Sunteți pe pagina 1din 66

q-nnffnffiL*#i

L'Laso I

.nf

-

T

VASILICA

oPRlgOR

SDtf u'trb DffrffL

VASILICA

oPRr$oR

 • .d- -.*tl.%^ --q'\

 • d] frtff;flf,tuf;f,

frnfrnsnsr

fioflfiiflnrn ]

CfasaI

Semestrul I

-

-

-'

-ttt

6$ffiruoF+\

'::ffii-:--l

SOtgUrTt,

;fzttH

Dsfifiril

ffi

Wfactor: (Danie I Neacfu

CukgereSi tefinorefactare:Oanief Neac;u.

Corecturd: autoarefe O esigncopertd': Nico feta l[omescu

Pentrucomenzi

gi informafii

adresali-vi la:

Editura DIANA

Difuzare:

Pitegti,

C.P. 20; O.P. 5, Gh. 1, Argeg

Tel./Fax: 02481253370,

Mobil : 07

49 208 238

 • 0748122 201, 07 42 i40 705

e-mail : comenzi@ed

iturad iana. ro

editu ra. diana@Yahoo.com

copyrightOEDlTURA

DIANA- Pitegti

www.edituradiana,ro

q4est

{actgaaI!-

Dggguttp,l

gtt-glg

r-

ASa aratd. Scoala mee:

$rru sd md.prezint!

FOTO

I

Salut!

 

Eu sunt

Am ........... ani

Sunteleu Ia $coala

CIasa

Aga aratd.sala de clasd.:

in prima zi de Scoald. am ud.zut:

&

wa,n;g @

w*ffi

@

Ceimi place?

Culoareapreferatd:

Fructuldorit: ...

Anima.Iulfauorit

Coloreazd"obiectele:

t,c#

Continud.desenul:

Am aflot noutdfi despre:

o)t.

#

H.

@

w-,y,s @

w.e

@

Coloreazdpdsdrile :

Ce gtiu?

Am acasdunanimal:

Animale domestice:

Coloreazdanimalele :

Completeazdce lipseSte:

@wMw@@

Iinie). Cdgipitici erau in cdsula din pddure'? (pentrafiecare pitic traseazd.cdte o

CApiezi aueo cspra din poueste?

|

vav purcetugt uoraIupul sd.mdndnce?

n

..

.

CApb ani ersu tn pung u{a coco gului?

u n-- es enesza. p ers onal u I pr eJerat :

-

@w@w@

Familia mea

ca;,i;;;iiisuntt

Am f-:-1

buniei.

t

-]ll

e* f----1

fvatt.

e*

f--1

prieteni.

Deseneazd. cu cineteinlelegi cel

mai binedinfamilie:

:r

De s ene az d j ucdria pr eferatd :

Cecadouri am primit de la cei dragi:

Sunf

Scolar!

o^flcaiete.

e^7-lcdr;i.

I

In penar sunf |

^l

| instrument,

de scris Si colorat.

In bancd.stau cu .

Aceasta estebanca mea.

Aceastaeste camera mea.

Ce fac in timpul liber?

Programul meu zilnic:

Cenu sepotriueEte:

M

Completeazd desenul:

G

imi placecum cdntd :

Sunttalentat!

$fiu 'gtiu poezii.
$fiu
'gtiu poezii.

$tiu 'pot ia

sd cdnt.

pouegri.

piitez.

Cunosi.cifrele.

n

tl

tr

tr

tr

Cunoscl{terele.

tl

Md

joc

Ia calculotor J

..

Deseneazd un instrument muzicql:

-=ra

8'" {Xrt

W

tui

\ffi

G\---J$)

&;E;-;;84lij)

Ceimi place?

'$coala

Colegii

Jocurile

Jucdriile

I

I

tl

I

Deseneleanimate J

Muzica

'oueStile

Calculatontl

tl

f

I

Dacd.agfi ofloareaceasta arfi.:

Dacd.agfi o magind,aeeasta arfi.:

Personajulmeu preferat din desenele

animate:

Acesta estecalculatarul meu:

Completa[i.ce liPs eEte :

 • d $

Suntcreotiu!

