra
cuvintele
date:
B
l 0
.
a fdrdmila
.
drdgufi
.
mi ci
9p
i7-;
Gdsegte
cuvinte cu sens opus pentru
cuvintele
de mai
jos:
.
moartd
.
i nceput
, zi
9
t9
a'i
farc cu o linie
forma
incorectd:
Prepel i l a
s' a/ sa i ntors i n l an'
Mama i i v-a/ va hrdri i
Pe Pui .
Pui ul ce-l / cel mare este neascul tdtor'
i,-si|
fransformd
propozilia subliniatd
in text
pAftite de vorbire
din care este alcdtuitd'
in
propozilie simpld
gi analizeazd
9
6
l"1O; ncatuieqte
un text de I0-r2 rdnduri in care sd
foloseq,ti
cuvintele:
vard, soare,
"-
Iin,
furnici,ldcuste.
Dd-i un titlu
potrivit. Respecfi
pdrfile compunerii'
10 n oficiu
15p
20
@"w,
ww
W
%q*#ffi*
wr' "W
.ffi
:.
Citegte textul:
o vulpe intrase odatr intr-un
tufiq des de prdure. Aici drdu
pest e un t i gr u t Anar .
^
vulpea s-a speriat qi a luat-o la sinitoasa. Tigrul
-
dupr dansa.
Inaintea lor era o pripastie adancd. vulpea s-a oprit qi a inceput
sI boceascl in gura mare.
Tigrul fioros a intrebat-o:
-
De ce boceqti, cumitri?
-
of, te-am vEzut gi mi-am adus aminte de viteazul tiu tatil El sdrea peste toate rApele mari.
Se vede, ci n-o si mai vdd un alt tigru sprinten qi
seme! ca acela!
Neqtiind caractergl
viclean al vulpii, tigrui cel tAnir qi infumurat
Ei-a
ficut vAnt sI sarl peste
rapa adancS, insi n-a sirit-o qi s-a pribugit in pripastia adancr.
(.1
,')
incercuieqte
litera care std tn dreptul rdspunsului
corect.
(Poveste
tadjikl)
o
Vul pea
a i nt6l ni t ti grul :
a. l 6ngd o prdpast i e;
b. l a vandtoare;
o
Vul pea a i nceput sd boceascd, pentru
cd:
a, i i era
j al e
de ti grul bdtr6n;
b. era part e
di n vi cl eni a ei ;
o
Si reata vul pe i -a vorbi t ti grul ui despre:
a. pui i
sdi mi ci ;
b. un v6ndtor;
o
Tigrul a cdzutin prapastie,
pentru
cd:
a. era vdrgat si fi oros;
b. era t6ndr si i nfumurat;
i..?
)
Scrte un titlu potrivit
pentru
textul citit:
c. i ntr-un tufi g de pddure;
d. l dngd un l ac addnc;
c. Ti era fricd;
d. era bol navd;
c. tati i l l ui vi teaz;
d. vi al a sa l a ci rc;
c. i si i ubea tatal ;
d. nu fdcea sport;
l op
6
2l
t ' i ' :
scrie c6te un enun!,
rdspunzilnd
Ia
fiecare
dintre intrebdrile
de maiios'
a) Unde l -a i nt6l ni t vul pea
vi cl eand
pe ti grul t6ndr?
a) De ce ti grul s-a
prdbugi t Tn
prdpasti a ad6ncd?
l op
i q) Subliniazd
enunlul
care exprimd
ideea
principald a textului'
o Lauda de si ne nu mi r oase- a
bi ne'
o inainte de a face ceva, apreciazd-li
puterile'
o infumurarea
te ceartd cu toli.
(..5')
For-eazd
familia
de cuvinte
pentru substantivrtl ,,pddure"
'
(.a
) s"b"teazd
din
qiruI dat
qi scrie in spaliile
indicate
perechile de cuvinte
cu sens
asemdndtor
gi
cuvintele
cu sens opus'
Tdndr,
perete, copac,
bucuri e,
zi d, bdtran, tri stel e' arbore;
.
Sens asemdndtor:
5
Bp
.
Sens opus:
'.-l;
;
nepartizeazd
cuvintele
date dupd cerinlele
tabelului:
Pddure, s-a opri t , vul pe, noi , vi cl eand, addncd,
el , s-a
prabugi t ;
B
B
22
iP)a) Alcdtuieqte
un enunl in care cuvdnhtl
.adtncd" sd
fie
cu altsens decht cel
din text:
b) Subliniazd
enunlul scris corect:
r Lai vdzut intr-o zi.
r Te-am vdzut si mi am ami nti t de col egi .
r Mi -am ami nti t si te-am anunl at.
l op
(.ii;1
scrie o personificarc
qi
o comparafie,
folosind
cuvilntul
ovulpe,,.
a)
personi fi care:
b) comparal i e:
t10)
neaacteazd
o descriere
din7 enunluri
despre vulpe, utilizdnd
expresii plastice.
l 0
l 5
l0 p oficiu
23
Aww
ww
ww
W
Citegte textul de mai
ios,
apoi scrie
rdspunsurile
la cerinfele date.
,,Peste
dealuri zgribulite,
Peste
larini
zdrenluite,
A venit aqa, deodatl,
Toamna cea i ntunecat5.
Doar pe coast5, la urcuE,
Din cisutra lui de huml
A ieqit un greieraq
Negru, mic, muiat in tuq
$i
pe-aripi pudrat cu brum5:
-
Cri - cri - cri ,
1"t"". 4
i.1
)
incercuiegte
rdspunsul corect:
.
i ntdmpl area se
petrece:
.
Personaj ul
pri nci Pal este:
.
