Sunteți pe pagina 1din 50

Hryffi,gr3

Lrylm
\
{,
t,
,0
.\'
lil
I
I,
a{
IL
I
!I
{.
E
ffiwffi
\Q
(
Cuprins
lntroducere in
,,Capitalele
lumii" 7
Oslo este capitald... 8
Londra este capitald... 10
Berlinul este capitald... 12
Amsterdamul este capitald... l4
Bruxelles-ul este capitald... I 6
Viena este capitald... 18
Care este capitala ltaliei? 20
Orage celebre din ltalia 22
Unde a fost construiti Venefia? 24
Parisul
r
cel mai mare oras din Franta? 26
Capitala Spaniei este... 28
Capitala Portugaliei este... 30
Atena este capitald... 32
Unde se afli Kremlinul? 34
Washingtonul este capital?... 36
Celebrul New York 38
Exoticul Rio de
Janeiro
40
Beijingul este capitald... 42
Tiansportul in China 44
Hong Kong este un orag? 46
*piferenta
dintre Tokyo
9i
Kyoto 48
Capitala lndiei este... 50
"*Unde
se afli lerusalimul? 52
ITTRoDUcERE iru
Iumii
Vlno cu noi intr-o cilitorie fascinanti in
jurul
lumiil
Vom vizita capitale faimoase gi orage cu
o istorie bogati. Ne vom opri la Paris, Roma, Londra,
Washington... si in multe alte locuri. Ne vom plimba
pe bulevarde celebre
ti
pe strizi pline de culoare.
Te invitim intr-un voiaj pe cAt de interesant, pe atit de educativ.
Marile capitale ale lumii a;teapti si fie descoperite.
Nu mai sta pe gAnduri, si pornim la drum!
OsIo este eapitalfl...
&
ooo Norvegiei. Oslo se afli la
extrernitatea sudici a
Frii.
Este adipostite
de un fiord cu o lungime de 100 de
kilometri . Oslo are putini locuitori :
in aceasti capitali triiesc aproximativ
560 000 de persoane. Aceasti cifri este
totuti mare, avAnd ?n vedere ci intreaga
fari
numiri mai pu{in de 5 milioane
de locuitori.
ln mijlocul capitalei Oslo, se afli
parcul Frogner.
*
'SATUL
Dlr.r Onn5
Oslo, chiar daca nu este extrem
de populat, este un orat foarte
intins, care cuprinde mii de
hectare de pamAnt in comunele
din cadrul zonei metropolitane.
O mare parte a acestei suprafete
este alcatuita din paduri, Iacuri
si gradini. Locuitorii pot astfel
profita din plin de naturi in
mij Iocul oratului.
84h
ORA$E RATACITE...
IatS numele cdtorva dintre principalele oraqe din
Norvegia. Printre acestea, doud nu sunt din Norvegia.
Giseqte aceste doud oraqe, avAnd in vedere c5:
r
nu sunt legate de un prenume
- nu incep cu denumirea unui oraq din
nordul Franfei
- nu incep cu un cuv6nt care inseamnd
ssa
fi aqez af)
- primele trei litere nu rim eaz[, cu
,rsertt
qi cu
,rprott
Lillehammer
Bergen
Uppsala
Stavanger
Trondheim
Elseneur
Fredriksatd
Kristiansand
{vcuvwrruvo) unlN:rs'r: rS
(vro:ns}
vrvsaan
::tintos
*
7
OsLo
-
CHRIsTtANA
OsLo
Acum mai mult de 300 de ani,
un incendiu a distrus Oslo.
Pe atu nci, oragu I apartinea
Danemarcei. Regele, Christian
al lV-lea, l-a reconstruit din
temelii si i-a dat numele sau:
Christiana. in I905, Norvegia
ti-a
recapatat independenla,
iar Christiana, devenita intre
timp capitala,
ti-a
reluat primul
nume: Oslo.
in Norvegia, aproape toati lumea
are o sauni acasi.
f'--,
*\
(
$rrATr
cA... :
U
,,|NTRA-MURoS" irusenrurun
I
I
itu TNTERToRUL oRAguLUr.
I
I pE
vREMURT, oRA$ELE
I
I
ERnu irucoNJURArr og
I
'
zrDURl: ,,|NTRA" iNsEnruruA f
l
'i:':':lT-
---=\\
--0D
CnpTTALELE
L0ndra
este eapitnlaooo
&
o o. Marii Britanii, denumita
9i
Regatul Unit. Aici se afli sediul guvernului
gi al regalitifii. Regina Elisabeta a ll-a
locuiegte in Londra, in palatul Buckingham.
Adipostind peste 7 milioane de locuitori,
Londra este unul dintre cele mai mari orate
din Europa. Aflati pe malul fluviului Tamisa,
Londra dispune gi de un port internafional.
LuMn-)
Cel mai faimos monument
din Londra este Big Benul: un
orologiu enorffi, afla-t in vArful
unui turn, care suni la fiecare
ori.
f
7
O PuMBARE
Pnrru LoNDRA
Daca faci parte din cele 20 de
m ilioane de tu risti care viziteazi
Lo n d ra in f iecare an, te poti
plimba cu celebrele autobuze
rosii cu etaj . Mai exista si un
mare metrou, cel mai vechi
din lume, cu care circula multi
london ezi. Iar pentru a traversa
Tamisa, va trebui sa alegi unul
dintre cele 34 de poduri!
Palatul Buckingham
{
l0
q
PTTMBARE Pnrru LoNDRA
Carzi pentru regina!
Schimbarea garzi Ior in fata
palatului reginei este un ritual
extrem de apreciat de turisti.
CArzile su nt im bracate in rosu si
negru si poarta faimoasa cAciula
inalta din blanA. Cel mai uimitor
lucru este insa faptu I ca aceste garzi
reusesc sa ramAna multA vreme
n ec I intite.
Gesn$rE CuveNruI, SrnArx
in lista de mai
jos,
confin6nd monumente celebre
din Londrflr Mickey a strecurat un monument din
altl
{ar6.
Care este acesta?
1. Big Ben
2. Catedrala Westminster
iJ. Buckingham Palace
4. Arcul de Triumf
ir. British Museum
'{sruva
vr r$ Jwnrut aa JUV Nn
Vrstxa
tvru} tvtcNol t toszvu
-rnwrud
N! 13rNvrmou vtuor3rn
Vzvruowl
toc ls lr$runons
Nt v]JV 35 :lUV3
'lWnlUI
:lO ln3UV 'S:'l3iNlSNlg ::lintOS
a
:
I
f'-,
--1
+\ {
$rrATr
cA..
