Sunteți pe pagina 1din 32

Angelika Hahn

l\

U
f\

ilr

e*
rffi

Avio&tredehirtie

r\$
'k

t\

&

z
&
\, 1;rf'

t":,W

w]i&

ruq

l
Editura Casa

Angelika }Iahn
lo

AVIOXtte

de hirtie

Oradea,2009

Caipriras
Intfoducefe
Cumserezolvi problemele
de zbor ale avioanelor de hlrtie
\oliunilc de bazaale c(lnfecliun,lrii
avioanelor de h:irtie
Materiale Qi tehnici de indoire

Avioane de hirtie originale,


constfuite fapid
A\ ' , , ,r , r ' i r . . i , , , , i - . , r l , ', , , f \
\' | ,lc \..r it^.r *
8". l , . r '1 , 'r f " i n r

\ightha\ k
1'liclrophl
.ltt rle rl'rzboi
Plenof
A\,ion lIilil:lr
r\\:lOouC IcCunOitftcfC
-l

'

t(.1
t2
14
16
l8
22
21
26
28
:)11

Introducefe
Firi indoiall, tofi am cons uit dejaa\.ioancsim,
p1edin hlrrie, dar din picate sc intimpli fb:ute
desca ele si atcrizczcmult plea rapid,in loc
si facl tururl eleganteprin ee. L)ef2pt.cafe
. .e , r(lLIunLi - \ iu t J r h tr i e rc u r' r C u n rrc
Ji i j e ., / a.
f f . l, . t r ' 1r" r l p 1 t.m tl e t.rm i n is a
faciitumbesausi Serpuiasce
prin aer?
Carteade fali oferi rispunsurila intrebirile de
l Jr \.t. . lt . i r , , J. . L, f eli n tJ
d i fe ri rero d e l e p rc
cum fi tel.nicilebr de indoirc,pascu pas.
Fiecafee\.ionesteillsoljt de un scurtindrun]ar
carccuprinclenocialitiile de lansarepentru
,. m.,J- r . J c . ir / Lo- r\ s rr.r,rtrrn b c s ,rr,.i
pluteasciin aeri1rmocluldorit. Printrcmodc
lele prezentatesc llisesc eviorneulhrrrpide,

cu zbor planatsariin lnping.Sepot confecqiona


avioanede her e le petreceri,zile de m$tere.
in pauzeleqcolrresauprir ;ii sinplu penirr.L
ncri
ingine- import2mte si le imp;.ltudmcu atentie
gi si le llnsrlm bine:atuncisigur vor zburi
Recomx[dim aceastir
carteetetgridhile]or ciil
.i ., o li l orJe,,..re.e.
orfec i !r1Jr.rJ( 1\i o.rn\
di hirlie .lezyoltar
eptitudinilemanua.le
elecop l l u r pr d, o p.rrr.i ..rl . Jr l t..p. r,c c.rcpi
o actilitate extrem de distractiv'i. Sepot orgad:
za chiargi concrL$uri,cmrpionatede \''ltezisau
de zbor acrobatic.
Distracqie
plicutd ia confecgionarea
avioenelor
9i jocul cu acestea.
Aul:oLre&

Cum serezolvi problemelede zbor


ale avioanelor de hdrtie
Caree secretul
ulruiaviondehartiereu;it?Cum
sepoatedirijadaci seinciinipe o p:utesauda
cllintri in picaj?in celeceurmeazivolxpre
zentarispunsurile
la celemaidesintalniteinffe
biri sauprobleme.
Avionulc1e
hirtie perfectse
impituri ufof,zboariiimpecabil
giin funcgie
cle
tipulsiu,facelupingurisauvirajemulLipre.
Ayionul seintoarc pe spatesause inyarte
in spirali in 1'urulaxei salelongitudinale.
> Accste
grepeli
dezborsedaroreaze
dc cele
matmulteod aripilorcareatarnA
preamult.
Inaintedefiecerelansare
capetele
adpilor
rrebuie
rrd.,alr asrlel
In(diimpreun.,]
cJ cof_
pul avionuluisi formeze
literaV
Avionul aterizeazdimediat pe sol.
) Fortaascensionali
pe
nu intri in functiune.
fiecarearipi seindoaieclte o aripioarilate
rali direclionatiln sus.DaciFidupeaceasti
operafieavionulvaalerizadirectpe sol,atunci
lntreaga
fbrm:iin V trebuieu$oraplatizati.