Grei eragul a cerut de mdncare:
.
Grei eragul nu avea
mAncare
pentru cd:
q
&&rf*
w&""Y
Toamni gri,
Nu credeam c-o s5, mai vii
inainte de Criciun,
Ci puteam
qi eu s-adun
O grdunla cAt de micl,
Ca si nu cer imprumut
La vecina mea furnic5,,
Fiindc[ nu-mi dI niciodatl,
$i-apoi
umple lumea toat[
Ci m-am dus gi i -am cerut..."
(George Topirceanu, ,,Balada
unui greier mic")
intr-un sat
pe o
pajigte
peste deal uri ,
peste
tari ni
un bdtrdn
un
grei erag
toamna
unei f urni ci
unui
pri eten
unui al t grei erag
avea bani sd cumpere
toatd vara a cAntat
a dat-o sdraci l or
l op
i,zi
Selecteazd din text doud caracteristici ale toamnei.
Bp
24
i,3-.)
Scrie cuvinte cu sens asemdndtor penttu:
grauntd
coastd
ni ci odatd
l ume
zgri bul i t e
[ari ni
i r ' ' ^ -
,4
/
Despafte in silabe cuvtntele:
r0
zdrentui te
Crdci un
grei erag
toamna
f i i ndcd
t 0
\.5-.) Transformd propozilia
subliniatd
tn text, scriind verbul Ia numdrul plural.
t.6)
Identificd tn text cdte trei cuvinte care confin,
in aceeagi silabd, grupul
oea,',
tespectiv
,ia,.
/ " - " 9
t.7
)
a) selecteazd din text doud substantive
comune Ia genul
neutru.
b) Alcdtuiegte
un enun! cu un verb Ia timpul trecut, persoana
I, numd,ruI
singulari selectat din textul dat.
B
6
t 0
29
(..e)
nxplicd
folosirea
punctelor de suspensie in text.
5p
(..s,5
Construiegte o
propozitie dupd urmdtoarea
schemd:
S+A+P+C
subst. comun adj . verb subst.
propri u
B
{il6)
n"aocteazd o scrisoare
prin intermediul cdrcia sd convingi un
prieten din altd
tard
sd viziteze oragul tdu.
l 0 o ofi ci u
t 5
26
wffi
@\w
w
Se dd textul:
{
q*#F*
**r"'Yr*
w:,
ffi
Deodatd,
o voce slaba qi
subtrire il strigr de undeva,
djn intuneric:
-
Md doare! D5-te la o parte! Ce, nu mI vezi?
Mirat, greieraqul deschise ochii mari qi
ciutl sI vadd cine ii vorbeqte. Zad,arnic.
Nu vedea
nimic.
-
Sunt aici, sub tine' DacI ridici pulin picioruqul
drept
Ei-!i
ciuleEti bine urechile, s-ar putea
sI ne inlelegem.
_ . . , . . . . ! , - . , t , , , . , . , ! i . , . , . , . H . . . . . . . , . . . , . . . , . . ,
ui sublire:
(Ce
mi-a povestit un greier mic, di M;gA;iil"
p"p"l
/-.\:
t,1.)
Citegte textul gi
rdspunde
Ia tntrebdri:
Care sunt personaj el e
textul ui ?
CAnd se petrece
ac[i unea?
Cu ci ne std de vorbd grei erel e?
27
9
(2)
franscrie
din text, enunful
care descrie tnf\figarea
grcieraguluf'
5
l.i
i
ror-uleazd
ideea
principald a
ftagmenhtlui
din chenar
(inttebare, enunf sautitlu):
,/"
"1
l+') Cttegte
cu atenlie
propoziliite de mai
jo1.
Dacd apreciezi
cd
propozilia este
'
adeiaratd,
o re[ nota du A, iar dacd, este
falsd
o vei nota cu F:
r Textul literar este o scriere realizatd de un scriitor sau
poet ce urmdregte sd emo[ioneze
ci ti torul , transmi l And
i dei
9i
stdri sufl etegti '
r i n compunere,
cupri nsul
este
partea de i nceput Tn care se
prezi ntd l ocul
9i
ti mpul '
I Ghi l i mel el e sunt semnel e care se fol osesc
pentru l i psa unui fragment di n text.
is,) ebge dintre cuvintele
date
pe cele cu infeles/ sens asemdndtor
gi grupeazd-Ie
pe liniile de mai
jas:
cotl on,
pri eten, tri st, moal e, ui mi re, ungher, a vOrbi , a cduta, tOvardg, m0hni t, a Cotrobdi '
a
spune,
puf os, mi rare, ami c'
Exempl u: t ri st
=
mAhni t
(
ai'1
ysrmuleazd
pe spafiile de mai
jos
cdte un enun!, in care cuvintele
de mai
i-os
sd
'"
-'
;i;i-iii
t"t&"ti t"nt dec6t iel intdlnit in text. Atenliel
Nu schimba
forma
cuvLntului:
.
somn:
.
moal e:
l op
11
;
Sto1ilegte
cuvintele
cu sens opus
pentru: a incepe,
incult, disciplinat,
siliton
ascultdtor.
I op
5p
9
7
26
,il
Desparte
in silabe cuvintele:
ciucuri, invdfdcel,
examen, poezie,
ghete.
speci fi cd c6te sunete, l i tere, vocal e gi
consoane
are fi ecare cuv6nt.
l op
(,g')
scrie cdte o propozilie
tn care sd
folosesti: ,,cel", ,,ce-\,,, oca,,, oc-a,,:
B
llq)
Redacteazd
o compunere
cu titlul
oFntnza", dupd planul
de mai
jos.
