Sunteți pe pagina 1din 66

q-nnffnffiL*#i

I L'Laso
.n f T

VASILICA

oPRlgOR

SDtf u'trb Df frffL

oPRr$oR

VASILICA

-.*tl.%^ --q'\ .d-

d]

] frtff;flf,tuf;f, fioflfiiflnrn
I Cfasa

frnfrnsnsr

estrul I Sem
-' - ttt

6$ffiruoF+\

'::ffii-:--l

S O tgUrT t, Dsfifiril
;fzttH

ffi
I Neacfu Wfactor: (Danie OaniefNeac;u. Cukgere tefinorefactare: Si autoarefe Corecturd: Nico copertd': fetal[omescu Oesign

la: adresali-vi gi comenzi informafii Pentru Editura DIANA Difuzare: 1, C.P. O.P. Pitegti, 20; 5,Gh. Argeg Mobil 49 : 02481253370, : 07 208238 Tel./Fax 122 07 0748 201, 42i40 705 iturad ro : comenzi@ed iana. e-mail itu diana@Yahoo.com ed ra. DIANA copyrightOEDlTURA - Pitegti

www.edituradiana,ro

q4est {actgaaI!Dggguttp,l gtt-glg

prezint! $rru sd md. FOTO I Salut! Eu sunt Am........... ani SunteleuIa $coala CIasa
ASa aratd.Scoalamee:

Aga aratd.sala de clasd.:

in prima zi de Scoald. ud.zut: am

&

wa,n;g @

w*ffi

Ceimi place? Culoarea preferatd: Fructuldorit:... Anima.Iulfauorit


Coloreazd" obiectele:

t,c#

#
H.

o)t.

Continud. desenul:

Am aflot noutdfi despre:

w-,y,s @

w.e @

Ce gtiu? Am acasdunanimal: Animale domestice:

pdsdrile : Coloreazd

animalele: Coloreazd

Completeazdce lipseSte:

@ wMw@@

Cdgipitici erau in cdsula din pddure'?(pentrafiecare pitic traseazd. o cdte Iinie).

CApiezi aueocspra din poueste?

vav purcetugt uoraIupul sd.mdndnce?

..

CApbani ersu tn pung u{a cocogului?

n u- -esenesza. ersonaluI pr eJer : p at

@ w @w @

ca;,i;;;iiisuntt
Am f-:-1

Familia mea

-]ll

buniei.

e* f----1
e* f--1

fvatt.
prieteni.

cu Deseneazd. cineteinlelegicel mai binedinfamilie:


:r

Desene dj ucdria pr eferatd: az

Cecadouri am primit de la cei dragi:

o^flcaiete. e^7-lcdr;i.
I

Sunf Scolar!

In penar sunf |
^l

| instrument,

de scrisSicolorat. In bancd. staucu .

Aceasta estebanca mea.

Aceastaestecamera mea.

Ce in timpul liber? fac

Programul meu zilnic:

Sunttalentat! $fiu sd cdnt. 'gtiu poezii.

n tl

tr $tiupouegri. 'pot piitez. ia tr Cunosi.cifrele. tr

tl l{terele. Cunosc Mdjoc Ia calculotor..J


Deseneazd un instrument muzicql:

Cenu sepotriueEte:

M
Completeazd desenul:

G
imi placecum cdntd :

8'" {Xrt
tui

-=ra

W
G\---J$) &;E;-;;84lij)

\ffi

Ceimi place? '$coala I Colegii I Jocurile tl Jucdriile I Desenele animate J Muzica tl 'oueStile f Calculatontl I

Dacd. ofloareaceasta agfi arfi.:

Dacd. agfi o magind,aeeasta arfi.:

Personajulmeupreferat din desenele animate:

Acesta estecalculatarul meu:

Suntcreotiu! Am realizatojucdrie. n Am inuentatunjoc. n o melodie. n Am compus Am inuentato poueste. f o Am compus ghicitoare.l Am realizatun desen. n

Amfdcutun coloj.

