Sunteți pe pagina 1din 114

tn JfrZa'L

-

o

.=

E

"

z o

o

f

.=

It ul

-

I

I

1

ConcursuI

Fii lwtsL,ige, 0r rrtutsw&&

bsaaII-a

Problemepropusepentru Cotrcursul,Fll InteligenTls mrtcmralcic Ediftaav-a (2011-2012)

Clasaa II-a

i,:tiii:J"l{i":l[li'[,':.ffii:]"1'"i;i,i J,-sffill"iT "","J,tiliifftffi:ll#

"",'*"re $i inremarionare

li;ll;i3lll'l,lJi.Ll"ilJiio'i'I, 0".'n"*

;.-;"c#;;il;;;

pentruelevi

i&e a educatieisi

coresprrnd; criteriitor psiho-pedasosice

penrruere)rid:ca.dirl

deversra

Edito[Al6xandruct6anga

penrru

con

pnpoeti:

ff

fi nfni,"?r?&lJ!1?#,Xli%r.* *,

ReFezenlani:onal

Dobrhtiledug (0741.488.$I sau0769221.674)

Luno!Alaxrndru

(ozsi:or.gzsauozog.zztozg) Sirlmrn Tt.len (0757020443)

Zona

O 6nia{Dolj. Go4 9' [l€hedmlr)BanalOisanasiTransirvanialsdlai Clui'

Mure$,Ha4hila,CovasnaAlba 9iHunedoa€)

OlteniaNabaa giOlt),Tansilvania

Teleoflnan giGiuqiu)

Transilvania (jud.BistdlaNdsauotizona l\'lalamurei

(Bra$v Si Sibiu)9i Muntenla

(4rue9'

Muntenh (Buzeu),Moldova{Ed jud Galali) $i Bucovina

Lunlulon

(0716.2C0.413$u0769.221.674

irrtcloiulr.ilan

(0744.429.512sau0769221675)

Muntenla (Dambov{a,Prahl]va'Breila,lalomila9i C5Fla9Dli Dobogea

Bucure$li

(0755.i 07.231sau(769221682)

cd.tercuctlllin

(0769.221.680)

PlncldalucruiPit6tli,slr.Depozit€lor'nr.10,JudAQeS

Tel/ lax 0348439417

efiaiLcom6nzi,nofi ina@lmailcom

Det.atere.CIPaBiblioteciiNaliondea Ron6nie'

In"utJ

ni rnt"tig-r

U t"iernaticl

: ctaraa II-a ' l"xanalna

Dumilru,Dori;

Ed.a5-a,rev.- Pite$ti:Nomina'2011

ISBN978-606-535-253-7

Lobon!,laurenlieSpac (coord ) -

L Spac, Llur€lli€ (coordJ n. Dumitru.Al€xaodriM (ooord ) lll. Lobo$,DotiM (coord )

51(075.33)(0761

371.384373.3

coDwicht@EdituraNomina,2011

i"l'""'ii,i "r"l'iir'e."i

iamaremarica'est. marcainregistrauaediruriiNomina

Concursul ,,Fii InteligenTla matematici,,

EdiliaaV-a(2011-2012)

Clasaa ll-a

Problemepropuse decltre:

Alexandrina

Dumitru (coord.)

EmiliaAndrei,Corinar\,lir€laArdelean,lenulaBlrboru, NiculinaBobescu,MihaelaBoscomea,DanielaBucuioiu, Valerica guici,

MariaC5mtrraEu,ElisabetaChirili,

StelaChirilescu,DorianComao.

Viorel-ceorge Dumitru,SmarandaFlorean,MarioaraGlrbea,

Grigorecu,Nicoletn-Laura

Mira rardn,[enuta laza Matiula, Letilia Luntu,

CabrielaGoran,CiUttina-Luminila

_

lordache,

ValeriaMan,

Zlica _ Marinctr,DumitraMirgelatu,DianaMicu,MihaelaMoraru,

Daljela

{u:qanl

RetutaNereioru,SilviaObreja,CarmenRogca,

Stoica,taurenfi;

-.

ElenaSimionictr,LucianStan,Claudia-Valenfina

$pac,

FloricaTimal, Marie-louise Ungureanu,lucica Zahariea,flena Zivate

Regulamentul concursuluiil glsili '

pe siteul

www.edituranomina.ro

EdituraNOMINA

tc PAstinnrzotYaRrtr

UTEIPROBITiIEilATEHAfICE

I r Ciiepte,cuatentie,enuntul problernei! Pentruintelegereafiecxrui

cwant,a legaturilorlogicedinueacestea potirepetacitireaenunluluipro- blemeidemaimulteori.

L

Stabilegtecaresuntdatele problemei matematice!

3r

Separbdateleproblemeiin categorii;cunoscute $i necunoscute!

4r

Identificllegbturilelogicedintredatelecunoscute ii celenecunos-

cute,precumsirelatiilematematicedintreacesteal

llr Stabilegtecaresuntdatel€necesare pentru a rbspundela intrebarea

problemei!

6r AIli,pas cu pas,porninddeladatelecunoscute pe celenecunoscute

1 Transpunein desene,schemelogice,reprezentirigrafice datelecu- noscute,respectivnecunoscute,dar $i relaliiledintreacestea!

8r Reprezintiiin operatiimatematice (adunare,

scldere,inmullire,im-

p54ire)fiecarelegituralogice,fi€carereprezentareadatelorcunoscute,res-

pectiv necunoscute!Calculeaz[giveiobtinevalorilenecunoscute.

9r Stabile5tecorectitudineavalorilorobtinuteverific6nd,pascu pas,

caleadeladatelecunoscute,prezentate initial,la celestabiiiteprin rezolva- reaproblemei matematice!

lCr Citeste,inci o dat6,enunlulproblemei,rezolvareaacesteialDste posibil cao literS,un semnmatematicscdse gre$it, sAdetermineo calede rezolvarecorecti,darcuvaloriincorectdetefminat€.

I. EYAIUAREIXII|ATA

!

(DEDtAcilCtt|CAnO

%,raluare'(l )

autor:d-naNenndrina Dumitru

L

Calculeazt

8+

2

6+3

f8-5

36+42

56+2

79-8.

2.

AIli: a)diferenlanumerelor15gi8; b)sumanumerelor8 9i 10.

 

-i.

AflAnumdrulnecunoscut:

 

d-13= 19; a+30=90;

80-c=20;

66-b=60,

4. Scrienumerelecu1maimici,apoicuI maimaridec6t:

79,50 ti 61.

5. Andre€aare13baloane.Cristinaarel0 baloane. Catebaloaneauin total? CarefetitbaremaimultebaloanepicucSte?

/.

