ConcursuI

tn JfrZa'L

Fii lwtsL,ige,n 0r rrtutsw&&
I

I

- " - . .1

o
.=

z
f .=

E o
o

It ul

bsa aII-a

Probleme propusepentru Cotrcursul,Fll InteligenTls mrtcmralcic Edifta a v-a (2011-2012) Clasaa II-a

"","J,tilii fftffi:ll# {i":l[li'[,':.ffii:]"1'"i;i,i..J,-sffill"iT i,:tiii:J"l
pentru elevi

d:ca.dirl penrru ere)ri inremarionare $i li;ll;i3lll'l,lJi.Ll"ilJiio'i'I,..0".'n"* de versra "",'*"re psiho-pedasosice criteriitor i&e a educatiei si coresprrnd; ;.-;"c#;;il;;;
ct6anga Al6xandru Edito[

penrru pn poeti: con€.. *, fffinfni,"?r?&lJ!1?#,Xli%r.*
:onal ReFezenlani Zona Clui' lsdlai siTransirvania Oisana Banal Go4 O 6nia {Dolj. 9'[l€hedmlr) Dobrhtiledug Alba Covasna Ha4hila, 9iHunedoa€) 221.674) Mure$, I sau0769 (0741 .488.$ (4rue9' (Bra$v 9iMuntenla giOlt),Tansilvania SiSibiu) Oltenia Nabaa Luno!Alaxrndru giGiuqiu) ozg) Teleoflnan (ozsi:or.gzsau ozog.zzt Ndsauo (jud. Bistdla tizonal\'lalamurei (0757 443) Transilvania 020

Sirlmrn Tt.len (Buzeu), Moldova $iBucovina {Ed jud Galali) Muntenh lon Lunlu (0716.2C0.413 $u 0769.221.674 li Dobogea Breila,lalomila 9iC5Fla9D (Dambov{a, Prahl]va' Muntenla irrtcloiulr.ilan 675) 221 0769 (0744.429.512 sau (769 682) (0755. 221 sau i 07.231 ctlllin (0769.221.680) cd.tercu
Bucure$li

nr.10, JudAQeS slr.Depozit€lor' PlncldalucruiPit6tli, 439 417 Tel/ lax 0348 com ina@lmail com6nzi,nofi efi aiL

a Ron6nie' CIPa BiblioteciiNalionde Det.atere. a II-a ' l"xanalna : ctara U t"iernaticl ni rnt"tig-r In"utJ (coord )laurenlie Spac Dumilru,Dori; Lobon!, 2011 Nomina' rev. a 5-a, - Pite$ti: Ed. ISBN 978-606-535-253-7 Llur€lli€ (coordJ L Spac, (ooord Al€xaodriM ) n. Dumitru. ) lll. Lobo$,DotiM (coord 51(075.33)(0761 371.384373.3 2011 Nomina, coDwicht@ Editura

Nomina a edirurii inregistrau marca i"l'""'ii,i "r"l'iir'e."i iamaremarica'est.

Diana Micu.FiiInteligenT Edilia a V-a(2011-2012) Clasaa ll-a Probleme propuse de cltre: Alexandrina (coord.edituranomina.) Dumitru Emilia Andrei.ro Editura NOMINA . lenula Blrboru. NiculinaBobescu. DumitraMirgelatu. Elena Simionictr. Valerica Maria C5mtrraEu. Daljela Retuta Nereioru. Carmen Rogca. StelaChirilescu. Claudia-Valenfina Stoica.Dorian Comao. Dumitru. taurenfi.lir€la Ardelean. Marioara Glrbea. FloricaTimal. guici. Daniela Bucuioiu. Mira rardn. _ Viorel-ceorge Cabriela Goran.Mihaela Moraru. Lucian Stan.Concursul la matematici.Nicoletn-Laura lordache.. CiUttina-Luminila Grigorecu. ValeriaMan. {u:qanl -. Corinar\. .. lucica Zahariea.flena Zivate Regulamentul concursului il glsili pesiteul ' www.$pac. Elisabeta Chirili.[enuta laza Matiula. Letilia Luntu. Mihaela Boscomea. Smaranda Florean. _ Zlica Marinctr. Silvia Obreja. Marie-louiseUngureanu.

darcuvaloriincorect detefminat€. inci o dat6.reprezentirigraficedatele cunoscute. dar$i relaliiledintreacestea! (adunare. scheme logice.a legaturilor logice dinueacestea repeta citireaenunluluiproblemei demaimulteori.la celestabiiite problemei rea matematice! lCr Citeste. si relatiile matematice dintreacesteal llr Stabilegte pentrua rbspunde caresunt datel€ necesare la intrebarea problemei! pornind pecele 6r AIli. imp54ire) fiecare legituralogice. cunoscute $i necunoscute! 4r Identificllegbturile logice dintredatele cunoscute ii celenecunosprecum cute. cu atentie. respectiv necunoscute. fi€care reprezentare a datelor cunoscute. 9r Stabile5te pascu pas. cao literS. corectitudinea valorilor obtinute verific6nd. enuntul Pentru intelegerea fiecxrui poti cwant. rezolvarea acesteial Dste posibil gre$it.enunlulproblemei.tc PAst in nrzotYaRrtr UTEI PROBITiIE ilATEHAfICE problernei! I r Ciiepte. dela datele cunoscute necunoscute 1 Transpune in desene. pas cu pas. . prezentate calea de la datele cunoscute. inmullire. un semnmatematic scdse sAdetermine o calede rezolvare corecti. respectiv necunoscute! giveiobtine Calculeaz[ valorile necunoscute. problemei L Stabilegte care suntdatele matematice! problemeiin 3r Separb datele categorii. prin rezolvainitial. 8r Reprezintii in operatii matematice scldere.

AIli: a) diferenla numerelor 15gi 8.I. 66-b=60. 4. Andre€a are13baloane.50ti 61. a+30=90. Cristina arel0 baloane.raluare'(l ) autor:d-naNenndrina Dumitru L Calculeazt 8+ 2 3 6 +4 2 6+3 56+2 f8-5 79-8. numdrul debilecorespunzltor . EYAIUARE IXII|ATA ! (DE DtAcilCtt|CAnO %.iecdrel repr€zentliri: ooaaoaaaaa ooaaaaaaaa aoaaoaaoaa aaaaaaaaaa aoaaaaaaat aaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa tl . Scrie. Cate baloane auin total? Care fetitbaremaimultebaloane pi cu cSte? @ 6va. numdrul necunoscut: -i. b) suma numerelor 8 9i 10. AflA d -1 3 = 1 9. 5. Scrie numerele cu 1 maimici.Umn/ (Zl autor: d-na Alexandrina Dumitru I /^ r /. 80-c = 2 0 .apoicu I maimaridec6t: 79. 2. in caseti.

Efectuead: 12+23 59. s-au 8.42. cu num5rul caseta Coloreaz6 | %] a) celmaimic.fT-1 fTl. Dintrecele suntin acelsicule!? Cite bile necolorate .care cu numerele casetele lipsesc: 2. m. m.34 50+20 90-30 33+22 89. c) maiaproape trql E @ @ @ E @ E E E @ gir: apoicontinuifiecare regula. t_::J b) celmaimare. Laun concuts prezentat la concurs? Calicopiis-au 30suntcolorate' intru-unsdcule!.. 4. 139i 22.6e. numerelor: 6.bile 9.t-Tl.44.24. l'-f]. 25. de70. Mtr suma 579i 10.98ti 90 numerelor: Z MA diferenta prezentat 19feteli 20 debiiefi. 5.i 23. Completeaza . m.789i i0.26.i 20. 40. Descoped 23. 70. fT-l.67. f[.68. aflate 50de.25.

..... ..... .. ..... Mtr gandit? m-am Lacenum6r necunoscut: 6.. ...7 1 0 t8 0 77+ 2.......' . Compari: 83F 6 7 + 2 ..'. in total? cxrlisunt Cate ......... 649i 5......9 . raftsuntcu 10ctr4imaipuZ Peun raftsunt52decarli. gandesc din€l39li oblin12..... b=. numer€lor: 3.. Afl[diferenta 95fi l1... .. Afli numdrul 8 2 .. a =....7 70-70 42+24 76-36 60+30 27.... 359i 2: 63ti 34... 9 0 ...c= 3 2 b+55=87 a-9= 39 c = .. c = .. Me suma 49ti 20... 4.31 4 4-23 ?0-30 92.. .'...%vahn'u' (3) Dumitru Nexandrina autor:d-na L Calculeazai 24+ 3 63....1 0 E6 9 ....'... ....scad 5.. ....' .... percchi denumere: urm6toatelor 2.. launnumlr.'.. ..iar peal doilea !ine.... 71li 33. ... = . a =.

.. Determin5: parscliscudou6 cifreidentice. Elena a desenat l0 latele 9i 5 maci. ... apoicontinuicu inci cinci regula deformare 2... .... consecutive... d) 70.darmaimaridecdt c) maimici decat a fieciruiiir. . .73...... b) celmaimic num6iscris cu4 maimici decat cifraunititilor.Micqoreazi" pecaiet A colorat 12dintre florile 9.. 63. . trei numere 3. b) maimaridecet 25.. Scd€ cu 8. Descoped numere: ... Calculeazd: 58. 4.. M.... .. b) 15....76... arecifrazecilor 5... Citeflori maiaredecolorat? ...6 70..darmainnri gi egale a) maimici decAt 35.. desenate.. Unnum5r poate fi acelnumir? Care Scrie cincisolutii! 6. ..... 19ti 4...13 111.. pare gir crescitor.. .. 20..42.. 20:25..... ..... numerelor 509i 37. . cu 22suma . . decat diferenta numerelor Z.= 17 61-.....darmaimicidecat 56..8 0+ 1 5 88-75+ I 35-23-12 45+14-36..=12 9 3 ..ir descrescator.71. num5r a) celmaimare cudoui cifreimpare...20 3 * 15 17.. AflE numbrul cu22 maimare 8... a) Scrie b) Scrie cincinumere impare consecutive.%..--=77 45-........ c) 81..... ... .61..= 1 50+.. ... .. al40..rnhmz'(4) autor:d-naAlexand na Dumittu numerele naturale: toate .....

Scrie numerele: treizeciidoudzeci doudzeci doudzecii ti opt.zece' ti nou\. 2 zeciti 3 unitdti: careau'.z zecigi 2 uniti. Scrienumerele o zece si 7 uni6ti. aotlzaza.I{ATURAI. v*ettozAot wgaeo dz Cd O la 30 Qttlt a. paisprezece..t Darpare? ln cercurilemici sunt impare? scrise dintr€ numerele b) Care ' Cerinlelcde la I la I 0 suntpropuse de d-nul Viorel4eorge Dumitru. i. I . c) Scrietoatenumerele lipsesc! numerele care a) Spune. 30 axa numerelor: cu atenlie /.ti. ?oanatua. a) Scrienumirul dedoud arecifrazecilorI .i cifraunititilor 6' cifrecare b) Scrienurndruldedoud naturale dedoul cifrecareau cifrazecilor2./ r @@c)@@' @.E 'E I . TUMEREI.$ametzlo't dp la O la.E IT C 1A ICO II. @@ @_ @@ t7) Y. 4t.* Prive$te # OA B C D E F C 012 34 5 67 7? numlrului5?Darnum5rului a) Cepunctdepeaxi corespunde punctului F? C?Darpunctului ii corespunde b) Cenumdr 2 zeciii 6 unitdti3 zecr. cifrecare arccifraunititilor 0 fi cifrazecilorI' 4. trei zeci. 2.

2.1 5..6. /0.descoperl regula. 4 . 2 5 . . 8. 9. Z Gise$te numerele naturale care indeplinesc urmltoarelecednle: a) celmaimicnumSr scris cu douicifre. apoi inventeazl un exercitiu asemlnator. Completeazi urmatoarele regula deformare: $iruri.r€spectand al2. a) Scrie toatenumerele. . . 5. : 2 2 .car€sepot scriecu cifrele: 0.4.3.20. b )3 . I gi 4. b) celmaimare numlr scris cu doutr cifremaimic decat 30i c) un numlr dedoui cifrecusuma cifrelor egalicu 2. Citelte. 7 . 2 5.. 1 6l '-\ A>L3l \"/----/ .. pornind dela numdrul 18. b) Subliniazi pare numerele gilncercuielte-le pecele imp. . c )!. d)3 0 ..are.6 . 0 ..18. 3 ? ? ? l?l ? tr-I-!* trt t| tit Scrie: a) numirul notatpepietrele pecare le vaating€ Scufita Rosi€i pecare b) numirul depepietrele nu l€ vaatinge....-- E t0 . .. . Pentru a ajunge mai repede la casa buniciiScufita Rosie sare din doui in doue Dietre.-\ l4 l l3 l 7 16l ilel . cuprinse intre 0 si 20.18. 5 .

qezi ci este 6. 15. c) r7. MA bate numerele naturale care hebuie in locul.20.29. 4. a) Scrie toate numerele naturale maimicisauegale cu 5.30.16. ti numirulurmEtor 2.20.. potrivite (<. precedent d) numirul falEde:12.2.16.>). Caticopiisuntla masa? 5. la o masisuntmaimult de? copiigi celmult 8 copii.i8. a) Care lungimea fiecirui segment? Estimeazd.14.cisu!ei".. b) Scrie toatenumerele naturale maimafi decat 2 9i celmult elalecu 6.21. 12.17: b) 14. 12.26.13.19.30. apoimSsoari. SegrnentEstimat Misurat A F-----l B AB B+C c D BC CD cm cm cm cm . Noteazi intreelesemnele a) 18. apoispune: a) trei numere mai apropiate del0 dec6t 20. scrise astfel incat sA obtiipropozitii adev:rate: E < ?. aR. Observinumerele reprezentate 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Cite$te-le in ordine giin ordine crescitoare descrescitoare.28. 3.27 qi 29.12.13. e'ouiatuttla of ot?triaaJ?aa. pare.17.18.17. 16. Scrie numerele demaijosin ordine crescitoare si descrescitoare. tl .13. b) trei numere consecutive c) trei numere consecutive impare. intr-ogridinifi.15. ' Cerinlelede la I la I 2 suntpropuse de d-nul Viorcl4eorye Dumitru.b ObSO * peaxi! /. cm cm DE cm cm patrusegmente gi scrie b) Compari lungimea celor semnul > sau<.

20 p€ntru Scrie. numtrrul fi numirulurmator. 9.4apuL A2 b 30 la |OO gO b tOO wd-atqalo4pla t.Compari: a)celmaimicnumir oatural dedoub cifrecu 17: b) celmaimarenumtrr natunl dedoutr cifrecu cifrazecilor 2 cu nunid 29. wdn. 19. . 8.' Trrrucrie. ?cw* @ugturuu. I ti 2. Scriecel maimarenumir natunl dedoui cifre.cu cifre diferite. Sedau numerele: pi29. Comparl numlrul27cucelmaimicnumir natural sffis cu doud cifre con&cutiv€.. tt. 10.2 .astf€lInc6tuna$ingur6 din cifrestrfie8. prec€dent fiecar€ numtrr rtat. ' C€rinFle de ls t la 13suntpropose de d-nul viotcl4oorge Dumit u. 2. . d. Spune al citelea in tir este fiecare numtrr. f0. semnul <.t. Scrienumirul mai mic decat 30 li mai maredecdt 20 carearecifra uniulilor egald cu 6 qi compari-l c1Itoatenumerele naturale dec6tedoui cifrecare sepotforma cifrele: cu 0. c)celmaimicnumir dedoui cifrecx cifoa unitililor 7 cunumdrul 16. >. potrivit lntrecele trei numere. Comparl numirll 2l cucelmaimicnumir natural dedou6 cifre. Notearl.maimaridec6tl0 gimaimicidecet 30. =. apoi adaugtr numerele care lipsesc.care aucifraunittrtilor ?.?. Otdoneautr d€screscitor numer€le naturale dedoui cifre.

peaxxl numerele reprczentate 6. 52. a) Scrie 50. care ausuma cifrelor de2 cifre naturale batenumerele b)Determina descrescltoare. pare cuprinse lntr€ numerele naturale tn ordine descrescltoate b)Scrie 70ii 100. de50decSt maiapropiate a)treinumere consecutive. Obserua ln ordine desqescitoatel apoi ln ordine cresctrtoare. consscutive c)trci nurnere consecutive imparei d)treinumere precedent urm[tor faFde: e)numlrul ii numtrrul 65. fiecale dintre si cate unitili are cate zeci Scrie t3 . Arati dacd malmare arecifrazecilor7este dedoud cifrecare oricenum* natural arecifn unitlfilor 7.5?. decAt cifra cu3 maimare zecilor care aucifra acestea? Care sunt audif€' 100car€ 709i maimicidec6t maimaridecat numerele 9.59. suma cifrelor care dedouicifrepentru numerele naturale toate 5. Scrie este 8. CitesteJe 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 tr| 64 Spune: de60. Aiazdle in ordtne Cete sunt? 5. ln ordine sunt? Scrie-le Cate dedoud cifre suntnumere dela 1 la 100. Scrie cu1. in girulnumerelor unititilor.propozilie sau fahe: este adevarat:i aceasta 3. dedouicitrecare decet oficenumatnatural naturale cup nse intre35fi numerele crescitoare in ordine 4. b) treinumere pare. naturale 8.55.63sau cifrelor 3' care ausuma naturale de2 cifre numerele toate Z a)Stabile$te crescAtoare. zecilor aunitililoregal5 renta dintre cifra 5icea aceste numere.

care suntnumerele dedoui cilie careau cifrazecilorcu 7 mai maredecat cifra unit5tilor? / /. ' Cerinleleds la I la 14 suntFopuse d€ d-nul Viorel-C€orgeDumitru.apoicincinumere pare consecutive. b) Compare toatenumerele formate nurnaidin zecicu numirul scris cu cifre car€ser€peti mai maredec6t b0....maiapropiate deZ0decitde60... a) Stabilette numerele naturale deformaIE. b) Determininumerele naturale de forma ab pentrucarediferenLa dintrecifrazeciior si cifraunithtilor sl fie2..cu cel mai marenum5rnatural de douE cifremai mic dec6t celmai mare numir natural dedoui cifrediferite. . 2.darmai mic decat 60. $i ...... @Aa*aira. /-i.. a) Compard numdrulnatural...1 c) Nunrtrul impar .... cele maiapropiate de: 24.' Compard celmaimic numir care sepoate scrie cu doud cifrediferite cu celmaimare numir care poate se scrie cu doud cifre. Scrie numerele cuprinse intre60gi 20..In tirul numerelor naturale dela 0la 100..... 4. ... Completeaze propozitiile: gg cu I estc.37.... Sciiecincinumere consecutive incepand cu 69. Qoaattat*a 4i. astfelincitcifrazecilor sd fiecu2 maimici decitcifrauniilililor... iarnumdrulmaimic a) Numdrul mai maredecAt cuI este .. ... irt *e.. ..t0...ul pare..i gBseafldintrenumerele b) Num.... Scrie numerele formate numai dinzeci..49sau63. /2...scriscu doui cifrecarese repeti. t4 ... celmai mig.wlto uhaate A&b 30 ad IOA /.. a.. seafldlntre numerele impare43si 4Z dl Num\rulparg0sealli intre pare.f.. 3.. numerele si ... respectiv impare consecutive maimaddec6t 63.

