Sunteți pe pagina 1din 11

Tehnologia confectionirii cimiEii de noapte.

Dupd croirea detaliilor


camaqii. aceasta se pregite;te pentru prima probd. Se insdileazd mdrunt cusdturile laterale qi se aplica platca la fala carnagii. dupd ce in prealabil s-au executat mici pliuri sau crefuri. Se prind umerii. avdnd grija sa se refind la lucru linia umarului in spate. care este mai lungi cu I cm decAt linia umdrului in fata. Se taie deschizatura fentei. se descaicd u$or toate cusdturile qi se efectueazd prima
probd.

DupS proba pe corp se corecteazd deficienlele constatate gi se trece la finisarea produsului. Pentru aceasta se intdreqte platca cu un tighel. dupa reparlizarea in rnod cAt mai egal a incretiturilor introduse. Cusdturile laterale Ei linia umerilor se executd prin ..cusdtura franfuzeascd" specifica arlicolelor de lenjerie. Fenta cdmaqii se executd dintr-o lhgie de material. avAnd lungimea aproximativ de 3-5 cm gi lStimea de 6 cm. Pe aceastd bentila (fentd) r'or f-r executate butonierele. CAnd carnaga de noapte are mdneci. la prima probd se va fixa gi o
mAnecd. de obicei dreapta.

Pentru executarea probei se increleqte ugor capul de mAnecd (prin doud rAnduri de insaildri mdrunte) gi se prinde mAneca pentru efectuarea probei. Dupd probd. naneca dreaptd se agazd peste mAneca stangA gi se executa richtuirea lor dupS noile semne. apoi urmeazd montarea definitiva a mAnecilor. La dorinla clientei. cdmagile de noapte pot fi irnpodobite pe linia tivului cu un r,olan executat din acelaqi material sau din dantel6. Cdrnigile de noapte execlltatc din rnitase se vor broda cu diferite puncte de broderie.

8.:.1 1 . Pijamaua
Pijamaua pentru f-ernei este destinatd orelor de somr. la fel ca qi clmaga de noapte. Pijamalele sunt obiecte dc

lenjerie care se intrebuinleazd in toate anotimpurile anului In functie de acest criteriu se pot confecliona din ma-

Fig. 8.91. l\Iodel de

pijama.

teriale diferite ca: zefir. poplin. finet. mdtase artificiali tesdturi din amestecuri de fibre etc.. in culori gi desen. variate. In orice caz. \a alegerea materialului se are ir r''edere destinalia produsului gi anotimpul pentru a i, comod la puftat. Tot pentm comoditate se alege gi o lini. de croiala lejerd - adaosul de lejeritate este mai mare deci. la o bluzd gi un pantalon obiqnuit. Pijamaua clasicd sufer: rnodificdri in funcfie de linia modei la un moment da: ar,And in vedere cd este pufiatA de femei. La dorin{a clientelor valoarea esteticd a pijama}. poate cre$te prin aplicarea de dantele. broderii, moncgrame. produse de pasmanterie. garnituri in contrast. Pijamaua clasicd (fig. 8.91) se compune din bluza c. pijama formatd din: spate. fa{d. mAneci. guler. Ea are tr. buzunare aplicate. doud buzunare mari aqezate simetr:, sub linia de talie gi un buzunar mic pe partea superioari . pieptului stAng.

230

i
f,

lor
.sd-

cu.nia
Se
"

ima

Spatele se poate confecliona cu sau fbra cusdturd pe mijloc. Ca detalii, spa:le poate si aibi pe linia taliei un cordon. Pantalonul este format din spate. fala gi este suslinut in talie printr-un elastic : dimensiunea taliei. Construirea tiparului bluzei de pijama. Construirea tiparului de bluzd se : alizeazd in baza mbsurilor c lasice : IC : 168 cm: - indlfimea corpului

:la
rrtiinia
len-

oxiltate

- lungimea taliei - lnngimea produsului - indl{irnea bustului - lungimea taliei in fa{d - lalimea spatelui - lilimea bustului - circumferinla bustului
circumferinfa circumferinla adaosul de lejeritate

$io
rAn:cutd or.

Lt : 41 cm: Lpr = 65 cm: Ib : 26 cm: Ltf : 15.5 cm: /s 17 cm: lb = l9 cm: CB : 92 cm taliei CI : 70 cm: qoldului CS : 100 cml

ri

cu exe-

pentru bluzA od = 6 cm: lungimea mdnecii Lm : 56 crn: - lungirnea pantalonului Lp : 100 cm. Pentru construirea tiparului de bluzd se traseazd un unghi drept cu vdrful in :unctul / (fig. 8.92).

iolnn

te de
rului. I maciala.
SSene

re in

afi

linie
decAt ,uferd t dat.

malei
lOnO-

za de
'e trei

netric

nrd

Fig. 8.92. Construirea tiparului bluzei de pijama.