Avionul urcd intr-un unghi de pantafoafle


abrupr.dupdcare intrd direct in picai.
) Tn accstet lzlrj fofla a\en\ional:1 rj,re

ffeJ

mare.Miculobiecrseridici,nu sesubili,
zeazi;i cadebrusc.Trebuiesi reducerrr
orn
forga
ascensionali,
indoindaripioarele
latc_
ralededataaceasta
in los.Cucit avlonr:1
s-aridicatmaisus,cuatlt aripioarele
trebuie
orientate
maiin jos.
Avionul de hirtie cotegtecand h $anga,
cdnd la dreapta,in loc si planezedrepr.
> Pelaturaposterioaria arlpilortrebuiesi ir.r_
doimni;teeleroanc
(aripioare)
deinllgime,
lnguste,
carein funcfiedepoziljalor vor
rc,ction.r irrpotrivarrJjccturiilo.)crpUitoalc
Dr , a d o 'i m n i c n i m b o r r " i e c . u r i Lp l i n a
de \ jrJie.Unll dir)treerefoanrlede r,t.rlLime

trebuieorientatin susi:rr celilalt in


los;
. u catunghi ur.lJe
c rl co:rr \orri l tJi mrri
cl ar.,rt
,l\innulr.l <re*,rie IrareL
toriimar
$erpuitoare.

de &:as$aie e*nfeei*ea&s..ii
Nm6iaasa$9e
evislasecS*c'
de 3a*r&6e
ir celece u|ll]eazi r,omprczcntaqi ronr explicr
celemri iniportantenoqiunia1econfecqioDirii
rrj 'rn r r ' , 1< hlt ir . ' pr r. ;p .L ltp
i l r' r. L ,.l \
nc vonrintrilniin nod repetatpe llarcursulc:trtii.

Punctul de prindere
cstepunctul in ca^cestx
fc \'o r pdndc xvionr cLrdegetele
sprea-llama.
Penffutraiectofiid]epteacestpunctsc afli in trcimeeposierioxrilx xYiuluiui.

Aripioafele de frani: Acestelse gisesc1ucu


(corpuirniomrlui).Seinclorie
pitLrlIuzclajului
in sus,esdeli or influenta\.itezeli fortaascen
sional:ra a\,ionrilui.

Aripioare de inilfimer Pclxtlra dir spete


a aripilor sefaccliter,rcrestituri.Porliunilcdc
L r ' , . 1r1;'rt, r' l ;l .- l ' l i Jl .r I sr1.. t rr j s.
pertlu n stlbilizatraiectoria
avionLui.

lndoirea virfului: Hrir'tiaclini.iirful r,ionului


sepoeteindoi c1erlai multc ori. Astfclputcnr
cleaun balastcareva irrllovita botltl t\,tonulrn.

Aripioare laterale: tr'lafginilelxtefxleale aripi


ior seplieziin sussauir jos.Astfellon tegla
; 1 r. ' ,' r." 1. rrr.i l ' ..rrzl " ,r' .i

Stabilitatea:A,i(mul rezistiin fatr curentilol


clerLetgi rei ine in stadiulinilial de zbor'.Avionul
instabiiva ciLclea
cLrvilful olieltat il jos sau
r rzL L : r r , . r . : l, ' J f r c J l ,fr.l r..,..' ..tp ' r.
(le un cltfent0c tel
Centful de greulate: Acestatrebuiesi fie in
l r:m\.r I ' , . lLf io. r f r . tl, r z r,rJrl i I p .rl ,Ird ..
fiai repid incercands?:i
echilibrifl a\'1our]1llc
un deger.Ccntflrlclegreutatese alli in clfeptul
dcgetuluiin moniennrlir caren'ionul este
echilibrat,si
uSororientetin sus.Cu cit acest
pulrctse afli nraiin fa.ti,clr xtat]'nodelulnostftt
\J J\(r r r z bL, . r ' - . 1' i l ,m .fi n ,l L -' -r1 .r.r
lxgilinp si viteza,sifofla ascensionali.
Pcntru
a schirrbacentful de greutatese\or prlne
gfeulili pc bolrLllvionulLricaresepot ob$ne
prin indoiri sauprin utilizarel egrefek)rde
pepelirde,respeclivprin lDirea dc buci!1
c1ecalior.

Aripiler Aripile avioanelorde hirtie trebuiesi


fie sublifi $i neledepentru a mic$oreforta dc
r," ,\
.rJ-rul U. Ll rgi nt,a -ri ;i l n' ,n-,, ,rn
-rl i
tol deflnitoriuin dctcrminereetipului de zbor.
Cu ciL ar\)ilc sunt mai mxri,cu :ltit avioanelc
Yorzburamai nult, clarcu o viiezi mai redusi.
Dinensiuner xvionuluieslefi ex importanti,
, deoarececu cit e mai marccu adt avicltlulva
li mai pulio stabil.
Aiustarear Vom nuni lutfel orice moclificarc
efecturti pe ar4)ioarclcclcindlilmesru laterale,
(' e ol r. * ,1. [r-na.
p .f f1r . i t \ ....t1,e
Tehnici de lansare: Existi mai lnultc tipufi
.l \ ' . . re,Jfe\or,l ctfl Ii n.r.t J tu-i t .i l
de zbor.De exemplu,daci von lansl avionul
intr un anumitunghi,el va zburaintr o anuniiti
clirec;ie.Daci vom lansacu putcrc avionulin
slls,rcestaVahcc $i citeva trxnbein xer.

