Sunteți pe pagina 1din 66

N VL4

t//-=<'

Nffi
t ^--/ /

ilSILVIA
vuP
VL
Li
iJ
GRIVAC
sg4e,ltrulI
LJ L-l

4,,'l:

,.1 .
-i

.l

{tt.t:,;.rt

{/3

MIHAELA
CRIVAC

SILVIA
VI.AD

$t?"
^s;

^:ll

t\r--

^(\v

ra v

r..

L:.-

gP
-

f.tflfiBf;,sf;
./'f,)- .r.t

nomfrfffr
r.f;ffiflf,runf;
Cfasaa II-a

I
Semestrul
/,6iFi6^Dt;74.\
q-:5il1-/

&ottuf n D1f,nrL
-&-zszo

fu factor:cDanie[ $[eacSu
: cDanie[ lr{eacSu
CukgereSitefinorefactare
autoarefe
Corecturd:
D esigncopertd:ltficokta'lomescu

Pentru
comenzigi
informalii
la:
adresafi-vd
Editura DIANA
Difuzare:
Pitegti,
C.P.
20,0.P.5,Gh.1,Argeg
Tel./Fax:
02481253370.
Mobil:
0749208238
0748122201.0742640705
: comenzi@edituradiana.ro
e-mail
editura.
diana@yahoo,com
copyright@EDITURA
DIANA
- Pitegti

www.edituradiana.ro

Desci{tPf o i(l DEPE


RFoiur\Nl'lr\

Dictore:
zdpado
o) avion,Andrei,primdvord,
George,vopor,
b) Mirceae cu Inq.Eoore uncorn.E uncorncugem"

l. Cittliurmdtoruf
fragment
:
\Ai/

,, Euratino rdsucicapufSicercetdcdrndruya.

*'"F::f'#;:

cesemdtipulincuungdnfainesru,
far area

-Ei, cineeStitu ?

- sunt Qreieruf-'r/or6itor,a rdspunsfiinpa


;focuiesc
in aceastii
camerd
fe maimuftfe o sutd[r'oni .lf -'
(" Cn"r,tofeaur " -A[e4eitofstol)

b) Caresuntvorbefefui Burotino?

c) Careesferdspuns
ul Greierii_ Vorbitor?

?. Privitiimoginire
gi stobirili defiecaredotd
cine este,oriitoruf
gi cineesteascuftdtoru[

G
m""
O

Ei,ci
Vorbitor

3. Ce credelicd i-or puteospuneBuratino


de moijos?
din imogineo
greierului

zf. Continuofi
diologul:

pe cdrarea
dinpdduryl
Unpuidevulpe?ntdlnegte
- Cineegti tu? ?ntreobdrdfugca.
- Suntunpuide vulpe.
- O sd mdmdndnci?

gi opoiscriefiunscurt diolog:
S. Observofiimogineo

ha

@@*

6. A) Compfetoti:

a) Care este numelebdielelului?


b) Burotino?itronsmite greieragului
un
_\
^
c1
breierele
este?ncodrulcomunicdrii
.
o,; uurotinoeste
a\ /',,n
?r ^L-.;"":"""'.""
e)
Cum?l
chemo
pe Greiere?
.J\

'\

B)c'titi urmatoorea
definiliegicompletofi
spofiurgotcuojutorul
cuvantuf
ui oftot peverticofo
ABde ra exerciliur
onterior.
,, QomunicArea
fintre foudsaumaimuftepersoane
senume$te
7, , Cin' te-ajutdsdvor1esti
Ain Craioaa-nEucureSti,,
(...............

.......)

Numifimijloocele
de comunic
are desenate
rnoijos:

Eg\tr

potrivite:
sourdspunsuri
B. Scriali?ntrebdri
o) -l
- Foortebundgi gustoosd.
b) - Undevei merge?nvocanfd?

c)- Vulpeaesteunqnimolsdlbotic.
d) - Cineincdlzegtecu razelelui pdmdntul?

9. Cititi textul:

fuIifraivineacasdcuogeantdnoud.lEun cafoupentrumamasa.lEase
dffAk hucdtdie.CoaceoprdjiturdgustoasdcugemSigefatin"a.
Copitut ti fAruiEt ecafouI
pentrugestufsduSiti oferdoporpiefin prdjiturd.
fulamati mufyumeSte

o) Dafiuntitlu potrivittextului.
b) Precizafi numdrulde alineote
c) Moiaddugofiunolineottextului.lI

\tGsaEil-

d) 6dsifi cuvinfecu acelagi?nfeles


pentru:
ddruiegteporlie codou
gustoosd
-

e) Completofi
cuojutorulunorcuvintecuinlelesopus:
noudvine-

?ioferd bogot-

f) Tronsformofi
dupdmodel:
codou-----------'codouI
gztn.n

gest ------------>
copil--------silabecuvinteledinceledoudcoloon
9) Despdrfiti?n
e delapunctul
f.
Ceobservati?
,

h) Tronscrieliceomoiscurtd,opoiceomoilungdpropoziliedintext gi
scriefi ?ncdsufdnumdnu
I decuvintepe care Ie ore f i ecare.
[]

[]

?ntr-untext.
urmdtoore
1 0 . Ordonofipropozifiile
El e tare bucuros.
T Vosilevinede lo magozin.
T - Abioosteptsdmergloteren.
T $i-ocumpdroto mingegi o rochetd.