231

_n
I. Addncimea rdscroielii mdnecii Ia spate:

I-2 = Ars I

l:

19,7

+'1'=20,7 cm

:
2. Lungimea 3.

Ars=ffi*10,5=ffr+r0,5=19,7cm.,
taliei Ia spate:
1-3

= 7, =

Ifonl

=ffU,t=

4l

cm.

Po:ilia tiniei goldului:

14
Lungimea

= Ars

* Lt = 19,7 + 4l = 60,7 cm.

prdusului:

I
6. Ldyimea spatelui:

I-5 = Lpr = 65 cm.

:i'l

?-10:/s*d=n+f=l9ot; .CB_O? Is:f*5,5=f*5,5=l7cm'

'
l

to_t

L+4 : r t_r 2 : -+ = \tt=

6 cm;
\.

b=ffuot,s =lo/o1,5
.i

='to cm.

'

8. Ldlimea bustului: 12-13

Ib

=2+

19

=21

crr^.

=
9. Pozilia pensei de bust:

ffu,l =!u,+=
=

19 cm.

I 344 =ff+0,5
10.

ffi

*0, 5 = 9,7

cm.

Ldyimea rdscroielii gdtului Ia spate:

FI! = @**r=#*r=
232

6,6 cns

11.

Indl{imea rdscroielii gdtului Ia spate:

I5-16:2cm.
12.

Po:ilia liniei umdrtilui la spate: I7-18 : 1,5 cm.


Lungimea umdrului Ia spate:

13.

I8-19: l-1.5 cm.


14. Puncte ajutdtoare pentru trasarea

liniei rdscroielii mdnecii Ia spate:

Io_20= V.lo.-lB

44

=lr:,

=4,gcm;

20-21

: I cm;
V.l0-20.

2-22
15.

Indllimea umdrului infald:


1

2-23

Y.

0-

8%o1,5

19,2Yo1,5

17,7 cm.

16. Lungimea

taliei fnfald: 24_25 : Ltf + 4,5

: 4l *4,5 : ?

45,5 cm.

17. Lungirnea pensei de brct:

25-26 = Ib = e-D-,, 3 =

44

+ 3 = 26 cm.

18. Se traseazi un arc de cerc cu centrul in punctul 12 qiraza 12-23 pe care


se mdsoard deschiderea pensei de bust.

23-27=4=9=4.6cm. 10 l0
Se taseazd un arc de cerc cu centrul in punctul 26 giraza 26-25 cate este intersectat in punctul2S de un arc de cerc cu centrul in punctul 27 Eiraza:

/9.

27-28: V.l6-19Yol
20. Ldyimea rdscroielii gdtului infayd:

cm.

29_30: V.l_15 *
21. Addncimea

0,5 = 6,6 +

0,5:7,1

cm.

rdsuoielii gAtuilui infald: 2g-31 = Y.l-15 + l:6,6+ L:7,6cm.

22. Lungimea umdrului

lafald:
28-32

: :

V.30-25.

23. Egali:area laturilor pensei de bust:

'

26-33

V.26-32.

24. Cambrarea in talie se face linand seama de lejeritatea mare pe care trebuie sd o aibd produsul:

39-40: 4l-42 = 1,5 cm.


233

25. Dimensionarea produsului pe linia goldului se face astfel ca lilimea produsului pe gold sd fie egal6 cu:

43-44:45-16:

1cm.

26.Rezerva de petrecut este de 2,5 cm. 27. Pozilia buzunarelor, dimensionarea lor se poate v-edea in figura 8.92. Tiparul bluzei de pijama poate fi supus transform6rii pentru arealiza alte'modele conform cerinlelor c I iengilor. Construirea tiparului de mineci. Pentru a construi tiparul de m6necd sunt necesare urmdtoarele mdsuri :

'

bluza pentru femei.

circumferinla rSscroielii mdnecii 42 cm; j6 cm; addncimea rdscroielii mAnecii 12 cm; -' ldlimea r6scroielii minecii ldlimea la tiv a mdnecii 12 cm; lungimea m6necii Lm 56 cm. O parte din mdsuri se stabilesc direct pe tiparul bluzei de pijama (cr, ar, Ir). iar altd parte (ltiv, Lm) pe mdsoard direct pe corp. Modul de determinare a mlstuilor pentru m6necd s-a aratat la capitolul -

Cr ar Ir Itiv

: : : : :

Construirea tiparului de mdnecd se incepe cu trasarea

unei

linii

drepte verticale pe care se

ia un punct /

(fie.8.e3).

t-2:#.1=]*+l=2.2cm.
I. indllimea capultd cle tndnecd:

t4=T=*=l8crir.
2. Lungimea mdnecii:

I-4

Lm

:56

cm;

-/-j = 3 cm.
3. Pozilia contrasemnului de montare a mdnecii:

il
&l

3-R:L=l?=3cm. 44
4. Po=ilia Iiniei cotului:

{ I

Fig. 8.93. Construirei-

tiparului de minecl. 234

3:6

- L?Tot

cm.

t I
i$h

Din punctele 2, 3, 6, 5. Ld;imea mdnecii:

I Si i

se duc. spre dreapta, orizontale paralele.