Materiale qi tehnici de indoire


Existio nultitudinedemodeledeavioane
precumfi nenumirate
ldeifi trucuricuajutonil ciroraputemconfeclolaavioane
dehartie
reuqite.
Modelele
cupdnse
in aceaste
certepot
qimainult, ad?iugindu-le
fi diversificate
mici
indoirisaudecoli.nduJe
dupi plac.
> Rcgula
pdncipal:r:
doaravioaneleindoite
minulios vor executa
un zborimpecabil.
Prinurmare,
trebuiesi respcctimfiecare
linicdeindoiregi chiardaci neia maimult
LimosJ ,rlJ.dn r u Lngh i pr\rc liecJre r

doilurd.TrebuiesAacordin atenqiedeose
biti pliurilor din vlrful avionului.Acestea
trebuiesi fie perfectplate,altfelvor avea
de-afice cu forla de rezistenfia aen]lui.
Fi ",rt nliut r ebuies aI r .i m e r-,. l ri n
urmarc,dacdpe laturaaripii dreptevom
i n d o ro r r ioit r ar d,
a .< - m a tu n ,i ri p e rri
pa stangi aceasta
sii aibi litimea exactde
5 mm.Avionulbine indoit esteperfectsilr1etric.
> Camatefie pfimi putemfolosicoli A4
pentru copiatoaresauhartiepentru sc sori.
Cartoanelesaufoile din blocurilede desen
suntgi elepotrivitedaci nu suntprca groase
qi implicit preagrele.Sepot incercagi dte
ripuriJc harticca de e>,errplu
ceade ziar.
hartialecuite,-tuansparentd
saucolorat.ii.
Putemfolosifi foi groasede materialplastic
pliabil saufbiqede meralfoartesubfiri,dar
trebuiesi ayemin vederefiptul ci aceste
avioanenu pot executaorice fel de zbor.
. tp ra f atm
, a. er ialului
f o ' o s iar rc ;i e ao i rflueni:ifoartemareasupratipului de zbor.

Penffuun zbor planatoptim seva intrebuil


!a o haftie cu o suprafatdnetedi. In cazul
suprafegelor
ncregulate,forgade frecareeste
mai mare,ceeace influenleazlcomportamcntul avionului.Putemincercaconfecflonareaaceiula;imodel din tipuri diferitede
hdrtie!Daci rezultatulva fi unul bun, acesta
sepoateoptimizafi mai mult prin feluritc
alu*ta'i.Arioanelrpor Ii cornrdre
cJ crr'iuare
saucu carioci,dar nu se folosescaltetipuri
dc vopseledeoareceacesteapot modifica
masasausuprafataavionului.
> i | 'ind 5dspJnemcjtrva t uvinle!r de:pre
stara ideali a vremii pentrujocul cu
avioane.Un avionde hertieva zburafrumos
doar in zileleuscate,firi van! deoarecemica
'haglniirie minune"estelbarresensibili
ia umezeald$i cu totui neputincioasiin faga
vantului.ln zileielinistite,candnu bate
vintul, se pot organizachiarqi concursuri
de zbor in cadrulcirora nicile avioanese
pot intrccein numerede zbor drept,zbor
zborl ; ri nt;:auacrob" l i e
' l r d i rtarra.
de exemplulupinguri.Fiecareconcurcnt
igi va confeciionasingurmodelulpotrivit
pentru numirul respectivAteniel Esteim
ourldnlcJ [ie\arepa-ricip"nr lolosea.r
i
'a
acelafitip de materieprimi.

Avion cu traiectorie
Eerpuitoare
Acesttip deaviontrcbuiepliatfoaflectracL,
in cazconfaLnu vadescrie
virajeleanetiloale
afteptate
ginu yaexecuta
tuntbe.
1. Sepliazio coaliiA4in doue,pe iirime.
2. Hartiaindoit,lsedeschide,
seintoarce
cuparteabombatiin sus.Coltulclindrcapta
susseinaloaie
pesteliniamedienai
astfclca
in marginea.lin
jossi iasidin flgure
dreapta
un mictdunghi.
3. Serepetiprocedeul
gipe cealaltiparte.
4. Hfutiasedeschide
din nou,pliindcolnuile
pregititepeambelepe4i.
5. BotL avionuluiselndoaiein josayandgriji
:i cali pc iriamedi;n:r.
\,r-fulrrcbuie..r
a]ungiaproximrti\'
la nijloculdistan[ei
dintrc
margine
qipunctuldeinrilnir.eal cclordoui
laturialehartiei.
6. Varfuljcqitseindoaiein interior.
7. Sepliaziavionulpeliniamediari.
8. Lacete2 cm dc liniamedianiscvorindoi
9iaripile.
Tehnica de lansare
Pentrua obtineun zboroptin, avionulsc
valxnsape cit posibildrept,cuelan.fuipile
trebujesi aibi neapiirat
o forni in V

L0

,*

i\'

'::i-

.,*""t

,i,

\:,',;,rr,-'

,l.r),,t

C-,i\
",.

t'

'/
..:,',.''.'

