Sunteți pe pagina 1din 75

UARIANA HUIBAT{

Editurapff)
MARIANA
HUIBAN

MATEMATICA
de exercitii9i probleme
Culegere
Editura N.,Illl I
Editud acreditatiCNCSIS- 66101.05.2006
$oseaua$tefin cel Mareti S€nt nr, 4 Iafi - 700497
Tel.:0730.086.676;Fax 0332.440 730
www.pmcopy,Io

ISBN: 978-60613-0362-5
MARIANA
HUIBAN

MATEMATICA
Culegere gi probleme
de exercitii

III-N
Clasele
CUVANTiNAINTE

"Aptitudinilepentru matematic5se desHinuiede


timpuriu,ca ghioceiice resardin z6padaimpulinat5de
prim5var5.Ele trebuiepusein luminaunui soarecald,
surezbtor
Siferitedea fi inSbugite
saustrivitede nep5sare"

N.Teodorescu

Aceaste lucrarese adreseazE colegilormeiinvSlatori,


pirinlilorcaresuntal5turide copiiid6ngilor petot parcursul
deveniriilor, elevilorcareiubescmatematica gi carevor s5
fact din ea o materiede pl5cere, carevor sEaib5succesla
concursurile gcolaregi care au intrat deja in rendurile
micilormatematicieni, Esteconceput6 sub formaunorfige
de dezvoltare,fiecare exerciliu sau problem6av6nd
explicaliiSi r6spunsuri.Copiiipot lucrasinguri,ca apoi,tot
singurisEbeneflcieze gi r5spunsurile
de indicatiile necesare
inlelegeriirezolvbriicorecte,Firegtec; sunt mai multe
metodede rezolvare, dar r5spunsul fiindacelasi,indiferent
de caleadescoDerit5.
lvlultedintreproblemele dinaceasta culegere nu sunt
prea lesnede rezolvat.Sunt problemecare stimuleaza
gAndirea, c5utareagi aduco bucuriecelorcarereugesc sE
le rezolve.Soluliilelor sunt frumoase9i interesante,
deschiz6toare de noiorizonturi,
Rezolvareaacestor probleme promoveazdo
atmosfere a succesului,o atmosfer; care cultivE
sentimentulcuriozitdtiiintelectuale, sentimentulreugitei,
pentruca maiapoicopilulsA-gidezvolte obiceiulsuccesului,
Succes!
Autoarea
Figdde dezvoltareNr, 1

1. DescoperE cifruluneigenlidiplomat/
gtiindcE:
a) esteun numir formtdin douEcifre;
b) primacifr6esteun num5rpar,maimarecu 2 decet
9ase;
c) a douacifr5estejumdtateaprimei.

2. Cestig;ioruleste cel care a oblinut cel mai mare


numSrde puncte.Uncoleganun!5:
- Andreia cegtigat,iar Barbua fost ultimul.Daniels-a
plasatintreAndrei9i Eugen,dar la 75 de punctefaF
de FiliD.
- DacEnumerele 407,457,312,411Si336reprezint
puncteleoblinute de concurenti,puteti preciza
Dunctaiul
fiec5ruia?

3. Aranjeaz5
in ordinenumerele:
aao,aoa,aaa/a00C,a"cifr5nenulS)
Figi d€ dezvoltareNr. 2

1. Cuce numeresecontinuigirul:
L, 2, 4,7, tLt 16, _
-

2. Celiter6urmeazb
in ingiruirea:
UDTP a

3. Mihaia vrutsAscrieadunarea
tuturornumerelor
de
la 1 la20,
!+z+5+.,,+ L:,+2U,
darintredoudnumerea pussemnul
,,=" Si,... a avut
dreDtate!
a pusMihai
Intrecenumere semnul
,,="?
Fi95d€ dezvoltareNr. 3

1. Georgic5 Si-auitat codulalarmeide acas5,Stiec5


esteun num5rformatdin zeci9i unitdti,cEprimacifr5este
ceamaimicScifrEpar5,iar a douaesteceamaimarecifrS
imparS.
Ajut5-ls5-lafle.

2. Pentrua fierbeun ou, apatrebuiesd clocoteasce


3
mtnute.
Cateminuteva trebuisHclocoteasci apa pentrua
fierbe6 ou6?

3. Pe o strad6ultimacasi de pe padeadreapt5are
num5rul80/ iar ultima cas5 de pe parteastang; are
numdrul
47.
CetecasesuntDeaceast5 stradE?
Fiti de dezvoltare Nr. 4

1. CompleteadSirul1/ 2, 3, 5, 8, 13... cu incd 2-3


numere.

2. Imp6rlindun num5rla 12se oblinerestul9 gi cAtul7.


Careva fi cgtul9i restulimp5tirii aceluiagi
numSrla
6?

3. Catestrangeri 4 prieteni
demandefectueaz5 cAndse
intalnesc?

4. Cendla NewYorkesteora8 seara,la Bucuresti


este
ora2. CeorEestela NewYorkcandla Bucuresti
esteora
11?
FigSde dezvoltar€ Nr. 5

1. Dintrenumerele2, 4, 6, 9, L6 alegedeimpEtitul,
de maijos:
imp;rlitorul,catulgi restuldin egalitatea

2. (ilre daucatul10 la impS(irea


scrietoatenumerele
cu8.

3. Ion are 25 de meregi 20 de nuci,iar Vasileare 11


meresi 76 de nuci.Ion ii d5 lui Vasilemere5i prime9te de
la acestanuci, astfel inc6t fiecaredintre ei se aibi dupi
schimburiacelaginumarde meregi acelagi num5rde nuci.
a) Cetenuci primegteIon de la Vasile?
b) catenucidi Vasilepentrufiecarem;r primitde la Ion?
c) DupEce fac schimburile,Ion doreStesi consumefructele
in cat mai multezile,consumand^alnic acelaginum5rde
mere si acelaginumir de nuci. In c6te zile terminEde
consumat ftuctele?
FitS de dezvoltar€ Nr. 6

1. Determin5
toatenumerelenahlralecarela imo5rtirea
cu 6 dauacelagi
restcu catul.

2. Sumaa trei numereeste112.DacSadiuobmacelasi


num5rla fiecaredintreeleoblinemnumerele
31;34 Si56.
Aflatinumerele iniliale.

3. Cei 90 de sportiviai unei ScolipoarH pe tricou,


fiecare,cSteun numir de dou5cifre.Nu sunt sportivicu
acelaginumir petricou.
Sportivii seimpat in echip€astfel:fiecareechipSare
cel putin doi sportivi9i intr-o echipdintrd toli sportiviicare
au sumacifrelorde petricouaceeagi.
a) Scrietiechipa(prinnumerele de petricou)in carese
afl5sportivul cu numerul14;
b) Scrieliechipele cu celmaimicnumerde sportivi;
c) Cesportivinu suntinclugiinnicio echipE?
Figi de dezvoltareNr, 7

1. Dublul
numbrului3 esteegalcutriplulaltuinum6r.
Careesteacesta?

2. Am avut un numir de mingide tenis la care am


ad5ugat3, inc53 Si3 lenge3 Siamobtinut42.
Catemingiamavut?

