Sunteți pe pagina 1din 36

Farag6 Krisztina

Zdne gi flori
din
Snururi
pi panglici
de hirtie
Otad,ea,20IO
Cuprins
Materiale, unelte
$i
ac( csori i
Pa$ii de lucru
Flori, zane qi pitici
Tludafir
Jar.ljrrieri
O- hi J- c
;
' -
i
12
15
i 6
l tl
'20
22
25
26
29
JO
32
10
l l
Prinral\ arii. r'a[i. toantnii, ixl-nii
Fl ori uri ase
Ghi rl l ndi r cLr nal be
Pi ti ci i ti unzel or
Figufine de Pafti
Z. r r l c l t ^. i uf
l r r i ni , ' . . - c J- Z' u. m. r c
T, . 1.
l mpJ,
Cl . .
, t .
l , t , . t t f l o
O ci mari fi unoasi
Siculef de plimalvitrii
.'
J
Ptefati
,
Cartea de fa[i prezinti
multiplele moduri in
care se pot utiliza qnumrile qi panglicile
din
haf l i c. Di n J( e. l e mJt er i al e
(
dr e
se
ga\ r \ .
intr-o
yarietate
fbarte mare de culori se pot
conf ecl i or a' l or i .
j - r ' di ni er e.
cor unr l e.
zJnc.
pitici
$i
sunt foarte utile chiar qi
la impache-
l i r r . Rc. o' nandJm
l ol us r et l or l . r con' et
l i onu
r e, decor ar i r r r i l or de P, ! t i sJ de Cr i , i ur
alituri de copii, deoarece
unele modele sunt
ugor de realizat. Indeletnicirile nanuale in
conr un r ep' ezi nr i o mar e br r . ur i c r n : i ne,
iar ornamentele realizate constituie nmintid
toarte plecute.
Recomandim
aceasti carte gridinigelor. qi
gcolilor,
deoarece iucd cu haftia dezvoltd
aptitu.linile
manuale
f
i creativitatea copiilor.
Spor la munci. qi disrraclie plicutiil
Autodrea
Materiale, unelte
qi
accesorii
> Panglica de hdrtie ugor
gifonati pe lun
.
gime are o li me de aproximativ 6-8 cm
$i
se
giseqte in circa 13 culori de bazi
gi
in nenumirate nuanfe. Exis6
$i
modele
in dungi sau cu mai multe culori.
Snur ur i l e di n har t ' e se
obl i n pr i n r i suci r e.
au grosimi diferite
fi
se folosesc la confec-
Pasii de lucru
inainte de inceperea lucrului,
panglica de
hafiie se trage uoor
gi
se neteze$te
pe lat,
pentru ca modelele date si poad fi decupate
uqor
(tezi.figura
din
tabhnul
atatdt).
Aceasti operalie se face fin, avdnd griji ca
harda si nu se rupii. Modelele se decupeazi
-
l a di men. i uni l e Ll al r . avr nd
gr i j e. a nu r i sl -
: o
pi m n' er er i al .
i n pahl oanet e: r aqat e se
ga\ esc
r'i*+..-. .
rek
t i onar ea de l ul pi ni . ner \ Jr i al e l r unzel or .
stamine, desficute
pot deveni frunze,
petale, brale sau picioare ale figurinelor,
i dr rmpl rl i l e se Dol tra' -l sfor-na
l r coSUri
' dr agul e.
fnururile
din hirtie sunt de mai multe
dpuri, se gesesc desficute, cu himi dife-
r i i e
1de
l a
I l a l 2 t m)
r i
de l ung' mi
r ar i a-
te. in aceasta carte s-eu intrebuintat doui
t i pur i de snur ur i :
' ubt i r i
( 2
mm)
' i
gr oase
(5
mm). Existi modele resucite dintr-unul
sau mai multe fire. Varietatea de culori
este ioarte mare, cele de calitate buni igi
vor pesffa culoarea.
+>
Foariecd; lipici in tub, de bune calitate,
care se usuci repede; metru; sarmi de
1,2 mm; bile din lemn, cu orificiu mare;
nuiele de ratan, eventual bele de irigdrui;
folie de zrluminiu; ace cu gemilie; dopuri
de pl ul ar l ; na mar o: sf oJr i l di n canepa' au
rafie.
tiparele catowa obiecte care se pot copla
gi
decupa. La lipirea
qnururiior adezivul se
va folosi pugin, piciture cu piceture, deoare-
ce pr ea m ur l a
"uhst anl l
dr
PUl e"l
J( l er i or a
culoarea hartiei.
Atenfie!
Figudle necesare confeclionirii modelelor
se
gisesc in gabloanele ata$ate.
t , N
M
1
r l
Trandafit
>>
Panglice de hartie crem,40 cm
> Pacg i ca oe har ne r er Ll r . 6( r
' r
>>
$nur
de hirtie subqire, verde,
50 cm
}>
Sarmi,
35
cm
Bucata de
p:nglicd de 40 cm de culoare crem
se netczeite u$or
pe lilime, apoi se decu'
peazi formele necesare, confornJigurii 1.
Bu. at e Jr , upr l i penl r u mi i ' ,
u
ul I l or i se
lipegte ln con, se umple cu rimdgilele de hlr-
tie, dupa care se prind marginile conului in
partea de
jos,
introduciind in el un capiit de
sirmi care se indoaie aporin
jos (fig. 2).
Se taie o bucati micd de 0,5 cm din viirful
bobocului.
Petalele decupate se lipesc la bazd in
jurul
bobocului. astlel incat rrlai indi si stea tale in
fald, iar apoi se fie aranjate la distanle cgalc.
{
.s
\
,N
tt
N
\larginile petalclor se rasucesc in extedot
l i l 6si nd un J( gro5 s.,rL o
.cobi toarc.
Din panglica verde de 65 cm se taie o figie
cu care se va inf?igura bucata de sArmh folo
sita. ln timpul acestej opcrafii haftia se
line
intinsi, oblic
ai
pe alocurl se lipeqte cu
Putin
aJczi r
1, / i e. J, .
l ' r unzul i t el e de l a b"r z"r , t r p. i
tlandafirului
(5
buc.) se decupeaze din bu
, i r l i de h; r r i - t l .
)
'
.
( n( ni
4) . dupaca' e
se
l i pe. c ) uh ! upd.
j umdl / r e
l e
l ul Di n; .
i J-
mitate pe cupd, indoindu-le marginile in
jos.
cont c' r r l
l l ur i t 6 - e
r r i e I 0 f r unze mar i .
apoi se confec[oneazi crengufele, ala cum
se vedeinJigura Z Crengutele se lipesc una
sub alta pe tulpini.
Dupd. deprinderea
P6$ilor
de
lucnt de mai sus se
Poate
trece
la realizarea tufei de tranclaJiri
d.in imagine.
$
.R
s
$
s
N
JatdinietL
* 8 buc.
gnururi de hArtie bordo, groase, 1 m
(pirugi)
> 4 buc. qnururi de hirtie verzi,
3
m
(nuiele
pentru impletit)
>.
$nur
de hArtie verde, subfire, 2 m
>
$nur
de hdrtie bordo, 1,5 m
Bucilile de gnur gros de culoare bordo se leagi strens
in mijloc, dupi care se deschid in formd de stea.
$nurul
sublire verde se indoaie in doud
$i
se trage pe
o pereche de pdruqi bordo, dupi care se incepe imple-
tire^
(fig
1-r.In partea de mijloc s e \tilizeaze doar
$nururi
velzi subtiri, deoarece intre pirufii groli
bordo
inci nu incap cele groase.