''

.-

: ) & r li

.)l: ),,,)"

Avion deviniltoate
Acesttip deaviontrebuielansatcuun elan
\a
doalalunci
me'e)i ( ll o loll2con:l,1-lld:
zburacuvitezdmare.
avlonvomTvea
acestui
1. Laconfeclionafea
prt'ti Lujm
fo"ma
ce
deo harLie
nevore
un peftat
tiiem
o coalidehartiedin care
de 10cm
faqie
o
de 20x 20cm.Setaiecate
dreaPte
partea
ir
adt
lunsimesi 5 cmlitime
in mijloc
va
rhmlne
Astfel
catii in parteastingd
10
rm
culatulaLie
un patudl
2. Dinar.r.tlni, lilrdl \o'l1ohll'lclormadebazir
bucatidehirtiese
inffeaga
denumiti"stelula":
din
apoi
pliaziin douepelungime, sedeschjde
pe
htupliazi
se
patrilelului
nou.latuta desusa
deschide'
se
care
dupi
radejosa dreptunghiului,
sussevorindolpe
clinstingasidreapta
Colquiile
deschid.
aPoise
opuse,
colrurile
3. Din pitratulplietin folmedesteh(ivom
indoindpAtrilelulPelinia
oblineun acoperig
medieniotizontal'iial celedoud iurghiuri
obfnuteseimpingspreinterior'
laterale
niunghiulsupedorgiinlenorsesupra
Astfel,
puniarprivitdin fati vomavealot un iunghi'
liberedin stanga
$idlr dreapla
4. Colturile
.e
pe
I
alrIr'Jnghitrlui Dltrza arlu';' e'tui.r
J, in urmapasuluinr'4 amoblinutun pitrao parted1n
[elcudoui laturicareformeaze
pe
suprapun
acoperis
5idoui laturicarese
desfac,
se
urechi
Ambele
o li;ie deincloire.
in inriunghiul)seascund
apoi(deschizind
doui
cu
petrifel
tirior,obtinlinddin nouur
laruripevirf avindacumliberecolfrrlledin
stanga
$idin drcapta
6. Varfuldesusal pdffiteluluiseindoaiepeste
virful dejos.

t2

7, Modelulsepliazi in doui de a lungul liniei


mediane.
8, Penffua terminaaYionul,seva indoi in ios
o aripi de-alungulliniei imaginaredintfe vadul

Io Io no
f,
d,n
o o o
to o do
*

avionuluiii mijlocullaturii de jos a modelului.


Celedoui triringhiufidin botul aviomtluinu
sevor plia in jos,elevor rimane pe verticelli.
Aceea$iindoire se\" feaiiza!i pe cealaltipafte.
!. In final,aripioarelesevor indoi astfelinclit si
obfnem marginidrepte.Seprocedeaziin mod
identicpe partezopusi.

Tehnica de lansare
Acestmodelsevalansape cit posibilcuun
( u vJ'fuloricrtat
,,rn.mnr.
el.rn
u.urInjo\
Vlrfurilearipilorridicatepot reduccdln viteze,
de aceea
sevorajusta
dupi plac.

Bombardier
supefsonlc
impitnlirea acestuiavione sinpl,i fi rapidi.
I h i r tr.t r r ulu, r . r " r , lnh ,r' t -t' r ' r' n .'
dcciit clesicahartic pcntfu copiatofl
1. Seia o coeliiA,i $i se plirzii in doui pe
lLrngime.
2. Desclildcn coala5i incloimcelecloui colluri
plni la linia mediani itrrpfinincl
super1oare
astfclfoii forma unui \'iff de sigeatii.
J. DLrpiacccavlirful seYailldoi in jos iNlfcl
r i r . r r n ' .l ,rn i l . .r1 ' 1
. ,! rt ... J jt . r . . :p'1tiv.1cm de leturade jos.
4. Col1uiledin dreeptarespeclivdin stanga
suselefiltratului obfinul ser,orindoi clinnou
pc linia medianl,lrxrde]ullLrlindacun un nou
vill
l. N4icultLiunghiiegitin afari afht pc linia
rurccLiani
sepliazi in sr:s.
6 .r.rl eJ n. r .L r li . r r i .,rrrl i * f i 7 l
pc liria rredian.L.
7. AcLln e\,clllin talanoastri Ltlla\,lonaprt)apc
gata.lbt ce nc mairinine de licut illlifite
de iemareeslesli indotn in jos celctkruitlaturi
rlc ai iolului cle-llungul liniei mecliane.
3'ehnica de lansare
Acestmoclclsc lansexzicu un clan mic. Pentrlt
ca si zborle mrlt in linic dreapti,la lansarc
trebuieprinsclepelteamaigfoasi2 corpuluj
ai,ionului.Daciril linen preair fe(r.a\,ionul
ser,alisa uSolin jos,irr dxci il frindent pfex
in sprtertuncialinficate 1'uintrr in piaaj.

