Sunteți pe pagina 1din 34

Caroline Hofman

Figurine hazlii

din hirtie

Oradea,2011

Cuprins

Materialegi unelte

Tehnici de bazi

Figurine qi ornamente F[]turi poznafi

Pisiqicutu

Mrrlicni llraF de cruce

rl., .,J.,br ' pr'-re ' iupcf, rrt,-

\lo-.ljrlcri , rr.' .rJrJc

l1cr

r1

rc

 

Cutiecuclricusor'

18

Cerxcatifa.\'edcta clcpe iundulmdrii

2A

Peinsulapalmielikrr

22

hazlii

Caruselcupalsireie

24

 

6

Aibinup Zun Zun printfe floricclc

8

deprimivari

26

1t)

LampioncububLrruzi

2u

1,2

Nliriapodulplimbirer

30

Prcfatd

Pliereaacordeonuluidehdrtieserealizeazi simplugirapid,iarin paginileacestcicirfi veti puteadescoperiin catdemultemodurise l,'ale utii/a:\.rpi(o Lt.d.r-nununai.c' 'i catrompi,corp,tulpiri. Datoriteelasticitefii sale,acordeonulpoateconstitui i:i o figurini surprizicaresaredintro cutiedeschis:i (vezi

modeluldricuqoruluideI^pagina7Bsauun

clovn).Atatceimici,cat !i ceimarisevor de lectain timpulconfecfloneriifigurinelor $i ornamentelorhazliidin paginilcurmitoare.

Materiale Si unelte

Matedalele Qi uneiteleurmdtoaresevol folosi

laconfecionareatuturorfiSurinelorprezen

tate,deaceeanu vor maifi menlionatela fiecaredescrierein parte.

3<Hartiedecalc

:<

Creion

K

Liniar

K

Foarfeci

K

lami debirou

3<Llpici

5<Penseti

K Fofeculi deunghli

IJ.irtia Tipuldehlrtie celmaipotrivitpentruplierea

.,1,ofLl('onLlu'ertehartialor. (.ire seg;.efte in magazinelehobby. Aceastanu esteprea groasi, astfelseindoaie uqor,dar ln acelaqi timp estesuficientdc rezistenti pentru a men- line indoitura.Paletade culori estefoartebo- gati, de aceease poateexperimentaIiber cu alegercaculorilor. in niagazinelehobby segi- sescqi fdgiide hdrtiegatati.iate,intr-o varieta te de culori mai pulin bogatd,dar se poate

Hartiaton $i cartoanelede diferite culori 5i textud se lliscsc in magazinelehobby intr-o varietatefoarte mare,reuqindsdsatisfacigi

' ccle mai sofisticategusturi. Recomandim carteade fafi grddiniqelor 5i

;colilor primarc, deoarecepliereahlrtiei dez- r.oltiiaptitudinile manualc $i imagina(ia,iar

figurirrelere"lizaLepo',.n.litt.i mentc saucxdouri foarte dregu{e. Sporla munci gi distraclieplicutil

u.;rii.ofr.r-

Autodrea

economisimult timp cu achizilionareaacestor fA6ii,deoareceele nu mai trebuie tii2te pentru pliereaacordeoanelor.Launele componente alefigurinelor (de exempiu cap,picioare) se vor folosi gicartoane. $i acesteasegdsescinff-o diversitatemare de culori dar, deoareceva fi nevoic de bucili mici, se pot folosi $i rime$ile de la altelucriri.

Uneltele Ceamai importznti unealti in lucrul cu hartia estefoafeca. Tiierea de-alungul linillor de teieresaua detaljilor mici se poaterealizamai ugorcu lama de birou. la detaliilefoarte mici sepoate folosi gi o folfecup de unghii. Ochii se apazila locul lor cu :iutorul unei pensete.

Utilizarea gabloanelor

Seaqazihirtia decalcpestemodelulales,apoi secopiazecontururilecucreionul.Sea$azi hdrtiadecalccudosulin jospcstehirtia alea si. Seintdresccontururilecucreionul,astfel modelulsevacopialiumospehirtie.in final sedecupeazimodelul.Modeleledepegablon

sepot mdri le dimer.Niuniledorite cu eiutorul

Lrui\"t':.r o.i'.,e.t , r,

trczc propo4iile fi la alegercami'uinti faliilor

I'J,

h

ne .J

c

de hirtie, cale vor trcl)LLisi fic nlri 1ate.

Confec(ionarea Eabloanelor din carton

Daci dorin.ts'ifobsim un modcldc mainulte ori.serecomandiconfectionereuunui Sabkrn

PaEiide lucru

Pliereaacordeonului

I Capetelea doui falii dc hertiede lLLngilire identicisclipescperpenclicularunul pestc altul.

2 FiSiade 1os (cer roqiein inrgire) scpliazir

pe.t( \(J J(

ceaportocalie pestcccaroiie. fi tot ea. pliind

intotdcauru figir clejos pestcccadc sus.Se '

,

1./,

p.1 pnl.nq. o) du1. ,.r.,.

| .rn- rc.r

ngclr

n!irr,.

'r

rrl

Iiifr-

din cltriorr5ccopiazi moclelulconform descricriide rttrLisus.lLpoiselipe;tepeste

' -l

lr '-

'

.',ll

.'

rt"

tc

dc, ttfclzn

De relinut

in;ablornele atageteliniilede tiiere suntmar cutecu linii continue,ier liniile de incloirecu linii intrerupre.

dodtai.Hir.tixrinasi setaie.iarcapctcle fiSiilorselipescunulpesteeltul,lafcl cala inceput.

