Sunteți pe pagina 1din 66

Alino lonelo Jigo Mihoelo Julieto Rodu

Mihaela Julietq Rodu Alino fonela Jiga

Evaluare
Clasa a II-a r testg r

rABooklet
Bucure9ti,2014

Edltura Booklet CP 27494, Bucurcgtl www. booklet. ro

Pentru comenzi:

tel:021 #10.3095 021 4/.0j002 email: cart@booklet. ro web:www. booklet. ro

Descrierea CIP a Bibliotecii Na{ionale a Rom6niei JIGA, ALINA IONELA Evaluare - caiet de lucru pentru clasa a ll-a / Alina lonela Jiga/ Mihaela Julieta Radu, Bucuregti : Booklet,2014

tsBN 978-606-590-17 4-2


Radu, Mihaela Julieta

371.26:373.3

Redactor: Mihaela Banu Tehnoredactor: Liubovi Grecea Desene: Florentina Rizea, Maria Postea, Maria lvan-Gurzu, Bianca Solymosi, Daniela Buzgan

Editura Booklet 2014 Toate drepturile asupra lucririi apar{in editurii

'e\ w/ wr
wt
A.\

,W

,Wffi %w v#tu -:&M


Citegte cu atenfie textul urmdton pentru a rezolva corect exercifiile de mai jos:
5

@J w1

;;-'\

WiW
wt
i\

micd de tot, cat un deget intr-o pA un ocfii de ge;ml, i"trut o broascd mare gi urati. Ei a furat-o "oupt., pe Degelica qi a dus-o in mijlocul lacului. Degelica a rrmas singurr pe frunza cea verde. in jurul feti{ei s-au adunat toli peqtiqorii din lac. - Cine plAnge aqa de tare? au intrebat ei. - Sunt eu, Degefica! MI tem de broasca cea urAt5! - Nu plAnge, fatl frumoas5! Noi suntem prietenii t5i. Te vom ajuta sI pleci de aici. - Mulqumesc, dragii mei! a strigat feti{a fericitl.
g-

ip"iggiiil iip

f*tf+ gj;ffp_*i s*

(Hans Christian Andersen,,,Degelica")

'.1r'Marcheazd cu
a) Titlul textului este: Feti{a gi broasca Dege[ica

x tn caseta corespunzdtoare

rdspunsul corect:

d) Broasca a dus-o pe Degefica: pe malul

apei
padurii

Degefica 9i pegtigorii b) Dege[ica a rdmas singurd:

la marginea

L* [ ;. -_

in mijlocul

lacului

l--$

in parc in pddure
pe frunza cea
""

e) Pe Dege[ica s-au oferit sd o ajute:

verde

._$

cdprioarele pegtigorii din lac

i*

c) Pe un ochi de geam a intrat:

|"l iepuragii din padure '

.f"

pasdre o broascd un gdnddcel


o

I
:....

$
Ri

i*
j...,,

,t

f*

.:_..

i,2

marcat din textul ,Det enunful marcat mai jos de mai , linia Iinia de -ios enunful "Degefica" ' t Transcrie pe
(

numdralui scrie in steaua din partea stilngd a liniei cifra corespwadtoare de cuvinte din ProPozifie' 't pe linia de maiios' is',, Scrie tntrebarea din textul ,,Degefica"
v

.)

'{l;T-]i

i ii,'; Co^pleteazd
i
_

propoziliile cu c1te un termen din lista de maiios'


1
'

rejplieie\ igilwq?: .. ifrunza\' !"---"-""- "" i urdtd


- ,
_

! - . - - - - - - - -

''

- "

''''

.--------------.

.Degefrica era ofeli\h 2. Felila a rhmas eingurA Pe

t..:_-_.--------''

'r

afural'o

peDegePica.

ioroasCa r--"'---'-'--'-----i

.--------:''--'--:;-r
I

ipe$tl90rlli j --

4.Dege\ica selemea debroaeca cea 5. in jurul fetii,,ei e-au adunattoli

-- --

---- -- -- - --

--

/. s'")

cuvintele din prima ' '" Vr"ste, ctt sdgefi, coloand cu cele care au inteles/ sens
asemdndtor din a doua coloand'

6;;1
i
I I aace I oaspeti

'i'.'y" mrrata

i
I

ilg=-r
( 6'i Scrie cilte un cuvbnt cuin;eles/sens
ur6td
.)---

opus pentrufi'ecarc

dinfie cuvintele de mai jos:


mult

lumini
a pleca

prieteni
'7

Desparte
frunzd
verde

in

silabe cuvintele urmdtoare:


singurd frurnoasd

g) scrte grupurile de litere tn locul potrivit pentru a forma cuvinte:

rn

[rtrgor

oeOlica

r"tQ

n"

biQcleta
ct

inQtat
reriO
'gr
ta

nuQtu

Alege trei cuvinte din cele obfinute mai sus. Scrie c6te un enunf pentru fiecare.

II
(.s-))

frece tn casete semnele de punctualie potrivite:

[ru,

Pegtigorii din lac s-au strdns in jurul fetileif] Ei au intrebat-o O. ce plangiI _D:getica le-a rdspuns tristri L]ua tem de broasca cea ,rata te Noi te vom ajuta sd scapi de broasca[

curiogiI

temeI

[]

lop
rfindunele
berze

'i$ S"rf" un text de S-7 rdnduri


despre primdvard. Folosegte in text gi urmdtoarele cuvinte:

iarbd potana

soare

ghiocei

Aten[ie! Po{i sd schimbi forma cuvintelor. . Pune un titlu potrivit textului scris de tine.
. Folosegte toate cele gase cuvinte date.

. Folosegte corect semnele de punctualie. . Scrie corect toate cuvintele.

2op

l0 p oficiu

wl

%w.ffi-ffin

@rffi

Citegte cu atenlie textul urmdton pentru WW a rezolva corect exercitiile de mai ios: W

ffi"ff@
Wo( W

Lizuca se simli putrin infricoqath. nu se - Ce ne facem noi, Patrocle? intreabl ea pe c5{el. Drumul mai cunoagte. Prin uqoara intunecime viorie, cilelul ii atinse mAinile cu botul qi o priv-i amical. Cu Patrocle lAngd dAnsa, n-avea de ce se teme' Asta o vedea foarte bine duduia Lizuca' qi viteaz, - Patrocle, ii zise ea, eu qtiu c[ tu eqti un c[!el vrednic dar ce ne facem noi dacl ne vom rltdci in pldure? (Mihail Sadoveanu,,,Dumbrava minunati")

'.

i" Marcheazd

cu

caseta corespunzdtoare rdspunsului corect:


d) Lizuca 9i Patrocle sunt:

a) Personajele care apar in text sunt: Lizuca gi iepurele Cdtelul gi Patrocle Lizuca 9i fetita Lizuca gi Patrocle b) Patrocle este: un cdtel vrednic Ai viteaz un iepure Prietenos gi fricos
un copil cuminte
itsi

ru
iX ff *I
i

frali
necunoscu[i dugmani
Prieteni

r""-*"R

t$\

!s
i& !
iij

e) Expresia ,,ugoara intunecime vioaie" semnificd: noapte

L.......fr

ugoard
viorele

il'$ '"ls
,

noapte cu
t# :$

un cd[el vrednic ai fricos

inserare cu cer senis, albastru intuneric

i"""""x

i *^"
i""--$

beznd

c) Cei doi tovarSgi de drum


rdtdci:

se puteau

in orag
pe cdmp

prin parc

in pddure

l0p(2pxs)

i2.)AlcdtuieEte o tntrebare pentru urmdtorul rdspuns: Lizuca se simfi pufin tnfricogata.

i,3') Scrie, pe linia de mai ' ''

jos, tntrebarea din textul ,,Dumbrava minunatd" tn care esie descris Patrpcle.

+,') Continud

scrierea, completdnd spafiile cu termeni/ expresii potrivite:

Seara se lasd Pdsdrile se agazd Prietenia este Lizuca gi Patrocle

Frl-'
cuvintele
sare fuge deseneazd spune se distreazd conduce dirijeazd se amuzd [opaie vorbegte aleargd picteazd

i.5-.i Unegte, cu o sdgeatd,

din coloana A cu cele cu sens A asemdndtor din coloana B.

a6-;I----1

(e'i Inlocuiegte ultimul cuvdnt din fiecare


Satul se imbracd intr-o haind de lumind.
.

enun! cu opttsul acestuia:

Alpinistul se hotdrdgte sd coboare. Pdsdrile ciripesc cu glasuri triste.


Lizuca gi Patrocle s-au hotdrdt sd meargd maiincet.

'..1

,i Desparte in silabe cuvintele urmdtoare:


dumbravd vrednic
Tnfricogatd

intunecime
pddure

{j";

Completeazd fiecare cuvilnt de maiios cu grupul corcspunzitor de litere (che, chi, ghe, ghi):
tute

che......'.""":'.,... . ghi
-.L: "

nezesc

of)r,,i
"'.,

ocel

.,.....'.""''chi

..... ghe

b) Alcdtuiegte cAte un enunl cu fiecare dintre cuvintele obfinute.