Am realizato jucdrie.

n

Am inuentatun joc.

n

Am compuso melodie. n

Am

inuentato poueste. f

Am compuso ghicitoare.l

Am realizatun desen.

n

Amfdcutun coloj.

n

*

^fA

w H

%r1

Ornali ndzcl:

Testde creatiuitate:

Complet a;i ftg ur a astfel

incdt sd ob;inelt un desen.

DenumiEiimaginea

creotd:

Titlul:

@bH@swffi@

$rru sd uorbesc!

Suntpolfficos.

$fiu sd md.prezint.

tl

I

$tiu adresagi numdrul de

telefonde acasd. I

Md tnleleg

Qi

md fac in{eles

f]

ceidin jurul meu.

Asculta;ipropoziliile gi apoi realizali desenulpotriuit.

Pasdreazboard ..

Copiiise joacd.

Ce face copilul?

@m--=.'g@w*=B@

D e sena{i fructe de toomnd :

Sunf

 

culoarea

u

..

,tlt.

LL,

cfl

anotimPuri-

Pentnt@fu]osesc

|

L

__________

--J

|

Sosrele are culoor ea L--1

Cenrl senin ore culoarea Norii pot ouea culosrea Franzele pot auea culoarea

Color agi fianz elecop acilor to omna :

Jz

F

nn

C\EA

&,5

Troso{i cdte o linie de

Is.imaginile din stdLngalacele potriuite din dreopto:

^,H/p

_{-c_

t>-Jtl

affi'

,5'

__

@w

W@@wE<-@

Hai sd,ne cunoastem!

Colegul meu este:

Mi-ar pld.ceasd staucu

A^llcolesi

9f[--l

colege.

O-naffid;dtoareseilmegte

Desenaliobiecte de pe bancd:

@wa@w@

E\fAILJtYARE

tJnifipunctele p entru a completqdes enul :

.l

uonnnuo*QlJ"uL:

l/^\

Ul\,I

,At

/\/\

n

I

\-'^\

ooooo

r7fzf\

\_vy_-/

"r',,.,

.

.r1 '.,

r

-

..

'.

::.-,

:

.' l.' ..

;: I

@@@

Complet oli ce liPs e St e:

F

[6

1M M

,h

\.J

wffi

@

)K

q

e'=*-"s @

Am inud{atculorile. Desenali un oUira*\uii

galben

ro$u

ii,

albastru

Qmnletan Ef colora;ipomul pentrufiecare anotimp:

Pe unde ojunge uulpea Ia coteful gdinilor?

colora;i pdtra{gful cu

ro$upentru animald-ilomestice

si

p entru animaleles dlb ati.ce.

qgm

I

l

#\

frf$

tsts

n

[]

n

cu albastru

Fsn

ll

Deseneazd obstacolepentru

ca htpul sd"nu ajungd Ia cei trei purceluSi.

M

Spune;tcdte o propozi{iepentrufiecare i

*9

/6,r

s4

Realiza[icdte un desenpotriuit pentru propozilia datd:

VdnruIbate cu putere.

Merele s-au copt.

Completa{idupd model:

Ornafi desenulcu linii de diferite culori:

@w=aMw@

Reprezento{ipropozifiile gi cuuinteleprin segmentede dreaptd de anlori

, diferite.
,
diferite.

Cocogulcdntd ..

Copiii citescbine.

Tata conducemasina albd ..

Cenu sepotriueEte?

trs(W

nff

 • - Realizafi coresponden{adintre propozigii Si reprezentoreoprin segmente

dindreapta:

Acumploud ..

Mama spald rufe.

CopiIuIeste cuminte.

Bunica tmpleteEte.

Realiza{i un desencore sd.reprezinte o zi ploioasd de toamnd ..

Spunegi Si opoi r eprezento{i cdte o

propozilie formatd din doud cuuinte

potriuitd desenului:

Desenasideosupraliniei qnimalulcare foce

acfiunea:

zbosrd.

Iatrd.

cdntd.

poSte.

Spune;i ce foce

corespunzdtor.

