Sunteți pe pagina 1din 60

FloricsAncufo

AurelioArghirescu

:,

Murinelo

Floreo

.*' MirelqMihdilescu

Morio-LuizoPopescu

li

*

rEj

IJ

wryt

wttKru

&ffi{Publishing

I

t

l

I

Fr.onrcaAxculA

ManTNELA Fronna

AunELrA AncHrREscu Menra-Lurza PoPESCU

MATEMATICA

PRINJOC

PENTRU CLASA I

I

tr)r ra cnAnrrvrgA LA tdcclara

r Coloreazi. cuverde copilul careseafli. pe pod gicu rogucopilul careseafl sub

.

Bareazl.copiii din interiorul horei.

. incercuiegte copilul careseafl in spa, ' telecopacului.

.

Deseneazi. o mingeintre ceidoi copii.

.

.

Incercuiegtemina dreapti a fiecirui copil.

incercuiegtecopilul din mijloc.

.

.

Deseneazidoui bulinepe , pantoful stAnggio bulini pe pantoful drept al fiecirui copil.

incercuiegte piciorul drept al fiecirui copil.

. Incercuiegtecopilul afat ln parueastangi.

r Coloreazi rispunsulcorect:

Lucianestemai inalt decAtMircea.

DA

NU

Mircea estemai scunddecAtSilvia.

DA

NU

\-oloreaza cu alDasuu Danoamal scurta:

^

|

v

ll

I

t

Lucian

Mircea

Silvia

Coloreazicu rotu merelemari gi cuverdemerelernici.

t

.

1

ColoreazS.m

inugilepenrru mAnadreapti.:

,ibffiry

t,w

tf

*$$[UJl

\{.1

U

*rym?,

U,/b;'

-

-#,,

U

celeaflatein partea

tilff

E $,ffij.ff )j"

&t')

Coloreazicu verdebulineleafate in parteadreapi gicu galbenpe stAngi:

o^clo^c

o-oloto

Coloreazi.portiereleafate in parteadreapti amaginilordesenatemai

Coloreazipitratul depepaginastingi cuverdegicu albastrupi.tratuldepepagina dreapti:

ffi

ffi

Coloreazi.cu albastruochiul srengal crocodilului:

&

gs

g ou2fkd

. Coloreazi cuverdearipadreapti aavionului'

a

1t,

oa

,u{8"

I

{q

Bareazlprimul biciclist.incercuiepte ultimul biciclist.

Incercuiegterarrape careseafli mai multe prljituri:

. Deseneazi tot atAtea oui cAtesuporru tr sunt:

ffiffiffiffiffi

ffiffiffiW,

@@@@@@@@

@@@@@@

. incercuiegte multimea cu mai multe elemente:

'

DeseneazS.mai puginipegtirogiidecit pegtiigalbenidin acvariu:

Deseneazitot atAteapaharecite farfi.rriiseafli pe masi Deseneazimai puginelinguri decit furculige.

.

Cbloreazitot atAteamererogiicite meregalbene:

o

Hai si numlram!

m

kf;

.

Completeazi:

##9

ffioffioffio

. lJnegte,dupi model:

{foi

ww

r6

5

"|F}*--/

/'

t----"

iwwl

/-!E_%------\

\-_

-.=:/

o

CompleteazS.:

' completeazi dominourile pentru a obtinecite 5 punctulegepe fiecare:

.

.

.

.O

ao

O a

o

aa

o

ao

Deseneazipe aripilefluturilor puncrele carelipsesc:

w

ffi

V

Coloreazi casetacu numi.rul

EE

mai mare:

Etr

tr]E

scrie numirul depunctecorespunzi.torfieclrui domino.

o

o

olo

o.l

la

o

o

a

o

o

ol

ol

a

o

a

o

a

o

oa

o

ao

Ordoneazi.-lecresci.tor:

t7

a

o

w

@

v

rilE

o

o.

i

o

Ol1

al

a

-

I

. Observi, apoicompleteazi.:

34

2:1

6

5

7

' coloreazi cu aceeagiculoare pugculigele cu aceraqinumir deeuro:

idd

ffi

@ffi

ffie\

.

