Sunteți pe pagina 1din 98

IE

66

iln6
'.ttl / ldr

TT

DtI
I-

t\
a

A,
I

|'I

'..

t'l

f-,

-l

\l

r\

:+1
IOAI{CHERA

t{tG0tAE
vtzuR0tu

MATEA{ATTfiA

66
EE TPSTPPENTRI:,
STASAA N2*A

::jP
PETTURA
EIANA

fzzL8"

EdituraDiana
computerizatS:
Tehnoredactare
DianaNeacau
Redactor:
MarinaZamfir
Tehnordactor:
autorii
Corecture:

giintormatii
la:
adresa$-ve
Pentru
comenzi
Editura DIANA@

Dituzare:
Gh.1,Argeg
0.P.5,
Pitegti,
C.P.20,
Mobi
|: 0742640705
f ellFu: 02481253370,
208238
0748122201
; 0749
diana@yahoo.com
e-mail:
editura.
DIANA
- Pitegti
copyright
@EDITUM
ISBN973-87983-8-8

Lr.;-r.rrr-r.r.r,
Cwnt
lnslnte
dup6modelul
,,66de testepentruclasaa IV-a" esteo culegereorganizate
nouaprogramegcolarl9i noile
,,TestixilorNalionale",urmdrindindeaproape
manuale.
Testeleprezintddoui pdrli:primapa.rte
compusidin 6 probleme
la carese
solicitA9 rispunsuri,iar Parteaa II-a are doui problemece trebuierezolvate
integral.Cele 9 rispunsuride la primapartese puncteaze
cu cate5 puncte
rispunsulexact$i Parteaa II-a sepuncteazicu 45 puncteconformbaremuluiscris
la fiecaretest.10puncteseacordddin oficiu.Timpuldelucruestede90 deminute
efectiv,testulputendfi impirfit in doudreprrzede cdte45 deminute.
Culegereapoate fi folositi pe intreg parcursul anului Scolar pentu
gi aprofundarea
sistematizarea
cunoqtinlelordin programain vigoare,deoarece
pentrufiecarelecliesaugnrpde leclii cu aceeagi
temesuntprevdzute
cel pulin
doueteste.
DupAaceste
pentruolimpiadegi trei teme
testeurmeazd
8 testepregititoare
teoreticecuproblemerezolvate9iproblemepropuse,temeutile aborddriicu succes
a problemelor
deconcurs.
Celeffei teme:,,$iruridenumere
nahlrale",
comun"gi ,,Principiul
lui
,,Factor
Dinchletsauprincipiulcutiei" suntfoartedesutilizatela concursurile
gcolare
Cu celepeste500 de problemepropusegi prin faptulcAacestea
respectt
intocmaiprograma$colar6gi ordinealecliilor, culegerease adreseaz6
tuhuor
eler'llor$i invilitorilor acestora,
Autorii

,M*o***t.t---*w*reY

Getp&lN$

,.
--'-

1. Scriereaqi citireanumerelornaturale.Rotunjireanumerelornaturale...... .........5 I


7j
............
zecimalda numerelornaturale.Scriereacu cifre romane..........
2. Scrierea
9i
..........
3. AdunareanumerelornaturalefEri trecerepesteordin..
II
....".........
pesteordin............
............
naturale
ferAtrecere
numerelor
4. Scdderea
5. Adunareagi scidereanumerelotnaturalecu trecerepesteordin......................13
15
......................
...............
necunoscut.......
6. Aflareatermenului
l7
...............
...................
naturale...........
numerelor
7. inmullirea
qi in pd4i egale.....
........... ..20
8. lmpd4ireanumerelornaturaleprin cuprindere
22
................ . ...........
f. ir npir t ir ecaur e s t . . . . . . . . . . . . . . . ............
. ...24
...........
la un numdrde o cifr6...........
unuinumir dedoui ci1?e
10.impdrJirea
26
......................
I f. impirtireaunuinumdrdetreicifrela un num6rdeo cifta.......
12.impir.tireaunui numir mai marela un impd4itorde dou6cifte ....................29
1 3. A f lar ea n u m E r u l u i n e c u n o scu tla in m u llir e tila im p i4 ir e ..............
.......... . .'.32
qi folosiriiparante2elor.................
efectuiriioperaliilor
14.Ordinea
......36
...................
gi citireaftac1iilor"......
flacliilor.Scrierea
15.Fracfii.Oblinerea
...........3
11ac1ii1or...
.....................
16.Fracliiegale.Compararea
..........40
f?acjiilorcu acelaginumitor.
17.Adunareagi scdderea
. .....42
.......
18.Aflareauneifracliidinff-uninheg...................
19.Metodederezolvarea problemelordearihneflce.Metodafigurativd...........45
20.Tipuri deproblemede aritmetica.Metodacomparalieigi metoda
.............
.......................
inve r s . . . .
m er s ului
Metoda
21.Metodederezolvarea problemelordearitmeticS.
...48
.........
.....................
...
qia n a l o g i e i . . . . . . . . . . . .............
i p ot ez elor
22. Pr oblem e c a r e s e r e z o l v d p r in in ce r cEr i..................................
...' .....5
..............
.......................
2 3.P roblemdee1 o g i c96ip r o b a b ilitiJi................
.......
55
..........
....................
datelor..
deorganizarea
24.Probleme
.........5
.............................
2 5.Elemen d
t eeg e o m e t r.i.e. . . . . . . ........
...............59
(poligoalein corpudgeometrice).............
degeometrie
26.Elemente
........6
...............................
2 7.Unit alid em d s u a . . . . . . . . . . . . . ............
....".........6
............
..'............
28.Numerenatualemaimici sauegalecu 1000000
67
................
pentruolimpiade.........................
.. .................
29.Tesiepregititoare
..........71
Temeteqreticecu aplicaJii.I $inri denumerenaturale
..... . .. . .......... .. ..72
c om u n . . .
II F ac t or
-,.u Principiul
..................73
lui Dirichletsauprincipiulcutiei....
75
.......... ............
Solulii

tg$tu& a
}AEIEA
'
r-tp., n.Numfuulnoui sutecincimii Faptescriscu cifre este...
t5p.) 2, a) Cel mai marenumexnaturalcu cinci cilie distincteeste...
tip.)
b) Cel mai mic numir naturalde cinci cifte distincteeste.
t5p.) 3. Cinci sutedoudzeci$i patrude sutescriscu cifre este. . .
15p..1 4, a) Dinhenumerele
4035019i430501maimareeste...
tip.)
b) Ordineacrescitoarea numerelor2507;2750'2075este...
t5p.) S. Numerelenaturaleimparemai mari decat 9q995 qi mai mici decAt
100003sunt...
r: p..1 6. a) Rotunjitla ordinulzecilornumdrul2007este...
'b) Eroarearotunjirii numdrului7325411aordinulmiilor este...
l5p.)
ta&fga

A !4"A

t15p.) V. a) Cntenumeresunt de forma 573x79?C:re estediferentadintrecel


mai maregi cel mai mic dintre acestenumere?
t10p.) b) Care estevaloarealui x pentrucareroflrnjind1aordinul miilor sd
avemceamai micderoare.Cetesteaceaste
eroare?
t20fl

8- Cdtenumerede forma 4ab5 exjstd?Puteliformaperechidenumerecare


sd aibi aceeagisum6? Cdte perechi pot fi formate? Ca.reeste suma
numerelordin fiecarepereche?

t&stga D
?ef,f5a {
(5p)

sAueste...,iar
L Dace a este un numir natural nenul,predecesorul
succesorul
seueste...

(sp)

2, Daci un numdrnatwal estepax,formasa generalaeste...,unde keR,


iar daci esteimpar atunci forma sagenerali este. . ., unde k N .

(5p.) 9. Num6rulsutelornumdrului821039este...
(sp.) 4, a) Numdrul ,,doua sute cinci mii patru sute" scns cu ajutorul cifrelor
arabeeste...
(5p)
b) Nurnerul920018seciteste...
(sp)
(sp)

5, a) Cel mai mic numir naturalformatdin 5 cifre distincteeste...


b) Cel mai mare numir nahral format din 5 cifre distincte qi cu cifta
miilor 9, este...

(5p.)

6, a) Rotunjirea la zeci a celui mai marenumir natural format din 5 cifle


distincteeste...
b) Rohrnjireala zeci a celui mai mic numdr natual format din 5 cifre
distincteeste...

(5 p)

PA8f6A A 4{.A

(lsp) 7. a) Sd se scrie 5 numerenah.raleconsecutive,$tiind ca succesoru


predecesorului
celuimai maredintreacestenumereeste12.
(10p)
b) CAtenumerepare de forma i6 exista,dacd,ciflele a gi b sunt
distincte?
(zop) 61.Cate numerenaturaleimpare existi gtiind ci rotunjirea lor 1asute este
4900?

t6$tg& s
anafta !
:p-t 1, a) ScrispoziJional,
numdrul7 1000+3.100+9este...
j p.,
b) Scrissubformi zecimalinum6ru1
2007este...
-'.r,, 2^ Num6ru1care reprezintdsumafofinatd din 5 bancnotede 100 lei, 3
bancnotede l0lei qi 8 bancnotede 1 1eueste...
-'p .7 3. a)Num d r u5l . 1 0 0 0 0 + 7 . 1 0 0 0 + 9 .1 0 +e3ste ...
j p.,
570939i 5 10000
+ 8 .1000+ 2 . 10 maimic este...
b) Dinhenumerele
-.3.r 4, Num6ml2007sescriecu cifre romane...
j p.,
,-.'.t,

5, PefronhspiciulunuimuzeuestescrisanulMDCCCIX,
a) Anul construclieiscriscu cifre arabeeste...
b)Vechimeaclidirii scrisdcu cifre romaneeste...

,'_r, 6. Scriscu cifre araberezultatulcalculului


I X +X C + C D + C M + L e s t e ...
XT'EA

A {!"A

-1.-v.77, Daci dintr-un numir x scidem 4502 obginemun numdr de trei cifre, iar
daci lui x ii adunim 4502 obJinemun numarde cinci cifre. Aflati toate
valorileposibilealelui x.
.i,ip.r 8. Completalipatratulalaturatcu numereleM; D; C;
X astfel incdt sumelepe rdnduri, coloanepi diagonale
sdfie aceleaqi.
sume?
Catesteaceaste

M
D
C

tE JgL t*
pAatrA {

a ciftelorromane:
(5p.) t. Ordineadescrescetoare
X, D, L, C este...
este '
fsp,) 2, Numarul29?scriscu cifte romane
(5p) 3, Numirul CMXL\III scriscu cifre arabeeste"'
carefolosesccifrelet' C' L sunt"
t5p.) l.a)
"' Numerelede trei cifreromane
cucifrelev' X' C' L sunt"'
scrise
'itii
a. patrucifreromane

il Nu-.t"r.

scrisecu cifre
corespunzitoare
t5p.t 5. a) Completalispaqiileliberecu numerele
in anul ", secolul "' milpniul '
romane:
-;tAnul,,Suntem
romanese
1989,anulrevolulieirom0nilor'cu ajutorulcifrelor
fi p.)
scne...
calendaristice$i aliturl
(5p.) 5, a) Scrieli lunile anului care au exact 30 de zile
a anului esteaceasta:'
de fiecare,in paranteza,cu cifre romane,a cdtalul6
cu aiutorul cifrelor
b) Anul bisect cupnnsintre anul 2001 qi 2007'
(5p)
rorvme,sescne...
p&f;frA

fl

(t5o.) V.a)Din $rul de numoreCCC)OII; DCCX; MM; CDLXXIV; MXXXIII'


'" "'
ur"e"ti pe aceleacaresuntmai mari decdt500
;;#;;it.-ro^-".
CCXVI XL: XXIX: LV' scrisecu cif?e
tt0n t
b) Din sirulde numere"CX'CV:
'" " '
pe celemaimici decit 200'darcel pulin egalecu 50
"rigefi
--"t.,
predecesorulsuccesoruluinum6ruluinatural
Q0p) 8. Sd se scrie cu cifre romane
839.

tgstsa I
trtcA

,i5p.r l. Sumanumerelor372051$i 15926este...


,t-5ri 2. a) DacAx estecu 504030mai maredecat405060atuncix:...
,,:p.t
b) Dacdy estecu 90909mai maredec2.t
x atunciy :...
,r-'sr

3, Numfull a estecu 2007mai maredecdtb, iar b estecu 17992mai mare


decatc, atuncia estecu ... mai maredecit c.
4, Numirul m=124+ 241+421,iar n = m + 200.

i. -' -r, r

,rl-r.,

a) n=...

b) Cel mai marenumtu,mai mic decAtn, avAndcifrelediferitede cifrele


lui n este...

'J , y,r 5. a) l+ 2+3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 =...


') i.e., b) l0+20 + 3 0 + 4 0 + 5 0 + 6 0 + 7 0 + 8 0 + 9 0 = ...
r - sp -i 6. Dac da+ b = 7 2 5 3 a t u n cai + b + 5 2 4 1 6 = ...
taafEA

a {4.a

7, Pe cercul aleturat sunt atezate lase


numere astfel incOt suma oriclror doui
numerealatuate sdfie constanta.
t.rt_'./ a) Adtali cAnumirul c = ll2.
tlt p.)
b) Afla1isumaa doudnumerealdturate.
.-5:./
c) Calcula{isumacelorqasenumere.
"-'4?l 8. a) Careesteceamai maresumdpe careo
putefipleti cu 5 bancnotede 1 leu gi 5 1ei?Justificati.
r;t p.)
b) Cumpletili sumade 16lei cu cincibancnotede cAteI leu pi 5 lei?

,ra-at-tat:tr-r-r
tsstge o
pa8ftra {
(Jp.) L Numdrulcu24maimaredec6t512este...
nahlal cu cifte distincte,cu 43 mai mare
(JpJ 2,.Num6ru1
decAtcel mai mic numir naturalde 3 cifre distincte,
esle,..
r5p.1 3.DouAI I I + 222+ 333= xxx-,atuncix =..
(5p)
(5p)

4. a) Cel mai mic numir naturalcu cifre distinctede forma abcdef este"
b) Cel mai marenumaxnahrralcu cifre distinctede forma ab6& este

5. a) Daci sumaa douanumerenahJralea 9i b nenule 9i distincte,careau


(a;b) poatefi '
paritate,este8, atunciperechea
aceeagi
b) Dace sumacifrelor numiLruluiab este9, atuncinumtu-ulib poate
(5p.)
f i. . .

(5p)

6, a) Dacdun termenal uneiadundricreStecu 100,atuncisuma cu '


6
(s'p.)
b) DacEintr-o adunarede trei termeni, I temen cre$tecu 2, al Il-lea
termencrestecu 3 qi al IIIJea termencre$tecu 4, atuncl suma" cu "'
PAAf,EA A
(zo

'{"4
'n, SEseafle cel mai mic, respectivcel mai marenum6rnatual de ffei cifre
distinclecareau suma999

n unit6Ji' al
Q5p) 8, Dacd inff-o adunarede 4 termeni,primul termen crelte cu
doilea termencreqtecu 10 mai mult decatcre$teprimul termen,al ffeilea
temen cre$tecu 10 mai mult decAtcreqteal doilea termen 9i al paffulea
cre$tecu 10 mai mult decat creqteal treilea termen, sd se afle cu cat a
crescutsumacelor 4 numere

&[ g t

II

ts$tgll,8
a|ltEA I
t5p..1 1, Dacddescdzutul
este3759,iar diferentaeste7212,atunciscdzdtorul
este...

i5p)

2. Sumanumerelora qi b este59995.Numdrulb este10432.


a) Numdrula=...
b) Diferenladintrea Sib este...

t5p.t

3 . S dgt iecis = y + 7 5 9 i x = z + 2 5 .
a) Diferenladinhez $i y este...
b)Daei x = 2 8 6 a t u n cyi = . . . . ,z= ...

t5p)

4, Daca2569- a = t4l9 atuncia


-...
tt P.) 5. Sedaunumerele
=
m 1948 17089i n=2593 -2373.
a) m= . . . b ) m - n = . . .
lt p.)

tj p.)

6. Dinhenu m e r e l xe= 1 9 5 - ( 1 7 9 - 3 ,- )si y= 2 9 3 - ( za 5 - 2 3 ) m a im a r e


estenumerul..,

L&fEA A 44.A
r10p.) V. a) Efectualiin doui moduri:565- ( I 63- 102).
t15p)
b) Scrie! o reguli pentruefectuareacalculului a - (b * c) 9i compunefio
problemAcareserezolvdcu aceastA
fomu16.Rezolva! problemapropusd
t:0 p.) 8. Completali p6tratele libere din desenul
aleturat gtiind cd numerele sihratein patratele
marcatecu a, b, c sunt egalecu sumanumerelor
aleturatede pe linie qi sumanumereloraleturate
depe coloan6.

mx

K*
fiB$tgta g
paaf&4 I
(sp) {, Numdrulnaturalcu 26maimic decAt187este"'
(5p)

2. Numdrul835estemai maredecAtnumirul 514 cu '

(sp) 3. Numdrul 54 estemai mic decAtnumirul 94 cu '


cu 15'ahmclsumase
4. a) Daci un termenal uneiadunfi semicqoreazi
...
' cu...
(5p.)
tj lu.a * termenal unei adunSnsemare;tecu 28 iar celdlalttermen'
cu 15,atuncisunase cu
careestecelpulinegalcu 15,semicaoreaz6

(5p.)

cu 12,atuncidiferenlase cu '
(5D) 5,
- a) Dac[ descizutulsemaxeste
',"t'r,l
cu un numir' atuncidiferenp se
lj uaca descazutulse micgoreazd
c u, , .
(5p)
(5p)

uneiscdderiestecelpulin egalcu 10 9i semicgoreaza


6. a) Daci scazAtorul
cu 10,atuncidiferentase ... cu ..
b) Daci scdz6torulunei scideri semdreqtecu un num6r' atuncidiferenla
initialase . ., cu...

AA.AfSA A

.A

Ileanaa mat
?, Ileanaa culescu 5 piersicimai mult decdtGigel' Dupdce
ce
constata
cules12piersici,iar GigelmdndnciI piersici-dintreale sale'ei
un'numar-depiersiciegalcu ce1mai marenumhrnaturalde
i;;;t;;d
distincte
doubcifre""
a)in final,cu cdtepiersiciaveaGigelmai pulinedecit lleana?
(10p.)
cAa b - a b = 8 2 '
(l0pJ
b ) S ds ea f l en u m d r ual b Etiin d
c) Catepiersicia avutfiecarela inceput?
tl0p)
qi
(tsr.) Sa-tA se afle numirul natural ;b; $tiind ce: a2c+c3bl=5b96
5b96-abc=c321.

J.trtrrlr

trrt6^

tcBtuL I

,-;.:.r !. a) 1527-792 + 495=...


rsp.t
b) | 527- (7e2- 4s5)= ...
: p.t 2. Dacdx .l l 5 = 40Satuncix = ...
. , ..r.r 3 ^Dac 'ax +2 1 7 = 2 x - 1 0 5 a t u n cix- ...
:: .t
jp . t

4. x +y = 62 5 q i x = 4 0 7 ,a t u n c i:
a) y = . . .
b ) x - y = . ..

,-;p.r 5^ Numdrul2007scrisca o sumede trei numerede catehei cifre distincte


es t e. . .
primulnumfueste519,iar al doileaestecu
6. Sumaa hei numereeste1542.
132maimic.
iap.)
a) AI doileanumlr esteegalcu...
i ?t
b) Al treileanumdresre...
ftaef6A a {4.A
':|p.,t V, Face{isumanumerelorde trei cifre careau cifra sutelor2, iar ci1}a
zecilorestecu 5 mai maredecatcifra unititilor.
'$pl

8. Completalic6suJelelibere din desenulde mai jos, $tiind cA suma


oriceror patru numerealaturateeste l0l, apoi afla1idiferenJadintre suma
numerelorimparegi sumanumerelorparedin tabel.
21

17

trtrtr-a-rtr-r-:-:
t&$tg& la
paa[54 I
(Jp,) t. Diferenladinheceamai marecifr6 9i cel
maimicnumlrnatEaleste..'
rsp.1 2, Numdrul10 ca sumaa cinci numere
distinctesescrie...
naturale
(5p)

8, Numdrul 25 ca sum6 a dou6 numere


sescrie..
na raleconsecutive

(5p)

4, a) Diferenlaa dou6numerenaturaleeste0. Atunci numerelenatwale

(5p)

sunt...
b) Diferenla a dou6numerenahrale estei. Atunci numerelesunt "

(sp.) 8. a) Sumaa 100denumerenah-raleimpareesteun numir natural ..


(sp)
b) Sumaa 99numerenaturaleimpareesteun numSxnatulal...
(sp)
(5p)

6. a) Dac6suma(a4+ eb)esteun num6rnaturalpar,atuncib este..'


b) Daci diferenla(uOe- af ) exist6,atuncia = .,.