'
UooRDA
ESTE o sANTINELA, nnlcA :
UN SOLDAT CARE FACH SERVICIUL
2
DE PAzA AL UNEI tNsTtru^r't ( r
PUBLICE
:T:':u:_
-_---D
l?
all
Berlinul este eapitnln...
o O o Germaniei. Este diferit fati de
celelalte capitale din Europd, deoarece es
un orat foarte mare, de 8 ori mai mare
decAt Parisul! Multe cartiere din Berl in
seamini cu nigte sate, dvAnd case
9i
grid
O mare suprafate a oratului este ocupati
lacuri
,
peduri
;i
parcuri .
te
ini!
de
Poarta Brandenburg
f
7
Crlr DouA CnPTTALE
D u pa al Do ilea Razbo i
Mond ial, Cerman ia a fost
impirliti in doud tiri, iar
fiecare avea capitala sa: Bonn
pentru Cermania de Vest si
Berlin pentru Cermania de
Est. in I 990, Germania a fost
reunificati si, dupa B ani,
Berlinul a redevenit capitala
tarii.
BeRLTN
*
'
BrnlrNUL DE Esr
gl
BrnlrNUL DE Vrsr
Berlinul se afli in estul Cermaniei. Cdnd tara a fost impartita in
doui, aceeaSi soartd a avut-o gi ora5ul. in 1961, s-a construit un zid
care inconjura partea de vest, separAnd-o de restul tarii. lati de ce
era foarte greu si treci din Berlinul de Vest in Berlinul de Est.
ln 1991 , zidul a fost dirdmat in totalitate.
f,$TT ffiANffiffiil flffi;
$TlATl
CA...
,,A REUNIFICA" |TSCRMNA A UNIFICA
:
DIN NOU. DE EXEMPLU. GERMANIA A I lYY. Y-
-rl-atrl
hVt YLrlatanl
Av
FOST IMPARTITA IN DOUA,
APOI A REDEVENIT UN
I
C
'lY:i'lT-
--G)\
{L/,
fanl
DE ArrAoerA
Pe vremuri, inainte ca Germania sd formeze un singur stat, Berlinul era capitala
unui regat foarte puternic. Respectdnd ordinea crescdtoare, gdseqte traseele corecte
qi alcdtuieqte denumirea acestui regat.
2 3 4 5 6
vtsnud:3trn-los
ffi
$
Wr3
T
a
fuster*amul
este e&pitala,oo
& ooo Otandei. Nu degeaba oragul
Amsterdam este adesea comparat cu
Venefia. Acest orat foarte vechi este scildat
de multe canale legate de mare. Este format
din 90 de insulife legate intre ele prin mai
mult de 400 de poduri. Avind o suprafafi
destul de mici, oragul
poate fi traversat pe
jos
sau cu bicicleta, care este cel mai rapid
mijloc de transport de aici.
Lalele in gridina Kenkenhof
Plimbare cu bicicleta in cartierul
Herrengracht
f
'TrNERrl
Dlrrr ArvrsrERDAM
Daci te-ai p lim bat pe
strazile din Amsterdam,
ai fost, poate, surprins de
vArsta locuitori lor:
j
umdtate
din populatia oratului
are intre 20 si 50 de ani!
Si ai mai fi surprins si de
numdrul de striini care
trdiesc aici: in Amsterdam
convietuiesc nu mai putin
de 145 de nationalititi,
adica un locuitor din patru
este strain !
r.1
4{r
AnnSTERDAM
Decl ThECI PouJL...
Dingo s-a hotir6t sd viziteze celebrul
Ajut6-l sd ajungd acolo.
Rijksmuseum.
A
B
c
'3
lnwnuo :ld VSuVSl l VS Slnggul.
:rtintOS
qt
'SPEcrAltrArl
Dlr.r AmsTERDAM
in primul rAnd, aici
cresc, prin gradini si
la balcoane, faimoasele
lalele. Mai exista
apoi brAnzeturile
Couda, o specialitate
comercializaldsub
forma de roti de
brAnza, de un galben
intens; apoi celebrii
biscuiti cu scor!i;oari,
faimoasele biciclete
negre si sa nu uitam
de cei mai renumiti
taietori-tlefu itori de
diamante.
s\
rt
t-=-'.
F-,
----1
}
(
$rrATr
cA.-.
-
:
(-l
NEERLANDEZA ESTE LTMBA OFTC|ALA
/
i
cARE sE voRgEgIE iru rAnrlr (
r
i ::::'1"_':i*:'l :':l'o.--),\
--2
D
Bruxelles
-HI
este enpihl&,..
&
.. o Belgiei. in cele 19 comune inconjuritoare ce formeazi
Renumita Piati Mare din
Bruxelles
regiunea metropolitani, triiesc peste un milion de locuitori. Ora;ul
a fost construit
pe ni;te fortificafii mai vechi. lati de ce con(ine multe
clidiri din secolele trecute,
pe care turigtii le pot admira. Belgia este
condusi de un rege al cirui
palat se afli, evident, la Bruxelles.
*
'UN
AoAposr
DE PNIMAVNRA
Bruxelles-ul se afla in
nord u I tdri i, in regi u nea
flamanda. Aici se vorbeste
atAt neerlandeza, cAt si
franceza. De asemenea,
Bruxelles-ul mai este si una
dintre cele trei capitale ale
Uniunii Europene, alaturi de
Strasburg si Luxemburg, un
numir important de institutii
eu ropene desfasu rAnd u-si
activitatea in acest o ras.
BnuxELLES
f
7
Scorcr
Sr
CARroFr PRAJITI
iti plac scoicile? Dar cartofi i praj iti? Mancarea
preferata a belgienilor este o combinatie intre
aceste doua feluril in Bruxetles, cand copiilor te
este putin foame, solutia cea mai Ia indemAna
si mai gustoasi este cornetul de cartofi praj iti cu
scoici, la care adauga mustar sau ketchup.
f$Tf, ffiAffiffiffifi- T"&[$ deflL$ fl*
*
OnA$ELE AscuNsE
I nlocuieqte fiecare liter6
(de exemplu C cu B, F cu
qi vei descoperi numele a
cu cea precedenti din a
ErAcuZetc.)
patru oraqe din Belgia.
ZMUDAR
FZMC
KHDFD
AAT FDR
Sl9nUg - 39:ll1 - CTNVO - SUSA NV
:llInlOS
alfabet
$TlATl
C4...
REGTUNEA FLAMANDA se nrlA
iru rlaruDRA, o zoruA cARE
se irunNDE DrN NoRDUL FRANTEI
PANA iru rnnrLE DE Jos.
Parcul Woluwe, chiar in
centrul orasului
CapITALELE
***
&
. o o Austriei. Viena mai este
9i
capitala
unui
,,land",
unul dintre statele federale din
care este alcituiti Austria. Pe vremuri, era un
orat imperial, condus de familia Habsburgilor.
Daci vei merge in vacanfi in Viena, vei avea
ocazia si admiri
;i
si vizitezi citeva palate
minunate, printre care
palatul Schonbrunn.
in Viena mai existi
;i
multe muzee frumoase,
cum ar fi cel al Trisurilor.