R-7

: T^o.s
2-to:

!v"0.5

= 20,5 cm.

6. Puncte ajutdtoare pentru trasat'ea lle

liniei capului de ntanecd:

ry+
:

I cm:
)

rt

2-l! :
B-12

rl ', _10

V.2-10;

7-13:t*t=t*t=4cm:
),

R-r|: v'R- I1

)a

Punctele astt-el detenninate (R, 11, l0 qi 13) se unesc printr-o linie curbd ca in figura 8.93. oblin6nd capul de mAnecd.
7.

Liniu tivtilui.
5-15

lriv

12 cm.

8. Liiyimect mtinecii pe

linia cotului:

6-16=9-17:1crn.
9.
Dosrrl de ntdnecd;

3-tB:+=+=6cm.
in figura 8.93. oblinAnd dosul de mdnecd. Din punctul 1B se duce o paraleld la 3-16 qi 16-5,^ ob$nAnd cusdtura interioard
Se unesc punctele R, 18 qi /-3 ca
a mAnecii.

Mdneca desfbguratd se vede in figura 8.94. unde apare qi man$eta cu lalimea de 4 cm. Mangeta poate fi aplicata pe mdnecd frrd a scddea din lungimea mdnecii valoarea sa. in desfhqurarea mAnecii apare o pensi pentru cot a cdrei pozilie poate fi ca cea prezentatd in figura 8.94 sau in pozigia din figura 8.95, cdnd este deschisd pe

linia cotului.
235

Fi

ilrrter
7.

{r". fi uengir

rh bie

nlui

Cr

mriegtr por-tior

mmal
,ifoect Cor

,ilnia1ir .& pijar rertical

be.8.!
1.1

L.
2-t

Pe aceastd perpendiculard se mdsoard l5timea reverului.

7-8
Punctul B
se uneqte cu un

6-8 cm.

punct 9 definitivAnd leverul.

6-9
'!

I-16 (bluzd).

Fafa de guler se croieqte impreund cu reveml. dintr-o singurd bucatd de


material.
7. Dosul de guler se formeazd din fata de guler confonn desenului (r'. fig. 8.96), adicd se uneqte punctul 2 cu 6 cu o linie arcuitd. punctati. De men(ionat cd dosul de guler se croiegte' intotdeauna pe veriful materialului (in bie). Construirea tiparului pantalonului de pijama. Acest tipar se construiegte in baza dimensiunilor propo{ionale in cazul unor conforma{ii nonnale gi in baza dirnensiunilor luate rcepe

direct pe colp. pentru corpurile cu


der iatie de la nonnal.

Construirea tiparului pantalonului prin trasarea unei linii vefiicale pe care se noteazi punctul / {fig. 8.97). I. Lirtiu sliprlui:
de pijarna incepe

l_l -++Z=S+7=.t2crn. 2'2


2. Lungimea pantal onul
ui :

I-

: LP:

100 cm.

3. Linia genunchiului:

arn
rarea

v I^-3 14: ')2 +7=!!Q+7=57cm.


Din punctele I, 2, 3 gi / se duc perpendiculare spre dreapta, determindnd tiniile principale din tipar. 1. Ldlimeafelei de pantalon:
2-5

ede
apta

'i se

-cs_50 33

= 16.6 cm.

Fig. 8.97. Construirea tiparului pantalonu-

lui

de

pijema. 237

Din punctul 5 se ridicd qi se duce o ver-tical6. oblindnd o linie importanti tipar (dunga pantalonului) ce determind punctele 6, 7, B.

5-9: 2-5%l: l6.6Vol:


5. Ldyimea rdscroielii pantaloruilui
t

15.6'cm.

infald:

9-to=cb -46 =3.08cm. t2- t2


Din purctele 9, I0 si
12. se

ridicd vefticale ce determind pe linia taliei punctele i

l0-13 = 3 cm.
ca in figura 8.97. se determind linia Unind punctele 9, 13 gi pantalonului in fa1d. 6. Ldlirnea tn talie afelei pantalonului:
I

ll,

I-11 =

+5 = f

+-5 = 22.5 cm.

Fala pantalonului poate prezenta in talie, un fald de 5 cm sau adaosul: pectiv se poate susline prin elasticul din talie.
7. Ldpintea

la tiv afelei pantalonului:


7-:t 5

7-16 =

Q = !9= 4+

I 1.5 cm.