3. Dince num;rtrebuiescbzutde 7 ori cete6 pentrua


obline25?

4. La ce numSrtrebuiead;ugatsfertullui 32 pentrua
obgine
dublul
numar ut/ut
/

5. Din ce numir trebuiescdzuttriDlulnumbrului


I
pentrua obtinejumetateanumirului42?

10
FigAde dezvoltareNr, I

1. Unciobanare86 de oi Simiei
Cateoi suntdacSde Pagtivindejum5tatedin mieiSi
t rim6n10miei?

2. Cenum5rveiobtinedac5veiadunacu 4 un num5r
estejumStatea
mturalin carecifrazecilor num5rului
16,iar
@aa unitElilor
estesfeftulnumErului
36?

3. Doicopiiau 20 de nuci.DupEce primulii di celui


de-aldoilea4 nuci,amendoi rdmancu un num6regalde
nrrci.
Catenucia avutfiecare
copillainceput?

4. Larisa
ti Elena
aurezolvat
impreund 72deprobleme,
Cate probleme a rezolvatfiecaredac; Larisaa
rEzolvat
de8 orimaimultedecatElena?

1l
Fit; de dezvoltare Nr, 9

1, Folosegte parantezele
potriviteastfelincatrezultatu
sEfie dublullui 10.
5+3x8-5+24:8-4

2, Ordoneazidescresc5tor
r5sturnatele
numerelor
de
maijos:
4071;12004i72314;548t

3. Andreiii d5 Lucieio treimedin numSrulilustratelo


din albumulverde9i o treimedin ilustratele
din albumu
albastru,
in total30.
careeranumErul ilustratelor
dinceledou5albume?

4. Unnumbrestecu 24 maimaredecetsfeftuls5u.
careestenumErul?

t2
FiSi de dezvoltareNr, 10

1. Produsul verstelora trei frali este12.Celmarefiind


ro5cat,iarceilalligemenir
sEseaflecalianiarefiecare.

2. Sd se afle num5rulimparcel mai mic de forma


abcde,in carea=9, b estede trei ori maimicdec6ta, iar c
estecu 3 maimicdecAtb.

3. Irinaarein 2 cutiimaride cartoncate3 mijlocii,iar


-n fiecaredintreacesteacdte7 cutiimici.
Catecutiiarelrina?

4. Alexplanteaz;6 periavandintreei distanlade cate


9 m.
CareestedistanladintreprimulSiultimulp5r?

5. Reconstituieimp54irea:
O O3 : 9 = O O O

l3
Fi95de dezvoltareNr, 11

1. Dintr-ogr6din5s-aucules72 kg de vinetegi 81 kg
de ardei.Legumele au fost pusein lidile de cate 9 kg
fiecare.
C6tel5dileau fost dusein grbdin5dac;3 lEdileau
rEmasooale?

2. Intr-o cutiesunt 85 nasturi.La un magazin s-au


vandutdimineala3 cutiicu nasturi,
iardupa-amiaza
5 cutii
cunasturi
deacelasifel.
CeUnasturi s-auvendut? prin2 metode.
Rezolvati

3. Alinavrea sA citeascio revistEde 24 de paginia


cete30 de randurifiecare.Pefiecarerendsunt 10 cuvinte.
P6niacumeaa citit unsfertdin numSrul paginilor
revistei.
Cetecuvintemaiarede cititAlina?
Figi de dezvoltareNr. 12

1. Aflatix, y. z gtiindc5:x+y+z=100
x+Y=10;
x=4Y

2. Un grup de mai pulin de 20 de elevi joaci


gtiindcEdac6s-argrupac6te4 ar r6m6ne2
-Buchelele".
devi pe margine,iar daci s-argrupacate3, ar r5m6neun
lajoc.
dev aflalicatieleviparticipd

3. Alinare de 5 ori mai multetimbredecetfratelelui,


George,DacEGeorgear primi de la Alin 64 de timbre,
atunciei ar aveanumdregaldetimbre,
Catetimbreaveala inceDut fiecare?

15
Figi de dezvoltar€Nr. 13

1, Afle cel mai mic num;r naturalde 6 cifre care


indeplinegtecondiliile:
a) nu arecifrecaresAse repete;
b) estemaimaredecet300000;
c) aresumacifrelor15
compar5num5rulcu numerul301239.

2. este
Diferenlaa doubnumereeste2211.ScizEtorul
cu 123maimaredecatdiferenla.
Afl5celedoui numere.

3. Laurenliuintreabi:,,CA!iani am daci peste15 voi


aveav6rstaDecareo aveamamaacum9 ani. iar peste2
ani mamava aveatriplul varsteimele?"Aflativarstalui
Laurentiu.
Figi de dezvoltareNr, 14

1. Afl5 un num5rnatural,gtiindc5, dacdil adunicu


predecesorulnumirului3457,obtii succesorulnumSrului
4804.

2. Sumaa doui numereeste8601,iar diferentadintre


ele2867.
Care sunt cele dou6 numere, dac5 diferenla
inseamniiumatatea
Drimului
numbr?

3. in livadabunicilor,intr-un rand, sunt plantali15


pomila distanteegaleintreei. Segtiec5 distantadintreal
teilea gial Sapteleapomestede 24de metri.
a) Aflalidistantadintredoi pomiconsecutivi;
b) Aflalidistanlade la primulla ultimulpom.
Figi de dezvoltareNr. 15

1. Careestecelde-al11leatermenal girului111'118,
125,]32, 139?

2. numerelede la 1 la 7 in douEgrupuri,
Partajeazb
dinflecaregrups; aib5sumeleegale.
astfelincetnumerele

3. intr-oclas5suntde4 ori maimultibiieli decetfete.


Celielevisungin clas6,dacbnumiruleleviloreste
cuprinsintre269i 34?

4. in adunareaalSturatSsemneleO 9i tr reprezintii
doubcifrediferite,AflS{egi redi adunarea:
o9+

trOtr

18
FitA de dezvoltareNr. 16

1. - Tat6,am calculat:varstata estecu 30 de ani mai


maredecetvarstamea,exclam;Tiberiu.
- Euam calculatc5 varstata estede 4 ori maimic6
decatverstamea,ii rSsDunde tatdl.
Daci at6t fiul cat gi tatSl au dreptate,care sunt
varstelelor?

2. Inlocuiegtein fiecarerelalie_ cu acelaginum;r


nenulastfelincat$ obliiegalitSli
adevdrate:
a )_ +_ :_= 9 d)_-_:_=t
b)_-* :_= 7 e)3x_-_=6
c ) _+_ :_=10 f)_x5+_=30

3. Intr-o livadEsunt 3655meri,pruni9i caisi,Meri9i


prunisunt,la un loc2335,iar pruniSicaisi242t.
Calipomidefiecarefel suntin livadS?

t9
Figi de dezvoltareNr, 17

1. Fiulare15aniiartat6l43 deani.
Cu cali ani in urm5sumavSrstelor
lor era egalScu
52deani?

2. In doubcutiisunt53 de crete.Dac;se Dunin Drima


cutie6 crete5i se scotdin a doua3, atunciin celedoua
cutiiva fi acela9i
numerde crete.
Cetecreteerauin fiecarecutie?