Pl anul compuneri i :
1 !,
margi nea pdduri i ,
zdpada a i nceput
sd se topeascd.
z. F/nntre crenoi te uscate gi -a
fdcut apari ti a o frunzul i [d.
3. infdligarea
fiunzei
1 9l
rgtrrt dialog dintr.e frunzd gi
raza calduld
de soare.
b, Apanl i a attor frunzul i te.
6. Vestea datd de frunzd naturii inconjurdtoare.
7. Apari [i a.cel orl al te
anoti mpuri gi
suf6ri nl ete
i nourate
de frunzd.
8. Sfargi tul frunzei .
l0
p
oficiu
t 7p
29
%*.,s,
*n@ &
!,-#
:,
&
, 4
4
-W
"%:-w
ww
se
W
dd textul:
,,Undeva,
in mijlocul unei grldini, creqtea o tufi de
trandafiri. Era plinl de flori, iar in cel mai frumos dintre
trandafiri iqi avea sllaqul un spiriduq. AtAt de micu{ era incAt
nimeni nu il putea zdri. Altminteri, la infltriqare semlna
intocmai unui pui de om. Pe umeri purta o pereche de aripi
largi, pAnd la cIIcAie,
Avea cdte o od[ifn confortabil[ in spatele fieclrei petale. O,
ce mireasmi pl[cuti plutea in odiile
qi cAt de strlvezii erau
perelii fiuri{i din cele mai palide petale de trandafir! Se desfita, cAt era ziua de lungl, la tazele
calde ale soarelui, zbura din floare in floare gi d[nluia pe aripile fluturilor in zbor. Apoi se
apuca si numere cAli pagi trebuia sI facd pe clrlrile qi potecile de pe frunzele de tei."
(,,Spiridugul din trandafir", H. C. Andersen)
it )
n"t"rie in 3-5 r6nduri,
pe
baza
fragmentului,Iocuinta
spiridugului.
l op
mi j l ocul
al tmi nteri
confortabild
mi reasmd
strdvezii
5
30
".3*)
Scrie cdte un sinonim
gf
un antonim pentra
cuvintele:
mi cuI
pl dcutd
strdvezii
l ungd
cal de
l op
ia)
Indicd cinci termeni din
familia
lexicald a cuvdntului
floare.
floare
i..5.) Motiveazd
folosirea
semnului exclamdrii in text.
5
10
';L^",1t
t9 )
ercatuiegte cArc un enunf pentra
fiecare
dintre perechile:
mai/ m-ai,Ia/ I-a.
t.!
)
Transcrie un enun!
format
din doud propozigii.
B
Bp
i,8
)
selecteazd din text trei perechi
de
,substantiv
* adjective"
9p
3l
$
)
n"otizeazd schema
propozitiei date
gi
analizeazd cuvintele subliniate:
.,,Toporagi i vi ol eti rdzbdteau
pri n frunzel e moarte."
l op
{io)
co"anud
ftagmentul
dat, intr-o compunerc de 15-20 de rilnduri, in caTe sd ardli
pe ripefiile spirid ugului.
l 0 p ofi ci u
32
t 5
*{fl$
e
M q ,
(.'f-i
"fi""nuie
ste
rd.spynsul core c,t.
.
Scri s cu ci fre romane numdrul 2009 este:
A. MCMI X B. MMXI C. MMI X D. MMXI I
' i ntr-o
operafi e de scddere, di feren[a este egal d cu 3897, i ar descdzutul este 9105. C6t este
scazdtorul?
A. 5208 8. 5298 C. 13002 D. 6208
|
'
Fi e trei numere natural e consecuti ve i mpare. Dacd al doi l ea numdr este 2987, atunci val oarea
I
sumei cel or trei numere este egal d cu numdrul :
A. 5976 B. 8961 C. 7961 D. 8965
'
Un numdr natural a fost imparlit la 6, obtindndu-se un cAt gi
un rest. Valoarea restului poate
sd fie:
A. 5 8. 6
C. 7 D. 8
.
Dacd a : 25
=
37 rest 13, atunci numdrul a este:
A. 1912 B. 838 C. 925 D. 938
325 x 400
=
6114 : 3
=
i*-
. x
E-"
"rvno4
0
o
o,
|
201415
+
19987
=
|
5008026
-987632=
r f f i
i.3-./
Micsoreazd cu cel mai mare numdr
format
din G cifte diferite
produsul
numeretror 86
gi
57 904 .
ar
pI-----
33
/"
''t::-\,..!r
,!/
'Descoperd
regula
qi completeazd
fiecare 1ir.
a) 1005, 2010, 4020, , ( I
b)4oo4oo
,
2oo2oo,,1oo1 oo,
a--1, a-l
c) 1000000, 200000, 40000,
a-----1
d) 99, 909, 9009
il-'r
efla valoarea numericd a expresiei:
568 x 3
+ (3414 : 6 x 8)
+
7494
=
./-"<"\)i
\.6-,/"'Suma
a trei numene este 70 000, Carc este aI trcilea numdn
dacd aI doilea este 789
gi primul este triplul celui de-al doilea 7
/"" \""',''.t.1
l.!
i
n"zolvd
problema cu
plan de rezolvare:
i n 9 cuti i sunt 108 crei oane. Ci te crei oane sunti n 90 de cuti i , de acel agi fel ?
34
Intr-un oras sunt trei sectoare.
Numdrul de l ocui t ori di n oragul
respectiv poate fi aflat cu ajutorul
t abel ul ui .
St udi azd at ent t abel ul de mai
j os
gi i ndepl i negte sarci ni l e propuse.
