Sunteți pe pagina 1din 60

Florics Ancufo

Muri nel o
wryt
Aurel i o Arghi rescu
Fl oreo
:,
li
.*'
Mirelq Mihdilescu Morio-Luizo Popescu
wttKru
*
rEj
IJ
&ffi{Publishing
Fr.onrcaAxculA
ManTNELA Fronna
AunELrA AncHrREscu
Menra-Lurza PoPESCU
MATEMATI CA PRI NJOC
PENTRU CLASA I
I
t
l
I
I
tr)r ra
cnAnrrvrgA
LA
tdcclara
r
Coloreazi. cuverde
copilul
care se afli.
pe pod gi cu rogu copilul
care se afl sub
.
incercuiegte
copilul care se afl in spa,
'
tele copacului.
.
Bareazl.copiii
din interiorul
horei. .
Deseneazi.
o minge intre cei doi copii.
.
Incercuiegte mina dreapti a fiecirui copil.
.
incercuiegte copilul din mijloc.
.
Deseneazi
doui buline
pe
,
pantoful stAng gi o bulini pe
pantoful drept al fiecirui
copil.
.
incercuiegte
piciorul
drept al
fiecirui copil.
.
Incercuiegte
copilul
afat ln paruea stangi.
r
Coloreazi rispunsul corect:
Lucian este mai inalt decAt Mircea.
DA
Mircea este mai scund decAt Silvia.
DA
NU
Silvia
Coloreazi cu rotu merele mari gi
cu verde merele rnici.
^
| v l l I t
\-oloreaza cu alDasuu Danoa mal scurta:
NU
Lucian Mircea
inugile penrru mAna dreapti.:
1
*$$[U Jl *rym?,*
-
tilffl
\ {. 1
&t ' )
U, / b; '
- #, ,
U
E
$,ffij.ff
)j" U
verde bulinele afate in partea dreapi gi cu galben pe cele aflate in partea
ColoreazS. m
,ibffiry
t , w
tf
Coloreazi cu
stAngi:
t
Coloreazi. portierele afate in partea dreapti a maginilor desenate mai
.
Coloreazi pitratul de pe pagina stingi
cu verde gi cu albastru pi.tratul de pe pagina
dreapti:
o^cl o^c
o-ol ot o
ffi
ffi
Coloreazi. cu albastru ochiul sreng al crocodilului:
.
Coloreazi cu verde aripa dreapti
a avionului'
Bareazlprimul
biciclist. incercuiepte
Incercuiegte rarra pe care se afli mai multe prljituri:
a
oa , u{8"
& gs
1t ,
I {q
g
ou2fkd
ultimul biciclist.
.
Deseneazi
tot atAtea
oui cAte suporru
ffiffiffiffiffi
f f i f f i f f i W,
tr sunt:
@@@@@@@@@@
@@@@@@
.
incercuiegte
multimea
cu mai multe elemente:
'
DeseneazS. mai pugini pegti rogii decit pegtii galbeni din acvariu:
Deseneazi tot atAteapahare cite farfi.rrii se afli pe masi..
Deseneazi mai pugine linguri decit furculige.
.
Cbloreazi tot atAtea mere rogii cite mere galbene:
o
Hai si numlram!
m
##9
kf;
"|F}*--
/
..
/'
t----"
.
Completeazi:
5
/-!E_%------\
iw wl
\-_ _.-.=:/
ffi offi offi o
.
lJnegte, dupi model:
ww
{foi
r6
o
CompleteazS.:
'
completeazi dominourile
pentru a obtine cite 5 punctulege pe fiecare:
.
Deseneazi pe
aripile fluturilor puncrele
care lipsesc:
.
scrie numirul de puncte corespunzi.tor fieclrui domino.
w
@
v
w
ffi
V
.
Coloreazi caseta cu numi.rul mai mare:
EE
Etr
tr]E
rilE
o o Ol 1
a
o. al
-
I
o o l a
ol o
o. l
o
o o ol a a
a o ol o o
i
. O
ao
O
a
o
aa
o
ao
a
o
a
o
oa
o
ao
Ordoneazi.-le cresci.tor:
t 7
.
Observi, apoi completeazi.:
34
2: 1
o
l r
a
o
|
- r
5
7
'
coloreazi
cu aceeagi culoare
pugculigele
cu aceraqi numir de euro:
.
Unegte, dupa model:
noui
6
clncl
mal mare.
o l a o
o
. l o
.
$ffi
.