(,n') Completeazd casetele cu semnele de punctuafie potrivite:


Bunica igi gterse in ascuns lacrimile cu collul Fetila o

batisteiI

intreabSI

E c" faci I

plangi buniculo Bunica se preface cd nu aude gi tace

o"

ce i[i curg lacrimile

(iiV t^ogineazd-fi un scurt dialog care are loc tntre tine gi animalul tdu preferat. Scrie acest dialog, fiind atent Ia:

o$eZ?rd in pagind o alegerea unui titlu

o semnele de punctualie folosite o scrierea corectd a cuvintelor

l0 n oficiu
6

d, wr
W:,
,%,'
WJ

w:

ruwffir f**
"fb

w_'

%;,i

Citegte textul urmdtor gi rezolvd cerintele date :

"+'%@ e"
o(

WJ

Totu-i alb in jui, cAt vezi Moi podoabe pomii-ncarcd $i viseazS sub zdpezi Satele-adormite parci.

Doamna iarnS-n goanl trece in caleqti de vijelii Se turtesc pe geamul rece Nasuri cArne gi hazlii,

Prin odli miroase-a pAine, A fum cald qi amlrui Zgreaptdnl la uq5-un cAine S5-qi primeascl partea lui.
(Nicolae LabiE,,,Iarna" - fragment)

i.1

1 Marcheazd cu

X caseta corespunzdtoare rdspunsului corect:

a)Titlul poeziei este:


,,Podoabe" ,,larna" ,,Doamna iarnd" ,,Satul"

d) Sub zdpadS,,viseazd": pomii impodobi[i satele adormite copiii bucurogi cdinele nerdbddtor

b)Autorul acestei poezii este poetul:


George Cogbuc Lucian Blaga Tudor Arghezi Nicolae Labig
c) Acest fragment are:

e) Expresia ,,Totu-i alb in jur, c6t vezi" semnificd:


iarna a venit zdpada s-a agternut peste tot vdntul bate cu putere perelii sunt vopsifi cu alb

doud strofe gi opt versuri patru strofe a cdte doud versuri trei strofe a cdte patru versuri patru strofe a cAte patru versuri

l0

(2

x5)

| 2 j Transcrie

versurile:

a) tn care se vorbegte desPre Pomi;

b) in care sunt descrise nasurile copiilor;


"i',:

Explicd sensul expresiei .Doamna iarnd-n goand trece".

i 4', Completeazd enunfurile folosind cuvinte din poezie:


TomiiincarcA

6irl---1

1alele adormite D oamna iarnA trece in calegti de 7e geamul rece setutt'egc nasuri Miroasein odAi a
la uqA eA-gi primeascd

,,

5-.')

incercuie qte cuv 6ntul cu sens asemdndtor pentru fiecare cuvint in parte.

zdpaddt

odai

zgreaptdnd pomi
calegti

nea, fulgi, omdt cdmdru[e, blocuri, incdperi aleargd, zgdrie, doarme arbori, copaci, ramuri biciclete, trdsuri, automobile

(ai| arcaniegte trei enunfuri folosind cuvdntul ,iarna", cate sd aibd:


a) Ia sfdrlit semnul exelamdrii;

b) Ia sfdrgit semnul intrebdrii;

c) in interion virgula.
lo

(t ; nespafte in silabe cuvintele urmdtoare:


Tnghe[ata

pornegte

privegte semn

nrnge

exclamare

i.e_,)

se dd biletul de mai jos. completeazd spafiiile libere prin cuvinte potrivite, alese de tine.

Am trecut pe la tine, dar nu te-am gdsit acasd. Concursul

de

s-a am6nat pentru

Discutam mai multe m6ine, la gcoald.

i"9.) Alcdtuiegte doud enunfuri tn care cuvhntur

tnfelesuri diferite:

opot'

sd aibd

'1"".,:.'

'.10;

S"ri" un text, de cinci - gapte enunfiuri, despre anotimpul iarna.


r Scrie corect toate cuvintele.

2op

Pune un titlu potrivit textului scris de tine. o Folosegte cel pu[in douS expresii deosebite.

o Folosegte corect semnele de punctua[ie.

l0 p oficiu
n

,- r '9/4*
gE

\"'6

4-A

ffi
,?

W *&*6uPP ".o'.
? o(

,&

4;_&

,. ,\ 7, '..' tl::.,."u'.
,,.

""

Citegte cu atentie textul pentta ;o' a rdspunde corect cerintelor:

W
ww h

ffiw

{///J

Stolul mai ocoli de vreo doui ori iazul, apoi se inalp qi porni incet s5 lunece u$or spre asfin(it' Copilaqul privi iung stolul care se pierdea, ca o fluturare, in adAnc' apoi cluse mAnuqi(ele la ochi qi incepu s5 plAngi' Maici-sa aruncS flrca qi veni in fuga de-l lua in brafe: in cuvinte dezmierdStoare il intreb[ ce are.

:t
0'
64
0s
0

rt}
0 0 0

Copilul nici nu Poate vorbi de atAta nivall de lacrimi, intinde *et1u spre cer, ii arata stolul care luneca in zbor necurmat, qi de-abia ii poate qopti:

Puiqorii! Mama il strAnge la sin qi-l slruti cu drag: - Nu plAnge, puiul mamei, au s[ se-ntoarcl inapoi"' La primavare..'

(Emil GArleanu,,,Puiqorii" - fragment)


,..1

,Marcheazd cuX caseta corespunzdtoare rdspunsului corect:


d)Autorul prezinte o int6mplare din:
"

a)Textul con{ine:
2 alineate 6 alineate
i:l
1il

*__'!l

viala unui coPil viala unui sat


viata unui ldran e) Expresia,,sd lunece spre asfin[it" inseamnd: sd alunece Pe

iijj

$-

ll'
tii
Fi

4 alineate b)Acliunea se Petrece:


vara primdvara

ilr

gheata

f*$
1,......rf

toamna

sd se indrePte sPre asfintit,


spre larile calde sd nu se zdreasce
ii

c) Personajele textului sunt:


puigorii

copilul gi mama
puigorii, copilul gi mama
t2

l0p(2px5)

Alcdtuiegte un enunf despre: a) Anotimpul tn care se vor tntoarce pdsdrile.


b) Anotimpul tn care pleacd pdsdrile.
/,'''''-'|

i2)

il l

Completeazd enunfurile folosind cuvinte din text:


De tristete, copiluligi duse

la ochi gi

ft;T)
sa planga. Stolul mai gi porni spre {drile calde.
de lacrimi

ocoli Mama, cu cuvinte

de doud ori, apoi se

ilintrebd pe copil ce are. Cu


mdna spre cer gi ii arata mamei

in ochi, copilul
r.4.)

Bareazd cu o linie forma incorectd!


lrina sa/ s-a dus l-alla Clubul Campionilor. Acolo s-a/ sa intdlnit cu prietena sa/ s-a. impreund au participat la concursul de inot sau/ s-au de gimnasticd. Pentru a invinge sau/ s-au pregatit intens. dintr-un
I

@rl

-/

./

/,l\

tri -Ir tj

."s-.)

forme azd enunfuri folosind cuvtntele rostite de puigori:

,,./'- i

dintr-o

'1. --,

-',

.'
))=,'

./

.:i'' , ) i''. '("i

,; '.

',
_J

lntr-un

u;

\.
,',''t'a!

.,

intr-o

ifi

!op5_u, ro_

Co*pleteazd cuvintele cu grupurile de sunete ,,oa,,, ,,a,,, ,,ua,,, Lrd,,, 9p c ie, vo_v dumbrdvi_rd, perd_, td au, do_, plo_ , vorb_,

l! .) ononeazd. dupd tnfeles fragmenfiil de mai jos.

*t
""fi

,,-Acum se vine? le striga mama. N-a[i palit nimic? le zise mai blAnd, apropiindu-se de ei." ,,Se insera cdnd copiii intrard in curte." ,,- N-am pdtit."
,,$i copiii intrard bucurogiin casd, cu gdndul cd a doua

zivor merge iar la sdniug."


