Sunteți pe pagina 1din 18

t

$ g

*

fi

&ftimaEe

t

n

Hdfrtura ilasa

Matefiale Si unelte

Hdrtia de impaturit trebuie aleasa astfel incdt

liniile de indoire sa fie vizibile dupa impaturi- re. Se poate lucra cu h2rtie origamr,hanie pen-

tru cop ratot, hartie de imp achetat, dat forma sa

trebuie sa fie intotde arrna patrata. in gen eral,hania origam I ate dimensiunile

75 x 15 cm sau 27 x 27 cm. La descrrerea mode-

lelor nu se va mar repeta acest lucru. Se va lucra cu h2rtie subqire doar'dupa acumu-

larca unei oarecare experienfe.

Expli calia s imb olu rilo r

ft

t

I

I

I

r}

w Margin eaha"rtiei

Indoiturain fata

(indoitura vale) indoitu rain spate (indoitura munte)

Direcfia indoiruriivale

Direcfia indoiturii munte /

S indoitu r5, scafi,

ffi

;fr

ff\

v{

t'a

I

I

/ffi\

\J

indoitu rd, vale inainte gi inapoi

indoiturd munte inainte gi inapoi

Ascundere

intoafcere

Figura este marita

*

rragerc

Y Scufun dare

K

ratere

ffiffi

ffiffiffi

ffiffi

#p

Gfl

ffi'ff

ffi@

indoitura

de injuma-

ti[ire

indoitura

dulap

indoitura

acoperig

indoitura

gervefel

indoitura

pAlnie

indoitura

plic

Rilrcullcu pinze

1 Dupa doua indoituri gervegel (vezi pag. A,

cele doua v2rfuri situate faga in faEa se pliaza pe punctul central.

?Vfufurile trebuie sI se int2lne ascd, cu preci- zie. Se intoarce modelul pe cealalta parte. 3 Se pliaza doar un singur vArf pe punctul cen-

ffaI, apoi se desfa ce, fdcdnd o scatl,, dupa cum

se vede infigura 4.

5

S Se pliazamodelul pe Iiniaintreruptaindoua

jumata;i.

5 Cele doua varfurilatenle se pliazain spate

(indoitura munte) in direcfia sagegii, de-alun-

gul liniilor indoite.

dVarful de jos se indoaie in spate, pentru ca

barcula s5, aiba stabilit ate,

'ffi

5*

tT,,,

tt,r ,a,.k

RIfu$cI (suport)

1 Se incepe cu doua indoituri gervefel (vezi

pag, Q, dar cea de-a doua nu se mar deschide

in form a de patrat,

2 Se pliazilateralele pe linia mediana.

3 Varful superior se pliaza pdna in punctul in

cate se vede hartia de dedesubt. Se rotegte

modelul astfelincat sa aiba pozigia modelului

dinfig, 4

fr Oup 5, rottre' modelul va avea aceasta pozifie. 5 Se pliazavArful mic in faga, in dire c[ia sagelii, obfln2ndu-se astfel capul raggtei.

6 Se pliaza modelul in doutr, de-a lungul liniei

marcate, in dtrecgia sagelii.

7 Se trage g2tul modelului, dupa cum aruth liniile de indoire.

8 Aga aratd raqugca.

'

in aripile d,eschise ale rafuStei se

pot pune bomboane sau alune,

, rffi*@@ ffi

t %

7

ww

v\/

F

8

K

Lebildit

I Se incepe impiturrcea cu indorturaboccea

(vezi pag, 7). Apoi, pe ambele paryi se face

indoitura pdlnie (vezi pag. O. ?Vdrful superior se pliaza pe linia marcatd,,

aporse neteze$te. SVarful de jos se pliaza in sus in dire ctrasage-

1ii, repetand pasul gi de cealalta parte.

frr Se va obflne ace asta formd,.

S Se face cdte o indo tturl, p2lnie 'pana pe linia

median a pe ambele paryi (vezi pag A.

6 Cele doua ,,picioru$e" din partea de jos se

trag in dreapta gi in st2nga, pe mijloc. Capul

lebedei se va obflne dintr-un ,,piciorug", iar

penele cozrr din celalalt.

7 Se pliaza cele doua aripi de-alungul liniei

marcate, in direcqia sagefllo r, dupa care se plia-

za capul lebedei.

8 Atn aratd,in frnallebada.

+ '%

,

Cocof ,\

1n zbot

I se pliazz, cocorul pdndlapasul 4 (vezipag. l?).Lapasul 4, cele dotd,,picioruge" se trag pe mijloc

in direclia sdgelilor in dreapta gi in st2nga.