Unegte,dupamodel:

noui

o

o .lo

la

o

.

taPte

o

o

lr

|

a

-r

oao

oaa

clncl

$ffi

A,delacelmaimic ffi$,ffi

la cel

mal mare.

. Scrienumerele: 8;3; 5;Z;6;

oa

a

ao

Scrienumereie: l; 7; 0;4; 6;

10; 5;3;8; Zz9,delacelmaimarelacelmaimic.

t8

tase

OO

oo

.

.

'

@ sff

Ai

vT

;

)4^i

';'i!

t.-;

dsd

!F7

coloreazi arareaelemente cite indici numi.rul dat.

A

A

AA

A

AA

r

r

Scrienumereledela0la l0:

'

'

i:

t

.t

:':''";ii::

":i:::':::':: :::t ':'':t'

:'

l

Ce numarurmeazi.?

6

78

4

56

012

234

r9

IIt

!!

.lI

345

789

8

o

f

o

Condnui:

#ffi

. Cite degetesuntridicare?

. Careestenumrrul stelugelorascunsedupi noq dac5.in total sunt atAteacit arati.numrrul?

b) din 3 in 3,crescitorgi descrescitor.

20

t

I

t

'

t

.

Scrienumereledepe pinzele bircilor de la cel mai mic la cel mai mare:

C] OC]C]C]

Scried upi model:

zea,

Scrienumirul carelipsegtein fiecaregir:

6 8

2

3

g'10ffi

Ya{+fl;'' i

5

6

ir1l"r

",rii.,ir,:j"i

Completeazi.girurilecu numerelecarelipsesc:

1355

64328

Observi gicontinui.cu inci doui numere:

;,3

987

4

5

012

 

543

678

,10

9

g

2l

013

4

689

10

6

9

10'

7

43

,,,ir,:l[.'

i

.

Completeazitabelul:

. Scriedupi model:

Qi

-'l ff

't;

f

e

,

!-

oi4at

a,h/

/

 

I

i

I

L

**--

I

I

I

f*

I

'a-c

iL,'

 

i

.---L_--,

@

w

prsrcl

garnr

rate

repun

cufcanl

2

. Coloreazi 8 bomboanealbastregi9 bomboanegalbene:

. Scrienumi.rul saucoloreazl:

fl

I

lo

]

I

i

I

l

I

I

I

I

t

I

t

I

t

I

I

i

I

I

I

I

i

I

I

I

I

!

I

I

l

I

l

Unegtecorespunzitor,dupi model:

.

I

.

-,

5'9

nf nl

nn

,

i.';1

:1,

,.1

r

.

1.

tu:w

ao

o

oo

n'Ct4tCAA,

o

a

o

OO

oa

o

a

O

Compunesaudescompune:

Careesteintrusul?,

gtadte

trHHHNH

EHHHHHH

HHHNtr

MHHH

23

oa

a

oo

;AA^AA

^aA

A

ao

o

oa

;''

+

rl*

**

*

00

o0

. Ce numerelipsesc?

trtrnt]tr trHnntr

trrn[tr

EtrNNN

.

Scrienumereledelacelmaimiclacelmaimare.

Irnn[

. incercuiegte 7 fructe.

t

tr

tr

24

qe

v

trtr tr

AxTUNRREA Er scA ft Hi:$r&:;L Fir

.

.

CAte mere sunt pe fructieri.? r--'-

tt

t7

L

!'-""*-

j

Pefructieri sunt

i L_-

i mere.

't

|

!

+

r-'

iI

I

-

Scrienumi.rul total decopii:

Completeazd.egaht*ea:3

+

i

Scrienumirul totaldebaloane:

11-.r.)

.

.

.

Scrienumirul total al degetelorridicate:

+

Cite mingi

#

u3

q"#

Cite furculigesunt?

Completeaziegalitatea:

26

n+n=ffi

.