(lon Agdrbiceanu, ,,La sdniug") tg

t_A_,)

U""gte, cg sdgefi, cuuintel_e din prima coloand cu cele care au ingelesl sens asemdndtor din a doua coloand.
ACE

a fugi

a alerga cuminte spune sclipitoare friguros vrdjitd

fermecatd fldmAnd linigtit strdlucitoare infometat

'g' j Scrie c6te un cuvdnt cu infeles/ sens opus pentra fiecare dintre cuvintele date:
. a intreba . sincer . afard
. veselie

. a inchide

i1O;

t*ogineazd-fi, fn 5-7 rilnduri, o tntdmplare in care iucdriile ,,au prins" viatd.


o pune un titlu potrivit textului scris de

Folosegte expresii

frumoase.

tine.

o Scrie corect cuvintele din text' o Folosegte corect semnele de punctuatie'

l0 n oficiu
14

wl 2*.. *%"-t. ;::1


T

i"ry;, Citegte cu atentie textul urmdton pentta * W,/ a rezolva corect exerciliile de mai jos:
Mi

ruwrww* ry*r"u% ffia

w
%
'ffi

o(

Alisa culegea margarete din poienila. Deodat5, pe lAngi ea trecu un iepurag alb qi pufos, cu ochii rotunzi ca doud" mlrgele. Feti{a il intrebd: - De ce fugi aga grlbit, iepuraqule? - Am sI intArzii! Me agteaptd prietenii mei! Iepuraqul dispiru ca prin farmec in iarba verde qi deasi. Alisa o lur la fugr peste camp, pe urmele iepuraqului. La marginea pidurii descoperi vizuina iepureasc5, ascunsl printre tufiquri. Intri inluntru qi ajunse intr-o salS luminatl de llmpi colorate, care;g! atArnau din tavan. De jur imprejur erau numai uqi.

AdmirAnd perelii plini de oglinzi qi ghirlande strl"lucitoare, Alisa descoperi in mijlocul sllii o masi cu trei picioare. Pe masl glsi o cheie argintie qi un bilet scris de iepuraq. Citi biletul qi zise fericiti: - Acum qtiu. Uqa de lAng5 geam este cea potrMtd. Alisa roti cheia in broascr qi prqi uimitr intr-o grrdini fermecatd.
(,,Peripefiile Alisei in Jara ;1 )Marcheazd cu X tn caseta corespunzAtoare rdspunsul corect:

Minunilor" dupl Lewis Carroll)

c) lepuragul se grabea, fiindcd:

il agteptau prietenii
ii era foame

ii1
i*.."-"u\

il urmdrea vulpea
a)Alisa culegea din poieni[a:
lalele

ti\

d)Vizuina iepurelui era ascunsd


intr-o pegterd
i :

margarete ghiocei
o prsrca
o veveritd un iepurag

i ii{

::)

printre tufiguri pe o insuld

l*_"

",*

Iir

i#
i..-""*

b) Pe langa Alisa a trecut in fugd:

e)Alisa a descoperit pe masd:


o bagheta magica
-."$

t;?

:i$

.".l .,..1

un inel strdlucitor

o cheie gi un bilet

r.j

l)pl

/------l_

("i'l frontcrie, din text, pe liniile de mai jas, dialogul dintre Alisa Ei iepurag:

(-t) ear"seazd-i Alisei o tntrebare tn legdturd cu textul dat. Scrie intrebarea


Iinia de mai jos

pe

@J
'i , S"rit tn tabel, tn fiecarc coloand, cfrte doud cuvinte care sd conlind mb, mp, oa, ud'.
mp trompetd mb bomboane
oa soare ua

ploui

5: ReciteEte fragmentul marcat cu chenar tn textul ,Peripefiile Alisei in fara Minunilor". Transcrie pe spaliul liber cdte un cuvLnt din acest fragment, care sd confind urmdtoarele grupuri de litere:
ce: ci:

ge:
gi:

che: chi:

ghe: ghi:

iA ) Orloneazd enunfurile urmdtoare astfel incht sd obtii un text.

i in fiecare dimineald ele trebuiau sd meargd sd gdseascd de mdncare pentru Leu. i in aceastd dimineald era rindul Brosculei.
Leulera mare gifioros, gitoate celelalte animale se temeau de el' .: Afost odatd un Leu care domnea peste o pddure mare. --1 4poitrebuiau sd o ducd la grota lui la timp pentru miculdejun.

'i

I ) S"rte
odatd

chte un cuvdnt cu infeles/sens asemdndtor pentnt fiecare dintre cuvintele date:


aruncat
gingagd

bucurie

supdratd

C*;T-)

l6

9-.)

p" spafiile punetate,

in 2-3 rdnduri, scrie Alisei un bilet in care sd ti spui cum sd grddina ajungd tn fermecatd. Nu uita sA i tu adrcsqi Niseila tnceputri bilefitlui. Semneozd-te ca numele lepuragtl.

,,9-

) Trece in casete semnele de punctuafie potrivite:


o.
ce fugi aga grabit

@;f--_l

Un iepurag trecu pe lAnga Atisa


lt-

f-l

f"ti1" it intreba i"prr"gute I

I
Ma agteaptd veveri{a

[--]Trebuie sd ajung in gradina fermecatd


gi

l-l raspunse el I

lariciut

bursuculf-l

fGI---l
(lci1

tmagineazd-fi cd ai ajuns cu Alisa tn grddina fermecatd. Scrie tn S-7 rdnduri ce ai vdzut tu tn acea grddind. Folosegte in text Ei urmdtoarele cuvinte: pdsdri, fluturi, flori, iarbd, cAntece, minunatd.
Atentie! Po[i sa schimbi forma cuvintelor. o Scrie corect cuvintele din text. o Pune un titlu potrivit textului scris de o Folosegte corect semnele de punctualie. o Folosegte toate cele gase cuvinte date.
o

tine.

ns

pT-r

i0 p oficiu
17

%&: Y*t
w'
W

4W
%,

re& &w. nw% o.


4ffi,

Cite7te cu atenfiie textul urmdton pentru a rezolva corect exercitiile de mai ios:

wv uw*@. o' a
o(

Era toam nd, tdrziu. Copacii se goliserd de frun te. in pldure, in virful unui mir silbatic r5misese atArnat un singur *at Un iepure avdzutmirul. Cum sI il ia de acolo? Mlrul era sus qi nu putea sari pAn[ la el. A rugat o cioarl sI il aiute' Cioara a rupt mirul, dar nu a reugit s5 il trin5 in cioc. M5rul a cLzut drept in lepii unui arici, care stltea ascuns printre frunzele uscate. Speriat, ariciul incepu sI fug'. - Stail striga iepurele. Unde fugi cu mlrul meu? l-am prins intre lepii mei. - Este mlrul m..rl rispunse uri.i.rl. A c6zut, iar eu Eu l-am rupt din pom! - Ba este mlrul meu! iise cioara, apropiindu-se in zbor. Tocmai atunci trecu ursul pe IAng[ ei. Mirat, acesta ii intrebl: - Ce se intAmpli aici? De ce vl certali? Iepurele, cioaia qi ariciul i-au povestit ursului cele intAmplate, upoi l-uu rugat s[ ii ajute. Ursul i-a ascultat cu r5bdare, apoi i-a sf[tuit pe toli trei prieteneqte: - i."pe4i!i marul in parli egale! Fiecare trebuie sI ia cAte o felie din mar! Ariciul s-a gAndit pulin, aPoi a luat mirul qi l-a impirlit in Patru felii egale, spunAnd bucuros: - lJite, ursule! A patra felie de mlr este a ta! itri multrumim cI ne-ai implcat! (adaptare dup5 ,,M5rul", de Vladimir Suteev)
(Ji') uonheazd cu X caseta corcspunzdtoare perconajelor pafticipante Ia hthmplarea din turtuI MdruI:

iepure i : veveritd r ii

urs
lup

f'*H
i\\1

arici

*
i
,N

cioard

iI ..

:l{

iB

rdndunicd t
Ei

frrf--F F

i.i)

ir""r"uiegte A pentru enunfurile adevdrate

F pentra enunfurile false:

a)in vArful unui mdr sdlbatic rdmdseserd trei mere.

A A b) lepurele a cerut ajutorul unei r6ndunici' A c) Mdrul a cdzuldrept in lepii unui arici. d) lepurele, ariciul 9i cioara l-au rugat pe urs sa ii ajute. A A e) lepurele a impdrfit mdrul in trei pa(i egale'

F
F F

t6

{,"!.)

Transcrie din textul *Mdral":


a)intrebarea adresata de iepure ariciului;

b) enunlurile care redau sfaturile ursului.

frpT--l
ia)
Reciteqte textul

enunlurile urmdtoare:

.Mdral". Scrie numele personajului care rosteqte fiecare dintre

A cdzut, iar eu l-am prins intre lepii mei. A patra felie de mdr este a ta! Eu l-am rupt din pom! De ce va certati?

til

A Ordoneazd cuvintele urmdtoare penhtt a obfine un enun!,Ia sfdrpitul cdraia


se pune punct. Scrie enun[ul pe spaliul liniat. Atenfiel Nu schimba forma cuvintelor.
la, primavard, natura, a,lrezit, zdna, viald

b) Transcrie din primul alineat aI textului un enunl format din cinci cuvinte.

{.

a)

Scrte cdte un cuvilnt format din: a) doud silabe; b)


a)
b)

net silabe; c) patru silabe.


c)

i.z

) nescrie corect enunlul urmdtor:

a'i[--]'
------T--l f 5p I a

marcela 9i cezar au gdsit un iepure si la marginea cimpului

'

i'9'; Scrte grupurile de litere tn locul potrivit pentru a forma cuvinte:

ce pla-nte
---ozdane

.i"

',r

che"

de-te ro-e m_ine

.. ge gi ' ghe, "ghi Pa-ni ,.-t. in-lat


chi

........,...