,*

ffi

CompIe

uietatea reprezentatd prin desen gf frcscli

,tttilt

YW

(/*

w

segmentul

Continua;i" Sirul:

Realizali prin desence actiuitdsi

aue{i intr - o zi. Formula;i prop ozi;ii

formate din trei cuuinte.

Careeste ordinea actiuitdtilor?

Completa{idupd model:

Scrie[i dupd model:

Completa;i desenele:

@a'' ....

--.-"=+44wee

 • \-- v

---<jy

Deffirgigi in

silabe

cuuintele cere denumesc obiectele desenate.

silobele folo sinds eg ment e de dr eapt d de cttlori diferite.

Repre z eni"St Lr* i"t ete Ei

Deseiagii" pri*rl

trei casetecuuinteformate dindoud silobe Eitn celelolte

trei easetecuuinte formate din trei silabe:

Cornpl e t af .dup d. mo del :

Desenafigireprezentasi obiectecare suntformate dintr-o

silabd ..

_

^.,r^-r*"Orezentali cuuintele Si silabeleprin segmentede dreaptd.de diferite

curcrt.

6

w

ffi

Gd'si;idrumul pe eare trebuie sd.meargd soricelul pdnd.Ia cascaual.

w@w@

DesPdrfitri in silobecuuintele ce

denumescobiectele desenote' Indica[i

lo cul sunetului,,o'" printr -un punct

 

ro;u.

i.Ioculsunetului

ibulinacu

Q

<H Btr'

ffi

9n

 • D esenoticdte un obiecta cdrui denumire sd congindsunetul ,,o" lainceput ,

in

interior,IosfdrS!

j

Despdrlili in silabe cuuintelece

denumescobiecteile desenate. Indicali

Iocul sunetului,,e"printr-un punct roSu.

Gd.si;ilocul sunetului ,e" Ei colorafi bulino cu rotu Si restul bulinelor cu

ooooooooooo ooooo ooooo

Morcafr.incasetd.numai acele cuuinte care con{in sunetttl,,e".

Co mp letaSi dup d.mo del :

M,4

rh

M

@e.-*4@w@

I

' Completa{i duPd model morcdnd cuudntul an galben, silobelecuuerde, sunefitl ,, i' punct r o gu,r e sfitl sunetelor punct e neg r e.

.

o oooo

Desenosi cdte un obiecta cdruidenumire sd congindsunetul,,i" lainceput,Ia

mijlocSiIasfdrSit.Marca[i"sttnetttl,,i"

cuunpunctroEu,restulcupuncte negre.

AIeg e{i u ori ant a cor ect d" :

oooo oo

o oo oo

ooooo oo

oooo oo

Completafi dup d. mo del :

ooo

oooo

W

W

ffi

ffi

ij"?;

Desenafiobidcte s cdror denumire confine sttnetttl,4".

Ia tnceput

ininterior

Ia sfdrEit

Despdrft{itnsilabe cuuintele ce denumesc obiectele desenate. Colorafi

bulinq corespunzdtoaresunefitlui ,rr" cu rogu Qi pe c:elelaltecu negru.

S\-\Z

ggeoo

oooo oo

ooo

ooo

oco

Ce cuuintetncep cu sunetul,,u"? incercuigi\maginea.

ffi@

Completa{idupdmodel:

$

7f^^
<+-/--

 • -i- a\

@#

7

il

li' # I

--@--

9ec{ic

2b

Despdr{iti in silabe cuuintelece denumescobiectele desenate. Colorafi

bulina corespunzdtoaresunetului,, s " cu ro$u;ipe celelaltecunegru.

MH

t-

--l

r-L--J

tf-ll

Itrl

It--

ll

 • I F=i

__

Cecuuinteincep cu sunetul,,s" ? incercui;iimaginea.

'/'/

ITJ'

tul

 • :-- ,:;

-;

-iitr,iFi

€b

AIeg efi uarialt a co r ectd. :

 

o09

oo

ooo

ooo

'

 

oooo

 • - Completagidupdmodel:

)v

.\K

,3

p:

oo

ooo

-

oo

(R\

v\jiu

\ll

ooo

ooo

oooo

ooo

I

@w=%r/,,,e4@m'**g@

gecfraTl

Desenaliobiecte a cdror denumire con(ine stlnetul ,,2".

