Sunteți pe pagina 1din 56

..., 4 - ,..i ,,- .. ..- ,!.

!,!.1r fc -- f.o.,,. v.1t.i.t;.


fr rJ ! J ! rr. . . d
, 1 rd . J l , ! ! f. 4 rd

tr

(\

(cnrq 4 t o p^siuN., iARpAsiuNr^firpARr!... aa-


\.1
ib i : T
propui.rcd.Nb Fre in nrandarq
pJom.'rr.J d nzar in inr.ara laril
.uillillilillltI EdituraSEDCOM
LIBRIS
t@tPB@TEBBE
o@Pii
PENTBU isrETi

e d i tu ra

ttDrtS
6IE o pAsiuNE,
CARTEA
iAn pAsiLrNEA
sr iMpARrE.,.
Redactori:Petru RAoU,Alina HUCAI
gidesigninterior:SandaGHEORGHE
Conceptiacopertei,rnachetare
STOICA,BogdanCRISTESCU
Pre-press:lonul-C5telin
I @I PB@TERBE
e@Pii
PENflBU ISTET
l.S.B.N.:978-973-670-279-2

_ PBOTEBBE
gUBCSPUNSUNI
DE0OLOBCT
-

EdituraSedcomLlbrisesteacredltaEde ConsillulNallonalal
Cercetirll gtllnllficedin lnvaFmantulSuperlor(C.N.C.S'1.S.).

Copyright@2008SEDCOM LIBRIS
Toatedrepturile asupraprezenteieditiisuntrezervateEdituriisedcom
Libris,lagi.
Reprod ucereapa4ial6sauintegrald prinoficemljloo,
atextelof,
precumii a graficiicopertei,
feraaoofdulscris al EditutiSedcomLlbris,
esteinterzisEgisevapedepsiconformlegislalieiinvigoare.

AdresaEditurii:9os. Moarade Foc nr. 4, cod 700527,la9i,Romania


ContactEditufa:
feL +40.232.242.877 | 234.58210742.76.97.72tlax: 0232.233.080
www.sedcom,ro; e-mail:editurasedcomlibris@yahoo.com
EdituraSEDCOM LIBRIS
l agi ,2008
micdrdstoornd
Buturugo - more.
F
mX

Harniccoo -, strangdtorcoo f urnicd. corese scooldde dimineofd,


deporteojunge.
.b qr--l !'

5-o pofrivit co_in perete. numergede multeori lo oPd.

(Drnu) (nJorrln)
Fiecare_ cughimpele
sdu. putredstricd5i Pecelbun.

(JrlDpuDJ+)
Fiecare_igi duceldnoei. I nvofd- Pegdind.

(?!Do) (tno)

l
i
nuse?ngro$E
?nojun. Fricopdzegte-.
I s/
a
+

l
vecinuluie intotdeaunomoigrosd. Lo- ldudotsd nute ducicusocul.

(DurP9)
Nu do-?n pozolupului. _cea bundnuse ogozdpeo floare
vegiejitd.
(DrDo) (Dulqlv)
fniinde-tecdt 1i-e bunse cunoo5te
dupdroode5i
omuldupdfopte.
(DlundDld)
Sooroe?nt6i

(D?nu)
so-rmononcr
mrezul. Rddeciobde -
## ffi
spartd.
cel moreinghitepe celmic. Nu esteunsingur- scurtde coodd.

(ap+S"d)
G-

\=

golnustd?npicioore. carenuse vdd.lesnese uitE.


se foceporcul. fdr6 coaddnutoie pddureo.

(lnrodo
#ID
l:': t /

pofitine doi intr-o m6nd. cu clopoteinuPrindeSooreci.


(uadad)
f

%/, 6
t/.tttt'//4

Peciobonul
fdrd _, lupu-llosdfdr6 p6ine Ai . oi borte.

(a+JD?)
nuse pootecudoudgi cu puiSicuoud. _ micdse prindepegtelemare.
pdrul,dar ndrovu
?gischimbd gi _
A ?mpdca 5i vorzo.
Lo lemntore trebuie ascutit. se scuTuro,
oor 9nrmpere
romcne.

(Jodo+)
ffi
qbo
)
-'\\

A f r il
s)//
)/r
bl6ndsugelo doudoi. din coretot iei 5i nu moipui,
se gole|le.
_b:q

_ or tace oud,or fi qdinE. Ce nasledin-, $oorecimdnancd.