3. Un balotde p6nzi a avut 98 de metri.Din el s-au


vandutdimineala 35 m de pand, iar dupS-amiaza 55 m
p6nz5.Restulde p6nz6s-avanduta douazi in modegalla
doi cumDSretori.
Catimetride o6nz5a luatfiecare?

20
FigAde dezvoltareNr, 18

1. Untau ii spunecopilului sduin varstS


de 14ani:
- C6ndo s5 ai varstamea de acum,eu o si fiu
atunciin v6rst;de 66 de ani.
Celianiarein prezenttat5lcopilului?

2. a rezolvat36 de probleme.
In vacantiN4ihai Dacbar
mai fl rezolvat12, ar avearezolvatede 3 ori mai multe
dec;tfratelelui.
Cateprobleme a rezolvat
fratelelui?

3. O gEini9ijumitatefaceun ou gijum5tateintr-ozi Si
jum;tate.
Categ5inivorface16oui in 3 zile?

2l
Figi de dezvoltarcNr. 19

1. CincipixuriSi un stiloucostA48 de lei.Pixulestede


trei ori maiieftindecetstiloul.
Celileicost5flecare?

2. Unchiulmeu lucreazbca spSl5torde maginila o


firm;, El arede sp5lat35 de magini.Dupd
8 orede lucrui-
au mairimasdespSlat 3 magini.
Catemaginia spSlatunchiulmeuintr-oor5?

3. Corinaare 16ani.Fratele
ei areun sfertdinverstaei.
CaHani va aveafrateleei cendCorinava aveao
vdrsti de trei ori mai maredec6tcea De care o are el
acum?

22
FigAde dezvoltareNr, 20

1. Diferenlade varsti dintredoifratiestede 6 ani.TatEl


lorare44 deani.
Ce varsti are fiecarecopil StiindcE peste10 ani
varstatat6luiva fi egal5cu sumaverstelorcelordoicopii?

2. Mariaarede rezolvatdou5figecu cate15 probleme


fiecare.Depe primafigi a rezolvatun numbrde probleme,
iar de pe a doua,atSteaproblemec6te FaurEmasde pe
primafiS5.
CAteDrobleme maiarede rezolvat?

3. Sabina ii spuneluiAndrei:
- D6-mi200de lei de la tine pentrua aveao sum5
de doubori maimaredecatceapecareo ai tu.
Andreiii r6sounde:
- D5-mitu 200de leipentrua aveaSieu catai tu.
CesumdarefiecarecoDil?

23
Fi95de dezvoltareNr. 2l

1. Diferenlaa dou6 numereeste de 4 ori mai micE


dec6tsumalor. StiindcE unuldintrenumereestecel mai
marenum6rnaturalde o cifr5,sAsedetermine
numerele.

2. Tat5lSifiulauimpreun5 48deani.TatSl
estede3 ori
maiin varst5decatfiul.
Careestev6rstafiului?Pestecauaniverstatat5lui
vafi dedoudorimaimaredec6tvarstaflului?

3. TatEl,mamati cei 3 copiiai lor au impreun;89 de


ani.Varstele
copiilorsuntexprimate prin3 numerenaturale
consecutiveimDare.
AflaUvarstafiecSruia,Stiindci, la nagtereaceluide-
al doileacopil,fiecaredintrep5rinliilui aveade 22 de ori
varstaprimuluicopil.

24
Fi95de dezvoltareNr, 22

1. Un ceineurmiregteo vulpecareesteinaintecu 60
de s5riturifa9i de caine.
DupEcite serituriva ajungeceinelevulpea,dac53
s5rituride-aleceineluifaccat7 $rituri de-alevulDii?

Manualul de matematic5
are143de pagini.
pentrunumerotarea
Catecifreau fostnecesare lui?

3. Laun concurs de matematicdsedau5 punctepentru


o problem5bine rezolvatb9i se scad3 punctepentruo
problemSgreiit rezolvati.Un elev trimite 10 Drobleme
9i primegte
rezolvate 26de puncte.
Sd se afle cete problemea rezolvatbineSi catea
gregit.
rezolvat

25
Figi de dezvoltareNr, 23

1. Descoperiti
regulaSi completaticu numerelecare
(peverticali):
lipsesc
23456

3513

8136-10

2. AflalidouSnumerein urmStoarele condilii:


- dac5la primulse adauge72, sumaoblinutSeste
egal;cu al doileanumSr;
- dacE la al doilea numir se adaug5184, suma
oblinut;va fl de treiori maimaredecatprimul.

3. Un c6inecare se gisegtein punctulA gonegteo


vulpecarese gise9tela 30 de metrifalEde el, in punctul
B. Saltulceineluiestede 2 metri,iarsaltulvulpiiestede un
metru.Cainelefacedou5s5rituriin timDce vuloeaface3
sSrituri.
La ce distanF de punctulA, caineleva prinde
vulpea?

26
Figi de dezvoltareNr, 24

1. Sumaa patrunumereesteegalecu 138,


Aflalinumerelegtiindc; primulnuma.esteegalcu
sumaceluide-aldoilea9i al treilea,al doileaestede dou5
ori maimicdecatal treilea,iaral patrulea
estenumSrul 30.

2. un vasplincu ap5c6ntdregte87 Kg9i pejumitate


plin, 45 kg.
CAtdntSregtevasul9ol Si cet cantSregte
apa din
vas,atuncicandacestaesteDlin?

3. Sumaa trei numereeste2450.primulnumdreste


cu 250mai maredecatal doileagi cu 180mai maredecet
al treilea.
Aflaticeletrei numere.

2'1
Fisi de dezvoltareNr, 25

1. Eleviiuneiclaseau participat la plantarede puieliin


dou5zileastfel:in primazi 15 elevi,in a douazi de dou5
ori maimullicain primazi.
Aflali numSrulelevilordin clast, dac512 din ei au
venitin fiecarezi, iar3, in niciozi.

2. Mircea,Sandu.AdinaSi Dianas-au agezatin 9ir


indian.Dianaa fost in fala lui Sandu,dar nu ii a Adinei.
Mirceanu e in spatelelui Sandu.Dianast5 langSSandu.
Adinasti in fala lui f4ircea.
Careesteordineain cares-auasezatcoDiii?

3. Un pix,o carteSi un joc cost553 de lei. Pixulcost5


cu 5 lei malpulindecatcadea,iar carteaimpreun5cu pixul
costecu 7 lei maimultdecatjocul.
Aflatiprelulfiec5ruiobiect.

28
Figede dearoltar€ Nr. 26

1. UntaH are45 de ani, iar ceitrei fii ai lui au 15 ani,


11aniSirespectiv 7 ani.
DupSca$ ani varcti ta*ilui va fi egalScu suma
varstelor
celortrei coDii?

