Sunteți pe pagina 1din 101

gi-/*

lt Z/cra/ura

TH,B.NF/{

F'r$A DE LrJCR-r.J

$coALA
$coALA DIN PONOARE
dupd Cezar Petrescu

w@rb
Complete azd, spaliile libere folosind cuvintele din text.

La qcoala dinPonoare erainv[fEtor


de elevi se afla qi un bdiat cu numele

Printre cei

El avea

privire

invdldtorul a inleles cd este un copil timid dup6

li privea atent
cunoaqte qi a-i infelege.

incercuieqte varianta corect6:

oTitlul textului este:


a) $coala din Ponoare;
b) $coala din Col1un;
c) $coala din Piteqti.

oAutorul textului este:


a) Mihail Sadoveanu;
b) Barbu $tef6nescu Delavrancea;
c) Cezar Petrescu.
ointdmplarea se petrece in:
a) intr-o familie;
b) intr-o qcoal6;
c) intr-un sat.
oPersonajele sunt:
a) inv6!6torul;
b) Nicolae Gheorghe Colfun;
c) ceilal1i elevi.

pentru a-i

{,rrct*te,

fnep-reruuar

Completali dupd model:


cu inleles asem[ndtor

'cu inleles opus

scundd

sfioasd
intunecoasd

tristele
incredere

V{r*ro{i
@:

en

lberec/ttt

1@,$

incercuili insuqirile care se potrivesc:

a)!ie
b) inv[!6torului
tdu
c) clasei tale

atent, neatent, harnic, leneg, ordonat, dezordonat,


ingrijit, neingrijit, atent, neatent, egoist, generos.
b16nd, dur, exigent, indulgent, frumos, urdt, tdndr,
b6trAn.

ingrijit6, neingrijit[, luminoasS, intunecoas6,


primitoare, respingdtoare, c6lduroas5, fri guroas5.

inv6!5toru1 / invSl6to area ta.

F"{$A DE,

l
I

I--LJ C-.}<L-r

POVESTEA UNEI CARTI

I
I
I
I

eny*r"s{uafu|

#rcranu

I
I
I

t,

Completeazd enuulurile tracunare folosind cuvinte din text:

I
I

Carteaeste scrisd de niqte

Numele lor este scris cu litere de

Autorul scrie, mai int6i, cu ll19l9 de

Toate foile alcStuiesc

,pe

El aduce manuscrisul la

citeqte manuscrisul qi incepe sb lucreze impreunS cu

I
I

laviitoarea

Ilustraliile sunt realizate de

aqazdinpagind

$1

ajutorul

Carteaeste corectatd de cdtre

trimite cartea la tiPografi

I
I

e.

tipdresc cu litere de

sunt cusute, aPoi se liPesc

l
I
I
I
I
I
I
I

l
l
l
I
I
I
I

\t

C6rlile dup[ care inva!6 elevii la qcoald se numesc ma-nuale gcolare'


Scrie n,r*Ll. manualelor dupd care inveli in clasa a III-a.

Complete azd tabelul dupa modelul urmdtor:

editor

editurd

redactor

tipografie

Rdspunde la intrebare.
De ce trebuie respectat[ munca celor care muncesc pentru aparilia unei c6rfi?

fe5

+ti'-ti.t

incercuiegte ce !i se potriveqte. ( DA / NU)

o invelesc manualele intr-o copert5 protectoare.

DAiNU

o Scriupe cirfi.

DA/NU

o Le agez in ghiozdan cu filele in paftea

Folosesc semnul de carte.

de

jos.

DA/NU
DA/NU

Uneqte ce se potrivegte.

o Cei care citesc

o carte.

libr[rie

o Locul de unde pot cumpdracdrli.

cititori

o Locul de unde pot imprumuta cdrfi.

bibliotec6

CARTEA

w@rb
Cuvdntul carte are gi alte sensuri.
Privegte imaginile gi scrie cuvintele potrivite.

@ry

Jlohl.rl

qDeeJhlfr

carte

Wei sd gti,i mo,i mul,te?


CUM SE SCRIE O CARTE

- N"

qtiu,

la scris nu m[

de Petre Ispirescu

prea

pricep. $i-apoi, ca s5 scriu o carte, pe


l6ng[ serneal5, toc qi h6rtie, mai am
nevoie qi de talent.

-*ffi
I

E@

dumai cd talentul nu !i-l po{i


cumpdra decdt de la tine tnsuli ...

?Affi

m-4

RETINETI!

cartea te ajuti s[ p5qeqti mereu spre frumuse(e

qi

infelepciune!
/";

7"."*
*decdt

Completeazd caseteie cu numele c5rfilor pe care le fbioselti la qcoalS, altele


manuale.

DICTIONI

LUMEA

cAnplon
DE LA

$cOALA
Existi

gi o lume a

cirfilor din biblioteca ta.

sfat
eviden(a cir{ilor din biblioteca ta intocmind o
jcuprind 5 titlul qi aut orul clrtii!
,

line

lli:,t:::i:::it*ai:,, i:,;! J::ii'ill

r.-!r.::=:lil
:.:i:::l\:iitril? :il'rriSil:i flii:iJiat:.iiiiiETiri:ll

_,-,Irtr

t*lnf-s!:! :::]irJ

fiqI care sI

rrr i;;.ii'illll! :.iiljflilli

Cel mai frumos dar este o carte!


Color:eazfi caseta care se afid deasupra c5r{ilor care sunt manuale gcolare:

TUDORA PIT{I.A
CL,E,OPATRA MIHAILES CU

LIMBA SI
,a LITBRATUR
ROMANA

MILIAELA SINGER

MATEMATICA
manual pentru
clasa a III-a

DOUA SURORI

$TIINTE ALE NATURII


manual pentru clasa
a

ramrs

MARINELA CIIIRIAC
DOINA BI-IR'! ILA

ANINA BADESCU
NICU PLOSCARIU

III-a

COJOCARU EI,ENA
RUSU VALE,zuA

VIOzuCA MANEA
VIOLETA BALABAN

CODULMANIERELOR

CUM SE SCRIE

ET

tr'(] ANTtr',

n rr A Drnut

,,O, sfintele mele

cirli

pe

care
soarta prielnic6 mi le-a scos inainte,
cdt vE datorez c[ sunt om, cA sunt om

adev'rat!"

*icorae Iorga
Completali figa ori de c6te ori este nevoie:

TITLUL CANTU
CITITE
,

AUTORUL

PERSONAJELE

Itr

Cdrfi imprumutate de la colegi


Numele cdrtii

Numele colegului

Data
primirii

Cirfi imprumutate colegilor


Numele

c[rtii

Numele colegului

Data

Starea

inapoierii

cdrfii

l- l r")f-L

l-J L)

-tr-: L--/ \-

f\L-J

DOMNU'TRANDAFIR
COMUNICAREA PRIN IMAGINI
;'

*ffi ccr"e &,2d, *edey?"er od,er at,

*rir.
L-.'l
r:l_

Inc

e rcr-r

ie

gte litera cc\respLlnzdtoare ri spunsr-rl

Titlul textului

ui corcct.

este:

a) Domnul Vucea;

b) Nicolae Apostol;
c) Domnu'Trandafir.
o

Autorul textului este:


a) Mihai Eminescu;
b) Mihail Sadoveanu;
c) Ion Creangd.

Completeaz[ spaliile libere folosind cuvinte;igrupuri de cuvinte din text.


Domnu' i-a inv[tat
invdlat

s5 creadd

, i-a

invdfat

qi

1n

Transcriefienunful prin care Domnu'Trandafir

{tr*ay:

u" /lcr.enrtil

Completali casetele cu insugirile care

frumoase, i-a

se

se

adreseazS,clirectelevilor.

.@@

potrivesc Domnului Trandafir.

T
f,

q.,
/
inr{Wertden
{ttcneazct
;p
Scrie ce reprezintd imaginile.
#

zilei de azi cu ajutorul


d.r.nelor.
ORA

DATA

Completeazi lista.

2.

J.

4.

.ft*

cttnybe.tw

Jntatnar!

fb*i

-t.

I>1\

l)D

l-lJ L-ls-LJ

DIALOGUL CA ELEMENT COIYSTITUTIV


AL UNUI TEXTNARATIV

W@r
Citeqte textul:
Avea bunica trei nepolele: pe Ana, Gina Ei Mihaela. Toate trei au plecat ?n pddure
sd culeag[ fragi.
Ana spune:
-voi strange un coqulelplin cu fragi qi ii voi m6ncape toli singura.
Gina zise, la rdndul ei:
- Voi culege un coqule! intreg de fructe. Jumdtate le mdndnc eu, iar jumbtate i
le duc bunicii.
La sf6rqit, vorbi Mihaela:
- ii voi duce bunicii tot ce voi culege.
(,,Celetreinepolele", dup6Boris Sergunenkov)

k
,ffi-intext,liniadediaIogmarcheaziinceputulvorbiriiapersoane.
Ele sunt:

Transcrie primele trei alineate din text.

}.w
$t

cnwna, funTbreeuetu, !

'ffia Gisiti rispunsuri potrivite pentrr-e intrehdrile:


CAte nepolele avea bunica?

Unde au plecat fetilele?

Ce a spus Gina?

Cui va oferi feposul buchetul cu flori? Coloreazi caseta potrivitd"

Anei

Ginei

Mihaelei

De ce?

r I>I\

L)8, I-

LJ

L-I<.LJ

ttlrtrttllt

DI,\LOGUL

M?***ffi:b
e'-

Stepanii cotelului aduceau boabe, aduceau ap6:


-Vino, bdiatul mamei, vino s[ mdn6nci ! cotcoddce a gdlna, mama sa.
-Vino sd bei pulind apd, e proaspdtd qi bun6! cotcoddcea cocogul, tat5.-s6u.
-Nu pot sd stau cu puii ceilalli laolaltd! rdspundea cu glasul asculit feciorul, de pe
grindS.

Titlultextului poate fi
Textul are

alineate.

Textul are

linii

de dialog.

Vorbitorii sunt:

Diulogul are locintre

&u.anuWI
Alegefi din text cel pu(in cite doui cuvinte pentru fiecare cerin{5:

a) cuvinte care denumesc fiinle:


b) cuvinte care denumesc lucruri:

c) cuvinte care aratd insuqiri:


d) cuvinte care exprimd acliuni:

Formulafi trei intreblri referitoare la text.

$tcc;"enza *e
Privegte imaginile de mai jos. Fiecare bunic poarti un dialog cu nepotul
siu despre comportarea civilizati.Irnagineaz6-{i qi scrie unul dintne ele.

sw

t-

-a-\r-(

t--r-tJ

-'.J\-J

\--ll\-\J

DI,\LOGUL. FORMULE DE PREZENTARE, DE


PERMISIUNE, DE SOLICITARE, DE S,\LUT

;{ao<nztn @I
6;

9.

Citegtecuatenfietextulurmitor:

Iepuragul saluti gi zffmbi. Puii


pidurii nedumerifi, i-au rispuns :
-Buni ziuariepuragule, hai si ne

jucim!

M-

ib

Cu plicere, rispunse

iepuragul. Haide{i si vi invif un cffntec!


(Luiza Vlddescu)

Complet eazilpentru a ob{ine enunfuri:


.Autorultextului
.Titlul textului ar putea fi
. Personajele care aparintext sunt
. Puiipddurii aurdmas nedumerili deoarece iepuragul
. Puii pddurii il salut6 pe iepuraq spundnd
. Iepuragul le rdspunde

Cauti in dicfionar explica{ia urmitoarelor cuvinte:


politicos =
Sazdd=

oaspete:
Coloreazl caseta din direcfia afirmafiei care fi se potrivegte:
. Cdnd sunt gazd[, dau atenlie egal6 tuturor oaspelilor.
. Nu vorbesc numai eu qi nu impun nim6nui plrerea mea.
. Nu int0rzii niciodat5.
. Ofer un mic dar sau un buchet de flori c6nd este o aniversare.
. Nu vorbesc prea tare pentru a nu deranja pe ceilalli musafiri.
. MEnAnc fird sE murddresc fata de mas6.

'i_
"--

i/_-,,

^&:'a..:'

sfat
ffiffiste

formule de adresare diferite in funcfie de virsta persoanelor cu care

unui copil,

Ou.e formula de adresare se potriveqte atunci cflnd te adresezi


,t
"oreazil prima caset5, iar daci se potriveqte cfind te adresezi unei persoane
adulte, coloreazi

doua caseti.
D6-mi, te rog!
V-aq ruga s6-mi da!i!
Dali-mi vd rog!
Ce vrei?
Ai dori ceva?

Mullumesc!
Salut!

