Sunteți pe pagina 1din 58

Alexetndlcr t3lneat

Llllnno lonn

pregdtito3lre
TATETATICA
Clcrscr

Teste

a lU- o
q tu.ll (2ul2t;

Iternl construltl dupd modelut:

I evnluirll-pilot, lq nIvel nqtlonql, de lc finnlul clqsel r eynludillor lnternaflonqle (Tttss).

.@h

Deltq Gqft Educqflonqt

Alexdndrcr

tllnell

lllInnei lorrn

pregdtito3lre
pentru Eurrluqred ilrlflonrrld
Aceastd lucrare este realizata in conformitiate cu programa scolara aprobata prin Legea Educaliei Nalionale Nr. 1/2011 9i cu O.M. Nr. 6584/20.12.2012 pentru aprobarea Metodologiei de organizare a evaludrii competenlelor fundamentale la finalul clasei a lV-a

Teste

TIMSS
nlffici
i

Closo o lU- o

I ,

rtemt Gonstru!fl dupi modetul:

tt

It

euoluirll-ptloq la nluel ncsonal, rte to llnalll clasel a lu.a (2Dl2li' eYoluirllo; lntemaf,onole ffIISS).
Delto Grlrt E.lucoflonol

Aceastd lucrare este realizatd in conformitate cu programd gcolard apioba-td prin r"g"" Educaliei Nalionale Nr. 1/2011 gicu o.M..Nr.6584120'12'2012 Metobolog iei de organizare a eval udri i competenlelor f "nitu" "ptobared fundamentale la finalul clasei a lV-a

Editor: Delta Gart Educational


Tehnoredactare: RoSU Laurenli u Corecturd: autorii Design copertd: Rogu Laurenliu Grafi cd computerizatS: Rogu Laurenliu Pitegti * Apdrut 2013* Editatdin RomAnia O Copyright Editura Delta Cart Educalional Comenzi: C.P. 6, O.P. 5, Gh' 1, Piteqti' Jud' Argeq
e-mail
:

k;:
lS0 9001: 2008

deltacart@Ymail.com

web: www.deltacart.ro

fel/fax:028-222.322
Mobil: 0729-006.565
ISBN: 978-6O6-629-164-4

Ge reprezinti testarea de tip TIMSS? Olntrebare frecventii pe care o auzimin ultimultimp este: "Ce abilitd{i trebuie sd formeze gcoala ln actualul context?" O parte a rspunsului i1 putem afla observdnd ce anume verifici testul internalionl IIMSS

ffrnds llathematical and Science Study). Cei care le organizeazd (lntemational Association for the Evaluatbn

It d

Educational Achievement - IEA), iSi doresc ca ele sd mdsoare eficienfa sistemelor educationale. Prin acest tip de testare, s-a reugit traducerea consideraliei generale, de mai sus, in indicatori exacli, mdsurabili. Accentul se pune nu atat pe cunogtinle, c6t pe procesele (mentale/cognitive) prin care acestea se oblin.A gAndi corect sau a putea rezolva orice fel de probleme cu care ne confruntdm devin acum abilitdli cruciale. Datoritii imporlanfei educalionale a matematicii 9i gtiinlelor naturii, TIMSS este dedicat sd furnizeze ldrilor participante la acest proces complex de evaluare informalii neoesare pentru fmbundtSlirea prooesului de predare. invdfare-evaluare in aceste domenii curricularelnceput ln 1 995 9i realizat la 4 ani, intr-un ciclu regulat, TIMSS evalueazd rezultatele invdlirii la matematicd gigtiinlein cazulelevilorde clasa a lV-a 9ia Vlll-a. Panelul de expe(i internalionali a stabilit pentru testulT|MSS cadrul abilitdlii de a scrie 9i de a socoti prin trei dimensiuni corelate intre ele: 1 .cunogtintele sau structura cunogtinlelor pe care elevul trebuie sd le posede; 2.competenlele pe care elevul trebuie sd gi le insugeasci gi sd le poatd folosi; 3.contextulin care eleviivorfi pugiin fala unor probleme din viala cotidiand la caretrebuie sd rdspundS. ln ceea ce privegte matematica, din punctul de vedere al coniinutului evaludrii, sunt verificaie 3 domenll

cognitive:

. .

Cunoagterea (pondere 40%); Aplicarea (capacitatea elevului de a aplica cunoagterea gi inlelegerea conceptuald unei probleme de tip gtiinlifi c - pondere 20o/o)i Ralionarea (posibilitatea de a gdsi solulii nu doar la probleme gtiinfifice de rutin6, ci gi atunci c6nd au de-a facecu situaliinefamiliare, contexte complexe 9i problemece implicd maimullipagi/ nivele- pondere20%). Itemiisunt astfel concepuliincdtsd permitd evaluarea urmdtoarelorabilitdli din domeniul cognitiv: CUNOASTERE (abilitdli evaluate: de reproducere de informafii memorate, recunoagtere, calcul, extragere de informalii din grafice, mdsurare, clasificare, ordonare) APLICARE (abilitdfi evaluate: selectare, reprezentare, modelare, executare de operafii pe bazd de algoritmi, rezolvare de probleme simple) RATIONARE (abilitdfi evaluate: analizi, generalizare, sintezd, integrare, justificare, rezolvare de probleme complexe)
Itemii acoperd urmatoarele conlinuturi
:

a a

o o r

NUMERE (pondere50% induzand: numerelntrdgi, ecualiigiformulecu numere, modelegirela$i); FORME GEOMETRICE $l MASURARE (pondere 35% incluzdnd: linii 9i unghiuri, forme geometice in plan gispatiu, localizare 9i migcare) AFIgAREA DATELOR (pondere 15% incluzdnd: citirea gi interpretarea de date afigate, organizarea 9i reprezentarea datelor)
Itemii folosili sunt de doud tipuri:

ltemi cu rispunsuri cu alegere multipld;/ itemi cu rdspuns la alegere. ltemi cu rdspuns elaborat (construit).

PAnd acum nu am avut un curriculum care sd rdspundd unor astfel de nevoi. Dar noua lege a educaliei prevede at6t un invdldm6nt centrat pe formarea de competenle, cdt gi. introducerea unor evaludri ale elevilor de tipul celorinternalionale (la clasele a ll-a, a lV-a gia Vl-a). Descriptorii competenlelor generice din noul cadrul de referilli oferd suportul pentru ca in viitoarele programe gcolare se avem competente generale gi specifice care sd fie de tipul celor de mai sus. Totodatd, in noua lege se susline cd TnvdtdmAntul nostru este unul centrat pe elev. Ori, asta inseamni cd gcoala igi propune sd identifice gi sd cultive abilitdlile individuale ale elevilor, cu scopul a maximiza potenfialul fiecdruia.

Bibliografie: Mullis 1., Martin M., Ruddock G., O sullivan C., Preuschof C.,"TIMSS 2011 Mathematics Frameworl<o,TlMss & PIRLS lntemational Study Center Lynch School of Education, Boston Gollege.
Material informativ pentru invSldtori 9i pdrin$

EUALUARE

lrITtAlA

\\q
crescitoare.

f.incercuiegte litera corespunzitoaregirulul de numerescrlsin ordlne

I
I

a)123;497;600;325;698. b)2090;3095;1100;7302;9666.
c) 100840;300 100;425 123:690720;989327 '

2.Goloreazi celmal mare numdl naturalde clnci cifre, cu cifrazecllor de mli trel.

@
a)

$$
b)

f";;l \-\-*J
c)

GS
e) 58'909

--*

3. Subllniazi succesorul

numirulul 58.809.

58.808

58.809

58.810
bucili

d)

58.709

4. Jerry doregte si-91 cumpere nlgte

F----------=
Pune semnut

LryJ Lryj -{i5 ti:"y


E
,

l==----

de cagcaval, dar aincurcat bonurile.

l---------, F-=-_-

in cdsula din dreptul girului cu rezultat corect.

n 700+ 10=7'10

n700+ 70=707

I
5, Ce

70+100=710
100 + 700 = 100

numirs.a ascuns?

flx1=147 -T-l F,t= 7rest6*n


6. Lavlnla este intrebati de c6te ori este mai mare jumitatea numirului 96 decAt lumitatea

numirului 16.

Ge

rispunsva da?incercuiegtel!

a)4
Z.

b)5
b)=

c)o
c)<

d)7
OOO,

Gesemn velfolosiintre numerele 426 OOO91462

pentru a face adevirati relafla?

a)>

8. Pentru fiecare rispuns corect la operaflile de ordinul I vei obllne 2 punete, lar pentru flecare rispuns corect la operaflile de ordinul al ll-lea, vel obline 1. punct. Afld numirul maxlm de puncte, pe careil poflobflne.

