Sunteți pe pagina 1din 114

closof

+)

(.)

u

E

N

DmidoArrsillnei

,t dddlimFlorea

AlocondnoDunltru

ilrvAtim,t ATEIATrcAcugoRrcELUL cFrrr

Chsof

@Booklet

Bucuregti,2010

EdituraBooklet

CP27-494,Bucuregti

www.booklet.ro

Tel.:0214303095

Pentrucomenzi:

tel.:0214tt03095

email:carte@booklet.ro

web:www.booklet.ro

OescriereaCtp a BiblioteciiNalionalea

AVASIUNEI,DANIELA

i."air,

,Jt"ri6ca

goricelulchi!- clasaI / DanielaAvasilinei,MSdSlina

Bucuregti:Booklet,2010

cu

Florea,AlexandraDumitru'-

rsBN978-973-1892-62-7

I. Florea,MEdSlina II. Dumitru,Ale)(andra

372.47

Redactor:DianaPiScirac

Deseneinterior: DanielaBuzgan

Copertal

Tehnoredactor: CarmenDumitrescu

$erban Andreescu

@EdituraBooklet2010

Toatedrepturileasupralucririi aparlin editurii

Lucrare executati la lmprimeria Oltenia- Craiova

5

3+5=

fo -:):

chil a aflatcd la gcoatd se va fntilrnicu matematica. A

auzit

desprecifreginumere.chiar gtie despreuneledintreele.A auzit

gi

dorisd descopere Veli{ aldturideel gi,juc6ndu-vd, veli gdsi rdspunsurila toate intrebdile!

cuvdntul ,,calcule".Q fi oaredem6ncare?Chitnu gtie, darar

1

$onrceuuu CrrI oescoPrni

LUMEA ARITAAETICII

n""unoo5tereo culorilor. Elemente grafice pregdtitoore

rogu'

$

tl

Respectd codullui Chit pentrua colora frunzele: +-+ galben' ft-+

coloreazdin douiculori'

verde, o+ portocaliu,x+ maro' Q+

++

#*\trGK

Erl*t

trEtrg

Traseazi cucreionul zborulfluturagului dinfloarein floare'apoicoloreazd desenut:
[l

fr

'.,:

%

TE

cucreionul drumul pecareil parcurgbuburuzele

pAndla vecinele lor,

%

k

H

fl TraseazA

fumicu[ele Nuta 9i Harnlcula:

#

w

tr

Deseneazd cucreioane colorate cochilia melcului:

il ,:

'.-

,.i.':'

a-.r

i

--t

'.i

."'

i

'

\r

t'.

l

\,

l

fl unegtepunctelepentru adescopericeascundele.coloreazddesenuloblinutcu doregti: rl t a 4 tl ar .a I ta t -f
fl
unegtepunctelepentru adescopericeascundele.coloreazddesenuloblinutcu
doregti:
rl
t
a
4
tl
ar
.a
I
ta
t
-f
I
Unegtepunctelepentru adescoperidrumulluiChitpdnd lacagcaval:

fl

$utal peChi!sdscriepuncte, respectAndmodeluldat:

a

a

a

@ Pozilioobiectelorin sPoliu

ll

Deseneazitreimererogii pemasS 9i o mingealbastrddedesubtulmesei:

cu portocaliucasetadin dreptul

vaporuluicareseafldmaiaproape 9i cuverde casetadindreptulvaporuluicareseafldin larg, maideparte:

flColoreaze

g

l!

din dreptul jucdriei

Coloreazdcasetra

maiapropiatedetine:

$l Traseazdlinii,respectAndmodeluldat:

I

Coloreazd:ceea ce se afli deasupracoroaneicoPacul ceeace se afl5 Pe creang copacului;ceeaceseafldsub coroanaacestuia.

B

Marcheazd caseta din

dreptul

copiluluimaiinalt.Coloreazicopilul

dinstinga.

p

p

p

Marcheazdcu X casetadin dreptul flufuraguluimaimic.Coloreazdnumai fluturelemaimare.

Coloreazdmingiledininteriorulcutiei:

Traseazdlinii,respectdndmodeluldat:

fl

Marcheazdcaseta din

copiluluimaiscund.Coloreazicopilu

dindreapta:

dreptul

B

Itr

MarcheazicuX casetadindreptu osuluimaimare.Coloreazdosuldin

st6nga.