Scri e numerel e:
8; 3; 5; Z;6; A,de l a cel mai mi c
ffi$,ffi
la cel
Scri e numerei e:
l ; 7 ;
0; 4; 6; 10;
5; 3;8; Zz 9, de l a cel mai mare l a cel mai mi c.
t 8
i dd
ffi
@ffi
f f i e\
taPte
oao
oaa
tase
OO
oo
oa
a
ao
@
;
) 4^i
' ; ' i !
t . - ;
dsd
! F7
sff
8
Ai
vT
'
coloreazi ararea elemente
cite indici numi.rul
dat.
r
r
I I t
.l I
!!
o
f
.
Scri e numerel e
de l a 0l a l 0:
' '
i : t : ' : ' ' "; i i : :
": i : : : ' : : : ' : :
: : : t ' : ' ' : t '
l
. t
: '
.
Ce numar urmeazi.?
012
234
6
4
78
56
345
789
AA
AA
A
A
A
r 9
o
Condnui:
.
Cite degete sunt ridicare ?
.
Care este numrrul stelugelor ascunse dupi noq dac5. in total sunt atAtea cit arati. numrrul?
#ffi
b)
t
I
t
20
din 3 in 3, crescitor gi descrescitor.
'
Scrie numerele de pe pinzele bircilor de la cel mai mic la cel mai mare :
C]
Scrie d
OC] C] C]
upi model:
t
Scrie numirul care lipsegte in fiecare gir:
6 8
g' 10f f i
Ya{+fl;''
i
2 3 5 6
ir1l"r
",ri i .,i r,:j "i
Completeazi. girurile cu numerele care lipsesc:
1355
64328
.
Observi gi continui. cu inci doui numere:
; , 3
4 5
987
678
, 10 9
g
013
689
9 10'
43
6
7
012
543
4
10
, , , i r , : l [ . '
zea,
2l
.
Completeazi tabelul:
.
Scrie dupi model:
Qi 't;
- ' l
f f
@
w
I
i
I
L . _**--
I
I
I
f*
I
' a- c
iL,'
oi4at
i .---L_--,
.
Coloreazi 8 bomboane albastre gi 9 bomboane galbene:
f
e
,
! -
i
a,h/
/
prsrcl
2
garnr
rate
repun
cufcanl
.
Scrie numi.rul sau coloreazl:
t u: w
nl
nf
nn
fl
I
l o
]
I
i
I
l
I
I
I
I
t
I
t
I
t
I
I
i
I
i
I
I
I
I
I
I
I
!
I
I
l
l
I
Unegte corespunzitor, dupi model:
.
- ,
. _
. . .
. . ,
: 1, . . r
i . ' ; 1
, . 1 . 1.
5' 9
.
Compune sau descompune:
^AA ; AA
^aA
A
n'Ct4tCAA,
gtadte
I
Care este intrusul?,
trHHHNH
EHHHHHH
HHHNtr
;''
ao
o
oo
OO
oa
oa
a
oo
ao
o
oa
o o
a a
o O
MHHH
23
+
rl*
**
*
00
o0
qe
v
.
Ce numere lipsesc?
trHnntr
trtrnt]tr
trrn[tr
EtrNNN
.
Scrie numerele de la cel mai mic la cel mai mare.
tr
Irnn[
tr
.
incercuiegte
7 fructe.
t r t r
tr
t
24
AxTUNRREA
Er
scA ft Hi:$r &: ;L Fi
r
CAte mere sunt pe fructieri.?
r--'-
't
t t
t 7 |
L_. ._ !
!' -""*-
j
Pe fructieri sunt
i
i
mere.
L_-
r - '
+
i I
I
-
. . .
11-.r.)
.
Scrie numi.rul total de copii:
Completeazd.egaht*ea: 3 +
i
.
Scrie numirul total de baloane:
.
Scrie numirul total al degetelor ridicate:
+
.
Cite mingi
#
u3
q"#
n+n=f f i
Cite furculige sunt?
.
Completeaziegalitatea:
26
n
n
n
z+1=[ l
.
Completeazi dominourili
gi egalitigile:
o
. l
o
4
=
1+
8
=
7+
s
=f - | *
s
z +3=l
|
4 +
.
Completeaziegalitigi{e:
\P\,p
3 + 2-t r
t
Afi. nurnerele necunoscute:
3 + t =[ ]
+l
l =l I
\
n
n
n
n
n
tl
3 + 2-
.
Calculeazi:
3 + 1=l
I
6 + 2-
2 + 3=l
I
e + 1-
2 +2=[ - l
s+ 4-
.
Completeazlegalitltile:
a a
O o
2 + 2- f -l
t l
VV
g
- n.