449i83. a) Scrietoatenumerele re dec. a) Scrienumerele cu numirul 46. decat 80: bl este maimare mai maredecat16. urmitoarenumaipe celecareserotunjescla Z. numirul 30:64. Gdsegte cifresdfie7. Cisestelli pecelmaimare. a) Scriecel mai mic. a) C[seitetoatenumerele 3 mai maredecatcifra unitililor. as$elinclt una dinhe /2. a) Scrie cu numirul 75.at cifta unitifilorcu numirul 40' b) Comparicel mai mic num5rdescopedt celmai mic numArnatunl dedoui cifie. b) Compartr numerele descoperite cu numirul 53.41. cu numirul 89. 33. /r. t5 . a) Alegedintre numerele 3I. b) Comparicel mai marenumir descoperit caresdaibi cifra zecilorcu 4 md manaturale / /. b) Asazinumerele la a). impare numerele naturale /0. b) Comparicel mai marenumir descoPerit pare(cusof)cuprinse intre 30 li 60. c) aresumacifrelorsale 6. descoperite Compadcel mai mic numfudin fir cu numerele natunle dedoul cifre careau cifrazecilorcu 8. numir descoperit b) Compara celmaimare (liiraso!)cuprinse inire 68ti ?7. care . din sirul demaisusin ordinecrescitoare. a) Careestecel mai mic numfunatual dedoubcifre carearecifra unititilor 6?Darcelmaimare? cu cel mai mic 5i cel mai marenudescoperite b) Comparlnumerele mir naturaldedoui cifre cu cifra zecilor8. naturale 9.37.5. Comparinumtrrul93cu cel mai mic num6rnatural de dou{ cifte care indeplineite toatecerinleleurmdtoare: a) nu arecifrecare si serepete. apoi cel mai marenumir natural de doui cifre aresuma cifrelor 10.

d. b) . b) cel mai marenumernaturalscriscu cifta 8. D€termin5 un numir maimic decet 100. 4."' Sedaunumerel e:.94... 769i 52. 27." Scrie deforma. 10.\azi numerele descoperite in ordinedescrescdtoare.35.dar maimaredecat 68. Compard lntre elenumerele naturale formate din zeci9i unitlifi ceau suma cifrelor egaltcu 5 cu cele care au diferen[a cifrelor egalicu 5..4. format din zecigi uni- tsti. ' Cerintelede la I la 5 sunt propus€ de d-nul Viorel-CeorgeDumiru.' a) A116 toatenumerele natunle careau cifra unit.iililor? li careadunate cu 23 dausumemai mici decit celmai mic numlr natumldetrei cifre.2si 3. c) numir mai mic decat 83. t5 .41. simulftiind cdlndeplineste tanconditiile: a) sumacifreloreste8: b) cifta unitililor estecu 2 mai mici decet cifrazecilor. 4 gi 5. a) Scrie cJescitoare numerele dedoui cifreceseformeazd cu cifrele:0. a) Scriecrescitortoatenumerele date. " Cltinrcle de la 6 la ? 6untpropu$ide d-naMarioaraCerba.14.21. Compard numirul descoperit cu 33. 5. Compard lntre elenumerele naturale: a) nurnarcuprinsintre ?0 qi 80scriscu cifre car€serepetS. "' CerinF8 este pmposid€ d-osNicoleta-t auralordache. 3. Det€rmin6 toat€numerele car€au cifra unititilor 3 si carescazute din ?9daunumeremai mari decdt 24. 7.6 cuprinse intre30 ti 50.89. in ordine . . 2.60.2. b) Noteazlin ordinedescrescitoare numerele dedou6cifre distinctece seformeazicu cifrels 1. 1. Scrie num€rele impare deformar<x-.formatdin zeci. pare numerele 6.

date. apoicontinua Descoperd $irulcu incdtrei numere: . 2...73..77. 2. 43. 9 .i 0. 46. Compari re numir dedoui cifrePare.' Determinb 4. ceidoifrali (ani.iar fratele 4.lnand coni. . Care cu 3 mai 100careau cifrazecilor maimici decdt toatenumerele .. . . . ' Cerinlele Boscornea ded"naMihacta de la 9 la 13suntpropuse t7 .....per6nd. 65. decat dedoui cifrecaresepot formacu naturale toatenumerele 9.vecinii' %whn2.deurmltoarele ditii: maimici cifri impari. j.92. Noteazd. . Anulacesta. /. siu impliMateiimplinelte12ui pe 25 iulie. . egahcu4. mare decat natunle de douacifre careau sumacifrelor toatenumerele 12. cifrelor: ajutorul ZU n u m e rel e dac [:Z-U +3=3 ? su n t /0.a" si reprezinte cifrdparA. cea a) . dinzecipini la 100' numai formate numerelor /-t. maimare b) . regula.62'31' numer€le la zeci. scrienumfuuldeformaib. nelte9 anipe 15martie... Scrie .luni' zile)? devdrstidintre diferenfa Care este cu celmaimadedoui cifreconsecutive numar celmaimare 5. Scrie cifraunitalilor. 76.54. Rotunjeite. numerele toate descrescltor b) Scrie mai mici careau cifra unitS[ilor doarnumerele c) Scriedescrescitor cifla zecilor...(l) Chiri6 autor:d-naElisabeta con/.b safiecea 521i46.

3. Compari numdrul32 cu celmaimic numbrnatural scriscu dou5 cifre identice. Scrie toate numerele naturale maimicisauegale cu g. doarnumerele b) Scde descrescStor doarnumerele impare.82. numerele t8 .43.arp (2) autor:d-naMihaela Moraru /. Ordoneazxle descrescitor. 2. a) Scrie crescitor pare. eu4haie (3'l autor:d-naMihaela Moraru /. 2. Care este celmaimic numdr natural dedou6 cifrecare arecifraunititi_ lor 8?Darcelmaimare? ComparS g5site. . c) Scriedescrescitor doarnumerele care au cifrazecilor maimaredecatcifraunitatilor. Numerele gdsite compardJe cu num'rul cuprins intre 10. Sedaunumerele: 57. 4. 3 gi ?.i 20care arela unitdlicifrag. Giseste toatenumerele dedoui cifrecare au diferenfa dintrecifraunit5lilorli ciftazecilor egahcu 6.46gi 51.eaab. 3. Gaseite toatenumerele naturale formate din zecigi unitlfi caresepot formacu ajutorulcifrelor1.68. GEsegte toatenumerele naturale careau cifra zecilorcu 2 mai mare dec6t cifraunitdtilor. Compare gisitecu celmai mic numlr de doui cifreconse_ numerele cutive.

5. Noteazi 0. carenu au cifra zecilor8.. cifrelor dela 0 la ?4? numerelor cifra4 in scrierea 4. ltiind ci indeplineqte mai mjc decat un numSr 4. nu au cifrazecilor care numere a) Cate ca7? tilormaimare cifrele pecare posibile le poli formacombinand numerele toate b) Scrie cresc[tor! Ordoneazi-le c6te doui. GAseite lor 209i7. Pentru 2 . care sepotformacu cifrele: dedoudcifrecareau suma toatenumerele in ordinecrescitoare -t. darau cifraunitipoli scrie.2 9i 3. Scrie egal6 cu6. 1. cu 5 maimare este b) cifrazecilor numirul gisit cu58.aaluara(41 LucicaZahariea autor: d-na dintrecelmaimarenumbrpar de doui cifre9i cel estediferenla .simuli00.frrd a le repeta. toatenumerele descrescitor c) Ordoneazd ?. 5. cifrelor a)suma decat cifiaunitililor. Deaiteori folose$ti cite doubdintrecifrele: a scrieun numir de doui cifrealege 5. t9 . Determini tancondifiile: est< 9.79i8. darcifraunitifilor maimici decdt Z'u4lt orp (51 autor:d-naLucicaZahariea numeresi fieegalicu diferenta sumx naturcle a cdror numere /. Care maimic numir impardedoui cifue? dedoui cifredistincte numerele toate descrescatoare in ordine 2. Campad Z.

761i 52a) Scrie crescitor toat€ numerele date. scriepatrunumere consecutive astfel inc6tunuldintreelesi fie3g.5azi numerele in ordine descrescitoare.3 FiZ formeaz| numere dedou6 cifrecare inde_ plinesc condifiile: r aucifra zecilor maimaredecAt2sicel multegal5cug. 3.41. J. r aucifraunitdlilormaimicddecat g si celpuiinegallcu 6. b) Sc e descrescltor toate numerete date. dedoui cifrecare ausuma cifrelor 2. A. 2 9i 5. . 9.2. Scri€ toatenumerele natuElededoud cifredistincte care sepot forma cu cifrele 3.60. Scrie toate numerele naturale g.7. Scrie numerele pare cuprinse intre3gqi 64. Din cal maimarenumbrde doutr cifrecu cifrazecilormai mici decar cifraunititilor scade cel mai mic nurnir de doudcifrecu cifrazecilormar mici decitcifraunitifilor.22. Scrie toate numerele impare cuprinse intre29gi 91.21. toate 4. evalzo & (6) autor:d-naNicoleta-Laura lordache /. Folosind cifrele 9. Clse$te posibilititile. 2A .94. suntnumere pare. 5. 4.8.4.85. f4. c) Scriedescrescxtor doarnumerele careau cifraunititilor rriaimica decdt cifrazecilor. r nu au cifrazecilor imparl.89. Sedau numerele I0.

HI'ilENETOR SI SGADEREA !II. $ i5 .12.r. u odla. 21204 I 242420620 t626- E- trtr !! trtr rn n! 'Cerinlclcdc la i i! ll sinrr trlfuse ded-nulVior€lceorgeDumitru.14. 20+ 20+ 865 9 10+ 10+ 10+ ?7 10+ Dn nn n! 10+ D! trtr !t tr! 20+ trD trn 20+ 020 6 0+ !tr ntr 6+ 1029 20+ trtr de doi termeni. 27 17 .25. lann. Exemplu: 2.28. /. Calculeaz{.16. unul format numere cao diferenta . ovrxno Fa* azd*o 1. 23. 3 25. ABI'NAREA DE1A O1A 30 IIATURA1E t . Exemplu:25 4.8 . Mi rezultatul: 21.a.1?.29.10.Sciderea dintr-unnumlr naturalformatdin zeci . 15= 25. Scrieurmltoarele numai din zecisaunumaidin uni$ti: din zeciqi unitSligi celilaltformat 16.22. ct4nt4rrXa'otufq)rol'e dz b O ta 3O. rr.19.i unitlfi a zecilornu a unitAlilor nuunulformat urmitoarele numere cno sumidedoitermeni. . 23 = 20 + 3.' Scrie numai dinunititi: maidinzeci si unulformat 28$i30. /4d4d4nea. Adunarea unuinumLrnatunl formatdin zecicu un numdrnatural Iormatdin unitdfi.24. = 29-4. .27.22.15.

t!

14244 1 0 3 1 0 920

13-

,13-

29-

29-

trtr

trtr

trE
19-

!n
26-

trtr
22-

En Eatr !T

232329320910_ 1 r 1 0

DT

m

E:n

5. a)Suma adoulnumere este 27.Unul dintre termeni este 7. Afl6 celdlalt termen. b)Suma a doub numere este 23.Unul dintre termeni este 20. Afl6 cel5lalt termen. 6. a)Afli diferen{a numerelor 29$i9,apoi diferenp numerelor 299i20. b) Diferen{a adoulnumere este 6,sctrzdtorul 20. este ' Md desclzutul. c)DiferenB a dou5 numere este 20,descezutul este 23. Afli scdzdtorul, d) Diferenfa adou6 numere este 5,desclzutul €ste 25. Mtr sclzltorul. Z. lntr-ocutie sunt 20demingi micigi9 mari, Cate mingi sunt ln cutie? 8. Miruna are 20lei. Ce leivaavea daclmaiprimegte 7 lei? 9. O c,,rte arc24 depagini. Cristina maiare decititdinea3 pagini. pagini CAte a citit? /0. Intr-ocuwf, sunt2?deiepuri albi$i negri. Dac[? iepuri suntnegri, cifi dintre eisunt albi? / /. Maria are 29debilealbe si rogii cu20maipufine. Cdte bilerogii are? /2. Lao cantind s-au consumat dimineafa 29I delapte, iarseara cu5 I mai puIin. Cafi [tri delapie s-au consumat seala?

2. Munareaunuinundr naturalformatdinzecigi unitili cu un numdr nafuralformatdin tnitl|. Sdderea dintan numdrnatwal format din zeci;i uniulli a unuinumlr natumlformatdin unittli +0 +l +2
T4

pecaiet /." Scrie exercifiile, apoi, completeaz5 rezultatele corespunz5toare.
+4 +5 27
-{

-3

4

pecaiet, 2. Copiaza fiecare tabel apoicomplet€azA.
a)
a

27 l7 28 29 18

c)

a

0

2

4

6

a+30

ol

30 24 2A 29 I4

a-10 3 . Care sunt rezultatele? 22+ 27+ 18+ I 2 *3

!tr

UL

trD
NT

ntr

1+ 18

trtr
EN
275

4

trtr
28_ .7

4+ 25

ntr

23+ 5 142

ilr

13+ 5 19_ 3

231
276

m

264

n184 -ntr

tr-n trn

trtr

nn

29I

nn

i6 5

prima datii 23 m de sarmd, iar a doua 4. Pentruun gard,s-aucumpbrat oarainci 6 m. C6!imetri desirmi s-aucrunpdrat a douaoari? cu 3 mai pulin. a sddit14flori, iar Robert 5. Andreea Cateflo a sSditRobert?

" Cerinl€lede la I la I 1 suDtpropuse de d-nut Viorel-CeorgeDumitlu.

23

6. Noteazi in ,,cisu[i"unul din semnele = sau*, astfel incatsAoblii propqzitiiadevirate: a ) 1 7 + 2 1 19 b)24+ 3129 c)23+212+23 3 + l6 !19 2 t 26[36 2 3+ 6 ] 4 + 2 3 . Z Iiiadevarate: a) 1 7+2 1 1 4+4

Scrie ln ,,c5sup" unuldin semnele < sau>, astfel incatsA obfiipropozi_ b) 26+3[23+ 6 c) 29-g]2g-20

16+2fi17+2
L

26-6D26-20

27+1,a22- t.
c )e - 2 2 = 5 f-74 = 4

AIIi numirul necunoscut: a )a +4 =2 7 b) 19-c = I0 2 +b =2 9 19-d=9

9. Calculeaz! in doui moduri, dupi modelrrl demaijos: 17-13+2J =17-5= 1 2 sau 17-3_2=14_2=12 a)2 9 - (4 +3 ) b) 19-(2+6) c)28-(t +4) 26-( 1+2 1 19-(4+1) 27-(2+3\. /0. Existiun numAr natunl pecare scidem dace-l din 2?sbobfinem 13? //. Existi un numir naturaldin cares6 scidemnumirul 4 si obti_ ;i nem23?

3, Adtmarea unui numdtnatural fonnatdinzeci $i uniteticu un numdr natunl format dinzeci dintr-un numfunatunl 6i unitili, ScAderea format dinzeci unitlti a unui nun er natwalformatdinzecisi uniteti ii
+Il 12 -1 1 -12 +12 +13 +14 +i 5 +16

pecaiet /.' Scrie exerciliile, apoi, completeaze rezultatele coresDunzdtoar

29

-13 -14 -15 -16

Cerintelede Ia I la | 5 sunrpropuse de d-nut Viorel-CeorgeDumirru.

24

6. 5.. 7. $tiindci suma a doui numere este 28 gi unul din numere este11.8 . pretului Catcostd cartea dupA cu tl lei? . Afli rezultatele: 16+ 2813* nD ntr ntr l6+ 12 !! trtr 29t4 29_ 11 tt + 27IJ n-n ntr 1l + 18 14+ 14 15+ Dtr 2815 ntr tr! 1J 12+ 16 -trtr ntr 16+ L4 2712 24- 1.8 16+ 12-20 b)I7 + 12.1+ trn 13 tr! r2 -E nn I1 --1 5 + Itr 1i -3. $iiind ci diferenta a doul numere este11. Citi leii-aumairhmas? 9. Cabia cumparato cartein valoarede l4 lei.afli descazutul. SliindcAdiferenfa a doudnumere este15.9 17+ 1.2 . 4.2.mictorarea" .il. paginia Cat€ citita doua zi? 8. Diana a citit dintr-ocarte 24 depagini.iar descdzutul este29. Preluluneicirti a fost28 lei. Calculeazi: a)i6+1 2 .af15 scizatorul. intr-ozi.iar scdzatorul esie12. iar a doua zi cu 11paginimaiputin. Din cei 29 lei pe careii avea.afli cel alt num5r.20 c)29-11-10 2 9 .

$tefan a straf|s 15kg demaculaturi.i 3 m dep6nzb colorati.lnaltacu 5 kg maimult.5. Citeprobleme a rezolvat Robert? /2.1 4 1 5 +1 3 25-t2 28-15 1 6 +1 2 27-73 28-." Mi rezuitatele.1 1 c ) 2 8 . Cdte hilograme demaculaturd austrans copiii.19. 2. F . apoiscriein ordinecrescitoare numerele oblinute aire sib l . a =14 a .16. intr-o ladi sunt12kgroqii.1 6= 1 3 arIS =27 c)m=29-17 n=27-1I p=28-fz. in total? /. d) 29-17 29-18 29.16 proba prin adunare Dlectueaz5 sau scddere. /4.1 c)25+ 3=?+18 2+20=?+12. Cate kilograme derogiisuntin cele doui lSzi? 1i. iar Robert cu 1Zprobleme maiputin. Cerinielede ia I 1a6 suln prop. S-au cumpirat 5 m dep6nzd albl . CatimetrideDanzi s-au cump6rat in total? .7 25-r3 16 + 3 12+ 6-3. Ma a cu 1l kg maimult. 26 . Calculeazi a ) 1 2 +1 4 b ) 2 6 . | | . Care este nurnErul necunoscut? a ) i2 +6 =1 6 +? b)?+12= 4+1 4 1 3 +6 = 0+/ ? + 26=29.rsc de d-nrdViorel-ceorge Dumitru.1 4 20-10a5 27. -lJ'!i numerele necunoscute: a)a -1 4 =1 5 b)29-14 = a a -1 5 =I2 28. Tibi a rezolvat ir vacanli29 de probleme. un cte a )20+ 8 b) 15+3 c ) 13 + 1 4 d) 10+ 8-3 27-20 27-4 27 .

sunt14bileroqii a)Cate bilesunt ln total ln acea cutie? b)Care dintre bilesunt maimulte si cuc6t? Calculeaztr a.Sclderea gi unitlfi a unuinumtu natwal format dinunitdli dinzeci pecaiet. l4&tat*a aznzn"bla*. Completeaz5 tabelul: m n p m+n-D 4 IO 14 m+D-n p-m-n 3 10 13 2 20 22 lntr-ocutie qi 10bilealbe.3. ' Cerinlelede la I la I 5 suntpropusede d-nul Viorel-George Dumitru. d) cu 20deunitdlimaipulindec6t 28. dp la 0 14 3O' at Awzw'kpale odllr' 1.eh/.talz u a.' Scrie exercifiile a) 5+6 b) 6+8-3 c l l 5-'I d) 9+ 2+10 7+6 7+9-5 16-8 15-10+ 7 I7-g 8+7 8+5-2 1?-10+ 8 14-7 9+9 9+2-4 16-10+ 9. 27 . Mi numirul care are: a) cu 7 unitetimaimult decAt 12.1- 2.b 9ic atiind c[: a+ b + c =26 a+b=15 g 21. 6 . apoiadaugx rezultatele: /. c) cu 10unitdlimaimult decit18.Adunarea unuinumtrnatunlformat dinuni6li cuunnumlr dintr-un num* naturul fofinat natunlformat dinunitilfi. b) cu 6 unitSlimaipufindecet 29. 4.ova.

GAseste un numAr cu 9 maimicdecaL 15. Laurmatoarea statie au coborat 3 si auurcat8. b) Ciseste numerele maimaricu 8 decal2. Din cenumdrtrebuie pe10pentru sdJscldem a obfine suma numerelor7 si 8. Care este diferenfa dintrenumerele: 18si 7.4 qi 8. 159i9. Sdseaflecelmai marenumir natural dedoui cifre. Calculeazdi a ) 9 +a =16 b +7 =1 5 8 +c=13 b) 13-a=8 18-b=9 14-c =8 c) m-5=7 n-6=7 p-9=8.12. 129i4. apoiverificS. 6. /2. 0 si 1. 9.care aresuma cifrelorsale.8. 3. arecu9 animaimult. Ladiferenta numerelor 15Ei7. Ionelare 7 ani. 9. Dacidintr-unnum5r peland10. 7.5. 7. Cucateste maimare suma numerelor 9 ii 6 decat diferenfa numerelor 15si 7.2.apoi8. 8. a) Giseqte numerele maimaricu5 deceh 6. 28 . ?. 179i8? 6. Adunipe6 la fiecare din numerele: 7.Maria. Care este celmaimic numir natural care trebuie adunat cu 2 penhua obtine un num5r maimare decat 10? 9. /0.i 11. /4.Sora sa. 5.14. 6. 4. C6!ianiareMaria? 4. 10.. /3. Scrie numlrul 17casumb dedoit€rmeni din care unulsl fie 9.mirit"cu 1.3.adaugx dublullui 5 .8. obtin8? x scad Afli numirul x. 3.i 7. 5. 9. Catioameni suntacum in autobuz? / /. intr-unautobuz s-au urcatI celStori.17. 15. /5. 4 si 5.

m n m+n l6 8 15 6 17 I In-n a b a+b ba 9 I 3 12 18 2. Care este numarul necunoscut? a) 12-?= 5 b) 6=15-? ? -4 =9 8= ?-5 =7 1 6 -? ?= 1 5 .4 !! !tr 216 ntr trr 237 ntr 15+ I ntr 228 4. Calculeazi in scris: 14+ 13+ 17+ 98 5 6 16+ c) ?-5=9 72 -? =3 13-?=9.9 3. Scdcterea dintr-un . are23demingi? ' Cednlelede la I la I 6 suntpropuse de d-nul Viorel-CeorgeDumitru.i unitiili a unuinumfunatural formatdin unititi pecaiet. Cenum5roblii dac5 scazi din 23 celmaimare numdrcu so!(par). Suma a doud numere esLe24. dupi ce-idE5 mingilui Bogdan gi maiprimeste 4.umdr. /. $tiindci unul din termeni 5.atuml format din zeci. 14+ ntr 7 trtr ntr rn ntr ntr trn 7 18+ 89 trn 26^ 8 19+ 2 atr trtr 7 27_ 8 14+ nn 8 LITJ 22. .2.' Copiazx tabelele apoi completeaza numerele care lipsesc. Adunarea unuinumdrnatural formatdinzeciti uniAti cu unnumlr natural formatdin unitlli. este 7. deo singurA cifr5? 6. Cite mingidetenisavea Stefan dac6.sE seaflecehlaltnumdr.

aj iiie lalele a vdndut? b) Cate zambile florireasa? a vandut 2 cu 10suntcu aripioare albe.nf zambile cu 9 maipulindecat lalelele. C6!itrandafiri i'au rimas? 17juclrii.irl.idin insectar. /6. aripioare albastre. intr-osali declas5 sunt25deiocud. locurilibere au rimasdupi ceauvenitin clasi9 elevi? Cate invSlidin gridin5din carea dusdoamnei //. Virgilavea jucarii Cete areVirgii in total? iar fratele ei mai pulin cu 9 /3. Dirtle cei20 de flutura. pu'. paglnl. pagini Cate citefte fratele Larisei? /4. in gridina. in gridinaqcolii? Cal copaci s-au sSdii /0. Mihaia cules18trandafiri toare 9 trandafiri. dacii-a remas pardeo singudcifrd? lalelecu 8 mai /5..coliis-au sadit 9 molizi librazicu9 maimulti. merei-a datsurioarei celmai marenumbrimC6te ei. este 23. 12. ial restul negre. DeCrlciuna primitgjuclrii. i. Claudia avea 1Bmere. cu adpioare Catiflutura{icuaripioare negre seafliin insectar? 30 .Unuldintermeni Suma a doui numere Care este cel5lalt termen? 15binci din lemngi cu 7 maipuline un parcs-auconfeclionat L Pentru din metal. O florereasd a vandutintr-o dimineafi25 de garoafe. Care este num[rultotalal bxncilor confecfionate? f. Larisaciterte 27 de paginidintr-ocarte.Z est€ 6.