@

6va,Umn/ (Zl autor:d-naAlexandrinaDumitru

I

/^r

Scrie,in caseti,numdruldebilecorespunzltor,iecdrelrepr€zentliri:

ooaaoaaaaa

aaaaaaaaaa

aaaaaaaaaa

ooaaaaaaaa

aoaaaaaaat

aaaaaaaaaa

aoaaoaaoaa

aaaaa

tl

2.

Completeazacasetelecunumerelecare lipsesc:

,,

Coloreaz6casetacun

a)celmaimic;

um5rul

|

t_::J

%]

trql

E

E

@

E

b)celmaimare;

c)maiaproapede70.

E

@

@

E

@

@

4. Descopedregula,apoicontinuifiecaregir:

23,24,25,t-Tl, f[, l'-f], 70,6e,68,fT-1 fTl, fT-l;

40,42,44, m,

m,

m.

5. Efectuead:

12+23

59-34

50+20

33+22

90-30

89- 26.

6. Mtr

Z MA diferentanumerelor:57 9i 10;67 ;i 23;98 ti 90

8. Launconcutss-au prezentat19fete li 20debiiefi. Calicopiis-au prezentatlaconcurs?

sumanumerelor:13 9i 22;25 ;i 20;78 9i i0.

9.

Dintrecele50de.bileaflateintru-unsdcule!,30suntcolorate'

Cite bilenecoloratesuntin acelsicule!?

L

%vahn'u' (3)

autor:d-naNexandrinaDumitru

Calculeazai

24+3

92- 7

63-31

70-70

44-23

42+24

?0-30

76-36

60+30

27- 7

10t80

77+ 2.

2. Me sumaurm6toatelor percchidenumere:

49 ti 20;

35 9i 2:

63 ti 34.

3. Afl[diferentanumer€lor: 95 fi l1;

64 9i 5;

71 li 33.

4. Compari: 83F67+2;

5. Mtr gandesclaunnumlr,scaddin€l39 li oblin12. Lacenum6rm-am gandit?

90-10E69-9.

6. Aflinumdrulnecunoscut:

a-9=39

a

a =

=

,

b+55=87

82-c=32

 

,

=

c

=

'

,

,.'

'.'

b=

c =

 

'

'

Z Peunraftsunt52decarli,iar pealdoilearaftsuntcu10ctr4imai pu-

!ine. Catecxrlisuntintotal?

%,rnhmz'(4)

autor:d-naAlexandnaDumittu

,.

2.

Scd€toatenumerelenaturale:

a)maimicidecAt20,darmainnri giegalecu8;

b)maimaridecet25,darmaimicidecat35;

c)maimicidecat63,darmaimaridecdt56.

Descopedreguladeformarea fiecirui iir, apoicontinuicuinci cinci

numere:

al40;42;M;

;

;

;.,.,;

;

b)15;20:25;

;

;

;

;

c)81;71;61;

;

;

;

;

;

d)70;73;76

;

;

;

;

;

3,

a)Scrietreinumerepareconsecutive,gircrescitor.

b)Scriecincinumereimpareconsecutive, ;ir descrescator.

4.

Determin5:

 

a)celmaimarenum5r parscliscudou6cifreidentice;

b)celmaimicnum6iscriscudouicifreimpare.

5.

Unnum5rarecifrazecilorcu4 maimici decatcifraunititilor. Care poatefi acelnumir? Scriecincisolutii!

6.

Calculeazd:

 

58-

6

111

= 17

93- 80+ 15

70- 20

61-

=

1

88-75+ I

3 *

15

50+.--=77

35-23-12

17- 13

45-

=12

45+14-36.

Z.

AflEnumbrulcu22maimaredecatdiferentanumerelor19 ti 4.

8.

,,Micqoreazi" cu22sumanumerelor50 9i 37.

 

9.

Elenaa desenatpecaietl0 latele 9i 5 maci.A colorat12dintreflorile

desenate,

Citeflorimaiaredecolorat?

II. TUMEREI.EI{ATURAI.E IT C1A ICO 'E

I . ?oanatua, v*ettozAot wgaeo

dz Cd O la

30

Qttlt a, 4t, aotlzaza.$ametzlo't dp la O

la. 30

/.*

Prive$tecuatenlieaxanumerelor:

 

OA

B

C

D

E

F

C

# 012

34

5

67

a)Ce punctdepeaxicorespundenumlrului5?Darnum5rului7?

b)Cenumdrii corespunde punctuluiC?DarpunctuluiF?

2.

Scrienumerelecareau'.2 zeci ti 3 unitdti:2 zeci ii 6 unitdti3 zecr, ozece si 7 uni6ti;z zecigi2 uniti,ti; treizeci.

i.

Scrienumerele:

doudzeciidoudzeci ti nou\, paisprezece,treizeciidoudzeci ti opt,zece'

4. a)Scrienumirul dedoudcifrecarearccifraunititilor 0 fi cifrazecilorI' b)ScrienurndruldedoudcifrecarearecifrazecilorI ;i cifraunititilor 6' c)Scrietoatenumerelenaturalededoul cifrecareaucifrazecilor2.

a)Spune.numerelecarelipsesc!

@@

@_

@@

t7) Y,./

r

@@c)@@'

@,t

b) Caredintr€numerelescriseln cercurilemici suntimpare?Dar pare?

' Cerinlelcdela I la I 0 suntpropuseded-nul Viorel4eorge Dumitru.

I

6.

a)Scrietoatenumerele,cuprinseintre0 si 20,carsepotscriecuci-

frele:0,3,5,2,I gi4. b)Subliniazinumereleparegilncercuielte-lepeceleimp.are.

Z

Gise$tenumerelenaturalecareindeplinescurmltoarelecednle:

a)celmaimicnumSrscriscudouicifre;

b)celmaimarenumlrscriscudoutrcifremaimicdecat30i

c)unnumlrdedouicifrecusumacifreloregalicu2.

8. Pentrua ajungemairepedelacasabuniciiScufitaRosiesaredindoui in doueDietre.

3

?

?

?

l?l

?

trt

t|

tr-I-!*

tit

Scrie:

a)numirulnotatpepietrelepe carelevaating€ScufitaRosi€i b)numirulde pepietrelepe carenul€vaatinge.

9. Completeaziurmatoarele $iruri, r€spectandreguladeformare:

al2;4;

b)3;6;

Citelte,descoperlregula,apoiinventeazlun exercitiuasemlnator,

;18;20;

;15; 18;

c)!;4;7; :22;25;

d)30;25;

;

5; 0.

/0.

pornind delanumdrul18.

16l

'-\

l4l

A>-

\"/----/ L3l

.-\

E

.--

t0

l3l

ilel

16l

7

2. e'ouiatuttla

of ot?triaaJ?aa.

aR,bObSO

/. * Observinumerelereprezentatepeaxi!

