Sunteți pe pagina 1din 146

EduardoIuCttI

loanoIUGM

MATEIT'IATrc

pentru clasaallf-a

Caietpi culesere depToblerile

editiereyizlitr

sb

EFaP-ressl

Acestsuportdidactica fostintocmitin conformitatecuprogramagcolara

aprobatddeMinisterulEducatiei 9i Cercetirii prinOrdinul5198/0110'2004

Autor:

IoanDANCILA

EdUArdDANCILA

Redactor:

loanDANoILA

Tehnoredactor: MarianCONSTANTIN

ValentinPARASCHIV

Grafica:

SimonaDOBRESCU

IonGABRIEL

CopertA:

MariusFILIPOIU

DescriereaCIPa BibliotsciiNationalea Romaniei

DANCILA,EDUARD Matematice pentruclasaa lll'a:caiet 9i culegorede

probleme/ EduardDdncile,loanDancila ' - Bucuregti: ErcPress,2008

Ed.a2'a' -

tsBN978-973-',157-410-3

l.Dancila,loan

371.671:51:373.3

OCopyrightEdituraERCPRESS-2005'2008

Toatedrepturilerezervate

PiataPreseiLiberenr.1

Sector1 Bucure$ti Telefon/ Fax:021.318.70.28 e-mail:ercpress@zaPPmobile.ro

DepartamentDifuzare:

telefon:021.318.70.27

TIPAREXECUTATLATIPOGRAFIAESPRINT'98

Aceastelucrare:

- esterealizatdin conformitatecu

noileconcepliipedagogiceprivind

studiulmatematiciiin clasele Brimare:

- esteuninstrumentde

lucruextremdeutil

$i

performant.

- asigure -o legdturdperfecte

-

intreactivitalir"."t"r"ii""

Lreerevurui

Ingc€ata 9t

urmaregtepascupasprograma actuald.

activitelilecomplementare efectuateacasd;

Aceastelucrarese

constituieintr_unsuportdidacticautentic ai poate fi

invalatori 9i at

utilizatcaunauxiriararoriciruimanuarcreatiirresfeituiLft;;

dragosteifatadecopiisaupoate !ine rocurunuimanuarnecorlspunzator.

570,careacoperdin

obiective,conlinururi 9i lctiviteli oe invalare i;r;;;;;

pentru clasaalll-a.

Lucrareaconltneunansamblu.deexerciliigiprobleme in numdrdepeste

intregimenotiunile,tetrnicit'e 9i

,"toJ"iu

detatiatepnn in prosrama

Acestsuportdidactic:

a Po-atefi

utilizatlagcoale cauncomplementlamaterialeuzual

rorostte.structurasaugureazdgislrea . .

rapidia noilornoliunipredate,

dificultate:

auia inOemaniun

permite ajutoruleleviloraflatiin

. Poatefi utilizatcueficienliacasA.hirinlii

excelentinstrumentdeurmdrirea

munciicopiiutui.Utiiizandpentru

copiiiloracestcaiet,perin!ii vorinlelegerapiasensutiLcireiactivitili.

Pentru€

uguraselectareapaginilor de citre

elev sau inveldtoare

tucrareautilizeazdun .

lucrerialenoastre.

cod al culorilor,de acum "rno""ut, din celelalte

W Formareanumerelelorginumdrarea

tr$tlir*u$i

Operaliigitehnicidecalcul

5

w

n

Elementeintuitivedegeometrie

MAsuri 9i unitdtidem5sura

Rezolvareadeprobleme

Autorii

CEIREBUIES[ $IIE UIIEIEI'I.ASFAR$ITUI GIASEIalll-a

- si numere,sereprezinte,sescrie,sdciteascdnumerenaturalemaimici decat1000000; ----- sdcompaie,sdordoneze,seestimeze,sdrotunieascanumeremalmlcl decat1000000; -----

1000;

sadescompundin

-id

- .a

sume,diferente,numeremaimicidecat

descompundin produsnumeremaimicidecat100;

"i""trut"

operaliideadunare 9i

sc5dere,fere 9i

cutrecere pesteordin

inintervalul0-10000;

"'

'-

;

;;";""e

9i sd foloseasca proprietdlileoperaliilorde adunare9i

scbdere;

-----

gtieseefectuezeoperaliideinmullire 9i deimpdrlirecunumeremal

"rnou"cd 9i sdfoloseascd proprietdlileoperatiilordeinmullire 9i de

micidecat100;

'

-

-ia

"a

impa4ire; "

-ia

i""unouscd9i sddescrieforme plane 9i spaliale,s5clasificeobiecte 9i

desenedupdforma;

-seutilizezeinstrumentedem5surdcametrul,rigla'cantaru

ceasul; ------ia

ia

--;

descopere,

sd recunoasci 9i sA utilizeze

.corespondente simple 9i

succesiunideobiectesaunumereasociateduparegulidate;

----_

0- ' 1000folosind ""ptoru.e gruperi 9i

modalitelideefectuareainmullirii giaimpS(iriiin intervalul

reprezentdri;

sdcorirpund problemedetipul?1a = bsau?t a < b' undea 9i

rezoil; ;i

bsuntnumeremaimicidecAt1000;

- serezolve 9i sdcompunE problemedeiipul?xc=dsau?:c=d(c+09id

sefmparteferdrestlac)inintervalul0-100; --

-'"i

analizeze pe4ilecomponenteale unei probleme'a cuvintelorcare

sugereazianumiteoPeratii; "