Lipirea

3 Dupi plicrcaacorcleonului,ultimaindoi

tUr.r fr'C|i et,,.

lif-.

i

I\c,

i

I

cf:O.

.l

(tulcoaz), a|a crLmrln menlionat.Ultima in- doitufi turcoazrindne liberi. PeaccasLasc valipi capril,cacleexernplu1amodelulmirie podului dc h pr€llrzrjQ saubraqu|ca la no- dclr,rlcaracrtileicle1,rpogina 20.

Iipitura se line sftAns cu degetele,cu o ngrdfai debirousaucLto clamaj, pdnii la tLscare.

a

\a

\

Fluturi poznagi

Pentru ambii fluturaqi

s<

MaterialeledebezAOezipag.4)

r<

Ochicuirisulmobil,2 buc.

}<

l-rr (lc nlllL)n

x

Makerealb,negru 5i portocallu

Pentru fluturaQul galben

3<

Fa$iidehardede3t cmlungine 1i I cmlalinc:portorrliu-Jc.rhi:

$i portocaliuinchis;roz !i porlo-

caliu-inchls;rozqirofu

x

Cartongalben,portocaliuinchis qirosu

3<

Sarmiportocalie,Z 0,5mm, 2 buc.de6 cm

K

MergeledenisiprogiiO 2 mm,

2buc.

3<

Eiasticrosupenlrususpendare,

O1mm,30cm

Pefltru fluturasul albastru

:<

t,;iide harticdeJq cmlunSime gi1cmliqime:alb 6i albastru- rn\lr-;.JleJoJJalha.tru.d.'rhis Qi mediu

?,

Cart.rn.ntreinuanredealba.trt (deschis,mediugiinchis)

K

Sarmialbastri,O 0,3mm,2buc. decite 6 cm

9<

MirgeledenisipttrcoezA 2 mm,

2buc.

K

Elasticalbastrupentrususpen- dare,O 1mm,30cm

W6.,

gablonul 1 (a d)

I Scpliazi acordeoane din fafiile de hartiedupi

combinafileurmitoarc:portocaliu-deschisgi

portocaliuinchis;roz 5i portocaliuinchis;r-oz fi roiju (vezipr.q. 5).

2 Peceledoui capetealeacordconuluise

aplicdpuginlipici,sefaceo formi rotundi

fi se tin capetelecuclegetelepanAl.ruscare. Dupdformareacelorlaltedoui cercuri,cele treiflorlcelesclngiriipelirul denailor. Cefcurileseingiraipe lungimc (vczi ir?rgr'

ircar.s ".rpurgrrrdh,r.i.r. r.a,ul

in finalsefaceun nod.

3 Sccopiazimodelularipilordepegablolr

ugr ia. i.r

(vezr modelele/ d fi 7 ,). Aripilemarisedc-

cupeazidin cartonportocaliu,iarcelemici dincartongalben.

4 AfipilemiciscofncazAcubulir.rulealbe, dupi careseindoriede-alunlluliinieiinre

tupte (yezi modelul7&) 9i selipescpe linia medianidexripilemari.

5 Celcdoui floriceledesusselipescpe

corpulfluturelui,iaratreiavar.imanesus-

pendati.

6 Capulsedecr.ipeazd, (vezi modelul1 c)

din cartonportocaliu.Selipescocl.rli,apoi sedeseneazitrdsiturilefeqei.

tadelttl/ di.( Jc,rtl,eaza

din cartonrogu,apoiselipe$tepecap.Bu cille desarmascspiraleazicuajutod unui

creion,apoiselipescpecapprin parteadin spate.PevA ul antenelorscpunecite o mir- geedenisip.

I Selipegtecapulintrearipilemarigifloarea

superioari.Elasticulseprirde decaptot pdn

spare.

7

c".iuli

rt\(/i

I I lu.ur.-rqulJlbJ.rrr .c conlec modidentic,doalculoriledifcrd.

oncJZ-In

:ii,,ffi!;n

t-'

t

l,/,,

d

, .;i:"

. 'a.

'

Pisi si cutu

Pentru ambele figurine

x

Materialeledebaz'j (vezr\ fag. 1)

celedou'ipirii nr:seimbinl pertectelescvor

K

N{arkerealb,negru !i porto-

ejusta.xdici portiunilein plussevor tiia. Se

c2tl1u

depliaziporqiunilenelipite,seaplicilipici

Pentru caine

x Faqiidehafiiedell

cmlungi'

megi2 cmldfme:maroincl]is

 

gimarodeschis

$<

Cartonmaro

$<

Elasticro$u,O 1mm,15cm

Pentru pisicil

x

Faqiidehafiiede31 cmlungi-

me fi 2 cmlitime,gri ,si 21b

K

Cartongri

K

Elasticrofu,O 1mm,10cm

x

ClopoqelargintiLr,Q9mm

3<

Sarmeargintie,O 1mm,3 cm

)< Acdecusut

Qabloanele 2(a-g) li 3 (af) Cutu

I Pentrurealizareecorpuhti c:lteluluisevl

plla un acorcleondin fii5iilemaro deschisgi mxro-inchis (vezipag.5). Celedoui pirqi ale

capului gi alecozii sedecupeaz?idin cartonul mdtLJo d.r.,,u -' lrilt r,lcJurri or'.iJf p, io ruqclcde patru ori. Trisiturilc fefei se dese- neazl cu markerele.