Penhuefectuarea uneilucrdri s-aunit o echipX de 14muncitori cu una de9 muncitori.l-' Efectueazai a) 1 6 +9 1 4 +7 b) 12+8 16+8 28-9 c) l8+6 1 2+ 9 2 7. intr-o cutiesunt 8 creioane colorate. O clolc. Dintrenumerele: peacelea 1.la un loc? 5. adunate cu 8.5. in total? 6. gtiind ci 7 suntgi]biori? 9. alege care." Ninati Flodnau compus lmpreuni18probleme.3.9 d) 8+15 9+16 25-6 25-7. Catipuiforinu suntgdlbiori. C6!itrandafirisuntin celedoudglashe. ' Caf muncitoriareechipa obfinutd? 4. dactr din fiecare s-auscos cate3 creioane? '.6 are11puigori.8 2 7. dau un numSr cupdns intre 10. ? gi 9. Cerintele de la 7la I t suntpropuse de d-naNiculina Bobescu. La un concurs sportiv o echipb a obtinut7 medalii. intr-oglastrisunt? trandafiri. in total? 8. il . probleme Cate aucompus cei4 copii. Z. iar altaarecu 3 puitorimaimulfi.ifel. C6te creioane suntin 3 cutii de acela. Afldrezultatele: a) 2 6 -7 b) 2 7-8 ct d) 25-6 3. CalicopiiIocuiesc in treiastfel deblocuri? /0.Cerinlele de la I la 6 sunrpropuse de d-naLeDuF LazaMatiula.i 15. lntr-unbloccu 4 etaje locuiesc cdte 3 copiila fiecare etaj. Cite medalii auobfinutcele doub echipe. 2. iar altacu 5 mai multemedalii. in altasuntcu 2 tnndafirimaimult. iar Nelir9i Andrei cu 9 probleme maipulin.

ttiind cAeaeste catianivaimplinisora Gigel cu un an? /2. a mdncat !i i-aur5mas Cate bomboane a mancat Dan? 15 b5iefi.. Din neatenlie a spart3 dintreelefi i-aul6mas 17ouA. .Mic$oreaz5" suma numerelor 14qi 8 cu celmaimic numdrnatunl de doui cifrepare distincte./ /.iar 2. Acum3 aniaveam cinciani.au participat fetele. cel5lalt cu o cifri. Danavea o pungicu 28 debomboane. ( ennrel< de la l2 la l5 rull propuse de d-naFlorica Tamaf. 4. Z""L*r*(t) autor d-naSilviaObreja /. decat la acea competitie? Caticoncurenti au participat /5. Afl5valoarea lui a din egaliutile: 14-a+6=19 a-5+6=12 . boane. 2' ." Alinaa cumpdrat oui. Clseite toate variantele. Peste doul luni Cigel vaimplini8 ani. Scrienum5rul26 cao suml de doi termeni. -r. scxzitorul este Care este diferenta? unul scriscu doui cifre. Descizutul estecel mai marenumir imparcuprins par celmaimic numar scris cu douS cifre. peste Catianivoi avea 2 ani? intre 20 $i 27. maimici decat Peste lui 15ani. adici cu 5 mai mulli /4. La o competitie sportiv. CAte oui a cumpirat Alina? I-a datprietenului s5u13bom/3. gi el cateva 10bomboane.

Ceitrei copiiai uneifamiliiau cumpirat primul copila con_ un cadou. tribuit cu 6lei. Untermen este 17. Care este celalalt termen? 33 .a mairimaslntreei o distantide3 m. Cata costat cadoul? Eual/larp /. Celungime avea drumul? 3. 3.iarsuma este 25.i 10cu suma numerelor 3 9i l.Dupi ce primul a parcurs lg metri. Cili copaci suntin cr6ng? g.. intr-uncrang sunt1?stejari fi cu g maiputinibrazi. 4. DacA tu minanci un biscuil clli biscuili o s5_mi dai ca si avemacelaqi numir? 2. iar al treilea cu 15 lei mai putindecat primii doi la un loc. Ladiferenla numerelor 28$i 18. . Cate cifresuntnecesare pentru numerotarea uneicerli depoezii de 16 pagini? euaf*atn (3) autor:d-naMihaela Moraru /.5. Doi copiialergau unul sprealtul. DescSzutul este 24.iar scizbtorul este Care este diferenfa? 5. 2.adauga suma numerelor 14ti 3. iar al doilea cu 9 metrimaipulin. (2) autor:d-naElenaZavate Duamcu 7 biscuilimaiputindecat fine.Mirefte" suma numerelor 15. al doilea copilcu 8 lei mai mult.

George Dumitru : Vio /.I c) 29-20 29-14. apoi cu4 maimulti. din care 3 suntmici. pdsiri cate StiindcAgaitegi curcisunt20. Calculeazi: 8 +1 +2 0 6 + \2 0+2 ) 29. Calculeaz5:l a )2 4 +a =27.i l? bilealbe.6. Z.8 b) 28-20 27-72 -1. 6. qi 15kg pere. Tata a cumpbrat 15kg mere Cat€ kilograme defructe a cumpirat.5 28-20-6. Afl5rezultatele: a) 28. EfectueazSurmAtoareleaduniri: a ) 1 2 +16 b) 3+24 c) 18+11 1 2 +77 5+14 10+17 1 2 +15 1+18 20+ 4 2. d) 27-(10+4\ (28-251+24. b) b-20=7. intr-ocutie sunt2 bilenegre mici. Dintr-oclasd de20 de elevi au plecat. Bunicul arein curte26dega$te. a) Cdte bilealbe marisuntin cutie? b) CAte bilemici suntin cutie? c) Cate bilesuntin totalin cutie? 5. iar celelalte mari.2 0 .aflA defiecare felarebunicul. in pauzi5 elevi. 4. 10+15+4 (23+4)-22 22-21 26-23 27-14 d) 1 1+ 1 1 12+12 1 3 +1 3 .iar curciii ralesunt14. 26-20-4 2 7. c l2 9 . in total? 34 . curciii ra!e. la inceput.c = 1 1 . Cdlielevi au rimasin clasS? Zwhtuu'(4) autor rel.

a = 4 0 ( 9 0 .7 0 ) -b = 0 .20+10 5 0+ 40-30 2 0+ 20-L0 a 40 30 t 0 a+20 b )1 0 + 3 0 . 5." Calculeaz5: a) ( 20+ 50) .Adunarea numerelor natunleformate din zeci Siscdderea /. Afl6 numdrul necunoscut: a ) a+ 20= 5 0 a.l . Ae aa O b lOO.dr& 1.2 0 . C[seite in loculE formate numaidin zeci..tY. b) 18+3 2 + l. ADUIAREA $t SCADEREA IIIIIIEREI. u oedzta.3 0 + 1 0 50+10-20+30 100-80*10+40. Completeazdtabelele: b 30 5 U 60 50 90-b 10 3.10 6 0.b= 10. 4.?epvatz ov. .2 0 50+(30-20) 90-40+30 80-20+40 50 70 c) 20+30-50+40 9 0. Cerinlel€de la I Ia 5 suntpropuse de d-nul Viorel-Georg€Dumihu. astfel ca li A numere relatiile sI fieadevdrate: a)3 6 -2 6 +fl +A =100.A = g O c )Z\ +f_l t25+45= 1 0 0 . 2.OR IIATURATE DE1A O LA IOO |. W auetuloo aafeate ottte.30= 3 0 r) a.1 2 0 + 3 0 )= 70 (5 0 + 2 0 )+ 6 =90 b) 30+b=60 50-b=30 50+r=80 70. 4daaanu.20= 7 0 a+ 50=10 0 a.I0). Care este num5rul necunoscut? b) (80.

3 30+3086?-7. 90+ _7 9370+ 7 trtr D! tn tr! trn nn nil trn 20+ 93 6460 4 30 + trn nn 72270 8787807903 93* ntr nu 42408 58- 54- 72- tr! trtr trtr trtr DT ntr pecaiet. Adunarea unuinumdrnatunl fomat din zecicu un numdrnatural tormatdin unitiifi. = sau> astfel incategalit6file si fie adevSrate: a ) 2 0 + 4 1 2 2-2 b)36-6!20+2 0 c) 67-60[10+9 7 +5 0 [8 7 -7 30+7[63.'calculeazi: a) 7 0 + 4 b) 80+ ? 3 +1 0 6+90 50+ 2 2+40 50+ 6 4+20 2. Completeazd cu semnele <.? 5 7= 5 0 + ? 7 5 = ?+ 7 A .fiecare 3. Scdderca dintrun numdrnaturalformatrlin zeci azecilor SiunitAlia unittlilor sau /.2.Completeazd. 5. Calculeazi: 40+ 5 0+ 53 80+ 4 c ) 90+ 2 4+80 30+ 5 1+90 10+ I d)94=90+t 83= 3+. 36 . Cucat este mai maresuma numerelor 80 si g decdt diferenla numerelor 64$i 60? ' Corinlclede la I la I 5 sunt Fopuse de d-nul Viorel-CeorgeDumitru. tabei: Termen 20 50 4 9 Termen 8 2 60 70 Sumi Termen 81 8 1 35 35 Termen 1 80 5 30 Diferenta 4.

Pentru cumpirat 73degloburiroqii. Afl5suma numerelor a = 8i b = a + 70. dacS: pomuldeCdciuns-au /3. intr-o livad5 sunt20 de meri. /2. 7 blieii . Cal(uleazd diferenta dintrecel mai mic numir de doul cifrecareare cifraunitililor cea maimare . 4 b pi c.40 fi g. ' Cerintelede la I la I2 suntpropusede d-nul Vior€l-CeorgeDumitru.c = b . / /.i unit$i a unui numdr naturalformat din unitlti l.b= c _20.iar galbene cu3 maipufin.i numirul 10. Gisette numbrul cug maimic decitsuma numerelor 20. 9. 37 . globuri galbene Cate s-au cumpdrat? /4.iar pruni cu 4 mai pulinidecat me .Lao intrecere participl40 sportivd defete. Mivalorileluia. 15. Sciderea dintrun numdr naturalformat din zeci.i periIapn loc. C6tipomisuntdefiecare felin livadi? 3.' Calculeazd a\ 4 3 +4 7 2 +7 6 3 +5 b) 92+? 37+I 81+5 c) 8+3 1 7 +4 2 6+5 4 dl 46+2 54+3 67+2. persoane participd CAte la concursul sportiv? 8.cu 6 mai multi peri.70.6.c = 4+ Q d + 6 = 2 6 . Dincenumarhebuie pe7 pentru s5-lscidem a obtine suma numerelor 50si 2? 7.b. Afli numhrul cu 8 maimare decat diferenta numerelor 5? $i ?. cgi ddinegalititile: a =5 0 + fi . Afli diferenfadintre cel mai marenum6r de doui cifre careare cifra unititilor cea maimici diferitd dezero li numirul 90. Adunarea unuinumdr natural format din zeci si tnitdti cu un numdr natural format din unit\ti.i 2 profesori. /0.30.

Mihiifi cu 7 kg maiputin. 7+ 2 44- 7 *+ 4 . Inlocuiegte a) 34+ *62 x9 9 *6 'n 2 4. intr-o clas6 sunt25 de elevi.3+ I 22+ Q +4 7+31 +1 c) 0+2+97 42+5+ 2 6+0+81.in clas5 Catib5ieti au rimasin clasS? 6. fcolii. AAe rczultatele. CAte tirnbre areal treilea elev? *: 9. Daci3 fetegi 2 biieti au plecat in curtea au rdmas tot atatea fetecatbiieli.iar al treilea cu 8 timbremai pufin caprimiidoi.N7 _ b) 3 'r3 4I 38 *2 95 93 . j.in altulcu4 vitemaiputin. 4.* + *9 89- 53+ 6. CompleteazX fiecare iabel: a) a a+3 .+ 8 4 37 .+5 22 6 1 83 92 2 9 7 5 39-c b)96. Oana a cules 27kg fructedepidure.2.5 + 3 76-2-50 36+3-20 5. a) 98-4 b) 98-5 98 _ 6 87-6 97-6 77-6 c) 89-6 79-7 69-8 d) 89-4 73-2 68-5. altul 5 timbre. Cate kilognmeaucules in total? Z. la un loc. intr-ungrajdsunt39devite.c) 52 66 83 94 c D/ b . Efectueazii a )6 5 . grajd? Cate vitesuntin al doilea B. Un elevare24 detimbre.

1 0 88-3 0 .4 0 87-20-40 77-4 0 . 4. Cerinklcde ld I la l2 cuntpropu.3 0 d )9 8 .4 . $tiindcI suma a dou5 numere este 93 li unul din numere este 20. Coloreaza caseta care conline rezultatul corect: r o * a l = l 3 e T 4 8Te3l e6-40=l54T65Tt6l =156T57Tt5-l 2 0 + ? 3 = l 4eTe3T3eJ 8?-30 = [f-TXTt8l s0+4?=!66-T7?T88'l z8-50 4. rezultatul: 2. AflS a)6 8 . 1A . Ma num6rul cu4 maimare decat suma numerelor: 5 qi30.i 20. Afli suma a trei numere 4.iar a doua zi 5 probleme C6te maiarederezolvat Maria? / /. 3. 5. 6.afld al doilea numir.10.aflddiferenla celordoi termeni.afl5suma acestor termeni.iar al ttiind cdprimuleste treilea este suma dintreprimul9ial doilea. me.2 .3 gi90. Adunarea unui numlr natural format din zeci Si unitdli cu un numdr natural format din zeci.' Calculeaza: a) 3 6 +4 0 b) 2 0 +4 3 3 9 +5 0 43+30 20+73 8l +10 c) 20 + 3 3 44 + 5 0 60 + 2 1 dJ 24+50 40+51 39t50. al doilea este 30. /2.i0 . Maria arede rezolvat 39 de probleme.2 0 7 9 . Stiindcd termeniiunei scbderi sunt 76 . in primazi a rezolvat 3 probleprobleme. $tiindci termenii uneiadunbri sunt36gi20.4 0 b) 78-10 77-50 68 -3 0 68 -2 0 76-60 c )99-2 0 .1 0 .i ?0.1 ii 60.e de d-nulViorel-Ceorge Durn'ru.Scldereadintr-un numer natural format din zeciti unitlli a unui nwndr natural format din zeci /.3 0 .i 80.

Mama cu fiicaceamareau 48 deani.trn =88 -30 trtr _ntr. 'Cerinlelede la La l0 suntpropuse de d-nulViorel-ceorge Dumitru.i unitAli. lmpreunlcu cele dou5 fiice. /2. DupA cateopdri autobuzul segoleste stiindci nu mai urcdniciopersoanA? 5. Afldvarsta fieclrei persoane. intr-un autobuz seafl545 depersoane. din opririleurm5toare coboaricu cateo persoani mai mult decitla oprirea precedenLi. + E[. Scdderea dintr-un numArnatural format din zeci Ei unitlfi a unui numdr natural format din zeci $i unit^fi 1. Afltr numerele care lipsesc: a )2Q + 58+[ ! + [ E = 3 8+ i 0 + ! ! _40b) 78 . a) Cite feteau plecat in tabiri? b) CAti copiiauplecat ln iotal? / /. intr-otabdriau plecat20 debiiefi 9i fetecu21 maimult. Adtnarea unui numdr natwal fotmat din zeci ti unit\fi cu un num r natunl format din zeci.ausuma numerelor care reprezinti varstel€ lor egala cu 58 deani. apoirezolvd /0. problema. 9.ntr .princifre Z.iar cele doui fiiceau 22deani. La primaoprirecoboari o periar Ia fiecare soand. Mama. Carmen a avut87 detimbre. Eaa oferituneiprietene 40 detimbre." Calculeazd: a) 3 6 +2 3 b\ 2 5 +4 2 4 3 +2 5 27+32 34+24 26+33 c) 8 1+ 1 1 73+12 65+13 dl Z2+11 83+14 Zb+12. Formuleazd tntrebarea. lnlocuieqte literele corespunzXtoare: 1 5+ l7 + 4894li* 4q a0 2b ab b4 55-! F X T {E[17 8Zb0 d. 40 .

adaugd suma 6. a douaoartr inci 34 m. iarcel€lalte mari. Ladiferenfa diferenta numerelor 97!i 25. vatfiecare si celoca ocuoat la acest participantilor Numele NicoletaCristina Stefan Latalln 10 11 31 i0 Luni l0 20 Marti 10 20 t4 11 Miercuri l2 10 16 22 Joi 20 20 t2 20 Vineri TOTAL dintre zilele au rezolvat copiiiluni?Dar !n fiecare a) Cite probleme urmltoare? probleme ln celecincizile? Darfiecare dina rezolvat Nicoleta b) Cdte tre ceilal[i copii? clasamentul concursului? c) Care este Ziua 4T . Dinsuma gi CStilinau organizat de rezolun concurs Cristina. concurs.scade Z. nurnerelor 84qi 71. 3.2 4 d) 64-11 75 -12 86-13. Md rezultalele: a) 9 6 . $tefan probleme a rezolTabelul demaijos ne ajutl sA afl5mcate vbrideprobleme.15 76=13 c) 89.2 3 b ) 83. intr-o cutiesunt2 bilenegre mici 5i 17bilealbe. din care 3 suntmici. 8. numerelor 32. daclpentruacelgardsunt Cili metri des6rmimaitrebuie in total96 m desarma? necesari numerelor 13. a)C6te bilealbe marisuntin cutie? b) Cate bilemiii suntin cutie? c) Cate bilesuntin total1ncutie? 4.4 ? 75-23 86. cumpintj. Nicoleta.2.61 7 9 -4 3 86-14 97.20. la o cantinis-au consumat dimineata 45I delrLpte. iarseara cu3 I rnaiputin Catilituidelapte s-au consumat dimineata ii seara? 5.i 46. Pentruun gards-aucumpirat prima dati 50 m de sfumi.42li 10.

patrunumere egale cf.\rli: A-doui numere €gale a c5ror sumb este: a) 24i b) 26. /0. b) 99li 45. 0 69. b) 43qi 20.ror sumi a este: a) 40. . pentru Caliprunitrebuie s[ seplanteze cain livadis5fie 98depruni? /. A. e )6 6 .5 72 + 6 98 .* Calculeazll a) 3 2 +4 3 b) 7 5 -4 3 2 6 +1 3 8 9 -4 5 52+40 92-40 72+10 76-20 c) 32 + 5 37 . Lasuma numerelor 24ii 32. B. d) 48li 8.adaugb diferenla numerelor 29li 18.diferenfa numerelor 479i 23. 5.din care 13aufostt5iali.trei numere egale a ciror sumd este: a)3 3 . c )39. 42 . b\ 44: c) 84. lntr-ooglad5 sunt45 deglini ti curcicu 23maiputine. Adunisuma numerelor 721i27. d) 88.4fl5suma numerelor: a)34 ti 32. B. d)63. 4. c) 28. d) 40+ 7 47_ ? 80+ 7 42-40. d) 50qi 3. c) 829i30.9. pislri suntin total? a) Cate gSinilor b) Cucateste maimare numArul decdt al curcilor? 'Cerinlcled€ la 1 la 6 suntpropuse de d-nulViorel-Oeorge Dunilru. d\ 44. Scade din suma numerelor 63si 25. 2. ft 48. b ) 36.6 c) 52 ti 7.Afl[ diferenta numerelor: a) 83ti 21. C.cu diferenla numerelor 76ti 45. 6. intr-o livadiau fost65depruni. 3. e) 46.

a) Care suntcele doui numere? b) Care este diferenla acestora? gandit 2.35fi 34. Afldnumerele necunoscute: a) ?+3 6 =8 9 b) ?+32=89 ?-24 =3 5 ?+33=99 =2 5 86 . Suma a doui numere naturale este60. pereche subliniazi fiecare a cirei sumi crezicAeste mai mare decat prin calcul. (t ) autor:d-naDaniela Bucuroiu 1. Scrie doud numere formate dinzeci$i unitili: a) a cbror sumi este 76. daca ai subliniat corect. Scrie denumere: 22.i 37.? ?_56=23 c ) ?+ 1 2 = 4 2 ?-46=12 43+?=87.Cifrazecilorprimuluinumir este egal5cu cifraunitSlilor celuide-al doilea numir. C6te flori areMirela.49ii 10. perechile 3. 2.52$i 13. 5. b) a clrof diferen!5 este 34. d) a ciror diferentd este maimici decat 40.43!i 22. Firi a calcula. M-am la un numdr. c)a c5ror sumi este maimare decdt 70. 4.obtin100. Mirela arein gr5dind 11gladiole panselule. 60.Verificiapoi. Dac5ladun cu 17si apoicu 31. in total? Zualrn/p' (2) autori:d-naLetilia Lunguti d-naMariaC\mdraru /.ZunLuap. Calculeaz{l a) 2 3 +3 4 59_24 4 5 +2 3 86_24 b) 46+20 83_50 25+30 87* 10 cl 52+ ? 39_4 Z2+7 98_6 d) 50+8 77_7 77_70 36_6.adici4. gandit? Lacenumfum-am 43 . li cu25maimulte.

afli suma lor.scade diferenla numerelor 165i8.83qi7.la un loc. Dinsuma numerelor 57. afli nurnlrul delaleledin buchet. Adunarea unuinumlrnatunlfotmat dinzeci ti uniAficuunnumdr natunlfonnat dinurittfl Sclderea dintu-un numdr natunlformat dinnci Siuniugia unuinun$r natwal format dinuni$fi l. in total 80 deflori.aflI celilaltnum6r. 9 qi63? Dar diferen{a? 3. Z.' Calc:uleaz||l a) 86+8 b ) 83+9 85+8 ?l + I 39+3 10+t c) 84-7 7 1 -8 34-5 d) 84+6 62+9 83-7 7 4.8 5 6 *9 Z.3 gi7. Care este diferenta numerelor: 48ti g.afli celilaltnumir.Unuldin numere este ?. 6. az aaAeta u4ttrattn't eatualz di b O la I O0. trebuia si fiealcdtuit din garoafe.? = 7 7-9=47. Care este suma numerelor 569i9.t* l. 2.trandafiri $tiindcAbuchetul si lalele. frezii cu 4 mai multe.749iZ? Dar suma? 4. iar trandafi catnumArul degaroafe si frezii. Doitermeni sunt89gi 3.46qi8. t4fuaat*a.8 b )? = 6 7 + 7 ! =ozr t=JV+ t c ) 8+ ?= 2 4 /+t=bJ ?=66-8 ?=48-9 ?= 4+49 ?= 8+36 ?+5=82 9+?=68 d)93-?= 8 ?-8=48 6 E. Suma a doue numere este 54. at h:tap ecaaeud.Unuldin numere este 5. Afll numdrul necunoscut: a)?= 84. 8. Totalul a doui numere este 61.4! 9i5. frezii. ' Cerintelede la I la I 5 sunrpmpuseale d-nul Viorel-George DumitrL. 44 . Pentruun buchets-aupregitit 15 garoafe.7 9i57.3. Ce numtrr oblii? 5.