Bundziua!
SSrutmdna!
Terog s6-mi permi1i...
V5 rog sd-mi permite1i...
Aq dori s5...
Ave!i?
Pot s5...
lmi permiteli s6...

a{u

u.a V, tt t, ;5u'e,cfii

.S
I .tLB

Scrie(i cu creioane colorate formula tradifionali de adresare cu care


ffipo.ul nostru igiintfimpini prietenii'

#.t

nu costd nimic Si cwmPdrd

manuale qcolare.

i1
i

MATEMATICA
manual pentru
clasa a

III-a

DOINA BURTILA
MARINELA CHIRIAC

POEZII PENTRU
MAMANO

EDUCATIE
t

CIVICA
manual pentru
clasa a IV-a

liti
CECILIA MACRI
CRISTINA
PETCOV
L

CARNAVALUL
,

TOAMNEI

MIHAI EMINESCU

$TIINTE

manual pentru
clasa a IV-a

POEZII

T
:
E MM .*L :
tr EH
@ m@ -ffiffi]
9
O:
a

lilffi
ffi
*'.-"*

W@r
Indici titlul

qi

autorul lecturilor din care fac parte fragmentele:

,, - Asta voiam s[ gtiu. Agadar pe tine te


cheaml Culi16, adic6 Nicolae Colfun.

o ,,$coaladinPonoare"

Repetd!
- M5 cheamdNicolae Gheorghe Coltun."

,,

CezarPetrescu

mi-a rdmas addnc sdPatd


,,
suflet.'Acea searl r6mase stEruitoare
Povestea

1n
1n

amintirile mele frumoase."

Dornnu'Trandafir"

o Mihail Sadoveanu

u,
'ffi.*

Subliniazl formulele de prezentare, de permisiune, de solicitare, de salut


Iolosind culori diferite

- Domna inv6ldtoare

imi permiteli

s5

prezint colegilor
coleclia mea de
timbre?

- Te rog, poli
s6-mi imprumuli
qi mie o pensul6?

I'

.#.

{>J-&'

A--E

4 o -Er L-/ q*-'-s-\q-r

TOAMNA
PROPOZTTTA

DELIMITAREA CUVINTELOR

iN pnoPozITIE

-{asu"r;rra, arnpxexexa.m, f

'--':qLl
PUISORII
'
dupd Mihail Sadoveanu

tu

ri:
{

a)Ilelimita{i cuvintele

(fu[u;rsind limii

verticalei pentru

cerului

dzduhulintune

P 5s

6ri

str db atv

a oh$iale

at.

. Frunze learlmii anunldsosireatoamnei.


b) Tramscrie

propozifiite ob{inute.

ABc$tui{i effts o propozi{re dalp6 imaginil* unxaritoae'e.

frunze ruginii

fognet de frunze

pddurea tristd

eAntErelii pSdur"ii

toamna cle arrr"

proil*zr{ii.

W!r.f**
@..

rrede/rerrilE

rn,#
4

Unegte, cu ajutorul sige{ilor, cuvintele din interiorul frunzelor pentru a

Yo'r-a o propozifie.

..1

f [sIril

\r

Scrie propozilia.

k
6lt

incercuieqte fructele din fafa propozi{iilor in care s-au folosit corect


qi vei afla ce fructe preferl Ciprian, Scrie virgulele acolo unde lipsesc.

v-virgulele

coc merere perere ei

strugurii.

A,;ilffi1i,tl#ffiintie
- Mergem, Diana,
struguri?

sE

culegem

G**a

vino la mine' Diana!

&

ff.,s
ffiffi. Atcarure$te un text din cinci-gase propozi{iiin care si folosepti cel pu{in trei
--

-semne de punctuafie diferite.

I
I
I

SEMNE DE PUNCTUATIE
INTONAREA PROP OZITIILOR
W )Oru.arn, un/Lr"eilnq, I

I i:

Amintifi-v5, apoi tiia{i rispunsurile greqite:

a) Punctul (.) se foloseqte:


la sf6rgitul titlului.
la sfArgitul unei comunicSri;

*
*

b) Semnul ?ntrebdrii ( ? ) este folosit pentru a mar ca intonalia propoziliilor


* exclamative;
* interogative;
4 enunliative;

c) Sernnul exclamdrii ( ! ) marcheazd. intonalia propoziliilor:


* enunfiative;
* exclamative;
4 interogative;
d) DouI puncte ( : ) anunld:
* o enumerare;
* o precizare;
* o concluzie;
* vorbirea unei persoane;
e) Linia de dialog:

*
*

indic[ inceputul vorbirii unei persoane care ia parte la o convorbire;


indicd inceputul unei propozigii enunfiative;

',Uqe/ruZA/

Completeazd casetele cu semnele de punctua{ie potrivite.


Toamna

in livadl

Toarnna este anotimpul roadelor bogate


in livezi
zemoase

Sa

gi

A,

culeg o mullime de fructe parfumat" l_J rn.ffimene

gutui pufoase qi parfumate

Ciprian

I
I

f]ou*.nii

Diana sunt copii

Iprune gustoar. [l

harnicil

mergem sd-i ajutdm pe bunici la culesul fructelor

Vom merge sAmbdtd

E p"r.

fI ,p.rr. mama bucuroasd E

o. ce nu mergem vineri E rnu*a E


IVineri trebuie sEvdpregdtili lecliilepentru

luni

flstrigard in cor tr

06@

Deseneazi in I'ata cuvflntnlui care arati ce exprimir ficc:rrc dintrer


propozitiile dc mai jos, fructele potrivit c.
Vei afla ce fructe a mincat Diana astlzi.

n
t:]

[]

t:]

Ce fructe parfumate!
Ce bine md simt!

()
\/
\./

Haideli sd culegem fructe!

bucuric

nrirare

ZD

Unde a fost Diana?

o,

{, cr.e{i' tn S.\e,r'ecAol

{ A-z

trcbare

m,.

k
,ffi,'
@
@

veverila

se

plimb[printre alunele cdzutedin copac.

Ea s-a g'ndit sd adune un num[r de arune egal cu numdrul de semne de


punctualie care lipsesc dintext.

rED
tr:

Ajut-o

qi

punetu semnele!

Veverila este un animal sdlbatic

Ea trdieqte in pddurile de deal Si de munte

Vino I a mine v ev eri{d s tri gd C iprian

Veverilanicinuauzi Sdridincreangdtncreangdsi adundnuci


Si

ghindd

alune

Veveri{aaadunat.

alune.

Din num5rul de 10 scade numdrul de alune pe care le-a adunat veverifa.


Vei afla cdte alune

alc>

pierdut veverifa.

CE TE LEGENI ...
de Mihai Eminescu

&ororn,WI
Alegefi, incercuind, Iitera corespu

o Codrului i

ziltoare rispu nsului corect:

se adreseazi direct:

a) pdsdrile

b) oamenii

c) autorul

o Autorul se adreseazl codrului:


a) intr-o primdvar6
b) intr-o var6

c) intr-o toamn5

o Rdspunsul pe care-l d[ codrul poetului este:


vesel

[-l

trist

l-l

obignuit

J-l

o Codrul este trist deoarece:


a) s-a

rdritfrurua;

b) bate vdntul rece;


c) zilele se mic9oreaz6
d) se apropie iama;
e) r6mdne amorlit gi pustiit.

bril*end.entl

Scrie cum crezi cI este codrul:


Vara

Model:

verde

Toamna

rugrruu

4, mogento

incercuiegte varianta corecti de rispuns:


Codrul, in aceastd poezie, seam6n5 cu un om.
Scrie trei motive pentru care ai ales rdspunsul.

DA/ NU

Formeazi perechi de cuvinte cu sens opus, cu ajutorul sigefilor:


creqte
departe

scade
noaptea
aproape

intunecdnd
vegtejit

inverzit
lumin6nd

ZIJA

tncercuiegte in coloana B, varianta

Model:

potrivitl cuvffntului din coloana A.

crengi

t*rr.hi,(*-*r , ramurd

vreme

timp, ploaie , vdnt

pustiit

bogat, singur , vesel

veqtejit

inverzit, uscat,inmugurit

cregte

scade , se mdreqte
a4

Cfrl/

, se inveseleqte

fer.enfiLI

Formulafi un enunf prin care sI vI adresafi codrului intr-o zi de toamnl


=-ploioasi. Exem plificaf i p rin desen aspectul toam nei.

CUVANTUL. DESPARTIREA iX Sil-NgE


VOCALE SI CONSOANE

*w@'b

fft'tegte

cu aten{ie

textul:

A sosit toam na, atreiafiicd a bdtr6nului an. Ea a aprins torlele de aur ale p[durii.
Pe boltainnoratS, c5l6toarele plutesc u$or.
Crdiasa bel$ugului imparte roadele sale.
Mullimea de copii se indreaptd spre qcolile ce par neincdp[toare, dornici s6-9i
revadd colegii gi dascdlii.

Sarcini:
a) Transcrie propozilia subliniat6 in text:

b) Desparte cuvintele din propozi{ie in silabe, apoi fiecare cuv6nt ?n literele


componente:

r)

Subliniazd cu ro$u vocalele qi cu albastru consoanele:

k
d#f
e"",

Completeazd cu alte cuvinte dupi modelul dat:

lrI
Identificafi in text cuvintele terminate in ,,ii", apoi transformafi-le dupi model:
Ce observafi?

copii 4

co-pii

@*

co-pi-ii*@

Scrie{i cuvflntul corespunziltor fieclrei imagini. Completafi tabelul dupd


odelul dat:

Cuvintul

o silabd

doui silabe

dd

d
[6
d.

colora{i desenul

K3

&

f)=f=

trei silabe

CASA PAPUSil

I
I

lu
I
l

(t-)

i-i:
| --'-'
I

dupd Titel
'*'-

; '.;: '. ,-.7 ,:' &

1i ''

r- li f :r r"ii( i:":.,1,;-

; ,' ,lnrt'i,1
1i u..,1i' :r.

I It^
I',
,l i'
t,

.1

d s'l !i"tr:. e

"!t:.

Autorul textului este

Titlul textului

e,ri::f

$'

este

Personajele care apar in text sunt

VU.

d-'r.rian:;i,:{atl ce;

ii:ri;l

i Ml j-'il'r'ili.li}Ei}e

casa fetilei se

ilrrl i:::.i:.

afl[

LAng[ casa pipuqii se af16

Toatd vara cei trei cu fost

I
I

Vremea a inceput

Acum fetila a adus pSpuqa in casd

l
I

I
I

l'i't{i],1it {:,1,,:i

Noi, frunzele salcdmului, nu din cauzatoamnei am cdzut.


Noi am vrut sE impodobim casa pdpuqii.
Uite, acum, trebuie si acopdr masa."

I
I

I
I

. nu Stia nimic despre anotimpuri;


. nu a vrut s6-o intristeze pe feti1i;

I
I

lk
1"i?
|

I [+'
I vant
I

I
I

I
I

frunze

. a vrut
5e

sd le laude pe celelalte surori ale sale.

rie e*l putim tre;i insu;iri pemtmt celvintele:

De ce crezi ci vfintul nu le-a dat dreptate frunzelor?


Scrie trei motive posibile.

&'rt

Yurr.qp onfexr*|tt
Scrie un dialog intre tine

gi

frunzi

4@8
sau

intre tine

gi

vint.

F'I$A DE, LTJCRIJ

lllllllllll

CIJVINTE CIJ |XTNTES ASEIVIANATOR


CI,]VINTE CI,) IXrrrES OPUS

E=

{ucreazct htc{e/lutclent t2#

Uneqte, cu o linie cuvintele din prima coloani cu cele care au infeles


'ffi:t
%'ur.rrrIn[tor din a doua coloani:
^-.

k"

ffi.t
t&"r

prieten

lan

mdhnit

amic

holdd

sup[rat

harnic

vrednic

Giseqte cuvintele cu infeles aseminltor pentru:

zdpadd

vicleand -

copil -

ogradi -

carate -

a mustra -

#rc*anu enf-re.wea,t

Transcrie{i
6;rt
%fnteles:

ffi

propozifiile inlocuind cuvintele subliniate cu altele cu acelaqi

Trecdtorului i-a iegit in cale un urs.

Era inve$mdntatd in straie impSrdtegti.

Harap-Alb era decis sd luPte.

uneqte frunzele, nu dupi formI, ci dup6 infelesul opus al cuvin![3r'


Scrie apoi cuvintele.

YuE**' tnPe'rc*ht .@S

k
di.t

din
Uni{i cu o linie cuvintele din coloana Acu cele care au in{eles opus

Vcoloana

A
pl6nge

imb6trdnit

d6.t
&,/
WB

B
bogat
imposibil

posibil

rdde
vesel

necljit

intinerit

sdrac

u,
&d

:'^,

Gisiti cuvinte opuse ca sens pentru:

mmcluna -

rdutate -

duqman -

depdrtare -

Alcdtuifi propozilii cu ajutorul cuvintelor gSsite de voi.

;l-

'

,"-1,/-\

.&

&

.d

j 1., i- .-.,e. -..; qr, _- ;-!"

Q.

TARA
CONDEIELE LUI VODA

i-.
,; f 'f d ;*sf6jerf*
i'

_
!}

{a
$';i
<*Jir

cro.f r,.- ,, ;
-,i

S'i*hiEfrfi. $,;:;"iirlti t:.,. i


I i-i;clEt c1 ('ri ilnelt i<'!o'"

,-+,

{;.f

r"

g .,.

i,i!.rii rir:rr:

tn fala casei me$terului Lemnaru, mai mulli ldrani tdiau cu culitele, apoi lustruiau
niqte bele lungi.
L-."j

i--1

i.-J Meqterul Lernnaru a cdzut

in genunchi in fafa domnului gi i-a

spus cd aceste

condeie, care de fapt erau s[geli ie vor folosi impotriva duqmanilor.

i--f i"ta.npl5tor a sosit chiar Vodd qi i-a intrebat pe sdteni ce mesteresc ei intr-o zi de
slrbStoare.