Transcrieticoligrofic urmdtorultext:
Eerzefe

suntpe mafuf
AnfreeaSiOfgupa
rdufui.lE[eauf zgomot.
Aoud 6erzez\oardpesterdu.

afesoarefui
fezmiai
fouefestrdfucitoare
-

Vineprimdvara! e4cfamd
entuziasmatefetipete.

lo ghicitoore.
12. Rdspundefi
,, lnaLtctcu lungxptcrcare

{Pene
negrepe-aripiare
(Peste
|roastee maimare.

W^e

13. Alcdtuitiunscurt text cu titlul ,, Jucdrio,,

areosanienoud.
Sania
afunecdfin pe omdtuf

iarnd. Copifuf
isiface temefe.Sania
afunecd [in.1.cum
ningemuft.
_<

Aflali cinecu cinevorbegtelatelefon?

-&'@d\-E^d

15. Explicofitnfelesulcuvintelorurmdtoarecu
gcolor.
dicfionorului

ojutorul

=.
buruiand

=
coleogcd
furtund =
scorburd=
prispd :
ulitd =
16. Ceformulede solutputefifolosi:
A) Lo?ntdlnirea
cu:
B) Lodespdrlireode:
o) prietenul
o) prieten

b) doomna?nvdfdtoore

b) doomno?nvdfdtoore

c) vecinul

c) vecin

pentruunprodus.
Reolizofiunof ig (reclomd)

\ffi&e.

I
i

l' citititextulde m o i j o s :
h

cDoifeyicusteainfrunte
de SetreIspirescu

erausfujitoriSiftli numaifoi.Se
- ,,(Darmufpi
-fd*otmbufz,eafdSi
o farmdtnainteausii, tncdtrdsundcur-tea.
-Ce e acofo,afard?tntrefidimpdratutminios.
lFelii se feterdpasnicicdntatnirdvor1efe tatdfui [or.
-cDoi feli voiescsdintrecu puterea!zise unsfujitorintrhn{ k
tmpdrat."
a) Careestetitlul textului?

b) Doroutorul?
c) Cepersonoje?ntdlnim?

d) Scriefi?ncdsufd
cdtecomunicdrisunt?n
text. l-l
e) rncercuitisemnelede
punctuotie,
opoitronscrielicorecttextul.

?npropozifii:
2. Ordonoficuvintele
a) ninge,cu,aford,stelufe,orgintii.

i
b) culegeo
, proospef
,in f etito,f ragi,cogulef

cod,toomno.
copocilor,
c) frunzele,gi,?ngdlbenesc,
g. Reolizolic6tedoudcomunicdri
despreisoore,Corina,
oviongi pdpugd.

4.

Scriecuvintecoreexprimd:
dcltuni
trslzariri

fnonew ahruunii

r[. fmbogdfif i urmdtoarele propozitii:


Trina deseneozd.
Veveritasare.
Copiiisejoacd.
coPocur
tnTrunzesTe.
A

5. Alcdtuifi o propozilieformotd din doud cuvinte,


modificofi-oostfel?nc6t
saoibAtrei cuvinte,potru
cuvinte.
b)

6. Formulofipropozifiiformatedincel pufintneicuvinte,ostfel
?ncdtf iecorecuvdntsd?nceopd
cu aceeagi
literdoleosddevoi.
/\

Exenelutfioto toietrondofiruI trecut.

opoiordineo
demoijos.Schimbofi
7, cititl cuotenfiepropozitio
cuvintelor.
bunicului.
i oscultdseoropoveStile
Copii

de moijos,
?ndreptunghiul
oscunse
B. cu ojutorulcuvintelor
ie.
i o proPozif
olcdtuif
5 T RA L U c I l c R
0 X T P E Dv KJ Z
AW 5 D T B G V X T c
R E Z KR A q A R E
Ev N D w F X B T K R
L D I T J z v t- V U
E K N X B 5 V! T J L

cucdtmoipufinecuvinte:
9. Tronscrielipropozitiile
jucou?n
porculplindeverdeold.
zglobiise
CopiiiveseliSi
deosd.
prinpddureo
Ursulgreoimormdie

gdini.
ceogireotdf urdnooptea
Vulpea

rtr#ke.

l0.Scriefi trei propozifiirosfdrgiturcdrorosdpunefipunct.

ll. Tronsformotipropoziliire
de la exercifiufonteriorostfef
?ncdtlo sfdrgitullor sd punefisemnuttntreilArii(?
).

Cu ojutorulcuvintelordin porontezdformufofi?ntrebdri

l?.

despre: .$: i-r+.

-tf;l,t cARrE

(ci n e ? )

( cu m ? )

*f i rAnrrulr

( unde? )\it$)'

c i n e ?)

