Sunteți pe pagina 1din 5

Omul care a invins rasismul

q/\P
Miciimei
EROT

{c
Bucuregti
2019
,;. tii cd atunci cAnd venim pe lume nu ur5m pe nimeni?
. 1,,Ura e un sentiment care se inva!5, pe
.,.' care uneori il invbt5m de
t mici, desi n-are nimic bun si ne face oameni mai rbi.

Eu m-am niscut intr-o lar6 unde eram invStati sb-i ur6m pe cei care
aveau culoarea pielii diferiti de a noastrS: albii, care delineau toatd
puterea, ii urau pe negri, iar negrii ii urau pe albi. Ca lucrurile sd fie
si mai rele, eram obligali sb triim separat.

Cu ajutorul multor oameni buni, am reusit sE transform in realitate visul


de a trii intr-o lard in care toli sb fim egali, o !ar5 in care sd putem
trbi laolalti si in bund pace. Au fost momente grele, dar a meritat.
Sunt Nelson Mandela. Daci vrei sJ afli cum s-au desfisurat lucrurile,
u rmeazS-mi !
tl

M-am niscut in tgr8 la Mvezo, un sat din tribul xhosa, in Africa de


E
Sud. Tot0l meu erct $eful tribului, Ecr mcrsrE, core sporlEnea
allui lrEb, proyenec dintr-o fsmllie regcffir cu alte cuvinte,
erc un fel de prentese. I
Mi s-a pus numele Rolihlahla, care inseamni,,rebel", dar cAnd am
inceput s5 mb duc la scoals,lnvdt5toarea mi l-a schimbat.
1
- Cum te cheamS?
- Rolihlahla Mandela, doamnd inv5tdtoare.
- Rolihlhsllslalela? Ce nume greu de pronuntatl De azi te vei numi
Nelson.
- Bine, imi place numele Ssta!
Aveam doar noud ani c6nd a murit tata, iar mama i-a cerut unui vir
de-al lui, marele sef Jongintaba, sd se ocupe de mine.
. ..ii' { \.--
Degi tara mea e foarte frumoasi, pe vremea aceea avea o faimb
ingrozitoare. Fusese innpus un slstem numit qporilreEd, in csre
eomqndqu numqE qlbEE, in timp ee negriE ereu eondqmnoti s6
ir€iASeO Separql si erau privati de o mare parte din drepturi. Ca si
cum ar fi fost sclavi.
Cartierele elegante, scolile bune, cele mai bune slujbe erau rezervate
albilor. Negrii erau obligati sd foloseascd alte mijloace de transport
dec6t albii, si mSn6nce in alte restaurante 9i sb foloseasci b;i publice
diferite! Astfel, populalia de culoare, care era mai numeroasi, era
tinutd departe de putere.