3
,*[=n
5
=
3+
1 + 2-
I + 0-
8 + 0=
4 + 4-
6 + 3-
.,-
a
"f
5= 1+
10= 9+
s
=f - l *
s
a
a
a
a a
a
a a
2 + 3=
[ -l
4
=
2+
27
') Completeazi. dominourile gi egalitiEile:
r *[ l =s
- 5
z+[ ] =s
2+t
: *[ l =o
i'
*
-*t
5 +, l =7
: . . ' - - l
') Calculeazl:
3+1=
2+3-
6+4=
n
u
n
a
i
j
I
, _4
; +1
i -
-
,
2+2=i
i
1. _ . _. :
f
-
i
3+0=i __
|
5+5=l -
i
t_
5-
2+
6-
4+
28
a
O
o
a
o
o
a
a
ao
o
oo
O.
a
oa
'
coloreazi cu verde frunzele care au ca rezultat numirul
5.
i l t r
t
.
Ai suficiente locuri in album pentru fotografiile pe care le ai? Coloreazi caseta
wl
rasPunsururcorect.
ff n ffi
&Iffiil
: t sm
DA
.
Scrie o egalitate:
Calculeazi rapid:
3+5=
6+4=,
,
2+2=
Calculeazi:
1+6= 6
NU
1+1=
7 +O-
8+0=
=t - *l +
3+4=l
i
! l
' r
- . . - - - . - , - i
2+' 7= 7 +
2+5=[ - - - i +
t *l
2+6=[ _- - i *
L
-
_t
8+2
f
2+3=i - - l
L__l
L+4=[ ]
f
i
"
l l
t
I
! . - - - _
f - -
:
t ,
+i - l =i -
5+5=n
2
=n
i __l =i l
t-
-t
t __l i _*_l
a. F, i i
L+ l = + |
=
I
1, . - : . r i . I I
I
*_- - l
1+8=i
i *l l =i
I
Coloreazi casetele cu rezultatul l0:
aa
oa
o
o
o
o
Coloreazi puii cu aceeagi culoare ca a mamei lor:
t
Scrie in caseta liberi semnul
=
sau * pentru a obEine o relatie adevlrati:
p
p
t o
n
5+4
t of ] 5+5
.
Observi gi completeazl.:
t o
f l
7 +3
8+2
f ]
t o
4+6
n
6+3
[ ]
10
10
3+4=7
u
n
n
.
Coloreaz5. casetele cu rezultatul 10, apoi completeazi.tabelul urmiror:
[0
10+ 0+ + +
+
+ + . + + +
0+4=
I +4-
2+4=
3+4-
5+4=
6+4-
n
n
n
30
o
Completeazlz
o
incercuiegte mulgimi de 5 elemente gi scrie numirul acestora in tabelul de mai jos.
qp
U
U
U
U
U
U
(p
U
U
U
U
U
U
U
qt
C
lr
U
U
qt
U
U
U
U
u
3
U
$
3r
Subliniazi exercigiile gregite :
5+5
=
10
3+5- 9
4+2- 8
Completeazi tabelele:
al
6+3-
9
4+4- 8
7+t =10
7 +3=
9
2+8= 10
7 +2-
9
+
I
0
2
:
)
.
Scrie 3 aduniri cu rezultatul
5.
j
*-r
' "-l -
[
1
, i
; _
r
r
i
'r--i-'-i-
.
Care este suma numerelor cuprinse intre 3 gi 6?
; l -* i
'
i -" r' -*T*
j i l l i
: , . t i
' - , l -
+
f
- r
I
JJ
.
Care este numirul de la sosire ?
intr-un borcan erau 9 caramele. Maria ia 2 caramele.
Cite caramele rimAn in borcan?
il i?]
=
.
Coloreazi casetacoresPunzitoaredesenului:
"
6- 2
i
i oa
I
o- L
I
a
a)
4
5
6
9
b)
i
|
8+2
i
L - =
Al l v
\-alculeaza:
1
2
3
8
7
4
8
10
5
4
6
5
3
7
9
10
t
t
I
. . . . 1
l
i
- , . 1
, .
!
- i I
i l
*i - *' ]
-
L__l
-
r*-l
-
r _i
r-_-t
=
i_ _*i
=i - _l
L__._l
3
6
7
9
_T__l
-
L_*J
_ T- l
- ! l
L_-_ l
-
t-]
- Ll
t-*l
l l
i--l
r l
l-_l
t _l
i--l
l _l
i---i
=
m-
z
[ i = Fj -
6
{::l
=
fg-
s
L:J
=
ig-
6
[ ] =t E-
3
i l = kJ-
2
2
1
6
o
H_
tq_
tel-
H-
I
[-_i
=n- 7
- a
JJ
.
Coloreazd,rezultatul
corecr:
.