2

de inckrile (vezi;zblorl),

Anibele piL[ alecapului sepliazi pe linia

apoiceiedoui

pa|tr.e J perr .rn

lipiciulsi nu dcprigeasciliniade indoire.Se lesdmodclul sirse usuce,dlr t^ncazulin care

d(

(e rlJlia.aranJ tsr i t.a

pesteele,apoiseprinddeun caplt alacor- deonului.Urechilesellpescdeo parte 5i de aitaacapului.

3 Coadaserealize:u'i in modaseminitorcr.t

capul,dupi carcselipestepe cellleltcaPitxl acordeonului.

Ii Piciorugelesepliazipeliniadeindoirc,se aplicilipicipeparteasuperioard (vezi 5aDlo rzruf,dupi carcselipesclntfepliurilcecor- deonului,a5acumsevedein imagine.Atenlie

caetatpicioareledin feli catqiceledir spate

si lie fixatcstrlnsunelellng:i altcle.Elasticul

seprindepeglt in locdezgardii.

Pisi

I Corpulpisiciisepliazl din friqiilegri.Capul,

coadaqlpicioarelesedecupeaz'.idin carton grt (.vezi Sahbn J d ./).Traseturilelefelse

descncazicumarkerele.

2 Pecoaddgipepicioaresetraseazidungi

Jt[q r-Lr rn rrl,r'.rr.Jtz ' un .e veJc r i'n.rAinr

C rP-l .'c".]Jr'\'"t

rlilr: /3 rn nnJ.rrrrnJnJ

torcuceledelen,rdelulciqelului (r'ezipr,rr'rc /n/2 derrraisus),apoiselipesclaextrc it:r- !ile corpului.

i Picioarelescpiilz:l peliniaclei doire,se aplic'ilipicipe parteasuPerioara $i selipesc intrepliulileacordeonului.

4

Clopoqelulseprinde peun gnur 5i seleagi

in

jurulgatului.

5

Pentrurealizareamustililorsevor facetrei

orificiicuacullingd nas,prin careseinffoduc trci bucili desarm:iargintie.lelungimiegele.

t"-''

I

.tu

ii

r.*.F1

,l

qb

I

i

# {d,"

.:

*t

Martieni

Pentru ambele figurine

K

MxterialeledebazA

 

(\tezipag.4)

K

Ochicuifisulmobil

Q

72mm,2buc.

K

Markeralb

7

2 Peburti scdcscneazi

bulinecumarkerulportocaliu saualtemoclele,dupi prclerin Ie. Selipescochiipe cap,apoi sedeseneazitf;siturile felei cunarkerulalb.

X

Interiorul urechii seclecu

Pentru martjanul roqu

3<

12faqiideharderoijiede 30cm lungime Ei 1cmlilime

Cartonrogri,argintiu iji alb

2 huc.a,.rre (, mde.arni lo)ie

dealuminiu,O2mm

2 pompoaneportocaliicufire metalice,O 15mm

Elasticroiu pentrususpendare,

O 1mm,30cnrlungime

K

I

;<

3<

$< Markerportocaliu

Pentru mar{ianul verde

K

Fagiidehartiede30cmlungime

$i 1cmliFme (cate 6 buc.verzi

qiturcoaz)

K Cartonverdc

K

verdedealuminiu,O 2 mm B<2 pompoaneaibastrudeschis,

2buc.acate5cmdesirmi

'<

3<

Alcn

Elasticalbastrupentrusus-

per.rdare,Z 1mm, 30 cmlun-

gime

Mirgeledenisipturcoaz

Q 2 mm,2bLrc.

pcazl (vezi Sablonul 4 cl) dln carton alb,

apoi sc lipcqtela locul siu.

4 s. lip."r" . apulp( \ orl. LoLJl lilirurii -c mascheazicu un colier decupatdin cartonul

arg1nt1u.

$ Seplizii

flqii de hiltie ropieperpendicularuna pe cea1a1ti,indoindu-le in acordcon (vezipag. 5).

Lacapitul acordeonr.rluiselasi o partc liberi

(vezipunctul 3 dela pag J), cxreseve lipi pe

corpul margianr.rlui.Peceliridt crpdt al acor deonr.rluiselipesctirlpile.

6 Sespiraleazdsdrmelcdc aluminiu infdqu-

rdlidu le pe ur creion,sausepot lalsadrcpte. Pecapetese lixeazi cateun pol]lpon. Pentru

suspendare,selipeqtein spatelecapului un

clasticro5u.

7 Martianulverde sc rcalizeaziin mod iden-

tic cu cel roqu,dar folosind culorile afetente.

6 acoldcoane,lipind cite douii

Qablonul

4 (a d)

I Seconleclioneazicrpul,burtaqipicioarcle

narqianului roquclin carton conform qabloa-

nelor (4 a c),vczrfu?g t Din cap sedecupee

zi o bucati, iar .lin plcioarc $ase buciiii.

.:

:i'

i.j

.lctr

:

Ftatide cruce

Pentru ambii piianjeni

x

Materialeledebaza(vezipag.4)

K

Ochiovalicuidsulmobil,

O8mm,2buc.

K

Markerenegru Si portocaliu

3<

Perforator

P€ntrupiianienul portocallu

K

Fa$iidehartiede50cmlungime

pi1cmlelime,portocalii $i ro$ii

(cdte 6 buc.)

K

Cartonportocaliu-deschisgi portocaliuinchis

P€ntru piianienul

albastru

X

Faqiidehafiiede 50cmlungime gi1cmlilime, tur-

coaz Qr vetzl (ciite 6buc.)