VoOa a inceput sd rddd gi a plecat increzitor in oamenii sdi, deoarece au dovedit

suntromdni

*.

adevdrafi.

#rc{*e{r

t-E"?"

z*

4ffi

elre$*,f.es:ftt{re*{

;' d}.,
.@'J

htcercuiesfe v*riamtn corect5"

o locul de desfrqurare a actiunii: o intr-un sat de pe Argeg;


o intr-un sat de pe Moldova;
o intr-un sat de pe Dundre.
o timpul desfEqurdrii acfiunii:

acum;

o demuit;
o cAndva.

*i.: 'l
^"'
L.*-ro
o

o condeieie erau:

c instrumente de scris;
o instrumente muzicale;
o sdgeli.

'flranscrie prirm*le tlomi alimc*fe r!i;r fraEmentuE al tre'iiea.

c[

trI$A pr., Lt-r(lt{L,I

TARA

STEJARUL DIl\ BORZESTI

g"
,
{:Fre$ &{8,' eaa *{ef* eep #eF 8& !

%^ - {i{
$ |E
-i -t>

t,

M
.1

lncerc-lr'uesf* expiica{ia corect:i:

plai

rdzeq

dupa E,usebiu Camilar

p**,*. \,w,

p6m6nt, lintit
fdrani

dinMoldova, tdrandinArdeal

: pricepere, indemAnare
andvdli : aataca, a se n[pusti
stragnic : obi$nuit, grozav, nemaipomenit
rdm[gag : pariu, promisiune. in]eiegere

dibdcie

%._
('ia

/ i: Alcrtuieste un text din


t*dlntrecuvintele

4 - 5 enun{uni, in care sd foloseqti unele

clate.

W&r***{,

f ;."

au

llu'ecfiit

Povestiliin scris ultimul fragment"

.@8

f;95,'\

$--atr-1

f - Li {:-lE{

{.

i -l*-i-- i .i.

i-.-i-:_ i--i-"1

TARA
OCAUA LUI

LVCt -!:iu
-* cro*.i?!

/' *s
Iil,
*sub

rt*i*{i
;

ilu;r'ruir:lati, ;rXl;;i
fqrlxmir cle

,*g*1,,-'ti{

lcneil

CUZA

,F

ic-tr*a currn":.llariiizii toare fieaiiE"qii ft'iigma*nI dim t*:st

intrebare.

{ta**ew,zw, *ea{efi-e; eE{et a{, !


Cc'nm

si

p!etear*, scrlix; r! cuv inte pof rivite"

INSU$IRILE
DOMNII'OR{JI,I]I
AI,EXANDRIJ
IOAN CUZA

F"rsA mE"j {-,tiCRLr


TARA
PATRIA ROMANA
de George Coq buc

{rr.cr"ervz{x

#it
L+r-'r

Itlspunc$e !a tntrebare. FornaLnleera cel ;:uliut *iirci *xtttm$uri'


o Acui este patria?

i*ec{e/*epadeae{ "r

3.-

-6J

M
iffih

Acui va fi patria?

Cornpleteazf; enun{uniEe.

Poeziau."

dora].

Fiecare strofi are cAte unsprezece

a*\ ,-'+'-.
-k --E-Wxer.sx# tte f*ere.ied,t 5.$.+(Y)

de sinonime. Serie{i expEiaa{ia ceirmplet6 e


Deschideti dictionarul
'
^:"---r patrie"
-^,.'.r^
6uv6mtuIwt

|[+J---o
;:

$m-te [a ?mtr-eeeg"c eE] *cr[egat[ dr: hamed qi scrue e:fit" rmai ntwnte irnsuryiri pemtrur

buv$xrtul patrie.

'

f' [ 3r\

[J 11 r-

c*-i

t*

gJ- !,-

TARA

TARA MEA

de Andrei Ciurungea

I
I

t -r/7r*o"*z*' ebec{ey5-e;u{eaex f
S
.rc)
i *;:
*

Atenfie Ia aranjarea corecti

' a)'

Incercuieqte ultirna silabl a ultimului cuvffnt din fiecare vers. Ce observi?

ffi,-;

T-ranscrie po*zia.
a

textuluiin pagini.

u_
11.'\

d';?

,tleltuiegte enun{rari
-rrmart oe grau".

&u.-Av.rAti

?m

care

si

fciosegtl eNpresiiHe: ,,poale de smarald",

RECAPITULARE

W@r
Stabilegte care sunt autorii povestirilor:

Stejarul din Borzeqti

Boris Crdciun
Dumitru Almag

Ocaua lui Vodd

Eusebiu Camilar

Condeiele lui Vodd

Petru Demetru Popescu

fara mea

George Coqbuc

Patria romdnd

Aurel Ciurunga

DupE steag, b6ie,ti

Scrie cuvinte cu sens

asemlnltor pentru:

condei

stindard

regiment

ostaq

Alcituiegte enunfuri folosind cuvintele: drapel, izbdndd, onoare, vitejie,


:

j {r, crv, y; *t. pe,rcoh I

ff

,i;i:

ES

..,(

::::T : mai: L:::*^:'i.'-:l


d i n poezia
n o ezi a ..,rfara mea"
versuri din
frumos patru llXl,,
transcrie
Cine i:
",

{ !I

q--, r' -/ \ /'

L-! -l--t

:-lf.

-B-

\- !"-*

TRADITII $ OBICEIURI
UITE, VINE MO$ CRACILIN!
de

pr;"**"
) it
\-s

*ac{eperoc{ettt!

Bifeezrin

vine:

li:
\-:':-l

Ii"
Iin

l^gtl

cas*rri.

Moq Crdciun

Otilia Cazimir

ziua de Crdciun

ajunul Cr6ciunului

O. Anul Nou

Corn pleteazi enu n{u rile"

Autorul poElgl

eslg_
strofe.

Poezia are

Poezia are _,_____,__Versur1.

{a.c.t ayi *e,, thor"ecrtil


k"I4i:,. Uni1i, din cele doui coloane, cuvintele cu acelaqiin{eles:
i. )

troieni
drum
inzdpezite
cadouri

ndmeli
troienite
cale
bate

..
L.
I/Erl
g

(--\

ioveqte
privesc
voci

daruri
e.lasuri

-^,,:,ou ur i3

)lca"
T

,{legeti, incercuinr.l in
-cuv6nt din prima coloanS.

A
a plecat

vine
luminate
s-a oprit
proaspete
bucuroqi

a ctroua

coloanir, cuvintele cu in{eles opus fiecfirui


B
s-a dus, a venit, s-a intors;
qosete, pleac6, se duce;
intunecate, strdlucitoare, aibastre;
std, a poposit, a pornit;
vechi, alterate, noi;
veseli, triqti, supdrat.

Fr$A DE LrrCR-fJ
SCRIEREA CUVINTELOR:,,SA,, $I,,S.A,,

W@r
Citegte:
E seara de ajun. Cerul s-a luminat de stele. La poartd s-a oprit moqul cu sania sa

inclrcatdde daruri.
Am ieqit qi l-am intrebat cu sfiali:
-

Moqule, vii lamine?

La tine vin, draga mea

fetili.

Ce daruri minunate a scos dintolba sa!

t-u urcat apoi in sania sa qi dus a fost.

b
ar*,
&L

Subliniazifolosindculoridiferite sa/s-a

k,

-Wf

Complet eazd.

ieri

azi

s-a bucurat

se bucurS
se

uit6

se gr[beqte
se

plimb6

Completeazidupi model:
o sania

lui

o sania

el
o vocea lui
o vocea ei
o camera ei
o camera lui
o sanla

0
o
a
o
a

Completeaziltextul cu:
,,

sa

sa / s-a

Mo$ Martin, vdzdndcd nu mai vine nimeni la han

f.]

dus qi el in odaia

intindd pulin pe o 1avi16.

gi

f]tot

gdndit qi

l-l

rdzgdndit, ce sd facd,ce

sE

dreag6?

[-l

s5 se

POMUL DE CRACIUN
dup6 Alexandru Britescu-Voineqti

i?
l-,
L,*,

{ir'i-:r{t{.,i

i!

*;e

$r-***;{*:ar/,ln

Com;l[eter:r:r:ii, io-",fi*sisld c*!\'iE]te

s.nirn

t$xt,
:.:

intdmplarea se petrece

,,.i:: r-l'i-

..:",i,,1;:,;......

intdmplarea se petrece

..............;.i,tii,,\.........

La pomul de Crdciun au fost invitati


'
cttra|
.........?,..". . era asezat .............
Bradul

rt;i!lt:.)

ce.

in brad sclipea ....;;.iij.,:iirr........


Erau clioe

'

k
il-

,'! tt.fdcu/'?

r'c'i

irt

ta

,s'c'rs7.t?

Itc

t'itta'?

Gazda

,,Frafii gemeni" s-au rlticit. Deseoperir-i! Llnegte-i cu o linie.

$*<wVtel

tx e'

Sfe-e*"e

*$

(-'ompleta{i.

pom

--*::

salon

f_-.

brad
semnal

[:_]
[-*---]

I
L copil
fflc
ffi 4. Ti"amscrieti c!in te:rf cuvint* ccl{"(':
;

ffiL-._r*in---.x-.'*,

efrLs/ -c

a) denumesc fiinle;

b) denumesc lucruri;

c) aratdinsuqiri;
d) exprirnd acfiunr.

pomii

pomr

pomul

saloane

L_________i

brazi

lt

semnale

tt
L_.__.

copii

i____.1
tiL-----_-,--i

E'r f $.,\ {}

I I f- i--Li-i-i"{]:
SCRIEREA CORECTA A
CUVINTELOR: SAU" $l S-AU"
't""\
l'**". )
E1 [-,{-i

{] {q. t-r

sl,r$
'""./.lr

*k s s{:,!#{,rtr da&:r ?,,{ nu


F
-.',,11'' '
:i ,,f .i"i;li:
,::,[;' .. .li, ,'"' -]t . .' .

14f1r '"
i
./B{
\.i\.--,t
."#iH*f"
I{:F#*i''

intamplat.
,,Alb6-ca- zilpada a povestit piticilor toate c6te s-au
- Ce, te temi de mine sau sd nu mori cumva otrdvit[?

(Frafii Grimm,,,Aibi-ca- ZdPada"


Cormpletesreir textun clt: s;lLr

i s*au"
Crdciunul

r-.-_-r---lvyi--!

Copiii[_ _)trezitde dimineat[ gi I

dus la biseric6.

La intoarcere

I -

intAlnit cu Cristina.

[*ll

Cristina i-a invitat la ea. Copiii nu erau hotdrAfi dacS sd rnearg[ la Cristinu
sd treacd mai intai pe acasd ca sd ceardvoie de la p6rinli.
gAndit cd e mai bine s5 anunle pdrinlii'

pArinliil---l
-

ti

bucurat c5 sunt copii ascultdtori qi au fost de acord.


d,r""m Cristinei bomboaneL -- I ciocolatd in forrnd de Moq Cr6ciun?

intrebd bucuros Vlddu!.

{L- c"l---l distrat!


W
Taic u linie cuvintele care mu se grotr"il'esc:
i'i?
Ur
*Copilul (s-a I sa/ sau/ s-au ) bucurat'
e

k(4.
)it
<s$

ql

Copiii ( s-a / sa / sau / s-au ) bucurat'


Artificiile ( s-a / sa / sau / s-au ) aprins'
Colinddm ( sau / s-au ) Plecdm?
Ne juc6m ( sau / s-au ) invSlam?
Meigem la bunica ( sau / s-au ) la unchiul?

ffiee*"w{i

*se,

p*r"e'r-fe&f

/.---r..

'-

i ,i*:, \ ito"*'\
b:""rv
i-..-,-n 5
j *-Y--''
t

L-.t

"

r* p r'c u lq L * ti t tl i c gu E ri r h a m c ii tl l" xta :.e to r er B ce'q' { "


s*ri*{.i-!* vor'c'rrcct"
Tp"aie curzinltets (n* r r-ru i'- s;iti ,'1," arci scrise gr*;it 5i
- Bund seara, doamnd larnS!
- BunS seara, Fulg de Nea!
- $titi cd sc[rile de la palat sa acoperit de nea?
* Vorbeqti serios s-au glumeqti?
- Vf;ntui s-au pornit sa bata gi fi'alii rnei s-a jucat prin aer ajung6nd repede la
C u r"* ete a:r

palat.

?,

merge la lVIaria S-a, Gerul s6-i dau vestea cea mare ! slrigd Iarna
CrtzrY \ buc'-troasa.