Sectorul Numdrul de l ocui tori
I 17392
tl
i l l
Total:
a) Cal i l ocui tori sunt i n sectorul l l , dacd se gti e cd numdrul l or este cu 538 mai mi c decAt i n
pri mul
sector?
t 7--t
/ ' f , ' , '
( gPl
'
'i"t
Rezolvd problema prin
metoda
figurativd.
Efectueazd verificarea.
i ntr-o turmd sunt de 4 ori mai mul te oi brumdri i decdt negre. Se mai gti e cd oi brumdri i sunt cu
180 mai mul te decdt negre. C6te oi negre sunt? Dar brumdri i ?
b) Cal i l ocui tori sunt Tn sectorul l l l , dacd se
gti e
cd sunt de doud ori mai pu{i ni
deci t i n pri mul
sector?
c) Cali locuitori sunt in total in acel orag?
,/--<'\,&
il|ijn
dreptunghi are perimetrul
de 600 cm. o lungimea este cu G0
decdt o ldfime. Afld cdt mdsoard o lungime gi
o ldfime.
l 0 p ofi ci u
l op
39
'/-_.1.----------
I l opl
'
cm mai mare
z' -- "r' \ . .
'
|
4
\r' ^
\."t.t
Incercuiegte rdspunsul eorect.
.
Numdrul natural 243 651 are ci fra zeci l or de mi i :
a)2
; b) 3
; c) 4
; d) 5.
.
Numdrul mai mare di n gi rul
urmdtor 740 740 747 470; T7 400; 747 740 este:
740740:
b) 747470;
c)77400;
d) 747740.
'
cel mai mare numdr natural format di n patru
ci fre pare
di feri te este:
a) 8642; b) e876;
c) 9753.
.
Fracti a egal d cu 1/2 este: a) 314; b) 3/6; c) 4l g;
.
Scri s cu ci fre romane numdrul 2009 este:
d) 3/8.
a) MCMI X;
b) MMX| ;
c) MMI X;
d) MMXi l .
'.*"iroran
a scris trei numere cu litere.
Tu scrie-Ie cu cifre!
.
opt sute gaptezeci
9i
gase.
.
zece mii patru.
.
patru
sute noud mii cinci sute doudzeci. l-----_-l
t""""',f
r"t::.
i'..3-./
'Descompune
numdruI tn sute, zeci
gi
unitdfi, completdnd casetele date.
839
=
/"''<:.'-\,."q
\-1)
Co^pard numerele, scriind semnul matematic potrivit
tn casetd.
36
438
n
2Ts 3e2
!
sor 7142714
(-{-/'h,"
rolv d exe rciliil e
efectuat-o:
a) 385
+
176
=
b) 402- 154
=
c) 16 x 5
=
d) 32: 8=
gi
unegte rezultatul
cu denumirea operafiei pe
care ai
i "
" " " " " " "" "" "" " " " " " " " " " " " " " "' :
i v :
i
suma i
... ' .. ' ' . ' ... ' ' .. ' ..' ' ' .. ' .. ' ' :
i'.u-i:if""tueazd:
BI0 :
g
+
(S
x 19
-
B x 16) x 24
-
24 : 6
,/"
-<"
"\.
iit$
',7
,f Mhaela are cu 40 de lei mai mult decfut
Mihai. C6li lei trebuie sd-i dea Mihaela
Iui Mihai pentra
a aveo. sume egale?
37
(1-t-i'Lu^a
a doud numere este 35, iar diferenla lor este 7. Calculeazd
produsul
numerelor.
l0 p oficiu
r"
' "1'
""l j i
\.9./'Cite1te
cu atentie
gi
rezolvd
ptoblema, cu
plan de rezolvare.
Di ntr-o cuti e cu 428 de bomboane, Ana i a un sfert di n el e. Ci te bomboane rdmdn?
. , '
, : : -
. .
'\oi'Intr-o
clasd sunt de
patru ori
mai multi bdieti decit
fete.
Cdti elevi sunt in clasd, dacd
numdrul elevilor este cuPrins
intre 26
gi
34.
36
/
;";;
t^
'.
l.' Incercuiegte rdspunsul corcct.
.
Rezul tatul cal cul ul ui 81-
x5
(3+
4) este egal cu:
A. 116 B. 46
c. 41
D. 45
{
*,8F*
*o
r".
w@b
Wt
no'
g
au,
tufd
' Numdr ul
def or ma abccar ei ndepl i negt e
condi l i a b: 3
=
a
+
cest e:
921
B. 131
c. 261
D. 291
'
Pentru ca rel ati a 3852
<
38 x 4 sd fi e adevdratd, i n l ocul l i terei x se pot pune:
A. 8 cifre B. 7 cifre
C. 5 cifre D. 6 cifre
'
Fi e numdrul 873549. Cu cdt este mai mi c numdrul dat decAt cel pe
care Tl ob[i nem i nversAnd
cifra miilor cu cea a zecilor?
A. 890
B. 1090
c. 900
D. 990
.
Dacd 62: a
=
B rest 6, atunci numdrul a este egal cu:
4. 8
8. 9
c. 5
D. 7
,2"'-("^\"li
',2i
calculeazd:
4
+
20:
{
5
+
5 x
[ 125
+
3 x 5
+
15 x ( 36
_
18 : 9) ] : 650]
=
no
pT---.
99
i,..3.;f
NIA
numdrul necunoscut:
( a
+
80)
' . 2
=
50
421
-
( d
+
138)
=
199
a : 601
=
48, rest 500
885: a=4, r est 1
r'""
4; "\"N
,.!-./'Compard
fracfiile
:
3 t17
5LJs
8n8
G! 11
2. - - 11
4J,
9n7
10
L- r 10
/"
<( '
."':-!,
t,5
i efla,
a) / di n 725
=
5
b) 5 di n 1 088
=
8
/,"
"4ti
"\,..1|
i,.9
i
'ttumegte
fiecare figura
geometricd:
/ " { - , 1
i.7)-'Un pdtrat are latura cilt lungimea unui dreptunghi.