EXERCITIUL , Sfertul numirului 36 Jumdtatea numdrului 88


Totalul cifrelor numdrului 46

nAspuNsul-

NUMARUL DE PUNCTE

Triplulnumirului

21

Diferenla cifrelor numirului g8

C6tulgi restulimpd(irii numerelor 28 9i 8

9.La ofermderauT2decal,deSorimaipulinimigarigicu1.o1.malmutfltaurtdecdtmdgarl.
a) Gdte anlmale suntin fermi?

b) Gare este numirul total de plcloare al anlmalelor de la

fermi?

picioare

Itr[t hcfolc

r
neturelc mal mlcl tau
cirfilor
pe care se

Dhncu in lumoe clrlilcr

egelG cu I .CCC.CCC

1. Goloreazi filele

2.incerculegte numirul trel sute gaptezecl

WllBBB
gl

afli numirul sarls cu numele consecutlve.

treide mll optsute.

3.in numirul:

W-^, - cifra 8 reprezintd iig,s.f - ;i;; a,"i'"=inta


-cifra7 reprezinti
de matematlci a ultat numirul de volume cel mal mlc numir seris cu ajutorul clfrelor 9; 6; O; 2.
4. Autorul unel

l*

-cifra 9 reprezintd

cirfi

tlpirlte. {ut5-l tu, gtlind ci este

n=l--l

t2752
43 200 40 500

ZZZSZ

25 400

25 400

7. Continui girul etichetelor cu

/;d\ ,4;'\ /:A l_\ /_A


l,r----.-j
1

^{J"J^Gm
inci trei numere.
000 000 + 4 x 1 00 000 + 5 x 1 0 000 + 9 x
1

l---'-.-/
I I I
s+s goo = 5 x

L------.-) l,-----.-)
000

l/-------__/

8. Bifeazi varlanta corecti de scriere a numirulul 545 gOO.

s+s 900 = 500 000 + 400 o0o + 5 000 + 900 s+s goo = 5x 100 000 +4x 10 000 + 5x 1 000 + 9x 100

9. Unultipograf I s-a cerut numdrul de flle foloslte ta realizarea unor cdrfi. Acesta a rispuns ci in acest moment poate spune doar nigte numere estlmative. Aiuti-l si irimltii la timp iabelul, completdnd spalllle

llpsi.

corespunzitordepagini. (--!

10. Un elev gi-a propus si-gi numeroteze paginlle caietulul cu cifre lomane. Ultlma are scrls numirul: XCVtll. Bunlca lui nu gtle decdt cifiele arabe. Scrle pentru dumneael numirul

l.---)
falsi.

11. Scrle, in spallul lndlcat, A daci aflrmalia este adevirati sau F, daci afirmalla este ,,Numerele: MGD; MX; GM; DG; GCC; XL", sunt sctlse in ordlne:

-crescitoare

l-l I

-descrescitoare

tE'tu,.r
Lasccali ,

%%w
I

Arfrrnareaslscii.lcrcanurnercclcrna6rralemalmlclc*regalecu
1. Goloreazi caseta cu A, daci enunful este adevirat, sau caseta cu
ENUNT
F,

cccccc

daci enunlul este fals.

Opera(ia de adunare ajutd la mdrirea unui numircu un alt numdr. Dacd se schimbd ordinea termenilor, suma se schimbd. Suma a doud numere pare este un numdr par' Suma a doud numere consecutive este un numdr par. Scdderea se poate realiza numaidacd descdzutuleste mai mic sau egal cu scdzdtorul. Diferenla a doud numere identice este un numdr diferit de 0. Proba scdderii se realizeazd prinopera{ia de adunare.
2. Blfeazi cu X , caseta corespunzitoare clfrelor

F F F F F

A
A

A
A

F F

Zt;z;2.
956
91

30[4n+ tn769 --42010 Zt:z;t. Az;\t.


91

llpsi dln operafla:

3.Scrle,in ordlnecrescdtoare, sumele urmdtoarelor perechl de numere:46,3424ql48a32i72


583 149; 87 835 gi 29 722; 6 566 66 656; 614 388 9i 95 68{}'

4. in gcotlte din ludeful Constanla sunt 775 826

bincl monopost 9i 139 140 binci pentru c6te

doi elevl.

Mlcgoreazi suma numirulul de bincl cu diferenta lor. Scrie rezultatulin caseta din dreapta.

5.

Si

se determine rezultatul expresiilor, cu aiutorul

relaliilor:

:f

=3Le 422

= 4O8 833

!;

ffi wwwffi

F.'ff

.rritt'-

*dl$,j'"
T

,+'till 'ii

*' '

!r

tfi

!t A
I

t
T
rtt

-u

il

TF
completeazi: +

6. Calculeazi, apoi

26500

elevila $coala Nr.

954321

elevila $coala Nr.2


a)Gu

citsunt malmulfieleviin gcoala Nr.2 dec6tingcoala Nr.1?

b) G6!i elevi

suntin cele doui gcoli,in total?

c) G6!i elevi le-ar mai trebui celor doud gcoll pentru a avea in total, 1 OOO OOO de elevl?

rEsilul.

-,

PrcDIGmc Gerie sc r'ezclyl Prln

acelaslcrdln )

GCI

multlmal mult de trel cPcfillll dc

t.

Prcblcme Gare sc Fezclvi SGersrc dc tcamni

prln incercirl

::

l.Tabelularati numirul aproxlmatlvalfrunzelorcizutein gridlna dlnfala gcolil.


40 30 20
10

o
a) Cdtefrunze uscate gigalbene au cfizut?

[------_l c) Care este numdrultotaldefrunze cd=ut"z l-----l


b) Numdrul frunzelor galbene 9i rogcate cizute este,

Scrle gl tu trei intrebirl ale ciror rispunsuri


scddere.

si

necesite foloslrea doar a operallei de

2.in curtea gcolii, elevilclasei


-

lll'a Gs.au organlzatastfel:

2 grupe a cite 11 biieliioaci fotbal; - 3 grupe a c6te 2 fete sar coardal - 2 Brupe a c6te 2 fete seloacS "$otlon".

Afri:
a) Cdli bdielijoacd fotbal?

b)Cdtefetesarcoarda?
c) C6te fete joacd

"$otron"?

3. Lavlnia aduni cite 5 tuberoze de pe


crlzanteme de pe cdte 9 rdnduri.

cite 7 r6ndurl, 3 gladiole de pe cite 3 rindud S z

Galculeazi numirul:

4.

in livadi sunt 8o de merl, peri

gl

gutul. Merl

gt peri

Afli numirul:

sunt 49, lar perl 9l gutui sunt 64.

5. Completeazi fiunzele,

astfel inc6t si obfll aceeagi sumi

pe fiecare din cele trel

laturi.

&&&&*cn
6.

in gridini s-au plantatin mod egal rogii 9i vinete. Gite legume s-au plantat de fiecare fel, daci au fost 92

de rogli gi 69 de vlnete?

7.

Doui cutll cu fiucte au in total suma d e22,lat ptodusul 22. G6te fructe suntin fiecare cutie? Bifeazi cu ffi rispunsul corect.

n.

zsigo e. f +eira c. J rosirr

o.I tzstao

g. in glastri sunt 1it crlzanteme. G6te sunt rogcate 9l c6te sunt lalbene daci flecirel
crlzanteme galbeneii corespund 2 crizanteme rogcate?

9. Fiecirui

ffff ffi[: ffiffi


/'\
fructil corespunde
o

clfri.

Gare sunt clfrele?

tt

l+ o ob ob t bbr
\---\\ \_/

ltr

gW g

i tEstul +

^/^fI^Jffi
,
'.

inmultlrea numcrglcrnaturalc mal mlclsau egale cu.l ccc

IrcrvlnCEtcrrclr
ci

1. Se gtie

7+7 +7 +7 +7,intr-o operalle deinmu$ire. Subllnlazi vaiianta

vulpea este un anlmal glret. Ea a reuglt

si

transforme urmitoarea adunale corecti.

4.7x3+7
2. Scrie

B.7x5

C.4x7

numirul care face adevirati afirmalia bursucului. x 100 = 192OO

3. Giocinitoarea 9l veverlfa calcuteazi diferit rezuttatut exerciflului: (13 + 14) x 2. scrle ctne
are dreptate. Motlveazi rispunsul.

27x2=54

13x2+ 14x2=26+28=84

4. Vevedfa le-a propus un exercitlu in care numerele de los se obfin cu alutorul numerelor de

5. 35 x 18 este mai mare dec6t 34 x 18. Cu

citll

I
c) 34

a)1

b) 18

d)35

6' Familia iepuragilor a prlmlt numerete 6219i 79 9l are sarcina si afle produsul dlntre suma 9l dlferenfa lor. Flecare iepuragsa stridultsi caleuleze, dar nu a reuglt. Gisegteexerclllul corectgirezolvi-|.

621 x79 + 621 =

(621

+7e)x(621- ze) =

l-l

621

+79x621 -79=

7.

"Foafte bine".