:<

Cartonturcoaz- inchisgiturcoaz deschis

fablonul

5 (a-c)

I Pentruconfec$onarea piianjenului portocaliu se

pliazi 6 acordeoanedin clte

o li5ie roqiegi una portocalie.

Seluclcazddupi teh

ce descrlsi.lapdgina 5.

2 Secopiazi de pe gablonnodelul tilpilor

(t ezivblonul 5 al. dupdrJreseJerupeJTa de 6 ori din cartonul portocaliu-inchis(vezi

pag. 1).Pe liecarecapit al picioarclor sc lipe$tecateo talpi.

3 C"rpul rtezisablonul5r) .e de(Jpeazd

din, ario-ulportncaliude', his.dupr care re

lipescochii qi se deseneazdtrisdturile fe1ei.

4 C,u, .o tt,czi<ablvnul5( )

canonulporro.rliLrinrhi5. -c LIciupqazJ. apoi selipe$tepe corp. Picioareleselipesc pe corp in n.Iodsimetric,catetrei pe o parte (vezlpag. 5).

5 In final se perforeaz'iciteva buline din cartonulportocaliu deschisgi selipescpe \'rU,r. J\. CUn .e \ eJern imagine.

se( opi,rz"rpe

6

Piianjenulalbastrusereali-

zeaz'iin modsimilar,folosind culoriledate.

Ceidoipd,ianjenipot constituid.ecoraliunila opetrecere deHaloween,mai alesd.acd,suntconfeclionalidin culori corespurTziitoare,d.eexemplupicioarele tlin hAr e neagrd.,iar cctrpul din carton uerde-inchissauportocaliu. Setreceun fir d,enailon prin mijlocul corpului,pentru capdianjenul sdpoatd, fi agd.lat (Je t6uan.

Melccodobelcprintre ciupercu{e

Pentru ambele modele

x Materialeledebazl (vezl Pag. 1)

Pentru melc

x

Fipiidehdrtiede35cmlungime

9i 1cmliqime(unagalbeni 9i unaportocalie)

:<

Fa$iidehartiede50cmlungime

gi1cmldqime(unaportocalie

piunarogie)

9<

Faqiidehartiede75cmir-Ingime

qi1cmlitime (unarofie giuna roz)

K

Cartonportocaliu 9i portocalju- inchis

3<

Markerenegru,portocaliu Fi fofu

K

2buc.sirmi rogie,6 cm,

O0,3mm

K

MrrgeledenisiprczA 1mm,

2buc.

:<

Acdecusut

Pentru ciuperculn (1 buc.)

x

2 figii albedehartie (33 cm lungime,2 cmlifime)

:<

Cartonrogugiverde

x

Markeralb

Qabloanele 6 9i 7

Melc codobelc

I Casamelculuiseobqinedin treiacordeoa- nepliatedin figiiledehiirriedelungimidile ritemenlionatelamaterlale (vezipag. 5). Acordeoanelcsedispunin fbrmi decerc,

apoiselipescunelepestealtele,a9acumse

vedcin imagine.

2 a,,rpul mel,rrlui ser,,piaziLledouaori

depe 'ab or. dupi

\ rrc 'i de.upcez.]f\e/i

paq 4).

3 Din cartonulportocxliusedecupeazifa$ii de0,7cmle[me giaproximativ3 cmlurgime,

careselipescpe corpulmelcului.Bucililcin plussetaie.

+ Trdsdturilefeteisedeseneazicumarkeru|

apacumsevedeln imaginesaudr.rpipreferin- 1e. Pefrunteamelculuisefacdoui orificiicu

aculdecusut,pentruaputeainseraanteneie

desirmd.Capeteles:irmelordin spatelecapu-

lri .e prindru liliLi.i.r pl lipegtecateo mergea.

5 Cclcdouiilaturialecorpuluiselipescde

o parte fi dealtaacaseirnelcului.Selucreazi dupdimagine.Celedoui plrgialecapuluipi

, ozii se alropieu5oruneledealt.le

eleJll., ene'e 'e

Ciupercute

I Piciorulciuperciiesteformatdintr-unacor-

dehartiealbd (vezipdg 5),

deonpliatdin fl9ii

lislnd ultimulpliu liberpentruaputealipi pe

el

pdleria.

2

PAliriaciupercii (sablonul T)sedecupeaz

din cartonrogu,sedecoreazicubulincalbe, dupi careselipc$tepepicior.Fireledeiarbi scdecupeaz?idin cartonverde,apoiselipesc labazaciuperculelor,pliindu-lein sus.

Monstrule(i cu coaddde fulger

Pentru ambele modele

K

Materialeledebazi (\teztpag. 4)

x

Ochicuirisulmobil,O 12mm,

6br-rc.

K

Markeralb

Pentfu monstfuleful

albastru

K

Cartonturcoaz,ro$u $i alb

K

6 fagiidehaftieturcoazde 90 cmlungime ti 2 cmlifime

3<

Fa$iidehartiede 50cmlungime !i I cmlitime:cateo bucat, alba-strigialbastru-deschis

Pentru monstruleful

negru

3<

Cartonnegru,roQuqialb

K

6 figii dehdrtieneagride

90cmlungimegi2 cmldlime

K

2 faqiidehartieneagride 50cmlungime !i 1cmhtime

$ablonul

8 (a-f)

I Pentm obfnerea corpului monstrr.ilejului

albastrusepliazdtrei acordeoanedin lafiile turcoez (lezi pag. 5) .

2 Selipescacordeoanelein formi de cerc, prinzAndu-lecapetelecu o agrafi pdndla

uscarealipiciului. Celetrei acordeoanese lipescapoi unele pestealtele,a5acum sevede

in

stitui corpul.