*i? vAcANTA

( unde? )velr
( cine ? )

( c6nC.?
)

t#ffi.J

propozifiile
13. Completali
findndcontde
?ntrebdri:
fooneisuntfrumogi.
( c ine?)
s- a spart.
Mingea
.........
( c ar e?)
Vommerge
......lo plimbore.
(cdnd?)
Cartease of ld
dinsufragerie.
......
( un d e ? )
potrivitd.
14. Scrieti?ntreboreo
o)-

- Locindvor venigi prieteniinogfri.


b )pe roftul ql doileo.
in bibliotecd
c)Dinneofenfie.
d)-

Pootemdine.
referitoorelo o corte cititd.
15. Adresoficinci?ntrebdri

16. Reformufofi
?nfrebdrile:
* Copiiiaufost ?nc6ntafi?
-rt

X Curntrebuie rezolva,tdoceostA
probfemaZ

t7 , completof
i urmdtoorere
propozitii.Fifi otenli ra semnere
de
punctuolie.
.4r
Mirelanerge........
\dz

-. ^
tr'Mirelo
nerge

.. ..........?

#Mogino merge
idz . .
ryMo
sino
m er ge

.......................?

lB. Scrieti?ntrebdni
pornindde lo imoginea
demoijos.

?nordinepentruo formulo?ntrebdri:
Puneficuvintele
* oi, cu, mers,cine,excursie,
?n
* primitd,
ti-o,iucdrio,Pldcut
* nouo,cum,colegd,este

dupdmodal:
20. Tronsformoli
Merelesunt coopte.
Ce coaptesunt merele!

* npo esterece.
*

Florilesunt

* Jucdrio este atrdgiitoore.


* F.ti1o se joacdfrumos.

\ffi&e.

?1.Forrnulofi
propozitiiincaresdseoffe cuv.ntuf
,r
l*arcel
,,
gi
sdexprime:
o) un?ndemn
b) o urore
c) o mirore
d) o bucurie

Z?. Ctttli propozitiilede moijos.Ceexprimd


fiecare?
Ce frumoasdesterochito !
Fii c6t moiordonot! ' -'
Te rog, vinope lo mine! ----------)
Lo Mulfi Ani I
Ce bine-mipare cdte vdd lDu-tefogcoofd|
- .- - .- - - - - - - >...'......r ...........'...t

23. Scrieli cite o propoziliecaresdexprime:


Jr o ruqdminte
>iro poruncd

j,cun?ndemn
jr o ?ntrebore

i propozitiile:
lzf . Completof
rdCorinose mird:

6l Fiul?lroogdpetotdl sdu:

r$ Elevulse scuzd?n
fafo doomnei?nvdfdtoore:

caresdfolosifivirgulo:
25. Alcdtuifipropozifii?n
:t dupdo enumerare

:k dupdo striga?e

t'r?nointegi dupdo explicalie

?6. Morcotivoriontocorectd:
f_l Andrei,vinolo mosAI
; Andrei,vinolo mosd.
!
[-l Hoi,sd nejucdm,bunicule
I
l-l Hoisd nejucdm,bunicule
colegameo,estedistrotd.
1 Claudio,
, colegameoestedistrotd.
; Cloudio

we

de punctuotiecorespunzdtoare:
27. o) Punelisemnele

Iliufdrir.T
lTe uitd i

ltotd I

Totoil cdntdregte
in'polmdgi?lzvdrletn f oc. [l

*, [-l'roru f---l nu-torunco


[l
[l t sarbenmuncit

[-l v"ri [-l ,,,u1u


[l

oroe bonut
[l
muncit

' ( ,, Bonulmuncit", de Alexandru


Mitru )
b) Enumeroli
semnele
de punctuolie
f olosite?n
text:

folosireovirgulei.
?8. Explicofi
O Corino
o culesdinlivoddmere,peregi gutui.
O - Dece aiintirziot, Miooro?
g - Sunteu,bunico,
deschide
ugo!

cu virguleocoloundeeste cazul.
29. Completofi
,, Cdn[ se pomenia foua zi ocfrii ei se oprirdasupraf[oriforcare
crescuserd
in urmaei Si- i ziceau:
- GundeStifrumoasdeSti harnicd,eStifufce tafire Si mifoasdeSti far
tot ai sdmai um6ti Si sdakrgi ,., "
(,, Limir - impdrat " , fe IoAnSkvici )

&

\F\@!

<W

&

ffi&sb*a

30. Corecteazdgregelilede punctuofie.


I(aros- cBarafias
Luatprin surprin[ere,
strdnse
[infAtci Sizise.
-'Tu ai spusasta.
!{-amspuseuasta.
Atuncicinea spuscaeusdfentdfuitaina.
(, (Buratino',
feAfexeitofstoi)
31. Punetifoudpuncte(:) ocoloundeeste cazu].
t* FiicoceomicAo?mpdrotului
ero nespusde f rumoosd,
oveopdrul
bdfoi,ochiinegri,fofoolbdcospumo
lopteluigi nosulcdrn.
S Dupdce onolizd?ndelung
zise
- Ai perfectddreptote!
S Ag vreosd f iu?nechipdcu Mioaro,Costin,Anagi Alexandru.
propozifiile:
32. Completofi
pe Victor:
Nicu?l?ntreabd

Prietenul
sdul-o?ndemnat:

33. Ce cuvintepot lipsidin propoziliilede moijos?


Corina,
undeoi scris..........
............?
f-o citit povesteocu o voce

Stitoultdu

gz|. Reolizofi
undiologporninddeloimogineo
demoijos:

punctuatielipsesc?
35. Cesemnede
af6eSi crepp-grcdsuntniste
,,cPteteQfui
ciorcfrine
fe ftori affie7
f-l

^
"
sprdncenefel
6ar6a,.pestetoa.ftgu ninsani mufpiSigrei.
I mustdpikJ
$fumai ochii |unicufui au rdmascaofininardl | 6knzi Si mdngdietoi."
( ,,Eunicuf",fe E. $t. (Defawancea)

36. Completoti:

^EdFtr^J

36. GdsiTipentru fiecare propozilie semnul de punctuofie


corespunzdfor:

A
L'
1 2\

/r\
\:-/

Cdteste ceosul
Ceinaftdeste cosG
Trinoeste elevd,
Undese duceCostel L-/
Mingeos-o sport
()
Cetobloufrumos

de punctuofie:
cu semnele
38. Completoli
venifui]segdnfi focorb7
,,flfouazi]ce-i
.
. l-----'1
r

lnaxnteaIULI

ItL-x z$e |

Atttto funumaifecdt

7Ce mai rtreif) stdpdneI


l]'ta ulta-teflneicu-tipalce mi s-atntdmpfat]ru Stiitu cetta
sd mdtnaePil I
f__t

I pacercaml I
^-

t,

I spirescu
(, Afeofor impdrat",fe cPetre
)

39. Scrielipropoziliica?esAexprime:
o fll If of :___-------->

o urore -_-->
o poruncd--.>

-o rugdminte
ie --o exclomof
->
un?ndemn

bffi-%

zl0. Creotiuntext demoxim8 rdnduricoresd


cuprinddtoate s emnele
depunctuofie?nvdfote.

rll. Formulof
i cdte doudpropozilii caresd exprime:o?ntrebore:

unsolut.

zl2. Deces-oufolosit virgulele?nsituof


iileurmdtoore?
* Bunicoare in cdmordborconecu: dulceald, gem, peltea,
murdturigi zocuscd.

* Corina,vino
sdnejucdmcumingeo!

* Bunico
meo,dinporteomomei,
std loSinoio.

i:
losfdrgitulcdrorosdPunef
* punct(. )
( !)
exclomdrii
* semnul
* se mnul?nt r ebdr( ?)
ii

cevodespreo cartecititd.
44. o) Comunicofi

b) Scrieli o ?ntreborePecoreo putefiodresounuiprieten'


c) CesolutodresofiPdrinfilor?

z[g. Adevdrotsoufols?
|

| Virgulose punalo sfdr5ituluneipropozifii.

uneienumerdri.
?ntrecuvintele
I Virgulosefolose5te

tl

cuvinteloruneipersoone.
| Virgulose pune?nointeo

fl u'

lo desporteo strigorede restulpropozifiei.

l. Scriefidenumirile
imoginilor
de moijos:

2. Puneti?ncdsufdnumdrufde cuvintedinf iecarecomunicore:


o) Elevii?nvofd
tucruri interesantela Scoola.
| |
b) Voi venipe lo tine mdine.| |
c) Vreousd-mipetrecvcconliTomunte.I I
d) Albinoadundnectoruldin flori.

e) Afardfulserd.f-l
3. Ordonoficuvintelepentruo formapropozifii.
,^o.oscunde,
ad6ncd,
scorburd,
?ntr-o
ffi se,vulpeo,

?ndrdgit,
onotimpuf
, de, cel,iorno,copii,moi,este
'r'!lp

?mi,vcconf
ele,plac,petrecute,lo
ffi bunici,

cuajutorulcuvintelor:
uf. Alcdtuifipropozifii
roboti.
poveste,
eroi,stilou,cdlel,bicicletd,

din
de cuvintele
spofiilepunctotefolosindu-vd
5. Completofi
parantezd:

( sta, cufcuS
, cdpef)
, ed, noi, oiteaz, cer,pdlure, fumdndrife

pentrua scriecorectpropozifiile:
i cuvintele
{. Seporof
tt Romdniisepregdtescdesdrbdtoore.
z'? MihoiAnoAndreisifoonoouiesit?nporc.

ti Erounco ozitorrenumit.
ieofostodusunnoumanuscris.
Lotipogrof

o\

32'o

7. Scrieli:
o) cuvinteformotedintr-osilobd

b) cuvinteformotedin doudsilobe

c) cuvinteformotedin trei silobe

B. 6dsi1igoptecuvintecaresdse terminein ,,re,,.

Exemplu:more

9. Obfineficuvintenoiprinschimboreo
primeilitere.
pod
aod --------*

dor -------*

ros --------'

lll0l

--_+

p0l

--------+

OS --------+

10. Addugalilitere pentruo oblinecuvintenoi


oro -----)
cor --------'
roci --------'

unc --------'>

i
pentrucuvdntul
,,port". Formof
moimultetnfelesuri.
n. Gdsryi
opol propozifii.