ZSe

pliazb.aripile de-alungul liniilor marcate in direcjia slgegilor. Din ,,piciorul stdng" se pliazd

capul pisirii.

3 Aripile cocorului se migcd dacd. capul gi coada se trag sau se imping.

Cocostifc

1 Dupi indoitura $ervefel, se face o indo rturb,

p2lnie (vezi pag A.

2 Se rcpeta indoitu ra palniei.

3 Varful ascufit se pliaza in dire cgia sagefii pe

v2rful de jos. Jir Se pliazahartia in dou a de-alungul liniei

marcate, dupa care se rotegte la 90".

I

f

f

t

,

ffi

\

V

.5 Se trage gAtul pasarii in afara, in dir ec[ra sagelii.

6 Se pLiaza capul cocost2rcului , apor artptle, in direcfia sagefilo r Coada se pliaza in faqa gi in

spate, conform linie t marcate.

7 Aga arutdin final cocostArcul obtinut.

PIun

Corpul

I Corpul piunului se obflne dintr-o bucati de hdrtie de 10 x 10 cm. Se incepe cu o indo rturi

$ervelel, apot cu o indoiturh palnie de-a lun-

gul liniilor marcate, in direcgia sagegilo r (vezi

Pas,a.

?Yarful liber al micului triunghi se pliazain

ios, pe locul marcat,

Sfuand in considerare liniile marcate, se plia- za partea din afan p2lniei in dire cfia sagefllor.

Se pliaza modelul in dou a jumatali, dupa carc se rotegte la 90".

{r Se trage in sus gAtul paunului.

S Se pliaza capul piunului de-a lungul liniilor

de indoire marcate. in parteade jos a modelu-

r+* s

**.S*

lui se pliazahdrtia de-a lungul liniilor marcate

de ambele parqi. Aceastava constiturtalpa pe

carc paunul se va putea sprijini. 6 Aga aratd, corpul paunului.

Coada

Se pliazahartia (20 x 20 crn) in forma de evan-

tai. Atenlie ca pliurile si fte egale ca marime. Evantaiul obginut se pliazain doui, apoi cor-

pul paunului se aqaza pe linia indoiturii. Se

deschide evantaiul de amb e\e parfi, apoi se

lipegte in partea de mijloc a corpului. Paunul

se poate plia din hartii mat mici gi mai marr,

Crap lapotrez

1 Se incepe cu o indoiturl gervegel (vezi

pag.a.

2 Se pliaza marginile laterale pe linia mediana.

SVarful ascufit se pliaza in spate (indottura

munte) pe v2rful opus.

fir Se deschide gi se neteze$te modelul, obgi-

nand in dreapta gi in st2nga noi vArfuri (vezi

fig s).

S VArful superior din partea stdnga se pliazain

partea dreapta.

6 Varful st2ng al modelului se plia za pe linia

mediand verttcald,,

7 Se pliaza modelul in doui de-alungul liniei

median e orrzontale.

8 Se pliaza inotito arele de amb ele pargi de-a

lungul liniilor de indoire marcate,

I Se pliaza coada pegtelui in sus

10 Aga anta crapul japonez.

Peqtiqor

1 Se incepe cu o indoituri gervefel.

2 Dupa a doua indoitura gerveqel nu se mai

deschidehantain forma de patrat.

3 Colgurile din dreapta gi din stanga se pliaza

in jos pe v2rful inferior.

frr Cele doua colpri pliate in jos la pasul anterr- or se pliaza in sus pe v2rful superior.

5 Cele doua colpri se indo ate in exterio r, de-a

lungul liniilor de indo rre marcate.

6 Stratul supertor alv2rfului de jos se plnzain sus.

7 Apoi acesta se pliaza din nou in sus, pe linia

mediana, dupa cum se vede in figura.

8 Stratul de h2rtie din partea inferio afi, se

indoaie in spate, apoiin fatra. in acest caz a fost

nevoie de o linie de indoire.

t Se apasa cele doua colpri Iaterale pentru a

obflne forma urmlto are.

1@ finia de indoire obginutala pasul B se tare pdnala marcaj, apoi se deschide modelul dupa

cum se vede in fig. 9. Se intoarce modelul pe

cealalta parte,

II Varful de jos se pliazain sus pe linia marcatd,

in dire clia sigeqii. 12 Se deschide din nou modelul prin apdsarea

celor doua colpri latenle.

13 Se scufundi col1ul din dreapta panalalinia

marcatd, apor se trage in afari coada pegtigoru-

lui.

IS Aga aratn pegtigorul.

,,*:,

_v

_'@

:m

4

#w

'-fu'ffi

3

@

V

Cn.el

Capul

1 Se incepe cu o indoituri gerve gel, fara a mar

deschide apo ihania.