$orlcelul a ros din tema ursulefului. AlutS'l

si

o reconstltuie pentru a priml califlcativul

22
44

g. [a gcoala ursulelulul sunt 12 clase, iar in flecare clasd sunt 12 ursoaice a) G6te ursoaice 9i ursulell suntintr-o clasi?

91

13 urgl'

b)

Gite ursoalcesuntin gcoali?


urgi gi ursoaice sunt,in total,in gcoali?

ffii
9.

Jumitate dln sfertul numirulul de pegtl furall


G6!l Pegtl arevulPea?

de vulpe este

11'

pentru a obline rezultatul 1O. Ciprioara fl cere pulul el s5 pun6 Faranteze_ pe adeviratS' cea mal multevarlante. incerculegte'o

cerut ledul incearci

2+2x2+222=5
b)[(2+ 2x2)+21:2=5 a)2+l2x(2+2):21=5 c)12+2x(2+2)l:2=5 ll.BroscufaleceregcolarilorsS-lprecizezeultlmaclfiiaprodusului:1x2x3x4xilx6x12x iiixes i77 = ?,gra "a cabuteze. Brotiicelul Vlorel il rispunde imedlat ci este 0 (zero) gi primegte un "Foarte bine".
Motiveazi cum
Fa

obflnut.

ghinde de 3 ori mal multe, iar alune c6t nuci 12. O veverili a adunat pentru iarnd 1354 de nucl, 9i ghinde la un loe. Gare egte numirul total al provizlllor veverlfei?

7
1

r-srur

^t/ ^{^J

inrptrflr.ce numcrelcr naturalc mal mlcl sau egale cq I ccc


Bucurllle icrnil
f.incercuiegtelltera corespunzitoare lmaginllcare nuesteimpirfltiin patru pir,gegale.

^F=
sinil

2. Pentru chipurlle celor 98 de oameni de zdpadi reallzaft la concurs +au foloeit 294 nasturl dln cirbunl.
chlpul flecirul om de zipadd.

/t\

Pune- semn_ul

Ein 9-asu1a dln dreptul operafiel prln care afti c6fi cirbunl

a)tr98x294 b)l9g+zg+ c)11294:98


3. Ai la dlspozilie 4 de concurs pe care sunt scrise cifrele:

='r1
d)lZg+_gg

e-au folostt pentru

Folosind cifrele de mai sus, o singuri dati, scrle doui numere de doui clfie al ciror cit si fie mal mare dec6t 5 9i mai mlc decit 11, pentru a afla vlteza cu care coboari siniufa

c6gtlgitoare

5<l I l:LLJ .tt


4. Pe briduful din gridlndau

intr-o

ori cizuseri

cizutg36dcfutgi dezapadiintrei ore,in acetagi rttm.


c) 311

doar: b) 312 fulgi

a) 313

fulgi

fulgi

d) 310 fulgi de Z ori

5. in gridlna sa, Mog Griclun are 63 reni, dar el pleaci

malmlc. C6!irenlare Mog Griciun lasante? a)7 reni b)8 reni


c) 9 reni

si imparti daruri cu un numir

d) 10 reni

6. La "Gasa de copll' Mogul a lSsat un sfert dln cete 1248 de maginufe care l-au rimas, gtiind

sunt 156 de

biiefl.

ci

a)Ce numirde maglnufea lisat MogGriciun?

b) G6te

maglnule a prlmitfiecare copll?

7. Bunlca a dat c6te o cutle cu 45 de acadele flecdrula din cel 9 nepoti al a) Afli cdte acadele a avut bunlca daci l-au rimas 5.

sil.

9. Rudolf are 2Z de tel gi cumpiri nigte clopofel. unul, dacd prlmeSte rest 5 lel. Gisegte toate solulllle.

Afli cifl clopofel poate cumpira

9i c6t

costi

10, Mog Nlcolae a impirllt 2g 27O 492 ile bomboane gcolllor. Fiecare a prlmlt cdte 98 de
bucSli. G6tegcollau fostil

11. pentru cadourlle de Griciun s-au cumpirat 8 pdpugi gl32 de maginufe. Pipuglle au costat 336de lel.6 pipugl costi c6t9 maglnufe.

Siseafle:
a)Gostul unel PiPugl.

c)Costul unel maglnufe.

tuturor dlGostultuturormaglnufelor.

12. toneta a prlmlt cadou de Griclun folosit pentru paglnalea ci4li.

I o carte de povegti ce are 428 de pagini. Afli cite clfre s'au I I I

^/^fJ^Jm I
rEsrul 6
Crtlnea cfcctuilrll cpcralltlcr

Pcrscnalcindriglte

gl fcloslnca

Darantezclcr

1. Tom 9i Jetry calculeazd acelagi exerciflu: 258 43 = Blteazd cuXrispunsul corect.

x25 : 10, dar obfln

2. Scuf lfa-Rogle a adunat f lorl pentru bunlca, dar nu gtle

f:l--l:
x9
+9 :

#.s

rezultate diferlte.

si calculeze cdte. Alut-o tul

(9x32 -142:2)x10=
3. La concurs Ghlp 9l Dale au prlmlt urmitoarele exerclfli: a) 650 : 5O + 15 =i-l b) 650 : (5O + 15; =T-l 9i SURPREA! Au ob,tinut rezultate dlferlte. Motiveazi de ce! 4. Piticii au vrutsi-l faci o surprizi Albei-ca-Zipada, dar au amestecat semnele matematlce corespunzitoare pentru a fladevirati aflrmafla: 1082E5 E4 f, 8 = 32 Goloreazi caseta corespunzitoare ordlnli corecte a semnelor.

l-_l:+-+
5. Daci: A = 9 : 9

xx

l-_-l::+:

l-_l x+:x

A.B* A+B+ n:g* B:9* (A+B)tS*


6. lezllcel mari aicaprei

x9 - 9 9l B = 7 :7 xZ + 7 x7 + 7, afle.

afli numerele a gib. a=[(20+5x4):1O+5]:9

6 = [(2O : 4) x 5 - 2O] x 2 - 9 9i il intreabi pe cel mlc, care dlntre relafllle: A.a > b; B. a = b; G.a < besteadevirati. Ge rispuns va da ledul?

$Kds@e

7. Afut-o pe

alblnufi si descopere cifl kilometri a zburat? Scrie numirul obflnut.

malintal 949

313

mal intal 313 x 3

mal

intil

313 x 3; 96O : 3; 109 x 3

incerculegte putcelugul care spune adevirul'

glmnastlci.

10' Afla valoarea lui "a" dln expresla: (a + 27O : 3) x 5 + lOOl: 6OO = 1, pentru a afla nota obfinulti de Nadra Gominecr

ra

11. Prlma

fati a impiratului

are 426 de florl, a doua are de trei orl mai pufln, lar a trela de 4 ori

mal pufin decit primele doui surorl la un loc.


a) G6te flori are cea de-a doua

fati?

b)

Gite flori are cea

de-a treia

fati?

c) G6te flori au cele trel surori?

l2.Gompuneoproblemi,dupiexerciliula:b-c:b=

TESTUL

^/^/J^Jffi
Gane se

trcl cperalll matematlcc

Rezclvare de pnoDleme*Problcrne
de crqdlne

dlferlte.

nczclvt prln mal mult do

coNFECI|ONARE

ruuARDEcosruuE

de 5 orl mal pufln dec6t prlmul

citprimeledoui

la un loc

de 11orl mal puf ln decdt at dollea


+ ll + lll +

lV=?

2. Lavinla a participat la o tabdri lnternationali. A fost uimltil

si

descopere paftlcipanfi dln 5

!nrl.
Alut-o

si anallzeze datele

din tabel

sa
ITALIA

ntrebirilor!
BULGARIA CEHIA SPANIA

TARI PARTICIPANTE
FETE

nouAtn
L2 20

16 18

32 10

24

36 6

eftep
a)

2a

Numirul de fete partlclpante dln Bulgarla este mai mare decit al cetor din ltalia de

[--_lon;
c)

fetelordln Rominla este de [--_lod mail--l decitar ceror din Gehia; Numirul bilefilor din Spanla este de l-l od mai l--ldecAt al fetelor dln aceeagt fari. d) Numirul total de fete partlcipante: [-__l ;
b) Numirul

e)Itumirultotaialbiiefllorpartlclpanfii
f) Numirultotal al partlclpanfilor: 3. O ciocinltoare poate
De

l-_l

I ];
pesecundi.

ciocinlin copaci

de 2O deori

Galculeazi gl completeazS:

cite ori poate ea clocinl:


-intr-un minut:

-intr-oori:
-intr-o zl:

-introsiptim6ni:
4. Delflnll potino-ta cu o vitezi de pdni la 50 km pe
1OOOkm.

ori.