Dup?i trei randufi, perechile de piruqi se despart gi se
continui impletirea pe clte unul o dati. Clnd
gnururile
subqiri verzi se termini, ele se inlocuiesc cu doui
qnu
ruri verzi groase
@9.
4J, iar cind se vor termina
$i
aces-
tea atunci impletirea se continue cu cele doui
gnururi
gfoase rimase, cu care se va
gi incheia lucrul.
Dacd forma de co5 din liguri nu ne iese din prima
incercare, impletitura se deslace
gi
se impletegte din
nou. Pentru incheiere, capetele
gnururilor se introduc
in rindul de dedesubt gi se lipesc.
Capetele rdmase ale pirugilor bordo se impletesc cXte
patru, aptcand tehnica impletidi pe fafe cu patru fire
fig
5-BJ.
Astfel se obfin patru impletituri ale cdror ca-
pete se leagi foarte strAns cu un
gnur
subtire de 25 cm,
fiecare in parte, apoi toate
patru se leagd cu un
gnur
de
50
cm. Capetele
fnurului
se trec de mai multe ori pe
sub legituri, apoi tot din e1e se face gi agilitoarea.
$
,t
.N
s
N
Orhidee in ghiveci
->
Pangl i ci de hi ni c l ercl e i nchi s.
10 cl l t
>>
Pangl i ci cl e hi rri c Ierde-cl eschi s,
.13
cnr
-> Pangl i aar dc l l atrti e roz.35 cnr
-:>; Pangl i cti de hi rti t' borcl o sru
(
r c Jl t t t l l .
( nt
-> Snuf de hiflic gr.os,
crem, 10 cflr
:;:
fnrLr
cic hiutie sLilttire, r'ercle.
ci r(e
J0
cor
r>)
Si rmI, 25 col l ungi l nc
\ r i
r r . , i r i r . . . ' .
r . , ' . . i
r r r - . . .
cl e
Panrl i cl i
| e| dc cl cschi s cl e i 0 ctl r l un
gi nrc
Se decupcxr:t + fi uuze di n pi l l tgl i ci r
vefcl e i urhi s cl Lrpi cl ue se l i pesc 1i l
J
cnt cl c
cxp:rtul I ul pi ni i
(\,ezi l i gr17zl ).
Di r pxDcl i ci l
rr)z sc cl ccLl pel l zar ccl c pl tru pctal c
j l l tcri oi tfe
cu trei bl )i si
Pl Lr| tr
petul c sLrperi oure cu cl oi
( ) D1.
i n ni j krorl
1tcLdel ot
i nfcl i ol tre se l i pcSrc
cl tc o petxl i supcfi otral . xl toi sc sLri i pLL1l g
|
- r ' f . r '
L- r 1 r \ r , .
. - . .
i r . / |
si ani na dc 2 cl n col ]fccti onatl i di n
5nuILrl
cre1r. Pctt[e]e i l l reIi ourc se decuPetzar di l l
pangl i cr bol do. l i pi ncl i n i ntcri onLl kt coco
l ol l !c ni ci arer)t. xpoi sc l i pcsc pe o
Pct:l l i
roz.
Se cl ccupeuz:' L 5 bLrci r[i de
5
cl t c]i n
snun
r,crcl e snbti l c. l rpoi l i se dr:sl l c anrbcl c capc
te pc o porti unt cl c 1 cnr l i pi nd un cxpi Lt pc
I
' r r ,
. r r
.
- 1, 1,
,
r r , i r r : . .
l l ,
, .
i i
, r r i r r
el c:l tui ti di n cocol orse cl e hi rti cr i | rpuchet e
i n hi rti e \ erdc.
| l oruei r tcrmi nxt:L sc r^nl i ge i ntrun
l htreci
' . ' 1
.
' |
. . , o- t .
' r
r
, , , J.
l r ,
- . -
.
1. ,
. . .
aLl l l t LLschl .
11
P rimdv at d. v ar d. toamni. iar nA,
Pentru fiecare coronila
->> Forma de coronili din polistiren.
A18cm
Pentru coronila de primiYare
+>
Ace cu gdmdlie
> Panglici de hartie verde-deschis,
90
cm
(pentru
imbracarea coronifei)
> Panglici de hiLrtie albastru-deschis,
70 cm
+: Panglicd de hdrtie verde inchis, 18 cm
>>)
Panglice de hartie galbeni,
5 cn
>
$nur
de hirtie sublire, verde,20 cm
(pentm
agigitoare), 40 cm
(pentru
codiqele frunzelor)
Pentfu cofonila de vafe
> Panglici de hirtie verde intens,90 cm
(pentru
imbricarea cof onilei)
>) Panglici de hartie verde mediu,20 cm
(pentru
fiunze)
Panglic'i de hdrtie rnaro, 13 cm
Panglicd de hlrtie galben-aurie, 28 cm
Panglicd de hlrtie crem,
36
cm
Panglici de hirtie galben-limaie,
1J cm
Panglici de hArtie portocalie,
33
cm
$nur
de hartie subfire, verde, 20 cm
(pentru
agititoare), 110 cm
(pentru
frunze),
90
cm
(pentru
clopolei)
Dop din plute
N
.s
$
t
N
Coronila de primivara
Panglica de hirtie verde deschis se taie in
jumdtatc
pc lung, iar cu cele doui fiqii astfel
obl i nut c
. e
r nf r . or r , r
( ' , r r ' | | i . . r
Jr
j ur r mpr c-
jur,
fixAnd provizoriu prinul capdt cu un ac
cu gimilie. Panglica se
flne
oblic, ferm, pen-
tru a se infiqura frumos, neted, pe coronili.
L" pr - l Jngi r r . nuua f esr c
. v
p' i ndc: r r " . u
Pentru coronila de toamfli
> Panglic; de hartie maro-deschis,
90
cm
(pentru
imbrdcarea coronilei)
> Panglica de hartie verde, 16 cm
>>
Panglici de hartie bordo sau ciclamen,
. 7cm
>>
Panglici de hartie cu drLngi galbene
gi rogii, 6 cm
> Panglici de hartie portocalie,2T cm
> Panglicii de hirtie reagri,3 cm
>
$nur
de hartie subflre, maro, 1,5 m
(pentru
infi|urarea coronifei), 55 cm
(pentru
nerwrile fiunzelor), 20 cm
(pentru
ag:r[Itoare)
->
gnur
de hdrtie sub[ire, bordo,25 cm
>>
$mif
de hartie sub[re, verde,36 cm
>>
Ace cu gdmalie
Pentru coroflila de iarni
> Panglic?i de hartie albi,90 cm
(pentru
imbricarea coronilei)
>>
Panglice de harde verde,
31
cm
>>
Panglici de hirtie rogie sau bordo,
16 cm
-> Panglici de harde galbenlamaie,2 cm
>>)
$nur
de hartie subtire, verde,
37
cm
- t )
\ ; f na
boui l l on, c r sr i ( J, . , r ur i e.
(
i r ca
40 cm sau gnur auriu, circa 1 m
>) Ace cu gimilie
ace cu gimillie. Dupri imbrdcarca lntregii
coronile, accle cr:
gemile se scot
fi
se lipesc
capetele hirtiilor. Frunzele se decupeazi din
panglica vcrclc inchis, conform.figurii 1. Pe
10 din cele 28 de frunze se lipesc
ai
codile
din buciqi de
.1
cm de gnur. Nervurile frun-
7cl O.
. (
,
unf r ,
j ^l t cl t zl
r nt di r a. , ' el de snu-
ruri. in cazul in care coronila va fi suspen
>)
>)
>>)
dati
pe qd, e suficient sii se decoreze doar
pe
lumdtate
(;fig
2). Florile se decupeazd din
panglica albastru deschis folosind desenele
dis
figura
J.