/-r^
,)-. )_

-5-

V;i

F{$"A' DF_i LtjCRLr

L__,i

TRADITII SI OBICEIURI
COLINDE, COLINDE
de lV{ihai Erninescu

*cc{e{* en sfere*'

Vrr{n*e,tr,zw

*la7"
T

Cornpleteazii enrtn{urile:
oezia se nulnegte ..,....."..
0 Autorr-rl poeziei este poetul .............
(B tr)oetu] ne vorbeqte despre noaptea de
"'..
G P

s [)e Crlctutt sirbittot'lm


o Steaua vestegte lutntt

....

*^

t;:
rr-l

Transcrie patru versuri din poezie.

%r

i;:

t- _,,

Scrie un dialog imaginarintre doi fra{iin seara de Crdciun.

i i l-l

T] [

s.\ l-xi tr-.LicR-{"i


TRADITII SI OBICEIURI

Pace
(fragment)

il*iil:,!{t}.\!E
[t-t$

,,

de Octavian Goga !$l$iri;

e.r,*: {{ :;td
u,..
qel -{ia
F*
\__

i:

eru

rfep-r,te

*{,eae,&

Completeazd casetele:

"d

o TITLUL -

oAUTORUL

-: -_- _-:__::l

oNUIT4ARIJL DE

t^
9U

srRoFE

L_-:l

XUVTARUL DE, VERSUzu DIN FIECARE STROFA

7/c:." s

J,,,'
I

i?

Taie ce nu se potriveqte:

o Ih casd e liniqte I pace I freamdt limpdcare

oMamazAmbeqte I rAdel strigS.


e Cuvintele: liniqte,
o

"

imp[care, zdmbeqte, qoapte, creeazl.incasd o atmosferl de

Liniqtea este intrerupti de

;:

AZI

IERI

Lompteteaza:

tindd

u
{i:

opinci

(y'(-,

L,o-.-r

'!' ;:

Alcituieqte enunfuri cu ajutorul celor patru cuvinte.

$ie*r.w{n

a*e

i -/.,. \ i'

if*ea*ex#ugY

t\*-.-

t'

.S!:;riloJ,i'

Completa{i dupi model:

-'-

cdmaqa - cdmSgula

cSmdqi - c[mdqufe

c[mag6 -

cama$lle -

copil

copii

rrirrrrrrrr

I F-ISAf)IlI_LJC_t<U
t'
I

l^

iN AJUNULANULUI NOU

I
I

de FdnuE Neagu

l
l

! ^ {trcre,a,z.a' hedeperu{entt
I

'iU

la

Uneqte ce se potriveqte.

I "
I

t
I
I

-16r r rr
TITLUL

AUToRUL

. r-h,KDUl\AJ-trL.tr
PERSONAJELE

In dunul Anului Nou


Cdprioara

Iepurii
Ivlama

I h"
i {:;:

Scrie,,Il" i6 clsu{ft daei ac{iunile


+1i*t."cutin
vis.

Bdnicd
Fdnuq Neagu

s-au petrecutin realitate $i,,V" daci s-au

I
I

r_l Se pornise sd ningd.


*: :1
^

i
I
!I,
;
I
I
I

l__jin cas[ mirosea a vanilie.


i lMama cAnt6.

if'uteii

se roteau gi cddeau pe sania

_igarrira

avea un munte de colaci gi doi saci cu nuci poleite.

caprioard qi patru iepuri au colindat sub geam'


lgari.a le-a impdrlit colacul rumen qi i-a servit cu vin.

-'lO

-i

I
I
I
I

l
I

I
I
I
I
I
I
I

lui Bdnic6'

.f)
T.
Or,)

-"'

.2
r'

FrsA DE Lr*rcRr.J
SCRIEREA CORECTA A
CUVINTELOR:,,1A",,,1-A",,,1A1J",,,I-Au"

$rc,re,arz.a lnd*/zcrrilE et,


Uneqte ce se potrivegte.

I i-u
I

cdnd cele dou6 cuvinte

se

rostesc in aceeaqi silab6;

i-u,,

- cdnd poate fi

Ii"

inlocuit cu,,a lua"

- cdnd nu poate fi

I iu,

inlocuit cu,,a lua"

Complet eazilenunfurile folosind cuvintele ,ria" r rri'a" 9i rriau", ,,i-au"'

vtu-u llzis sd l-l carteadin bibliotecd.


pul--l.dspuns corect la toate intrebdrile.
Bu

l--l

llri,

-irrr"u, iar eaE


cb eu

o coardd.

llr,.r-ai,,F.B.".

---

3-

Transformi cuvintele subliniate dupl model'

oCopilul ii povesteqte ce avdzttt.


a

&rr.ap tnltexrfut i@8


Aten{ie la scrierea cuvintului ,ria" in exemplele de mai jos'
Scrie{i qi voi enun{uri asemlndtoare.
Ia spunefi, copii, ce mai faceli voi?
Ia vino la mine, Ionele!

t.'l biA l) ta

l_-

t. L- t<LJ
AMINTIRI DIN COPILARIE
de Ion Creangd

I familiaurrui 1[ran gospodar $tefan aPetrei Ciubotariu;i

Smarandei Creang6.

I
A scris ,,Atnintiri din copilbrie", poveqti, povestiri.
| %" A fost prieten cu Mihai Eminescu.
lJ-lncercuieqte rispunsurilc corecte:
| -i
|
o irragrrrentgi face parte: - dintr-o porzeste;
'
l"
dintr-o Povestire;
I
- din,,Amintiri din coPil[rie"
I
A

!t'
I
|

intAmplaree

se

petrece:

intr-o vai'i;
in satul natal;

- ?ntr-o

iarn6.

r Au plecat

- la scdldat;
- la cireqe;

- cuplugul.

Popa Oqlobanu i-a alungat

deoarece:

- au venit prea
- nu au

mulli in acelaqi timp;

urat frumos;

- au venit prea devreme.

o Ne'n,asta

l*.
|

+*:'
tt3

lui Vasile

Anilei:

- i-a primit bucuroasd;


- i-a alungat:
- i-apedepsit, alergAnd dupS ei cu cociorva aprinsS.

Scrie,in casete, crxvintele cu acelaqiinfeles pe careil au cuvintele tle mai jos:


buhai

hapsdnd

oleacd

pocinog

k-

'ffi-t

kff's

Alege, prin incercuire, opusul cuvintelor:

agrdi, avorbi

a ztce

a spune

a striga

a lipa

hapsAnI

rea, bun[, puternicd

a incePe

Wr-,

Bifeazd ,,x"
Intffmpl5ri.

in

tr
n
I

caseta
,,Ce

atdcea,

vorbi

termina, a sfArqi, a porni

din fafa proverbului care se potrivegte acestei

poli

face az\nu l6sa pe mdine"

,,Graba stricd treaba"


,,Vorba mult6, s6r6cia omului"

Argumenteazd printr-un enun! alegerea fbcutd.

firc*aee

k.

tnfe*eolir

.@8

ff"s
ffir,

Ia-te laintrecere cu colegul de bancl gi scrie denumirea povegtilorscrise de


ion Creangi, citite de tine.

(T)

Respectl pentru a fi respectat!

t-,

l>l\

l)t1 r- (J L-j<-L_J

ttrttttlttl

SCRIEREA CORECTA A
CUVINTELOR:,,NEA,, $I,,NE.A,,

{.ucrea,,zw ttedepc,tur/e"* t

I f

Citeqte gi observd cu atenfie scrierea ,,nea"

--J".inr"l"t

, ,rne-a" pentru a realiza

Intr-o dimineald, mama aintratin casd, ne-atrezit qi ne-a spus:


- Ia privili ce surprizd" ne-a ficut noaptea!
Abia c5 ne-a spus gi noi, lugti ta fereastrS.
Ce mult ne-a inc6ntat priveliqtea acoperitd cu mantia de nea argintie! Ni s-a pdrut
c5;i CrdiasaZdpezii parcd ne-azdmbit scutur6nd diamantele din rochia sa de nea.

kr
,t'*,
Q"

Completeazil:

Potinlocui cuunul dintre cuvintele ,,zdpadd",,,om5t" de

or1.

Nu pot inlocui cu unul dintre cuvintele,,zdpadd",,, omet" de

RETINETI!
:lfb

nea - zdpadl, omIt, prescurtarea cuv6ntului nenea


Completeazd enun{urile cu ,nea" sau rrne-a".
lon este unchiul meu.

Mama-cumpdrat
Stratul

de-pdreapoleit cu argint.

&rra{f
k"
H,3
ffi 4.-

o sanie.

eru

f-e*ercrtit

Tiia(i cuvf,ntul scris greqit.

Domnu' nostru ne-a lnea invdlat rugdciuni ,nea lne-a invdlat cdntece care erau
de frumoase pentru copilSria qi sufletele noastre.

(Mihail Sadoveanu - Domnu' Trandafir)


Scrieti enunturiin care si folositi cuvintele ,rnea" r rrne-a".

aga

RECAPITULARE
{tou.e.a

za

*ede73-end,ent,

Itlentifici autorul fiecinui text studiat:

Crdciun
Uite, vine Moq Crdciun!
Pace
Colinde
ln ajunul Anului Nou
copildrie
din coptlarte
Amintiri dtn

Otilia Cazrmtt
Mihai Eminescu

Pomul de

Ion Alexandru Br6tescu-Voineqti

Ion Creangd
Octavian Goga
Fdnuq
ranu$ Neagu

lyt"-.;t*

Y 1-*^

Co:rrplete:reir enunturils: folosinct cuvintele ptltrivite clim parantezi.

Ti:

curte. Peste noapte-ldsat frig.

a) intr-o seard doi pisoi


ZadarmcplAngeau

--strecuratin
1auq5, fiindcStoli ai casei dormeau.
lageam

Dup[ aceast6 intdmplare pisoi i


- Oare cine

b)

,,

salvat?

-cuminlit.

(s-a, s-au, sau, i-a)

Ariciul tr[ia singur la marginea pddurii. Sdtul

de grddina

de atAta singurdtate,

cuvarzl.Aici niqte iepuraqi sejucauveseli.


vdzut,ariciul

CAnd
-

--

Vreau

sd

a spus:

mdjoc impreund.f

- Cu multd pldcere,

--apropiat

t"r.

ariciule,-rdspuns

deschis poarta sd

iepuraqii 9i

intre.
Iepuraqii il

----pe

arici

sd se

joace cu ei, dar el

(s-4, i-au, iau, iit)

we y.ber.ee{'ei'3
{*te,crwtgi'
7

*<F

-_-inlepat

l-l
,,o^

lui."

(Ariciul qi iepuraqii)
,-+--

(,z.*\
r, \ /'\*\
1''r*r,'\
,-i j
K-j'#,[
\-:-/
J
\.,) \:_/

sp*r#

Colora(i doarce a-{i putea punein bradul de Criciun.

[-.--\

cu ghimpii

5"5
Oe

rt\

pe

F'rSA

I
I

lllllllllll

LucR-{-J
/ARIYA

I
I

NINSOAREA

I
I

dupd Edmondo de Amicis

l
I

a(x

',t

<--*j

ttc,
GL.9L *,
v
-{tc,c.t'ttyi
Sbe*wc/wl
l"
_< o. v,

i:

Comnleteazi enunturile:
o Titlul textului este

o Autorul textului

U"
rfs
(;?

I
I
I

Dati cfit rnai rnulte nume iernii:

este-

Exemplu: Prietena copiilor.

l
I
I

r)ee{ef*e;a c{enfr

W !*<e.n;za,
)t,.ii
Fulgii de nea sunt compara{i in text cu

**''

iasomie"

Scrie Ei tti doi"ri astfel de coniparafii:

fulgi de nea ca

l
I
I

I
I
I
I

I
I
I

,":
?n*cenre* s;i reatiz*xi um clesem ?n eare

te-rt.

surprinzi rilormenfe prezentate

?n

Fr$A DE

LLrCR-r=r

SCRIEREA CORECTA A
CUVINTELOR:,,NEAM,, $I,,NE-AM,,

{tcctctyi

-{

u lb,eren/til .(&N
litereing.ogull}4V

cififi, observafi cuvintele scrise cu

De Sfdntul Ion ne-am dus la unchiul ca s[-1 felicitdm de ziua lui. Acolo ne-am
intdlnit cu Ioana qi George, colegii mei de clas[.
Abia atunci am aflat cd sunt qi ei neam cu unchiul.

Completa{i enunf urile :


Scriem,,neam" c6nd areinleles de
Scriem ,,ne-am" c6nd are inleles de

k, W

*edeVenilen*t

Complet eazdcu alte enunfuri. Ajut5-te de model.


+ffiS.t
ffi.-r

bulglri

Ne j ucdm cu

de zdpadd.

Ne-ain iucat cu bul


Ne

Ne

d+.t
@,,,

Taie daci forma este nepotrivitl enun{ului.

o suntem

rr#unr de romdni.

o Noi noffib.r.uratc6nd

. y$r,

Oat cu sania

,ffi

sprscde ,ru$fficunoi.

printre grdmezile de
neam inaltat.
ne-am

,rffi.