Daci mergi in Viena, pofi admira
palatul Schonbrunn.
*
lrrrcoNJURATA
DE CAMPII
Viena este unul dintre
cele mai vechi orate din
Europa, datand incd de pe
vre m ea ro man i lo r. Marcat
de istorie, oragul este,
in ace Ia5 i ti m p, s i foarte
modern: are metrou, dar
si un tren expres care Ieaga
centrul orasului de suburbii,
n u m it ,, S c h n e I I b a h n
"
.
Ora;u I este inconj u rat
de cu ltu ri de vita-de-vie,
de coline, paduri.
VIENA
a,
7
'Vnlsur-
5r
Alrr SprclnllrAll Vle rurzr
Viena este iaimoasi pentru balurile sale, perioadI in care in intreg oraqul risuna
valsurile vieneze -,,Dunarea
albastri" este cel mai cunoscut dintre ele. Le poti
asculta in cafenelele vieneze: ni5te locuri cochete unde poti gusta cafea vieneza,
o refeti speciala de cafea cu lapte, precum si delicioase produse de patiserie.
ff'q $- ff: il ff fl $il ,fld"h ffi{" ff- H
GrsEgrE CuvANruL NnporR rvrr
Vals
Patiserie
Rin
x
--*
'vNatn
Srvayurs nN luv3 ntlntt Nn '.,Ntu" :llsf rr$rnturoa ts nN luvc tnrNvnno
'ltintos
DunAre
$TlATl
CA...
I
I
TMPERTAL sE nerenA LA uN rMPERtu,
I
Strauss, pirintele
vienez
*L:3
II
Johann
valsului
UN TERITORIU CONDUS
CnpTTALELE LuMu )
Care este eapitala
Italiei?
-/)-
Fr
&/ Koma este situati la 22 de km de
Marea Tireniani, in regiunea Lazio din
Italia centrali. Roma este traversati de
Tibru
;i
se intinde pe
;apte
coline, printre
care Capitoliul, unde se afla templul lui
Jupiter,
Zeul Zeilor. Aici triiesc aproximativ
2 800 000 de locuitori.
Colosseumul
Tibrul
*-7
ORASu L ITvTPARATI LoR
FonOaia, potrivit traditiei,
de citre Romulus, in anul
753 i.Hr., Roma a fost
cap itala I m pe riu Iu i Ro m an.
Ca si Atena, in centrul
oratului se afla numeroase
opere de arti,precum piata
Capitoliului sau Panteonul.
Dar cel mai celebru este,
fara indoiali, Colosseumul,
un amfiteatru cu o inaltime
de 57 de metri.
t
-l
20
Sr AcTroxAvr Rnppnn!
Templul de mai
jos
este pe cale s5 se
pr[buqeasc6! Aqazi repede in ordine elementele potrivite!
c)
A
B C
'IISO'lOl
:lIS3 nN t lnINShlS'13'3 V'V Z, 'g I
:3lInlOS
T$TN ffiAffiilIJL TAI} A{LJfffi I
a,
U r.r Srnr in Srnr
in centru I Romei se af Ia
unul dintre cele mai mici
state din lume: Vaticanul.
Acesta se intinde pe o
suprafata de 440 000 m2,
avAnd mai putin
de 700 de locuitori.
Statul Vatican, fondat
in 1929, are un drapel,
un imn, un radio,
o televiziune si un
ziar. Aici se afla doua
monumente minunate,
bazi I ica S fa ntu I Petru
si Capela Sixtina.
{\ {
$rrATr
cA...
O
B4t
!{94 EqE
o_B_rl
E! E{
carg_{qA
FOARTE MARE, CEA
$Al
RENUMITA
FIIND BAZILICA SFANTUL PETRU
DIN ROMA.
Castelul
Sant'Angelo
ry
Orflge celebre
din ltulia
& Milio"ne de turigti descoperi in fiecare
an oragele din ltalia, orate incircate de arti
;i
istorie. O viziti in ltalia este ca o cilitorie
in timp, din Antichitate in Renagtere, trecind
prin Evul Mediu. Orage precum Roma, Napoli,
Florenfa adipostesc adevirate capodopere. De
exemplu, gtii deja ci in Roma se afli celebrul
Colosseurn, un amfiteatru care dateazi din
epoca romani: ca si il vizitezi de
jur
imprejur;
trebuie se mergi mai bine de 500 de metri.
in Venefia, casele se inalfi
direct din ape, ingirAndu-se de-a
lungul unor canale intunecoase,
ambarcadere
;i
poduri. Aici
nu ai nevoie de ma;ini, ci mai
degrabi de o barci!
f
'TuRNUL
ir.rcLrNAT
Ora;ul Pisa este faimos pentru
celebrul sau turn inclinat din
secolul al XIII-lea. Turnul a fost
construit sub o masi intinsi de
apa subterani, de care arhitectii
epocii nu aveau cunostinla. De
atunci, turnul sta in picioare. Unii
specialisti insa considera insa ci
turnul ar putea si mai reziste
doar 150 de ani de acum inainte.
TF'n*
Ff%
TilrllririS
I*rn riff
llFtt-t;p
ffi
ffi
lrnlrn
i.rl ;ii
i#
CHnsrroI\tAR DpsPRE Pesrn
Cum sunt colorate pastele ver zi?
1. Cu spanac
2. Cu mentd
3. Cu ldmdie verde
Ce confin pastele ravioli?
t. umpluturd din carne
2. Caqcaval ras
3.
$uncd
presatd
I)
Pastele sunt fdcute din...
1. GrAu
2. Orez
3. Barnbus
Ce contine sosul bologn ez?
l. SmAntAnd
2. Ardei iute
:1. Roqii
tc'L3'!I'lv:3lrn-los
Italia este
fara
pizzei
ti
a pastelor.
ORENTA, LEAGANUL RTNASTERII
Florenta, capitala regiunii Toscana, este leaganul Renasterii
in ltalia, fi ind un orat inscris in Patrimoniul U N ESCO.
Florenta adipostette o mare varietate de opere de artd
(biserici, muzee, palate)
, care in fiecare an atrag ca un
magnet milioane de turisti din lumea intreaga.
9TIATI
C4...
AMFITEATRUL ESTE O
CoNSTRUCTTE FARA ACOPERI$
$I
CU MAI MULTE TREPTE, UNDE
cLADTAToRU oBtgNUtAU
O
1': ::Tll::'l:*'
\'\
-'
CnpTTALELE Luuri-)
Unde a fost
construita Yenetia?
&Venetia este un oras din
Italiei, construit pe numeroase
)
minuscule, in mijlocul unei lagune. Laguna
este despi(iti de mare printr-o figie de
nisip, numiti Lido. lnsulifele sunt legate intre
ele printr-o multitudine de poduri, iar ora;ul
intreg este legat de
firm
printr-un dig.
nord-estul
insule
Femeie purtind un costum din
secolul al XVll-lea la carnavalul
din Venetia, ce are loc in fiecare
an in luna februarie.