..,.,...."""':....,.-

,....

.'.,'....,...-

I BP

(.5,i Completeazd spaliile libere cu i, 6. sau x -rere pentru a obline cuvinte:

e_erci{iu
i1O)

-ndoit

e-plicalie

int-lnire /.-----T--]i )p

',

A Despafte in

silabe fiecare cuvdnt: uscate, tepi, frunze, rdbdare, ceaftd.

b) ' Alege cdte

p" linia de mai jos. Vei afla cum s-a terminat intdmplarea din textul Mdrul.

o silabd din fiecare pereche, pentru a obfine un cuvdnt. Scrie cuvLntul

cepri

imae

te

tu

ra
(lopl

ne

Animalele au devenit

;1t) S"rt, o intilmplare de 6-7 rdnduri in care iepuragul, ursrtl, ariciul gi o cioard v este sc sosire a primdv erii,
o Pune un titlu potrivit textului scris de o Folosegte expresii r ExprimS-te

corect;

tine; deosebite;

r Ai grijd la aspectul scrisului;


o Respectd regulile de scriere 9i de punctuatie. e Respectd agezarea textuluiin pagind;

l0 n oficiu
20

w w *w.#. "%.W\"&ff"
W,'r, "%tt
W}

qp

@j
:-...

W:

,M;

Citegte cu atenVie textul urm\tor, ?entru a ?utea rezolva corect exercitiile de mai jos:

WA
M

A o

w - .22. 4 "*bW 'o,'**-'


o(

K1tu

@ffi
@
X&

a gasit in pldure un pom cu roade tari qi rotunde, dar cu miezul dulce qi gustos. ^Veverila D5duse aLrusc peste ull alun. itlurl. n A umplut scorDura scorbura oe de cu toamna, toamn5, ca sa se alba aibi provizii peste iarni. PcsLe un iu*e. Intr-o zi, veveri(a bdgr de seami cd un sfert din alune erau mancate. De unde? Ea nici nu se atinsese de ele. S-a pus la pandr sr prindr holul. s-a ghemuit intr-un coll al scorburii qi a aqteptat musafirul nepoftit. Cine era? Era ciocrnitoarea. Intrase pe furiq, sr minance din alunele

veveritra prinse cu l5bulele coada

prsirii

qi

intiebd mAnio;it'

i
i .,

i. -T" s*ih-ot"tt.9ss3gt1.?,..-cl?................... . ... .. Cioclnitoarea se zbdtu qi fugi,


Mai

l5sAnd coada ca qopArla tdrziu, cioclnitoarea s-a intors la veveritrS sI se roage de dAnsa. SmeritI, a bdtut cu

ciocul: - Cioc! Cioc! Cioc! Dar veveri{a iqi mutase culcuqul. De atunci, ciocS.nitoarea dI mereu cu ciocul in scoai'fa copacilor, aqteptAnd un rlspuns. (,,Cioc! Cioc! Cioc!" dupl Emil GArleanu)

i.1) Noteazd cu A (adevdrat) sau F (fals) enunfurile urmdtoare:


a) Personajele intampldrii sunt veveri[a gi ciocanitoarea.
b) Veveri{a a gdsit in pddure un corcodug,
I tr{ I
i"\

lis

c) Pomul avea roade cu miezul dulce gi gustos. d) Musafirul nepoftit din scorburd era ciocdnitoarea.

i_$
i*"N
t.,-.,..,...ti

e)Veverita gi-a pdstrat culcugul in scorburS.


i..2")

iffi

4 Recitegte

fragmentul marcat tn turtuI ,Cioc! Ciocl Cioc!". Transcrie pe liniile jos de mai tntrcbdrile adresate de veverifd ciocdnttoarei.

b) Scrie in 2-3 enunfuri un rdspuns posibil dat de ciocdnitoare Ia infiebdrile veveritei.

It'': S"ri" cAte un cuvilnt cuinfeles/


date:

sens asemdndtor pentru fiecare


ciubolele =
papu$ol' =

dintre cuvintele

calm = iarmaroc = parale = larmd = rachita =


i.a

oaste
Crang
meztn
crr ,rm" saLI ,rn":

= = =

) completeazd

sd bure
poru

la_gd
b

ro_b
i

cA_d

floregte

_ t

pletit

bobocit

!s':

Scrie cuvinte cu inleles opus:


ascultdtor =
bun

linigte
aproape
l1rziu

= =

subtire slab inainte

lA''i' Scrie pe spaliile libere de mai jos varianta corespunzdtoare

dintre cuvintele din

Iistd:
a) s-a
SA

zi, veveri[a a gasit in pddure un alun.

b) Veverita a str6ns alune Tn scorbura

s-a intr-o intr-un

c)Vdzdnd cd lipsesc alune, veverita


d) Ea agezat la p6ndd

supdrat.
col[ al scorburii.

a-rf-22

i'.7

.)

Transformd dupd model: pddure - impddurit - neimpddurit - reimpddurit


boboc -

podoabd pereche frunzd -

Isp
t

p.) Pe spafiile punctate, in 2-3

r6nduri, scrie un bilet tn care ciocdnitoarea tgi cere iertare veverilei pentru fapta sa. Nu uita sd te adresezi veveri[ei Ia tnceput! Semneazd biletul cu numele

-1

,,Ciocdnitoarea"

t,l ) ComPleteazd cdsulele din enunfurile urmdtoarc cu semnele de punctuafie necesare:


Veverila spuse mirata

LWI)
/']------f-l

[]

Ciocdnitoarea a intrat pe furig in scorburd

a.

multe a]une lipsesc

[]

cin" a indrdznit

It,

[]

erai holut

Istrige

mAnioasd veverila

sd fure din ele

Suparata

Iveverila

s-a agezat la pdnda

lci;

Scrte, tn !-7 rdnduri, un text despre veverifa din pddure. Falosegte Si urmdtoarele expresii: codild stufoasd, ochiEori ratunzi, bldnifd ragcatd., crenguEe verzi, alune gustoase.
r Atentie! Poti sd schimbi forma cuvintelor. r Scrie corect cuvintele din text. o Pune un titlu potrivit textului scris de tine. c Folosegte corect semnele de punctua[ie.
o Folosegte toate cele cinci expresii date.

i0 p oficiu

@rl-1
23

.t

wt

tr6, w.ffi g;*^ a


Citeqte textul de maiios qi rdspunde Ia intrebdri.

,&

w"z Mt
Liry

wh '%' L.t
w1
t
-1 .,

ffi
cu

o)ffi "sW t

noaptea-n cap? se mirl mama. - Buni dimineala, rispunde Dlnu! cu ochii inchiqi. Eu, de azi inainte, vreau sI fiu om harnic! - Bravo! Du-te qi te spall! - Nu, nu mi spal. O s5-mi sperii somnul, iar eu vreau sI mai dorm. Aqtept doar sd rlsari soarele. Bunelul spune cI omul harnic trebuie si fie in picioare cAnd rlsare
soarele...

in zori, sunl deqteptatorul. Dan sare din pat qi iese in prag. - Bun[ dimineafa, Dinutr! Ce s-a intimplat, de te-ai sculat

Mai bine

fI

ce spui, decAt sd spui ce faci. (Ddnu{ vrea sdfe hatnic)

a) Ctnd s-a trezit Ddnuf?


b) De ce bdiatul nu a vrut sd se spele?

c) Ce I-a tnvdlat bunelul pe Ddnuf?

in zori carare -

mirat fiu -

vrea castel -

f;r]-'
;.3;Scrie cuvinte cu sens opus:
a se scula intuneric rdsare tristete -

dimineala bogat -

24

GD

(,".fi

t"operd comparaliile potrivite:


"

harnic ca o grijuliu ca un

intunecos ca
auriu ca un

(.

s.) Incercuiegte varianta eorectd:


Bunelul ii agteaptd cu daruri pe nepolii Ddnu! nu vrea ca mama

sii/

sd-i.

sii/ si-i

sperie somnul.

Curtea gcolii sa/ s-a umplut de veselie. Colega sa/ s-a il privea miratd.

(
-A

1 franscrie corect propoziliile

a)Ana ia spus lui maria sai transmita printrun telefon rezultatele la test.

b)george ia cartea de pe masa, dar uita so citeasca.

/';
'. !

.,

.t Formuleazd doud intrebdri pe baza propozifiei:


Pe o ramura inghelatd stdtea o vrabiulii.