DespdrSttiin silqbe cuuintelece

e sunetului,,z"c7t

bulinocor espuTtzdtoar

denumesc obiectele desenate. Colora{i r o EuSi p e celelaltecu negru -

t

ff

Ce cuuinte incePcu sun

Gdsigifirulzmeului:

etul,,z " ? incercuigiima

$

(-@)

Yli

a-

ginea. (ll\

(d'.

-aai*

/

r

|

h,lrl\f

\<t2

a

\

.-E

tr_;ft1_cl " _41-Zl"+

\\

JA

\\\

 • \--- dY'.<('

(*

._

)-,

DespdrfiEiinsilabe cuuintele ce denui#

ta ffite.

Indicafi locul

sunetului,,r"printr-un punct ro{;u iar celelalte

A

suneteprintr-un punct

tue

neqra.

$-"'b

ffi'ffi

Coloroyibulina corespuTadtoar e sunetului,,r"cu ro u.

q

6

ooo

@

ooooo

ooooo

Ce cuuinte incep cu sunetul

o

r" ? incercuit,iimaginea!

w&ffi

\g-*w

bffiw

*

odoo

Gdsegte cuu dntul reprezentat si deseneazdobiectul :

ooo

oooo

a

(pdr)

Completati dup d. mo del :

*

oooo

r

Indica{ilocul

punct negru.

Despdr[iSiinsilabe cuuintele ce denumesc obiectele desenate.

punct ro$u ior celelalte suneteprintr-un

sun"tului,,l;' printr-un

JWa-

/jt---a<

ffi;,;iN *fufK(\?

tr\ hv# ffiffi

Color afi.bulino core spunz dt oar e sunefltlui,,I"crt r o $u.

@."$

oooooo

 • V n

ooooo o(

Ce cuuinteincep

cu sunetul,,l" ? incercuigiimaginea!

#w

AIeg efi uar iqnt a cor ect d.:

aooo

oo

ooo

oo

Complet aSi dup d. mo del :

ooo

ooo

oo

ooo

rt

t

,l

4.

r{i[iin

in silabe

silabe cuuintelece denumescobiectele d.esenate.

fq

Desenasiobiecte ce reprezintd. cuuinteformate dintr-o silabd,doud silabe

si trei silabe:

Gdsi;i.drumul pe care trebuie sd.meargd cdinelepdnd la os.

q

I

Completali d

r,'

&:nfl-t@sglg az sEu" B"

I

W

\

tffiica1ff.ul

Despdrli{iin

silabecuuintele csre denumeseobiectele desenate-

suietuttri,,e" scriindlitera corespunzdtoare. Pentra celelaltesunete

punegipunctenegre.

AIegefi uariont o cor ect d- :

.o ....

.

.

G.

..

incercuigiliterele,,Q" $i,A" in cuuintele:

Ana

cana

Aura

CompletotiduPAmodel:

carte

Adriana

avion

Cor ectafi ce est e g r e git:

Au ion

alina

ffi,ntune

w

@suret

w

Alcdtui;i o propozi{ie dupd.

imogine Si scrie{i literele ,,e" $i ,m'. in Ioanl

celorlaltg sunetepune;i puncte negre.

l'

Scrie{i in cuuintele care denumescobiectele numai literele ,s" $i ,,m', ier celelalte sunete Ie r epr ez ent ali cupunct e neg r e.

ffit)

\

incercui;i.Iiterele,,e",,4",,,m"

Si,M " .

compot

More

mcr re

Completagidupd" model :

Manu

AmaIis.

Realizafi corespondenla intre imagini Si anuinte:

it--

fu-

..

-:A

)

Ma.

a

Ww@

$eetro gg

Despdr;tli t,

silobecuuintele care denumescobiectele desenste. Suiefi

Iiter eI e inudg at e, c elel alt e sunete Ie no t a{i cuc dt e un punct neg ru.