Gondole pe Canal Grande
(canalul principal)
*
'SA
CrnculAru PE ApA
in Venetia nu exista masini.
Oamenii merg pe stradute
pe jos
sau navigh eazd,
pe canalele care strdbat
intreg orasu l, in vaporetto,
vapoare-autobuz sau
vapoare-taxi. Turistii i;i mai
pot petrece timpul Iiber
plimbAndu-se cu pitorestile
gondole, acele barci lungi
cu o singurd vAsla, specifice
Venetiei.
VeNETIA
CHNSTIONAR
inlocuieqte spa{iile libere qi vei descoperi:
t
Renumitul cdlitor care
la sf6rqitul secolului al
M r P- o
a vizitat China
XIII-lea.
Regiunea in care se afld Venefia
Vt
Mu zicianul originar din
este
Qi
ast dzi la modi.
A iov i
Venefia, care mai
Un monument faimos din Venefia
P- teaSu pi lor
uo'lSNldsns
vsrNnd'r totvntn otNoINV' Ot:tN3n V3Nnl93U'Z O-lOd OSUVI l'l
:alintos
F:%T fl $
ffifl}$jH
*
7
Apn, PRIETEN
Snu DUSMAN?
in fiecare an, in Iuna octombrie,
mareea inunda Iaguna si o parte
din orat. Daca apa este un element
care atrage turistii de pretutindeni,
tot a p a re p rezi nta o ad evi rati
ca la m itate: aceasta e ro d eazd,
putin cdte putin, piatra si fundatia
cladirilor. De aceea, trebuie luate
mereu misuri pentru protejarea
orasului.
Puntea Suspinelor
$TlATl
CA...
TERM EN U L,,CALAM ITATE"
i ru s enrvr ruA carnstRorA,
o NENoRoctRE MARE. iru verueTtA,
APA PRoDUcE ADEvARnre ATA TNL,UL'T,E AIJtr, r'AI'IA I E
fI
DEZASTRE, DEOARECE DISTRUGE (
\
:-:'lT_o11$l'-
)
\
-o,
t
'\----
CnpTTALELE LuMlt )
Parisul
r
cel
mai mnre
orag din
Franfa?
&
Cind spunem Paris, 11 gandim de
cele mai multe ori la aglomera(ia
pariziani,
unde triiesc astizi aproape zece milioane de
locuitori. Oamenii de aici petrec mult timp in
mijloacele de transport in comun
(autobuze,
metrou, tramvaie),
pentru ci mulli locuiesc
departe de locul unde lucreazi.
Apus de soare la piramida
de la muzeul Luvru.
c
'PARtsuL
DINTRE PoRTI
Pe vremuri, Parisul era delimitat
de porti. Astizi, aceste
Porli
nu
mai exista, insd urmele lor se
regasesc in denumirea unor zone
de Ia periferie: Porte d'ltalie,
Porte d'Auteuil... Orasul este
impar!it in 20 de arondismente
(un fel de departamente sau
sectoare) . Cated ra Ia N otre- Dam e
reprezi nta centrul orasului.
I
I
i
I
I
?fiorrr
srAruc
gr
Mnrur Dnrpr
Parisul s-a dezvoltat in zone circulare concentrice, incepAnd de la fluviul Sena cu
cele doui insulite ale sale, ile Saint-Louis si ile de la Cite. Astazi, existd 33 de poduri
care fac trecerea de pe malul drept pe malul stdng al 5enei. Printre cele mai renumite
poduri se numiri Pont-Neuf
5i
Pasarela Artelor.
ii.
io
li -f,i
g.i*oii1
r,
"ii*
i$i'*ii
*
O CrrAroR IE, Spn A,xcENATA!
Pentru a afla ce mesaj vor si trimitd Donatd qi Daisy prietenilor din cdlitoria
lor la Paris, inlocuieqte fiecare literi cu cea care o precedi in alfabet \ *
(de exemplu D cu C, O cu N, A cu Z etc.)
e
i
eo
$F $QVOF
DA
QASi$vM
F$TF
PSATVM JOESBHP$TI
UMP$.
ArA F$TF! oiNiD ov F$TF NAi
SPNAOTID ETDBT P DAMATPSIF
QF
NAMVM
$FOFI.
...rf
N3s tnrv6
gd
:1uory-ryJ o rv3ao ctrNvwoa rvw rrsr nN
gn
lrN if,lsr vsv'uolrirrsogyuoru; rnSvuo :trs3]nsluvd Vo
lNnds f s
:f
llnlos
-r-,
+\ {
gnATrcA...
() o AGLoMERATTE URBANA EsrE
, UN GRUP COMPACT SAU O ADUNARE
DE MAI MULTE LOCUINTE,
oRA$E SAU SATE.
Notre-Dame: inima
Parisului
.-^
,{
'L
/
ar
epitsls $penf,ei esteor o
o o o din anul 1561
,
Madridul. Oratul
e astizi peste 3 milioane de locuitori
(care se numesc madrileni) gi se afli in
centrul Spaniei, la o ine[ime de 650 de
metri. Clima de aici este uscati, deoarece
Madridul se afli departe de mare. lernile
sunt reci si verile foarte cilduroase.
t,
Sacramento
FAntAna Cibeles
NTRUL IsroRrc
AL OnnSuLUr
Orasul Madrid a fost construit
in secolul al X-lea pe locul unei
fortarete. Centru I orasu lu i este
plin de monumente datAnd din
secolele al XVI-lea, al XVll-lea
si al XVIII-lea, printre care Plaza
Mayor, bazi Iica San Miguel,
catedrala San lsidro... Muzeul
Prado este unul dintre cele mai
bogate si mai celebre muzee
din lume!
MnoRtD
Sr DpscoPERIM One$ur!
Lui Dingo ii place mult sd c6l5toreasc6r insi
de multe ori se r6tdceqte! Pentru a descoperi
numele ascuns al acestui oragr aqazi literele
in ordinea corectd urmfind traseul.
{'
A
@
*;g+g@'
,
M/
.w1
li
R 1/
41'r
"*/Ji
-r
cluovw
:Slrnlos
q
ELE
5r
MARocHINAnlr
lndustria pielii are traditie
in Madrid. Numerosi
turisti cumpari in fiecare
an haine d in piele
de caprioard, manusi
din piele tabiciti,
incaltaminte, cizme... Din
magazinele madrilene
poti cumpdra o multime
de suven iru ri pentru cei
d e acasi !
$TIATI
CA...
o FonTanenrA EsrE uN cAsrEL
MARE, ilucoiu.tuRAT DE ztDURl
MAsrvE cARE il
pnorEJEAzA
DE ATACURILE INAMICE.
Corida este o atractie
foarte populari in Spania.