- se creeze

probtemepornindde la exercilii,sdtransforme problemelede

scederein problemede

aOunarein proOt'emede scddere 9i inversa celorde

adunare;

-s5uti|izezeinrezo|Vareaexerciliilormode|u|balantei,incerc

operatiei; ---

'td

-

mas5,timP;

-'sS

"rnou""e gisdutilizezemisurilestandard pentrulungime'capacitate'

recunoascdmonedele9i bancnoteleromdnegti9i europene9i se

efectuezeschimburiechivalente9i comparaliidesume;

- sdcolectezedate,sdleprelucre4e 9i interpreteze;

- sereprezintedateprindiagramesimple;

-sddescriesausdexempliice,evenimentesigure, posibilesauimposibile;

-;;;;i";

sbcompunS problemesimplecuuna,doubsaumaimultde

t

doueoperatii.

GUPRI]IS

Numerele oaluratedeta0 ta1 mO

Numereie naturaledeta0 ta1 mO e! -

fl l - _ ^ _ --" -- 6

-- - -- a

-. - - rO

Numerelenaturate dela 0 taI

Numerelenatu.ate deta0 taI

Numerclenaturatede taOta I 0(x) ()(l0 (2!_ -"- - Ia

00O(31 -

(xto(xn fl)- "-

12

Numerele naturatede laOta1Omfi)o (S,- Situaliideadunare

- _ " -- -., Adunarea numerelornaturalein intenaM

- 16

-

--. -- rE

0, 10000.,

". -. -- - -"4 Properetileoper4ieide adunare -_--^------e

Siluatiidescadere - . , -

- - . -- - "- - Scddereanumerelor nalurab fn ;nte.vaft,i

-. -

-. -- . -

-

- 24

0-10000

,

-. ---.-_- Legdturadintreaduna.e Siscddore

- - --

-

--A

-- Za

Atlareaunuinumdrnecunoso|t Finf_o

retatiede forma? a a = b -- "

Problemecarese rezove

prin adunaie

- -- -- . BO

 

-

-

inmulliteaa

 

-

Siiualijdeinmutlire

-

-

inmulirea cunumirut2 Inmultireanunumanl 5

., -.

- - . - -- 34 _

3a

--36

, ^ _ - . - 4{}

--- "- _ -. -- - --- " rl2

--

_ -. - --

-- - --

-- ". -

--

-- -

inmujtirea cunumarut4 . --. -- -. - -., -- - _, -. rt4

inmultirea cunumarut3

inmullireacunumed 6, nufiad 7

Inmulljrea cunumed 8,nlmand9

, -- . -- _ " _ -

.

.

-

-- ,t5

,

. -- -- -- 4a - - -- -- . " _50

Cazuripanicuta€ deinmuti.e

-

--"

- - 52

-- -. -. ", -. - -54

--- "- 56

-- - , - _ "- oa

" _ - . - -- 60 - 6e

- - ^64

- - _ -- ^-

Proprietalite oper4jei dinmutlire - . -

Situatiidelmpirlire(1)

Situatiide impddi.e(2)

- . -- - . - -

, -

_ -

-

-

--

-- "-

-- ". -

impa4irea ta2,Ia5 .

-.

_ -

impddrea ta4,ta3 .

_ -

impdnirea ia6,Iaz

-

impidirea la8,ta9

-

-

_ - - _ - -. -

-

- -. - -

--. -

-- - ^ €6

6A

Cazurispeciatedetnpa4ire

D'viziunile undintreg

-

-- - _ -

- -.

- Legatu dinlfe operdja deinmullire

-- - 70 Zz

$i operdia de?mpedire -- "--

- - -- -- "" !4

Aiarea unuinumarnecunoscut dintForelatiede

fofma?xc=dsau?:c=d

76

Probierne carese rezotvaprinoperalii

de inmugre sau tmpadire

eleduarii oper4iitor paranlezetorrotunde

.

candunutdinlretactodeste

o suma {o diferent\i) ,

,

cr.I10Sicu100

unuinumerde doui (trei)citre cu un numard€o cifrd

.

.

uneisurne(diterente)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- .

.

.

- .

.

.

mpanrea cu t0,cu 100.

|a un nurnarde o cilrid

.

.

.

.

.

.

.

.

78

a0

g4

_8a

90

, . 92

94

96

unuinumerdedoua ftei) citre

|aunnumdrdeocifre

Evict€nlie.ea .e$utuitntr o tmpe(ire

Probleme carese rezotvdpin doud

operaljide acetaqiordin

98

100

102

ProHeme carese rezolvapdndoua

operaliide ordinedffeite

9idreptunghiut

Cubuf Sicuboidul nunghiul

Cerftl

Srera.conul,cilindrul

.

-

- .

- .

-

.

. -

.

.

.

- - ,

.

.

.

.

.

,

.

.

.

.

,

,

.

.

,

.

.

.

---

.

.

.

.

.

,.

.

.

Punct,linie,segfient. -

Pofigonuf -

- Metuf, kifomelruf --

-

-

--

centtmeuut,mifimetrut

Masurarea capacitalitor --

iiasurarea maslor

.--

-,

,

,

-

---

.,

mnutuf

.

- . Sibancnote - Probleme de org€rizarea datetorin tabete

.

.

.

.

.

,

.

.

.

.

-- .

.

.

.

.

Pr-ouerne carese rezokacu maimullde douaoperal_

.

