Sunteți pe pagina 1din 27

@.

**

f=

.:w
r*$i

..i&*
!i?3'

,$

ew

s.

t}&

w\ Lu"rare aprobatd de Ministerul

Educaliei cercetdrii gi lnovdrii

0e\

Redactor: Olga Olariu Desene: Sorin Enache Teh noredactare: $tefan Bobirnac Gorecturi: Autorii Design coPerti: $tefan Bobirnac

Pentru comenzi 9i informrtli a_dresafi-vi la:

Editura DIANA

Difuzare: Pitegti, C.P. 20, O.P 5, G!'-1 , Argeg-Tel./Fal:' 02a9t253370, Tel : 0248/253555' 4.;. 07 48 I 1 2220{ M o b i I 07 49 I 2A82I8 ; 0 7 5 5/0 3 33 7 = e-mai I : comenzi@editu radiana' ro ed itu ra.d iana@Yahoo' com copyriglrt@EDlTu RADIANA' Pitegti

Tipdrit in Rom0nia
ISBN: 978'973'8992-90'0

www. ed itu radj

ana

r9=--

s,

t*----,

l,\.
I

-)

. 7r{
AUTOCUNOA9T.ERE
4W

,
I I I I I I I t I I I I I I I I ! I I I I I I I I I I t ! t I I t I I I I I
T

I
I I I

lr

I I ! I I I t I I I I I I I I I I I I I I I I I I I t I I ! ! I t
T

I ! I I I I t I It I I I
a

I I I I I I I I I I I
a

O ArotE b6iotul, orotd fetifo! O Ce ore fiecarein mdnd?

1,,

_=__

-\-,4

a
DEPRINDERI DE
I

IGIENi
I I
I

,
,
I

I I I
I

I
a

t
I I I

t
t

I I
I

I
I

I I
I

I t
I

.4

G-..

I I
I

I I
!

I
I

I I
I t ! I

I I
I

I I
I

I I
I

t I I I
I

I
T

I
I I

I I
!

I
I

I
I I

I
I I
T

I
I

I
I

I I
I I

I
I I

I
I

I
I I I I

I I
I

aa
I

I I

O Ce f oce copilul? O De ce crezi cd se spol6 Pe mdini? O Tu c6nd te speli pe m6ini?


:\-:--

sr.

t4

t^Ve

\\

1--,

aa-/

-i

iA
EU

E
gr uNrvERsuL
lAEu

,
,
! t I I ! I I
!

t t ! t I
I

t I I I I I I
I

I I ! I I I I
I

I t I ! I
a

I t I t I
a

lG v
E;ti bliot
sou

! ! t I I l1 I I

t
-;

fetifd?

Pune

vdrful creionului pe vdrful creionului desenot,

opoi troge o linie spre imogineo ca?e

te reprezintd!

\,

.T
l,/
0

JUCARII

( ,
,
I
a

I I I I t I ! I I t I I I I !
T

! I I I I I
a

2
\r.
\

t I
a

I I I I I ! I I I I I I t t' I
a a

I 1l

: t I

t
i

(D Denumeqtejucdriile desenate opoi troge linii de lo creion spre jucdriile cu core fi-or plEceo sd te joci.

lfi_=,;
-!

5.i

\'\

(go-ta'
FAA,IILIA

,
I I I I I I I I I I I I
!

I I I I ! t I t ! I I
!

I I
T

I I
I

I
a

I I I !
T

I I
I I

I I !
a

I I la I I t t

(D Povesteqte despre cefac membrii acestei fomilii?

\,

6RiDrNrri

dt

-e

Ce

foc copiii lo grddinifE? Dor doomno educotoare?

N5 -9.

