Sunteți pe pagina 1din 69

ConstanlaPacearcd

Roxana Aavrild
l4aria-LuizaPopescu
CRUPA MARE
siGRUPA
PREGATfT0ARE
fu,Y
Constanla Pacearci
Roxana
Gavrila
Maria-Luiza Popescu
Activitati
matemadice
grupa mare
gi
grupa pregititoare
5-7 ani
fuw
o
Incercuiegte ceea ce
se arra ln
piulea
ce
Jos
a
POZTTII
SPATIALE
se afld deasupra piticului. coloreazd ceea ce
norilor:
a />-(>
i A
r{wffi*rffiwffffi'6a
*re*ff.@**
a,
o
Tncercuie5te ceea ce se afla in fala piticului.
coloreaza ceea ce se
i ra rn spalele
pltlcurul:
o
IncercuieEte ceea ce se afli aproape de pitic, colorcazd ceea
este departe de pitic:
POZTTII
SPATIALE
.
Coloreazi tot ce se afli in partea dreapta a
piticului:
@@
.
Coloreazi tot ce se afld in partea
stdnga a piticului:
#&
o
Coloreazd, cu ro$u
sdgelile care indicd
drumul spre dreapta gi
cu albastru drumul
spre stdnga:
<_q
) +
tr+
r^v,.4
\,K-/
6,4nr'l
o$,,o
eo
.
IncercuieEte grupa
care are cu un element mai mult:
ww
f*
r\\"/O
Av,,o
c,\,
o
Deseneazd o glupa de obiecte
i
cu un element mai mult decAt cea
i
*
**
*
dati:
ro
{ot
\ o/
YJ
t'
o
Coloreazd grupele care au
cu un element mai mult:
W?K
*
*
*
*
r> {>i>
1:\ ,/..1 t-,\
. ' ' ' I
CONSTITUIRE
DE
MULTIMI
o
incercuieqte
grupa cu tot atatea
elemente:
<{=)
$
$
$
$
&
^\ v
f f i a
ois.n
*^
tx,
WGS
A\f/o
\-Iv
W
g,E\J
ta\l,f,,o
r-N
e/w
o Deseneazd
cdte un bob
i
o
Coloreazd
mingi
cdte
pentru fiecare
o
Continu5:
I
baloane
sunt:
\-7
,-J"i t\--t
s{
x4
fi
: o
If
CONSTITUIRE DE MULTIMI
colorcazl grupa
care are mai multe
S1
[\ ,/-'l
ffi ,1
,\
M\,il
&l
>\{'
A
ry
6!-."
v
.1,
T'if
t l
o
Deseneazd mai multe mere
I
a
Deseneazd mai multe oere
I
decdt nuci:
o
Asociaz5, incercuieqte
elemente:
.
Continua:
' ; 4-
- - : '
\1./
/t\
\t/
l
- . . ) .
. . . . )
/'t
I
decdt struguri:
@@
CONSTITUIRE DE
o
IncercuieEte grupa care a.re mai pu,tine elemente:
s
s
--+\-
*
-i\
--(+\-
- _a
.. tta
ATr:
L
l-16l
tuF_/-h
O^)
/0')l
e4sFl"
\ru
o
Deseneazd mai pufne
baloane
;
'
i - .
1"i
-
. .i .. .. .....
.
Deseneaza mai pufine ghinde
;
decat veverite:
@\
(-*)
1
cJ
C)
,,a__\
l i )i r I
m
*FP
tryP
r\
/ -\ LqY
g#
-o./
,WM
WW,
FORME
GEOME
o
Coloreazf, cu albastru
figurile geometrice
mari :
o
T
.
C
a
Coloreazd cu galben
numai :
o
lncercuieste figurile geome-
cercurile:
:
trice de acelasi fel:
a
L ontlnua slrut:
toate
o
Coloreazi cu rosu
figurile geometrice
mici :
toate
-a1
\
I
o
FORME GEOMETRICE
.
Coloreazd toate patratele
:
.
Coloreazd toate cercurile:
indiferent de miirime:
t
L
t l
; f __l
: l l
o
Coloreaza toate triunghiurile:
I
o
Coloreazf, toate dreptunghiurile:
o
uonunua slruI:
o
NUMERELENATURALEO-10
NUMARUL
$I
CIFRA 1
o
Deseneazf, tot adtea liniufe cAte elemente are mullimea, dupd
model:
o
Lipeqte cifrain cisufe:
:
o
ColoreazA triunghiuri cate
mefe sunt:
. t . *. .