.

.

Calculeazi:

3

+

1=l

2 + 3=l

2

+2=[-l

I

I

6 + 2-

1-

e +

s+

4-

Completeazlegalitltile:

o

.l

o

z+1=[l

a

O

2 + 2-

a

o

f-l

tl

Completeazidominourili giegalitigile:

n

n

n

1

a

+

2-

8

4

6

a

+

+

+

a

0=

4-

3-

n

n

tl

3

a

+

a

a

2-

a

2 +

z

+3=l

3= [-l

|

4

+

I

+

0-

.

Completeaziegalitigi{e:

\P\,p

3+2-tr

VV

,*[=n

\

n

t Afi. nurnerelenecunoscute:

4

8

=

=

1+

7+

s=f-|* s

5 =

3+

g-n.

4 =

2+

3

3

+

t=[]

"f

+l

.,-

a

l=l

I

n

n

5=

1+

10=

9+

s=f-l* s

27

a

')

Completeazi.dominourile giegalitiEile:

a

a

ao

o

oo

r*[l=s

o z+[]=s

-5

O

o

2+t

o

a a

:*[l=o

O.

a 5 +,

oa

i' *

:

'--l

-*t

l=7

' coloreazi cu verdefrunzelecareaucarezultatnumirul 5.

')

Calculeazl:

3+1=

2+3-

6+4=

n

u

n

2+2=i

3+0=i

i- -

,

i

1

:

f

-

i

 

|

5+5=l- i

t_

28

5-

4+

2+

6-

a

i

j

I

,_4

;+1

.

.

Ai suficientelocuri in albumpentru fotografiilepe carele ai?Coloreazi caseta

wl

rasPunsururcorect.

iltr

t

DA

NU

Scrieo egalitate:

o

 

aa

o o

oa

Calculeazirapid:

3+5=

6+4=,

2+2=

,

1+1=

7 +O-

8+0=

Calculeazi:

1+6=

6

+i-l=i-

a.F,

L+

l=

+

1,.-:.r

I

*_--l

1+8=i

i*l

i.

I

i

|

=

l=i I

f

i

"

ll

t

I

!.---_

: f--

t,

i

I

I

Coloreazi casetelecu rezultatul l0:

ff

ffi

&Iffiil

:tsm

n

=t-*l+

3+4=l

!l

'r

-

---.-,-i

i

2+'7=

7

2+5=[---i

t*l

+

+

2+6=[_--i *

L - _t

8+2

f

2+3=i--l

L

l

L+4=[]

5+5=n

2 =n

i

t

l

l=il

-t

t-

i_*_l

o

t

.

.

Coloreazipuii cu aceeagiculoarecaamameilor:

p

p

Scriein casetaliberi semnul = sau* pentru aobEineo relatieadevlrati:

to n

5+4

tof]5+5

Observi gicompleteazl.:

0+4=

I+4-

2+4=

to fl

8+2 f]

7+3

to

4+6 n

6+3

[]

3+4=7

n

n

n

3+4- u

n

5+4=

6+4- n

10

10

Coloreaz5.casetelecu rezultatul 10,apoicompleteazi.tabelulurmiror:

[0

10+

0+

+

+

+

+

.+

+

30

+

+

o

o

Completeazlz

incercuiegtemulgimi de 5 elementegi scrienumirul acestorain tabelul de mai jos.

3

U

$
U

U

U

U

U

U

U U U

U

U qt

C lr

U qt

u

3r

U qp

U U

U (p

U

U

U

.

.

.

Subliniazi exercigiilegregite:

5+5 = 10 3+5- 9

4+2-

8

Completeazi tabelele:

+

I

0

2

:

)

al

6+3-

9

4+4-

8

7+t=10

Scrie3 aduniri cu rezultatul 5.

1

r

r

j

,

i

*-r '"-l-

[

'r--i-'-i-

i

;_

Careestesumanumerelorcuprinseintre 3 gi6?

jilli ;

:,.ti

'-,

l-*

JJ

i

l-

'

i-"

+

r'-*T*

f

I

-r

Careestenumirul dela sosire?