(.,t);

nenoltd propoziliile cu cel pulin un cuvtnt'


Florin s-a trezit

Prunul din gradind era

is;

completeazd textul cu semnele de punctualie corespunzdtoare:


Sania lui Mog cr6ciun Copiii spun cu oucurie

I
[]

trasa de

renif] r" opregte in prag l]

ain" ai venit la noi

i]

tou

craciun

[ ,'n. v-am gasit []

dragii mogului

[-l

Gr;f1

pe fereastrd ..^ dialog )iataa dintre Ainfro un trn fulg fiiln de rlc nea gi si un un copil copil care privelte f ilO; Arcaruiegte un Ia dansul fulgilor de nea' r Respectd agezarea in pagind' scrierea titlu potrivit;
e Gdsegte un . Folosegte cdt mai multe expresiifrumoase; ortograficd si caligrafic|' o Texul trebuie sd conlind cel putin 5 linii de dialog;

l0 p oficiu
26

E,

,M%

qzd Y" W "'%e '\e

b-{:?

W. w

T-/^ o-W,,} *",MW a o,w

:t; Citegte fragmentul gi scrie ideea principald:

o(

,,Deodat5 se face mare tlcere. insuqi domnul cel mare al Moldovei iqi inco rdeazd,arcul $i trage' Slgeata zboard' ca gAndul. $tefan iqi trimite clpitanii s-o caute. La ,/-:;Til-;-,\ mare depirtare, srgeata domnului Moldovei se infipsese intr-un paltin b5trAn. -Acolo va fi locul mindstirii! gllsui $tefan.

- sr trriasci $tefan-vodd! rrsunarr

glasurile ogtenilor."
(-egendd istoricd)

i z")

ir""r"uie ste rdspunsurile


corecte:

. $tefan era domnitorul:


a) Moldovei b) RomAniei c)Tarii Romdnegti

. Domnitorul gtefan gdsegte


locul mdndstirii tragAnd cu: a) pistolul b) tunul c) arcul

'

Cine il insotea pe $tefan?

. Fragmentul de mai
sus este un text:

a)familia
b) ogtenii c) amicii

a) istoric b) in versuri c) descriere

i.l .) Asoctazd cuvintele cusens asemdndtor:


a porunci a hotdri a zidi strdbun taina secret a ordona a construi a decide strdmog

,.4

opus: , Realizeazd corespondenta tntre cuvintele cu in[eles


luminos depdrtare
hotd16t

aproplere
nehotdrAt

imprdgtia
nepricePut

tdcere a str6nge priceput


(.si;1

intunecos
gdlSgie

Desparte in silabe urmdtoarele cuvinte:


luptelor
ostagi implStogat

pretutindeni

indrdzneala
meleagurile

neam. o: completeazd. enunlurile cu urmdtaarele cuvinte: i-a, ia,I-a,la, ne-am,

Marian lrina --Ea Noi

povestit mamei tot ce a facut astdzi la scoald' cartea si o duce la bibliotecS'

Xenia a plecat cu

bunicii
Pe tatdl sdu'

munte'

=--- indreptat spre banca lui lonel' -vdzut de neamul nostru nu a pdrdsit aceste meleaguri'

(-li

Ordoneazd enun[urile din urmdtotttl dialog:

Vd agtept mdinel La revedere, copii! ( ) - Bund ziua! ( ) - Dali-mi lista cu titluri 9i pdna m6ine le caut' ( ) - Bund ziua, copii! Cu ce vd pot ajuta? ( ) - Poftiti! La revedere, doamnd bibliotecard! ( ) Avem nevoie de nigte cdrli pentru lecturile suplimentare.

26

(.9) Noteazd o formuld de:


a) salut: b) permisiune:

c) prezentare:
d) solicitare:

e) poruncd:

'"* $"\niegte ftgdduiald,

izbdndd.

prcpozitii cu urmdtoarcIe cuvinte: vioard, festivitate, rombn, drcptate,

iei) nealizeazd un dialog cu un coleg/ o colegd despre strdmogit nogtri, alcdtuitd din gase replici. Atenfie Ia semnele de punctuafie folosite gi Ia scrierea anumitor cuvinte!

l0 p oficiu

& "%%# #"^


r%j
/&6-2

w.f, or'M*6fu

Citegte textul de mai io? cY multd atentie, penira a Putea rdsPunde Ia cerinte!

ha war
%

din zori

ln ziuaaceea *.rr-r.ir. mai mult ca de obicei. Mort de oboseali,


ir't upi.

qi PAna

in noaPte

merselarAu,4itpufefa!a,darintr-unm9m-entdeneatentieiic[zu -iui.tott'l se aqez[ pe mal qi incepu s[ plAngl'

;;;;"q;"

_ omule, ce_i cu ti"; J; piangi aqa amarnic? il intreba ?i"?Piq"il. Nu qtiu s[ inot qi,Tl":j-o caut' as6 zinl.,mi-am pierdut toporiqca. frumo rr*'^'"*;;;;itt.. fie, rr\-' s5 rct ce \rc imediat in apl' aduc eu imediat' ii spuse zAnz r qi dispdru o griil,!i-o nici N-ai / ),.^x racta ,.alt"r tl ".,ti*i ^ nru poveste o (d"pe PoPulara)

1) O Care sunt personaiele povegtii?

b) Unde se Petrece tntdmPlarea?

c) tlnde avea cdsufa tdietoruI de lemne?

se manifestd tdietoruI d) Transcrie enunlul tn care este prezentat modul in care

dupd ce Pierde toqorisca'

oa, ie, ea' e) Transcrie cuvintele care confin grupurile de litere

3A

iz ) a) incercuiegte

pe text dialogul dintre zdnd gi pddurar.

b) Transcrie o intrebare din text.

',3_.)

Transcrie pe rdndul de mai jos ultimul enunl din textut din chenar

(.+i

a\a

numdral de silabe din fieeare cuvdnt subliniat tn text.

;5,i a) Incercuiegte cuvintele care contin grupuri de litere din textul tncadrat tn dreptunghi.
b) Scrie aceste cuvinte pe spafiile de mai jos:

,/-

't:.

i 6', Scrie doud enwnfuri tn care cuvAntul ,,cef sd aibd tnfelesun diferite:

/"

"'..

F!J_:

i.7-.; Gdsegte
a a a a

cuvintele cu tnfeles asemdndtor pentru urmdtoarcIe cuvinte:


limpezi

codru curate locuinta

multime fericire tristele

droaie -

a a a a
a

pidure casd supdrare -

a';T-1
3l

(.Ai,"j

S"ri" c6te o prcWzifie in cate sd folosegti urmdtoarele cuvinte:

a)cristal:
b) rAul:

(s'j

Cooctuazd ceea ce este grcEit: tdietorul se Agezd pe mal gi Ancepu sd plingi

';jtij n"otizeazd un text de 7-9 rilnduri in care sl-trt imaginezi cd tu egti primar 5i dialoghezi cu ajutoarele tale despre o problemd apdrutd in oraE.

Atenlie!
o folosegte cel pu[in 4 linii de

dialog;

respectd agezarea in pagind; o scrie corect 9i caligrafic intreg textul.

gdsegte un titlu potrivit;

l0 p oficiu
32

/""-",. \';j

30

79
51

& Fre#h *oruW


84

' l;

Se dau
22

numerele: -78
4
16
11

50

45
94 26

wo1ffi

4'@

'r

Wc

a. Scrie cu litere trei numere notate mai sus.

b. Scrie numerele mai mici decdt 66 din cele enumerate mai sus.

c. Scrie numerele mai mari decdt 70 din cele enumerate mai sus.

d. Selecteazd gi scrie numerele care au cifra zecilor mai mare decdt cea a unitdlilor.

e. Selecteazd gi scrie numerele care au cifra zecilor mai micd dec6t cea a unita[ilor.

f. Selecteazd gi scrie numerele care au cifra zecilor egald cu cea a unitS[ilor.

arpl-'
'(
Completeazd fiecare gir cu tncd trei numere:
a. 17 , 18, 19

b.26,29,30
c. 30, 33, 36

U l---) D [r D D
DDp
t__l

d. 94, 90, g6

UDD
DDP DDD
a, pT----]

e. 95, 90, 85 f. 93, 97,91

(-i")'rin""rcuie gte rdspunsul core ct :


A.5
B.6

a. Cu ce cifrd poate sa fie inlocuitd stelufa, astfel incdt rela[ia *6 > 68 sd fie adevdratd?

c.7
c.68

D. orice cifrd

b. Care dintre numerele de mai jos are suma cifrelor 15?

A.

15

B. 87

D. 55

c. Care este numdrul cu 39 mai mic decdt 100? A. 139 B. 138 c.51 D.61

33

.''-'l-t,

'

4 'Calculeazd:

r:.

&

& +s + 37 -29

1! :1
i,5
/'"4"'\.

74+ 29+

:?

35+

93-

l:

.:9 . ::

44-

72-

& &

76-3e+28=

ffi s
w
@

e 85*69+48=

i-;. Afld numdrul cu 3 mai mic decht ga.


b. Adaugd

Ia suma numerelor 36

Ei 8,

diferenfa lor.

@D
^l: 6,.'