-,n\

G4

@e

tl

It -

n"cunoostereofigurilor geometrice

Unegte punctelepentrua desena:un pdtrat,un

triunghi,undreptunghi,uncerc.Coloreazdcurogu

pitralul,cu

albastrudreptunghiul'

galbentriunghiul,cuverdecercul 9i

cu

Ei

!!

ncercuiegtemullimilede

nn

tl Lltrn[l r\

f-_lrioC

tl

n^l

|

| \_,/

tl

I

L--l

acelagifel:

f,l Coloreazdcu ro$u drePtunghiurile' cu verdecercurile 9i cu albastru Pdtratele:

Continui girulfigurilor geometrice,apoicoloreazd-le:

acnIac

EEAONN

OCtrANOOT

Scrielinii,respectdndmodeluldat:

he

'oo

\:-/',

I

DF"-!

I

I

Multimi. Corespondenle tntre elementele mullimilor

f incercuiegte elementeledeacelagifel 9i coloreaz6-le. Numegtemultimileformate.

I

p

+ffiS^tr

ffitr#+ff

Km'+m

SaOilegtecorespondenlaintreelementelemulfimilor:

ww

q\P

1

d_'F,"

Er\7

,

d.-7

b)

Rq^

@^W

w

dA

dd

Qn

up

Deseneazd:

a)totatateabilecailbdietisunr;

ffiffiffi

ffiffiffi

maimultecercuridecAtfetile

Scriegi tu,cuatentie,liniigerpuitegipuncte:

tre EB

\-Jg\J

.E

$l a)Traseazdzborulalbinuleidinfloarein

joscugalben.

floare:

b)Coloreazifloriledesuscuportocaliu.

c)Coloreazdflorilede

#

&

w

Q

$onrceuuuCrrt

NU,TERELE p.irui

ruumarul si

cifro 1

scnregr crrEgrE

u

lO

?q?

!

! formeazd mullimideunelementgicoloreazdJe:

bbu

Cotoreazd numaicifra1:

9E

<2

Z-@

I

fl^Bajl

z?

! Continudgirul, respectdnd modelul:

TOtrArOIA

lSoie

9i tu cifra1 aldturideChil:

= s

F Numarul5i cifro 2

!l

iB-F]

l.^qr-

!++b

-----r----

tr

I

[tu-]l-e-llo-q

-tr----r-----

Formeazdmullimidedoui

elemente 9i coloreazdJe:

@@@ss

AAAA

!l

!l

incercuiegtenumdrulcarearati c6te f,l incercuiegtecifra 2 acolo unde obiectesuntin fiecareimagine: intAlnegti.

@@@

t2

12

12

r572

252

8312

4utal peChi!sdscriecorect 9i frumoscifra2:

t.?

|

%r1

fiv

&e

@Nur"rele

gi citrelel, Z

f,

CniltreOuiesddesenezein mullimile dateelementecorespunzdtoarecifrei

dincasetS.Ajut6-l!

[l

Completeazdcdsulele cu

corespunzdtoarenumdrului de

elemente:

cifrele

p

p

Compune 9i descompune:

FFRtrIIN

\

\ /

rJ

/

6

/-\

i6

-f

taie,impreunicuChi[,ceeacenusepotrivegte:

o

2

3t?

42'

t23

,.\

b

\ r

t/

321

fl Ordoneazi,impreunicuChi!,cresc6torgiapoidescrescdtor,numereleinvdlate

yYo

{:b

M

Tio

1

t_

A

1

2

2

1

2

a

I

1

2

I

2

2

1

z

'l

@ Numa"ul gi cifro 3

A

TT

T

t,

o

fl

ft

Completeazdcu

ceeace lipsegte:

Q Formeazdmullimidetreielemente:

MM*^,S

99QQ %3ffiff

incercuiegtenumdrulcarearatdcite elementesuntin fiecaremultime:

bw

AAA

!l

213

213

32

ScriecuChittreirAnduricucifra3:

M

&.

go.Uonore 1 )

3

f,

p

Unegtemullimilecareauacelaginumdrdeelemente:

/-E

-\

itril

,

|

.l=z_-

|

l,JTflll

|

flIl

\reE.z

I

It

\s/

nlo.o*oln

I fr--rt

I

ul

rll

i]|l

?r

t8

J

nlo.?"0tn

I Ftr--rt

ul

tll

Ilt]

I

?t

idt

l?

13

tr

6'J

nffinnffinndfrn

ur-6r u

ULJU

uL;u

JL

JL

JL

@

@@@'

Completeazdcucifrelecarelipsesc:

TTtr

ETtr

trtrT

Ttrtr

_JE]E-]

L-]L]E

@

@

trTT

trTtr

trTtr

p OUservridesenele,apoicompleteazdcompunerilegidescompunerile:

@@@@

r

]

tr

trtr L1

trtrtrtrtrtr

L!/

E

Gt

tr

\_/J_ \,/r\

Ll

u

l]f=-=--

tr

/\

{

7 R7 RryFA F Q?9F F

-

VH\YV\rV

p Scrie,impreundcu Chi!, descrescdtor:

cifreleinvdtate,ordonAndu-lecrescdtor,apoi

$ Numa"ul5i cifro4

6b

\A

6'6

tl

[l

date:

n;utal

peChi!sdcompleteze

cuveciniinumerelor

Ttrt]tr

TtrNN

trTTtr

trTTT Ttr[

[trr

tr[n

ntrr

trTT

trTT

Taienumerele maimicidecht2:

trtrtrtr

f,l Taienumerelemaimaridecit3:

trtrtrtr

fl ScriecuChi!treirAnduricucifra4:

)ao)

-;Yae1

\J/

J

Jv

,&

QO"oonore 1 )

4

f,

Ordoneazdcrescdtorcifrele gi numereleinvdfate,apoi scrie-lein ordine descrescdtoare:

rllr

TTTT

p

!

p

p

Descompunenumerele:

{32

,/\

TI

TT

rT

,/\

TI

NT

TT

Cobreazdnumainumerelemaimaridecdt:

!a I

t4trtrtrtr

l-;l

utrtrtrtr

Cobreazanumainumerelemaimicidec6t:

8atrtrtr

8atrtrtr

scrieimpreundcu chi!

crescdtoare 9i descrescdtoare:

cdtedoudranduricu cifreleinvdtate,agezatein ordine

1

2

)-

.1

).e\

4 3

,|

2

4 3

q&

()

Numatul5i cifro 5

ll

P9'

Completeazd cucifrelecarelipsesc:

t-tTrE|]I

trTNTN

trrn

utrr

TtrN

trnn

[[tr

TNtr

nrni-r trItr

!l

Coloreazd curogunumdrulmaimare 9i cualbastrunumdrul maimicdin perech denumere:

E'' E

Eu'E

E'' E

E

E

E

u' E

t' E

u' E

!J

oi Lll

r-t

El u, El

r-:-

l:l

s' Lgl

i-:--i

L;1l si Lll

Lll si Lll

Lll si ll-l

f,l ScrieimPreunicuChitcifra5:

1ro8\

@9,

1Y

A

&P

f

QlOrdonore 1 )

5

!

furnpteteazd,impreundcuChi!,cucifresaucuelemente:

ava

b!

compunerilegidescompunerilenumerelor:

.CA)

r+o-)

AF]

| o\o I

YY

H!_r trtr

f

T

rtr

\T

elementesuntde fiecarefel 9i

0 *

voJ X

uri cu cifreleinvdtate,agezatein ordine

(E tu repet6mimPreundcuChit!

ll

!l

!l

Scrie,in ordinecrescdtoare,apoidescrescdtoare' numerele inv6tate:

NNNtrT

TNTTT

peChi!sdcompletezecunumerelecareIipsesc!

tr[n

Intr

nntr

tr[tr

4utal

trnn

ntrn

[tru

ntrn

trrn nntr

TTtr

trTtr

Completeazd

gi

compunerile

rt

fb

A

trE

A

trtr

f3l

fb

descomPunerile numerelor:

l=l

1\

L_l Lll

/Zs=- l-4-l

U

L-I LI

L_l

n

n

F_l13

.'A- t-51

LI

LJ LI

II

L

Descoperd regulaimpreundcuChil9icontinud girurile:

[tScriealdturideChilnumereleinvdlate,ordonatecrescdtorgiapo

t;t

)oo:

KqA

*

.

/\€

1

5

1

5

2

4

2

4

@ f.fr.a*l si cifro O

?

r.f,h? t---l

ffiH/ fl

d4

NL_-l_

lstr

!

f,

Tabcifrelecarenucorespundnumdrului deelemente:

nTsl-n i;;_l

E o;l-t-l

ircercuiegtecifracorespunzdtoarenumdrului0 dingirul urmdtor:

7,2,3,0,4,0,6,5,2,0,0,3,1,5,0,4,1,0.

l.---

Y

tr

r.--

Y

tr

I

p

Completeazi casetele cu numereleinvdlate in descrescdtoare.

ordine crescitoare gi

ItrTTEE,

trTTTTI

Descoperdregulagicontinuigiruriledescrescdtoare:

00010203

f, o,A,r,C,z,I,

ScrietreirAnduricucifra0,impreunecuChit:

fBo.aonoreo ) 5

-TTTtrTtr

ll

Numdrdcrescdtor

9i

descrescdtor:

trT

t][IT

p

Completeazdcunumerelecarelipsesc:

TtrT TtrT

TtrT TtrT

nl

NT

TT

TI

tr tr tr tr

trrf trTtr trnI

trTT

f,l lncercuiegtenum6rulmaimaredin

2si4

59i4

39il

09i5

perechiledenumere:

19i0

2$i2

39i4

59i1

59i3

19i4

29i0

39i5

-n9trtrtrtrtrtrtrtrtrtr

!l

Coloreazdcuverdenumerelecusotgicurogu pecelefdrdsot:

[l

!t

Completeazdcompunerile 9i

descompunerile numerelor:

44444d$.#h

r\

tr\

tr\

tr\

E.,

El,

fLJ4l _ \,

\--

\:

\--

H4l

,--- llH5l \o

H

\-;l

El

f l-4sl

loHsl

--

I -

.- I

TTTT"=rTd-ft-tr

Scrieimpreunicu Chi!cdtedoudrdnduricu cifreleinvdtate,aqezatein ordin

crescdtoare gidescrescdtoare:

0

1

5;3

-) 6 ot-

Yr-P

,J\€ 7l\

&

l

0

4

1

4

E

ruumarulgicifro6

f :n:ercuiegte atAteaelementecdte :r:td numiruldincasetd:

ANN A

nTna

tr

p 3.:::rpteleazdgirurileurmdtoare:

I,T,T,T.N,N,E

qtrE,T,T,Tfl

I.I,E,T,T.E,t]

%f,o

[.--l

-T-

E]

[---

-T-

tr_l

p Coloreazdcasetain careestescrisd cifracarearatdnumdrulobiectelor:

4 t"?

^\

- a/\ 5-"

th

4,^A

4^n t'?

F.?

,\

1,

4^.) t\

trtrtr

55

trtrtr

on

A AAA

,,1-{ tg>/-{(€'

(@

r@

trtrtr

trtrtr

E,N,T,T,N,N

E,I,T,E,T,f],8

E,I,N,T,ET.T

p S:netreirAnduricucifra6,imprbuni cuChil:

$oruonore o ) 6

ll

Completeazdcu

numerecorespunzdtoare:

TtrTTTtrT

trTTtrtrNT

trtrtrtr

trTtrtr

[l

Completeazdcuveciniinumerelor:

ntrr

trf

n trtrE

T!E EEE

trtrtrtrE!

rtrn

E--

-EE

tr--

-E-

--tr

rrtr

-trE

f,t --r lncercuiegtenumdrulmaimicdin

2si4

69i3

59i6

29i5

69i1

19i3

perechiledenumered.q!g-i.

49i2

59i6

SSis

3si0

29i0

4 9i5

!l OOservedesenele,apoicompleteazddescompunerile:

ffirrhrTrrftdTrT#>

N-E tr-tr

E-E tr_U

$l compunenumerele:

!t

vvqg/q#rRg,tr*v

scrieimpreundcuchil

catedou6rdnduricucifreleinvalate,agezatein

ordin

. crescitoare gidescrescitoare:

k

l$f ruumarul 5i cifro 7

Enn -tl

Lln

C

C

C"C

_-)

I

fnn

lEr

I

---r-- EEJ

tr

[oo

to000

-lr

L

t

! Unegtemullimeade obiectecu cifracoresounzdtoare:

!

p

p

ftr*)

Lta

t2

r^_l

tal

tA-J

3

trtrtrtrFt

5

at

rg

7

ruegedinnumereledincasetaalSturaticdtedoud numerecare pot formanumdrul7:

Completeazdgirulnumerelor:

ETtrT[trIT

trntrnntrtrI

5

4

62 3

31 @

16

Scrietreirdnduricu cifraT,impreundcuChi!:

@

lSo.aonoreo ) 7

I Aranjeazdnumerelescrisein chenarin ordinecresc6toare,apoi in ordine descrescitoare:

fl

961

547

23

ITt]Ttr[TT

It]Tt]NTTtr

Completeazdcunumerelecarelipsesc:

TtrT Ttrt] TtrT ET[

trf TET

trTT TNtr

T

trNI Ttr[ NtrT TTtr

trTtr TtrT trII trNN

f,l Coloreazdnum5rulmaimicdinperechiledenumeredate:

79i4

59i7

39i3

3 si6

4 9i6

5 9i2

29i0

79i1

7 9i7

6

9i2

4

9i6

39i1

ll

p

Compune 9i descompunenumerele:

F. F. F. F

F FFFtrR.FR,

H

M

M

H

XtrNtrXTtr\CEH

Scrieimpreundcu Chi[c6tedoudrdnduricu cifreleinvd[ate'agezatein ordin crescitoare gidescrescdtoare:

5::p

)roa\_

w

I

1

0

7

0

1

t)

1

.&'

7

6

$ t*"r,U^l gi cifra 8

-Dl

J

tfr-"

ts-:

al,

llsqt

t-

numere:

t' i

I

r. sot: ---->

an---T)

ttr tnt n

l

*

I

tr

frr----)

t-

lEl

tE/

---T---

tr

|

COC.