17 18

Cite$te-lein ordinecrescitoaregiin ordinedescrescitoare,apoispune:

a)trei numeremaiapropiatedel0 dec6t20; b)treinumereconsecutivepare; c)treinumereconsecutiveimpare;

d)numirulprecedent

10 11

12

13 14

15

16

19 20

21

22 23 24

ti numirulurmEtorfalEde:12,15,17,27qi29.

2. a)Scrietoatenumerelenaturalemaimicisauegalecu5,

b) Scrietoatenumerelenaturalemaimafidecat2 9i celmult elalecu6.

3. MA batenumerelenaturalecarehebuiescrisein locul ,,cisu!ei", astfel

incatsAobtiipropozitiiadev:rate:

E <?.

4.

intr-ogridinifi, laomasisuntmaimultde? copiigicelmult8 copii. Caticopiisuntlamasa?

5.

Scrienumereledemaijosin ordinecrescitoaresidescrescitoare, Noteaziintreelesemnelepotrivite(<,>).

 

a)18,20,12,16,13,17,14,19,17:

b)14,i8, 12,20,16,13,26,30,28;

c)r7,15,12,13,18,16,21,30,29.

6.

a)

Care qezi ci estelungimeafiecirui segment?

Estimeazd,apoimSsoari.

A F-----l

B+C

c

D

B

SegrnentEstimat Misurat

AB

cm

cm

BC

cm

.,cm

CD

cm

cm

DE

cm

cm

b)Comparilungimeacelor patru segmentegiscriesemnul> sau<.

' Cerinleledela I la I 2 suntpropuseded-nul Viorcl4eorye Dumitru.

tl

t-

Compari:

a)celmaimicnumiroaturaldedoubcifrecu17:

b) celmaimarenumtrrnatunl dedoutrcifrecu cifrazecilor2 cu nu-

nid

29;

c)celmaimicnumir dedouicifrecxcifoaunitililor 7cunumdrul16.

d.

Scrienumirul maimic decat30 li maimaredecdt20 carearecifra

uniulilor egaldcu 6 qi compari-lc1Itoatenumerelenaturaledec6tedoui cifrecarese pot formacucifrele:0,I ti 2.

9. Sedaunumerele:f0,19,20pi 29. Scrie,p€ntru fiecar€numtrrrtat,numtrrulprec€dent fi numirulurmator.

Notearl,lntreceletreinumere,semnul potrivit <,=,>.

10. Comparlnumirll 2l cucelmaimicnumir naturaldedou6cifre,ast-

f€lInc6tuna$ingur6dincifrestrfie8,

tt.

con&cutiv€.

Comparlnumlrul27cucelmaimicnumir naturalsffis cudoudcifre

,?.

Otdoneautrd€screscitornumer€lenaturalededoui cifre,maimaride-

c6tl0 gimaimicidecet30,careaucifraunittrtilor?.

8. ?cw*

@ugturuu,

wdn 4apuL

A2b

wd-atqalo4pla

30

la

|OO

gO b

tOO

t.' Trrrucrie,apoiadaugtrnumerelecarelipsesc. Spunealciteleain tir estefiecarenumtrr.

2. Scriecelmaimarenumir natunl dedoui cifre,cu cifrediferite.

'

C€rinFlede ls t la 13suntpropose ded-nul viotcl4oorge Dumit u.

,2

3. Aratidacdaceasta propozilieesteadevarat:isaufahe:

oricenum* naturaldedoudcifrecarearecifrazecilor7estemalmare decetoficenumatnaturaldedouicitrecarearecifn unitlfilor 7.

4.

a)Scriein ordinecrescitoarenumerelenaturalecup nseintre35 fi

50.

b)Scrietnordinedescrescltoatenumerelenaturale parecuprinselntr€ 70 ii 100.

5. Scrietoatenumerelenaturalededouicifre pentru caresumacifrelor

este8.

6.

Obseruanumerelereprczentate pe axxl

CitesteJelnordinecresctrtoare,apoilnordinedesqescitoatel

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 tr| Spune:

64

a)treinumeremaiapropiatede50decStde60;

b)treinumereconsecutive;

c)trcinurnereconsscutive pare;

d)treinumereconsecutiveimparei

e)numlrul precedent ii numtrrulurm[torfaFde:

52,55,5?,59,63sau65.

Z

a)Stabile$tetoatenumerelenaturalede2cifrecareausumacifrelor3'

Cetesunt?AiazdleinordtnecrescAtoare.

b)Determinabatenumerelenaturalede2cifrecareausumacifrelor5.

Catesunt?Scrie-leln ordinedescrescltoare.

8. in girulnumerelornaturaledela1la100,suntnumerededoudcifre

careaucifrazecilorcu3maimaredecAtcifraunititilor.

Caresuntacestea?

9. Scrienumerelemaimaridecat70 9i maimicidec6t100car€audif€'

rentadintrecifrazecilor 5i ceaaunitililoregal5cu1. Scriecatezecisicateunitiliarefiecaledintreacestenumere.

t3

t0- In tirul numerelornaturaledela0la 100,caresuntnumerelededoui

cilie careaucifrazecilorcu7 maimaredecatcifraunit5tilor?

/ /. Completeazepropozitiile:

a)NumdrulmaimaredecAt gg cuI estc,,.,,,.,,, iarnumdrulmaimic

cuI este

,.,.i

/2.

b) Num,f;ul gB seafldintrenumerelepare

c)Nunrtrul impar.,,

dl Num\rulpar g0 sealliintrenumerelepare,

Sciiecincinumereconsecutiveincepandcu69,apoicincinumerepare

$i

1

,,

,,. seafldlntrenumereleimpare43 si 4Z

,,. si

consecutive,respectivimpareconsecutivemaimaddec6t63.

/-i.

fiecu2 maimici decitcifrauniilililor.

a)StabilettenumerelenaturaledeformaIE, astfelincitcifrazecilorsd

b) Determininumerelenaturaledeformaab pentru carediferenLa

dintrecifrazeciiorsicifraunithtilorsl fie2.

/.'

a. Qoaattat*a

4i, @Aa*aira, irt *e,wlto uhaate

A&b 30 ad IOA

Compardcelmaimicnumircaresepoate scriecudoudcifrediferitecu

celmaimarenumir carese poate scriecudoudcifre.

2.

3.

4.

Scrienumereleformatenumaidinzeci,celemaiapropiatede:

24,37,49sau63.

Scrienumerelecuprinseintre60gi20,maiapropiatedeZ0decitde60.

a) Compardnumdrulnatural,celmaimig,scriscu doui cifrecarese

repeti,cucelmaimarenum5rnaturaldedouEcifremaimicdec6tcelmai

marenumirnaturaldedouicifrediferite,

b) Comparetoatenumereleformatenurnaidin zecicu numirul scris

cucifrecar€ser€petimaimaredec6tb0,darmaimic decat60,

'

Cerinleleds la I la 14sunt Fopuse d€d-nul Viorel-C€orgeDumitru.

t4

5.