7+3=

2+8= 10

7 +2-

9

9

intr-un borcan erau9 caramele.Maria ia 2 caramele. Cite caramelerimAn in borcan?

il

i?] =

.

Coloreazi casetacoresPunzitoaredesenului:

i

ioa

I

I

o-L

"

i |

i

L

6-2

8+2

-=

a

a)

4

5

6

9

Allv

\-alculeaza:

1

2

3

8

-i

b)

[]=tE-

{::l

=

fg-

L:J = ig-

[-_i =n-

.

,.

il

1

t

t

I

l

i

-,.1

!

I

3

s

6

7

7

4

8

10

il=

5

4

6

5

*i-*']

-

L

l

- r*-l

-

=

r _i

r-_-t

i

*i

=i-_l

L

l

kJ- 2

i---i = m- z

[i= Fj-

6

JJ

-a

3

7

9

10

t-*l

ll

i--l

rl

l-_l

t_l

i--l

l_l

3

6

7

9

_T

-

L_*J

_ T-l

-!l

L_-_ l

t-]

-Ll

-

H_ tq_

tel-

H-

2

1

6

o

l

.

. Coloreazd,rezultatul corecr:

. Observi gicompleteazi:

104

94

tl

n

7

6-4-2

4=n

4 =n

5

4=

4

4=

tl

tl

_Completeaziexercigiile corespunzi.toare desenelor:

Woo

%g

n tr=[]

$$(

s

sww$

W

10-n=n

U

s

$

s

s s

U

U

10-n=[il

34

.

Coloreazi cu albastrucasetelecu rezultatul8 gicu galbencasetelecu rezultatul9:

.

ObserviapoicompLeteui.tabelul:

 
 

4"+"5,,

L0-z

3+3

7+2

$r,:,S.*r

 

-'

-*---"'*'-'-l

 

,

t:

 

L0-4

:i

 

,i

.

Scriesemnul*sau -

in casetaliberi.

6n3=e

4

5

6

n n

n

4=O

3=8

3=3

t. -

9

2

9

9

n

n

n n

7

-2

1=1

5

-4

0=9

. Scriedoui aduniri gidoui scideri cu rezultatul 3.

35

e

o

PnonrEME

cti AnuNAn'r $r scAnEnt {t}- stil

Adina acules

APp

V

es

, iar Ralucaaculesff

CAtefori au culesceledoui fete in total?

i

t--.

'"i "'

i

l*;.

:

r--"i:.*i-*.-

';!

:l

---,i'*.'--t-

;j

, =--.-1.*--,.r

IepurafulalbamA.ncat,

CetEi f

F

,iar iepuragulgri amAncat,uz F

amAncatiepuragulgri?

maimult.

amdoul cirgi

delecturi. Bunicameami-amaiadusrnci 5 cirgi.

!u

Cite cirgiameuin total?

Daci araveacu 3 timbremaimult, Dan

CA.tetimbreareAndrei,daci Dan are7 timbre?

araveaacelaginumir detimbrecaAndrei. ><

Rodica are3 ani. CiEi ani va aveaeapesteZ eni?

Dintr-o parcareauplecat4 magini. Cite aufostla inceput, daci aumairimas 3 magini?

re

36

.

.

a

Compuneproblemegiscrieexercigiileprin careserezolviacestea.

+(p*#* 4e-=?

a)

'ffiffiffiffiffiffi

c)4+3 -

?

?

d)"9::1=

-.:

.

-T*'-l

=?

intr-un acvariuerau9 broscuEe.Diana ia 3 broscuge. Cite broscugeau rimas in acvariu?

Monica are9 ami,iarAnca are6 ani. Care fati are'maimulgi ani gicu clgi?

!

L*-

Sorameaare7 a;ni. Cigi ani aveaeaacum4 ani?

Dupi ceaprimit dela coleguldebanci 3 castane,Mircea are7 castane. CAtecastanea avutla inceputMircea?