(lnSo?or)
TrumospooTelt 5t vtermonos. $i cu oileioote 9i cu- Prieten,
nu se poofe.
(tndnD
- gduritnu-lpoli umplecuopd.
Surclconusare deqarTeoe -
(lnJo|'ln)
P6ndnufoci nuiesefum. Vorbegtide- 9i lupullo u5E.
-,
(roJ)
##
Ce slrici orzul pe _ cdnde iorbo lo se numdrd
Toomno -.
genunchi.
("+s96) (||?oqoq)
mdlaiviseozd. dupddoi-
Cinealeargd nuPrinde
niciunul.
t v-
$

Str6nge_ olbi peniru zile negre. de dor nuse coutdlo dinti.

(!uDg)
Nu te jucacu_ cAindotdte pdrlegfi. c6ndil doorecopulieselo drum.
\/\

.a{ ed

Cdndpisiconu-iocosd,
_ joocdpemosh. se cunoosteduDourmc.

(r?aJDoS) (tnsrn)
- Pononu-lcolcipe cood6,
nuse?ntoorcesd te muste.
(aladJDE)
bl6nddz96rierdu. i se io-.
Nemultumitului

(Drrsrd)
condn-oJunge
to strugurizice cd-sacri. Omulfoce -, nu bcniiPeom.
nuse uit6cdndil latrduncdtel. Se uitd co- lo Poortonoud'
- din frigaree maibunco mistretul Botegouosd PriceoPd
-
dinoddure.
Nuse vindepielea_ dinpddure. Greula dealcu- mici5i lo vole
fdrd coorne.
('ldln^)
5e simtecu

(D?snul)
Cineincalecd
_ sd-isuferegi ndrovul. A cuie - sd-$ifind5i vifelul.

(lnJD6pnr)
Nu do din mdndpe cioorode pe gard. D-oion-ore coodd.

(DrqDJ^)
'"&<e'-""'

s\
Vorbodulce,mulf_. - nuPrinde5ooreci
rdzgdiotd
niciodotd.
(D?!s!d)
(a?npD)
...-\\
==-

Umbldcu_ vopsiid$i zicecA-i luPul.


refrosadinturmdo mdndncE

(DJDoD)
Se joocdco pisicocu
N-oduceonul,ce-oduce
-.
(?l"r"JDoS)
(lnsD?r)
4?

fesfeonu mergelo -, ci boullo eq. Pecinel-o mugcotun-, se teme9l


de ldtrdturd.
tnfeleptulfoceiorno- A cdufo-?n corulcufan.
Sivorosonie.

(JDr)
%ia o&A*
A face din Apatrece,-

(JDiugl)
C6nddoi se cearlA,_c65ti9d.
o- nuse foceprimdvord.
(D"lr"J+ lD) (?JDoU)
Curdbdoreo treci gi -, dor cu rdul Docdn-oi-, sE-icumPeri'
nicipdrdul.
(!ugJ+qq)
Cinesopd- oltuio,codesingurin eo'
?fi dd,darin
Dumnezeu nu-ti baod-

(p+s!DJ+)
Fiecore se mandreste
cu peneleei. Interesulposrfd-.

("JgsDd)
Lo_ lnointe,lo rdzboiinspoi. latrdun bbtrdn,sd iegioford.
Cinese f ace_il mEndnci
lupul. C6nd- 16zescstrqtul, Pufin rdmdne
orddinorului.
("p+sg6)
ilr plsiurmlr ilplnrr...
Crtolrrlrrrt o plrittttt,
tipografia
TtpocRArla slDcorl ,lDRls

h L . 4 0? t2 .:r { 5 l ( l ? r 0 .4 1 r .1 {l 3 7 r .
! jnril riposdtillcisd!o'n
to

libris
fmiiudrud{4utg. ,
c{MFi{tift qi, a fa{icuN
PEirft
.r.t !'--:i *)r.-;
'*:e
!,.16 )r c fGL,r v..rei;t;
) ' t ! t t r! 1 . -. r
.t..lc!..[ k);.
f!

(.Ji.1,,.r-,.,.* .-..i
c A Rb 1 6 r o D A\iL NLi^r r p Asiu Nr *A p a n L ..

\-l
Dronlrar ei diflzan rnrnrcrla Fd
,iilll|]lli EdituraSEDCOM
LIBRIS