: ce Completa[i. liPseEte

d
Ornali ndzcl:

w
%r1

^fA

Testde creatiuitate: a;i Complet ftg ur a astfel incdt sd ob;inelt un desen. imaginea DenumiEi creotd:

Titlul:

@b H @sw ffi @

$rrusd uorbesc! Suntpolfficos. tl prezint. $fiu sd md. I $tiu adresagi numdrul de telefonde acasd. I Md tnlelegQimdfac in{eles ceidinjurul meu. f]

Asculta;ipropoziliile gi apoi realizali desenulpotriuit.


Pasdreazboard..

Copiiisejoacd.

Ce face copilul?

@ m -- =. 'g@ w * = B @

Sunf
u..,tlt.

anotimPuri-

Pentnt@fu]osesc
LL, cfl culoarea | L__________--J |

or Sosreleare culo ea L--1


Cenrl seninore culoarea Norii pot ouea culosrea Franzele pot auea culoarea

D e sena{i fructe de toomnd :

Color agi fianz elecopacilortoomna:

cele potriuite din dreopto: Troso{i cdte o linie de Is.imaginile din stdLngala
,5'__

Jz
^,H/p
_{-c_ t>-Jtl

nn C\EA &,5

af f i'

@w
W@ @ w E < - @

Hai sd,ne cunoastem!


Colegul meu este:

Mi-ar pld.cea staucu sd

A^llcolesi coleg e. 9f[--l O-naffid;dtoareseilmegte

Desenaliobiectedepe bancd:

@w a@w@

E\fAILJtYARE
enul: tJnifipunctelep entru a completqdes
. " r .r1 '., r ',,.,..'. -

::.-, :
.' l.'.. ;: I

uonnnuo*QlJ"uL:

.l

Ul\ , I ,At n /\/\


\-'^\

l/^\

ooooo

r7fzf\

\_vy_-/

@@ @
e oli Complet ce liPseSt :

F
[6 1M
\.J
,h
M

)K

wffi @ e'=*-"s @

Am inud{atculorile.Desenali oUira*\uii un
galben ro$u

ii,
albastru

Qmnletan Efcolora;ipomul pentrufiecareanotimp:

Pe unde ojunge uulpea Ia coteful gdinilor?

colora;i pdtra{gful cu ro$u pentru animald-ilomestice cu albastru si p entru animalele dlb ati.ce. s

#\ qgm tstsn
I frf$

[]

Fsn
ll

Deseneazdobstacole pentru ca htpul sd"nu ajungd Ia cei trei purceluSi.

cdteo propozi{iepentrufiecare i Spune;t

*9
Realiza[icdteun desenpotriuit pentru propozilia datd: VdnruIbatecuputere.
Merele s-au copt.

s4

/6,r

Completa{idupd model:

Ornafi desenulcu linii de diferite culori:

@ w= a M w@

Reprezento{i propozifiile gi cuuinteleprin segmentede dreaptd de anlori , diferite. Cocogul cdntd.. Copiii citesc bine. Tata conducemasinaalbd.. Cenu sepotriueEte?

trs (W

nff

Realizafi coresponden{a dintre propozigiiSi reprezentoreoprin segmente dindreapta: Acumploud.. Mama spald rufe. CopiIuIestecuminte. Bunica tmpleteEte.

Realiza{i un desencore sd.reprezinte o zi ploioasd de toamnd..

cdteo Spunegi opoi r eprezento{i Si propozilieformatd din doud cuuinte potriuitd desenului:

deosupralinieiqnimalulcarefoce acfiunea: Desenasi zbosrd.


cdntd.

Iatrd.
poSte.

Spune;i ce foce uietatea reprezentatd prin desen gf frcscli segmentul corespunzdtor.