5

/b

se

marcate pentru a obline $i telpile.

+ Unul dintre capeteseindoaie pe linia mar-

cate,sefidici usor pentrti a creaefectulde gurj tlcs,hirr. se lil-*r ,'.Lii sisedecereaz.l

nirile, dupl careselipescceledoui capete unele pestcaltclc.

5 Sedecupeaziilimba (vezi 8 rf din cartonul

rorll. ( ei pJtnrc2ni1'fve/iB el re Je\upe,/J

din cartonul alb qi seindoaie la 3 mm de capii-

imagine, !i

se lasi la uscat.Acesteavor con-

Secopiazi capul6i picioarelede pe gablon

a-c)Jedoua or l,e ( rnoru) r-rcoaz.apoi

decupeazi.Picioareleseindoaie pe linia

tul

mai lat,pentru a obline suprafalade lipire.

6

in spatelegurii selipesclimba gi dingii.

Linba setragepe tiigr,rlunei foarfeci,pentru

a

seincovoie in sus.

7

Picioarelese lipescin faga 6i in spatelccor

pului, agacum scvede ln imagine,apoi se lasi la uscat.Capulselipefte pe pafiea de sus

a picioarelor.Sepliaziiun acordeondin fiigiile

albastre,lipind in capetfulgerul (vezi Br. Coadaselipeite pe perteadin spatea cor

pu1ui.

8

Mon.rru.erulregruse, onfeclinnerz.r

ln

mod identic,folosind culorile mentionate.

Cutiecu dricuqor

:<

Materialeledebazd(Yezipag 4)

x

Fdqiide hdtie de 50cm lungime

qi2cmhgme(unaportocalie

giunarogie)

,<

Cartonrofu,negru fi portocdiu

t<

Ochicuirisulmobil,q 7 mm,

$<

2buc.

Panglicdrogiede 10cmlungime $i 0,5cmlalime Markernegru Hartiemitase (deculoriasortate)

$ablonul ! (a-d)

I Seincepe prin confeclionareacutiei.Seco

pi.^zdcutraqt c p^

.1ei (vezi modelele9 a gt

&)pe carronnegru.dpoibedecupedza fvezi pag.4). Ambelecomponeniese ndoaiepe linia marcate.Seaptce tpici pe suprafatade lipire, apoi se asambleaztrc:utia.

2 In mijlocul capaculuise taieun orificiu cu lamade birou, apoi seintroduce panglicain- doilain doue.lipinduicapetelerr inrerior. Dinff un cafion negru sedecupeazeun peffat de.4,5x 4,5cm gi selipeqtein interiorul capa- cnlui, pentru a ascundelipitura panglicii.

3 5edecupeazaflacariledupa.dolon (vezi 9 c) o datd dlLncarton ro$u, apoi din carton portocaliu.Fhcerile portocalii selipescpeste celerolii agacum sevede ln imagine, t:ind apoi pe4ile in plus.

Selipescflicirile de jur imprejurulcutiei,pe muchiiledejos.

4 Sepliaziun acordeonpentrucorpuldricu- gorului(vezipag 5),lisind un capdtliber pentrualipi capul.

$ Sedecupeazicapuldupi gablon(vezi 9 d)

din cartonroqu.Selipescochii,apoisedese-

neazdtrdseturilefelei.Cornitele $i bafbase decupeazidin cartonnegru.

6 SeIipeqtecapulpecorp(pliullisatliberal

acordeonuluiseridici astfelincdtcapulsdfie orientatspreprivitor).Selipegtecorpulin cutie,aranjandu-lastfelincatsi steausor oblic,cagicdndarfi gatasasaredin cutie.

7

SeumplecutiacufAqiidin

hirtia mdtase,seapasidracu- qorulcugriji, apoiseinchide

cutia.

Catacatila,vedeta de pe fundul milrii

Materialelede bazd (vezlpag. 4)

K Fagiidehartiede50cmlungi-

t<

megi1cmllfme (cate 6 albe, 4 albastru-deschis,albastru mediuqialbastru-inchis,

2turcoaz-deschis)

Cartonturcoaz,albastr-deschis,

albastrumediu,albastru-inchis

!i portocaliu

Markeralb

Ochiovalicuirisulmobil,

A 15mm,2bttc.

Panghcedin satenverde,de

30cmlungimegi0,5cmidfime

Qablonul 10(a c)

I Aceasticaracatiliare12bralelungi,care

'se realjzeazS,din acordeoanepliatedin figii

de

hartiede nuanfe drferite (vezrpag 5).

In

fiecarecapdtselasdo indoituri liberi,

pentrualipi maitarziucapul.

2 Secopiazetelpiledepegablon(vezima

delull0 a) dinc"rrroanederLrloridifefite.

apoisedecupeaza.

I Tilpile sedecoreazicubulinealbe,apoi selipescpe acordeoane.

4 Sedecupeazicapuldin cartonulturcoaz

(vezi10b).Selipescochii,sedeseneazdtra-

seturilefefei $i bulinelecucariocaalbd,aga cumsevedein imagine.

$ Sedecupeazlroqealadin obraji (vezi l0 c) din cartonulportocaliu,apoiselipeste pefaii.

6 Panglicadesatenselipegteprinspatepe

mijloculcapului. se aplira 'ioici pecanetrle

liberealebraplor Ei selipescpe pafieadin spateacapului.

Caracatila uafi si mai uioaied6.cd.16.confecyionareabralelor se folosgsc hiirtii de culori puternice, uariate.Brd4elesepot d.ecora cu ste@ede marq scoicisaupettisori.

r

b

"#

t

.ide.