Scederca format din zeci . Pentruun albumcu ilustrate din strlinitate. Diferenta a doua numere este 49.Sciztrtorul este 6. AJli suma a dou. Restul scideriia doud este 59. 45 . / /. intr-o serd galbeni ceialbi.iai al doilea ttiind ci primulnumAr este cu9 maimare. cu20 maipulinidecat dafirialbi9i trandafiri plantat ln total? s-au Catitrandafiri pentru 25 debaloane.i unitAli a unui numir natural fonnat din zeci gi unitdli l .numere 9. /2. deridin lari gi cu 4 maimultev€deri ilustraliiarein total? Cate ro$ii. Afl5descizutul. Andreea maimulte.i bunicul a planlat /4. Adunarea dintr-un numLr natunl natural format din zeci .cu 3 maimulti tnn37 detrandafi.iar descdzutul este 32.i unitdti. iar Tiberiu cu 5 serbare a adus la qcoala /5. /0. Diferenta a doua numere este 29. numere este11. Afli scAzStorul. Mirunaa coleclionat 26 deve/3. din tad. Aflddescizutul.Scizdtorul este 7. a adus Tiberiu? a) CAte baioane impreunx? au adus b) Cate baloane unui numdr natural format din zecigi unitlfi cu un numlr 2. ' Cerintelede la I la 10 stmtpropusede d-nul Viorel-CeorgeDumitru. 'C alcu l e a zS: b)43+29 a)3 2 -2 9 26+35 58+2 3 4 7 +3 7 54+ 19 63+18 56 +2 8 c )49+2 6 58+2 7 49+3 8 57+4 3 d )5 9 * 2 3 69+24 79+11 5i + 19.

Cate cirli areChiriac? 7. Completeazi cercurile in inlerior cunumerete +5 1 +78 d) '73 . nzitoare: 45 -39 C6te creioane colorate ii maitrebuie casi aibi 52? 5. AJld ce numxrsepoate aduna cu 32. Mariaare25 de creioane colorate. 43 91-54 65.48 (64.4 8 76 . . Mircea are63 de c5rfi.5 8 i.Mirela arecu 34 mai pufine.38)+27 + 371-26 137 {66 t9) + 48 (48+48)-39 ( 8 3 -3 8 ) +22 (39 + 39).Care este rezultatul? at52-23 b)65_ 19 6 3 .3 8 65 .34 82. Mircicia awt 94 de nuci. Scrie dou5 numere a cAror sumi €ste cupinsl intreS0li g0. impreuni. 6.2 8 54 . Soraei ii oferi inc5 1g. CAte nucii-aumair6mas? 9. El i-a datfratelui s5u2Zli prietenuiuj siu ^d. zy Qenuct. Md patrusolutiiposibile! 46 4.Chiriac arecu 1g maiputine decat au ceidoi copii.19.66..47)+ 35 b) (46+ 46). Efecfueazd: a) (76.2 4 74-25 8 5 -2 6 75-29 85-39 95-49 c )43 .astfel inc6tsuma sdfie mai mare dec6t 36Eimaimici decdt 42.

"' S cri e : ca o sumdde doi natural dedoui cifreidentice a) celmai mic numAr termenl. I-aumairimasdecitit 26 deghicitori. " Cerintelede la 6 la I 3 suntpropus€ de d-naMarianaGarbea. mir natural 6 . Numdridrn3 in 3 dela: b) 90la 75. 7. Finel a citit ieri 34 deghicitodilustrate dintr-ocarte!i azicu 19mai putine. DouS nu au fost a executat 32 de lucriri.si obfiiun numir maimare de dou[ cifre.. Scade dedouS cifrecare arecifraunititilor 3. c)24 +1 7 +6 +13. Cate lucrari aufostpremiale? 36 exist5.daci natural€ mai mici decdt 4. b)9 + 2 2+ 1 4 +1 + 8 +37+6+3. a)2L la 42. dedoi dedoui cifreparecao diferenlx b) celmai marenum6rnatural termeni./0. astfel incat. 'Cerinl€lede la 1 Ia 5 suntpropuse d€d-nulViorcl-Ceorge Dumitru. J. d) 18la 42. c) 56la 20.Dintreacestea premiate 15lucriri. Calculeazl termenii: a)1 +2 +3 +4 +5 + 15+16+17+18+19 . Ciite Ehicitori seaflb in carte? /. 4? . iar a doua29 de lucr5ri.celmai mic nudin cel mai marenumir natural 5. grupx grupe Prima deelevi au participat la un concundedesene. aduni dintreelecu 14. AflAcatenumere peoricare decit36.CalculeazS: a)23 +1 5 +3 7 16+1 4 +2 8 b)33+28+39 28+ 5+58 c)22+15+34+ I 36+26+17+17. grupand 2.

apoicadiferentia doudnumere.cu citua ti unitililor 9. trd.c =?. /8. lntr-un parcs-auplantat 90 de copaci. cu cet este mai maresurB numerelorde doui cifreidentice mai mici dec5t 40. iar brazirestul.b = 49. Din carenum& trebuie sI scidem 14pentrua obtine un numdrcu 24 maimare decAt 17? 19. Cuc6teste gl $i 43 decat maimarcdiferenfa numerelor numarul 3g? /6. fafi de cel maimic numdrformatdin zeci unitxli. 59+23[83-?. > sau=: Z7+ 14152-6. lntr-o livad sunt 54 de meri. 32+ t9l9o-42.c . Afll :a =? . $tiindci Florentina afl6 clte ciuperci a cules Mihai.vecinilor" de doud cifrediferite. 12. Catibrazi plantaf? s-au t4. Scrienumfuul25 casumi. t5. a cules 26 deciuperci. cu 19 maimulti suntmesteceni. /3. 9. Adaugi la suma numirului30 celmaimic numdrnatural .iar acesta cu 9 maimultedecat Florentina. / /. Cenumbr ai oblinut? .' Mihai a culescu lZ ciuperci mai pulinedecet Andrei. Sedl: a + 9 = 27.t Compari rezultatele exercitiilor folosind semnele <.va rdm6ne cu 21.ceea cei-nseamni cu g mai putin decat numirulperilorgi cu 18maimult decat gutuilor. numarul peri CaF $i caligutuisuntin livadi? ' C€rinl€lede la 14 la 23 sunrpropuse de d-naMihaetaBoscom€a.b=?. iar acesta va avea 18nuci.. 48 . Din aceglia 2l sunt tei. Cate nuciarefiecare? | 7. Daci Irina ii dAMariei15 nuci.b + a = 50. /0. inlocuiegte stelulele cu cifrepotriute: *7 +2* = 45i *3-2* = 37.l.

" 6 =9 1 . iar Ina cu 13lei maiputindecat cu t7 lei.vecinilof' daca sc5dem 20.3+4 " . 91.Mara a contribuit Cornel primiilaun Ioc. 92. Ceitrei copiidintr-ofamilieau cumpiratun cadou cu 8lei. intr-o cutiesuntbilealbe$i bilero$ii. Afli numirul necunoscut: 26+b=73t a+ 1 8 =4 2 .Reconstituie" .(34+ 48). rogiisuntcu 6 maimultedecitcele ar fi 25. numdr este celmaimare schzdtorul diferenla? este Care Zualaaoz (l ) Moraru autor:d-naMihaela L Qalculeazl: (36 + 27) + 15.'+/=94. iar estecel mai mic numir irnparcuprins 23. Cenumarobtinem m5rului2l? 8 bilealbe Dacd s-armai adiuga 2/. 2. demaijos: operatiite 3. Scrie celdlalt cu o cifri.34) .. Descizutul parscris cu o cifr5. . toate variantele. unul scriscu douS numdrul 45 ca o sumddedoi termeni. (98..Bilele acestea bilesuntin total? Cate cifre. albe. buniciide ziuaei' 4.nunumlrul 14 din suma. CSse$te intre 40 9i 45.d =. l * ++4-l 9=64: x3*1r. cadoul? Catilei a costat 49 .57. 22.87. c -15=6 6 .

suma . Afli sumaa trei numere consecutive gtiindci cel mai mic dintreele este 16 . Daciar maiavea 5 timbrenu ar incipea in clasor.. pagini Cate arecartea? Z.. Mariaare 34 de timbre.Miclor€azx'. numlrului1Zii risturnatul numtrrului21.eaahat@ (2) autor:d-naNicoleta-Laura lordache /. J. Decate paulpentru timbremaiarenevoie a_si completa clasorul? 50 .DaciAnaar rnaiavea 5 timbre. Afl5diferenfa dintrecel mai marenumerpar de doui cifte cel mai fi mare numir impardeo cifri. Cate mbreaufetele in total? 2. 6. Paulare63 timbre. apoiinc51Zpagini. Raluca a citit 25 depaginidintr-ocarte. .unul dintre numere devine 9.vecinii'. 5. ar rdmlnelocurilibere in clasor.Daci sescade 4 din fiecare. iar dacd ar maiavea 3 timbre. Care suntnumerele? J. Laristumatulnumirului42. diferenta numerelor 4.vecinilor. Afli suma dintre.adund g4gi 62.. 2. Suma a doui numere este 20.' numirului14cu 19.u4l//a"e (3) autor:d-naLucicaZahariea /.atuncieaar avea cu 7 timbremaiputine decat Maria. depxiind astfel cu 4 paginijumitatea ci4ii.

ln douS rimin 21. suntcu 3 care maimulledecat 2. in total? aupescuit Calipesti litere: fiecarei 4.. d=?.Daca Alin i-ar da lui lonut 14 lei. s-aconstatat o iar prunecat cantitatea de mere.tl lei. lntr-unco! suntcu 2l demere gutui. atunci acesLa Cifi lei arefiecare? gu4ha'& l4l Atdelean autor:d-naCorina-Mirela 43 $i 25.iar al patrulea cu 38maipulin dgcat cu 36maipulinidecdt trei. al doilea pescari aupescuilprimul35depegti. suntdatecate sunt70 detimbre Dupi cedin fiecare clasoare 5. Alinsi lonutau impreun. in trei lazisunt89 kg ciip$uni. clasor? fimbreau fostin fiecafe Cate doua hzi sunt52 kg.iarin in primele o.r ar avea 32lei. Cete kilograme defructeerauin magazin? . suntcu 15kg maimultdecat ultima ladi? kilogmme suntin fiecare Cate 5l .cu 3 kg mai putine 4. in prima. Afl5valoarea 2 0-b=ai 39-a =2 7 i b+32=d . 3.s-auvindut 14 kg mere. Patru primii primiidoi. Cate al treilea 12pe9ti.apoirezultatul numerelor suma /. DupA ce la un magazin pere. Dintr-unnumir sescade .se 40. 5. cXs-avdndut cantitate defructeegalS cu cea r5mas5. maiputine decat mere sunt31? dacb fructesuntin totalin co$.i pere. intr-unul I5 timbre. cu 389i oblinem mire$te" numarul dat? Care este pere.

oompleteaza. iarcerbul 30ani.iepurele 10ani. Daciar maiveni3 fete. Scrie semnul <..numlrul bdiefilor ar fi egal cu numerul fetelor.i cate fetesuntin clasa? gt4&arp . 2. 8 4 _ 1 AT t r P . Cu c. . 39+ 24 [63: i9 +lzls6 : -66 : . 4.et estemai maresumanumerelor impare cuprinse lntre 36 gi 40 decat suma numerelor pare cuprinse intre35. M-am la un numdr.ursul 50am. > sau= l7 +3 8 !9 4 : 95_19 72-tr=55_18. .. l-am. AflA cele trei numere. Sumaa trei numere naturale este9g. StabileQte: Cucdttrdie5te maimult ursulfati decerb? Darfati deiepure? Dd fala deveveritS? Cuc6ttrdiegte maimult vulpea fafi deveverili? Darfati deiepure? eudta p (51 autor: d-na Emilia Andrci /.iar celde-al doilea numir este cu 5 maimic decat pdmulnullrxr.micsorat. r _ia E. (6) autor:d-naMita Jarda 72..cu dublul lui 40 ti amobtinut celmaimic numir impardedouE cifrediferite. [+43=93-20.3 8 = D+ 8 . Sumaultimelordout numere este 69. . lntr-o clasisunt25 deelevi.o veverig Zani.i 39? gandit 2. C6!ibdieli. In cenumlr m-am gAndit? 3.poate Z 0 vulpe trli 20ani. 2 5 +3 8 =5 0+!.

iar restulrate..Mireqte" diferenta numerelor ?6si47cu r5sturnatul numarului 84.culi!5 de1 leuavea Andrei? 2. iar unuldintreeleeste 47. Care es[e celilalt numir? Z.El a scos din pusculiF 4 bancnote de 1 leu 5i a pus2 bancnote de 5lei. ln curtea buniciisunt52dep5siri..3..cu 9 maiputinimeri. Andreiavea in pusculiti20 debancnote de 5 lei !i de 1 leu. . planteze CAlicaigi trebuie sE tatapentru a avea in total73depomi? ta4lsane (71 autor: d-naStela Chiritescu . Cate oui eraula inceput in fiecare cogule!? 53 . in acest fel. sdseaflecate lale suntin curte. . Acurn arein pusculiF I bancnote decete 5 lci. Care este suma celor trei termeni? 8. 6.i sepunin al treilea gule!.iar pericu 2 maimulti 9. Semai iau3 oui din primulcogulef co. 5. 14ge$te.al doilea este cu 18maimic. in primul cotuletriman 31 de oui.Micsoreaz5" suma numerelor 57si 28 cudiferenla lor. Suma a doudnumere este celmai marenumlr formatdin doudcifre. iar in celelalte doul sunt cate 28Jeou5. Untermen al adunarii este 27. Tata decitmeri. a plantat 28 depruni.i suma cifrelormaimicadecet 8? 3. Din primulcogule! seiau5 oui 9i sepunin al doilea coqule!.iar al treilea este succesorul numirului34.$tiindci sunt29 degiini. Afl5numlrul necunoscut: (38 + 2 6 )+a =9 1 b-37=74-49 (18+36)-c=18 4. ln trei cogulele suntou5. Care suntnumerele dedoui cifrecare au cifraunititilor 4. Cate bancnot€ la inceput in pu.

Olguta depeValea si cu24mai multe din!ara. Cartea o citegte Irinaareg8depagini. in coqul buniciisunt30 deouaderat5.iar in clasa a III-acu 7 maimulli dec6t in clasa a ll-a. decat ardei Cate kilograme delegume a dusMarian la piati pentru vanzare? 54 . Cdte kilograme depette a pescujt acea echip!? d. incdtfiecare areacum64d€timbre.rezultatul il aduncu 40. C6!ielevi suntin clasa a lV-a? Z in urmauneiziledepescuit. 6.10oui degascd oua . Pe32 il aduncu 66. ivlarian.apoi scad 62.i tot atatea degaina cate suntderafl si degdsci la un loc.Din sum5 scad ZS. 20suntcuilustrafii. Cdte oui suntin cosul bunicii? pecare 2. Cate vederi areOlguta in album? 4.iar numbrul b cu 29 maimare decet 17. intr-oscoald sunt98deelevi. Catmaiaredecitit Irinapentru a termina cartea.a dusla piatd 24 kg deardei gras. dacla citit 62? prahovei areintr-unalbum 32devederi -t.4. Dinele. varulmeu. in clasa a II-a cu5 maipulini. $tiindci numirul a este cu 2?maimare decdt 18. Cenumir trebuie scdzut din 100pentrua obfine cel maimarenumdr impar cuprins intre 60$i80? 5. 2g kg degogosari gi cu 19kgmaimultevinete glas. Cerestvoiobfine? 5. Andrei ii dl lonelei 4 timbre. cu 13maimult caras pi 24kg maipulinbiban decdt caras. Catetimbre aveafiecare? Zu4l4a'@ (8) autor:d-nulLucian Stan /. o echipidepescpri a prins32 kg decrap. in clasa I sunl24 deelevi.aflE suma numerelor a gi b.