. -\ea
16n nea ,ir.[
Ne-a ---- ne-a
. Un'elq
dep6s5rialbes-aintAlnitcuun rydep6s6ri
- ne-am
neam
^
o Bunica
v

argintii.

de fluturiauriipentruinsectarulnostru.
-ryi
ne-am
ne-adatun .^ryl!Q..

Formuleazl enun(uriin care si foloseqti:nea, ne-ar neamr ne-am.

lllllllllll

Fr$A DE, LTJCRIJ


IARNA
- frasment -

{rrc.t e,a,za, *edeTlenc{ent

de Nicolae Labig

Scrie enun{uriin care si folosegti expresiile frumoase:

flt

totu-i alb;
satele adormite v rseazd;

doamna iarna;

fu
. caleqti de vrjelii;
{,cx

l'*
T"J,
-niqte

Extrage din poezie, denumirea lucrurilor qi fiin{elor care se comporti ca


persoane.

f,it

Scrie alte insuqiri potrivite cuvintelor subliniate.

moi padaabg
satele adagn{q

f,{K}.atr tn Perecfiil

.@S

Scriefi in care dintre strofe, poetul ne prezinti:


a) Aspectul satului intr-o zi de
b)

iarn6,m

Activitdlile desfiqurate de oameni iarna

tr]

Scriefi numele a doul culori care predominlin naturl iarna.

9,

Completa{i qirurile de cuvinte:

vezt, zapezl
trece, rece
Dalne" calne

ffi&

a, rAD.:

Reting!
)

Poetul ne prezintd o zi de iarnd in viala unui sat.

F-r$A DE LIJCR.T]
SCRIEREA CORECTA A
CUVINTELOR:,,LA" 91,,L-A"

6@@rpotriveqte!

A")

[dJ,
'

Unegte ce se
. Se poate inlocui uneori
cu ,;spre", ,rcdtfe".
o Denumegte o not6 muzicald..

o Este format din doud cuvinte


care se pronunld impreun6.

,rl-a"

-^O

Observi scrierea cuvintelor in versurile. Scrie corect cuvintele greqite.


,,L a tr dntit

cd

lu!u-

n - zlo

atd

Nu qtiu cum sa intdmplat


L-a trdntit aqa, deodat6,
Ca un cal adevdrat"

kW

(otilia Cazimir,,,C6lSreful")

it
Irrtttt
'H
ttr-/a

azd textul lacunar cu ,,1a" / ,,1-a".


Complete
I

l-l

bunici . Acolo l-lcrroscut


in vagg4la de iarni, Vlddu1 a fost
intr-o zi, el Tintrebat :
- Vrei s[ mergem[-lderdeluq?
-Da. Cumult6pl6cere.
I ,a orazece fix, Luciun
poart6.
u$teptat pe Vlddu!
intrecere cu ceilalli copii.
derdeluq s-au

Andrei.

l-l

E
luatn

l-l

pe

Ferici1icdauinvinS,auplecatsprecasdc6nt6nd:ll

u"/ter.rchul

kW

Taie ce este greqit'

Albina

S
ff'.

inlepatchiar

niindisteafd,

|_ff

fl

4gE

intrur.ainstup.

invelitincearsO.

,9 cappdndf

coade.

Scriefi enunfuri in care si folosifi cuvintele gi grupurile de cuvinte: Ia, I-a,


Ia , pffni Ia, spre.

$9"1
*de

f- f .) -IL L) -C' L- L-, \- lf\ L-'

SUBSTANTIVUL

*Waep.wsea, na;fu"ewto{t

ff:

Sublinia{i cu o linie substantivele din text:

,,Din vizduh cumplita iarnd cerne norii de zdpaddl


Lungi
a troiene cdlStoare aqezate-n cer grdmadb."
(Vasile Alecsandri, ,,rarna")

a
Ih
il:

Bifafi e,x" sub frunzele pe carc sunt scrise suhstantive:

{}{B<B<B<B@@
k
----l-s--\

-'v/

G";:
,i<"

Completa{i spa{iile libere cu substantivele potrivite.

cine?

cine?

Un c6!el qi o

cdlStoare

ce?

de unde?

ljrm[reau azi

Vin din

,,Somnoroase
se adun[

Pe la
Se ascund

in
bun[."
(Mihai Eminescu,,,Somnoroase pds6rele")

A
U:

{rrcr<es,zct, {}ec{rte}odei?frI
comPleteazi girutt'u u*

u*tttu,,Y

a) vulpe, iepure, leu

b) carte, caiet, stilou


ploaie, viscoi,

cutremur-

k.,
r
care denumresc intntmente rnuzicale, ac{iuni,
S:ti.t cffte trei stebsfantive
trr_
.
stdri sufleteqti.
p--

Scrie dou[ substantive care:


b) incep cu o consoana;

a)incep cuovocal6;

d) se termin6 cu o consoand'

c) se termind cu o vocal6;

Transform[ cuvintele in substantive:


frumos
tdndr

xW

->

en,feret*ltt .@S

din lista dati'


completafi proverbere cu substantive potrivite

se cunoaqte duPE

Harnic ca o

cao

a)

f,le

vu@ , @rete ,

naturii.

faPte
roade

pomul
omul

dupd

sl

qi string6tor

furnicl
albinI
brblard
munca
aur

I plsA Df, LLTCRU


l"

I
I

STUPUL LOR

de Tudor Atghezr

t etfuPerutcnt't
-fioc;'e.a*a,
t".

i? Cornpleteazfi enunfurile folosind cuvinte din poezie.


it-*'
I
Stupul se afl6 pe o _-it,
._=.--_. inalti de
El este pdzit de trei
I
-----.
-I
albinele continud
t^ i,Elestup,
muncesc-Pentru
I

I
I

Tu:?"

.
I
I

Completeaz6 dupi niodel:

o srea ca un

plocat

--_---o bun ca -otareca-

o harnic ca

ca
.albca-

o rece

I
I
I

? 3.-

I
!I
I
I

!I .,
I

Uneryte cuvintele cu sens asetnf;nfrtor"

pris6car
Uroboadd
plocat
tt"u

prisacd

Pdturd
stuPar
zdPadd
basma

stuPini

Scrie enun{uri cu ajutoruX cuvintelor: stup, stupul, stupii.

I
I
I

!
!I_.
Il--.
I
I
t\ i

fiecare albind are un rol bine stabilit in stup.

Ja

cerdrilele

Scr:ie cu ce crezi ch se ocurp5 urin[toai"eie albine lucrfltoare.


pdzitoarele - pdzesc stuPul

ventilatoar"l.-".:__*:
curdlitoarele culegdtoarele -

tJ l-"u

F-ISA DE LL,CR-[J
SCR/EREA CORECTA A
CUVINTELOR;,,it' SI,,ee"

6@@r

ff"s

Citegte cuvintele de mai jos gi desparte-lein silabe.

ffi_L

fiicd

idee

fiin![

alee

fiindcI

licee

viitor

muzee

poeziile

orhidee
turnee

stiintI

creez

L-'
&{:<
&,4

#-';

ffi2-,

Transformi cuvintele dupi model:

a) cdmpie - cdmpii - c6mpiile


poezre -

juc[rie hArtie b) explicat - neexplicat

educat echipat erodat -

Completeazil."""f".tt" dt" ."lffilosind

cuvintele d in coloana B.

Am participatla

o poeziile

au fost interesante.

suntscrise de Mihai Eminescu.

A.

Am memorat gi

Amvizitat

(D^Nu

scrise de Tudor A r ghezi.

dinConstan[a.

vreau s6las exerciliile

leclii

lecliile

o poezii

muzee

o licee

FELUL SUBSTANTIVELOR
di.ra:e"wrxa,

h
4i)
Sub!iuii*{i
Et
-proprii.

*reag%xs::seEets:,

cu c

Ermi* suatr"t*ntir.,e'lu i3&ffilUm* ?i rJil

,,Ne-a spus sd ne imagindm cE Dundrea, trec6nd prin Bdrdgan, este ca o panglicd


azarie, care str6nge in ea alte panglici: Oltul, Siretui, Prutul; cd l)obrogea reprezintd
tuipinile florilor muiate in apa mdrii, iar cdmpiiie care inconjoardlara cu verde viu sunt
frunzele fl orilor aqezate pe margine... "
(Ana Blandiana, ,,Buchetul de flori")

*,q{\
/t
-l;1

-{fu,etwcoz.a, etode,/t e,ae,c{ent,

rt,

{i:_/

Cornpleteazd enun{uritre cu substantive proprii potrivite.


Mama are o fetiffi cu numele
are un cdfel pe care

il cheam[

aleargd dup5 o pisic6 pe care o cheamd

prinde un qoricel pe care

il

cheamd

aleargd spre un copil cu numele

il ascunde intr-o maqin[ cu numele


este fabricat intr-o tard cu numele

tu

t;:
rl--rA

Grupreazi suhstantivele dupi felul lor.


Constanta

carle
tard
Germai-iia .ll,mintiri ci..in ccrii5ri*
aoa
0raq Moidcva cAine:
substantive comune

substantive proprlr

K:X

r*fl.-n
r$ 4.
+%/l

Scrie

su

qcoli

bstantive proprii corespu nzdtoare


,,Aurel Vlaicu"

su

bstantivelor com u ne d ate.

strdzi ora$e ape -

Scrie numele qi prenumele membrilor familiei tale.


mama -

sora -

tata -

bunica bunicul -

frate -

Complet eazdcasetele'cu substantive proprii corespunzitoare.

. capitala ldrii tale;


o

localitatea unde te-ai n6scut;

localitatea bunicilor;

cel mai apropiat orag;

br{@

uu

a8

y'.re-c/tr,r.6!

Ia-te la intrecere cu colegul de bancl qi scrie substantive proprii


ffit
--respectind
cerinfa.
Litera initial[ este:

I:'I []A L]}:l [-

lil:lli

LJ L]]{-I"-J

-r

L:

NUMARUL SUBSTANTIVELOR
6*il
cr.ord{.z.tt ot{*t:f,&s{deYtrtc
er $efrerp cde* {,,P'H^
{ir
1 f trt;^?=:,{.t.,&4r
e

*fu!*}

?b
|*fri;:

Suhliniazil crp o linie subsf*mtive*e Ia niurnairul simgukrr gi cu clouil linii


bsta ntivele Ia nutmarul plu ral"

b) ,, Ce ridici mdnufa micS?


Fulgii albi de nea se scutur
Peste cap ili zboarS-un flutur
Aqterndnd peste ogoare
C iripeqte-o rdndunicd"
Lungi ceargafuri de ninsoare"
($t. O. Iosil ,,C6ntec de leagdn")
(Virgil Carianopol,,,Povegtile anului")

a),, Se coboard apoi qi iarna


in troiene cdldtoare

Scnie substantive:
a) la numdrul singular

b) la nurndrul plural

Lr//Y
v

t'

It*/;i

Schirnbi forma suhstantiveior dupi ntEtfiar,


iarnd - ierr-ri

copil

p[stor -

copilul
- pdduri

lepLlre -

l,r t

r.r

rmr

Srind

rn

oclelul.

veveritd veverita

Transerie tq."xtul. Fume substantivele clin parantezl la lbrma corect5"


(Bradul) impodobilr zdmbeau la geam. (Copilul) se jucau prin zdpadS.
(Steaua) au inceput s5 apard pe cer. (Mamele) i-a chemat ?n cas6.
(Jocurile) a luat sfSrqit.

k,
A*"e
ffiO^

,niUrir. - chibrituri

Grupafi

in

coate - coturi

coloane substantivele date: lapte, mazdre, sdnge, spaghete,

-fotbal, icre.
a) au forme numai la

singular;

,Alcitui{i enun{uriin

b) au forme numai la plural;

care toate substantivele si fie Ia num5rul plural.

a)' o pe alealaleeadin parc se plimba o femee/femeie impreund cu ficalfiica

sa.

.porni/po-ii iqi pierduserd frunzele,dariarnalearnale oferise o nou[ infSliqare.

b) o Am oferit Dana/Danei o cea$cdlcia$c6 cu ciailceai'


oLa omu/omul sdrac nici boi/boii nu trag.

(t-

.Reinceperea/re0nceperea anului qcolar a fost o mare bucurie'


o Lenesr.r/lene$ul mai mult aliargdl aleatgd.
. Cnioseilghlqgeu ve ste sc s o siria/so sirea prim Sveri/prim 6verii'

ffi-)

-"
ffi<\r9.

Ia-te la intrecere cu colegul de banci qi scrie:


substantive comune
Ia num6rul plural

,4t-)

substantive proprii nume de localitlti

I I I r I r

SA LlIl I- LJ CJF< U

ItrI

COLT ALB

'

-#ro*{ zt

L
ffi-

dup[JackLondon

a e de,r{e-e,todesrt',P

cornPleteazi enunturite'

Autorul textului este

Titlul textului este

r Col! Alb s-a ndscut la


o

El era un

Prietenul lui Colt Alb era

Acesta

Col! AIb s-a imbolndvit de

o S-a

ii

salvase

ins[n6toqit c6nd

Formuleaz5 enunturi in care sd foloseqti grupurile de cuvinte:


- geand de lumin[ cenuqie
- finutul singuratic

- sdlbdticia pddurii

Fornleaz6 perechi de cuvinte cu sens opus:

lumini

ura

dragostea

intuneric

noul
puternic

slab

deschise
apSru

bolnav
prietenul

vechiul
inchise
s[ndtos
dispiru
dugmanul

r_

t_-]_-__.i

Formeazi perechi de cuvinte cu sens asemlnltor'


peripe!ii

participase la luPtd

luase parte la luPte

intdmplSri

il ingrijise

amicul

inzadar

il ocrotise

prietenul

degeaba

&rr.a{r

erufc;<nlwl

.@S

la-te laintrecere cu colegul de bancd 9i scrieinsugirile potrivite.

uita!