Observi gi completeazi:
104
94
6- 4- 2
4=
4=
4=n
7 4
=n
%g
5
4
tl
tl
.
_Completeaziexercigiile
corespunzi.toare
desenelor:
Woo
n tr=[]
s
W
tl
n
$$(
sww$
U
s
$
s
U
s
s
U
10 - n=n
34
10 - n=[ i l
.
Coloreazi cu albastru casetele cu rezultatul 8 gi cu galben casetele cu rezultatul 9:
.
ObserviapoicompLeteui.tabelul:
4"+"5
,,
L0- z
3 +3
7+2
$r,:,S.*r
L0- 4
.
Scrie semnul *sau
-
in caseta liberi.
n
n
n
9
2
9
9
n
n
n
n
,
-' -*---"'*'-'-l
t :
: i
, i
7 - 2
1=1
5 - 4
0=9
t.
-
__
.
Scrie doui aduniri gi doui scideri cu rezultatul 3.
I
6n3=e
4
5
6
4=O
3=8
3=3
35
PnonrEME
cti AnuNAn' r
$r
scAnEnt
{t}-
s ti l
APp es
e
Adina a cules V
,
iar Raluca a cules ff
CAte fori au cules cele doui fete in total?
r--"i:.*i-*.-
' ; !
: l
..---,i' *.' --t-
; j
, =--.-1.*--,.r...
o
Iepuraful alb a mA.ncat ,
F ,iar iepuragul
gri a mAncat ,uz
F mai mult.
CetEi
f
amAncatiepuragulgri?
!u
am doul cirgi de lecturi. Bunica mea mi-a mai adus rnci
5 cirgi.
Cite cirgi am eu in total?
Rodica are 3 ani.
CiEi ani va avea ea peste Z eni?
Dintr-o parcare au plecat 4 magini.
Cite au fost la inceput,
daci au mai rimas
3 magini ?
Daci ar avea cu 3 timbre mai mult, Dan ar avea acelagi numir de timbre caAndrei.
><
CA.te timbre are Andrei, daci Dan are 7 timbre?
re
i
t--.
' "i
"'
:
i
l*;.
L
36
.
Compune probleme gi scrie exercigiile prin care se rezolvi acestea.
c) 4+3 -
d)"9: : 1=
.
intr-un acvariu erau 9 broscuEe. Diana ia 3 broscuge.
Cite broscuge au rimas in acvariu?
Monica are 9 ami,iar Anca are 6 ani.
Care fati are'mai mulgi ani gi cu clgi?
Sora mea are7 a;ni.
Cigi ani avea ea acum 4 ani?
Dupi ce a primit de la colegul de banci 3 castane, Mircea are 7 castane.
CAte castane a avut la inceput Mircea?
'ffiffiffiffiffiffi
=?
4e-=?
+(p*#*
a)
?
?
..-.: .
-T*'-l
a
!
L*-
I
' :.{..' j
{
t
Compune probleme dupi. desen,
I
Compune cA.te o problemi dupi fiecare exercitiu:
6- 3=?
9 - 9 =?
a
a
.
Cornpune o problemi care se rezolvi. prin operagia de
Diana a decupat 3 girafe, iar Sandra tot atitea girafe.
Cite girafe au decupat impreuni?
Pe o ramurS. brau 7 frunze.Au ci.zut 6 frunz.e.
Cite frunze au rimas?
adunare gi una care se rezolvi prin operagia de scidere.
Compune o problemi cu rindunele.
intr-o scorburS. erru 6 alune. Veveriga a mAncat 4 alune.
CAte alune au mai ri.mas?
:
Evaluare
6- L=
t' , G/ 1
t ,
4' . 3-
i
i
1O--- 8
=
=9
- 3
- - 7
I
=8- 4
u
t:
tl
r:
'ff
''fl
6"
9
10
"4
0,
, . 7
. . r : j : t . j , i
-
)
3
- 1
/-
, 1
' I
, 8. ,
7,
3+z
, 10- 8
u' 6- 3
4+3
, $. ' r
6
8- 4
8+1
, :i,. .
t_
) +)
r 0- 4
: : i
i .
Ei ) r l ' i ,
Scrie o scidere cu rezultatul B.
intr-o colivie au fost 4 plsirele. Au zburat doui dintre ele.
Cite pasirele au rimas in colivie ?