Drepf!,nghiul are lungimea
cdt'triplul
ldfimii
gi perimetral de 800 cm. AfId
perimetruI pdtratului.
a;;T-1
0
40
/"''".;'-'."^+:
i."9
i"S kg de mere
gi
3 kg d9 pere
au costat 27 000 lei, iar 7 kg de mere gi
3 kg de
pere
au costat 34 200 lei. Chfi lei a costat 1 kg de mere gi
cAfi lei a costatl kg
de
pere?
,t i
g
g"ltipd
avea de asfaltat o porfiune
de
Fosea.
A asfaltat tn prima
sdptdmdnd
2/5 din lungimea goselei,
a doua sdptdmdnL 5/6 din rest, iar a treia sdptdmhnd
restul de 568m. ce lungime avea goseauo.
ce a
fost
asfaltatd?
.
------------i--------.
i n
f l oPl
'
'Y
Pentnt prcmierca participanfilor
Ia un concurs sportiv au
fost
cumpdrate 3 mingi
mari gi
2 mingi mici, pldtindu-se
33 000 lei. Sd se afle cdt costii o minge de
fiecarc
fel,
dacd mingile mari sunt de fiei ori mai scumpe decdt mingile mictZ
I0 p oficiu
Awffi#*
. t o'
""Y@
&a
o
w:
Er
o,
' / . ' \ '
. . l
1 - , .
'..t
,t
a) Completeazd, scriind numerele cu cifte sau cu litere:
123
patru sute
gapte
2007
gaptezeci de mii patru sute zece
b) Completeazd enunfurile :
Succesorul numdrul ui 450 este
Predecesorul numdrul ui 200 este
Dubl ul l ui 300 est e
Jumdtatea l ui 400 este
Tri pl ul l ui 100 est e
@D
i ' l ' ' ...' .,
\
l.t a) Scrie cel mai mare numdr natural care se
poate scrie
folcsind
o singurd
datd
fiecare
din cifuIe: 6, 8, 0, 5, 7, 3.
b) Care este cel mai mic numdr natural care
poate
fi
scris cu aceleagi cifre?
c) Afld difercnta celor doud numere
gdsite.
t""
' :;. \
' ,li
''3-../balculeazd
gi
fd
proba:
2198+8913= 8913- 3092= 25x146= 172: 5=
/'
"
t'"'\'.1
i.l./bin
produsul numerelor 315
gi
12 scade suma lor.
42
. , " \ " \ . . . t t i
!.)
'rronsformd
gi
calculeazd:
a+2678=4786
n: 9=81
2h+39mi n=
20 ani
+
1 secol
=
3t +400k9=_q
5dal +50d| =
I
b- 372=6481
mx7
=
378
anl
aBpT-_l
43
1239
- [ 6
x 7
+
88 : 2
-
( 9x4
-
18 : 2) : 3
+
100 : 2]
+
99 : 3
=
. '
- ' ; " \ .
i
8-
,rAfla perimetruI unui dreptunghi carc are ldfimea de 73 m, iarlungimea de 3 ori
mai mare.
: / ^" <' \ " ^
' A ' . t t . l
'
?./ btferenfa a doud numere este 42. Dacd impdrlim
primul_numdr
obfinem eatuI 4
gi restul 3. AfId numerele.
(Reptezintd grafic.)
/ ""
"a; \ . i \
il9i
'yr",
copii au impreund 709 de bomboane, Dupd ce
primul mdndncd 23 de
bomboane, aI doilea 76 bomboane, iar aI treilea 37 de bomboane, cei trei copii
rdmdn cu cantitdti egale. Cdte bomboane a avut
fiecarc
copil Ia tnceput?
l0 p oficiu
f;r:f-t
Ia aI doilea
M
'--'<
"\";
tl
:v--
'.'-.''
Se dau numerele: 784, 685, 32
gi
4. Afld:
1
Suma pri mel or
doud numere:
q
fh#
N^
v
, q
r o^
Wgn
Fa
4o'
{e:
WC
Di feren[a pri mel or
doud numere:
Produsul di ntre al doi l ea gi
al trei l ea numdr:
Cdtul di ntre pri mul
9i
al patrul ea
numdr:
Di ferenta di ntre suma pri mel or
doud gi
c6tul ul ti mel or doud:
Suma pri mel or
doui numere:
CAtul gi restul i mpdrti ri i l ui 685 l a 4:
/-"*i-\S
3/bcrie tn ordine crescdtoare toate numerele nafiirale de trei cifrc diferite care
pot
fi
scrise cu cifrele: 8, 3
gi
G.
./"-
<;
"
""*j'
Ji Afld termenul necunoscut din:
a+52493=895726
b- 618320
=4708
120304- c=65721
49
/"
<. "r."t;
,1"/
nfectueazd:
1640
+
360 : 2- 19 x 3
+
547 x 0
-
38 x 1 98
- 24:
[ 4
-
3 x ( 6
-
18 : 3) ] x 8
Bat onul A
Batonul B
Fi gura 2
@pl---l
z"
ai ' "' ":
i,"9..i
il" termen aI unei adundri este 38 495, iar aI doilea este cu 19 478 mai mie. AfId
suma numerelor.
(Scrie
nezolvanea
printr'un exercitiu).
/ / ' " - \ " \ . ) l l
t,9.i
il Ce
ftactie
reprezintd
paftea haluratd din
figura
1? Rdspuns;
b) Ha4ureaza
]
din batonul A
gi
f
ai" batonul B
(figura
2).