.. Scriecel mai mic numfude trei cifrecareare cifrasutelor zecilor 9. 90i... 302. f-__l. 479.. i--]. 506. 4 9i cifr"a 5. 110. 102. . 888. 999.Tl. f-*. te lO0 b I O0O.1 .. 300. 6ee. 506. . 826. 810. 610.. fl. 876. Care cupfinse naturale liberedin .. sit.. f___l. pentru urmdtoarele numere: cifrazecilor 2. .. [-_-J ...1--__l. 303... [f.Scxie $se sute noudsutenouezeci o sutdoptzecii noudsutetaptezeci. dintrenumerele: cifn unitililor la fiecare 4. Qairca u az:ttova auno*lo't de b IOO b I AA0 patru sutedouizeci'. 523.. . 6oi. . 226. Subliniaz5 136.. -_l .t"tts*la's a*tale dz. [-J ..IIATI'RAIE V.410. HUNEREIE DE rA r00 LA | 0c0 1..-l. 8ee.]o'tnaxp. T___l ..... 783.. 456. 2se.[-___l zoo..... Subliniazi 333. [--__l . 933... Srr.. 107.. dintrenumerele: la fiecare tncercrriegte cifrasutelor 103.. 783..irul numerelor 7.casu!ele" intre1009i 1 000: 111.T--. . u. 201. 134... sgs. T-1.4ee. 0? arecifrazecilor numir detIei cifrecare este celmaimare 6. r---' 801... cinci sutetreizect. 30r. Completeazi .. 586. J' .. patruzecii cu cifre: /.. 276. 786. 856. . 329: 111...... l=]. j. 453. 401. 702' ' n 711'"' n' 8oo' Cerinlelede la 1 1aI 3 suntpropusede d"nul Vior€l-C€orgeDumitru. roz. 400. 210. i f _]502..a. 902.

c) 1.i.. . 707.708. 705.. b) maiapropiate de710dec6t de700. 7a4.. b) celmaimarenumhr scris cu trei cifre.0 Fi7i b) 3. ..2 qi 7... .. Determintr pare numerele naturale detrei cifrecare au cifrasutelor Z Si cifrazecilor cu 2 maimicl dec6t cifrasutelor. d)70 07 : '2 07 .8. . a)2. / /.. ...j b| 200.. Determind toatenumerele natunle de trei cifre..... b) suntinainte de702. . Scrie trei numere consecutive care: a) urmeazi dupi 499. Dintreacestea. /4. Scrie numerele naturale detrei cifrecare ausuma cifrelor 6. scrienumercle: a) maiapropiate de700dec6t de710.2 qi4... 21A.. Sedaunumerele: 701.. 220.706. impare pecaiet.cifrele. 9.folosind o singuri dati. 00.. Scrie: a) celmaimic numir natural care sepoate scriecutrei cifrediferite. 4 0 .. d) 3. . t2..2 ii 3. ....... /5.. . . 324.i 709.. 7$. 702.. Subliniazi in fiecare cazcu rogunumerele cu sof (pare) li cu verde numerele (ftri so!).... . 322. . Copiazi fiecare tabel apoicompleteazS: a) a n+ I 425 426 427 299 ? b) a 499 ? ? a+1 801 1 500 599 /0... .. c)4 0 05 . .. /3. . 0 06 . CompleteazS fiecare sir cu urmitoarele potrivite: doui numere a) 320..

aat terq/oL dalznale a n{elOOb lOO0 /.oqar"a. Scrie celmaimic numir detrei cifre. numere natunledetrei cifreexisti.i cifraunitililor 8. sind semnul b) Noteaza in ordine crescltoare numerele naturale maimaridecat 520 si rnai micidecat 548. 4. semnul 8. Scrie in ordine descrescatoare numerele natunlemaimici decat 500ii maimaridecit490. /0. Compari numerele demaijos.i 189. Care este celmaimare numbr dintrenumerele: a) ll1. Determind celmaimare Care este celmaimic numer detrci cifrediferite? 6.220. 57 . gi celmd mic numlr detrei cifre. Foloselte >.crtcifrazecilor 7. 139. . 5. a) Scriein ordine numerele crescaloare naturale de la 300la 327. i7 8 ? 3. Z.Cerinlelede la I la I 0 suntpropusede d-nul Viorel-ceorge Dumitru.i 222: c ) 8 7 6 . ond. Afli c6tenumere naturale mai mari decat 100gi mai mici decat 151.2.folo<. l Oisi 1 1 0: 6 202. a)Care numireste celmaimic? b)Care numlreste celmaimare? 2.' Fienumerele: 136. care au cifrazecilor 7 .scrise cu cifue difedte.i31 .Folosegte unuldin semnele: >. 124. ? 6 8 6 . Ao*+arrat en el. =: a\3441f443 b)436na36 c)503[530 d)1sen1e9 526J625 123a124 499 506 fl499 E 560. Afli toatenumerele naturale detrei cifremaimaridecAt 400. i30. iar cifraunitdtiloreste7?Care estecel mai mic numdr dintreele? Darcelmaimare? pareexistx.stiindcl fiecare 9. Cate dintreelenu arecifrecaresI serepete. 176. <.

trei sute ti opt unitip. 8 sutesi 4 unitd(i.patru sutetaptezeciti doi.285. numirul care celmaiapropiat denumirul430. 1199 b) e) 432 c) 707 201 8?0 5is 4:i2pi438. a) Subliniazi este denumirul 440. " Cerintelede la 9 la I 3 suntpropuse de d-naMihaelaBos€omea. a) ciftasutelor este cifta sutelorpi are7 unitifi. Scriein ordinecrescitoare <. o suti doudzeci.i77.cisuF" numerele date: a) q.opus€de d-nul Vior€lceorge Dumitru. Fienumerele:435. optsutepaisprezece. Scriein . /.'l Scrie fase sute. td . semnul 100. 500gi 707.7 s. 8.' Scriecu cifre trei sute. ComparinumErul333 cu fiecaredintre numereleformatedin sute.36 dezeci " Cerinlelede Ia 1 la 8 suntp. 770. Noteazd decele naturale caresunt cel mai apropiate 5.folosind numerclet -3. b) cifra zecilorestecu 2 mai marcdecat c) cifrasutelorestecu 3 mai mici dec6t cifrazecilorii are8 unitAfl. din: numai cu cifrenumerele formate 9.apoi ordoneazile crescator acela$i sir. cinci sutetakprezece2. 3 unitili. b) Incercuiegte numlrul care este celmaiaproape formatedin trei cifre identicecu num5rulcu 1 mai Z Comparinumerele pe toatein mic decatcel alcituit din 10 sute.707. zeciEiunitili la care: identicicu cifraunitiljlor fi are3 zeci. 6. noud sute i tapte zeci.. Unnumdrdetrei cifrepoate avea cifrasutelor0? 777. 4. in ordine descrescitoare numerelc 83.

. Completeazd fiecare lir cuurmitoriitrei termeni: a)4 9 7 .. 8 3 0 . 797. ./0.0.7 35.tiind cAultimulnumlr este 3.i celmaimic numlr detrei cifredifefite.vaL&oP' (l ) autor:d-naMihaela Moraru /. /2. . Sedau cifrele:7. i c)7 2 5 . Aflii deforma aaa si pecele impare deformab2b. puse 4... b) impare maimaridecdt 2289i maimici decdt 240. . 5 4 I .. Scrie celmaimare .i 200careau cifrazecilor si unitSlilor 8. d)840 ..4 9 9.. folosind o singurA dat6 ciFrele: a)3 . 381. c )2..2.4 9 8 . 8 2 0 . .. 2. /3. Scrie 6 numere natunleconsecutive 278. . Ciseite in loculliterelor toatecifrele care facadevirate expresiile: 467<46a 823> 8b9.. Care este celmaimare numlrcare sepoate scrie cutrei dintreaceste cifre? Darcelmaimic? Z.. 5 4 2 . . 5639i 849.0. tu*l4at?e (2) autor:d-naFloricaTdmal /. . Scrie numerele: a)pare cuprinse intre97gi 115.5qi8.. b)543 .... Compari numerele urmatoare cu rastumatele lor: 127. . .. .i 9 .. iar cifrazecilor maimic5..9 qi5. .7ti4 i b) 1. n2 = m. c) detrei cifrecare au cifrasutelor cu 2 9i a unititilor 7. 59 . Determind toatenumerele cuprinse intre 300.7 3 0 .. pare numerele 5.. / /.. Scrie tortenumerele naturale deLrei cifre.

4 9i 0. c) Descompune fiecare numfuobtinut in sute. celmaiapropiat num6rformatnumaidin sute. Sedaunumerele: 521. 3.502..25.5s i g. Scriecel mai mic. b) cifrauniufilor.l 4 2l l * * *i> 1 . Scrietrei numere naturale consecutive.l = l -. . o singuri daLA. zecisi uni6fi. 4. dintrecarecel mai mic sl fie 698. folosind o singu rd i a ta cifr e le:0. 935. 876.l '". ea&4ane (3) autor:d-naElenaSimionicd /: Scrie: a) cu cifre numerele: doisprezecq doudsutedoisprezecei daudsute doii b) cu litere: 52. cifrele 1. ?. 4.* . pentrufiecare Scrie numir. 6. Scrie trei numere naturale maimicidecit6?8. b) Ordoneazi crescAtor numerele oblinute.205 si 525. 5.Z. inlocuieste semnele cu cifrepentru a obtine scrieri adevdrate: isd -l . ar Ciitecifresefolosesc pentruscrierea numerelor de la 250pani Ia 300? b) CAte cifresefolosesc din fiecare fel? 60 . c) cifrazecilor. Sia unihlilor b) au cifrazecilor 9i cifraunititilor 6. a) Determini toatenumerele de trei cifrecepot fi formate. 7. ?499i 235. . apoicel mai marenumlr folosind." 't * 8 2 l F 4. Noteazi toate numerele detrei cifrecare: a)aucifra sutelor 3. pdst6nd: a) cifua sutelor.

' Calculeazui a) 200+ 300 b) 400 + 500 300+ 600 100 + 300 200+ 400 300+ 400 c) 700 + 200 600 + 200 500 + 200 d) 100 + 100 200+ 200 300+ 300.100 .20 600 -[ = 200. M[ numlrulnecunoscut. 3.v!. /lda.o. aenaeian u*aalz do b O Le I O00.5= 3 E= 40+ 50 E. Afl5 rezr"tltatele: a) 8 00.ln fiecar€ caz: a ) [ = 4+ 5 b )tr.u . ' Cerintelede Ia 1 la I 2 suntpropus€de d-nul Viorel-CeorgeDumitnr.400 .400 .30 _300 fl= 700 e) 6-E= 2 60-[.50= 30 = =300 + 500 n 400 n _ 500 d)[ + 2= 5 l+ 2 0 = 5 0 ! +20 0 = 5 0 0 c )E= z . afl5al doilea num5r.A O1A I OOO | .dd. Calculeaz{: 100+ 200+ 400+ ?00300 lio 400 400 300. 6t .7 0 0 600 900 400 800 . W Ow&& fzore arltlo 1.500100 200 100 500400 ft f: lf [f [f 4.300.500 .300 .Adunaru numerelor nafitrale formate din sute Sisclderea l. 2."a.400 ?00 900 300 600 . 5.aa:wa.3 0 0 c ) 4 0 0 .2 0 0 d )9 0 0 .s ff= 70.500 b) 7 0 0 . ADITHAREA HUHEREL0R $! SSADEREA HAIURA[E DEI.400 .300. Stiindcdsumaa doudnumere este 900!i unul din numere este zero.

7 b) 200+ 30 300+ 7 440 .Daci 200 din elesuntalbe. =. Cdte kilograme deproduse s-au recoltat in totalin acea zi? 9. Cerintelede la I la 5 suntpropuse de d-nul Viorei-ceorgeDumitsu. Adunarca unui numAr nahJralformatdin sutecu un numdr nafural format din zeci . Depeun lot s-au recoilat intr-o zi 300kg decartofi.cisufelor" unuldintres€mnele: <.200 300+ 200! ?00+ 200. Scdderea dinfu-un numdr naturalformat din *te gi zecl a zecilornu dintr-un numlr natural format din sute giunit:6li a unitt$lor l. b) SLabileste dublul numarului 500. 62 . / /.6. suma de900lei? 2. a)MX numlrul cu 300maimare decat 400. i00leimai lei i-aurxmas CAti luliei la bancidacia avutdepusf. iar a douazi cu pufin.i unifrfi.. prezentat lucrdris-au Cdte in a doua scoal6? 8. iar la alt concurs cu 100delucrfuimaipufin. O fermi zootehnicd are 800de vaci.40 509. Eleau lucrat cu 100derochiimainlult. >.3 d) 400+ 70 500+ 8 830* 30 901_ 1.'Calculeazl: a) 100+ 20 2 0 0 +6 330. c)MI numirul cu 500maimic decit900.cite suntdealtaculoare? /0. a)200+ 600[ 100+ 700 b) 400+ 500[ 600+ 300 300+ 500! 700.9 c) 300+ 40 40 0 + 9 570-70 803. Scrie in locul. Muncitoarele unei sectii de croitorieau avut de lucrat 200 de rochii.30 407 . 400kg deroiii ii 100kg depltrunjel. | 2" llrlia a scosde la bancd intr-o zi sumade 300 lei. Cdte rochiiaulucrain total? z. intr-o scoala s-auprezentat la un concurs de desen 400de lucriri.

.200+ 750 200+ 830730 r_______..._ 5*.5 0 = S 0 0 c\ l+ 2 Q= 2 2 0 909-!=900 J+ 7 = 707 l+ 7 = 2 0 7 7 03-3= ! 4?0_70= = E.1 !_ __. li cu2 maiputine a)Cete raleavtrzut eaIafermi? pis[Ii b)Cate avizutln total? 3.Adunarea unuinumtr natural fomat din sute. Sc\derea dintr-unnumdt natural fotmat din sutc.1 L r-r--r rr Lr SOE_ 5 I .zecigi unit\fi a unit\filor l.0. 63 . Luiza av6zut Iao fermb 202 rate. Completeazd cifrele lips' Verificl proba pdnaduna_ efectuand resau scidere.**+ . MA rezultatele: 200 + 9 0 0 + 5 802 0480 5 8 0 5 7 0 9 805- 100+ 500+ 670. 970-70 E pecaiet 4. 200+ . DeterminA numirulnecunoscut: a )3 00+n=320 b ) ! . $ zecicu un numdr natufalformatdin unitllfi.r_ *3.2..r. 937 ( ennlele de la I la E suntpropuse ded-nulViorel-C€orge Dumirru.'Ca)c|leaz6: a )1 30+2 b )5 3 0 + 7 140+ 7 890+1 3 26-6 858-8 856 939 -6 -I c ) 8 5 0 +2 790+1 ?33_3 _2 642 d)?30+ 1 530+9 856_6 _7.*_ 306209 430 9*0 800 *00 **0 g6{te 5. 309_ 500+ 20 8 0 0 + 7 30* 130 30?.

5 = 5 5 0 .f l: 450 = e 3 0 ! . AflX numdrul necunoscrit.cu 9.fI= 6 6 0 . 4. La o policliniciau fostconsultate femei. intr-ociruF setransporti DacIla descircat sepierd5 kg deglau. noi s-audatin folosinti a doualun5? Cate apartamente intr-o zi 127de persoane. s-au vindutin acea zi? Cite baloane 745kg degrau.2=850 fl.catekilo$amedegrauau rimas? in lunaurmis-audatin folosinti 530deapartamente. Laun magazin baloane albe. ro.in altulsuntmaimulte. Cate nucisuntin cele doui cosuri? . au rimassi fie recoltei. 5. birbatii' DacA 8 Z La o intrepdnderede transporturiauto sunt 348 d€ camioane. intr-o localitate toarecu 7 apartamente mai mult. lntr-uncossunt300denuci.7 f]. cetecamioane din eleau fosttrimisela strangerea in altescopuri? folosite B.ii gi 9 dejucirii s-au vandut intr-ozi 370debaloane 3. apoi efectueazd a) l) + 7 =1 4 7 b ) E + 9 = 1 2 9 c) E+ 7 = 7 7 7 +n= 888 450+D=453 880 250 +A =25 7 4s 6 832 fl=830 6 6 6 . daci s-au dat 27 de consultatiip€ntru Cite femeiau fost consultate. birbali gi 6.proba: 2.

Descizutul este afli sctrzilorul. Formuleazd intrebarea. Mtmarea unuinumlr nafunlformat din sute. Lao florf.90 706+ 50 956.' Calcsleazl: a) 107+ 20 13 8 _ 30 509+ 30 246.30. 4.rie s-au adus 203firedetrandafiri.30 307+ 40 927-20 d) 301+ 60 799. d) Restul scideriia doud gZ2. Scdzitorul este 40. ScAderea dintbun nui* *ii tirit dinsute. b) Calculeaz6 c6tfac302plus50. a) Suma a doui numere este l3g. Unuldin termeni este 30.30 b) 300+ 300+ 70 _40 _ 40 583 200r 500+ 30 _ 20_30 856 c) 200+ 200+ 90 851_30_ 20 300+ 600+ 40 _ro _20. problema. 2.70 c) 702+ 50 839. Af15 celdlalt termen.imiz$i cuunnundr '-' natural format dinnci. Md rezultatele: a) 100+ 101+ 20 138 .20. cu 100maipufindec6t crizanteme.10 200+ 300+ Z0 576 .50. c) Difeienta a douE numere este 306. apoirezolvd ' Cerintelcd€ la 1 la 4 suntpropusede d-nul Viorel-George Dumitnr. 732 3. qi uni$fi azecilor zeci l. 65 .4.40 b) 403+ 40 526-20 107 + 90 372. Afl5descezutul. numere este 40. crizanteme cu 30 maimult decat garoafe trandafiri.

cl Numdrulcu 30 maimaredec^t108esteI83.i unitili /. CalculeazA apoi spune care este adevdrata falsi (F).cu 20 maipulin suntcaiii. -1. zeciSiunit$i a unuinumlr formatdin zeci. (A)ii care pecaiet. apoiscade 39. d) Numdrul cu30maimic decitl38este 108. 4. iar I suntgutui? fiecare 5. zecigi unidfi cu cifraunititilor 7." Care suntrezultatele? a)400+ 36 b) 500+ 24 456 -56 837 . Adunarea unuinumdrnatural formatdin sutecu un numernatunl formatdin zeci.37 200+ 79 600+ 33 539 . cu36maimaredec^t800 b) Numdrulcu 49 mai mic decit 649este609 . c) Scade numSrul 7 din celmaimarenumdrnatural alcbtuit din sute. a)Adunii b) Adun5 numirul 8 la celmaimicnumir natunl formatdin sute. Cafipomisuntin livadldacS 120suntcireti. propozitie 2. numdrul 29cu300 sicu I0.39 852-52 c) 100+ 75 972 -72 200+ 34 782-82 d) 100+ 99 999 . b6 .99 200+ 45 427-27. a)Numdrul este 836. Completeazi tabel: Termen 300 500 43 Termen 36 400 89 600 TOTAL D) Descizut 507 527 839 700 Sclzitor 7 27 39 400 REST ' Cerinlelede la I la 5 $nt propuse de d-nul Viorel-CeorgeDumitru.5.Sclderea dintr-unnumdrnatural formatdin sute. zeci gi unititi cu cifrazecilor 8.i unitdfi.

irestulelevi. zecisi uni$ti a unui numdr format din sute.400. La un concert au participat 758detineri. Munarea unui nuntr nafunl fomat din jute. ' Csrinlelede Ia I la 5 suntpropuse d9 d-nul Viorcl-CeorgeDumibu.432 789.200.123 678.134 g4g_ 612 *3p2 ?SS 888_ 444. Sclderea dintr-un numdr nafural tormat din sute. Afldtoate numerele naturale: a) car€ adunate cu 723daumaiputindecat 728. CaF auparticipat elevi la acel concert? 5.'Calculeazi: a) 534+245 389.6.din care scdzind 201seobline restul maimic decdt 3.6 986 .80.dintrecare 200au fostmuncitori.224 b) 876.223 777-t00-134 786.456 468. ' u!.100 .zeci g uniElfi /. zeci $i unitiiti cu un numer natunl format din sute.233 956-1 0 0 .I35 c) 132+ 132 234+ 234 321+ 321 4tI + 4I1 _ 435 d) 856. _ 508 _ 856 2.134studenli.143 123+ 234 756-234 b) 456. 67 . Calculeazd: al 955. zeci si uni6ti. 4. bl care scizute din 564daurestmaimare decat 561. AflE rezultatele: 32I698 435 210 205 300 508 - 303 r35 205 342 E lttl 3.6.

AB= 101 m. " V/' D 5.5*"este un numir natural scris cu doub cifr€. Ma lungimea unui drumcare areformafigurii aliturate. 6B ...2 1 ? =999_444 c)859_24=? 381-80=? _ 7 =? 507 2.2 3 ?=888_555 ?=7 5 6 .c6nd decit5. cuiette. stiindcd laturilesunt eEale si au lungimea t l" " del0l m fiecare. SZ8 ti fS. .' l|fla rezultatul. perand..+D.. . Afldlungimea B fieciruitraseu: a)A+B-+C.. 3. C D= 1 0 1 6'94-tO t. 385.200 210+325+103 2 + lL L + 5 2+ 2 ! 3 325+ 461 2+ 40+300 100+220+333+202 796 234 213+ 52+ 111 24+50I+11!+222. Zualm. DE= 105 m. c )A -+ B .w. b)A -.. posibile.daunumerele 228.t.fiind a) Scrie toate numerele naturale care seobfindin .x"iste maimare AnB 4. " Cerintelede la I la 5 sunt propuse de d-nul Viorel-ceo$e Dumirru. autor:d-naDianaMicu /.. 275. BC= 12? m. Untnseuturisticareforma figuriialiturate. cu toate cifrele b) Calculeazd 999-5?.. 888.I n tiecare caz: a) ? =8 3 6 4 b) ?-856-323 ? =4 5 9 . . b) Aflbnumerele.*.+ C.. sciz6nd numdrul ?5din: 575. cifraunitltilor. c6nd selnlo.5*. E -r D .*. a) Stabilegie numerele care seob1in. care adunate cu 23. ?83sau523. Calculeazd: a)200+ 300 b) 231+ 324+ 143 c) 200+ 103+ 325+ 210 500 .

).321de bile albemad gi 403bile negre mici. ln biblioteca unui scolar seaflau anultrecuti02 ca4i romanesti si 25 deci4i in limbi strdine.oad O e@| 000. uqmodon aafurrala d. Afu*anra.in cutie. Mircicia parcurs dusqi intorsun drumde230m. a cumpirat in acest an 50 de cirfi rom6$colarul neiti si 10in limbistraine. 69 . c) ln total. 2. intr-o cutiesunt 105bile albemici. eu t zco@'pz4roo 4lt.2. CalculeazS: a) 2 + 8 b) 3+ 7 20 + 8 0 30+ 70 200+ 800 300+ 700 c) 1+ I 10+ 9 0 100 + 900 d) 4+ 6 40+ 60 400+ 600. bilesunt: $tiindc6in cutienu exist. b) mici.i scdderea /. Calculeazb:: 432+ 210+ 12t 325 101+ 200 501+ 111 Z+ 22 1+ 10 4QL__l - 505 103 222 3 222 20 1oo 11 t_l E 2oo 202 lo1 111 tl 3. Adunarea numerelor naturale formate numai din sute . C6tec6rli areacurn in bibliotecS? 5. Care este lungimea totalia drumului parcurs? E 110 4. u odfeJed.aflbcdte a)albe.$ialtebile.