La diferenfa numerelor 72 gi 67 adaugd un numdr pentiu a obtine 4A. Care este acel numdr?

'7..' AflA,,a" dinexpresia:

,..:

a+b * c= 69,dacdb= 79,c-- 78

34

i.9,i'Uo*a are 39 de ani, iar fiica sa are 13 ani. Ce vdrstd va avea


fiica atunci cdnd mama
vo' avea 55 de ani?

'o ',-' " Un ldran avea 70 de pdsdri: gdini gi rate. Dupd ce vinde 15 gdini gi cumpdrd 2 rate,
obsentd cd mai are 37 de gdini. Afld: Q cAtu gdini a avut; b) cAtu rale are acum.

S)

/|" \t:

....:

t'1"0.i

'efla

numdrul cu 49 mat mic decilt suma dintre 57 gi cel mai mare numdr mai mic decilt 20.

l0 p oficiu
39

'%ws
" Ma,

,&
ffi rb

..1../'scrie,
a) Cel mai mare numdr par de trei cifre b) Cel mai mic numdr impar de trei cifre diferite c) Cel mai mare numdr de trei cifre consecutive d) Cel mai mic numdr de trei cifre consecutive pare e) Cel mai mare numdr de trei cifre identice

."" "4

'.")

tl

WE

ffi ffi

.aW.,&^
I
@ss'

{n-

$,

/"'
',"?

':.."'"

/ 'Catculeazd numerele notate cu a, b, c, d, , f, g, astfel tncdt sd fie posibiliocul:


204+h c+31

\.)lls

b.1i4\
s+7e t/"
/

/-Se+e
87

N
\'Lra

2e+a

132-d

f-17

Scrie numerele obfiunte in


ord ine d escrescdtoare :

,o j Privegte

, " r..

....,

cu atenfie gi afld ce numere trebuie scrise tn fiecare cdsufd:

+26

-7

+39

-24

-30

----->

---+

*115"'--'>

97 "--"">

+10

36

i'!-)i/' incercuie Fte rdspunsul core ct :


Numdrul mai mic dec6t 600 gi mai mare dec6t 500 9i cu cifre consecutive este: a) b) c) d) 567

/''^'4;"1

"F;J

444

123

456

Cdte numere de trei cifre identice sunt? a)7 b) 9 c)10 Numdrul ce urmeazd girului 14,

d)8
d) 35

a)2e 90

21, 28, ... este?


c)

b)7

36

Cel mai mare numdr alcdtuit din zeci este? a) b) 10 c)

80

d) 100

{rilto

pleteazd "cdsufele" cu eifre potrivite, astfel tncdt egalitdfile sd fie adevdrate:

n7n
643
'
6.,'i

2l)s+

16z+
1I8
665

nn4
239

s1[-

I2I2nB
146

a) Calculeazd suma numerelor a gi

b, gtiind

cd.

a = 39 gi b = 24:

b) Calculeazd diferenfa numerelor a gi b, qtiind cd. a = 71 gi

b= 35:

c) Cu cdt este mai micd diferenta numerelor 32 gi B, fafd de suma numerelor 23 gi 18?

/\..
; .7

Ua gdndesc Ia un numdr. Dacd acestuia ii adaug 15 gi din suma oblinutd scad 17 obfin 38. La ce numdr m-am gdndit?

60pT--r
37

/"

't.. '-:
"8

i La un concurs de alergdri
concurs?

pafticipd 124 de bdrbafi, cu 58 mai multe femei, iar copii cu 42 mai pulini decilt bdrbati gi femei Ia un loc. C6fr copii participd Ia

'--= IloPl9' ldran are 90 de pdsdri: gdini, rafe gi curci. Gdini are 42, rafe cu 9 mai pufine, iar restul curci. CAtu curci are fdranul?

IL

'10i

i"

sunt 23 elevi, tn clasa a II-a cu 4 mai pufini, iar a IV-a cilt in clasele I si a II<IaunIoc. Cdti elwi suntinfntal?
clasa

tn

clasele a III-a gi

l0 p oficiu

'q w w ww %'w* tr"*,


// ,4.
'.
"<." " \..:.::.

Mqr {W
o

!..' Scrie toate numerele naturale car:

*r*' &^ &4 w

tu-'

ru' @ "/ ..r,ttw t w'

o,

a) Sunt cuprinse intre 97 gi 103 b) Sunt cel putin egale cu 429 gi mai mari decdt 424 c) Sunt mai mari decAt 698 gi cel mult egale cu 703

;.2.)' incercuiegte numerele :


a) lmpare:
b) Pare: c) Mai mari decAl217: d) Mai mici decdt 309: e) Cuprinse intre 363 9i 874: 215, 690, 139, 747, 249, 996 316, 624, 405, 109, 700, 802
107, 307, 17, 478, 991, 274

//" < '...r

308, 415, B, 299, 111, 362


91

9, 458, 693, 278, 373,784

nnlr nnlt nnn Ern


b) Compune numerele:

-4\

743

-4\

592

-4\

-4\

430

@F{[l

@Eq[-

@E[il

i..!

ealculeazd:

a) Suma numerelor 375 gi 413 b) Diferen[a numerelor 549 gi 109

c) Un numdr cu 37 mai mare decdt 400 d) Un numdr cu 212 mai mic decdt 849
e) Suma dintre primele doud numere pare mai mari decAt 100

c-.i

a) Care este suma numerelor din fiecare pereche?


b) 76 9i
111

a)379i2
c) 119 9i 9

d) 83 9i 25

+
pereche? g

b) Care este diferenla numerelor din fiecare

a)759i9
c) 66 9i 35

b) 187 si 68 d) 397 9i 219

/"-

-t:.

'\..|1.1

,.6.)'

La diferen[a numerelor 179 Ei 43, adaugd cel mai mic numdr natural de trei cifre.

;!.i'b,

distanld este Intre doud orale, gtiind cd noi am parcuns 58 de km gi mai avem parcurs de 48 de hm cu magina gi incd 3 km pe jos?

40

\'

\..:'.;

-8-.i'La

un concurs, Ana a obfinut 69 de puncte, Alina cu 7g puncte mai mult, iar

Dan a ob[inut cel mai mare numdr par de doud cifre. Cdte puncte au obfinut tn total cei trei copii?

Scrie numele copiilor in ordinea descrescdtoare a clasamentului.

:6r'

'"t La o comptifie sportivd au participat Ia tnot 283 de elevi gi Ia cros 381 de elevi.
Stiind cd 194 dinhe ei au pafticipat Ei la cros gi Ia tnot, afld cdti elevi au pafticipat:

a)

numai la inot

b) numai la cros

c) la concurs

ilV{

//

"i.

.\:1.

149 de bile albe, rogii gi verci. Stiind cd numdruI bilelor albe gi 70L, numdruI bilelor rogii gi veni sunt 723, afld cdte bile sunt de rogii sunt fiecare culoare.

intr-o cutie sunt

l0 o oficiu

%ffiw* Mar
".1../

3" dau numerele: 30, 76, 78, 57,45, 50,26,79,4,


84, 94, 11 gi 22

a) Scrie cu litere primele trei numere notate mai sus. b) Scrie numerele mai mici decdt 66 dintre cele enumerate mai sus. c) Scrie numerele mai mari dec6t 70 dintre cele enumerate mai sus.

W; &e
a,

W n @v.3w ww{' a # &@ o

d) Selecte azdt gi scrie numerele care au cifra zecilor mai mare decAt cea a unitdtilor. e) Selecte azd gi scrie numerele care au cifra zecilor mai micd decdt cea a unitdlilor.

f) Selecteazd gi scrie numerele care au cifra zecilor egald cu cifra unitdtilor.

( 2./

/""'4:.""\..).j,

iompleteazd cu semnele " 1" , o =" , o 2"

G;I_-1
539
_ 222
717
639 639 222

_ 839 _ 123 _
546 'a,

547 838

129
749

128 759
101

123

_ 101 _

OpI-1

' s ' a) Scrie patru numere de trei cifre care au suma cifrelor egald cu 6; b) Compard-Ie cu 345;

frpT--r
,4-.,'i'bcrie numere formate din sute, zeci gi unitdfi care indeplinesc pe rdnd conditiile: a) cel mai mare numdr care are suma cifrelor egald cu 7; b) cel mai mic numdr care are suma cifrelor egald cu 7.

