Sunteți pe pagina 1din 3

29=

linii

Punctele 5, 1'0, 12, 19 qi 17 se unesc printr-o linie ugor curbatd. iar punctele 22, 21 gi 20 se unesc de asemenea tot printr-o linie curbd. I 1- 23 = 3 cm - cotd fixd.
Punctele

28:
dsurat

9 qi 23 se unesc printr-o dreaptd.

16=
mdsut.

19-27: I cm -

2-21 = 1.5 cm - cotd fix6. = 1.5 cm - cotA fixa. I 3-26 = 1.5 cm - cotA fixa.
15-25 coth fixd. Pentru a se da forma de croit a dosului de mAneci se traseazl din punctul -J o iinie curb6. care lamijlocul diitanlei 2-23 t,afi tangentd la orizontala 2. Aceastd curbi se ridicd Ei trece in continuare pe ldnga dreapta 9-23 pind la orizontala 1. Aici se va aplica mdsura de la piept gi spate din punctele 29, 13, 15, 16 cu plus I cm. Punctul de rndsurd a dosului de mdnecl (orizontala 1) se unegte cu punctul 27 printr-o linie uqor curbatd care va trece qi prin jumdtatea distantei dintre punctele I 7-27. Punctele 26, 25 gi 2/ se unesc printr-o curbd paraleld cu cea de la fafa de mdneci.

za

linii
cu cu

:i/
3-6

printr-o

ei5
lei lei

I0.12. ADAPTAREA TIPARELOR DE BAZA LA MODELUL ALES


cu cu cu

i /

qi linuta ricqoratb traseazd

Prelucrarea tiparelor dupd modelul ales presupune aplicarea unei game foarte largi de solu$i corespunzdtoare multiplelor gi variatelor fonne pe care le imbracd fl uctualiile modei. De asemenea. dacd pentru construc{ia tiparelor de bazia exista reguli precise care se stabilesc in func$e de corp gi dimensiunile sale. prelucrarea tiparelor de bazl peltru modelul ales se axeaz[ pe experien{d. pe cunogtinfe dobdndite in specialitate qi mai pulin pe reguli prestabilite. Pentru a se realiza tiparul dupa modelul ales sunt necesare mai multe elemente care concurdla realizarea acestuia. Tin6nd seama de faptul cd linia rnodei curente aduce intotdeauna nouteti in materie de imbrdcdminte. care se referd la corpuri cu conformalie supld sau corpolentd. in func{ie de aceastd confonnalie se stabilegte genul de imbrdcdminte qi se alege cel mai ar,'antajos model. Pentru conformalii suple se pot adopta modele mai ample cu o lejeritate mai mare. utilizdnd unele tdieturi pe linie verticald cdt qi orizontald. La conformaliile cu forme pline, modelele se vor alege in aEa fel incdt si avantajeze.silueta. Se va prefera linia ugor ajustatd pe corp. In cazul gAtului scurt se vor evita gulere mari. In general, linia supl6 clasicd, uqor lejerd sau cu cupe asimetrice imbracd cu succes o formi mai plind, pe c6nd la o siluetd supld va avea mare succes adoptarea genului sportiv cu accentuarea elementelor moderne, in func$e de moda curentd cum ar fr: revere, gulere. buzunare, cupe indraznele subliniate cu tighele de efect. cordoane. in toate cazurile. pe lAnga elementele principale privind imbrdcdmintea unui corp, se va avea in vedere intotdeauna v6rsta cu preten{iile specifice acesteia.
319

ate.

tului.

ie

unesc

emicerc,

Fig.

10.

permei

Fig. 10.28. Sacou pentru


adolescen(i.

Fig. 10,29. Tipar de sacou pentru adolescenti.

10.12.1. Sacou

pentru adolescen{i

t0
10.
Sac

Acest rnodel. destinat cu prioritate tineretului. prezintd o fbn-n5 lejera qi e,. sustinut pe linia taliei de un cordon (fig. 10.28). PlAtcile au o fornd de unghi. atet in faqa cAt gi in spate: in fald plAtcile t,: meazd. clapele la buzunare. Colgui platcii din spate se tennind in faldul dr-i'r fonnat pe cusdtura de mijloc a spatelui. Frelucrarea tiparului se realizeazi confonn schilei din figura 10.29.

-pi -pi
-pr
-

11]

10.12.2. Pardesiu irnpermeabil cu rn$neci chimono

Cor

muite d

se adau,

Tiparul de pardesiu cu mdneca din doub bucafi, avdnd cusdtura pe mijlocfegei de mdnecd. se poate adapta cu ugurin{d la tiparul de pardesiu cu m6ne.
monl.ata rotund.

Se suprapune tiparul fefei de mAnec5 la tiparul de piept gi se r,'a avea ::vedere ca punctul de montare a mdnecii cu pieprul sd coincidd. Pe linia um6ru, se va suprapune circa I cm. Acelagi procedeu se va aplica gi la spate. Din punctul de montare a rndneciior se vor trasa linii orizontale pen:.'_ formarea pldtcilor, atAt la piept cAt Ei la spate, conform schilei c.-

cesare c Pen spate ct succesit


Pac

repartiz

figura 10.30.
320

-Ia -la -la


21

- Man

Fig.

10.30. Tipar de pardesiu impermeabil cu mAneci chimono.

10.13, I'EHNOLOGTA
$i este

CONFECTIONARII IMBRACAMINTEI

10.13.1, Procesul tehnologic de confecfionare a sacoului


Sacoul se confeclioneazdin patru etape succesive gi anutne: - pAna la proba l: * pdnd la ploba a II-a: - pdna la aspect gata. fEra montarea mAnecilor: - montarea mdnecilor qi executarea eventualelor retugt-u'i.

le fordublu

ijlocul
laneca

Confec{ionarea sacoului pAnI la proba l. Sacoul se courpllne din mai multe detalii principale: piep{i. spate. mineci. guler. I-a aceste detalii principale se adauga gi alte detalii: bizeli. dos de guler. clape de buzunare qi furniturile necesare ca: pdnze de intdriturd. [esdturd pentru buzunare r;i cbptugeald. Pentru executarea sacoului pAnd la proba I este nevoie nurnai de piepli Ei spate care au suportat operaliile de pregatire. coasere. cdlcat. ar dnd umrdtoarea
succesiune:

vea in
r6rului pentru

Pachetul cu detaliile produsului se desface de cdtre geful de echipd qi


repar1''izeazd pe

se

locuri de muncd. astfel:

:i

din

21

la magina unde se executd toate cusdturile rnecanice (tighelul): la executat cusdturi manuale: la calcat interfazic.
croitorului

- Manualul

321

S-ar putea să vă placă și