2stratul superior alvarfului de jos al triun- ghiului se pliazain sus pAnape mijlocul laturii

superio are.

3 Se pliaza pulin in sus v2rful de jos, dupi

linia de indoire marcata .

Corpul

1 Se incepe cu o indoituri gerve qel, fara a ma:

deschide apo ihartia.

2 Ambele straturi ale hdrtiei se indoaie inainte

gi inap or de-a lungul liniei de indoire marcate,

in dire cgia sigeqii. Se deschide modelul, iar Iaterulele din pafiea stangase intorc pe cealal-

ta parte de-a lungul liniilor de indoire, astfel ca

Colprile laterale se pliaza in jos de-alungul

liniilor de indoire marcate, dupa careurechile

se aplattzeazh,, zQ& cum se vede infig. 4.

fr Se pliaza capul in dou a de-alungul liniei mediane, astfel incdt urechile sa ajungainla-

teral,

S Cregtetul capului se scufunda.

ffi,dh

v2rful sa ajunga de cealalta pafie. Atenfie si nu

se rupa v2rful!

3 Se pliazain jos v2rful ,,intors". fir Se pliazacodip.

S Aga arata corpul calelului.

6 pe triunghiurile mici cate se vad infig, 4 gi 5

se aplicd pufln lipici gi se atageazd, apoi capul

cilelului.

,KM'kruk

Elefant

1 Se incepe cu o indoiturl gervetrel(vezipag. A.

2 Se continul cu o indo itura pAlnie.

3 Se intoarce modelul pe cealalta parte.

frr Colpl din st2nga se pliazape cel din dreap-

ta, de-a lungul liniei de indoire marcate,

5 Cu o indoitura scard, colgul pliatla pasul

anterior se pliaza inapoi.

6 Colpl din dreapta se pliazain dire clia sigeqii

pe linia de indoire marcatd.,

7 Colpl pliat inspre stdnga la pasul anterior se pliaza cu o indoiturd scarainapoi, obginand astfel coada elefantului.

"o

Ie

-f,

8 Se pliaza modelul in doua pe linia medtanb, marcati.

t pliind trompainjos gi urechile inspre spare se obflne pozi[ia finala a trompei.

10 Se scufundd,trompape

doua porfiuni de jos se pliaza inspre interior,

pe acestea urmAnd sd stea elefantul.

11 Se pliaza in sus vdrful trompei elefantului,

locul marcat Cele

rar urechile se pliazain exterior de ambele

pargi,

a.

II

Broscu+n siltilreatil

1 Se facg cdte o indoituri $ervefel de ambele

pargi alehdrtiei. Se deschide hania in formarnt-

+iala de patrat, se intoarce de cealalthparte gi se

pozi;ioneazd, drept, dupi cum se vede infig. 2. ?Pe aceastd,parte se face cate o indoiturl de

injumatagire pe toate laturile.

3 Se continuaimpawreacu un cort (vezipag. 7). frr Se va obflne o forma de acest fel.

5 Cele doua colguri latenle aIe stratului supe-

rior al cortului se pliaza in dire cfia sigefllor

inspre interior, de-a lungul liniilor de indoire

marcate.

6 Varfurile indoite in jos se pliazainspre exte-

rior in direc\ia slgeqilor, de-alungul liniilor marcate. Se intoarce modelul pe cealalta pafte.

ffi

,,ffi

11

ffi

'#

@

7 Colprile laterule se pliazain sus pe v2rful

superior.

8 Colprile pliatein sus se pliaza pe mijloc in

directria sigegilo r de-a lungul liniilor marcate.

{ Triunghiurile libere oblinute in partea de sus

se pliazainjos de-a lungul liniilot marcate, in

direclia sigegilor.

1@ Partea de jos se pliaza in sus in direc1a

sigeqii, de-a lungul liniei de indoire.

11 Partea de sus a corpului broscufei se phazd,

in spate de-a lungul liniei marcate,

l?Daca apasam u$or corpul broscufei in locul

mar cat, aceasta Ya sdr,.

'o)u

+ffi

Cap de dragon

1 Se incepe cu o indoitura de injumatdgre,

apoi urmeaza o indoitura dulap (vezi pa7 A

2 Se intoarce modelul pe cealalta pafie. SPartea de sus se pliaza pe linia mediana pes-

te cea de jos, in dire cgia sageqii. ff primul strat se pliazainjos in dtectrtasagelii.

5 ColpfilelateruIe ale parlii de los, precum gi

cele din mar multe straturt a\e partrii de sus, se

pliaza pe linia medrand.