'8. Ldyimea

la gentmchi afepei pantalonului:

6-t7

6-tB =

*2 = ++2 = l-i.5 cnr.

Punctele 9, l7 Si /6 se unesc deterrnin6nd linia cusdturii interioare ap lonului. Punctele 11, 2, IB Ei 15 se unesc ca in figura 8.97, stabilind linia cusl: Iaterale'a pantalonului. Spatele de pantalon se construie$te pe aceeagi lir folosindu-se aceleaqi linii de baz6. 9. L'inia cusdntrii laterale a spatelui de pantalon:

-,r:{ol#=3,s"rn,
2-20:3 cm; ' IB-21:3 cm;
I5-22 = 2 cm.
Punctele astfel determinate se unesc ca in figura 8.97, determindnd cusdturii laterale. 10. Ldyimea rdscroielii pantalorutlui Ia spate:

tO-23=?=f,Q=12,5.n-,.
238

nta .:

l. Linia cusdturii interioare

a spatelui de pantalon'
11 l/-:4:+cm.' ,1
A

I6-25:
Punctele 26, 21qi 25 se unesc ca interioare a spatelui de pantalon.
ele

2 cml

23-26: I cm.
in figura 8.97. determindnd linia cusdttuii
I2. Linia rdscroielii pantalonului la spate: 9-27 :2 cm.
Punctul 22 se uneqte cu punctul / 1 printr-o linie dreapti ce se prelunge$te cu: :roiei I Punctele 26,
spate.
13.

l-28:

4 cm.

lI

Ei 28 se unesc determindnd

linia rdscroielii pantalonului la


^19

Linia taliei lo spate se obline unind punctele 2B gi

printr-o linie

dreaptS.

sul re.-

r panl;usdtur,

figur'

Ei spate) se vede in figura 8.98. Tehnologia confec(ignirii pijamalei pentru femei. Gonfecflonarea pijamalei pentru femei este asemdndtoare cu celelalte produse studiate in capitolele anterioare, bluza Ei pantalonul. Croirea se face tindnd seama de aceleaqi reguli: - stabilirea firului drept pe tipar; - stabilir:ea rezervelor necesare cusdturilor (in acest sens se line seama cd se vor executa ..cusdturi curate" de asarnblare);' , determinarea sensului 1esdturii. Dupd croirea detaliilor pijamalei se pregdteqte produsul pentru prob6. separat bluza qi

Aspectul final al tiparului de pantalon (fa!e

separat pantalonul.

Blu:a de pijama. Dup6,verificarea tuturor pieselor se trece la procesul de confeclionare


astfel:

rd lini.

- se dau semne largi dupd conturul tiparului; - se incheie produsul pentru prima probd; - se executd proba la care se constatd ddficienlele ce vor fi
marcate cu
gdmalie;

qb

cretl sau ace cu

Fig. 8.98. Aspectul final al tiparului de pantalon


(fa!5 si spate).

239

spatelui cu pieplii pe pd4ile laterale qi la urmd prin cusdturi duble; - executarea Ei montarea gulerului; - la partea inferioari a bluzei se face un tiv lat de 2-] cm: - confeclionarea minecilor; - montarea mAnecilor; - executarea butonierelor dupi dimensiunile nasturilor. in final bluza este supusi operafiilor finale de cdlcare; coasere a nasturilo: curilat de a1e. Se va line seama &cd modelul prezinti broderii. aplicalii de dantele. pasmanterie.

- se corecteazd deficientele semnalate la probd; - se confeclioneazl spatele prin incheierea pe mijloc cu o cusiturd dubl6; - se confeclioneazb pieplii prin aplicarea bizelilor; - se incheie pensele: - se confeclioneazd buzunarele; - se aplici buzunarele: - dupa executarea canturilor. rezervelor, buzunarelor, se trece la incheiere"

Pantalonul de pijama. Pantalonul de pijama are o tehnologie de confec$onare asemindtoare cu pantalonul pentru femei, problernl tretati in capitolul respectiv. Pantalonul de pijama se deosebegte din punct de vedere al confeclionirii d. pantalonul obiqnuit prin faptul cd are elastic in talie. nu are fermoar in ll1a sa-

pe qold. iar cusdturile de asamblare sunt ..cusdturi curateu' duble' Pantalonul poate prezenta man$ete la tiv, asemdndtoare cu man$eta de '; minecd sau tiv obiEnuit. De asemenea. se line seama in confeclionare, dacd pantalonul are la manqeu apl icalii de dantele. pesmanterie. Tehnologia coilfecfionerii pijamalei pentru femei se modifici in func$q c; model, in func$e de linia modei la un moment dat, dar in principiu. succesiune.

operaliilor rimdne aceeaqi.

i::

E
.:i

'iji
'i

S-ar putea să vă placă și