Comparinumtrrul93cu celmaimic num6rnaturaldedou{ cifte care

indeplineitetoatecerinleleurmdtoare:

6.

a)nuarecifrecaresi serepete; bl estemaimaredecat80:

c)aresumacifrelorsalemaimaredecat16.

a) Scriecel mai mic, apoicel mai marenumir natural de doui cifre

carearesumacifrelor10,

.

b)

Compartrnumereledescoperitecunumirul 53.

Z,

a)Alegedintre numereleurmitoarenumaipecelecareserotunjescla

numirul30:64.3I,33,37,41,44 9i 83.

8.

b) Asazinumereledin sirul demaisusin ordinecrescitoare.

Compadcelmaimic numfudin fir cunumereledescoperitela a).

a) C[seitetoatenumerelenatunle dedoul cifrecareaucifrazecilorcu

3 maimaredecatcifraunitililor.

b) Comparicelmaimarenumir descoPeritcunumirul 89.

9.

a)Scrienumerelenaturalepare(cu sof)cuprinseintre 30 li 60.

b)Comparacelmaimarenumirdescoperitcunumirul46.

/0.

a)Scrienumerelenaturaleimpare(liiraso!)cuprinseinire68 ti ?7.

b)

Comparicelmaimarenumir descoperitcunumirul 75.

/ /,

a)Scrietoatenumerelenaturalecaresdaibi cifrazecilorcu4 md ma-

redec.atciftaunitifilor-

b) Comparicelmaimicnum5rdescopedtcunumirul 40'

Gdsegtecelmaimic numArnatunl dedoui cifie, as$elinclt unadinhe

/2.

cifresdfie7.

Cisestel li pecelmaimare.

a) Careestecelmaimic numfunatual dedoubcifrecarearecifrauni-

titilor 6?Darcelmaimare? b) Comparlnumereledescoperitecu celmai mic 5i cel mai marenu- mir naturaldedoui cifrecucifrazecilor8.

/r.

t5

,4.

D€termin5un numir maimicdecet100, ftiind cdlndeplinestesimul-

tanconditiile:

a)sumacifreloreste8:

b) ciftaunitililor estecu2 maimici decetcifrazecilor.

Compardnumirul descoperitcu33.

,.'

a)A116toatenumerelenatunlecareaucifraunit.iililor? li careadunate

cu23dausumemaimici decit celmaimicnumlr natumldetrei cifre. b).\azi numereledescoperitein ordinedescrescdtoare.

2. Det€rmin6toat€numerelecar€au cifraunititilor 3 si carescazutedin

?9daunumeremaimaridecdt24.

,.

a)Scriein ordinecJescitoarenumerelededouicifreceseformeazdcu

cifrele:0.1.2si3.

b) Noteazlin ordinedescrescitoarenumerelededou6cifredistinctece

seformeazicucifrels 1,2,3,4 gi5.

4. Compardlntreelenumerelenaturaleformatedin zeci 9i unitlificeau

sumacifreloregaltcu5 cucelecareaudiferen[acifreloregalicu5.

5,

tsti;

Compardlntre elenumerelenaturale:

a) nurnarcuprinsintre ?0qi80scriscucifrecar€serepetS;

b) cel mai marenumernaturalscriscu cifta 8, formatdin zecigi uni-

c) numir maimic decat83,darmaimaredecat68,formatdin zeci.

6." Scrienumereleparedeforma;6 cuprinseintre30 ti 50.

7,

d. "' Sedaunumerele:.10,14,35,94,21,41,89,60,27 , 76 9i 52. a)Scriecrescitortoatenumereledate.

Scrienum€releimparedeformar<x-.

' Cerintelede la I la 5 suntpropus€ded-nul Viorel-CeorgeDumiru.
"

Cltinrcle dela 6 la ? 6untpropu$ided-naMarioaraCerba. "' CerinF8 estepmposid€d-osNicoleta-tauralordache.

t5

b)Scriedescrescltortoatenumereledate. c) ScriedescrescitordoarnumerelecareaucifraunitS[ilormaimici decatcifla zecilor.

9,' Determinbtoatenumerelenaturalededoui cifrecarese potformacu ajutorulcifrelor:4,2,9 ;i 0.

/0.

CaresuntnumereleZUdac[:Z-U+3=3?

, /.

Scrietoatenumerelemaimicidecdt100careaucifrazecilorcu3 mai

maredecatcifraunitalilor.

12. Noteazd.toatenumerelenatunlededouacifrecareau sumacifrelor

egahcu4.

/-t. Scrie,,vecinii' numerelorformatenumaidinzecipini la100'

%whn2,(l)

autor:d-naElisabetaChiri6

/.

ditii:

2.

j.

scrienumfuuldeformaib,lnand coni, per6nd,deurmltoarelecon-

a) ,,a"si reprezinteceamaimici cifri impari;

b) ,,b safieceamaimarecifrd parA.

Rotunjeite,lazeci,numer€le46,77,92,73,62'31'521i46.

Descoperdregula,apoicontinua $irul cuincdtreinumere:

43,54.65.76

4.

Anulacesta,Mateiimplinelte12ui pe25iulie,iar fratelesiu impli-

nelte9anipe15martie.

Careestediferenfadevdrstidintreceidoifrali (ani,luni'zile)?

5. Comparicelmaimarenumardedouicifreconsecutivecucelmaima-

renumirdedouicifre Pare.

' Cerinleledela9 la 13suntpropuseded"naMihactaBoscornea

t7

eaab.arp (2)

autor:d-naMihaelaMoraru

/.

Scrietoatenumerelenaturalemaimicisauegalecu g.

2.

Gaseitetoatenumerelenaturaleformatedinzecigiunitlfi caresepot

formacuajutorulcifrelor1,3 gi?.Numerelegdsite compardJecunum'rul cuprinsintre10 ;i 20carearelaunitdlicifra g.

3. Comparinumdrul32cucelmaimicnumbrnaturalscriscudou5cifre

identice.

4. Gisestetoatenumerelededouicifrecareaudiferenfadintrecifrauni-

t5lilor li ciftazeciloregahcu6. Ordoneazxledescrescitor.

.

/.

eu4haie (3'l

autor:d-naMihaelaMoraru

Sedaunumerele:57,82,43,68,46gi51.

a)Scriecrescitordoarnumerelepare.

b)ScdedescrescStordoarnumereleimpare.

c)Scriedescrescitordoarnumerelecareaucifrazecilormaimarede-

catcifraunitatilor.

2. GEsegtetoatenumerelenaturalecareau cifrazecilorcu 2 maimare

dec6tcifraunitdtilor.

Comparenumerelegisite cu celmaimic numlr dedoui cifreconse_ cutive.