OEE

I

6

7

AA

4

A4

2

AnZl ll"

A

n

r.-

5

6

7

5

OO

OO

ooooo

.Dru

5

I

7

I&

(po.aonoreo ) 8

I

[l

ordoneazd, impreunacu chi!,int6icrescStolapoidescrescdtor,numerel invilate:

ITTtrtr[TNtr

NINNTTtr[T]

Observedesenele 9i completeazd:

lsl

+

l7l

,

r-

l8l

T--

ro"'nr^hm-h

V-JW-Jq-J

in

ln

rtr

8

? ? ?

? ?

?

g Ajute-l peChi!sdcompletezecunumerelecarelipsesc:

ll

TtrT

trTT

TtrT

[Ttr

trnI

ntrl

-tr-

-E- Descompune,

impreunicuChi!:

trEE

TEtr

TtrN

rrtr

tr!tr

!TE

NTtr

trrn

$l Scrieimpreundcu Chi(cAtedoudrdnduricu cifreleinvdtate,a$ezatein ordin crescitoare gidescrescdtoare:

0 1

W

8

0

7

1

&i

8

7

@ ruumarul 5i cifro 9

?

"&ldrH

f"--'l

s€w

,S\

tr

@@

/.:\

@

Deseneazd elemente:

. T

t2t

r-,-,-r

l_zj

f trntrnllrlu

Cornpleieazd cunumerelecorespunzdtoare:

]trTITTNtrTT

! Cornpleteazd cu ,,vecinii"numerelor:

.lL!L_itrIr

--ET

TtrT

rrtr

TtrT

--ltrn

]trr

TTtr trTr

rtrr

Irtr

nir "nn

NTtr TET

rtr-

trrl

E Scri"treirdnduricucifra9,impreundcuChi{:

@oruonore o ) 9

tt Descoperd regula9i continui girurile:

@trotro

trtrtr

ntrtrtrn

--xtrnnf

f,l

Completeazd

cunumerele corespunzitoare:

nntrF

nnnnnrntrrn

!t Compune9i descompune impreuni cuChit

trDtrnntrnntr

Dtrntrntrltrn

nntrt

EtrNt trntrf,

dTVVVVVA

El Scrieimpreund cu Gh[-cate dou5rdnduricu cifrele invdtate' agezate in ordin crescitoare9i descrescitoare:

i';ij

ry

1i

Sr

A

0

I

0

I

I

1

1

I

@Numdrul to

t

furnpleteazdaldturideChit:

A

,/\

TtrTTTTITTT

-Ttr[TTTTtrt]t]

Scrienumere:

6ne arecaveciniurmdtoarelenumere?AjutdJpe

U]tr

T]tr

Chilsdoescopere:

trTE trltr

trTtr trTtr trltr

trTtr trrtr

trTtr

Srie.impreundcuChi!,heir6nduricunumirul10:

o )

1o

?otaonore

o

H"fr"H'H'H"HH"'fu 2',10',4;7',I

LlLJl

lr

rL

0' 1'5'9' 10'6'4'7'

-TT_ltrNNTTTtr

[l

Ordoneazd

descrescdtor

urmitoarele

numere:

"MFMffiffiNKA

f,t

saucunumere' dupdcaz:

Completeazd

cuelemente

(

II4*'AI

HHHWHH

l! DescomPune:

4

nnntrnf,ltrrn

ntrnnnnnn

I \lrtrxtrtrn -4lntrnnln

fnnDrxtrtr[

nltrtlntrIl

xnrtr[xilf

trr[t]nnnf

Fl Scrieimpreund cuChitcatedoui rdnduri cucifrele invdtate' agezate in ordi

- crescitoare9i

descrescdtoare:

|

|

|

|

r

r

,

,

,

0

1

f-/&

,,

lo0\-

W*vl

1)V'

/)i

.v

I

I

I

1

0

0

I

1

1

0

I

&P

la*

cnrlreperdm rr

neverificam!

I

I

Co-Of "t""zd cdsulelecucifracorespunzdtoare:

rylWrylFW

w6frgffimffi|E

E-

---------E----

I Scrienumereledela0 la10

9i

dela10la0 in casete:

TTTIrTrIrTf]

mrrI]lrIII

fl

ObservdcuChi! 9i completeazd:

.)a)

-^-

rf"n

Ir

5N

5\

$ Coloreazdcanape careestescrisnumdrulmaimic:

ffiffi

ffiR

ffiR

@

$t 4utal pechitsdcompletezecunumerelecarelipsesc.Deseneazitriunghiuri

corespunzitoare numdrului:

6;\

\>/

@

o

@ @ /AA

qxt

@ @

(o) @

[l Descoperdregula 9i continui girurile:

l-t-lt-5_l

l-B_l f-6-l

l--51

F_lf-.-l

fl

Unegte punctelegi-lveidescoperi peMili-Miau,noul prietenalluiChi!!

n,k)

.'Q6l

G\.R

'\[

.