Este adevdratd
inegalitatea].i?
Incercuiegte rdspunsul corect: da; nu.
Fi gura 1
46
7
.7"3r
o afiei numene este 546. himul numdr erte de Eei ori mai mare dec6t aI doilea,
iar aI heilea este cdt difercnfa dinhe primul gi
aI doilea. Afld cele hei nu
"i.
u r
o
:
La o librdrie s-au adus 2 769 de caiete dictando,
cu 7 785 mai puline
caiete de
desen, iar caiete'de matematicd
cu
g85
mai muite decdt cele de dictando.
CAte
caiete s-au adus tn total? (plan
de rczolvarc)
f o:-|-7
f t ' . -
o
''
Srtma a Eei numere
este 300. Primul numdr este cu 20 mai mic decit aI doilea, iar aI
fieilea este de 3 ori mai mare dec6t aI doilea. Afld cele trei numere.
l0
p
oficiu
. l , 1 .
'"t
Mihgi imparte
un numdrla
5, apoi calculeazd
diferenla
dintre detmpdr[it gi
rest
gi
obtine 55. Afld cAtuI gi
restul tmpdr[irii
efectuatd
cle Mihai.
/;;-_r--1
47
5K.&
F
M o ,
@
{#
&
q , b
Ys,
\--t
ttT#@
o-
6
{+
/"
-:,
\
^#
t
i.,/
jalculeazd
gi scrie informalia coreetd in casete.
r Numdrul cu 1485 mai mi c decdt 2000 este
I I
o Di feren[a a doud numere este 4800, i ar descdzutul este 6900. Scdzdtorul este
I Val oarea
produsul ui di ntre 8
9i
suma numerel or 16
9i
14 este
| |
r Rezul t at ul cal cul ul ui 6
x(g +2
)est e I I
M
" r t . -
t,''
""i
\,il.
t"?..i
'cottuleazd
suma numerelor de 3 cifte tdentice.
./,"
-<"
\,al
t".?-
/
'catculeazd:
[ 31
x 6
+
3274x 0
-
(15
+
15 x a)] x 8
-
299
=
6
46
,z'^-i,
\"}!,:
i
'*'./"3r
o a hei numene este 6924. Suma primelor
doud numene este 4g4g, iar suma
ultimelor doud este 5401. Sd se afle numerele.
' '
ti:
\.."t1
6.i
3" dau numerele: m
=
mxn+r =
753, n=4, p=4, r =783.
b) mxP*r =- - ;
Calculeazd:
c) mxn- pxr =_;
? iAna
diferenfa dintre produsul gi
suma numerelor 268
si
4.
'.-.------.-f-
.-'"(r -.",:i a'-
PI--]
'..t
Crina gi
Camelia sunt doud surori gemene
cane au impreund 44 de ani. CAfi ani
avea Crina in urmd cu S ani?
6p
49
4. 444. 44
9 5 7 6 B 10
,,/-"<i-....1)
i"9")"u"
dreptunghi
are ld[imea egald cu latura unui
ngtrqt
de
perimetru 200 cm, iar
Iungim,ea
Z/S an cel-mai mare numdr impar de doud cifre.
Afl d
perimetral d re
Ptun
ghiului.
Gil=
,.""- \
"\...i:
'10/
c onsid erdm numerele :
a
=
932- 785
-
7 x (37 x2
-
3 x 23)
b
=712 -2244:
3
+
3 x
(m
- gn) -
3 x 38, unde m est e cel mai mare numdr nat ural de t rei
ci fre di feri te, i ar n este cel mai mi c numSr natural i mpar de trei ci fre,
c
=
216 x
( 5 x71
- 5
x 61) : 4
-
4 x( 4x25x8
+
2x47) .
Afl a numerel e a, b, c;
I0 p oficiu
90
{ &8F-
@
Mq,
b
*
' i B
. ( . J
= o '
*ffi
:
,1.t"'incercuieEte
rdspunsul corect aI urmdtoarelor
exercifii:
& t
r Catul numerel or 5670 gi
5 este:
A. 1136
B. 5665
c. 1134
D. 5675
r Fracti a care are numdrdtorul un numdr i mpar mai mare dec6t s este:
A. 8 B.
g
c. 3
D. g
1287r
r Numdrul a care veri fi cd rel a[i a 86
-
a : T
=
1s0 :2 este egal cu:
A. 63
B. 13
c. 49
D. 77
r Fi e numdrul m
=
9 30G
-
s rgr. suma ci frel or numdrul ui
m este:
A. 17
B, 0
c. 16
D. 21
r Dacd 62: a
=
8 rest 6, atunci numdrul a este egal cu:
A. 8
B. I
c. 5
D. 7
'i'>,4
:.' Afld perimetr.ul
unui pdtrat
cu latura de
g
cm.
(.iii"'6or"
este numdruI
de r0 de ori mai mic decht 7000?
(-+iij:6"
c6t este egal rezultatul
diferenlei
dintrc
prcdusul
si
cdntl numerelor
68
si
34?
trD
/ " ' a ; " \ " l l
(
?i'[o ora 73
Si
10 minute bunica a
pus o
prdjt\rd Ia cupton
iar Ia ora 73
gi 45 de
minute
prdjitura';
f;ttiiiota
dn cupior.'cdte
minute a stat
prdjitura Ia cuptor?
a;rT--1
,t"-
"{ '..'1,.