1'-''

;s,r

-\'..
i
\r,

a-.
TOAAANA

---

'/,

i-------t

(D Povestegte dupd imogina. Ce onotim p crezi cd este? O Coloreozd frun zele ilzute cu culooreo potrivitd!

fi,,

tr..Z,

=--=-

a--.6r .\,,

.T
FRUCTE
-rr----tl

,
I I I I I I I I I I I I I I t I I I I I I I I I I I ! I I I I I I t I
T

I I I I I I I I I I I I I

o o o oe.>go oo

G,o

o
o

I I I I ! I

o
o

o
o o
o

o o
o

a
T

I I I ! ! I I I I al I ! I I
errr----o

o
o

I I I I I I I I I I t I I ! I I I I t I ! I I

t
! I I I t I I

O6

oao -

ggog

) !

Care sunt fructele care-ti ploc cel mai mult? Unqte punctele gi vei descoperi un fruct core sigur ?|i ploce.

NA-r .(;hrz

-"--

'-=:-

.\, \\

LE6UTAE
a---rr-t

,
I I t I ! ! I I I I I I I I I I I I I
T

I I I
T

I I I I I I I I I ! I I I I I I I I I I t I I I l' I I

O Denum este obiectele ilustrote . Pe care dintre ele le folosegte mamo to co


sd focd ciorb6. Troge linie de lo el lo oolo de ciorbd!

------*-

.---.

a.-/A\

.T
.'n
v
a-r---

TAULTLIAI

,
,
I I
a

,/ -r5 \

I I I I I I I
T

6:^Q5

I I I ! I t I I I t I I I
a

er6
I t ! I
I

I I I I t I I I I I I I I I ! I t I I I

ra
I
a

I I I
a t--r

I I I I I I I I I I I I ! I I I t I I t I

o o

Unde sunt moi mult e obiecte? Unde sunt moi puf ine obiecte?' Trage linie spre imogineo cu moa multe obiecte'

-:-

lFr--c .r,

1.---

-:i

\\

w
,
I I
I

MARE,' ,1 IC

t
I

I
I

I I I I I
a

I t I ! t I I I I I I I I I I I
a

t t I

I
f
a

I I I I I I : I I I I t ta I I t trrr a

O
.-;

Cum sunt cele doud mere, sunt la f el de mori? (D Troge o linie spre mdr.r.rl more, opoi coloreozd-l pe cel mic.

.1 i

lt_Z--..*

=--.-_

-\Ja\ .\,

.,\t
ADJECIIVUL
ae '

'

- '

r t

,
I I I I I I I I I I I I I I I I I I ! I I I I I I I I
t.

(^

*' #
H,/t
( "-

I I I
a

I
a

I I I I I I
T

rt

I I I I I I I ! I t

t--r

o o

Trage o linie sp?e copilul co?e este

trist,

opoi coloreazd copilul vesel.

\\, \\

IARNA

* *-c
f

+g
+

++

rml
* * :
*

't
(

IDEI

* +c
11

Por"steqte despre imoginea de moi sus. Ce onotimp crezi cd reprezintd? D"r"n eizdgi tu fulgi dL zdpodd.
/a

i'.4/

-z

__-_-- i_

a!
crzMvLrTA LUr MOg NTCOLAE
,
I
I

I I I I I
!

I I
I

I I ! I I
I

t I
t

I I I ! I I I I
I

I I I I I t I I I t I I I I I t I
I
a

I I
I

I I

,{

Coloreazd cu rosu cizmulito lui Mos Nicoloel

z-.-i --z v.

--S.,'

vrNE, vrNE, MOg CRICTUN

O Coloreozdjucdriile pe care ti-or pldceo sd le primegti dela Mog Crdciun! O Coloreazd stelufo din vdrful brodului.

1-A

.\7

',\'

OBICEIURI
,
,
I

9I TRADITII

DE CRACIUN

I
I

I
I

!
T

!
a

I
I

I
I

I I
!

I
!

t I
!

I
I
a

I I
r

I
!

I I
!
a

I
I

I I I I
I

tl

I I I I I I I

o o

Ce

crezi cE foc copiii din imogine? Tu gtii sd colinzi? Coloreozd sorcovo fetifei.
-

*=:\.
,'

fA,-g
v.

r-.-t

,A'
].ANI'IAALE DOAAESTTCE
a -- - - - t I I I I I I I I I I I I I I I I I ! I I I I I ! I t ! I I t I I I t I I I I ''ar-F-" !/" /_, --*. /'/J1 f\.#l I
!
1

,
I ! I I I I I I I I ! I I I I I I I I I I t I I
I

I {

a1 ,\e
SE

I I I I I I I
a

I ! I t I I
!