't4

,,1\.

i '..

'1 \

1 \..

Nighthawk

5. Acumvomayeanevoiede tbarfeci:vom
Pentru
decupaformatriunghiularidesenatd.
caavionuls'ifie simetricfinemsffansavionul
momentceledoud
pliatgidecupiim
in acelaqi
Acesttip deavionestefoarteabil.DacIil lansim
va
triunghiuri.
pe
balcon,
de
de exemplu
dela in'i.lqime,
paralelcu
sepJiazd
Pertruconfeclio 6. Celedouearipisuperioare
zburamultqiIamarcdistan!:i.
2 cm.
la
o
distanF
de
aproximativ
linia
mediani
lipici.
de
fbarfece
narealui vomaveanevoie
fi
r' pe\c,llrl.ipxfte.
. 7. Dupdcr amindoir..fiDd
incepdnd
pliemde doui ori aripaposterioari
1. Seaqezilllir falanoastrio coaleA4.Din picu
vlrful.
vom
realiza
forma
tranrldin parteasuperioari
8. Ceadea douaindoiretrebuieficuldpulin
coalipe
sepliaziintreaga
debazd,"steluia":
sevaplia$iin acest
maijos.tuipaposterioarar
de
sus
Marginea
lungime,
apoisedeschide.
reped
aceeaqi
operaliepe
care
se
inferioari
loc,
dupi
pinl
pe
latura
sa
a pitratuluisepliazi
partea
cealalti.
sianga
gidedeschlde
din nou.Colfririlcdin
$i
!. Seridici aripiledupi carearipaposterioarl
sussepliaziasfelincatsaadnS?i
din dreapta
jie o pozi[ievefilcali.
vat1ebuilipiti asigurandu
colgurile
opuse,apoisedeschid.
plia
un aco2. Din stelulaastfelobtinutevom
peri!,indoindhaftiape liniamedianiorizontali Tehrica de lansare
oriLr..1r
arionului
trrbuie
spreinteriorceledoui triunghiuri Bnrul
ful.nin io' )i
fi impingand
Daciin
mifcare
uniform;I.
va
lansa
ugoL
cu
o
gi
se
Astfeltriunghiulsuperior celinfcrior
opr.rse.
vom
inclina
avionul
lansirii
momentul
privind
din
fali
vorstaunulpestecelahlliar
Pufinpe
\
a
*
t
ang.
<
a
u
e
\
e
C
U
l JU n v i r a i
p
e
J
r
.
a
p
t
d
.
,
r
c
c
\
l
J
vomaveatot un triunghi.
respectivi.
rr.,r
pani
mare
in
direcila
lihere:e irtloi
J. Celcdouacolluri
1avlrful acoperiSuiui.
Sugestie
4. Avionulsepliaziin dou'ide-alungulliniei
la acestmodelsepot punein plus$inlqtearimediane.
Desenimacumcucreionulo formi
pioaredeinlllme pe carele vomridicaoblic
vede
devirrfdesigcatipearipd,dupi cumse
inaintedelansare.
in figuri.
Noti explicativi: estevorbadelbrma
avionuluimilltatF-I17Ni.ghthauh
celebrului
devine"invizibil"
"stealth"
careprintehnologia
radar.
la detectoarele

I I
o

fr*

_t:

'j

s
I

Hidroplan
(imaginea, pe pagina anterioard)
Acestmodelse poateda cu un stratde 1ac
o i 'n l ru2 it es lJ . apac ir a l d
ee
a a re ri ,//fe
fe J l i
f. inaintede toatevom crea"stelup":coala
de han e .e pli;zain dox, p. lLngine.xp,ri
se deschide.Colquldin dreaptasusse pliazdin
diagoralape marginca
sLanga
a colii."e de.fr,c.
pe urmii colpl din stlnga suspe marginea
dreapti Eisedesfacedin nou. In final se pliazd
parteasuperioarda colii pe linia punctuluide
ilcilnire a diagonalelor,
dupd carese deschide.
2. Pentrurealizarea"acoperi$ului"
capetele
liniei de indoire orizontaleseimping inspre
Ii n i ame dir r a\ ef li. ali Arl fe l.e o b ti r rri L n ghiurileduble.

liberealeacoperiqului
3. Celedou?icapete
sepliazide'alungullinieimecliane
pevlirt.
, 4. Aceastiindoiturisevadeschide
pe ambele
perliiarcapetele
exterioare
aleacoperiqului
sevorindoiastfelcaelesi stearidicatepeste
liniamediani.
piaceasta
indoiturd.
Peambele
5. Vomdesface
aripialeacoperigului
ea tbrmatun pulct de
interseclecarevaaveaun rol determinant
in
realizarea
varfului.Marginile
exterioare
sevor
indoidin nouin interior,inspreliniamediani.
Acumcapetele
liberealeacoperiqului
vor fi indreptate
in jos,de-alungullinieimediane.
Se
\uperiorri
\i
desoatrrrr
indoirura.
prne,r
"poi

ceainferioari sepljazeir punctulde intersecfie.


