Sunteți pe pagina 1din 5

in figurile 8.66 gi 8.6J sunt redate.

in
mdnecS. pe desen.

aspect final. tiparele spate-fa16 gi

Pozilia buzunarului aplicat se determini pe material cu dimensiunile notate


Pe cusdtura laterald se cambreazd cu cAte 2 cm qi se dd conturul ca in desen.

8.2.6. Pardesiul raglan


imbrdcdmintea cu croiala mdnecii pomita de la rdscroiala girului se nune$te raglan qi se folosegte frecvent la toate sortimentele de imbrdcdminte. incep6nd de la bluzd qi pdna la mantoul de iarnd. Aceastd croiald a mdnecii se folosegte cel mai mult la pardesiul drept sau larg. din care cauzd insdgi denumirea sortimentului este ..raglan". Mineca raglan este folositd fbarte frecvent la mantalele de ploaie. Imbrdcdmintea cu croiala mAnecii tip raglan este socotitA ca fiind cea mai comodd. De aceea. acest tip de imbrbcdminte a supravieguit tutlu'or capriciilor modei, rdmdnAnd qi in prezent in actualitate. MAneca raglan se poaftd foarte comod, dar numai in cazul cAnd construclia mAnecii este perfecti. Modelul din figura 8.68 este un pardesiu pentru vreme de tranzilie. dintr-un fiveed verde luminos. cu mAneca raglan in formd de ..clopot''. Gulerul este u$or degajat de gdt. iar buzunarele aplicate sunt subliniate de tighele. Amploarea generoasd care o primeqte pe linia tivului se poate micgora prin intermediul unui cordon.

Construclia pardesiului raglan nu se deosebeqte de construclia pardesiului drept, de aceea se r-a folosi construclia tiparului pentru pardesiu. cu mici modificdri.

Prelucrarea tiparufui de bazil pentru riscroiala minecii raglan. in


vederea prelucrdrii tiparului pentru pardesiul raglan se copiazd pe o coald de hArtie spatele qi fa1a. dupd construclia datd in figura 8.61. Tiparul spatelui redat in figura 8.69 urmeaz[ sd fie alungit pe linia de mijloc a spatelui. considerAndu-se foarte important ca spatele pardesiului raglan sd cadi corect pe corp. Exceplie va f-ace numai cazul cAnd conformalia corpului este accentuat lasatd pe spate qi bustul foarte proeminent. Pentru alungirea spatelui se executd urmaioarele operalii: - distanla dintre orizontala addncimii r6scroielii mdnecii gi rdscroiala gdtului (1-2) se imparte in doud, de unde se duce o perpendiculari pe linia de mijloc a spatelui, spre rdscroiala mdneciil - se despicd tiparul pe aceastd linie gi se coboarb (se inchide) pe linia

rdscroielii, l-1,5 cm.In felul acesta s-a alungit spatele; - mdneca raglan, de obicei are pe mijlocul felei o cusbturd: - rdscroiala g6tului la spate se mdreqte cu 0.25 cm pe linia de mijloc a spatelui gi cu 0.5 cm pe linia umdrului: - de la linia umirului. pe rdscroiala gAtului se mlsoard 5 cm. Punctul oblinut se unegte printr-o dreaptd cu punctul R ,(2 t) de pe riscroiala mdnecii. La jumdtatea acestei drepte se ridicd o perpendiculard pe care se mlsoard 1,5 cm. Cu florarul se contureazd tdietwa raglan ca in schi16. Pentru evazare, din vdrful omoplalilor gi din punctul R, se duc doud verticale.

199

Q5

crr'

cm

il
cm
I I I

Bu cm

lutoni(

l\

bustuh
Pe

I
I I I I

ru
\l

t\

pana lz Cc

T
I

schilei
Cc

ninec
I I I

f"btine ;lasicE le con

3 3

cm

all

de

;3re^a
I

In
;unctu :ioara

i
I I

o (o

seapt Dt
se

,JAC

prel
Se

_Je

I I

fia'a I rpoi
s

*ini c
Cr

i+
$ ,t
I

:3Sen

ii
,:

i
I
I

f
+
q
d;

I I

t *,
:k

a.

ii

Fig. 8.69. Prelucrarea tiparului.pentru pardesiu raglan.

in vederea traslrii liniei raglan in fafd (fig. 8.69),


sd fie temporar inchis5.

se impune ca pensa de bust


ri

:,

Dupd mirirea rdscroielii gatului gi la partea din fa{d (cu I cm pe linia de mijloc a felei gi cu 0,5 cm pe linia um6rului), se misoard de la linia umdrului, pe rlscroiala g6tului, 5 cm. Punctul oblinut se une;te printr-o dreaptd cu punctul E de pe rdscroiala minecii. La jumdtatea distantei se ridici o micl perpendiculard pe care se m6soard 1,5 cm. Cu florarul se contureazl tf,ietura raglan la partea din
fagd conform schilei.