(.!
i' ii" numerere
a
=
BS x
[46s
: s
-
(rs
x4 * T0)
sib
=
r0 x 100 : 5 x0 + 9099'
Calculeazd
diferenla
celor doud numere'
liT'b*a a + 6347
=
8600, atunci a + 400 + 6347
=
e-az
92
,/"-",("\.N
,9i
tn rcyen tn
formd
de dreptunghi are perimetruI
de 460 m, iar lungimea este
cu 7 dam mai mare decdt ldfimea. AfId lungimea terenului. Deseneazd
figura.
d . '
1-i Suma a trei numere este 7010. Dacd din
fiecare
numdr se scade acelagi numdn
se obfin respectiv numerele: 72G, s|l, 260. care sunt numercIe?
,
-
-<-\.tt
10-iin
doud vaze sunt s4 de
flori.Dacd
din prima
vazd se tau
se mai pun
5
flori,
atunci tn prima
vazd vor
fi
de doud ori
in cea de-a doua vazd. CAte
flori
sunt in
fiecare
vazd?
77
flori,
iar in a doua
mai multe
flori
decAt
ndT----.
93
l0 p oficiu
t ' r t " ' r t ) ^
',")" !
incercuiegte
rdspunsul corect.
r Rezul t at ul cal cul ul ui 10101
+
909 est e numdrul l
A. 20010
B. 10110
I Un sfert di n numdrul 180 este egal cu:
A. 90
B. 60
c. 11100
c. 45
rew.ff,Yp*
ffi':
D. 11010
D. 36
I Cel mai mare numdr
par
de trei ci fre este:
A. 888
8. 998
c. 864
D. 898
r Dacd numdrul a este cu 37 mai mi c dec6t numdrul 73, atunci numdrul a este egal cu:
A. 36
B. 110 c. 100
D. 46
r Dubl ul numdrul ui 756 est e egal cu:
A. 756
B. 1512 c. 2268
D. 1402
///"'
4; 1,..t1
tz.i
calculeazd suma numerelor:
19 856
+
111 123
=
800 000
+
100 100
=
8 132
+
300 454
=
/"
*.;' ' .-ti i
;.?-
/
batculeazd:
12x10: 6- ( 200- 20
xl ) : 9+36: 18- 2+2=
1 094
+
567 502=
735 000
+
100 976
=
25435
+
150 224=
6
94
''3i
b
G-dsegte cel mai mic
gi
cel mai mane numdr de doud clfre diferite. Afld suma,
diferenta
Ei
produsul
acestora.
b) impdrfitontl
este75, canil 10 gi
restul 50. AfId deimpdrfitul.
,,-
"4;;\"4#
a6;T---'
'"?/
Suma a trei numere este 975. Dacd dtn
fiecare
numdr se scade acelagi numdr
se oblin numerele 72, 345, respectiv
726, Carc sunt cele trei numerei
n - . ) , ,
| " t ' |
o-..i
c6te ciflz se
folosesc
Ia numenotarca paginilor
unei caftl de 124 de pagini?
6p
55
(.li'6u^o
a trei numere
este 376.
primul
este o treime din aI doilea
gi
respectiv o
pdtrime din aI treilea.
Care sunt numerele?
E,
; "
' "
' . , ' l t
w.
(.9
/io
o
fermd
avicoldsunf
94s
gdini gi
.de I
ori mai
pufini pui. o. cincime din
gdini
si
o heime din
pit au
fost
duEiia
pi&d. Cdte
gdini gi pui au mai rdmas Ia
fermd?
@D
/"
't:.""'..)
i'.9../
bacd Maria are 273 timbre, Ioana are 389 de timbre,
iar Laura are un numar
de timbre egal cu
jumdtate din numdruI total de timbre
pe care Ie att, impreund,
Maria
gi loana, cdte timbre are Laura?
f9i'b" Ia o serd cu
flori
s-au trimis spre vAruzare 268 trandafiri, tot atfutea
gorcafe, iar
IaIeIe cu
gg
^ai
iuti"e
decht trandafiri
si
garoafe 19 un-Ioc. O.IaIea costd unleu, o
garoaf7 costd
"dt
i IaIeIe, iar un trinaatri
costd cdt o lalea
gi
o
garoafTla unloc.
"cati
rci a incasat sera
pentru
florile
trimise sprc v^nzarc?
l 0 p ofi ci u
l op
96
/' ' <""\"n
-'-i
Incercuiegte rdspunsul corcct,
r Rezul t at ul cal cul ul ui : 900
-77
+
48 est e:
qffis
F
M q ,
ffi
f i
*'
.r*
&
5 & "
a
Fz,
'rYt*
I
o
q
a) 871;
b) 775;
c) 131;
d) 5.
r Di stan[a di ntre Gal afi i Bi stri tei gi
Bucuregti este i ndi cat a fi mdsuratd i n:
a) m;
b) cm;
c) mm;
d) km.
r Peri metrul unui pdtrat
cu l atura de 6 cm este de:
a) 12cm;
b) 6cm;
c) 24cm;
o Scri erea numdrul ui trei sute optzeci gi patru
de mi i este:
a) 384000;
b) 300480;
c) 300048;
c) 800;
I Numdrul cu 109 mai mare decdt 591 est e:
a) 600; b) 700;
d) 340080.
d) 482.
'-
""1; \"1#
?,..ibatculeazd,
apoi verificd prin probd:
a) 18 485
+
2378
=
1506- 6997=
o" l . - ,
,:'
AflA numerele necunoscute:
27614- a=18728
45543+b=64234
n- 43 509
=
56411
b) 227 612-37 824=
43 732
-
20 573
=
e-s-;f---l,
@-1
57
,.!-/
Scrne numerele
potrivite, astfel incdt relatiile sd
fie
adevdrate:
a) b+35<38
b) 19* c<17
."