2. Intr-o cutie sunt numai bile de trei culori: rogii,


galbeneSinegre,Numai27 din ele nu suntnegreSinumai
39 din ele nu suntrosii.Num5rulbilelorrogiiestede doud
ori maimicdecatnum;ru|de bilenegre.
Aflatinumerulde biledefiecareculoare.

3. Un Soferpleac5de la Iagila Bucure'ticu o masimS


cu remorc5.
Maginacentiregte2 tonegi remorca1 ton;. in
drumuls5ugoferul pesteun pod
treuiesi treacSobligatoriu
lungde 10metricesuporuio greutatemaxim;de 2 tone.
Cumreuselteacesbse ajungeh destinalie?

29
Fi95de dezvoltareNr. 27

1. CompleteazS girulde numere,respectand regulade


scrierea ordiniidate:
2, 74,4, 28 ,6 , 4 2 , 8 ,5 6 ,_ , _ , _ , _ .

z. intr-o Scoal6
cu claseleI-IV sunt 108elevi.Clasele
I
Si a II-a au numdr
acelagi de elevi,in total 60. NumSrul
elevilordin clasaa IiI-a esteegalcu numdrulelevilordin
clasaa IV-a.
ceu elevisuntin fiecareclas6?

3. Treifrali au economisit
fiecareo sumSde bani.DacS
primulFar da 25 de lei celuide-aldoilea,atunciar avea
am6ndoi sumeegale,insbal treileaar aveacu 65 de lei mai
multdecatfiecaredinceilallidoi.
ce sum6a economisit fiecare,dad impreun6au 680
de lei?

30
Figi de dezvoltareNr. 28

1. Dac6:a+b+c+d=85;a= 2xb,c= 3xb+2;b= celmai


marenumarparde o cifri, afl5a, b, c, d.

2. Participand la o excursie,un elev primegtede la


pSrinliiseio sumSde bani.DacEar cheltuicete15 leipe zi,
pentru ultima zi ar fi avut numai 10 lei. Atunci Si-a
repadizat cate10leipezi gi Faurimas35 de lei,
Cetezilea duratexcursia?

3. Tata spal5 maginain 20 de minute. Fiul spalS


aceeagi
magin5 in 30 de minute.
In cateminutevorspSlaaceeagi
magin5
impreun5?

31
Fit5 de dezvlltar€ Nr. 29

1. Si se impaft5numErul 226in 3 p6rgiastfelca partea


a douasi fie cu 7 maimaredec6tprimaSicu 22 maimare
decatDarteaa treia.

2, O sal6 de spectacole are cinci randuricu acelagi


num5rde scaunenumerotatede la stSngala dreapta.
9tiindci scaunulcu numirul30 seafli pe randuldin mijloc
iar. in dreptullui, pe ultimulrand, se afl; scaunulcu
numdrul54,sEseaflec6tescaunesuntin sal6,

3. De ziua buniculuiau venit toli nepotiis5l felicite.


Pentua-9ikata musafirii,bunicula culesdin gridin5 un
numSrde meregi de 3 ori mai multenuci.Dupi ce fiecare
nepota fost servitcu cate3 meregi cate8 nuci,bunicului
Fauramas20 de mereSi75 de nuci.
Cegnepotiarebunicul?
Figi de dezvoltareNr. 30

1. MEgandescla un numir, il inmulJesc


cu 100,ii mai
adaug9999i amoblinutcelmaimarenumbrde4 cifre,
Lace num;rm-amoendit?

2. Sedaunumerele:

235 237 239 2 4 1 . , . . 2 7 L . . . 291


291 289 287 285 .... x .,.. 235

Careestenumirulscrissub271?

3. Sumadintreun numir x gi un num5ry este50.


Sumadintrex gijum6tatealuiy este40.
Aflalinumerelex Siy.
Figi de dezvoltareNr, 31

1. Afl5valoarea lui a din egalitatea


:
6: (a X 89* aX 8 5 ) = 1

2. Cetenucl a avut Lauradac5duoi ce a mencat5


nuci,jumetatedin celerSmasei le-adat frateluisbu,iar
restulle-a impS(it in mod egal celor4 prietene,fiecare
dintreacesteaDrimind cete5 nuci?

3. Determinali vArstain prezenta tat5lui unui beiat


daci bEiatulare 7 ani, iar atuncicand va aveaversta
tatilui,tatSlva avea55 deani.
FigAde dezvoltareNr. 32

1. Numdrul55 este sfertul jum5t5lii sfertuluiunui


num5r.SAseaflenum;rul.

2, Sumavarstelor tatSlui,
mamei 9ifiiceieste71deani,
Peste2 ani mamava aveavarstade acuma tatalui,iar
peste27deanifetitavaaveavarstadeacuma mamei.
CeUaniarefiecare?

3. AnaestesoraluiRadu,Eaarede5 orimaimultifrati
dec6tsurori,iar Raduarede doubori maimullifrali!ec6i
surori.
CetefeteSicali b6ielisuntin familialui RaduSia
Anei?
Indicatii 9i rispunsuri, Fiia nr, 1

1. R: 84

2, R: Andrei Daniel Eugen Filip Barbu


lll
457p. 411p. 407p. 336p. 312P.
\/
4IL-75=336

3. cEa21,avemimediat:
Pentru a00<aoa<aa0<aaa

36
Indicatii 9i r5spunsuri,Fita nr, 2

I. L,2 ,4 , 7, 17, t6, 22, 29

2-I=7 ;4-2= 2;7-3=4; L1-4=7; t6-5=11t 22_6=L6i


7 =22

2. Avemingiruirea:Unu, Doi, Trei, patru, Cinci,9i in


modfirescurmeazSlitereleS si g de la Sasegi Sapte,
deci: U,D,T, P,C,9, S

3. Prininlocuirea unuisemnplus cu un egal alc5tuim


dou5 grupuride numerecare ar trebui sd aib5 sumele
egare.
1+ 2+ 3+ . . . . . . . . . . - . . . , . . . . . , . . . . .1. ............+
9+2 0 = 2 1 0

2l/
2L
- sunt10perechide numerea c5rorsumeeste21
1 0x 21= 210
- inseamn5 cE numereledin fiecaregrup formatau suma
210:2=105. Acum devinesimplusE adunEm:1+Z=3;
3+3=6; 6+4=10 S.a.m.d.p6n5 g5sim 78+13=91Si
91+14=105/decisemnulegalse aflSpus intre numerele
14 Si 15.
Indicatii ti rdspunsu4 Figanr. 3

L. 29

2. Cumcele6 ou5fierbdeodatS,
evidentapatrebuiesE
clocoteascS
doar3 minute.

3. Peparteadreaptisuntcas€cu numerepare:
2,4,6,8, ...,80, in total80:2=40(case)
Pepadea$engesuntcasecu numereimpare:
7,3,5,7,..147, in totalsunt23+1case(47i2=239i rcst
- Totalcase:40+24=64de a* R: 64 de case