.

.

.

,

.

106

110

112

.

114

116

]] a

jzo

122

124

126

t2a

_,_130

132

.

136

j34

.

.

I sa

140

1.NUMERETENAIURATEItE1AOI.AI|IOO (1)

:

"

Scriecu cifrenumerelereprezentate:

zu

[];tr

5 + 10 + 300

Douasutegase

Completeaza,conformmodelului:

623 = 6 sute2 zeci3 unitati

716 = f-lsutefpeci [uniteti

[--l=

6 sute2 zeci3 unitali

l--l=4sute5unititi

n

n

=3sutelzece

= 7 sute

4. Numdridin10in 10:

4oo;410; EnE[,f'f

560;570; EEItr,EI

870;880; EEEEEE

Completeaza tabelul:

Predecesor Numer

5ZC

419

799

600

Succesor

Observegicompleteazd:

Scrie,in fiecarecaz,urmdtoarele 6 numere:

357;358;|-_l:l--l {--l

L

J

;[-l

L

z06;707;[-_l:I

2e5;2e6;J- l:[-l

{--l ;I

;Tl

;[-l

7. Numaredin2in2:

a)paneb282:

 

2

6

o

3

7 6

b)pdndta362

;[-l

J t

:I

:I

;[--l .

1t

l

;I_-l.

.

{-l

8,

Scrietoatecuvintele de careai nevoiepentru a exprima oricenum6rde ta

0 la gg9. Catesunt?

Enigm6

l

t.

L|

l

suntunnumirmaimicdecat1000;cunumarur247nuamnicio

cifrdcomuna;

qr

cunumdrut561amo

comuneidenticplasate.

numdrul389amdouecifrecomune,unaplasatd identic,cealaftAnu;

cifrdcomund,identicpiasatd; cunrra.ut Sii urnoora "ifr"

Suntnumdrul

2.NUilIEREITTAIURAITIIETI || 1AI|||l|| (2)

Ai relinutcorect?

orice numernaturalscriscu treicifteestemaimaredecatoricenumerscris cu unasaudouecifre:127 > 98

Dintredoua numerenafuralescdsecu cate bei cifrefiecare:

- este mai marenum5rulla care cifta suteloreste mai mare;

- dacacifrelesutelorreprezintenumereleegale' e$e

mai marenumarulla care cifta zeciloreste rnaimarc;

-

- dacacifrelesutelorreprezint- numereegale,respec- tivalezecilorreprezintinumereegale,estenraimare numdrulla carecifraunite$loresteun numermaimare.

27 >

5 7>5

89,deoarece

9,deoarece

ii

> Sal, deoarece

Scriecifrelepotrivitepentrua obline inegaliEti adevarate:

41 > 793

274 < 27

01

>

259

>

01

34

< 361

328 > 3

 

8

41.

< 4

7

504>4

4

8.5<80

>7

7

eune in i;;:1; semnelecorespunzatoare, intre numereledin fiecare pereche:

780 w

807

990 '

910

303

. 330

5oo ,:l:.499

1o7 ffi 170

54o '1:: 440

Scriein ordinecrescitoare numerele:

394;493;934;349; rlilg; 943.

Scriein ordinedescrescetoarenumerele:

190;109;901;910;91;19.

Scriepe spaliulpunctat cifre,astfelincatincadrarea sd fiecorecte:

427<

6<440

599<

I

<700

273<2

< 301

699<

<701

Scriecelmaimarenumerdelreicifrecareare:

a)cifrasutelor4;

b)cifraunitelilor Z;

c)sumacifrelor16.

Dintrenumerele

intre98 9i 348.

Araryeazeaceslenumere(celeincercuite)in ordinecrescetoare.

g9;452i 193;251;347;145,

incercuiegte-lepe cetecuprinse

l

-

rl.

i--tri

l-t

:l.-

-i

.1

-

-

r--'

.,,_-

l

-

'

--

:_-

t

:

,-I

S incadreazd fiecarenumerdecetemaiapropiale numere naturate:

274<275<276

.

<

910<

<479<

Scrietoatenumerele naturale:

a)cuprinseintre98 9i 102

.

.< 709

.< 500

< 1000

-

b)cuprinse?ntre34i 9i 346

c)cuprinseintre288gi296

Taiecenucorespunde:

Numirul449estemaiaproapede400/

de500;

Numerul 527estemaiaproapede520i de530,

Numdrul230estemaiaproapede22OI

Numirul754estemaiaproapede700/

de g00.

de 23Oi

'Jilrrr;li

S ultqife_renladintrgceJr1-aimarenumarscriscu numarscnscuaceleagicifre.

cifrediferitegicelmaimic

Cinesunt?

K:

3.NUMEBETENAIURAI.EDE1A|| 1AIO|IO (3)

L

Completeaza:

457are

580are

701are

300are

unitati, sau

uniteti sau

uniteti, sau

unitali,sau

'

'.-

zecigi

unitdti,sau

zecigi

unitati, sau

zecigi

uniteli,sau

zecigi

unitSli,sau

suteqi. " unitati

sutegi

uniteti

" unit5ti

uniteti

2. Sorinarein colectiasa430timbre,cumperatein plicuridecate10timbrefiecare'

3.

a)Cateplicuria

cumpirat.Sorin?