Pe coroniga din imagine sunt
39
de flori, dar ea se poate decora
qi cu flori
mai puline sau mai mari. Pentru mijlocul flc
rilor se taie bucigi de 1x 1 cm din panglica
galbend, se fac cocoloaqe
plate
5i
se lipesc in
centrul florilor Pentru a
putea fi suspendati,
se leagi o agdtetoare
pe coronifi. Ea mai
poate fi decorati
gi
ot o fundd (fig. 4).
Coronile de vari, toamni
gi iarne
Acestea se confecfioneaze asemeni coroni{ei
de primivari. Se lucreaza confbrm imaginii
qi a figurilor din
qabloane.
Coronila de vari
(ve
z:.
sabloane,
Vard,
fig
1
5)
are patrubuciti de floarea-soarelui,
pentru confecEionarea cirora se taie rondele
de 1 cm grosime dintr-un dop de
plutd cu
diametru de 2,5 cm. Rondelele se imbraci in
panglici maro de 5
x
5 cm, care se lipesc in
partea din spate. Petalele
(15
pentru o floare)
se decupeazi din
panglica galben-aurie con-
form figurli
I
;i
se lipesc
pe rAnd pe cantul
rondelei de pluti, astfel lncat si se acoPere
pe
jumitate
una
pe cealahe (fi7 4). Dupi
uscare,
petalele se curbeaze inspre exterior.
Pe mijlocul florilor se pot face bulinute negre
cu o cariocd. Pentru flodle soarelui mai mici,
rondelele de pluti se impxcheteaze ln bucili
de hdrtie maro de
3
x
3
cm. Pentu confeciio'
narea buchelelelor crem
(clopo!ei), se taie
5
buc. de qnur crem de 6 cm, se lipesc cape-
tele pentru a forma un buchet, apoi se lipesc
pe ele cocoloage mototolit din buclli crem
dc har t i e de 2, , 2 cm t apr or i n' ot i t l 6- j - buc. r .
)::....
Pentru oblinerea bobocilor de trandafiri
.
gal ben-l amai c
re
l .ri .- o bucal z de I
t
L m
: :
; al
, I +
dintro panglici, care se taie la randul ei in
l parli pe lung. Faiile astfel ob[nute se risu-
(esc
(fi ecare
rn parl cl i n cru(e.
se l i oes. ci
petele cu o picituri de adeziv, apoi se strang
bine in partea de
jos.
Se confecloneazi
astfel
de boboci
gi
din
panglica portocalie. Daca
figiile se risucesc mai pu[in strans, atunci se
.
ob[ne un boboc
pe
lumdtate
deschis
(fig
5).
Funda se leagi dintr-o iigie portocalie
(ap
r oxi mat i v20x3cm) .
Coronila
de toamnl(vezi
y;tbloane,
Toamni,
.fig
1 4) xe 17 bobile
pentru confecfionarea
carora se taie 17 pitrate de
3
x
3
cm din h2.r-
tia portocalie, cu care se impacheteazA bilule
din
polistiren cu diametru de circa 1 cm sau
cocoloage din folie de aluminiu. Se aplici
pulin adeziv
pe marginea
pdtratelor gi hartia
se neteze$te ugor
pe suprafafa bilei. Pentru
var f ul bobi l el or se t ai e di n har l i a neagr ;
pdtrate de I x 1 cm, din care se fac cocoloaqe
tari
gi
se lipesc
pe partea mai frumoasi a bo-
biielor. Bobilele se lipesc in trei grupe: una
din
3
bucAfi
Qi
doue din cate 7 bucili.
Cofoni (a de i arne
(ve7i
Sabl on.
l drnd.
lg
7-J) este infi5urati de
jur
impreju cu
panglici albh
9i
pnur auriu. Petalele creciunile
lor se taie din pangl tc^ rogre conlotmfigurii 2.
O floare are
3
bucili de petale duble care se
increlesc u$or ln mijloc
qi
se lipesc una peste
cealalti, dupd care se aranjeazd astfel incat si
ai bd di .tanl e egdl e i nue el e
l g.
J)
Capctel e
petalelor se prind cu doui degete
5i
se indoaie
in doui in sus
pe lungime, obfnind o formi
de petald cu virL ln mijlocul florilor se lipesc
cocoloage formate din bucali de hartie galbe
ni de 1 x 1 cm. Frunzele se lipesc cate trei una
peste cealalti, apoi flodle se 2l$eazi in aceste
patud de frunze. In final, pe coronilii se leagi
o agilitoare dintr-un
$nur
audu.
Flori uriase
Panglici de hirtie verde, 1,2 m
Panglici de hartie neagri sau
galbene, 10 cm
Panglici de hlrtie de culori
variate pentru petale,
54 cm
Nuiele de ratan sau beqigoare
de frigirui, circa 50 cm lungime,
A 4mm
$nur
de hirtie subgire, verde,
20 cm
\ e
t ai c
o
bu, JI , t Jc l 0
(
nr di n pJngl i (
-
\ - r r l r
din care se decupeazi fmnza pe mijiocul
cdreia se lipelte un gnur sublire in loc de
nen ur j ( l g. i
)
Di n pr ngl i ca ve
de r amr . a
se taie o petrime pe lung
il
cu fagia astfel
oblinuti se inteqoari tulpina oblic, atagind o
pe alocuri cu adezi\'
(1ezt
gablon,
Trunrlafir,
lg.
3).
Panglica dc hdrtie colorati de 54 cm
se taie oblic in trei
$i
din figiile astfcl obginu
te se decupeaze peta]lele d:uble (fig. 2).
Mijlocul petalelor dr,rble se increqesc uqor
dupi aplicarea a 1-2 picituri de adeziv
!i
se
lipesc una peste ceale\te (ig.
3).Ilucata
de
panglici galbeni (neagri)
se taie in trei pe
' ungi mr .
' e. r pr ; pun
f ". i i l e
>i
. e
f r ' , r nj ur r . / - .
J. . pd
( , i - e
. e
' , . J( e5c i mpr cuni
\ i ' e l i 0e\
in mijlocul florii (fig 4J
Se taic 5 buc. cle frunzulile
(sepale)
cte + cnr
care se lipesc pe capctclc tulpinli, astfel
incat pe jumirate
si atarne in
jos.
In mijlocul
acestora se lipe$tc cupa
llata
confecfionati
(fis
5)
L
*
Ghidandi cu nalbe
>
$nur
de hdrtie gros, verde.
9m
>
$nur
de hartie
gros, roz pal,
2,1 m
>
$nur
de hartie gros, bordo,
1,5 m
>>
$nur
de hartie gros, galben-auriu,
0,72 m
Se taie din gnurul verde o bucatd de 2 m
pentru tulpini, respectiv 7 buciti de cate
20 cm, 4 bucdfi de 17 cnr
qi
6 buci f de
l 0 14, m pcnt r u l i unzcl e mr i mar i
pi
mai
mici. La realizarea frunzelor, bucata de gnur
se des. hi de ast f cl
,
e i n
vdr l
' d
r am, l nd r L
deslicutii, ba mai mult, aceasli
po4iune se
poate qi lipi cu 1-2 picituri de adeziv, iar la
baza, porfiunea de
Enur
uqor deslicutd
gi
' n
c. r r L
'
a dl l i ! at
l ut l n
adezi r
"c
l i pe. t e
' n
jurul
tulpinii. Se incepe decorarea ghirlandei
di nr r - Ln c*p, r r l r pi nd nai
r r r l ai
' r un7e mai
mari, apoi tot mai mic| 1a distanle egale
intre ele. Pentru obtiflerea petalelor se taie
o bucate de 7 cm din
qnurul roz pal, care
se desface
qi
se netezeFte. Dupa aceea se
decupeazd doud petale
(marginea
de sus se
poate tiia eventual cu o ioarfeci cu model
i n zl gzag). Se tai e petal e dc 4 cm
$i
di o
gnurul
bordo, dupi care se lipesc la baza
.
petalelor roz. Petalele astfel obqinute
(5
buc.
la o floare) se increlesc ugor la bazd
qi
se
lipesc in
jurul
unei stamine de 6 cm tiiate
din
gnurul galben-auriu, astfel ca petalele
si se acopere pe
jumitate
una pe cealalti. in
p. r r t e. r dc
. u. .
nr ; r gi ni l c pet r l el or se r , ' ucei c
pe o scobitoare, indoindu-le inspre extedor.