,*

YW
(/*

,tttilt

CompIe

ffi

Continua;i" Sirul:

Realizali prin desence actiuitdsi aue{i intr -o zi. Formula;i prop ozi;ii formate din trei cuuinte.

Careesteordinea actiuitdtilor?

Completa{idupd model:

Scrie[i dupd model:

Completa;i desenele:

@ a ' ' ....--. - "= + 44w ee

\--

Deffirgigi in silabe cuuintele cere denumesc obiectele desenate. ele e Repr zeni"St Lr* i"t ete Ei silob folo sindsegmentededr eaptd de cttlori diferite.

---<jy

cuuinteformate dindoud silobeEitncelelolte Deseiagii" pri*rl trei casete : cuuinte trei easete formate din trei silabe

e Cornpl taf .dupd.model:

_ Desenafigireprezentasiobiectecaresuntformate dintr-o silabd..

cuuinteleSisilabeleprin segmente dreaptd.de diferite de ^.,r^-r*"Orezentali curcrt.

6 w
ffi
Gd'si;i drumul pe eare trebuie sd.meargd soricelul pdnd.Ia cascaual.

w @w@

in DesPdrfitri silobecuuintelece obiecteledesenote'Indica[i denumesc printr -un punct lo cul sunetului,,o'" ro;u.

i.Ioculsunetului

ibulinacu

< H Bt r'

ffi
interior,IosfdrS!

9n
in

sunetul,,o" lainceput , un D esenoticdte obiecta cdrui denumire sd congind

Despdrlili in silabe cuuintelece denumesc obiecteile desenate.Indicali printr-un punct roSu. Iocul sunetului,,e"

Gd.si;ilocul sunetului,e" Ei colorafi bulino cu rotu Si restul bulinelor cu

ooooooo oooo ooooo ooooo


Morcafr.in casetd.numai acele cuuinte carecon{insunetttl,,e".

rh
Comp letaSidupd.model:

M,4

@ e .-* 4 @ w@

I ' Completa{i duPd model morcdnd cuudntul an galben, silobelecuuerde, sunefitl ,,i' punct r o gu,r e sfitl sunetelor puncte negr e.

sunetul,,i"lainceput,Ia a cdte . Desenosi un obiect cdruidenumiresd congind negre. cuunpunctroEu,restulcupuncte mijlocSiIasfdrSit.Marca[i"sttnetttl,,i"

o oooo

: AIege{i u ori ant a cor ectd"

oooo oo ooooo oo
Completafidupd.model:

o oo oo oooo oo

oo o oooo

ffi

ffi
ij"?;

Desenafi obidctes cdror denumire confine sttnetttl,4".

Ia tnceput

ininterior

Ia sfdrEit

Colorafi desenate. obiectele ce Despdrft{itnsilabecuuintele denumesc cu bulinq corespunzdtoaresunefitlui,rr" cu roguQipe c:elelalte negru.

S\-\Z
ggeoo
oooo oo ooo

ooo

oco

? Ce cuuintetncepcu sunetul,,u" incercuigi\maginea.

ffi@
7f^^ <+-/--i-

Completa{idupdmodel:

a\ @#

$
7

il
li'

# I

--@--

2b 9ec{ic
Despdr{iti in silabe cuuintelece denumesc obiecteledesenate. olorafi C

bulina corespunzdtoare sunetului,, " cu ro$u;ipe celelalte s cunegru.

r-L--J
tf-ll

MH

t-

--l
I

It--__ll

Itrl

F=i

Cecuuinte incepcu sunetul,, ? incercui;iimaginea. s"


'/'/ tITJ' ul

:-- ,:; -; -iitr,iFi

AIeg efi uarialt a cor ectd. :

b
oo
ooo

o09 ooo ' oooo

)v .\K
v\jiu

,3 p:

oo ooo

oo

ooo (R\ ooo


\ ll

oooo ooo

Completagidupd model:

@w=%r/,,,e4@m'**g@

gecfraTl
Desenaliobiecte a cdror denumire con(ine stlnetul,,2".

in DespdrStti silqbe cuuintelece denumesc obiectele desenate. Colora{i c7t e bulinocorespuTtzdtoar sunetului,,z" r oEuSip e celelaltecu negru -

Ce cuuinte incePcu sunetul,,z " ? incercuigiimaginea.

ff

$
Gdsigifirulzmeului:

(ll\
a
\ .-E \\\

(d'.
/ r | -aai* h,lrl\f \<t2 JA

(-@)

Yli

a-

\\

tr_;ft1_cl " _41-Zl"+

\---

dY'.<('
(*._)-,

Indicafi locul sunetului,,r"printr-un punct ro{;u iar celelalte suneteprintr-un punct neqra.

DespdrfiEiin silabe cuuintele denui# ce

ta ffite.

tue ffi'ffi
$-"'b A

6 ooooo odoo @ * ooooo ooo w & ffi \ g-*w


Ce cuuinte incep cu sunetul o r" ? incercuit,iimaginea!

Coloroyibulina corespuTadto e sunetului,,r"cu ro u. ar

Gdsegte dntul reprezentat deseneazd cuu obiectul : si

bffi w

ooo

oooo

oooo

(pdr) Completatidupd.model:

desenate. obiectele ce cuuintele denumesc silabe Despdr[iSiin Indica{ilocul sun"tului,,l;'printr-un punct ro$u ior celelalte suneteprintr-un punct negru.
JWa/jt---a<

ffi;,;iN *fufK(\?

tr\
n

crt Color afi.bulino corespunzdt oar e sunefltlui,,I" r o$u.

ffiffi hv#

#w

oooooo sunetul,,l" ? incercuigiimaginea! Ce cuuinteincepcu

@."$

V o( ooooo
ooo ooo oo ooo

: AIeg efi uar iqnt a cor ectd.

aooo oo ooo oo
CompletaSidupd.model:

I I

r{i[iin silabe cuuintelece denumescobiecteled.esenate. in silabe

4.
rt

t
,l

fq

cuuinteformatedintr-o silabd,doudsilabe Desenasi obiecte reprezintd. ce si trei silabe:

drumul pe care trebuie sd.meargd cdinelepdnd la os. Gdsi;i.

Completali d

r,'

&:nfl-t@sglg az sEu" B" I

desenateobiectele csre denumese Despdrli{iin silabecuuintele W \ sunete Pentra celelalte tffiica1ff.ul suietuttri,,e"scriindlitera corespunzdtoare. punegipunctenegre.

: AIegefi uariont o cor ectd.o....


. . G. ..

: literele,,Q" incercuigi $i,A" in cuuintele


A na cana Aura ca r te

Adriana

a vio n

CompletotiduPAmodel:

Corectafi ceeste g r e git:

Au ion

a lin a

ffi,ntune
w

@s u r e t

Alcdtui;i o propozi{ie dupd. imogine Si scrie{i literele ,,e" $i ,m'. in Ioanl celorlaltg sunetepune;i puncte negre.

l'

Scrie{i in cuuintele care denumescobiectele numai literele ,s" $i ,,m', ier celelalte sunet Ie r epr ezent ali cupunct e neg r e. e

ffit)
c om p o t More

incercui;i.Iiterele,,e",,4",,,m" " . Si,M


m cr re Manu

AmaIis.

Completagi dupd" model:

Realizafi corespondenla intre imagini Si anuinte:

Ma. a
fu-..-:A

Ww@

gg $eetro
S obiecteledesenste. uiefi Despdr;tli t, silobecuuintelecare denumesc e at IitereIe inudg e,celelalte sunet Ienota{i cucdteunpunct neg ru.

