Sunteți pe pagina 1din 114

closof

+)
(.)

DmidoArrsillnei

,t dddlimFlorea

Alocondno Dunltru

ilrvAtim,t ATEI ATrcA goRrcELUL cu cFrrr


Chsof

@Booklet

Bucuregti,2010

Booklet Editura Bucuregti CP27-494, www.booklet.ro 430 Tel.:021 3095

comenzi: Pentru 4tt0 tel.:021 3095 carte@booklet.ro email: web:www.booklet.ro

a Nalionale Ctp Oescrierea a Bibliotecii

DANIELA AVASIUNEI, MSdSlina Avasilinei, I chi! i."air, ,Jt"ri6ca cu goricelul - clasa / Daniela 2010 Booklet, Dumitru' Bucuregti: Alexandra Florea, 978-973-1892-62-7 rsBN MEdSlina I. Florea, Ale)(andra II. Dumitru, 372.47

PiScirac Redactor:Diana Buzgan interior: Daniela Desene Andreescu Copertal$erban Dumitrescu Carmen Tehnoredactor:

@ EdituraBooklet 2010 Toatedrepturile asupralucririi aparlin editurii


Lucrare executati la lmprimeria Oltenia - Craiova

3+ 5 =
f o -:):

chil a aflat cd la gcoatd va fntilrnicu matematica. auzit se A despre gi numere. cifre chiar gtiedespre uneledintreele. auzit A gi cuvdntul Q ,,calcule". fi oarede m6ncare? nu gtie, ar Chit dar dorisd descopere... Veli{ aldturide el gi, juc6ndu-vd, gdsirdspunsuri toate veli la intrebdile!

1
$

CrrI $onrceuuu oescoPrni


LUMEA ARITAAETICII

culorilor. Elementegrafice pregdtitoore n""unoo5tereo

+-+ galben'ft-+ rogu' frunzele: codullui Chit pentrua colora tl Respectd douiculori' x+ Q+ coloreazdin o ++ verde, + portocaliu, maro'

# *\ trG K
E rl * t t r E t rg

desenut: in din fluturagului floare floare'apoicoloreazd zborul cu Traseazi creionul [l

pAnd buburuzele la vecinele il pe drumul care parcurg cu TraseazA creionul fl Nuta fumicu[ele 9iHarnlcula:

cu tr Deseneazd creioanecoloratecochiliamelcului:
a - .r --t

fr TE %
lor,

'.,: %

H
.. .. ,.i.':'..'.i..' \r ."' i il ,:..'.-... i ...
..t' . l

\, .... l

punctele pentru descoperi ascund coloreazd a fl unegte ce ele. desenul oblinut cum doregti:
rl

t
a ...4
tl

ar .a
I

ta -f

punctele pentru descoperi a I Unegte drumul Chitpdndla cagcaval: lui

fl $utal pe Chi!sd scriepuncte, respectAnd modelul dat:

in obiectelor sPoliu @ Pozilio


rogii trei 9i ll Deseneazi mere pemasS mesei: dedesubtul albastrd o minge

caseta din dreptul flColoreaze cu portocaliu care vaporului se afldmaiaproape cu verde 9i care vaporului se afldin larg, din caseta dreptul maideparte:

ceea ce se afli Coloreazd: coPaculu coroanei deasupra ceea ce se afl5 Pe creanga ceeace se afldsub copacului; acestuia. coroana

casetra l! Coloreazd jucdriei din dreptul de maiapropiate tine:

dat: modelul linii, $l Traseazd respectAnd

B Marcheazd caseta din dreptul fl Marcheazdcaseta din dreptul copilului inalt.Coloreazi mai copilului scund. mai copilul Coloreazi copilu dinstinga. dindreapta:

p Marcheazd X casetadin dreptul B Marcheazi X caseta dreptul cu cu din flufuragului mic.Coloreazd mai numai osului mare. mai Coloreazd din osul fluturele mare. mai st6nga.

Itr

G4
p Coloreazd mingile interiorul din cutiei: p Traseazd respectdnd linii, modelul dat:

-,n\

@e

tl

figurilorgeometrice n"cunoostereo

un pentrua desena: pdtrat,un punctele It Unegte cu Coloreazd rogu un un triunghi, dreptunghi, cerc. cercul cu cu 9i triunghiul, verde pitralul, galben cu dreptunghiul' albastru

fel: de mullimile acelagi E i ncercuiegte

nn
tl

Lltr n[ l
r\

cu f,l Coloreazd ro$u cu drePtunghiurile' cercurile cu verde 9i albastru Pdtratele:

'oo
\:-/',

DF"-!

f-_lrioC n ^l L--lI | | \_,/


tl

tl

geometrice, coloreazd-le: apoi !! Continuigirulfigurilor

acnIac
E EAO NN OCtrANOOT
dat: modelul linii, Scrie respectdnd

Multimi. Corespondenle tntre elementele mullimilor


f incercuiegte elementele acelagi 9i coloreaz6-le. de fel Numegte multimile formate.

+ffiS^trn
I SaOilegte corespondenla elementele intre mulfimilor:
b)

Km'+m
maimultecercuri decAt fetile

ff i t r #+ f f i

ww Rq^dA Qn dd up
q\P 1
d_'F,"

Er\7
d.-7

@^ W

p Deseneazd:

a)totatatea cailbdieti bile sunr;

ffiffiffi ffiffiffi

gi Scrie tu,cu atentie, gerpuite puncte: linii gi

.E

EB tre
\-Jg\J

in din albinulei floare floare: zborul $l a)Traseazd portocaliu. de florile suscu b) Coloreazi de florile joscu galben. c) Coloreazd

#
&

p.irui u lO NU,T ERELE

Crrt scnregr crrEgrE $onrceuuu

si Q ruumarul cifro 1

?q?
9E

formeazd mullimi un element coloreazdJe: de gi

numai 1: ! Cotoreazd cifra <2

bbu
9i tu cifra1 aldturi Chil: de

Z-@ I fl^Bajl z? = s
Continud girul,respectdnd modelul:

TO t r Ar O IA
lSoie

5i F Numarul cifro 2

iB-F] -----r---l.^qr!++b I

[tu-]l-e-llo-q -tr----r----de mullimi doui elemente coloreazdJe: 9i !l Formeazd

tr

@@@sss
AAAA
r572
252 8312 t2 12 12

cifra 2 acolo unde carearati c6te f,l incercuiegte numdrul !l incercuiegte intAlnegti. imagine: suntin fiecare obiecte

@@@
t.?

cifra corect frumos 2: 9i !l 4utal peChi!sdscrie

%r1
fiv
&e

@Nur"rele gi citrelel, Z

sd in f, CniltreOuie deseneze mullimile Completeazdcdsulele cu cifrele [l dateelemente corespunzdtoare cifrei corespunzdtoarenumdrului de dincasetS. Ajut6-l! elemente:

p Compunedescompune: 9i

FF Rt rI I N

\rJ 6/ \ /-\ ,.\b \ t/r / i6


-f
o 2
3t ?

p taie,impreuni Chi[, cu ceea nusepotrivegte: ce

42'

t23

321

impreuni Chi!, gi cu cresc6torapoidescrescdtor, fl Ordoneazi, numerele invdlate: 1 2 1 2

yYo {:b M
Tio

t_ A
1

2
I

1
z

2
a
I

'l

gi @ Numa"ul cifro 3

t,

TT T
cu fl Completeazd ceea ce lipsegte:

de mullimi treielemente: Q Formeazd

MM*^,Su
multime: sunt carearatdcite elemente in fiecare numdrul ft incercuiegte

99QQ %3ffiff bw AAA


213 213 32

cu !l Scriecu ChittreirAnduri cifra3:

M
&.

go.Uonore 1 ) 3
mullimile au acelagi care numdr elemente: f, Unegte de

i t ri l
| .l=z_-

/-E , -\

It
|

?r
t8 J

l,JTflll | flIl I
\ reE . z

nlo.o*oln nlo.?"0tn I fr--rt I I Ftr--rt I

\s/

ul

i]|l

rl l ul

Ilt]

tll

nffinnffinndfrn u r - 6 r UL J U u L ; u u
JL JL JL

idt

?t

13

l?

6'J

tr

@@@'

p Completeazd cifrele cu carelipsesc:

@
trTtr

T Tt r ETtr

_JE] E-] L-] E L]

trtrT Ttrtr

trTT trTtr

p OUservri desenele, completeazd apoi gi compuneriledescompunerile:

t r trt!r t r t r t r tr r L1 L /

@@@ @

_/ u ] trtr E Gt \Ll J_ \ , / r \ l]f=-=--

tr /tr \

{ 7 R 7 RryF F Q?9F -F A

VH\YV\rV

p Scrie,impreund Chi!, cifrele invdtate,ordonAndu-le cu crescdtor, apoi descrescdtor:

Numa"ul cifro 4 5i

6b
date: numerelor cuvecinii tl n;utalpeChi!sdcompleteze

\A

6'6

Ttrt]tr
Ttr NN

trT T t r
t r TTT

n trr

Ttr[

trTT trTT

[trr tr[n

2: mai [l Taienumerele micidecht

decit3: mai numerele mari f,l Taie

trt r t r t r
4: cu trei cu fl Scrie Chi! rAnduri cifra
) ao)
-;Yae1 J \J/

t rt rt rt r

Jv

,&

QO"oonore 1 ) 4
crescdtorcifrele gi numereleinvdfate, apoi scrie-le in ordine f, Ordoneazd descrescdtoare:

T TTT
p Descompune numerele: { 32

r llr

TI TT

,/\

TI NT
l-;l

,/\

TT

rT
! Cobreazd numainumerele maridecdt: mai

t 4trt r t r t r

!a I

ut r tr tr tr

p Cobreaza numai numerele micidec6t: mai

8atrtrtr
1 )-

8a trtrtr

p scrieimpreund chi! cdtedoudranduri cifrele cu cu invdtate, agezate ordine in crescdtoare descrescdtoare: 9i

2
3 2 3

).e \

.1

4
,|

q&

()

Numatul5i cifro 5

P9'
carelipsesc: cu ll Completeazd cifrele

t-tTrE|]I

t r TN TN

tr rn u trr

TtrN

trn n [[tr
TNtr
si L;1l Lll Lll siLll Lll si ll-l

nr ni-r trItr
!J oiLll r-t El u,El r-:l:l s' Lgl

mai numdrul micdinperech mai 9i numdrul mare cualbastru cu Coloreazd rogu !l de numere: i-:--i

E'' E
Eu'E

E' ' E

E u'E E t' E E u'E

cifra cu imPreuni Chit 5: f,l Scrie

1ro8\

@9,
1Y

A
&P

QlOrdonore 1 ) 5
! furnpteteazd, impreund Chi!, cifre cuelemente: cu cu sau

ava

b!
.CA) r+o-)
YY

gi compuneriledescompunerile numerelor:

AF] | o\o I \T

H! _ r t r t r
f T

rtr

elemente suntde fiecare 9i fel

v oJ

uri cu cifreleinvdtate,agezate ordine in

cu imPreund Chit! (E tu repet6m


inv6tate: numerele apoi crescdtoare, descrescdtoare' in ll Scrie, ordine

N N N t rT

TNTTT

care cu numerele Iipsesc! !l 4utal pe Chi!sd completeze

t r nn nt rn [ t ru n trn
rt

tr[n
I nt r

nntr
tr [tr
l=l
L_l Lll l-4-l

trrn n n tr
TTtr

trTtr
F_l 13 t-51
L

numerelor: gi compunerile descomPunerile Completeazd

girurile: cu impreund Chil9icontinud regula !l Descoperd

A 1\ fb t rE A fb /Zs=t r tr
f3l

U L-I LI L_l

.'A-LI II LI LJ

[tScriealdturideChilnumereleinvdlate,ordonatecrescdtorgiapo 2 1

t; t

)oo:

5 1 5

KqA
. /\

2
4

@ f.fr.a*l si cifro O

ffiH/ fl NL_-l_ d4
l str
!

? t---l r.f,h?
Tab cifrele carenu corespund numdrului elemente: de

l.---l Y
tr tr

r.-Y

i;;_l nTsl-n

E o;l-t-l

cifra numdrului dingirulurmdtor: 0 f, ircercuiegte corespunzdtoare 7 ,2, 3,0 ,4 , , 6 , 5 ,2,0, 0, 3, 1,5, 0,4,1,0. 0 I Completeazi casetele cu numerele invdlate in ordine crescitoare gi descrescdtoare.

It rT TE E,
0 00102 0 3

trTTTTI

p Descoperd gi regula continuigirurile descrescdtoare:

r,C,z,I, f, o,A,
Scrie rAnduri cifra0, impreune Chit: trei cu cu

o fBo.aonore ) 5

-TTTtrTtr TtrT TtrT TtrT TtrT

crescdtor descrescdtor: 9i ll Numdrd


care p Completeazd numerele lipsesc: cu

trT t ] [ I T

n l tr
NT TT TI

tr tr tr

tr r f tr Ttr tr n I
trTT
1 9 i4 3 9 i5

de din mai num6rul mare perechile numere: f,l lncercuiegte 5 9 i3 2 $ i2 19i 0 5 9 i4 2 si4 2 9 i0 5 9 i1 39i 4 09i5 39il pe celefdrdsot: cu cu !l Coloreazd verdenumerele sotgi cu rogu numerelor: compuneriledescompunerile 9i [l Completeazd

-n9trt r t r t r t r t rtr tr tr tr

44444d$.#h r\ tr\ tr\ tr\ E., El,


_ \,_. f L J4l

in aqezate ordine invdtate, cu !t Scrieimpreuni cu Chi!cdtedoudrdnduri cifrele gi crescdtoare descrescdtoare: 1 0

TTTT"=rTd-ft-tr
l
0 4
1

_._ \-\: f l-4 sl -- s l l oH

\-- H 4l I

,--- \o llH5l

.- \-;l I H

El

5;3 -)6 ot-

Yr-P
,J\ 7l\

&

gi E ruumarul cifro 6

%f,o

[.--l -TE]

[---l -Ttr_l
f :n:ercuiegte atAteaelemente cdte p Coloreazd caseta careestescrisd in :r:td numirul casetd: din cifra carearatd numdrul obiectelor:
t"? 4..^\ th 4,^A

5-" t'? t\ - a/\ 4^n 4^.)

F.? 1,...,\

ANN A

trtrtr trtrtr

(@

A AA A ,,1-{ tg>/-{('
r@

on

nTna

tr

trtrtr trtrtr

55

p 3.:::rpteleazd girurile urmdtoare:

I,T,T,T.N,N,E

qtrE,T,T,Tfl

I.I,E,T,T.E,t]

E,N,T,T,N,N, E,I,T,E,T,f],8 E,I,N,T,ET.T

p S:ne rAnduri cifra imprbuni Chil: trei cu 6, cu

$oruonoreo ) 6
corespunzdtoare: cu ll Completeazdnumere

Tt r T T TtrT tr TT t rtrN T

trtrtrtr t rTt rt r

numerelor: cu [l Completeazd vecinii

d.q!g-i. de mai numdrul micdinperechile numere f,t lncercuiegte 4 9i2 SSis 69i1 59i6 2si 4 3 si0 5 9 i6 19i3 29i5 69i 3 descompunerile: apoi desenele, completeazd !l OOserve

ntrr trf n trtrE EEE T!E tr tr tr tr E! E - - -E-- - trE r tr n -EE t r - r r r tr --t

-- r

2 9 i0 4 9 i5

ffirrh rTr dT #> rft rT N-E tr-tr E-E tr_U


numerele: $l compune
gi . crescitoare descrescitoare:

in agezate ordine invalate, cu cu !t scrieimpreund chil catedou6rdnduri cifrele

vvqg/q#rRg,tr*v!

l$f ruumarul cifro 7 5i

fnn
lEr
I

_-)
I

---r-EEJ

E nn- t l
Ll n

C..C C"C

[ooo to000 -lr


L__t

tr

Unegte mullimea obiecte cifracoresounzdtoare: de cu

ftr*) r^_l tal Lta tA-J


t2
3

trtrtrtrFt rg
5 7
5
4 3 16

at

ruege numerele caseta din din alSturati doud cdte numere potforma care numdrul 7: 62 31

p Completeazd numerelor: girul

ET t r T [ t r I T

trn t r nn tr tr I

p Scrie rdnduri cifraT, impreund Chi!: trei cu cu

lSo.aonoreo ) 7
I apoi in ordine numerelescrise in chenarin ordinecresc6toare, Aranjeazd descrescitoare: 547 961 23

ITt]T t r [ T T It]T t ] NT T t r

care cu fl Completeazd numerele lipsesc:

Tt rT Tt r t ] Tt rT ET[
29i0

trf T TET TNtr trTT


7 9i 1 7 9i7

trNI Ttr[ NtrT TTtr


39i1

TtrT trTtr trII trNN

date: de mai num5rul micdin perechile numere f,l Coloreazd 6 9 i2 39i 3 5 9i 7 7 9i4 4 9 i6 5 9i 2 4 9i6 3 si 6

numerele: 9i ll Compune descompune

F.r F. rX Ttr\CEFFtrR.FR,F F. F F F H M M H H Xt Nt
7 0 7
t)

in invd[ate'agezate ordine p Scrieimpreund Chi[c6tedoudrdnduri cifrele cu cu gi crescitoare descrescdtoare: 1 0

5::p I

w
.&'

) ro a \ _ 1

1
6

$
-Dl
J

t*"r,U^l gi cifra 8

an---T) tnt
ttr n *
I
t-

tfr-"

OO OO

t s-: al ,

f rr----)
lE l t---T--E/

tr

AnZl ll" n

A r.-

tr

llsqt ti t'
I

numere:

r. sot: ---->

COC.
I 6 7

OEE

AA A4
4

ooooo.Dru
6

2 5

5 I

I&

o (po.aonore ) 8

numerel apoi cu impreuna chi!, int6icrescStol descrescdtor, I ordoneazd, invilate:

ITTtrtr[TNtr
NIN N TT tr[T ]
ro"'nr^hm-h
ls l + l,..r-l 7 l8l __T--

desenele completeazd: 9i [l Observe

V-JW-Jq-J in l n rt r
care cu g Ajute-l Chi!sd completeze numerele lipsesc: pe

? ? ? ? ?

cu impreuni Chi!: ll Descompune,

T t r T trTT T tr T [Ttr ntrl -tr - trnI - E-

tr E E t r ! t r T E t r !TE Tt r N NTtr

rrtr

trrn

in a$ezate ordin invdtate, cu cu $l Scrieimpreund Chi(cAtedoudrdnduri cifrele gi crescitoare descrescdtoare: 0 1 7 1 7

8 0 8

5i @ ruumarul cifro 9

? f"--'l "&ldrH
,S\ tr

nir

"nn

sw
Deseneazd elemente:

@@ /.:\ @

.T
t2t

r-,-,-r
l_zj

] t rT I T T N t r T T
! Cornpleteazd ,,vecinii" cu numerelor:

t r n t r n llr lu
. l L ! L_itrIr

Cornpleieazd numerele cu corespunzdtoare:

rrtr r trr --ltrn Ttr T I r tr ]tr r


cu E Scri"treirdnduri cifra9, impreund Chi{: cu

trTr TET --E T T t r T TTtr NTtr

tr r l

rtr-

o @oruonore ) 9
girurile: regula continui 9i tt Descoperd

@trotro

trtrtr ntrtrtrn

- - xt rn n f nn trF nnnn n r n tr rn
corespunzitoare: cu f,l Completeazd numerele cu impreuni Chit 9i !t Compunedescompune

trDtrnntrnntr Dtrntrntrltrn

nntrtr

EtrNtr trntrf,

in invdtate'agezate ordin cu cifrele cu Scrieimpreund Gh[-catedou5rdnduri El crescitoare9i descrescitoare: 1 0

d T VV VV VA
I

i';ij

ry
1i

I 1 I

0
I

to @Numdrul

A
,/\

furnpleteazd aldturi Chit: de

- Ttr [ T T T T t r t ] t]
Scrie numere:

T t r T TT T IT T T

U]tr trTE trltr trTtr trrtr T]tr trTtr trTtr trltr trTtr
Srie.impreund Chi!, r6nduri numirul cu hei cu 10:

6ne areca veciniurmdtoarele numere? AjutdJpe Chilsd oescopere:

?otaonore

4;7', 10', 2', I oH"fr"H'H'H"H H"'fu lr rL LlLJl


0' numere: 1' 5' 9' 10'6' 4' 7' urmitoarele descrescdtor Ordoneazd [l

o ) 1o

- TT _ltrN N TTTt r

dupd saucunumere' caz: cu f,t Completeazdelemente

"MFMffiffiNKA
( II4*'A I
l! DescomPune:

HHHWHH
4
f-/&../)i

nnntrnf,ltrrn \lrtrxtrtrn ntrnnnnnn I -4lntrnnln xnrtr[xilf fnnDrxtrtr[ trr[t]nnnf nltrtlntrIl


0
1

in agezate ordin invdtate' cu cifrele cu impreund Chitcatedoui rdnduri Fl Scrie - crescitoare descrescdtoare: 9i , , , | | | | r r
,, .v lo0\I

W*vl
1)V'

I I

1 0 0 1 0

I 1 I

&P

la*
II

cnrlreperdm neverificam! rr

Co-Of cdsulele cifra cu corespunzdtoare: "t""zd

rylWrylFW w6frgffimffi|E] ---------E---Enumerele la 0 la 109i de la 10la 0 in casete: de I Scrie

TTTI r T r I r T f ]

m rr I ] lrIII

Ir
5N 5\

cu fl Observd Chi!9i completeazd:

. ) a)
rf"n
-^-

cana $ Coloreazd pe careestescris numdrul mic: mai

ffiffi ffiR ffiR


@

triunghiuri Deseneazi carelipsesc. cu $t 4utal pechit sdcompleteze numerele numdrului: corespunzitoare

6;\

\>/

girurile: regula continui 9i [l Descoperd

@ /AA @ @ qxt (o ) @ @@
l-t-lt-5_l l--51
l-B_l f-6-l

o
.

F_lf-.-l
al noul pe gi-l punctele veidescoperi Mili-Miau, prieten luiChi!! fl Unegte

n,k)

.'Q6l

G\.R
\

' \[ /' J

ll

de numerele la 0 la 10: Chi!,crescitor9i descrescitor, [l Scriepentru

/i3

Curt $oRxcELUL inveti pAruiu 10 si socorEnscA

Qnaunoreo cu 1
! Cabuleaz6 aldturi Chi!9i completeazd de potrivite: ezultatele

o+j=l--l
1+1 =l-_l

s* r =[-_-l o* r =l--_l
7+ r = l- - - l

2+r =l--_l 3+1 = T - - l

a*r =l-_-l
g* r =l-_-l

4+r =l---l

tu corect exerciliul maisus,velireugi completati la [l Dacd 9i chi[ alicalculat de se stelutele operatiile mai Succes! din de jos.
+ 1=7

+1 =3

t'|.

=$

+ 1=6

p Chilarein cogule! mere. maiprimegte mdrde la prietenul 6 El un sdu. CdtemereareChil?

@s.aa".eocu1

conform corect in 9i sd calculeze lui ll Arate-i Chi!cumkebuiesd ageze operalii imaginilor.

'"()il
kf-/
\o"

\JI

./

Succesl tabelul. de aldturi Chi!9i completeazd !l Calculeazd


o m a-m

1
I

? I

3 1

4
1

5 1

6
I

7 I

I I

9 I

10
I

mai CAte bomboane are o El cu o f,l Chilare cutie Bbomboane. mdnAncdbomboanS. in Chi[ cutie?

Q consolidore
! Cabuleazd impreuna Chit: cu

o+r = l-Tl

s- r =l-Tl
4+ r = l- - l- l

6 + r= l --J -l

z-r =l-T_l
1 +z =-l _ l l

z-r =[Tl
8+r = [Tl

s-r =[-Tl

necunoscut adundrile scdderile maiios: [f Afldtermenul din gi de

I *s=o !-r=+ e-I =a

f *t = t o

[- r =
t+!=

z
4

de Q e-up,aldturi chi!,in fiecare cdsuld + semnur sau- pentru fiecare ca operalie sdfieadevdratd:

rIo=r
e !r=a z I t =a

e It= s s It= +

oIr=s

gt cu fl Completeazd atenlie corect tabelul urmdtor. Succes!


o tn
o+ln

1
I

2
I

3
I

4
I

5
I

6
I

7 1

I I

9
I

o-m

Adunoreocu 2
cu aldturide Chit gi comPleteaza ll Calculeazd rezultatele Potrivite:

o*z=l--l
t * z= f - ]
2+2=f 1

5 +z=l-__l
6+z =[--l

7*2= 7- 1
8 +2=T_l

g *z=[--l 4*2=f-1

s6 de la corect exerciliul maisus'veli reugi completa{ tu [l Oacd 9i Chi[ali calculat jos' Succes! de din stelutele operaliile mai +2=7

+ 2=3

+2 =6

de Cdtebucdti luiii Mama maidd2 bucdti' de El Chi!are6 bucdli cagcaval. areChit?

cagcava

Qs"aa"reo cuZ
! rraa-i lui chi! cumtrebuiesd ageze operalii sd calculeze in gi corectconform rnaginilor:

alSturi Chit$i completeazd de @ Calculeazlt tabelul. Succes!


o

2
?

3 2

4 2

5 2

7 2

I ?

9 2

10 2

m o-n

El f,l Chilavea10chei. a pierdut chei. 2 CAte cheimaiareChit?

Gl consolidore
cu imPreund Chil: ll Calculeazd

0+z= l-Tl

z-z= lT1 z * z = lfl

s-z= l-Tl +*z= [-Tl s-z= [-Tl

6+z= l [J

t -z=f]]

a*z= [-Tl

de din necunoscut adunirile sciderile maijos: 9i termenul [l Afla

I *s= z l - z =n e -I - z

+2=10

[- z =
3 +I=

o
5

operati ca + semnul sau- pentru fiecare cdsuld de al6turi Ghil,in fiecare S Pune, si fie adevdratd:

r [ ] z=o

o I z = to slz= t

sIz=z

z I z =s

zIe= s

Succes! urmitor' tabelul cu 9i f,t Completeazdatenlie corect


o

2 2

3 2

4 ?

5 2

n
o+m

o-m

cu @nauno.eo 3
alituri de Chi!9i completeazd ! Calculeazd potrivite: rezultatele

c+3= f---l
1 + 3 =f --l

4+ s = - - l f
5 +3=l--l
6+g=f__ l 7+3=l--_l

2+3=l--_l
3+3 =f -_l

corect exerciliul maisus,velireugi completa la B oacdtu 9i chi! ali calculat de sd stelutele operatiile maijos.Succes! din de
+3 =7

(7
)r

+3 =3

+3 =9

fl Cnilare7 cdrlide colorat 3 ci(i de povegti. CAte ce{i are Chi!in total? $i

@s"aa"..o cu3
I

corectconform in 9i taA-i bi Chil cumtrebuiesd ageze operatii sd calculeze imaginilor.

T+ u4
Succes! trabelul. QCalaieuealituri de Ch[ 9i completeazd
o m o- t n

3
3

4
3

5 3

6 3

7 3

8 3

9 3

10 3

intregimaiare C6tecreioane El colorate. a tocit3 creioane. fl Cnilavea9 creioane

chit?

Jg.**tidore
o+s= [-Tl

cu | !Cabuteazd impreund Chit:

3-3 = l-T-l
4+3=[-l-l

6+3=[--l-l

+-s= [Tl z*l= l-T-l

z-3=l-Tl
7+3=[-Tl

s-a=l-T-l

necunoscut adunirilegi sciderilede maijos: din ! AflAtermenul

f *s--e ! -s=+ e-f =o


!

I *s=ro !-s= s
3*f = z

e-u1e, aldturi Chi[,in fiecare de cdsuli semnul sau- penlru fiecare + ca operage si fie adevdratd:

sIz=s sIs=o
t oI s =z

o f] r=s sIr=z
+[s=z

p Completeazd atenlie corect cu gi tabelul urmator. Succes!


o

3 3

4
3

5 3

6
3

7 3

m
o+tn q-n

cu {b ndunor"o 4
cu alituride Chit9i completeazd I Calculeazd rezultatele ootrivite:

o++= l---l
1 ++ =[--l

4++=l---l 5++=l---l

2* +=f7 ,

6*a=l---l

g*+=l---l

sd de la corect exerciliul maisus,veli reugi completa tu E Dacd 9i Chi[ali calculat jos.Succesl de din stelu{ele operatiile mai +4=7

+4 =9

+5 =9

CAtecaieteare Chitin p Cnil are4 caietede matematicd 4 caietede romdnS' 9i total?

!f

Scdderea 4 cu

gi lui si in corect conform ! nrata-i Chi!cumtrebuie ageze operalii sd calculeze inaoinilor:

/r\

,\*. i\-r
"iLl1 "b-x

L-, tt^l { "Wz


tabelul. Succes! alituride Chi!9i completeazd !l Calculeazd
o

4 4

ti

6 4

7 4

I 4

9 4

t0 4

m
o -m

p Chilavea flori flori 7 intr-o vazd. scurt La timp,4 s-au ofilit. flori CAte maiareChip

@consolidare
cu imPreuni Chit I Calcuteaze

o*+=l-T_l
4-4=l-l-l
2+4=[-Tl

4-3=[-Tl

+*s=[-T-l s-+= l-Tl

o*+= [-Tl z-+= l-Tl +*3=[-T-l

de maijos: din 9i fl Aflebrmenulnecunoscut adundrile scdderile

fl *+=s ! -a=s
10 -f l = 6

E *g=z
| -+=z

2+tr=6

oper4i + ca semnul sau- pentru fiecare cdsufd p eune, de al5fud chit,in fiecare sdfie adeviratd:

s!+=z s!+=s
to[ +=o

af]+=+ sfla=t
+[+=a

Succes! cu ll Completeazi aten$e9i corecitabelulurmdtor.


o

4 4

5 4

6 4

n
o+ln

c-n

$nauno"eo cu 5

5* ?= ?

impreund Chi!9i completeazi cu cdsulele libere. ! Calculeazi Succes!

5 +2= f]

1+5=il 4 +5=fl
2+s+5=f]

s + 5 = fl
5 +o=il

s+1+o=il
2+s+1=f]

3+5=il
i + s +4= il

p cnilte sfdtuiegte colorezi galben si cu rezultatul corect:

/9 -9
5+ 5 =

3 +5 =

//

\8i \2l

/@

5 +2 =

,'/

\4/ \7)

-9

Ss.aa".eo cu5
libere: c6sutele cu lui ll Completeazi, ajutorul Chit,

s-z = i l
s- s =il s-1- o=il

s- r = i l
s-1-2=t 5-1-1=t

s-s=il
5-3-0=il

de cdsulele maijos: corect [| 4utal pe Chi!sd completeze

ffi #
tl
\

&& & e & & && &&


Tl T:r l-:tl
\/ ll

E
/

tl

eele
tct
\/

9sl e g- l g
t- t | |

tr %e &,& w %5 %e .M" w "ffig


"f^
ar till

t--l r:r El
\/

MM
tl
tI
\

.f...

T
/

tl

gregite: cu fl Taie o linieoblicirezultatele

s - s= EEE r o - s= p@ f @P

7 -5=EEE 8 -5=EEE

5 - b =E E E 6 - s =E E E

l_

ElConsolidare
j

pe sd orru-r Chi! calculeze corect:


85 65 5+ 4+

T
!

tr

5+ 5

53

5+
I

10- 9550 tttttl

5+

IN

TT

Completeazd ajutorul Chilcu + sau- : cu lui

s {-l z=e s {-l s=z


s {-l s=+

+fl

s=s

sf la=t
g f-] s=e

s{-lr=o
(A) I Adevdrat saufals(F)? Model: E+2 = 2+ s [ Al

sf-ls=o

m= {z
c)6 +3 = r *s f] d) e -5 = 5 +1 1- l

\/

\ l-

a) 3+5 = 4+4l-l

il=[]
b) 7+2 = S*+ E

i l =i l
e)7+1= 5+31-l

il =il

il=il

i l =i l
IA

Jfl ndunor' cu 6 eo
grupurile cdtegase cu numai de elemente: [l Cnilvreas6 colorezi galben

**

**

**

CC CC CC
J+b+u=

33
2+ 6+ 2= 1+3 + 6 = 3+ 6 + 0 = 2+ 6 + 0 =

impreund Chi!urmdtoarele cu adun6ri: [l Efeciueazd


a \ 6 + 2 = . . . . . . . . . . . . ...........) 6 + 1 +2 = b 4+ 6 = 6+ 1 = c) 6+ 1+ 0=

6 +4 +0 =

3 + 6 =........... ............+6 +3 = 1 6 + 0 =........... ............ +1 = 6 +1 (A f,l Adevdrat ) sau(F)?

a)1+6+2=3*3*31--l b) 6+2=4+4a1
]:-it +
=+

c) 1 0 + 0 = 6 + 4 fl

l_il
LY

tl

f t_!

J.:

lt = +

tr:=.I

tl

t=t
3+6= 4+ 2
+ L!1U :+ tl

9+1 +0 =1 *6 *2 | _l
F-it +
=+

6 + 1 + 0 = e + 4 [- l

]_
tll

tl

il=il

-it

la numerelor9i 3 pe6: 1 ll ROunri suma

Qs.aa""eo cu6
! Cabuleazd impreund Chi!sciderile mai cu de ils: 6-1 = ........... =.......... 6-5=......... 6 -2 6-0= .." ........ _ 6 =.......... 6 10_6=........ . 6-3= ........... - 4 = .......... 8-6=......... 6

p Cn4 catemd aflenumerele 6 maimicidecit 8, 10,g, 7.Tema estegi are sd cu lui tema ta!

rezultatele colorAnd verde cu numerele mari: mai f,f Compard a) 6-4- 2 =6 -1 -4 10-6- 3 = 1 0 - 1 - - 5

nl
b) 8-6- 1 =9 -6 -0

TT
9-6- 3 = ' 1 0 - 3 - - 7

xn
t]t]

n tr
nI

c ) 10-1 -6 =9 - 3 - 4

7-6- 1 = 1 0 - 6 -

p ScaOe suma numerelor9i2 pe6: 7 din

@ consolidore
cu impreund Chilcu+ sau- : [l Completeazi

o {-]

s=g

,=r
6f [
6I

o{-n s=s
o f-l z=+

zf_lo=t
r=s

of-n z=e
3' numere: 1'4,2' 0' la !f RAaugd6 urmitoarele

[ 1=7 I

10' numere: 9' 8' 7,6' 6 E Scade dinurmitoarele

adun6ri scdderi: 9i cu impreund Chi[urmdtoarele !l Efectueaz6 = 10- ' 7 6 + 2 =........ - 6 + 1=.............'..."'. .6 + 1 = 6-6 1 3 + 6 =........ 0 -2 -6=.......'....."........ + 6 7-6 + = 6+ 1 =........9 - 6 - 1 =......"...'......... . . 1 10- ' 0+6=........8 -6 -1 =....................6.-' 3 =

ea Q nauno. cu T
libere: casetele lAiutej peCh[ secompleteze

6 6
I
\

o o o
T
\

tT

tl
/

I + | L___l

E
\

t+t

| /

T-l t-__J

T-l L-J

p Cabuleazd aduniri: cu impreund Chiturmitoarele 3+ 4+ 1=.............. 2 + 1+7 = ........... ... 7 +0+ 1 0,1,2,3. 7la f,l Roaugd numerele:
7 +3 +0 =

1+2+5= 7+1+1=

numere: E Aduni urmdtoarele

T::i:.

!&

ea @ s.aa", cu7
gi lmpreun6 Chi!: cu tl Cabuleazi completeazd
7-1 =....... 7-7 =....... 7-0 =....... 8-7=....... 9-7=....... 7-3= 7-2=

10-7=....... 7-4=

g_6_1 =....... g _7_1 =....... 7 _5=

(A) fl Adevdrat sauFals(F)?

a)7-t= 6+2C)

b)10-3=3+4O

trtl
7-2 = 2 *sC

c) 1 0 - 3 + 2 = 10 - 7

rtl
7-3=5+1o

I] I

tr t r

7-3+3 =t-z+40

II

itli cu rezultatul corect. Succes! fl Cnil ceresdcolorezi galben

e - 7=@ @ @ @ @

7- 3 =@ @ @e @
7 - 5=@@@ @ @

7-7=@o@@@
7 - 0= @ @@ @@

l consolidore
! numere: diferenta urmdtoarelor Ctrit ceresd calculezi 'ti 7 - 4=3 I odel:7 9 i4

Szeiz Szeio $z eis $z eio $z eir

cu tabelul maijosimpreund Chil: de B Completeazi


X

10 9 8 7

x-7
a: egalitate Calculeazdstabilegte 9i a) 7-0 <---------+3+4
I-Z '1 A

b) 7-1 10- 7 7 -5 7- 7

6-6 1+1 3+0 2+4

2 +2 2 +3
z'rl

7-3

cu @ eaunoreo 8, 9
cu adundri Chit: urmdtoarele ll Efectueazd
8+ 1= 10=8 +........ 9+ ........=1 0 2+ 8=
g + . . . . . . . . .= $ .

q
o

1+1+8= g + ............... = $ 10 l + ............= 'l +...........,=1 0 9+0+1=

p Afle necunoscut: termenul (3+5)+x =9 (8 + 1 ) + x = 10


\/

(6+3;+x=9

\l

\/

| +x =t o

\t

+x=9

l-l +x=9
x=

\/

x = ....,,..

x = ,.......

p Coloreazi verde corect: Espunsul cu

8+1=@ @@ @@

a +2= @@ @o
8+0=@@ @@@ e+1=@ @@ @@

e+o =e)@ @ o@

@s"aa"reacuB, 9
! Completeazd scdderile maijos: de 9-3= ........ 8-4= ........ 8-........=2 9-........-9 8-........=6 = 9_........ 1 8= 9 9-........=0

9 - ........= 2 4 = 9 - ........
=4

necunoscut impreunicu Chi!: ! Aflatermenul = a)9-2 +........ 1 0 b) 8-0-........=7 . . . . . . ..- 9 + =2 I 8-3-........= 1 9-3-........=3 = 8-2 +........I

p Unegte de Chitcu rezultatul din operatiile lAngd paginii: dreapta 9-2 8-4 9-6 8-8 9-1

p n;utal pe Chi!sd completeze scdderi: corect urmatoarele Model:9 821 1 4 4 7 7 99898966 8-

t ] Ttrtrtrtr

Ttr

4) consolidore
I Ctrilarede colorat marorezultatul cu corect. Tema estegi temata! lui

e -z = o @ @@@
s-o=@@@@@

s -g= @ @o @@ s-z=@@@@@
g- g =@ @@ @@
un din 5. a Chi! [l Chilscade numdr 9 9iobline Cenumdr scdzut din9?

impreund Chi!suma mare: cu mai fl incercuiegte


a)8+1 =5 +3 9+1=3+3+3

rl
b )9 + g = 3 + 4 + 1

trI
g +f,={+ l

rtl
c)7+3 =8 +J

IT
9+ 1+0=5+4

TE
d )6 + 1 = 9 + 1

rtl
l +J={+l

trI

rtl

@ Recopitulore
! Completeazd impreuni Chi!cu + sau-: cu

t fl

s=a

ef {
+[z=o

t =s

e f=l z=o z {*-7 z=t

st-lt=ro sfls=o

s f-l s=s
descrescdtor E {utal pe Chi!sd ordoneze urmdtoarele numere: a)7,9, 0, 6, 5, 10,8.

b ) 1, 5,9 ,3 ,0 ,1 0 ,7.

c)B,5, 1,4, 6, 9, 0.

d) 10, 4,25 , 6 , 9 , 0 . ,

gir fiecare cu inc63 numere I continua dupdce descoperi regura ficutd de chif:

/1 ry

PiNi si CxrrPonre NuruEPe uelOO

de For^oreo, citireo gi scriereonumerelor lo 10 lo 20

ce I Scrie numere format: s-au


AjuEi cu Chitsd completeze

tl
t? t5

tl ta

I
ll_ zu

tl

18 13 p Continud numerelor: girul

zv

t_L zv

tl

ll l1 l.Lll
zv
t6

zv
r9

zv
20

10 11 12 mm[T_ll-l-lfI]n[nm 20 1e ,r8 [nfEmm[n[T-lmfE


unitd[ilor: zecilor cu rogucaseta cu 9i !l Coloreaz6 verdecaseta

mm m m mmmmM@
to

numerelor: cu $l Completeazd vecinii .tE . . . . .12

..... ....20 18 18 . . ........ 1 2 .......... numerele: [l Compune

17 ..... 14 ..... 13

. . . . .1 1 . . . . . . . . . .1 6 . . . . . . . . . .1 3 . . . . . . . . . .1 0 . . . . . . . . . .. . . . .1 4 . . . . .. , . ' ,1 0 1 5 . . . . .. . . . . 1 7 .....20 numerele: Descompune

din mai perechi numere. numdrul mare Subliniazi de S Sedauurmdtoarele jos: de mai 1 59 i 1 1 209i 17 169i 14 1 89i 19 159i 12 1 49 i 1 5 199i20 119i 18 1 29i 10 139i 13 189i '16 14si13 209i 10 1 79i 17 129i 1 6

FtrtrryFFFF --- H H tr u u u u.c 6

&

It
I

Numerelenoturole fornote numoidin zeci

de numerele formate casetd: !formeaza grupe cate10giscrie Tn


00000 0 0 0 0 0 0 0000 0 0 0 0 0

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

trtrtrtrtrtrtrtrutr trtrtrtrtrtrtr8trtr ntrtrntrtrtrtrntr

din lScrie cu Chit numerele 10 in 10, ordonAndu-le TntAi mai crescdtor, apoi descrescdtor:

10 l-T-l

30

100 l-Tl m
f

7 0 mm tImE 60 um Il f t r E

100 10

Gisegteregula completeazi gi corect casetele maijos: de

g0, crescitor urmdtoarele numere: 20,40,70,g0. ! Ordoneazd


descresc6tor urmdtoarele numere: 100,g0,40,S0. f, Ordoneazi 60,

patru sd numere formate ! 4utal peChi[ scrie numai zeci, mari din mai decAt 30: nJm;;";aidin | 4utal peChitsdscri"patru zeci, mici mai dec6t B0:

perechile numere. cu de prietenul chilaredesubliniat Miti-Miau, ! Privegte atenlie lui numdrul micdinperechile maijos. mai de Ajutd-l tul 9i
609i 10 40 9i 20 30 9i 50 809i 100 709i 80 309i20 90 9i 90 4 0 9 i7 0

cu ! CompleteazdChi!:

tH Htrr-,or

ldISISAgA\4\.'4E--

EtE

Q Nur.".le noturolede lo 2Oto lOO


apoi casetele: 9i ll Observd numdrd, completeazi

ttttttmtt tilttttMr
ttiitttttt tt

???"?"???? ?tt?v????? ???t??"?"" ???r?????? ?????????" ????

ll tt
lTIe-l ___z\_
t7t0t LJ

J3 tztul

tt

cu urmdtoare: a Descompune Chi[,in zecigi unitifi,numerele

rr n n n n EE nE

f5tl

f4r I

l-8T|

W1

F l

ri--

numerele aldturi Mi[i-Miau: - de E Compune

T7EE E T ? T7 FF T7 E@
a) a2l-Tl l-T-l l-T-.l[n fE U [] Tlsr b) ssl-T-l l-l-l TT-l |_n Tn |_T-lee c) 58l-T-l f]] m s+[-T-l so; asl-T-l sr; zoI-I-l l]-l; sl l-T-l

gi regula completeazd casetele numerele lipsesc: cu care !l Descoped

p Scrie impreund Chittoatenumerele aucifraunititilor cu care egali cu cifra Coloreazi albastru gi cu caseta unititilor cu rogupe ceaa zecilor:

!t Coloreazi cu verde numdrulmai mic Ai subliniazdnumirul mai mare perechi numere: urmatoarele de 39 9i 93; I $i 39; 45 ,i 47; 92 9i 87; 19 9i 97; 26 9i 74; 50 $i 65; 8'l 9i 71;

83 si 98; 66 9i 80.

19 Chit ?giomintegte! Consolidore


I v,mara impreund Chi!: cu
a' din1 in 1,dela 62-- 53: Ir din5 in 5, de la 45 -' 90: ct din2 in 2, de la 82-' 100

numerele: sd ! ryuel peChi! ordoneze a;crescetor: 12,34,92:. _____; 21,73,


li descrescdtor: 56,65,89,42: 31, I Compune numerele mai jos de 'mpreund Chit: cu in ll Descompune zecigi unitdti:

1E7T7 TF N tr H :] ETtfN N tfE


cu numerelor: f Completeazdvecinii
Aq
4A

qn
7n.

av

:z 33 a -. a eo 34 ': . 9t3O. 89 35 a aaa


88r 87. 86. 54 aa

. . . .11
7|.t.

3 a?

:ni1 are de coloratcu rogu iar 'rmdrulmaimare, Miti-Miau85. are de colorat cu albastru rumdrul mic. mai AjutS-i tu! 8,1 I 9i

r.T
8'

,(..,

.u

ld v

'61';
a rl t9
.18

24 oo 23 ,z7t zt' a25 22 .37 aa

36 a

!.

a,

| 20

2l 39' o 3g .40 99 t '_ a


ttol

9S

-e si ez; | ;3 si 3e; |
|
I

65 ei 01; 28 si 28;
44 gi 24: 81 9i 29; 16 9i 61

83.

.96 . 42 l@ g7o .-43 .95 / .

I | T | I |

:3 9i 96; :6 $i 95; -9 9i 86;

'i.t,

!o
77.
76. .75 74. 73' 7" a

'*l
i"
i, T
.s7 7r

o45 t47 .58


t48 .49 .46

'9 2

""' u

gi punctele veidescoperi -Tegte '-preund Chi! Miti-Miau cu 9i jungleil :ne esteregele

,o.r,

I I
I

""i,:#,., i=."

.56 53 .50

pixi cu Curt cn-cvteazA NUIAERE u 30

din numerelor fornote numoi nauno.eo scddereo 5i


10+10= 1 0+ 20= 20+40= 40+30= 50+30= 60+20= 2 0+ 20+2 0 = 4 0+ 30+2 0 = 3 0+ 20+1 0 = 6 0 -30= 8 0-20= 3 0-20= 5 0-10= 9 0-80= 7 0 -10= 20+ 3 0 - 4 0 = 20- 1 0 + 5 0 = 50+ 3 0 - 2 0 =

aliturideChit: ll Calculeazi

+ potrivite sau- : libere semnele cu cdsulele [l Completeazd

20il

3o=50

40il
30il 80l]

40il
20il 10il

2o=60
3o=80 2o=50

soil
30il

6o=20
3o=60

soil

2o=30

30il

20il

4o=eo

Adunoreaunui numdrformot dln zeci 5i unitdti cu un numdrformot numoidin unit6ti


! Calculeazdin locul Chi[: tu lui ' 2 +2= 2 3+ 4= ' 8 +2= 15+ 3 = 18+ 1 = 24+4= 22+ 5= 26+3= 2+20= 4+10= 3+23= 6+22=

cu 12, ! 4utal peChi!s6 aflecaresuntnumerele 3 maimaridec6t: 13,16,22,24,


t o.

( cu I Completeazd unuldinsemnele , ), = ]

21+gil

ZO

3 + 1 2{ l

15

x+2 m26
14+ 4 il 25+ 5t l 19 30

24+4 rl

30

7 +2 2m2 7
3+15il 18

Afld suma numerelor23 219i5;45i24;79i21;39i 13;2 9i26. 9i4;

Chita adunat de nucigivreasd maiadune 22 incd4. Cite nuciva aveaChit?

prietenul auo colec[ie 20demaginule. vorsi maiachizilioneze lui de Ei [l Cni19i 7. CAte magini aveaei in colectie? vor

@S"ad".eo dintr-un numdrformot din zecigi unitdli o - unuinumdrformat numoi unitdfi din
! veseldacdtu vei calcula Cnilva fi foarte corect urmdtoarele operalii:

28-4 =fT_l t 7 - 3 =l-T l


25-5=l*T-]

2 2-2 = f - V 1 4-3 = f Tl 2e-6=l-T-l 1 6-2 = l- Tl

1 e -6 =l-T l

p Chilseconfruntd o dilemd. gtiecaredintre cu Nu operaliile urmdtoare corecte. sunt gi Ajutd-l sd verifice tu rezultatele noieazd (adevdrat) F (fals): A sau

i5 -4= 12f--1
3 0-5 =2 5 [ - -l 1 9-5 = 15 f __l

2e-e=20[--l
1 7- 5 = 1 3 [- - l

23-2=21f--]r

p Aflenumerele 4 maimicidec6t 25,169i 14. 28, cu

El 7 lalele{ !l Cn4a cules27 de fire de lalele. a pdstrat fire,restulle-aoferit.CAte oferit Chit?

p Cn6arein camera unacvariu 17pegtigori. a mutat pegtigori sa cu El 5 intr+r borcan mare. pegtigori sunt acvariu? CAti mai in

este este este !l Descdzutul 29,scizdtorul 7. Care diferenta?

numerelor 9i6 9i279i3. 18 fl nnadiferenta

numerelor formote din zecigi unitdfi @ aaunoreo


! Cnilte roagi sdJ ajulisd calculeze:

1 5+14=l- -- l 11+ 16=l---l 1 0+17= f -- l 1 2+13= l- __l 1 6+12=[ -- -l 1 4+ 14= f 1

tt+ ' t1 = E 12+12=f'1 13+ 11=[---l 1 4 + 1 1 = l- - _ l 13+ 13=l---l 17+ 11=[-_-l

13,'14, 15,169i 17. 10, naturale 12maimaridecdt: 11,12, cu B Aflenumerele

= < sd gi cu ft Calculeazd completeazd semnele ; > sau astfelincdt relatiile fu adevdrate: r +M = M +f

Q+ P fil'ts+

10

fl+12nM+14 10+15il 14+13

16+12il11+15 13+13 il 10+ 16

lor! este al este ll Untermen adundrii 15celdlalt 13.Afldsuma

p Aflasuma predecesorulsuccesorul 11, dintre numerele'. 12gi 14 fiecdruia dintre 9i

pentru completa tabelul: a corect 6 Ajutel pe Chit9i calculeazi


o b
o+b

11

t2
t7

13 t2

t4
15

15 13

16

10

1t

formote din zeci5i unitdfi @ s.aa"reo numerelor


I Sporla lucrul cu scideri multiaten{ie' urmdtoarele vreasd calculezi Cnq 132819 582526 1 3 1623181226-

ItrE n E n nn
! corect: rispunsul cu Coloreazd albastru 20-10=* * * *

18-2=* * * *

12-1=* * * *

prietenului Guc6tecubulele siu. El de S Cnilare19cubulele cagcaval. di 7 cubulete rdmdne Chit?

format zeci9i unitSli 9: din p Aflediferenla cel 9i dintre maimicnumirnatural

Cdti 6 anului E in clasaI sunt28deelevi.Lasfdrgitul setransferi elevi. elevirdmAn

in clasd?

pe numerelor 9i 13 fl Scade 12dinsuma

necunoscut impreund Chit: cu fl Afldnumdrul o 23- a=21 c 2 7 - a = 1 0 o 2 g - b= 2 1


ct ..,...
h-

18-b=11
[ = ...,.,

o 20-c=1 0

o 16-c =12

r 28-d = 1 5
d = ...,,.

20-d=10
d = ......

18 sdu casd sparge oud. El chilcumpdd oui. in drumul spre 7 c6teoud mairdmi ii luiChit?

sd tabelul maijos: de f,l ryutalpeChi! completeze


A

A- 2

A -5

A- 6

A-8

A-9

t9
29

o dupi operalie: - 6 = ? 19 lll Compuneproblemd urmdtoarea

gtiind !tJocuiegte gi calculeazd cd: a = 28


a- b = b- c =

b=6

c=2

d=14

d- c = a- d -c =

girul 4 lui regula ChitSicompleteazd cuTncd numere: f, Descoperd a) 19,20,21, _, b)30, 28,_, 29, c )4, 8 , 1 2 , d)2 0 , 2 2 ,

p Compune problemd 26 o dupdoperalia: - 21 = ?

p Chilvrease calculezi cu urmdtoarele sc5deri atentie: 2120 2519 13 2 0 5 3 15233020 142 115420

impreund Chil: cu tabelul urmdtor S Completeazd

?nauno"eo

gi scddereoProbleme -

I I

I c nlacum pdrat 23d e a c a d e | e . P r i e t e nu lsiu a cu m p 5 r a td o a r 5 a c au acadele ceidoila unloc? |

ttltttltl
lllllllllllllllllrrrrrr'r"

I I

lI

numdd ele dintre fiind18.C6testeceldlalt este g Diferen[adouS numere 20,unul a

20' 8 scadsumanumerelor 9i 2 9i obtinem Afle num6n numdr ft Dintr-un necunoscut.

din format zecif natural 14 Adaugila sumanumerelor 9i 3 cel maimicnum6r unititi.

30 [l Scrienumerul ca sumi de 2 termeni:

Ctr(are10 maginule, mingi9i 2 baloane. vreasd cumpere trenulele. gi 3 El Cite renulete maitrebuie Chitpentru ajunge un numdr 20dejucirii? ii lui a la de

perea avutChip 14. I Cnila rimas cu 12 peredupdce a m6ncat CAte

a este numdr este10,al doilea numer este15,Care I Suma 3 numere 30.Primul esteal treilea numdr?

numerelorgi 3, adaugd 7 numdrul 20. ! Lasuma

numerelor 9i 6, adaugd 26 numdrul 8. Sl t-adiferenla

l suma numerelor gi 3, adaugd 15 diferenta numerelor9i 3. 5

!&

Socotili cu Chit! - RecoPitulore

9i ll Calculeazd comPleteazd: 1 8-3 =......., 1 5-5 =........ 14-3=.. . . . . . . 1 9-5 =........ 2 5 - 10=.....'.' 12-1=.. . . . . . . 1 7-4= ........ 3 0 - 10=........ 22-2=,. . . . . . . 28-7 =. . . . . . . .

la Spor lucrul cu impreuni Chit. opera[iile [l Continui | 23-3=20+3-3 | 1 5 - 4 = 1 0 + 5- 4 r'l g-4= 10+9-4
= 1 0+ .... .... = 10+ .. . . . . . .

= 2 0+ . . . . . . . .

corect: El njutalpeChitsdcalculeze 25 - 28- 29 - 3 0 - 1 3 468102

16 4

232

176

E T NI]E TTE
care numdrul estecul fl Scrie 13: rcu 5 maimare dec6t
10: . cu6 maimare decdt r cu4 maimicdecdt 17: 18: r cu 5 maimicdecdt numere: p incercuiegte verdecifrazecilor urmetoarele din cu 27, 30, 18, 12, 11, 16, 24, 25.

din numere: !hcercuiegte cu rozcifraunitdlilor urmdtoarele 19, 21, 16, 18, 13, 24, 20, 15. f tabelul maijos. de Spor treabdl la 4util peChi!si completeze

i15

t 25 ! suma numerelor9i4! 3 Ladiferenla numerelor 9i7, adaugd 19

't0 Lasuma 4 diferenta numerelor 9i 5l numerelor9i 6, adaugd

gi gtiind E inlocuiegte calculeazd cd: a= 24 b =2 a-c= a-b= b-c= a-o = d-c=


a-d -c =

c=1

d=11

gi de cifre vecinul mical numdrului mai Afl6suma dintre maimicnumdr doud cel

PLANE Crrrr oescoperirrzunrug6EotETRlcE

cercul dreptunghiul, eat"otrl, triunghiul,

cu cu cu ll Coloreazd galbentriunghiurile, rogu pdtratele, verdedreptunghiurih cu portocaliucercurile:

r a vrr lo l
p Ctr4gi pdetenul de liniiledin desenele maisus9i r au sdu,Mi[i-Miau, numdrat scrisurmitoarele: Gineare dreptate?

ehit
liniiorizontale 10 I liniiverticale 7 liniioblice

Miti-Miau 11 8 6

Are dreptate

p Descoped gi cu regula continuigirurile inci cincielemente:

on[--laon trnoantr
[-_loano

aonoao
gi sd desenele ajuEJpeChi[9ipe Mi$-Miau completeze an !l Observe aten$e a)
b)

lor:' geometrice denumirile cu figurile cu unegte sdgeli

EroTl

Fr-ptutrrFl

F.r;l

l/ \ l

de desenul maijos,apoicoloreaz6: f, erivegte triunghi a)al treilea geometricd figurd b)a gaptea cerc c) al doilea dreptunghi d) primul ultimul 9i

]EAOAVEON
gi rezultatul! geometricd scrie casetd in figurd din sumacifrelor fiecare I calculeazd

oblinute! rezultatele crescdtor sd pe Ajutd-i Chi!9i pe Mili-Miau ordoneze

juc6mcu Chitt - Consolidore [ *"


I elemente: girurile inci gase cu regula continud Descoperd 9i
f-l r--rn T--lT-1 I-]LIvL_ILJ
A

1_\ l_\lll

r/ \lll

sd de geometrice maijos, iar chit trebuie le numele figurile a fl tvt4i-viau incurcat pe AjutdJ Chitla numirat!

E
o
r
TI

E
tr An
'
l-l

Si careare maimultde trei Pdtrate rl geometrice caseta din figurile fl Coloreazd arecercuri:

t r Atr
n I I

/\
r-------'l

l\

9 rA r---

trLl

tr

rr

-.,

A ltll

on

oEo tI

dreptunghiuluisuil din 9i dintresumacifrelor interiorul diferenta !l Calculeazd triunghiului: din cifrelor interiorul

ri A bll:l

impreunicu Chi!tabelele urmitoare: f, Completeazd

T E
A
regula desenul! I Descoperd 9icontinui

ffi

E A

TJ

l ITT

geometrice, trenulet trei Chit9i Miti-Miau deconstruit, ajutorul au figurilor cu un cu gi vagoane. Ajut6-i tu!

qA

7 I ]

Csrnngr CurI PoArE sA recAmisurironr!

@
[ mai obiectul lungl cu sd {utal pe Ghit coloreze verde

A,n'

_!I
lTr-"{tft'tl.,ln'4r,l

-)

'

lllll 6 lll lrry


{t, V
VV

ll/

Zil1
fle De
E<e

din creioanelor desen,lungimea cu sd !l ryutalpe Miti-Miau mdsoare, ajutorul fieciruidrurn lungimii parcurs fiecare mdsurdrii mdsurdrii cdldtor. rezultatul Scrie de drumului
l/1. t

lfr,

@/
r.'N \?
l-a drum parcurs............. Celmailung druml-aparcurs.. Celmaiscurt

9i E Cnit Si prieieniisdi mdsoar6diverseobiecte.Observi desenele apci completeazi:

chi!: Chi!:

lq:.

fJ: m

* penarutluichi! cdt *penarul Chi!mdsoardc6t lui mdsoard

E-l L__lbl
l

66e>

Mi ! i . Miau:ffi* |u ng imea piscin eim ds oar dc dt - * |


b:rErr\-drEd, I

Ronldili:

ffi

*morcovulluiRonldildmisoardcd O t I
. ghiozdanul mdsoard.* Rilei-Veverila n4

Rila-Veverila: ,g

*@@

.&r

copocitdfii @ marurorec
cu caseta care mai T Coloreazd portocaliu dindreptulvaselor con{in multi api gicu

flnn ^, F^ Ll [,] H ^s, a s a @qq@


Tt ] T ] EEEN
el \t
p Observd desenele completeazi tabelul: 9i

albastru, caseta dreptul din vaselor careconlinmai putini api:

e \4 e \_/ e tl

sd casetele, utilizAnd cuvintele multi / f| 4uta-ipeChi!9i pe Mili-Miau completeze putini: . in cratild incapemai[-----l dec6t sticld in ibric in sau "pa incape f-----l mai 'in sticld decdt ibric in "pa . in ibricincapemai apddec6t sticld in l----_l * in sticld incapemaif------_l upadecAt cratild in pentru umple Careestevasulcel maipotrivit gdleata?ncercuiegteJ! a i

H e'r-/=- -.u/ L' ^HEEe


g -6${Ps \!t eUt7 ,gvg

E&s
lJ*
(]

B ttl

Er/

ffi

@0 ffi (ilt V t]
\/

e4

B /^\ /\ /F#\

1&

corpurilor mosei mAru.oreo

la de cu impreund Chit, la celmaiugor cel apoi imaginile, ordoneazS, ll Observd cresc6toare: greu, casetele cifrein ordine cu completdnd

ffi
E

W n

urmdtoare: greu"propozi[iile sau cu fl Completeazd ,maiugot'' ,,mai * unbalon o dec6t minge este.............................. * treinucisunt.................. un dec6t creion *elefantuleste..................dec6tgirafa; *bicicletaeste..................decAtautoturismul; adevdrat p Observe gi de in $ desenele completeazd casetele maijos cuA, pentru fals: cu F,pentru

E E D tl tl

estemaigreudecdtmdrul. $oricelul cdt M6rul cdntdregte 4 cuburi. CelmaigreuestecSlelul. 4 estemaiugordecAt cuburi. $oricelul putem puneun mir. ln bc de 4 cuburi,

timpului @ maru.oreo
la de care seryesc cu caseta sub obiectele impreund Mili-Miau, ! Coloreazd, nEsurarea timpului:

l f f iUE mn f
tt E n E n nn
de ora, ! Scrie dupdmodelul maijos:

f, G

/9

l-Timfieot-o_lfZ:06-l lEupiltni-d;A F4ffil -ontdzo

ffiffiffiffiffiff
sdptdmdnii sunt: are Oeore.Siptdmdna l----l zile.Zilete

cu impreund Chit: Completeazd enunturile, O zi are [---l

sunt Anul l----l hni.Acestea l--*----l are

de jos Completeazi tabelul mai cuatentie:


terl azl

rn6ine duminicd

mrercurl

luni duminicd

!&

Ce | [l leria fostluni. zi estemdine? Ce va @ Uaine fi miercuri. zi a fostazi? este... zi fl A patra dinsdptdmAnd la [l Cateoresuntde la orazeropAnd prlnz?

p Deseneazd, ceas, dupi oraindicatd: fiecdrui impreund Chil,acele cu

ffiffiffiffiffiffiff
7:00 22:@ 17:00 l2l0o 5rOO 13:00 20:00
Cu o ord moi tdrziu

impreund cu deseneazd, la ceasul confeclionatorade abilitilipractice, lp Folosind gi ora corespunzdtoare: Chit, acele scrie in caseta

ffi1.6
\*/
\=/

ffir-oor
\*r/
\,/

ffiFoot \"r/

mf-ool

ffir-oor

m__.._ qJr '00

m.--.;' ffi16 :oor q-/ ffi;.oor \"/U/r m :oor d\---__- ffir.oot 'oor
qJr qJr
\"/-

gi anului celepatru anotimpuri: corespondenla lunile intre l[ Realizeazi

trr"nb.i;l F*ti;l
PR MAVARA

lionu*;l Frilr"l
TOAMNA

li"nG F.c"mb'r"-l
--;/

VARA

|oct"mb.i"l

F"ffiti"l

@e

,q

?mpreund Chi! - Consolidore cu @ maroord


! parcurs fiecare Misoardcu guma,lungimea. piticpdndla cdsuld. drumului de Completeazd, ajutorul Chi!,in caseta cu gi lui corespunzdtoare, A (adevdrat) cu propozitii: F (fals), dreptul in fiecdrei

ffi
.(d 5=,{1
M
4

A\

6z-9

a$
Fricosul parcurs mailung a cel drum. Ciufulici parcurs drum lung a un mai decAt Z6mbirelul. Fricosul oarcurs maiscurt a cel drum. gi ZAmbdrelulCiufulici parcurs drum fel de lung. au un la

E E

p Coloreazd fiecare pereche din obiectul cAntdregte greu: care mai


)

#@

numai acel'ras care umple repede cu va mai butoiul din E njutalpeChi!sdcoloreze imagine!

gi corespondenla: S Cautd gdsegte

m ffiffi
l4o-dl

IZZO-0] F4io-l

ffiffiffi
frrml f6---rq F5;00-l

p incercuiegte de vard: lunile martie, aprilie, iunie, mai, iulie, august, septembrie. a estes6mbiti, 8 mai.Peste zile,adicd ........ 5 Tn mai, ! Ziuade nagtere Mariei trina, ei maimic5, vaserba denagtere. cezi a siptim6nii sora i9i ziua in este ziua I I lrinei?

CHIT? Onne ce MAr PoATEcALcvLA * AouNnnengr scioeREANUI ERELoR NATURALE

100 incorucerurnuu0)

din formote numoi zeci numerelor nUrnoreogi scddereo

corect: rezultatul numai Il njutalpeChitsdcoloreze

l80F00l'o rdrsof?Tl 20+70= 40+10= lzdlEdlTol 50+30=

FdFbT:lo lEdFdl3dl 40-20= 60-30= ttoFdl_5ol e0-70=

|toolTofm lrolEtl%l 70+10= 80-30= FdlsolEdl 80+10= I + 50 40= Fdl7olTdl 40+40= l3oT7bl_86l50 30= lzol-16f4o

culoare in potriviti9icoloreazd{e aceeagi perechea cu impreund Mig-Miau, fl G6se9te,

;El f5o. ol lao;Iol Fo- ?q tr. rol tr -E l6o;E i70


'._-------J

fals: adevirat9i F pentru apoi fl Calculeazd, scriein casetiA pentru 90-60 =4 0

T 1 0+ 80=7 0 tl 5 0-40 = 1 0 E 2 0+ 70=9 0 D


30nsoIoo zoflloEoo
8 0I 40 n 4 0
5 0+ 2 0 = 6 0-50= 40+ 6 0 =

tl 40+5 0 = 9 0 E 60-20 = 8 0 E
30-30 = 1 0 50+3 0 = 8 0

+,-, corespunzetoare: = : semnele sd ll 4uta-ipeChi!9i peMiti-Miau scrie

8 0 Io of lzo

so n+oflso
ToEzofso
[---l =60-40 l--l =20+70

p Completeazdtermenii corespunzdtori: cu

,&P

n n r

l--l *30=70

so+ [-l =eo

l--l =eo-80

E-l---l=30

Adunareounui num6rformot din zeci gi unitdti cu un numdrformot din unitdti


gi numerele in zeci unititi: date ! Descompune

ss= f - l *E
ge= * Tl l--l

zs= * l-l l--l rs= * fl l--l


z a= l- - l+ [

sr = l -- l* l- l az= * fl l--l

o z=[-_l*I

l--l f--l l--l l--l

* l-l =56 * V =2t * |_-l=gs * l-l =87

corect: ! Cabuleazigi alegerezultatul

@;v

w;4
lzt;il
lT5;e1

w;11
F3;il
F8 "1 . ]

E
@

E
E
E

F ;Tl

E E
@

sau cu impreund Chitdaci esteA (adevdrat) F (fals): I Stabilegte

2 54 + =so+o f l g+ l-l G +4 2 = + + * s 2 +1 = zg ro [ -l 6 2 +5 =oo* t l-l


p Unegte model: dupd

21+ 4=ZZ+ Sv
8 4 +2= 7 0 + 2 0l- l

5+43=a+ a0l- l
74+3= 2+75I-l
cu culoare exerciliul [l Coloreazd aceeagi curezultatul corespunzdtor:

l5o + 7l --.-

F ;El
l't; 3l

+ 160 3l

* 171 1l

12* 341

F; nl
=--=-

)Cr
\-

F5-.7

F--sd re
F-sq

t+- r S

E F

wAl ;?l @

Sc6dereo dintr-un num6rformot din zeci 5i unitdfi unui numdrformot numoidin unitdti
impreund Miti-Miau cu rezultatul corect: ll Coloreazi

3e-6=[asFZI33l 46-3=l3AI4TI"5l 53-1=lEZl-54IE 34-3= Fl F3?3]

87 -2= F6T8tl85l
68-4= F6l-46161-l

75-3= WTnFtl
8e-7=fs484frgl

exerciliile urmdtoare impreund Chill Scrieliteracorespunzdtom cu [l Rezolvd gi rezultatului vei descifra codul. Multsucces! 57-a = ...... 34-2=...... 78-7 =...... 29-9=...... 38-6=...... 32-0=...... 23-1=...... 88-3=...... 37-6=......
Q-f ^-

85 32 20 71 83 3l 22 $ R I F T A L E c

@@E!@trtr88@

petalele numerel tei, sd cu E ejuta-ipe prietenii Chit9i Mili-Miau, completeze potrivite, pe astfel incdtrezultatul fie numdrul mijlocul sd din florii.Scrieexercitiile pdtrdfele:

cdsulele numerele cu corespunzdtoare, incAtegalitrilile fu astfel sd P Completeazd adevirate:

s 4 + 2= sB -I

rt ]

76 -4=2* n

trT

61 + 7= |- _] - o I * n= 56+ 3

trtr

E.E=I*fl

E -I=[-ff

numerelor formote din zeci5i unitdli @ naunoreo


! impreund Chil: cu Calculeazd

57+zo= [--l 42+46= T-l

4o +3 1= l--l 1 5+8a l--l = 48+41= T--l 33+2s= f-l

l--l =81-ao
l--l =5s-33
[--l =75-6a

n+ 2 1 =1 f
6 3+11=| _- l

f--l =a6-12

rezultatele nucorespund: care ! faie, cu o linieoblicd,


83+4

78 54 29
89

87 35
79 98

86 53
97

47 88 23 97

74
68

54
89

2+ 72 43+ 46 2l+52

? t *32 5*92 3 5*54

32 98

73 79

76

37 ,61

p $uta-i pe Chi!9i pe Miti-Miau pundcorespunzitor +, sd semnele -, = :

37E 22ffss 4 24n20 I


b4 8 3 1 f l 8 5

4 TEeef l+r
16 e 6 n 8 0 I

f f inzo [+s

4 e n 23f l 26 78 xlst Ll

cdsu[ele numerele cu corespunzdtoare: cu I Calculeazd Chi[9i completeaze

formote din zeci5i unitifi lS"AA"reo numerelor


impreund Mili-Miau cu rezultatele corecte: ll Coloreazd

67-51= FFFA]SI l
BS = f4t F6l-6il -24

e8-64=F4f4tls3l

5e-32= Fdfzzm
46-14= l3?Izgl Fr 3tl-stl 87 35= l-52l I-_l =7e-26
l= 48-25

7e-24= sgT55-l F5l

= e6-23 FblrcFZ
qs-21= f1

gi rezultatul corect: B 4uta-lpe Chi!sd calculeze sd scrie

87-65=[---l

z +-6 2 f1 =
49-43=[__l

s -M= f-]
77-$= l-_l

f--l =64-44

rc-24=f-l

8e-55= l--l

l--l =7s-13

Unegte fiecare exerci[iu rezultatul cu corect:

|g9 6A
26 27 28

F:54-l
20 21 22

@4r1
31 22 21

tr, - 6?-l
32 33 31

w=1Tt
24 25 26

Fe-3A
45 54 56

lE4=Al
33 34 35

tr- 461
23 21 22

(l Observd modelul scrieimpreund Ghi!exercitiile cu corespunzetoare: 9i

+ semnul sau- , astfel inc6trezultatele fie corecte: sd f, Pune

zg[-l +s=oe ez[-l zg=o+

= szl-l s+ ao +sl-l ss=ge

n Vt+= s+
s t 7+z=ss gsl-l tz =at
impreund Miti-Miau: cu B Calculeazd
6 3+ 25-3 7 = 7 1+22-8 0 = 6 4-23+3 8 = 7 8-45+6 2 = 6 1+26- 4 5 =

oa Tlzs=es
ssl-l ss=oo asl-l sz=gs
86-41 + 1 3= 56+ 42-76 = 88-23 - 4 4 = 23+3 2 + 4 3 = 16+ 42-54

gi ?n rezultatul corespunzdtor: ! Cabuleazdscrie casetd

p Calculeazd, scrie casetd pentruadevdrat pentru apoi in gi F A fals:

54 + 2 1= S z+T ls +
69-23=62-41 I 87+12-lz+y7 46+21=89-22 I

87-53 = 6 9 - 3 4 [

1 5 + 54 = 3 6 + g l- l 7 2 - 5 1 =8 9 - 6 8 | I

+zzr| 76-23=St

nduno".o5i scddereo Exercilii gi probleme

I
I
I

rezultat: care exerciliile au acelagi culoare cu tl Coloreazi aceeagi

lE ---i l

l5+ - l i68-7t ls, - 55]

l z g -' + l i T"4

T4 '-;A 16Z 351 ftl@ -

I ial . l+*'

l": rgl

W;A

cu numerele 35maimaridecat 14'53'4'l' cu impreund Chi!9iMi$-Miau, [l Gdsegte, obtinute: rezultatele crescdtor U,22, 63.Ordoneazd

r r nnnr

cu fl Gisegtenumerele 23 mai micidecit: 98, 67, 54' 89, 36' 77. Ordoneaz ob[inute: rezultatele descrescdtor

E ETET]T
36? numdrului 68 ll Cucit estemaimarenumdrul dec6tr6stumatul

36 numdrului este: Rdstumatul l-l

n:cul-l

I iar I mai Cd[i ! in clasa A sunt23 de elevi, in clasa B suntcu 12elevi multi. elevi suntin clasaI B? Catielevisuntin totalin celedoudclase?

R: fl

ebvi

la 55 Colega cu E loanaa rezolvat de exercitii matematicd. sa, lrina,a rezolvat 14

exercitii putine. mai Cite exercitii rezolvat a lrina?CAte au cele exerci[ii rezolvat doud fete?
(

I
)

na

R: l-l exerci[ii
serbarea Abecedarului, clasei A au umflat de baloane. elevii I 57 Dintre I Pentru acestea, s-auspart. 14 CAte baloane rimas? au

o a

n e

R: l-l babane
a care ln E Maria citito cartecu povegti are68 de pagini. primazi a citit15pagini, pagini cititin total?CAtepagini are iara douazi a maicitit 12 pagini. a mai CAte decititpentru termina a cartea?
( (

p a p

s
s

n
n

) )

R: fl

pasini

f,
[

cobulam impreund Chi! cu


fiecare exerciliu rezultatul cu corect. Sporla lucrul 4utal pe Chitsd uneascd

FilE @ 7i=41 @ -V 16,


116 ,r-l

tr
E

F5- r5l I as - 42] FB-lol

tr - 6 3 1

+, impreund Chit,in casetele cu libere, semnul - sau B Pune, rezultatele fie corecte: sd

ET E @= 4r1 E F ;541 E v.=E4 E


tr;rll

F6-11

18,r 10 lB5- 6r

@- 4'?

, astfelinc6l

3 4 n+ sf lzs
56 ztlzz I 85fl r c ln

eBI r lss
eo+ =oz i-l l-l *+z=eg
8 5 - E = 71

2 s Enlsz 2 6 E rrI rs 6 4 zsf l+r I 3 4 as! ss I


5e-l-l =53

p CompleteazS termenul cu lipsd, astfel incit egalitdlile fie adevdrate: sd

r c -V=2 l-l *gs=az

I -I = s +
I

[*E = o e

gi Calculeazd completeazd cisutelecu rezultatele corecte:

p Calculeazd, scriein casetiA pentru apoi adevdrat F pentru fals: 9i

6 8-44=Z l+ Z +7
2 7+ 51= 8 9 - 1 1 []

5 4 + 32 - 9 8 - 1 2f

97-73=67- f 14+52=34+43 l-l 76-34=s2+20 V

38 -15=49-26f

63+26=35+5a fl
p Calculeazd impreund Mili-Miau: cu

24 + 3 2 += l - l * f 30

=I

B e- 3 s -4 2 = f-I= I
6 7-25+ =|-l*I=I 3a

+ 6s 22-ss= I-I 78- 4s - =I - f rs

=I =I

48 - 3 s + 7 6 = f l +f=I

65- 2 4 + s o = [-l * I= I + 25 34-42= E-n =I

apoi cu [l calculeazS, cororeazd verde rezurtatele maridec6t gi cu rogu mai 46 pe celemaimicidecdt 46:

78 - 3 6 = l-l = 98 - 3 2 f l

87- 5 2n =
zs+ +q= 7
25 +6 3= l l-

= 57-1o l-l
58-45=I

05-2s= f-l

bunicii 4Fdeg69te cu5 maimulte sunt I in curtea ra!e. 7i c6teralesuntin curtea bunicii? pdsdri in total curte? CAte sunt ?n r a I
p
a
!

)
a

R: l-l pdsdri

Cxrr necnprnlusit

cu ll Scrie literenumerele:

11 ) 12 ) 13 t 14 ) '15 ) gi perechile potrivite !l Gdsegte unegte


gi douEzeci unu

16) 17) 18) 19) 20)

F"pfi;il

Ftrspr"z"c" I

E
5i p Numdrd impreund Chit: cu a)din1 in 1,dela 38 ) 45; b)din2 in 2, de la 86 ) 68; c )din5in 5 ,d e la 4 5) 0;
treizeci Si trei

trtrtrnrrntr

Tt]TTtrtrTT]NI trtrTNNI]TtrIT

cifra ; Q a)lncercuiegte unitdlilor:42;3750 ; 69 ; 81 ; 1 8 ; 1 0 0 ; 3 4 ; 78 b)lncercuiegte zecilor: ;87 ; 10;94 ;23 ; 1 0 0 ; 9 ; 6 6 ; cifra crescdtor de a). c) Ordoneazd numerele la punctul

trTTtrtrNT[
sd [l 4ute-ipeCh[ 9ipeMitLMhu scrie: egald cu numerele naturale doud cifre, careau cifrazecilor a) toate de unitdtilor;

t r TNTTT tr[T
de b) cel maimarenumdr fdrdso! (impar), doudcifrediferite;l-l

de c) celmaimicnumircuso[(par), o cifrd. I

Completeazd casetele numerele lipsesc: cu care

l--T-l+sfT-l l--f-ll--f-los t-T-l rzf-l--l sal-T-l[-T-l f-f_lf-T-_lsr


I a) 100 80 b) 12 23

l--T-lzrt-T-l ra[-T_l[-l-_l l--l--ll-T-lso l--l-lsal-T-l T-T-l rrl-l--l l--T-l+gt-T-l gsl-T-ll-T-l zgl-l-_ll--f-l s fT_l zo[-[-ll--l-l Descoperd regula impreund Chi!9i completeazd inci cincielemente: cu cu -T-l

t l I t][' 34 tr EE' Itr

c) 25 Q l--_l + 35 O T_l
d\ 77 7 6 6 6 55.............. perechile numere coloreazi gi pereche: de numdrul mare fiecare mai din S Observd

l56IGl

friFll

FaW

trTttrl
ae?f-zz} FBI-8tl
48=l-l +

troFtl
FsFZ
FBI-5sl
2 1=V+

FsFn
F4-6"1
tB4-56]

in zeci de fl Descompune 9iunitilinumerele maijos:

go= fl
og= I

T * tl

32=l-l +

tr * tr

ee= + l-l
87= [--l +

36=l-l

tl + tl

tr

62=|_l + 56=l-l +

E I r e = * tl I ze= * T E

rezultatele cu corecte: @ Coloreazd albastru

13+6=FrlETtl
i6- 2= FZF4I-54] .lplz'rTril ,t6+63= 78-56= @fzllTrl

34+ 5= l-rrFrl-8tl 48-3b= Ftlb-bal F 52+ tTl-r3TrEl 43= eb-34= lesT6?l_6il

casetele impreund Miti-Miau: cu lll Completeazd

pe drumul ajut6-l Chitsd calculeze: 9i @ Continud a) b)

perechi numere aucasumd sd de care 87 9i lp 4uta-ipeMili-Miau peChi! gdseascd

potrivit, astfel incAtrezultatul fie: sd lp Scrienumdrul 43: a) maimicdecdt b) maimare decdt 36:

+ ao l-l;
l-l+25 ;

8 eI; 67 -I;

a2+f-f '

a2-l
67-

7+e:

cu in corespunzdtoare A (adevdrat) apoicompleteazd caseta cu $l Citegte atenlie, sauF (fals): ora. f__l ziua estemaimaredecAt este zi l---l Rtreia dinsdptdmdni vineri. estemaigreudec6tunelefant. Uncrocodil t] E l--l aprilie, mai. sunt: Lunile primdvard martie, de decdtun dovleac. este O mandarind maiugoard

misura: unitatea mdsuricu carese poate de l$ incercuiegte (cotul), palma; antebratul tablei gah:pasul, de a) lungimea petrecut parc: lingura, guma; ora, in b)timpul

lli Scriein casetelunileanului:

acelegi sd scrieora: pe si l$ n;uta-i Chit9i pe Miti-Miau deseneze CU O ORi MAI DEVRE,IIE ACUAA

CUO ORi IAAI TARzIU

ffi
\r/
Diminea!6 Dupd-amiazi

ffi

F ' .n
\r/

mr

Dimineati Dup6-amiazd

Dimineatd Dupd-amiaz6

/ t\
I U

Sicuursulrur Curf cu
ExERcrrrr nRoBLEME suILTMENTARE sr

operaliile sugerate chi! cu rezurtatele de ll unegte corecte oblinute Mili-Mia de Coloreazd norigorii casetele rezultate aceleasi apoi cu in culori: 9i

a )4 5 + s2= O
bt84+12= O
c)33+ 5= [ - _l

d)20+72= O

e )e7-5 3 =l C r)88-2 5 =n
s ) 0 5 - 2 4O =
h )78-3 6 =

---) i) 2 0 +30-ou= fl

rs i) 02-21* = f-_l
k) 14+2s*+o= (----l

t) 27+ 22*so= f-__J

p Afldiermenul de din necunoscut adundrile scdderile maijos, apoirealizeaza 9i proba ajutorul opuse: operatiei cu

O+4 0 = 86

sa-C---l=32
_p:

---t-

(----l-oz =zt

+s*O= a z
-P.

_P.

L_J*13+22=7e

L__J-25-10=51

_p:

_p:

g Chit sugereazajonglezi urmetoarele ili sd cu operatii


gi gi de adunare scddere sd completezi corect tabelul. ili oferd El spaliu undesd rezolvi operatiile unasubalta, si fii sigur nuveigregi calcule. ca cd la Succes!

89

52
41

96
4

75 23

64

47 32

B A -B
A+B

10

Coloreazd unuldin desenele maijos, iar Chi!igi va da seamadacd!i-a pldcu de sau nu exercitiul!

de s-auadusg7 de pachete biscui{i. de Dimineald s-au ll La un magazin dulciuri vdndut de pacheie, dupd-amiazd 22.CAte 43 pachete biscuili mai iar incd de au remasin magazin?

un Mili-Miau aveaun cogcu mai E Chiti-aoferitlui Miti-Miau cogcu 40 de gheme.

gheme 27degheme. cAte Cu intregi rdmas a Miti-Miau dintotalul gheme dacd de a desirat 35?

cu de in descrescdtoare, impreund Chil,numerele la 25 la 1: [l Scrie ordine

respectdnd regula: stelulele inci treinumere, cu [l Completeazd

numdrul maimicdingrupele numere: de cel [l Subliniazd 1 6. t 9. t8 : 9. 11. 10; 13 . 1 5 . 3 ;

to, t, 2.

pl Pune >, potrivite: <, = semnele

n
a )24+
o +

cifraunitSlilor zero,iarcifrazecib operaliile urmacirora oblinem in lp incercuiegte trei: c ) 28 +


z

d)10+ 10

,@'

cu $ Completeazd + sau- :
',.7

ii it

5 =3 2 3 =6 2

Gu#
.u *

8 =60
3o=65

nt

44=s3

nn

1 =1 oo

de l! 4utal pe Chilsd aflecaredin rezultatele maijosesteun numdr mareca mai gi 15,impar avAnd unitiitilor micd cifra mai decit8: a ) 1 9+ 5 +3 = b ) 6+ 13- 6 = c' ) 1+ 17+5 =
;

L L
;

ow

) ) )

ow

O\^)--

gi egalitilite impreund Chi!: [p Calculeazi stabilegte cu a ) 57-35 2S -2 9 89-44 90-10 4 0+5


z- z

b ) 7 7- 1 10-3 34-2 70-0

B-1 75+1 40+30 30+2

20+2 40 +40

lui cu lui Q Succesorul 19,adunat predecesorul16,estenumdrul ? ...

corect' 9i lE Rjutal pe Chitsd calculeze si scrierezultatul

ze*zo=f---l * +s tz=(---l
24*60=f--_f

32-22=

O 28-20= O
53- 12=

tl
s o * fl =a e

necunoscut: in [! Scrie caseti num5rul

sr*(---l=s5
t t *D=+g

O C
c
5
J

+ 1 2 = 59 +5 2 =96

zs*f--_]=a

cu impreund Chit: tabelul l! Completeazd A 48 B


A +B

A _B

A-C
bJ

2
1

6B

20
14

36

40, 12 l! Aflenumerelecu maimaridecAt: 33,15'72'6' 13-

mai in zi, dintr-o carte prima iarin a douazi cu43 de pagini mult I9 Cnt a citit7 pagini primazi. Cdtepagini cititChitin a douazi? Cdtepagini citii Chitin a a decAt in total? Rezolvare:

dacd45 suntpruni? C6!imerisuntin livadd, sunt95 de merigi pruni. @ intr-olivadd Rezolvare:

mChilare22de mere, Miti-Miau cu 11meremaimultedecitChit.C6temere are iar


in auceidoiprieteni total? Rezolvare:

cu tza intr-obiblioiecd imprumutd sunt89 c6(i. Chi!imprumuti20 cd(i, iar Miti-Miau in ci(i mairdmdn bibliotecS? decdtChit.CAte 14cri(i maimulte Rezolvare:

CUPRINs

lumeaaritmeticii..............'..."...'.... | Gapitofuf $oricetulChil descoperd pregdtitoare ..........................tl grafice ,.. Elemente 1. Recunoagterea culorilor. ..................'....... obiectelorspatiu............... in 2. Pozi$a .......'..'..'.." Recunoagterea geometrice............"... figurilor 3. mu|timi|or....................... intre 4. Mul[imi. Corespondenle elementele jucim,repetdm, Chitil ............,.. pe ............. ajutem! 5. Ne

pdndIa 10.........,...'..'.' gi numerele ll Capitolul $oricelulChit scrie citegte ............ gi 1 1- Numdrul cifra ........... 2 2. Numirul cifra 9i gicifrele ..-............... .....,...1 1,2 3. Numerele ........... 4. Numdrul :ifra3 9, 5. 6. 7.
o.

9. 10. 1112. 13. 14. 15.


to.

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

...... gi de numerelor la 10la 20............. ..'......60 citirea scrierea 1. Formarea, din numai 2eci............. formate naturale '.'.......61 2. Numerele .'................. de la 3. N um e rene tu ral e l a 20l a 100 .... . " . . ' '.. . .....'...63 Consolidare.. i9i 4. Chi! amintegte! -

pindla 30..'......'........'......'.....'.' cu Y Gapitolul Chil calculeazd numere ..64 .................'.... numai zeci din formate numerelor 1. Adunarea scdderea 9i cu din format zeci9i unitdli un numer unui 2. Adunarea numdr ..'.....".............. uni tdl i fo r m an u m adi n t i a din format zeci9i unitdli unuinumdr numdr dintr-un 3, Scdderea ..........6 .... ........'. numai unitdli din format ..'.... .69 .......'.... .'.............. din formate zecl9iunitili numerelor 4. Adunarea .. .."........71 din formate zeci9i unitdti numerelor 5. Sciderea gasc ddereaP robl eme... . . . i 6. Ad u n a re - . . . . . . . . - . - ..-.... . '...' 7 4 .. .'..'..'......7 cu 7. Socotili Chi!! Recapitulare

plane .......".....'...... geometrice figurile uf Capitof Vl Childescoperd "'."..'.. ....'.'."..7 cercul triunghiul, dreptunghiul, ....'...'..... 1. Pdtratul, j u cd m C hi {! C ons ol i dare..... . cu 2. Ne ' . . . . ' . . . . . . . . ......' . . . . . . . ...

... gi mdsurdtori!..'..'.'." "................. sd Vfl Chiar Chil poate facd Capitolul .."..............' ............ la 1. Md su r a r eu n gi mi i ........... ........'...'... capacitdlii 2. Mdsurarea ..'............... m as c 3. Mdsu ra re a ei orpuri l or.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . " ..' . . . . . . 8 timpul ui ............ 4. Mdsu ra re a ..'...."'........ cu impreund Chit- Consolidare..... 5. Misoard

uf Capitof Vlff Oarece mai poatecalculaChil? * Adunarea scdderea gi naturale numerelor ........... . . . 0 in co n c entru!) 100 "...'...".'......'...' ."........."...'.... gi numai zeci din formate numerelor 1. Adunareascdderea un numdr din unui 2. Adunarea numirformat zeci9i unititicu . . . . . . ' . . . . '......... . 8 fo rm a t i nu n itdl i ............... d format zeci9i unitilia unuinumir din numdr 3. Sciderea dintr-un ...."..9 din format numai unitdli '......"....'.... ......'......" formate zeci$iunitdti din numerelor 4. Adunarea ......'..'..... unitdli formate zeci din numerelor 5. Scdderea 9i ..'.."...'....'. gi 6. AdunareascddereaExerciliiprobleme 9i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '......9. ' m cu 7. C alcu l 6im p reund C hi | ............ . lX Capitofuf X Capitolul Chitrecapituleazd!..................

.....'..9 ..........'...'".....

suplimentare..'...".10 Siiculelullui Chil cu exerciliigi probleme

closof

invatam matematiea
t

cusoriceluJ Chi{,

,ltllilt||f lrilltltxlillil

lsBN978-973-,t892a2-7

S-ar putea să vă placă și