Sunteți pe pagina 1din 3

invet )

matematicA
Activit5ti ingenioase ;i educative

l
o
r
.'a(D
t.=. Numdrul 1
Coutd obtibildul cu un punct 9i lipe,ste-l !6ngo titlu.
,L Deseneozd o bonond Si un mdr l6ngd fiecore
moimufd.

, .."* '.'; l ,;i:r"Li';'


t
ra ,C .,74
{)r &,,.'..
w"
,

' ..r
I
! t ji-:;. :

. t') '' . i:l .: ,: :i .i$'i:


+1,
t;t,

ii
[:: :::,.
i.;:
.+''
tsi .
.;!
' ''''il'

"i o
%*"-*' 1ii
,--.dl'
*t
.:,"' :9

,;: r
t:?.

!).:\;..,t'l:f,A?+.;:

b
n
''..:,r..

ii :,i::ii:i-.]

..i

a'
,::
.,;l

Scrie cifro I pond completezi toote rdndurile.

\QE C- sip,rcntE copilul dvrnneovoostld este forniliorizot cv


.. :nu?.1e. Este rnornentul sd-si pvnd cunostintele in procticE
f : s5 in',,efe sd le tronsprnE in scris. Ii
lg- *: * .,l':: &, 'x.. .'Ki r?ry:. . :ffi: -,:wi rffi,: alwl&, .lm:r,:tlw-':ffi ,s {s yf"
o t'u
xdr'"dI
A
aa ln cotet,
= v.=
-flg &,
II'
>:.:
Gdsegte in imogine un pui negru, o posdre olbosffi,
S*; o rofd verde gi un cocot rogu. incercuiege-le.

tt'',
J
t f,,:,':
j-*
'Y*-

t*f,

e
l*
.':e- std octivifote, pe
Prin oceostd pe /<in!5
&.&
"{e,
.J* .t?
repetol€o cvloriloF, copiii opliZ5
\l t lu.fi se disireozE,l
\
'{&X}..r&}&&' 16q: '.iiw' 'FS * B G * flr. il-'rr"

o --!----