12. Scrieticuvintecore3ddenumeoscd:
a) obiectez
b) flori:
c) onimole:
d) jucdrii:

|l. GAsiticdt moimulteocfiunipentrufiecarecuvdnt:


gdind

vevetfia,_

Azorel
copiii
soarele

opoicontiniroli:
lzf. Privifiexemplul,
. ExemPlu:mefs ___->rePedg-*deparfu----- temd*
fetttd -

tdciuneoard
mogind
dulce

34'o

()

+e\6=-#.
^.-

...\;.

+F

mdgor

15. Gdsificel pufindoud?nsugiri


pofrivitepentru:
stele ---------

fl oqfa

------->

mo$ind I
copil ;
pddure

16. tncercuificuvintelescrisecorect:
soore

suore

alee
aleie

teu

f iindcd
f indcd

POeZ.e

este

poiezie ieste

17..Scrieficuvinte?nrudite:
.opil
luL

-------->

rloore-+
oulce _-

lB. Gdsificuvintenoi?ninteriorulcelordote.
pov?ste--colvor
polei
toromo -------->
nevote --?

regind ---'
scrisoore.*
mdrgele

t3s

cuvinte:
addugand
propozilii,
urmAtoorele
2. Tronsformoti
O Alexondru
PleocA.
O Copilulrdde.

O Bunicocrogeteazd.
O Corinqciteste.
chitdie.
O Soricelul

cuocelogi?nfeles:
21. Uniticuvintele
mohordt
ormotd
t6lc
o vorbi
etojerd
odoie
potrie
primejdie

363

roft
comerd
?nnorot

ostire
ford
invdfdturd
pericol
o grdi

- -----T

?2. fnlocuificuvintelesubliniote
ostfel?nc6t
sensulcomunicdrilor
sd nuse schimbe.
A fost odotdun regene?nfricot.
Corinamergecdtre porc.

dincetat.

Ceosuldinperete bote?ntruno.
*

it

23. Cecuvinteouocelogiinleles?Alegelivoriontocorectd.

a.

secret
toind

o netezi

,i-__]bucuros

o udo

"

!
f ericit {

\I

uun
J-l
-

Y]

ovufie

jucdrii
pom

ouo.

o oduno(

r-----r

galbeni

hoind

o cdlca

zqircit(

Fl
comoor&( -

floare

;-l

o srrdnse

--i]

o fusi

+K P--qp--l)*g

t st

doud
ve}i descoperi
obiectelordesenategi
f{. Scriefi denumireo
?nleles.
cuvintecuocelogi

d[$

25. Grupoficuvintelecu sensoPUs:


departe, mare,olb, rdu,
coboord,
urcd,f rumos,scumP,
ieftin,oproope,
negru,urdt,
mic,bun

38:

?6. Scrieticuvintecusensopus:
dugmon=
harnic *
mic *
pufin *
vesel =

viteaz *
tdndr *
senin *
ordonot=
fulbure
'*

2/. rnlocuificuvintele
subfiniotecualtelecufnfefesopus:

* Tonelera un bdiotfricos.
co Drumulis-o pdrutlung
co feri o fost lo film.

at foarte ?ncet I

t
i

porteo stdngdcodoul
?8. Desenofi?n
pe carevi-tdorifi de loMog
Crdciun,
ior?n eodreoptdscriefi cdtevo?nsugiri
oleocestuio.

# d,*t*

3sg

29. Tdioticuvdntulscrisgre5it.
dujmon
dugmon

cteon
---_
creton

uga

este
ieste

u$e

cotedrd
cotredd
exomen
egzamen

geopte
gopte

iu
ecsercif
exerciliu

diol

zmeurd

deol

smeuro

30. Unifi cuvinteledin cele potru coloonepentruo forms


comunicdri.
crengl
cu
sare
Mihoi
interesontd
?n
cititd
Veverilo
bicicleto
este
me?9e
Se
cuptor
printre
p limbd
Cortea
bunici.
lo
este
Pldcinto

31. ComPletoti:
dinfdrilecolde.
s-ou?ntors
..................i. .........
dinOz".
cititdof ost,,Vrdjitorul
Ultimo
interesante.
Euommulte
o fost foorte
Bosmul
erau?ncdrcatedezdpodd.
........
Crengile
excursie.
..................?n
A luoto minge
coPocilor.
Pdsdrile
Peromurile
Rochifo
f etileie?a.............

40

3?. 6dsi1icuvinfecoresd se termine?noceeagisilobd.


mere > Pere-,--->
more > Czfe, ----+CUlegere
noro_>
codife ,
codi'
carte
cuvintelorveli obfineproverbe.
33. Prin ordonoreo

*KWWWYK)4K

WW WW
i propozifiile cu formo corectdo cuvintelordin
3zl. Complefof
parontezd:
U$o............
eradeschisd. (coso)
........
Filele
. erou?ndoite. (corte)
A luotmdncore
pentruceicinci
(cdfel)
.......
Foto...........
erolenegddinfire.(bobo)
.......
Sdniufele
iute. (copil)
..lunecd
i s-orupt dopul. (sticlo)

ffi &.4-/#
-/\

3 +t

l. Cititi poeziode moijosgi rdspundefigilo?ntrebdri:


Iarna
[e Qeorge
QoSbuc
Sesterduripof sdpuic
FdrdfemnSifdrdcuie,
Fdrdniciunpicfefier.
$i gdusteaSa[eodatd
8o[ tntregfintr-o |ucatd
Iarna-i mcsteriscusit
Cd.pe[eatsipe cdmpic
pdwdminunatd"
{ese-o
Fdrdife,fdrAspatd,
trArAfir [e tort urzit
gi fin fragAk$a-ipdrut
Ad Siadntufuisdvd.nzil
I arna-igrd[inar, cdn[ wea
rknc at6eftoi pegeamuri,
lFdrdfruue Sicofoare,
lFdrdfor sdai6dsoare,
lfumai cumfeStieeamipfac,cdsantfe gfreapd;
fuLic(Darcdnf suffi,pier finfapd-

a) Cineeste outorulpoeziei?
b) Ceonotimpeste prezentst?npoezie?
iornoin poezie?
c) Cu cineeste osemAnotd

42' t

f . Tronscrieli caligrofic primostrofd a poeziei.

3. Despdrfifi?n silobecuvintele:dulgher,lemn,cuie,bucotd,
cdmpie,
minunotd,
f lori,culoore.

movepo-

-to ;
-re :
-te :

cuvintecuojutorulsilobelor:
5. Fonmofi
q, mo,fo,cul,me,re, pe

vocino-

6. Tronscriefiversr;rilede moijos, despdrfind


fiecorecuvdnt?nsilobe:
at6eftoripegenmuri,
,, (P'une
Fdrdfrunze Sicufoare,
lFdrddor sd ai6d soare."

silobelorf iecdruicuvdnt:
/. Scriefi?ncdsufenumdrul
geomurl
T f lor i
voconTa
silobe
T student
T pelicon
T peretele
drdgdlogd
T omicul
televizorul

u
u

n
u

tr

de cite cincicuvintef ormste:


B. Dofi exemPle
dintr-osilobd
dindoudsilobe
dintrei silobe

dinpotrusilobe

dinc inc si ilob e

44.

9. 6dsi1isilobelelipsd:
- fel
Porcel
thi - --e

Jupo-

mo-

-ti -

- mo- ti.-

co-

- dor

Pes-

- sor

prc -

-rd

10. cumofi despdrfi?nsilobelo sfdrgitulrdnduluicuvintele


urmdtoore?

Exemplu:
I portofef,--+por -tof el
.
tjochetd----->
---->

a stelute----->

---->porto*fel

----->

)televizor +
_.-.>

I bibliotecd--->
_->
---->

fbundtote +
----->

---.>

ll. Ordonofisilobe-le?n
cuvinte:
(g i ,n d ,m o) . . . . . . . . . . . .
(? n ,l a ,g h e ,td )
..

l?. Scriefi cincicuvinte caresdinceopd


cusitobo:

o45

unorsilobe.
12. Mdriti cuvinteleprinoddugorea
Exemplu: copi| ---+ copilul---+ coPilului
SOC

mdr
Penor
creion
ur5
lg. Addugofisilabepentruo formocuvintenoi.

co
\-

fz|. Urmdtoarelecuvinteou fost despdrfitegresit?nsilobe'


Corectaligregelilel
c o -stro-v e- t e- - - - >
drep- tunghi-----+.
po- ves- te----->

15. Stobilifi cdtecuvinte9isilobeoucomunicdriledemoijos:


cuvinte silobe
* Pdrulfeteieraouriu.
* Strdmogii
nogtrierouviteji.
* Merii,periigicoiSiiou?nf
lorit.

46?

_------

17. Afcdtuifiolte
cuvinte
cuprimosirobddin
cuvintele
demaijos:
Exemplu:pehor-+ p"ne ---->pet
icon-, penel--->
pepene

pdpusd

rochifd----+

fet'td ------coravond-inel

-------->

Cdtesilabeau comunicdrile
urmdtoare?
E untren nou.
|

| Fetelecoutdunsuporfpentrupixuri.

| n^ gdsitcorteocdutotd.

tl

I Copiluloveqobrojii?mbujonofi.

| rn ocvoriueroupe5tifrumoscolorofi.

19. Scrieti cdtesunetegi cdte litereoucuvintele:


sunet
e litere
sunete litere
culege
place
[]
rugind
crin
[]
[]
jochetd
fulgi
[]
ghetufd
cinemo
[]

tl
tI
tl
tl

tl
tl

tl

20. Dofi exemplede cuvinteformotedin:


* doudsunete:
* trei sunete:

* potrusunete:

21. Punelilitere?nloculliniufelorpentruo formocuvinte:


g _ool _
Do ine
ind
re

ce

eale

- "p"t
obi

boti

TO

9as on
d

primulsunetdincuvinte:
2?. Schimbofi
Exemplu: cos,dos,sos,tos
cqr--->
cot ----->

col_,
coc----->

literd:
23. Gdsiticuvintecareincepgi se termindcu aceeogi
ror
Exemplu:

propozifiicuocesteo.
fzf.Observofiperechilede cuvinte.Formofi
moturi
mdturi <+

pdfuri

poturi

scoold-

gcoold

exemplel.