I
39
I
NunnE,rtELE
NAT.{JKAI.E,
g}H
r.a {} aa 3t}
+
Scrie nurnirul perlelor din fiecare colier:
.
incercuiegte numirul mai mare din fiecare pereche:
9; 15 17; 8
l 2; 74
2o; l l
' ] '
, t "1
**''{}-pO*q1r_)i-
)*riF{J.t}SI{Fr:1.
i.-.;
13; l 0
o
Coloreaza cu rotu sacul care contine mai multe bile gi cu verd.e sacul care contine mai
pugine bile:
'
incercuiegt cu rolu numirul mai mare gi cu verde numi.qul mai mic din fiecare
Eir:
12; l B; II 25; 2l ; 30; 20; 7O.
1 5; B; 2; 24; 28 23; 25; 19.
23; 29; 24; 17
;
26; l O; l 8; 5.
16; 19
ffim
M
m"*
M
40
.
Unegte dupl model:
10 11 12 13 t 4
Unegte fiecare cheie cu cutia sa:
t r t r
nn
i l r :
n
I
n n n drurururuw
4t st 6
.
C)bservi gi complet eazd,:
.
Scrie numerele de la cel mai mic la cel mai mare:
15 10 T9
4r
Ce numere lipsesc?
Compune numerele ,
Descompune
numerele,
ffiffiffiffiffiffiffi
ffiffiffiffiffi
ffiffifi
ffiffiilffi
ffiffiffiffiffiffi
t:
ContinuS. girul cu inci. doui. numere:
42
Scrie numerele
de la 0 la 20:
AouNARr
$r
scAunRr cu NUMERE NATURALE DE LA 0 rn
30
.
Calcul oral:
20+6 10+g 21, - 1 27- 1, 7
20+5 21+8 28- 8 25_15,
11+7 25+5 20- 10 29_ 9
.
Calculeazi:
20+0= 22- r 6_ 5+25= 23_3= 2g_17=
241- 4= 20*9= 2*22= 2g_7= 29_1g=
21, +6= 26+3= 4*21
=
25- 2= 23- 22=
t
Aduni cu4fi ecare di n numerel e urmi toare: 11, 15, 20,24,26,0,5,22,23.
.
Scade pe 5 di n fi ecare di n numerel e urmi toare:25, 19, 15,16,27,28,1,8,26,29.
o
La suma riumerelor 10 gi 5, adaugi I l.
.
Gisegte numerele cu 3 mai mari decit fiecare din numerele: 11, 21,25,20,23,26;22,24,16.
+
GaseEte numerele cu 9 mai mici decAt fiecare din numerele: 19, 29, L0.
/
.,t
43
I
Completeazi egalitigile :
25= 20+i
-
i
i
__j
r---*l
26: 20
+l
I
r_--** i
Coloreazl rezultatul
corect :
24: n .
[_i
zr : t . [ ]
30- 10+r
20
=i
: : - ' , ;
=
i
26i Zsi ZI
i +10
zr+r=
ij_l-"$:,
;;y1
26-
5
24+n=
[,:-f:ti' ;ii
n*- - - . ' ' 1""' - - .
' - : - ' - '
16+4=i zoi
3o' , 14
L___l
, : l
ZOi 10, l 8i
t -
1
i
L5, 24,
- l
28- 18
25 - 24
i
- 1
t..
_l
J
.
Completeazitabeleleurmi.roare:
.
unegte, dupi modei:
I W
qouazecr
$1
noua
douizeci
douizeci gi patru
n*-t;
g
i
-
*1-
-"15
22
2l
23
6
- l a
LJ
l -
l ) i
i i
-" ' -1
ti
.' .,
-:{
I
i
,-- I
zece
unu
t
Adaugi Zlafrecaredin
urmi.toarele
numere:| 5, 22, 20, 24, 26, 29, 10, 2L, 27 .
l -*i
-
-i --i --l
i , --i r ; , i
*+---, -"' +'
:
-- l --.
j
i i
r
i i . _'
".i-_i
-:l
I
i ;
i_7_:__[]II
M
r 11
|
11 :
Ll I l
1
;-" ..*--.,-,,,- .- .,i __ _ . _ . ,_ i-
_.. _ ,..-.,-.__-.._*. .,.1
t_'-'*---_,'_' ---?
..
-
--'.
' 15t 1, 4i ;
' - *- . "
. : '
.
.
Completeazl.caseta.liberi cu diferenga celor doui numere:
Ana are 17 ani, iar fratele ei are L2 ani.
Care este diferenga de vArsti dintre cei doi fragi ?
22 21
22 11
26 6 24 25
16 15 24 1,4
29 28 29 15 29 17
')
Radu a rezolvat 2l deprobleme, iar colegul lui de banci a rezolvat 6 probleme.
CAte probleme au rezolvat in total?
Mircea are?J de timbre. El i-a dat piietenului slu 17 timbre.
Cite timbre i-au mai ri.mas?