3. 70 . Ileana avea 1 000lei. Eaa cumpirat o bicicletide 400lei qi un joc de 1 00lei. 8 c ) 1 0 . intr-o .\tlirezultatele: a ) l 0 . Siscdderea zeci unit4i cilnd peste tuecerea ordin se face ti la ontinul unitdtilor /. Adunarea numerelornaturaleformatedin sute.. 991 428+ 226 200 139+ 138 300 IEEE- 'Ccrinlelede la I la 5 sunt propuse de d-nulViorel-ceorge Dumirru.2. intr-unparc plantat s-au 300depanselule li cu 200maimultelalele. -.9 d ) 1 0 . Catielevi declasa a III-aexistiin cele doud gcoli? 4.O altb9coal5 arein clasele a III-acu 100deelevi maimult.500 1 000_ 800 * 1 000 900 I 000 . Calculeazd. cJ 791_ 23g _324 8g2 _ 667.245 _229 472 _ 228 581 i.7 100* 50 100_ 80 100_ 90 100 . C6te flori s-au plantat parc? in acel 5.coali invatA in clasele a Ilta 200de elevi.CalculeazS: a)2 i8 +3 4 5 434+ 2I9 533+ 338 2. 114+ 235+ 129 125 t40 100 b)445+3i 9 256+ 329 452+ 419 _ 122 b) 484 595_226 _ 328 696 452+ r25 I i8 353+ 114 118 c)524+ 29 463+ 218 526+ 249. Cesuml i-arimasIlenei? 2. Afli rezultatele: a) 353.5 b) j 0.70 1 000.700.

intreei aurbmas pasi. 129de Cdfipagi aufostla inceput intreceidoicopii? 3.483 d) 196 + 192 283+ 283 375+273 h) 636. 7l .4. Completeaz5 spafiile libere. Doi copiimergeau unul sprecelilalt. DacA desc5zutul este 934.--l z J lo ++ riTtT-l -T-r-] fT-ft* T[fl= t=rn 5. 3. raft? a) C6te c5rlisuntpeal doilea pe b) Cate ci4i sunt cele doui rafturi.-T.zeci pesteordin sefaceIa ordinul zecilor ti unitdli cind tuecerea |.cit este scizitorul? 'Ccrillele de la I la 5 suntpropuse ded-nulViorel-George Dumitru. a) Diferenta Daciscdzitorul este 392.693 c) 164 + 164 272+272 384+ 384 g) 513. iar celSlalt 236depagi. astfel incdtsXobtiirezultate corecte atatDe orizontali cat!i pevertical5.182 684. Peun raftdin biblioteca sunt291dec6rti.r40 729. tiTtTt'l* TfF2 fel= ff-fl + f. in total? a doui numere este 156.380 b) 293+ 295 384+ 485 472+ 475 0 813.570 926.cateste descizutul? ' b) Diferenfa a doui numere este 382. Adunarea Siscidereanumerelornafuraleformatedin sute.372 604-322 706.iar pealtulcu 193mai mult.463 8t7 .392 565.' Calculeazzl a) 184 + 192 273+ 475 384+ 583 e) 576. gcolii 2.683 714.DupA ce unul a parcurs 522de pasi.582.-T.

100la teatru. *6*+ 3*4 g42 2. CompleteazStabelele: Termen 251 116 475 342 a) Termen 369 287 389 458 TOTAL Descizut822 783 674 543 b) ScdzXtor 184 299 186 155 REST (ennFlc de la I ta 5 suntprop$e ded_nul V iorel-Ceorge Dumitru. intr-o zi activitili distractive: lgl de copiis-au dusla circ. Si sclderea zecisi uni_ Uli cSndtrecerea Wte ordin sefaceIa orclinut cilor fi at unititilor l. lnlocuieste stelufele cucifre. Adunarea numerelornatuale formatedin sute. DacA sctzatorul este 392.c6teste descazutul? b) Diferenla a doue num€re este 382. DacE descizutul este 934. intr-o tabari s-auorganizatcu toli copiii activitEtidistractive: 163de copiis-audusla teatru. 50 la cor. in total? 6.439 387+ 28? 824.4.389 b) 628+ 192 53?+ 288 M8 + 487 566+ 366 c) 63?t 185 548+ 383 356+ 359 164+ 646 d) 429 + 192 63?_ 159 _ 168 45? 826+ 292.' Calculeazei a)439+ 198 637. proba: apoiefeclueazX *7*+ ***+ 2*8+ ZgO+ 6*4+ *5* **. .* *7* 268 587 g24 gn 622 7*? 896 3. Ce! copii erau in acea $coal6? 5. a) Diferenta a doui numere este 156. C6!icopiierauin acea tab5lb. cAteste scizitorul? 4. Toti copiii unei fcoli au organizat. iar t3l au rtrmas peterenul desport.50la concert.iar 165au rxmas la biblio_ tec5. 100la concert.

pagini arecartea? Cate dintre137. Unghiozdan daciun penar costi2? lei? Catilei costighiozdanul o carte cu 145lei ceqi-acumptuat debani. Cenumir tr€buie 48? fel.i un stiloucu 99 lei. douazi cu 2? de palini mai pugin. Ei castigd la un concurs fiecare cate179lei. Scrie intr€794fi 799.maiprimegte 900lei. 3 penare deacelasi costicu 87lei maimult decat 4. %rrafailn r' /. a 2. dintreprimulnumir s. a) cuprinse apoiadunile cu numirul 198. Unelev ci are dela bunica lui 390lei li constatS . c) maimaridecit538.i b) diferenta primelor qi suma doui numere ultimelor dou6 dintr€suma c) diferenta numere. Calilei a avut? 73 .constaucAmai are de citit inc6 i89 de pagini. apoiadunile cu 189. 135!i246. CaFlei vaavea fiecare copil? Ilinca Sandu Crina Alex 344ldi 471lei 531lei 621lei toate numerele: 5. darcelmult egale cu 541. Unelevareo cartedecitit. Sedau numerele:542.i din 792pentru a obtine suma si scSdem 3.Dupe a avuto sumA 5.de bani inscrise 4. Dupl cea citit in primazi 151depagini. CalculeazS: lor. apoiscade din fiecare numlrul199. Patrucopii au sumele in tabelul alAturat. a) suma al doilea. b) celpufinegale cu 6849i celmult egale cu 688.

iar restul. lntr-untrenerau429dec5letori. . . Etiind ci suntindeplinite in acelasi timp condiliile.la Boscomea. Laprimastalie au coborat 6?decIlI_ torisi auurcat 39. dacial doilea termen este cu g mai mare caprimul? 4. Si seaflenumirul natunl a. Cate timbrecu fluturia colectionat Mihai? 10. a este cu18 maimic decat d. La ce numir trebuie sXadundiferenta numerelor 321li 120pentrua obtine suma 508? <:E' Z ceualllArLe (l / t /. c este cu 63maimare dec6t b. Veverita gi-aadunat 165ghinde gi 315alune. Calicilitori suntin trendupl primastalie? 9. iar y este 16? . $i c... din care au r. . Untermen al adunarii este 3?.iaral doilea este cu 103 maimare. . deste catsuma numerelor.t. 2. $i ghinde Cate a mancat veverita? ti alune ( enntere re tao ta l0 sunrpropuse ded-naMihaf.1 . adaugi numirul 260. Mihaicolectioneaza timbre. panl la 400suntcufluturi.6. Care esle numarulnatulaixdaciyeste un numArnaturalcu Z6mai mic decat x. 8. cu 2Z mai multesuntcu animale.masnemancate 226ghinde alune.' Primul termen al uneiadundri este 2l?. Care este suma celordoul numere. Care este suma celordoui numere? Ladiferenfa numerelor 8369i 409. .Din acestea 124sunt cu flori. b este127. \ autor:d_na LenulaBerbosu /.

iar stejadi sunt855. ii .. 5. oi sunt? vaci$i cate Caticai. auimpreund $i .daradaug la un num5r..Pinocchio" cai.. Laun concunparticipi250deelevi. Lao florSrie gtiindci zambile CAte flori suntdin fiecare.Picald" $tiindcd. iar . sunt907zambile.Pinocchio" depagini.. intr-o ferrnisunt945deanimale: caiii vacisunt289.Degetica". 70 demdrgele? in cutieauramas m5rgele a avutdaca Cate la un loc Fagii9i stejarii 4.oblin100.Pacali" $i . . baiefi sunt117? fetesuntdac5 Cate 25..stejari ii brazi. Ilincaareo cutiecu mirgele.Pacalf' 451depagini. . 2. Daciscad 12.Degelica" pagini carte arefiecare afli cdte au 473depagini. Mariei.iar frezii qi garoafe sunt459? 798 au impreund sunttrei ci4i care 6.. ii brazii Catibrazisunt? Califagisunt? sunt? Ca[istejari frezii$i garoafe.calipeitilorir5man DacS 34din ei suntmutaliintr-un Zwlwp(2) autor:d-naCamen Ro|ca /.cate . impreunisunt282.oi gi vaci.. Mi gandesc ta cenumdrm-amgandit? Ead! 15 mitgeleAneisi 23 de mit$ele -r.iar 7. in acvariu? bol. in acvariu benidecat albaltri. ii freziisunt612.galalbaltriEicu 39 maipulinipeqtigori sunt58 depeqtigori 5. intr-o piduresunt961defagi.Caifi oi sunt?56.

in total. 9i creioane iarcreioane gi caiete . Diferenta dintrenumbrulflorilor din celedoubflortrii eite cu 229d. n"ri .tiind ci ln pdmele gddi_ doux .l . Md cdte filmeruleaziIaal treilea post. $tiindci sunt325. Cate flori s-au plantat. Afli c€ti copiisuntin fiecare gddiniF. str seafle c6te rechizite dinfiecare felsunt. Afldcete c64isuntin fiecare bibliotecx.. Cate flori suntin a treiaflordrie? d. Cate CD-uri areVlidul? J. p) ZuaharL{. pixuri sunt621. Latrei gr6dinite sunt205copij. la trei posturi TVruleaze lntr-unan I 000defilmededesene animate.iarin ultimele doud sunt4?l decopii. ln trei biblioteci suntI 000decirli..care aufiecare cAte 50deCD-uri. La doui floririi s-auadus 445deflori.8.ln seri? . 5.la al doilea cu iZSaefifmemaimuit decat la primul._ serl s-auplantat 225degaroafe. . in primabibliotecd suntcu 125de cA4imaiputine decat in a doua. Suma cdrfilor din biblioteca a doua qi a trei. este 625decirfi. respectiv 329deflori.it numiirul llorilordin a treiaflorhrie. 2?5de trandafiri. 4. intr-unmag6zin g42 sunt dercchizite. nifesunt469decopii. iar panselule ^Intr-o cu 199maipulindecat garoafe si trandafiri la un loc.. dec. Vlddu! arecu 25 deCD-urimaimultedecat trei prieteni de_ai sei. 2. LaprimulpostTVruleaz6 250defilme. autori:d-naMarie_Louise lJngureanu Lucian Stan Fi d_nu! /.

Zwlu,e,(4)
autor:d_nulLucian Stan /. O cofet.erie a primit213cornuri, cu 122maimultepachete debiscuiti, iar numdrul pachetelor deinghetatiesteegalcu num6rul cornurilor qi pa_ chetelor debiscuifi la un loc. pachete Caie deinghetati aufostaduse la cofetirie? 2. Stiindci numirul a estecu 242mai maredecat lZ1, iar b reprezinti suma numerelor 321si 212, afli surna numerelor a 9i b, 3. Dupb cevinde112kg derofii din cele 345kg,un v6nziiormaiprimegte 235kg. Cate kilograme derogiiarev5nzitorul la vinzare? 4. ,,Mareste" numErul 312cu 636, scade dinsuma 524,iar din r*t Z0Z. Cerezultat ai obfinut? 5. Unviticultora oblinut968I devin albgi rolu. Din aceftia,32g l sunt devin alb.Din cantitatea devin rolu a vandut Z3S l. Cifi litri devin roqui-aurimasviticultorului? primulvolumare2ggde pa6. Tataa cumpirato carte ln dou6 volume, gini,iar al doilea cu 76depagini mairnulte. pagini Cate au cele dou6 volume? Peo plajdsunt681depe$oane, dintrecarc236maturi,restulfiindcopii. Cate fetesuntpeplaji,dacinumerul bdietilor este cu 29 maimic decAt al maturilor? Z 8. Distanta dintredoudoras,e estede 521km. Un;ofer parcurge aceasti distan!5 in trei €tape. in prima etapd parcurge 218 km, iar in a douacu 39km maipufin. Ca kilometri vaparcurge ln a treiaetapi?

Zualilanp' (5)
/. Din celmaimarenumlr natural detrei cifrediferite scade celmaimic num;rnatural scris cu trei cifreimpare diferite, ?. Afl5sumadintre,,vecinul,, mai mic al numirului 3g0qi ,,vecinul,, mai mare al numirului459. ,3. Suma a doui numere este 6b4. Daciunul din termeni este l9Z,care este celilalttermen? 4. Mi cu cdteste maimare 723decitfiecare dintrenumerele: 135, 254ti 416. 5. Iulianarein bibiioteci 235decirli, iar Maria are419cdrli. Cucate cxrtiar€maimulteMaria decat lulian? 6. $tiind c5:a = 300, b = a- 162, i,ar c =392+ i, afli-lpec Z Sedaunumerele naturale: m = 25g, n = Z7l li p = 239. M i :.m +n ;n -p,m+n-p.

autor:d-naFloricaTAmas

4- Lao libririe s-au adus 152decirti cu povegti, ceea ceinseamni cu l1g putin mai decAt ca4iledecolorat. Cate ci4i decolorat s-au adus la librlrie? 9. La celmai mic numir par scriscu trei cifte diferiteadaugX numirul scfis cu trei cifreconsecutive cu cifrasutelor 6.
<:e

6ua,t a,p (b)

t

/. 1

autor:d-naNicoleta-Laura lordache /. Diferenta a douf,nunereeste celmai mic numir natural de trei cifr€ diferite. Dac[descizutul este 5?2, cAteste scizbtorul?
78

2. Cucateste maimare suma numerelor 345gi 1g2dec6t diferenfa lor? 3. Petrisor, petrigoryi Ceorge auimpreuni 924detimbre. ii Miruna George auimpreuni670detimbre,iar ceorye 562detimbre. $iMirunaauimpreunb CAte timbrearefiecare copil?

Zual,@u, (z)
autor:d-nulDorianComan /. Cenumlr trebuie adiugatla 390pentrua putea oblinecel mai mar, numir natural detrei cifreconsecutive ? 2. Mama a mersIa magazin o cimari cu ?g lei gi o pereche li a cump5rat depantaloni pecare a datcu 67lei mairnu[. Ceresta primitdela 300lei? detrei cifre, suntintre500si 600, am ciftazecilor -r, Suntnumdrnatural maimare cu 3 dec6t cifrasutelor si cifraunit[tiloregallcu 0. Cenumir sunt? 4, Scriecel mai mic apoicel mai marenumSr de trei cifrepentrucare suma cifuelor fieciruinumdr este egal5 cu 15? plantat 5. intr-opldures-au 236puielidebradqi 145puielidefag.Dintre aceftia 23 depuietis-au uscat. C6!ipuie{i au rdmas? 6. Treicopiiau impreunl300lei.Primiidoi au impreund 202lei, iar ultimii doiau 187lei. C6!ilei arefiecare copil?

ZuaXta,w (8)
autor:d-naSmaranda Florean /. Calculeazi suma apoidiferenla numerelor: 125 234 510 9i564; 9i 600; 9i245;460 9i 167.
79

putine 100mai negre. cu 346 mai multe pungicu orez. /. Afl5suma.rogiicu ti negre.iar al doilea dacS cu 9g maimic. dacS un termen este 456. cu 475maipuiinepungidecdt zah5r gi orezla un loc. 2.fete+ibAiefi. sare. Suma a dou6numere este 675. 352$i410.Unuldin termeni este cel maimic numlr format din sute. Desclzutul este 876. CalculeazS diferenla dintresumaultimelordoui numere si diferenta primelor doui numer€. Sedaunumerele: 216. pungicualimente Cate s-au adus? Zua{ilatu. Calicopii. intr-o tabad sunt 98 de fetegi 89 de bdiefi. 4. intr-o cutieerau544debilealbe.adaugd diferenfa numerelor 462. 80 .?. $i restul Cate bileeraunegre? 'Eunlmtp' (l0) autor:d-nulLaurentie pac S. ros. AflA scizitorul. Lasuma numerelor 245$i48. Stabileite diferenfa. iar celilaltcu 86maimare. (9) autor:d-naSmannda Florean /. 2. intr-o activitate turistici suntimpiicafi 52debaieli si 4Zdefete. Diferenta a dou5numere este celmaimic numir parscriscu trei cifre identice. 3.ii Albeerau321. primultermeneste465. zeci!i unititi scyis cu tueicifredistincte. Afl5celilalttermen. nu aufostimplicafiin activitatea turistici? J. La un magazin s-auadus231 de pungicu zah5r. J.i 8?.

Daci AB = AC= 6 cm si BC= 11cm. .ACgi BCsunta$ezate ca in figuraaldtulattr. Triunghiul /. c )A C -A B =B C . 8l .' Spune numerele care indici triunghiuri: OA IT \ a> o \-----'l \ 7 + 8 I 10 llcm C 2. afli lungimea (perimetrul '"/\ totalda celortrei segmente figurii). Dupd cemesori lungimile segmentelor AB. 204m 470m. 'Cerinlele de la 1 la 5 suntpropur€de d-nul Viorel-Ceorg€Dumftru. Mi lungimea acestuia. |on**z plano I.AC precizeazi BC. Segmentele dedreapti AB. care din afirmaliile urmdtoareeste li adevlrat5: a)A B+BC >AC . Fie4 B fi C tr€i punctecarenu seafl6pe aceeaqi dreapti. 4. O gridin6ln formddetriunghicu laturilede300m. Cdte triunghiuri sunt in desenul al6tunt? J. b)A C -B C <AB .YII.i est€ lmprejmuiti cu gard. EIE]IEII'E IXIUITIYE DECEC]IEIRIE l. B 5.

aflA dreptunghiului ABCD. Dreptunghiul AC= 15cm. perimetrele 5.A D =B C =3c m. CAte dreptunghiuri suntln desenul demaijos? B F ABCD aresegmentul dedreaptx -t. 4Cm X 4cm 82 . pe caietun dreptunghi 4.16cm. ' Cadnlelede la I la 5 slDt propus€de d-nul Vior€l-CeorgeDumitru. BOC. I ll tt l/ t\ /l \J I A 567 2. 18 9iAOD gi cm 16cm. cu latudle A B =C D =4 cm .2. AB + BC. DeseleazS. $tiind cl AC estecu 4 cm mai mic decat afldperimetruldreptunghiului ABCD. 3cm a)Afleperimebul dreptunghiului ABCD. D gradati b) Foloseqte rigla ii afla lungimen segmentelor dedreapti ACgi BD. tdunghiudlor AOB.' Spune numerele care I indicAdreptunghiud. perimetrul DaciAC= BD = 10cm. DOC suntin ordine: 18cm. In figura urmetoare. DreptunStiul /.

azi 23 befedechibrituri cain desenul al5turat.__.) \Z 4 7 2. Misoaridistanta dintredoutr varfuriopuse si compard cu lungimea la_ a) Construiegte din 4 chibrituri un pdtrat. Construie$te un pShat cu latun de6 cm. b) Construielte din t2 chibrituri patrupitnte.a fel incit sanu mai rt_ mentniciun pitrat.3. Unterenln formi depdtht cu laturadegg m trebuieinconjunt cu tlei rAnduri desirmi. Pdtratul /.' Spune numerele careindici pltrate: OLI \. c) Construielte din 24dechibrituri noui pitrate. Cate pdtnte suntin fiecare desen dernaijos?Darln total? ^i-Tl fl-l. A. Fi_f_l '. Celimetridesarmisuntnecesari? ' Cerinfelede la I la 6 suntpropuse de d-nul Viorel-ceorge Dumitru. 83 . 6. a) Catepbtrate pot se constuui? b) Ridicdnumai4 bet€ln a.

OC. r-iilu )q . d) Misoarisegmentele dedreapti ODsi OF. a) MSsoard segmentele de dreaptb OA.4.lrinaspune cdC este lntreA ti B. Cercul /. Compar5 lungin'rea segmentului de dreapti ABcu lungimea segmentelor dedreapti 0Aqi OB. . Cepoti spune despre lungimea acestor segmente dedreapti? Cornparh lungimea segmentului dedreaptd EF cu lungimea segmente lor dedreapti OEti OF. Cine aredreptate? s\-lc a-) '{^) \r-l 2. Ce pofi spune despre lungimea acestor se!lmente dedreaptl E ? b) Misoadsegmentul dedreaptd AB.OD.Ce spune despre lungimea acestor segmente A dedreapt6? b) Misoadsegmentele dedreapti AB.CD. c) Mdsoard segmentele dedrenpti OC9i OD.9()\ a) Misoarisegmentele dedreaptd 0A. Cepoli spune despre lungimea acestor segmente dedreapti ? c) Compadlungimea segmentelor de dreaptide la a) cu lungimea segmentelor dedreaptE dela b). 84 . pofi OE. ' Cerinlelede la 1 la 3 suntpropusede d-nul Viorel-Ceo€e Dumirru.EF.. Rafspune cb A este lntreB li C.' Pdvelte figurilealdturate.OB.OF. Privegte desenul alSturat.OB. Cepotispune despre lungimea acestor segmente dedreapti? Compad lungimea segmentului dedreapH CDcu lungimea segmente lor dedreapti 0C gi OD.Cristispune ci B este lntreA si C.