Citeqte in intregime ,,Colt Alb"


de Jack London

FISA DE I-UC}<U
RECAPITULARE

W@r
Unegte in tabel, cu

ajutorul sigefilor, titlul

Coll Alb
Stupul lor
Ninsoarea

autorul fiecirui text studiat.

Autorul

Titlul
Iarna

gi

TudorArghezi
Edmondo de Amtcts
Nicolae Labig
Jack London

Alege cuvintele potrivite. Scrie-le pe spafiile libere.


sau / s-au

sa / s-a

orietena

reintdlnit;

bucurat;

inv6!-scriu;
ia I

la I l-a

saruu$;

_povestit;

vdzut.

metrou[;

nea / ne-a

fulgi

k
'ffit
-

i-a

neam / ne-am

de-;
ihtdmpinat;

Alcituiegte cite un enunf in care sf, folosepti:

a) substantiv care denumeqte un nume de !ar6;

b) zubstantiv care denumeqte numele unui popor;

c) substantiv care denumegte un nume de ap6;

mare;

intdlnit;

k
1i:

Sgbliniazii suhstanfivele clin textele de rnai jos. ?'rece-le in tabel" biifind


&dirpn model:
a) ,, A venit un lup din cr6ng
$i-alerga prin sat sd fure
$i sa ducS in pddure
Pe copiii care p16ng."

(George Coqbuc,,,C6ntec")

b)

Ei, Harap-Alb - ii zise atunci Ochild - dac[ nu eram eu qi cu PSsdrild ce


frceati voi acum?
lon CreangS, ,,(Povestea lui Harap-Alb" )

COMLIN

(un) lup

NUMAR

FEL

SUBSTANTIV

SINGULAR

PROPRIU

PLURAL

E8

{uu'ay' ut 15et'enrtir.(
2,
4,,-ft:5

Scriefi substantive cu sens aseminitor cuvintelor:


bucurie

zdpadd

prietenie

glas

Scriefi substantive cu sens opus cuvintelor:

lumin[

frumuse!e

bucurie

prietenie

incercuifi forrna corecti

/l-

staiie

st5tii / statii

de

plural a fieclrui substantiv:


penar - penare / penaruri

I FISAf)f
t
I

!!-

LtfCR_u
.A -A. Rrr
X n r r.
COPILARIA

rrrrrrrrrrr
::rrr

VTZTTA

duPd

lon Luca Caragiale

l**'ffi"^K",,rffi
.

^..+^-,,r
|
I doamnei-cuocazia

frcut ovizitd

tI

.t"

CAncl a aiuns acas6, autorul gi-a dat seama cd

biiatul i-a turnat

I qoqoni.

lu,@@r
iG
I
I
1
I
I

Alege, incercuind:
Pentru comportarea necivihzatd
a) mama;

a copilului erau vinova{i:

-in

b) copilul;
c) societatea din care facea parte;
d) autorul.

;
i
; ^
I k"

i:
i I\-,
--YI

I
I
I
I
I

l
I

Tu:
ca Ionel;
ca Ionel.
rvrrv^'
comporli vs
rtu te
Lw vvrrr'vrrr
b)
u) nu

a) te comporfi

Alcltuieqte enunfuri cu substantivele din ultimul alineat din text:

k
ComPleteazi duPi model:

@rt

m6n6 - nrdna

m6ini - mdinile

voce
tob6
sabie

minge
salon

zi

-fucrarto tte, ;l'erechi

I .@S

scrie ce greqeli a fdcut Ionelin tirnp ce avea musafiri.

Ce

infelege(i prin vorba infeleapti :


,, Nu are cei 7 ani de acas[?"

FI$A DE, LIJCR.U


ADJECTIVUL

*w@

adjectivele. cu doui tinii


6-lnsugireSubliniazr
o ar atd aceste adj ective.

gi cu o linie substantivele a ciror

a) Dobrogea mirosea

a m61 gras qi

b[l!i st[tute, a pipurig umed

qi a peqte sdrat, a

ierburi putrede qi a oi mifoase.


(ZahariaS tancu,,,P 6dure a nebun6" )

b) in pddure s-a topit zdpada. Ldng6 trunchiul gros al unui copac a ieqit din
frunziqul ,rm"d rn ghiocel. Tulpina lui fraged[ gi firavd se ina116 curajoasd spre soare.
Un gdnddcel mic, rogu, incearcl sd se urce pe firul sublire gi p16p6nd al florii albe.
Avenitprim6vara.

k
'ffi-

(Mihai Eminescu, ,,F[t-Frumos din lacrim[")


Scrie cfft mai multe adjective pentru substantivele urmitoare:

iarna

primdvard-veveril5

iarbd

&.

Transformi substantivele in adjective.

frumusele

educalie

cEldurd

bun[tate

bucurie

dulcea!6

cSlitorie

parfum

k.
#.v

LeagI adjectivul de substantivul potrivit.


adjective
alba

albul
interesanta
curiosul
' delicata

substantive
ghiocel
zdpadd

copil
lebddd
carte

;:-

Cui i se potrivescinsuqirile? Scriein caseti'


micd, roqie, acrobatd, agerd

mic, fricos, urecheat, mustdcios


uriaq, morocdnos, brun, greoi
Iung, rece, periculos, sublire

t^

(.c_^

)''-

I*6,

Completeazi enuntur"ile.u

Buturuga
MinteVorba

B,('s
4

r:'

*{tr er"ctr*

rdstoarnd

uUjt]'*:O*trivite:

carLrl-

'

in corP
mr-rlt

ire,

lfuereefii

,,-:J

,t?s''
ili"

Alcdtuiegte un text cu titlul,,CopilIria". Foloseqte c6t mai multe adjectivc.

Dezlega(i ghicitorile" Subliniafi adjectivele.

inalt6, cu lungi picioare


Pene negre pe-aripioare
Peste broaqte e mai mare!

1)-)

f,arug galben, asctrlit


in pdmAnt Eade infipt.

lllllllllll

F'r$A DE, LIJCR-Lr

ACORDUL ADJECTIVULUI
CU SUBSTANTIVUL
tu $trcrarn, erny'-t'eu*I

Ei:
{:-}

Completa{i enunfurile cu adjectivele potrivite din

Norul

r.
Ds-

acoperit soarele.

cenusll

au acoperit soarele.

cenuqiu

Norii

listi.

delicate

PasSrea- a poposit pe o ramur6.


au popositPe ramurt.
Pdsdriie_----.-

delicatS

vc5.

,, '.

Completa{i dupi

l3;

dulci

vorbele

dulce

vorba
o

model.

substantiv

adjectiv

comun

r numdrul

irlsgT- -

rnumSrul
singular
ghiocei

aibii

cdl6torie

marea

Scriefi forma corectl a adjectivului potrivit substantivelor.


frumos

aurlu

. ,

IcoP it
singul ar\
i.floa re

slngular

(pan[
1

t
(

plural lcopii
iRori

plural

sturz

Dene

{'( sturzl
inverzit

cald

+
(

.rl

slngutar i

ceat

srnsular
e

ceallrfl

clatitd

olural I
^ [cl5tite

cAmp

-r
padure

cfimouri
'

Paclurl

olural
I
ll

'-"::'

VL\
*'' " -

;;

,i;iy*.,"'.:'.tt

i ;L',.

.-.rr..,,;,r{i ,rji:1i-; : .,...i{','

, t.,

''.r{-r

:!i.'" .,

,'"

,:i

,,

.l

',f i
l.-," :-". - - ^. a' .

'i.'

#'

i.li.-:,':r,: ir.:r':.;;1; .llii'!',.i.:;"'i

";;r,l-iii'.-qr'i, -,i4.;r'{j;{i itiii';1;;i.i

',

'
.!1

'il-;:'l'.';'
'
.I:i1rr:

Salc6mii (inflorit ) impAnzeau miresme (imbdtdtor)


(mic) prinl cobora din calea;ca (auriu)
Razele (auriu) qi (cald) ale soarelui se indreptau catre floarea (parfumat)

h
*'*s

(Jt

{)"

." focul;
ca zdpada;
':*_'-::
ca o veverilS;

.
;;r.-r:.
t =*

^
rl}

-=,-.-**-:-.-r

):''")

l:_9*

J l'arlsf,trrrra5

'-.r--.-,--..;::- -:-:- -.

'

'-:::::::.:-,-:--

"-:.;-.

ce psn&l
ca mierea;

. .--..-,.'*-._- - .- - ca pAinea cald6"

clupfr rlrriel*i:

singular
plural

munte inalt - inaltul munte


munli inalli - inallii munli

copil harnic -

singular

plural -+
--+

copii harnici -

singular

primdvard tdrzie -

plural +

primdveri tdrzii -

--+
plural +

dar nepreluit

singular

daruri neprefuite

{u cra{i, ire p-e*'ec{ei, I


i{lege!i riin mul{irmea de ariicetive pe ce}e potrivite f!e*5nui cuvflmt
Sm'ie n;rrrrlrul in casete.
r-=-_l
bl6nd, inalt, calm
v

cli,:r

rA

gust l/i
torma iL_l

I
--]
'
culoare
i

maflme

[_]
insuqiri morale t_]
insuqiri fizice

rotund, amar, mic


minuscul, rogu, uriaq
solid, cinstit, firavi
rotund, acru, lunguie!, albaqtri
vorbdre!, hazliu, obez

iisf*.

f ! + "1-\ ilJ E:,

i_-,q*-j \-f\.

L-r

BUNICUL
de Barbu $tefdnescu

Delavrancea

#r*effi,ei, {sec{e;benoa{era; !
Scrie:
insr-rqii:iie bunicrtlni aga cill-ll se desprind din te::';,

b)

insr"rqirile copiiior.

Rispunde la intrehare:
Din ce cauzd cei doi copii au tras cAte o palmd bunicului?

k
d";[M J'

%r

Scrie acljective potrivite {iecirui substamtiv:

plete

bancI

ani

bunicd

ochi

b[iefel

feti!e

obraji

a) substantivele: albul, roqii, lauda;

b) adjectivele:

alb, roqii, lduddros;

completa{i dialogul cu semnele de punctua{ie potrivite.

I fute moqule, da' cocorii un'se duc cdnd se ducll


E in {ara cocorilor[
E i" lara cocorilor[

Eorl

Yurr.q{t) tn

(Barbu $teffinescu Delavrancea,,,Bunicul")

lle*er}it i@8

scriefi un textin care sI-l prezentafi

pe bunicul

vostru.

l)E

l. r>A

l---L-J

L-r{-(r

tL,a.

PRONIJ\v\ELE PERSONAL

tr- t'ttcrel
o,z,t

l@@r
lrB,
r-

J^-..tg..

I rkffi:t Subliniazr qi arati ce cuvinte inlocuiesc pronumele personale din textul urmitor:
I
I

I
|I
I

..El zise:

:gtii

ce, mama, eu a$ vrea srmainsor.

Bine, mdicu!6, bine!Ai g6sittu o fatdbun[?


- Ea e gdsitd, mam[!

i
I
|
I
|

- O qtiu qi eu?
- O qtili qi voi. Ea este fata din cas6'"

@ttpd Petre Ispirescu, ,,Sareo tn bucate")

I
I
I

I
I
I

jos, cu substantivele
inlocuiegte pronumele personale din propozifiile de mai
unzitoare:

l
l
I

i
I
I

ZoologicL'
El scrie tema la matematic[.

\
(-

_.

tl

viziteazdGrddina

LY' _-^_^
Ele merg ^in vacanlb la mare.

)
\
I
Ea citeqte o Poveste:
i ^fu,L*wrLvtuv
jos cu pronumele
inlocuiegte substantivele subliniate in comunicirile de mai
!| d:t
%to..sounzitoare:
I

lt

munte. I -----

gunicii locuiesc intr-un

tuiza

concursul a fost caqtigat de Mihai'

\i

&

iubegte

Bdiere,

fii

sat de

natura"

cuminte!

I --

locuiesc intr-un sat de munte'


iubeqte natura.

concutsul a fost c0qtigat d*

I --,

fii cuminte!

--

,,Iar6qi e concert, copii,

Vom cAnta qi noi ce-om qti...

Merg gi eu, qi tu sd vii,

V6ntul qi el va doini,

Mergem impreund.

CI

e dus departe."

(G. CoSbuc,,,Concertul primdverii")

Pronumele
personal
t
,

i^'--''''---**-*'

.{-"-.

- ;d/rc"x

('lti{i

-'_*,,

rss

*...,..