Elvaorezentataoexpoztlrefilatelicatimbrelesalepepanouridecate100timbre'

b)Cate Panouri vaumpleSorin?

incercuiegte:

a)cuverdenumerelelacarecifra

sutelorreprezintiunnumAregal

cucelreprezentatdecifraunititilor;

b)cualbastrunumerelelacarenumaru

sutelorreprezintaunnumarmaimic

decatnumerulreprezentatdecifra

zecilor.

4.

Completeazdtabelul:

Scrietoatenumerele maimicidecdl .1000 careau:

8.

zeci<

324 <

zeci < 700 <

zeci

zeci

sute< 590 <

sute< 800<

zeci< 19 <

zecl

sute< 34S<

zeci< 35 <

Scriedirect:

sute< 178<

248+

10=

315+

10 =

190+ 10=

403+

100 =

490+

100 =

99+

100=

10=

808+ 10=

88+

880+ 10=

Enigmi Suntcelmaimarenumdrcareindeplinegte condiliile:

- amcifrasutelorZ;

o"'ecicetmaimicprobabit.

;il:ill?r'

R:

sute

sute

I sute

i-t

sute

4.lruMEREtEllArunltEllE1A0tAt 000000 (t)

1.

1.

3.

Scrieculitere prelurileurmatoarelorobiecte:

2158Lei

37 520 Lei

D)

384750Lei

Pefiecaredintre

rezultatul1000:

eticheteledemai jos,scrienumarullipsapentruaobtine

900 +

500 +

990 +

980 +

999 +

Completeazetabelul,dupeexempluldat:

Dintro aritmetice a anului 1909

Scriecucifre:

a)SuprafalaRomanieiqste dedouasutenoudzeci $icincidemii kilometripdtrati. b)LungimeaDunariiestededouamiioptsute saizecikilometri.

c)PopulatiaBucuregtiului estedeaproape Saptesutedemii_

5. Observdgi completeaze:

21 mii3S0 =

=

342mii

21 35,O

486

= 200000

7.

Completeazaegatiteule:

7000 + 700+

tlll+Boo+ll+l=

IIIIII*ltltl+

80000.

lfll

S0

+

3

=

ltlr

 

4421

3oo

+20+

4

+40+8

=t 5IIt

=621I:l

Cite$tenumerele:

003501 fi1 202

Ai folosit cuvAntulzero?

D" [_,

NUX

400000

000000

Taiezerourileinutile dinacestescneri_

012345

5.I{UMERETEIIAIURATEDEI.AO1AI |lOOOO|l (2)

62 691< 54 789 deoarece

4<5

387 r:57< 387 '95 deoarece

872431>824'573

deoarece

7>2

8953r'4>89534

deoarece

.i>

2

492156> 491580 deoarece

2>1

147824> 147821 deoarece

Aranjeazaindltimile urmdtoarelorvarfuridinCarpaliin ordinecrescatoare:

Negoiu:2535m

Omu:2505m

OcolasuMare:1907m

Drocea:838m

Moldoveanu:2544 m

Cindrel: 2202m

--. Pune,intrenumereledinfiecarepereche,semnulcorespunzator (>'<sau = ):

1999

';j.:ii

11111

100548 ;.,'tii 10549

765 432

' :.,.764532

3. incadreazdfiecarenumarintrepr€decesor 9i

89< 90 <91

< 't456<

< 3900 <

< 4299 <

< 6001 <

47s :_4h 74e

lilt:bts z+s

12345

800001

ffi tossss

succ€sor:

50 000 <

452009

199999

440000

559000

<

<

<

<

4. latao listacunumdruldelocuitoria $aseoragedinCAmpiaBomana.

Scriein ordine crescdtoare ora$ele

careaumalmultde100000,dar

maiputin de300000locuitori.

Oragul

Ploiegti

Giurgiu

Pite$ti

Galati

Focsani

CelaraSi

NumaruldeIocuitori

259000

72 000

174000

326000

107000

76000

5.

Punenumerepotrivite, astfelincatincadrarea safiecorecta:

1534<

56300<

64823<

-

<

1547

<

56397

<

64923

478254 <

129451<

404505<

< 478 g1g

< 129467

<

505404

6. Scrie,in ordine descrescetoare, numerele:

7-

8.

756684;756864;765684;765864;758664

t

,tII

I,.lr

---r

-

!-l],-i

!r

ai--

.:.,,.,

--.]

11.

--

Sedenumarul 51g629.Etiminadouecitre,astfelincatcucifretecareraman,

pestrand Si

sepoate obtjne?nacesteconditii.

Aiobtinutnumdrul

ordineaincaresegdsesc, seseformeze celmalmarenumarce

FieacelaginumarSlg629.

micnumarposibil.

Aiobtinutnumarul

Eliminatreicifre,astfelincatseramanecelmai

6.I|UUEREIEllArURAlEllEu t u | 000000 (3)

1. Scrie:

4$W<452678

rl

l+

45 zecide n:ti

< 40 000

46 zecide mii

a) cateseturia cate10perecfrideciorapise potfacecu 8 527perccnide

cioraoi?

b) catecutiia cate |00de bomboanese potcomdetadin 745829bomboane?

c) calecutiia cate1000de nasturisepotumplecu45 320nasturi?

2.

Dincatecifresuntformatenumerele:

a)treisute$apte;

b) $aptespfezece mii;

3" ScriecAtezecisuntin

1651;

numerele:

47 832i-

4.

Pentrufiecaredintrenumere,indica:

cifrasutelor

numarulsutelor

45 t&

3fl.2174

c) patuzeci si douademiizece?