Dol dlntre ei seintrec pe o

distanfi de

Cine

cigtlgi daci primulinoati ctt 50 km pe ori, lar al doilea de 2 orl malincet? Git tlmp il este necesar prlmului delfln pentru a parcurge intreaga dlstanfi?
Dar celui de al dollea?

R*

\\

rI

Dec6teorlinoatimairepedeprimuldelfindec6taldoilea? La c6te ore dupi c6gtig;itor aiunge al doilea delfln?

5. Elefanfii pot comunlca intre ei la dlstanle de 18 _kt

infrasuneielor. Anallzeazi imaginea, apoiincercuiegtevarlanta adeviratii'

chiar mal mult cu alutorul

a) De cdte orl ar trebui


A. de 3 ori
b) Distanla dlntre

si fle mai mici distanfa dintre cei doi elefanti pentru


C.

a putea

B. de 2 ori

de4ori

D. de

5ori

glcelSlalt elefant este

del

cgglusglglefantul de lingi apd,


I mai

fali

de distanla dintre acelagi cactus

mlci.
D.5

A.2

8.3

c.4

'EsTUL

^f ^ff^Jffi
pAnrr
GOMFONENTE

Fractll t Unlrercul ccplltdCl


inrnecul
NUMAR

1. Gompleteazi tabelul:

TI-n

o D o

einl colomre
1

FRACTTA
1

2 3

1 1

4
2 5

5
10 7

2. Goloreazinin flecare caz, numal partea reprezentiind fracfla:

6 12

AAA+
'
2 6 6
12

3. Unegte, cu o linle, reprezentirlle prin desen, cu flacfllle corespunzitoare.

/YVY\
1

Nlf
3 7

3
4. Bifeazicu

[],

caseta corespunzitoarecopilululcareaagezatin

A,tr

?,*,*'t,*

aI*'*'*' +,#
\\,

ordlnecrescftoarefracfllle:

N-'rr ^r--"r3'3.3.3.3
e'

Ll

'E-'7' 6'io'
B.<
Q.=

o.tr#'

fr,h,*'
t4
.

5. lonel a amestecat semnul corespunzitor fracfiel:

A.>

' 4-J 4t

in""t"ule9te'l tut
a mdncat ea.

6. loneleiil place foarte mult clocolata.

Bucilile hagurate reprezintii cit

Gefraclle reprezlntii ciocolata mdncati?

A.+

e.! 5

c.$

D.t
E

Z. Matemalcianul ctasei a colorat cu aceeagi culoare cercurile in care sunt scrise ftacfii echlvalente (egale). Coloreazi'le 9i tu pe cele pe care !i le-a l6sat!le'

8. Scrie rispunsul Potrivit. a) Dintre doud fiac{ii cu acelagl numltor este: - mal mlci aceea care ale numiritorul mal - mal mare aceea cale ale numiritorul mal b) Dlntre doui fractll cu acelagi numiritor este: - mai mlci acoea care ars numltorul mai - mal mare aceea cate ale numltorul mai

ffi@@ffi@@@

9. Efectueazi calculele de pe baloanele cu aceeagi culoare

1O. lavinia

G6!i lei avea ea?

cheltulege 3 dln economiile ei, ceea ce reprezlntii 24leL 4

2 din numirul total de 11. Paula citegte o carte care ale 582 de pagini. in prima zi a cltlt 6 paginl, iaradouazl I oinrest. 4
a)G6te paglni a cltiteain Pdmazi?

b)

Cite pagtnl

cltlta doua zl? cltlt?

c) Gdte paglni mai are de

@ sffiffiNffi
i lEstul. I
Unttill
de

misuril

Fap{edeorclsm
1. G6tde lungestecrelonul dln imagine?

A.5cm

B.10cm

C.15cm

D.20cm

2.incercuiegte,intabel,A(adevirat), pentru enunlurlleadevirategi F(fals), pentru cete


ENUNT O statuie ridicatd eroilor poate avea

inillimea de 1000 m.

O sabie poate avea grosimea de 500 cm.

Domnitorul MihaiViteazul a domnit 5 decenii.

lndl[imea cailor soldalilor se poate mdsura in


3. Un arcag a incercuit la int6mplare urmitoarele rispunsurl. Scrie numirul total al exercifillor rezolvate corect.

1km = loohm =

idat=1oo/=@

@=

loooom

t min E@= 42oos l mileniu = 100 secole

100ct =tooat =600E 19 = (O dg)= 1000 cg

=@=

10000 deani

Numirut exercifiilor rezotvate corect


4. Soldatul Unlversal are 1 metru 9i 85de

centimetrl.

Aproximeazi inilllmea clidlrll, !ln6nd cont de inilfimea soldatului.

n=l--__l
5. Un batallon de soldafi se deplaseazi

citre

cazarmi. G6fikm parculg

pe traseul: Bucuregtl -

Plolegti- Bragov? Pltegti

n'[-_-l
Glurgiu

6. Un om consumi

u
2zlle L

:\-\
5zlle 1.luni
SOzlle

zllnlc2l deaPi. 3lunl


30 zllo;31zllq 30 zlle

Gompleteazi corespunzitor tabelul.

1an
365zlle

T
au vlzltat Mausoleul de la

I
Mdrigegtl de la ora

lValn siptimina "$ceala Altfel" 16gl3O mlnute pdni la ora 189115 mlnute.
Z.

Goplll clasel a

Vlzlta a durat:
A. 1 ori gi 15

minute
afli:

B. 1 ord gi 30 minute

G.lordgi4Sminute D.2orc

8.in vltrlna unul magazin se

Care dlntre ele este instrumentul cu care se

misoari masa corpurilor?

Rispuns:

9.in buzunarul siu, lonel are:1O bancnote de 5 lel, 15 bancnote de 1O lel,4 bancnote de 5O lel
gl2 bancnote de
1OO

lei.

Suma din buzunarul siu se

afliintre:
8.300 lei9i500

A.500 lei 9i 700

lei

lei

C. 700 lei 9i 900

lei

D:800 lei 9i 1000 lei

10. Sala erollor dinMuzeul de lstorie are lunglmea de 405 m, iar Galculeazi ce perimetru are sata erollor.

lilimea 1,/3 dln lunglme.

11. Statula lui $tefan ce Mare pe cal cintiregte 4 t. Ea are greutatea de:

A.400 kg

B.4 000 kg

G.4q

D.40 000 kg

tE tul. |c
Eomcnte lnGultlvo dc gecmetrle

?r{mivara

L Deseneazi,in tabol,

sau corpul geometric descrls.

DESCRIERE

FIGURA/ CORPUL GEOMETRTC


DESEN

o Figura geometricd cu cele patru laturi de


aceeagi lungime gitoate unghiurile drepte.

o Figura geometrici cu patru laturi, paralele


intre ele, egale doud cdte doud.

o 6 fele in formd de pitrat, 8 vdrfuri gi 12 muchii.

6 fefe in formd de dreptunghi, fefele sunt


egale doui cAte doud, 8 vdrfuri gi 12 muchii.

2' G6te drepte ifl sunt necesate pentru a putea transforma dreptunghiul din lmaglne ln patru triunghiuil?

A.2

drepte

B.3

drepte

G.4 drepte

D.

niciuna

3. Zidul din spatele

gridlnii

de flori

arati astfet:
A.5 dreptunghiuri; 8.6 dreptunghiuri;
G.9 dreptunghiuri;
D. 10 dreptunghiuri.

Eleste alcitult din:

4.in figura alituratd +au adus rdsaduri de panselufe.


Asamblatd ea reprezintd:
A. paralelipiped (cuboid);
B. prismd;
C. D.

con; cilindru.

ffi
\.\

5. Bunlca a plantat narclse pe un teren sub

ffi

formi de pdtrat cu latura de 12 cm. C6!l centlmetri au impreuni celelalte trei laturl ale pitratului?

n=l

6. Un parcdeforma

unuldrefiunghiarelunglmeade55de metrl, iarlilimea estede4Ode metri.

Perimetrul parculul se

afli prin:
C. (55 +

A.55x2 +40x2= B.55+40x2=


7.

40)x4 = D.2x55+40=
a

NoteazS,in tabel, A(adevirat)sau F(fals) pentru modul cum

fosttrasati axa de simetrie.

AXA DE SIMETRIE

ADEVIRAT/

FALS

HffiNO Tt]NT
*=l----l

8. AflS lungimea gardulul unel gridlni sub formi de dreptunghi cu lallmea de 250 m 9i
lungimea c6t dublul

liflmll.

9. Locul de depozltare din magazinul METRO pentru florl are forma unui drefiunghi

cu lunglmea de5ori mai mare decitldfimea. Gel din magazlnul BRICOSTORE are lungiqrea egale cu 2/5 dln lungimea pdmului depozlt 9l lilimea egali cu otreime din ldlimea aceluiagidepozit. gtiind cd perlmetrul celui deal dollea depozlt este egal cu 42 m, afli perimetrul prlmului.