**

d iip e ;& *: *.* {& i f

!}n-rlplre'';1;1lq'

lll' *i:t,. ;rr9 rr}i{,i :,r:r:*:ti

Eti,;ert pumcto:kri' t{e srtsql**'.i*;

*T*..,

i ---

Sunt elevd.

suntelev5.

!
i

Cdntdm.

Ii ::corect qi ordonat.
------' -- - - - ,.ri.!i
Ioana ingrijeqte florile.

insriieste florile.

Andrei este silitor.

este silitor.

Elena qi Bianca sunt surori.

sunt suron.

George qi Marius sunt coiegi.

sunt colegi.

QJ

Scrieti in locul puncteEor pr()Inlntele personale potrivittr:


arn invdfat despre albine. Md gAndeam mereu cum
[,a qcoald
poate

fi intr-un stup. Dupd un timp,

am adormit. Visam cE am intrat in

trucrau cu spor. Se umpleau c6mdrile cu


_ stup.
r Acolo erau multe albine.
,!6fimiere. sunraveshea toath munca" eram uimit de tot ceea ce vedearn.

f\.\

F-l$A t)tl.

LLJL-k<L-r

PRONUMELE PERSONAL DE POUTETE


'iocr{tttt, ttt{treutta !
I
Sublinia[i prtxrurnclc pcrsonal de politc{e din cnuurturilc urmitoare:
Dumneaei este noua profesoard de limbafrancezd.

- Dumneata cine eqti ?


Bunicul ne-a povestit intampldri din viala dumnealui.
- Citesc cu multl plScere poeziile scrise de dumneavoastrS.
Dumnealor sunt vecinii nogtri.

Completa{i urmritoarcle onunfuri cu pronume personirlc sau pronume


personalc tle politefe:
venili Ia teatru ?
- Doamna invil6to areT

- Dragoq
- Bunico, pr[jiturile

}"),M

mergi cu noi intabdrd?

sunt fga{te gustoase.

uu{,e/hetod,e-ntr

Transformi propozifiile, inlocuind pronunrele personale cu pronumele

#.t

tr Voi lucrali cu spor.


fJEaciteqte mult.

Tu iubeqti animalele.

tr Ei particip6 la concurs

q*
#.t
V

tr El sddeqte un pom.

Alcituiegte enun{uri cu pronumele personale de politefe: dumneata,


drrrrnealui, dumneavoastrl, dumneaei.

k,
'#i.t
%l

lmagineazi-{i un dialog cu doamna invi{Itoare.


Folosegte pronumele personal de potitefe.

b&rcrqt{i
ffi-

ka

ES

ybercclul .k

Scriefi cinci pronume personale de politefe:

F.I$A DE L[.C.F(U
EXPRIMAREA ACORDULUI/ DEZACORDULUI
FATA DE ATITUDINEA UNEI PERSOANE

#rct"anu

@t

nepo{elul

- Ce mai faci, bunico? Cari api?

Di-mi voie si te ajut gi eu...


Mai di-mi o g5leati, si fie mai

nepo(icu

cu spor...

(M. Sintimbreanu)

- Ce mai faci, bunico, cari api?


Spargi lemne? Mda... Am vrut sI vId
ce mai faci... La revedere! Mai trec eu
pe Ia dumneata, si vid ce faci...
(M. Sintimbreanu)

$i acum, bunico, ce mai faci?


Nu mi pricep la bucltirie, dar di-mi
voie si-fi fac eu surcele pentru toatd

siptimffna
(M. Sintimbreanu)

- Acum ce mai faci, bunico?

Te

pregiteqti pentru piafn? Di-mi voie


sI-{i fac eu tirguielile. Ploui afari.
In 15 minute suntinapoi.
(M. Sintimbreanu)

Existi un ,rCe mai faci?tt


spus de formi sau de polite{e.

k
6i?
w,
&/,
-

spus ca

si fie

Citifi textele apoi rispunde{i laintrebiri.


. Pe cine apreciafi? De ce?

. Ceinsu$iri se potrivesc nepoatei?


(
I
*f,r

'i i...ll

$'

. Ceinsu$iri

se

potrivesc nepotului?

.Tu cum aili procedat?

*fucreu

sltdefctt cfent !

za

q'

W.,iisepotrive9te,,-",.,"*^,*,*u,uoouffit,rnzdtoare.
Lene

HErnicie

,At

bdielelului

Ce nume crede{i

fetilei

bdielelului

cI Ii s-ar mai potrivi copiilor?

Eu cred cd fetilei i s-ar potrivi numele

-*r numele

ffitfo.

rneazilperechi de cuvinte cuinfeles opus cu ajutorul sige{ilor.

harnic

ing6mfat

modest

leneq

mullumit

obraznic

cuminte

nemulgumit

3-

tncearca sa memorezi versurile cu toate ci nu fi

Lenequl latreabd,
N-are nici o grab6.
Doarme qiviseaz6,

CSdinzon luqeazd.

ins[ lamdncare
Vine-ngrabdmare
$i, intrei clipite
Mdm[liga-nghite.

se

potrivesc:

iarbdiatului

I'.IP-6.

LJI)

LJ L) \/I\-\J

RECAPITULARE

folosind cuvinte d in text.


O bStrAnI avea o fatd qi un bdiat, care porniser5 in lume sd-gi caute norocul.
Fata era harnic6 qi cuminte, inimoasd qi darnic6.
Bdiatul nu semSna cu ea. El era singuratic qi posac.
CAnd ea il mai dojenea, el se supdra.
- Noi suntem frali qi mama ne-a invdlat sd fim unili! ii spunea fata uneori!
Co m plet eazil ta bel ul

SUBSTANTIVE

ADJECTIVE

Formuleazilintrebiri pentru

PRONUME

a obfine fiecare dintre rispunsurile:

I
R: O bbtrAnd avea o fat6 gi un bdiat.

R: Ei au plecat in lume sd-qi caute norocul.

I
R: Fata era harnic6, cuminte, inimoasS gi darnicS, iar bdiatul era singuratic qi posac.

R: Mama Ie-a cerut s5 fie uniti.

ttt, ybe*e,c/wl

Et*.r{,
3',;
@p,

.@8

Completafi dupl model:

harnic - harnicul bdiat

harnici bdieli - harnicii bdieli

fatd harnici
tatd

inimos

-.

mama lnlmoasa -

k,

a'"e
q,

Subliniafi pronumele de politefe din text:


Dumneata ai vrea alune,
Dumnealui compot de prune.
Dumneai doreqte bame,
Dumnealui ar vrea banane.
Dumnealor o floare-n glastr[
Ca qi ochii dumneavoastrd.

a)Alcituifi alte enunfuri folosind cuvintele subliniate

de Ia exercitiul 4.

b) Folosifi in enunturi grupurile de cuvinte Ia numirul plural, de la

exercifiul3.

r!rr-\

TRII,IAVARA

LEGENDA GHIOCELULUI
de Eugen Jianu

I L Stcr^eqzcl hc{el5ende-nt't
incercuieqte ce se potrivegte textutui:

ie

|
I
I
I
I

Iarna;
I ama;
Crdiasa Zdpezii;
Ghiocelul;
Moq OmEt

.Personajele textului sunt: Baba

--1.-^^.-1.

11.

Ghiocelul

era:

slab;

mlc;
alb;
PlSPdnd;

Puterruc'

olarnaachemat

; olntAmplarea s-a Petrecut: demult;


in ajutor Pe: Moq Criv6!;
o datd;
t
soarele;
cdndva;
I
Moq om6t'
la sfergitul unei ierni'
I
| .p" ghiocel l-a ajutat: Moq Criv6!;
oGhiocelul este: vestitorul iemii;

ffi'J';*

iu
'ffi,t

["lffiillli,1ll'**,'

Scrie adjective potrivite substantivelor urmitoare:

I
l"
;
I
'
I'

shiocel
iarn6
DnmaYara

i;
l#'scrie:cu sens asemdn[tor
i

,icuvintele
ase

bucura

b) cuvintele cu sens opus

,
l

a se bucura -

bucuros -

I
lir

I bucuros I "irl-'zniI indrazneal[ -I


indrdzne!\i
trrv

J.

IaindrEzni| indrazneuld-

lind:izne!-

FI$A
v

DE, LIJCR.T]
PRIMAVARA
PRIMAVARA
de Vasile Alecsandri

-feec.rea,za,
I

@t

Completeaz5;
Autorul poeziei se numegte
Poezia are
F.iecare

strofl

strofe.
are

Poezia are

versurl.

versuri.

Extrage din poezie adjectivele potrivite substantivelor date.


Scrie alte adjective potrivite substantivelor.
SUBSTANTIVE
iama

ADJECTIVE DIN POEZIE


geroasi

ALTE ADJECTIVE
friguroas6, rea

c6mpul
rdndunica
sturzul

timp

albin[
copacul

Transcrie o strofl din poezie (la alegere). Deseneazi un tablou potrivit.

I- r qrf\

LJ L)

-lr \) \/r\\J

NUMERALUL

ztt ucar,*c'tancr"'M
{unre,a,za
@tA
?*.
@t

Subliniazinumeralele:

Am trei ochi

gi

trei culori

$i-s atent la trec[tori.

Cincizeci trec imediat


$i culoarea mi-am schimbat.
Zeci qizeci de plimb6reli,
Sute de copii istefi

Trec prin fala mea clipind

Mullumindu-mi

qi

zdmbind:

Transformi urmltoarele numerale in altele, care sI exprime ordinea obiectelor:


gase, gapte, opt, nouI, qaptesprezece, noulsprezece.

Scrie: a) numeralele de la 9 pffnI la noulsprezece;'


b) din zece in zece, de la douizeci pflni la nouizeci.

Grupeazi numeralele dupl ceea ce exprimi: doi, cinci, al treilea, al gaselea, patru,
noui, doisprezece, al nou5lea, primul.

WW@I
@;
'

Se

di textut:

M6ine e ziua bunicului: implineqte gaizeci de ani. igi va s[rbdtori cea de-a
cincisprezecea aniversare. Fiind ndscut pe doudzeci gi noud februarie, ziua lui e din
patruinpatruani.
a) Subliniali numeralele dintext;
b) Observali qi comentali scrierea numeralelor;
c) Elaborali o regul[ de scriere anumeralelor.

6.

Alegefi varianta corecti:


optsprezece lei / optisprezece lei / optusprezece lei
cincisprezece oi I cinsprezece oi / cinci spre zece oi
treizeci de ani I trei zeci de ani I 3 zeci ani
doudsprezece mai / doisprezece mai / doi spre zece mai

-fl,GaCl
b {urr.q{f ttt, y'-et<,cfii I .d(p

A""a-

Dafi exemple de titluri de opere, poveqti sau poezii care si con(ini


W
' numerale.

Realizafi reclama unui produs inventat de voi, pe care il recomanda{i


copiilor.
a) Folosili qi numerale.

b) Cum ali scris numeralele? De ce?

r r+1\ L)E

l- l) \-r\- (J

NUMERALUL

$trcrea,ztn@rb
Identifici doar numeralele din versurile

de mai jos:

Cdte ou[ vechi qi cdte oud nou6?


C6te nou6, cdte nou[?

Vechi sunt noui, nou6 dou6;


Doud noui, noud nou6;

L };J;ffi#J;vechi! ffi
scrise cu cifre qi scrie-le cu litere in enunfurile
di1.p.T1*.i:
taJlSe
lly.ralele
urmitoare:(456, 10, 42, 2l)

Eu am implinit

ani. La ziuamea invitalii au mdncat

bomboane. Mama a imp6rlit tortul in

felii. impreund am r6sfoit

cartea ,,Descoperili minunile

lumii" care are

pagini.

Cauti in coloana alituratl forma corectl a numeralului, apoi completeazd


enunfurile:
Fratele meu are

Am un copac cu _

I f-

Georse a

cumpirat

i ff-n.o"u.*urr
-

ani. I
ramuri. I
caiete. I

pai$pe, paisprezece

doisprezece, dou[sprezece
dou6, doi

un text narativ scurt, amuzant, in care si utilizezi numerale scrise cu


litere. Titlul textului poate fi ,,Refeta magicl pentru o vacanfi straqnicl!".

&rr"ar?" @I
Dati exemple de proverbe care si con{ini numerale.

t'a?
ESv:

Completati grila:

A - B - partea de vorbire care exprimi numdrul sau


ordinea obiectelor
1. Scrieli in litere cel mai mare numbr
impar de o cifrd.
2. Cdnd doi se ceartd
c6qtig5.

al_

3. Scrieli in litere rezultatul inmullirii 2x3:


Adaugd literele care lipsesc.

I
tL
I

a) pe cele care aratd ordinea;

b) pe cele ce exprimd num[rul obiectelor:


cinci, al treilea, a noua, al doilea, zece)treizeci qi opt, primul, doul sute,
al nou[sprczecelea, a qaptea, patru, a doudzeci gi noua.

E"*-,

8.

Redactafi un bilet pentru colegul vostru in care si-i prezentafi clar


programul vostru din aceasti dupi-amiazil. Folosifi cfft mai multe numerale.
Scriefi numeralele cu litere.