24 805;

214390.

735 241

60 040

121345

5.

Rotunjeste lamiaceamaiapropiate:

Rotunjegte numerele lazecea maiapropiata:

ceamaiapropiatd, apoilazeceade mie cea

7. latecatevadescoperiri dinsecolulXX:

A.cuptorul cumicrounde -

B.magnetofonul -

C.laserul -

Incaoreaza anulfiecarei descoperiri intrezecile celemaiapropiate:

1945;

1959;

1971.

<

< .1959 <

1945<

,

Plaseaz e

1940

<

1971<

aniidescoperirilor pe axatrmpului:

1950

-

1990

c,

intabelulalituratsuntlungimilein merri

aleprincipalelor rauridepe teritoriul Romdniei.

Rotunjegtelungimile acestorraurila

miidemetri(kilometri)_

Argeg

metri

350720

Bistrita 283 450

Buzau 301940

DAmbovita zoo ooc

lalomita 416 830

Jtu

339020

Mureg

760 970

olt

615010

Prut

742110

Siret

556760

miidemeiii

7.SIIUAIIIDEAIIUNARE

@

Numdruldeobiecte

(saudemdsuri)care

erau

sepun

sunt

-

leare

r'-_------"""-'-

I

i

-_-_''_

Numaruldeobiecte lsau demasuri)care

maivin

semalpun

I mereste

i

leadauga

PistastadionuluiOlimpiaarelungimeade425m'

Georgeafacutdouatururidepista.

Catimetria alergatin

totalGeorge?

(Poti facealeturio schemaajutatoare.)

UnchiulVasileacumperat173demonede

dincolectia prietenuluisdu,Sandu.Acasa,

unchiulVasilemaiavea382demonede.

Calemonedeareacum,incolectie,unchiul Vasile? (Poti {acealaturio schemaajutatoare.)

-T

3,

Laora8,balonulseaflalainatlimea de407m.

Dupdpornirea instalatiei delncilzire, balonui a maiwcatince477m.

Laceinaltimea

(Polifaceo schemaajutatoare.)

ajunsbalonul?

Domlllprliu estecrescatordegeinipenrru "ffi

:::l :ii::

::i

fazi,.gainire'i_au

r'a.rto.rip,i.J'pia"uil

ilrn,,u, pur,, "u

ouatcu109ouemaimult.

a)Cateoueauouatastdzigainile oomnutui puiu?

oluateouaauouatgainile inceledouazile?

5. Anur.acesta, recorraderosir.urri^t"E.ri"niiilrin

vandur.325

dekitograme

de,osii siapasiiai ji0

i.toiti;ilr.i,

i

r]iog;r? pinr,,propri"

gospoderie.

Cerecoftederogiia stransanulacestaunchiulMarin?

-lr

-, i

I

.'-

-_f.

l

l

l

Echipademuncitori Si-a propussa

$anlin douasaptamani.in prima

13gmetri.

saptamanaa

Celungime aregantul?

sapat .146 m,iarin a douaseptemanerestulde

sapeun

7

ii

.

,[]i-;;

l

i

l-

r

i

rf1-.-

a

-

i r

--*+r-j 'i

'

,l--

georgeacastigat327puncte taprima runde.Laadouarunda

bofinrt,lntoi"r]d"lorg"r

Synloc

acastigatinca108puncte. catepuncte "

'i,

lt

. lllit

r rlrfitt'-

.rl-rL:T-,j

-

:,-l

i,

r

r

i

,-

.i

r

.=.i'l-+-

{.

S.AOUNAREANUMERETORNAIURATE

ilrIHrrnunlultl-

to.tloo

pasulal 2-lea

t+5+G)=14

scriu4Yretini

La meciuldefotbalde sambeteaufost2847spectatorila tribune 9i 4312spectatorilapeluza

Carea fostnumarultotalde

spectatori?

2- in biblioteca gcoliierau4582decer!.in urmaunei

3.

donalii,bibliotecaareacumcu

maimult.Catec54iareacumbiblioteca?

1749deca4i

DomnullonescuTgischimbamobiladeapartament.Acumpe-

rato garniturade bucateriecu 3478de

sufrageriecu2941lei.

CAtJcheltuitdomnullonescu penouasamobila?

lei 9i o garniturede

4" Calculeazd

4 2 0 5

8 4

5

I

+

4

2 0 5 +

4

I

6

5

o

I

4

4

6

2 5

1

4

4

+

-

J

8 a 4

+

5

1 0

7 2 8

q

1

I

0

4

7

+

1

2 8

8

7

8

7

5. Afli sumanumerelor:

1482 9i2654; 982 9i 1548; 1909 Si4096; 5080 Si 2406.

6, Completeazd cu cifrepohivite adunarile:

4

2

8

5+

2n2[

nslr

oIs

[+

Dz Dt

8214

t sf|[+

D[s

o

600

0

38[]

z

flo

Qt+t

7. Laun joc

electronic, Mihaia

obtinut2gS9puncte, apoia

maicegtigat gZ0 de ouncte.

Catepuncte areacumMihai?

e. itJ.3

reJ1a.sunt425rale 9i cu1575maimutreg6ini.

uarepasari suntTntotal?

5+

D

f. in finalulunuijoc, Costelremarci:

, obtinutcu

1425puncre maiputin

decatmine,dar

obtinut3460

^'

cu ybu matmuttede€t

puncte. inseamnd cEeu amob[inut.

