Sunteți pe pagina 1din 56

..., 4 - ,..i ,,fr rJ ! J ! rr. . . d , 1 rd . J l , ! ! f. !,!.

1r 4 rd

.. ..- ,!.i v.1t.i.t;.

fc -- f.o.,,.

tr

(\

(cnrq 4 t o p^siuN., iARpAsiuNr^ firpARr!...

\.1

ib i : T

propui.rcd.Nb Fre in nrandarq pJom.'rr.J d nzar in inr.ara laril

.uillillilillltI

aaEdituraSEDCOM LIBRIS

t@tPB@TEBBE o@Pii isrETi PENTBU

e d i tu ra

ttDrtS
CARTEA 6IE o pAsiuNE, iAn pAsiLrNEA sr iMpARrE.,.

Redactori:Petru RAoU,Alina HUCAI gidesigninterior: SandaGHEORGHE rnachetare Conceptia copertei, CRISTESCU STOICA, Bogdan Pre-press: lonul-C5telin

I PB@TERBE I@ ISTET e@Pii PENflBU


_ PBOTEBBE gU DE 0OLOBCT BCSPUNSUNI

l.S.B.N.: 978-973-670-279-2

al EdituraSedcomLlbrisesteacredltaEde ConsillulNallonal gtllnllfice (C.N.C.S'1.S.). din lnvaFmantulSuperlor Cercetirll

LIBRIS Copyright @2008SEDCOM prezentei sedcom Editurii editiisuntrezervate Toatedrepturile asupra prinoficemljloo, pa4ial6 sauintegrald atextelof, Libris,lagi. Reprod ucerea Llbris, precum al EditutiSedcom copertei, feraaoofdulscris ii a graficii gisevapedepsiconformlegislalieiinvigoare. esteinterzisE

AdresaEditurii: 9os. Moarade Foc nr. 4, cod 700527,la9i,Romania ContactEditufa: 0742.76.97 .72tlax: 0232.233.080 feL +40.232.242.877 | 234.5821 www.sedcom,ro; e-mail:editurasedcomlibris@yahoo.com

LIBRIS Editura SEDCOM l agi ,2008

rdstoornd micd Buturugo -

more.

X m
Harnic coo -, coo f urnicd. strangdtor
de dimineofd, corese scoold deporteojunge.

.b

qr--l

!'

5-o pofrivit co_in


(Drnu)

perete.

de multeori lo oPd. numerge


(nJorrln)

Fiecare _
(JrlDpuDJ+)

cughimpele sdu.

putredstricd5i Pecelbun.

Fiecare _igi
(?!Do)

duceldnoei.

I nvofd -

Pegdind.
(tno)

l
i

nuse?ngro$E ?nojun.

Fricopdzegte -.

I s/

l
e intotdeauno moigrosd. vecinului
(DurP9)

Lo-

sd nute ducicusocul. ldudot

Nu do-?n
(DrDo)

pozo lupului.

peo floare bund nuse ogozd _cea vegiejitd.


(Dulqlv)

fniinde-tecdt 1i-e
(DlundDld)

bunse cunoo5te dupd roode 5i omul dupd fopte.

##
Sooroe?nt6i
(D?nu)

ffi

so-rmononcr mrezul.

Rdde ciobde -

spartd.

cel moreinghitepe celmic.


(ap+S"d)

Nu esteunsingur -

scurtde coodd.

G\=

golnustd?npicioore.

se uitE. carenuse vdd.lesne

se foceporcul.

nutoie pddureo. fdr6 coadd


(lnrodo

#ID
l:': t /
pofitine doi
(uadad)

intr-o m6nd.

nuPrinde cu clopotei Sooreci.

t/.tttt'//4

6 %/,
lupu-l losd fdr6 p6ine
Ai . oi borte.
(a+JD?)

Peciobonul fdrd _,

nuse poote gi cu puiSicuoud. cudoud

pegtele se prinde mare. micd

pdrul, ?gi schimbd dar ndrovu

gi _ A ?mpdca

5i vorzo.

Lo lemn tore trebuie


(Jodo+)

ascutit.

se scuTuro, oor 9nrmpere romcne.

ffi

qbo
) -'\\

A f r il
bl6ndsugelo doudoi.

s) // )/r
din coretot iei 5i nu moipui, se gole|le.

_b:q

_
(lnSo?or)

or tace oud, or fi qdinE.