F'I;iA l)E r-UUt<l.J


VERBUL

Subliniazi cu o linie verbele din textul dat:


Brdnduqele rdsar. P5s6rile c6ntd pe monumente, imbdtr6nesc qi pier. Fapta nu
moare niciodatS. Ea trece din generalie in generalie.
(dupd Eusebiu Camilar - BrdnduSele)
Completeaz5 spafiile libere cu verbele scrise pe baloane la forma

potriviti.

devreme in fdrile calde.

R6ndunelele

cdldura linuturilor cu soare.

Ele

din nou la

Primdvara viitoare
cuiburile p6rdsite. Aici

ou6 din

pul$ofl mlcl.

Identificl verbele din textul

de mai jos Ei completeazi tabelul dat.

Trenul opri. Din vagoane coborAr6 toli c6ldtorii. Forfota acoperea intreaga
gard.Lumea umbla grdbitd de colo-colo. C61iva copii plAngeau speriafi.
Verbul

Numdrul

Persoana

b,
Alcituiegte o propozifie formatl din qase cuvinte, folosind Ei verbul a citi,la
6;:
vnumirul
singular, persoana I.

A,&r*arru @t
tr

Scrie{i cite un verb corespunzltorfiecirui grup de cuvinte.

abdga ln seama

a da apd la goareci

atdia frunze la cdini


a da ortul popii

.99999P

ffit Alcituifi o propozifie cu verbul care are sens opus verbului ,,a pierde", la
- persoana a III-a, numirul plural.

&rr.aP rny'.e*enfut.@S
Scriefi verbe cu sens aseminitor celor date.
a sui

a se uita

a spune

a se

imbog6li

Alcituifi un text din cinci propozifii, pe o temi aleasi

de voi.

Subliniafi verbeleo iar oral stabilifi numdrul gi persoana lor.

RECAPITULARE

liccre,s,zEu,

*edeSb.en dent,

ffi"'

$i floarea se intindea qi se rdsucea in[untrul pojghilei subliri pe care

apa o uda qi

razade soare o ?nc6lzea.

incollea sub z[pad6 un boboc alb-verzui, ale clrui frunze, inguste qi groase, aveau
menirea

sE

alc[tuiasci un fel

de

umbreli ocrotitoare injurul florii.

Zdpada era rece, dar raza cald5 a soarelui o strdpungea cu mult mai mult[ putere

decdtinainte.
-

Bine te-am g6sit, bine te-am gSsit! spuneau razele.

Extrage dintext.

a) substantivele;

b)

ad.jectiveie;

c)

verl:eie.

Eercercuiegte ?n ryirul de sulrstantive extrase de time:

a) un substantiv la numdrul singular, un substantiv la numirul plural;


b) un adjectiv format din doud silabe, un adjectiv format din cinci silabe;
c) un verb care se termind cu o vocal6, un verb care se termind cu o consoanS.

&r^ap ir"lla*eilil .@E


Formula{i enun{uri in care verbele si fie:
a) la num6rul plural, persoana I;

b)

la num6rul singular, persoana a III-a;

c)

la numdrul plural, persoana a II-a;

kAliturafi fiecirui numeral de mai jos, scris cu litere, pe rind, in doui coloane
'#U.l
%- separate, substantivele pui gi oi: L, 2, 12, 21, l0l, 1002.

b) Spuneli ce ali observat.

Da{i cflte trei exemple de numerale care se scriu:


a) intr-un singur cuvdnt;

b) folosind dou[ cuvinte;


c) folosind mai mult de doud cuvinte.

HEIDI, FETITA MUNTILOR


deJohann"*r"

zfir@I

Unegte ce se potrivegte.

k,
4"*;
-tffit

W,,2

Pe

Heidi, fetilamunlilor
JohannaSpi.y
Heidi
Clara

pofSonEtJe

o autor
o titlu

Peter

Completeazd folosind cuvinte din text:

bolta-nu

mai pluteanici mdcar

sfioasa

Caprele plqteau gi,

Bdlaiaigi lipea

botul-

Heidi voia
Er a

sd

de cele

vad[ dacl tufele

dou[prietene:

de-

$l

au

inflorit.

atdtde inc Antatd de frumus ele a pe i s aj ului, inc 6t nu

A chemat-o qi pe Clarasl vadl florile care aveau un parfum

$1

Aceastaareuqits5mearg6qiaadmiratimpreun[cu-$i
adev[rata

#.:m 3,
-Y-

HJ

*adrra-.

hPrecizeaz5, incercuind varianta corecti:

r locul unde se petrece intffmplarea: la deal;

I
la cdmpie; I
la munte. I

timpul: intr-o zi de iarn6;


:

in luna martie;
intr-o vard.

Citegte propozifia: Pe bolta qlbastrd nu pluteau nori.


Scrie in partea dreaptl ce parte de vorbire reprezinti fiecare cuvf,nt.
Pe bolta

albastri
nu pluteau

nori

F-ISA DE LIJCR.IJ
AVENTURILE LUI TOM SA\ryYER
de Mark Twain

(fragment)

W@r9.
b4

r=,
Wf;

Completeazd:

Intdmplarea s-a petrecut intr-o zi de


Tom eratristpentru cd
pe cineva care sd lucreze in locul lui.

S-agdndit
Ben Rogers

incercat s6-gi

Tom s-ag6ndits5-l

de Tom.
qi

areugit.

k,

ffior
r.
@-./
ws

Extrage din text adjective potrivite pentru:

fire

miresme

chipuri

idee

inim[

k'

^#u
$K9,
w,

Scrie substantive cu sens aseminltor pentru:

chipuri

drum

vdzduh

cdlare

timp

qetu1

k-

#'lc
Wl

Formuleazi enun{uri in care si folosegti grupurile de cuvinte:

inimi tdndrd:
lnlma voloasa:

iniml tristS:

t.
lnlma oe aur;
.t"""'*-lt
I

lnlma rea;

I
I
I

:k,
i df

comptet eazdenun{urile {inffnd cont deintrebiri.

II

cine?

m6 duc la sc6ldat.

cine?

- Ce ai mai vrea $i

ce flcea?

Tom

-Tom

cine?

dintr-un mdr,
ce ftrcu?

de bidinea.
ce-a

I?icut?

pe cine?

s6-1

Pdc[leasce

I
I

l^

i Xr---p tn, y'c,rez|it.@@


I

I Wa
I
I
I

I
I

I
I

I
I
I
I
I

perom sau pe Ben?


Motivafi rlsPunsul.
pe cine apreciafi,

F'r$A nE LI_JCR{J
PREDICATUL

{uu.enztn *depender*t

9.

seditextu!
Mbarcd
ff- "Puiul
tdrziu,
intr-o
deSteptat tntr-un
de urs s-a

de

piele. Lavdsle se aJlau

olyi oameni. Eraupescuitorii de bolene Sivdndtorii defoci. Sosiserd

dinldri depdrtate

Si acum se pregdteau de plecare, fiindcd se apropia noaptee cea lungd cuviscole.


,, :/ -..''
cumpdrgserdpuiul de,urspd cidtdv;a \egdturi d.e tutun. "

/
'./
a)Identifici titlul

Ei

qi autorul operei din cale face parte textul de mai sus.

[] Subliniazi predicatele. Analizeazi predicatele'verbale

din primele doui

propozifii.

c) Trece verbele care sunt la timpul trecut la

timpul prezent.

.I I'It?r-r.

:k
I r.6[riu--,

t--,

SUBIECTUL
se dd

textul:

de pdpuris, de stuf si de ape,


Se fusdna ziua cu noaptea. Spre rdsdrit, dincolo
..
mai sclipesc tncdpe cer'("')
mUeSte o geond de lumind traidafirti,st"lu
Trec peSti subliri Si argintii ca
Spru ,iAncul apei s" rdrirc alte soiuri defipturi.

II
I
:

#;l:"'"1:
';;;:;;"r,"{io'rqtu
|| ,,ry,iua",Z!i
,--::":::';:{::ir::::::1:r::"';':;:f#',i'{,1;,2"m;;
qerpi de baltd felurite gdngdnii mdrunte'
,irri, broaste
lestoase,

si

l, f iir"i
d, apd aleargd pe luciul neted ca pe-o oglindd
"ril

iW!*

onlbr"eilr?/n/I

,*A^&

ffi

ld;..Identifica(iintextdoudcuvintecuin{elesopuS.
fie subiect'
I e." Af.etrili doul propozifii in care fiecare din ele si
I

l
I

qi aritafi
in p.opozi{iile urmltoare identificali subiectele, predicatele
I ,;ffi.Bil'felul
alcituire:

propozi{iei dupi

I
I

a) La incePut au fost doi'

subiect

I
I

felul ProPozilie\

I
I

b) Ionici, Vlad 9i Bianca citesc'


subiect
f"lul ProPoziliei'

I
I

c) Se auzi un zgomot'
subiect

i*#;;"fur

r^,

9.

iB.;lcitui{ienunfuriincaresubiectulsifieexprimatprin:M
comun; b) substantiv propriu; c) pronume personal;
i &l a) substantiv comun;
I

l
I
I

F'I$A DE LI-TCRIJ
LA SECERE
de Ion Agdrbiceanu

kql

fut*anu

ry

ComPletafi enunfurile:

In primele dou[ alineate, scriitorul descrie o zi de

El surprinde un moment din

La

munca_

luaparte.

Pentru intr eagafamilie a lui

k
ffit

Seara-

se

pregdtea masa nevasta sa,

intorceau-

Formulafi apoi scrie{i propozifii:

secera

(subiect)
secerd

(predicat)

W@r
Completeazi dupi model.
sat

satul

sate

satele

lan
spic

klcop'rl

'ffi

copil

Atcituiegte

ll
un text despre vari. Folosegte

qi grupurile de cuvinte:

-albastru-fumuriu, argintul jucduq al soarelui, mireasma boabelor coapte.

comptet eazd!
inainte se recolta gra,il .u
Acum se recolteazd cu,

coloreazr spicele!

iFtT

$A

I
I

g}EJ E-L-TCtr{XJ'

MOROMETII
de Marin Preda

a) int6mplarea se petrece; o la serbarea de sfdrqit de an qcolar;


o la festivitateainceperii unui an qcolar.

b) Personajele textului sunt:

oinv6!6toru1;

.mama;
o fratele;

c) Bdiatul a

luat: opremiul al III-lea;


oPremiul al Il-lea;
oPremiul I.

.tatdl.

d) Niculae iqi dorea: osd rdmdnS la sap6; e) Tat6l a promis c[-i


gesturi;
o sd r5mdn[ la secer[; va indeplini dorinfa: oprin
oprintr-un zdmbet;
osd devin6 invdt[tor.
oprin vorbe
inlelepte.
Unegte, cu

ajutorul slgefilorverbele care auin{eles opus.

ardsdri
a disp[rea
a se trezi
intra
;_a

aapune
a apdrea
a ieqi
a adormi

I
I
I
I

amerge
a se apropia
a intreba
a se lumina

asta
a rdspunde
a se dep6rta
a se intuneca

enunfuri in care verbut ,,a invrta" si fie predicat 9i si


'ffi: y:,".flr:*lrei
locu ri diferite.
6-c u p

*-

'ffi

Transformi duPi model'


aburi argintii - argintii aburi
copii harnici -

pdrinli iubitori inv6!6tori bldnzi -

ffi^

I
I
I
I

&c*a{f trz fte,t'er};t i@@

l
I

Alegefi dintreverbele de Ia exercifiul2 patru verbe.


Scriefi patru propozi{ii simple.

I
I

I
I

I
I
I

I
I
I
I

Taie dintre cuvintele subliniate pe acela care nu se potriveqte enun{urilor.

I
I
I
I

Pe cdmpia/c6npia aurie se legdna/se legdnau spicele de aur.


C

op[/eepu

spuneau/spunea poreztl pg ezn in curte a/curt i a $ga]i/$ga1ii.

I
I
I
I

Scriefi o carte pogtall personajului ,rNicolae"

I
I

Rornarria

I
I

I
I
I
I

I
I
!
I

I
I

I
I
I
I

!
I

Destinatar

tt
FISA DE LIJCRIJ
PARTILE SECUNDARE DE PROPOZITIE
Frunze
Fl[clrile frunzelor cresc in flIcirile
in falapddurii unm[r ainflorit.

dupd lonel reodoreanu

soarelui, pdnS-n cer.

in atba lui nevinovdlie el pare un copil fugitin c[maqa de noapte, din acesturiaq foc.

4'
M-am aqezatsub un castan, cu caietul pe genunchi: citesc.
O frunz[ n6zdrivan6 cobo ard tipti l pe umlrul meu.
Priveqte atent[.

,ffi:'
&--r
ia)

Rispundefi la intreblri:
Cum apare mdrul inflorit in fragmentul de mai sus?

b) Ce face frurza?

Completafi tabelul cu pir(ile de propozi(ie din enunfurile subliniate:

ALTE PARTI
(determin[ verbul)

&rr.a{f & /Serqxrhl


Scriefi doui propozifii simple. Dezvoltafi propozifiile, adiugffnd pnrfi

S-ar putea să vă placă și