10. Gadoul pf mit de mama de 8 Martle are forma unul cub cu latura de 5 cm.
a)

Desfigoari cubul

pe un plan;

b) AflS

pedmetrul figurii geometrice.

TECTUL

tl

Rczclvare de prcblcme tlplce

Prietcnle
cd flecare a plantat

1.Trel prletenl:Alex, Alin giAndrelau plantat: dol meri, doi perlgl dolnucl.La sfdrgltau observat cite dol pomi diferi!|. a) Ce fel de pomi a plantat fiecare? b)in cdte modufi diferite au pututfigrupafl?

2. Noteaz5, in tabel, A (adevirat), pentru enunfurile adevirate gl F (fals), pentru cele false.
ENUNT

ieri a fost luni, mdine va fi miercuri de ord

* in 4 ore sunt 20 de sferturi

:r un elevin clasa a lV-a cAntdregte g0 km

x o minge de fotbal are 5000 g


3.

in c6te modurl dlferlte se pot ageza fetele?

n,

l-_-l

4. Pentru concurcul de matematici Grin gi Crina rezolvi in fiecare zi probleme suplimentar.


30 20 10 o au rezolvateiin
b) Darin prlmele clncl zlle?

douizlle?

NS
micdecitl.5O.
A. adevdrat

c) Numirul problemelor rezolvatein week-end estede: d) Numirul problemelor rezolvate in aceasti siptimini este mal mare dec6t 120 9i mal

B.fals

G.

posibil

5. Cafl bilefl gl c6te fete sunt intr-un club de de 3 orl mal mare dec6t cel al biielilor?

picturi de 24 de locurl, daci numirul fetelor este


G. D.

A.6 bdieligi 18fete;


B. 18 bdieligi6fete; 6. Diferenfa de

niciun biiat;

niciofatS.

v6rsti dintre dol prletenl este de 2 anl, lar suma v6rstelor lor este de 24 anl.

Virstele coplllor sunt: A.109i 14ani B.89i 16ani

C.119i13ani

D.129i12ani

7. Baloanele umflate in sillle a doui clase sunt 126. AflS prlma sunt de 5 ori mai multe dec6tin a doua sali.

cite sunt in flecare sali, daci in

8. Dol prletenl au impreuni 864 de cartonage 3D. Numirul prlmulul este de 3 ori mal mlc al celul de-al doilea bilat. a) Gdtecartonageare primul copll?

decit

b)

Daraldoilea?

c) Gu

cit

are mal multe cartonage al dollea bilat dec6t prlmul?

d) Gite cartonagefi

rim6n prlmulul daci di

un sfeft dln

numirul acestora?

9.Anultrecut mama,tataglSorlna aveau 68 ani.


G6!l anlvoraveaimpreund peste un deceniu?

A.78ani

B.88ani

G.98ani

D.101 ani

10. Diferenfa de vdrsti a celor doui prletene este de 12 ani. Daci impart vircta primei la v6rsta celei de-a doua, obfin 3 9l restul 2.

Caresuntvdrstele

tEsrul. It
1. Lavlnia a extras o cifri dln numirul 39417058, astfelincit numirul rimas
mare posibll. Gare este cifra? Scrie rispunsulin caseti.

si

fle cel mal

2. Aproxlmeazi la mli num 6ru1 tll!2 7 54. 3. Av6nd la dispozilie cartonagele cu numerele:

R:

i-!tgl,

I sror.c V'='\-_J

/'----"'!-4

Scrle numerele mai marl sau egale cu 51 OO7, dar mal mici decdt 51 014, descrescitoare.

in

ord

4. Foloslnd cifiele romane, scrle anulin care ne afldm.

5.Al la dispozlflenumerele TOOZ 9t 3333.

Adaugi

la suma lor

numirut

9 660. Al

obfinut?

A.10 000

B.20 000

c.30000

D.40000

6. Daci unui numir il adaug 3O 525, apol scad 57 525 9i oblln 329 433,

m-amgandft.

afti numirut

ta care

7.

Gisegte valoarea numirulul A:

4 = [(305 000 - 105 000): 100 si

x2:4

+ 9 000] : 10 000
R:

8. Garmen are sarclna

I d""epet,i'i

Ge

fiagll

va scrle pentru a completa spatiile goale?

trtrtr8.
pund sub

formi

de fraclle scrlerile.

I f@.s"rill tr""i=*ffi I ftr"it'"hi

9. lonel

aimpirfittdunghiul de maljos astfet:

CAte triunghiuri a oblinut lonet?

A.3

8.4

c.5

D.6

1il. Gompune
-

problemi,in care si iolosegtl:

-numirul4326;
trelmea numirului 4 326. Rezolvo!

E /t^f^J,
TESTUL
T

1..Tabelul arati numirul juedrlllor Marlel, pe virste.

-ql igl l lq l
L2 10 8 6

n
'
R:_

q 6 12

Utllizeazd lnformaliile, dln tabel, 9i completeazi graficul corespunzitor numdrulul de jucirll pentru 99i 1O anl.

rI I NUMARUL PAPIJ$ILaR

NUMARUL

4
2
2. Aproximeazi la zeci de mil

numirul 535 427.

R:

3. Determlni numerele naturale de forma i6', Oaci a-l + 5E'= 99

Poatefla

= b? Motlveazdt

4. Bunlca s.a

niscutin

anua

1942.
B.MCMXLII c. McMLil D.MCMXLI

Scils cu clfie romaneeste: A.MCMXXXII

5. Numdrul cu tti!5 278 mai mare decdt 64 722 este:

A.600 000

B.500 000

c.400000

D.700 000

6. Daci mi gindesc la un numir pe care-l inmullesc cu 12, apolii scad 344 9i oblln 1OOO,
la ce

numir m-am g6ndlt.

afli

7.

Gisegte valoarea numirulul A: 4= [(125 x4 + SSS: S) x

8 -222x4 -200 x 5]

:3

tt"\.

8. Gorlna trebule si scrie doui fraclii pentru reprezentarea dar s.a incurcat. Alut-o tu!
R:

grafici:

f.indesenul:
Segdsesc: A.2 drepte
B.4 drepte
1O.

paralele; C.6 drepte paralele; paralele; D. nu se gdsesc drepte


misuri
cu multiplli

paralele.

Alina trebuie

si

uneascd cu o llnle, flecare unitate de

sil,

dar s'a

gribit

gi a

unltgreglt.
Alut-o tu

si-l uneasci corec't, folosind culoarea verde!

decametru l, hectometrul, ki iometru I


11. Vara aceasta
5oo

fost foarte cilduroasS. latii temperaturile

siptiminii trecute:

4oo

g5o

go"

24
20'
150

nAsputts
-

Ce temperaturd s-a inregistrat:

Care a fost ziua cu cea mai ridicatd temperaturd? ln ce zile s-au inregistrat temperaturi identice?

fi2. Cecantltate c6ntiresc merele?


A. 18 kg

B.28 kg
G.32 kg D.23 kg

IES'UL a+
1. Tabelul gcoald.
50 40 30 20 10

^{ ^f

^c^Jfr
G,

arati numirul de mere consumat de clasa a lV-a

in tlmpul unei siptimini de

marfl a)
b)

mlercuri

Gite mere consumd gcotarit miercurtt

[-__-]

in care dln zlle se consumi cea mai mare cantltate? c) Ge cantitate de merese consumdinintreagasiptiimAnd?

2. Aproximeazi la sute de mii

numirul 892

OOO.

R:

3. Gisegte cifrele a, b, c, d din egalltatea:

a=l--__-l p=l--__=l c=l----l


4. Poetul Mlhal Eminescu s.a niscutin anul 1850. Scrle cu clfie lomane anul nagterll.
R:

6ca

e6?

+ +

cm
999

5.Scrtecareestenumirutilpsi.

FERMEN ] Fr?34so0t-l FERMEN I

FuMAI
6. Ge numdr trebuie

@Ii.4ril

si-i adaugi lul 3OO pentru a obtine lumitatea lui 8 888?

7.

Gisegte valoarea numirului A:

A=

120 + (120 - 20) + 1120 + (120 -

20)l:2

R:

8.Sedaufra$llle:

4.2.5.1.3.6 6-' T' g' T' T' T'


'.|

incerculegte.o pe cea care are numiritorul dol gl numitorul trel.

9. Drepte perpendlcularesuntin lmaglnea:

t*\\X
\.\\
B.c

A.b

c.d

D.a

10. Bunica prlvegte ceasut dln perete 9l se gindegte


nepoata dumneael.
La ce

ci

peste doui ore gl lumitate va sosl

ori

va veni fata,

daci ceasul arati:

se poate

misuta cu:
A. centimetrul
G.

B.milimetrul

kilogramul D.gramul

12.lonelspune:
,

'"t'nt*n

punct pottrece o lnflnltate de drepteu'


C.