Completeazd tu ultimapropozilie.

YFi

Sandu.CumSandua

14

9[+

4n2

6

D+U s

(|PERAIIEI

9.PROPREIIilLE

OEAIIU]IARE

Ai

retinutcorect?

a+b=b+a

a+0=0+a=a

a+b+c=a+b+c

lntr-oadunarenuconteazaordineatermenilor'

Sumadintreunnumerdat 9i numarul0 este egalecunumaruldat.

intr'oadunarede3saumai.multitermenl putemgruPaoricumtermenll.

Completeazd cu numere potriviteschemele:

+ 2705

/---\/---\

+ 1384

+ 27Q5

+ 2430

1840

+2430

Ceproprietatea operatieideadunareaifolosit?

ComDleteazecunumereadundrilereprezentate:

/\c

c/\

0

1290

0

+

'1290

Ce proprietatea adunariiai pusin evidenla?

Scriecu numeregi semne

matematice rclaliadintresumajetoanelor albastre

l,:,j,"j:-gi:l9l,.sji (mari Si mici) 9i sumadintrejero"n"l" il"-GGt "na"

mro(ro9iigi albastre).

tr

-t"rmeni

l

,1,*:1,"*:ll"f.g:-T:Ij"",

llil:l#

.rr"." ooiointr".

esteunnumdrformat

"'-""i"uri rap,o

sute.Uritizeazdoproprierate

a

"ounarii j"ntru

Cumesteposibil? Doamnainvdldtoare scriepe

tabldunnumdr.

uornetia adundnumdrul scrisdedoamna invdldtoare

cuunnumaralesdeea

uornet scadedinnumdrul scrisdedoamna invdtetoare

unnumer.ales deel 9i oblineo diferentd.

:::l:,Tb],9opii

uornea

Si

oblineo sumE.

aucatcutatcorect. sumaobfinuta de

esteegalecudjferenla oblinutd debornei.

Jcneo expllcatie.

Pentru cei isteti! maride30ko. Uncantarstiadal automatindica masanumaipentrupersoane cumasemai

rreicopii,fiecare dintreeicur afremasereutirizand acestcanrrrn""" t"i Scriemaijos cumvorproceda.

micede30dekilograme vorse-gi

10.srullll llESGAIIEBE

Numerul (necunoscut

deobiecteramase

o'a

a

a

o a tata t

-

Numaruldeobiecte i (saudemdsuri)care i

tr=n-tr

Numaruldeobiecte

(saudemasuri)care

Dintrecele315Verzerecoltate,domnu|Georgescupastreazapentrucon

Jin

CAtbverzei vandutdomnulGeorgescu?

oropria qospoderie120,iarrestulle

vinde'

Pedesenuldemaiios,distantadelamiilocul primuluipodp6nilacasutaestede

iia"i, i"iiltt""G ie

;;;

iamiltoiulcetuidiat

dditeapodpenalac'rsutaestede

oistinlaointreliniiledemill6calecelordouapoduri'

;: 5;;;;sen

O foaiematematice, alcdtuitedin204 patrdlele, esteacoperita cu un

' cartondecupatcain

desen.

Catepdtrdlele suntacoperite?

4. Penlrua refaceinstalalia electricea unuibloc,sunt necesari524metride cablu_

i

instataliea aduso

Fglip" 99

ualtmetndecabluaurdmas pe role?

rolecu

ZS0metrjde cabtu.

Launconcursdeinot

co^ncurenli. Numai309concurenli auterminat cursa.

ualtconcurenti auabandonat?

pe Dunere,au

tuatstartul427de

|nurmaambaleriinecorespunzAtoare, dincele4Zs panare transportate,48s_auspart.

Puneintrebarea Si rezolve.

II. SCIDEREANUMERETOBNAIURALE

irunrrnunlulo-lo.otlo

f. in a douazia ascensiunii,echipadealpi- nigtia urcatdelaaltitudineade759metri

panalaaltitudineade3214metri.

Careestediferentadealtitudine pecare a strabatuloechiPadealPinigti?

pasulal4Jea

4^3 8^5 +

1!J74tB

2637

scriu2

2.

DomnulPopaaveadepunerilabancein

Ela retras1250leipentrua

valoarede3000lei

cumpdrauntelevizornou'

Calileii-auramasin bancadomnuluiPopa?

3. O pepiniereavea4380puieli.Aufostvanduti '1460 puieti' Catipuieliaurdmasin PePinierd?

4.

Calculeazdgi apoiverifice:

5.

6

1

7

ffi

,-i2,

5

1876

151s

45m6- 348

2Sfto m

22

ffi-

6

ffi17 z

ffi+ffis

E. Afladiferenlanumerelordinflecarepereche.

4205 9i 5849 ; 890 9i 3.140 ;

6524gi 4258; 5826 si 6789.

L Laun joc electronicMihaiavea31OOpuncte, apoia pierdut 325 depuncte. Catepuncte areacumMihai?

8. Doudechipedelucrdtoritrebuiesdasfalteze undrumcu lungimea de3365metri. pornind fiecare delauncapdtal

drumuluiin-tr-osdptdmdnd,prima echipea

iara doua985metri.Celedoudechipeseafledupdo

asfaltat1i10 metri,

septamandlao distantSde Completeazaultimapropozitie.