38
Indicatii gi rispunsuri, Figanr, 4

1. Avem regula:fiecaretermen este egal cu suma


predecesorilor
sEi:
2=t+ti 3=t+2, 5=2+3;8=5+3; 13=5+8;
Urmeazd8+13=21i 2l+L3=34; 27+34=55
Deci:1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55

2. Reconstruim
deimpatitul:
D=12x7+ 9; D=93
93:6=15
9i rest3 R: cAtul=15;restul=3

3. Primul -> 3 strAngeri


de m6nd
cu al III-lea9i cu al patrulea
Al doilea-> 2 strengeri:
(cuprimula avuto strengerede manS)
->
Al treilea in afari de strangerilede m6n5cu
primulsi cu al doilea,deja num5rate.mai efectueazS o
strangerede m6n6cu celde-alpatrulea.
Al patrulea-> strangerilede man; au fost deja
numarate.
Deci:3+2+t=6 (sftengerid€ mani) R:6

4. intre Bucuresti
SiNewYorkesteo diferen3Sorar; de
24-20+2=6ore.Cendla Bucuregti
esteora 11,la NewYork
esteora11-6=5dimineata.

39
Indicatii 9i rispunsuri, Figanr, 5

1. Restultrebuie$ fie maimicdecatimpSrtitorul


L6=2x 6+ 4

2. Numerele au forma 10 x 8 + r under ia valorile0,


r,2, . . . ,6, 7

J.
a) t) 76-20=56( nuciaremaimultVasiledecatlon)
2) 56:2=28( nucidEVasileluilon)
3) 25-11=14 ( merearemaimultIondecatVasile)
4) t4:2=7 ( merede ion luiVasile)

b) 28:7=4( nucipentrufiecarem;r primit)

c) Dupbschimburi:
. 25-7=tB(mere-> Ion)
o 20+28=48 (nuci-> Ion)
. 11+7=18 (mere-> Vasile)
. 76-28=48(nuci-> Vasile)
. 18:6=3(zilecete6 mere)
. 48:6=8(zilecate6 nuci)
3+8=11(zile
terminAde consumat
fructele)

40
Indicatii 9i rAspunsuri,Figanr. 6

1. RestultrebuiesEfie maimicdecatimpdrtitorul
a:6=5(rest5) => a=6x5+5; a=35
b:6=4(rest4) => b=6x4+4, b=28
c:6=3(rest3) => c=6x3+3ic=21
d:6=2(rest2) => d=6x2+2id=74
e:6=1(rest1) => e=6x1+1; e=7
f:6=0(rest0) => f=6x0+0;f=0

Rt Oi 7i L4i 21; 28t 35

2. 1) 31+34+56=121 (sumanumerelor
obtinute)
2) 72L-772=9(sumanumerelor ad6ugate)
3) 9:3=3(numbrul ad5ugat)
4) 31-3=28(primulnum5D
5) 34-3=31(alUlea num5r)
6) 56-3=53(alIII-leanumir)

R: 28; 31; 53 Vr 28+31+53=U2

3. a) t4t 47i 23r32i 50


b) 89; 98
c) 10;99

4l
Indicatiiti rispunsuri,Figanr. 7

1. 2x3=6
6:3=2 R: 2

2. X+ 3+3+3 3 = 4 2
x + 39= 4 2 j X = 4 2 - 3 9 ; X = 3
R: 3 mingi

3. X- 7x 6=2 5 i
Rr 57

4. X+ 32: 4= 2 x 7
X+ 8=14; X=6

5. X- 3x 8=4 2 : 2
X- 24 = zli X=45

42
Indicatii ti rispunsuri, Fita nr. 8

1. miei
Vinde -i6i-ieiraman
1) 2x10=20(miei)
2) 86-20=66(oi)
R: 66 oi

2. . 16:2=8-> cifrazecilor
=> 89-> numdrul
r 36:4=9-> cifraunititilor

o 4+89=93
R: 93

3.
I 4-4
),
+4
1) 20:2=10(nucifiecarecopildup5transfer)
2) 10+4=14 (nucia avutprimulcopil)
3) 10-4=6(nucia avutal ll-leacopil) Rt 14; 6
vt L4+6=20i 14-4=6+4

.|
4. E_
L r, -, , orn,o"
' mdrimiegale
t) 72:9=8(probleme,
Elena)
2) 8x8=64(probleme,
Larisa)
R :8; 64
vt 64+8=72i 64:8=8
Indicatii ii rispunsuri, Figanr, 9

1. s+3x(8-5)+24:(8-4)=2x10
5+3x3+24i4=20
5+9+6=20

2. 4t327i 40027; 1845; 1704

3. X : 3+y : 3= 3 0
(X+y):3=30
X+Y=3x30;x+y=90' R:9O

4. N. 24:3=8-> sfertul
sfeftul_ 24 4x8=32-> numirul

44
Indicatii 9i rispunsuri, Figanr. t0

1. 9:3=3->b; abcde=93001
3-3=0-> c
e =1

2. 3x2x2=72
Rt 3i 2i 2

3. 2x3x7=42 (cutii)
R: 42 cutii

4. l 9 m l9m l9m l 9 m l 9 m I
5x9=45(metri)
R: 45

5. CifraunitSlilorcatuluinu poatefi decat7 deoarece


numaiprodusul 7x9seterminicu 3.
Pentrucd at6tdeimp6rlitul,cet Sicetulsuntnumere
formatecu 3 cifre,cifrasutelorcatuluinu poatefi decat1,
iarcifrasutelordeimp5rtituluinumai9.
903:9=107
Singuraimpirlireposibil6este:963:9=107

45
Indicatii 9i rispunsuri, FiSanr, 11

1. R: 20 lSdite

2. II (3+5)x85=680
r 3x85+5x85=680;
Rr 680 nasturi

3. - 24x30=720 (renduriarerevista)
- 24:4=6(paginia cititfetila)
- 6x30=180 (renduria citit)
- 720-180=540 (rendurimaiarede citit)
- 540x10=5400 (cuvintemaiarede citit)
R: 5400 cuvinte

46
Indicatii ti rispunsuri, Fita nr, t2

1. x+y+z=100 x+y=10
I
10+z=100 4y+y=10
z=100-10
z=90
Y=2 x=10-2
x=8
R: 2i 8; 90
V! 2+8+90=l0O

10:4=2Sirest2
10:3=39i rest1
R: 10 elevi

3.G
A

- 64:2=32(timbre,George)
- 5x32=160 (timbre/
Alina)
Rr 32; 160
V: 160- 64-3 2 + 6 4

47
Indicatii9i rispunsuri,Fita nr, 13

1. szmszu
3 0 12 4 5 => 30I245i 301245>301239

2. D-S = RestsauDiferenla
tl
D-(22It+123)=2211
22!L+L23=2334-> sc5zitorul
22lI +2334=4545- > descazutul
R: 2334:4545

3. 15+9=24 (animaimaremamadecetfiul)
f_
m __..,.
24 + 2 -> 2 pirli de m;rimiegale