Completo{icuuintelecu sunetelecare lipsescpotriuit silabelor trssate: aAmo.Ma-m0

-a

incercuiti silaba uffie" in cuuintele date: mo. r o. ma me.car0 M a m a ia

c0stumas

fupA model: Completatt

$eetra34
AledtuiSi propoziliedup4imagine. o Suiegilitiie6,,T , p la locul otriuit,pentru celelaltd punefipunctenegr e. sunete

ca mer q

mure

Marian

AmaIia

unu

Udrea

Completagi silabele sunetele e lipsesc entruaforma cuuinte. cu car p A-uU


a

mu- a u -mct

a_-mu- cr a-u

Completolidupd.model:

D esenafi obiectecar e incepcu sunetttl,,u

Alcdtui;i o propozi;ie dupd imogine. Scrieli literele ,,e" , ,,m" , ,,1r" Io.IocuI potriuit, p entr4 celeloltesunete punegi puncte negre.

Completa{isilab cusunetele otriuite. p ele

Ra
r0

Uni;i silabelepentru aforma cuuinte.


ara Ma.
mcff

ar

u A

ma ra

Completatt&ryAmod"el:

amur AMUR t literele inud.


sz
s
HXR

n
u

I
Ae

r ruh
yN

I
s

tD

so

JPX

t* - tqK t r"u j
,G

Tr6nscriegiurmdt oar eIe liter4 lsilab Sicuuinte: e


R, ffi, A, o, r, mamL, clr, rct, am, Mare, Raro., emclr, rclme., rtre., rrrme, erme, Ama, ertr , mctreme, ramttre, rem, mcntr, erTmurcl

Scrieli cuuinte ce denumescnume de .fiinfe care sd inceapd cu literele inudgate. Pentrucelelalte pune;ipuncte sunete negre.
R R M. M
A-

U. U

Desena[i obiectecar e incep cu literele inudgate.

Iii=gr!-teuugU,g Ul-o go @, @

In Alcdtui;i o propozi;ie dupd imagine Si scriefi literele inudsate. punef.puncteneg e. Iocul celorlalte sunete r

6*,&W'

WM
Mara

cu : Completali cuuint eLe silaba car e lipseSte

nu

rQ

Descop er i;i cuuintecesep otfo r mo cuanumite lit ere:


cI,r,lt,m; arn,A; u,n,Lt; n, e,N, e; n, e,Lt,N;

dup Completati d.model:

@ w=4@wM

AIcdruiF o propozi;ie dupd" imagineEi scrieli literele inudgate. ^ locul celorlalte In punefipunctenegre. sunete

Gd.sili. care dintre cuuintele care desemneazd obiecteledesenatecontrin sunentl,,i", spdr Eilitn silobeSis criegi. ereleinudg e de lit at

Completa\furydmodel:

(\-D

u5

F-==-O

Alcdtui;i o propozisie dupd.imagine gi scriefi titerele inudsate. in Ioqi celorlaltesunete pune;iblncte negr e.

EB

-E
Completafi cuuintele cu silaba ccffe lipseEte:

me.
mQ.

rQ

rg-_

Pune{iin cdsu{e cifre pentru a ordona euuinteleinn-o propozi(ie.

u r n rn
CompletanaWA model:

are

Ninq

an

un

Tr anscriet,i p r opozi;iile : Nana are mereEma e mare.

@tuffi*@wM

Alcdtuiti o propozi[ie dupd.imaginegi scrieyilitereleinudtate. in locul celorlalieinete'puni\ pun"i" nugr".

Coryple_tafi anuintele silabacare lipseEte: cu na Ni Ri


nan Ian

Pune{i-tn cd.su{e eifre pentra a.ordona cauintele intr-o propozigie"

t-t ll
Aurica

Crina
ll

Cartnen

tl

L--J t-t tl
un
cgnar

T_l tt
Iancu

auriu

tl
mic

tl

Completati dupd. model:

L__J

[t tl

L__l

u u

un

are

[_l
tl
tl

L_l
car

are
tl

n rl

Carmen

e mare. mure.