CnpITALELE LuMu
Capitala Portu$aliei esto. . .
-/)-
t
+l'
. .. Lisabona, aflati pe malul drept
al fluviului Tajo, la Oceanul Atlantic.
in Lisabona triiesc peste 5OO 000 de
locuitori, iar in aglomerafia sa urbani
aproap 3,5 milioane. in sud se afli
zona industriali: aici existi numeroase
uzine, precum
9i
gantiere navale, unde
se construiesc vapoare uria;e. in nord, este
zona turistici, unde se afli multe stafiuni
balneare, cum ar fi statiunea Bel6m.
f
'CU
VTDERE LA MARE
Fiind un orat cu iesire la ocean,
portughezii au fost mereu mari
navigatori. in secolele al XV-lea
si al XVI-lea, ei au descoperit
insulele Madere si Azore, apoi
au cobordt de-a Iungul Africii,
mergAnd pe drumul lndiilor.
Au reugit si aj unga ?n fi nal
tocmai in Brazi Iia, Ceylon
(astdzi Sri Lanka) si China!
Portu I de pescari de altadata
d in Lisabona este actualmente
unul dintre primele porturi
comerciale din Europa.
LrsnBoNA
DINTR-uN OnA$ Ix Arrut,
Unchiul rdfoiului Donald viseazfl si viziteze Lisabona.
Ajut6-l sd gdseascd drumul corect, pentru a nu aiunge
la Paris sau la New ]brk!
z
'uN
rnwnuo
:alintos
rTffi RA}I I}UL TAU A{ffM!
Castelul Bel6rl, p
malul fluviului Tajo
- ASUL DTCORAT
CU CTRAMICA
Lisabona este un orat
foarte vechi, care a fost
distrus de un cutremur
in 17 55 si al cirui
centru istoric a fost
mistuit de un incendiu
in anul I9BB. Din
fericire, oragul a fost
reconstru it: majoritatea
monumentelor de
aici sunt decorate cu
azulejos, denumirea
in portugh ezd, pentru
renumitele placi din
ceram ica vopsite in
albastru.
fr-,
,t\
{
gnA1 cA...
I
'
/)
srATruNtLE BALNEARE suNT Lo-cunt
:
I
SPEC|AL AMENAJATE, Ury9E
I
i
runlgnt Por PRoFlrA DE BINEFAcERILE
n
i
ruhnu
$l
UNDE sE Por PRAcrlcA (
[
. SPORTURI NAUTICE. ) \
_O/,
I
CnpTTALELE LuMn )
Atena este capitalfl...
.-a- f
*J'
... Ureciei, o
{ari
din sudul Europei,
care numiri, in aglomeratia sa urbani,
peste 3 milioane de locuitori. Este un orag
foarte mare, care se extinde repede in
suprafali, deoarece aici se construiesc clidiri
antiseismice care au doar doui sau trei etaje.
lar asta se practici deoarece in aceasti
tari
au loc foarte multe cutremure.
Clddirea Zappeion
*
'UN
Onn5 Arurrc
Acropolele domina Atena.
Este o zona in care se af Ia
monumente vechi de peste
2 500 de ani, precum
renumitul Parthenon.
in fiecare an, numerosi
tu risti vin sd ad m ire aceste
monumente. Atena este
un oras in care istoria este
prezentd la tot pasul. Aici
se af la mai m u lte m uzee
ce Ie b re in toata I u m ea.
L??
AreNA
qd
'Prnru
Crecia este o tari cu ie5ire la mare. Cel mai important port al sdu este
portul Pireu, in Atena. De aici se pot lua feriboturi pentru a merge pe
insulele aflate in imprejurimi. Flota Greciei, cuprinzAnd toate vapoarele
care apartin acestei tdri, este foarte importanta. insi, in acest port, existd
si alte nave apartindnd altor tiri.
AopvA,RAr Seu Fhrs
Atena seamind mult
multi zgilrie-nori.
cu oraqul New Ibrk, deoarece are
Pireu este numele generalului care a fondat
Atena in
lrIL7
i.Hr.
Atena era zeila infelepciunii
qi a familiei.
in tavernele din cartierul Plaka,
mu zicantii traditionali cdntd la buzuki
(itrstrumente mu zicale cu corzi).
rvuYn 3ov
'?
ln'lnloszvu vllSz vu3 vNSrv
's-lvl
'g
vN3tv
Nto tn'lntuod 3-t3wnN:trsl's-tvJ'z Ssvor rNns rlllicnursNo3's'lvl'!
:Slinros
$TlATl
CA...
O CLADIRE ANTISEISMICA ESTE
sPEc rAL PRot EcrnrA irvl
porn
lvn
SEISMELOR, ADICA PENTRU A REZISTA
LA CUTREMURE.
Acropolele si Parthenonul
CapTTALELE
Unde se
df, mlinul?
& Mor.ova este capitala Rusiei, cea mai
mare
lari
din Europa. Locuitorii Moscovei,
moscovifii, sunt in numir de peste zece
milioane. Ora;ul este agezat pe nigte coline,
pe malul riului Moscova, care s-a dezvoltat
apoi in
jurul
Kremlinului, o fortireafi imensi
alcituita din palate gi catedrale.
Catedrala Buna Vestire din
mijlocul Kremlinului
*
'UN
Onn5 irrr Onn5
Krem Iin u I a fost constru it
de vechii impdrati ai Rusiei,
tarii. intre zidurile sale, cu
cele 20 de turnuri inalte,
se afla astizi birourile si
apartamentele preted i ntel u i
tarii . in fata Kre m lin u tu i , in
cea mai ren u m itd piata d in
Moscova, Piala Rogie, se afla
catedrala Sfantul Vasile.
MoscovA
*
'ToRrE
Dnumunrlr Duc LA Moscovn?
Multi tirani isi vand produsele in pietele si pe strizile din Moscova. Ei vin aici din zonele
apropiate sau de mult mai departe, cu Transsiberianul, trenul care leagi Moscova de Orientul
indepdrtat rusesc. Din Moscova
5i
pana in oragul Nahodka, in celdlalt capit al tarii, calitoria
cu acest tren dureazd 8 zile!
Pe cheiul rAului Moscova
$TlATl
CA...
MAI MULTE CLADIRI CARE POT
AVEA ZIDURI ACOPERITE DE
TURNURI ALCATUIESC UN COMPLEX
FORTIFICAT. CUVANTUL,,KREMLIN"
irusenrurun iru RUsEgrE
,,CITADELA
FO RTI FICATA'"
OnA$E RusE$rI
Inlocuieqte semnele in func{ie de coduri qi vei
descoperi numele altor oraqe mari din Rusia.
I
PXGW IRWRDLTHG
r
Q,BFBDALAHDC
:I
RCXWR HAGLT'HQ
r
QAEGA-GBFQBHBO
iI
FBPQBQHXO
cvu00D10n
'9
aouo9noN-lNflN'?