Completo{icuuintele cu sunetelecare lipsescpotriuit silabelor trssate:

a-

mo.-

 • A- Ma-

incercuiti silaba uffie" in cuuintele date:

mo.ro.ma

me.car0

CompletattfupA model:

Mamaia

-m0

-a

c0stumas

W

$eetra34

AledtuiSio propozilie

dup4imagine. Suiegilitiie6,,T

la loculp otriuit,pentru celelaltdsunete punefi puncte neg r e.

,

camerq

mure

Marian

AmaIia

unu

Udrea

Completagi silabele cu sunetele car e lipsescp entruaforma cuuinte.

A-u-

a

mu-

a

U

u

-mct

Completoli dup d. mo del :

a_-mu-

cr

a-u

 • D es enafi obiecte car e incepcu sunetttl,,u

Alcdtui;i o propozi;ie dupd imogine. Scrieli potriuit, p entr4 celeloltesunete punegipuncte negre.

literele ,,e" , ,,m" , ,,1r" Io.IocuI

Completa{isilab ele cu sunetele p otriuite.

Ra

r0

Uni;i silabelepentru aforma cuuinte.

ara

u

Ma.

mcff

ar

A

Completatt&ryAmod"el:

ma

ra

amur

AMUR

t literele inud.

sz

n

s

tD

HXR

u

so

q

JPX

I

Ae

r

ruh

yN

t*-tqr"u

,G

j

Kt

d

I

s

Tr6ns cr iegi urmdt oar eIe lit er 4 lsilab e Si cuuint e :

R, ffi, A, o, r, mamL,

clr, rct, am, Mare,

Raro., emclr, rclme., rtre., rrrme, erme,

Ama, ertr , mctreme, ramttre, rem, mcntr, erTmurcl

Scrieli cuuinte ce denumescnume de .fiinfe

inudgate.Pentru celelalte sunete pune;ipuncte negre.

care sd inceapd cu literele

R

M.

R

M

 • A- U.

A

U

Desena[i obiectecar e incep cu literele inudgate.

Iii=gr!-teuugU,g Ul-o go @, @

Alcdtui;i o propozi;ie dupd imagine Si scriefi literele inudsate.In

Iocul celorlaltesunete punef. puncte neg r e.

6*,&W'

WM

Completali cuuint eLe cu silaba

car e lip se Ste :

Ma-

ra

nu

rQ

De s c o p er i;i cuuint e ce s e p ot fo r mo cuanumit e lit ere :

cI,r,lt,m;

arn,A;

u,n,Lt;

n, e,N, e;

n, e,Lt,N;

Completatidup d. mo del :

@w=4@wM

AIcdruiF o propozi;ie dupd"imagine Ei scrieli literele inudgate.

^

In locul celorlaltesunete punefi puncte negre.

Gd.sili.care dintre cuuintele care desemneazdobiectele desenate contrin

sunentl,,i",de sp dr Eili tn silob e Si s criegi. lit erele inu dg at e

Completa\furydmodel:

(\-D

u5

F-==-O )

Alcdtui;i o propozisie

dupd.imagine gi scriefi titerele inudsate.in

Ioqi celorlaltesunete pune;iblncte negr e.

EB

-E

Completafi cuuintele cu silaba ccffe lipseEte:

me.

mQ.

rQ

rg-_

Pune{iin cdsu{ecifre pentru a ordona euuinteleinn-o propozi(ie.

are

u

Ninq

r

an

n

un

rn

CompletanaWA model:

Tr anscriet, i p r op ozi;iile :

Nana are mere- Ema e mare.

@tuffi*@wM

Alcdtuiti o propozi[ie dupd.imagine gi scrieyilitereleinudtate.

in locul celorlalieinete'puni\

pun"i" nugr".

Coryple_tafi anuintele cu silabacare lipseEte:

 

na

Ri

nan

Ni

Ian

Pune{i-tn cd.su{eeifre pentra a.ordona cauintele intr-o propozigie"

e

Crina

Cartnen

t-t

ll

L--J

ll

tl

Aurica

 

auriu

cgnar

tl

tl

t-t

tl

mic

un

L

J

[t

tl

L

l

__

__

Completa

ti

dupd. model:

 
 

e mare.

 

Carmen

 

mure.