----v n | / \ tt / v | | l. \ \ a) C6te felearefiecare corpgeometric? b) Careesteformafiecirei fefe? 3.\ A F .' Spune numerele care indicj: a) un cub. c) un cilindru.234._-'_ .. e) un cuboid dreptunghic).)/IF / .' t i /r. Y\_ ry 2.apoirispunde la lntrebiri: T--1-T ll t.. Observd corpurile demaijos.2.-.. 85 . jowa opatala /. C6te cuburilipsesc din fiecare constructie? a) ' Cerinlelede la 1 Ia 3 suntpropus€de d-oul Viorel-ceorge Dumitru.\ Q E/. lparalelipiped -\ ll |fll uul-J [] (1... b) o sfer6. d) un con.

....... Af15 sumanumerelor din interiorul dreptunghiului si diferenta numerelordin exteriorul dreptunEhiului.' Completeazi: Pdtratul are..... Cubulare . 326 487 802 2t4 t29 ' Cerint€lode la I la 5 suntprcpusede d-na Mihaelatsoscomea- 86 . ... . 3..... CAte dreptunghiuri gi cate fiunghiud suntin desenul demaijos? 4. Triunghiulare.... 5.laturi de lungimi.....laturi. Scrie denumirea formei spaliale demaijos!i numele a trei obiecte care au aceasti formd. kle in formA de. pdtrate poli construi 2.... Cate cu 18betisoare? Glseste maimultevariante......../.

de125m.. iar conjurate de un girduf (fdrdpoartit). itiind ci aregi o poartide4 m. lungimile cu 3 m maimari. iar lblimea cu 87m maimici.pitr4icdl'de caiet dematematicS.) 87 . Iungimea de fotbaldin curtea fiind de 2. Laturile triunghiului alatelungimea gardului. in4.lungimea 2. gU rduturile? CatmAsoarl (Deseneazi. Terenul douiori maimare. O livadi. in fata tcolii sunt doui grdtlinilecu flori. gardului.(l ) autor:d-oaMihaela Moraru /. considerdnd o .n"lrr""r.pitrificf' egal6 cu 1 m. Unterenln formS dep5trat.) arelungimea 3. gtiindc[ existio poartd Care estelungimea de 3 m (pentru magini) oameni)? 9i unade 1 m (pentru gcoliiare40 m lilime.wluazz' (2) autor:d-nulLucian Stan /. Aflf. 198m 9i 421m. cu latun de75 m. gardului Afli lungimea ceo inconjoar5. Lalimilegrldinitelorsuntde 4 m. ln formi de dreptunghi. gardului. trebuie lmprejmuit cu doud rdnduri desdrm5. 0 g*dini in formddetdunghiarelaturilede324m.in form5dedreptunghi. perimetrul terenului? Care este (Deseneazd reprezentind 10m peo.Z. Cetimetrides6rmb suntnecesari? Z. O grddinx in formade dreptunghi cu lxtimea de 23 m gi lungimea de 54 m este inconjuratd cu gard..

Caticentimetri areperimetrul pdtratului desenat? 4. cu Iatura de 18m.. Deseneazd. 88 .aflapefimetrul . va fi clin _ -Citi scendurx? 5. contc61 m este tinand egal cu douE decaiet . dreptunghiului. Care dreptunghi areperimetrul maimare $i cu cat? 6. Adelin a desenat un pitrat cu laturade3 cm...Amalia a desenat alt p6trat. un dreptunghicu ldlimeade 3 pltritele si lungimea dubl5. Care perimetrul este patntuluidesenat deAmalia? 6. Ani$oara .latura fiindmailungi cu4 p5tr4ele. a desenat alt dreptunghi cu dimensiunile 4 cmqi 6 cm.0) autor:d-nulLucianStan /.5.) 3.loana a desenat un pdtratcu latura de10pitr4ele decaietdematema_ tici. Catmisoadcele patrucorzialeringului? 2. pedmetrul figurii aliturate.are3 m. pe caietul de matematicd.pitr{el. in formi de pi_ tlat. Catmfuoarifipcacesepune pemarginea parchetului? (Deseneaze. in formd depitrat. gtiind cd latun fiecxruipitrat estede5 cm.Nicu$or a desenat un dreptunghi cu latudlede3 m gi 5 m. Calculeazd. Considerind c"ilaturaunui . Unperete al casei mele.p6trilele. arelatura de4 m.. Zuatilnnp. in fbrmd dep6trat. Tata vreasdfaci un garddesarmd grbdinii de legume. de matematicA.reprezinti S cm. Unfing debox. de 1 m.stiindci poarta. metri de s6rm6 va cumpira.

' Fi€liniafranti ABCDEF. ii-au estimat tiv 90cm. Mi cat fac AB + BC + CD + DA (perimetrul dreptunghiuhri). Fiep5batul Afli cet fac AB + BC + CD + DA (perimetrul pitratului). AB= CD= 14cm arelungimile 5. ?lteoul /./\ unghiului).ililimile BC= AD= 8 cm. Tibi . 100cm. h'qrnnla'.ulEilr DE ltASUnA | . Darcelmaiscund? celmaiinalt? a) Care elev este dintreinlllimea celui mai lnalt ti a celuimai b) Careestediferenla scund? lungime deaceeati 6 cm.i Robert inAlfimile: 80 cm. cu laturile 3.Yilt.respec2. 2itan'aanpa. Undreptunghi s. Andreas. Fietriunghiul AIIXcit fac AB + AC + BC (perimetrultri. " Cerinfelede la I la 7 sunt Fopuse de d-nlll Vior€l-GeoryeDumitru. tl AB tt 89 . A BC DC cu latura de8 cm" 4. Calculeaz5 lungimea totalb a segmentelor cealcituiesc liniafr6nt6.

inhe 63 kg ...Cdfimetrialearg6 un sportiv carsparcurge un terendesportin formtr ..6. c6ntari b) Onuare65 kg. La cecategorie boxeazl? c) Unboxer poate . urn este maiupara decet fiecare din_ tre celelalte.. Mihaiqi An<trei au cumparat trei mingi:una de fotbalde --l. lntre ?0 kg 9i Z8kg. iar suma ultimelordoua este 73m. Aaaauna ?n4.? 2.. Suma . La un clubsportiv deboxlntr-ovitrindsuntafiiate postere ce reprczinta categorjile greutate de la box: muscii . putemaflacare este bila usoarinumai printr_o cintirire? 4. avea 100kp? d) Unboxer de53 kg este .. Cine este mai. 2. Cate kilognmedefrindsuntln ceidoisaci. 9A . grea_ peste 97 kg.i unadebaschet de900c. defoibalsi devolei.greu. Afldlungimea fiecireibuceti in parte. primelor gl doud este m. iar altulcu25 kg rnaipufin. Rispunde la intrebiri! a) Unboxer g0kg? poaie . Dintretrei bilecu acela.mai pulin de52 kg. -' _i\tre 78 kg'i eik$ mijtocie pant * intre 57 kg 63 k$ semigrea_tntre fi 8Zig 9i 97 lgi utoard .lncircat..filnsrarsrrt Doi pdeteni.mijlociu.._ dedreptunghiculungimeade100mliIdlimeade50m? sumalungimilor a trei budti desfoadeste de l3g m.f4 tt e.i aspect. plihaia luatmingile Piec6nd spreteren. Avend numaiun cantar cu blateegale..iar Andrepecea debaschet.2.i 57 kg. unadevoleide300g.? e) Unboxer de52kg la cecategorie este? 3." 595g.i ?0 kg. mijtociemicd. lntr-unsac suntZ0kg defdind. Iaun loc? ' C€rinletede la t la S surr propuse de d-nul Viorel{eorge Dumitru. cocop -intre E2kg.cocoq.

Ai o sticli deun sfertdelitru.lizisdfieaceeagi cantitate delichid? mai mult lichiddecat 5. O gbleati umple doui bidoane.Aceeagi canb conline maipulin lichiddec6t un pahar.2 5 6 t . lntr-o ladi sunt 20 de sticleplinecu suc.'Calculeazi: a) I7 I+2 5 !.3 8 !.8 Z l l 00l +36t+7 ! t0 0 0 t .-25 1-34I c \1 0 0 0 ! .fiecare fiind de un sfertde litru. . Tom doud canistre bidoane ti dou5 de5 I debenziniin rezervorul maEinii Rezervorul areo capaci. tatede47 l. 2.2 3 4 ! . puse Cate sticle deun litru delimonadd trebuie in alti ladi. a) CAti Iitri deapa incap intr-ogAleati? jumAt5ti b) Cate delitru deapl lncap intr-ogdleati? 3. C6!ilitri aregileata? Z O canistr5 conline 10I debenzind. Decate pentru sticle este nevoie a umple un vasde2 / cu api? 4. . 9t . 95 !. AranjeMx ln ordinea cele treivase descrescitoare a capacitilii lor 6. Unbidonseumpledupi ceturnim in el api din 5 sticledeun litru. Catcantareste calamida? 3. O cXrimidb cdntlre$te I kg si o jumitatedecirdmidi.L \ Z t .astfel incAt in fiecare dintrecele doui. ltoul b t 100 !. '. aaulan.i seumple. &Aaaa*a /. O canl contine un borcan de iaurt. C6!ilitri debenzinb erau in rezervor? ' Cerinlelede la I la 7 suntpmpusode d-rml Viorel-George Dumitru.5.

b)Scrie lunile anului care auc6te 3l dezile. a) Cate zilesuntlntr-oseptimen Darln douS sdptImani? b) Cltelunisunt ln doiani? Dar ln treiani? IaUorarul (h. 92 .} 10 9 8 I 7 face Ce Miruna la on 8? Ce face Miruna 4 oremaitArziu? Ce face Miruna la ora18Si54minute? pentrua-tifacetoaleta Cet$mpti Uebuie Sia luamiculdejun? pAnlIascakl? Cit timpface Cetfimpdoarme ln total.l blri: t0 I 7 6 I I t' .taateo tlt rtalaa t. propozitiile completeazl latntrefi rtrspund€ . Miruna? Cet mppetrcce citind? C6ttimpmdnAncl tntr-ozi? ' Cerinlele dela I la 5 suntFopuse ded-nulViorel4€orgeDumitsu.4. UtA. a)Cate oresunt in doux zile? b)CAte minute sunt in douiore? c)Cate secunde sunt in dou6 minute? 2.-.ora)! unei zilepentru Miruna Deseneazi acele ceasului. a) l0 ore+ 14ore= ?ore b)32secunde + 28secunde = ?secunde = ?minute c)24minut€ + 36minute d)2 oregi30minute = ?ore + 4 oregi30minute a)Scrie lunile anului care auclte30d€zile.

IOALE'I SOMN t' J zrh *!hl5 22h3A 24h fr 1 2 i 5. .* MircicS cumpbrlo enciclopedie de6? lei. TfniAAi flaalqtane /. Dincei80 lei pecare ii are.El pl5te..SOMN 0 7h15 8h 12h 12h30 13h30 14h 15h l6h 19h 20h30 6h30 TOALETA $r MICDEiUN DRUM SPRE $ ORE DRUM SPRE 10 9e3 8.. SCRIS TEME 1?i t0 9 8 ?6 5 ry LE CIN I. Adina isi curnp[dci4i de76lei.. l€ ola 13:00 Miru n a . .E . 93 . primeste? Cerest 2. 4t 12 i LaamiazA Mituna.. .te doud bancnote de gi 1 0 lei una d e5 0 l e i. Catilei ii mai rlman? ' Cerinlelede la I la I suntpropuse de d-nul Viorel-ceorge Dumitru. . ..

ar fi prea mulfi. CAfi lei li mairdm6n? d. dupd care lri cum_ ptrrd un pulover de42 lei.zkt Lennlele de la I la 5 suntpropuse de d-nulViorel_George Dumiru.Dana maiare57 lei.3. irrliaare60 lei ii vrea sA-gj cumpere o rochi!6 deg? tei. 6 2 t_ g 8 t. CAfi lei ii maitrebuie? 5..Cartea cost6 37 lei. c)5 6 kg _ 5 0 kg 4 2 kg . Mb rezultatele: a ) 40t + 8t . Didiaredehei ori maimulfi banidecat Alexandra. $tefan vrea si cumpere un obiect. DupE cea cumDirat pentru ziuaei un tort deinghetatA de36 lei.. O carte ii un CDcostiimpreuni99lei. CA{i lei cosU obiectul? 6.ar fi prea putini.'Calculeazd: a )12m +50m 24m +38m 2. El are?9 lei. Calculeaz5: a)27k g+l0k g 45k g+ 7k ! b)43m+2Zm g0m+lZm b)42t+31t 69t+l4t b)4lkg+19kg 24kg+39kg c) 6 g m _ 6 0 m 5 2 m _ lg m . 15t + 30t . aredubluc6t . c) 6 6 t_ 6 0 t.El maiprimegte dela mama 20 lei.ul? 4.iar daciar maiavea 15lei. Alexandra are10lei. Cat costA CD. CSfi lei aulmpreun[? /.Dacd ar maiavea IZ lei. Ca[ilei avea Dana? Z. 94 . $tefan Alexandra. 3.Dorel are60 lei.

In a doua zi ausSpat cu 29 m maimult cain a treiazi. Compar6 valorile ora 10fhri un sfert. ln priZ O echipS de muncitori mele douh zileaushpat 182m. Cecantitate a limas? a sApat un gantcu o lungime de280m.6l ei 5 8l ei +12le i d )4 5 l ei -40l ei 5l ei t 0l e i n 6 lei + 26 lei.*" intr-unbidonerau15I lapte. Efecb)eaz6. Drumuldureazi pornelte spre dedimineap 9. Sorameaarecu 25 ani mai pulin decdt maimult casolamea. zi? CaFmetri degan!au slpatin fiecare pentru depanglicilungd a impdrtio bucatd tiietufi suntnecesare 8. " Cerintel€de la 11 la 15 suntpropuse de d-naMihaelaBoscomea. apoicompadrezultatelei a)42 lei + 39lei E 81lei .ora 10ffu5 15minute. iar viginecu 138kg 6.S-au vandut 257kg deftucte. sti dinhetatagi mama eu? C 6tia n i a m iarln altulcu 5 I maimult' / /. intr-o zi 479kg cireFe. qcoaltr.16lei E urmitoare: 5. e) 56 lei. CAte 5 m? de20m in faiii decate 15minute. doul bidoane? suntln cele Cili litri delapte ' Cerintelede la 6 la 10 suntpropusede d-naMarianaGardea. / 0." Dintr-olivadi s-aucules maipulin. LaceorAa pornitdeacas5? arecu 7 ani mai pulin decattata.Mama devdriar eu am cu diferenla mama. cu care cu un prieten darseintalnegte sdlaora7 9i55deminute.15lei b) 18lei+ 63leiE 97lei.oraI ti 45 deminute.4.16lei c) 2 1l ei . Tat5lmeuarevarstade42 ani. Un elev Ajunge in clastbdevorbl 10minute. 95 .

. iarotetcu gg/ rnai putindecet ulei. s-aufolosit lntr-osSptxmantr 135 I deulei. Robert . Dintr-o livadA s-au cules ?9gkg demere. pregxtirea 2.iar prune s-au cules 474k8. Mama are35ani.79m 843 m + 121 m 9 0 0 m-3 7 4 m. C6[i litri deulei.ltiind cx s-au niscutin acelasi an. Ia o cantintr studenteasca. Catianivoravea lmpreunlpeste 4 ani? cali aniaveau lmpreund ln urmacu 3 ani? %@. Cate kilograme dem ai suntacum ln fiecare sac? /3.$tefan_ 12 t. Sepun din primulsac ln al doilea 8 kgdem6lar. lntr-unsaceraub0kg demilai.4 ianuarie:Cosmrn _ S mai.lapte folosit? ii otets-au 3. s"au cules pere 522 kg. autor:d-na Mihaela Moraru l.i Cate kilograme defructe din fiecare fels_au cules? 96 . S*ie numelecopiilorde la cet mai mic la cel mai mare. pere Mere gi pere li prune. Calculeazbt 5 6m +79m 98m.cri289I maimultlapte. iarin altulerau 2? kg demilai. /5.iar fiicaei 10ani. Pentru bucatelor. Dintr-unmetrudematerial sepotface 4 esarfe.Uaqp.31 augus decembrie. Elena-23 octombrie./2.la urmEtoarele dat ei Andreu . C6te esarfe sepotface din4 m dematerial? 14.

indcu 3 pagini teacirfii.(z) autor:d-naMariana Gerbea /. 4rt]-E=10.. Catepainis-auadus in total? 6.cdsulele. Determine numerele carehebuiepuse goale.148t257 i 325. Cucateste maimare suma numerelor 22 qi bgdec6t rtiferenta numerelor 609i 39? . astfel inc6t sdavem operalii corecte: 225 . Lao alimentard s-au adus 46 defranzele. l -2-Z=190. Cateesteacelnumir? 4. apoiscrienumainumerele care suntin ordine crescitoare. catprimele doui la un loc. 32.1 0 0 +E=1 90.Amscizutdin el 649i amoblinut103. lncercuiEte.184.260. Ceanina a citit dintr-ocarte 36 depagini..tx. jumlta_ depi.din I in li 256i235.rafe.iar 38 nu suntgiini.258. EIAIUARE FtilArA(SUilAilUi) G@. pagini Cate arecartea? 5. M-amgandit la un numlr. afl5cdte pisiri suntdin fiecare fel? 7.259 .. Scrie intre cifresemnele (+. 2. cu 15maimultepAinirotundegi painifeliate. Intr-ocurtesunt80 deplsdri:gbini.-) pentrua oblinerezulcorespundtoare tatul indical 4 n382! 1 =8.Um/p.$tiindcA43 nu sunt rale. (l / autor:d-na Mihaela Boscornea t.90i 26I. 97 . Zt-L"'rz.658. 7tS. in .i curci.

2.4 6 .Varsta au. Zularrr. ' Decite ori serepeta cifra2 in naturale lirul numerelor dela 0 la 30? Cornel vinedela piati. Gisegte dou6 numere naturale. S_au vandutin prima zi 64m stof6 fi 58m pdnzd. 28?. cu3 giini. PxrinliiElenei g0 de ani. Cenumir s-aobtinut? Md diferenfa numerelor 562li 3?8.. Care este varsta tatdlui? .numdrulcareeste cu 3?g maimic decat aceastx sumd.0) autor:d-naCdtilina_Luminila Gigorescu Sedaunumerele 16si g. /. j.micsoreaza scAzEtorul cu Z8? 8. descizutul cu Z0gi se . i. 2. 4. Dincelmaimarenumiirdetrei cifrediferite scade celmaimarenumar dedoud cifrediferite si adund celmai mic numlr de doudcifrediferite care arecifrazecilor 2.a = 2 s 3 _ 1 4 8 . care are ani. Afldnumerele naturale astfel incatsA seobfini egalititile: 3 7 +8 2 .mErelte. Din care material a dmasmaimult gi cu c6t? Z 55 sescade din suma numerelor 1gZ.5 4 = E +49. egale... rezultatul dacx se.m5regte. mameiestecu 30 mai mare decat v5rsta g Elenei. Unvapor a plecat din portulA spre portulB martila ora 13 a frcut pe 9i drumo zi si 5 ore.in coguri.6.. Cand a ajuns in portulB? 6. La un magaz in s-auadus435 m stofxgi 245m pAru. a clror sum6 sdfie egalicu dife_ renfa numerelor date.. o curc6 $i 2 iepuri.i 429. Precizem\cAte picioare veneau dela piati? 5. Cucats€.1mpreun6.

tr Scrie numetele naturale cuprinse intre: a\275 si2 8 2 . Suma a doui numere este 25.725. Afl6valoarea lui a din urmltoarele exercilii: a)a+2 4 =5 2 b )47+a=70 c )a_25 = 1 8 d )9 0 _ a = 6 2 . [. b)[f. Care dintreaceste numere suntmaiapropiate de600decat de?00? .578. Completeazx cu numerepotrivitel a)368. 370 609.Untermen este 3g. 8?5.tr n. La o intrecere dealergari participr. 676.n. n !. E. ?46ii 698. Scrie irr ordine crescAtoare. apoidescrescitoare. Lacarfidintr€numere.nlua. 236. 2. Calculeazb celllalttermen.p(S) autor: d-na Dumitra Mdtgelatu /.777 2. 3.4.710. 590.16g decopii. a rimasacelasi nurnlrdefetegi cle biieti. pipusiarelulia?DarOana? CAte 5. Cenumdr s-ascbzut? Z.DupA ce24 defeteau renunlat. 4. numerelel 624. J. 603.611 775. Cate feteemula inceput? Z-1rr"r@ (4) autor:d-naSmaranda Florun /. g4? adunindu-se 6?. 5. Afl5numlrul din care amscezut 2?$i amobfinut48. b)?98$i S 0Z: c ) 4 9 ? s5 i 0t.obfinem Din83sescade un numdr gi seobline 46. adiclarecu 23 mai pulinedecat lulia !i cu 17maimultedecat Oana. Andreea are46 de pdpuqi.578.