Afrrmafra rur

A.adeviratd B.falsd

""r",

Posibili

13. Gosmln adund trel numere 9l obtlne l.L}4.Prlmul numir este de trei ori mal mare decit al doltea, care qste la rindul lul de 4 ori mal mic dec6t al trellea. Dupd citeva calcule,vel obflne numerele la care+a gdndltGosmln.Acestea sunt:

A.145 443;592 8.146;444;593 C.147:444

591

D.148:44;592

L4. Mlhal are o sumi de banl. Mama il spune "daci miregtl de 4 orl suma pe care o ai, vel avea cu 160 lei mai mult decit doui treimi din suma lnlllali".

Afli cesumi

avutMihal.
R:

3. Numirul iSEiidcare

ale:

-56= cel mal mare numdr lmpar mal mic decdt2O;


-

A.19380
4. LX|X LXX Semnul potrivlteste:

-cii=dublul lula-b e = cifri nesemnlflcativi, este: 8.19381 c.19382

D.19383

A.> l.=

C.<

6. Daci
7.

dubluluinumdrului3iladaug4444,apoisumaoinlumitdlescobfin numirul:

[._-l

Gisegte valoarea numirulul A:

g= l(42x

5 + 43 x 5) - 5 x 5l : 4 + 900

R:

S.Rezultatulcalculului: 1

a. 1

*4 -3 *2 -1 -1 = 2'2 2'2 2 2s.2 6.3 s.4


ci
laturlle acestuia sunt exprimate prin numele

9. lonel prlvegte cu atenlle un trlunghlgl gtle consecutlve, insumdnd 99 de cm,


Oare

cifi

cm are fiecare?

Blfeazi cuffi rispunsul corect. n 30cm,31 cm,38cm;

32 cm, 33 cm, 34 cm;

n 33cm,34cm,35cm;
1O. Rif ugca de

29cm,30cm,31 cm;

jucirie a loanel a inalntat 2 cm in 15 secunde. Dlstanfa parcursdintr-un mlnut este:


B.6cm G.8cm D,10cm

A.4cm

\lru

1L. Pentru a putea


pe

cintar urmitoarele gleutitl:

Gite kilograme defiucte

llllr
a
t

cintirl

fructele cumpdrate de bunici pentru nepolll

sdln

v6nzitoarea pune

cumpdrat bunlca?
R:

12.Gorinaspune:
''Prln doud puncte trec o dreaptd gI numal una"'

Aflrmaflaeste

A.adevdratd

B"falsi

C. posibild

13. O llvadi are forma unui paralelogram. Bunlca doregte


planteze nlgte calgl. Afli eu c6!i metri trebule si-i mireasci latura mai 4km, daci laturile llvezll sunt acum de 6O dam gi 8 hm.

si mireasci suprafafa glsi

mai

lungi pentru a obllne perlmetrul de


8hm

L4.Allna prepari llmonadidln

I 22

cinl

cu

api minerali gi 4 cinicu sucdelimiie.

Fiecare colegi prlmegteocani cu llmonadi.


Ea

poateservl:

n n n n

Tcolege Scolege

6colege
niciuna

tEstul. r 6
1. Desenul reprezintd numirul hilnufelorindrigite de Lavlnla, din gifonierul
90
75

siu.

60 45 30 15

Completeazi:

o Cele mai multe obiectg!in Slifoniersuntl--__-l iarcele mai puline suntl---__-l


o

in gifonier sunt, in

totatl----l

hdinule.

Numirul total al rochi{elor este de

o Numarul o Numerul pantalonitoreste

ori mai mare decdt al fustitelor. este jumdtate din numdrul

l---l

cu[-l

mai mic, decat numarul rochitelor.

2.Aproxlmeazi numirul 727 L23laze"i.


3. lonel

l------l

cauti toate numerele naturale care adunate cu risturnatele lor, dau 33 gl constati ci a descoperit doar doui. Acestea sunt:
4. Domnitorul $tefan cel Mare a murltin anul15O4. lonel Fa scrls cu clfre romane, dar nu este sigur gi a

ficut mai multeincerciri.

Blfeazi

cu

fivarlanta corestd.

I
5.

naoxxx

I
g

tvtovl

tr

naoxl

tvtotv

in tocul stelufelor se aftd de fiecare datii, aceeagl

cifri.

zfr+frs

3+

z* 7 4s o*s *s
miccu:

Aceastaeste: A.0

B.1 C.2

D.3

6. Daci dln produsul numerelor 154 9i 8 scad produsul numerelor 153 gl 8, rezultatul va fl mal

A.153
[(4

8.154

c.8

D.1

7.

Gisegte valoarea numdrului A.

n=

x5 x2x

3 + 20 x 6) : 4] - 6000 : 100

R:

8. La concursuf dlntre clasele a lV-a A 9l a lVa B, una dlntre


ord reprezlnti 7O mlnute?' Gosmln a rispuns 1 0 . Rispunsul lul este:

intrebirl a fos*

"Ce fuacfle

dlntro

A.adevdrat
9. Gorlna trebule
Gare

60 B.fals

c.posibil
cu lunglmea

si deseneze un tdunghi
B,10cm

flecirel laturi egali cu D.12cm

? oinle cm.
7

va fi perimetrulflgurii?

A.9cm
10.

C.11 cm

a)Gareeste numdrul de mlnute ficut de Gorina intr-o siptimdni de acasd

5r
B.falsd

la gcoald

giinapoi?

b) G6te

mlnute llpsesc pentru a merEe o ori?

11. Gorina

spune: "Printrci punctesepottrasa unasautrei drepte,"


posibild

Aflrmalla el este:

A.adevdratd

G. Ea

1ll.Aleea dln curtea bunlcll misoari 5 m.

poatefi misurati cu:

"d
13. lonel trebule

si compuni,

ca

temi pentru acasi, o problemi dupi cerinlele:

l+ll=48

l-ll= I
C6te ca rto nage arc fr ecare? Egtl de acord cu textul scrls de el?

ElasoisDolprletenlauimprqtndtlSdearlonqeSD.@lmaibuniiederadcrilullaltScriftolnap.

D"I

Nu

Daci

nu, transcrie tu textul problemei, corectAndu-|. Rezolvi, apol problema.

'

1. Tabelul

arati numirul gcolarllorcareimprumutii cd{l de la biblioteci,intr-o siptim6nS.

90
8{t 70

60 50 40 30 20 10

marli

Gompleteazi: o Cei mai putinigcolariimprumutd cd(i o Cei mai mulligcolariimprumutd cd(i


o Numerul total de

cirfiimprumutate in primele treizile ale sdptdmanii

"rt"l----------l

2. Numirul999 987 aproxlmat la mlleste: 3. a +

b+c=3
Scrletoate numerele care au aceasti proprletate.

4. lon Creangi a

trilt Lll de anl. Scriein sistemul zecimal v6rsta

povestltorului.

R:

5.

incerculegte rezultatul corect.

983741

18975+389433=398308; 408408; 418308. - 194752=788989; 789989; 789889.


adaugiimpitritul numirului 500.
R: Al obflnut

6. Lainclncltul numirulul 2OO

numirul?

7. Gdsegte

;= (22x2x2
8. lonel trebule

valoarea numirulul A.

11 x 8)

x(4322- 124+7)
de alte

R: ii. C6te variante are? Scrle-le!

si scrle frac-tia 9 ca sumi '9R:

doui fracf

unghem.
Oare cu cdte gheme seva putealuca ea?

A.17

8.18

c.19

D.20

10. Bunlcul pune plasi pentru f6nlarl geamului dln bucitdrle pe eate o va prlnde cu o baghet6. Ce dlmenslune trebule si albi bagheta, in total, daci lunglmea geamulul este de 2m 9l

lifimeadelm?
R:

11. Bunlca poate pune cei 1O lttrl de lafie devaciin: n 5 sticle ac6te 2litri; n 1 bidon de 5litri; 5sticlede 1 litru; 3 bidoane de 3litri.

! !

L2.Mafiaimparte celor doi nepolial lunglme.Alut-otul


Rispuns:

sil sirmi

pentru a repala gardut gldescoperi

ci

unut

dlntre el are cu 2rt8 metrl mai mult decit celilalt. Dumneael nu gtle c6t trebule s6-l dea celul de-al doilea pentru ca nepofll

si albi aceeagi

1il. Mihai ii spune Alinel ci suma


numerele.

a clncl numere oonsecutive este 96O 9l

il cere si-i descopere

Allna are mal multe varlante, dar doar una este coreeti. Blfeazi cu ffivarianta adeviratS. 1 90; 19'l; 192:1 93; 1 94. n 191; 192;193;194; 195. J192;193; 194; 195; 196. 193; 194; 195; 196; 197.

! I

14. Alina melge pentru prlma datiiin tabiri. Ea cheltuiegte luni 1,/2 dln suma datd de mama ei, marfi1.,/3din rest, mlercuri jumitat6dln noul rest, iariolV3dinsuma rimasS. Ge sumi i-a dat mama daci s.a intors acasi cu 1O lei?