Cele 12 flori se confecloneaza in acest mod.
Pentru coditele florilol se taic bucigi de
15 cm din
gnurul
verde, li se desfac ambele
capete, intr-unul lipind codiga cupei florii, iar
celilalt se lipeqte pe tulpini intre fiLlnze.
Se pot confeciiona
gi
boboci, pentru cere se
utilizeazi cate o bucate de 4 cm de
Fnur
bor-
do. Acestea se desfac pe mijloc, se umplu cu
raimrfile de hartie, apoi se lipesc.
Din
gnurul
vcrde rimas se lipesc listari
pe tulpine, doi mai lungi, de circa 60 cm,
' i
ca! i va mai mi ci . car e sc
- pi r al r azi
infigurandu-i pe un creion.
Cu acedstd. ghirland.d. se
Poa.Ie
decora cadrul de sus 6l u$ii sau,
asezdtd i.n mijlocul unei mese
Iestiue,
conslituie un d.ecor
deosebit.
Piticii frunzelor
>) Panglici. de hartie verde deschis,
14 cm
}>
Panlllce de hafiie verde'mediu,
9
cn
->; Panglici de hirtie verde-inchis,
3
cm
>
$nur
de hirtie gros, verde, 11 cm
(bra1e)
>
$nur
de hartie
8ros,
verde, 11 cm
(leagin)
>>)
$nur
de hartie subflre, verde, circa
50 cm
(bratele
leaginului)
+>
Bilii de lemn, 2,5 cm
Pentru haina piticului se laie 2 buc. de 7 cm
din panglica verde-deschis qi pe marginea
de 7 cm se lipesc una lingi cealalti, astfel pe
viitoarea haini cutele vor fi verticale. Cele
doui margini a1e mantalei se lipesc astfel
incat se se oblina o formi cilindrici. Pe mar
ginea de sus a cilindrului se aplici adeziv pe
o pc, r t t r t ne de |
,
n. a1o.
{c
' l f dr ge
pr i "l
dpa. , r e d.
' cl
' ncat
. qat ul ob- i r Lt t
. a
i n'
"oi
in orificiul bilei de leml
(vezit
imagine). Se
aranjeazi haina de
jr.rr
imprejur
$nurul
de
| |
(
r penr f u hr ar e se l i pe. t e n mi i l o( i mi
diat sub cap, pe spatele figurinei, iar ambele
capete se indoaie ugor in faqi. Frunzele de
cupate din panglica verde inchis se lipesc itt
.j urul gi tul ui
pi pe btae (Ji g. 2).
Pangl i r : r r l c ha l i c v( r Ll e medi u i r t J r r r
doJ, r
l c
l unr
l r \ enl uJ,
u
n
f oar ' cca, u
model zig-zag), confectionand dinff o
jumi
tate piliria: se lipegte in formi de cilindru,
i se formeazi apoi viirful, dupi care se li
pelte pe cap
@g
Jr.
Din buceli]e de hafiie
rimase se decupeazd frunzele, care se lipesc
disparat pe haini, desenAnd nelvurile cu
o carioce neagri.
leaginul in formi de frunzi se confeclionea
zi dintr o bucati cle 11 cm de gnur verde
gros, care se desface in partea de mijloc, iar
capetele se lipesc, aplatizandu-le. Bra[ele
leaginului se tale dlntr un
gnur de hlrtie sub-
lire $i
se leage sau se lipesc pe varfurile frun
zei. intre haina piticului qi leagin se lipeqte
. r
Sr eul dt e.
de er empl u
o. a\ l Ji i
' au
o nu( i i
pentru ca figurine sii nu cadi. Palmele piticu-
lui se lipesc pe bralele leaginului. Tris'iturlle
felei se deseneazi cu creioane colotale.
Pe lAngii
piLici
se
poate
confec-
liona
o
pa'lure
tntreagii. Capacii
se \blin din cilindri de hAr e
$i
bucd.li de cren+ule, iar ciupercile
din bile de
polistiren.
*
'qb
?t
Figurine de Pagti
Pentru cate 2 figufine
'> Panglici de hArtie
galben-aurie,
28 cm
+)
Panglici de hartie crem, 15 cm
> Panglici de hArtie albi,
38
cm
> Panglici de hArtie roz,5 cm
>>
Panglicd de hartie verde-intens,
10 cm
> Panglicd de hdrtie portocelie,
28 cm
->
Panglici de hirtie verde, 11 cm
- Panglicl de hirtie roqie, 22 cm
> Panglici. de hdrtie cu dungi
galbene gi ro5ii, 11 cn
>>
$nur
de hartie verde,
gros,
60 cm
Cele 6 suporturi dc ou'i sunt formate din
inele alcetuite din bucali de
lnur Sros
de
10 cm lungime. Se pun la uscat
prinzandu'le
cu clame
pentru rufe.
Corpul
puilor se confecFoneazi din 2 buc.
de 7 cm de panglici g ):bcn'^lrte
(Yezr
Piticii
.frunzelor,
pag
,18). Penele de
pe git se de'
cupeazd dintr-o bucati de 2 cm de panglici
crem, dupl care se lipesc in
jurul
Satului.
Aripioarele se decupeazi in formil de pici
turd din cate o bucati de
3
x 2 cm de
pan-
glicl crem
gi se lipesc de ambele
phr! ale
corpului. Motul se confecioneazi
dintFo
fa$ie de panglic:i crem de 2 cm care se tran
jureazi, dupd care se spiraleazii
qi
se lipe5te
in orificiul bilei de lemn
(.Yezi
ZAna nar
ciselor,
fig.2).
Ciocul are o formd de romb
decupat dintr-o bucati de panglici ro$ie de
')
(l
1x 0,5 cm, care se i ndoai e i n doui
gi se
lipeqte de mljloc pe bild.
Corpul cocogului
se confeclioneazi din
2 buci$ cle panglicd portocalie de 7 cm.
Penele de
pe gXt
(10-12
buc.)
$i
gusa sunt
buciii decupate in folmi de frunzir din fdqii
de panglici galbcne, rogii
qi verzi de 2 cm,
care se lipcsc succesiv unele peste altele.
Ciocul e lbrmat dintr-un pitrat galben de
1 x 1 cm, care se risuceqte
$i
se lipegte
pe
cap. Sub cioc se lipesc 2 bucili de
,,frunze"
roqii, iar in virful capului creasta, formati
de
3
buc. de cocoloage
modelate din bucili
de hirtie roqie de 4 x 4 cm. Penele cozii se
confecgioneazi
din fa$ii de 7
x
3,5
cm din
palrglica verde, ro;ie
Si
din cea cu dungl
gdl bene
. i
r or r i . A, c5l ee ) e f r an' ur eaza si .
prinzindu le in buchet, se lipesc
Ai
li se di
o lormi curbatA.