42

,5., calculeazd:

/'

"'i'\"1:::

a) 370 + (283 - 100) = _; b) 506 - (128 + 159) = _;

c) (a93 + 109) - 358 = d) (735 - 207) - 428

_; =

// ' ""'{""\\.^.L

'.9-/ Calculeazd:

a)

117

+ 7

326

+ 89

788

+ 178

1BB
526

219
429 623

529 -

184

b) 399 +

257

411

+ 465

383

+ 178

435

177

144

856 277

\! i'a) La

suma numerelor 356 Ei 409, adaugd diferenfa lor. b) La diferenla numerelor 400 gi 409, adaugd suma lor. c) Cu cdt este mai mied diferenla numerelor 350 gi 83 decdt suma numerelor 287 si 503?

ffi

i.-a-';'$"oola vecind are,

tn ciclul priman 907 elevi. in gcoala noastrd sunt, tn eele 4

clase, respective 789,229, 187 Ei 203. Care gcoald are mai mulfi elevi 5i cu cht? (plan de rezolvare)

:efla numerele a, b, c ai d, gtiind cd:

a-34=b

b+57=c

243-c=117 c+d=200

iJl,/-i

1'" "::^'..!:::.

coguri cu mere cdntdresc tn total 81 kg. Primele doud coEuri cdntdresc tmpieund 51, kg, iar ultimele doud coguri cdntdresc impreund 42 kg. $tiind cd un cog gol c\ntdreEte 2 kg, afld cdte kg de mere sunt tn fiecare cog.

l0 o oficiu
44

*% W Wffi W''%dwffi*
.@

Mq/ % a *M wa& o*

'',,-1..:

Iitere.

inegte cu o linie numlt:ul scris cu cifte de acela scris cu


opt sute doi

w" ru

gapte sute patruzeci

patru sute gaizeci gi doi

opt sute treizeci Si doi


'...2

trei sute cincizeci gi gapte

) Noteazd. cu X propoziliile adevdrate: . numdrul 625 este format din 6 sute ,2 zeci gi 5 unitS[i; . numdrul 907 este alcdtuit din g sute gi 7 zeci; . numdrul 456 este alcdtuit din 4 sute,5 zeci 9i 6 unitati; . din B sute gi 6 zeci este alcdtuit numdrul 860.

/"" ! lQ'r-

\.."i!i

u n T u

.u

'

Scrie informalia corectd care completeazd spafiile punctate.


Rezultatul calculului 843

a)

290 + 1 0 este numdrul ...

b) Numdrul de numere naturale mai mici dec6t 1000, scrise cu trei cifre egale este egal
cu ...
.

c)

Pe tabld sunt scrise numai numerele: 782,915,576, 239,470,281. Elena a efectuat diferen[a dintre cel mai mare gi cel mic numdr scris pe tabl5 gi a ob[inut rezultatul ... .

t!./-a) Care este cel mai mic numdr natural

\,..:-il .r''' '<l:"

de 3 cifte, cu suma ciftelor g? b) Chte numere naturale de 3 cifre incep cu 79 gi nu se termind cu g1?

a)

a = 19

b)

a=

127

b=6 c= 11

b = cu 89 mai mic dec6t a c = cu 249 mai mare dec6t b

..6,'' 'Se

dau numerele:708,325,636,428. La diferenla primelor doud, numere, adaugd diferenfa dintre ultimele doud numere.

\""7

/'b carte are 362 pagini. (Jn elev citegte in prima zi 185 pagini gi tn a doua zi cu
87 pagini mai putl,n. C6te pagini citegte tn a treia zi? (Plan de rezolvare)

46

8r Dacda+b+c=99

''rl'

a=700-50+3 c+a=89,atuncia-b=?

i.{'; Cu cilt hebuie mdritd diferenfa dinte cel mai mane numdr natuml pr de trr;i cifie gi
/':::t':'

cel mai mic numdr nafinal numdruIui 999?

impr

de doud cifre dacd wem sd obtinem predecesoruI

uo.r)) Scrie hei numere naturale conseantive astfel in&t unul dintre ele sd fie cel mai mic numdr aflat tn interioruI cercttlui.
b) Identificd ttei numere natumle din exterioruI cervr.tlui a cdrcr sumd. este egald ca cel mai mare numdr aflat in

/'"',1;

\."!\i!

39\ 56 407
103

infertoruI rercttlui. adunat c) EmiI a ales unul dinfie numerele de maisus E 197. NorI rwultatl< adurnt an 129. Din rwultat a an 48 gi a ob[inut 83. Ce numdr a ales EmiI?

417

frztt

l0 o oficiu

n'oT----l
47

. Care este cel mai mic numdr natural de trei cifre diferite, av6nd suma acestora 8? d) 125 c) 107 b) 987 a) 102 . Cdte numere naturale de trei cifre consecutive existd?

a)4

b)5

c)s

d)7

. Cel mai mic numdr impar de trei cifre diferite care se poate scrie din cifrele 1, 4 gi 3 este: d)341 c) 134 b) 314 a) 143 . Suma numerelor 340 gi 180 este: d) 430 c) 420 b) 520 a) 530
" Numdrul 480 este mai mare decdt 120 cu: c) 260 b) 270 a) 360
t" 'tl'"...

d) 370

..?)'Calculeazd. suma primelor trei numere mai mari decdt 175.

,'nt.:

"

j MA ghndesc Ia un numdr pe care fl ,,mfrresc" cu 125 Ei obfin 500. La ce numdr


m-am g6ndit?

i,.!./-'bor"

t" '-'i

''".

ll

L:_p_)__)
este

/ _ --T-------1

scdzdtonil, Etiind cd descdzutul este 700, iar diferenla 23g?

46

, ;..

,.5.iSuma a doud numere este 240. Dacd ,,mdresc" primul termen cu un numdn atunci suma ar fi 300. Care este numdrul?

,6-/

/""'r:.

\'..::

Suma a trei numere este 574. Care este valoarea fiecdrui numdn Etiind cd suma primelor doud este 377, iar suma ultimelor doud este 219?

t.!

i'Descoperd regula

Ei completeazd cdsutele goale:

50
'17

72 33
15

l^'." '.6

La ce ord. se trezeEte AIin dacd adoarme Ia orele 21 Si doarme 9 ore?

a7;r--)
49

''."-

o(r

) Victor este mai tnalt decht Dan, dar mai scund decdt Marin. Radu este mat
'

tndlfimiil Scrie numerele celor patra bdieti tn ordine descrescdtoare a tndlfimii lor.
scund decdt Dan. Dan este aI doilea in ordine crescdtoare a

/'-'"1;'\.-i

,10/ Care este numdruI de telefon aI tnd e pline s c simultan cond itiile :

lui David, gtiind cd este alcdtuit din 10 cifte ce

a) a cincea cifrd este cea mai mare cifrd,

iar prima cifrd a numdntlui de telefon este cea mai micd

cifrd; b) ultimele patru cifre sunf ciftele pare in ordine crescdtoare mai mari decht 7; c) a doua, a treia gi a patra cifrd sunt ciftele impare tn ordine descrescdtoare mai mici decdt I

l0 p oficiu
50

.M

ru%{6W* ' Mq, W


,'4 'u':

W% wffi
&&

.t d *@w 4oo
a

'..1

Citegte cu atenfie enunturile, apoi incercuiegte rdspunsul


. Rezultatul calculului 209 + 11 este?
a) 210 b) 320 c) 220

Wo,

COTCt:

d) 310

. Numdrul patru sute gaptesprezece este mai mare decdt


a) 417

b)41e

c) 470

d) 405

. Numdrul care are suma cifrelor 14 este:


a) 74 b) 83
,,a" este:

c) 68

d) 37

. Dacd a - (89 + 129) = 752, atunci numerul


a) 289

b) 6e

c) 970

d) 1ee

. RespectAnd aceeagi regulS, pe spafiul punctat trebuie scris numdrul:

6 3 2

a) 13

b) 33

d) 23

/"^1

0s{--".-;;,r

;"?-.i-Ana toate numerele de doud

cifte a cAror sumd este 75.

^' 3..t

Un numdr aI adundrii este 448, iar aI doilea este cu 99 mai mic. AfId suma lor.

atr:;T=
li"bescazutul este un numdr mai mic decdt 378 cu 69, iar scdzdtoral este 777.
Care este diferenfa lor?

'5,'Adaugd suma numerelor 478 Si 399 Ia diferenfa lor.

F,:

air-1
i"-6-"/"4"o

a economisit 795lei, Corina 579lei, Maria 597 lei, iarVlad 759lei pentra

a pleca tn excursie. Cdreia dintre ei ti vor mai trebui mai putini lei pentru a avea 1000 lei?

"'Dan
..7

..,

s-a ndscut in anul 7998, Matei trei ani mai tdrzitt, Luca cu doi ani tnaintea Iui Dan, iar Andrei este cu un an ai mic decdt cel mai tdndr dintre cei trei. Ordoneazd crescdtor numerele reprezentAnd anii tn care s-au ndscut cei patru copii.

92

.o ' Elena are 9 ani, mama sa are cu 24 ani mai mult, iar bunica are edt cele doud tmpreund gi tncd I ani. Ce vdrstd are bunica? Ce vdrsta au in total cele trei?

,.o.,

/ _ --r-l (tpl

"-i Ana: - Dac-aE avea incd 15 bomboane, ag avea acelagi numdr de bomboane cu Radu. Marin: - Dacd i<,g mai da lui Radu 75 bomboane, e rimdne cu 75 bomboane. Radu: -Am 75 bomboane. C6tu bomboane arc fiecare copil? CAtu boboane arhebui sd-i dea MarinAnei, pntru ca cei fiei copii sd aibd acelagi numdr de bomboane?