Rispuns:

^/^? 17,.,!
f . ComUeteazi casetele

cu semnele +, -, x, astfel incat egalltatea

,Ir[e[+=s

si fle adevirati.

2. Numirul3 666 666 aproxlmat lasutede mll eete: 3. Numirul natural de forma iEE6Ecareindepllnegte condiliile: - a-b = cel mal mlc numir scrls cu doui clfie; - 6 = dublul numirutul 4, este:

A.10 104

8.10102

c.10 108

D.10 100

4. Lavlnla a unlt cu ajutorul sigefilor, clfiele romane cu cele corespunzitoare in slstemul


zecimal, dars-aincurcat la unele dlntre ele, Scrle doar numirul rezolvirilor coreete.

xxxill
L MDII

2509
1

R:

502

33

DCCIV MMDIX
5. Pentru a afla

704
50 lul lonel, gisegte numirul al din egalltatea:

cit costi elicopterul

42xe=5628

6. la produsul dintre cel mai mare numir parscrls cu patru clfie912, adaug5 dublul numirului 2.

Numirul oblinuteste?

A.20000
7.

8.10000

c.30 000

D.40000

Gisegte valoarea numirului A.

A= l(42228 : 2 + 702 x3) x 5l - 8 000 x 2


8. Bunlca trebule sd punddoat 2/3 de piciturl de arome la 6O ml, afli c6te plciturl pune dumneael.

R:

prillturi. $tllnd ci flaconul contine


R:

9. Garalul maglnii lui lonel este

subformi dreptunghlularS, av6nd perimetrul de 120 m. Afli care sunt lungimile laturilor sale, daci Iiflmea este jumitatea lunglmll.
R:

10.lntr-un camlon sunt 5tde gr6u.

Gifi sacl a cite 50 kg sunt necesari pentru a-l putea descirca? A.500desaci B.100desaci G.50desaci D.200desaci
11. Este

sinitos si consumim 2 litri de api zllnic. Gill ltil am consuma in I u na lan uarie daci a m' respec{a acest sfatll
I

R:

12. Allnei il cade cartea 9l cind o ridlci, descoperi oa suma numerelor celor doui paEllni este vdrsta surorll el mal marl de 21de anl.

Afli

ce numirare paginadln dreapta.

13. Mlhai 9l George mergin excursle. Mama le dd 255 lel. Daci Mihai cheltulegte un sfert dln citcheltuiegte Georgeil mal rim6n 35lei. Afli cililel a avutflecare biiat.

L4.Laun Gonscurs, loana prlmegte un cartonag in care i se cele numerele de forma abc cu suma clfielor 1O.
C6te numereascrlsea? Gare sunt acestea?

si

descopere 9i

si

scrle toate

7f^fff^g fr-rrr.
,

1. Lavinia adund la cel mai mic numdr de gase cifre diferite, cel mai mare numiir de gase clfre

difeilte.

Ge

numirva obflne?

A. 1 099

999

B. 1 000

000

c. 1 900

ooo

D. 1 oB9 999

iz.np,o'l'eazinumdruldescoperltlaexerclflut1lazecidemll
3. Respectdnd toate condifiile de pe cartonage, scrie numirul abcde-.

c = cea mai mare

cifri

par6

4. Numdrul MMXII in slstemul zeclmal este:

A.2010 8.2002 C.2012


5. Enunful: 89 826 - B 988 =
A. adevdrat
1

D.2013

808 + 31 822 este:


G.

B.fals

posibil
4

6. La produsul numerelor 337 9i 37, adaugi prodrcul numerelor

42 ql 42.

7.

Gisegte valoarea numirului A.

A= [(4 444x4-2222x2)+

133321:4

R:

8. lonela igl servegte colegii din clasi de zlua el cu bomboane. in cutle sunt 30 de bomboane 9i 3/10 din ele sunt sub formi de inlmloaren lar restul sub formi de cerc ai dreptunghi. Oare c6f l colegi vor servl bomboane sub formi de inimioare?
R:

9. Dacd un

pitrat are latura egale cu cel mal mlc numir lmpar de clfre diferite, afli care este

perimetrulsiu.

10.

bomboani c6ntiregte 59. Gite grame va c6ntirl o cutle cu 25 de bomboane, daci cutia goali ateLo gfl D.1459 G.1159 A.1259 B.1359

LL.
> cu 5 ani decAt

55 ani
a) G6!l anl are mama?

b)Dartata?

1il. Allna

scizut dbui numere gl a obflnut 374, apol le-aimpirllt 9l citul a rezultat ca fllnd
la cares.a

8,

lar restul 5.

Afli caresunt numerele

gandltAllna.

1il. Mama a avut 380 lel pentru cumpiriturile de la supermarket. Dupi ce a cumpirat tot ce avea pe llsti, a constatat ci a rdmas cu 4O de lel mai'pufini decdt a cheltult. Blfeazi cu fisuma cheltuitii de mami.

fl170lei

27olei

tr

200lei

a 210lei

14. Bunlca consumi 2OO cldln bldonulde 5lcu ulei, pentru a prijicaftofi nepofilor. Ge cantltate rimdnein bldon?

v ^{ f ^g^J
tEstur.
1.

tc

linind cont ci numerele de pe cartonagein ordlne descrescitoare reprezinti ultlmele trei litere ale alfabetului, calculeazi:

2. Aproxlmeazi dlferenfa 3. Agezind

ffi
t
o

x-y=
y

'z=

X+Y+Z= X-Y-Z= X+y -Z=


obfinuti dlntrexgiy, la mll.

clfrelein ordlne crescdtoare, vel descoperi numirul:

irnpard:! r cu 1 maimicdecdta:I icea mai micd cifrd parS:f,


cea mai mare cifrd

jumdtatea

luiS:f

treimea luia:

4. Risturnatul numdrului descoperit la exercitlul anterior este:


5. Al la

dlspozllle clfrele romane de pe cartonage. Scrle toate numerele de doui cifre, pe care le pofl forma cu acestea.

r r
= = = =

6. lonel a primiturmitoarele numere:

385525; 85888; 229200;

El prlmegte sarclna ca din suma primelor doui numere Pe carevarlanti ova alege?

89888 si scadi diferenta ultimelor doui.

A. B. c. D.

(385525+85888)+ (229200-89888) (385525+85888) -(229200-89888) (385525+85888 +229200)-89888 (385525 -85888 -229200)+ 89888

7. Carc este numirul oblinut din suma produselor numerelor 333 9i 3 cu produsul numerelor

555915?
R:

8. Mama vrea

Bifeazicu

{ Xcantltateadelaptefolositidemama. J
si faci lapte bitutgifolosegte
din

t"\"%
cei6litfi, doar

A.'tlitru

B.2litri

C.3litri
3 5

D.4litri

9. Unel cutii de bomboane in formi trlunghiulard I se leagi de lur-imprejur o fundd. De c6!i centimetrlva fi nevoie, daci o laturi reprezinti
Atn SS, iar laturlle sunt egale? R:

10. La testele sumatlve elevii clasel a lV-a

G au

obfinut urmitoarele calificatlve:

A.t.

B Fb Fb
B B

B Fb Fb Fb Fb B
B

Fb Fb Fb Fb Fb B Fb Fb
B

Fb Fb Fb

2.
3.

A.C.
B.P.

Fb Fb Fb Fb
B B

Fb Fb B B

Fb

Fb
B

4.
5.

c.E. c.R.
D.D. D.O. E.A.
F.B.

Fb
B B Fb Fb B Fb Fb Fb Fb Fb B

B S B Fb S Fb

6.
7.

S B Fb S Fb

s
B

8. 9.
10.
11

Fb B Fb Fb
B

Fb
B

Fb S Fb Fb B B Fb S

G.D. G.E.
G.F.

Fb Fb Fb Fb Fb B

Fb Fb
B
B

Fb
B B

Fb
B B Fb S

12. 13.

H.G. t.t. L.O.

Fb Fb
D

14.
15.

Fb S

Fb
B

Gompleteazi urmitoarele enunluri folosind datele dln tabel: la limba gi literatura romdnd gicalificativul a) Elevul D.D. are calificativul istorie gigeografie.
b) Elevii care au calificativul "Foarte bine" la toate disciplinele sunt:

la

c) Elevii care au cel pulin un calificativ "Suficient" la una dintre disciplinele gcolare sunt

calificative de "Bine". d) La disciplina limba 9i literatura romdnd s-au oblinut geografie calificative de "Suficient". s-au obfinut e) La disciplina

f) Disciplina cu cele mai multe calificative de "Foarte bine" este

tF t ff^ff&&

wffiffi
1. C6te litere comune au Guvlntele TESTE 9l TIMSS?
R: 2. Ge

numir

se

afli

pe sacul furnlculel, astfel inc6t rezultatul operafiei

si fie corec,t?