Corpul iepura$ului se confecfioneaze dintr-o
panglicd de 2 x
7 cm. Urechile se decupeazi
alintr o bucatd de 6 cm, a$a cum se vede in
figura
1.
l|rechlle
rnterioare decupate
din
panglica roz se lipesc
pe urechi
(flg 21. Par
tea de
jos
a urechilor se sffange
$i
se lipe$tc
in orificiul din bill. Pdrul iepura$ului se con-
fecqioneazi in mod aseminitor cu mopl
puiului, dupi care se lipeote in orificiul bilei
in fala urechilor. Nasul e lbrmat dintr-un co
coloq modelat dintr-un
pitrat roz de 2 x 2 cm.
Papionul se leag'i dintr o f!1ie de panglicd
r er de i nt cn: t l , .
o
\ | cn . JuPr ! , l r e
qe
l i pe*
te sub cap
(vezi
trrlan,
Prim,iuarti,
Jig.
3).
Coqulepl din imagirc a fost lmpletit din
snur
de hArtie crenr
(vcziJardinierd, pag
10).
&
i i
k-gt'
M-
Zdnele florilor
Nu-mi-uita
>>
Panglicii de h2rtie albastru-deschis,
24 cm
'> Panglici de hartie albastru-mediu,
8cm
>>
Panglicd de hirtie verde,
3
cm
'>
Panghci de hartie galbeni, 13 cm
>>
$nur
de hlrtie piersici, gros, 11 cm
(pentru
brale)
>>
Bili de lemn, O 2,5 cm
Trafldafir silbatic
>>
Panglice de hartie roz,37 cm
> Panglici de hiirtie verde,5 cm
->>
$nur
de hartie roz, gros, 11 cm
(pentru
brafe)
+>)
$nur
de hartie crem, subiire,25 cm
(pentru
cosila)
Nu-mi-uita
Zinele florilor se confcciioneaze in mod
similar cu piticii fru Melot
(Yezt pag. 1B).
Se taie doui bucifi de 7 cm din panglica
albastru-deschis
penffu haini, se lipesc
capul, bralele
gi gulerul de frunze. Bralelc
se pot lipi in fxli
(pari
se usuci se prind cu
o clamd de rufe). Pentru pir se taie o bucati
de 10 m din panglica gelbend, care se taie in
dou'i
pe lungime. Margirile mai inguste ale
celor doui fliqii se franjureazd de rmbeie
pir!l, ldsand intreagi in llrijloc o porfiune
dc r i r' a
r
cm. Lel e cl o.rr fa;i i
.c .tr.l ng
oe
mijloc, se suprapun
qi
se lipesc
fig.
1, 2J.
Pr r ul r ' t f r l obq nut
. . , r r r nj cazi
de
j ur i mpr e-
jurul
capului
qi se lipegte pe acesta. Capetele
firelor de pir se spiraleaze risucindu le
Pe
un creion sau un biq de fiigirui. Aripile se
>>>
Bili de lemn, @ 2,5 cm
Narcisi
> Panglici de hirtie galbeni,28 cm
+: l angl i ca Je ha.ti e
verde-tnchi ..
<
, m
>>
PanglcA de hartie portocalie, 2 cm
>
$nur
de hartie piersici, gros, 11 cm
(pentru
brale)
> Bili de lemn, O 2,5 cm
Lalea
> Panglice de hartie roqie, 21 cm
+> Panglici de hArtie verde, 15 cm
> Panglici de hdrtie crem, 4 cm
>>
fnur
de hirtie piersici, gros, 11 cm
(pentru
brale)
->
$nur
de hartie verde, sub;ire, 16 cm
>>
Bili de lemn, O 2,5 cm
decupeaza dintrc
panglici albxstru deschis
conform figurii din
6ab1on,
se prind de
mijloc lncrelindu le
Si
se lipesc cu o taqie
Jr har r i e de 0, i J, . r .
\ f i pi l e
' e
df "nj cr z; .
dul a . r r e se l i pe. pe. pat el e f i gur i ne' .
Jilorile se decupeazi din panglica albastru-
mediu aga cum s-a vizut in flgura coronilei
de primdvari
(vezi
5a&lon ).
ln mijlocul lor
se lipesc cocoloape galbene modelate din
pitlife]e de 1 x 1 cm. Cinci flori se lipesc
pe
cap, iar restul pe marginea rochifei. Tresitu
rile felei se deseneazi
cu creioanele colorate.
Trandafirul silbatic
Se conieclioneazi
ln mod asem:lnator cu
piticii frr.rnzelor
(vezt pa.g.
18).
Pentru scufi[i se taie o bucad de
9
x 4 cm
din panglica roz, iar pentru cositi o bucatd
de 20 cm din gnuml
crem, care se taie la rdn-
dul ci i n
' ' ei
\ i . r
I nl r . r r ) l r .
i nt r - un, apat al \ ^. i t ei
- e
l i l cs, ' i r cl ! . r "r
r el r l l r r r n r r se l i np. r p. r h
scr . f i t a. \ i r l ul
accsteia se decoreazi cu fiunzulile decupate
di r r amr 5i l e de, ' r ng i .
j
r cr de. dr pr car e
scuflfa se lipeqte pe cap. Cosifa se aduce in
fagi pe o parte. Aripile gi floricelele se con
l "et i nn^t , "
. <.
. . i n . .
/ l t
zar e, \ u_m"_ui t . r
(yezt pag.
22) . Mijlocul florilor e fonnat
dintr-o bucati micai de
gnur
crem, care se
lipcgte in interiorul florilor. O floare se
lipegte pe scufi$, una pe mane
$i
trei pe
rochili. TrAsitudle feqei se deseneazi cu
creioanele colorate.
Nafcisa
Se conlecqioneazi ln mod aseminitor cu
piticii frunzelor
(vezl pag. 1B).
Pent r u r er l r zr r e. r boner r i dr pet dl e. e r , 1i e
o bucati de 4 cm din panglica galbeni, din
care se decupeaz:i 6 buc. de petale ascuqite
. r m , f l i ni l r r er r l e de ci r , , I r m , onf or m
Jigurii
1. Pentfu obfinerea parului, lalia por-
t ocal i e se i r ar j u- eazJ pe l dr i ne. r e r r sucer . e
strans
alg
2,
$i
se lipeste in orificiul bilei de
lemn. Smocul de pfu astfel obfinut se aran-
jeazi
ln intregine pe frunte, apoi bonete
galbenii se lipegte in
jurul
capului, cu partea
in zig-zagin fagd (ig.
/.
in partea din spate
marginile drepte ale bonetei se lipesc intr-un
menunchi. Adpile se confbctione^z i pe baza
descrierii zlnei Nu miuita de la
pdg.
22.
Din r:imi$ifele de panglici verde se lac ghe
motoacc mici in loc de nasturi, apoi se lipesc
pe haine.
Trisiturile felei se deseneazi cu creioanele
colorate.
,1.
Laleata
Rochila e formati din 2 bucifi de 8 cm din
panglica rofie. In parlea lor de
jos
se taie
I
triunghiuri, aqa cum se vede inlg 1, dupe
care se lipesc de pirflle laterale de 8 cm.
Restul rcchifei se conlecgioneazi la fcl ca
haina piticilor de frunze, iar apoi se lipesc
'
capul
qi bralele.