24+2=26(2 p54ide m5rimiegale)


( aniarefiul)
26:2=13

R: 13 ani
v: 13+24=37(ani,
mama)
arefiul peste15ani)
13+15=28(ani
37-9=28(ani
aveamamaacum9 ani)
- triplulversteifiului)
13x3=39(ani
va aveamamapeste2 ani)
37+2=39(ani

48
Indicatii ii rispunsuri/ Figanr. 14

1. X+3456=4805; X=4805-3456; X=1349

2. => I nr.
2867x2=5734 * 2867t 5734
V: 5734+2867=8601

5734-2a67=5734:2

2867=2A67

3. intre al treileaSi al gapteleapom sunt 4 intervale


(saudistante)
l l l ll 7-3=4
/\
al treileapom al gaptelea pom
a) 24:4=6 (metri
-> distanladintredoi pomiconsecutivi)
15-1=14(intervale intreprimulSiultimulpom)
b) 14x6=84(mehi intreprimul9i ultimulpom)
R:6m ; 84m

49
Indicatii Si rispunsuri, Figanr. 15

1. Se observ5cE fiecaretermenestemai maredecat


precedentul
cu 7.
111/118,125,132,139, ...
178-rLt=7; I2s-t78=7; 132-125=7, 139-t32=7
Al unsprezecelea
termenvafi: 111+10x7 = 181 R: 181

2. 7+2+3+4+5+6+7=28
din fiecaredintreceledou5grupetrebuie
Numerele
si aibSsuma28:2=14.Avemimediat:
L+6+7=2+3+4+5
74= 14

?f-)
b.
- J => 5 pSrtidem5rimiegale
30:5=6-> o parte
5 x 6=30-> nr. de elevi R: 30 de elevi

4. A=Zi o =I
Adunareaeste:92+29= 72I

50
Indicatii 9i rispunsuri, Figanr. 16

1. f,
t. _ 30:3=10(ani,fiul)
--:-.
1ox4=40(ani;tat:D
R: 10 ani,40 ani
V: 4O'10=3O(ani)
40: 10=4

2. cb _ : _ = 1 pentruorice
Pornimde la observalia
numAr
nenul
a )8 + 8 : 8 = 9 b)_ -_ :_ =7 c)_ +_:_= 10
\/ \ /
8+1=9 a-f=7 9+1=10
d ) _-_: _=1 e) 3x 3-3=6
2-t=I D 5x 5+5=30

3. 3655-2335=1320(pomi)
(meri)
3655-242r=1234
(pruni)
2335-1234=1101
v: 1320+1234+1101=3655

51
Indicatii ti rispunsuri, Fita nr. 17

1. 15+43=58(sumaverstelor)
58+52=5(ani)
6 : 2=3(ani) R: 3 ani

2. I
I I -..........r..6....
.-3
53+6-3=56 (2 p;Gidem5rimiegale)
56:2=28(cretein primacutie = numSrcretedin a doua
cutie)
28-6=22(creteerauin primacutie)
28+3=31(creteerauin a II-a cutie) R':22i 3L
Y: 22+6=28
31- 3=28

3. 35m+55m=90m (s-auvandut)
98+90=8(metriau mair6mas)
8:2=4(metri) R: 4 m

)2
Indicatii ti rispunsuri, Figanr, 18

7. f. 14
t. 14 X X=diferenta
de varsH

f. 14X
t. 1 4 XX

2X=52
52i2=26(ani -> diferenga
de varst5dinke tat; Sifiu)
26+L4=40(aniaretata) R: 40 de ani

2. M. _!2
f._
1) 36+12=48 (probleme)
2) 48:3=16(probleme,
fratele)

3. O g;in55ijumStatefaceunou gijumitateintr-ozi Si
jumEtate.
O g5in5Sijum;tateface3 oudin 3 zile
3 g6ini fac 6 oubin 3 zile
3 gdini fac 2 oubintr-ozi
3 g5ini fac16ou5in 8 zile
R: 8 zile

53
Indicatii9i rSspunsuri,
Fita nr. 19

1\
lei,5 pixuri
lei,un stilou ) +etei,->s px4i
oe manmr
egale
48:8= 6 ( lei,un pix)
3x 6=18 ( l e i , u n p i x )
R: 6 lei, un pix
18 lei, un stilou

2)
35-3 = 32( magini
in 8 ore)
= (
32:8 4 maginiintr-o orb) R,4 magini

?\
16: 4 4 ( a n i ,f r a t e l)e
4x 3 72( aniva aveaCorina)
12+ 72 = 24 ( aniva aveafratele) R: 24 de ani

54
IndicatiiFi rispunsuri,Fiia nr, 20

b 6 |t_ 4 4 +1 0 =5 4
44 + l0 = 54 ( ani- sum6verstelor
celordoifrali )
=
54 - 6 48 ( ani- de dou6ori varstaceluimic)
4 8:2 = 24( ani, cem l ic)
=
24 + 6 30 ( ani,celmare)
In prezent:
24- 10= 14( ani,cel mic)
30- 10 =20 ( ani,celmare) Rr14ani; 20 ani

2)
Numarul de probleme de pe primafiSEesten, iar
rezolvate
numSrul de probleme de pea douafiSEester.
nerezolvate
Numirulde probleme nerezolvate
este:
(
-n de pe primafigd);
-r ( de pea douafigS), adicSr+n=n+r=15 ( probleme)
R: 15 probleme

= >S >Acu 4 0 0
s 200 400 1200'.R
A-\
-200
200+ 400+ 200= 800 ( lei, ium5tatedin sumaSabinei,
dupi transfer)
800+ 800= 1600( lei,Sabinadup6transfer)
1600- 200= 1400( Iei,Sabina )
1400- 400= 1000( lei,Andrei)
R: 14OOlei: lOOOlei
Indica$ii9i rispunsuri, Figanr, 21

1. Unuldintrenr.este9, Not5mcelElalt
nr. cu a,
Putemscrie:a+9=4x(a-9)
9+36=4a-a
4 5 = 3 a ;a = 1 5 Rt9 ;1 5

2 .t
3 .f
)o'
-48:4=12 ( ani,fiul
)
-12x3=36 ( ani,tat6l)
- peste12ani R: 12 ani,35 de ani, peste12 anii

3. Lanagterea celuide-aldoileacopil.primulcopilavea
1 an,iar mamagitat6l,cate21x1=22( ani)
In prezentverstelemembrilorfamilieiin ordine
crescatoaresunt:
a, a+2,a+4,a+ 24,a+24
a+( a+2)+( a+4)+(a+24)+( a+24)=89i
5a+54=89, de undea=7( ani)
Varstelecelor5 membriai familieisunt:
7 ani, 9 ani, 11 ani, 31 ani, 31 ani

56
Indicatii 9i rSspunsuri,Figanr. 22

1, 7-3=4( sbriturirecupereazi c6inelela o grup5de 3


s5rituri)
50 : 4= 15( grupede cate3 sSrituriincareceinele
recupereaz5 cele60 de $riturl alevulpii)
15x3= 45 ( sErituri- ceineleajungevulpea)
R: 45 de sirituri

1..... . . . .-.>9
9 c ifr e
10....,.,.99 -> 90 nr x 2 cifre=180decifre
100.......143 --> 44 n x3 cifre=132decifre
9+ 180+132=321 ( cifre)
321 €ifre

3. Pentruo problemi gregit5


: ise scad3 puncte- nu ise
dau5 puncte
3+5=8p
10x5 =50( punctepentru10 probleme bune)
=
50- 26 24 ( punctescbzute )
24: 8= 3 ( probleme
gresite)
10-3=7( probleme bune)
R: 7 problemebune
3 problemegregite
Indicatii9i rispunsuri,Fita nr. 23

1.
23456
35132
813 6 11 10

Regula
este:2=3X2=8,3+5X2=13

2.
....7-2.-.....
b.