Peinsula palmierilor

Pentru fiecare model

x Materialeledebazd ('tezipag.1)

Pentru elefanli

:< Fa$iidehartiegri,cite doui,

avAnd:27cmlungime i 1,2cm ldfime,25cmlungime ii 1cm lilime, 50cmlungimegi4 cm ldlime (pentruelefantulmic

2l cmlungime,2 cmlilime)

K

Cartongri,alb,maroqiverde

x

Markeralb

K

Catedoi ochicuirisulmobil,

I /mm

Pentru zebfA

;<

Fefiidehartiealbi gineagrd,

de23cmlungimegi2cmlefime

3<

Cartonnegai $i cumodelzebri

-K

Markerrofu

9<

Ochicuirisulmobil,O 7 mm,

2buc

Pentfu insula cu palmieri

3<

Pentrullecarepalmierin partei

2Iagiidehafiiemarode25cm

lungime $i 2 cmlilime, respectiv

de18cmlurgimegi1,5cmlelime

K

Cafionverde-deschis,vercle- inchis,maro gi maro-deschis

x

Markeralb 6i foarfecdcumodel zrg-zg

gabloane11(a-h),12(a-d),13(a-g)

oi 14(a-d)

Elefan{i

Pentruobfinereacorpuluisepliaziunacor-

Jec,

marc. i.-t'1'en1Lrlro'rpe !l.rLi inei mi, i.

careselipescunul in continuareaceluilalt.Se

dccuperz.rnadelcl. lld

(urechilede doui ori). Virful trotrpei (vezi

17 )selipe$tepe un capit al acordeonului. Cu cariocaalbi se deseneaziunghiile pc picioare.Selipescurcchile gi ochii pe cap. Fildefii sedecupeazi din carton alb (vezi 17r, apoi selipescinpreuni cu trompa pe cap.Sclipescpicioarelein fap ;i in spatele corpulu| apoi capul $i coada.Creanga (vezi 77g) seob[ine din carton maro !i sedecorea

Ta,t.lrunzererzirrczi /i r). dlo'i'c lile'le

in capitul trompei. Elelantulmai mic secon-

feclioneazi in mod \dertic (.vezi 12 a'd).

lledh

cdflongri

Zebtd Sepliazi acordeonulpentru corpul zebrei.Se copiazi de pe qabloncapul zebrei (de doui n-jr.pipi6srslg fjg luu; oril nehe-ri.-. model zebri (vezi 7J a-d),apoi sedecupeazi. Componentelecapulul seindoaie pc linia marcad, apoi selipescunele de altele,astfel inciit lipiciul s, ru depaueascdlinia continue. Pepirtile libere se apliciilipici, dupi carese lipescpe un capAtal acordeonului,Picioarele din fali (vezi 13 d) selipcsc pe xcordeon ast lel incat capulseintre in tiietura. Picioarele din spateselipescpe celilalt cap'it al acordeo- nului. Secopiazi de pe qabloncoama qi coada (vezi 13 e-1-3g) pe cartonnegru (coamade clnururi.rar . L,rnJa n dati).se lr"rjurcrzi coama,apoi selipeptede o partegi de alta

r ( Jpulu: \r lipe"c ncl'ii -; -- lq'rnqaz! gura. Sefrr1.]jureazd $i capetulcozii,apoi selipe$te pe picioareledin spate.

Insula cu palmieri

rc plirzltJo-:rrrordeo.rneJinharicmrro. unulmd marepentrubazatrunchiului $i unul maimicpentruvarf,apoiselipescunulpeste celilalt.Sedecupeaziifrunzelepalmieruluide

cinci ori (\'ezi 11 a-b)t\n cttrtonvcrde-deschis

Si inchis.Penlru un

sepot decupacu o foarfececu tiietura in zig zag.Capitul ecordeomrluise pliaz:iili cloui

efectspecial,ctitelx tiunze

nir

.e \.rr lif' f'un7( lr A.r r -.r r< nJs,iie 'u1

"u I obrir'rr., ,r"r .rt'iur.ghi.lJrr.r.pL .,-c

Nucile

carton naro fi selipescpe palmier,afa cum seveclein inagire. Insula(r'ezi 74 d) se decu

pexzi dirl carton mero-deschis $i sc umple cu

dc cocos (r.ezi 74 cJsedecupeazddin

brrlinli-

lhc.J

f'rrrl.t

re.rp.rlnricriil)e

1nsLt1a.

Caruselcu pisirele

Pentfu fiecafe model

x

Materialeiedebazd(vezipGg.4)

3<

FlJsLicrotu.O I mm circa25cm

lungime(c2teunulpentrufiecare

pasirepinorigor),circa50cm

pentrucarusel

Pentru pasire

K

F4ii dehafiiede35cmlungime fi 1,5cmhIime,doueportocalii

i doueroqii

3<

Cartonportocaliu,rogu,galben !i roz

3<

Markereroquqiportocaliu

x

Ochicuirisulmobil,A 7 mm,

2buc.

a<

Acdecusut

Pentfu nori$or

K

Cartonalb

$<

Ac de cusut

Pentru carusel

K

2 befedelemn,O 1cm,45cm lungime

K

Vopseaacdtcero$ie

8<

Adezivpentrulemn

3<

Pensule

gablonul 15(a e)

I Picioarelepisirii sunt

fbrmatedin ciitedoui acordeoanepliatedin fa$iidehartieroqie qiportocalie(vezip,7g 5).