Crina nu are
F-,*-*@ Sr-

n re NI E
pentru aforma anuinte. literelecare lipsese Pune{iin cd"su{e

, [ l ll ,' IE ,

* [I,

['[],

,n; [1,,;

I"[;

.I[;

[]It'

'En

cr Tr ans ie{i p r opozif iile ur mdtoor e Nina ere mere


lnt e e u m l n e .. . ; . . . . . . . . . .. Miruna e mare,. Ricoore mure?.......... Nu.Eq are mere Carmenia un mac,..... ..............

Formoft cuuinte folo sind litereledate:


er n r o r e r fl .

c a, n, cL, er i ra rr rc n, e, c, cI, r
ir n r Nr Q

Trn,arCrerm

tr
/.M\t-f

Iii:$tgg"gU,e l-, @, E)" 4-

Scrie;i denumirea obiectelor des enate:


,t-

(c - o " . @
'{\

>'P
t

rEiEi( 43
t't7f ttt lzthlt

b.L

--A)

--M -<fti[2,\
-eBao

1t

tg;,

\'Lf

awry
--JFS.JDI

\4m \is
))

Completaficuuintelecu silab p otriuitd. a : nul uI Ra


MQ

Li ca

Iea

Rd.spunde;i intr ebdri : Ia Cum e Luca?

e cumama

Pune{i in cagetdcifre pentru a putea ordona literele Si a forma cuuinte: N I L A A

UR L A A

Completafr dupAmodel:

Scrie{i denumir ea obiectelor desenate :

Gr
WLl
rcff

$
o
co

Completaficuuintelecu silabapotriuitd :

ru M
rul
Iac ron co rul nac

Trasofi liniiintre silabepentru aforma cuuinte: nu rar Mi no o


Cornel e mic.

mo

Gd.si;i intrebdrile potriuite pentru rd"spunsurile : date

Nu. Monica ore un orar.

Eunu amun ou.

Trasali Iinii de Ia desenIa cuudnfitl potriuit. is-\ ( -^\( al

R$\ AV# \r" t ) \i?/, L tl


3- ' \ I l

Aa

u \< _
---\9 @-. D

rtat

r-rI1 rM

_Q

e4 6\

4'a

=I/AJ
copac

pepene
rt2r3
ETJI

pui
m St l\ _l\

IAV'ST
W

^,{K)6It

Elena

r,.>-1 \N*
)l ( r{
Iup

Completati silabele:

ostfelincdt sd con;ind Scrielidenurnireaobiectelordesenate sunetttl ,,d".

Descop erigicuuinteIecar econ{in lit ereledote:


a,d,I,i,d.,c,ffi,T i d,i ,p,I,r , d . , e ; l, t t , d . , f l, p r ui
ffi, d, crirl, d

NT T
am

Pune[itn casete ctfrepentru o ordonasilabele aformq cuuinte: Si md. ma ra; ca Md" u ri; cd Ro mi; rd md" nu

N [ ]TT
nouQ

[]NT

ITT

tn cu Completalicasetele cifrepentru a ordonacuuintele propozifii:


are

ll un tl

tl tl
Nicd ll

tl

Completattdupd model:

acru

mdr
tl

ll

tl

tt

loB,e
L OPA
Cenumepot auea copiii?
L.
t

I I 1l ! lll

Completafr p iit p ozi;iil e: .