3. Careestecelmaimicnumdrnaturaldedou6cifrecarearecifraunititi_

lor8?Darcelmaimare?

ComparSnumereleg5site.

t8

4.

Determiniun numSrmaimjcdecati00, ltiind ci indeplineqtesimul-

tancondifiile:

a)sumacifrelorest<9;

b)cifrazecilorestecu5maimaredecatcifiaunitililor.

Campadnumirul gisitcu58.

Z,aaluara (41

autor: d-naLucicaZahariea

Careestediferenladintrecelmaimarenumbr pardedoui cifre 9i cel maimicnumirimpardedouicifue?

,.

2. Noteaziin ordinedescrescatoaretoatenumerelededouicifredistincte

carese potformacucifrele:0,1,2 9i 3.

-t, Scriein ordinecrescitoaretoatenumerelededoudcifrecareausuma

cifreloregal6cu6.

4. Deaiteori folose$ticifra4 in scriereanumerelordela0 la?4?

5. Pentrua scrieun numir dedoui cifrealegecite doubdintrecifrele:

2.5.79i8.

a)Catenumere poliscrie,carenuaucifrazecilor5,daraucifrauniti-

tilormaimareca7?

b)Scrietoatenumerele posibilepecarele poliformacombinandcifrele

c6tedoui,frrdalerepeta.Ordoneazi-lecresc[tor!

c) Ordoneazddescrescitortoatenumerelecarenu au cifrazecilor8, darcifraunitifilormaimici decdt?.

Z'u4ltorp (51

autor:d-naLucicaZahariea

/.

GAseitenumerenaturcleacdrorsumxsi fieegalicudiferentanumere-

lor20 9i 7.

t9

2.

Dincalmaimarenumbrdedoutrcifrecucifrazecilormaimici decar

cifraunititilorscadecelmaimicnurnir dedoudcifrecu cifrazecilormar mici decitcifraunitifilor.

3. scriepatru numereconsecutive astfelinc6tunuldintreelesi fie3g, Clse$tetoateposibilititile.

4. Folosindcifrele9,8,7,3 Fi Z formeaz|numerededou6cifrecareinde_

plinesc condifiile:

r

aucifrazecilormaimaredecAt2sicel multegal5cug;

r

aucifraunitdlilormaimicddecat g sicelpuiin egallcu6;

r

nuaucifrazecilorimparl;

.

suntnumerepare.

evalzo & (6)

autor:d-naNicoleta-Laura lordache

/.

2.

J.

4.

Scrietoatenumerelenaturalededouicifrecareausumacifrelor g.

Scrienumerelepare cuprinseintre3gqi64.

Scrietoatenumerele imparecuprinseintre29gi91.

SedaunumereleI0,f4,85,94,21,41,89,60,22,761i 52- a)Scriecrescitortoat€numereledate.

b)Sc edescrescltor toatenumeretedate,

c) Scriedescrescxtor doarnumerelecareau cifraunititilor rriaimica

decdtcifrazecilor.

5. Scri€toatenumerelenatuElededoudcifredistinctecaresepot forma

cucifrele3,9,4,2 9i 5. A,5azinumerelein ordinedescrescitoare.

2A

!II. ABI'NAREASISGADEREAHI'ilENETOR

IIATURA1EDE1AO1A 30

t. /4d4d4nea. u odla.a,

ct4nt4rrXa'otufq)rol'e

dz b

O ta 3O; lann, ovrxno Fa*

azd*o

1.AdunareaunuinumLrnatunl formatdinzecicuunnumdrnatural Iormatdin unitdfi.Scidereadintr-unnumlr naturalformatdinzeci ;i unitlfi azecilornu a unitAlilor

/.' Scrieurmitoarelenumerecnosumidedoitermeni,unulformatnu- maidinzeci si unulformatnumaidinunititi:

23,27,1?,12,rr,14,16,25,29,22,19,28 $i 30.

Exemplu:23 = 20+ 3.

2. Calculeaz{.

20+

8659

Dn

20+

nn

10+

n!

10+

D!

10+

?7

trtr

10+

tr!

20+

0+

10+

6+

20+

20+

0206

1029

trD

trn

!tr

ntr

!t

trtr

.r.

Scrieurmltoarelenumerecao diferentadedoitermeni,unulformat

dinzeciqiunitSligicelilaltformatnumaidinzecisaunumaidinuni$ti:

25,27 ,28, 15,17 ,22,24, 16,8,3 $i 5.

Exemplu:25 = 29-4; 15 =25- 10.

4. Mi rezultatul:

21,

21-

24-

24-

t6-

26-

I

204

20620

E-

trtr

!!

trtr

rn

n!

'Cerinlclc dcla i i! ll sinrr trlfuse ded-nulVior€lceorgeDumitru.

14-

24-

410310920

t!

23-

trtr

23-

13-

trtr

29-

320910_1r10

En

Eatr !T

,13-

trE

19-

DT

29-

!n

26-

m

29-

trtr

22-

E:n

5. a)Sumaadoulnumereeste27.Unuldintretermenieste7.

Afl6celdlalttermen.

b)Sumaadoubnumereeste23.Unuldintretermenieste20.

Afl6cel5lalttermen.

6. a)Aflidiferen{anumerelor29 $i 9,apoidiferenpnumerelor29 9i 20.

b)Diferen{aadoulnumereeste6,sctrzdtoruleste20.
'

Md desclzutul.

c)DiferenBadou5numereeste20,descezutuleste23.

Afliscdzdtorul,

d)Diferenfaadou6numereeste5,desclzutul€ste25.

Mtrsclzltorul.

Z. lntr-ocutiesunt20demingimicigi9mari, Catemingisuntln cutie?

8. Mirunaare20lei.

Ce leivaaveadaclmai primegte 7lei?

9. Oc,,rtearc24de pagini. Cristinamaiaredecititdinea3 pagini. CAte pagini acitit?

/0. Intr-ocuwf,sunt2?deiepurialbi $i negri.Dac[? iepurisuntnegri, cifi dintreeisuntalbi?

/ /.

Mariaare29debilealbesirogiicu20mai pufine. Cdtebilerogiiare?

/2. Laocantinds-auconsumatdimineafa29I delapte,iarsearacu5I mai puIin. Cafi[tri delapies-auconsumatseala?

2. Munareaunuinundr naturalformatdinzecigi unitili cuunnumdr

nafuralformatdintnitl|.

dinzeci ;i uniullia unuinumlr natumlformatdin unittli

Sddereadintan numdrnatwalformat

/." Scriepecaietexercifiile,apoi,completeaz5rezultatelecorespunz5toare.

+0 +l

+2

+4 +5

-{

-3

4

T4

27

2.