--

.t\

._+T -\

A.2

B.3

c.4

D.5
.........

3. Pe raftul supermarket-ulul se

Descoperd regula girulul prelurllor gl

afli urmitoarele prefufi: 53OO; 5400; 55OO; afli al patrulea pre!.


R:

4. Numirulintregde mii al numirului9863 este:

A.9
5. Daci eu m-am

B.8

c.6

D.3
va

niscutin anul 1975, scrls cu clfie romane acesta

fi:

A.MCMLXXXV
Acestaeste:

B.MCMLXV C.MCMLXXV D.MCMLXIV

6. Numirul detelefon al buniciilui Bogdanincepe cu predecesorul numirului 7.OO0.OOO.

T.lonelgi prietenul luiseintrec la calcule.

Calculind la r6nd am obflnuttot 150.

2+37,+42+18+39+18=?
Gine are dreptate? De ce?
R:

8. Bietul Spiderman trebuie

lacitulul unde

l-a

si ordoneze crescitor urmitoarele produse pentru fostinchlsi puterea. Aiuti-l!

a obtlne

cifrul

44x2
302x3
Glfiuleste:
9.

l-l

39x7
1OOx5

= =
E
L

'6

o 312
Gompleteazi corespunzitor:
a) (l)

o E
Gite cirll sunt
pe primul

raftil

b) Gdte

cirll suntin total, pe cele 4 rafturl?

c) Ge

numir artrebul adunat pentru

fi,in total,2OOO?

10. La concursul "Gea mal mare bucati de cagcaval", goriceii participanli au avut de compus o problemi, dupi urmitorul exerclll u: 4 x (22 + 241=? lati ce au scrls cel dol concurenfl: intro magazle sunt 4 rafturl a c6te 22 de bucSfl de brinzi gl tot atdtea -. rafturl a cite 24 de bucill de cagcaval. I G6te bucSllde br6nzi gicagcaval sunt,in total?

.O :.* T

..

\tit l*n::fr1,1ffifi:::*:fi4raftu'
-O

intr-un maBazin eunt 22 de buc5fi de cagcaval gi 24 de

bucifl de br6nzi.

?"*y,,'y.*ry"

tEsgl- tt

^{ ^ff^tr^ff
si imparti celor 3 prieteni alsdl247
de stegulete. Oare R:

1. Plnocchlo trebuie

cite trebule si le

dea celor rdmagi dacd unul s.a imbolnivlt 9i nu mai vine la spectacol?

2. Un gcolar a avutdeimpdrllt pitratul dln lmaglneain opt pirfiegale. Din gregealS a rupt trei din pirfi. Ce fracfie reprezlnti partea ruptd?

A.g 5

8.3

c8

3. La testul de matematicd, gcolarii din primul rind au rezolvat acelaglexerciliu, dal au oblinut rezultate difeilte. Scrie numele gcolarulul care a rezolvat corect exerciliul.
TtrR[\,ilFN

4.389_521

TFRMFN
Alexanclra Mihai Valeriu Gabi David

2.732.798 7.123.319 7 121 319 7.122.219

7122.319

7j22309
7.022.319

Rizvan
4. Vloleta spune: Amin
a doua.

doui cutll 73 de creloane colorate.in prlma am cu 23 mal multe decitin Gite creioane amin fiecare cutie?
R:

5. Mihai avea de scris toate numerele de forma abc, G6te numere a scrisel?

nde a = 2, lar b + c = 4. R:

6. Oare ce

numir din suteintregl voi punein locul pitratului, seintreabi lonel?

f
7.
L7.

*[- l *l-l
7

=1500
R:

Descoperi regula 9l continud cu numirul sau operafia corespunzdtoare:


LLL; 22 222; 44 444; 55 555;
5 307; 7 O35; 7
777

1,234;432L;

9089;

L7-x2; 22x3; 33 x 4; 44 x 5i
8. Afld valoarea numdrului A:

_.

A=3x3+3-3+3x3+3
R:

\,\
9. Unegte fiecare obiect deimbrdciminte cu eticheta corespunzitoare.

mfie L,
100+80+7

2x100+5x10+3

tr- @;
turnind toati apa dln vasul mare?

1O. Goloreazi vasele pe care le poll umple,

'G;]

1 pahar

UUEU
2pahare
4 pahare 7 pahare

5 pahare

8,,{ ^/^J^J
rE
TUL

zt

I I I I

1. Degetlca a descompus numerele, dars-ainseratgi nu rnaivede.Alut-otu cu restull

ta5432 =80000+30000+5000+400+30+2 t+120g = M444 =


900000
=

2. Maglclanul are un pitrat maglc. El agazi numerele naturale formate din sute intregl de la 1OO la 9OO, astfelinc6tpeflecare liniesau coloani si oblini 1500.

400 700
100
O vulpe glreati pdndegte o gilnd arati ora 15?

3.

de

olumitate de ori.

De la ce

ori pdndegte

ea,

daci ceasul

4. Deseneazi doui drepte:

a)paralele

b) perpendiculare

5. Goloreazi casetele unde se

afli fragii

ce au numitorul la fel. AdunS-le! Rezultatul lor este:

L\\'rt

R:

6. Dacivol melge la prletenulmeuin ltalla,oarece monedivolfolosl?

Blfeazil

este 9lJerry au coleqlonat 648 de DVI!'uil reallzate cu el. Numirul de DVD'uri al lui Tom de 3 orl mal mic decdt al lui JerrY.
Z. Tom

a)

Gita DVD-url are Tom?

b) DarJerry?

c) Gu

cit

are mai multe Jerry decitTom?

d)

Gite

DVD-url trebuie

si-l dea Jerry lul Tom pentru a avea un numir egal?

8. Ge numir se af

li in locul semnulul intrebirii?


a 3 000

50(X)
R:

2 000 1 000 4 000

b)

9 000 4 000

1000
R:

5 000 3 000 ?

9. Pentru un concurs s"au pregitit trei premii a c6te 15 dlplome, 1O dlplome, respectiv 5 diplome. Gompleteazi tabelul, conform lnformaflllor
Nume gi prenume

^f ^rJ^J
Partide cdgtigate

Partide pierdute

Numdrulde
diplome primite

participant
David Rdzvan

Andrei
Gabi

Vlad
X Au fost premia,titreicopii.

X David nu a cflgtigat doud partide. X Rdzvan a cigtigat 19 partide. X Andreinu a cigtigat 5 partide. X Ceila$i concurenli au clgtigat mai pulin de 15 partide din cele 20 disputate.

Bunbul meu a dat 512(X) lel


pcntru 8 ha de

pimint.

Ge

sumi ar fi dat bunicul pentru dublul numirului de ha?

tEstul. t+
1. Alblnula trebule

\\I
\\
si trimiti

naturate lmpare cuprinsein lntervalul 432591 4

flecare surati la floarea potrivit5. Aiut-o colordnd numerele I

340.

=adt{dd QQQQQQQQ
2. Desenul reprezinti numirul ghivecelor din gcoala loanei.

GompleteazS:

/ Gele mal multe gfivece sunt cu / in gcoati, suntin tot"l,l-l /

ghtuece cu flori.
al celor cu mugcate cu

/ Numirul total al ghlvecelot n"gonll ot" t"l l]Jec6t "u td[-1. / Ghlvecete cu alteflorl sunt""l"

n'

ot"o"l-l
/suma
lmparecu

Dlferenla dlntre numdrul ghlvecelor cu alte florl


ghlveoelor cu numele pale este

fafi

de cel al ghlvecelor cu sporul casel

mali-l

fafi

de suma ghlvecelor cu

numere

It ./

3. Viorel a parcurs drumul p6ni la sportlviin tlel etape. Astfel:

G6!l kllometrla parcurs bdlatulin ultlma etapi, daci avea de parcurs 13O de kilometri.

4. Rizvan trebuie

si scrle doui fiacfli

incercuifi-le pe cele scrlse

8. z' 5' z' z'

corectl 1. 3. 4.

egale

cu

J 4
1.

5'

E-'

4.

5'

Ft-wy 'J1 ItF

*3

6. Scrle un

numirin lntervalul Scrlel cu clfre romane.

O-

10. inmulfegte-l cu cel mal mare numdr de trel clfre.

g. Grupeazi pomii din livadi,

*tt tttt
A.

Propozlfla: "Numirul 92473Ase aproxlmeazi la sute de mii: 824 738"

\.\\
A.

este:

adevdratd

A.

falsd

posibild

astfelincit sd obfii, de fiecare dati rezultatul corespunzdtor.

+ry

*tt t+tt t't t't


500

++f t+tt
1800

300

1000

t9 F gl

9
{

IBry ft6A
ill
ISBN:

rl 6r
Pret: 12.00 lel

h t6 2
ill

978-606-629-l 64-4

,ililxJJJlill]illlll

S-ar putea să vă placă și