I

t

I

.

a

a

{

':.{

'j

Compuneproblemedupi.desen,

Compune cA.teo problemi dupi fiecareexercitiu:

6-3=?

Cornpune o problemi careserezolvi.prin operagiade adunaregiuna careserezolvi prin operagiade scidere.

Compune o problemi cu rindunele.

intr-o scorburS.erru6 alune.Veverigaa mAncat4 alune.

CAtealuneau mai

ri.mas?

:

9-9 =?

Diana a decupat3 girafe,iar Sandratot atitea girafe. Cite girafe au decupatimpreuni?

Peo ramurS.brau7 frunze.Au ci.zut 6 frunz.e. Cite frunzeaurimas?

Evaluare

6-L=

t',

G/

t,

4'.3-

i

1O---8 =

i

1

r:

'ff

''fl

.

-1

,.7

.r:j:t.j,i

-

)

3

i

.

,1

'I

/-

Ei

)rl'

,8., 7,

3+z

,10-8

u'6-3

4+3

i,

::i

Scrieo sciderecu rezultatulB.

6"

, $.'r 6

9 8-4

10 8+1

"4

0,

,

:i,

t_ )+)

r0-4

u

t:

tl

=9 -3

--7

I

=8-4

intr-o colivieaufost 4 plsirele. Au zburatdoui dintre ele. Cite pasireleaurimas in colivie?

39

I

NunnE,rtELENAT.{JKAI.E, g}H r.a {} aa 3t}

+

Scrienurnirul perlelordin fiecarecolier:

']'

,t"1

**''{}-pO*q1r_)i- )*riF{J.t}SI{Fr:1. i.-.;

.

o

'

incercuiegtenumirul mai maredin fiecarepereche:

9;15

17;8

l2;74

2o;ll

13;l0

16;19

Coloreazacu rotu saculcarecontine mai multe bile gicu verd.esaculcarecontinemai puginebile:

ffim

M m"*M

incercuiegtcu rolu numirul mai maregicu verdenumi.qulmai mic din fiecare Eir:

12;lB;II

25;2l; 30;20;7O.

15;B;2;24;28 23;25;19. 23;29;24;17 ; 26;lO;l8;5.

40

.

Unegtedupl model:

10

11

12

trtr

13

t4

Unegtefiecarecheiecu cutiasa:

n n n drurururuw

.

.

C)bservigicompleteazd,:

15

4tst6

10

Scrienumereledela celmai mic la celmai mare:

nn

ilr:

4r

T9

n

Ce numerelipsesc?

ffiffiffiffiffiffiffi

ffiffiffiffiffi

ffiffifi ffiffiilffi

ffiffiffiffiffiffi

ContinuS.girulcu inci. doui.numere:

Compunenumerele,

Descompunenumerele,

Scrienumerele dela 0 la 20:

t:

42

AouNARr $r scAunRr cu NUMERENATURALEDELA 0 rn 30

.

Calculoral:

20+6

10+g

21,- 1

27-1,7

20+5

21+8

28-

8

25_15,

11+7

25+5

20-10

29_ 9

.

t

.

o

.

+

Calculeazi:

20+0=

22-r6_

241-4=

20*9=

21,+6=

26+3=

5+25=

2*22=

4*21

=

23_3=

2g_17=

2g_7=

29_1g=

25-2=

23-22=

Aduni cu4fiecaredin numereleurmitoare:11,15,20,24,26,0,5,22,23.

Scadepe5 din fiecaredin numereleurmitoare:25,19,15,16,27,28,1,8,26,29.

La sumariumerelor10 gi5, adaugi I l.

Gisegtenumerelecu3 maimaridecitfiecaredin numerele:11,21,25,20,23,26;22,24,16.

GaseEtenumerelecu 9 mai mici decAtfiecaredin numerele:19,29, L0.

43

/

.,t

I

.