I
I I I

J "

.' -\,

f I I t
!a

Aa. v\ (.-*'rl f r
"r.

'."t
1

! !
I

,,

? ./\ .,.'r*, ir 1 : : i:::;:.::,. ,

t t
! t

.i

------..---':-, Z

,i.\ '-n - .*

I t

o o
/;

Poveste;te ce gtii despre pisicd? Coloreazd bulino de sub hrono pref eratd d," pisicu|6.

i-

.T
ANIAAALE 5iLBATICE
,
a

I t
!

I I I I
I

I
I
a

t I I I
I

I I I I I I
I

I
I

I
I

I
!

I I I I I I
I

I
I

I
I

\Hi,t
4
/t(_)

S. A

l^t

r)

''.

I I I I
I

I al I
I

/--*N,L'
t

I I

-i

. ;*;; ."u, o";0,;;*;t*.

O ColoreazA bulino de sub hrono pref eratd de vulpe.


r--;-:--

-*=-\,,

{/.

l-Lr^-

ANIAAALE DIN ALTE ZONE


a --

T"rr j

5/xlbr.

OSpune ce gtii despre leu! Coloreozd bulino de sub imogineo ca?e orotd unde locuieste leul!

'-/ -;

\-A \,

ANI,IAALELE

9I

HRANA LoR

s.\4a^

Denume;te onimolele si hrono lor. Trage linie de lo onimol lo hrono pref eratdl

(9"-74
vv

--

.-*..-=-f

sA ruBrl gr sA ocRoTrl ,

ANTI,IALELE

t I I ! I I I I t ! I I t I I I I I I I
a

t1

I t I I ! ! I I I I ! I I ! I
a

I I ! I
a

I I I ! I I I I t

,
a

O Troge

O
,'.-/
---

linie de lo c6sule lo onimolele pentru careou fost construite: Cine crezi cd o construit oceste c6sute si de ce?
/

\-rA .v.-srr\7,

',\'

POZrytr
,
I I
a

SPATTALE
-rr--t

I I I I I I I I I I
I

! I I
I

I I
I

I I
I

I I I
a

I I
I

I I
!

I I I
I

I I I I ! I
I

I I
I

I I
I
a

I
I

t I I
I

^/{

I ! I I
a

I al I I I I

Unde se ofl6 ursuletul?

tA,_-.

1.'-t

I:,,,'

(s"-ta
ADAPO5TURILE ANIAAALELOR
a -i t I

i I
I
a

I
a

I I I
1)

))ttr i

_..\l/-

-\lz

i/

Denum eqte onimolete

;i oddposturile opoi troge linii de lo onimol lo "cdsuto" lui.

A
DIAAENsIUNI

l,(
I I I !
I

I I I I
I

I I ! I
I

I I I I I I I t I I
a

I I I
I

I I

,^'^f

t I I t t t
!

fuI\--).

Y6-C

I
a

I I I
I

M-

I I I
a

-t
)

I I
a

! I
!

I I ,
I

I I I
a

I I t I
I

I I I ! t I I ! I
!

I at I t I t

I I I I

O Cum sunt aceste onimole? (O Coloreozd gorpele scurt si ooio mic6.


-

*-l\,,'

lAt-.g

1.-i

_-__-_.PRIAMVARA

{:;:*
.".-\

\ e

j
".-zl-- - i--

r--\,
t_

Ja I
a

__:--.*-\ -} 1:-\--?__ --.---..-----=_5

>
a

I I I ! t t I I I t

Ce crezi cd s-o ?ntdmplot cu omul de zdpodd? O Coloreazd soarelel O Ce onotrmp crezt co o sosit2

-/:
l/

1.-/A\ \a

S-ar putea să vă placă și