.fi

'il

ll

t
{
{

La linia de mijloc a felei se duce o paralelS la o distanli de 3 cm, distangl necesard petrecerii.
200

mAneci raglan. Tiparul de mAneci raqlan se ,.btine prin transformarea tiparului de mdnecd ;lasicl. Intrucdt la modelul anterior a fost descris in mod amdnunfit principiul le construire a tiparului de mAneca. care se menfine pentru orice produs. in cazul de fala vor fi redate direct pe desen (conform figurii &.71, a). modul de apli;are^a dimensiunilor gi realizarea construcliei.

cm intre ele. avdnd grija sa se amplaseze corect :iltoniera ce se gdsegte la 1 cm deasupra liniei :ustului. dupd care se vor amplasa ;i pe celelalte. Pentru oblinerea evazeuiui se prelungeqte :ind la tiv dreapta ce indicd pozitia pensei. Construcfia tiparului de guier se face conform *-hi1ei din figura 8.70. Construirea gi prelucrarea tiparului de

Butonierele se amplaseazi

la

distanle de

Fig. 8.70. Construirea tiparului de guler.

In figura 8.71. b se prezintd mAneca desfrquratd. Pentru acest lucru din :unctul 10 se coboarl o verticala p6na la tir'. care va constitui cusdtura exte:ioard a mAnecii. Spre stdnga se desfrgoarA paflea din fa16 a mdnecii, iar spre
Jreapta partea din spate.

Dupd desfrqurarea mdnecii se decupeazi separat faga gi dosul de mAnecd gi prelucreazd pentru a se asigura rnai intAi forma clopot a mdnecii qi apoi 3e vor ataga pldtculele pentru oblinerea mdnecii raglan. Se vor insemna direcflile de deschidere notate pe tipar _cu linie intreruptd qi apoi se vor deschide tiparele cu aceeagi cantitate (valoare) pe fiecare direclie. pAnd cAnd se obline ldrgimea doritd. Cuplarea mAnecii cu pldtcufele se face conform schilei potrivind contrasemnele de montare a mAnecii atdt la fag6, cAt gi la spate (fig. 8.72 gi 8.73).
se
I

2.4
at7 l1

tt)

l-

1,2cm

l- o.?i':
1_
6

I'i

f, >v
3lt Eit
'g rl

-x
/
u/tt@.-

a\
0,5

/
I

sll
l

l l
I

': u

!ii
"lt
il
il
5

FI :l
o

t'j

,/?
,

-,/<
b

Fig. 8.71. Construirea tiparului de mAneci:

a - construirea tiparului:

b-

mdneca desligurati

201

: 1.-

ig. 8.7 2, Prelucrarea

minecii rag-

Fig. 8.73. Prelucrarea minecii raglan spate.

lan

fa{i.

,l

cm

cm

,*
aspect gata.

t,

Fig. 8.74. Tiparul pentru pardesiu raglan

f'

202

in figura 8.74 se prezinti :ip"rui de pardesiu raglan dupd ce s-,ru de;:;at


mAnecile.

La partea din fa1a, din r artul pensei spre tir'. se taie pe linie \enicala si se depdrteazd cu 7-8 cm. Pe cusitura laterali se executd. atat la fa!5. cit si la

o cambrare de 2--l cm. De la iinia de mijloc a fe{ei se asigurd r.


spate.

rezen'6 de petrecut de 8-10 cm.

./

in

Buzunarul aplicat. avdnd fbrma ca desen. are dimensiunile de 18 ll

19,5 cm.

La partea din spate se despica tiparul pe cele doud direclii punctate depdrtAndu-se pe linia tivului cu cAte 10 cm. De subliniat cd tdieturile mai sus menlionate nu apar in sto{b. ci asigurd ldreimea numai la realizarea tiparului. In figura 8.75 sunt redate cele doud
parti (spate gi falA) ale rnAnecii dupd ce
n

Fig. 8.75. Tiparul de mffneci raglan aspect gata.

au fost

raglan

La croit se va avea in vedere a$ezarea firului drept pe material. Penhu o subliniere mai evidenta a tdieturii raglan. se vor executa tighele de gar:iitura la lltii pe o lungime de 13 cm. iar la spate 15 crn.

decupate.

8.2.7. Mantoul
Pe scara cornplexitdlii. mantoul drept apare ca cel rnai simplu produs din aceastd grupd de sortimente.

Linia dreapta. solutiile constructive clasice. rer,erul $i gulerul obiqnuit. mdneca montatd rotund sunt cele mai simple lucrdri in materie de construcfie a tiparului. Modelul redat in figura 8.76 reprezintd un mantou drept. incheiat la doud rdnduri cu 3 nasturi. Are doud buzunare cu clape. revere gi guler de un format mai mare. subliniate cu tighele de efect.
MAneca este montatA rotund.

Construirea tiparului. Construirea tiparului


spate gi f'atd

tie.

deoarece intre piesele respective trebuie si

se realizeazd pe aceeagi coalS de hAr-

existe o perfectd concordantd.

Construirea spatelui
Fig. 8.76. lllantoul pentru femei - (model).

Ei

a fefei incepe prin


a

trasarea unui unghi drept in colgul din dreapta colii de hdrtie. r'drful acestui unghi se va nota cu

(fig. 8.77).
203

S-ar putea să vă placă și