Copiazafiecaretabelpecaiet,apoicomplet€azA.

a)

ol

 

27

l7

28 29

18

a

30

24

2A 29

I4

a-10

3. Caresuntrezultatele?

22+

*3 !tr

23+

5

ntr

14-

2

tr-n

27+

2

UL

13+

5

ilr

19_

3

trn

18+

I

trD

23-

1

NT

27-

6

trtr

c)

a

a+30

1+

18

ntr

26-

4

m

29-

I

nn

0

2

4

trtr

27-

5

EN

i6 -

5

nn

4

6

4+

25

trtr

28_

.7

n-

18-

-ntr

4

4. Pentruun gard, s-aucumpbrat primadatii23 m desarmd,iar a doua

oarainci 6 m. C6!imetri desirmi s-aucrunpdratadouaoari?

5. Andreeaasddit14flori, iar Robertcu3 maipulin.

Cateflo

asSditRobert?

" Cerinlledela I la I 1 suDtpropuseded-nutViorel-CeorgeDumitlu.

23

6. Noteaziin ,,cisu[i"unuldinsemnele= sau*, astfelincatsAobliipro-

pqzitii adevirate:

a)17+ 2119

3+ l6!19

b)24+ 3129

c)23+212+23

2t 26[36

23+ 6]4

+23.

Z Scrieln ,,c5sup"unuldinsemnele< sau>,astfelincatsAobfiipropozi_

Iiiadevarate:

a)17+2114+4

16+2fi17+2

b)26+3[23+

6

26-6D26-20

c) 29-g]2g-20

27+1,a22- t.

L AIIi numirulnecunoscut:

a)a+4=27

2+b=29

b)19-c= I0

c)e-22=5

19-d=9

f-74 = 4

9. Calculeaz!in douimoduri,dupimodelrrldemai jos:

17-13+2J=17-5=12

sau

17-3_2=14_2=12

a)29-(4+3)

b)19-(2+6)

26-(1+21

19-(4+1)

c)28-(t +4)

27-(2+3\.

/0.

//.

nem23?

Existiun numArnatunlpe caredace-lscidemdin2?sbobfinem13?

Existi un numir naturaldin cares6scidemnumirul 4 ;i si obti_

3, Adtmareaunuinumdtnaturalfonnatdinzeci $i

uniteticuun numdr

natunlformatdinzeci 6i unitili, ScAdereadintr-unnumfunatunl formatdinzeci ii unitlti a unuinunernatwalformatdinzeci si uniteti

/.' Scriepe caietexerciliile,apoi,completeazerezultatelecoresDunzdtoa

12

29

+Il

+12 +13

-11

-12

-13

+14

+i5

+16

-14

-15

-16

CerinteledeIa I la | 5 sunrpropuse ded-nutViorel-CeorgeDumirru.

24

2.

Afli rezultatele:

16+

13*

nD

14+

14

ntr

15+

13

trn

28-

l6+

29-

tt

+

27-

12

t4

IJ

ntr

!!

trtr

n-n

ntr

28-

12+

29_

1l +

27-

15

Dtr

24-

16

ntr

1.1+

11

-E

18

-- 15+

-trtr

12

16+

r2

1J

I1

1i

L4

tr!

tr!

nn

Itr

ntr

-3. Calculeazi:

a)i6+12-

8

16+ 12 -20

b)I7+ 12- 9

17+ 1.2 - 20

c)29-11-10

29-il-

8.

4. $tiind ci sumaa douinumereeste28giunuldinnumereeste11,afli

cel altnum5r.

5,

SliindcAdiferenfaa doudnumereeste15.iar scdzatorulesie12,afli

descazutul.

6. $iiind ci diferentaa doul numereeste11,iar descdzutuleste29,af15

scizatorul.

7. intr-ozi,Dianaa cititdintr-ocarte24de pagini, iara douazi cu 11pa-

gini maiputin. Cat€paginia cititadouazi?

8,

Din cei 29 lei pe careii avea,Cabia cumparato cartein valoarede

l4 lei. Citileii-aumairhmas?

9. Preluluneicirti afost28lei. CatcostdcarteadupA ,,mictorarea" pretului cutl lei?

16, -lJ'!i numerelenecunoscute:

a)a-14=15

b)29-14 = a

c)m=29-17

a-15=I2

28,

a =14

n=27-1I

a-

16 = 13

arIS

=27

p=28-fz.

Tibia rezolvatir vacanli29de probleme, iar Robertcu 1Zprobleme maiputin. Citeprobleme arezolvatRobert?

.

|

|

/2.

intr-oladisunt12kgroqii,lnaltacu5kgmaimult.

Catekilogramederogiisuntin celedouilSzi?

1i.

Calculeazi

/4.

a)

12+14

b)

26-11

c)

15+13

25-t2

16+12

27-73

28-14

28-15

28

-- 16

d)

29-17

29-18

29 - 19.

Dlectueaz5probaprinadunaresauscddere.

S-aucumpirat5 m dep6nzd albl ;i 3 m dep6nzb colorati. Catimetride Danzi s-aucump6ratin total?

,5.

$tefan astraf|s15kgdemaculaturi,Ma acu1l kgmaimult. Cdtehilogramedemaculaturdaustranscopiii,in total?

/."

Mi

rezuitatele,apoiscriein ordinecrescitoarenumereleoblinute

F.uncteie arsibl.

a)20+ 8

b) 15+3

c) 13+14

27-20

27-4

27-14

27- 7

25-r3

16+ 3

2.

CareestenurnErulnecunoscut?

a)i2+6=16+?

b)?+12= 4+14

?+ 26 =29-

13+6= 0+/

1

d)10+ 8-3

20-10a5

12+ 6-3.

c)25+ 3=?+18

2+20=?+12.

Cerinieledeia I 1a6 sulnprop,rscded-nrdViorel-ceorgeDumitru.

26

3.

Mi numirulcareare:

a)cu7unitetimaimultdecAt12;

b)cu6unitSlimaipufin decet29;

c)cu10unitdlimaimultdecit18;

d)cu20deunitdlimaipulindec6t28.

4. Completeaz5tabelul:

m

n

p

m+n-D

4

IO

14

3

10 13

 

2

20 22

m+D-n

p-m-n

lntr-ocutiesunt14bileroqiiqi10bilealbe.

a)Catebilesuntlntotallnaceacutie?

b)Caredintrebilesuntmaimultesicuc6t?

Calculeaztra,b 9i c atiind c[:

a+b+ c =26

a+b=15

2, l4&tat*a

6 .1-g - 21,

u a,eh/.ova.aznzn"bla*.talz

dp la 0 14 3O' at Awzw'kpale odllr'

1,Adunareaunuinumtrnatunlformatdinuni6li cuunnumlr natunlformatdinunitilfi,Scldereadintr-unnum* naturulfofinat dinzecigiunitlfi aunuinumtunatwalformatdinunitdli

/.'