48:

?5. Trosofisdgefi:
o) de lo literdlo desenul
o cdruidenumire
?ncepe
cu litera respectivd
f
o
s
mg

MMffi

&l

b) de lo literd la desenul
o cdruidenumire
se sfdrgegtecu litero
respectivd

t-l tr^]

@E

ill w

potrivite:
consoonele
?6. Puneti
o _us
o_oie
o ie
p - oaie

rk
tr

inut'
5o _ ino
_ orti

du
oD
vie _ pe

fl, Addugotivocole:
ce _ pd;
p_i;
m i_r e:

ffiM

c o rt_ ;
s _ c _ n o _ $ te d _

_oditor
deo_ d
ro_ie

c _ vdnt; v
d m neot

, , Z iu _ b _ n d
-M_lo bl6nd_ zgir- _ ra_. "
2E. Scriefi cdtevocolegi cdteconsoone
confincuvintele:
vocole

consoone

t4s

28. Eliminolilitere pentruo obfinecuvintenoi'


coold .*
ceai

bunic
boobe
soare
omdt

---->

ceoP1--+

ghiocel 7

cerinlele:
29. Alcdtuificuvinterespectdnd

I cvcv
svcvc
* cvcvcv

*vc
*vcv
* cvc

proverbelor:
3Q, Refoceficonfinutul
Pr-etenu- lo -evo-e -e cu-oo$t-.
Vor-o -u-ce -ult od-c-.
Cin_ or- c--te a-e P-?-e.
31. Afcdtuifipropozifii caresdtnceopd:
* cu aceeogivocold

32. tnlocuifi vocaleledin cuvintelede moi jos 5i vefi obfine


cuvintenoi:

sure_tei

vord-

50:

-______--

3zl. completofiurmdtosrele
enunfuricucu unodinortogromere
tntr-o sautntr-un.
o A pescuit................
zi moimulfipegti.
@Ne-om?ntdlnit
locminunot.
o ...............
ziomfost lo muzeu.
o Pdrinfiilui lucreozd
ford sfrdind.
o ...............
cuvdntsuntgi vocole
gi consoone
.
O frinoo pusjucdrio................
.....cutie.
@A pusfructele
.. plasd.
@Vulpeo
s-opitit
scorburd.
35. Dofi clte trei exemple
de comunicdrifn
coresdfolositi
ortogromele
tntr-o sautntr-un.
?ntr-o

?ntr-un

36. Subliniaficu ojutorulo doudculori diferite ortogramele


intr-o gi intr-un.

Pisico
stdtecpititd?ntr-un
ungher.
fntr-o lodderou
potrupdturi.
Stdteou?ntr-un
sotpotrufrofi.
Auvenit?ntr-o
clipd.
A pusscrisooreo?ntr-un
plic.
Intr-o curtes-oomenojot
unlocdejoocd.
A pitit osul?ntr-o
groopd.

t sr

36. Completofi spofiile libere cu d'intr-o ss{rdintr'un.


coisou cdzuttoote coisele.
O.................
gourdo iegitunSorPe.
O.................
cutie.
OA luot bilele
au iegitmiide furnici.
muSur"oi
O.................
acvoriuou nevoiede mdncore.
OPegtigorii
..................
ombdutlopte.
condnogie
O.................
scorburd'
O O vulpeo iegit
37. Formulofipropozifiicuajutorulgrupuriforde cuvinte:

dintr-unsot.
colf, dintr-opddure,
?ntr-ocarte,fntr-un

38. Scrieti

52'c

nte carepot urmodupd:

#a*-.&-.*#'3

39.

rn enunturile de moi jos completofi cu uno din

orlogramele: tntr-o,tntr-uq fintr-o sau[intr-un .


?Veverifasdreo

.....creangd-n
olto.

? Vopleco?n
excursie
.....................2i.
? Uniepurog
o !6gnit
...tufd.
? .... . . . . . . . . . . . . .
? Tootdziuaseuito............
oglindd.
? A ruptf oi\e...........
carte.
I Agregitproblemo
.....neatentie.
zl0. Rdspundef
i lourmdtoorele?ntrebdri:
Coresuntcelepatruonotimpuri
dintr-unon2

Cdtelunisunt?ntr-un
on?
C6telunipooteoveaunonotimp?
Ceanotimpindrdoiti?De ce?

rll. Scriefidoud?ntrebdrigirdspunsurite
ocestororeferitoare
loloonotimpul
iorno.

o53

din dreopto'
undiologprivindimogineo
42.Reolizofi

edinporteostdniaga}fi n
ei ntr ebor
zl3. Pentru
f i ecar
porteodreoptd.Reclizofi corespondenfo'

'

esteceamoimicd
Sunetul
cineestescrisdpoezio
I
I
Eu"
cuvdnt'
porteounui
?
1so^noroose pdsdrele"
lg. Eumestenumitd
?
ciocdnitoareo
|

l-

lC. trareeste ceamolmlco

Ifoezio,,SomnorocsePdsdrel

Lizuco.
lPef etifdo chemo

estescrisddeMihoiEminescu.

porteo unuicuvdnt?
itoorea este numitd
Ciocdn
[,-]um o chemoPef etifa din
dinpovesteo,,Dumbrovo ,,doctorulPddurii".
deM.Sodoveonu?
minunotd"
dintreceidoiomici'
i dialogul
z[z[.Continuaf
- Careestej ucdria t a Pref er atd?
o5odemult?
- De ceo?ndrdgegti

s4i

F
I

opoidesenaliun personojtndrdgit.
zfg. Rdspundefi
lo?ntrebdri,
* Cecorteafi citit ultimodotd?