Frulrzele lungi se declpe zi. conformfigu'
rii 2 din penglicaverde, dupi care se lipesc
pc u"ner i 5i pe pr - t ea di n l ' Jr d a hai nci cr l
cate o picituri de adeziv Scufila de floare
se conleclioneazi dintr-o bucat:l de panglici
roqie de
5 cm, care se desface
gi
se netezepte
bine. intr-una din lateralele lungi se taie
triunghiuri tot la 1 cm distanti, addnci de
0,5 cm, iar marglnile se lipesc astfel incat sA
"e
ohl i na
o f or m. c' l i ndr i . r . At enl i e
r J
se
gl probeze pe cap, penffu ce si nu fie prea
stramti| In capitul de sus al cilindrulur se
aplici puiin adeziv, apoi se strange pentru
a avea o forme asculite, menlinand forma de
Cupe (ig. .
Din panglica de hdrtie crem se taie 2 buc. de
2
t
4 cm
;i
.e
fr.rnj uredzJ l a ambe e capete
l e
pd' l eJ nr r i nl au. l ; f - u de t t r t ' ) . r poi
' r
lipesc de ambele pirli sub scufile, in loc de
pilr. Capetele firelor de pir se risucesc cr.l
un creion. Se lipeite scuflla pe cap. Aripi]e
. t ' ,
unf i , t i ,
' nr al J
. t ' " r a l a cel el a t e z. - r ne.
Un capdt al gnurului verde subqire se desfice
qi se Iipegte in el vlrful scufilei. Celilalt capit
al
. nur u
ui r c l i l cr l c r n nana f i gu. i ne sr se
decoreazi cu o frunze decupate dintr-o bu-
cati de panglica de 8 x 1 cm.
Trdseturile fefei se deseneazi cu creloanele
colotate.
deZiua mamei
Pangl i ci cl e hi rti e rosi e srLr
bordo, ci l ca 5 rl
l l :l l i c natur
Se tai e cl i r p' .rrgl j ci i
3 bucari i cl e 65 r:m
gi sc
r r ^, . _ . . l , r J, . ' r
, . . 1
.
, . . , , , i r r i r . . r r
LLn fi r cl c rrfi c. Sc i n4rl ctesc cel c tl ei pangl i ci
i n cosi l i /rg. 1/, ri Lsuci ncl u l e pe parcursul
, r r l , c i ,
{
r ; , . . . 1"i
' -
|
| , c, / .
- . Lz
J
. .
i ' ,
r . , r .
Ccl e doLLi cepcLc sc ri al i c:r
fi
sc l exgri ,
orientindr-L-]c insprc ilttct]ri)(
Uig.
2)
l - . -
t '
,
l .
t -
J. .
. , I
; r
fil clL: r':Lfie pc colonitx ilriniolli ustfel ircit
fi rul si r ste:r i rr sus chi :rr i rl l ri j l oc.
-\sLl cl
j rj l ri orfr
l rLr \ r sl x stl i nrb, ci dfcpr /l {q. .i /.
Loc:u1 legiru|ii se drcoleuzli cu o fiurcll-r cli|
rafi c s]u sc poxtc l i l )i pc ee o ti rtogl efi e
nrl c:.1. i n prrrer cl e
j r)s. l ni nl r sc i l pasi l pcntfr-l
. . ; n- l ' , . . 1- . r l l r i r r i , r r i r , . .
1l l . r . . . n . , . . i , - - ,
- , i , r
r ,
l bl osi ncl cl i mcnsi uni di rcct
1)foporl i onel c
cu ccLc c1e rl:ri sus.
Inimioare
,N
.s
N
iry
25
Iesle
Maria
Ambele
capete ale
qnurului
gros se indoaie
inapoi
pe o
poriiune
de 1 cm
pentfu olllf
nerea
miinilor,
se liPesc
cu o picaturti
de
adeziv
9i
se leagi str2ns
cu o sfoari
fiig
7J
Panqlica
de hdrtie
crem
se neteze$te
Pe
l'ii-
me
!i
se taie
la dimensiunile
date inligr't'
ra 2 Cele
doud hdinule
se lipesc
pe partea
de 9
cm de cilindru,
aPoi
Partea
de sus se
stringe
pentru a forma
un virf care se iipeg
te in bila dc lemn
(vezi Piticii
frunzelor'
pag 18). Pe m tglnea
mai lungi a minecii
se"apfie
adeziv
qi
se modeleazd
in formi de
cilindru
Mineca
va fi mai u$or de realizat
daca
se rote$te
Pe
un creion
gros Bratele
se
i troduc
in maneci
astfel incat
mainile
vizi-
bi l c
' a
"
ba d! eei l i
di l nenr i une
apui
se
increlesc
pe mijloc
(lig
i 9i
se lipesc
sub
-
cap. iele
ioud mdini
se leag'i una
de cealal-
ti,
iar manecile
se aranjeazA
pentru a avea
26
MajTa
> Panghce
de hartie crem,
19 cm
>> Panglca
de hiirtie albastru-deschis,
21 cm
>>
$nur
de hartie
piersicd,
gros, 15 cm
(pentru braqe)
'> Bili de 1emn,
O 2,5 cm
->
lir auriu,
15 cm
>>
Cal!
de lane marc
>>
Sfoari
Iosif
> Panglici
de hArtie
maro-deschis, l1
cm
-r>
Pantnce
de haftie
maro-inchis,
11 cm
'>>:
fnur
de hirtie
maro,
gros, t) cm
(pentru bfale)
> Bila de 1emn,
O 2,5 cm
> Lana maro
+ Fir auriu,
15 cm
> Bi! de frigerui
sau nuia de ratan
(pentru
toiag)
Micul
Isus
'> Panstca
de hartie
aibd, 16 cm
,>
Panlhcd
de hartie
maro-inc'his,
6 cm
> Bili
de lemn,
O 1,5 cm
i ; f i f aur i u.
-
cm
> Nuia de ratan, 3
mm, circa 1 m lunglme
(evenNal bi!
de frigerui)
Staul
cu stea
>> Panslici
de hartie
maro-inchis,60
cm
-r>
Panllce
de hirtie albi,
13 cm
(pentru stea)
forma din
imagine
Panglica
albastru'dcschis
se taie
ir doui
pe lungime,
iar miilocul
unei
l a5i ,
\e
nel c/e)re
pc cap. apoi ctl c
d^ui
capete
se indnd
peste umcri,
lipindu-le
pe
haini
pe sub meini.
Pe cap, sub
manta se
lioeste
o bucati
de liind maro
in loc de
pir'
Aureola
se confeciioneazai
din
ft auriu,
dupd
care
se lipeEte
ln spatele
capului.
Trisiturile
fetei se diseneazi
cu cteioane
colorate,
nu
cu carioca,
deoarece
aceasta
se
qtcrge u$or'
Iosif
Se confeclioneazi
in mod aseminetor
cu
Maria.
Haina
se decupeazi
din
panglicd
de hartie
crem,
ala cum se vede in./lg
7
Manecile
se lipesc
pe cilindru
de a lungul
ht ur r r
Js l l . m.
i nt r una di nl r c
mai - l i
<e
lipeste
un toiag.
Pentru
ob{nerea
mantalei
ooortiune
de 2 cm din
panglica
maro-inchis
se
injoaie
in spate
pentru
guler, iar restul se
f
r't
{] *t i t
t '
lipelte u$or increlit
pe spatele fi8urine1
(fig.
2). PlLr',tl
gi,berba se obfn din llni maro.
iar aureola din fir auriu.
Micul Isus in iesle
Se taie o bucat:i de 5
cm din panglica de
harLi e al ba
!i
se
l i pesl e de-.r l rngul
-nargi ni i
de 5
cm,
pentru a obline
o formi de cilindru
Acestx va deveoi
haina
(vezi descrierea
Mariei) in care se lipegte bila de lemn. Cor-
pul se umple cu
pufini lana, apoi se llpesc
marginile
hartiei. in bucata de
panglicii albi
rimasi se infaqd bebelugul
qi
se iipeSte cu o
picituri de adeziv
(fg 1) P'irul
9i
aureola se
realizeazd conforn
descrierii
de la figurina
Mariei. Pentru confeclionarea
ieslel se taie
l { bel c de
-
. m. Pi nl r u i n( ePUI
' e
d) eaz;
doui Dcl e i n. r uce. dupa car e
t c
l i pes' .