2 Sedecupeazitilpile depegablon(vezi 75a) din hirtie ro$iepigalbeni,apoiselipesc peun capit alacordeoanelor.

B Corpulpisirelelorsedecupeazidin carton

portocaliu (vezi 75D).Ciocul,ochii Ei roqeala

din obrajisedeseneazicumarkcd.

Selipescochii,apoipicioareledeo parteqi

deal'aacorpuliri

4 Pentrufiecarepasiresedecupeazicite

4 aripl (vezi.15c) din hArtierogie,galbeni,

rozgiportocalie.Aripilesepotfranjurape margini,apoiselipesccatedouadeo parte qidealtaacorpului.

r.acurn qe vedeinimrgin-.

5 PanaJinc.,'a.lir

dinc"rrong,alberr

(vczi / { aDsedecupeazi

.i re franjufeazaDr m-ugini.

in frnri.rartuIde jor alpenei:e\ rerrerTa5i

sefl\eaz:lpecorp.

6 Sefaceun orificiuin mijloculcorpului

pdsdrii,decareseprindeelasticulde25cm

lungime.

7

Pentrufiecarenoriqorsedecupeazimode-

lul

dedoui ori (vezi75e).Elasticulselipeqte

pesteun -nodel.iar.elalaltseralipipesteel.

I Sevopsescbeqeledelemnin roqu $i selasd

lauscat.Dupduscareselipescin cruceunul pestecelilalt.la interseclinbelelorseleagi elasticulde jur imprejur,ldsindun capi.tlung pentruaputeasuspendacaruselulin loculdo- rit.Searanjeazipisirile 5i norigoriipe carusel. Atenfie,acestatrebuiesdrimind in echilibrul

Albinufa Zum-Zamprintre fl oricele de primdvatd,

Pentru fiecare model

x Materialeledebezd (vezipag. 1)

Pentru fiecare floare din ghiveci

).

fi. i deharrirde i0 cn lungimr gi1cmli[me (unaverde 9i una turcoaz)

K

Hartietongalbeni,portocalie, folle $1 roz

$<

Cartonverde-deschisgiverde- inchis

K

Ghivcci,O circa6 cm

$<

Vopseaacrilicaro$ie

3<

Pensuli

K

Markeralb

Pentru fiecare floare din lidi{i

x

Fdgiidehirtie de50cmlungime

i1i 2 cmlefime,unaportocalie Fi

unarogie(sau dupi preferinfe)

Cartonverde-deschisgiverde

inchis

3<

Pentru albinutd

?< FigiidehArtiede 35crnlungime

ii

5i

1,5cmli[ime (unagalbene

unaneagrd)

&<Cartongalben,albpinegru

F<

Markerenegru,alb ii portocaliu

K

MargeledenisipnegreO 2 mm, 2 buc.

$abloanele 16(ad),1/ (a-b)si18(a d)

Floricelein ghiveci

Sepliazdun acoldeondin fAqiiledehirtie verdesi turcoazpcntruaobfinetulpjna (\'ezi pdg 5).Sedecupeazifloareadupirqablon

L-

-

-

(\cZi 16r)Llin hdfl'd -s'i-.pnlr6rslls5ig2l

beni. Petaleleseindoaie uqor in susqi sc lipescunelc pcstc altele.a5acum sevede in lmagine.Pcntru parteade mijloc a florii se clecupeaziun cercportocaliu Ei unul ro6u

(vezi 16b gi 16c),selipcsc unul pestealtul,

.rn,,ine florrc {

'iPe.te pr tull"

l)- lluriirc

lri. Sedecupeazi cele trei frunze (vezi 16 d),

dupi carese lipescintre pliurile acordeonu- lui. Seconfecgioneaziincf,douil tlori in nocl asemdnator,apoi sc llpcscin ghiYeci.Acestx sepoatc dccora cu buline albe.

Lidild cu flori Sepliaziunacordeondintr-ofalierotiegi

una porlocalie fi selipeqteapoi in formd cle cerc.Sedecupeazi din carton tulpina \si frun

zele(vezi 17a;i b). in vafful tulpinii selipe!-

te,

pe tulpini. Sefac atateaflori catcconsider.im

necesare,fblosind culori dupii.preferintc. Se

frre

florile confecfionate,aqacum sevedc 1nlma-

gine.

rtp fOrii \(-' ri\l(rz.l lfllntJ \. :i liPe>C

iarhlJc . i.alirrrrdite.lpor rc arlnjr-tz.r

Albinu{i

Corpulalbineiesteformatdintr,unacordeon

pliat dintr o fa$iegalbeni.piuna ncagri (vezi

pdg i). Sedecupeazi capul clinhirtie galbe-

lipr.tc frtrnte.rneagr.t

pesteel (vezi 7B&).Sedeseneazitrlsitudle feqei,apoi selipescanleneledecupatedin carton negftr de 4 cn lungime.in virful ante nelor sepune cateo nilgea de nisip.Acul albinei se decupcaziidc cloui ori (vezi 78 c), selndoaie pe linia marcatd,lipind celedoui pirfi pan:rla aceastiIinie.Irirqilc nelipite se plixzain exterior,dupii carese lipescde corp. Sedecupeazi adpile din carton alb (vezi -18 @ gi selipescde o parte 6i clealtaa corpulu! intre pliurile acordeonultii.