PASf&A A II.A

(sp) f . a) Si seaflenumerelenaturaledeformai! qtiindcd: a3+3b=125;


(5p.)
b) Si se afle numerele naturale de forma abc anmo ci:
1a9+35b+c06=999.
siu esteegalcu cel
(5p) B, Si se afle carenumernaturaladunatcu succesorul
maimarenumdrnaturalfomat din 5 cifre distincte

lfr-r-;rlf

II

rt

tsswl n8
erttte

6 p.1 l.Dacdx+3241-1943=40000
atuncix=...
2, Dacdx + 2y = 750 gi x + y = f5g, alunsi.
t5p.)
a) y =...
$p.)
b) x =. . .
6p.) 9. Dace2x+45405-6096=45004+xatuncix...
tt p.) 4, Dacdx + 723<726 Six estenumArnatural,atuncix poatelua valorile...
5. Un restauranta cumpfuat 495 de kg de mere gi struguri. Dup6 ce a
consumat142kg demerei-aumai rdmas206kg de mere.S-aucumpdrat:
6p.)
a). . . k gd e m e r e
6 p.)
b) ... kg de sfuguri
6. Fie x 9i y doudnumerenaturale.
Daci x+y<250ii x-y<200, iar x
estecel mai mareposibil,atunci:
tt p.)
a) x =...
E p.)
b) y =...

er|tla A 00.e
Q|p) 7, inh-r.rnparcsunt500fire delalele.Numdrullalelelorrosiiestemaimic

de 250, dar mai marede 240, iar numirul lalelelorgalbeneestemal mare


de 210 dar mai mic de 220, iar lalelelealbe suni 35. Cdtelalele sunt de
culoarerogiegi cdtesunt de culoaregalben?
P5p) L Completalitabelul:

u
179

a+b b + c a+b+c
344
487
526
4t6
tz)
949 949 1466
c

&-&-M*n-n-r*n-ru-g
ts$t9.4 82
PASfEA {
(5p)

!. DacAxesteun num6rnaturaiastfelincat x+5=7, atuncix= '

(5p.) 2, Daci c esteun numirnatualastfelincatx-2=8, atuncix="'


(5p)

3. Dacd x gi y suntnumerenaturalenenuleastfelincat x+y=4'


numdrulxY Poatefi...

4. Dacax esteun numarnanrralastfelincdrtx = 3' arunci:


a) x + 3 =..';
(5p.)
b ) x - 3- . . . .
(sp)
(5p.) 5. a) Daci a, b, c sunt numeren a t u r a lea s t le lln c a t a + o + c = s '
( a- t ) + ( b r 2 ) r ( c ' 3 ) - ...
cu a 2 1 ,b 2 2 ,c2 3 9 i a +
b ) D a c n a , b c, s u n nt um e rnea tu r a le
( 5p. )
ar u n c(ia l ) ' ( b - 2 ) - ( c - 3 ) = ...
qi
6, Dacd a, b, c, d sunt numere naturale a stfe lin ca ta - b = d ,a 2 c
b- c 2 0 , a t u n c i :
a) (a - c)- (b - c) =...
(sp.)
( 5p. )

b) (a+c)-(b+c)=...

PAAfCA A U"A
7, 56 se afle numdrulnaturalx din egalitiile:
a ) ( x + 1 0 ) - ( x + e ) + ( x+ a ) - ( x- z) + ( x+ 6 ) - ( x+ s) +
(t 5p)

( x+ a ) -

-( x + 3 ) + ( x + 2 ) - ( x + 1 ) + x= 1 0 ;
'b)
x - ( x - 1 ) +( x - z ) - ( x - 3 ) + ( x - + ) - ( x - s) + ( x - o )- ( x- z)+
(t 0p)

+(x-8) -(x - e)+(r* t o)=-s-

8. Semiperimetrulunui &eptunghiesteegalcu 8 m 9i lungimile laturilor sale


3
suntnumerenaturaleimparediferite.MicqorAndlungimeadreptunghiuluicu
m qi mdrindldlimeasaJu 2 nu seob,tinem nou dreptunghi'SEseafle:
a) Perimetrulnoului dreptunghi;
(10p.)
(10p )
b) Dimensiuniledreptunghiuluiinilial

tEstua ut
;Ere

,\5J-' L Sumadintredublulnum6rului9 pi triplul numdrului17esteegalacu...


2. Elevii unei gcolis-auaqezatin r6nduride cate16.9 rAnduneraunumai
cu fete, 8 rdnduri numai cu bdieli qi un rand cu 7 fete qi 9 bnie!.
,r.5;,
a) Num6rulelevelordin qcoaldeste...
t5_r., "b) Numirul elevilorgcoliieste...
3. Fie numerelea - 27 .321 qr b = 32. 279.
,I:i

a) a=...

rr-s-:-r

b) Dintrea qi b mai mareeste...

4, Dacd a'64<4.64<b-64 undea fi b sult numerenaturalenenule,


atuncl:
,rJ-e.r a) Valorilelui a pot fi...
'Ls.:'..r b) Ceamai micdvaloarea lui b este...
,r5:.1 5. Dacdprodusula fiei numerenaturalemai mari decit 1 este60, atunci
' ceamai micdvaloarea sumeicelortrei numereeste...
,rl!p,.i 6. O carte are 240 de pagini numerotate.Numdrul cifrelor folosite pentru
numerotate
esrc...
ItttSA

A d0"a

t7|',p.1V, Scrie! numdd lll caprodusde factoriai ciror sumi sEfre tot 111.
,:ttp.t 8, al Si seaflevaloarea
produsului47.4't.41.
,'j p.)
b) Gesili trei numereconsecutiveal cdror produs estecel mai aFopiat
de 100000.

rrrratataratata'
tsstg& 81*
"Atfra
fip,/

I
calculului3.6, este...
l. Rezultatul

(sp.) ,,F'eznltatul
2.(5+4) este...
calculului
(Jp,) g. Rezultatul
calculului
(13-4).9 este..,
6 p)
(5p)

produsele
p, = 3' 4 $i p, = 4'8 , seobline...
A, a) Comparind
b) Comparindprodusele
Pr= a'b fi Pz=b'a, undea 9i b suntcite
nenule,seobtine...

5, Fiea = 98'7 9i b=65.4.Ah:nci:


(5p)
a) a+b=..'
b) a-b=...
6 p.)
(5p) 6. a) Compardnd
x=ab.5 pi y=s6;3, unde ab estenumlr
numerele
natural,seobtine...
(sp.)
numerele
a=27.(9-4) qib=27.9-27'4,seobline..
b) Compardnd

PAAfSA A il,A
(5p) 7, Un numdrde bile albegi rogii se aqazape o rnasi form6nd7 coloane
cu cite 9 bile.$tiindci fiecarecoloanilncepedesusln jog
fiecarecoloan5
vecind,ci pe fiecarecoloanibielele
cu bil6 de alti culoaredecdtcoloana
incep6nd
cu cite o bil6 de fiecareculoate,apoicate2 bile de
suntagezate
fiecareculoaregi tn final cAte3 bile de fiecareculoare,iar primacoloani
incepecu bil6 albd,s6 se afle cdte
bile de fiecareculoarese afl6 pe
mas6.
6il

a. Sepoateumpleiompletdreptunghiul din fig. I cu piesede formadln


frg.2?

fc. l

t&$ts& t8
rr|re {
{tp-t L Rezultatul
calculuhii46.64 este.,.
Ep.t 2, Rezultatul
calculului297.3este.,,
F p.t 9, Rezultatul
calculului4 .14. 24 este...
$p-t 4. a) Dinhe produselep,=15.(27+31) 9i p, =(430-321).8,mai
mare...
produsele
frp.t
b) Compardnd
pr= 21.12.35 gi p, =35.12.21,seobline...
fip.l
rr

5, a) Valoarea
deadevdra propoziliei:
,,Dac6x=12, atuncix.45=540,.,
este...
b) Valoareade adevdra propoziprei:
,,Numdrula=11.12.13estemai
micdec6tnumirulb = 144.(3+ 4+ 5) cu 12..,
este...

fip.) 5, a) La o fabrici de confeclii,penfu a punela fiecaredintrecele345de


cimdpiexistente
cdte8 nasturi,srmtnecesari.
. . nasturi.
/6p)
b) Pentrufiecarepies6executatd,
un strungarincaseazi1g lei. Dac6
strungarul
realizeazi108piese,el vaprimi ... lei.
tattta

a fi.A

fIsp) 7, Produsul
a 6 numerenaturale
diferiteeste720qi sumalor este20.Care
srmtcele6 numere?
\

lt' p.) 8. a) Aflaji rezultatulinmullirii numdrului25 cu o paranteziin careseafli


o adunare
a c6reisumi esteegal6cu 15,dup6cefiecaretermenal adr.urdrii
estemfuitcu 12.
b) Aflati rezultatullnrnultiriinum6rului16cu o parantezA
#5 b
h careseafl6
o inmullire de 2 factori al c6rorprodusesteegal cu 2g, dup6ce fiecare
factordin paranteziestemdritde5 ori.

tgstlt& ilo
PAEfEA I
(5
\. Dace inh-o livadA sunt 162 de meri, cite 9 pe rdnd, atunci in livad.i
sunt...rinduri demeri.
(sp )

41esaleprietenelorei, d6ld fiecdreia


2, Ana impadecele36 de bomboane
Anaare... prietene.
cate9 bomboane.

(5

5. DacA marind jumdtatea unui numir x de 3 ori oblinem 750, atunci


num6rll x = ...

(sp)
(sp)

roqii, cAte15pe un rind 9i


4. DacAintr-unparc seplarteaza360 de 1ale1e
240delalelealbe,catel0 pe un rarid,atunci:
a) sunt...rAnduridelalelerogii;
b) sunt... randuride lalele.

5, Adrian are48 de fructe,mere9i caise.Dacaa ffeiapartedin mere


caise,atunci:
(5p.)
a) Caiselereprezintea... partedin numdrultotalde ffucte
(sp)
b) Adrianare... caise.
6, 216 cubulelesuntrepartizatein mod egalin 8 cutii
(5p)
a) in fiecarecutievor fi... cubule1e.
(5p.)
b) Dacd formdm cu cubuleleledin fiecarecutie un cub, atuncipe fiec
laturi a cubuluivor fi... cubulete.

pa&f6A a u-a
este380. Afla1i cele c
Q0p) V, Sumaa cinci numerenaturaleconsecutive
numere.
(25p.) 8, Dan avea120de ciregedintrecarea fecut grupede c6te5 9i gruPe
Cate grupe din fiecarefel
cdte6 cireqe,nerimOnindu-icireqenegrupate.
obflnut?Scrie! toateposibilitalile.

r x

TT

w&

LII I X K T X WK

T I I W r uWWK
8&8tgu tg
IrlEAd
F p-)

t. 5 secuprinde
in 45 de . .. ori.

trp.J 2. Numirul maxim de bomboanepe careo feti!6, cai:eare 35 debomboane,


poatesAl deain mod egalla cei 8 prieteniai sii este...
15

9. Rezultatulcalculului56: 7 este...

p.) 4. a) Dintre numerele45, 75, 35 qi 85, numirul care dA restui 0 la


prin 7 este...
impdrt,irea
15p.)
b) Dintre numerele 19, 39, 59 9i 79 numirul in care se cuprindede 8 ori
numarul9 este...
ti p-) 5. a) Numirul 9 se cuprindein diferentanumerelor81 9i 50 de . .. ori.
b) Numiml 7 se cuprindein sumanumerelor32 qi 21 de . .. ori
It p.)
in numdrula=26+83-41 de... on.
lt p.) 5. a) Numirul 6 secuprinde
b) Cel mai mare num6r nahrral format din doud cifte care se poate
6p.)
impa4iin 9 pd4i egaleeste...
QTBfEA A lfrA
(15p.) V. a) Aflali numerelenaturalecareimpai:texactnumirul 42.
(15p1
b) Aflali cel mai mic num6r natural care, addugatla 37, conduceia un
numdrnatural careseimparteexactla 9.
lI5 p.) 8. Aflafi cel mai marenumdrnaturalla care seimparle exactflecaredintre
numerele36 qi 45.

-l

III_IIIT

ttl
iupAnTrnpa
cupnr '

pAa
PAAfTA

Jacaaei*pa4iturer,.,;1este12,atunci:
(5p)
(5p)

a)Catuleste...

esre...
b)Restul

o lmpirlire denumerenaturaleimpirlitorul este4, atuncirestulfoatel

(sp)

2,
fi. .La

(5p)

3. Daci D:7 d6cAtul13qirestul9 atunciD :...

(5p)
(sp)

I
4. Dacdun numdrnaturalimp6rtitla un numir deo ciftd ddrestul8 atunci:j
a) irnpe4itoruleste...
b) Ceamai micdvaloarea delmpdrtituluieste...

5. Dacd un numdr nahrral a ests impA4it la 3 qi cAtul este egal cu dublul


restului,atunci:
t5p.t
a) restulpoatefi egalcu...
(5p.)
b) ceamai marevaloa.re
a lui a este...
(5p.) b. Cel mai mic numdr nahlal de trei cifte care impnrfit la 7 dd restul 3
esrc...

paaf,Erstb 4{-A
(zop) V, Calculali sumanumerelornaturalecareimpdrlite prin 9 dau cdtul 15.

E. Diferentadintre delmpdrtjtqi rest este144qi imparlitorul este8.


(Lttp.)
a) AflaJi citul.
(15p)
b) Care swrt cea mai micd gi ceamai mare valoarepe care le poatelua
deimpdr,tihrl.

btx-rttr-r-r-:trtl
t4stge r0
tatfra
I,p.)

I
l. Cdtulimplrfirii 70 : 9 este,..

(5p.) 2, Restullmparfitii84 : 8 este...


lt p.) 8. Cdn qi restulimpa4irii unui numSrnaturalla 8 suntil, respectiv
6.
Acestnum6reste...
4, a) Un bdiat care di fieciruia din cei 5 prieteniai sdi cite 8 bile, lui
rimAndndu-i5 bile, a a\,ut...bile.
E p.)
b) Dupd ce o fetiti lmparte,in mod egal,cele 18 meredin cogulelulsiu
celor 4 prietenedejoacd, eaconstati c6 mai are2 mere.Fetita a dat fiecirei
pnelene...
mere.
I5p)

5, a) Suma a doui numere naturale care imp6rlite la 5 dau resturile 3,


rcspectiv4, impexfitdla 5 di restul...
b) Sumaa trei numerenafirralecarela impirfirea cu 8 dau resturile7, 6
15p) '
9i respbctiv5, impirfitila 4 ddrestul...
lsp)

15p.) 6, a) 41 de tone de nisip sunt transportatede la balastierbla beneficiarcu


un camion in care incap 8 tone de nisip. Pentru a se transportaintreaga
ffansporhrri.
cartitatedenisip,camionulhebuiesdefectueze...
(i p.)
b) Numdrul naftral careimpdrlit 1a3 dd citul 8 poatefi...

trafEe A 4{"A
Q0

n. Si se afle un numir natural format din doui cifre egalecareimpiltit la


un numdrde o cii]6 dd cihrl 8 9i restul 5.

(25p) 8. Doui numerenaturalea 9i b impdr,titela 9 dau resturile 7 gi respectiv8.


SdseaflerestulimpirEiriila 9 a nurniruluix=3.a+2.b.

t&gtetu2A
PAA(8fi

fJp,/ 1, Dinffenumerelea = 50"2 qi b = 60: 3 mairnareestenumarul '


x = 60:4 9i Y=70:2i5
i. Fienumerele
(5p.)
a)v =...
(sp)
b)x+Y=...
(5p)
(sp)

8. Dacinumtrrul82lmpexlitla x dArestul5 atunci:


a)x poatefr.,.
b) Cdtultmp6rfiriipoatefi...

(5p)

numdrului90este...
4. Treimea

(5p)
(5p)

78
5. Numirul x estede6 od maimic dcat
lui x este...
a)Valoarea
7.
b) x + 78 estede .. . ori maimaredecat

m=92:4,n =96:6"p;72i3 este


a numerelor:
(5p) 6, Ordinea
crescatoare
PAAf,A A IN'A

(20p.) f . Sumaa hei numereeste99. Afla1i numerele,$tiind ce primul estede hei


ori mai maredeoit al doilea9i al doileaestedublulceluirls-altreilea
Q5p) 8, Md gdndesc1aun numdr, ll lnmullesc cu 3, adun 2 la reztital, ceeace
oblin inmullesc cu 4, iar la noul rezultat adun3 9i oblin numdrui 95 La ce

numir m-amgAndit?

b-tr*K*m*K*w*&*Ku
tEsS gt
lratEa {
Fp,7 l. Numirul 6 secuprindein 50 de ... ori
6

2. Restulimpdrliriinumdrului90 la 7 este...

Itp)

3. Cdtulgi restulimpdr{iriinumarului60 la g sult.... resoectrv...

4. Fie impdrgirea
75: 4.
lsp.)
a) Carulimp64iriieste...
6 p.)
b) Restulimpa4iriiesr...
(t p.)
6 p)

5. Fienumirul x = 31+5.13.
a) Valoarealui x este..,
b) Reshrlimpdr,tiriilu x la 6 este...

(5p)
15p )

6, Fie 3 numerenaturalecareimpd4itela g daucaturile5, 5, respectrv


3 9i
reshrrile3, 5, respectiv
7.
a) Cele3 numeresunt...,...,respectiv...
b) RestulimpAqiriisumeilor la g este...

tlAtr5A

A !4"4

7^.O_gridinain formi de pdtrat cu perimetrulde 96 m se imprejmuieqtecu


gnlmpataprinsi pe stdlpi agezalidin 3 m in 3 m (cate un statp in
$rna
fiecareco( al grddinii).
(10p.)
a)Ce lungime areo lah[6 a patratului?
(10p.)
b) Cali stalpi suntplantafipe o laturea patratului.
Q5

A. La un concursde matematicaelevii participan! primesc7 punctepentru


fiecare problemd bine rezolvati qi pierd 3 p*it. tu fiecare problemd a
cdrei rezolvareestegesitd. $tiind c6 in final unul dintre participanli a fost
penalizatcu 12 p qi a realizatun punctajtotal de 30 puncie,s6 se afle c6te
problemeau fost propusepentrurezolvare.

:-'
JI
':l

tsst 8D
I
"aiflr

(Jp.) !. Daci din cdtullmp6rprii 700:2 scddem199oblinem


(sp )

L Dac i x = 8 0 0 : 5 9 i Y = 7 7 0 : 7atu n ci:


a) x +Y = ' . '

( s p) b )(x+Y ) : 2=
3. DacAa = 720:2:3:4 qi 5b= a atunci:
( 5 p)

a )a =

(s'p.)

bjb=. . .

q
4'

ft&l

2 b= 1 6 6q i 2 a + 4 b = 1 6 4a tr m ci:
4. Dac d. 4 a +
(sp .)
a) 6a+ 6 b = . . . ;
b) a+ b = . . .
( sp )
(5p)

i :7 = '
S. Dac dm = 5 4 0 : 9 - 6 0 a t u n cm

6. DacAa estecAttriplu,lui b qi dublullui a estecu 9


atuncib= ...

.
PAttIt

a lf.t

:::l

numdruluimai
Q0p) 'l . Sumaa doui numereeste90. Triplu
ori numdrulmai mic ne dd 410. Aflali celedoudnumerr3 . '
cat cu 8ll0 mai mic decit x.
Q5p.) 8. Un numdr natural x impfutit la 8 de un
Determinalivaloarea1uix.

h-r-r-r-r-r-r-r'
ts$t D8
Ir?trf
tr1l.7 I. Numdrul6 secuprindeln numdrul400de ... ori.
6 p-t 2, Restullmpirlirii 500: 7 este...
#p.t t. CAtullmpdrlirii250: 9 este...
Ep.t &. a) Cdhrlimpdrfirii752:3 este...
6 p.)
b) Restulimpn4irii249: 5 este. ..
i5p.) 5, a) Numirul 65x seimparteexactla 9, atuncix =...
,t p.)
b) Cifra x a num6rului43i careimpdrfitla 7 ddrestul2 este...
'12 )

6, a) Dintre numerele803, 134, 565, 927 numai numdrul... se imparte


exactIa 9.
(i p.)
b) Dintrenumerele302,987,153,400,restulcel mai marela imodrtirea
cu 7 seoblinede la numdrul...

lrltra

e ft.a

7^ Fie impdrlrreaabc:3, undeabc esteun numdrnah[al de 3 cite.


Itsp.)
a) Determinatinumereleabc. gtiindcd restul imp6nirii estede 97 ori
mai mic decetcatul
0p)
b) Determinalinumerelean-cAtiind ca ele au 30 de zeci si dau la
impdrlirea
cu 3 restull.
ll0p.) 8. a) A patra parte din jumetatea unui num6r natural este 31. Afla1i
numdrul.
flqp)
b) Dacd impdrlim numdrul 248 la rm num6r de o ciffi obtinemreshrl 5.
A fla1iimpSryrorul

MM

IIIIIT

I'

tEStJta 8t&
tAtlra

(5p) t. Un numtucu 27 maimaredecdt624:8 esteegalcu...

(sp)

2. La o impdrt,ireexactadeimptulihrleste 905 pi catul este 5, atunci


imptutitomleste...

(s

A, 792:2:4:9=...
&, Dacd784'.x=7 Fi x:y=4 atunci'

(5p)
t 5 p. t

a) x = ...'
b )( x+y):10=...

5, Daci diferenla a doudnumere este232 qi sumasferh.rilor 1oreste 184


atunci:
(5p.)
a) Diferenla sferturilor este...
(sp)
b) Numdrul mai mareesteegal cu ...
t5p.) 6. a) Numdrulde forma64acar.e
seimparteexactla 9 este...
t5p.t
b) Cdtulimpdrliriieste...
PEETSA A !O.A
(20p.) 7 , Completalitabelul urmdtorjustrficAndrentltatele:

756

882

b
,7
9
8

a:b

\ a + b ). b

lI 3

(15p.) 8. a) Careestecel mai mic numdr de trei cifre carela impA4ireaprin 9 dI


restulzero.Dar cel mai marenumir de acestfel?
(10p.)
b) Calculalisuma108:9+1I7 :9 +126:9+ ...+999:9.

tg$tsL 28
Ir|f'A
Op./

I
tr. Numdrul de 26 ori mai maredecat4 18 este...

It p.) 2, Numdrulde 15ori mai mic decat4305este...


ti p)

3. Numirll 32 secuprindein 785de ... ori.

4. Fie impirtirea 695:47.


t5p.t
a) Cetulimparliriieste...
.5p )
b) resul imparfiriiesle...
din numirul 614este...
ti p) 5. a) Jumatate
I5p.)
b) Un sfertdin numarul3824este...
6. a) Cel mai marenumdr,mai mic decAt700,carese imparteexactla 45
es rc , . .
p.)
b) Cel mai mic numdr,mai maredecdt1325, careseimparteexactIa 54
6
este...

6p.)

Itl?tA

A lf.A

7, Dinh-o livadi au fost culese4050kg mere.Dupi sortareaacestorase


constatAcAa 18-aparle din cantitateatrebuieindepArtateca merenecoresplJnz5,toarc,
a l5-a pafie din rest se insllozeazdca mere de categoriaI, iar
la vanzare.
resh]lcantitdtiide mereestescoase
a) Ce canlitatede merea fostindepdrtatd?
tl1 p.)
ll5 p)
b) Ce cantitatedemerea fost scoasila vanzare?
8. O seclie de produclie livreazi citre vdnzarc se Foduse finite identice
pentrucare?ncase
azd21000lei.
{10p.)
a) Careestepreful unui produsfinit?
nlp)
b) 56 se afle ce sumi se cedeazdstatului dtrpbvdnzarc,gtiindti la
fiecaretoolei acestaincaseazi30 lei pentrudiversetaxeqi impozite.

t38t 86
?at?rt

(5p) L Dacdx:7+67=190
atunci
x=...
(5p)
(5p)

2, Dacda:6=96 pi b.6=96atunci:
a) a = ...;
b) a:b = ...

(5p)

3. Dacdun numir x il lnmullim cu 5, din rezultatscEdem217 9i oblinem


398atuncinumerulx = ...

(5p)

{, $tiindcd 9x+1638:7=63.25rezultici x = ...

5, Dacdy=x+l $i 3y=13*2* u6rt.1'


(sp)
a) x=...
(5p)
b) y= ...
(5p)
(5p)
,tfttl

6. Dacd25x-1373120 atunci:
a)Ceamaimarevaloarea lui x este...
b)Ceamaimic6valoarea lui x este...
| |f.1

7. Mi gdndescla un numdxnatual, 1linmullesccu 9, la rezultatadun5 $i


apoiadurnumirulla carem-amgdndit.
(10p) a)Dacdamoblinut985la cenumdrm-amgandit
(15p)
b)Aretaficelntotdeauna
rezultatuloblinutareultimacifri 5.
(20p) 8. Cdtenumere
nah-rale
x indeplinesc
condilia:
6x-137Sx+258?

Lt.t.t.-.t.t.tt'
t',Etsa 8,
tttttt

Fp-)

L Dacdx:12=41,atuncix = ...

(5p.)

2. Daci360:x=40,atunci
x= ...

6 p.)

3, DacI7'x=483,atunci
x=...

(5p)
6 p.)

f, a) Mic9or6nd
un numdrde8 ori seobline37,Atuncinumdruleste...
b) Mtrrindun numirde43ori seobtine817,Atuncinumdruleste...

t5p.)

5. a) impirlind num5rul378la un numir necunoscut


seoblinecdh.rl23 qi
restul10.Atuncinum[rulnecunoscut
este...
b) Citul pi restullmptrrtiriiunuinumir la 9 sunt18,respectiv6. Atunci
numIruleste...

(5p)

(5p)
( 5p)

lllllt

6, a)Dac6(304+x):91=4,atunci
x= ...
b)Dace(917- x).17= 289,atunci
x = ..,
t lf't

7, Si seaflenumirul naturalx din egalitatile:


00p.)
a) 557=9.(55+x)+8
(10
p)
b) (607- x):31=19

/1op)

c; [+oa-(:eo-x)].6=108

(tsp.) 8, intr-o curtese gisesc84 gdini,gdqtegi rale. $tiind ci numdrulgdinilor


estede 3 ori mai maredecit cel al g6gtelorgi cu 28 mai multedecatrafe,
si seafle cAtepisdri defiecarefel segdsesc
ln cwte.

tgstsa 2a
,afftA
(5p )

I
1.Dac da = 2 7 . 3 5 - 9 9 2 : 8 - 9 0 9 :9a tu n cia = ....

2. Fienu m e r e lm
e = 2 0 3 . 7_ 1 9 8 9 :99 i n = ( 2 0 3 .7_ tg 8 9 :9 ) :6 :4 :5 :
(5p)a) m= ...
(5p.)
b) n =....
(sp)

3. Calculdnd
(250- 30.8+ 630: 7) : 4.5 oblinem....

(5p)
(sp)

a, a) 40 - 2 0 : 5 . 4 = . . . .
b) [ (4 0- 2 0: 5' 4 ) : 8 + 1 2 ] : 5+ 7 = ....

5. Fie ( 2 5 .x - 3 3 .3 ) . r s - 1 1 7: r 9= 2 .
(5p .)
a) 11 7: 9 = . . . .
(sp )
b) x = . . . .
(5p.)

6, Dacd x este num6r natural9i 7.x+504:9<70 atuncix poatelua


valorile... .

pA,af6A A !!"A
7. Intr-o cutiesunt5 pungulecu cAte18bomboanecu lapteqi 10pmgule
cu cate12bomboane
de ciocolati.Bomboanele
seimpartla 15 copii:
(10p.)
a) Cetebomboanea luat fiecarecopil?
(10p)
b) Cdtebomboanedin fiecarefel a luat fiecarecopil?
(10p.)
c) Scrieli formula de rezolvarein dou6moduri
* =
necunoscut:
OJp.) 8. Aflali num6ru1
[( lx - t Sl. A+ t) : S+ 621: 9] : 9 1 10.

:::::

I:

ru

fix

tg$ttta 89
tltt;A

rtrg.r

!. RlL tatr calculului:100- 85: 5 este.....

,r'f,r

calcului:3x29+19 este.....
2, Rezultatul

fri./

3, Mlrind numdrul20 de4 9i apoicu 20, seob]ine.....

\-ir /
\s.r/

4, a) Rezultahrlcalculului:2 x 49+ (56 - 27 x2) este.....


calculului:
b) Rezultatul
928:29-127 -21:3) este.....

'-iF./

5. a) Valomeadeadevdr
a propoziliei:
,,23.10+13.10-3310=
t0( 23- I I - 3 3 ) " ,e s t e. . . . .
b)Valoarea de adevdr a propozitiei: ,,55:11- 33:11+l1:1 I =
= (5s- 33 l ) : I I " e s r e . . . . .
-I

,5p.)

t jp.,
,: p )

6 . a)Dinuen u m e r e t e
a := [ 3 . ( + s :- :5 a ) - 1 2 3 ]:8 2 9 i
b = [ ( 54+ 4 5 ): 3- l 1 ] : 2 2 m a im i ce ste.....
b) Dint r en u m e r e l e
, =, { :

[ e - { + - r ) ]+ S0 } :r 0 0 5 i
b= 100 ( 5 + 3 . 5 - 2 0 ) m a im a r ee ste...

an&fEA a ll"a
.ta p.) V. a) Afla1i reshrlimp64rii 1a 25ra numirului:
a = (2007- 2006+ 200s- 2004+ ...+ 3- 2 + 1- 0).
i t : p.)
(l +3 + 5 +...+ 2003+ 2005+ 2007): 1004= 1004,
b) Aratali cd egalitatea:
esteadevirata.
,:0p.) L Un biciclistlgi propunesbparcurg6un traseuin patruetape.in I-a etapd
parcuge a qapteaparte din drum, in a II-a etap6parcurgea heia pa.rtedin
rest, iar in a III-a etap6parcuge o distanldde 3 ori mai maredecAtin
ultima etapi in careparcurgeultimii 9 km ai traseului.Sdse afle lungimea
intregului haseu$i distartapalcursAin fiecareetape.

KT

IIIIIII

'rtatrtr-r-r-:t$stge go
paafra {
( 5 p)

(sp)
(sp)

L a)$a-\72-36)= ...
b) 154-72+36=...
2. Stabilitivaloareadeadevdra propozitiilor:
a) 492-s4+18=492- (s4- 1s)
b) 7s0t2'3=7s0t(2.3).
3. (360:3.6+360:6.3).10=..,
a, i (7'7 -7 t7).(7-7:7)= ...
b) 1'7 -7:7'7 -7:7 ='..
x=
5. Daca(3.x- 5'4).6-2.11=20ahrnci
6, Dacd2.x:6:3+4'9=36auncix=...

PAAfSA A M"A

(20p) il,lntr-o cutierogiesunt36 belede chibrit.6 cutii roqii sepun inh'o cutie
albashdqi 4 cutii albashese pun intr-o cutie portocalie Cdte chibrituri
surt intr-o cutieportocalie9i hei cutii roqii?

(25p) L Afla1isumaa trei numeregtiindci primul este165,al doileaestecu 17


mai mare decdt triplul primului, iar al treilea este cu 89 mai mic decit
dublul onmului.

L-r-r

ilI I I I

IIIIT

tgstae gt
II|'EA

,rsp..rL Rezultatul
calculului:45-25+5 este...
r:p)

2. Rezultatul
calculului:70:7x5 este...

calculului:l0-5x2+7x6
'l-<p../3, Rezultatul

este...

frr
4 . a) Dac 6x: ( 1 8 - 9 : 3 ) = 2 , a t u n cxi ...
,Jp.)
b) Daca30+ (19- x) = 44, atuncix = ...
, lp.) 5 , a) Dac i a+ Z x a + 3 x a + 4 x a = 10 0a, tu n cia =
b) Dac Aa - ( 8 - a ) = 2 2 , a h t n cai =
'j p.t
, : p) b ' a) ( a'72) : r 2 = a ' . . .
, jp.)
b) 18. (a.5 ) = a . . . .

|lraf,gA A u"a
,:tp) n, a) Sdseefectueze:
ttZ:{S+:.(l-l:O)*[tt + 16: ( 16
- 8: z ) ] : 3: z )+

- a:z )
+(ro
ti|p)

b) SEseafle numirul naturalx din egalitatea:

t s- 1 2 : { 24s .116-(ro- x)]}= 12


rl0p.) 8. Sd se afle numdrulnatual caredupdce a fost mfuit de 12 ori 9i apoi
micforat cu 20 s-a constatat cd se obline un numdr natural egal cu
inzecihrl numdrului nahlal initial.

lrrl
IIII

tgstlta g2
PAAfSA !
(5p)

in figura aleturad po4iunea

ll,

reprezintd
fractia....
haguratd
2, Scrissubformi de flaclie:
(5p.)
a) cincioptimi=.....
(5p.)
b) trei sferturi::....
)

(5.p) 3, a) Hagurali: din pafatul alaturat;


d

b) Haguralicu alta culoare{ din acelagipdtrat.


x
4, Scris6ca fracliedintr-unleu:
(5p.)
a) I banreprez1nta.....
(5p.)
b) 5 banireprezint6.....

(sp.)

t5p./

(sp)

1
5, Fraclia - se citeqte....
It,

6, Daci numitorul unei fractii este9 $i numardtoruleste5 ahrncifraclia


s c ne. . . . .

PA&trEA A J!"4
7. Desenali un dreptunghi cu l6limea de 3 cm qi lungimea de 4 cm
imperlili dreptunghiulin pdtratecu latura de i cm.
reprezintdI p6trat?
(10p.) a)Ce fracliedin dreptunghi
. 5 ..
t10p.t bl Halurali din drepnmghi.
.t 2 5 |
* " a r i ad r e p tu n g h iu lu i.
tt0 p)' c t Hapur a-f.
i'it;
(15p) 8. Scrieli toate fracliile subunitme care au suma dintre numdretor
numitor egali cu 12.

L-w*K*K*w*w*m*m
tgBtga gg
,*rtEA

ha$uratA
din figura
-'-:, L Partea
patrat.

reprezintafraclia ... din intregul

:-_:, 2^ O pninea fost impd4iti in qasep64i egale.Fracliacorespunzdtoare


a4
din acestepA4ieste...
,:_j'.,,

3. HagurXndI din ng,rru

t!-..l
j-:.t

4^ a) O doimesescrie...
b) $asepdtrimisescrie...
5. a) I

, seoblinefigura...

.. citeqte...
Siesteo ftactie...

bt ] secite;Le...si esteo flaclie.

j!t

: ? ) 6. a)FracliaechiunitarA
cunumdrAtorul
4 este...
: p.t
b) Fracliaechiunitard
cunumfuAtorul
5 este...
trlBfsa A !4.a
' :2 din jumAtatea
t--;p.) V. a)Folosindca figuri urr cerc, reprezentai prin haguri
cercului.
b) Folosind ca figuri un pehat, reprezentali jumitate din sferlul
':p..)
pdhatului.
:tp., E. Completalitabelulde maijos astfelincit fracliilede pe primaiinie sdfie
reprezentabilefigurilor de sub ele.

X ffiffi ffi@@**A m

r'h
ral

:
4

(b)

(c )

(d)

(e)

(fl

{g)

(h)

II

tgstcta &a
PA,Af&A I
(sp)

cu ] este...
{, O fraclieechivalent6

4v

a t u n cxi = . . .
t sD ) 2 . a)Dac d- = l0 5
b) Dac d : = i
y+

t5 p.)

a t u n cY
i =...

Y"r-? j14
atunci x =
t5'D.t 3, pus6 il---: =
15
30

(sp)

4. A zeceapartedinff-otreimeestefracfia...

(5p.) 5. a)Dintrefractiife1 qi ] maimicAeste...


7'7
, 1 a < ' r,

a fracliilor:
b) Ordineacresc6toare
]: iI iI i este..
'
7'7 7 7

tsp.)
(5p)

1x

6. a) Dac6"x esteun numar nah]ralnenul $i :>-

atunci x poateI

valorile...
b) Dacd: > I atunciy poate1uavalorile...
y3

(5p)

PAEfEA A {!"4
(20p.) '1, Pentru ce valori naturale ale lui x fracliile umAtoare sunt egale
unitatea:

15 4-x .11-2x,
x. 9
2
5
7'x+l'x-l'
.. 5 11 4
ftactii:.
urmdtoarele
(2sp) 8, Scrieli in ordine crescatoare
t,
i: il
justificind cu cantitatea
carelipsestefiecdreifrac1iipdni 1ainneg.

II

r-r--tatatr
t6sffi'& 88
a||tEA

6 p.) l. Fracliacu numitorul6 egaldcu fracfia este...


J
6 p.) 2, Fracfiacu numiritorul 6 egal6cu fracfia este...
I
fsp.) 3. Fracliacu numdrdtorul6 ega16
cu fra clia2 este...
r.p) 4..a)Dintrefracliile 9i 9 maimicaestefracqia
...
|
15 l7
b) Dintrelracgiile
;i 5i; maimareestefracria...

f5p.t

23

25

15p)

5. a) Fracliileechiunitare
cu numexitorii9, respectiv10 sunt...
Compardndcele doud fraclii, pentru a obtine o propozilie adevArat6dinhe
simbolurile<, > sau=, sefoloseqte
simbolul...
15p)
b) Fracliileechiunitare
cu numitorii3, respectiv8 sunt...
q5

.5p.1 6. a) Dintrefracpilei

: mai micaesre...

r0 ii 5

t5p I

15 5
b) Dintrefracliilej $i - mat mareesre...
16 4
A fl"A

'AAfEA
ll0 p.) 7. a) Scrieli qi reprezentali prin segmenteliacliile cu numitorul 9, respectiv
..

numdr6torul8, egalecu fracfia:.


(10p)

b) Scrieli ce ftac1ie.or.rpund" fiecdruiadin frgurile de mar1osgr apoi


stabilili caredin acesteftaclii suntegale.

fig br)
fig. b)
fig. b:)
fig.bo)
frg.b5)
fig.bc)
(10p.) 8. a) Scriefi toate perechilede ffacfii subunitareastfel incit cele 2 fracfii
a1eperechilorscrisesdaibdunanumitorul, cealalti num6ritorul 6.
6 7
(15p.) b) Scrieli in ordine crescetoarele
urm[toarelefractii: ?:
t
t7 ,

t 2' rr' s'

**]

t&$tgta go
PAAfSA 4
(sp)
(5p.)

352
11 1 1 1 1
123 4 5
b) -+ -+ - + - + - = . . .
25 25 25 25 25

!. a)

q
-1 .r -: .r ...,+ - -r ,.., ..,
4s "u 45 45
45
1) 1

t5 D.t

l. -

(sp)

3. a) inh-o doimesunt...patrimi.

6 'p . )

..1

b')a - - - =

1
A

...

1)l
6 'D. ) 4 . a ) - + - - - :=...

l0 l 0 1 0
_1234 5 6 7 8 9
6 D')b ) -+ -_- +-+ - _ - + - + - _ - =
l0 r 0 t 0 l 0 l 0
t1
() D.l

'

6 p. )

t 1<

20 \ 2 0

l0

l0

r 0 l0

4\

20)

- 125
O
, - + - - - = ...

248
paafsA a !4-A

7. Dan cite;te o cartein trei zile astfel:in prima zi citegteI din carte,a
6
I

douazi cu ; din cartemai mult decdtin prima zi qi in a treia zi reshrl.


8
(top)
a) Ce partedin caretea citit a douazi?
(15p)
b) Ce partedin cartea citit a feia zi'?
(top) 8, a)Efectualicalculele:
a) V|;
(t0 p.) b) Scrieli in ordine

t!;

II

tEstsa 5i3

attGA

53
r-rp-7 l. Rezultatulcalculului : +l
88

este...

<A

ri p-)

2. Rezultatul calculului : -66

este ...

,, .14 t4
I5P./ 3. Rezultatul
calculului
este...
'9 9
^: -l
,r5p7 {. a) Fracfiacu numitorul 7 careadunat6cu fracla 2 dErezultahrl9,"rt"...
,FF,,

b) Fracfiacu numitorul 10 careadrmati cu fraclia a de,


1 0 "ur","
fractie echiunitarS.este...

6D

5. a) DacAdintr-o ftac1iecu numitorul 5se scaoerlacra


, 5 - ql se ooFne - ,

.l

ltuto
2

atuncifracliadescazut
este...
11
5
b) Daci din frac\iz ^ se scadeo fiacf;e cu numitorul 8 9i se oDdne-.
'
8' ,
x
atuncifractiascdzdtoreste...
I
1
r5p.) 6.a) Rezultatulcalculolrri -1*
1 1 1 1 1 1 "r1"...

ti p-)

ti p.)

calculului
b) Rezultatul
1-1-1

*" . .

.)JJ

traf4a

a 44-a
7. Un pepeneesteimpdr,titin 4 felii astfelincat a II-a felie estede2 ori mai
maredecAtprima felie cme estede 3 mai micd decdta III-a felie, iar a IV-a
felie estede doudori mai maredecata II-a felie.
rI5p.)
fiecarefelie depepene.
a) Ce fracliedin pepenereprezintA
t10p.) b) Aritali ci I-a gi a IV-a felie de pepenereprezintdaceiagipatle din
pepeneca qi a II-a gi a III-a feliela un loc.
8, Intr-Lrngrup de copii se gisesc 36 elevi. Ei se aqeazdin6 formalii astfel
incAt numdrul total al membrilor grupului si se imparti exact la numarul
copiilor din fiecare formafe. $tiind cd numirul copiilor din fiecare
formalie estediferit de numdrulcopiilor din celelalteformalii, si seafle:
u0 p.)
a) CA! elevi se afli in fiecareformaJieqi ce fiacjie din numdrultotal al
elevilor reprezint6numirul membrilor fiecAreiformalii?
ll|p)
b) Agezafiin ordine crescdtoareftac1iile oblinute la pulctul a) qi aretau
b echiunitad.
ca sumaacesroraesteo

l'-'l
,l
r

F*8.18',.

t9$tUA 8A

unn':"'
,'"t I

.
'
tr.DacAinff-o clasesunt24 de eleviqi : din ei suntb6i

(sp)
(5p,)

a) numdrulde fetedin clasaeste...


b) numeruldebdielieste..'

" ':'-'
I

iar lelimea
2. Lungimeaunui dreptunghiestede 256 m ial
(5p.)
(sp)

a) ldJimeaare... m
b) perimetrulare'.. m
?

t5o.) 9. : dintr-oori are...mtn


)

Ionelare dinvana
Mihai qi I<
4. Mihai are8 ani,Danare1 din vArstalui Ir'l
!

/l

lui Dan.
(sp)
a) Danare... ani.
(5p.)
b) Ionelare... ani.

t5D.) 5, -'t0 dintr-unmetruare.'. cm


(5p)

6.I

dintr-unan are ...lunl.

^J"/rr I

w
#
t
ffi\
(

paaf8A a {l"A

.at aio
ar cumpaxat
cre9e
ci
viqine,
de
10
kg
tr' Mama a cumpdrat
J

de cirege
de vj$ine5i struguria luat 1 din cantitatea
cantitatea
(10p)
(15p)
(20p)

a) Cdtekg de cireqea cumpArat?


b) Catekg de fructe a cumpdxat?

:
iar
I' Sumaa trel numereeste403. Al doileanum6t estecdt din primul'
?

al trerleaestecat - oln al
+

Aflali celetrei numere.

h-r-r-r-r-r-r-r'
t&stga g9
ttttta

e
1

!
t! 'o)
5 tr, din 20=...
I

d5p) 2,: dinnumdrula=45-23+10 esteegalcu...


2

I din24..r. ...
D-p.t 3. Fraclial= +. * - + =.... Fracqia
y1 2 12 12
y

4, Fie un p6hat imptulit ca ln figura aldhfati in 25 cAsute. din cdsute


5
sunt coioratein rogu gi ] din ,.stul cdsulelorsunt
)

coloratein albasfu.
6 p.)
a) Numdrulc6sulelorcoloratein roguesteegalcu ...
(5p)
b) Numirul cdsutelorcolorate ln albastru este egal
c u. . .
(5 p.) 5. Pe o foaie de harde sunt desenate30 figuri'geornetrice din care { sunt
5
.
.l
..
triunghiuri $i : sunt cercuri. a) Numdnrl triunghiurilor este egal cu ...
o

(5 p)

b) Numirul celorlaltefiguri, diferite rle triunghi gi cerc,esteegalcu ...


6, Fig. a)

(5p)
udt u rd L ...

a)naurana
J

Fig. b)
din numdrul cAsulelordreptunghiuluidin frg. a), a1i

r - ds u! E .

(5p)
b) Parleahaquratddin p6tratul din fig. b) reprezintn... din numdrul
cdsujelor.

T I I I I EI I I
TI I I I E I I
paaf5A s ll"a

Q5fl n, De ziua onomasticd,Mirela cumpfua 2 cutii cu bomboanea cate 20


bomboanefiecare,penttu a servi colegii de clasi 9i prietenii sai de la alte clase.
1

Colegiideclasdsur.rtserviticu

iar prieteniidela alteclase


din totalulbomboanelor,

ain restulbomboanelor.$tiind cn fiecarecoleg de clasdsauprietende la alti


!
cnteo singurdbomboand,sdseafle cili elevi suntil clasaMirelei, c61i
clasdserueqte
prieteniareMirela in celelalteclasegi cite bomboaneaurdmasserbetoritei.
cu

(20p.)E. intr-oduzini de creioanesegAr"rc 1 dit duzindcreioareasculite$i +


" 43
din duzin6creioaneprevAzutecu gumi de gters.Dac67 creioanenu sunt asculiteqi
nu sunt prevazutecu gum6 de Sters,s6 se afle cate creioanesunt ascutitegi sr.nt
prevdzutegi cu gumi de gters.

tEStgL !*a
an&86a !
X. Dacd sumaa dou6numereeste152 qi un numdr estemai maredecit
.dalalt cu 36 atunci:
'j p.t
a.)numamlmai mareeste.....
j p.'
b) num a n -mr la im i ce s t e . . . .
: p.,) 2, Sumaa doudnumereeste889. Unul estede trei ori mai maredecAt
,;hrblul
celuilalt.Cel mai marenumereste.....
3. Dac Ax +y = 7 5 0 q i y - x = 1 9 0 a tu n ci:
a) x = . . .
' j p.)
i p.)
b) y =. . .
':p.) 4. Dacda+b=800 9i b+c=580 atuncib estemai maredecitc cu....
5. Dacddiferenladintre doudnumereeste480 qi cdtul imparlirii numdrului
maimarela celmaimic esre4 atunci:
.: p .)
a) numa r uml a im i ce s t e . . . .
t: p.)
b) numirul mai mareeste.....
rj p.) 6. Sumaa dou6numereeste662.Dacdimplr,timnumdrulmai marela ce1
mic ob,tinem
catul3 gi restul14atuncinumdlulmai mareeste.....
tA&trEA 4 !4"A
i2ap.) V, Sumaa trei numereeste 520. A1 treileaestecu 15 mai maredecat
din al doilea, iar al doilea estecAt ] din primui mic9orat
cu 25. Aflali
-i.mdtate
3
celetrei numere
':5p.) 8. Sumaa trei numereeste132.Dac6pe al ll-lea i1 imparlimla al III-lea
oblinemcitul 3 $i restul 3, iar dacdpe primul il impirlim la a1Il-lea oblinemcdtul
-1qi restul3. Aflali cele3 numere

;:

mm

r-r-r-r-r-r-r
t&stg& t*8
paaf8f, 0
qj l=
2=......
(5p) t. Dacda+b=600qi a=b+270,atunsi
a=......
(5p) 2,Dacda=b+145gi a=2 b, atunci
$i b=.'...
a=......
(sp) 8.Dacda-b=284 qi b=a:3, atunci
$i b=.....
( 5 p) 4, a)Dac ea + b = 6 9 3 q i a = 8 b , a tu lcia =
( 5p)

b) Dac 6a - b = 6 9 3 9l

5 , Dac da+b = 1 0 0 , b + c = 1 3 6
(sp )
a) b =. . . . . .
(5p.)
b) a + c = . . . . . .
6, Dac d a-b = 2 3 , b + c = 1 2 0 9 i a - c= 1 7 , a tu n ci:
(5p.)
a) a =...
(5p)
b) b =. . . .c = . . . .
pA&trEA A ll"a
(zop) fl , Doi flali, M qi N rezolvi impreuni, in doui sdptdmini, 80 de proble
M a rezolvat cu s problememai mult decAtN, iar in a d
in pdma sdptAmand
sdptimdn6N rezolvd de doui ori mai multe problemedecatM. DaceM rezolvai
acelaginum6rde probleme,sd seafle cdteproblemeau rezol
fiecaresdptdmene
fiecaredin cei doi frati.
(25p.) 8, La o flordrie au fost adusepenhu vdnzate1700flori: trandafiri,
gi crizanteme.Trandafirii, dacdar fi cu 50 mai mulli, ahnci ei ar fi de 3 ori
pulini decit crizantemele,iar daci ar fi cu 50 mai pulini, atunci ar fi de 2 ori
pulin decAtgaroafele.56 se afle cAteflori de fiecare fel au fost adusela fl

pentruvanzare.

II

:rrr
tBstgta 1&2
ctafgA d
tr.Dacd3 creioanegi 5 caietecostd26 lei iar 3 creioanegi 4 caietecost622
lei atunci:
a) un caietcostA....lei;
lsp.)
tt p.)
b) un creioncoste.....lei.
2. Dacd3x + 5y = 34 $i 3x + 6y = 39 atunci:
ti p.)
a) y= ......
li p)
b) x = . . . . . .
15p)

3. Nigteelevi fac o excursie.in primazi au parcurs+ din drumFi incd 10


2
km, iar a douazi restul de 90 km. Lungimeadrumului parcursin celedoui
zile estede ....krn.
t 5 p.) 4, Dac 'ax +2 y = 9 59 i 2 x + 3 y = 1 55a tu n cix+ y- ....
5, Dacd2 kg mereqi 3kg de struguricostd29 lei, iar 1 kg de mere9i 2 kg
destruguncosrdI8 Iei aunci:
(5p)
a) I kg demere9i I kg de shrgud costd....lei
t5p.)
b) 1 kg de struguricosti ....lei.
rsp)

6. Daci Dan a cumpAratdoui obiectegi pe primul a dat - o1n Danll De


'7'
careii avea,iar pe al doileaa dat i din aceeagi
sumdL
gi i-au r6mas24 lei
aturci Dana a\.ut.....lei.

t*8tFA A tt"*
/25p.) V, Sumaa trei numereeste990 lei. Afla1inumerelegtiindc6 primul este
catfiplul celuide-aldoileaiar al doileaestedublulceluide al treilea.
(20p) 8. Gdsitinumerelea, b, c, gtiindcA:a este] din sumalui b cu c. b este1
33
din c Aic estecu 150mai ul*uedecAtb.

tg,stu& tbg
pfiaf8A
(5p)
(5p)

tr.Dacds-aupl6tit 2021eicu 50 debancnotede 5 lei qi de I leu atunci:


de 5 lei este.....
a) numarulbancnotelor
de 1 leu este "..
b) numinrl bancnotelor

2. Daca inh-o curte sunt gdini qi iepuri ln total 28 de capeteqi 72 de


picioareatunci:
(5p) a) numdnrlgAiniloreste...
(5p.) b) numdruliepuriloreste...
(5p )
( 5p )

3, Daci x + y=16, 2x+ 4y = 46 dtunci:


a) x = . . ' ;
b) Y = . . . . ,

(5p) 4, Un biciclistparcurgedistanladinhe doudoraqedus $i intorsin l0 ore.


Dac6la dus a avut o vitezi de 30 kln/h 9i la intors 20 km,tr., atunci distantadinhe
ora$eeste.....,
(sp) 5. Dac i x + y = 1 4 9 i 2 x = 5 y a tu n ciy= ' ...
(5 p.) 6. Dac L2 a + b = 1 9 p i a + 2 b = 23 a tu n cia + b = .....
pAaf5a

A !0"4

(zsp) '$. Daci elevii unei clasestau cate doi in banc6atunci 6 elevi stauin
picioare,iar dacbstaucate3 in banc6,rimdn 3 binci goale.Cite binci 9i cAiielevi
suntin clas6.

(20p) 8. Sumade 135 lei esteformati din bancnotede I leu 9i 5 lei. $tiind cd
numdrulbancnotelorde 1 leu estede 4 ori mai maredec6tnumdrulbancnotelorde
5 lei aflali cetebancnoteau fost de fiecarefel.

&

TI

ll

MI E I I I I K N

K''

tgstga t$t*
gA&trEA !
(5p) tr. Daci a-b=6,
poatefi .....
(5p)

a 9i b frind ciffe, atuncinumdrula6

2, Cel mai mic numir naturalde 3 cifle distinctecareimpirlit la 8 d6 restul


5 es t e. . . . .

(5p.) 3, Cel mai marenum6r naturalde 3 ciffe distincte care adrnal cu 222 este
nurndrnaturalde 3 cifre,este......
(sp.) &, a) Numerele
naturaleab pentrucarea.b=15 potfi......
b; Num e r e lnea t u r a laeb p e n t r uca r ea + b = 5 p o tfi......
(5p)

5, a) Numdrul numerelorubid itt.-" cifrele sunt impare,distincteqi


desffescetoare,
este...'..
b) Numdrul numerelor abcd in care cifrele sunt pare, distincte qi
crescatoare
este.....

(5p.) 6. a) Cel mai rnic num6r natural mai mare decat 7 .8 + r cale se imparte
exaclla7 qi in carer esterestulimpdrliriinumirului la 7, este..... '
b) Ce1mai mare numdxnaflual de doui cifre distincte, mai mic decat
.
9 I 1+ 6, careseimparteexactla 9, este....
PSEf,GA A II"A
(sp.) V. a) 2 tali qi 2 fii sunt in total 3 persoane.Este posibil? Justificali
rdspunsul.
b) Fiul, tatdlsduqi buniculsiu au sumavArstelorega16
cu 123ani.DacE
Q0p.)
peste8 ani tatel arevArstaegal6cu dublul vArsteifiului qi bunicul arevirsta
cAtdublul vdrstei fiului siu. sdseafle vArstafiecdruia.
(20p.) f. intr-un gnrp de 13 copii unul dintre ei spune:,,Punr[mdgag cu voi ci
prinhe noi existd2 n6sculiin aceeagilund a anului". CAqtigdel rdmdqagul?
Justificafirispunsul.

L-r-r-r-r-r-r
t6$tse *8
?atf,8A I
fsp)

l. Sumaa 5 numerenaturaleconsecutivepoatefi cel pulin egal6cu ...

(5p)

2, Dacd suma a doud numere nah:rale consecutive este 2007, atunci


numdrulmai maxeeste...

(sp)

9.Ionul gande$te
ci daci dd 1afiecareprietendejoac[ cate3 alune,atunci
el rdm6nefbr6 alune,dar daci Ie dd cAte2 aluneatunci lui ii r6mdn5 alune.
Atunci Ionul,are...prietenidejoaci qi ... alune.

(sp)
(5p)

4. Sumaa doui numerenaturalenenuiedeparitiJi diferite este75.


a) Cel mai mic num6rpar poatefi ...
b) Cel mai marenumlr imparpoatefi ...

(5p.) 5. a) La paginarea(numerotareapaginilor) unei c6r{i careare 124pagini se


folosesc... cifre.
(5p)
b) La paginareaunei cdrti se folosesc642 cifre. Ahmci carteaare ...
pagini.

(5p.) 6, a) O lesitoarelese20 m de pdnzi in 4 zlle. in 6 zile aceiagilesitoare


poatelese... mp?nzd.
(5p)
b) O piscindsepoateumpleprin 2 robinetein 16 ore.Aceiagipiscini se
poateumpleprin 4 robinetecu acelaqidebitca qi primelein ... ore.

pA&r6a a {d-a

(2sp) V, Un gmp de excursionigti


poposesc
intr-unparc Ai vor sd se odihaeascd
pe bancileexistente.
aqezdndu-se
DacdseaqeazA
cete4 pe o bancdrdmdn2
excursioniqtiin picioare.Dacdse ageaz6,
cete5 pe o banc6,atulci rdmAneo
banci liberd,iar pe alta staunumai2 excursionigti.
Cdtebdncisegisescin
parcAicAliexcursionigti
vor s5seodihneasci?

(20p) 8, La un tArgal artei meqte$ugire$ti


suntprezentate
20 mese,gnelecu 3
picioaregi altelecu 4 picioare.$tiind c6 acestemeseauin total75 picioare,
s6seafle cAtemerede fiecarefel existi la tire.

tgstg& 4,4
pAaf6A !
l l.Dac i x + y + z = 1 1 q i y = l x 6 1u n .i'
(5p.)
a)Ceamai marevaloarea lui x este...
(5p)
b) Ceamai marevaloarea lui z este...
2. Dacd am de cinci ori mai multe prune decdtmere,in total 49 de fructe,
atunci:
(5p)
a)numirul minim de mereeste...
(5p.)
b)numirul minim depruneeste...
(sp)
(sp)

9, a) 43'44=...
b)Cel mai mic numir natural mai mare decnt 2006 care este egal cu
produsula doui numereconsecutive
este...

(sp)

4. Daci Adrian, Mioara gi Dan au impreund500 lei, Adrian arede 3 on mai


mult decatDan gi Mioara are o sumdmai micd declt a 1ui Adrian, dar mai
maredecdtsumalui Dan atunciceamai maresumda Mioareipoatefi ...

(5p.) 5. Dac6 3x + y = 11 iar x qi y suntnumelenatulalenenuleatunciceamai


marevaloarea lui y este...
! 5p.) 6 , Dac aab c + l a 3 = - 1 5a7L u n caib c= ...
PAAfEA A 0!"4
(25p.) V. inh-o ogradi sunt gdini, raie gi curci, in total 50 de capete.Numarul de
gdini estede pahrr ori mai maredecdtnumdrul curcilor, iar numirul raJelor
estemai mic decAtnumdrulcurcilor. Catepdsdrisuntdin fiecarefe1?
(20p) S,Determinati
cifreie.agib, nenule,
daca:ab5+a6b+6ba-=1088

IEEJSL !D'
paaf6a I
fip,

L Sumaa doui numerenaturaleestecuprinsdintre 152 qi 155.Dac6unul


din numereeste80 atunci celdlaltnurnir poatefi '....

(5p)

2. CAttriimpn{irii unui numdrnaturalla 5 este 19.Numard poatefi .....

3. Cntul impnrlirii numnruhi 56 la un numArnatural nenul este5. Atunci


imp64itorulpoatefi .....
4. a) Daci produsul a doud numerenatwale este cuprins intre 56 qi 60,
atunciceledouSnumerePot fi .....
b) DacEprodusul a doui cifre a gi b estecuprins intre 40 9i 50, atunct
numereleab pot fi .....

(5p)

5. Diferenla a 2 numerenaturale,fiecarede catdouecifte, este49.


(sp)
a) Descdzutulestecuprinsinte .....
estecupdnsintre.....
(5p.)
b) ScazAtorul
6. a) Diferenla a doud numerenaturale,fiecare de 2 cifre, este25. Atmci
sumaaceloraqinumereestecuprinsaintre ...-.
(5p.)
b) Suma a doud numere naturale, fiecare de cite 2 cifre, este 180.
Atunci diferenlaior estecuprinseintre .....

(5

PAEtrEA A 44"4
(15p.) 7, a) Afla1i toate numerelenaturalede 3 cifre distincte pentru care suma
cifrelorestecel mult egal6cu 5.
(10p)
b) Aflali toate numerelenaturalepentru care diferenia dintre acestea$i
numdrulnah.ual18estecel mult egalecu 5.
8. Pentrua transportaproducfiade griu a unei ferme agricole,de pe camp
la siloz, un camioncarepoatetransportacantitili de pdnd5000la kg 9i face
16 hansporturi.
( 1 0p)
a) Si se facd o estimarea cantitalii de griu recoltata9i transportatede
camionla siloz(10p.)
b) Dacd ferma deline suprafalade 25 ltz de pe care a fost recoltata
cantitateade griu, si se estimezeproduc$a de griu la hectar, in kg, a
acesteiferme.

iln

t6$tga t&g
pAatr6a 0
(sp)
(5p)
(5p)

Sedaunumerele175; 279; 725; 403; 2006.


a) Numerelecarecon{incifrele 2 9i 7 sunt ...
b) Numerelecareconlinciftele2 sau7 sunt...

numaicu cifreleI qi 2 surt...


detreicifreformate
2. Numerele
3, Pe coperJileunei cdrtj sunt desenenumai cu culorile rogu alb sau

(5p)
(sp)

albashx,atunci:
a),,Pecope4isuntculorileroqugi verde"esteo propozitie...
b),,Pe coperlisuntculorilerogusauverde"esteo propozilre

(5p)
(sp)

suntscrisenumerelede la I la 8 Si suntalezatepe masa


4, Pe opt cartonage
atunci:
cu faJain jos. DacAlubmun cartonaq
sAfie scrisdo cift6 pardeste...
cape cartonaq
a) Probabilitatea
sdfie cifra 9 este...
ca pe cartonag
b) Probabilitatea

(5p)

5, Am pe masetrei cartona$ecolorateroqu,albastrusauverde, agezatecu


parteacoloratApe mase.Probabilitateaca luand un cartonagsi fie rogusau
albastrueste...

(sp)

6. Pe o monedi sunt scrise literele A respectiv B. Probabilitateaca


aruncindmonedasAobtinemA sauB este...

PAETSA A I!"A
(25p.) V. Stabilili catenumerede cinci cifre conlin cifre1e2 sau5.
Q5

A. Daci aruncim cu doud zaruri, cate cazuri posibile sunt? Care este
Fobabilitatea de a obline suma4?

-r-

'm-r-r-r-r-!-r
t3,$tga t*9

PASfNA I
(5p) tr, Daci Oanaii di Monic6i 5 ahmedintre ale sale, atunci Monicii ii mai
trebuie 6 alune ca s[ aibi cat Oana.Oanaaveala inceput cu .... alunemai
.....decatMonica.
(5p) 2. Daci Mihai ii di Anei l0 cipqrmi dintre ale sale,atunci aceastaaxecu
18 cipguni mai mult dec6tMihai. La inceputMihai aveacu ..' cdppunimai
.....c6pgunidecdtAna.
(5p.) 8, Se arunci un zar de 3 ori qi se observi ci numirul punctelor oblinute
sunt diferite de la o aruncare1aalta. Numirul maxim de punctecarepoate
fi realizateste.....
astfel
o expenenliaruncdnddeodatd2 zarui qi oblindndu-se
{. Seefectueazd
punctelorde pe fetele rezultatedin
o perechede numere corespunzatoaxe
experienta.
(5p)
a) Numirul pereclulordenumerecarepot rezultadin experienlaeste "'
cu 10,in ....cazuri'
(5p.)
b) Sumapunctelorrezultatepoatefi ega16
5. Valoareade adevira propoziliilor:
(sp)
a) ,,2006.2007+ 2007--2007'2007" este. . .
(5p)
b),,5capreqi 12gdmiauimpeuni 58picioare",este...."
6. in doui coEuriseafl6 24 mere.Din al Il-lea cogsepunein pdmul col atatea
merecite con$neacesta,apoi,din primul coqsepr.mein al tr-leaco9a6teamere
Astfel,in fiecarecoqseob'$neacelaqinumir demere'
ceieaurAmasin acesta.
(5p.)
a) inainte de a obline acelaqinumlr de mereln frecarecog,in primul coq
erau....mete,iar in al Il-lea erau ....mere.
(5p)
b) La inceputprimulcoqconlinea... . mere,iar al Il-lea coqconFea mere'
PAEtrEA A U.A
Q5p) fl, in frgura al6turat6,si se inscrie, in fiecare pAffat,
cdte un numir natural de 1 1a la 9, astfel incAt pe
fiecare linie suma numerelor de pe extreme sd f,re
dublul numdrului din mijloc, iar pe cerc si nu apm6,in
2 DAffatevecine.numerenaturaleconsecutive.
L Andrei are 50 nuci din careii di primului prieten intahit o nuc6,celui
de-alIl-lea 2 nuci,celuide a1III-lea4 nuci,9.a.md.
(1op)
a) DublAnd num6rul nucilor date fiecdrui prieten intelnit fatd de
precedentul,h cali pdeteni htalnili poateAndrei s6-9irespecteregula?
(10p)
b) CAtenuci ar trebui sd mai aib6 Andrei pentru a putea, respectend

regula,si oferenucila 8 pdgleni?

ts$tse 8a
a||?tA
t5p)
/5p)
/5p)

I
!, in desenulaldturat sunt prezertatedatele care
peri,ciregiqi meri dinh-o livadS:
a) Numerulperilordin livadaeste.....
I5
I
b) Numdrulcireqiloreste....
c) Numdrultotalal pomilorffuctiferieste....

de

,, Al6tuat suntreprezentate
numerelex, y, z valoareanumdruluiz:
t 5p )
6p)

(5p)

a ) x='
b ) y=

irl-.--."1..--.l

3. Completalidesenulalaturatcu sdgeJiastfelincAt
fiecirui exerciJiu din st0nga s6-i corespundd
rezultafl corect:
7.9:3
3 5 : 5. 7
21
2 0+ 1 2 : 4
49

5 x- 3

101

J]

(5p)

4. Completalicorespunzetor
tabeluldemaijos:

(5

5, Pe grahcul alaturatsunt ffecutetemperaturilein gradeCelsiusin zilele


de luni, miercun,joi 9i sdrnbdtd.
Completalitabelul de mai jos corespuazdtor
cu
datclc din orqfir
20'
l5'
10

(5p)

6. Intr-o clas6 10 elevi joacd fotbal, 7 elevi


handbal.8 elevi practicd atletismul. Completatitabelul
demaijos.
F

LMi
A

*m-[-r-r-r-r-r-r'
PA&f,EA
a Nl"a

r r r____A

oto
{lsr!, f . ro.r.c_etuili
st rezolvat'o problemd
1rr.off___,cuDaoesenulalalurar(20p.) 8. Cheltuielile ficute de Dan in excursiesunt trecutein tabelul aldturat:

Ma Mi
RON 20 30 l0
Zil.ta

Completafigraficul ahturat.

50
40
30
20
l0

S
40 40 50

tEgJgL It
trratEA 4
(t p)

!, Completalitabelul:

(5p.)

2. Completalitabelul:

20 75

55

l0

100 50

a+b
a

40 35

20

I5

10

a-b

JJ

(5p.) 3. CompJetali
tabelul:
a

6
9

10

a-b

80

56

4. La o statiemeteorologici, intr-o sdptdmAna,


se inregistreaziurmetoarele
temperahlri:luni 23"; r::tzrli 23"; miercuri 20"; joi 21'; vineri 24";
simbatd23'; duminic525".
(5p.)
a) Realiza! un tabelin caresi secuprindi dateledemai sus.
(5p)
b) Realizalio diagramnin carepe orizontalEsi seagezezilele sdptim6nii,
iar pe verticali temperaturilecoresprmzatoare.
5. DacAin tabelul abturaq un vanzAtora trecut pe prima linie cantitateade
marfi in kg, im pe a tr-a linie prelurile coresprmzatoare,
atuncr:
(sp.)
a)Pentru4 kg marfi seplatefte ... lei
(5p)
a)Cu 24 lei sepot cumpdra... kg de marfr.
Cantitatemarf in ks
Pret in lei

I
8

16

24

32

40

6. Daci in diagramaaleturatepe orizontald sunt trecute zi1e1elucretoare


ale sdptEmAnii,iar pe verticali numdrulpieselorrealizatede un strungarin
necale zl, afilncl:

(5p)
(5p)

a) numirul pieselor realizate de strungarin


ziuade maniesteegalcu...
b) 25 de pieseau fost realizatein ziua ...

. depiese realizate

LFr-r-r-r-r-r-r'
pa8f5e A fl"a
t

! ' iA nr ^6 ^ ;fi i l a .

(P1):,,Daciadunimla 12numirul8, seobtine20";


(P2):,,Daciaduniml5 1anumirulx, seobline25";
(P3):,,Daciscddem
20 dinnumirul50,seobline30";
(Pa):,,Daciinmullimpe 3 cunumirulnaturalx, produsulesteegalcu 10";
(P): ,,Dace
lmperlimnumdrul50la numdrul25,seoblinecdtul2";
(P): ,,Numdrul
x seimparteexactla 25 $icetulesteegalcu 5";
(P): ,,Restullmpirtirii numdruluix la numdrul7 este10;
(P): ,,Oricare ar fi numerele nahtale a, b gi c are loc egalitatea
axb+axc=ax(b+c)".
(10p)
a) Stabililipentnrfiecarepropozilie
(A),falsd
daceacesta
esteadevdrata
(F),sauposibila(P);
(15p)

PI P, P3 P4 P5 P6 P, P8

L Citind diagrama din figura alituratd,


carearatedistarleleparcursede un pieton,
deducemci 1aora 0 pietonulse g6seala
km 0, la ora I se gdseala km 5,la ora2 se
gdsea
la km 12,.....
(t|p.)
a) Cag km a parcu$ pietonul dupi 5
orede la plecare?
(10p..) b) Sd se realizezeun tabeldin caresd
reiasdcali 1cl a parcuis pietonulin fiecare
ori 9i la ce km fa16de km 0 al plecirii se
afl6 acesta.

II I I

I I II

L-.t.t.x.r.r-rar

tg$tga 82
tatfaa !
(5p) !, a) Segmentele
din dreaptidinfiguraaldtuatesmt .....
15p.)

b) Cel mai maredintree1eeste.....

6 p.) 2. a) Semidreptele
careformeaziun unghisenumesc......unghiului.
15p)
b) Origineacelordoudsemidrepte
senumefte.....unghiului.
atp)

3, Douddreptecareformeaziun unghidreptsenumescdrepte.....

15p.) 4. a) Un patrulaterare.....laturi.
6 p)
b) Drephmghiularepatru unghiuri .....
t5p)

5, Laturilepalalelea1ermuitrapezsenurnesc.....

15fu

6. Perimetrulunui dreptunghiestede 56 cm. Daci lungimeaestecu 4 cm


mai maredecatdublullaimii atuncileiimeaare......cm.

PAAtrEA A I'.A
p.) n. Lungimile laturilor unui triunghi suntnumerenatulale.Lungimealaturii
125
mijlocii estede doud ori mai mare decdtlungimealaturii mici qi cu I cm
mai mici decit lungimealaturii mari. Afla1i lungimile latunlor qtrindcd
perimetmltriunghiuluiestede 16cm.
(20p.) 8. Un cub cu latura de 9 cm este vopsit cu
albastruapoi esteteiat in cubule{ecu mediade 3
cm.a) Sdseafle cdtecubuletes-auobtinut?
b) Cate cubulefe are o singuri fa!6 vopsitd; dar
exactdou6feje vopsite?
c) CAtecubulelearetoate
nevopsite?

'r-r-r*K,,-r*l:*w

IT

t&Btua 88

paaf,Ea I

(sp)

ll, Prin doudpmcte disthctepot hece:


i) nicio dreapti;ii) o dreaptiqi numaiuna;iii) oricAtedreptedorim.

(5p)

2. Fie puncteca cele din figura al5h.rat6.Catedreptepot saheacapdn cate


douAdin acestepuncte?
xA
i) o dreapt6;ii) 3 drepte;iii) 5 drepte
xc
_

(sp)

9. Doui drepteperpendiculare
formeazdinfe ele:
i) unghiuri ascufite;ii) unghiuri drepte;iii) unghiuri obtuze.

(5p.)

(5p)

4. a) in figura alaturat6prin princhrl notat cu A, la


dreaptanotati cu d, sepot duce:
i) nici o paraleld;ii) o paraleli 9i numai una singur6;
iii) oricdteparaleledorim.
b) Drepteparalelesuntceledin figura:

(5p)

5. a) Unghiuldin fi gwa:------J

xA

eslr:

i) asculit;ii) drept;iii) obtuz.


(sp)

b) in figura: --f-f--d----Tse

pot idenrifica:

i) un segment;
ii) 2 segmente;
iii) 3 segmente.
(5p)

6,

a) ^
In figura:

Dr----+
4L-__Js

sepot identifica:

i) 4 unghiuri ascuJite;ii) 4 unghiuri drepte;iii) 4 unghiuri obtuze.


(5p)

b) Prin puncteleA, B, C, D din figura de la punctula) sepot duce:i) 4


drepte;ii) 6 drepte;iii) 10drepte.

II

IK

llw m

IM M K K K
?atfge

wre
:::

T:

A U"A

00 p.) tr . a) Fie 5 pmctb, diferite doui catedou6,astfel incdt nu existi printre ele
3 pe aceiagidreapt6.Sd se afle cate&epte pot treceprin cite doui din cele
5 puncte.
(1ip)
b) Aceeagiproblemaca la punctula) darpentru10puncte.
8.

Desenalifigurile de mai jos plecdndde la unul din puncte,folosindnumai


segmentede dreapt6$i fere a trece a doua oare pesteun segmentdeja
desenat.

(t0p.) a)

/\

,/

N7
txl

(t0D.)b\

t\l
=Wn

l,-\

tgStga 8t*

paaf5a 4
(5p) tr.Valoareade adevira propoziliei:,,Un&eptunghiare4 r.urghiuri
drepte",
e s t e, . . . . .
(5p.)

2. Un rombare4 laturi .....

(5p.)

3, Cubulare....v0rfrri qi ....muchiiegale.

(5p.)
(5 p )

4, a) Un pihat are....axede simetrie.


b) Formulade calcula perimetruluipetratuluieste:P =.....

(5 p.)

(sp)

5. a) in oriceparalelogram
lahrrileopusesunt.....9i .....
b) Trapezul
are21atwiopuse.....
qi celelalte
laturiopuse.....

(5p.)
(5p)

6. Valoareade adevdra propoziliilor:


a).,Orice
dreptunghi
esteunparalelogram".
este.....
B),,Oriceparalelogamesteut dreptunghi",este.....

pAafsA a !4-a

,,{-----\

\
\ \ B
7^ in figura aleturaEestedesenatun trapezin care
N
M
bazele sunt AB si CD. Pe baza mare AB se ^
consideriprmcteleM gi N astfelincAtDM qi CN s6 fie paralele.Se qtiecd
A D= DM = A I \ 4 = 6 c m ,C D = 5 c r n ,BC= l0 cm 9 i BN = 4 cm .
f10pJ a) SAseidentificetrimghiurile din figurdgi s6secalculezeperimeffulacestora.
(/0p) b) 56 seidentificetrapezeledin figurdqi sdsecalculezeperimetreleacestora.
(sp) c) s6 se idurtifice pmalelogramele
din figurd qi s6 se calculezeperimetrele
ace$ora.

f.in hgura aldhrateestedesenatun paralelipipedE


dreptunghicin caremuchiile AB qi BC au lungime
15cm,respectiv5 cm.
AB
ABCD.
f10p.) a) SAseaflepedmetruldreptunghiului
(5p.) b) Dacd sumatuturor muchiilor paralelipipeduluidreptrmghicesteegal6cu
100cm, seseaflelungimeamuchieiAE.
(sp) c) Dacd AE= 5 cm, cate cuburi puteJi obline din paralelipipedul
drephrnghicABBCDEFGH?

"r

artttA

tsstst& 88

(5p.) 1. a) 740m: ...dam= ...dm


(5p.)
b) 28000mm: ...m= ...cm.

(5p)
(5p)

2, Ldlimea unui dreptuaghiestede 24 m, iar lungimeaare cu 160 dm mai


mult.
a) Lungimea&eptunghiuluiare...m.
b) Perimetrul&eptunghiului are... dm.

(5p)
(sp)

3, in 4 pahareintrdun litm de apd.


a) Un pahararecapacitatea
de ...m/
b) 100depahareaucapacitate
de ... ,

(sp)

&,Intr-un sacsunt50 kg de zahdr.Dacdintr-undepozitsunt 100de sacide


zahir 9i 10 cutii cu cete25 kg de zah6rahrnciin depont sunt ... kg de
zahdr.

(5p) 5.3 h 8 min 20 s = ...s


(sp)

6, Dan are3 bancnotede cdte500 lei, 4 de cate 1001ei,o bacnotide 50


1ei,4bancnotede 10lei, I de 5 lei gi 5 bancnotede 1 leu.Dan are...lei

te8trga a it-a
(sp) V. Pldtili sumade 29 1eiin bancnotede 1 1eu,5 lei qi l0 lei astfellncit sd
aveli cel pulin o bancnotddin fiecarefe1.Facetiaceastain toatemodurile
posibile.
(5

A. Perimetrulunui dreptunghiestede 120 m. Lungimea este cu 8 m mai


maredec8ttriplul ldlimii. Afla1i dimensiuniledteptunghiului.

tw

(@\
\JU

TEBTJ'A8A
pAafSA e

gX
#

-,

(5p.) 1, Unilateaprincipde pentrumesuratlungimile este... ; 34 m= .. cm


este... ; 80000: ... 0
(5p) 2. Unitateaprincipalipentrumdsuratcapacitatea
(5p.) 3. UnitateaprincipalapentrumAsurat
masaeste...;70500dg : ...kg
(5p)
(sp)

4, a) J ore5 minute= ...minute.


b) In 360minuteseafld... sferturideorA.

5, a) Perimetrulunui pAtratesteegal cu 4800 cm. Atunci latura peffatului


arelungimeade ... m
(sp.)
b) Perimetrulunui romb cu latura de 2 dameste... m

(sp)

(5p.) 6. a) DacAintr-un depozit se afla 16 t de mere gi se mai aduc 4000 kg


mere,atunciin depozitseafl6 ...t merc.
(5p)
b) Din localitateaA pdni in localitateaB sunt 23500m.Un autobuzcare
parcurgetraseulA-B-A va parcurge... km.
pa&a6a A l{-1[
(20p) V, in doui vaseseafld 36 /,apd.Dacddin primul vas setoami in al doilea
o cantitatede apd ega16cu dublul celei existentein acesta,apoi se toama
din a1doilea vasin primul vas o cantitatedubl6fald de cearemasain acesta
dupdprima tumare, se constatecd in ambelevasese afle aceea$icantitate
de ap6.Cateapea fost 1ainceputin fiecarevas?
E. intr-un pehat cu latura de 2 m se aqeazedreptuaghiuriegale,pAni la
completa
a acestuia.
umplerea
(10p.)
a) Cate&eptunghiuri cu dimensiunilede 40 cm 9i 50 cm sepot aqezain
pdtrat?
(15p.)
b) Care sunt dimensiunile in cm, a1eunui dreptunghi astfel incAt in
pAfat sA poatAfr aqezatecat mai multe astfel de dreptunghiuri,gtiind cE
nici una dinfe dimensiuninu esteegali cu un cm qi ci acesteaau lungimi
diferite.

JE$frUL5t
faafEA

/-ip.l l. a) Cel mai mic numir cu cifre distinctemai maredecat67985este...


6 p.)
b) Cel mai marenumdrcu cifre distinctemai mic decat1003este...
t5p.) 2. Dacd suma a trei numere consecutiyeeste 63006 atunci cel mai mic
numareste...
3. La imp64irea1000000:13.
6 p.)
a) Catuleste...
(5p)
b) restuleste...
4, Fienumirul n =75a2ba
6 p.)
a) Cel mai marenumdrde acestfel este...
b) Existi ...numerede acestfel.
6 p.)
t5p)

S, Rotuajindnum5rul 69499 la ordineamiilor oblnem...

t5p)

6. Dacd(6x -729-13):25= 3 atuncix =...

pa&fFA fr t!-&
Q0p.) U. S;trrt a |:ei numereeste 231755. Primul numer estecu 12753 mai rnarc
celui de-al doilea iar al neilea estede doui ori mai maredecat
decAtdub1u1
primul. AflaJi celetrei numere.
(2sp.) f. intr-o livadi sunt 1620 de meri, peri, caiqi qi pruni. Meri sunt o heime
11
din to(i ceilalli, peri sunt : din toli ceila$, iar caiqi sunt ; din toli ceilallj.
4)

CAtioomi sunt din fiecarefe1.

r-t

b-l-r-l-t
t38tg& 88
pAaf5f, I

estenumdrul"
fsp,) l, Numirulnaturalcu 25841maimaredecdt92377
(5p)

2. Numirulnatural403002estemaimaredec6tnumirul85856cu "'

(5p)

!. Num6rulnatural289607estemainlic decitnumdrul567089cu "

seobline"
81235cu 398956
t5pt 4. a) Mdrindnum6rul
(5p.)
b) M[rind num[ru1845de51ori seobtine"'
(5p)
Qil

numirui634806cu 509348seobline
5, a) Micaordnd
numtuul?56de9 ori seobline"'
b) Micaorbnd

(5p)
(5p)

(29+:6+8):19-3este.,.
calcului
6, a)Rezultatul
: l8] + 24este"'
b) Rearltatulcalculului26'[(200014- 199546)

patf,ta r ll.A
= ...
(15
p) 7,a){[(soa.ro+:zz):17-(e00000-8ee750)]'200]
+-8zeo]:z-:]=...
( 10p . ) b ){ [ ( 1 38.206-526e.s)

DacAin
(20p) 8, O ferm[ avioolStrimitela pia16360000ou[ cu trei camionete'
primacamionetiselncarci 4200cartoanecu oui a cdte30 oudfiecate,ln
a doua camioneti cu 80 cartoanecu oui mai pulin deoatln a treia
s[ seaflecateoul aufostffimisela piaJdcu fiecarecamioneta
camioneta,

.{

t$$ts& w

a)calculafi
{[(aat.Sz- O:s.i24).t3+ 79]: 100: z + fi 41t7\tto| 4 |
b) Aflati numirulnaturalx astfeltncet:[(9x+ 12356:a):
2- 307]:
: l U:) - Z.) = I /

Aflali numerele
naftralea qib gtiindci (a - 1)(2b- 1)= 12.

III

La un concursde matematicd
s-audatsprerczolvarel0 probleme.
Pentnr
fiecareproblemlbinerezolvatd
sedau7 punctegi pentrufiecareproblemi
nerezolvatd
punct.
sescadeun
Sandua primit54 depuncte.Cdteprobleme
a rezolvatcorectSandu?

ts$ts& oo
Un numtrrnaturallmpirfit la gase9i apoila 7 ddresturile5, respectiv
4. Sd
seaflerestulimpirlirii num[ruluila 42.
.
).3
a) Gdsilio fracflecuprinsa
intre Ut .
U ,,
b) cesili exact4 fracliicuprinse
lntr. 3 Si
I.
l1 ' 11
Fie un paralelipiped
dreptunghic
cu dimensiunile
egalecu 12 cm, 8 cm,
respectiv
6 cm.
a) 36 seafle lungimeaminimi a muchieiunui cubtn careseapeazicutii ln
formdde paralelipipeddreptunghiccu dimensiunilede mai susastfelincit
tot spaliuldin cubsdfie ocupat.
b) Ctte cutii de forma gi dimensiuniledin problem[incaptnf-un cub cu
muchiadelungime24 cm.

X*K*m*m-K"K*K*Kl
t$sggl' Afl
din
avAnd
-una 9
scrie:30 piese'10p6fate;

piese de forma p6trat, cerc sau triunghi


intr-o cutie
-t"* sunt

o sunue'de"p"cutie
"rulstl8 plesero$llstiindcdtreicercurisuntverzi9i numai
albasre;
triur,shiuri

."i"ir"

"""i?ri"

i*".a.e

au'
aflecatepiesesuntdinfiecarefel qi ceculoare

y=1+2+3+ " + 15;


x=(ts-ls) ts+(15-15):15+15;
Fienumerele:
,=[ttsts,5,3+t5 7):2-t5]:6
(y+3 x): z
Ca1cula1i
erasumavirstelor
Sumav0rstelorlui Danqi alepirinJilor s6ieste70' Care
oerintilorin urmi cu 7 ani cands-anAscutDan?

tgStsb 62
- 1012; z = 11I 100- I 1I 11'
- 101; y = 101010
x = 100000
Fienumerele:
crescatoare'
a) Calculali valorile numerelorx, y, z qi aqezali-lein ordine
b) Calc ula yl i+ z - x t l x + Y - z '
mai mici' cel pulin
Gdsiti numerelede pahu cifte care au prima cifr6, cea
egali cu 3 qi ceamai marecifi6 mai micadecat8'
sumaI+Z+3+ --"+62'
a) Calcula{r
b) Formim un sir denumerenaturaleastfel:
- orimul termenal qirului este2007'
primul'
- ul doil.u t"t-"tt .ste cu i mai mic decat
- a1beileaestecu 2 mai mic decdtal doilea'
- al patruleaestecu 3 mai mic decatal feilea'
Procedeulse aPlicain confinuare.
a) Ce valoareareal 25lea termene
b) Careestecel mai mic termen/

ltx--*-*o*-*atat
tastsa 6g
Ardtali ci oricarear fi numdrulnahrralx, daci intre numerelenafuralex qi
x+2006 se consider61004numerenaturaleimpare,atr_rnci
cel pulin 2
dintreacestea
suntegale.

tr

Elevii unei clasea IV-a participi la acliuneade amenajaregi infiumuse{are


... 16 ..
a spalluluiverdeal gcolii. ; din elevi se ocupi de plantareaarbugtilor
ZJ

.\

omamentali,
] din eleviseocupdde siditul florilor,iar cei 4 elevi care
au rdmasseolipd de curaleniaaleilor.Cali elevi suntin aceaclasi qi cAfi
aufostocupaticu s6direa
pomilor,respectiv
cu sddirea
florilor?
III

Un teren in fomri de drephmghi are perimetrul de 3120 m. $tiind ci


jumdtate din lungimea dreptmghiului este cu 240 m mai mare decAt
l61imea,
sdseafle:
a) dimensiuniledreptunghiului;
b) bazeleqi lahrrile neparaleleale unui trapez ca:e are perimetrul egal cu
perimetrul dreptmghiului,lahrrile neparalelegi baza niicd au aceiaqi
lungime,iar bazamareestedublul bazeimici.

tEStuL a4
Sumaa trei numereeste 42000. Dacd din fiecarescidemacelaginumar
oblinem629, 2008respectiv3000.Aflali celetrei numere.

tr

Afl a1inum6ru1
x 9ti|nd,c5j 2376 i (1251- 69.18) : (8x) - 504 : 9 : 8 = 4

Itr

CAtul irnpertirii a doui numere este 9, iar restul este 4. Dac6 adunim
delmpA{itul, imp64itorul, cdtul qi resh-rloblinem 147. Afla1i cele doud
numere.

TMKT

IXM

Lr.t.t.trtr-l-t

ts$tg& 08
naturale
deforma2x3y careat 273de zecipi resh:l
a) Si seaflenumerele
impe4iriilor la 5 este0.
b) Si.seaflenumerelenaturaledeforma 2x3y careseimpartexactla 1I 9i
carerotunjitela sutesuntegalecu 2500.
II

cu 4'a=7 b
66I 66 6=L dinbesteechivalent
a)Aratati
' 14
b) Diferentadintrenumirul a mdritde4 ori 9i numErulb esteegal6cu 720'
Afla'{iceledou6numereqtiindc61 ain a = } an t.

III

Sd se afle lungimile laturilor unui triunghi ABC al carui perimetrueste


4

I 08 m, gtiind ci AB =AC li BC = - din AB .

tE$tJtL a6

in t OOde sticlede I !.,,21,,5I'sunt169l,de apdminerali $tiind ci numdrul


sticlelor de 1 0estecu 53 mai maredecdtnumir-r.rlsticlelor de 5 l', aflatl citte
fel.
din frecare
sticlesLrnt

Aretai ce sumapunctelorcareaparpe trei fefe ale unui zar ce seintAlnesc


in acelaqivdrf, nu poatefi aceeagipentrutoatevarfurile.

III

1lrdtaticA oricum am alege3 numerenaturaleexist6dou6 a ceror sumdse


lmparteexactla 2.

neturele
$hurldenumere
natwaleeste:0,1,2,3,,..
Multrimea
numerclor
natural
senoteazA
cu N sau
$iru1numerelor
\. $irulnumerelor
naturale
nenulenu conlinepe zeroti este1, 2, 3, 4, ,.. In girulnumerelor
pdn valoarea
oaturale
nenulefiecaretermen,
sa,ne indicdal catelea
esteln gir,Astfelin iirul 1,
2, 3,4.,,numdrul123esteal 123leatermen,
iarnumErul
careestepelocul207estechiar207.
DacAscriemsuccasiunea
7'7
1, 2, 3 ... ageasta
Ne 77 detemeni,Pentua aflacetenumere
sulll m succeslunea
Jz. 33. 34,.. / / .
Vom procedaastfel:

Scriem:1,2,3,...31,32,33,34...'11
.
Observam
ctrI,2,3, ... 77 arc77,iN 1,2,3, ... 31 are31 determeni,
rczuitdaA32,33,34,
....77 are 71 -31= 46 determqni.
Aplicdnd procedeulde mai sus aflaf cef temeni au fiecare din succesiulile de numere
Daturalede mai jos:
a)35 , 3 6 , . . . 4 3 5 tb 1
) 3 1 ,1 3 2 ,..,
1 7 '7 i c)2,4,6,...200;
d) a, a"r "1,a+2,...,
^+ 2006;e) 7,
10 0 0 , 21, 0 0 13, , 1 0 0 2 ,..,.5 01;0 4 9 .
$iruri de numerenaturaleputem forma stabilindo reguli pntru gasireafiecarui temen din
sir.
Exemple:$irul oumerelornaturalepare:0, 2, 4, 6...
$irul numerelornaturaleimpare:1, 3, 5, 4...
$irul numerelornaturalecarela impi4ireaprin 3 daurest1 este1,4, 7, 10,13...
De reguldtermenii qirului ii notdm a, - primul termen, a, - a1Illga termen, a. - al treilea
lermen.an - al,,n"-leatermen.Astfel ajr lnsearurA
al31lea termen.
De obicei regula stabiliti pentru fomarea $irului ne permite a afla temenii prin simpla
inlocuirea lui,,n" cu 1, 2, 3....
Exemple:1, Scrieli p mii 5 termeniai unui pir qtiind cA a"=2.r1-7, n numdl natunl
nenul.
Re z o l v a r e =
: a2r . 1 -l =I ;a z= 2 . 2 -7 =3 : a3= 2.3 - l = 5 aa= 2. 4 - 1 = ' 1;aj = 2. 5- l = 9.
2. $tiind cI a" = 3 n + 1 scdeli primii trei temeni ai 5irului apoi scrieli termenulde pe locul
10 1.
Rezo l v a r ea:t = 3 1 +I=4 a ,=3 .2 +l =7 a3= 3.3+ 1= 10 ar o,=3 101+ 1= 304.
Deseori,in probleme,se cerc si afl6m sumaunui numdr finit de temeni ai qirului. Aceasti
problemaserezolvAfolosindu-sede proprietdlileoperaliilor de adunarepi inmulfire.
Exemple:
1.C a l c u l asl iu m a1 +2 +3 +4 +...+4 8 .
Rezolvare:
PutemscrieS=0+48)+(2+47)+(3+46)+...+(24+25). Srmt 48:2=24 de perechia
cercrsumeestemereu49 deci:S=49.24eS=1176.

tK*l
sumaS=35+36+37+. +125
2. Calculali
d termenni' vom facecu ajutorul lor
Rezolvare:Mai intai ots"rvam ca suot IZC-Z|=SO
+(79+78) S=1s9 45<+
goi=i
d" perechiastfel (35+r24)+(36+123)+(37+122)+
eS=
7155.
" "our"i""ti",

primul termen I purcm


sumelede numerenaturaleconsecutivecare au
folo soi f o r m u l 61: + 2 +3 +...+n =n (n +l ):2
sumaI+2+I+ '100'
Exemplu:Calculali
rezultd 1+2+3+ +100=
n reprezintaultimul tomeni' deci n=100
R";;li;;"t
= 1 00(10+01 ) : 2 r e z ul ta1 +2 +3 + +1 0 0 =5 0 50'
p**

ProblemeProPuse:
c) 1+2+3+ +200;
l C a l c u l a i i u me l e : a ) l +2 -3 + +2 5 r b) 1 + 2 + 3 + . . . + 5 0 ; g ) 3 + 6 + 9 + 3 0 0 ;
2+4+6+..+4ooi
d)1 9 '20 + 2 1 - . . - 5 8 : e ) l o l -t0 2 *1 0 3 - +190I D

t t

ajucatcutoii
$ahist
20degahigti$tiindcbfiecare
ili"t l; illl1.l ue$ahauparticipat

catepartideaufostjucate'
ceilalti
prin5 daurestul3'
"""? aflali il; numereloi
dedou6cifrecareIalmptrrlirea
c;dfut

comun
Fqctor

o putemscrieastfel:
. Proprietatea
de distributivitata inmu[irii fa{4de adunare$i soadre
a(b+ c-d)= ab+ ac- ad'
carela randullor suntformatidin
in membruldreptal egalittrliisunttermeniiab' ac' ad
se
ci factorula seafldla fiecaretemenmotivpentrucare
f"ooii'uiil, o *
9i d.-Seobsewa
",'"
factorcomun.
numegte
pus in
a egalitaliiputemscrie: ab+ac-ad=a(b+c-d) Am
notorinao proprietate
factoruluicomun9i esteextrem
scoaterea
evidgnldfactorulcomuna Aceastascriresenume$te
factorulcomunobservam
a"'iiifi-i" t"rofu"t"u aeprobleme9i exerciliinumericeCaridscoa-tem
i* l" pamnteziscdemceturilelmpFri' rlot fiecaruitermen
i4l;*"td'i,
lI ffi;;;ili;
la factorulcomun.
Exemple:
1. 1 .; +7 '1 r- 1 '3 ='7(s+l t -:); 63+'7 7 - 2 1 = 7 ( 6 3 : 7 + 7 7 : 1 - 2 r : 1 )
2. ga+lla-3a= a(g+ 11-3)= 17a.
3. 24+s6-28= 4(6+14-7)
4. lsx -1x -2x = *(15- 7 -2) = 6x '
4x'f 4Y'
5.Dacdx+Y=15 calculafi
4 x+4v =4(x +y )l

Rezorvare:
;:;:;-'^'/f

-+x+4v=a

rs=60

ax
i +a y - x - y '
6.Da a a -- i ui * * r=n c al c ul al
Rezolrare:a (x i Y) -(x

7. Calculaticeamai mici valoarca lui 5x+3y ftiirld ca x-+y=9, x $ y suntnumere


tratuale nenule.
Rezolvare:5x + 3y = 3x + 3y+ 2x = 3(x + y) + 2x = 27+ 2x. V algarcaesteminimdc6nd ;
esteminimadicdx=l.rczulte 2'7+2x=27+2=29.
Problemepropuse:
1. Efectua,tiumatoareleexercilii scolardmai htai factor comun:a) 383 7+383 3; b)
58'1
+ 2007' 404+ 20019; d) l9a+37a+24a-zoa.
524.7+524.9+524 84,c) 2OO'7
2. $tiind cn x+y=7, x ii y suntnumerenatualenenule:a) Calculali101x+ 101y:b) Cea
maimigdvaloarea lui 1lx +10y.
3. Determinati
lumerele ab Stiindca Z uA+Z au-eu-la=5. Scrietitoateposibilitdlile'
4 . F e r a a p a l cu l ava l o ri l en u n e re l o rtr r = l+ 2+ 3+ .+ 9, nr = 2+ 4+ 6+ +I8 ti
exactla nr.
rr.=11+22+,..+99adtalicd n?+n3seirnparte
5. DemonshalicA sumadintrp un numdr de doui cifte gi ristumatd siu seimparteexactla
__
6. Adtaf ca diferenladintre uo niunarde doudcifre si restumatulseuseimparteexactla 9'

eutiei
Principiul
LqiDhichletssuprihcipiul
Principiul lui Dirichet sauprincipiul cutiei are la bazdobservaliafoarte simpAcd dacdavem
un numir de obiectepe carevrem sAle punemlntr-un mrmlr mai mic de cutii atunci ce] puttn
intr-o cutie va trebui sdpulem cel pulin doudobiecte.
Si presupunemcA avem doud cutii in caxewem se a$ezdmtrei bele de chibrit Exisd
posibilitalile: o cutie are 3 bele $i cealalta zero, o cutie axe2 bele 9i cealalteun bdl. Alre
posibilitate nu exist6. Observim cd in primul caz sunt 3 bet illtr-o cutie, deci existAcel putro
doud.iar in al doileacaz suntdouAbeteintr-o cutie.
in rezolvirile de prcblme nu vom analizatoate cazurile ci il vom presupule pe cel mai
defavorabil,repardzand,pe cat posibil, in mod egal in fiecare cutie. Penhu situaliile in carc
exista o repartiiie care contrazicecerinla problemei,se va da aceastaca e{emplu5eir
reDrzentand
si rezolvarea.
a) 3 befe;b) 4 bele;c) 5 be!e;d) 8 be!e:
Efectualipractic:in patrucutii de chibritui agezafi:
e) 9 bete.
Careesteconcluziain ficarecaz?Formulatide fiecaredatdo probleme.
Si rezolvamcatevaproblemefolosind acestprincipiu.
lunaf. in clasaa IV-a A sunt25 de elevi.Adtaf casulltcelpulin 3 elevindscutiin aceea$i
12
2
luni. PresupwrAndcd in fiecare luna s-au nascut elevi,
Rezolvare: intr-un an swrt
rimane un elev. Acesta s-a nescutintr-una din cele 12 luni, daxin aceealuni ma1suntndscuF
incddoi.decivor fi 3 nascutiin acealuni
2, Aritali cit oricum am lua 6 nurnerenatulale exida cel pulin douAa ceror diferer4dse
lmparteexactla 5.
Rezolvare: Confom teormei lmpdrtirii cu rcst exista cinci restwi la impirgirea prin 5Acesteasunt 0, 7, 2, 3, 4. Daod.hfim gasenumete,cel pulin doui dintre ele dau acelagirest la
impixtireacu 5. Fie acestenumere a=5c+r 9i b=5 d+r, reste restul comun,lezulte

rtI
r ll

Ltrtrtr-r-r-r-r'
a-b=5c+r-5d-r dac[9i numaidacna-b=5c-5d dacEgi numaidacda-b=5(c-d)
decia-b selmpartexactIa 5 ,
zi a
3. io tcoalanoastdsunt740 deelevi.Adtali ceclpulin 3 elevisuntndscufiln aeeeaqi
anului,
celn fiecarczi a anuluis-aunascutcate2 eleYi.$tiind ctrun anare
Rezolvare:Prgsupunem
celmult366dezile,vor ft 366.2=732 deelevi.Au rimas8 elevicares-auntrscut
$i ei int-o
zi a anului,dar h aceazi mai suntcel putin doi elevi,decivor fi cel pulin 3 elevintrscutiin
aceeagi
zi a anului.
weunelev
BBtcposibilseexistezilealeanuluiin carenu s-anascut
Observatie:
participat
cate7 eleviln
7
fete
repadzali
au
49 dbaieli$i
4. La un concursde matematica
fiecarcclas6,Arataf c[ exist[celpulino saldin caresuntnumaibaiefi.
Rezolvare:
49+'7=56 deelevil56:7=8 sili,
Dacavomrpartizacateo fatdin fiecaresali"nerdmeneo sal6numaicub6ieli.
propuse:
Probleme
1. Adtafi ce oricumam lua paku numercnaturaleexistace1pulin douenumerea caror
diferentaseimparteexactIa 3,
2. 217meresuntpusein 9 16dile,
fuAtadcAexistecelpulino UdiF in caresuntcelpulin25
clemefe.
3. Intr-o uma sunt 6 bile av6ndunele culoarearogie, altle culoareaalbastru,altele fiind
galbene$i altelevezi.
a) Arataf ca existi cel putin douabile avandaceeaqiculoare.
b) DemonstraJicd oricum am extrage4 bile existi cel pufin douAculori.
ca 3 seaibaaceea$i
culoare.
c) Demonstrali
c6 existaposibilitatea
joace
joaca
tenis
de camp,Aratadca existatri
clase
sunt
14
baiefi,
10
fotbal
7
4. int!-o
ti
beief carejoaca9i fotbalgi tenisdecamp.
5. Adtati cAoricum am alege73 de numerede douacifre existacel pulin ur numdrcarc axe
ultimacifr6zeronu cinci.
6. Aretafl cAoricum am alege 11 numerenaturaleexistecel pulin douAcale dau acelati rest
la impirtjrea prin 10 .

x a

s0LuTil
Testul1
ParteaI

,,

905007 98765 t0234

52400 430501 2015;2501; 99991, 2010 459


2',150
99999,
100001

Parteaa II-a
7, a) x esteoifr6Sipoateluaoricevaloare,
decisuntl0 numere,
clmaimic este573079
$i cel
=
maimarc573979,
iar diferenfa
este573979
- 5'13079900.b) Dac[ x < 4numtruleste573000
ercarea
este
Dacd
x
>
numdrul
este
79.
5
574000
este2I.
5i
Sieroarea
8. Celmai mic estenumtrrul4005,iar cel mai mareestenumdrul4995;ln totalsunf100de
putemforma
numerc.4005+4995=4015+4985=4025+4975=...
. Fiind 100de numere.
pereche
100: 2 = 50deperechi:
Numerele
din fiecare
ausuma9000.
Testul2
ParteaI
1
2
3
4
!
6
a

2k
2 k+1

a
b
b
8 2 10 205400 nouAsutdoudzeci10234 87965 98770 t3230
b

&

demii otsDrezece
a+l
Pa rt e a a I I - a
7. Succesorulpredecasoruluiurlui numir x este chiax x. Succesorulpredecesoruluicelui mai
marc mrmexfiind 12, deducemcd cel mai marc dintre cele cinci numereconsecutiveeste 12.
RezultdS= {8;9;10;11;12},
b)
10 20 30 ..... 90 rezultd9 trumere ")
l2 32 .....92 re1ulra
8 numere
i
142434.....94rezulta8 numere
| 'ezulti 4l numere
1,626 36 . .. 96 rezultd8 numere
I
)
1828 38 .....98 rezulta8 nunere
8. 4851,4853,...,4899,4901,4903,...,4949.
Rezulti50nutalere.
Testul3
ParteaI
I
4
b

'7309 2 1000+ 7
Part eaa I I - a

c
c

5'7093

r7093 MMVII

1809

MCDXLIX

x -4502 < 999e x <5501 |


5500< 550| L
| + \ c { 5498.5499.
x -4502 > 1000<= x > 54q8J
8. Ultimul numar de pe linia a IV-a esteX. Pe linia a fv-a trebui sa
mai a;ezAmM $i D. M nu poatefi primul intrucat pe prima coloana
7.

538

*&*m-

mai esteM rezultd ci primul va fr D 9i al teilea M. Petatul aratAca in figura ahtuati. Pe


coloanaa II-a hebuie sAmai luam M $i X. Cum pe prima linie nu putern
x D c
M
lua M, vom puneX.
c D x M
Pelinia a III-a va hebuisepunemD $ X $.a,m.d.
Oblinem:
C
D
X M
1610.
Sumaeste
D c M X
Test4
ParteaI
6
5
3
2
1
b
a
b
a
a
b
MMIV
D, C, CCXCVtr 947 CLV CLXV MMVI; MCMLXXXD( Aprilie (IV)
Iunie (VI)
Septembde(Ix)
Noiembrie(XI)

XXI !

ru

Parteaa II-a
.
7. a) DCCX; MM \CMD.XIXII;b)CXCv; LV .8. DCCCXNX
Testul5
ParteaI
J
5
4
3
1

b
a
b
a
b
a
59669
450
387977 909090 999999 19999 977 888
Parteaa II-a
=
7. a) b + a = b + c, decra - c, a : 712? c = 112 b) c + d = 112+211 323.c) 323+ 323+ 323
de 5lei, deci
:lOe. S.u) S*S+5+5+1=21
(lei) Am luatcelmaimarenumir debancnote
vom obline ceamai mare sumeposibib; b) Valorile de 1 leu !i 5 lei suntnumereimpare Sumaa
5 numercimparc esteun numdrimpar,deci nu poatefi pbtita sumade 16 lei'
Testul6
ParteaI
6
5
4
2
I
b
b
o
a
536 145 6 t02345 987s6 (1 ,7 );( 2,6) ;( 3,5) ; 18,27,36, crette; cre$e;9
100
( 5 , 0 ; ( 6 ,2 ) ;( 7 ,1 ) ,' 12.81

Parteaa II-a
7.102+ 89'/= 999.

s.n + (n + 10)+ (n + 20)+ (n + 30)= (n + n + n + n) + (10+ 20+ 30)= 4 n + 60.


Testul7
ParteaI
a

y =211,z = 2 6 1

254',1 49563 3 9 1 3 1 5 0

1 1 5 0 240

20

Parteaa II-a
7. a) 565- 61= 565 163+ 102= 504.b) a- (b - c) = a-b + c.

I
8.

a= 101+202:303 >x= 303- 102=201


b=2 0 2 +3 0 3 =505
+ y =505 203= 3 0 2
c='7 0 7
- z=4 03.Testul8

61

4
40

WKil

mare$te
15

mireste
13

102
203
z
101
202 b 303 c 404
x
304
v

P.rtea I

K,,'

mire$te mic$oreaz
A marefte
12
acelnumdr
10

micAoreazi
acelnumdr

Parteaa II-a
t. al Lz+ ) + I = 16; Ol aD+ ab = 6l:5

uA -U .

c) In final,G + c + 18= 98 .?2 c:82 +c=41, darcigel


a mancato piersicA,deci Gigel a a\,1ltinilial 42 de piersici, :>
iar lleanaa a\1tt42 | 5 .47 0riersici).
_
i--__li: rrzr
8. a 2 c + c 3 b=15 b 9 6+ c = 5 = a 2 5 +5 3 b 1 =5 b96
= b=7 +
a25+53'71=57g6.a a = 4= 5796- 475=5321 ceeaceesteadevtuat.
Testul9
ParteaI
7
I
3
5
a
b
a
b
a
b
1210 1230 94 322 2 1 8 1 8 9 57 2 + 5 8 4 + 8 5 1 38',7
636

Parteaa II-a
7. 250+ 261+ 272+ 283+ 294= 1360.
8 . 27+ l'7+2 5+2 7+ l 7 +25+27,32 32 3 2 : 6 9 ,
Testull0
ParteaI

a7

.,

17

5
a
t2+13 egale

1'1

71

32

6
b

9 0+ 7 +2 +3 +4
consecutive par lmitatr ciila pard
Parteaa II-a
7. a) ab=92: b) abc= 345.8. 49382+ 49383- q8765.
Tertul1l
ParteaI
I
2
3
4
6
5
a
b
z
b
a
38702 v : 100 x:5 5 0
5695 o ;r;2 384 14'7 x <225gi fiind cel
kg. kg.
mai mareposibil

Parteaa II-a
7. 500 - 35 = 465 sunt lalele rotii 9i galbene.DacAluim cele mai mici numereposibile vor fi
241 lalelero$ii ti 211 lalelegalbene.241 +211 = 452.Deci,465 452= 13 la1elemai trebuie
luate.Putemlua cel mult 8 lalelede aceealiculoaxe.
Pot fi: 249 1.r.gi 216l.g. sau2481.r.Si217
Lg;247 l.t. ti 218l.g.;2461.r.
qi219l.g.8. a = 179,b = 165,c: 143;a:309,b = 217,c:199',
a=4 3 2 , b : 5 1 7 , c = 9 49 .

'r-t-r-l-r-r-r

:-

Testul12

Parteaa II-a
1+ 1+ 1 + 1 + l+ x= 1 0 ?
Rezultd
?.a ) (x+10)- (x+ e ) =1 ; ( x + 8 ) - ( x + r ) = t ,l.a,m.d,
+ 1 + 1 + ( x- 1 0 ) = 5
+x=5 . b) x - (x - 1 ) =t , ( x- 2 )- ( x - 3 ) =t , g , a . m , d , Re z u lt a 1 + 1 + l
= x =1 0,8.a) L+ l = 8 + ( L - 3 ) + ( l - 2 ) =7 Pcdmetuleste 14m b) L + 1 = 8 = L = 7 m$ i
l=l ms auL=5ml i l = 3 m .

Testul13

1.9+2,9Q+3'141=612,

b = 8928

Partea&II-a
3 1'1. .. ' 18 .a) 41 47,41=103823b) 46'47 48=103176;45'46'4't=9729
7. 1 11=3?
7l od

= 2710Numercle
sunt:45i46;47'
cautate
10OOO0:97290
103776
- 100000= 3776;
Testul14

PartsI

Parteaa II-8
8Eo.o.o
cu
cu c6te6 bile albeqi 3 bileropii,9i 3-coloane
existd4 ooloane
i, in aranlament
= 33 li 83
=
oo
3x
3
4x6+
bile
albe
avem:
Prin
urmare,
ro6ii.
6
bile
albe
cdte3 bile
9i
E8
bilero q ii= 4 x3 +3 x 6=30.
oo
oa
2'
pise
din
f1g
intd
6
pertru
completd,
umplere
8. ln fieouedreptunghi,
Tertul15

Plrteas II-8
= 1 5+ ( a + 1 2 ) + ( b + 1 2 )
7. L + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 20 9i 1 2 3' 4'5'6= 7 2 0 .8 .a ) s + b + c
+ (c+lu ) = 1 5 - 3 6= 51+ 25 [(a+12)+(b - 1 2 ) - G - l2 ) ]= 2 5 s l = 1 2 7 s '
b) (5 s )=28 ' 2 s = ? 0 0 + 1 6[ ( 4 5 ) ( b 5 ) ] = 1 6 ? 0 0 = 1 1 2 0 0
b)a, b=2 8 =( a .5).(b.5)=(a

tr-r-r-r-r-r-r-:'
Tertrl16
PrrtcaI
1

b
a
b
1a
18
500
24
48
a 4-a
ParteaI II.r
7,F iex ,x+1 ,x+2 ,x +3;x + 4 c el ec i ncnum
i
e rRe
e . z u ltxd+ x + 1 + x+ 2 + x+ 3 + x+ 4 =
= 3 80< +5 x+1 0 =380
+ x ='14.N umerels e
u n7t 4 , 7 5 , 7 6 , 7 7 , 7 8 .
E,Fiiodgrupedeo&tc5 9i 6 hebuiesAavemdin fieoare
tip, Deoarece
120
se?IlIpatteexactla 5 lnsearurdcdnumfful ciregelordin grupelede cdte6
hebuie66selmparttrexactla 5, decide fiecaredatdseiau cgte5 grupede
= 30cirege
oat6 cirege,
astfeli5 grupe. 6 cireqe
,
:r 120- 30= 90.90 | 5 = 18(grupedecete5),deci5 gr.de6 + 18gr.de5.
Apoi10gr.de6 9i 12gr.de5,dcci15er de6 tio6gr de5.
b

&

ParteaI
,

5
s

b
7

&

a
ll

6
4
35
3
99
Prrteas II-a
7,a)r,2,3,6,7, 14,21,
42;b) 8.
E,Numid 36selnparteexapt1a1,2, 3, 4, 6,9, 12,18,36.Numdrul
45selrnparte
exactla
numerele:
1,3,5,9, 15,45,Rezultd
cdnumdrul
cdutat
este9,

T$tul 18

ParteaI
I

t4

100

u , l .l sauJ

b
8

0. l sau2

b
14

101

ParteaI II-a
7,Numerle
sunt(9.15+ 0), 9,15+ l, 9,15+ 2,.,.9,t5 + 8.
Suma
1o er ste9 '1 5 +9.15+,..915+1+2+,.. + 8
S.= 1 2 5 1 ,
90d

8 . a) D=1 .C +R e D-R =I.C +144=8.C , C= 1 4 4 : 8 < + C= 1 8b.) D= 8 . 1 8 + R.Da c a


R = 0 ?D=1 4 4 d a cdR =7='D =151
Tertul19

PartesI
I

a
b
a
b
t
b
7
94
45
4
o
2
2
24.25aet26
P.rteaa II-s
7. Restulfiind 5, tnp44itorul poateIi 6, 7, 8 sau9. AptcgndrelafiaD= I x C+ R li f in & n d
6eamace delmpi4itul
delmDi.rtitulestenumlr natual
naturalfomat din doui cifte egale,r e z u ltceA7 7 = 9 . 8 + 5 .

.I

II
a=27'\+z \ '\ x=2 7 .cr +21+18' c, t 16< >x= 27 c. ' 18 c, L36tl
b =9 .c2+8->3 2 b =18 c 2+16J
= 9 ( 3 'c,+2 c, + 4)+1<>x = 9 .k+1 .

8. a) a=9 .q +7

Testul20
ParteaI
4

,1

22

/ sau tt

ll sau7

Parteaa II-a

30

13

l3

n < m< p

7. 1 + 2 + 6 = 9. Sumace1or1rcinumereestede 9 ori mai are


decatal IIIIa numar.Rezult6:99: 9 = 11 (al treileanumer);
1l-2=22 (al trleanumar) 11 6=66 (pdmulnumir)

#
#

=
8. Notez cu a numarul la care m-arngandit.Oblin (3.a12) 4+3=95. Notim 3 a + 2 b
> 4 b + 3= 9 5< +b = (9 5-3 ).4 -,>b =2 3 .+ 3 d+2= 23c>3a=23- 2= 3a= 21<>a= 7.
Test2l
ParteaI
6
5
3
2
b
b
a
b
a
7
43:'77:,3l
0
96
18
3
6
8
Parteaa II-a
getite; 4 (7+3)=40 puncte
7. a) 96 4=24tul'b) 24:3+l=9 stalpi.8. 12:3=4 probleme
'10: 7 :10
piedute in total; 30 + 40 : 70 valorautoateproblemelepropusepentrurczolvare;
problemepropuse.
Test22
ParteaI
5
6
4
3
2
I
a

t6
0
210 1 3 5
151
Parteaa II-a
7, DacAluem aletrei ori sumacelor doui numereobfinem:9O'3=270l-410-270=140, 140
=
reprezintdde 4 ori nurndrulmai mic, rezulte l4O:4=35 estenumarulmic, 90-35 55 este
numirul mare;

30

8.x#
lui x840:7=120,1208=960 valoarea

330

55

IT

ParteaI
I

a
b
a
b
i
b
,7
66
3
27
250
4
6
927
Parteaa II-a
7. a.tlmpr.,gitorul
fiind 3, rezultaca rstulpoatefi 0, 1sau2. Dace R=O rezultaC=0 rezultd
= 292. Dacd R=2
abc=0. Dacd :-=1 rezultAC=97 rezultaabc=3.97+l reztltaabc
rezultdC=194 rezulteabc=3.194+2rezultaat=c=5841b)
Numereleabc avdnd30 de zeci
vor fi de foma 30c, careimpdrfitela 3 daurestul1, vor fi 301,304,307.8. a) SfertuljumntAfi
=31, rezultd
jumetatea
= 124,iaxnumerul= 248:b) R=5, rezultaimpi4itorulpoateIi 6,7,8
sau9. DacAi=6 rezultdce 248=6.4t+2 (F).Dacai=7 rezultd248=7.35+3 (F).Daci
i -8 re z u l rc6a 2 4 8 = 8 3 1 +0 (F ).D a cd i.-c reTulld
ca 248- q.27 5 ( A) .
Test24
ParteaI
1
2
3
5
6
a

^
'72
105
l8
n
it{
t4
t2l
648
Parteaa II-a
7. (a+ b) : b e s t ec u l ma ima red e caat :b ,d e ci a:b= 112.
8,a) 9.12= 108cel mai mic numir, 999 9 =711 rezultdc4999estecel mai marenumar;
b) 1 0 8 : 9 + 1 1 7 : 9 + 1 2 6 :9 +...+9 9 9 :9 =1 2 +13+ 14+....+111= ( 12+1ll) :2.100.
S=6150

Test25

a
b
a
b
a
b
10868
287
14
37
307
956
675
1350
Parteaa II-a
1, a) 4050t18=225 kg mere sunt indepixtate;b) 4050-225= 3825 kg mere din care se
sofieazamerclede categoriaI, 3825:15=255 kg nere de categoriaI, 3825-255=3570 kS
meresurt scoase
la '/anzare.8.a) 21000:56=375lei/produs;
b) 21000:100=210gllpe de

= 6300t"t t-Oort Utrtr:l


cate100lei,210.30
"
rU
ParteaI

I
a

6
b

861
576 36
123
149
3
4
l0
0
Parteaa II-a
7, Fiex numirulla carene-arnganditrezultA:
a)9x+5+x=10r(+5,10x+5=985e10x=980
<? x = 980:10<+x=98.b) 10x areultimacifrd0 gi 10x+5 va aveaultimacilii 5.
8. 6x -x < 258+137 <+ 5x < 395 <? x < 79. decix Doatelua 80 devalorinaturale.

.I-r-l-r-l
"tf5t27

ParteaI II-8

=
1.a) 557- 8 = 9.(55+ x) <+549I 9 = 55+ x <+x = 61-55 <t x 6 ;
=
b) 607-x = 19 31<+607-x = 589<r x = 607-589<+x l8 ;
=
390- 'r = 390<+t = 0
.i +ot-ts*--)= t*:6 <r408-(3m-x)=18<a 390-'x 408-18

2 .3x+ x+( 3 x-2 8 ) =847x =84+28<.7x= 1 1 2 < t x = 1 6 r e z u lt i4 8 g [ in i' 1 6 g f u t e t i2


G[ini
,X
'
GaSte
Rate. r---.t-- \-=v----t-- - -J
28
ParteaI

=7 x -28=84>
Test28
b

b
10

0,1,2
13
!? 5
10
t20
720
a II-a
Prrtea
-"i-i.ie
iro .r z=2 10
210:1 5 = 1 4b o m b o a ndee f ie c u e ;b ) 5 1 8 : 1 5 = 6
bomboane;
i,
deciocolagl'
culapte.10 12:15=8 bomboane
bomioane

+ 7x-1271=150
(7x-w1\s+6s=s9,(7x-1271):s=30
s. [(rx-rzrz+i)::+69]:e=11,
x=203.
<r ?x = 1421<+
Partea
I I
1

Test29

a
b

b
a

(A)
(A)
12
100
100
106
83
Parteaa II-a
rcstulimpartid
4 rezultE
1. a) 2OO7-2006-2005-2004+...+3;2+l;0tf'li6 a=1004:251=
lo04 l!l@i

+ +5+3+1'
9itotS= 2007+ 2005+ 2003
este
O;b)FieS=1+3+5+....+2003+2005+2007
Rezulta:
+2008+200E>2xS=2008 1004=S=(20081004):2
ix S= 2008+2008+ 2008+
lod{ cffii
"+2008
S:1004=1004'
qi
prin
urmare
1004
+S=1004

dir ta5ty.l"s".l+d!1 *P11lt::lll-1"li,i


aFpteaPade
parteaparcurs
ln prima
8.Daoa

a-Par-c'ur:
atr-abicicristdr
Jt"p"
-;;i*e
-- h
31,11111-";11
mdsoara9 kn' Solulie:Primaetapdreprezint
a parcuts3 pl4i li ln ultima etapeo p
Ln
^. &^^-,,,
63lffr'
masoar[6?
traseul*x.^a,a
reprezinti2?kn d tot
I 8 lsm,a

relrllxne "G;tr.
:;ff
EFv4';#;ffi
t*'" i;;;;i
--------

9 km, a II-a taparsprezinti

'r-rEr-r-r-r-r-Il
Test30

ParteaI
t
a
b
118 1 1 8

b
falsd

adevtuat,

90

Partear II-g

288

40

1.36.6= 216beteln cutiaalbastr!,216.4=864beteln cutiaportocali


e, 964+ 36.3=972.
8, 1653+ 17= 512; 165.2 - 89= 241,.,
gg4,
=
165+ St2+ 241
Test31
ParteaI
,

50

42

30

10

15

a
6

Partaa II-a
7 .a) 112| [5+3 x8- (1 8+36: 12):3 : 7] +6 = 11 2| ( 5+ 2 4 -2 1t g: 7 )+ 6 =
= 112: (5 +2 4 -1 )+6 = 112| 28+ 6 = 4 + 6 =10.

b) r2:{25-3x116-(10-x)l}=3
+ 25-3 x

90

=21=
[ro-1ro- x;]=++ 3,.116-(10-x)]

+ 16-(1 0 - x) =7 + 10-x =9> x =l


8. x 12 -2 0 =x.1 0 + * 2=20* "=10
T". , 3 2

ParteaI
',

I
q

1
7

n
8

4
b

I
100

Faptezecimi

5
g

Ii6'r"u 20

PrrteaI II-a
l

7, a) + , b) Sehaiureazl5 pdtrate,
c) 2 paffate
Dennu] . 8 oaou,.o.o*
o

" 1, 3oro.r.o"o,*1. 8. I . 2 .1.1-:


-'11'l o'9'8'7'
6' '

Test33

PartesI
I

?. , . 0pAtatepentnt

a
I

5
b
o

a
b
I
Trei zecimi sau ttei $aptepitlimi sau
!
suDrazce
saDtgsuDraZeoe 4
subunitaI'
supraunitarA

6
b
5
5

n-L-K*n-

'ww''+''i''f
Test34
ParteaI
1

5
a

f.i

30

2345
"t777

l sau2

I sau2

Parteaa II-a
= 11e 2 u 1 t 51 = 7 ,
7, I,7

re zu l tdx=8 ;1 1- 2x= 5 r e z u ltxa= 3 . 8 ,

x+l

I 4.1.
.
456t2

1l

Test35
ParteaI
1

3
a

Parteaa II-a

,.ri=i=i,

b
l'7
23

9 .1 0
9 '-1 0

3.8
3' - 8

a
9
l0

2=r----+------+--_l
6=l.....|-.l-i#
9

=
f, n-r-i+-r-+-+r-r+r-r

1g

b6)
b) fig.bl) rezultd frs.b2)rezulta rre.t:) +l; fre.ba)+f; fre.bs):2': fis.
' -.
'
12
];
f,;

egale
** f=J' i=2'i=i
Fracqiire
,. 6 6 '7 3
b). -< -< - < - <
12 1 1 1 1 I

',l 9
5 5

t. , *=*' :=*,

9
2

Test36

3 6
6t2

46
69

Partea a II-a
714
74' 1
1
8 7 1 ^ .6 4 2 8
?.a-8
): + : = - l b t : + *= : :
I - = - -= -.d .a )-i-i -l -:
8 8-',8
8 88 8 8 8
1' 5
3I
I
1
1
2
4
6
I
..1
D)->->->-=3579
3 57 9
Test37
ParteaI
I
J
5

0"
9

b
,7
10

6
a
3
11

b
2
3

Parteaa II-a
7. a) Presupunandce I-a felie de pepenereprezintA1 pafie, rczu1t5ce a II-a felie Ne 2 pr4| a
III-a felie axe3 pd4i, iar a IV-a felie are 4 pe4i. P n umare dacapepenelear fi fost impi4it in
modegal,respectand
dateleprcblemei,rezultAcAI-a felie rcprczintd: din pepene,a ll-a felie
'
10
,
3
_4
reprelinli-: din pepene.a lll-a felie reprezirta-a din pepene.iar a I\ -a lelie repre/inle
l01452
35
142
3
otnDe De noet.u t n _ t _ =_
sl _ +_ -_ .Ie zu lm
ca _ t___
| _.
l 0 1 0 t0
t0 t0 l 0
l0 l0 t0 l0
8, a) Numerelela careseimparteexact36 sunt:1,2,3,4,6,9,12,18
9i 36. Aleganddintreacestea
pe celediferiteintle elesevor glsi numercle.2,3,4,6,9,72,carcreprezintd
numbrulcopiilordin
...2 3 4 6 9 .1 2 ..2 346912
Il ec are
To r T'n a nKee,T u l Ia
ra cu e
sl Dl - <- <- <- <- <sl
lr' lb 16 16 36 36
36 36 36 36 16
16
2 3 4 6 9 t2 3 6
36 36 36 36 36 36 36
Test38
ParteaI
I
4
6
a

9
15
160 832
36 min
6 ani
4 ani
8 iuni
Parteaa II-a
7. 1 0k g:5 . 3 = 6 k g ( c irc$ e ),6 kg :3 .2 =4kg str ugud,
10kg+ 6kg+ 4kg= 20 kg defiucte.
8.6 + 4 + 3 = 1 3
I."

.! din 403rc itta403:13.6:186

l3

al [-lea are -

t3

I#

din 403 rezultd403:13.4=124 II l---H-_-*-l

.3=93.
al treilea are a d;in4{E}r@h1te
403:13
13

m #

l.-rr.-.rlt--rtrtl
Test39
ParteaI
1

,,

7 .ro
t2''

16

12

b
9

a
10

4
a

12

13

a
9

b
1l

Parteaa II-a
7, 20x2=40bomboane
! din q}=zc bomboane
Rezultac[ tl clasdMftelaale24 colegi
auservitcolegiidec1a56.
5
24+l=25eleviin clasaMirelei
1
areMirelah alteclase'
40-24=16bomboane.
i din 16=12priQteni
aulama.vtirel.i.
l6-12--4bomboane
,l
cu gumade$ters'
suntprevazute
t, f Ain I z=: cleioanesuntascufiteI ain n=l creioane
4J

12-7=5 creioanesuntascutitsausuntprevizutecu gumdde$ters.


3+4-5=2qeioanesunt$i asculite!i srultprevizutecu gumdde qters'
Test40
ParteaI
',

I
a

94

58

a
762

280

b
470

220

Parteaa II-a

7.III F----+-U-l
1I #

520-15-25=480;
480:6=80j80+15:95al IIHea
80.2:160al Il-lea
|
80.3+25=-.265

8.III F

II
I
132'35 =117tl1'1 13=9 al III-lea

9.3+3=30alIUea
3 0 . 3 + 3= 9 3 I
Test41

a=435
b=165

a=290
b =145

a =4 2 6
b =1 4 2

b
r60 640

b=99

500

IT N I T TI T T
ITLI : T I I

Perteaa II-a
7. I-aseptnment
Ilt#l

l--

LNI-------i

atr-asapramana
JVf #
L-\F---_#l

a rezolvat
N h I-aseptdmara.
= 80- 4x 5 = 60; 60: 5 = 12 probleme
12+ 5 = 17 problemea rezolvatM in fiecaredin celedoutrsaptamani.
M arezolvat1'7+1'7= 34 probleme
N a rczolvat80-34 = 46 probleme,

t_____-t5q

8.7

= 1700

G|--...--.l-i
1700^.50x
7 = 1350;1354: 6 = 225.
Rezultitandafiri: 225+50 = 275 bnc.
Gryoafei225x2= 450 bvc.
Cdzanteme:
(275+ 50)x3 = 975 buc.
Test42

I
b
a
4 lei 2lej
Parteaa II-a

7.

b
3

200km

a
11lei

60

F-------j
De 9 ori al IIIJea = 990>

II#

6
b
/ tel

84 lei

990:9= 110I
710.2=220alll-lea
220.3= 660 al mlea

ts o=1di n c =150:2=7 5 .
8 . ? dinc r e p re zinta
. Rezuttab+c = 300 pi a=1 din300r"rrrltaa = 100.

b=2 2s- 150=7s

Test43
ParteaI
1

28

12

20

b
14

120

Parteaa II-a
?. Pentrua a$ezacatetrei elevi in barca ii vom lua mai intai pe cei 6 carestauin picioare,apoi
inca 6 elevi pentru a rdmane3 binci goale. Cei 12 elevi vor completa3 elevi de baaci in 12
btrncidecisunt12+3=15 bdnci,15.2+6=36 deelevi.

x* rxl

II

Ir.t--**m-r-K*m

5 lei Cele5 bancnotev alorcazd9lei


8. Sevor facegrupuridecale4 bancnotedecat1 leugiunade
5lei'

de
151=15bancnote
11eu;
4=60bancnotede
iil r"iisi"i ]ri grupe;15
Test44

ParteaI
1

,,4 .

16s

60;71;82;,93 93

a)

1l.1.

50

&

64

90

Parteaa II-a
buniculur'
C"i" : pt."ane sunt:bunicul, fiul siu careestetatal nepotului
i.
b) "ilj".

xF = 91
=123
xF +32 = 123
F+ T+ B = 1 2 3= F + ( 2 xF +8 )+(4 xF +3 x 8 )
- >' l
-'7
=F = 1 3 a n i , T = 3 4a n i S i B =7 6 '
in altdlunda gulu]i al 13-leacopilva
8. Da. in cazulcel mai rbu,existd12 copii,nisculi fiecare
Deci existdcel pu,tin2 copiii
fi nascutlntr-o lure in carei$i are oela ziua de naltefe un alt copil
nasoutiin aceeagilun
Test 45

5 Drieteni15 alune

Parteaa II-a
cateunul'
au fo-sttransfenli 2
1 Din penultimabanca,in careaunmas 2 excursionigti,
'i'Lrrsionisti;
4 o(cursioni$ti;
t;"cursionigti Din ultima bancdri-mas[liberd au fost tlaosiitali
;;;;"";;il
picloaresunt
in
raindseselS
care
cite unul h cateo bancAcu 4 excu$ioni$ti Cei doi excursionigti
8 t?inci au cete5 excursioni$ti'1
asezati.catermul, in cateo bancacu 4 excwsionigtiRezultacA
I bancaesteliberaSolu[ia:l0 banci$i 42 ercursioni5ti'
tl".? *.-z-*"t";""it,i ti'mesele
picloare
au c6te 3 picioar; in.felul arestala fiecaremasdcu 3
a"e
i. i,r"*p.""mselecu 3 picioare
cu 4"upicioarese cbtigd 4-3:1 picior de masi' iax la toate
ci avem: 5:1=5
"oorlO"ruta
e pi"io*" se cd'$igd20 4-7i=5 picioarede masi Rezultd
;;t;t*
".t
mesecu 3 picioare
5i 20-5=15 mesecu 4 plcloar4e'
ParteaI
1

1892

2t6

414

201O

xxx& n

Parteaa II-a
7, Dacdvom considera10 cuci, atuncigdini vor fi 40 $i nu vor mai fi rale, ceeace estefals.
Luand9 cuIci ii 36 gaini rezultdca sunt5 fale, rezultahrlconvenabil.
Dacdludm 8 curci, vor fi 32 gdini qi l0 ra1e,rezultat ce nu convine. Scbzdndnumdrulde curci,
cre$tenumarulde rale, deci nu vom mai gdsialti solufie.
8, O b s e r v d m
c e 2 a +1 6 <1 0 ? a =1 sa ua =2 . Daci a=1= 1b5+ l6b+ 6b1= 1088+b= 2
dar125+ 162+ 621=908, decia+1.
Dacaa-2.+2b5+26b+6b2=1088+b=1 qi2l5+ 261+612=1088adeviratd.
Test47
ParteaI
5
6
4
2
3
1

'74

10;
11

96;
97|,
98;
99

a
1.57:
3.19;
1.58;
2.29;
1.59

b
6',7|

a
59<D<99

b
10<J<50

t)
a
45<S<173 0<d<18

68;
86

Parteaa II-a
( 1)
7.a) a + b + c > 3 D a c aa +b +c=3 re zu l taa b ce{ t02;120;201;210}
Dac da + b + c = 4 : + ab ce{1 0 3 ,1 3 0 ,3 0 1 ,3(2)
10}
( 3)
D ac 6a+b + c = 5 > a b ce {1 0 4 ,1 4 0 ,4 0 1 ,4 10;203;230;302;320}
Din (1),(2) qi (3) rezultd:
.
0 .r1 0 4 .1 40.401.410:201:2J0:302;320]
S= {1 0 2 : 1 2 0 :[220l 0 :1 0 3 .1 3 0 .3]0l 1
b) a -1 8 < 5 . D a c d a-1 8 =0 , a tl n ci a =1 8 ( 1) . Dacn a 18= 1, atm ci a=19 ( 2) Dacd
a- 18= 2 , a t u n c ia = 20 (3 ).D a o na 1 8 =3 ,a tuncia= 21. ( ) .Dacda- 18=4,atuncia= 22
(5).Dacda 18=5,atuncia=23 (6).Din (1),(2), ...(6)rezultdae{18,19,...23}.
intre15 5000=75000kgii16 5000=80000kg.
estecupdnsd
degau tanspofiata
8, a)Carfitatea
b) Producliade graupoatefi estimatdinhe 75000:25= 3000 kg/ha$i 80000:25= 3200 kgfta.
ParteaI

b
2',79;12sr75,279
,125,20061| 2,t2t,2 r t, 221,2| 2,122

3
a

4
b

Parteaa II-a
numerelecareauprimaciti 2
7. Pfltru fiecaxe,,zeoe"avem2 numerecarecondn2 sau5 exceptand
=14+20=34
numerc.
+10
2
sau5careaucAtezecenumeredinceleciutate.Sunt2 7
8. Putemconsideruun zar ro$u $i alhrl albastru.Pentru 1 pe zaxulrotu avem gaseposibilitdli pe
zarulalbastru,
la fel p entrn2,3,4,5,6de pe zarulrogu.Suntill total 6 6 = 36 cazuriposibile;b)
l+3;2+2i

&

3
3+1 sunt 3 cazuri favorabiledeci Fobabilitatea este-

36

KI

IK

8I

IK

IT

Test49
ParteaI
2

l6 /mult 2/multe

4
a
36

r7

rt

(A)

(F)

18;6

9; 15

Parteaa II-a
1,Un exempluar fi: Totdgauna
numarul5 seaflAin centul cercului.
2. a)I-ul 1 nucd,al Il-lea2 nuci,al III-lea4 nuci;al lv-lea8 nuci,al Vlea16nuci.Deoarece
1+2+4+8+16=31nucisi al VIJeaarurmasd
p meascA
32 nuci,cu 31+32=63 nuci,rezultdcd din cele50 nuci
Andreipoatedanucinumaila 5 prieteni.
b) Al VII'lea 64 nuciti al VIIIlea -128 nuci,rezulticAAndreiar
trebuisAaib6 1+2+4+8+16+32+64+128=255
deundededucem
cd
=
i-armaitrebui255-50 205nuci.
Test50
ParteaI
1. a),15b 10,c) 45. 2. a)24,b)12.3. 1.9 t3= 2I ; 35| 5.'7= 49; 20+ 12: 4 = 23. 4. 172i502.
5,

10

H
7

8
Testul51

ParteaI
4

50

40

Zina
L
M
54; Mi
8; J
8

6
b

Temp
23.
23.
20'
2 t"
23"
25.
L M MJV

S D

Parteaa II-a:
7. a) (Pr):(A); (P): (P);(?t: (F); ("t: (F); (Ps):(A);(P6):(P);(Pr: F); (Pt:(A).
b
Propozitia Pr Pr
Pr

P
F

I]

30 Mi

Pr

III

II

Pr

8.a)25km
b
0
distantaDaxcursa
Deora

distanta
totala

0
0

1
5

2
7

t2

4
8
5
20 25
Test52

7
5
40

6
10

0
25

35

8
l0

9
0

l0

50

50

60

10

ParteaI
3

I
a

(AB),(Ac),(BC) (AC) laturile vaxful peryendiculareparu drcpte baze 8cm


Parteaa II-a
7. b
F____ol# r
c i_ -#

5 b +1 =1 6 b= 3; a=6 $i c=7

8. d) Sunt27 cubulele(3 ,,stratud" de cate9 cubulele).b) Au o singud fala vopsiti cubuleledin


mijloculfelelor,deci6 cubulete.Au exactdouefeF vopsite12 cubulele.c) Mai suntcubulelele
RAma[revopsite2'1- 6 -12 -8 =1
din vaxfudaxecu catetrei felevopsite(8 cubulete).
Test53
ParteaI
1
5
6
3
I
1l

ll

ii

11

llt

11l

t1t

11

ii

Parteaa II-a
1. a) Prin I-ul punct se pot duce 4 dreptedife te. Prin al tr-lea punct se pot duce ince 3
drptediferite de primele 4 drepte.Pdn al trI-lea punct sepot duceinca 2 dreptediferite de cle
d[se mai inainte. P n al fvlea punct se mai poateduce I dreaptdiax p n al V-lea punct nicio
&eaptA.Rezulte:in total 10 &epte.
b) 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + I = 45 &epte.
b)
2. a)

II II

U r*W

ITI
Partea I
I

II

.,

egale

8; 12

b
a
a
paxalele pa&lele (A)
egale neparalele

a
4

(F)

Parteaa II-a
=10+4+6=20
1. a) aADM cu PaAIM=6x3=18aBCN cu P,Bo{
=15+10+5+6=36 cm
b) ABCD cu P",cBco
= l1+6+ 5 +6 = 28 cm
ANCD cu P,ANCD
B M DC c u & s M D=c9 +6 +5 +1 0 =3 0 cm.
c) MNCD cu P^F."o= 5x2 +6x2 =22 cm.
2. a) P . ^ Bc=D2 x 1 5 + 2 x5 =4 0 cm
b) 4x(AB+BC+AE)=100 rezultiAB+BC+AX=25 rezulfiAE=5 cm.
c) AE=AD=s 9i cuAB=l5 cm, dacao impa4imin 3 segmenteegale,rezulta 3 cuburi cu
muchiade 5 cm.
Test55
ParteaI
6
4
2
I
b
a
b
a
a
b
250
25
52500 11300 2000
40
1280
7400
Parteaa II-a
M o d a li t a l idl eep l a t dsu n tr 2 1 0 +1 .5 +4 ; 1 10+1 5+14;1' 10+ 2 5+9;1I0+ 3 5+ 4
8. 60 m-8 m = 52 m ; 52 m : 4 = 13m ldlimea;60 m-13 m = 47 lungimea
')

F---#lJ6o
Test56
ParteaI
1

3
705ke

a
1 85

b
BO

24

12

20

b
4'7

340m
8 0,
a
II-a
Partea
1. Seaplicdmetodaretrcgraddde rczolvare(de la sfartit citre inceput)
50
al Il-leavas
I-ul vas
18 ,
t8L
La flnal:
50
78+6x2=30 I'
in e t a p IaI
1 8 :3 =6 0
50
30t':3=10t
La inceput 6+10x2=26 l'
40 40 40 40 40
incappe o linie qi
2. a) 2m=20lcm; 200:40=5 dreptunglnuri
pe fiecarccoloard.Vezi figula aldturata.
200:50= 4 dreptunghiuri
b) Cel mai mic lumer natuml diferit de 1, la careseinparte exact200 este2. Deci o dimensiuni
umdtorul numar
va fi 2 cm qi 200:2 = 100 drcptulghiuri incap pe o linie. Irl ordine crescatoaxe,
la care s impaf,teexact 2oo este4 9i 200:4=50 linii a cat 100 &eptunghiuri.RezdtA
50x 100= 5000 dreptunghiuricu dimensiunilede 2 cm gi respeotiv4.

il TTN

T&

IX

Test57
ParteaI

,,

68012

987

21001

'16923

b
I

'759299 100 69000

1592

Parteaa II-a
,1

=38259
12'153.3
233755 -38259=195496;1954967 =27928 al tr-lea
= 68609Ii
2'1928.2+12753
68609.2=137218al III - lea
meri ]
1 ain toli po*ii fiuctiferi.
S. F------l
J -"ri *
lceilati
.,
F------1------1
i din toti rezultd
:
cai$i
toti
peri
din
sunt
gAsim
ca
$i
(med)
Analog
l62}t4=405
1620: 5 = 324 pei, 1620: 6 = 21O caigi l 620- 405- 324- 27O= 621 ptntti'
Test58
ParteaI
6
5
4
2
1
b
a
b
a
b
a
700
0
480191 43095 t25458 84
277482
3t7146
11 8 2 18
Parteaa II-a
: (2s0x200)= 10000: 50000= 2
: [(8500: 17- 250)x200]= 100000
7. a) 100000
: r - 3) =
- 250000x
b) 750000
\l(28428'2645)"4-1290]

=
= 750000250000x
[(zos:,.a - azoo):r -:]
= 750000
- 2s0000x
[(8332- s29o):7- 3]

3= 0 '
- 250000x
= 7s0000
( 42 7 -3) =750000
- 250000x
I-acamionefi
8. 4200x30= 126000ouda transpofiat
deceta I-a
maipulina II-acamionetd
80x 30= 2400oui a transportat
II $iIII
camioltele
= 234000ouaauhansportat
360000-126000
in modegal
234000-2400= 231600ouAautaNportat a tr-a fi a III-a camionetd
a II-a camionetA
23I 600: 2 = 1I 5800oui a transportat
a
ouaa transportat
+ 2400= 118200
115800
T;ilS""""o
:100:2+163]:l0:4=
tlot4 =l(671713+79)
I. a) {[(8s457-7s740).13+79]:100:2+114tj']
4 t 2 + 1 6 3 |)l 0 | 4 = 6 0 0 :1 0 :4= 1 5
( 8 '7

\ilalni+,i;i*,.*J.;,ilr
9 x+ 30 8 9= 3 3 1 4 9x=225;x =25.
II. Rmarclmfaptulcd 2b-1 estenumfuimpar.AvemEitualiile:

( zt -r=r

,- .fzv-r=t

eb=2; a = 5
<+b =l i a=l J S rI
<
la-l= 1 2
La-I=4
Atuncie1primette7 10= 70 (punctc).
cASandurezolvdbineto&teproblemele.
IiI. Presupunem
pierde?+1=8 (punote)
apierdut70-54=16 (puncte)
prcblemlnerezolvata
Sandu
La flecare
rezolvate
aonect
10-2 =8 prcbleme
nerezolvate);
16:8= 2 (probleme
Test60
r n= b xc+):+ /xn=4rx c +J )
=
- n 42 ( c _ k ) _ 1 1 .
" n = 7xk+4 = 6 x n = 42x k +241Deci,restullmptrrgiriinumlruluin I-a42 esteI 1.
2 _10'
2_4f

2?
ur'l
t.a)1)
ll l-3.9.2.+.+.+
l=3.*.*
'3
1 1 22
3 151 ll 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1
6

11 s 5.l
11 22)
rinimd a
III. a) Celmaimic numtrrcareseimparteexactla 12;8 ;i 6 este24 Deci,lungimea
muchieicubuluisolicitatdeFoblemdeste24 cm,
24 12= 21
b) 24:8=3 | rczultdcl tn cubulcu muchiade lungime24 cm lncap2x3x4=24 cutii in
I

24:6 =4 )
din problemd
&eptunghiccu dimensiunile
forml depamlelipiped
Test61
cu 18pieserotii gi cu 3 cercuriverzifao30 pieserezultdcl nu sunt
I. 9 tdunghiurialbasfte
Din
triunghiudverzi penfu ca numtrrulde piesear deplti 30 $i nu pot fi nici cercurialbastre.
pltate
rotii,
I
triunghiuri
acelasi
motivrezultdcelelalte
9ipdkatepotfi doarrotii Vomavea10
7 vrzi;4
cercroiu, 7 triungiurirogii,in finalavemt10pihaterogii,16t unghiud:9 albastre,
cercuri:
3 verzi,1roqu,
1 0 5 ) : -21 5 ] : 8= 8 S : 8= l1
I I . x=0 .1 5 +0 II5=15,y =15.1612=12z0=r [ ( 1 0 1 +
(120- 3 .1 s)
:1 1 =1 65: I I =1s
plrinlilor este70-7 = 63 ani.In
III. Din enunlrezult[c[ Danare7 ani,decisumaverstelor
urmtrcu? anisumava$telorp5rintilorera63-'l '2 = 49 mi
Test62
z
=99989.
Ordin
ecar e s c lt o aerset ex < z < y
I.a) x=9 9 8 9 9 ;y =99998;
b) x+ y-z =9 9 9 0 8;y +z -x =100088.
U. 6666 esteunul dinffenumere.Mic$orendcu o unitateunadinte cifre trebuiestrmdrimcu o
unitatealtdoitl. VomoblinaperAnd;5766,5676,5661
,47163777
i 46']7,4'767
63:2=1953
I I L a) 1 +2 +3 +...+62=62
b) Vomnotacu al,az,a3termenisirului.
at = 2007t a1= 2007- l ; %= NJ7-2 ; aq= 2@7-7 -2 -3 rezdt' ars= 2007- ! - 2' 3- .- 24
= 54
= m07-(1+2+3+...+62)= 2007
-1953)
a,5=2007-(1+2+...+24)rcultd,a",

III

III

L-r-r-

!l

IT

Test63
I. Dacd x=2k, atunci lntre 2k 9i 2k+2006 existi numerele impare:
2k+1t2k+3t...i2k+2005,
ln numtude 1003.Decial 1004Jea
num&trebuiest coinciddcu
unuldin cele1003numereimparediferite.
Dac[ x=2k+1, atuncitntre 2k+l ;i 2k+2007exist[numerele
impare2k+3;2k+5;...;
2k+2005, in numftde 1002,Rezult!,ln acestcaz,existdce1putin2 perechidenumere
egale
sau3 numere
egale,
IL

li(

)1

din numhrulelevilorclasei8e ocupi de sldireapomilorsaua florilor.


J+i==
25 25 25
2 5 2t 4 ,.
dinnumdrul
elevilorclaseiseocupadecur4eniaaleilor.
i-i=
^
Dacd- dineleviiclaseireprezintd4
elevi,atunciln clasdseafltr25 levi,dinaare16seooupa
deplaitlea pornilor9i 5 desddirea
florilor.
lIl, a) L=2xl+2x240 rczlJ]t'2xl+ 480+l= 3120tZ rczulttrt=360 si L = 1200.
b) Dac[ notAmcu b bazamicda trapezului,
obfinm:5xb=3120 rezultdb=624. in finali
latudleoblicein bazamicdaufiecare624si,bazamarcare7248m.
Test64
I. Dacidinfiecarenumirmaiscddem
629oblinem0; 1379respectiv
2371.
Rezultbr
1379+2371=
3150 42000-3750= 38250
38250:3=12750 - primulnumd.r
12'7
50+1379=14129- al doileanumir
12'750+2371=|512l
- al treileanumir
rr. 2376t(125t-1242)
:(8x)- ? = 4
2376 S | (8x)= 1l 264: (8x)= 11<+33: x = I I c, x = 33| 11<+x = 3
II I . D+i+9 +4 =1 4 7rez ul td
D +t=134
D = 9 1 +4re zu l ti9i +4+i =134 <+ 10i =1 3 0 < i=
r tg, O=g t:++<+O=tZt.
Test65
I. a)Daci num[rul2x3y arc273dezeci,atunciel estede forlrta213y$i dac6simparte
exact
la 5. atunciel este2730.sau2735,
b) DacAnumtrrul2x3y rotunjitla suteesteegalcu2500aturciel estedeforma253y,iu dac,
lieimpadeexactla 11.atunciel este2530.
1 .,
/
-O
'7 ma =a :
l

II.a'4
): d i n b = b = 4

+ at1 =bi 4- a=7 x (b : 4 ) r e z u ltat = ( 7 x b ) : 4 r c z r I t ia x 4 = b x 7 .

I .,
I ..
- (u n a = - c m D
74

dinb rczultt ax4=bx'7fi cumdin problema


rezultdca 4xa-b=720, atunci
|Oiou=l
seobtine7xb-b=720 rezultd
6xb =
rezultd
b=120si apoia=210.

Ul

f,

IIIII

I
-

IIL BC =ldinAB
din TxBC=4xAB rezultii(l)
'7"
AB =AC rezultA4xAB=4xAC (2)
Din AB+AC+BC=108 rczultii 4x AB +4 x AC+4xBC=432 (3)
Din 0), (2) $i (3) deduceri cL'1xBC+1 xBC+4xBC =432 rezulte l8xBC=432 rezulta
BC=24 m gi apoi AB=AC=42.
Test 66
1
L Scoatem53 sticlede cate ,- Riman 47 sticlein carese gEsesc169[-531,=116t de apit
minerald.Acum mundrul sticlelor de L esteegal cu nundrul sticlelor de 5 , Conlinuturileunei
sticle de 1 , $i a unei sticle de 5 , le tumen in douasticle de 3, . Repet2imFocedeul p6ndcdnd
nu mai avemsticle de 1 Csi 5 l,.
Acum avern47 sticle de 2 Lsa'u3Lin caxe ttt116 L
Presupunem
cd sunt nunai sticle de 3 L rczttlti,'.47.31=141i 1411 1161=251; 3l -21=u ;
25t tU.=25 de2 l.:,4-I 25=22; 22:2=11 snclede5 L:,11+53=
64 sticlede 1 ,.
IL Sumapunctelorde pe felele unui zar este l+2+3+4+5+6=21. Zarnl arc 8 vdrfuri.Pe
fiecaxefari sunt 4 varfifi deci cand facem sumapuDctelorde pe feJelece au un varf comun
fiecaf,efala aparedo 4 ori- Deci suna punctelordin cele 8 varfifi ar trebui si fie 21 4 =84 , dar
84 nu seimpaxteexactla 8, deci sumelepunctelordin fiecarevarfnu pot fi egale.
III. Numerelenaturalesunt parenu impare.Oricum am lua 3 numereexisld cel pufin douacare
au aceeaSiparitate.
decisumalor esl.eur numarpar.

t -l

t ttttL2l1^.

t*tunlBl', ,,'Jaat"vamutf i ',9tlnipit't ha; 'i


'{r,!e lw lemt: .,s\,r't^,L ,uunorp,
I
l.
sll|lt lru4lolut'uli'hnQ.la,bunu'wuaih'sanlate'
..6ira:Al,z'**p.ruiporX,(1di4n"

cl.e,
ya{,bnopary'u si pln fupul,caaut;r, ****^
',it'u,laytsto 5AA

;""k,* ;i, ulinoa' luLlhlat' a,h$lasa se atl'wseaaotn*uat' elatil<n ;i'


! fW***
,, iw@aknilot ace'slotasA,Ldni)
I
973-87088
c78.e73"E

1-*/.*-."=2..- -Z
{Pret recomandat!

ililtliltffi
1ililil /_{lqsE--{
I

I
I

F)

I
I

Editura DIANA