Crina nu are

un

u

Iancu

u

F-,*-*@

Sr-

w

T_l

tt

are

[_l

tl

are

tl

tl

L_l

car

n

rl

n

re

NIE

,[lll

I"[;

Pune{iin cd"su{eliterele care lipsesepentru aforma anuinte.

,'IE,

*[I,

['[],

,n; [1,,;

.I[;

[]It'

'En

Tr anscr ie{i p r opo zif iile ur mdto or e

Nina ere mere

lnt

e

eumlne. ..

; ...........

Miruna e mare,.

Ricoore mure?..........

Nu.Eq are mere

..............

Carmenia un mac, .....

Formoft cuuinte folo sind literele date :

ernrorerfl.

a, n, cL,c

erirarrrc

n, e, c, cI, r

irnrNrQ

Trn,arCrerm

Iii:$tgg"gU,e l-,

tr

@, E)" 4-

Scrie;i denumirea obiectelor desenate :

/.M-

\t-f

>'P

(c-o ".@

'{\

t

--A)

--M

1t

tg;,

-<fti[2,\

-eBao

b.L

rEiEi(

,t-

43

f

t't7f

\'Lf

\4m

))

\is

ttt

lzthlt

awry

--JFS.JDI

Completaficuuintele cu silaba p otriuitd.:

MQ

nul

uI

Rd.spunde;iIa intr ebdri :

Cum e Luca?

Ra

ca

Li

Iea

e cumama

Pune{i in cagetdcifre pentru a putea ordona literele Si a forma cuuinte:

CompletafrdupA model:

N

I

L

A A

U R L

A

A

Scrie{i denumir ea obiectelor desenate:

Gr

WLl

$ ru M

Completaficuuintele cu silabapotriuitd :

rul

Trasofi liniiintre silabepentru aforma cuuinte:

rcff

nu

rar

Mi

no

Iac

co

mo

o

o

co

nac

ron

rul

Gd.si;iintrebdrile potriuite pentru rd"spunsuriledate :

Cornel e mic.

Nu. Monica ore un orar.

Eunuamun ou.

Trasali Iinii de Ia desenIa

is-\

(al

R$\ AV#

3-'

\

I

l

\

Aa

\r"t

)

\i?/,

Ltl

e4 6\

pepene

ETJI

rt2r3

^,{K)6-

IAV'ST

W

-^\-

)

rtat

u\<_

---\9

|

@-.

(

-rI

r

1

D

rM

4'a

pui

m

St

l\

_l\

It

I

v

Elena

cuudnfitl potriuit.

_Q

=I/AJ

copac

r,.>-1

)l

(

r{

\N*

Iup

Completati silabele:

Scrielidenurnirea obiectelor desenate ostfelincdt sd con;ind sunetttl ,,d".

De s c o p er igicuu int eI e car e co n{in lit erele dot e :

a,d,I,i,d.,c,ffi,T

i

d,i,p,I,r,d.,e;

l,tt,d.,fl,pru i

ffi, d, crirl, d

Pune[itn casetectfre pentru o ordonasilabele Si aformq cuuinte:

md. ma

ra;

NTT

ca

Md"

u

ri;

N[]TT

cd

Ro

mi;

[]NT

rd

md"

nu

ITT

Completalicasetele cu cifrepentru a ordonacuuintele tn propozifii:

am

ll

nouQ

tl

tl

un

Nicd

tl

ll Completattdupd model:

are

T

acru

n

tl

mdr

tl

ll

tl

tt

I

I

1l

!

lll

loB,e

LOPA

Cenume pot auea copiii?

L.

t

o

Co mplet afr . p iit p ozi;iil e:

Trasali linii dupd.model:

camerd.

mere

caI

alune

mdr

caramele

slund.

cai

coramea

camere

Scrie{i cuuintele in t abeI p e coloana p otriuitd.:

Iac,PauI, coamd.,Luco, palmd., Oana,lumind., nailon, poame, oier

Con{inpe ,1"

Conlinpe ,,o"

ConSinpe ,,p"

,\

Co@arelipsesc:

sa_

sd

sd

So

Sot

so

Sep ar af i cuuintele dinpr opo zif iile urmdtoar e:

Cosminaesorolul6orin.

SimionsarecttStle.