'r.i(rezi /x,i\

tpo'sr

i/

,,nff,,,

,j&gth,

.*

cst(

ffi

Lampion cu buburuzi

K

K

K

K

MatuiaJeledebazb. (vezipag. 4)

12faqiidehartieneagride

50cmlungime $i 1,5cmHlime

Cartonnegru,roguqiportocaliu

Ochicuirisulmobi| Q 72mm,

4buc,

2 pompoanenegre,A 20mm

Hafiiedecaicrogie

,<

e<

3< Markeralb

3<

Supoftpentrulumanare,

:<

A4cm

Agdiitoarepentrulampion

Candele

K '< Acdecusut

$ablonul 1! (a-g)

I Sepliazi qaseacordeoanedin fAqiilenegre \ve^ pag. ) t.

2 Sefaceun gablonpentrupantof(vezi

pag. 4\.dupaLare -e decupeaz5oegareori din hartiaroQie.Cuajutorulmarkedui albse facdiversemodelepepantof|agacumse vedein imaginesaudupi propriaimaginalie. Seindoaiepantoliidealungutl'nreimarcare giselipescpeun capitalacordeoanelor. Sedecupeazicorpulbuburuzeidedoui ofi din caftonulnegru(vezi796).Sedecu- peazemijloculcorpuluide-alungulliniei

I

interupte,Iipindpe aceastideschizature hdrtiaroqledecalc.

4 Sedecupeaziaripiledepatruori (vezi

19c),decorlnd-opefiecarecubulinenegre

(vezr 1pt[),dLrpiLcareselipescpe corp,aga cumsevedein imagine.

5 Sedecupeazirogeapdin obrajidin hdrtia

portocali.e (.vezi 19e),dupi careseIipegtela

loculei.Selipescdeasemenea fi

ochii,apoi

sedeseneazigura.

6 Antenele(vezi 79rf sedecupeazidin car- ton negru,setfaseazidungipesteeleCumar kenrlalb,apoiselipescpecapprin spare. pe vafurile antenelorselipegtecAteun pompon.

7 Sedecupeazedin cartonulnegruo fbie lati (vezi 799),seindoaie $i secresteazein locurilemarcate,apoideurechilelaterale

obginuteselipescceledoui pdrgialecorpului.

I Suportulpentrulumanareselipe$tein mij-

loculllmpagului.In celedouecapereelefa$iei latedin mijlocsefacecAteun orificiu,decare seprindeagi,titoarealampionului.Selipesc picioarelepefagianeagrd,agacumsevedein

imagine.Inaintedesuspendare,selasIbubu-

ruzalauscat,pentruaneasiguracetoatelipi-

turiles-auprins.

Ateflfie! A nu seliisalampionulaprinsnesupra- vegheat!

Miriapodul plimbirel

:<

Materialeledebazi (lrezi pag. 4) Fl9iidehlrtie de 50cmlungi- megi2 cn li1ime,verdeqi tufcoaz Fa$iidehade de 50cmlungi-

megi1,7cmlifime,verdeqi

tufcoaz Faliidehafiiede 50cmlungi-

meqi1,5cmli;ime,verdegi

turco2rz

Cartonturcoaz,galben,porto caliu,portocaliu-inchis,rosu $i toz Markerealbgirogu Ochicuirisulmobil,A 7 mm,

2buc.

4 buc.sArmlturcoazacAte 10cmlungime,O 0,5mm Mdrgeledenisip,Z 2 mm,

4buc.

Acdecusut

gablonul 20(ar)

I

Pentrua confecqionacorpul seva plia cAte

un

acordeondin fafiile de litime diferit:i,du

pi

carese lipescunul de celilalt in ordinea

mirimii.

2 Sedecupcazi 12ciznulile dupir gablon

(vezi20 a ,sl 20 b) din cartoancdc culori dife rite, dupi carese deseneazimodele diverse

cu markerul alb,agacum sevede in imagine

saudupe propria fentezie.

X Seindoaie cizmulitelcpc lina merceti,sc

aplici pe urechileoblnute lipici $i selipesc

de

o parteqi de altaa corpului.

4

Capul (vezi20 c) sedecupexzi din hartia

turcoaz,se deseneazdtrisiturile feqel,se li pescochii $i ro$ealadecupati din hiftie por-

tocelie (.vezi 20 d).

S Sefac cloui orificii pe frunte cu aculde

cusut $i seintr.Jducantenelede sarmd,cate

doui bucdqipentru fiecareanteni. Sarmcle serisucescuna pestecezrlzLlti,apoi de Iaju- mararern susse deslar.si sede.ofeJzi\ u mirgelele de nisip.

6

Lanevoie,prindereamirgelelor seintireS

te

cu pulin lipici. Capulgatarealizatselipegte

pc

capitul cclui mai lat acordcon.

tub I

Miriapodului i sepoate confecliona $i o frunzd,, in felul urmritor:

sedesenedzdcu md,naliberri

sci fie aproximatiu aceea;icu ceaa miriapodului) sedecupeazd.,apoi

sepli.izciin cloud ducemiriapodul.

o frunzd, pe un carton uerde (mclrimea

in frunzd., prin careseintro-

SetaiecArcuaorfficii

,.

.,:

l"

i.r

.-,

@16

F

i\

\P flL)

A@%

It

ir

 

'l

 

I

 

ll

ll

ll

It

Ir

iYal

9b

tl

It

tl

It

ll

I

---

-----;

tl

 

I

 

tl

tl

tl

ll

tl

17fl

tt

rl

1|

[,4

rl

@s

,'"|\

/l

tl

tl

tl

LJ

ffi:f-

$ff

#.1

i-1{.

t',

\

rrr

\

-/

/

I

me)

A?

v?

ff

,i

l

*-l

'l

-

I

:-l

'I

rl