Scrieexercifiile pecaiet,apoiadaugxrezultatele:

a)5+6

b)6+8-3

cl l5-'I

d) 9+

2+10

7+6

7+9-5

16-8

15-10+ 7

8+7

8+5-2

I7-g

1?-10+ 8

9+9

9+2-4

14-7

16-10+ 9.

' Cerinleledela I la I 5 suntpropuseded-nulViorel-GeorgeDumitru.

27

2.

Adunipe6 lafiecaredinnumerele:7,9,6,5,4qi8.

3. Ionelare7ani.Sorasa,Maria,arecu9 animaimult.

C6!ianiareMaria?

4. a)Giseqtenumerelemaimaricu5 deceh6,?,8,9,3,4 si5. b)Cisestenumerelemaimaricu8decal2,3,4,5,6,7,8,9,0si 1.

5. Careestediferenfadintrenumerele:

18si7;10 ;i 7;15 9i 9;12 9i 4;17 9i 8?

6. GAsesteunnumArcu9 maimicdecaL15,17,12,14;i 11.

7. Calculeazdi

a)

9+a=16

b)

13-a=8

c)

m-5=7

b+7=15

18-b=9

n-6=7

8+c=13

14-c=8

p-9=8.

8. Careestecelmaimicnumir naturalcaretrebuieadunatcu2 penhu a

obtineunnum5rmaimaredecat10?

9. Sdseaflecelmaimarenumir naturaldedouicifre,carearesumaci-

frelorsale,15.

/0.

siauurcat8.

intr-unautobuzs-auurcatI celStori.Laurmatoareastatieaucoborat3

Catioamenisuntacumin autobuz?

Cucatestemaimaresumanumerelor9 ii 6 decatdiferenfanumerelor

/ /.

15si7.

/2.

lor7si8.

DincenumdrtrebuiesdJscldempe 10pentru a obfinesumanumere-

/3.

Dacidintr-unnum5rx scadpeland10,apoi8,obtin8? Afli numirulx,apoiverificS.

/4.

Scrienumlrul17casumbdedoit€rmenidincareunulsl fie9.

/5. Ladiferentanumerelor15 Ei 7,adaugxdublullui 5 ,,mirit"cu1.

28

2. Adunareaunuinumdrnaturalformatdinzeci ti uniAti cu unnumlr naturalformatdin unitlli. Scdctereadintr-un;umdr;atuml format dinzeci ;i unitiili a unuinumfunaturalformatdin unititi

/.' Copiazxtabelelepe caiet,apoicompleteazanumerelecarelipsesc,

m

n

m+n

In-n

l6

8

15

6

17

I

a

b

9

12

I

18

3

2. Careestenumarulnecunoscut?

a)

12-?=5

?-4=9

16-?=7

3. Calculeaziin scris:

14+

9856

ntr

7

trn

26^

8

ntr

13+

trtr

19+

2

ntr

23-

7

trr

b)

6=15-?

8= ?-5 ? = 15-9

17+

16+

rn

27_

8

atr

14+

7

trtr

ntr

22-

.4

nn

8

LITJ

4. SumaadoudnumereesLe24.

a+b

ba

c)

?-5=9

72 -? =3

13-?=9.

18+

14+

89

ntr

!!

7

15+

I

ntr

trn

21-

6

!tr

22-

8

ntr

$tiind ci unuldintermenieste7,sEseaflecehlaltnumdr.

5. Cenum5robliidac5scazidin23celmaimarenumdrcuso!(par), deo

singurAcifr5?

6. CitemingidetenisaveaStefandac6,dupice-idE5 mingilui Bogdangi

maiprimeste 4,are23demingi?

' Cednleledela I la I 6 suntpropuseded-nul Viorel-CeorgeDumitru.

Z Sumaadouinumereeste23.Unuldintermeniest€6.

Careestecel5lalttermen?

L Pentruunparcs-auconfeclionat15bincidinlemngicu7 maipuline dinmetal. Careestenum[rultotalalbxncilorconfecfionate?

f. in gridina;coliis-au sadit9molizi librazicu 9 maimulti.

/0.

//.

Cal copacis-ausSdiiin gridinaqcolii?

intr-osalideclas5sunt25deiocud.

Catelocurilibereaurimasdupiceauvenitinclasi9 elevi?

Mihaia cules18trandafiridin gridin5dincarea dusdoamneiinvSli-

toare9trandafiri.

C6!itrandafirii'aurimas?

12.

Virgilavea17 juclrii. DeCrlciunaprimitgjuclrii. Cete jucarii areVirgiiintotal?

/3.

Larisaciterte27 depaginidintr-ocarte,iar frateleei maipulin cu 9

paglnl,

/4.

CatepaginiciteftefrateleLarisei?

Claudiaavea1Bmere.

C6temerei-adatsurioareiei,dacii-aremascelmaimarenumbrim-

pardeo singudcifrd?

/5.

pu',;irl,i.nfzambilecu9 maipulindecatlalelele.

O florereasda vandutintr-odimineafi25 de garoafe,lalelecu 8

mai

aj iiielaleleavdndut? b)Catezambileavandutflorireasa?

/6.

aripioarealbastre,ial restulcuadpioarenegre. Catiflutura{icuaripioarenegreseafliin insectar?

Dirtle cei20deflutura;idininsectar,10suntcuaripioarealbe,2 cu

30

l-'

Efectueazai

 

a)

16+9

b)

12+8

c)

l8+6

d)

8+15

 

14+7

16+8

12+9

9+16

2.

Afldrezultatele:

 

a)

26-7

b)

28-9

ct

27 -8

d)

25-6

 

27-8

25-6

27 -9

25-7.

3.

Penhuefectuareauneilucrdris-aunito echipXde14muncitoricuuna

de9 muncitori. Caf muncitoriareechipaobfinutd? '

4. intr-oglastri sunt?trandafiri.in altasuntcu2 tnndafirimaimult. C6!itrandafirisuntin celedoud glashe, laun loc?

5. Laun concurssportivo echipba obtinut7 medalii,iar altacu 5 mai

multemedalii. Citemedaliiauobfinutceledoubechipe,in total?

6. Dintrenumerele:1,3,5, ? gi9,alegepeaceleacare,adunatecu8,dau

unnumSrcupdnsintre10 ;i 15.

Z." Nina ti Flodnaucompuslmpreuni18probleme, iarNelir 9i Andreicu

9problememaipulin.

Cateprobleme aucompuscei4 copii,in total?

8.

Oclolc.6are11puigori, iaraltaarecu3puitori maimulfi. Catipuifori nusunt gdlbiori, gtiindci 7 sunt gi]biori?

9.

lntr-unbloccu4 etajelocuiesccdte3 copiilafiecareetaj. CalicopiiIocuiescin treiastfeldeblocuri?