-
Camelia a obginut siptimina aceasta
CAte calificative a obtinut Camelia in
o
I:1." pescuit 20
$pegti
mari
qi
8 pegti mici.
LeF pettl a
Pescurt
lon ln totalt
10 calificarive,,FB"
Ei
9
calificative,,B .
total?
Liana a marcet 25 de puncte la un
joc
electronic, iar sora sa a marcat 10 puncte.
Cu cAte puncte
"
m"rtat Liana mai mult decAt sora sa?
Mama a pus in caseta sa23 de perle rogii gi crt L2 mai puEine perle albe.
"
'-'
t'
''
I r r
Cite perle albe a pus mama in caseti?
45
I
, i i
i ; i i i F. . t i t r f t ' :
t r d{{l ' {. t j q. AI . , H
DE LA 0 I , A f 00
.
Cite bile are Tiaian?
a"s
V
Lz
a"6
Y
V
1z
OO
oo
7z
No*".or,.ll;
ffiJ:t:
incercuiegte mulEimi de cate l0 melci, apoi compl.Gl
tnb.lol,
4\. .rl. K\. A\
@@@' @@
. . **
,&,: ,,,,4*. r ffi^\, ,.r ;-{11 tr @L,
@
@@
f f i
.
@
ffi
M
'
w*
@-
@
t
incer..riegte
36 de jetoane
:
@
.@@
@
tu&@
o
oo
f f i ee
e
,0
t -
\-omplete
aza:
a, /
JO
=
. . . ZeCt . . . unt t at t
ffi
o
Observi gi completeazd:
&&&es.
34
&&&&
43
24
42
r
Coloreazd. rdspunsul corect:
32i l s U23 2 i l 20i l 11
Etr wwEH trtr AE
.
Coloreazd. de fr.ecare dati caseta cu numirul cel mai mare:
r
Ordoneazd. crescitor numerele: 40; 1,2; 63: 36; 44; 14;29;78; 100.
r
Scrie numerele de la 48 la 56.
Scrie numerele cuprinse intre 68 gi 75.
r
Scrie numerele mai mari decit 34
si
mai mici sau eqale cu 40.
Scrie numerele cel puEin egale cu 90 gi mai mici decAt 100.
I
+/
I
.
Care este numS.rul bilelor?
.
Scrie numi.rul care urmeazS.:
.
Scrie precedentul numarului
dat:
.
Observi gi completeazi.:
Deseneazi o bili rogie pe ultima linie.
Scrie numirul obEinut.
HN
trn
EN
tr[
HN
EN
EN
trT
nm
NE
ntr
NE
ntr
nm
NE
NE
NE
IE
48
c
Cate este intrusul?
FT@Ei l @
tteizeci Datruzect clnctzecl
l.
o
Scrie cu litere numerele cuprinse intre 44
si
51.
r
Observd., apoi completeazd:
ooo
ooo
oo
oo
1, z 2u
1. 0+2
l-.,-'
1.2
satzecl
t
douizeci
ooo
ooo
oo
\ oo
o
o
o
1O
o
)o
o
ot o
ooo
oo
\ oo
ool
ooo
oo
ao
ooo
ot a
oo
OO
O
.
Une$te dupi modei:
49
I
I
Scrie numdrul
bilelor
in tabel:
r
Coloreazd,
caseta
co{ecti:
W
t a
oo
W
W
W
!r
1, 3
l : o I
z+
r
Completeazd
tabelul
urmitor:
r
Completeazd
dupi
model:
/1 1
-
+r
=
. . zect , . . .
uni t dp
2 zeci,9
unitdti
20-
J6
=
. . . zect , . . .
uni t dgi
...
=
5 zeci,1
unitlgi
' 7)
-
I J - . . . 2ec1, . . .
uni t dt i
50
1,3
30
24
1,3
30
24
r
Coloreazd. caseta corectd.:
.
Unegte numerele dupi model:
crncrzecr gi gase
g^ptezgcl
$1 $apte optzeci gi noui
Scrie toate numerele de doud cifre carc au aceeagi cifrd,Ia zeci gi la unitigi:
.
Incercuiegte cifua unitifllor:
.
Subliniazi cifta zecllor:
4Q, 69, 73, 91, , 55, 60, 42, 84.
63, 59, 83, 95, 67, 73.
3_9, 77,
I
tfeTzecT
sl
c1ncl
5r
I
.