Ce nasledin-,

mdnancd. $ooreci

pooTe Trumos lt 5t vtermonos.

$i cu oileioote 9i cunu se poofe.

Prieten,
(tndnD

gduritnu-lpoli umple cuopd.


oe nusare deqarTe Surclco

(lnJo|'ln)

P6nd nufoci
(roJ)

-,

nuiesefum.

deVorbegti

lo u5E. 9i lupul

##
genunchi.
("+s96)

Ce slrici orzul pe _

cdnde iorbo lo

se numdrd Toomno -.
(||?oqoq)

mdlai viseozd.

doidupd Cinealeargd niciunul.

nuPrinde

v-

$
olbi peniru zile negre. lo dinti. de dor nuse coutd

Str6nge _
(!uDg)

Nu te jucacu_

cAindotdte pdrlegfi.

ieselo drum. il doore copul c6nd

\/\

.a{
Cdnd pisico nu-iocosd, _
(r?aJDoS)

ed

joocdpemosh.

urmc. se cunooste duDo


(tnsrn)

nu-lcolcipe cood6, Pono

nuse?ntoorce sd te muste.

(aladJDE)

bl6ndd z96rie rdu.


(Drrsrd)

i se io-. Nemultumitului

condn-oJunge to strugurizice cd-sacri.

Omulfoce -,

nu bcniiPeom.

il latrduncdtel. nuse uit6cdnd

Se uitd co-

lo Poortonoud'

din frigaree maibunco mistretul dinoddure.

sd PriceoPd Botegouo -

pielea Nuse vinde _


('ldln^)

dinpddure.

cuGreula deal fdrd coorne.

mici5i lo vole

5e simtecu
(D?snul)

Cineincalecd _
(lnJD6pnr)

sd-isuferegi ndrovul.

A cuie -

sd-$i find5i vifelul.

Nu do
(DrqDJ^)

pe cioorode pe gard. din mdnd

n-ore D-oio

coodd.

s\
Vorbo dulce, mulf_.
(a?npD)

'"&<e'-""'

nuPrinde rdzgdiotd 5ooreci niciodotd.


(D?!s!d)

...-\\ ==-

Umbld cu_
(DJDoD)

vopsiid $i zicecA-i

luPul. dinturmdo mdndncE refrosa

Se joocdco pisico cu
(?l"r"JDoS)

onul,ce-oduce N-oduce -.
(lnsD?r)

4?

fesfeonu mergelo -,

ci boullo eq.

un-, Pecinel-o mugcot de ldtrdturd.

se teme9l

tnfeleptul foceiorno (JDr)

sonie. Sivoro

A cdufo -?n

cufan. corul

%ia o&A*
A face din
(JDiugl)

Apatrece,-

C6nd doi se cearlA, _c65ti9d.


(D"lr"J+ lD)

o-

nuse foceprimdvord.
(?JDoU)

Curdbdoreo treci gi -, nicipdrdul.

dor cu rdul

n-oi-, Docd

sE-icumPeri'
(!ugJ+qq)

?fi dd,darin Dumnezeu


(p+s!DJ+)

nu-ti baod-

Cinesopd -

in eo' oltuio,codesingur

Fiecore
("JgsDd)

se mandreste cu penele ei.

Interesulposrfd-.

Lo_

lnointe,lo rdzboiinspoi.

latrdun

sd iegioford. bbtrdn,

Cine se f ace_il

mEndnci lupul.

in rdmdne strqtul, Puf C6nd 16zesc orddinorului.


("p+sg6)

lr ilplnrr... ilr plsiurm Crtolrrlrrrt o plrittttt,

tipografia

TtpocRArla slDcorl ,lDRls

h L . 4 0? t2 .:r { 5 l ( l ? r 0 .4 1 r .1 {l 3 7 r . to ! jnril riposdtillcisd!o'n

libris

fmiiudrud{4utg. , c{MFi{tift qi, a fa{icuN PEirft

.r.t
) ' t ! t t r! 1 . -. r .t..lc!..[ f! !,.16 k);.

!'--:i

'*:e

*)r.-;

)r

c fGL,r

v..rei;t;

(.Ji.1,,.r-,.,.* .-..i
c A Rb 1 6 r o D A\iL NL A i^ r r p Asiu Nr * p a n L ..

\-l
Dronlrar ei diflzan rnrnrcrla Fd

,iilll|]lli

Editura SEDCOM LIBRIS