Trasali linii dupd.model: camerd.


caI mdr slund. coramea

mere alune caramele cai camere

Scrie{i cuuintele in t abeI p e coloana p otriuitd.: Iac, PauI, coamd., Luco, palmd., Oana,lumind., nailon, poame, oier

pe Con{in ,1"

Conlinpe ,,o"

pe ConSin ,,p"

,\

Co@arelipsesc: sa_ sd
sd Sot

So

so

Separ af i cuuint dinpr opo zifiile urmdtoar e: ele Cosminaesorolul6orin. SimionsarecttStle. . Eisosesclaunconcurs. . Cdlircesperiemereu. hnef iincasetecifrepentnraardonaanuinteleinpropoziste.
sosesc Sorana Ia Sorin Sinaia cu

Completatt&ryA model:

n uu
o

- Simona

pdldrie

u u

coase

TtrT utl

q ffi
, r[[
'fl I

/w

completafi casetele litere pentra aforma cuuinte: cu

,f]n , f l n , [ n ,I It]

,fr[] ,[]r ,rn ,rrn

Campleta{ipropozi;iile ue;iob;ine sensuri gi diferitepentru cuudntul . ,,toc,, Eutoc Tomascrie un ...... at -.. Tocule Tato .tocullaintrare.

gectia 49'
Scrieli denumir ea obiectelordesenate:

lj"?;

ffi
furya model: Completati uesel --- --------t mic plecare trist moale mare tare uenire propozifiile cu acelecuuintepotriuite: Completasi esteueseld.

$#

Scrie[io propozi;ie in care toate cuuintelesd,inceapdculitere ,,u".

dupAmodel: Completafi

Scrie;i denumir a obiectelor senate e d.e :

/(w
Y,4' ^,

fv/!

v
Scrieficuuinte- A model: dup couor - couor^s
inel peEte copil

costum coco; pui costum

Dqti exemple cuuintecare auinfeles citttede Ia de si ffirgit. Exemplu: rema amar

Completo;i silabele care lipsesc:

t/t

Completati dupAmodel:

----w-gnci*St
st vS

sT V$

Scrie{i nume de persoane care tncep cu literele date in prima in coloandEi a doua numede lucruri.

s
T

v
^'

AlcdniSi cdte o propozigiein care toate cuuintele sd inceapdctt acelagi sunet: A C P T

a;i Complet pr opoziliile : ............ Vulpeae . estepegosea.


Pegtele areculoarea Tatataie

......... Vineriauem

@wM t u s * @ @

Completafi. dupd. model: petrec - petrece - petreci tac plec -

plac trec

mare copac porc cercel

copd"cel pur"cel cercelug mdricel

Completali grupurile ,,ce", cu ,,ci": uo_,


re

ari
. ue _n;

rneald.,

r_|
qpd,

_nemo.,
aScd., mdrd

Tt

eli__--_---_neuq

ni.

Completa{icu intr ebdri p otriuite:

Marcela are cirese.

5E 9ectiCI

Completolidupa model: uecin- uecini ciucurecd.ciuld pitic -

u o lm c copQc-

pisicd bancd.

pentru a completa cuuintele: Pune[i litere in cd.su{e

[lact

[-l aci

f-lect
[-l cct

l-leci
ocdnitoareo rc sunt

l-leci
ocdnetare. qrt cn.

pentru aforma cuuinte: Completalispasiile Iia e cu Mir


Lo n

ainicul cu Eo ia Elicopterulare o eUsunt clouni. $opte piti aSi Complet dupd.model:

EI
[],,or f nuelit

&r$teeeUg S , GU

Completa cu litera ,,i". li

r"

ncuiat

nalt mpreund

scrie{i cuuintele care lipsescEi care con{in litera i,," . Lacdtul este _ apd. suntpe;ti. CopiIuI nu este .

scriu temele. Completafi silabele care lipsesc:

tn

n n
[]

Sepora;icuuintele propozifii: din Ursulstdtnapd.. Lauraintrdincort. Viorelestetnalt. M amatno dtnpiscind.. at


I mpr eund.educlsmunt e. s

Scrie{idenumirea abiectelordesenate:

w
gSisilabelecare liPsesc:

2,
dtt

S"ri" t

"inume

depersoane gitteintlme de oraqecare sd con{indlitero "d" '

cifte Pentru a ordona cuuinteleinProPozitti. Scrieincasetd o primit carte Dorina o

tl adus tl
Completa

n n
Dan

n nI n nn
un a

dar

pr ! . Tr anscrieii opozisiade drfind-ffi sp


Cincitractoare ard.terenilI.

aEi 2 = Complet pr opozifiile : Ursul trdiegte in


e tare Eireatd.. Cdtdline aduce

in penar sunt multe scrie repedetemele. 8- Aranjali cuuintelegi apoi scriesi propozigiacorect : sdu, MiSu,din, pegtisorii,priuegte, acttariul.