9UnSNtUSrV)r3
'r
XSUISISO^ON
'Z
oungsurrrd txNVs
'r :ltin'los
Codul:
A-X N-CJ
B
=1,,
O-B
D=O P
-l
E
-R
R
-H
G-O S -D
I
={
T=\[
J -E,
V-F
K-C U=I'
L_P
35
hfim ffiwI
ooo Sr"
Coasta de
telo
Est,
und
r Unite ale Americii. Aflat
Washingtonul este un orat
e bulevardele se intind pe
Casa AIbe, locuinfa oficiali a
pregedintelui Statelor Unite
Capitoliul, sediul Congresului
federal, locul unde se reunesc
senatorii gi reprezentanfii diferitelor
state.
*
7
O CnPrrAr-A ApnRTE
Washingtonul nu este
cel mai populat oras din
Statele Unite, ocupand
pozitia a opta, cu peste
5 milioane de Iocuitori in
aglo m e ratia sa u rban d, in
timp ce in New York traiesc
peste 1B milioane!
O alta particularitate: acest
oras nu se afla intr-un
stat, ci rep rezi nta separat
un district federal, numit
Columbia.
pe
foarte mar,
mai mulfi kilometri. Ora;ul are multe gridini
;i
parcuri, iar clidirile impunitoare se ascund
printre zone de verdea{i. Pre;edintele
Statelor Unite locuieste in celebra Casi Albe.
PutrxA ActIurATE TtrnISTIcr!
Gdseqte pentru fiecare dintre oraqele americane de mai
jos monumentul faimos pentru care este renumit.
SAN
FRANOSCO
WASHINIGTO\T
NE\N
TORK
CASA
ALBA
STATTJIA
LIBERTATII
PoDulG6
[DtNG4
Io
ftvg N30]o9 lnood / o3sl3Nvul NVs
nj.yruran vrnrvrs / xuol MrN
vgrv vsvo / NoTgNtHSVM
:ltinlos
c
'A
NU sE CoNFUNpn!
Cel care a ales pozitia, astfel incat viitoru I orat, constru it pe
malurile fl uviului Potomac, sd aiba deschidere la mare,
a fost primul pretedinte al Statelor Unite, Ceorge
Washington. Statul care poartd numele acestui pretedinte
este cel de-al 42-lea stat al Americii si a fost fondat in 1889.
Se afla pe Coasta de Vest, iar capitala sa este OIympia.
$TtATt
CA...
DISTRICTUL ESTE UN MIC
TERITORIU, O SUBUNITATE
ADM I N I STRATIV.TE RITORIALA
nlcArurrA orNTR-uN GRUP
DE MAI MULTE LOCALITATI.
Celehrul New
& A, aflat deja ci statete Unite au
capitala la Washington. insi cel mai activ
orat din toati
{ara
este New Yorkul.
in celebrul cartier Manhattan, oamenii
construiseri deja de mult zgerie-lrori,
clidiri uridg, cu structuri din otel gi mii
de gri nzi de sustinere. Daci la tine acasi ai
doar cAteva geamuri, afli ci un zgerie-r1ori
are intre 6 000 si 10 000 de ferestre!
Statuia Libertetii
*
'
REcoRDURT MoNDTALE
Cladirea Empire State
Building a fost, pAni in
anul 1974, cea mai inalta
cladire din lume: 381 de
metri inaltime, mai inalti
chiar si decAt Turnul Eiffel!
Newyorkezi i prefera Ch rysler
Building: aceastd cladire are
320 de metri si a fost, timp
de cAteva luni, cea mai inalta
cladire din lume, inainte de
a fi detronata de Empire
State Building.
*
'Srnrurn
LrernrArtr
Uriaga Statuie a Libertatii are 93 de metri indltime. Aceasta domina
intrarea in portul New York, al doilea port ca importanta din lume.
Statuia a fost oferita Statelor Unite de Franta, in anul 1886. Auguste
Eiffel a fost cel care a supravegheat constructia acestui schelet din
otel, acoperit cu 300 de placi de cupru.
ffi$sf, ffier$ffifl$t $" ai &eil$ ffi$
LTTERELE IN Prus
Elimind toate literele W, X, T
Ei
Z qi vei afla:
r
Cum se numea oraqul New Tork intre 1624qi 1674.
X WZNyo zw zuy zvlxy Axz mysz ty zw exr zz dwxaywmy
2
Ce sculptor a real izat Statuia Libertd[ii:
TFz rxezdw 6zrxy izc Azuwgyuxswtye
XB zarwytyhzoylxdwi
IO]OHIUV8 SISngnV SlUf O:lUl
'Z
l lVOUSlSl lV lnON
'L :SltnlOs
$TlATl
CA...
GRINZILE SUNT MICI BARNE
DrN
pr-Acr
DE LEMN sAU BARE ].,IIU TLAUI IJtr LEIVIIU DAIJ E'AIltr
T\
DE METAL cARE susTrN srRUcruRA (
t
_:T'_":1':-::tl
+
Exotieul Rio de Janeiro
&
Denumirea Rio de
Janeiro
vine de
la cei care au descoperit acest oras. Pe la
1 5O2 sau I 504, navigatorii portughezi au
debarcat pentru prima oari in acest golf.
CrezAnd ci au ajuns la gura de virsare
a unui fluviu gi pentru ci era 1 ianuarie,
au botezat acest loc
,,rAul
lui ianuarie". Rio
a fost capitala Braziliei pani in 1960, dupa
care a fost inlocuit de un nou orat, Brasilia.
Golful Guanabara, in care este situat
Rio
q'GELE
CNRNAVALURILOR
La Rio, climatul este aproape
tropical: pe tot parcursul anului,
atmosfera este caldi si umedi.
Ora;ul are un port si doui
aeroporturi, unde vin in fiecare
an foarte multi turitti, mai ales in
perioada carnavalului, cdnd strizile
su nt invadate de sute de care
de carnaval
;i
de mii de oameni
deghizati care defi leazd timp de
citeva zi Ie !
JnruErRo--j
La Rro Torur, Esrn DE Vls!
Rispunde la intreb5rile din acest chestionar.
A
Rio este faimos pentru:
1. Sta{iunile sale de schi
2. Cdmpurile sale cultivate cu grAu
3. Carnavalul sdu
ts
Sportul national al Braziliei este:
1. Schiul
2. Schiul nautic
3. Fotbalul
tg'tv:atinros
q#
'MoRRos,
CnRtocAs, FnvELAs
Orasul Rio se inalta in
jurul golfului Cuanabara.
Este inconj urat de
piroane din stAncd (un
fel de tarusi) numite
,, morros". La picioarele
lor, se afla cartierele
tipic brazi liene, numite
,,cariocas". Pe versanti,
oamen i i au constru it
favelele, cartierele
sd rac i Io r.
.o
$TlATl
C4...
GURA DE VARSARE ESTE LOCUL
UNDE UN FLUVIU SAU UN RAU
sE vAnsn iru MARE sAU irurn-uN LAC;
sE MAr NUME$TE
$r
DELTA.
Beiiingul este eapitala...
/4
U' . o o
tirii
care ocupi locul trei in lume
ca mirime gi are, cu aproape 8 milioane
de locuitori, circa o treime din populafia
RomAniei! Aici triiesc atit de mulfi oameni
incit abia te pofi deplasa cu magina. lati de
ce locuitorii din Beijing merg cu bicicleta sau
cu ciclo-pousse, o bicicleti cu un singur loc
gi o mici bancheti la spate.
Circul din Beijing
VAnzitori pe stradi
*
7
Ur.r Onn5 iru Onns
in Beijing existi, pe langa multe
cladiri moderne, si multe palate
si gradini minunate apartinAnd
fostilo r im pdrati: aco Io se af la
Orasul lnterzis. Nu departe,
turistii mai pot vizita imensa
piata Tienanmen, in mij locul
careia se afla portretul urias
al unui fost conducator foarte
important din istoria recenta
a Chinei: Mao Tzedong.
O PnoBLpvrA SpTNoASA!
Tbanscrierea limbii chineze cu ajutorul alfabetului nostru
occidental a pus mereu mari probleme. Astdzi, existi o metodd
oficiald
Ei
internafionalS de a transcrie limba chinezS, numitd
,rpinyintt.Iatd
trei denumiri
,reuropenizatett
de oraqe din China.
Care este numele acestora in
,rpinyintt?
Pekin
Canton
Nankin
Nanjing
Beijing
Ganzhou
:3trntos
rt
v
CrncuL Dlr.r BTUING
Poate ca ai avut deja ocazia sa vezi la televizor circul
din Beijing: ai putut sa observi astfel cAt de flexibili
sunt gimnastii si contorsionistii din acest circ. Ei fac
numere pe care nimeni altii nu le pot face.
ltiai
ca
m icutilor ch inezi li se preda gim nastica la
tcoala?
$TlATl
CA...
UN CONTORSIONIST ESTE UN
GIMNAST CU O FOARTE MARE
MoBrLrrATE, cARE igt eonre
RASUCI PARTILE CORPULUI
iru roare brREcnrLE.
CnpTTALELE LuMn
ffiI
fiffi
hfiffi&
&
C.l mai mult, chine zticirculi cu
bicicleta, ut1 vehicul care, fa{a de matini
motociclete, este practic, economic
li
nu polue azd,. O bicicleti se intrefine foarte
utor gi este o modalitate excelenti de a te
deplasa printr-un orat aglomerat. in China,
oamenii pleaci la serviciu foarte devreme:
dis-de-dimineafe, oratele sunt invadate
de milioane de biciclete negre. Cu ajutorul
bicicletelor; oamenii mai transporti mirfuri
sau se plimbi in familie.
a
SI
a
Bicicleta este un mijloc de transport
care nu polueazi.
et
7
CrcLo-PoussE
Ciclo-pousse este u n veh icu I
pe trei roti (una in fata si
doua in spate) , o tricicleta
ce se in ru d este c u b ic ic leta.
Are ghidon, sa, iar in spatele
acesteia, intre roti, o bancheta
pe care se transportd pasagerii.
Deasupra banchetei, se afla o
co pe rti n a care se poate in d o i .
Acest vehicul este mult mai
confortabi I decAt autobuzu I
mereu plin si in niciun caz atAt
de scump ca taxiul.
r$Tf,
.
_.\..\\-___
T#eW
& f1i.7aitu#
-
&7iE {4tsli i
efrA 4. E{'r}-i
ia.** 4
') 'E
t ..;: i
+7-W4:g*.*e ffieffiffi*tt
*
'
PALANcHINUL
Pe vremuri, chinezii
mai bogati erau purtati
de oameni intr-un fel
de scau n sau hamac
cu multe ornamente,
numit palanchin. in
timpul ceremoniilor
d e cisdto rie, ti n e re le
mirese erau duse la
familia viitorului sot in
acest palanchin.
$TlATl
CA...
A
qRcul.n
irusenrvrruA
A SE DEPLASA DINTR.UN
MESAJUL SBcRET
Po{i afla ce spune Donald?
Floloseqte codurile de mai
jos:
@
a
F
Chinezii
inalt
Cu bicicleta
Lume
CirculS
Iatd
'vrir-rcrcrg
n3 vrncurg nzrNrHc
:vrvr :rrinros
ry-1\
PUNCT IN ALTUL PE
A
o srRADA, uN DRUM, (
I
_:i'::'lT3_ _
-
)\
,-,6I
Hong Kong este un orag?
& Hon, Kong este format dintr-o insuli,
o peninsuli gi 25 de kilometri de zoni
continentali. La acestea se mai adauga
inci peste 200 de insulile, multe dintre ele
nelocuite. Suprafafa totali nu este foarte
mare: I 060 km2. Capitala acestui teritoriu
micut este Victoria, aflati pe insula
principali.
Nathan Road in Kowloon,
in zona continentali
Zgdrie-nori in Victoria
qt
7
Ur.r PoRT ExrrNs
in Hong Kong traiesc aproape
7 m ilioane de locu itori. Doar
unii fermieri mai au, ici-colo,
unele culturi in terase. in
sch im b, de-a lu ngu I coastei,
stau intirate unele dupa altele
sate intregi de pescari. Hong
Kongul este un mare port, unde
acosteazi in fiecare an peste
20 000 de vase din lumea
intreagd.
Ux CHnsrroNAR Vnxrr TocMAr
Drx HoNG KoNG
A
In Hong Kong sunt:
1. mulli locuitori
2. foarte pu[ini locuitori
3. multe locuin[e individuale
B
in Hong Kong,
1. porumbul
2. orezul
3. sal ata
unul dintre alimentele d e bazd este:
Hong Kongul se afld:
f . in Africa
2. in America
3. in Asia
EJ'z
g'L
v:rrintos
Multi vreme teritoriu
britanic, Hong Kongul
a reintrat sub suveranitatea
Chinei in anul 1999.
q
EzvoLTAREA I rrr
pusrRr
E r
5I
A COMERTULUI
ln Hong Kong, un locuitor din
trei lucreaza in industrie. Hong
Kongul exporta peste tot in
lume produse vestimentare,
lesituri,
jucarii, ceasuri si tot
felul de instrumente electronice.
Hong Kongul mai este renumit
si pentru bu rsa sa, af lati astizi
pe locul 3 printre cele mai
importante piete bursiere din
lume.
! cum AR Ft AUR, sAU AcnuNt
'
ALE uNoR socrerAri.