". . , . . . "
.
Observ5 desenele gi formeazd grupe
de cate un obiect:
AAOAAA
EA
. _AO
A
n t A
|
---".-
,
+
c- \ - , r \
E E r ] f l
/17
\ "?
\>9
,/ rs-r
,-r-:"J>^
bry@
. d9
o Numird
qi lipegte
cifra
corespunzdtoarc,
dupi
model:
(e
\!"
,t?
z?
/>/
o
Coloreazd
NUMARUL
$I
cate douA elemente din
CIFRA 2
fiecare multime:
A
@@@@@
ddd
a.
a
Incercuie$te
grupe
de cate doui elemente de acelasi fel:
I w. \
v,y
.
Formeazd mullimi din cdte doua mingi, ca in model:
c
o
oo
/-\
(. '
, 1 |
. l
\._.jrl
\j_,/
o
Lipeste
cifra corespunzdtoare
num5rului
de obiecte
de acelaEi
fel
dupd
model:
/.- a-\
\7
0, f r
z/ /
o
Observi
desenele.
Numdrf,
qi com
pleteazd
casetele:
tr
#-\
\Mi
,\!r/
"
.}-) c5
tr
T
oc
A
#
bb
hh
\D+
ss
NUMARUL
$I
CIFRA 3
o
Coloreazi cdte trei elemente din fiecare multime:
t;>4::j':
@@
(ffi)
w
.
f ormeaza mul t l nu dl n cat e t rei l l ut urasi . ca i n model :
%
tuhtutu
bhbhhh
. dddd. dd
_i
o
tncerculeste grupe de cate ffet elemenle de acelasl lel:
o
o
WW
o\ 1f .,/o'
fr
7
f-
No.
ww'
o
LipeEte cifra corespunzdtoare
numarului de elemente:
o
Numirb
qi lipeEte cifra corespunziltoarel
.
Uneqte
punctele pentru fiecare cifrd gi continui:
'ji
'.';'
':i
'.';'
'.'i' '.';' '.'i
'.'i
it
'j,:-
:i
i - t i ! - i 1? i ' j ; ' ; i
' ; t
' i i i
, f i i
' i l - , : ; a-
' : i i
' . ' , : i
' j t i
111: i
I
a
t l l I
si/,
u4
I
. , A
V+
o
&
*s
s
3
2 I
sss
NUMARUL SI CIFRA O
o
Incercuie$te cifra corespun zdtoare numdrului de pasdri
din desen:
ot 23 ot 23 0r 23 ot 23
' ""
-
" s.
. '
"'
- '
.
Deseneaza atdtea petale
cdte
j
o
Deseneazd, apoi coloreazd
aratl cifra: a
atatea buline cdte arat6, cifra:
ooo
0
a6aAe' r 6. an4aa
.
Deseneazd tot a6tea elemente cAte indicA cifra:
o
0
3 2
2
o
Lipeqte cifra corespunzdtoare numdrului de obiecte:
SM
7,$Y
sq
,$
D\V,'a
W' W
,5f
'\-:,1
\ : _i
\ !
- /
#. $
Sa
.O\@
w
3
s
s
@
o
UneEte
punctele pentru fiecare cifrl gi continud:
,f,.Ecr
NUMARUL SI CIFRA 4
!
.Numafa sr coloreaza cate elemente:
rjr.{-'.,-j'-.A
\- \;
' [l "ti
cate patru elemente de acelaqi
es ncercui
oooo
patru
$r
sl I
#t
A
ak.l
it
\--l
OA
\ / t )
I
Lomprereaza:
|
-n/
\ P <->a
\ g
\-/v
\-n
-
\ 7./
o
Numdrd
qi
lipegte in etichetd cifra corespunzltoarc'.
.
NumAra
qi lipeqte cifrele corespunzatoare:
C
CC
o
C
C
o
l ' i ' r
. . 1, .
*-\-,.fi
),/
\)_r',
CIfr
tinud:
,!,,1i,ii.,
de desen:
t:#
NUMARUL SI CIFRA 5
o
Coloreazd cdte cinci elemente din fiecareglup
Sr
$S
o
Numdri
Ei
incercuiegte grupe
a cdte cinci elemente:
#
# 666
sa
& S&
{rt f f i
AiE
CN
.o,1r-
Z4r
\t
:'/
g3dF@
-L{!
N Ufu/ ft m m u
f f i f f i H
q
q
s
g
rrr *r *r
ilr #
#r *t
o
Completeazd mullimile:
#ry
.
NumarA qi lipes,te cifra corespun zdtoare:
o
Observi qi completeazi, dupd model:
.
Uneste
punctele pentru fiecare cifr6
gi continud:
-
.$12
'
#*#

s-
@
@
@s
*s
o
Numdrd
acelaEi fel:
NUMARUL
SI CIFRA
6
?ncercuieEte grupe
a cAte gase
elemente
ffieffi
/t\
oq?
o
Coloreazd cd.te
Ease
elemente din fiecare grupd:
uuuuus
[ffiffffiff
BBBBBBB
o
Deseneazi
tot atatea elemente cAte indicd cifra:
s1
"f.1;
de
i'
oo
<
A
A
E
o
Num5rd s1lipeqte,cifra corespunzitoare numdrului de elemente:
Y2
.===^-1
vl!-,
Z
^.-.f-l-\
/ )t l\--lv \ ,/
^c
cs
s"
d
d
6
o
Deseneazd tot a6tea elemente cete indicd fiecare cifrd:
l l
1
2
o\t{A
\ffi
"
f,/
a
J
4
5
6
o
Reahzeazl, coresponden{a dintre
'numdrul
de elemente cifra
t rt r t rt r
o
Coloreazi tot atarca mdrsele:
\#\#\#\#\#\#\#
tr
.
Uneqte punctele pentru fiecare cifrf,:
$1
corespunzdtoare, dupi model :
ooo
t rt r t rt r t rt r
T
E]
tr
T
T
T
tr
a,
t -
t-;_l
L1
T
tr
o
Lipeqte cifra care lips
Tt r t r
t r Tt r
t r Tt r
. i
r i
- -r:-
i
] ,
@
NUMARUL SI CIFRA 7
T
o
Coloreazi cate
Eapte
elemente din fiecare desen:
VIgV'i#
WVVr:JrJVv#
o
Numdrd gi formeazd grupe de cAte
Eapte
elemente de acelaqi fel:
ffiffic,tr<ffi
ffi ffimffi
S
$l'-) rfi
S,..,..-
Wo
o*o
W
' .
' }- . .
"9s
t - *. {- ca
h
Kth6i\hffib,
h
k
o
Deseneazd tot atatea elemente:
,/\
m
/r\
E_01
/'\
m
tr01
,/\
/___--\
L] L
l\
.* l_--\
\
3f l 1
"e=r
re=/
=c='
l
-FJ -e>-=l
-:l_.-=
. i
-gli
r,
V
--l'
.
N umard
gi lipeqte cifra corespunzatoare
(din
anexa):
o
Comoleteazd:
SS,o.
@@
7
5
o
Observd
gi
completeazi, apoi lipegte cifrele corespunzitoare
dup[ model:
.r6-=i6>*
&d6
@66
/
h"\
l r @'
&-ta Y
=-
#.a
s*s
#s
ij*rb.
p
NUMARUL
$r
crFRA 8
,1,,,,,,,,,
o
Coloreazi cdte opt elemente
din fiecare
desen:
,:'
-.
9Sgi : - s
el : ?pg
6
m*m
6
e*
$'-ff
$'0ff
$
s
' ^' , ' f i l h
f;sd.P'f,touu
L'frKry
llll
)
*
"A--"r-
lt]J
tn
hwffi
ffi & &
ffi
fi
ffi ffi i* 6- ffi
pHffi
( Y
U U' U
U U' J
U
O U UO
o
Numdrd qi incercuiegte
cate opt elemente
de acelasi fel:
asss$
#hwffi m
o
Deseneazd
tot atatea elemenre:
AA
a
$+$
4;,f)
"rh:i
^
.Ji.
/ f f i
{ih
ftq) \
r@
$,' $,)
$,$ry
fsAs
s Hs/
o
Numdrd apoi lipeEte cifrele corespunzatoarc
(din
anexd):
SSa
ws@ s
8
6
S1
o
Observd
qi completeazd, apoi lipegte cifrele corespunzitoare
dupd model:
o
Une$te
punctele pentru fiecare cifr6
qi continuf,:
9Re
w6s
8
7
s@@
eS@
*ss
s@s
@8#
.
Coloreazd tot atatea elemente cdte indicd fiecare cifrd:
@@@@@@@
^P-{P -
P{.7
-
t\:7 F a rr-n F P
"A
P'.7
t
@@@e@@@@&
I
0
2
3
6
8
hhA' ^' 1
' r i t l t l l
UUUUJ
? ,t .{n .y
-f -f
t ) t ) / ) I t ) / )
l . Y; YyY, Y
h h h
hh
I l l
t l t l
,p .f
t . l t , l
C
.df
4
5
HHWHHHffiffi
.
Numfua
gi incercuieEte
numirul corespunzdtor'
dupi model:
6
'7
3
7
8
o
LipeEte cifrele
care lipsesc din
Eirul
numerelor:
t r t r ANt r Tt r
a
UneEte
punctele:
J 2 5
5
6 8 5 6
8
&#9
6,,*ffiF',b-'
-tsn'4
e9
/'- Ffl
\
' rr,,#\orF1
J{o,1Fi}\
Itr-,! F16
,!t5
',wa'
4,ffi ry
e$
NUMARUL
$I
CIFRA 9
o
Coloreazl, cdte noud elemente din fiecare
desen:
-
\ . (
\i,-5\
L,-""j
add
enl
/*-k:;!r.
/ p$'
-it[;-!r\
TJ}5F
-!ii1-
sJr.+:
\+
o
Lipe$te cifra corespunzdtoare
numdrului
de elemente
(din
anexd):
s
ssss
s
ssss
10
1 9
.
Une$te
punctele
qi continua:
sss
s6
s
s@
trl
Sf(
\*f
rdN
\ u o\
\ oo /
\v
E,z
, re-\
ac/
- ^A
A
ss6
s
@ss
s@
s@
ORDINEA CRESCATo.q.nB
A NUMERELOR DE LA O LA 10
.
Ajut-o pe bunica sd-qi aqeze legumele in coEule,te, apoi lipeqte cifra:
o
Lipeqte in casetele'libere numerele potrivite:
f4l fl f6l f8-l I-l Uol f4-.1 fl ft
t ' t t t t ' t t "t t t t ' "t t t l t t - l
t r Tt r t r Tt r t r Tt r
E$8*"#sg""H*il;
ffi
t uj 1m
#_dY__ Sr y#
mf f i E
"' #I
sgt r
hI
o
Lipeqte numerele iepuraEilor in ordine crescdtoare, apoi
descrescdtoare:
ORDINEA NUMERELOR
o
Coloreazl primul, al treileast ultimul pitic.
A
AcGdsGG@
AAM@@&af f i &"
E/
<_ G5 <=
a
lncercuieste
gi
coloreazd a treia, a cincea, a saptea si a noua
cluDercuta:
$$$$$+#$$$
o
Coloreazf, a doua, a patra, a
$asea
ghindd:
4..' 4." A
Fr mf f i
VWV
v ffi ffi ffi
a
o
Incercuieste gi
spune al cAtelea flufure nu are buline pe aripi:
,fl-
di3t
tr(
.fl_
ITI
wwwwwwwwww
o
Marcheazd
$i
coloreazf, al doilea, al treilea, al
qaptelea
Ei
aI
zecelea shiocel:
WWWW' s' w' FW
Tt r t r Tt r TTt r
o
Coloreaza fet.igele care adunA flori.
o
Numard fetifele de la stdnga spre dreaptaSI care sunt cele
care nu adunl flori.
.
Continui:
W
tr
r
I
spune
MASURAREA TIMPULUI
I
Loloreaza acele ceasulur care Indrca acuvrtat e dm lmaslnl:
o
Desena{i acele fiecf,rui ceas pentru a indica ora, dupd model:
/"a
l s
. 3l
&{
trftoo I
' n
l z
' -
|
sy' ag
84
. . 12.
102
943
84
o
LipeEte cifrele la
locul lor oe cadranul
ceasului:
o
Deseneazi acele ceasului la orele indicate, dup[ model:
/i,.-,\
@)67,\
,-,-- /'o T
,\
-/.10'
,\
( 21) t 9, +
3J
l e
.
al
- \ e
4/
\ B
4. /
\e,:'/
\<-j-j'l
zi?-NGD /d't\
fto
i?\
l,o l\
.
-r
l ,
.
. J
\ n
. : zl l 5)
\ 8 4/ \ 8
4/ '
\<!-9l \<-j-J,/
MASURAREA TIMPULUI
o
Coloreazd desenele care prezintd, activita{i ce necesitd mai mult
timo:
MASURAREA TIMPULUI
o
Observd desenele
gi
apreciaz[ durata. Coloreaz6-le
numai pe
cele care reprezintd activitali care se termind mai repede:
MASURAREA TIMPT]LTJI
o
Coloreaz6 desenele din luna in care ai venit la grAdfuild
$
fin
lunile in care se ia vacanfd:
MASURAREA
TIMPULUI
.
Lipegte in casetd numdrul zilelor saptlmanii.
Coloreazd
activitdfile care i1i plac mai mult din cursul sdpt[mdnii:
SI
MASURAREA
CAPACITATTT
o
Observa coloreazd vasele cele mai incdpdtoare.
eilfi
gAl
j l l
.ep1
o
Deseneazd cdte un
pahar mare, mijlociu, mic.
V
l '
'
t
i c
^
l - ' s
MASURAREA CAPACITATII
o
Prive$te desenulSI spunece face fiecare:
o
Coloreazd vasul in care incape mai multf, api:
o
Coloreaza vasele in care incape mai putina apa:
ADUNAREA
$I
SCADEREA
o
Observd qi
completeazd dupd model, lipind cifrele corespunzdtoare:
@W
Fssl
E. t r =t r t r - t r =r
@f f i
E- E=E E- E=E
W
E- T=T
@ssFd
t r _I =T
l%Es
E- E=E
tFFggl
ss s ssl
t r - t r =t r
ffi
l-il .,- T-l
-
f_l
t "t t - r l
l%.;@Fl
t r - [ ] =T
%*;
"*l
t r _T=E
t66@E@t
l sssss I
@_E=T
oBSERVA
Sr
cALCULnazt
t r t r t r t r t r
et r t r t r I
Z. 1r
L_l
t r
I
ffi
t r t r Tt r T
w\www
t r t r Tt r t r
ww
[ 9]
[ r
L]
Lr
!
@-
S' t r - t r
l ; -
' \ l
- l
,Tl
t l
6 - 12
=
4l
.\ r\
/ \ / \
L..J
11t-,_i
t \ h/ t \
sW
l f l h t r - t r =
I / \ l
sLrre
tr
tr
f ql
t ' I
141
L]
l--=-
I J
-;--t
L-l
-
zl
=
[ 6' l
t "
tvw
s
uwu#v
tr
tr
t-J r-;---l
-
a
=
)
Y
l z
(-)
^,-\
Vr-r V,-.-.
@
I VI VO r
I I ' I YI
.
Uneqte punctele qi continu5:
@
o
Cals;Jeazit
SI alege rdspunsul corect, incercuindul:
tr
@
tr
Pnr^^ Pn o
tHff-o4i to4il A
#^\r?i\#
bo4tho4i l ho{i l
(.-
_lr{
r..-_-/.J
(-_-ir{
,,-7r r-Tl
E1T]T
#
4-4"4*=*
=*
-
Kiz4,-
o
Unes,te
punctele gi
continud:
tr
tr
ftl
1'
'r
^l ar
^A^
{1} x{ {a ft} >{ }
A' / i l ) <, i l i l l , . 5
hf h{ft'f h{ Ii( {-,{
-r
l l -sl
EffH
Ll
-
Hr r t
o
DezlipeEte cifrele potrivite
din anexd
Ei
rezolvd:
l &
@
l*S.*
t w
t r +E
#
*s
t r +r
re) ss
s@
t r +r
=t r
@^l @@
wl @@
=t r
A+T=T
ss
ss
f
-
t
=
I t
T+T=E
=t r
ffi
&&
(P({+IP
de
&
*s
=E
t r +r
o
Dezlipeqte cifrele potrivite din anexd
gi rezolv5:
## wMW
###www
t r - t r =E
wWMW
#w%w#*W
W WW
W
#w#####
t r - t r =E
t r - t r =E
*
-
&
#",esil
#""#*'WWw
t r _T=T
^-#.-,#^-#*^Wnil
a##w6r
w
t r - t r =E
t r - n=r
@
t r - t r =E
o
Dezlipeqte cifrele potrivite din anexi qi
rezolvi:
'1-
T
+
T
MMr +
'r
-r
.
o
Calclleazd, apoirlipegte
in casete cifrele
potrivite:
T
"' t b44*' ac6e1
I tu
-,'-
tfP t r;
v
r l i ?
w\e
a
Observa rezolv6: s1
R
Il
t]
r)r)
|| ll
L]
U
Or.
l-:4
o
Observd rezolvd. LipeEte1nclsule c ifra corespunzatoare:
s1
t -
'T'
ffi+6
ffi$6m)
t l
t l
t 1
I - l
'r
'r
,.fu.,u
+I =
. e4. 4. t 444E44+
'r
o
Observd
qi
descrie acfiunea. Deseneazf, in casete cate un cerculef
pentru
fiecare personaj,
apoi lipegte cifrele corespunziltoarc
o
Observa
Ei
descrie ac,tiunea. Deseneazd
in casete cAte un cercule{
pentru fiecare
personaj, apoi lipeqte in casule cifrele corespunzdtoare:
o
Observd, apoi lipeqte numerele
pentru
a rczolva problema:
semnele corespunzAtoare s1
.s>
-{&r.-8...s
o
41,.i\
-----rrlY
;'.=4r ..*4,
t r TATt r
o
Observdsi completeazd:
o
Lipegte in cdsufele libere numerele potrivite:
.
Continud sirul:
_1 _ _l _ _1 __a _1_
roL; 8
*l
L:
-:l
L-
Ll I
__1 _l _ _1 __)
q
-:l
1 L*_
:l :
tO .+2' "-.+2r
--.
+2r
-+2r---a
+, --a
"
*.
f*
--L
r*- J*
o
Completeazd tabelele:
+l
9 10
8
7
6
5
-2
-t
I
2
10
6
+
-2
4 2
8
9
5
,7
o Completeazd Casutele
lib
' 4
r l
l s
=
6.
;
5L
:
, - j ,
r : - I
4
. . - i - . . ;
i i
-al
) . +)
i r
=i ar
i . l
-
' :
i -1-1
-l
- - - ; 1- - - t i
I
=i r i
i
'
i --
r-"
--'
|
,
-
- - - r
- -
l 1l 14
=
s
i",-,il
_,i__f"
r 1l l o
=t l
j r
I
-t-l
|
_)
-
-f
"-'
t -
-
6
=
7:
I l t [ +l /
=
a
Une$te in ordine descrescdtoare cifrele, apoi coloreaza:
5.
,lo
l c
r t
q'
a,
a
Uneste in ordine crescatoare cifrele. apoi coloreaza:
?8
t l
aa
6q
I
l o
a
I
aa
2. .
I
q+
i
J5;
o
Ajutd
qcolarul sd
gdseascf, drumul
cAffe
EcoalA:
uRn
o
Scri e ci f rel e i nvat at e:
. i \ a- - i
i ' i L' l t
-
- ' . -
)
a'\l
uuprrns
pozrTrA
oBTECTELoR iN seapu . . . . . 3
CONSTITUIREA de MULJIMI. . . . . . . . . . 5
FORMEGEOMETRI CE.
. , . . , . . . . . . . . . . 9
NUMERELE NATURALE O
_
10 . , . . . . . 11
ORDINEA CRESCATOARE A
NUMERELOR DE LA O LA 10. . . . . . . . 37
ORDINEA DESCRESCATOARE
A NUMERELOR DE LA 10 LA O. . . . . . 38
RECAPI TULARE*EVALUARE
. . . . . . . 39
ORDI NEANUMERELOR . . . . . . 41
MASURAREATI MPULUI .
. . . . . 43
MASURAREA
CAPACI TATI I . . . . . . . . . . 49
ADUNAREA
$r
SCADEREA. . . . . . . . . . . 51
Fr $E- JOC
. . . . . . 52
ADUNAREA
$r
SCADEREA. . . . . . . . . . . 55
Fr $E- JOC
. . . . . . 69
hl cunAxo vor Fr
SCoLAR
. . . . . . . . .7r
,,r,,&f#
M
I SBN 978-973 1730-35-6
tililllililllillilil

S-ar putea să vă placă și