Eisosesclaunconcurs ..

.

Cdlircesperiemereu.

hnef iincasetecifrepentnraardonaanuinteleinpropoziste.

sosesc

Sorana

Ia

Sorin

Sinaia

cu

n

u

TtrT

 

l

o

- Simona

pdldrie

coase

uu

u

utl

Completatt&ryA model:

q

ffi

q

/w

completafi casetelecu litere pentra

I

aforma cuuinte:

,rn

,[n

,fr[] ,[]r

,f]n,fln

'fl

,r[[

,rrn

,I

It]

Campleta{ipropozi;iilegi ue;i ob;ine sensuridiferite pentru cuudntul ,,toc,, .

Eutoc

Tomascrie at un

Tocule

......

- ..

Tato

.tocullaintrare.

f

gectia 49'

Scrieli denumir ea obiectelorde s enate :

ffi

Completatifurya model:

uesel ---

mic

--------t trist

plecare

mare

moale

tare

uenire

lj"?;

$#

Completasipropozifiile cu acelecuuinte potriuite:

esteueseld.

Scrie[io propozi;ie in care toate cuuintelesd,inceapd culitere ,,u".

CompletafidupA model:

Scrie;i denumire a obiectelord.e senate :

fv/!

/(w

^,

Y,4'

v

 • Scrieficuuinte- dup A model:

couor

- couor^s

inel

peEte

copil

costum

coco;

pui

costum

Dqti exemplede

Exemplu: rema

cuuintecare auinfeles si citttede Ia ffirgit.

amar

Completo;isilabele care lipsesc:

t/t

\

CompletatidupA model:

----w--

gnci* St

st

vS

sTV$

Scrie{i nume de persoane care tncep cu literele date in prima

coloandEiin a doua numede lucruri.

s

T

v

^'

AlcdniSi cdte o propozigiein care toate cuuintele sd inceapd ctt acelagi

sunet:

A

C

P

T

Complet a;i pr opo ziliile :

Vulpeae............

Pegteleareculoarea

Tatataie

Vineriauem.........

. estepegosea.

@wMtus*@@

Completafi. dupd. model:

petrec - petrece - petreci

plac

tac -

trec

plec -

mare

copd"cel

copac

pur"cel

porc

cercelug

cercel

mdricel

Completalicu grupurile ,,ce",,,ci":

uo _,

re

ari

. ue _n;

,

rneald.,

eli

__

--_----

_neuq

r_|

qpd,

Completa{i cu intr ebdri p otriuite:

_nemo.,

aScd.,mdrd

T€t

ni.

Marcela are cirese.

I.

9ectiCI5E

Completolidupa model:

uecin- uecini

uolmc -

ciucure-

copQc -

cd.ciuld-

pisicd -

pitic -

bancd.-

Pune[i litere in cd.su{epentru a completa cuuintele:

[lact

l-leci

[-l

aci

l-leci

f-lect

[-l

cct

Completalispasiile pentru aforma cuuinte:

Iia e cu Mir

Lo

ocdnitoareo

rc sunt

ocdnetare.

n

qrt

Eo ia

ainicul cu

Elicopterulare o eU-

$opte piti

sunt clouni.

cn.

CompletaSi dup d. mo del :

EI

&r$teeeUg

S ,

GU

Completa li cu litera ,,i".

[],,or

f

nuelit

r"

ncuiat

nalt

mpreund

scrie{i cuuintele care lipsesc Ei care con{in litera i,," .

Lacdtul este

_

apd. suntpe;ti.

CopiIuI nu este

scriu temele.

.

Completafisilabele care lipsesc:

tn

n n

[]

Sepora;icuuintele din propozifii:

Ursulstdtnapd ..

Lauraintrdincort.

Viorelestetnalt.

 • M amatno at dtnp is cind ..

 • I mpr eund.se ducl smunt e.

f

dtt

J Scrie{idenumi rea abiectelordesenate:

w

n

2,

gSisilabele care liPsesc:

a

S"ri" t

"inume

depersoane gitteintlme de oraqecare sd con{indlitero "d" '

Scrieincasetd cifte Pentru a

o

tl

adus

tl

Dorina

n

Dan

n

ordona cuuinteleinProPozitti.

carte

n

un

n

primit

nI

a

nn

o

dar

Completa

! . Tr anscrieiipr opo zisia de sp drfind-ffi

Cincitractoare ard.terenilI.