Completeaziegalitigile:

25=20+i - i

i

r---*l

26:20 +l

r_--**

i

j

I

24:n. [_i

zr:t.[]

Coloreazl rezultatulcorect:

zr+r= ij_l-"$:, ;;y1

24+n= [,:-f:ti';ii

n*---.''1""'--. '-:-'-'

16+4=i zoi3o',14

L

l

26-

5

28-18

25-24

Completeazitabeleleurmi.roare:

. unegte,dupi modei:

IW

qouazecr $1 noua

zece

g

n*-t; *1- -"15

i

-

douizeci

30-10+r

20 =i

i+10

::-',;

= i 26i Zsi ZI

-1

_l

i

t

J

,:l

ZOi

1

-l

t-

i

10, l8i

L5,24,

l-

l)i

ii

-la

LJ

22

23

-"

'-1

 

ti

2l

6

.'., -:{ I

 

i

 

,--

I

douizeci gipatru

unu

t Adaugi Zlafrecaredin urmi.toarele numere:| 5,22,20,24,26,29,10,2L,27.

i_7_:

M

[]II

l-*i

-i--i--l

-

*+---,-"'+'i,--ir:

i

i

r

i

;,i

j

-- l--.

i

".i-_i-:l I

r

;-"

t_'-'*---_,'_'

11

Ll

*--.,-,,,-

|

.- .,i

---?

11

Il

.

- --'.

i

:

,_ i-

,

;

-.,-

'15t1,4i; '-*-."

.:

'

'

1

- ,.1

*

.

. Completeazl.caseta.libericu diferengacelor doui numere:

25

24

26

6

22

21

16

15

24

1,4

22

11

29

28

29

15

29

17

Ana are 17 ani,iar frateleei are L2 ani. CareestediferengadevArsti dintre cei doi fragi?

')

Radua rezolvat2l deprobleme,iar colegullui debanci arezolvat6 probleme. CAteproblemeaurezolvatin total?

Mirceaare?Jdetimbre.El i-adatpiietenuluislu 17timbre.

Cite timbrei-aumairi.mas?

-

Cameliaaobginutsiptimina aceasta 10calificarive,,FB" Ei 9 calificative,,B. CAtecalificativeaobtinut Cameliain total?

o I:1." pescuit20

mari qi 8pegtimici.

$pegti

LeF pettl a Pescurt

lon ln totalt

Lianaamarcet25 depunctela un joc electronic,iar sorasaamarcat10puncte. Cu cAtepuncte " m"rtat Lianamai mult decAtsorasa?

Mama a pusin casetasa23deperlerogiigi crtL2mai puEineperlealbe. " '-' t' '' Cite perlealbeapusmamain caseti?

I

rr

45

I

.

t

,ii i;iiiF

Cite bile areTiaian?

titrf

t': trd{{l'{.tjq.AI.,H DE

LA

0

I,A

f 00

7z

a"s

V

Lz

Y

a"6

OO

oo

V

1z

No*".or,.ll;ffiJ:t:

incercuiegtemulEimidecatel0 melci,apoicompl.Gl

4\.

.rl.

K\.

@@@'@@

A\

,&,:

,,,,4*. r ffi^\, ,.r;-{11

@

.

@@

tr

@

M

'

incer

@-

@

riegte 36 dejetoane :

**

@L,

ffi

ffi

w*

tnb.lol,

@

@

.@@

tu&@

ffi

o oo e

,0

ffiee

t-

\-ompleteaza:

a,/

JO =

ZeCt

unttatt

o Observi gi completeazd:

&&&es.

&&&&

r

Coloreazd.rdspunsulcorect:

34

24

43

42

.

32il s U23

2 il20il11

Coloreazd.de fr.ecaredati casetacu numirul cel mai mare:

Etr ww EH trtr AE

r

r

Ordoneazd.crescitornumerele:40; 1,2;63:36; 44;14;29;78; 100.

Scrienumerelede la 48 la 56.

Scrienumerelecuprinseintre 68 gi 75.

r

Scrienumerelemai mari decit 34 si mai mici saueqalecu 40.

Scrienumerelecel puEinegalecu 90 gi mai mici decAt100.