Compune numerele:
Evaluare
r
Scrie numerele
de la48la,65:
Incercuie g te cifua unitigilor:
49, 94, 66, 75, 91, 54, 32,
g0.
ffi
ffi
ffiffi
W
ciupercilor
ad
Continui girurile cu inci. doui numere :
f f i Jf f i ; 3f f i
ffi,ffi
ffi
ffi3
ffiffi
fffi
tffi
ffiJ
Liliana aadunat
31 de ciuperci,
iar numirul
f f i f f i
f f i f f i
f f i f f i
f f i f f i
unate
de sora ei este cuprins
intre 42
ri
44.
I
Care fetiti a adunat mai multe ciuperci gi cucite ?
') Coloreazl numirul
mai mic din fiecare pereche:
52
AouNnREA gl scADEREA NUMERELoR NATURALE 30 -
100
.
Calculeazi suma numerelor: 48 gi 50; 3l gi 3l; 66 gi20;43 gi35;24gi24.
.
Calculeazi diferenEa numerelor: 36 gi 24;75 gi 63; 69 gi 18; 93 gi63;87 gi 86.
.
Scrie paffu aduniri cu rezultatul 55.
o
Scrie patru scideri cu rezultatul 80.
m
6 3+
26
stil
1 5+
24
rffi
6 B+
1,
m
3 6+
30
Calculeazi:
")l ro
.
4 3+
42
6-
6
7-
4
0-
0
B_
8
9-
9
5 4
1
3
2
8
3
b) s
3
99,-.18
Calculeazi in scris:
39+20
53
26+23 65+31
.
Marcheazi rezultatul
corect din tabel:
BO 90 100
B0+10 *
90+10
70+30
.
Observi exemplul
urmltor gi
calculeazi.:
7- 2=5- +70- 20- 50
30- 20=
50
-
ro -f
_l
60 -+o
=ll--l
80- 1o=n
t
Thaian are 27 de postere cu juci.tori
de fotbal. Fratele siu ii mai di Zl d.eposrere
.
CAte postere are Tlaian in total?
Sorina vrea si. trimita25.de
crrgi pogtale prietenilor
si.i. Ea a trimis
deja 10.
Cite cargi pogtale trebuie si mai trimita?
a
.
Scrie semnul + sau - .
661
. _) 36=30
454
|
45=o
32LJ3o- 62
son
e=Be
e5
L_j
5
=
eo
e7:) 26
=
7r
Aduni numerele
cuprinse intre 21
Ei25
cu32 .
'
Scade.pe 25 dinfiecare
din numerere
cuprinse intre 45 gi 50.
.
Completeazi.:
+ 11 25
36 72
23
32
20
-
49
6B
77
95
24
35
40
80 90 100
50+30
60+20
40+50
54
.
Cu cAt este mai mere 49 dechtt?4?
.
Cu cAt este mai mic 35 decit36?
t
Scrie 3 aduniri cu rezultatul cuprins intre 87 gi 85.
.
Completeazl.casetaliberi cu semnul
=
sau
|
- ' - l
65 - 15
l __162
88 - 8
[---]rt
Observi gi calculeazi:
24+24=
41, * 41,
=
32+32=
88- 44
97+
2
r*---:
r_::t
40
i
__J
ee
6r +16
L3+13
67
62
aa-
11 -
10=
23+23=46
25+25=
- a
I aa
-
JJ- TJJ-
44+44=
22+
11 +
10+
.
ColoreazS. de fiecare dati frunza cu numirul sau rezultatul cel mai mic:
Di n numerel e 66,43,19,77,96,83 scade doui uni ti gi .
.
Observi exemplul gi calculeazi.
3+40- 40+3=4
7- 130=
6+20=
2*50= g+40=
.
Coloreazl, casera cu rezultatul
cel mai mic:
50*9=
40*8=
58 - 7
85- 35
.
Calculeaza:
6- 3=
5
60- 30=
50
t
Completeazi tabelele :
i -
-
+-
| - J=
- 40=
70- 50=
/ >- / +
60+18
75 -L
70+6
72
J-
80+1
66- 46
9- B-
90- 80=
68 60+8
53
9+60
65
30+5
.
CompleteazS.:
80+2=[
_l
84=80{- l
87 +
2
i--l
B0 +
s
|-l
Be
=
Be +l--l
86 +
2
=l--l
87=85+[ - l
$+20
ee
=
87 +l-l
34 +
30
=n
D +
40
=[--l
.
Compune probleme
dupi exercigiile:
a) 65 + 12;
b) 93
_
23,
<;
Compune probleme
dupi formulele:
a) a + b;
b) c
_
d,.
56
Evaluare
.
Efectueazi adunirile gi scS.derile de mai jos:
45+40- I 7+Z- 63- 3-
99- ) _
2I +43=
91+8= 35_45=
g7_g6=
62+23=
7+70- 76- 74- 100*40=
.