$i
se
leagi unul de celilalt
(folosirea pisfolului de
lipit va ugura mult lucrul) Se fac dor
ri astfel
de cruci care se leagi lipind
intre ele bele
pe orrzontali
(ig.
Z 3)
Panglica de
hArtie
maro se indoaie
pe mijloc
5i
se franjureazd
de ambele
pdrli latetale
(ig 4), apoi se li-
pegte pe iesle. in final, micul lsus se lipeqte
i i esi e.
Staulul
cu stea
O L o, l d mar e de zi af f e t ndoai e de m. r i
mLl l Le or i
Penl r u
e obl j ne
, ,
f a' t e
gr o; . i
dr
ci r ca
58
"
J. m. A. casl af a; i e' ei mpa-
cheteazi
intr-o
panglici maro-inchis
lungl
de 60 cm
5i
se lipeqte
(rg.
,,
zpoi cele doue
capete se lipesc unul peste altul, a,a cum se
vede inlg.2 Aceastd
forme sugereazi
sta'U-
1u1. Figurinele se aeaza in fale sau in spatele
staulului.
Steaua se realizeazi din cele
Patru
fafii tiiate
din
panglica de hArtie albi. Cate doue falii
\e
d\eazd una
l esl e
!eJl al u
"l ooi
\e pozi
lioneazi
in formi de cttce
(fig
3)
Prima fasie se indoaie
peste cea alaturate.
Pdni i de I ndoi r e se
t u\ \
ed i n senr i n\ er s
acelor de ceasornic
fig.
4). in timpul
plieri-
lor partea centrah se
fne
intotdeauna
sffans
A doua fdgie se indoaie
peste a treia, astfb]
incat se teace
$i
peste prima
@8.
5J.
Fa$i2
a treia se indoaie
peste a patra, trecand
$i
pesre cea de a doua
(Jig
6).jn
frnal ldqta a
paira,
linand
o
9i
pe a tfeia, se trece
prin bu-
cla formati de prima fa$ie Toate cele
patru
capete se trag in extetiot
(fig
Z
8J Se in'
toarce steaua, iar cu cele
patru fAgii superioa-
re se repete
Paqii
de lucru de mai sus
(fig
9)
Capeteie
figiilor se ajusteazai
pentru a ste
simetric unul
fali de celilalt, tiiind din fieca-
re a doua figie pentru a fi mai scurte.
in final
capetele se laie
in fbrmtr de vitl
(Ji+.
10), iar
steaua obfinuti
se lipegte
pe staul.
impachetarea cadourilor
Panglicd de hirtie violet, circa 2 m
Panglici de hArtie verde,
50
cm
Panglice de hartie galbeni, 2 cm
$nur
de hartie sub[re, verde, circa
25 cm
Sdrmi, 25 cnr
Hirtie de impachetat qifonati,
violet deschis
Se impacheteazd cadoul in hlrtia
violet dcschis. Din panglica violet se pune
deoparte o bucati de
50
c1n lungime pentru
fundigd, B cn.r pentru floare, iar restul se taie
in
jumetate pe lung, legAnd cadoul cu o
' aqi e.
Pentru r( e.i sl .,r
ral i .,r
i ng,usta.e r-eazi
pe mi j l ocLrl
(
uti ei . 5e nti nde pe)te ed. i ,rl
cele doui capete se incrucigeazi dcdcsubt,
apoi se aduc deasupra iipindu-le pe mijlocul
cutlel.
Pentru legarea funclilei (lig. 1-3) seindaaie
de fiecare parte a panglicii o porliune de
circa 18 cm, se increleste, iar pe mijloc se
leagd cu o figie de 1 cm lefime. Capetele se
taie in colluri sau dupii plac. Fundi[a se
lipegte pe mijkrcul cutiei. Tulpina gi fiunzele
f l or i i
. e
conf e\ l i or eaza conf or r dcst r ' e' i i
J( l "
pLtgi nLt
8. i ar fl c,arcr duoa des, ri -re:r
Florilor uriage
(vezipag
15). Virful petalelor
duble ale florii nu se txie in lbrmi ascufitl,
ci r . r unJr . Pcnt f | | mi j l o{
| | l f l ur i i \ e
l ai e o
br.rcati de panglici galbeni de 5
x 2 cm, se
lianjureazi pe latura mai lungi, apoi se spi-
r al eaza l ab"r LaL. dupJ c. r r e. er i pet r e r n
centrul florii. Floarea se lipelte pe
tulpine
cu ajutorul a 5
frunzulite
(sepale)
care se
lipesc pe
jumitate
pe tulpini, iar cealalte
jumitate pe dedesubtul cupei florii
(vezi
Flori uriate, pag. 15).
t)
-i)>
+>
O cdmari frumoasi
sticla de Yln
>: Panglicd de hirtie ceremizie
(sau porto-
calie), 55
cm
> Panglice de hartie maro-deschis, 55
cm
>>
Pangl i r i de h"r t i e gal ben- "ut i e.
55
cm
> Panglici de hdrtie bordo, 55
cm
> Panglicd de hdrtie verde-inchis, 25 cm
- Panglici de hirtie verde'deschis
(sau
albastru, sau violet),
,i0
cm
>>
$nur
subEire verde sau maro, 60 cm
Sticla de vin
Cr l e r hu, a1i de pangl i . i de
5(
cm
' r
l . pesc
pe lung una lingi cealalta
Si
se impacheteazi
sticla ln hafiia astfel oblinute (rg. 7r. Sub
. r i . l a. hj r r i r r e I ndor : e p. al s
se l i pest e. i r
por ! i uned der r upr a dopul r i har t i a se i n-
cre[e9te
Fi
se ]eagi cu un
qnur
sub[re verde
5du mar o dc. i f ' J
J0
cm. . p r al andu i
,
; pe-
tele pe un creion. Din panglica verde-inchis
se decupeazi 2
3
lrunze de vie (fg. 2) liplnd
gnururi pe mijloc ca nervttri, apoi se lipcsc
pe gatul sticlei. Din panglicile vcrde-deschis,
el bastru.de- hi .' .au
rror
*e
de, ul eazi
pi -
trifele de 4 x 4 cm, se modeleazh cocoloaEe
tari, apoi se lipesc unul l2ngd cclilalt sub
formi de ciorchine. in final, ciorchinele se
lipegte in fala frunzekrr
Borcanul cu dulceali
Din pxnglica verde se decupeaz:i 2 buc. de
20 cm, din cea bordo o bucatii de 20 cm
9i
se
lipesc una llngi cealalti, cea bordo in mijloc.
Di n her r r a , r st f el obr i nut d
"e
de, uoe"zJ un
cerc cu diametrul de 20 cm, tiind eventual
Borcan cu dulceali
>>
Panglici de hartie verde, 45 cm
+) Panghce de hirtie bordo,
35
cm
>
$nur
de hartie verde, sublire, 50
cm
>>r
2 buc. bile de lemn, O 2 cm
Bofcan cu mlefe
>>)
Panghce de hartie maro, 28 cm
+> Panglicd de hirtie galben-aurie,5 cm
+r Panglici de hArtie crem,5 cm
*
gnur
de hArtie
galbene, subfre,30 cm
>>
1 bili de lemn, 0 1,5 cm
- nar gi ni l e cr r o r ; ar [ r - { J. u moJr l t n zi g' zag.