+/

I

.

.

.

.

CareestenumS.rulbilelor?

Deseneazio bili rogiepe ultima linie. Scrienumirul obEinut.

Scrienumi.rul careurmeazS.:

trn EN

tr[

HN

HN EN

EN trT

Scrieprecedentulnumarului dat:

nm NE ntr NE

NE

nm NE

NE

ntr

IE

Observi gicompleteazi.:

48

c

.

o

r

Cate esteintrusul?

Une$tedupi modei:

tteizeci

Datruzect

l.

FT@Eil@

clnctzecl

satzecl

t

Scriecu litere numerelecuprinseintre 44 si 51.

Observd.,apoi completeazd:

ooo

ooo

oo

oo

1,z

o

o

2u

1.0+2

l-.,-'

1.2

ooo

ooo

oo

\oo

o

1O

oto

ooo

oo

\oo

49

O

o

)o
o

ool

ooo

oo

ao

douizeci

ooo

ota

oo

OO

I

I Scrienumdrul bilelor in tabel:

r Coloreazd, caseta co{ecti:

r

W

!r

W

W

Completeazd tabelul urmitor:

r

/1 1

+r

Completeazd dupi model:

=

-

zect,

unitdp

2 zeci,9 unitdti

J6 20- =

'7)

I J

=

-

-

zect,

unitdgi

5 zeci,1 unitlgi

2ec1,

unitdti

W

ta

oo

50

1,3

30

1,3

30

1,3 l:o

I

24

24

z+

r

Coloreazd.casetacorectd.:

. Unegtenumereledupi model:

crncrzecrgi gase

g^ptezgcl $1$apte

tfeTzecT sl c1ncl

optzeci gi noui

Scrietoate numerele de doud cifre carcau aceeagicifrd,Iazeci gi la unitigi:

. Incercuiegtecifuaunitifllor:

.

4Q, 69,73,91,,55,

 

60,

42,84.

Subliniazi cifta zecllor:

3_9,77,

63,

59,

83,

95,

67,

73.

5r

I

r

.

')

Scrienumereledela48la,65:

Incercuiegte cifuaunitigilor:

49,

94,

66,

Compunenumerele:

Evaluare

75,

91,

54,

32, g0.

Coloreazlnumirul mai mic din fiecarepereche:

Continui girurilecu inci.doui numere:

ffiJffi;3ffi ffi

ffi,ffi

ffiffi

ffi

ffi

ffiffi

ffiffi

W ffiffi

ffi3 ffiffi ffiffi

ffiJ

fffi tffi

Liliana aadunat 31 deciuperci,iar numirul

I

ciupercilorad

unatedesoraei estecuprins

intre42 ri 44. Carefetiti aadunatmaimulteciupercigicucite ?

52

AouNnREA

gl scADEREA NUMERELoR NATURALE30 - 100

. Calculeazisumanumerelor:48gi50;3l gi3l; 66 gi20;43gi35;24gi24.

.

CalculeazidiferenEanumerelor:36gi24;75gi63;69gi18;93gi63;87gi86.

. Scriepaffu aduniri cu rezultatul 55.

o Scriepatru scideri cu rezultatul 80.

Calculeazi:

")lro

3+

.

m

3

4

42 30

b)s

3

6-

6

8

3

Calculeaziin scris:

39+20

rffi

stil

m

6+

6

B+

1

5+

6

3+

 

1,

24

26

7-

3

0-

4

B_

5

9-

4

2

0

1

8

9

26+23

65+31

 

99,-.18

53

.

.

t

a

Marcheazirezultatul corectdin tabel:

B0+10

90+10

70+30

BO

90

*

100

50+30

60+20

40+50

80

Observi exemplulurmltor gicalculeazi.:

7-2=5-+70-20-50

30-20=

50- ro-f _l

60-+o=ll--l

90

100

80-1o=n

Thaianare27 deposterecujuci.tori defotbal.Fratelesiu ii mai di Zl d.eposrere. CAtepostere areTlaian in total?