784+ 72=256(2 fi4i de marimiegale)


256:2=128( primulnr.)
728+ 72 =2o0( atdoiteanr.)
R 124, 2O0

3. Intr-o unitatede timp,caineleparcurge2x2=4miar


vulpea3x1=3m.Deci,inb-o unitatede timp cainelese
apropiedevulpecu 4m-3m=1m.
Distantade 30mva fi acoperitiiin30 unidli de timp.
-In acest
timpceineleparcurge 30X4=120m
R: 12Om

58
Indicatiiii rispunsuri,Figanr. 24

1.
a;-"--.- I 138-30=108
bl 1 0 8 :6 = 1 8 ( b )
c_ r 1 38 18x3=54 ( a)
d30 l 18x2=36( c )

R: 54, 1& 36

2, 87 kg-45k9=42k9> jumStatedinapadinvas)
45 kg-42k9=3kg
)c€nt5regtevasulgol
87-3kg=84k9) centaregte
apa,atuncicind vasul
estegol.

R: 3 kg, 84kg

250
3 ,a
b _ | 2450
c 70 ..18".q...
. 250-180=70
. 2450-LBD+70=2340
. 2 340: 3=78 0 ( c )
. 7 80-70= 71 0 ( b )
. 710+250=960 (a )sau:780+180=960

59
Indi€atii9i rispunsuri,Figanr. 25

1.
I
I]

15x2=30( eleviin a douazi )


( elevi,numaiin primazi )
15-12=3
30-12=18( elevi,numaiin a douazi )
3+12+18+3=36 ( elevi)
R! 36 elevi

2, R: Sandu,Diana,Mircea,Adina

, ,l"
3. c.
p' _..5...
j.

53+5+ 7+ 5=80( tei)


80 : 4=20( Iei, caietul
)
20-5= 15( lei,pixul)
20x2-(7+5 )=40-12=2e( lei,jocul)
R:20lei,15lei,28 lei

60
Indicatii 9i rispunsuri, FiSanr. 26

1. DupEx ani tatSlva avea45+xani,iar cei trei fii vor


avea15+x,11=x9i respectiv 7+x ani.Sumaversteloreste
egal6:
45+x=15+x+11+x+7+x
45=33+2x,45-33=2x,!2=2x,x=6
Tat6lva aveaaceeagiversti cu sumaverstelorfiilor
lui Deste6 ani

2. DacE27 nu suntnegre,atuncisuntrogiigi galbene


Daci 39 nu sunt ro9ii,atunclinseamn;cE sunt
galbene
Sinegre,
"-l
t''
9 ,_) t^^
n.
-- L2
39-27 =72
I2x2 =24 ( negre)
39-24=15 ( galbene)
27-15=12 ( rogii)
Rt 24, 1,5,L2

3. Cendajungela pod goferuldezleag6remorcade


camion.Trecepoduldoarcu camionul,iar apoicu ajutorul
uneifranghiide 10 m leag5remorcade camion.Astfelnu
va dep59igreutatea
maximdsuportatide pod.

ot
Indicatii 9i rispunsuri, FiSanr. 27

r. le, 79 & 84
Regula:2x7=14 4x7=2e
2+2=4 4+2=6........ 8+2=10 70x7=70
70+2=L2 72x7=84
2. 60:2=30( elevi,clsI saua II-a )
108-60=48( elevi,clsa III-a ti a IV-a)
48: 2=24( eleviinfiecaredinclasele a III_aSia IV_a)
R: 30, 30, 24,24 (etevi )
3.a. -rs )
0. _--i25. L 680
c . 6 sJ

991!s:91s.f tei3 pa4idemdrimi


egate)
615:3=205
(lei,o parte)
205+25=230
( tei,Drimut coDit)
205-25=180
( tei,it doitea)'
205+65=270
( tei,al treileacopil)

Rt230 tei, 18Olei,27o lei

62
Indicatii 9i rispunsuri, Figa nr, 28

2 . a. 15 le1i 5 1 e i,..,..,..,.,.................1.0. .le


. 1i 5 1 e l
b. 10lei10lei101ei..,........101ei 35 lei

3s-10=2s(lei)
15-10=
s( lei)
25:5=5( zile)
R! 5 zile

3. Dinprimapropozilierezult5cEtata spalS3maginiin 60
minute,iarfiul2 magini
in 60 de minute.
impreundspalE 5
maginiin60 minuteinseamne ci vorspSlao magin5in
60:5=12 ( minute)

R: 12 minute

63
Indicatii 9i rispunsuri, Figanr, 29

I .-.
.....7.......
c. J""
-..............22,.............
226+( 7+ 22)= 226+29= 255
255:3=85 ( b)
8s-7=78( a )
8s-22=63 ( c)

R: 78, 85, 63
't

rz
30

r4

54
r5

54-30=24(scaunepe dou5rSnduricomplete
)
(
24:2=12 scaunepe unrend)
12x5=60( scaune)
R: 60 scaune

64
3. NotEm cu : n=nuci:m=mere
- dac5FaurSmas20 de mere/deci au rbmas20de grupe
( n,n,n,m)
- CAtenucisuntin 20 degrupe?
21X3=60 (nuci)
- Diferentade nuci;
75-60=15(nuci)Acestenuci au rimas de la grupelede
3mere+8nuci(cata primitfiecarenepot)
DacEau r5mas15nuci,are15nepoli.