oblinandastfblun triunghi orientatin suscare
sepliazi pe virful modelului.Serepeti.operaqia
fi pe ce'daltiparte.Astlelseobginpatru urechi
libere.
6. Putemafladaci am lucratbine daci pe figura
din falanoastrdvedemdoui linii de indoire oblice.
7. ( elr d, 'urrr ir uri lihereclin-nijl,'c sellirza
in jos astfelincAtsi formezenilte "tIlpi" de ate(uezi ima
rizare,paralele cu corpul avion]ol]UjL
ginea).
8. Aceste"tilpi" reprezinti suprafafade alunecarepe api a hidroplanului.Semisoari J cm
dc la virf pe margincaorizontali $i 2 cm pe
muchiaobIce. PuncteleoblinuteseunescAi
va 'u .e plraz,r"l.u\ pe acedsr,linie.\e repedr acela$ilucru pentru celllalt virf.
9. Virfurile sepliazi din nou in jos,iar clea lun
gul liniei de indoire obginute,seintoarcepe dos

parieainterioariaviirfului.Pentruaceltsta
vom
in virf pivomscoate
hirtia
introduce
dcgctelc
inspreliniamediani.
10.Acummodelulvastacuvarfulorientatin
sepliaziin spatela inif
sus.Varfulacoperjfului
Apoi,paralelculiniamediani,
limeamodelului.
.c pl'd/,,1.iJaapror,imat.i
l.<cmdeacea.ta.
pile.peambele
pirfi arezilinia intreruptti).
11.PenA
in acestmomentavionuleraaqezat
cu
"burta"in sus,iaracumil vomintoxrce.
Pentru
rr zbornailrn\r rebLi), plie'rcateo aripioa
ri laterallpe marginea
adpilor.
Tehnica de lansare
Lansarea
acestui
modeltrebuiefdcutecumare
atenlie.
Hidroplanul
vaplanain modoptim
doardaciril lansimcuforil minimi!i in linie
dre;pu.Punttuldeprindere
'e ail,culutir
in spatele
tllpilor

Jet de rilzboi
Atenqie,avemde-afacccu fegeleaeruluil
Copiii se pot amuzadin plin in aet liber len
siindul in zilelefirir edicri de vint.
1. CoalaA4 seimpiturl pe lungimesi pc lili
rle. Sedespituri, apoi se alcazi pe orizonuli.
2. Setraseaziio linie imagirafii intre capitul
din
de susal linici medianeverticalepi cap?inrl
dleaptaal liniei mecliar.eorizonLtlc(uezilittitt
intrerupt(i),9isepliazi clea lunglrlei colpl
din drcaptasus.
3. Serepetiiaceca$ioperalieii pc Parlex
stinga.
r - . . .c \ t m o d.e rd o ,i . o r
4. t,rtu l
" br in, r r
rrr-g i rc noc j, , r ha t iei.d . J u rg .r' i l rr" r' ,c
dianeverticale.Virful irebuiesi cadi eraci pe
capitul inferior a1linici nediane.
,fi
l 1r . .r it r" e- t , .r' rz r i -,u ' l c
5 . H ..rti . m
zontald,cu varful orientxtin jos.Collul din
dreaptasussepliazi pani la mxrgineade jos
a colii.
6. Acclaqilucru serepeti ii pe parteestange

7. Adpileimpituritesedespituriiarvlirfulde
jossepliazdin susrLstfel
incetsi atingicapaltul
r . r pr u r . r l i n i , . r r - t l i . n e . {f i n i l p c \ r . f i L , , f c : c

plixzi din nou.


a evionuluivol'nfaceun
8. Peaxatransversalii
marcaj,confrrrmimaginii.Virful sc va indoi
incatsi atingi exactaceastilinie.le marcaj.
a.stfel
9. Avionulsepliazi in doui clupi cum ser''ede
in imagine.
10. Pcntruoblinereafuzelajuluisepllaziiaripile
h aproximativ1,t cm dc linia lltedianir.
11. Avionulcafcpllli acumstitea'!c spate"
seintoarcepe fali ;i se pliazi ambelecapete
,
rl r" 1r.l ,,1
' .-r r.rl ul l i r i l ,,r,-l ri ndoic nnu
oblinute.Astfelvi(ul adpilor va fi orientatin
sus.in final.pe margineafiecirei aripi sevor
indoi fi aripioarelelxterale.
Tehnica de lansarc
Avionulselanseazldrepl inainte,cu valful
orientatuqol in sus;nu se lanseazicu un elan
preemere.