6 Se pliaza partea de sus de-a lungul liniei

mediane in dtrecfta sagelii.

7 S-a obflnut o forma de barcufa. Pe mijlocul

lateralei de sus se cresteaza pugin hArtiala circa

1 cm adancine, pliind aporcolprile obflnute

ca un guler, de ambele par1i.

8 Cele doua colguri latenle se pliazS,unul pes- te celalalt,, obfln2nd capul dragonului. Pentru a-i spori expresivitatea se poate lipi in interior

o limba.

t in punctele marcate de sagegi se poate intro- duce un fir de a;a cu un ac, astfelincattragand, de aya gura dragonului sa se poata migca.

re"^ffirm

\r

3L, l'rj'[ri

T

zm

+il t

'1,,#

r,

'l+:rt,.,ft

:

"""& v

."':':-

i'*1r

l\

vW

MoriEcI

I Se incepe cu doul indoituri gervefel, fara a o deschide pe cea de-a doua.

2 Cele doui colpri laterale se pliazapevArful

de jos. Atenpie ca toate indoiturile sa fie pre-

cise!

3 Se va obflne ace asta forma. Se into arce modelul pe cealalta pafte. frr Oin cele doua straturi libere, cel superior se

pliaza pe virful de sus.

S De ambele pargi aIe porfiunii pliatein sus se

face cdte o indoiturh p2lnie (vezipag, 6), apoi

se desfa ce hdrtia, 6 Se pliaza modelul in spate in dou a iumatagi de-a lungul liniei mediane verticale.

7 Se obflne astfel un

,,cioc" in pafiea dreapta.

I Acesta este primul element. Se vor impaturi

inca trei elemente de acest fel.

{ Asamblarea componentelor: doui elemente

se a1aza fa;ain fatra astfel incdt cele doua ,,cio-

curi" si fie in direcfii opuse.

10 La elementul unde ,,ciocul" este onentat in

ios, cele doua ,,picioru$e" vor ajunge sub ,,cio- cul" celuilalt element. Cel de-al treile a element

se va introducela locul siu in mod similar.

11 Modelul asamblat se trage pe un bag de fri-

gdtut, tat daca se umfla se va invarti ca o mori$ca.

Lampion

$i iucilrie

1 Se incepe cu doui indoituri $ervefel, dupa

carc se into arce modelul pe cealalta parte.

2 Se continua cu doua indoituri de injumltagire.

7va rczulta o forma de cort.

fr Triunghiul obginu t are doua straturi.

Colprile laterale aIe stratului superior se pliaza in jos de-a lungul liniei mediane. Se repetn

indoitura gi de cealalta pafte.

$ Aga antd un element. Pentru obflnerea mode- lului va fi nevoie de B elemente de acest fel.

6 Asamblarea componentelo r: vdrfurile de sus

se lasa sa alunece unul in cela\alt pdnala attn-

gefe.

7 Varfurile se pliazaunul peste altul de-alun-

gul lini er marcate, in dire ctria sigelii.

8 Primele doui elemente au fost asambtate, se

va pro ceda in mod identic Ai cu celelalte. Nu va

fi nevoie de lipici.

t Dup d asamblarea celor opt elemente, intor-

cand pe faga sau pe dos modelul, se vor obflne forme diferite.

ffi

3

Cuprins

Prefa[il

Materiale gi unelte

Modele origami

Barcufa cu pdnze

Rifugca (suport)

Lebada Cocor in zbor

q I

CocostArc

Piun

Crap japonez

Pegtigor

Citel

Elefant-

B

Broscutra saltarcafa

9

Cap de dragon

10

Morigcl

72

Lampion $i jucarie

73

74

75

1B

20

22

24

25

2B

30

indoitvra cort

1 Dupa doua indoituri gervetel, se desface

Se into arce hania pe cealalta parte.

2 Pe aceastl, parte se fac doua indoituri in

mi de patrat.

hdrtia pentru a obgine din nou forma initiala de patrat.

cate doua iumataqt, apoi se deschide din nou foaia in for-

3 Se scufundalateralele celor patru indoituri gerve1el, obqin2nd formade cort. {r ega aratd, cortul obflnut.

t-

4

K,*W,:W:=@

?

-f

indoitura boccea

I Se fac doud indoituri a cdte doudfitmdtatri, dupl care se desface h1rtia pentru a obqine din nou

forma de pitrat. Se intoarce foaia pe cealaltb. parte.

ZPe aceastb" parte se fac doui indoituri gervepl, apoi se deschide din nou foaiain forma de pdtrat.

3 Forma de boccea se obtine pliind hdrtia de-a lungul liniilor mediane. t+ Apa aratd.forma de boccea oblinutd.