\

/'J

/i3

ll

[l Scrie pentruChi!,crescitor 9i descrescitor,numereledela0 la 10:

$oRxcELUL Curt inveti

si socorEnscA pArui u

10

Qnaunoreo cu1

! Cabuleaz6aldturide Chi! 9i completeazd ezultatelepotrivite:

[l

o+j=l--l

1+1=l-_l

2+r =l--_l

3+1=T--l

4+r =l---l

s* r =[-_-l o*r =l--_l

7+r=l---l

a*r =l-_-l

g* r =l-_-l

Dacdtu 9i chi[alicalculatcorectlaexerciliuldemaisus,velireugisecompletati

steluteledinoperatiiledemai jos.

Succes!

+ 1=7

+1=3

t'|.

=$

+ 1=6

p Chilarein cogule!6 CdtemereareChil?

mere.Elmaiprimegte unmdrdelaprietenul sdu.

\-

@s.aa".eo cu1

ll

Arate-iluiChi!cumkebuiesdagezein operalii 9i sdcalculezecorectconform imaginilor.

!l

'"()il

\o"

kf-/

\JI

./

CalculeazdaldturideChi! 9i completeazdtabelul.Succesl

o

m

a-m

1

I

?

I

3

4

5

6

1

1

1

I

7

I

9

10

I

I

I

I

f,l ChilareocutiecuBbomboane.ElmdnAncdobomboanS.CAtebomboanemaiar Chi[in cutie?

Q

!

consolidore

CabuleazdimpreunacuChit:

o+r = l-Tl

z-r = l-T_l

1+z= l-l_l

s-r= l-Tl

4+r=l--l-l

s-r= [-Tl

6+r=l--J-l

z-r = [Tl

8+r = [Tl

[f Afldtermenulnecunoscut dinadundrilegiscdderiledemaiios:

I

*s=o

!-r=+

e-I

=a

f*t=to

[-r=

t+!=

z

4

Q e-up,aldturidechi!,infiecarecdsuldsemnur+sau - pentru cafiecareoperali sdfieadevdratd:

rIo=r

eIt=s

e!r=a

sIt=+

zIt=a

oIr=s

fl

Completeazd cuatenliegt corecttabelulurmdtor.Succes!

o

1

tn

I

o+ln

o-m

2

3

4

I

I

I

5

6

7

I

I

1

I

I

9

I

Adunoreo cu 2

ll

[l

Calculeazd aldturide rezultatelePotrivite:

o*z=l--l

t *z=f-]

Chit gi comPleteaza cu

5+z=l-

6 +z =[--l

l

2+2=f1

7*2=7-1

g*z=[--l

8+2=T_l

4*2=f-1

Chi[alicalculatcorectlaexerciliul demaisus'velireugis6completa{

Succes!

Oacdtu 9i

stelutele dinoperaliiledemai jos'

+2=7

+2=3

+2=6

El Chi!are6 bucdlidecagcaval.Mamaluiii maidd2 bucdti'Cdtebucdtidecagcav areChit?

Qs"aa"reo cuZ

! rraa-i lui

rnaginilor:

chi! cumtrebuiesd agezein operaliigi sd calculezecorectconform

@ CalculeazltalSturideChit $i completeazdtabelul.Succes!

o

2

3

m

?

2

o-n

4

5

6

2

2

2

7

I

9

10

2

?

2

2

f,l Chilavea10chei.Ela pierdut 2 chei.CAtecheimaiareChit?

Gl consolidore

ll

Calculeazd imPreundcuChil:

0+z=l-Tl

z-z=lT1

z*z=lfl

s-z=l-Tl

+*z=[-Tl

s-z=[-Tl

6+z=[Jl

t -z=f]]

a*z=[-Tl

[l Aflatermenulnecunoscutdinadunirile 9i scideriledemaijos:

*s=z

I

l-z=n

e-I-z

[

+2=10

[-z=

3+I=

o

5

S Pune,al6turideGhil,in fiecarecdsuldsemnul + sau- pentrucafiecareoperat si fieadevdratd:

r

[] z=o

sIz=z

zIz=s

o I

z=to

slz=

t

zIe=

s

f,t Completeazd cuatenlie 9i corecttabelulurmitor'Succes!

o

n

o+m

o-m

2

3

4

5

2

2

?

2

6

7

I

z

2

2

@nauno.eo cu3

! Calculeazdalituride Chi! 9i completeazd rezultatelepotrivite:

c+3= f---l

1+3= f--l

2+3= l--_l

3+3= f-_l

4+s= f--l

5+3= l--l

6+g= f

l

7+3= l--_l

B oacdtu 9i chi!alicalculatcorectlaexerciliuldemaisus,velireugisdcompleta

steluteledinoperatiiledemai jos.