* Cecolitdfi are acesfa?

pentrucuvintele:
zfg.6dsili?nsugiri

'i<:

.ono.(
carte

JUCOfle

rV. Alintcficuvintele:
sticld -*
pdpu5d------>
magind------>
copil ------->

fotd

f.rnr"(

corte+
bdiot ---->

cdine--'
coPoc----->
coiet --->

------)

z[9. 6dsifi cuvintecaresdrimeze:


Exemplu:corte----+porte
dulce
mono->

rorc ----->
fetitd----->
pen0r -----'

gumd1

potine--a

r"o-6P-*9a<

t ss

cu ojutorulunorcuvintecaresd
49. Completofi
rimezet
gi
Mici,sprintene
Suntchiorbuneocrobote!
Sporgnuci,thindeSi..'...'..."
Hoide,sPune!
Cumle cheomd?
( . ..... .... ......................... )

Are culoricomde toate


Tnpenele
Lovorbit n-oreegal
este..........
Fiindcd
dupdmodel:
coloonele
50. Complefoli
o

un

ni5te

toti

bdiot
co pil
cdlel
lup

bdiefi

bdielii carte

nigte

toote
cdrfile

f eril6
veverild,
gumd
farfurie
lumdnore

urs
bon

51. UniticuvinteduPdmodel:
fecio\loore
mere

56?

feciori

Pona

toblou

mdr

toblouri

f lori

pene

g!. Scrieti?ntrebdripentrurdspunsurile:
r.ii -

- Poeziao fost ugoord.


{i-

- Tn fiecorezi mergelo ontrenomente.


r.F_

- Lo moreo fost cold.


'"$ -

- $tefon cel Mareo fost domnitorul


Moldovei.
rii -

- Leulesteunonimolsdlbotic.
ultimoliterdo cuvintelor.
53. Schimbofi
Exemplu:
cosd
mdr

PI X

lund
sticld
pdturd

--------+

pungd -dibdcie--l

minge1

gu|.Alcdtuifiunscurttext?ncoresAfolosifi cuvinte
cusensopus
c

3 s7

loghicitori:
rdspunsul
55. Gdsegte
,,Qinezfioardprintrefhn
in zrg-zagfe atdteaoi?
Uite aicea,pe offoare,
"
Ooudaripi gdffuiome.
(.....................-............... )

,,!'[-are mninifi totryi 6ate.


(Bate-ntruna
zi Si noapte.
$a[e oriunfe[ -ai pune,
Oe-[ priveSti,timpufpi- [ spune."
(..............................,...... )

j ocuf
, Ciru infr'dgeSte
$i-y spah mereucojocuf,
(Toarce-ntrunn
cu muft ryor

yfuior.'
tFdrdfurcd

(...................................... )

56. in buchetulde moijos ou fost prinsemoimultecuvinte.


cucjutorul
Alcdtuifio propozi!ie

s8i

radintreele.

#a*&'."__#

[-l coole
[l cole
G.Ce cuvdntobfineli

tl
tl

uridoco
dourico

H. Cesilobdlipsegte?

T clce
T 9e

tr

n
n

co,uri,do?
courido
ccdouri

tn-

i_lglghi
il ghe
il

"?
T. Cdtesilobeare cuvdntul
,, policondru
4
;s
5
.6

n
tl

potrivifdo titlului
Careeste completoreo

M. Cuvontul
cuSensopuspentru,, bun" este:
rdutote
^a\.

O. Cesemnde punctuofie
pune|ilo sfdrgitulpropozifiei
urmdtoore
Corina,fiicumin!_,
L-l punct
!l semnutexctomdrii
I ldoud p u n c te I l s e mn u l ? n tre b d rii
P.Candpunemsemnulexclomdrii
?

tl
tl

ouPoo exctamare
oupoo consToTare

dupdo intrebare

'N

ttl

louPoa enumerare

R.Doudpunctese pun:
o strigore
vorbeloruneipersoane
!lrp:
! ?nointeo
o rugdminte LJ tosfdrgitulunei?ntrebdri
[__]dupd
S.Cecuvdntputetiformocuojutorulliterelor. c, r, i, e ,,?

t)

Gdsificuvintecu?n e s opus:
cold--

ror
oun
bdtrdn------

mult*
lung----*

4. Ordonoficuvintele?ntr-opropozilie:

Disqi(lProRl Dt ?gitto RMn\lVrr\

,,,',lilll
ililil1
t 54

ISBN978-973-8992-05-4

;t- "
i

..,'

i..
t:
,i

gRSq: t %cEcI