/0.

intr-ocutiesunt8 creioanecolorate.C6tecreioanesuntin 3 cutii de

acela;ifel,dactrdin fiecares-auscoscate3 creioane?

',Cerinlele dela I la6 sunrpropuseded-naLeDuFLazaMatiula. Cerinteledela7la I t suntpropuseded-naNiculinaBobescu.

il

/ /.

Pestecatianivaimplinisoralui 15ani, ttiind cAeaestemaimici decat Gigelcuunan?

/2." Alinaa cumpdratoui, Dinneatenliea spart3 dintreele fi i-aul6mas

PestedoulluniCigelvaimplini8ani.

17ouA.

CAteoui acumpiratAlina?

/3. Danaveao pungicu28debomboane.I-adat prietenuluis5u13bom- boane,amdncatgielcateva !i i-aur5mas10bomboane. CatebomboaneamancatDan?

/4.

decatfetele.

Lao competitiesportiv;au participat15b5iefi,adicicu 5 maimulli

Caticoncurentiauparticipatlaaceacompetitie?

/5.

douicifrepare distincte,

,,Mic$oreaz5" sumanumerelor14qi8 cucelmaimicnumdrnatunlde

Z""L*r*(t)

autor d-naSilviaObreja

/.

Acum3aniaveamcinciani.

Catianivoiaveapeste2 ani?

2.

Descizutulestecelmaimarenumir imparcuprinsintre20 $i 27,iar

scxzitorulestecelmaimicnumarparscriscudouScifre.

Careestediferenta?

-r. Scrienum5rul26cao suml dedoitermeni,unulscriscudoui cifre, cel5laltcuo cifri. Clseitetoatevariantele.

4. Afl5valoarealui adinegaliutile:

14-a+6=19

a-5+6=12.

( ennrel<dela l2 la l5 rull propuseded-naFloricaTamaf.

2'

5. Ceitreicopiiai uneifamiliiaucumpiratun cadou. primul

tribuitcu6lei, al

putin decatprimii doilaunloc. Catacostatcadoul?

copila con_

doileacopilcu8 lei maimult,iaral treileacu 15lei mai

/.

Eual/larp

(2)

Duamcu7 biscuilimaiputin decatfine.

autor:d-naElenaZavate

DacAtu minanciun biscuil clli biscuili o s5_midaicasi avemacelaqi numir?

2. Doicopiialergauunulsprealtul.Dupiceprimul a parcurs lg metri,

iaraldoileacu9 metrimaipulin, amairimaslntreeio distantide3 m. Celungimeaveadrumul?

3. Catecifresuntnecesarepentrunumerotareauneicerlidepoezii de16

pagini?

euaf*atn (3)

autor:d-naMihaelaMoraru

/,

,,Mirefte" sumanumerelor15;i 10cusumanumerelor3 9i l.

2.

Ladiferenlanumerelor28 $i 18,adaugasumanumerelor14 ti 3.

3.

intr-uncrangsunt1?stejari fi cu g maiputini brazi. Cili copacisuntin cr6ng?

4.

DescSzutuleste24,iarscizbtoruleste g. Careestediferenfa?

5.

Untermeneste17,iarsumaeste25.

Careestecelalalttermen?

33

6.

Bunicularein curte26de ga$te, curci ii ra!e.

StiindcAgaitegicurcisunt20,iarcurci ii ralesunt14,aflAcatepdsiri defiecarefelarebunicul.

Z. Dintr-oclasdde20deeleviauplecat,lainceput,in pauzi 5 elevi,apoi

cu4 maimulti. Cdlieleviaurimasin clasS?

Zwhtuu'(4)

autor: Viorel-GeorgeDumitru

/.

EfectueazSurmAtoareleaduniri:

 

a)

12+16

b)

3+24

c)

18+11

d)

11+11

 

12+77

5+14

10+17

12+12

12+15

1+18

20+ 4

13+13.

2.

Afl5rezultatele:

 

a)

28-

8

b)

29-

I

c)

22-21

d)

26-20-4

 

28-20

29-20

26-23

27-20-5

27-72

29-14.

27-14

28-20-6.

-1.

Calculeazi:

 

8+1+20

 

10+15+4

27-(10+4\

6+ \20 +2)

(23+4)-22

(28-251+24.

4.

intr-ocutiesunt2 bilenegremici ;i l? bilealbe.dincare3 suntmici.

iarcelelaltemari. a)Cdtebilealbemarisuntin cutie? b)CAtebilemicisuntin cutie? c)Catebilesuntin totalin cutie?

5. Calculeaz5:l

a)24+a=27;

b)b-20=7;

cl29-c=11.

6. Tataacumpbrat15kgmereqi15kgpere.

Cat€kilogramedefructeacumpirat,in total?

34

tY.ADUIAREA $t

SCADEREA

IIIIIIEREI.ORIIATURATEDE1AOLA IOO

|, 4daaanu, u oedzta. auetuloo aafeate

Ae aa O b lOO, W ottte,?epvatz ov.dr&

1.Adunarea Si scddereanumerelornatunleformatedinzeci

/." Calculeaz5:

a) (20+50) -10

b)10+30-20

60-20+10

50+(30-20)

50+40-30

90-40+30

20+20-L0

80-20+40

2.

Completeazdtabelele:

a

40

a+20

30

t0

50

70

b

90-b

3. Afl6numdrulnecunoscut:

c) 20+30-50+40 90 -20 -30 + 10

50+10-20+30

100-80*10+40,

30

5U

60

50

10

a)

a+20= 50

b)

30+b=60

a- 20= 70

50-b=30

a+50=100

50+r=80

a-30= 30

70,b= 10.

4. Careestenum5rulnecunoscut?

r) a- 120+30)= 70 (50 +20)+ 6=90

b)(80-I0)- a =40

(90-70)-b= 0,

5. C[seitein locul E li A numereformatenumaidinzeci,astfelca

relatiilesI fieadevdrate:

a)36-26+fl+A=100; b)18+32+l--l - A=gO

c)Z\

+f_l

t25+45=100.

Cerinlel€dela I Ia 5 suntpropuseded-nul Viorel-GeorgDumihu.

2. Adunareaunuinumdrnatunl fomat dinzecicuunnumdrnatural tormatdin unitiifi.Scddercadintrun numdrnaturalformatrlinzeci Si unitAliaunittlilor sauazecilor

/.'calculeazi:

2.

a)70+ 4

b)

80+ ?

c)90+ 2

3+10

6+90

4+80

50+ 2

2+40

30+ 5

50+ 6

4+20

1+90

Calculeazi:

 

40+

50+

80+

10+

53

4

I

trtr

tn

trn

nn

d)94=90+t

83= 3+.?

57 =50+?

75=?+7A.

90+

_7

nil

70+

7

trn

3-

20+

30+

87-

87-

93

807903

D!

tr!

trn

nn

93-

ntr