"": "
"I.
i,..S-)riJn
numdr este 12 6sg, iar celdlalt este cu 70 320 mai mic. Carc este suma celor
doud numere?
F;r-,
(,,9.!'$o"5
ar mai avea S
petale, numdntl
petalelor unei
flori
ar
fi
egal cu suma
veciniloriumdtdlii
lui 24. Cdte
petale arc
floarea
?
ft)l$ora numere au suma 507
gi
difercnta 93. carc este
prcdusul cifrelor numdruIui
mai mic?
96
. . . . { ' ' a"r i , r
8
)
int
-o
cutie se afld 9 creioane rogii, 6 albastre
gi
unul verde. Care este cel mai
mic numdr de creioane ce trebuie scoase,
fdrd
a
privi
tnduntra,
pentta
a
fi
siguri cd am scos cel
putin
un creion rogu?
'
-
\-.'",Y1
9.iLa o impdrtirc cdtul este 78, resfitl este 7, iartmpdrfitoruI este o
este deimpdrtitul?
,'-(1""\.rljs
10i
6
pajigte arc
forma
unui drcptunghi. S-a
fdcut
gad din scdndurd,, scdndura
fiind
pe 4 rhnduri.In total s-au
folosit
880 m scdndura. Din 2 in 2 m sunt
fixati
stdlpi
de susfinere. CAfi stdlpi sunt ?
l 0 p ofi ci u
f
o
o l---r
cifrd
pard.
Care
59
/ / -' 4: . ' r. E
,.l.,f
incereuiegte rdspunsul corect.
r Numdrul cu 109 mai mare decdt 591 est e:
a) 600;
I Care di ntre numerel e urmdtoare are ci fra sutel or egal d cu suma di ntre ci fra zeci l or
9i
ci fra
uni td[i l or?
a) 531;
b) 2321;
d) 2010.
r C6te numere natural e scri se cu ci fre consecuti ve sunt de l a 20 p6nd l a 80?
a) 10; b) 4; c) 6; d) 8.
I Care este di ferenfa di ntre cel mai mare numdr natural format di n 3 ci fre
9i
cel mai mi c numdr
natural format di n trei ci fre?
a) 109; b) 8ee; c) 999;
d) 700.
r Se dau numerel e: 784, 685, 32 si 4. Di ferenl a di ntre suma
pri mel or doud
9i
cdtul ul ti mel or doud
este:
a) 146;
b) 1000; c) 1461
;
d) 1001.
t" "ti ""l
t"?)'Agaz|
in ordine descrescdtoare
numerele: 207;
22; 2102; 22011022; 272021; 201221002.
b) 700; c) 800;
c) 311;
d) 482.
,t"-
".i. \"..t:::.
. t i '
5.,'
Scrie corespunzdtor
paranteze
5i
se mnele operafiilor matematice
cunoscute, astfel incdt sd
fie
posibild egalitatea:
@
1o
I 10 [ 10 E10 [ 10 I 1o=10
*iLorculeazd
valoarea lui x:
[ ( x
+
7) x 6
-
10] : 4
+
5
=
25
/"-{"\.$
.s- /-
/ "' ' a: . "\ , "#
'9-i
suma a trci numene
naturale este r2g.
primul
numdr este o trcime
numdr gi
o pdtrime
din aI doilea numdr.
Afld numerele.
a6;l---1
din al treilea
aril----
6l
(t'ii"
numdr adunat cu
pdtrimea lui este 775. Care este numdnil?
5p
/"
q' :,-\a..4r
i.P./6ogaan
a cheltuit I/3 din suma
pe care
9
are
plus 780_Iei-in
plmq zi, a doua zi
1/3 din rest
jtus
Ig0lei
gi
a treia zi 1/g din noul rest
plus 18_0lei
gi
ii mai rdmdn
iAo H. CAli lei a avut Bogdan
gi cdt a cheltuit in
fiecare
zi?
,t
' {. ' "+
i.?-.)'A"arti
pleacd invacanfd
pe data de 72 iulie
gi
se intoarte
pe dafn de
Cdte zile a stat Andrei in vacantd?
1'
"a'"\"..,tt'
t1"9./
intr-o tabdrd sunt 780 camere cu 4 sau I
pahtri, in total 1200
iit"rt.
AfId cdte camene sunt cu 4
pafiiri gi
cdte cu 8
pahri.
l0 p oficiu
60pT--r
27 august.
62
Bp
Cuprins
63
' - = - - " - ' 1 . ;
l . -
.
' , L
*n@Wffi!$
C RC I
Tipirit la C,N.l.,,CORESI" S,A.
srrcuRsAu mRlrcilA,,oLTgllA" cRApvA
Teste
Eval uare
pentru cl asa a l V-a
-Teste
se adreseazdi n
speci al el evi l orde
cl asa a l V-a, dar si i nvdfdtori l or, fi i nd un materi al auxi l i ar efi ci ent
pentru
pregdti rea i n vederea
' susti neri i
cu Succes a
probel or de Eval uare
nal i onal d.
Lubrarea conline un numdr de 20 de teste, alcdtuite in conformitate cu
programa gcoi ard: 10 teste de comuni care
i n l i mba romdni
9i
10 teste de
mai emati cb.
Testel e de comuni care
i n l i mba rom6nd eval ueazd
competenlele
de receptare a mesajului scris
pe baza unor texte-suport
literare
gi non-literare, de exprimare
scrisd gi de- utilizare corect_d
9i
adecvati a limbii romdne, iar testele de matematicd
propun exercilii de
cal cul
9i
probl eme pl i ate pe materi a
predatd l a cl asd Tn cei
patru ani de
st udi u.
tsBN 978-606-590-175-9
.ililxtll||!iltlil||l[[il
WJ
Booklet