437k 9.din l0 m in l0 m.4 5 1t = ? l 6 2 4 l. un ptrtrat $i untriunghi. Liniafran6 demaijoscontine litere. + 763 l= ? l 759 t-245 I =? t h) 125lei + 130lei = ?lei 104lei + 251lei = ?lei 628lei .413lei = ? lei 89?lei . (6) . 5.34t =?l e )43m +25 m = ? m l25m +3 6 0 m =?m 478 m -23 2m = ? m =?m ?59m -1 4 7 m g)205&g+ 1 6 4 k g = ? k g . Dis_ tanta dintreprimulgi ultimularbore este de400m.545lei = ?lei. 6.2 r 5 k g = ? k g 688k 9-5 3 6 k 9 = ? k g 374k 9+ 4 r 5 k g = ? k g b ) 2 7 k g + 3 2 k g= ? k g 5 6 k g * 1 4 k 9= ? k g d) 28 lei + 4l lei = ?lei 45 lei -23 lei = ? lei 0 4 1 4+ 1 3 6t = ? I 982 C. Pemarginile uneialei. Calculeazd: a )25m+ 12 m = ? m 47m. = 7 t 67t .Identiflce-le! $iceteva Cate sunt? %wliln rr. autor:d_na ValeiaMan /. Deseneazi un dreptunghi.4.25 m = ? m c )421+ 50 t . suntplantati mesteceni. CAti mesteceni suntplantati? t00 .

daci in 6 zile laculera.2.incarcat cu flo denuf6l.W. care. ti-au vopsitcasele Peal doilearind stauceilaltipitici.i Somnorosul cu mov..3.2. casa rofie estevecind cu ceaalbastrd. . Mustllciosul Somnorosul ColoreazS-le. .an /. Privegte cele 7 case alepiticilor.5.l deMihaiEminescu isi dubleazt suDrafatadela o zi la alta. jumbtate ln cat timp au acop€rit din suprafafa lacului. S cri e ci fr e le 1 .i-au vopsitcasele astfel: . carenu estevecind cu ceaverde. casa galbend nu estevecind cu ceadin mijloc...leg6turi" ce repr€zint?l clloareacasei. %ua.. dispuse pedoui r6nduri. stfel lncdtsuma cifrelordepe fiecare patrulaturialeliterei.Boteazi" tu piticii proprietariai celorlaitecaje. respect6nd informafiile demaijos: Mustdciosul . Nuferiigalbeni din poezia l.2. lz) autor:d-naDaniela Mure..4.8s i nc el e nouA cercur i ind e s e n d a..? gi 2 . din cele si fie t0 l . dar estevecind cu cea albastrd.astfelca DiticulsAaib6 cu ceea .laarc.6. prima casA e$emaro. ..acu. trbclrrLfL.

SI seafle cele treinumere. Folosind semnul . deg.-r. Din celmaimare numtrr scris cu dou!cifrepare distincte. Se dau numerele 321qi542. Dinsuma numerelor 629iBl. 6. gandesc MX launnum[r. 1ladun cu15. scade diferenfa lor. 2. ls) /.Suma doud este 69. 4.i risturnatele Z 8.scrie numirul1 000.. scade cel maimicnumar scris cudoulcifre impare distincte.sclz5torul este cu12maimicdec6t descizut. Rezolvi lntr-un exerciliur Descdzutul est€ 87. Afl6 restul. . . autot:d-naUalerica BuicA 5. Calicai$is-auplantat. Afli suma dintre celmaimicnumfu impar scris cudoutr cifredistincte. daci nurnirul total depomiplantaliln livadl este 326? t02 . 3. AflS suma diferenlelor dintre aceste numere lor. Suma a treinumere naturale primelor este 98. 42si obtin Md num6rul.+. !i dstumatele Intr-o plantat livadis-au 125 demeriqicu46maipuliniperi.iara ultimelor doue esh61.iardinsum[scad g.i optcifre %wluoe. cel maimarc numirimpar scris cudoulcifredistincte aceston..

.!...P5trat dr la I la 0 peorizoniali astfel inc6tpeverticald.-" \ .. 2. )t"-. e) celmaimic scris cu doul cifreiclentice.".. . J...... Afli sumaa trei numere consecutive ltiind c6 cel mai mic dintreele esl€ 4. scidere. c) celmaimic scris cu dou6 cifre.. d) celmaimare scris cu doui cifre. 212+8 < \ )z a .. a) ht c) 5. respecti...... si pediagonald suma numerelor si fie 15. prin s5geti Une$te exerciliile date potrivite: cu rezultatel{ 36+9 73 48+7 32 85-8 67 27+5 45 76-9 55.Zuahniz.. b) celmaimare scris cu o singudcifrA.-.rrale .. lndicb care numdrul este natural: a) celmaimic scris cu o singurlcifi[... .. Completeaza fiecare Magic" cu numercte nair. 4. (9) autat: d-naDumitraMdrgelatu /.'<.. Scrie in loculpunctelor operalii deadunarc. f) celmaimare scris cu doud cifrediferite.. cu tre_ peste cere ordin. 103 .._ s 1 >".care sdaibi acelasi rezultat caal operafiilof date? ".

Cet aioblinut? t04 .i 2g.. Ofati a cules Zgdemere. AIISceletrei numefe. Lasuma numerelor 36. Z Scriein . 8. Dinsuma numerelor 46.^^ . iarfratele ei acules cu24maimulte. aflI numirulcrizan!i totatalia .$tiind t€melor. Sumaa trei num€renaturale esteegald cu cel mai marenumir natural parscris cu douS cifre. Cete trebuie si mai tuleagi ei impreund pentru a avea in total .iar suma .i 19. Tere 100 denere? /0.scade diferenfa lor.6. liberesemnul + sau_ pentrua oblinerezultntu corect: 8n4 fl 6= 6 8n4 ft6 =1 0 8D4 f ] 6 = 1 8 . g8degaroafe.. ultimelor doui este 53. c5erau 29degaroafe trandafiri.cdsu!ele. Lao flor&ieerau trandafiri si crizanteme. 9. Cat ai oblinut? t /.. adaugi diferenla lor. stiindci sumaprimelor douE este?6.

130.85.5 5.33.50.26.29.94.80.14.35.. 62. 45. a)3. 5. 2. Numerele naturale dela 0 la 100 Evaluare(4) 1. 42. 2.52.58.25. .41.89.10.53.44.76.54. 21.35. 4.2r.24. 17.46. 3.56. Evaluare (6) 1.52.9t. 5. del8 ori.25. 2 9.8S.60.27 . (S) Evaluare 1. 15.05 . 1.52.52.41. 76. 95.44.sclufil sAU RiSPUXSURI (sclectlv) II.52. 40.23. 14.35.39.48. . aeste 39. 5.7 2 .32.93. 3s. 60. 8r. a) 10.34. III.51. 3. 5 87. bJ94. 3.24. 27. 4. 14b5ieli !i 11fete.54.60.41. c) 94.52.60.89.42.71. 4.87.22.10.25. lu anl.respectiv 53. Adunareagi scidereanumerelor naturale de la 0 la 30 (l) Evaluare r. 83. 183.92. 33.76.53.59.60.62.ct 7 5 . 2.

4.(6) Evaluare 4. 2 . avea 5. 9. r 36 1I 5 11 ?5 (2) Evaluare cirfii) 6. J. + 36 = 47 (flori.44.Adunarea Evaluate b.58. 3. 5. $ . 5. 4 iimbre.7r. 2. (7) Evaluare in al treilea coiulet.66. Am are22 detimbre. 56. i3 rate.6 1 = (panselule). 100 .4 = 38pagini(iurnilatea 38 . Num5rul este lonela. 8. in toial. lonu! . in totalau56detimbre. (3) Evahnre J. 7t . 230rn + 2il0m = 460m (dus-intors). t06 . Rezolvare a cumplmtanuiacesta). 4.1Eiei.79.anulacesta).23lei. 131i7.Alin dela 0 la I 000 naturale numerelor VI"Adunarea Eisciderea Evahnre 3.) 57. 127+ 60= 187(cirti are. kg.38 = 76paqini(a'ecartea).5 9 . 4. 25deouiierau 21. 50+ 10= 60 (cA4i 1: tA2+ 25 = 127(c64ia avutanultrecut). 26detimbre dela 0 la 100 naturale gi sciderea numerelor IV. a)5 3 . 25 + 17. c )35. 5 caigi.in total).

679fagi. 435m-64m=371m (stofd rSmasi). 468-24 = 444l tmdruldecopiirimagiin concurs).378 238(numlrulcu 378maimic decat suma). 245m -58 m = 187m (panzl rSmasi). 187+ 429= 616(suma numerelor). b) 105+ 403= 508(bilemici).46 . = 616.anulacesta).184= 98 (semarelte rezultatul).aroafet 164frezii. 5. = (varcta 80ani. Atentie! 98 = 20 + 28.4 +4 =8 . marliora13+ 24h *r miercuri ora13. c) 105 + 321+ 403= 829(bile. 371m .Rezolvare Z 102+ 50= 152(cirfi romanelti). in total). 444= 222+ 222. t0? .38ani 42ani tatllui). 13h + 5 h = 18h (aajuns portul in B). 222r 24= 246(numdrul defetecare eraula tnceput). 2b + 10 = 35 (cirfi strh! ne). 16-8=8 .238 378(numdrul obfinut). 9 87-9 8 +2 0 =9 0 9. in total. Evaluare finali (sumativd) (2) Evaluare 2. (3) Evaluate 1. 282. a) 105+ 321= 426(bilealbe). de13ori.187m = 184m (stofx dmas6 maimult6decitpinzd). 448zambile.152+ 35 = 187(cx4iare.(378-78J = 582. = 616. 30ani + 8 ani = 38ani (vdrsta mamei). 562-378 = 184(diferenla numerelor: 562+ 20 . 46 + 23 = 69 (p6puli arelulia).300= 282. (2) Evatuare 4.17= 29 (piputiareOana). 106brazi.176stejari. IX. 295g.

III = 98.II = 69.u_ pnfeteidin ziuaprecedenti.l = 3?.III = 29. 37+ II. = 160. b = 6j9 _ 429. 108 .678= 322(stegulete galbene). S= 87.(62 . 990. 41demesteceni.l l +U l =61 69+ III = 98..a + b = 638. (8) Evaluare l+ ll + ll l = 9 8 :I + l l = 69.a. adicidin ziuaa 5. l.x = 50. Darsuprafata acopedti in a 6_a zi provine tocmii din aulUreu. (7) Evaluare l. .1 5 .31)= 9J -3t = 62. = 704.58E I l6 {diferenta numerelor): 632 = (suma I l6 516 este maimare cu 516).x + 15=42 + 8. a +_b 479+ b = 639. (62+ 31). 245+ 188= 433(stegulele albastre). 69. 8 + 8 + 8 + 88+ 888= 1 000.. x =3 5 .=69.f 7: S = 70:R = 8?.It=32. = 246t 388. (x+ 1 5 ) -4 2 = 8 .70: R = t?.I = 9 8-61.Decilaculseacoperi pe jumbtate in 5 zile. 2. 245+ 433= 678{stegulete rosiisi albastre).Evaluare (S) l?6 + 456= 632(suma numerelor). Verificare: 37 + 32 + 29 = 98.37. Probiema spune cXdupa6 zile laculeraplin deflori petoati intinderea Iui. I + 6 1= 9 8 . 3. (6) Evaluare -1.

86-13=7 3 .123 198 dinheal doilea numtuli dsturnatul luih 297+ 198= 495(suma diferentelor).60= 96 (elevi auparticipat numai la atletism): 200. l)13+9 7 t3 1 +7 9 =220. L aUetism inot 156 . 125-46 = 79 (num5rulpedlor). = (diferenta 32f . 125+ 79 = 204(neri $i peri din livadt): 326--204= 122(caisi). 96 + 60 + 140= 296(eleviparticipanti la concurs). t09 .60 140(elevi participanli numai la lnot). 7. 542.245= 297(dtferenfa dintreprimul num& ti ristumatul lui).

........ 16 Eva1uare.............. ...... 3.. i numdr natural format dinunitili .........Adunarea sisciderea numerelor naturale dela0 la 100.........................A 1OO 1.................. Recapitulare ....... .............ScAdet€a dintr-un num6r natural format dinzeci ti unitifi a un........... 9 2.... 32 IV... 2...Adunafea si scederea numerelor naturale dela 0 la 30........cu treceie peste ordin............................ . Adunarea unuinumdr naturalformat dinzeci si unitati cu un numxr natural {ormal drnuni(ali...........................................AOI... Citirea si scrierea numerelor deta0 la30.. T........... Sciderea dintr-un nunir natural format dinz€ci azecilor !i unitAF sau a unititilor.....-.... III.A30 $I SCADEREA 1............ Compararea si ordonarea numerelor naturale dela 0 la30..... 12 4.................Eormarea numerelor naturale dela 0 la30.. ......... !.................................. .... II........."......!nu'numir natural Format dinunitdti ......... 35 1......... Adunarea u ui numarnaturalforrnatdin z€ci$i unigti cu un numSrratural format dinur]iiSii.................................................... 21 L Adunarea unui nurnernaturalformatdin zecic! un numii naturalformat dinuniti$................ $iscidercaurrerelor ................ 11 3................................... l6ri trecere ipsteordiri.... 26 2... .................."................ 31 .......EME MATEMATICE....... Scaderex dintr-un nun.. Recapitulare Eva1uare..........ADUNAREA SI SCADPREA NUMERELOR NATIJRALE DELA OLA lOO L.........EVALUAREINTTLAI-4(DEDIACNoSTTCARE).... A{iunarea unui numir naturalformaldin unitrti cu un numdrnaturalformat din nii:iti...... NUMERELD NATIJRATE DE LA OI.... Formarea numerelor naturale dela30Ia 100. Scederea dinlr-unrlLlmirnaturalformatdin zeci|i unitili a unuinumer natural format dinzeci ii uniutli.............. t4 Recapitulare ....................... ........... fdrtrtrecere peste ordin....Adun:rrea naturale formate dinzeci ........ ....6r narural fonnat dinzeci si uniutli a unuinumirnatural format dinunititi .. l....................-...... Citirea si scrierea numerelor naturale dela30la 100.. ................... Compararea. Adunaren unui numfunaiuralformatdin zeciii unititi cu un numtrrnatural formatdin zeciii unitxti. .. .....i ordonarea numerelor naturale dela30la 100................... Adunarea si scederea numerelor naturale dela 0 la 30.........-......... ADUNAREA NUMERELOR NAruRALE DEI.Cuprins 1O PASI IN REZOLVARNA UNEI PROBI......"...................... Scbderea dintr-un numbr natuml format dinzeci Eiunititi 1..

...-... 44 1. Sciderea dintr-unnum6rnaturalformatdin z€cisi unitiiti a unuinurner natural format dinunitiii........ 55 ii 2..................... ......Scbderca dintu-un numir natunl formatdin zecisi unititi a uni[Stilor sau a zecilor......... 2..................................................-_---_----..........62 Siunitiiia unititilor 3...........................un numit natural format dinsute fi $izeci a zecilor sau dintr"un numirhatural format dinsute ............. 3......................... Adunarea unui numir naturalformaidin zeci!i unitlti cu un nurnir natural format dinzeci... .... ...Adunarea unuinumdr natural format dinsute si unititi cuun nurnirnatural format dinzeci....................Adunareagi sciderea numerelor natunle formate dinsute........................... 49 V......... ....................... 2............. .... fSre tr€cere ordin . Compararea si ordonarea num€rslor naturale dela 100la I 000.........-............ Sciderea dintr.................................... Adunarea unui numir nafuralformatdin zecicu un numir natural formatdin unitbfi.........Adunarea unuinumir natuml format dinsute cuunnumit natural format dinzeci unit5li.......--............... 4........... ... Citirea scrierea numerelor de la 100 la I 000......... zeci si uniutti a unitdlilor ........................A OLA 1 OOO $I SCADEREA 1. ii Recapitulare ............Adunarea unui numhrnaturalfohat din z€cisi unititi cu un num5rnatural format dinzeci Scaderea dintr-un $iunitAti..........A1 OOO 1.. Adunarea unui numir naturalformatdin zeqi5i unititi cu un numir nafural fomat dinzeci si uniLiti..........-........... Sciderea dintr-un numirnatunlformat dinsute...................................... 47 Eva1uare....A IOOI...Adunay€a unui numir naturalformatdin zeciSiunitiiti cu un nurnernatural fonnatdin unitiF....................-............ li Recapitularc ....... Scederea dintr-unnumAr naturalformatdin zecisi uniteti aunuinum6fnatura1formatdinunite1i........-...........al format dinzeci si unitati a unuinurrtrr nafural format dinz€ci unititi............ 6r l... . ADIJNAREA NIIMERELOR NATI'MLE DE I...... 59 VI.....................-.......Adunarea gisc5derea numerelor peste naturale dela 0 la I 000.... ...-..................................... Adunarca unui numir naturalformatdin zeciSiuniuiti cu un numernatural formatdin unitifi... ...................... ................. 4....................cu trecere ii sciderea peste ordin .. NUMERELE NATTJRALE DE I........... 4p Eva1uare.2...Scaderea dintFunnumir natu........... 5? Recapitulare ......_.........-...... Adunarea numerelor natulaledela 0 la 100..............Formarea numerelor naturale dela 100la I 000... 4: 2........ z€cifiunititi azecilor..... 58 Eva1uare.. Sc5derea dintr-un numlr natural format dinzeci siunititi a unuinumirnatural format dinzeci............ .... ......Adunarea unuinumirnatural format dinsute cuun numlr natural {i zeci format dinunitili.......... num6r natural format dinzeci si unitili a unuinumar natural format dinzeci uniti!i...... Sciderea dintr"un numer natunlfomatdinsute....... 5...

..-.. '..-_-: _:_t--70 cSnd zeci dinsu[e. ..... .Misurar'ea Kilogramul....... ......Adunaiea ii scdderea -... zeci fotmat din li " """" " """" """" ""66 a unuinumer natural zeci din sute... (SIJMATIVtr).... ----""" 8? DEMASURI VIII..... ............. Recapitulale 68 ..Adunar@ li unigli cuun numtrr din sute. .. ....... face laotdinul ordin se irecerea -----.... """"" """"1"""""""""" 86 Recapitulaie .... dela 0 la 1 000............ DEGEOMETRIE INTIJITIVE VII...................Unitifimonetare .. format natural numfu li uniutti dintr-un Scidetea dinzeci 5iunitifi..." .. ..rti......'............. Forme " """"""' 8t ..'............-'q? 2... IJNITTTI ............. natural format numir dintr-un zeci unititi..'..... 5i ...... ." zecilor p"ste fuce la odinul s" " " """ " " 71 otain " """ ir""ereu " """ zeci dinsute...corpurilor.'. formate natulale numerelor li 2................................................ " " """"' 89 """""" " 90 " " """"' 91 --..EVALUARE (selectiv). " "----............. ..... Sciderea format dinsute.....Forme .'. . ... Capacitatea 3... formate natunle li unigfi c6nd -qisciderea numerelor 4.Misularea .......... """" """' 85 2............... ........... FINAL..............." ........ ........ELEMENTE plane ....'..... " " " "'-**---q 3....'.. RISPUNSIJRI SAU soLUTII .......Ce vcu l ................. vaselor......'......'.. zeci zeci aunuinumirformat siunitati $iunitiii.........."""""'^----91 4.. Triunghiu1. .al format unui numfu 6. Eva1uare............... Eva1uare........ 1...'...Adunarea ii sciderea -^ peste unita$lor................ peste 0rdin... sute numai din formate naturale num€relor 1.........Adunarea " " " " " "" 69 ti scdderea cend uniuli zeci dinsute." ...... . 5.. unit1iii....--__. Recapitulare Eva1uare.......'......... ................... .... .A rx..-.Adunaiea al unit5lilor z€cilor p...""""""'74 ........-Litrul .........."... ........... ......"... Recapitulare """""""" 73 ......'.......... 1........!1 1.""" 92 """"" "'93 " """"" " 94 " " "" 96 . toce la ordinul otaln r" ir..... dinsute...... spatiale. ...... timpului... .... ........Petratul .C6ntlrirea . 68 ......... 4.ilu li "" " """ " "-""" "--?2 ... . Eva1uare. " " """ -*. 2. netu... formate naturale li unititi numerelor 3...'...........Dreptinghiul ...... Metrul lungimilor...Adunarea $i sciderea 69 ...'....cu trecere numerelor naturale 2...forrnat cuun num&natural dinsute format unuinumirnatural 5.---.Adunar€a zeci dirl sute...

ro ..edituranomina.t ti': i '.1 Regulamentul pe il gasili www.