Scrie adundri gi scideri cu ajutorul numerelor:
449i 40; 23' 5i 56; 33 gi 33; 44Si A,
Ordoneaz5. numerele urmitoare, de la cel mai mic la cel mai mar::
,
62, 43, 59, 20, 77, 99,
91,
g0, 52, 30.
Scrie toate numerele cuprinse intre 0 gi 100 care au:
a) cifra unitlgilor 8;
."' 1
,
"t
'
t'
b) cifra zecilor 5.
I
I
in clasa noastrS. sunt 12, fete gi 13 biiegi.
CAgi elevi sunt in clasalnoastrS. in total?
I
-
$4
. rt..n'
>/
ETEUTNTE DE cEoMETRTE
$5$[
.
Coloreazi cu ro$u piu:atele, cu verde dreptunghiurile, cu galben triunghiurile gi cu albastru
cercurile.
.r
Deseneazi mai multr: pi.trate decAt triunghiuri.
/\L
a;x
Observi desenul
;1i
completeazi tabelul:
o__
jLH$
L_l
n
r-l
t l
t l
t l
l l
l l
t l
t t
l l
t l
T-l
ilL--,
il-,
o
[]
n A
2
Cornpleteazi
tabelul:
n
A o
Rogu
Albastru
Verde
Completeazi
mulgimile
:
I
Deseneazr
un pi'trat mic
ai
unul mare, un triunghi
mic
ai
unul mare. coloreazi figurile
geometrice
mici cu roru gi cu albastru figurile
maril
a\ a\
\-/ \_/
AAA
Realizeazi. un desen cu ajutorul figuriror
geometrice
cunoscute
d.e tine.
59
Y' r v
Uxrrarr rl -H nai sunA
5
-
i
'
r ' t
?
Incercuregte obrectul mai greu:
:-'.--"..------
-
'
coloreaz5. cu rotu obiectul mai greu gi cu verde obiectul mai ugor.
.
Agazi pe talerele balangei coletul gi stiloul de mai sus.
.
Rispunde la intrebiri:
Sonia
mare?
.
4 copii au mi.surat lungimea biroului cu creionul sau cu guma.
r . , wwwf f i t r \ ,
m. t
I rbenu:
1 ^.,,.d
ln creloane...
m gume
Paul
mal
I : r cr ; : nt t r : . *; R:
Sonia este mai ugoari decit Pauh
Dintre cei trei copii, care are greutatea cea
@, @@@
.
Misoari cu degetul segmentele desenate mai
jos, apoi completeazienungurile :
$""="-,"-
F*-"*-
Segmentul
Segmentul
Segmentul
amasoara
i-r misoarl
c misoari
6r
.
Numeroteaziinordine zilele siptimAnii:
ufl 1 simbiti
mlercufl
iulie
uminicd
.
Numeroteazl,inordine lunile anului:
lanuafre
I r
mar
ADflI1C
octombfle
lurue
ausust
februarie
rnaftte
noiembrie
brie
a
a
Coloreazi cu galben zilele in care mergi la gcoali.
Completeazi enungurile :
AttezL ute
z. A1 f
MaL?U VA" rL
I
t /
ItrL A" fOW
J
62
vineri
l ol
m
Sapta,t'ui,nn, are il/"e.
.
Completeazi:
: . I :
' . 1
.
Scrie numele a doui luni din vacanta de var5.:
.
Care este luna Anului Nou?
.
Scrie data de azi:
Attaz,L
est,e
.
'tt'*(HrL.
Ieri
"
f*t
63
I
CupnrNs
Brn{E Ar vENrr in crasa I!
13
I)n rn cni.nrNrli. ra gcoari./4
Numpnp NATuRALE
DE LA 0 r,s. 10/15
AnuNanEA
gr sci.npnBA
NUMERELoR
NATURAL n o-la/25
PnonreMn
cu aouNi.nr gr scAnnRr (0_10)/36
Nunssnsr."{J I{AT{.rRALE
DE ra.0 r,a 3IA/AO
,4.uvlr-.&nr gl scAnERr
cu NUMERE
NATuRALE DE LA o tl-3o/4j
Nunrsae,Lii h{ATuR.aLE
DE ra 0 r,a fi0/46
A;:qrrualrilA
g{ scannnna
HUnanxrnr.on
NATuRALn
30 - 100/53
Iis,sennp{rg
lrn GEoMsrnlE/
5g
{,Tw rr&gr on
pris
u nA/60
: r : ,
:
; ,
1
: : i - . - I l l l
i
.
r sBN 978- 606- 8120- 01- 0
t|[ltltltl[|il[ililltillill