 • 2 = CompletaEi pr opo zifiile :

Ursul trdiegte in

Cdtdline aduce

e tare Eireatd ..

in penar sunt multe

scrie repedetemele.

 • 8- Aranjali cuuintelegi apoi scriesipropozigia corect :

sdu, MiSu,din, pegtisorii,priuegte, acttariul.

Descriptori

de perforrnanfd:

FB - toatesubiectele rezoluate

B

- doud subiecterezoluate

S - un subiectrezoluat

f-

Scrielicdte trei cuuinte cqre sd con{ind.Iiterele Si grupurile indicate:

2,-. ASezafilitereletnordine pentru aforma cuuinte:

COAPC ..

AADRAC

ESMEN

/SCPT/AIR

CITIP ....

 

g.

3r

din ........

m0c

rama

ARCTORT............

Inlocuigi liter ele subliniate cu altele p entru aforma tr ei noi cuuinte:

ftof.o

Descriptori de performan!6,

.

FB - toate subiectelerezoluate

B

- z ding subiecterezoluate

S

- un subiectrezoluat

&b=*eg-'"=*&

,t

existd.

cdtg un

obiect gare rui.- potriueSte cu

indicat. ti"ra

i:fi::qre rdnd

celelq"Ite.scrieli

..

numele acestuiatnrdndul

corect,pe coloanaABue;i. descoperiun obiect din ghiozd.an.

"ti

IY l--

|

r4\

.rz-TN

!"cepefiecare cuu.dnttn oz"dineaindicatd de numere Ei

agiimatemattce.

l:::!!::::y

uei de scoperi numeleunei oper

":::

iN-t

 • M w) d

3

i\Wi

f-:---)

\

L_i,)

Gdsigidrumul pe care

.tl

aJungeIocasa ountcn.

trebuie sd meorgd Satfiga RoEiepentra a

Completasi fiecare pdtrdfel cu

obiecteledesenate.

cdte o literd din anuintele ce denumesc

14L

2-@

s6

De s cop erili cuuintele ffid

4%

5&

6@@

cds emnele r eprezintd urmdt o ar ele liter e:

[=a

A=c

O=R

lr--ln

[_-_l=P

Mw@wa@

ano

AI

troa

AOT

Gdsi;isilabele potriuite pentru aforma cuuintelecare denumescobiectele

desenate. Scrie{i acestecuuinte.

EEE

FrAqtrIreo--l

@IWEqH

@W@w*?*e@

T-

tB w--) /

st(

.-=.=:,.-:.|:,-,\

"

:,.:,:

,

,:.,t:::).:-)

Citili cu atenlie dialogul:

,,5dfocemcuno5tinfA!

MA numesc Nicoloe Apostol. Acum vreou sd

vd cunoscgi eunumele.

 • - Ei,hoi, bdiotule,vezi?

Nu te bat,nu te mdndnc.

RQspunde

f

rumos: cum te cheomd?

Culifd...

 • - zice bdiotul cu gios sleit.

 • - $imoicum?

-

"

Culitd ...

(CezorPetrescu-,,Primo

zi de gcoald" )

 • b) in ce situagiemai este neu aie s d- u d pr ezentafi?

Cornpleta;iurmdto ar ele formule de adresore:

 • - V-a;rug a sd-mida{i

".".

...

 • - Mi-ar face pld.ceresd.-mi aferitt

 • - Dacd sunte[iamabil,ud.rog

 • - Terog sd" iei ..........

 • - Dd.-mi,terog

i-.r.--.-r

Gd"seStereplica p otriuitd.:

Sd tr dit,i, md,nume s c I ones cu Geor g e !

Sdrut mdna,sunt naua u e cind ..

DINACEEA$ICOLECIIE:

gottub

D1fl61s

l,,E, jl7"--€:\

sott uds, o 1fr51$

IsBN 978-973-8992-04-7

fr

,

gR$t6T %cEcI