Succes!

(7

+3=7

+3=3

)r

+3=9

fl

Cnilare7 cdrlidecolorat $i 3 ci(i depovegti. CAtece{i areChi!in total?

@s"aa" o

cu3

I taA-i

bi Chilcumtrebuiesd agezein operatii 9i sd calculezecorectconform

imaginilor.

u4 T+

deCh[ 9i completeazdtrabelul.Succes!

6

3

QCalaieuealituri

o 3

m 3

4

3

5

3

7

8

9

10

3

3

3

3

o-tn

fl

Cnilavea9 creioanecolorate.Ela tocit3 creioane.C6tecreioaneintregimaiare

chit?

Jg.**tidore

| !Cabuteazd

impreundcuChit:

o+s= [-Tl

+-s= [Tl

z*l= l-T-l

3-3 =

l-T-l

4+3= [-l-l

s-a= l-T-l

6+3= [--l-l

z-3= l-Tl

7+3= [-Tl

!

AflAtermenulnecunoscutdinadunirilegiscideriledemaijos:

f

!

*s--e

-s=+

e-f

=o

*s=ro

s

z

I

!-s=

3*f=

! e-u1e,aldturideChi[,in fiecarecdsuli semnul+ sau - penlru cafiecareoperage si fieadevdratd:

p

sIz=s

sIs=o

to I

s=z

o f] r=s

sIr=z

+[s=z

Completeazdcuatenliegicorecttabelulurmator.Succes!

o

m

o+tn

q-n

3

3

4

3

5

3

6

3

7

3

{b ndunor"ocu4

I

CalculeazdaliturideChit 9i completeazdcu rezultateleootrivite:

o++= l---l

4++= l---l

1++= [--l

5++= l---l

2*+= f7,

6*a=l---l

g*+= l---l

E

Dacdtu 9i Chi[ali calculatcorectlaexerciliuldemaisus,velireugisdcompleta stelu{eledinoperatiiledemai jos. Succesl

 

+4=7

+4=9

+5=9

p

Cnilare4 caietede matematicd 9i 4 caietede romdnS'CAtecaieteareChitin total?

!f

!

!l

p

Scddereacu 4

nrata-iluiChi!cumtrebuiesi agezein operaliigisdcalculezecorectconform inaoinilor:

/r\

,\*.

\

i\-r

"iLl1 "b-x

{

L-, tt^l

"Wz

CalculeazdaliturideChi! 9i completeazdtabelul.Succes!

o 4

4

m

o-m

ti

4

6

7

I

9

t0

4

4

4

4

4

Chilavea7floriintr-ovazd.Lascurttimp,4floris-auofilit.CAteflorimaiareChip

@consolidare

I

CalcuteazeimPreunicuChit

o*+=l-T_l

4-4=l-l-l

2+4= [-Tl

4-3=[-Tl

o*+=[-Tl

+*s=[-T-l

z-+=l-Tl

s-+=l-Tl

+*3=[-T-l

fl

Aflebrmenulnecunoscutdinadundrile 9i scdderiledemaijos:

fl

!

*+=s

-a=s

10- fl

=6

E *g=z

|

-+=z

2+tr=6

p eune,al5fuddechit,infiecarecdsufdsemnul + sau- pentrucafiecareoper4 sdfieadeviratd:

s!+=z

a f]+=+

s!+=s

sfla=t

ll

to [

+=o

+[+=a

Completeazicu aten$e 9i corecitabelulurmdtor.Succes!

o

n

o+ln

c-n

4

5

6

4

4

4

$nauno"eo cu5

5*?=?

! CalculeaziimpreundcuChi! 9i completeazicdsulelelibere.Succes!

5+2=f]

3+5=il

i+s+4=il

1+5=il

s+5=fl

s+1+o=il

4+5=fl

5+o=il

2+s+1=f]

2+s+5=f]

p cnilte

sfdtuiegtesi

colorezicugalbenrezultatulcorect:

5+5=

/9

3+5=

-9

/@

5+2=

-9

//

,'/

\8i

\2l

\4/

\7)

Ss.aa".eo cu5

ll

[|

fl

Completeazi,cuajutorulluiChit,c6sutelelibere:

s-z=il

s-r=il

s-s=il

s-s=il

s-1-2=t

5-3-0=il

s-1-o=il

5-1-1=t

4utal peChi!sdcompletezecorectcdsuleledemai jos:

eele

9sl

g-l

tct

\/

t-t

E

g

|

e

|

ffi

#

tl

\

E

/

tr

tl

%e

%5

%e

ar

"ffig

till

t--l r:r

El

\/

tl

Taiecuo linieoblicirezultatelegregite:

s-s=EEE

ro-s=p@f

7-5=EEE

8-5=EEE

&&

&

&&

&e

&

&&

Tl

\/

T:r l-:tl

ll

&,& w

.M"

MM

"f^

.f

w

tl

\

tI

r

/

T

5-b=EEE

6-s=EEE

@P

l_

ElConsolidare

j

f

orru-rpeChi!sdcalculezecorect:

 

8-

6-

5+

4+

5+

5-

5+

10-

9-

5+

5

5

5

3

I

550

T

tr

IN

TT

tttttl

 

!