Cercul se netezeqte peste capacul borcanului,
se leagi cu un
gnur pe capitul ciruia se
leegi doui cirege.
Acestea sc obfin impachetiind ciite o bi1u1i
de lemn in cdte o bucad de hartie bordo
cu diametju de 7
cm. In partea de sus se
lipesc pe ele cite o codili din
gnur verde
gi
o trunzi.
Borcanul cu miere
Din panglica maro se decupeazd doui buc'i1i
de 13 cm care se lipesc una lingi cealalti,
apoi se leagd pe capacul borcanului. Pentru
confecfonarea albinufei
@g
l-5] se mode-
leazi un cilindru din bucata de pangllci gal
bene. in partea de sus cilindrul se strdnge gi
se lipeqte io orificiul bilei de lemn. Corpul se
umple cu bucdlele de hartie, apoi se pdnde
io partea de
jos
$i
se lipegte formindu-i
virful.
Pe cor l : e l ; pecc f al i i de har t i e mar o. i r r
pe spate adpile. In orificiul de sus al bjlei
se lipesc antenele.
$
,$
.N
\
N
N
Sicule! deprimhvara
>
3
buc. panglici dc hiirtie
vercle intcns,
51
cm lungine
>
7
buc. pangl i ci de harti e
gal bcn auri e, 23 cn l ungl ne
Cclc trei panglici cle hirtie r'-erzi se r;erzit
vertical strins una larnga:i ccelalli
fi
se
lese
I n' t c. ' r l ' . i n r nJ r ;
,
l t sr l ' r r J
l - l r
^f i z. , t l
tali
(fig.
1). Pnnctclc c1e intiilnire se lipcsc
i n nrl i mui te l ocuri cu cete o pi cdture de
rdczi \. Sc condnui i
fesutul
ffg.
2, pi nd h
capriiul faiillor vefzi, alezand intre timp
greutirli pe porliunile
lesuie,
uqr-rrand astfel
|
'
" I l r , ' i , l p s(
f , , i I
e r r r r gi
1' r i r r
l i pi r c
. r r r r . l g i j r , . . r l , r , r . l Jr l i f i r e
. i . r i u
^i
1' q
funtlui sicLrlclului. Si incercin si
fesem
iru-
[ros. strans. pentru ca siculefr]l sii nu aibi
deschizaituri.
Tesitr.rfa
ter1llinali sc illdoaie
in douir, lipincl marginile una de cealalti
fig.
.1).
S:iculegul sc dccoreaza cu fun.li!c
$i
flori, clupi plac.
' bi ,
i ' , i
f '
!
32
:i"y'
S. l l r l \ 1l l l ) r ' l l l l l l
\ ( \ l t l l l l t l l l l l t ( r . l l st ' r ' i t ' i l t l r ' i {. t ' t . t l i r r '
i r r t i t r r l . r t , ' . l r t r ' : i l I r r i t l r r t
l r : r nt l i t
r f i \ nur ur i t l t ' l t . i r l i t '
. r l \ l l \
t \ - $- 1r 1) 1r
SI S\ ) l l o
"
l : t l i l t r r ' . r 1' . 1r . 1. 1 ) 1
1111' . 1. l 1) l 1l
l i . t r ' . t l r r h r i . , ' l r r t , t
l : i t r ' i r l l ! ' t . ' i r . l r . t I r t i l t t . l r t . t l r l r . l t t ' l ot l : t t . l . l ( ( ) l ( l l l l t ' t l i l t t r i i
Papii de lucru.
pag. 6
V
//
t.i.q 5 -7
Fitl
K
Ij
W
I"ig. I
Trandafir, pag.
8
Petal i i nteri o3ri .
+ buc. bordo
Orhidee in ghiveci,
Pag.
1I
rg. J
F{'-l
lmpachetarea cadoudlof, p4g.
2g
I:ig. 7
Jardinierh,pag.
10
. ; t
;i
.:t#
r$
l:i.q I
Petala ntefoarL
4 DUC. rOZ
Frunzi , 4 buc.
verde-inchis
Fig 5
I'iB
:
l ; 1,
' . t t - , -
i . l t t l r - l i t t i t ' l . l i t . r .
l l l , l l l l l l L'
i r r r , [ ] ,
] l l i , ' n l l i
l ) t t t i t t i t t t t zt
l l q i
#
t t t rt i
Ji q
t
Er c. . i n t ot d
\,, i tuc. tl e peUl e
i rcni fu
cel e
I f-L,ri i mi ci
Toamnct.
fig
l
Fntnze t'erzi
clt nerl,un mLrQ
-i
>
v
9e
Toamnd,fig
3
Frunze brtrdo cu ntruuri
bordo
Toamnd,
Jig
I
Fnutze cu clungi
g,albene
Si
roSii
cu neruuri L,erzi
Er. . irr trrr.rl
rr t frug. l g pgt:tl t
[ ] cnt r t l
ael e
I i l rri ntl ri
Ianui.
Jig
2
Ei c.. i n tr:t.rl
11 buc. ,l c
i t-unze
Toarnna.
Jig
2
Ianui,
Jig.
1
Iarnd,fg.3
Primivari, va1'{ lsamni' latarl
;l4g,
12
j l )
MHA
1t . j
18
I t l
lal.ttta.;,
l-i14
Sticld tle uitt.Jig. )
O cimari frumoasi,
pag.
30
Inimicrarc de Ziua m.amei,
Pag.
25
l
Figurine
r cur t cl e nt i a
LJ
Fig 2
8
ff(
l t i , q 5
/ 11 t
Fl trri ttri zrQc,
l tag-
I1
ITT;I ffi /\ R
l l r r l r r l t uj u( I
/).q i
Siculel de primivat^, pag.
32
W
.{MM
Fl),M
/ vt ) l I
IJ
IepuraS.
fig.
2
i, pag. 2O
0&
Fig. 4 Fig. 5
de Paqt
r e
- -
{r l
Fi g.3
: @
/ i.!
-'
Piticii f runzelor, pag.
H
t,ffi tffi
A
Nrrnui ' tri ttt,J' i P1
1
\
' / )
\
ru
\ \
, {
. i ' '
'.r 'i?j
:.:,*
' .;:r^{
.:i:ii I
t///t
7t,
I
tlt)
///t
%
z ?,)
,4
nig
3
f////l/,
(//t
///////
Sticlci cle uin,fi.q. I
Mrmd-ui ta,fi g.2
Zilnele
florilor,
pa$.
2 2
,\ rr rt'isri.
./iq
)u-'
r n
O
l l i c' l l Lrl . s i n i csl c.
l ' i o
)
. / ' t \ ' -
\--
19 cm
Staul cu stea,fig. 2
trIicul Isus tn iesle.
-fis.4
M
Hai na.
I
Hai na,
I ]
MAneca
Maria,fig.2
Hai na.
I
I {ai na
I I
MAneca
Iosdfig. 1
S2cr n
)
I'
Ju
)
l,
)
=
!
c
E
F
Staul
cu stea,
fig.
6 Staul cu stea,
fig.
7
Slaul
cu stea,fr+. 9
lesle,Pag'
26
'
vN
E-
"A
Zilnele florilor,
pag. 2 2
AAAAAI
lrtlps,.flg.
.)
l.-t f
Staul cu slea,Jig. 1
Staul cu stea.fig. 4 Staul cu steqfig.
5
Staul ca sreaT-fu: I
Lcrlea,
J-i1q.
I
f f i gw
,l l i ctrl Istrs i tt i csl t' .
./is
I
14icttl Istu irt iesle
fis 3
Slattl cu stea,
fig. 3
)'Iaria.
fig

S-ar putea să vă placă și