ffi*
&
o
o

))

o
N}* *.,.t*
o
o

Mo
G

Planor
Acestaestepoatecel mai rdspAnditmodel de
avionde hartie.De foartemulli ani,toategenes ar guin c i o s ,c erirtf c l crv i o n
ra ti i Jr . m p; ur a
drn,fe\e c )impludr rcrliz.r..
zboarabine
gi poatefi confecfionatin orice moment.
1. Avemnevoiedoar de o coali A4 carese
pliazi in doue pe verticali,apoi se desface.
2. eoltultlin drernra)Lsse 'nJu,riroe nrrgi
n e dJrn5t ; n8a( olii.. c d e s p d l J ris i { e fe p e ra
acelagiprocedeugi pe parteastingd.
3. Pecoali seva obseryapunctulde intersecfie
al liniilor de indoire.Parteesuperioaraa hartiei
seindoaiein jos pe linia careffecepdn acest
puncl
4. Colqr,rrile
de susalecolii seimping in inte
rio' pc )iniamed'arra*t'el'rc.rrsaobrinerr
un "acoperig'in formdde triunghiuriduble.
5 . Ari pilede iosa1et nun g hu I v o ' ra mtn e
libere.Co\ul din dreaptase pliazi in suspc
virful triunghiuluide a lungulliniei mediane.
6. Serepeti acelaqiprocedeuqi pe cealalti
parte.
7. Botul avionuluiesteformatdintr-unvirf
inchis;i din celc doui aripi indoire.AJafi exact
ca un pitrat caresestepe unul din collurile

sale.Vifurile liberesepliazipe axeleftamversalealepitratului.


8, Pasulurmitorconstiin indoiteasprespate
a varfi,lui
rn,hi: .]l r\ionulLi
Ind fc(t.aopu\a
virfuriloraripilor.
f. in finalnu ne rimin decdtindoireafuzelajului Eia aripilorAripilesepliazede ambeleplirli
la aproximatlv
1,5cmdeliniamediani,in paralel cu aceasta.
Aripioarele
laterale
seoblinindoindmarginile
a pilorcuaproximatlv
1 cm.
Tehnica de lansare
PerLru
unzborplanrtLrcbuie
selirns.rrn
arionul cumut elangicuo fo4i constantd;
botul
avionuhiisefie orientatorizontal.
Dacivarful
arronulri e nrientat
r)or .n \L(.forqa
asrensionali vafi multpreamare,avionulvazburascurt
rntrununghiabrupr
Juprcae rr rnrra
.npiraj.
Sugestie
Laacesttip de avion
serecomand,
indoirea
aripioarelor
de frane
(in parteaposterioare
a avionului).

Avion cu feactie
Avionulcu reacliedescrieun zbor frunos 5i
pe distanlcmari.Poatesi duci mesajedinr-urr
capiital unei inciperi in celilalLin doar citei'a
clrpe.
l .\r..r u' u. t l, l { t s r t t t l rt' ri n l n u i l ' n
lungimc,apoi sedespiituriobtirind o linie de
irdoire \''erlicxlii.

2. Colpl din dreaptasusseindode pe linia


nedimi. Serepeti acceafini$care!i pe paftce
sLel.]gi
pentru a obtine un virl
3. Astfclse oblin noi colluli atetpe pxrtea
dfeaptllciit fi pe ceastiingi.Noul colf din
dreaptasepliaz'ipe linix mcdiani asdelincat
cepitul indoiturii si cadi exlct pe colpl clin
dfeaflajos.

I 1A
IA
^4.
Io o
o
\

26

E
E
E
E

,i. 5eprocdelLzlin iLfrrl:l-\i


rro(lsil)(

luttex
sr:urgi.
tirr'
5. \tit il pultcudlrrrpticiL!.iin sLingrLsuLr
]lriLtnoi (ollrfi. Accstclr
sc'rcr'i]lrloirlltllor-t1I:
linir nrcLlirLnll
lLrtlclircii colrufilelof s:-lsc intlll
lc il\ f ll 1 ) e i l c c i l S l l t

6, \1occlul obtinrrtsr:plirzl-L
in ckrLri.
crLputelr
ncLrllarlill sl)Jtesllremterlof.
in difcllu corltuirLr
7, ,\ripilt seimp:'ltLrfi
lLrur
.

tt

i]

s i lllulq : r p c l l ( ' l i n i : r n r cd llr l.

\t

| - ..t

8. \r' r'fllcli xrclcxfiindoifisi Ir cexliLlti


Iiute.