Sorinavreasi.trimita25.de

Cite cargipogtaletrebuiesi mai trimita?

crrgipogtaleprietenilor si.i.Eaa trimis deja10.

Scriesemnul+ sau- .

661

)36=30

454 | 45=o

32LJ3o-62

e5 L_j 5 = eo

son

e7:)

e=Be

26= 7r

. Aduni numerelecuprinseintre 21 Ei25 cu32 .

' Scade.pe25 dinfiecaredin numerere cuprinseintre 45 gi50.

.

Completeazi.:

+

23

32

20

11

25

36

72

54

-

24

35

40

49

6B

77

95

.

.

t

Cu cAtestemai mere49 dechtt?4?

Cu cAtestemai mic 35 decit36?

Scrie3 aduniri cu rezultatulcuprinsintre 87 gi85.

Din numerele66,43,19,77,96,83scadedouiunitigi.

.

Completeazl.casetalibericu semnul = sau

|

l

-'-l

65- 15

88-

162

8 [---]rt

88-44

97+ 2

r*---:

r_::t 40

ee

i

J

Observi gicalculeazi:

23+23=46

24+24=

41,* 41, =

32+32=

25+25=

I

JJ-TJJ-

-a

aa

-

44+44=

6r+16

67

L3+13

62

22+

11+

10+

aa-

11-

10=

. ColoreazS.defiecaredati frunzacu numirul saurezultatulcelmai mic:

. Observi exemplulgicalculeazi.

7-130=

2*50=

3+40-40+3=4

6+20=

g+40=

50*9=

40*8=

. Coloreazl,caseracu rezultatul celmai mic:

58-7

66-46

/>- /+

85-35

.

t

Calculeaza:

6-

3=

60-30=

5

50

-

i-

+-

-40=

Completeazitabelele:

|

-

J=

70-50=

B-

90-80=

9-

68

53

65

60+8

9+60

30+5

. CompleteazS.: 80+2=[

_l

B0+ s |-l

87=85+[-l

ee = 87+l-l

75

72

84=80{-l

Be = Be+l--l

$+20

34+ 30 =n

. Compuneproblemedupi exercigiile:a)65+ 12;

60+18

-L

70+6

J-

80+1

87+

86+

2 i--l

2 =l--l

D +40 =[--l

b) 93 _ 23,

<;

Compuneproblemedupi formulele:a)a + b;

b) c _ d,.

56

Evaluare

.

Efectueaziadunirile giscS.deriledemaijos:

 
 

45+40-

I7+Z-

63-3-

2I+43=

91+8=

35_45=

62+23=

7+70-

76-74-

.

Scrieadundri gi scideri cu ajutorul numerelor:

449i40;23'5i56;33gi 33;44SiA,

99-)_

g7_g6=

100*40=

Ordoneaz5.numereleurmitoare,dela celmai mic la celmai mar::

, 62,43,59,20,77,99, 91, g0,52,30.

Scrietoatenumerelecuprinseintre0 gi100careau:

a)cifraunitlgilor8;

."'1

b) cifrazecilor5.

I

, "t

'

t'

I

in clasanoastrS.sunt 12,fetegi 13biiegi.

CAgielevisuntin clasalnoastrS.in total?

$4

.rt

n'

>/

ETEUTNTE DE cEoMETRTE

.

.r

$5$[

Coloreazi cu ro$upiu:atele,cuverdedreptunghiurile,cu galbentriunghiurile gicu albastru cercurile. Deseneazimai multr: pi.tratedecAttriunghiuri.

/\L

a;x

Observi

desenul ;1i completeazitabelul:

o

jLH$

L_l

T-l

r-l

n

o

2

ilL--,

tl

tl tl

ll

il-,

ll tl

tt

ll

tl

[]

n

A

Cornpleteazi tabelul:

n A o

Rogu

Albastru

Verde

Completeazi mulgimile :

a\ a\

\-/

\_/

AAA

I Deseneazr un pi'trat mic

ai

unul mare,un