CompleteazdcuajutorulluiChilcu + sau - :

 
 

s{-l

z=e

+fl

s=s

s{-l

s=z

sfla=t

s{-l

s=+

g f-]

s=e

s{-lr=o

 

sf-ls=o

 

I

Adevdrat(A)saufals(F)?

 

Model:

E+2 = 2+s [Al

m={z

\/

\l-

c)6+3 = r *s f]

il=il

d)e-5 = 5+11-l

il=il

a)3+5 = 4+4l-l

il=[]

b)7+2 = S*+ E

il=il

e)7+1= 5+31-l

il=il

IA

Jfl ndunor'eocu6

[l

Cnilvreas6colorezicugalbennumaigrupuriledecdtegase elemente:

**

**

**

CC

CC

CC

33

[l

EfeciueazdimpreundcuChi!urmdtoareleadun6ri:

a\6+2=

b) 6+ 1 +2=

c) 6+1+0=

4+6=

J+b+u=

2+6+2=

6+1=

6+4+0=

1+3

+6=

3

+ 6 =

1+6+3=

3+6

+0=

6

+ 0 =

6+1+1=

2+6

+0=

f,l Adevdrat(A ) sau(F)?

a)1+6+2=3*3*31--l b)

]:-it

+

=+

l_il

LY

tl

6+2=4+4a1

J.:

f

t_!

lt

=+

tr:=.I

tl

ll

9+1+0=1*6*2|_l

F-it

+

=+

]_

tll

tl

6+1+0=e+4[-l

il=il

ROunrilasumanumerelor1 9i 3 pe6:

c)10+0=6+4fl

t=t

3+6=4+2

+

L!1U

-it

:+

-

tl

Qs.aa""eo cu6

!

CabuleazdimpreundcuChi!scideriledemai

ils:

6-1

6-0=

6-3=

=

"

6-2=

6_6=

6-4=

6-5=

10_6=

8-6=

p

Cn4arecatemdsdaflenumerelecu6 maimicidecit8, 10, g, 7.Temaluiestegi temata!

f,f

CompardrezultatelecolorAndcuverdenumerelemaimari:

a) 6-4-2=6-1-4

10-6-3=10-1-

-5

nl

TT

b) 8-6-1=9-6-0

9-6-3='10-3-

-7

xn

ntr

p

c) 10-1-6=9-3-4

t]t]

ScaOedinsumanumerelor7 9i 2 pe6:

7-6-1=10-6-

nI

I

@ consolidore

[l Completeazi impreundcuChilcu + sau- :

o {-]

s=g

o{-n s=s

of-l

z=+

of-n z=e

,=r

zf_lo=

6f[

6 I

r=s

[ 1=7

!f RAaugdla6urmitoarelenumere:3' 1'4,2'0'

E Scade6 dinurmitoarelenumere:10'9' 8'7,6'

!l

tu

Efectueaz6impreundcuChi[urmdtoareleadun6ri9i scdderi:

6 +2 =

7- 6 + 1=

3

+6 =

10-2-6=

6+ 1 =

9-6-1

=

0+6=

8-6-1

=

'

"

'

"

'

10-

"'

' 6 + 1 =

6-6

+ 6 =

7-6+1

=

'.'10-6-3=

Q

nauno.eacuT

lAiutej

peCh[secompletezecasetelelibere:

6

6

I

\

tT

E

/

tl

p Cabuleazdimpreundcu

T

\

I +

T-l

t-

J

|

/

L

l

Chiturmitoareleaduniri:

3+4+1=

7+3+0=

2+ 1+7 =

1+2+5=

7+0+1

7+1+1=

f,l Roaugd7la numerele:0 ,1,2,3.

E Aduniurmdtoarelenumere:

T::i:.

E

\

t+t

T-l

L-J

o

o

o

/

|

|

!&

@ s.aa",eacu7

tl Cabuleazigicompleteazdlmpreun6cuChi!:

fl

fl

7-1=

8-7=

7-3=

7-7=

9-7=

7-2=

7-0=

10-7=

7-4=