12.TEGIIURADINTREAIIUNAREA$ISCADENEA

NUMEBETOR]IAIURALE

1. Laun joc electronicAndreia realizat2560 puncte,iar

;\

Li

Andreea3470.

a) Cuc6tepunctea realizatmaimultAndreeadecat Andrei?

b) Cucate punctea Andreea?

realizatmaipulinAndreidecat

2. Lao patiseries-auadusdedimineald1270

depateuri,cu440maimultedecatdup6amiaza.

Completeaza propoziliile:

a)Dupdamiazds-auaduscu ----- pateuridecatdimineala.

b)Dupdamiazes-auadus ,

mai

-----

pateun.

3. UnireaPrincipatelorRomanea avutlocin anul1859cu

59deaniinainteaMariiUniri.

Completeazd proPozitiile:

a)MareaUnirea avutloccu

LJnireaPrincipatelorRomane. b)IMareaUnirea avutlocin anul - - * - - .

ani- --

----de

--

4. Primdria unuioraga

organizatpe datade 1

Martie uncrospoputar.

Jcne catcutete sugeratede celeheicomunicdri.

FoaiedeGoncurs

Participanli

Adulti Copii

585

791

Total

$mfi

. Cnrslll oryaizx

cu

pWzilei6ttvton'

aavfi

1376dc wti.ib@ttl

;d"ii.

diwe coe iss

o Pnilndemnweanin-

I Mafiie, din cei 1376de panicipanli, 791 au fost

5.

Completeaze cu numeretabelele:

6.

Observa Si ugureazd-limunca!

Utilzeazi fiecaregrup de €te 3 numercpentru a

scriepe

scaderi.

caietulteucdtedoudadundrigi catedoud

a)2387 , 3481,10s4

vl

t10 |, JaJJ, Sozz

I3.AFI.AREAUI{UilUMARNECUN(ISCUDINIR.O

RE1AIIEDETIPUL?= a=h

1.

2. Corinaavea42delei. Catcosteaflasul?

Duodcea cumpdratunatlas,a remascu9lei.

3. Dupdcezarulainoicatffisi pionulluiDanainaintat6 cdsuleaajunspe

cdsuta84.

Depececasuta,,a venit"pionulluiDan?

T.f

fl

4. Conformcomenzji .,intoarce-te5 cdsule!,,pionul luiVlads_aintors5 casule $i a a.junspe cisuta62.

Lt",=---
650067686970711

Careestenumarulcdsuteideunde,,avenit,,pionul?

5. Scrieexercjtiilecarepotinlocuicerinteledemaijos.Rezolviapoiexerciliile. -'

a)Cenumertrebuiesdaduncu28

b)DincarenumArscad61 $i obtin12?

fentruaobline92--

o_

t-+t-ltlr

-:

Calculeazd $i scrienumerele necunoscute dincalculele:

a

435

-E-d-b-r

900-

4 tts

389+

-E Rn

J-

I

357

837

ca

a

Dorin:M-amgandit launnumdr.D^upa

numerul47.Lacenumirm-amgandjt?

-ce amscezut4gdinel,amobtinut

9. Florina:M-amganditlaunnumer.L-amadrinatcll numarul25 9i amobtinut

numarul74.Lacenumarm-amgandit?

10. Compune o problemddetipul? + a = b, utiftzandumetoareledate:

11,

12.

Rezolvaapoi Problema.

Compuneo problemiduPdschema:

girezolv-o.

Aflenumerulnecunoscut.Verificeapoirezultatulob$nut'

-I t29

13. Completeazd schemele cunumerepotrivite.

tg.J

*-.--il---

J-=\_ q

--il/

EE

,.--E-\

\=--r--

_z-Er-\

\- -il--/

Ftr

fu

@

15,

Saladespectacol are3S0delocuri.S_auvandutdeja2S8debilete.

del--_l

copii.

fl

pentru a

ia speoacotz

rdspunde afirmali\.laintrebarea:

Acuma maisositungrup Ce.numerlrebuiepus in

PotintratoticopriidinaceTlffi

Lfl_

t

il dingrql--sr:e:

-=--

+-

-

.-

l--r

_L

-l-r

Joculpecalculator ,,Robotswars"continuiatatatimpcatjucetorul deline

maimullirobolidecatarmataadversd.Armata

"Ou"r"a "'i"""prj

l;ptacu3g0

deroboli.Launmomentdat,Ftorin fiucdtorut)rn"iur"Z+ZO"IoOoli

CAlirobotiadistrusarmataluiFlorinpene u"u,n,Ou"a;o"rf "o,iii,iuaZ

14.PROBLEMECARESEBEZOTUAPRNADUI'IARE

$ SCAITERE

'1. Pentruconstructia unuizid,s-auadusdoua palete:prlmacu

245de ceftmizi,

Dincateceramiziesteconstruitzidul,dacas-aufolosittoate

car5miziledinceledoua Palete?

iarceade a douacu 237ceftmizi'

ii. lnaintedeultima proba,Georgeavea428de puncteDupa ultima probaarecu 137depunctemaimult Cateouncte a realizat?

UnchiulMihaiarein colecliasa 189insigne.Delatargulde antichitatia maicumparat23deinsigne Cateinsigneareacumin colectie?

Duoeces-alivratla primulmagazin250desticlecuapa minerale,in furgonetimaisunt475desticle.

Catesticledeapamineralaerauinilialin

furgoneta?

5.

de

eaharetransportate

necorespunzetor,

121

sD-rjf:leaX60

Catepahare auajunsintregiladestinatie?