LuMil
Diferenp
dintre tokyo
gi
l(yoto
r
& D" aproximativ o suti de ani, capitala
Japoniei
este Tokyo, un orat aflat in estul
firii.
in limba
japon
ezd,, Tokyo inseamni
,,capitala
din est". Aici triie;te impiratul
Japoniei.
Pe vremuri insi, timp de o mie de
ani, capitala s-a aflat la l(yoto, orag aflat
in centrul
firii,
cuvint care in
japonezi
inseamni,,oragul-capitali'.
Luptitorii sumo sunt
extrem de respectafi in
Japonia!
Strizile din cartierul
Shibuya
*
'MEGA-ToKYo
in Tokyo triiesc peste
12 m ilioane de oamen i.
Strizile sunt mai tot timpul
aglomerate. Majoritatea
cartierelor sunt foarte
moderne, cu zgerie-nori gi
magazine imense, in cladiri
cu zeci de etaje. in ora;u I
vech i insi, se mai gasesc si
astizi case trad itionale d in
lem n.
c
'
J
RRor.t rn U nsRNIA
Ora;ele cu peste un milion de locuitori sunt mult mai numeroase in
Japonia
decAt in alte tiri. impreund cu suburbiile, aceste orate formeaz5, in estul tarii,
o fa5ie lungi de 900 de kilometri: aproximativ distanla dintre Constanta gi
Oradea la noi! in acest megalopolis, rar poti intAlni zone rurale.
e{w{4v
""ifl- # ,* fii
#$&,ffi
Vechiul orag ascunde
farmecul
Japoniei
de
altidati.
fr-,
{\
(ErrATr
cA...
()
MEGALoPoLtsuL ESrE
r
O AGLOMERATIE URBANA
I
IMENSA, ALCATUITA
Cartierul Shinjuku,
la apus
DrN MAr MULTE ORA$E
A
iruvectruATE, irvlpReulun (
|,
_:"_'_':"j:':=_':a
ffi%-g.ffi ffieff$flfl$$_
CUvTNTELE NtPoNE
lnlocuieqte vocalele in funcfie de cod
qi vei afla cum se spune in
japon
ezd la:
Mul[umesc!
%oR&GToT#
Vd rog!
VoR&G7oT#
In sdndtatea tal.
K ToNPTo &
tvdNvx
'g
ozoo
'z
olv9luv't
:Sllnlos
CnpTTALELE LuMn
e
ET
4-
t=f
d
e$Ggo.r
O o o New Delhi. Aceasta face parte
in oragul Delhi care, Ia fel ca intreaga
{ari,
are o suprafate foarte mare. Oragul
este atit de mare incAt cu greu iti poti da
seama unde incepe gi unde se termini!
Aici triiesc peste l5 milioane de locuitori .
Se circuli cu autobuzul, taxiul gi mai ales
cu ricga, care este un fel de trisuri.
Fortireata rosie
Templul Lotus
qt
'AvroANE
sr TnENURT
in New Dett-.ri.xisti cladiri
moderne, bu levarde largi si
multe spatii verzi. Avioanele
aterizeaz6, fara oprire, insa
majoritatea ind ien ilor se
deplaseaz6, cu trenul. Cara
centrali este mereu plina!
VAnzatorii ambulanti sunt peste
tot, ademenind locuitorii si
turistii cu ceai sau diverse feluri
de mAncare.
NrMrc Nou Sus Soann!
Existi multe alte ore$r regiuni sau
{6ri
care
au in componenfa numelui lor cuvintele
,rNewtt
sau
,rNou
a)). Glseqte-le pe cele de mai
jos:
t
Oraq care la inceput se numea Noul Amsterdam.
Orag care a fost
Napoleon odatd
vdndut americanilor de cdtre
cu intreaga regiune Louisiana.
Insuld din Pacific aparfinAnd Frantei,
ai cdrei locuitori se numesc kanak.
fard
din care
de rugby AII
provine selection ata
BIacks.
VONV]Sf Z VfiON
'D
IINOO:|]VO VnON
't
SNVf lUO M:lN
'Z
XUOA M:lN
'! :f
llnlOs
\
q
IN DTLHI
irrr Nrw DrLHr
New Delhi a fost
constru it de englezi
d u pa 1920 . in sch im b,
Delhi este un orat vechi
de 1 000 de ani! Este
plin de monumente
istorice, palate si ruine
si
ti-ar
trebui multe zile
ca sa vizilezi c h ia r tot.
O bse rvato ru I astro n o m ic
J
antar Mantar, Fo rtareata
Rogie, Marea Moschee
si Mu zeul National su nt
unele dintre cele mai
vizitate locu ri de aici.
$TlATl
CA...
iru rtuDrA, oAMENU ctRcuLA
cu RrcgErr, o TRAsunlcA
PE DOUA ROTI, TRASA-
DE OAMENI SAU PRINSA
DE BICICLETA.
tu
I
CnpTTALELE LuMu
Ilnde se af,f, lerusalimul?
& Ap"4inind statutui tsrael din anul
1980, lerusalimul existi de mai bine de
3 000 de ani! Astizi, aici locuiesc peste
7OO 000 de oameni. Muntele Templului,
unde se afli cupola auriti, domini regiunea
la o inil(ime de aproape 800 de metri.
Vechiul orag este foarte pitoresc,
cu stridufele sale inguste gi vinzitorii
de mitisuri, condimente
ti
dulciuri.
Cupola auriti de pe Muntele
Templului gi Zidul Plingerii
f
'ORAsuL
SrArur
lerutuiimul este un orat
sfant care reu neSte trei
religii. lsraelitii vin aici
in pelerinaj ul de Ia Zidul
Plangerii, considerat un
zid sfant. Pentru cre;tin i,
lerusalimul este ora;ul und
a m u rit lisus. Musu lman ii
viziteazd cu po la au rita,
co n stru iti exact in Iocu I u n
se spu ne cd Mohamed
a urcat la ceruri.
de
ITTT RANDUL TAU A(UM !
LNgIRINTUL
Donald s-a plimbat mult prin
qi acum ii este sete.
diut6-I
si
Ia paharul de limonadi.
Ierusalim
ajungi
4- Loc irucARcAr DE lsroRrE
De-a Iungul timpului, popoarele din Europa si din Orient
au vrut fiecare sd cucereasci lerusalim u l. Stiai ca zidu rile
care inconjoari si protejeazi ora5ul au fost distruse de
19 ori de diferite armate? Astizi orag israelit, lerusalimul
este o importanti destinatie turistici, fi ind inconj urat de
un parc nalional de 300 de hectare.
fr--,
+\ {
grrATr cA...
U
rsRAELrruL EsrE o PERSoANA
I
SAU O COMUNITATE CARE
I
1
APARTINE DE RELIG|A MOZA|CA.
r
I
ISRAELIENII SUNT LOCUITORII (
i _
-
_ _ :'l'-',:ul':i^_=: _
-= ->D

S-ar putea să vă placă și