'':

... ,.- ;.:::::.::


l.urrtrstrrodcl.lpul dezboldepirclc
deprLlc

,l l r,l .rr' .
(lc plrtcr dir Ii1ar,
rplorLpe
tle r ill nlionLrlsc
r,ainr-i|ticlcgnntin juful ir\cisrlc DiLci-l
ll \r)1rl
r" !
l r.' . r1..i r
l
lr
.t-. l l ,.r r .. r..
nilliic lrclr slilbli.tfcbLLie
sliridrcliuru;oI coltul
posrcfiorxl xfipjlol

Avion militar
Acestavionplaneazifoalte frumosin aer;
addugind-idoar citevaimpitudri suplimentare seva transfbrmairtrun adeviratexpert
tumPeltru execLltarea
in lupinguri acrobatice.
belor trebuieridicatecapeteleposterioareale
aripilor modeluluigatalmpituril
1. Seia o coali.A4 qi seplixzi "steluta":seindoaiecoalape lungime,apoi se .leschide.Pe
urmi, mai intii colquldin dreaPtasus,apoi cel
din stAngasusse pliazi pe parteaopusi, dupi
(rre :i J epli" z air lin- J p
. a tc .r' u l c ri ^ e f;
a colii selndoaiepe linia punctuluide interseclieal diagonalelor,apoi sedeschide.
2. Vom plia acopedfulfolosindune de liniile
e \ r elr. ( . . r mp i n g .n drt ' rte ri o r
d e i n tl ,, , ir e,
celedoui laturi alepirqii indoite de-alungul
diagonalelorPeurmi, parteadreapti a acoPeripululsepliazi pe parteasdngd.
i p rc
J. co l l uld. n dr eapr r, l-a rl i e ' ' cp l ra z i rs
llnia mediandasfel ca noua marginesi lege
viirful acoperiquluide collul din dreaptaios.

28

pc
lre,h. libere,-lr
{. Lr p. re )e mut:rdmoclc
serepetipasul3 $lpe Partea
stingape dreapta,
dln nouacoperigul.
stingi.Apoisedesface
Vlrful avionu
5. Seintoarcemodelulpespate.
deiosa acoPerifu]u
lui seindoaiepemargiflea
Apoisepliazidin nou
exactpeliniamedian:r.
varfulpe noualaturesuperioaria figuril.
g/t,r.1\ , fi-nJ\
t no.t u e:rrJproapr
6. 14ooelr
Penffuaceasta,
firzelajului.
doarrealizarea
avionulsepliaziin doudpelungime.
sevorpliaaripile
corpu]ui,
7. Pentruob[inerea
lor si cadiexactpe linia
astfelinciitmarginea
mediani.
lucrupentrupliereacelci
8. Serepetiacelaqi
Amtcrminat
modelul.
laltearlpiqiscdeschide
avionde
splendidului
astfelconfeclonaree
tizboil

Tehnica de lansare
Dacii1lansimcugriji, dupi cecepidmputini
viraiefiu
vadescrie
avionulnostru
experlenld,
cuun elanpreama'
largi.Daciil lansem
moase,
re,avionulvaintrain picaj,derinaintedeaceas
desol
direclix$iin apropiere
ta ifi vaschimba
vazburapufinir spate.

tF.

t7

Avion de recunoagtere
Acestmodel esteun adev:lfatplanor.Trebuie
l Jn sd\u
l lulc r c . Dt , 1,, c s c rn J re l l t..r. i n
cepesi planezelin.
l . (e i a n r or l" \ 4 s i : c iTp J tu faIn d u J i i
pe lurgime.se leconarda'epetd'e,fie(J'ei
indoiri gi pe dos.
2. Seincepecu impiturirea liniilor "stelulei".
p l i e z .r
c"l l u l d r dr ealt ,
1 rrma rg ,n r.
' us . e
stingi a colii, sedepliazi,apoi colfuldin stenga
suspe margineadreaptaa colii,dupAcarese
depliazi.
3. Din torma "stelulei"\'om realizaacoperi$ul:
celedoui capetealeliniei medianeorizontale
seimpillg in interiorpe lina mediandverticali.
Seva formaun triunghi dublu.
4. Urechilelibere aleiriungliului se pliaziipe
virful acoperipului.
5. Paralelcu linia medianhsevor indoi aripile.
A\ i o nl l . e t m pJ t JJ I n L l e n ls i .q i n J ,,J :q
flec:Lre
aripil la aceeagl
distanqifalii de linia
mediani.

30

6. Ne-arimasdoarindoireavirfuluigia ari'
pioarelnr
virfulin jos..rsa
de fran:..e ndoa.e
( r.nI rpJrerr imagine.
Aripioarele
delr.rnr..e
pliaziin suspe indoituramediani,formand
un mictriunghi.
lareralc
pe am
7. in finalsepliaziaripioarele
belearipi,cuo liilme de aproximativ
1 cm.
Tehnica de lansare
Acestmodelde aviontrebuielansatcuputere.
DJ. J r 1r1.3lrnr. l.,1trl gtrL, il r- rragcin u'
'

vacedea.

Sugestie
Modelulsepoateajusta,
imbunitllindcalitatex
rrdoreadeIapunttul- sede:ftte ri
zborulur:
seindoaiedin noulajumiitatea
lilmii inifale,
ob[nind treistratufide pliuri.Dupiiaceasta
laterale
aripioarele
sevorridicadin noupe
vefiicali.Semalpotindoigiaripio:Lre
deinilpoate
sau
se
rmplasa
un
orificiu
defrAni
linle
;i
(aeziimaginea8).

'7"-,..,

S-ar putea să vă placă și