/"

".;'.....h

i10.f Un magozin

a primit spre vdnznrc 325 de bhtz,e dinlilnd, rcchii an 136 mai pufin decht bhze, cosfitme pntra copti an 325 mai pttin decht bfuze gi rcchii, tmpreund. Carc a fost numdruI tntal aI @uselor de imbrrtcdminte primitu sprc vdnznrc? (PIan de rwnlvare)

l0 o oficiu

.%w#w*
w
//..."v.: a1!

',-1

.i int"r"uiegte rdspunsul corect.

ffi;
c.
150

:""rw

a) Care dintre urmdtoarele variante este scrierea cu cifre a numdrului noud sute noud? D. 900 c. 909 8.999 A. 990 b) Care este numdrul cu 50 mai mare decdt 200?

A.300

8.250

D. 500

c) Care este rezultatul calculului 180 B. 280 A. BO

100?

c.

170

D.60

d) Cate numere mai mari ca 581 9i mai mici decdt 589 con[in cifra B? D.B c.9 B. 10 4.7 e) C6te numere de trei cifre diferite putem scrie folosind numai cifrele 0, 2 9i 3?

A.4
12 7 6rA

8.2

c.6
7

D.3
89, 2 34, 243,
7

oneazd d escrescdtor numerele : 7 43, 398, 34,

99, 9 87 :

,3-'' Scrie toate numerele care au cifra sutelor 6, a zecilor

;";'

9i sunt impare:

i,t"')' n

f"

"tu

az d c aI

cul eI e Ei d e s cifr e az d me s aj uI :

rt---..-.--------

Js4

lrza
S

zss*

800

370

68

862

364

388

915

589

861

387

388

589

920

370

388

589

920

382

800

589

' 5; Calculeazd: 340 + 60 - 200 +

/-"::."

145

235 =

,S

/hfla,
a) suma numerelor de pe ursulef: 475
212 b) diferen[a numerelor de pe ursule[:

c) numdrul cu 100 mai mare decdt cel mai mare numdr aflat pe ursule[:

d) numdrul cu 50 mai mic decdt numdrul par aflat pe ursule[:

ii

onU numdral care se ascunde sub stelufe: "-A--2 ! ,\i

+ 156= 367

900

2,{ (-sos=35

ft rT--l'
55

n:.:......:.::

9-.i"'Scrte denumirea

figurilor

sau

corpurilor geometrice de mai jos:

AO
j' 'a.""\".:) jO,

Completeazd spatiile libere:


a) Unitatea de mdsurd principald pentru lungime este zile. b) Luna august are c) Litrul este unitatea de mdsurd principald pentru d) Cat c6ntdregte un copil se mdsoard folosind luni. e)Anul are f) Dacd acul cel mic al ceasului este in dreptul lui 9 gi cel mare in dreptul lui 3, este ora

'

I'l,ii"

i* orv d probr

ema:

Dan are 197 lei. El cumpdrd o maginuld de 57 lei 9i un trenulet care a costat cu 13 lei mai mult
dec6t maginu{a. CAti lei i-au rdmas lui Dan? (Plan de rezolvare)

l0 p oficiu
96

ff* %& to
'"-'./ Coloreazd caseta cane contine

ffi'l*
rezultatul corect.

r" W,*u

ffio,

&4

a) 47+23=EA @

ss+24=E @ tr 25+36=E @ @

rc

b) 45+45=@@t@

@@ T2+ie=M E M

s8+24=@

/" ".1 \"il

''

1.;Afld:
a) numdrul cu 35 mai mare decdt 48:
b) suma numerelor 471 gi 293.

c) suma, gtiind cd un termen este 340, iar al doilea este cu 169 mai mare:

,'1, r-'

/," ""<'

\..i::t

':-.' Unegte ceea ce se potrivegte:


Suma a doud numere egale Numdrul cu 8 mai mic decdt
1B

W-r4
FL-181

E
FT

Scdzdtorul este cu 2 mai mare decdl22 Descdzutul are suma cifrelor 3 Diferenfa a doud numere consecutive Numdrul ce 5 mai mare decdt 10 Desc6zutul este egal cu scdzdtorul

lz-10-l

E 74-M E fo'{ I E
7r.14
I

fLB I

i.a-.i

btfer"nfa

a doud numere este 58, scdzdtoruI este 21. Cfu este descdzutul?

i/ -: mare decht a; c este cu 46 mai mic -S-.,' S, considerd a = 37; b este cu 27 mai decht b. AflA suma celor trei numere.
.:.,

/"
t

\:.",...:\

9l' Ua gilndesc Ia un numdr. Scad din et 89 Ei apoi adun Ia rezultat


numdr m-am gLndit dacd am obfinut 245?

173. La ce

..7,'

'Din

suma numerelor 725 gi 87 scade diferenfa numerelor 763 Ei 574.

(Intr'un

singur exercifiu)

gE

''8-./'Dana

//- "4:.:"\,..+

a cules 59 de zambile. Ea a oferit mamei 27 zambile gi bunicii cu multe. Cdte zambile i-au mai rdmas? (PIan de rezolvare)

4 mai

ol .-'

CAtu cifte se folosesc tn total Ia numerptarea paginilor unei cdrti de poezii dacd aceasta are 27 de pagini?

/"

t:.' "\..;::

i10"i

6ara a tmplinit anul trecut 9 ani. Ea este mai micd decdt fratele ei cu ani vor avea tmpreund peste 70 ani?

5 ani. C6fi

10 o oficiu
59

'%w*#w*
w Mat^W

/"

" -::. "\.;;

.1

, Completeazd fiecare lir cu incd patru numere:


a. 90, 1, 3, 80, 5,

%ffi":

7,70, b.0,2, 4,20,6,8 ,40, c.30,29,27,24,


|

r,2./iatculeazd corect rezultatele gi vei afla numele unei planete


din Cosmos.

r'"- /,"'\..)

14+369= []
713-2eo

T
R

645

118

383

35

423

648

534+111= 619_584=
4e1+ 157

n
E

s
u
N

= L] s12 -7e4 = [_]


-30

/".i. '...i ''3-./

1ompleteazd: +55

-5

-30

-30

40
73
/'
'a:^'....:!t

+n-*n4[:]+[-]*E
+6

-70

+ 30

+1

-40

+[-]4E4n.-.+F-*[l
0 3
7
11

'' J."{

completeazd tabelele :
6
10

I
13

12 16

15

I
12 16

20

'5'i Un numdr este cu 73 mai mare decdt 14 gi alt numdr

este cu 70 mai mic decdt 27. Cu cdt este mai mare primul numdr dec6t aI doilea numdr?

,/

-\'.- t.

,6

i' AfId numerele a, b, c, d, gtiind cd:


a + 13 = b

b+45=c
c + 193 = d

d+718=999

-{'\

,1

,'' SA se afle suma a + b + c dacd a72,2b4,27c suntnumere pare consecutive.

6t

,.9i'intr-un bol au fost 135 de bile. BiIe negre 36, bile albe cu 24 mai multe, iar
restul bile rogii. C6te bile roSii au fost? (PIan de rezolvare)

/'"

".:. \')

l.?./ 'Denisa are 77 ani. Ea s-a ndscut cdnd fratele ei avea 70 ani. CAfi ani au impreund cei doi frafi?
".."

1"""':.

i19.1'foto, mama Ei cei doi copii

ai lor au Impreund 69 de ani. ffirstele copiilor sunt exprimate prin numere consecutive, iar suma virstelor pdrinfilor este 56. Afld
vLrstele celor doi copii ai familiei.

10 o oficiu
62

Cuprins

63

r,]]r,r,[$Ilh$u,',,
SUCURSALA IMPRIMERIA,,OLTENIA'

Tipirit la C,N.l. ,,CORESI" S.A.


CRAIOVA

CoRESI

o rd
{-,

Evaluare pentru clasa a ll-a - Teste se adreseazdin special elevilor de clasa a ll-a, dar 9i invdldtorilor, fiind un material auxiliar eficient pentru pregdtirea in vederea suslinerii cu succes a probelor de Evaluare
nafionald. Lucrarea conline un numdr de 20 de teste, alcdtuite in conformitate cu programa gcoiard: 10 teste de comunicare in limba romdnd 9i 10 teste de limba romdnd evalueazd maiematicb. Testele de comunicare competenlele de receptare a mesajului scris pe baza unor texte-suport literare 9i' non-literare, de exprimare scrisd 9i de utilizare corectd si adecvatd a limbii rom6ne, iar testele de matematicd propun exercilii de calculgi probleme pliate pe materia predatd la clasdin ceidoianide studiu.

in

J4

n
\

o o

Comunieer
tn lhbs rom$n*
pmtru elm a ll-a

llillllll[!llltltlLlil l|[

ll

S-ar putea să vă placă și