6. Mihaia

economisit 857miilei,iarsorasa,Mihaela, cu 165de

leimai putin. CatemiiOi leia economisit Mihaeta?

654m

Careestediferenla deindllime dintre celedouadealuri?

Dincele335degaroafe aduse, uaregaroate maiareFlorica?

Florica a vandut 147.

indrimeade172cm,iar

$ifl;l3"fr? 31i[?llf

,fll,"iiiiii

uareestediferenta deindllime dintreceidoi?

15.INMUTIIREAAIIOUANUMERE

1. Scriein maimultefeluri:

/eg&

K/A

8A

EA

&&

numArulbuc6telelor

deciocolata

.aa aa

numarul punctelor realizate

s{{

$$$

6$

numdrulciregelor

culese

2. Completeazeegalitdlile:

4+4+4+4++=axW

7+7+7+z+z=ffixffi

s+a+ffi+ffi=sxW

ffi+ffi+ffi+ffi =ox+ s+ffi+6+6*W*W =ffi"0

W.W.m-rW+ffi= oxffi

,r. u||zeaza semnulx pentru a scde:

numdrul de bomboane

numerul de sticle

numerddeoue

@@

4. Scriesubformdde produs:

numeruldesegeli

4z

\<*n

-sn

[-] ,. L,"-

I"[

numdrulpe careajungebdiatuldupe3 pagi

f

.

i

-f

-+-

-

+

-'1!f

-

l

E Catepachetele deuntconlinea cutiacanderaplinS?

ijli

:!i

-:.

l. --

'

6.

Catescaunearevaporagul?

rtfJiiJrtJ

g?

i

tt ft tt It tt tl

r&,rLi

ffi"ffi

ffi"ffi

il*sS

ffi'ffi

Ir

?

?

?

W"ffi

TO.SIIUAIIIItEINMUIIIRE

1. Taie,in fiecaresituatie,ilustraliacarenu sugereaze o inmultire'

,::i,

r,. ip

&Wffl

a

S

&"s

'lli'

"d;l&

-#-@^#

e@@&

:.

Puneointrebareastfel,incatraspunsulsdpoatefi oblinutin deinmultire.Scrieoperatia

W

W

W

@

-w*

^.,

Wryc'

l@*

@

@

@

urmauneioperalii

3.

zi,ua.t^e 8j\4artie ftordreasa a pregatit

adunare repetata, apoiscrje

:-eT!y

ouchete decate7lalele.

Catefloria pus in 6 buchete?

Calculeazeprin

suotorma deprodus numdrul defloriutilizate.

5. D^ouisprezece obiecte alcatuiesc o duzina.

Calculeaza cateobiecte suntin:

a)doudduzini;

b)cinciduzlni.

4

4

6. Adriana a

a

Cdtefloria

d-esenatlalele, trandafiri,garoafe,

gladiole 9i dinfiecare tipdefloare mov.

colorat cateunacuculoare:rogu,galben,

colorat Andreea?

'l

I rl

L

Deseneazd

in dreptunghiul

corespunzator:

a)unnumirdubludebile;

OOOO

b)detreiorimaimultebile: c)cupatru maimultebile.

*&oa

oooo

r?.iilMUtilnEAGUllulil[Rut2

ffi

CompleteazaProPozitiile:

Suntde1--l orimaimullicoPii decatnuFdrittdedansatori dintr-o pereche.

sunt[+[+[.I*I=

ti

x 2 copii.

2. Scrieinmultirilesugeratededesene'

Suntdel--lori

dec6tnuFdruldecopiidintr-un

brdu.

maimulticopii

suntfl+n=[

x 5coPii.

+6

r--Y-),

3. Deseneazd:

a)2x4stelute

b)2+4mingi

c)Zx2puncte

4. Completeazetabelul:

5. Numdrddin2in 2.

a) frunzele

b) coarnele

w w w w

c) gosetele

@@-.,

g$/

bw@

6. C^qlgluqaVeraare3

pui,iarcdtetuga

Heraarededoudorimaimulti.

CdtipuiarecifeluqaHera?

7. Fiiatent(d)! Primulgrup are8 copii,dedoueorimai

Completeaz6:

Aldoileagrup arede l_jori are

cop .

mai

pulini decataldoileagrup.

copiidecatprimulgrup. deci

1S.INMUTIIREAGUNUMIRUI5

1. CompleteazdProPozitiile:

q

ei

Ei

sF4q

S

S

nq"P-Y

F4.P-b

FqPq

si{

si

S nq "*-#

q

q

q

ffi

$,p.

"p

"8

ffi fi-s.

Fq fia

.*

"*qFqs'F

"*EFqs-p.,

@l ff

E

q

q

Pe panousuntE

cdte f-l

rAnduride

mdrligoare.

sunt[*f .!fl.D.D=

=!

" smadigoare.

Pepanousuntf-l rinduride

c6te [--l

md4isoare

sunt[+f .Dfl*n=

=D

r 6mArtigoare

2. Scrieinmullirilereprezentate in desene.

s g sv

\$ll(

r-ll+

l

I-r*+i-ii

###"

##

###

ir

'

i

i ill'i_

+5

+5

+5

&ntrcD

r'

3" Completeaza produselecunumerepotrivite.

A.7\.A.A.A*A.A=8,.8,

daceA= 5

0.0.0.0.0=n'.U, daceQ =3

4.

Deseneazd: