Sunteți pe pagina 1din 65

folariaCfiera

Ioan Cfrera

ift?fttrffiffifttrft@f ac6rs,,,i c#ffi


u te*f,buntru

tr8

Clasa I %%
II w,2,rlrl'' SEMESTRUL

,;::;:4r.,** '.?*,

L
")-i

t L i 'l

fularia Chera

IoonCfrera

ocasd' CatafO" pantru teme

-fff,tfiilfifrttefi
Clasa I
SEMESTRUT II

f,DttUfif, DtnltL
3/J /2 3

[ ltfeacSu anie fu factor:(D cDanief Neac;u Qufegere Sitefrnorefactare: autorii Corecturd: cDi"ana cDesign copertd: t\feac;u

giinformafii la: adresafi-vd Pentru comenzi Editura DIANA Difuzare: 1,Argeg O.P. 5,Gh. 20, Pitegti, C.P. 238 208 Mobil: A749 Tel./Fax: A2481253370, 745 42644 201 48122 07 , 07 ro : comenzi@edituradiana. e-mail hoo.com ra. itu diana@ya ed DIANA - Pitegti copyright@ED|TuRA

www.edituradiana,ro

$c{unarea gi sciclereaouloerelor

cel mult egalecu l0

Scrienumdrul 10cosumd detreinumere celpufin?n potrumoduri.

Scrie wrmere ?ndiogramele de moijos ostfef ?ncdtsumo numerefor din iecarediogromd f sdf ie 10.

Scrie 5 exercif ii?n co?etermeniigisumef e sou diferenlelesdfiel,3,4sou B. Ex . : t+ 4= 8-3


F

Colculeozd:
5+ 2= 7+3= 1+ 6= 4+ 4=

B-2 = 9-3 = 10 -5= 7 -A=

B+1=910-3=4+ 8-..........=5+1 :$7-

Complet eoz6:
B- 5= . . . . . . . . +

B -5
8-5 +........

7 - 3= 7 - 3= 7 - 3=

Toie rezuftotele gregite: 9-3= 5: 6: 7 5+3= 9: 7: 8 7+2= 8; 7: 10

8 + 2 = 10; : 6

t O - 4= 7: 6- 3= 4:

5 6
Cdtenuci

DocdDonor do oonei 2 nuciafunciei ar oveofiecore c6te4 oufmpreund? Cdtenuciore f iecare?

ffiffiffiffi ffiffi ffiffiffiffi


.t/---'---

I
gi scriesub Observd desenele de moijos opoicompfeteazd corespunzdtor gi cefmoimicdintre numerele dintre celmoimare fiecarecercdif erenlo scrise incerc.

jos: Complet eazi,tobelul demai


o b o*b

t
9

2 6

3 4 9
8

t
5 7 10

),: sou <ostfel?ncdt Scrie semnuf sdfieodevdrot erelatiile: 8- 5 6- 3 7+ ? 10- 1 8- 0 5* 3 6* 4 5* 3 2+ 4 9- 3


Dionoore opt olune,ior Andreeaore doudolune.Dionodd Andreeidoud ofune.Cdtealune Citeolune aref tecare? ou?n totol?

Ir'

tprobleme cu acluniri gi scf;cleri cu ournere cel mult egalecu l0

Donoore I creioanecolorate gi Mirelo ore ? creioone. Donodd Mirelei 2 creioone. cu cdte creiooneore ocum moimult Dono decdtMirefo?

Complet eozdtobelul de moijos conformmodelului:

o
0

t
? 3 4 5 5*0 5

t+2 3

3* 4
7

fn closonoostrdsunt 7 bdieli. 5 dintre ei joacd goh gi 4 dintre ai joocd eazddiogromo f otbol.Complet de moijos gi of fdcdli bdiefi joocdgi 5ohgi f otbol.

* *

tpregfrtirepentru evaluare
Scrierezultqtele sciderilor de moijos:

9-0= 9 -t = 9 -2= 9-3= 9-4= 9 -5= 9-6-9-7= 9-8= 9-9--

8-0 = 8-1 = 8-2 = 8-3 = 8-4 = B-5-8 -6= 8 -7= 8 -8=

7 - 6= 7 - 5= 7 - 4= 7 - 3= 7 - 2= 7 -t= 7 -O=

6- 6= 6- 5= 6- 4= 6- 3= 6- ?= 6 -t= 6- 0=

Scrietrei sum e dec6tepotrutermeni caresd 10, dupd modelul: f ie egalecu


0+ 1+2+7 = 7 O

Comple't eazd,c ele necesar et u numer


. .9 . 3 + . . . . . . . .=

5*...........=7 =8 8 *...........

1 0-... . . . . . . . . = $ 6 -.... . . . . . . . = l 4 -.... . . . . . . . = 1

+4=7

- 5= 2 - 1= 8

ir uI de mo i j oscu?n Compl et eazdg cd t r ei te rmeni: 10; 8; 6: .....: .......;


Leiloare 7Obile golbene, ro5ii,negre souverzi. Bilelerosii sunt cele moi mufte,iar verzi sunt moipufine declt galbene. $tiind cd ore bile negremoimufte decdtgalbene,of ld cdte bileoredinf iecaref el.

$loclelcletest de evaluare

Co Iet eazdco mp respun zdtor:


7+ 3= 5+5= 6+ 4= 2+ 8= 7+ 7 =

6 -?= 8 -2= 1 O - 2= 7 -2= 5 -2=

4+ 5+

1075-

Don ore9 triunghiuri Elare6 triunghiuri 5i pdtrote. gtiind 5i 5 f igurirogii. cd 2 triunghiuri suntrosiioffdcdtepdtrotesuntgi cdtetriunghiuri nusuntde cuf oore ro5ie. completeazddiogromo demoijos conform cerinfelor probf emei.

Peo f ructierdsunt 5 mere5i 3 pere . Cdte f ructesunt?n totol?Doc6 Moio o mdncot o pordcdte meretrebuiesd mdndnce Moiopentruca pe fructierrisd rdmdnd unnumdr egal de mere gi pere?

'rA

(j d o e)ffi(t
-:a

I 1
i

naturalectela lO la 20 $flumere
Complet eaz6, desenelede moijos :

AAA A

***

6Po

g; oo

frr

F**

Scriecucif re numerele: doisprezece ......... cincisprezece unsprezece......... paisprezece


optsprezece......... $optesprezece zece doud zeci

Satsprezece nouosprezece treisprezece

MihoiaretOlei.El primegte de lotot6l sdu?ncd 5 lei.Cdtileioreocum Mihoi?

Colculeozd: 10+7= 10+6= lO+2=

9+10= 8+10= 7 +lO=

10+0= 1+10= 10+3=

jos considerdm in desen eledemoi A = 10SiO = 1.Complet eazd cu numerele


potrivite:

a ooo

oo

ooo

goo%

o oo o oo o oo

I
potrivite?n 5iru|de moi 18;?O:t7:19 |o |ocuri|e L2:11; Scrienumere|et4: jos: ; ; ....... L5:L6:....... ; ....... : .......: t0 ; ....... ; ....... naturalecelmult egalecu2O5i core numerele Scrieinordinecrescdtoore cifre. oudoud

de doudcifre core nu noturole numerele ordine descrescdtoore Scrie?n t7 . suntmoimoridecdt

t7: t4: L9: 29; L5:18 co sumdde cdtedoi termeni,unul Scrie numerele iind10. termenif dintre 17= . . . ..* tO
..... 2O= LO+ t4=tO+..... * 10 15= ..... 79=L0+..... 18=.....+10

de moijos: numerelor eazdvecinii Complet

lt 18.........

...... . . . 12

t7 t9

irur iIe de moij os: Iet eaz65 i comp e r egulaS Gdsegt . ........ ; ........ t2: 14: ........; 7O: . ........ ; ........ 7l:t3:15; : ....... . : L4. ........ 2A : 19 :18 ; ; ........ . 16: . . """": 20' .'...... ; . . . . .: : ....--..; A :?:4:6 :

$tumerenaturale clela Ola lO0 formate clin zeci $funoere

__i.ti" cu100.

?nordine crescdtoare nume relef armote nurno i dinzeci cefmult egale

Considerdnr iderdnr A = 10.Scriesub scrie subf ir iecarediagremd numdru I reprezentot:

a pag w d6d
Complet eaidgirurif e de moijos:

.AA

^d

| o :2 o :3 0 ;......... ; . . . . . . . . . ; ; . . . . '. . : 7o:


100; 9O; 80; :6O: :40: i........; ......... . ; ......... ore 4 boncnote decdte10fei. Cdfi lei are Adrion? ''Adrion Docd rnoi'prim egte de lo Dano boncnotd delO lei cdteboncnote vooveo?C6!ileiore ocum?

EEEE EEEE E

$fumerenaturale clela lO la 100

de cite LOlei gi 3 bonc notede cdtet leu. Elenoare ? boncnote

HH MMH
A = 10$i O = 1. corespunzdtor considerdnd Completeozdcu numdrul AAA AA AA AAA AA AAAAA AAAA

ooooo

ooo

oooo

oooooo

doudcif re careoucif ro zecilor7. Scrie toote numerelede

Scriecu cifre numerele: gi noud noudzeci gi doi cincizeci giopt tretzect

gaizeci gi gopte optzeciginoud gi doi doudzeci

Complet eazdcu numer ele corespunzdtoore:

tr--r--, E--._,E----' E-'

ilil"tr2l'trz B.'E\ $l''l$', u, r(J # f f i

Scrietoote numerelemai moridecdtT7 gi cefmult

lecu85.

Scrietoote numerele de doudcifre cereou cif ro unitd ifor5.

Scrie toote numerele de doudcif re coreouunodin cifre 6.

Scrie trei numereconsecutive ostfel?ncdtunufdintre eles6fie 29. Scrie tooteposibif itdf ife.

ordoneazd crescdtor numerele: 35;79: 24:rr: zg: 63:94: 46:37:ga:52.

Ordoneo26, descrescdto r numer ele: 69: 48: 26:54:73: t7: t9: 2t: 33: 99:10; 81.

Complet eazdcu vecinii termeni lor:

78 41

59 99

69

mult Rgcapitulareoufirerecel, egalecu IOO

Alege din girul urmdtor numerele moi mori decdt 55 gi ordoneozd-le crescdto r:29: 49:56:38:62:74: 83:54:62: 19:55:65.

Scriecef moimicai cefmoimorenumdrde doudcif regtiind cd uno din cifre este7:

Complet eozdgirurile: 47:48:49.......; : .......; ....... ; . . . . . ....;. . .;.... . . . ....;. . .;.... . . . ....;. . . ....;. . .;.60. . 72:71:70 : ....... .......; ..;. . .;.... . . .;.... . . .;.... . . .;.... . . . ....;. . .:.60. : ....... . 82:84:86; ....... ....... ; ....... : .......; 100. ; ....... : .......; 45: 43:4 7: .......; ....... . .;. . .;.... . . .;.... . . .:.27. ; ....... . Scrie toote numerelede doud cifre care ou sumo cif relor' 9, opoi ordoneo zd-l e des crescdto r:

a estemoimore decdt40 gi tot el estemoimare $tim cdunnumdr decdt35 micdecdt44.Care estenumdrul o?Scrietooteposibilitdf ife. 5imoi

Citenumere noturole suntmoimoridecdt90 gioudoudcifre dif erite?


Scrie acest e numere ?nordinecrescdtoare.

$dunarea clela Ola 6Offrri trecerepesteordin

Calculeaz6:
2O+7= 10+9= 6+10= 20+3= 2O+10= 10+10= lO=2= 3+20= 10+6= 2O+4= 9+20= 7 +10=

Compf et eazdcu numer ele potrivite: 16= .........+ 6 25=20+ +10 30=

+4 10= 2O = 10+

=10+3

scrie sumo dintrecefmoimicnumdr noturol de dou6cifregicelmoimore numdr noturof dedoudcifre carearecif razecilor l.

Calculeazd: 10+ l Q + 8 = ?O + 7 + 3 = 9+7 7 * 9 =

15+5+7= 2+ 8 + 9 = 6+74+6=

2 O+ 3 + 4 = t2 + $ + 7 = 3+17+3=

Un fdron oveo?ncurteo cosei sale20 de gdini.El moi cumpdrd 7 g6inigi cocog. Cdtep6sdri ore ocum fdronul?

Efectueazd:
2O+ 10+ 10+
8+

14

20

2+ 18

27+ 8

$ciderea outoerelornaturale

cuprinseintre 0 gi 60 firi trecerepesteorclin


Calculeaz6: = 2O + 7 27-7= 77-7= Efectueozd: 26-16= 2l-tl= t 7-7= 10 +9 = 1 9-7 0= 29-2A= 20+ 3= 23- 20= 23- 3= 16+ 3= t 9 - 16= 29- 26=

2 9-6 = 1 7-5= 2 4-2 =

?3- 72= 25- 13= 19- 8=

28- 17= 26- 14= 27 -1!=

Or doneazd crescdto r numer ele:


o=11+15 b=14+13 c=17+71 d=12+tO

gi opoifd probo: Calculeazd 23 +5: 18+ t|:

17+3:

11+$'

2 2+ {'

Sumo o doud numere este26.Unul dintermeniestemoi decdt12gi moi more micdecdt15.Afllcei doitermenigi reconstituie (doud odunareo. posibilitdfi)

$dunarea gi scfrc{erea in concentrul0 _60

Completeozdtabelele:

Calculeazd: 1 8-1 0= 18 -8= 1 0+8= Efectueazd: 27 -7= 27-7 = 15-5=

26 -20= 26 -6=
2 O +6 =

13- 3= 13- 10= 10+ 3=

29- 19= 29- 10= 79+ 10=

? 5_ 5= 26 -6= 7 7-7 =

24- 4= ?9- 9= 18- 8=

28- 8= 22- 2= 14- 4=


are Andrei?

Do n gi Andreiou?mpre und29 Face isi

DocdDonore ZO lei

Compl et eazdcorespun zdtorchsufelegoal e:

Jfclunareain concentrul0 - 60
Efectuoti: 77+2= 15+4= 12+6= ?1+8= 23+5= 22+7 = 3+24= 5+11= 6+13= 4+16= 5+25= 9+21=

tn cfoso noostrd sunt11 bdietigi t4 f ete.c6!i elevisunt?n closd?

Afllsumo dintrecefmoimicnumdr dedoud cifrecucifro zecilor 1gicelmoi numdr more noturof 20. moimicdecdt

Compf et eazdtobelul:
o b
o+ b

15 13

T2 17

9 20

21 7

25 5

18

23 6 22 4

Colculeozd:
18+ 13+ 24+ 23+ 11+ 7+
$+
)+

10

t6

10

12

12

O minge de f otbofcostd18 leigi o ming e devoleicostdtl lei.Cdtcostd celedoud lounloc? mingi

Compf et eazdtabelele:

12

14

25

23

24

15

10

4
Compl et eazds pafi i Ie liber e: 7+72=5* =Zt+B +22=30+0 Ef ectueazdcalculele:

21 ?5

265

2t+ 7

30 10

77+

12

154

23+

273

t6+

12

fntr-unmicrobuz erou 13posog eri.Laprimo stotieouurcot5 pasageri giou cobordt6, iar fo stotio urmdtoore ou cobordt5 pasogeri gi ou urcot 3. Cati pasogeri suntocum ?nmicrobuz?

Dinodundrilede mqijossubliniozd peaceleocaredou 26. sumo 77+3: 27+5: 13+ 13; 11+ 15: 74* 75: 2 + 24: 16+ t0 2A+7: 20+ 6: 9+17: 15*13; 23+3. Cslculeazd: 2l+J*5= 30-10+4= t7-5+13= 18+2+7=

1 6 + 4+ 9 = 16-4+8=

2 9-9 - 10= 1 5+3+ 11=

9+10+1= 7+73+8= 7+8+13= l+ 9 + 1 2 =

Mihoelo are76lei.Eoprime5te de fomomo so?ncd !2 lei,opoicumpdrE un obiect carecostd 17lei.Cu cdtileir6mdne Mihoelo?

Sumele elementelor dinA gi Bsunt egale.6dsifi volorile pe carele noturofe p ot f uooS i b. 4 3


10o 1b

Folosind toote cifrelecompletoti diogro melede moijos ostfef?ncdt numerelor depefiecarediogromd sdf ieo ceeogi.

fn doud cutiisuntbomboone. fn primo cutiesuntcelpufin potrubomboone dor nu moi mult de opt bomboone, ?n o douocutie sunt 12 bomboone. Cdte bomboonesunt?n celedoud posibife. cutii?Scrietootecozurile

Scriepotrunumere o cdrorsumd sdf ie celmult28 dorsdnuf iemaimicd de pufin 25.Scriecel treisituofii diferitegief ectueazdcolculele.
Exempfu:2O+2+3+7=26

\{Ss;

22.

Compfeteozd diogromele de moi jos cu numereostfef ?ncdtsumefe numerelor din fiecorediogromd sdfie 30 gi sdnu fieacelogi numdr determeniin
diogromd. A

Pldtegte 30 deleicuojutoruf boncnotelor detleu,5leigi10lei.(Trebuie sd boncnote folosegti dinfiecarefel).Fd ploto?n celpufin cinci moduri. Exemplu:5 boncnote de cite t leu,3boncnote de cdtel leigi o boncnotd det0 lei.
1+ 1+ 1 + ! + 1 + 5 * 5 + 5 + 1 0 =3 0 ( fe i)

potrivit: ), < sou =. Scriesemnuf + t4 + t5 7 + t2 ......5 ) + 20 ......12 t7 +71...... 13+ 16 23-3...... 15*5 + 13 4 + 27...... 11 10+ 19...... 30 - 2 16+ 14...... t2+5......8+10 30 - 0

+6 12+ 17......23 18- 6...... 16- 3 26 -5...... 10+ 11 29 -7...... 11+ 11

S edousumele: a=24+5: b=17+10; c=30-9; d=15+119i e=28-5. Cof eozd vof cuf orileluio,b,c,d gi e giscrie-f e?n ordin e crescdtoore.

pdnd Completeazdgirurile locelmoimictermen: o) 30; 25: 2 0: ......; ......; .. . . . . ; b) 18; t6 : t4: ......; ......) ... . . ..;. . . . . ; . . . . . . : . ..........:. c) t9: 16:1 3:......; ......; ..... : .. . . . . . 28 de timbre.El dd prietenuf Donore pe o f ild de closor ui sdu gtefan 7 timbregi primegte de fa Otto 9 timbre. CGte timbreoreocum Danpefooiode closor2

Efect{eoz6: 27t66 6

1 86

296

196

286

276

t76

incercui egt e r ezultatu I corect: 11+ 15= 25: 21: ?6 16+ tZ = 27: 18; 28 2t+ 9= 2 0:3 0;1 0 6+ 14= 2 O:19 :?1 17+ t 3= 2 7: 30 ; 2 3

24+4= t5+12= 18+11= ?2+8= 28+O=

26: 28: 20 ?7: 17: 29 27: 29: 28 22: 30: 2A 18: 20: 28

Scrie trei ntJme?e consecutive ostfel fncdt unul dintre ele sd fie lZ. Efectueozd sumo lor.Scrietoote cazurileposibile.

Ef ectueozd?n doud moduri:

8+10+12-4-6-tO

fonuf este cu7 onimoi?n vdrst6decdt Andreeagi cu 13onimoit6ndrdecdt cu c6lioniestemai?n Dorin. vdrst6Dorindecdt Andreea?

Af Etermenu : I necunoscut Exempf u: 17* a=29 o=29- 17


a) 25+b=30 d) 16-a=10 +c=28 b) 11 e) d-18=2

o=t ?
c) 30- d= 2A f) b- 4= 72

Compf etofi tobelefe:


o

t6
14 24 27

n
16 17 3 23 25 25

b
o+b

t9
29 28 17

4 18 15 29 5 26

o b
o+b

tl

4 20

t4

12

Dincfoso f A s-oumutatfof B 4 elevi.Acum?n closo f B sunt 26 de elevi,iar

lor A sunt?t de elevi. c6li elevi ouf ost lo?nceput?n closd? f iecore

\__>r/ Sumo numerelo r aSit4 esteegol6 cusumo numeref or 12gi 16. Af ,6vof ooreo luio.

Numdrul a+ 1? estecu5 moimoredecdtt4 + fi. Af[numdrufa.

q * b o mdrim Docd suma cu Zobtinem 2 obfinem 11. Cof gi b. culeazd,o

D ifer e n|o din tre2 75 i77s em 6r e5t ec us Um a|ui4. ut @ . Afftnumdruf c. .i

Num6ruf a - 2 estecu 10moimicdecdtsumonumerelor 11gi !7. Calculeazd volooreo numdruluio.

Calculeazd o gi b.

aestemoi more decdt b cu13gi b estemoi micaec6tts cuI

&capitulare pentru evaluare

Calculeazd: 25+5-10 = 3O-20-4= t7+2-9= 16+13 -79=

24+6-5= t?+75+3 = 17+17-20= 74*15-79=

23+6-14= 15+12-17= 16+14-20= 75+4-19=

Af Etermenu I necunoscut:
a+12=?5 d-9=tl b+17=19 e-12=17 c+13=27 26-f=16

Compf et eazd jos ostfel?ncdt diagrom eledemoi sumo numeref or dinf iecare
diogromd sdfie29.

fntr-o clos6 sunt t4 bdieligi 11f ete. Cucdt sunt moimulti bdieti decdt elevisunt?n f ete?CGti closd?

Leilaa rezolvotluni6 probleme, morfi 4 problemegi miercu ri o rezofvot 5 probf em e.cdteproblem e arezolvot Leif oin celetreizile?

rntr-un cogsunt72 mere rogiigi 4 mer e galbene, iar?n olt cogsuntZ mere rogii5i mere galbene. CGte meregalbene sunt?nol doileocogdocd in celedou6 coguri sunt laf el de multemererogiicogi meregalbene? CGte meresunt in cele doud coguri?

Moioare7 creiooneof bostre gi Beto are9 creioane. DocdBetodd Moiei3 creioone,cite creioaneare fiecare? Cuc6t ore moimulte creioone Moiodec6t Beta?

Completeazdcu?ncd trei f igurigirufde moijos:

lo[]a

carese rezolvf,prin tprobleroe aclunare sau scfrclere in coocentrulO- 60


Anogi Dionq ou ?mpreun6 zg de bomb oane.Anaare15 bomb oane. CGte bomboone are Diono? DacdAno dd trei bomboone Dioneicineare mai multe bomboone gi cucdtZ

fntr-un microbuz sunt12cdfdtori. Loprimo stofieauurcat7 cdldtori 5i ou microbuz? Rezofvoti?n doud moduri.

Donare 12bofoone 5i Aco are16baloone. Donprimegtedelo Acajboloone. cdte baf oane ore ocum f iecare?cilteboloane ou?mpreun6?

Zg

Drago5 peste5oni?

Alesiaare7 oni5i estecu 2 onimoi?n vdrstE decdt Drogog. cali)ffiafr"o

Cdte me?e o ovut $erbondocddupdce i-adot MihqeleiIZ

merei-ou ramos veolo?nceput 5 mere?

Sumovdrstelor Adrionei5i Ooneiestede 30 de oni. Cdfi oni ore fiecare docd?n urmdcu6 aniAdrionoevealO oni?

intr-un pfic f ifotef ic sunt13timbre iar?n oftuf sunt15timbre. Doc6 dintrun pfic trecemtrei timbre?nceldfoft otuncicdte timbresuntin fiecareplic? Existddoudsituofii. Analizati-le pe omdndou6. C6,te timbre suntin celedou6 pf icuri?

--/-I4

\ -w

3il \k {

fntr-o livodd sunt18meri,ior vigini suntcu7 moipufini. pomi CAti sunt? livod6?

Violeto ore 13lei gi Rodico ore cu 3 feimoimuft.Elecump6rd cdteo cortepe caredou cdtelllei.Cu cdti leio r6masfiecore?

Pebiroulfui Donsunt 18 coietegi cdrfi. gtiind cd sunt6 cdrli ofld cdte coietesunt.

lo un numdr Docd o adundm 4 oblinern 185i docddin o scddem un numdr b 10. obfinem Af 16 numdrul o apoi numdrul b.

gi Afesia Briono au?mpreun6 28 de pdpugi. Briono Docd are14pdpu5i cite pdpu5i are Alesia?

cFiguriplane

igurdde cum senumeg Scrie subf iecaref moijos

\r
'i

\ ll l l

I
l

?ntr-o ?ntr-odiogromd rogietriunghiurile, de moijos ?nchide tn desenul gi?ntr-uno golbend dreptunghiurile opoiscriecdtesunt diogromd verdepdtrotele

Comp rot Iet eozi,tobel uI oldtu linie5ipe ostfeftncdtpef iecare cdteun sdovem fiecarecoloond giun pdtrot, uncerc,un triunghi dreptunghi.

$isurarea mfrrimilor

if,ungirnea

Scriesubcreioanele din mogine coreestemoi fung 5i careestemoiscurt.

tr' ]\4
Y

FA W $A

W, trl E$ ti\\
"l^l.,nH

gume aref iecore.

Mdsoord cu gumo gi ldfimeo lungimeo coietului de motemoticd gi scrie cdte

cucdt estemoi more lunqimeo decdt l6timeo.

Mdsoord segmentele desenote moijosgi scrietn dreptul for cdfi centimetri

Mdsoordcu rigfo lungimeogi rd1imffi fucrezi. Af fddiferento,di,ntre cele doud lungimi mdsurdn d diferenla.

Calculeazd: 5 cm+ 15cm= 2 tcm+ 9cm= 17cm+ 11 cm= l ?cm*6cm =

15 c m - 4c m = 2 9c m - 9c m = 1 6cm - 2c m = 30 c m - 10c m =

8c m + Zc m - 6 c m = 14c m + 1c m - 1 0 c m = 22 cm+ 5 cm-7 cm= 13c m + 16c m - 1 9 c m =

Mdsoord curigfolungimif e gi fdfimif e dreptunghiurif or de giopoi moijos ef ectueazd sumo for pentr uf iecaredreptunghi.

t
gi opol_gqlc M6soord uleazdsumo imifor faturif or f igurilor de moijos.

probleme clelungime

Pentruconf eclionoreo unorcdmdgi s-oucumpdrot t2 m de p6nzd opoi s-o cumpdrot 15m depdnzd. moi cAli mdepdnzd s-ou cumpdrot?n totof?

fntr-un bolotde stofd sunt 26 m de stofd.S-ouluoto datd6 m destof opois-ou moiluot8 mdestofd.cdfi metri destofd ourdmos?n bolot?

S-oulegat lo un copdtdoudbucdfide sfoord pentruo obline unasi Unodintre bucdf ile folosite ovea 11m lungime, ior ceofoftd oveo 8 m lungime. Cd, metri ore lungimeo bucdtiidesfoordobtinute?

este de 28 de pogiior ldfimee are12pogi.Cu Lungimeo uneipiscine estefungimeo moimoredecdtldfimeo?

uneiugiore 2 metri,ior ldfimes ?njuruf ugii,moipufin Lungimeo are 1m, porteode jos, se monteazd un pervoz. Celungime are stinghio folositdpentru
Pervaz/
A

33rD

$apacitatea vaselor

o sticldde suc. Afl6opoicdte de opdse umple cu cdte pohore Numdrd pentru o umple doud sticledeacelagi pohore fel. cuopd suntnecesare

vosede cdte4 litri. Unvosde4litri gi cel Avem 3 vase: unulde 3 litri gi doud pentruo mdsuro 1 litru de opd? proceddm Cum Dor2 litri? de 3 litrisunt pline.

I
I i

i. gdlef ioro conistrd op6, cudoud seumple cu10sticl-d'de seumple O gdleatd Cucitesticledeopd sevoumple conistro?

Cdfi cdni se umplu cu3 litri de opd5i unbidon seumpfe cu potruc6ni. Doud litri deopd bidon? sunt?n

o sticld de doi litri. Un vqsore ca cu opdse umple Cuzecepohore cuap6sunt necesarepentru o umpf e vosuf? de4litri. Cdtepohore

flisurarea tnasei. Antirirea.


kg? Cdteme?evor cdntdridoud unkilogrom. OpTmerecdntdresc

pe?e tot lkg.Careestemoigre cdntdresc esc! kgSiSose Opt merecdntdr souporo? mdrul

este s! kilosrome 2eks' cucdte iorcdt.lin ore ^o' .uru,,lnJl1ll'fn?^,!n'

o greutotede 5 kg souunade 3 putem cdntdri2 kg de meref olosind Cum aldturste: cumerepetalerelebclonr{ei greutoteogi pungo gi o bofonfd? Plosati

/l---

[ Aa A
' \ t-

o bolonfd , o greutotede 5 k9,u putemcdntdrilkg de merefolosind Cum (5e vorfoce doud cdntdriril) Explicati. i o loddcumere?

mere? Cdtvor cdntdri$ose cuburi. cdt doud Trei merecfintdresc

identiceco formd, dor unodintre ele estemoiuSoord. Avemtrei monede pentru o oflo, dintr-o singurdcdntdrire, core este Explicoli cum proceddm moiu5oor6. monedo

ooo

cumoflofi identiceco formd unoeste moi uSoord, Docddin gosemonede i. Explicof cdntdriri? doordindou6 monedd oceostd

ooo ooo
1
<.e'V2

:B)

ry

Avem o greutotede 3 kg gi unode 5 kg.Cum proceddm peri ru o mos


a--v

demere? Gdsegtedoud i demdsurore. modolitdf

fntr-o lddild sunt 15 kg demere,iqr?nolt6 lddild cu 3 lqg rrni pl?in.l demeresunt?n o douol6ditd?Dor?n ombele fddife?

kg.C6t" ilrg ore X.5 cre fo dekg.Roluco Rof ucogi foanoau?mpreun629

de5 k9 5i ol e, o gretrtote se of ld unpepen Peuntoler al uneibolonfe ei se ofl6 doudgreutdfi de cdte 5 k1 kg, ior pa celdlolttoler ol bolonf pealdoileo taler?| greutdfidecite3 kggio greutatedelkg.Cdtekgsunt pepenele? cdntdregte

$[frsurareatimpului

Deseneazd acelefo ceosurilede moi ionatd: menf

ostfef

oro8

ora12

oro3

Scriece ordindicd jos: fiecaredinceosu rile demoi

fnointedeomiozd:

Dupd omiozd:
Docd esteduminicd mdine scrie ce zi este azi,cezi o fost ieri gi ce zio fost ololtdieri.

Luni,Roreg5i-o onunfotcolegiicd peste4 zile este sdptdmdnii vof i ziualui Rareg?

lui.tn c

Scrie lunile onuluii cdtezilearefiecaref un6.

DocdI martie este?ntr-ozi de luni,?nce zileole sdptdmdnii vor fi: 27marfie, mortie, 31mortie?

Esteposibif co?n luno oprif iesdfiei zilededuminicd?cozof irmotiv? zile alesdptdmdnii vofi t aprilie?
lrll,
!ll
il

f
I

trl

lllil

ttt

26 oprilie Docd estesdmbEtd in cezi osdptdmdnii vof i I moi? Dor10moi?

cdteoresunttntr-o zi?cdteoresuntdelooro11 looro2t? Dordek oro 22 lo or o3?

ionore 4 oni gi tot6l sduore 30 de oni.Corevo fi dif erentode v6

intre ei peste15 ani?

Cdnd Donoveo3 oni,Oano oveo27 deoni.AstE zi Oanaore 30 de oni.C6 ore Dan?

1ionuorie Dacd estemorf i cdtezilededuminicd oufost?n funo decemb ce dateoveou?

Avem noudmonede dintre careunoeste moigreo, monedele f iind iden co mdrim e. Cumprocedoti co,folosindo bolonfd, sd af lafi doardin dou6cdnft ca?eestemonedo maigreo?Explicafi. ._-. .-\

oo oo o oo o o

i)
\..'-h..>\

Jle<l

$tumerenaturale cel mult egalecu IOO


Vomconsidero V = zeceSi d = o unitote.Scrie sub desenele de moijos ce numerer eprezintdf i ecar e:

VVV VV ddd ddd

VVV VV VVV dd

VVdd VVddd dddd

VV V VV

I I
I ['

osind aceleagi Fof simboluri comoisus reprezentali numerele: o)43 b )72 c)66 d) 70 e) 55 f ) 99

I I
Scrie numerele de doudcif re careoucif refe egale: Scrie numerele de dou6cifre ca?e ou cifro zecilormoi morecu o unitote decdtcif ro unitdtif or.

dinzec formatenumoi de numere ca sume urrn6toore Scrie numerele i: dinunitdf numere formotenumoi
67=6O+7
8 3 = . . . . . .+ . .. . . . . ... 2 7 = . . . . . .+ . .. . . . . ... 3 4 = . . . . . .+ . .. . . . . ... 5 9 = ........+ ........ + ........ 73 = + ........ 9 8 = ........ + ........ 6 9 = ........ 3 4 = ........+........ + ........ 4 7 = ........ + ........ 8 2 = ........ + ........ 9 0 = ........

r spofi iIe indicote: nzdto resPu Iet eozdco Co mp . .7 .6 $ +. . . . . = + ...... . . = 30+ . . . . . . .32 5 4= ........
=7O+5 + ........= 9 9 + 8 = 58

doudcif redistincte csresepot formo cu cifrel Scrietoote numerelede

dezeci$iul'til cosume scrie-le 9 5iopoi 8 sou

jos' mai cifrelor9 5iscrie-le sumo pe celecoreou ocestenumere Alegedintre ------r---T---l----T----.I--r-T

doud cifre moi mori dec6t 70 5i cel mult egalecu Scrie numerelede

qlrb

gi scidereaoumerelor Jf,dunarea formateoumaidin zeci


celedoud caiete?

Cdteoud de ciocolotd aurdmos?

Launmogozin erau 80 deoudde ciocolotd. S-ou udnaut?ntr-o ii OOaewA.

|'

Am ovut 100lei 5i omcumpdrot o minge de fotbol pe coreom dot 40 lei gi o mi-au rdmos dupd ceomcumpdrot minqile?

pr

Sorinare 40 de porumbei olbi gi 20 de porumbei negri. CAliporumbei are Sorin? cu cdt suntmoimuftiporumbeiiolbi decdt ceinegri?

declosor 30 detimbresi peoftd pogind $tefonarepeopogind ore 2o de timbre. cdtetimbre are gtef anpe celedoud pagini?

Scrie?n dedoudcifre ca?e ordinedescresc6toore numerele au cifra zec gi diferenlo 1,3,5,7sou9 gi cifrounitdfilor Afllsumo dintrecelmoi ze?o. m gicefmoi deacest micnumdr f el.

Colculeazd: 7 *2= 7 O+2 0=


30+ 50+

5+3= 50+30= 8010

20* 60=
2+6=

4O * 4 0 =
4+4= 10+

70

20

9060

50

4030

60* 30

gi dif erenfo dintre celmoimorenum6r moimicdecdt8: Cofculeozd suma cefmoimicnumdr moimoredecdt19.

decdrfi peoft rof' sole,3O are50decdrfi peunroft ol bibliotecii Sifviu celetreirofturi? i peol treilearoft. Citecdrfi oreSilviupe 20 decdrf

Calculeazd: 69+20-50= 60*30 -40= 50+10+30=

30+40+10= 70-20+30= 60-50*40=

100-10-50= 9 0- 5 0- 2 0 = 70-tO-50=

relor formate a Durne Jfclunare din zecicu nurnereformate clinunitfrti


Calculeazd: 40+7= 50+9= 60+3= 2O+8= 30+1=

5 0+2= 7O* B= 4O+t= 3 0* 9 = 20 +6 =

90* 5= 80* 3= 6A* 7= 70+ 3= 90+ 9=

80+4= 30+0= 2A+9= 40*3= 50+0=

'

de5Olei,unode 10 lei 5i 7 bancnote C6!ileiore fonuf docdereo boncnotd decdtelleu?

F}
Calculeazd: 70+ 20 +9 = 4O +5* 3 0= 30*2+1 0= Calculeaz6:
50+ 40+ 59+10+6=

8* 7 0* 10=
6 Q+ 2 0 + 4 =

7+?O+30= 50+6 +20= 40*40*8=

64

6 0* 9

30+ 7

20+

40* 1

60+ I

['

e roz. olbegi I lolef Peun rond de flori sunt 30 de lolelerogii, ?Ode lalele CGt e lolelesuntpe acelrond?

wi
71-

6.\

\-Sr

formateclir $ciderea oumerelor unitili clinnumereformate clin zecigi unitifi


Calculeazd: 7 9-9 = 4 2-2 = 23 -3= 84- 4= 37- 7= 35- 5= 95- 5= 56- 6= 67- 7= 63 - 3 = 38 - 8 = 44 - 4 =

de 50 lei,unode5leigitrei boncnotedeclte| oreoboncnotd Drogog tnointe de o cun o corte pe care dA 7 lei. Cdfi lei a ovut Drogog cumpdrd cartea? dupd ceo cumpdrot Cuc61ilei o rdmos carteo?

Calculeozd: 59 -6= 64 -?= 87 -5 = 99- 8= 37- 6= 43- 3= 65- 2= 88- 6= 36- 4= 66 - ? = 78 - 5 = 74 - 4 =

o obfinerelaliiodevdro indicotepentru locurile sou>?n Pune semnul<

2 9- 6 47- 6 8 7- 7 95- 1 t7 - 3

29- 7 49- 7 89- 8 96- 5 16- l

36- 4 68- 3 57- 3 83- 2 26- 4

36-2 69-5 59-6 8 7- 7 24-3

$dunarea gi sciclerea
Calculeaz6: 80+9 -4O= 7O+5-?O= 60+7-30= 90+6 -70= Efectueazd: 798460 50

70-20+7= 50-30+5= 60-40+8= 40-10+2=

50*6*30= 60+9 +20= 30+2*60= +7 +70 = 1O

6 320

4810

5630

7650

9440

Complet eazdtabelele:
o

b
o+ b

65 20

43 10

50 9

87 10

43 40

60 7

35 40

58
I

r'

b o-b

69 7

74 10

56
6

39 20

83

60

79 9

Numdrulo nu este moi mic decdt 44 gi nici moimoredecdt 47. Calculeazd o * 3 $i a- 4. tootevof orile peca?elepoatelua

FW

numere $clunareagi sciclerea formate din zecigi unitfrfi cu oufi formate din unititi
Morio are54detimbre,iarf ratele ei orecu6 timbremoimuf t. Cdtet oref rot ele Moriei?

co orecu 7 olune maimult.C6teolu $tefonore 23 de ofune,ior Rolu omdndoi?

Colculeoz6: 59 -8= 64+5= 62 -2= 72+7 = 73 -7 = 83+2= Complet eazd,tobef ul:


o b
o-b

79- 9= 48+ 2= 63+ 5= 87 7 56 48 5

54 - 4 = 68 - 7 = 37+? = 63

+7 95
3

fntr-o cutiesunt 35 de bomboone. Ancaaluot 4 bomboone din cutie. bomboqne suntocum?n cutie?

Colculeaz6: 28 _ 5

327

474

666

836

92 7

58 8

695

$clunarea gi scictereartuillerelar

naturale formate din zecigi unitfili


Calculeazd: 3+27= 1+49= 45* 5= 62+8= 43+7= 3A+27= 21+40= 62+20= 57 +40= 5A+29= 34+5= 72+6= 29+1= 73+6= 5t+7 =

Completeazdtabelele:
o

a+ t4

b+12

23 32

c+21

4t
55 64

27 35 48 6A 5?

77 41 ?6 39 58

?t

Calculeaz6: +41= 15+13 15+41+13= 24+71+32= 32+11+24=

33+12+25= 33+25+13: ?5+74+41= 4t+?5*14=

43+42+15= 15+43*42= 27+30+22= 22+Jg+27=

Eectueazdcalculele: 16+24+28= 1 9 +3 1 + 1 5 = 25+35+14= 33+17+24= t6+14+15= 26+24+23=

42+18+33= 19+21+37= 31+19+18=

eJ\fifl";miMoioou68deo|une'Moriono.5iLeiloou?mp.r
iarLeilo SiMoio olune,

din este 76' Docddintr-unul o dou6numere Sumo numere' cele,doud 20.Af 16 obfinem

I corespunzdtor: i rezultotu V^"St.cusdgef 47 - ?7 = 46 36* 4!= ?b+ 45= 77 5 ?* !7 = 59+ 31= 42 69-? 3= 76 - 54= 69 8 6* 1 4= 98- 66= 100 73 - 3L=

70 22 32 20 90

va Don 3 mereotunci ddluiDan Adrion?i * Adrion Doc6 oumere. 5i Don lui Adr ?i vo do ocum Don Docd Adrion' dec6t mult cu 6 meremoi 12 mere, o ovut moi multeme cine ? cdt cu e mere 5i mult moi va oveo merecine ?nce

0a1

Calculeazd: 54+22+74= 37+2O+13= 65+25+10=

27 +32+21= 19+31+50= 22+JJ+35=

compf eteazdpdtrotele demoijosqstfef ?ncdt sd obtii aceeogisum6 ot6t pe cofoane cdt 5i pe linii.Scriesubf iecorepdtrot sumo pe careo obtinem pef iecare
ltnte.

tI 13 14

12

13

t4
13

20 24 24

t4
It 13

24

23

23 20 22

5e fofosesc numoi numerele: (11;tZ: 13: 14) Sumo este


tt

Sefofosesc numoi numerele: (20: ZZ: 23: 24)

Surno este

scrie numerele urmdtoore ce sumede c6tedoi term eni, f iecaretermen ovdnd cdtedoud cifre: 39: 5g: 43: 67: gg; 90. Exemplu: 57= 32* 25

/1n!

aL]
hl

=! <.<-d \3 <. I 2 : ' ^-.4r

'\\ fFl rN/t L--a:l

{t'

$f,larea termenuluinecuoo

I necunoscut: Af lltermenu
a+43 =73 b+51=65 33+c=69 17+d=26 75-e=45 84-f=42 o=
[=

o=
[=

6 l= e=
tt-

c: d= e= f=

jos: demoi eazltobelul Complet


o b
o+b

53 79

?7 58 32 65

L5 70 45 70 22 57

31 50

65 74 43 2L 35 42 24

85 27 6s 35 72 35 51

b o-b

c diferite de cdtedoud luio gi b gtiindcEsuntnumere Gdsegtevolorile 35*42=o+53+b

+ 7i +

'r

1I

?)

de moijos: eazdtabelul Complet o


a+ 2 3

57 87
L6

62

o-31

?3

5i b este de doudcifre?ncorea estecifro zecilor unnumdr ffi inseomnd fi egaldcuzero' o nupoote cifro unitdJilor. cd o = 3 $ib=7. d5=37?nseomnd Docd cd: luia 5ib Stiind volorile Scrie

d5=?9 d5=30 6=97


o5=25+33

o= o= o:

[: [= [=

ffi=79- 42

ffi= ffi=

o= o=

[=

$=

luio pentrucarei volorile Determind

&. <g z

&<gz
lui o ostfel?ncdt: Gdsegtevolorile rt < A <t2+L3 +L4 luovolorile: o Poote

2 7> & f,> 365i E <qt a9< 25+15 oZ>gg A . > 5 7+31

......... luovolorile: o poote

grobleme carese rezolvi Prin acluniri sau scideri

boncnote numoi lei folosind 60 de sumo PoliPldti In1at" moduri

':10 lei oe

20 lei? sou

l': ll l l ' l

lt'tt"

' '

" ' "' ld iotdou6buc'fide

Dintr.obucotddes6rmdov6nd.|ungimeo.d,e68m1.o1t de ILu'C" tuigimr.-o,:'-Uut* m5io bucotd cdtel3

muftdecdtlonel. Cdtenuti

m ^uhri1l::?il;::il:ci

36.Cenum numdl'ul 32 obfinem scddem numere o.,doud din sumo Docd 32? numere doud qelgl sumo lo docd obtinem

tprobleme gi exercilii recapitulative

Scrie?n ordinecrescdtoore nume rele: 73: 54: 82: 19: t7: 38: 45: 29: 32: 100; 55: 77.

Scrie?nord ine descrescdtoore : numerele t2: 69: 17: 33: 42: 99: 63: ?8: 37: 85; 65: ZD.

idsegtecel moimoregi cef moimic numdr de doudcifre gtiindcd sumo cif relor estelO.

Docdo+ b =79oflofivolorile fuiootunci cdnd b este:25: 38: 47: t5: 66: t2.

Afftunnumdr cu31moi decdt more sumo numerelor: a) 24si12 b) t7 gi?I c) 23si35 d) 4t9i 28 e) 4t5i 18 f) 43 9i 15

=
<l

\d

l.w

wuE

nl

moi decdtIonuf 5i cu24 deoni ?n vdrstd cu26deonimai rotAl luiIonuf este Dor oniore totdl sdu? Ionuf are 13oni,c61i luilonuf.Docd t6ndrdec6tbunicui sdu? bunicul

26 deelevi lor Bsunt 5isuntcu lor B 4elevi.Acum A s-ou mutot Dinclasol T A? cdli elev lo closo oufost lo?nceput mulfidecdtlo r A. C6lielevi z elevimoi
sunt?nceledoudclose?

cu42moimoredecdtcelmoimicdintreele,ia a doudnumereeste sumo e?, doul,numer difer enloIor este 2?.Coresunlcel,e

trei Dupd lucrdri. loef ectusreaunei porticipd debg demuncitori Unnumdr bdrbotilo numdrul Acum gi ouvenit6 bdrbafi. 4 femei ou plecot zile demuncd fost lo?ncePut? cdlibdrbofiou emeisunt5i este3?.C6tef

exercitiilez Rezofvd 36=2t+........ 45=49 65 --79 83=62+........ 94=63+........

52+28-37= 61*39-80=

* Georgeto ore cu78 delei moimult decdt Mihoi.DocdGeorgetoiidd lui oveomoimulfi boni5i cu c6tZ Mihai42 delei cinevo

i lor: i I ord ineotermen convenob Col schimbdnd culeozd =22+18+ ?3 +17= 4O+ 4O= 80 Exempfu:?2+23 +78+17 35*16+15+24=
26+?V + 2 4 + 2 3 = 45+ t $ + 1 2 + 2 5 =

36*37+13+14=

diagromelede moijosostfel?ncdtsumo toote cifrelecompleteazd Folosind sdf ie oceeosi. dinf iecaredicAromd numerelor

t2 + 16. decdt Af ftnumdrul o gtiindcdo + tZ estecu52moi more

unul dintreelesdf ie 32.Scr ostfel ?ncdt ere consecutive Scrietrei num lor. colculeozd sumo def iecaredotd toote cazurilegi

Afbpe x din exercitiile: x+? 8=69 x+3 2=56 4t+x= 6 2 1 7+x=70 44 -x=30 5 6-x=2 6 x-2 5 = 3 5 x-1 9=21 Complet eazdtabelele:
o b o-b o b o*b

44 66

32 23 t6 2t 35 18 40 33 25

18 78

62 42 35 24 42 57 33

65

64 98

5t

gifd probo Ef ectueozd iilorurmdtoore?n operof doud moduri: a) 48-25 b) 87 -16 c) 58+32 d) 65* 35 e) 73+13

* Potru eleviou fdcut schimbde f otogrofii, fiecare ddnd iecdruiocdteo f Cdtef otografiioufost schimboteintreceigose f otografie. elevi?

* Sumo o trei numere este96. Celmoimiceste 30, iqr sumo dintre cel moi micgi celmoimoreeste 64.Coresunt celetrei num ere?

* 10trondof irisuntpfontofi peloturile pdtrotului vdrfurile sou?n demoijos pe fiecareloturdsd f ie plontofi ostfel?ncdt cdte4 trondqfiri.Cdfitrondof iri (sunt suntpfontalitn ol pdtrotului? doud f iecarecoll solufii)

cu cul?gicelmultegale e celpufin egole noturor numerelor Tuleozdsumo sumo sEcolculezi cif rd 5. ordoneozdnumereleostfel?ncdt ouultima 1ggi carenu cdtmoiugor.

grdmeziostfel?ncdt: ocepotru cu ca?ef " SifviuoreLgnuci celpulintrei nuci; sEoibd - fiecaregrdmodd denuci' numdr cuocelogi grdmezi - nuexistddoud grdmodd? f iecore Cdtenucisunt?n

cdrfi trebuie 15cdrfi. Cdte cumpdrd lZ cdr\iior Florentino cump6r6 Dodu tof i trei sd oibd cdteL? cdrli gi cdtecdrli ostfel ?nc6t aLeilei sd deoFtorentin
Leiloloi oveo

* Intr-o cutie sunt 40 de b',1.rogii,golbene 9i verzi. Docdscoatemlo ?ncutie vo fi cel mo bilelorverzi rdmose din cutie Z bile numdrul ?ntdmplore ^_
t__l__r_-*J--J-.-J-

-Y bilelorgalbene conum6rul biles-orputea la?ntdmplare4 scootem Dacd more. CGtebi verzi.in cutiesunt13bile golbene. bilelor decdtnumdrul f ie moimore cdtebilerosiisuntin,cu,tig? verzisi

i
I

.-a6-r[.=-"o'uoei@;
AgAfHl" ..Ghi.
t r= . j l r' ' * '

DINACEEA$I COLECIIE:
W*uaitit -. tro@nQiaTa :'

CaietOefs;e pentruacaso'

Iv *,1 f rui,-LfGl:'

.ffi,

,Ioria Cfirro

loan Clera

, 9738 | 9

6-0 tsBN 978-973-8992-1

lililllillltl gRgT:

S tei

S-ar putea să vă placă și