Descriptori de perforrnanfd: FB - toatesubiectele rezoluate B - doud subiecte rezoluate S - un subiectrezoluat

f-

IitereleSigrupurile indicate: Scrielicdtetrei cuuinte cqre sd con{ind.

ordinepentru aforma cuuinte: 2,-. ASezafilitereletn COAPC.. AADRAC ............ ARCTORT ESMEN /SCPT/AIR CITIP.... g. 3 r cuigi ele subliniat cu altele p entru aforma tr ei noicuuinte : liter e Inlo din........
m0c

rama
ftof.o

Descriptori de performan!6,

rezoluate FB - toate subiectele - z ding subiecterezoluate B


S - un subiectrezoluat

&b = *eg- ' " = *&


,t

i:fi::qre..rdnd celelq"Ite. scrieli numele acestuiatnrdndul indicat. ti"ra corect, coloanaABue;i. pe "ti descoperiun obiectdin ghiozd.an.

existd. un obiect cdtg gare rui.- potriueSte cu

| .rz-TN

IY

l --

r4\

"::: !"cepefiecare uei del:::!!::::y scop numeleunei oper agiimatemattce. eri

cuu.dnt oz"dinea tn indicatd numere de Ei

M
3

w)
d

i \W i

iN-t

f-:---) L_i,) \

pentra a drumul pe care trebuie sd meorgd Satfiga RoEie Gdsigi


aJungeIocasaountcn.
.tl

Completasi fiecare pdtrdfel cu cdte o literd din anuintele ce denumesc desenate. obiectele

14L
2-@

s6
4%

5&
6 @@
Descoperili cuuinteleffid cdsemneler eprezintdurmdtoar ele liter e:

[=a

A= c

lr--ln

O =R

[_-_l=P

M w @ wa@

ano
AI

troa
Gdsi;isilabelepotriuite pentru aforma cuuintelecare denumesc obiectele

AOT
desenate.Scrie{i acestecuuinte.

E EE FrAq trIreo--l @IWEqH

@W@ w*?*e@

w--)
tB

s t(
" :,.:,: ,

.-=.=:,.-:.|:,-,\
,:.,t:::).:-)

Citili cu atenlie dialogul:


cuno5tinfA! numesc MA Apostol. Acumvreousd ,,5dfocem Nicoloe gi vd cunosc eu numele. Ei,hoi,bdiotule,vezi? te bat,nute mdndnc. Nu RQspunde cum f rumos: te cheomd? Culifd zicebdiotul giossleit. ... cu $ i moi c um? " Cul i td... (Cezor etrescu-,,Primo degcoald" P zi )

b) in ce situagie esteneuaiesd- dpr ezentafi? mai u

Cornpleta;i urmdtoar eleformule de adresore : - V-a;ruga sd-mida{i... ". ". - Mi-ar face pld.cere sd.-mi aferitt
- Dacd sunte[iamabil,ud.rog i-.r.--.-r

- Terogsd" .......... iei - Dd.-mi,terog Gd"seSte replicap otriuitd.: Sd tr dit, md, i, nume cI one cu Ge ge! s s or

Sdrut mdna,suntnauauecind..

DINACEEA$ICOLECIIE:

gottub

D1fl61s

jl7"--:\ l,,E,
sott uds, o 1fr51$

IsBN 978-97 3-8992-04-7

gR$t6T %cEcI

fr