R: 15 nepoti

65
Indicatii Fi rispunsuri, Figanr, 30

1. a x 100+999=9999
x +999=9999
X=9999-999
X=9000
a x 100=9000
a=9000:100
a =9 0

2, 235+291=526i237+289=526t239+287=526i
24r+285=526i
27L+x=526ix=526-277; x=255

3,x
)*

x
Yi2 ]*

( iumEtate
50-40=10 diny )
( x)
s0-20=30
10x2=20(y)
Rr30, 20

66
Indicatiiti respunsuri.Fita nr, 31

1 . 5 :(ax 89-ax 8 6 ) = 1
6 :(98a- 86a) = 1
6 : 3a= 1
3 a=6: 1
3a=6t a=6:3) a=2

2 .5

4x5=20( nucila prietene)


20 nuci,fratelui
20+20+5=45 ( nuci)
R: 45 nuci

3. b.
-__f_..
t. 55ani
55-7=48 ( ani )
48 t2= 24 ( ani )
24+ 7= 37 ( ani,tat6l )
R :3 l a n i

67
Indicatii 9i rispunsuri, Figanr, 32

1.
55x8=440( sfertu| )
440x4= 1760( num5rul)
R: 1760

7L+( 2+ 27+ 2) = 7 0 2
102:3= 34 ( ani,tatSl)
34-2= 32(ani, m a m a )
32- 27 = 5 ( ani,Rica)
R: 5 ani, 32 ani, 34 ani.
i

3. Ana+ sor5 1
t f f f f 2 + s = T co p ii
Ra du+f f t f
sor6 sorS

R: 2 fete Si 5 bAiegi

68
BIBUOGRAFIE

x x x, Miculmatematician,clasaa III-a, Ediliaa V-a,


EdituraNomina,Pitesti,2010;

DanielaBerechet, FlorianBerechet,
MariaGardin,Florin
Gardin,ConstanlaBadea,Matematice.culegerede
Edituraparalela
exercitiisi orobleme, 45, Pite$ti2007,
E. DEncilS,
LD;ncilE,l4atematici,claseleIII-iV,Editura
ErcPress,Bucuregti,
2006

Ionel Nechifor, Liviu Stefan, Adriana p5duraru,


Concursulde matematic5,,Florica
T.Campan".
claseleI-
IV,Editura
Taida,Iagi
2011
CUPRINS

cwANT iNATNTE ..............................


3
FigAdedezvoltare Nr. I ................................................... 4
Fiqddedezvoltare Nr.2 ,........................,,........................ 5
Fiqddedezvoltare Nr. 3 ................................................... 6
Fi$Adedezvoltare Nr. 4 ................................................... 7
Fipi dedezvoltare Nr. 5 ..............,.................................... 8
FigEdedezvoltare Nr. 6 ................................................... 9
Fi$Adedezvoltare Nr.'7...,.............,................................. l0
FiSAdedezvoltare Nr. 8 ................................................... II
Fiqi dedezvoltare Nr. 9 ..............................
.............,..............,.
12
FiqAdedezvoltarc Nr. 10..............,................................... 13
FiSAdedezvoltare Nr. 11.................................................. l4
Fi$ededezvoltare Nr. 12.............,.................................... 15
Fi$Adedezvoltare Nr. 13.................,................................ 16
Figi dedezvoltare Nr. 14......................,........................... 17
FitAdedezvoltare Nr. l5 .......................,.......................... 18
FitAdedezvoltare Nr. 16.................................................. l9
Fiqddedezvoltare Nr. 17.................................................. 20
Fipi dedezvoltare Nr. l8 .................................................. 2l
Fi$i dedezvoltare Nr. 19............................
.......,.,,.............,.....
Fi$Adedezvoltare Nr. 20 ..................,.............................,. 23
Figddedezvoltaxe Nr. 21 ............................
...........,..............,...
Fi$Adedezvoltare Nr.22 ............,,,.............,..................... 25
Fi$ddedezvoltare Nr.23 .,...............,,,.........,................,,..
Fitd dedezvoltare Nr. 24 .....,,,............................,.............
FitAdedezvoltare Nr. 25 .................................................. 28
Fi$6dedezvoltare Nr. 26 ..,..............,..........
...,.............,.,,..........
F i9id e d e z v o l t a xe N r,2 7 .......,.,............,....................
.FiSidedezvoltare Nr. 28 ...................................
............
...,.......
.. 3 1
Figi dedezvoltare Nr. 29 ....................................,............. 32
Fiqi dedezvoltaxe Nr. 30 .................................................. 33
FiSAdedezvoltare Nr. 3 1 ............
...................
.......................
...... 34
Fite dedezvoltare Nr.32 ...........,...........................-.......... 35
Indicalii$irAsflmsud,
Fi$aff. I ............................................. 36
IndicaJii9i rdspunsuri,
Fi$a nr. 2 ........................
....................
.....3'1
Indicaliiqir[spunsuri,
FiSanr. 3 ............................................. 38
Indicafiigirdspunsuri,
Fi$anr. 4 .,.......................
........................ 39
Indica{ii$irispunsuri,
Fiqaru. 5 .........................................,... 40
IndicaliiSirAspunsud,
Figanr. 6 ............................................. 41
gi
Indicatii rdspunsuri,
Fi$anr, 7 ...........................,,....................4
Indicaliiqirispunsuri,
Fi|a nr. 8 .......,.........
................,..,,,,,...,....43
Indicalii$iraspunsuri,
Figanr. 9.............................................
Indicaliigidspunsuri,
Fiqanr. l0 ........................................... 45
Indica{iiqirispmsuri,Fi$anr. l1 ......,.................................... 46
Indica{iipirispunsuri,
Figaff. 12............... ................................4
IndicatiiFirAspunsud,
Fiqanr. 13........................................... 48
Indicat'igir[spunsuri,
Fi$aff. 14........................................... 49
Indicafiigirispunsuri,
Fiqanr. 15........................................... 50
Indicalii$irispunsud,
Fiqanr. 16........................................... 5l
Indicaliiqiraspunsuri,
FiSanr. 17........................................... 52
Indicafii9irispunsuri,
Fiqanr. 18........................................... 53
Indicaliigiraspunsuri,
Fiqanr. 19........................................... 54
Iudicatiiqirdspunsuri,
Figam. 20.................................... ...........55
IndicaliiSirespunsuri,
Fiqanr. 21........................................... 56
Indicaliigirispunsuri,
Fi|a nr. 22........................................... 57
Indicatii$irAspunsuri,
Fiqanr. 23........................................... 58
Indicalii$irespunsuri,
Fi$aff. 24........................................... 59
Indicaliigirispunsuri,
Fi$anr.25........................................... 60
Indicaliiqirispunsuri,
Fiqanr. 26........................................... 61
Indicat'igirdspunsuri,
Fiqanr. 27........................................... 62
Indicafiigirispunsuri,
Figanr. 28........................................... 63
Indicaliifi rdspunsuri,
Fi$anr. 29........................................... 64
Indicafiigirispunsuri,
Figaff. 30.......................................,... 66
Indicatiiqirdspunsuri.
Fiqaff. 3l ...............................................67
Indicaliiqirdspunsud,
Fiqanr. 32........................................... 68
BIBLIOGRAFIE...... .........,......................69

7l
PRINTED IN ROMANIA

Tipar digital realizatla:

EDITURA $I TIPOGMFIA PIM


$oseaua$tefancel Mare9i Sfrnt nr. 4, Iagi- 70ft97
Tel.:0730.086.6?6;
Faxr0332.440.?30
E-mait €ditura@pimcopy.ro
www.prmco1ry,rc